00_CV_3P249378-6L.fm Page 1 Sunday, September 30, 2012 5:07 PM
INSTALLATION MANUAL
English
SPLIT SYSTEM
Air Conditioners
Deutsch
MODELS
(Ceiling Suspended type)
FHQ35CAVEB
FHQ50CAVEB
FHQ60CAVEB
FHQ71CAVEB
FHQ100CAVEB
FHQ125CAVEB
FHQ140CAVEB
Français
Español
Italiano
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
ÅëëçíéêÜ
LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.
Nederlands
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.
Portugues
LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER
RIFERIMENTO FUTURO.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT
BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE
PLAATS ONDER HANDBEREIK.
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERÝ DÝKKATLÝCE OKUYUN.
DAHA SONRA BAKMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.
Ðóññêèé
10_TR_3P249378-6L.fm Page 1 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
FHQ35CAVEB
FHQ50CAVEB
FHQ60CAVEB
FHQ71CAVEB
FHQ100CAVEB
FHQ125CAVEB
FHQ140CAVEB
SPLİT SİSTEM KIima
Montaj elkitabı
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ......................................................................................1
2. MONTAJDAN ÖNCE ............................................................................................3
3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ ...........................................................................5
4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR ........................................................................6
5. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI .......................................................................................9
6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ ......................................10
7. DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ .............................................................14
8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ ....................................................................................18
9. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ ........................18
10. EMİŞ IZGARASI · DEKORATİF YAN PANEL MONTAJI....................................25
11. SAHA AYARLARI ...............................................................................................25
12. TEST ÇALIŞTIRMASI.........................................................................................28
13. KABLO BAĞLANTI ŞEMASI ..............................................................................33
Orijinal talimatlar İngilizce dilindedir. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu “EMNİYET ÖNLEMLERİ”ne uyduğunuzdan emin olun.
Bu ürün, “genel halkın erişimine açık olmayan aletler” sınıfına dahildir.
• Bu kılavuzdaki önlemler İKAZ ve UYARI olarak sınıflandırılmıştır.
Aşağıdaki tüm önlemlere uyduğunuzdan emin olun: Emniyeti sağlamak için bunların tamamı önemlidir.
İKAZ ................... Kaçınılmazsa ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlike oluşturabilecek durum belirtir.
UYARI ................. Kaçınılmazsa küçük veya orta düzeyde yaralanmaya neden olabilecek tehlike
oluşturabilecek durum belirtir.
Ayrıca emniyetli olmayan uygulamalara karşı uyarmak için de kullanılabilir.
• Montaj tamamlandıktan sonra klimayı test edin ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kullanıcıya iç
ünitenin Kullanım Kılavuzuna göre kullanılması ve temizlenmesi ile ilgili uygun yönergeleri sağlayın. Kullanıcıdan daha sonra kullanılmak üzere bu kılavuzu ve Kullanım Kılavuzunu uygun bir yerde saklamalarını
isteyin.
İKAZ
• Montajı yapması için bayiinizi veya yetkili servis personelini çağırın.
Hatalı montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Montajı montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.
Hatalı montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Soğutucu sızıntısı durumlarında ne yapılması gerektiği ile ilgili bayinize danışın.
Klima küçük bir odaya monte edilecekse, soğutucu sızıntısı olsa bile sızıntının konsantrasyon sınır seviyesini geçirmeyecek bazı uygun tedbirler almak gereklidir.
Bu durumda oksijen yetersizliğine bağlı olarak bir kaza oluşabilir.
Türkçe
1
10_TR_3P249378-6L.fm Page 2 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Montaj çalışmasında yalnızca belirtilen parçaların ve aksesuarların kullanıldığından emin olun.
Belirtilen parçaların kullanılmaması klimanın düşmesine, su kaçaklarına, elektrik çarpmasına, yangına vb.
neden olabilir.
• Klimayı, ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir zemin üzerine kurun.
Mukavemet eksikliği klimanın düşmesine ve yaralanmalara neden olabilir.
Ayrıca bu, iç ünitelerde vibrasyona neden olabilir ve rahatsız edici sesler üretebilir.
• Belirtilen montaj çalışmalarını güçlü rüzgar, tayfun ve deprem tehlikelerini dikkate alarak gerçekleştirin.
Yanlış montaj klimanın düşmesi gibi bir kazaya neden olabilir.
• Tüm elektrik işlerinin geçerli mevzuata (not 1) ve bu montaj kılavuzuna uygun olarak ayrı bir devre kullanılarak yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
Ayrıca, kablolar kısa ise yeterli uzunluğu sağlamak için ek kablo kullanılmadığından, yeterli uzunluğa sahip
tek kablo kullanıldığından emin olun.
Güç besleme devresinin yetersiz kapasitesi veya düzgün olmayan elektrik konstrüksiyonu, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
(not 1) geçerli mevzuat “Belirli bir ürün ve bölge ile ilgili ve uygun olan tüm uluslar arası, ulusal ve yerel
direktifler, yasalar, düzenlemeler ve/veya kanunlar” anlamına gelir.
• Klimaya topraklama uygulayın.
Toprak kablo bağlantısını gaz ve su tesisatı borusuna, paratonere ya da telefon toprak kablo bağlantısına
bağlamayın.
Eksik toprak bağlantısı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın.
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Elektrik bileşenlerine dokunmadan önce güç beslemesinin bağlantısını kesin.
Cereyanlı parçalara dokunursanız elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
• Belirtilen tesisat unsurlarını kullanarak ve uç bağlantılarda ve kablolarda dış etkilerin olmadığından emin
olarak tüm tesisatın güvenli olduğundan emin olun.
Eksik bağlantı veya sabitleme aşırı ısınmaya veya yangına neden olabilir.
• İç ve dış ünitelerde kablolama ve güç kaynağı kablolama işlemi tamamlandığında, kontrol kutusu kapağının
tam olarak kapatılabileceği şekilde kabloları düzenleyin.
