floodlights

A.LEDA B-EYE K10 EASY
Instruction manual
A.LEDA WASH K10
Instruction manual
C61401
Instruction manual
C61410
Instruction manual

projectors

ALPHA SPOT 300
Instruction manual
C61375
Instruction manual
SHARPY WASH 330
Instruction manual

stroboscopes & disco lights

ALPHA WASH 1500 LT
Instruction manual