Kontrol kutusu kapağı yerinde değilse bağlantı uçları aşırı ısınabilir, elektrik çarpmaları veya yangın meydana gelebilir.
• Montaj sırasında soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, alanı derhal havalandırın.
Soğutucu gazın, ateşle temas etmesi halinde toksik gazlar açığa çıkabilir.
• Montaj işlemi tamamlandıktan sonra soğutucu gaz kaçağı olmadığından emin olun.
Soğutucu gaz odaya sızdığında ve üflemeli ısıtıcı, soba veya ocak gibi bir ateş kaynağıyla temasa geçtiğinde toksik gazların oluşmasına neden olur.
• Soğutucu sızıntılarına kesinlikle doğrudan temas etmeyin. Bu, aşırı soğuk nedeniyle ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
•
•
•
•
2
UYARI
Drenaj borularını bu montaj kılavuzunu takip ederek doğru şekilde döşeyin ve yoğuşmayı önlemek için
boruları yalıtın.
Drenaj borularının yanlış döşenmesi, su sızıntılarına neden olabilir ve eşyaların ıslanmasına yol açabilir.
Klimayı, güç beslemesi tesisatını, uzaktan kumanda tesisatını ve iletim tesisatını
görüntü parazitini veya gürültüyü önlemek için televizyon veya radyolardan en az 1 metre uzağa kurun.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürültünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)
İç üniteyi flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte edin.
Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu bir
odaya kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirse iletim mesafesi kısalabilir.
Klimayı aşağıdaki gibi konumlara kurmayın:
1. Yağ buharı, yağ spreyi veya dumanı olan, mutfak gibi yerler.
Reçine parçalar hasar görerek, üniteden düşebilir veya su kaçaklarına neden olabilir.
2. Sülfürik asit gibi aşındırıcı gazların oluştuğu yerlerde.
Bakır boruların veya lehimlenmiş parçaların korozyonu soğutucunun sızmasına neden olabilir.
3. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu yerlerde.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemine zarar verebilir ve ekipmanın arızalanmasına sebep olabilir.
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 3 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
4. Yanıcı gazların sızıntı yapabileceği, karbon lifi ya da yanıcı tozların havada asılı bulunduğu veya tiner ya
da benzin gibi uçucu yanıcı maddelere işlem yapılan yerlerde.
Gaz sızar ve klimanın etrafında kalırsa ateşlemeye neden olabilir.
• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik değildir.
2. MONTAJDAN ÖNCE
Ambalajı çıkarırken ve ambalajı çıkardıktan sonra iç üniteyi taşırken, boru tesisatına (soğutucu ve tahliye) ve reçine parçalarına güç uygulamayın.
• Kurulum işi için kullanılacak soğutucunun, R410A olduğundan emin olmak önceden kontrol edin.
(Yanlış bir soğutucu kullanılırsa, klima düzgün şekilde çalışmayacaktır.)
• Dış ünitenin montajı için, dış üniteyle birlikte verilen montaj elkitabına başvurun.
• Kurulum işi tamamlanmadan aksesuarları atmayın.
• İç ünite odaya getirildikten sonra, ünitenin hasar görmemesi için uygun sargı malzemeleri kullanarak iç üniteyi koruma altına alın.
(1) Üniteyi odaya taşımak için bir yol belirleyin.
(2) Kurulum yerine taşıyana kadar, ünitenin paketini açmayın.
Ambalajı çıkarmak zorunda kalırsanız, iç ünitelerin hasar görmesini ya da çizilmesini önlemek için bir
iple birlikte yumuşak malzemeden yapılmış bir askı veya koruyucu plakalar kullanın.
• Müşterinin kullanım kılavuzuna bakarak iç üniteyi kullanmasını sağlayın.
Müşteriye klimanın nasıl çalıştırılacağı (özellikle hava filtrelerini temizleme, çalıştırma prosedürleri ve
sıcaklığı ayarlama) bilgisini verin.
• Montaj yerinin seçimi için montaj kalıp kağıdını referans olarak kullanın (paketleme kutusuyla ortak kullanılır).
• Klimayı sahil, taşıtlar ve gemiler gibi havadaki tuz içeriğinin yüksek olduğu veya fabrikalar gibi gerilim dalgalanmalarının yaşandığı yerlerde kullanmayın.
• Kablolama işlemi sırasında ve kontrol kutusunun kapağı çıkarıldığında vücuttaki statik elektriği atın.
Elektrikli parçalar hasar görebilir.
2-1 AKSESUARLAR
İç üniteye aşağıdaki aksesuarların dahil edilip edilmediğini kontrol edin.
Adı
Miktarı
(1) Drenaj hortumu
1 adet.
(2) Metal kelepçe
1 adet.
(3) Askı pulu
8 adet.
(4) Kelepçe
7 adet
Sızdırmazlık malzemesi
(10) Reçine burcu
1
1 adet.
Biçimi
Adı
(5) Montaj kalıp kağıdı
Miktarı
1 yaprak
Biçimi
Türkçe
Conta yalıtım
malzemesi
1
(6) Gaz tesisatı için
(8) Büyük
(7) Sıvı tesisatı için
(9) Küçük
3
10_TR_3P249378-6L.fm Page 4 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
Adı
Miktarı
(11) Kablo sabitleme
2 adet.
(12) Kablo sabitleme vidası
2 adet
Biçimi
(Çeşitli)
• Kullanım kılavuzu
• Montaj elkitabı
• Uygunluk beyanı
M4 × 12
2-2 OPSİYONEL AKSESUARLAR
• Bu iç ünite için, uzaktan kumanda ayrıca gereklidir.
• Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki tür uzaktan kumanda seçeneği mevcuttur.
Uzaktan kumandayı müşterinin onay verdiği yere monte edin.
Geçerli model için kataloga başvurun.
(Montaj ile ilgili bilgiler için uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj elkitabına bakın.)
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDEREK İŞİ TAMAMLAYIN VE BUNLARI YENİDEN KONTROL EDİN.
1. Kurulum işi tamamlandıktan sonra kontrol edilecek öğeler
Kontrol edilmesi gereken öğeler
İç ünite ve dış ünite sağlam şekilde sabitlendi mi?
İç ve dış ünitelerin montajı tamamlandı mı?
Dış ünite montaj kılavuzunda belirtilen test
basıncı ile sızıntı testi gerçekleştirdiniz mi?
Soğutucu tesisatı ile drenaj tesisatının yalıtımı tamamen gerçekleştirildi mi?
Drenaj düzgün akıyor mu?
Güç girişi voltajı, klimadaki üretici plakasında gösterilene eşit mi?
Yanlış kablo veya boru tesisatı veya gevşek
tesisat olmadığından emin misiniz?
Topraklama tamamlandı mı?
Elektrik tesisatının boyutları teknik özelliklere uygun mu?
İç veya dış ünitelerin hava girişleri veya
çıkışları engellenmiş mi?
(Fan hızının düşmesi nedeniyle kapasite
azalmasına veya ekipmanın arızalanmasına neden olabilir.)
Soğutucu borusunun uzunluğu ile soğutucu
yükünü kaydettiniz mi?
Hatalı olması durumunda
Kolonu
işaretleyin
Düşme · vibrasyon · ses
Çalışmıyor · yanma
Soğutmuyor / Isıtmıyor
Su sızıntısı
Su sızıntısı
Çalışmıyor · yanma
Çalışmıyor · yanma
Sızıntı durumunda tehlike
Çalışmıyor · yanma
Soğutmuyor / Isıtmıyor
Soğutucu yükü miktarı net değil
“EMNİYET ÖNLEMLERİ” bölümündeki maddeleri yeniden kontrol ettiğinizden emin olun
4
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 5 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
2. Teslimatta kontrol edilecek öğeler
Kolonu
işaretleyin
Kontrol edilmesi gereken öğeler
Alan ayarını yaptınız mı? (gerekirse)
Kontrol kutusu kapağı, hava filtresi ve emiş ızgarası takıldı mı?
Soğutma işleminde soğuk, ısıtma işleminde ise sıcak hava mı tahliye oluyor?
Kullanım kılavuzunu göstererek müşteriye klimanın nasıl çalıştırılacağını açıkladınız mı?
Müşteriye, kullanım kılavuzunda açıklanan soğutma, ısıtma, nem alma ve otomatik (soğutma/
ısıtma) modları hakkında açıklama yaptınız mı?
Termostattaki fan hızını KAPALI olarak ayarladıysanız, fan hızını müşteriye açıkladınız mı?
Müşteriye kullanım kılavuzunu ve montaj kılavuzunu verdiniz mi?
Çalışma açıklaması noktaları
Genel kullanıma ek olarak, kullanım kılavuzundaki
UYARI ve
İKAZ işaretli öğelerin muhtemelen insanlarda fiziksel yaralanmalara ve mal hasarlarına sebebiyet vermesinden dolayı, bu öğeleri
müşteriye açıklamanın gereği dışında, müşterinin bunları okumasını da sağlamak gerekir.
Ayrıca, “KLİMA ARIZALARI DEĞİLDİR” maddelerini de müşteriye açıklamak ve bunları dikkatle
okumasını sağlamak gereklidir.
3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
300 veya daha çok
Ambalajı çıkarırken ve ambalajı çıkardıktan sonra iç üniteyi taşırken, boru tesisatına (soğutucu ve tahliye) ve reçine parçalarına güç uygulamayın.
(1) Aşağıdaki şartları karşılayan bir montaj yeri seçin ve müşterinin onayını alın.
• Odada soğuk ve sıcak havanın eşit olarak yayıldığı yerde.
• Hava geçişinde engel olmayan bir yer.
• Drenajın sağlanacağı bir yer.
• Tavanın alt yüzeyinin eğimli olmadığı bir yer.
• İç ünitenin ağırlığına dayanabilecek yeterli dayanımın olduğu bir yerde (dayanım yeterli değilse, iç ünite titreyebilir,
tavanla temas edebilir ve hoş olmayan gıcırdama sesleri oluşturabilir).
• Montaj ve servis için yeterli boşluk olan bir yer. (Bkz. Şekil 1 ve Şekil 2)
• İç ve dış ünitelerin arasındaki boru uzunluğunun izin verilebilir uzunluk dahilinde olduğu bir yer. (Dış ünite ile birlikte
verilen montaj elkitabına başvurun.)
• Yanıcı gaz sızıntısı riskinin olmadığı bir yer.
[ Gerekli montaj alanı (mm) ]
*30 veya daha çok
*30 veya daha çok
Tahliye
Şekil 1
Emiş
Engeller
Şekil 2
Zeminden 2500
veya daha çok
Yüksek montaj için
Zemin
NOT
• Parça * için ekstra alan gerekiyorsa, 200 mm veya daha fazla alan bırakılırsa servis işlemi daha kolay gerçekleştirilebilir.
Türkçe
5
10_TR_3P249378-6L.fm Page 6 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
UYARI
• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dış üniteleri, güç kaynağı kablolarını, uzaktan kumanda kablolarını ve iletim kablolarını televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa kurun.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürültünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)
• İç üniteyi flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte edin.
Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu bir
odaya kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirse iletim mesafesi kısalabilir.
(2) Montaj için askı cıvataları kullanın. Montaj yerinin ünitenin ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını kontrol edin ve gerekirse kiriş gibi malzemeler ile güçlendirildikten sonra iç üniteyi cıvatalarla asın. (Montaj yüzeyi için montaj kalıp kağıdına (5) başvurun.).
(3) Tavan yüksekliği
Bu iç ünite tavandan 4,3 m (35-71 modeli için, 3,5 m) yüksekliğe monte edilebilir.
4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
(1) İç ünite askı cıvataları, boru tesisatı çıkış delikleri, drenaj boru tesisatı çıkış deliği ve elektrik kablo bağlantıları
giriş deliği konumları için. (Bkz. Şekil 3)
5
J
175
H
200
G
Ön görünüm
Bırakılan drenaj
boruları çıkışı
Asma konumu
260 210
690 Ünite boyutu
Tavandan görünüm
6
189
163
Üst panel drenaj boruları
bağlantı konumu
F
Tahliye
Üst panel gaz tarafı boruları
bağlantı konumu
Üst panel sıvı tarafı boruları
bağlantı konumları
Şekil 3
Askı cıvatası (4 parça)
Üst panel kablo tesisatı çıkış konumu
Ünite: mm
Model adı (FHQ-)
Tip 35 · 50
Tip 60 · 71
Tip 100 · 125 · 140
87
E
30
A Ünite boyutu
B Asma konumu
C
D
Arka taraf boru tesisatı
için duvar deliği
(φ100 delik)
Arka taraf kablo
tesisatı çıkış konumu
A
960
1270
1590
B
920
1230
1550
C
378
533
693
D
324
479
639
E
270
425
585
F
375
530
690
G
398
553
713
H
377
532
692
J
260
415
575
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 7 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
(2) Askı cıvataları, boru çıkışı ve drenaj borusu çıkışı ve elektrik tesisatı girişi için delikler açın.
• Montaj kalıp kağıdını (5) kullanın.
• Askı cıvataları, boru çıkışı ve drenaj borusu çıkışı ve elektrik tesisatı girişi için konumları belirleyin. Deliği
açın.
(3) İç ünitenin parçalarını çıkartın.
1) Emiş ızgarasını çıkartın.
• Emme ızgarasının sabitleme düğmelerini (35, 50 tipi: her biri için 2 yer, 60~140 tipi: her biri için 3 yer)
geri yönde kaydırın (ok ile gösterilir) ve emiş ızgarasını açın. (Bkz. Şekil 4)
• Emiş ızgarasını açık tutarak, arka kısımdaki düğmeyi tutun ve aynı anda emiş ızgarasını öne doğru
çekip çıkartın. (Bkz. Şekil 5)
Arka düğme
Emiş ızgarası
Sabitleme düğmesi
Şekil 4
Şekil 5
2) Dekoratif yan paneli çıkartın (sağ, sol).
• Dekoratif yan panelin sabitleme vidasını çıkartın (her birinde bir adet), öne doğru çekin (ok yönünde)
ve çıkartın. (Bkz. Şekil 6)
• Aksesuarları çıkartın. (Bkz. Şekil 6)
• Arka yüzeyde veya üst yüzeyde, kablo tesisatı giriş tarafındaki açma deliğini açın ve ekli reçine burcunu (10) monte edin.
Reçine burcu (10)
(aksesuar)
Çıkarılabilir parça
(yukarıdan içeriye)
Çıkarılabilir parça
(arkadan içeriye)
Reçine burcu (10)
(aksesuar)
Dekoratif kenar Paneli için
sabitleme vidası
(M4)
Dekoratif kenar paneli
Türkçe
Aksesuarlar
Şekil 6
7
10_TR_3P249378-6L.fm Page 8 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
3) Askıyı çıkartın.
• Askıyı monte etmek için her iki taraftaki 2 cıvatayı en çok 10 mm gevşetin (M8) (solda ve sağda 4
yerde). (Bkz. Şekil 7 ve Şekil 8)
• Arka taraftaki askı sabitleme vidasını çıkartın (M5), askıyı arkaya doğru çekin (ok yönünde) ve çıkartın. (Bkz. Şekil 8)
Askı sabitleme
vidası (M5)
Cıvata (M8)
En çok 10 mm
gevşetin
İç ünite
Askı montaj
cıvatası
(M8)
Askı
Gevşetin
Şekil 7
Askı
Şekil 8
UYARI
İç ünitenin dış tarafına yapıştırılmış bantı (beyaz) çıkartmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olabilir.
(4) Askı cıvatalarını takın.
• İç üniteyi asmak için M8 veya M10 cıvatalar kullanın.
• Önceden askı cıvatasının tavan ile mesafesini ayarlayın. (Bkz. Şekil 9)
• Mevcut cıvatalar için dübel ve yeni cıvatalar için gömme ek parçalar ve ankraj cıvataları kullanın ve üniteyi binaya sıkı bir şekilde bağlayın. Böylece ünitenin ağırlığına dayanabilir.
Ayrıca, öncesinde tavana olan mesafeyi ayarlayın.
UYARI
Askı cıvatası çok uzunsa iç üniteye veya seçeneklere hasar verebilir veya bunları bozabilir.
25 - 55 mm
Tavan tabakası
Temel cıvatası
Askı cıvatası
Şekil 9
Tavan yüzeyi
NOT
• Şekil 9’da gösterilen parçalar sahada temin edilir.
8
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 9 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
5. İÇ ÜNİTENİN MONTAJI
İç üniteyi kurmadan önce opsiyonel parçaları takmak kolaydır. Ayrıca, opsiyonel parçalar ile birlikte
verilen montaj elkitabına bakın.
Montaj için ekli montaj parçalarını ve belirtilen parçaları kullanın.
(1) Askıyı askı cıvatasına bağlayın. (Bkz. Şekil 10)
UYARI
Emniyet için, askı için pul kullandığınızdan (3) (aksesuar) ve çift somun ile sıkıca sabitlediğinizden emin
olun.
Somun (sahada temin)
Askı pulu (3) (aksesuar)
Askı cıvatası
Çift somun
Askı
Şekil 10
(2) İç üniteyi kaldırın, önden kaydırın, geçici montaj için askı montaj cıvatasını (M8) sıkıca takın. (Bkz. Şekil 11)
(3) Daha önce çıkartılmış olan 2 yerdeki askı sabitleme vidasını (M5) sıkın.
(Bkz. Şekil 11)
İç ünitenin yanlış hizalanmasını önlemek gereklidir.
(4) 4 noktadaki askı montaj cıvatalarını (M8) iyice sıkın. (Bkz. Şekil 11)
Tespit parçası
Askı
Takviye plakası (sol/sağ)
İç üniteyi taşırken, takviye
plakalarından tutmayın.
Askı
sabitleme
vidası (M5)
Askı montaj
cıvatası (M8)
Şekil 11
(5) İç üniteyi asarken, daha iyi drenaj sağlamak için su terazisi kullanın ve üniteyi yatay olarak monte edin.
Ayrıca, montaj yerinde mümkünse, drenaj tesisatının biraz düşük düzeyde olacağı şekilde montaj yapın.
(Bkz. Şekil 12)
UYARI
• İç ünitenin drenaj tesisatına zıt bir açıyla ayarlanması su sızmasına neden olabilir.
• Askı ile askı pulu (3) arasındaki açıklığa belirtilmeyen malzemeler monte etmeyin.
Pullar düzgün takılmazsa, askı cıvataları askıdan çıkabilir.
Türkçe
9
10_TR_3P249378-6L.fm Page 10 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
A
A.B
≤ 1°
≤ 1°
B
≤ 1°
Şekil 12
A. Drenaj tesisatı sağa veya sağa-arkaya eğimli olduğunda.
Düz yüzeye yerleştirin veya hafifçe sağa veya arkaya eğin. (1°.)
B. Drenaj tesisatı sola veya sola-arkaya eğimli olduğunda.
Düz yüzeye yerleştirin veya hafifçe sola veya arkaya eğin. (1°.)
İKAZ
İç ünite, ağırlığı taşıyabilecek bir yere sağlam bir şekilde monte edilmelidir.
Mukavemet yetersizse iç ünite düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ
• Dış ünite soğutucu tesisatı için dış ünite ile birlikte verilen montaj elkitabına bakın.
• Hem gaz, hem de sıvı soğutucu borularının yalıtımını yapın. Yalıtım yapılmazsa su sızmaları oluşabilir. Gaz
boru tesisatı için, ısı direnci en az 120 °C olan yalıtım malzemesi kullanın. Yüksek nem altında kullanım için
soğutucu tesisatının yalıtım malzemesini güçlendirin. Güçlendirilmezse, yalıtım malzemesinin yüzeyinde
yoğuşma olabilir.
• Montaj işleminden önce, soğutucunun R410A olduğundan emin olun. (Soğutucu R410A değilse, ünitenin
normal şekilde çalışmasını bekleyemezsiniz.)
UYARI
Bu klima, yeni soğutucu akışkana (R410A) özel bir modeldir. Sağda gösterilen gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun ve montaj işlemini gerçekleştirin.
• R410A için özel boru kesiciler ve havşa açma aletleri kullanın.
• Havşa bağlantısı yaparken, yalnızca havşanın iç yüzünü yağ veya ester ile yağlayın.
• Yalnızca klimayla beraber verilen havşa somunlarını kullanın. Başka havşa somunları kullanılırsa soğutucu sızıntısı oluşabilir.
• Boru tesisatına kir veya nem girmesini önlemek için boruları sıkmak veya bantlamak gibi önlemler alın.
Soğutma devresine belirtilen soğutucudan başka bir madde (hava gibi) karıştırmayın.
Çalışma sırasında soğutucu sızarsa odayı havalandırın.
• Paketleme ve teslimat için soğutucu tesisatı çalışmasından önce dayanağı (destek plakası) çıkartın.
(Bkz. Şekil 18)
• Soğutucu, dış ünitede önceden doldurulur.
10
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 11 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Boru tesisatlarını klimaya bağlarken, Şekil 13’te gösterildiği gibi bir somun anahtarı ve tork anahtarı kullanın.
Havşalı parçanın boyutu için Tablo 1’e bakın.
Tork anahtarı
Lokma takımı
Havşa somunu
Ortak bağlantı
Şekil 13
• Havşa bağlantısı yaparken, yalnızca havşanın iç yüzünü yağ veya ester ile yağlayın. (Bkz. Şekil 14) Ardından,
havşa somununu elinizle 3 - 4 kez döndürün ve sıkın.
Genişletme kısmının iç yüzeyini sadece
eter yağı veya ester yağı ile kaplayın.
Şekil 14
• Sıkma torku için Tablo 1’e başvurun.
Tablo 1
Sıkma torku (N·m)
İşlem havşasının boyutu A
(mm)
 6,4
15,7 ± 1,5
8,9 ± 0,2
 9,5
36,3 ± 3,6
13,0 ± 0,2
 12,7
54,9 ± 5,4
16,4 ± 0,2
 15,9
68,6 ± 6,8
19,5 ± 0,2
Havşa biçimi
R0,4-0,8
A
90°±2°
45°±2°
Boru tesisatı boyutu (mm)
UYARI
• Reçine parçalarının vida sıkma parçasına yağ bulaştırmayın.
Yağ bulaşırsa, vidalanan parçanın mukavemeti azalabilir.
• Havşa somunlarını aşırı sıkmayın.
Havşa somunu çatlarsa soğutucu sızabilir.
• Tork anahtarı yoksa Tablo 2’yi kullanın. Rakoru somun anahtarıyla sert bir şekilde sıkarken, sıkma torkunun
aniden arttığı bir nokta vardır. Bu noktadan itibaren somunu Tablo 2’de gösterilen açıyla sıkın. İş bittikten
sonra, gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Somun belirtildiği gibi sıkılmazsa, yavaş bir soğutucu sızıntısına ve arızaya neden olabilir (soğutmama veya ısıtmama gibi).
Tablo 2
Boru tesisatı boyutu
(mm)
 6,4
9,5
 12,7
 15,9
Türkçe
Sıkma açısı
Kullanılan aletin tavsiye edilen kol uzunluğu
60° – 90°
60° – 90°
30° – 60°
30° – 60°
Yaklaşık 150 mm
Yaklaşık 200mm
Yaklaşık 250mm
Yaklaşık 300mm
11
10_TR_3P249378-6L.fm Page 12 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
UYARI
Saha borularının yalıtımı kasa içindeki bağlantıya kadar gerçekleştirilmelidir. Boru tesisatı hava ile temas
ederse, yoğuşmaya veya tesisata dokununca yanmalara; kablo tesisatının boru tesisatı ile teması sonucunda elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Sızıntı testinden sonra, Şekil 15‘ye başvurarak, boru tesisatının maruz kalmasını önlemek için eklenmiş
bağlantı yeri yalıtım malzemesiyle (6) ve (7) hem gaz hem de sıvı boru tesisatı bağlantısını yalıtın. Ardından, yalıtım malzemesinin her iki ucunu kelepçe ile sıkın (4).
• Bağlantı yeri yalıtım malzemesinin (6) yalnızca gaz boru tesisatı tarafını sızdırmazlık malzemesi ile sarın
(Küçük) (9) (havşa somunu bölümü).
• Bağlantı yeri yalıtım malzemesinin birleşme yerini (6) ve (7) üst tarafa getirdiğinizden emin olun.
Boru tesisatı yalıtım
malzemesi (ünite tarafı)
Gaz tarafı boruları yalıtım yöntemi
Conta yalıtım malzemesi (6) (aksesuar)
Birleşme yerini
üste getirin
Havşa somunu
bağlantısı
Boşluk bırakmayın
Sızdırmazlık malzemesi
(Küçük) (9) (aksesuar)
Boru tesisatı yalıtım
malzemesi (sahada temin)
Yoğuşmayı önlemek için
boruyu açıkta bırakmayın
Ünitenin
altından sarın
Kelepçe (4)
(aksesuar)
Boru tesisatı yalıtım
malzemesini sıkın
Gaz tesisatı
Sıvı tesisatı
İç ünite
Sıvı tarafı boruları yalıtım yöntemi
Conta yalıtım malzemesi (7)
(aksesuar)
Birleşme yerini
üste getirin
Havşa somunu
bağlantısı
Boru tesisatı yalıtım
malzemesi (ünite tarafı)
Boşluk bırakmayın
Kelepçe (4)
(aksesuar)
Boru tesisatı yalıtım
malzemesi (sahada temin)
Yoğuşmayı önlemek için
boruyu açıkta bırakmayın
Boru tesisatı yalıtım
malzemesini sıkın
Şekil 15
12
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 13 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
(1) Arka taraf boru tesisatı için
• Arka boru tesisatı giriş kapağını çıkarın ve boru tesisatını bağlayın. (Bkz. Şekil 16 ve Şekil 18)
(2) Yukarı yönlü boru tesisatı için
• Yukarı yönlü boru tesisatı için, L şeklinde bağlantı boru tesisatı kiti (opsiyonel aksesuar) gerekli olacaktır.
• Üst panel giriş kapağını çıkartın ve tesisatı gerçekleştirmek için L şeklinde bağlantı boru tesisatı kitini
(opsiyonel aksesuar) kullanın. (Bkz. Şekil 16 ve Şekil 17)
(3) Sağ taraf boru tesisatı için
• Sağ taraftaki paketleme ve teslimat dayanağını (destek plakası) çıkartın ve vidayı iç ünitedeki ilk konumuna takın. (Bkz. Şekil 18)
• Dekoratif yan paneldeki (sağ) açma deliğini kesin ve tesisatı bağlayın. (Bkz. Şekil 18)
Arka boru geçiş kapağı
Üst panel
Kesme
Hava girişi tarafından görünüm
Giriş kapağının düğme
parçasına dokunmadan bu
konumda kesin
Kesme
Üst taraf giriş kapağı
Şekil 16
Yukarıya doğru soğutucu
borusuL-biçimli branşman borusu kiti
(opsiyonel aksesuar)
Şekil 17
Vida
(iç üniteye doğru takılmış)
Arka taraf soğutucu borusu
Arka taraf drenaj borusu
Sağ taraf soğutucu tesisatı
Sağ taraf drenaj tesisatı
Paketleme ve teslimat dayanağı
(destek tahtası)
Sağ tarafa sadece drenaj
tesisatını yerleştirirken
yalnızca bu parçayı kesin. Dekoratif yan panel (sağ)
Ayırma parçaları
Türkçe
Şekil 18
13
10_TR_3P249378-6L.fm Page 14 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Tesisat tamamlandıktan sonra, çıkartılan giriş kapağını borunun şekli boyunca kesin ve takın.
Ayrıca, üst panel giriş kapağı ile ilgili olarak, çıkartılmadan önceki haliyle, yatay kanat motorunu ve termistör ucunu üst panel giriş kapağının kelepçesine takın ve sabitleyin. (Bkz. Şekil 16 ve Şekil 19)
Bunu yaparken, iç üniteye toz girmesini önlemek için boru tesisatı giriş kapağı ile tesisat arasındaki boşlukları macunla kapatın.
Yatay bıçak motoru kablosu
Üst panel giriş kapağı
Termistör ucu
kelepçe parçası
Hava girişi tarafından görünüm
Şekil 19
* Soğutucu tesisatını lehimlemeden önce nitrojenin soğutucu tesisatında akmasını ve hava ile yer değiştirmesini sağlayın. Ardından lehimleyin (NOT 2). (Bkz. Şekil 20) Tüm lehimleme işleri bittikten sonra, havşanın iç ünite ile bağlanması işlemini yapın.
Basınç azaltma valfi
Lehim yeri
Bantlama
Nitrojen
Nitrojen
Stop valf
Soğutucu tesisatı
Şekil 20
NOT
1. Boru tesisatında azot akışını sağlamak için doğru basınç yaklaşık 0,02 MPa’dır. Esinti gibi hissettiren bir
basınçtır ve bir basınç azaltma valfıyla elde edilebilir.
2. Soğutucu akışkan borularını birbirlerine lehimlerken lehim tozu kullanmayın. Lehim tozu gerektirmeyen,
fosfor bakır lehim dolgu metali (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) kullanın. (Klor tabanlı
lehim tozları kullanılırsa, tesisat korozyona uğrar ve florür de varsa, soğutucu yağı bozulur ve soğutucu
devresi kötü şekilde etkilenir.)
3. İç ünitenin yalıtımı tamamlandıktan sonra iç ünite ile soğutucu tesisatı arasında sızıntı testi gerçekleştirilirken, test basıncını dış ünite montaj kılavuzundan doğrulayın. Ayrıca, soğutma tesisatı ile ilgili olarak dış
ünite montaj elkitabına veya teknik belgelere başvurun.
4. Ek soğutucu yüklemesinin unutulması gibi nedenlerle soğutucu eksikliği durumunda, soğutmama veya
ısıtmama gibi arızalar oluşabilir. Soğutma tesisatı ile ilgili olarak dış ünite montaj elkitabına veya teknik
belgelere başvurun.
UYARI
Tesisatı lehimlerken antioksidan kullanmayın.
Bu, bileşenlerin arızalanmasına ve kalıntı nedeniyle tesisatın tıkanmasına neden olabilir.
7. DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ
(1) Drenaj boru tesisatını gerçekleştirin.
• Drenajı tam olarak gerçekleştirmek için drenaj borularını döşeyin.
• Drenaj boruları şu yönlerde bağlanabilir: Sağ arka/sağ taraf için 6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ” bölümünde Şekil 18’e, sol-arka/sol taraf için Şekil 21’e bakın.
14
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 15 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Sol-arka/sol taraf drenaj borularını döşerken koruma ağını çıkartın. Ardından, sol taraftaki drenaj soketine uygulanan drenaj soketi başlığını ve yalıtım malzemesini çıkarın ve sağ taraftaki drenaj soketine
uygulayın. Bunu yaparken, su sızıntısını önlemek için drenaj soketini tam olarak takın.
Drenaj hortumunu (1) (aksesuar) taktıktan sonra, çıkartmak için izlenen adımların tersini yaparak
koruma ağını takın. (Bkz. Şekil 22)
• Boru tesisatı çapını drenaj borusunun (1) çapına eşit veya daha büyük olarak seçin (polivinil klorit boru,
nominal çap 20 mm, dış çap 26 mm).
• Drenaj tesisatını hava kesilmesini önleyerek aşağı doğru 1/100 oranında veya daha fazla bir eğimle ve
olabilecek en kısa şekilde takın. (Bkz. Şekil 23 ve Şekil 24)
(Bu durum balon oluşması gibi garip seslere neden olabilir.)
Arka taraf (sac levha)
Parçaları ayırın
Macun veya yalıtım malzemesi
(sahada temin)
Sol taraf
Drenaj tesisatı
Sol-arka taraf
Drenaj tesisatı
Sol taraf
Parçaları ayırın
Koruma ağı
için sabitleme
vidası
Şekil 21
Koruma ağı
Şekil 22
İyi
1-1,5m
Destekler
Yanlış
Boşluk olmadığından
Kaldırmayın emin olun
Su içinde olmadığından
emin olun
Şekil 23
Aşağı doğru 1/100 oranında
veya daha fazla eğim
Şekil 24
UYARI
Drenaj tesisatı hava akışı durursa, tesisat tıkanabilir.
• Ürün ile birlikte verilen drenaj hortumunu (1) ve metal kelepçeyi (2) kullanın. Ayrıca, drenaj hortumunu
(1) drenaj soketinin altına takın ve drenaj soketinin altındaki metal kelepçeyi (2) iyice sıkın.
(Bkz. Şekil 25 ve Şekil 26)
(Metal kelepçeyi (2) sıkışan parçanın yaklaşık 45° açı aralığında olacağı şekilde, Şekil 26’da gösterildiği
gibi takın.)
(Drenaj soketi ile drenaj hortumunu bağlamayın. Bu yapılırsa ısı eşanjörü ve diğer unsurların bakımı ve
kontrolü gerçekleştirilemez.)
Türkçe
15
10_TR_3P249378-6L.fm Page 16 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
UYARI
Eski bir drenaj hortumu, dirsek veya kelepçe kullanılırsa su sızıntıları oluşabilir.
• Sızdırmazlık malzemesinin şişmemesi için metal kelepçenin (2) ucunu bükün. (Bkz. Şekil 26)
• Yalıtım işlemi sırasında, takılı büyük sızdırmazlık malzemesini sarın (Büyük) (8); metal kelepçenin (2) ve
drenaj hortumunun (1) altından, ok yönünde. (Bkz. Şekil 25 ve Şekil 26)
Sızdırmazlık malzemesi
(Büyük) (8) (aksesuar)
Metal kelepçe
(2) (aksesuar)
Drenaj hortumu
(1) (aksesuar)
Sıkma
parçası
Şekil 25
Sızdırmazlık
malzemesi (Büyük)
(8)Uygulama yönü
yaklaşık 45° Metal kelepçe
(2) (aksesuar)
Drenaj hortumu
(1) (aksesuar)
İzolasyon malzemesini
yırtmadan ucunu eğin
(Büyük) (8)
Yoğuşmayı önlemek için
boşluk bırakmayın.
yaklaşık 45°
Sızdırmazlık
malzemesi (Büyük)
(8) (aksesuar) (Sağ-arka/
sağ taraf için)
Metal kelepçe
(2) (aksesuar)
yaklaşık 45°
Drenaj hortumu
(1) (aksesuar)
Sızdırmazlık
malzemesi (Büyük)
(8) (aksesuar)
Tornavida için
takma yönü
(Sol-arka/
sol taraf için)
Şekil 26
• Tüm iç drenaj tesisatının yalıtımını yaptığınızdan emin olun.
• Drenaj hortumunu (1) iç ünitenin içine doğru yönlendirmeyin. (Bkz. Şekil 27)
(Bu durum balon oluşması gibi garip seslere neden olabilir.)
(Drenaj hortumunun (1) yönü değiştirilirse emiş ızgarası hasar görebilir.)
Yönünü değiştirmeyin
Şekil 27
• Boru yönünün değişmemesi için 1 - 1,5 m uzaklığa destek takın. (Bkz. Şekil 23)
UYARI
İç üniteye toz girmesini önlemek için, hiçbir boşluk kalmayacak şekilde drenaj tesisatındaki aralığı macun
veya yalıtım malzemesi ile kapatın (sahada temin).
Ancak, tesisat ve uzaktan kumanda kablolarını aynı deliğe takarken kapak ile tesisat arasındaki boşluğu
(8’den sonra) kapatın. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ” tamamlandı.
16
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 17 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
100 mm
ve üzeri
< İKAZ >
• Takılan drenaj hortumunun (1) aşırı yük almasını önlemek için eğmeyin veya bükmeyin. (Bu, su sızıntısına neden olabilir.)
• Merkezi drenaj tesisatı yapılırken Şekil 28’deki yönergeleri izleyin. Merkezi drenaj tesisatının çapı için,
bağlanacak iç ünitenin kapasitesine uygun bir çap seçin. (Teknik kılavuza başvurun.)
Hava kesilmesini önlemek için
aşağı doğru 1/100 oranında
veya daha fazla bir eğimle takın.
Merkezi drenaj tesisatı.
Drenaj tesisatında su akışı durursa,
tesisat tıkanabilir.
Şekil 28
• Drenaj borularını döşeme.
Drenaj borusunu doğrudan amonyak kokan kanalizasyon borularına bağlamayın. Kanalizasyondaki
amonyak, drenaj boru tesisatından geçebilir ve iç ünite ısı eşanjörünü aşındırabilir.
• Drenaj pompası kitini takarken (opsiyonel aksesuar) drenaj pompası ompa kitine eklenen montaj elkitabına da bakın.
(2) Tesisat işi bittikten sonra drenajın düzgün akıp akmadığını kontrol edin.
• Drenaj onayı için, dereceli olarak hava çıkışından drenaj tavasına yaklaşık 0,6 litre su koyun.
(Bkz. Şekil 29)
Hava çıkışı
100 mm
ve üzeri
Su doldurmak için plastik kap
(Boru uzunluğu 100 mm olmalıdır)
Şekil 29
• Drenaj tesisatı işinden sonra, paketleme ve teslimat dayanağını (destek plakası) takın (“6. SOĞUTUCU
AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ” bölümünde çıkarılan).
Ancak paketleme ve teslimat dayanağını (destek plakası) sağ tarafa takmak gerekli değildir. (Bkz. Şekil
30)
Vida
Şekil 30
Türkçe
Paketleme ve teslimat için destek
(takviye plakası)
17
10_TR_3P249378-6L.fm Page 18 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ
8-1 GENEL TALİMATLAR
• Tüm elektrik tesisatı işlerinin geçerli mevzuata ve bu montaj kılavuzuna uygun olarak ayrı bir devre kullanılarak yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun. Güç besleme devresinin yetersiz kapasitesi veya düzgün olmayan elektrik konstrüksiyonu, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Geçerli yasalara uygun şekilde bir toprak kaçağı kesicisi taktığınızdan emin olun. Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Tüm montaj çalışması tamamlanmadan (iç ünitenin) güç beslemesini açmayın.
• Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.
Topraklama direnci geçerli mevzuata göre olmalıdır.
• Toprak kablo bağlantısını gaz ve su tesisatı borusuna, paratonere ya da telefon toprak kablo bağlantısına
bağlamayın.
• Gaz boru tesisatı..... Gaz sızıntısı olursa, tutuşma ve patlama meydana gelebilir.
• Su boru tesisatı...... Sert vinil borular etkili topraklamalar değildirler.
• Paratoner veya telefon topraklaması......... Yıldırım düşmesi durumunda elektrik potansiyeli anormal
şekilde yükselebilir.
• Elektrik tesisatı için, ayrıca kontrol kutusu kapağına yapıştırılmış “KABLO ŞEMASI” etiketine de başvurun.
• Güç besleme tesisatını kesinlikle uzaktan kumanda tesisatının terminal bloğuna bağlamayın; aksi takdirde,
tüm sistem hasar görebilir.
• Uzaktan kumandanın montajını ve kablo tesisatını uzaktan kumanda ile birlikte verilen “montaj kılavuzuna”
göre gerçekleştirin.
• Kabloları bağlarken Baskı Devre Kartı tertibatına dokunmayın. Aksi takdirde, hasar görebilir.
8-2 SAHA TESİSATI ÖZELLİKLERİ
Dış ünitelerin kablo bağlantısı için dış ünitelerin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun.
• Uzaktan kumanda ve iletim tesisatı sahada temin edilir. (Bkz. Tablo 3)
Tablo 3
Kablo
İletim kabloları
Uzaktan kumanda kablo
bağlantısı
H05VV-U4G
(NOT 1)
Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 telli)
(NOT 2)
2
Boyut (mm )
Uzunluk
2,5
–
0,75 - 1,25
Maks. 500m*
* Grup kontrolü gerçekleştirilirken, sistemdeki toplam arttırılmış uzunluktur.
Belirtilen kablo özellikleri, %2’lik bir kablo gerilim düşüşüne dayalıdır.
1. Kablo taşıma borularının kullanıldığı kabul edilmiştir. Kablo taşıma boruları kullanılmıyorsa, H07RN-F
kullanın.
2. Blendajlı vinil kordon veya kablo (yalıtım kalınlığı: 1 mm ve üzeri)
9. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ
Kablo bağlantı yöntemi
Tesisat uyarısı
• Aynı sistemdeki iç üniteler tek kol anahtarındaki güç kaynağına bağlanabilir. Ancak, kol anahtarı, kol aşırı
akım devre kesicisi ve kablo boyutu geçerli mevzuata uygun olmalıdır.
• Terminal bloğu bağlantısı için, yalıtım manşonlu halka tipi sıkıştırmalı tip terminaller kullanın veya kablo
bağlantısında yalıtım kullanın.
Yalıtım manşonu
Kablo tesisatı
Sıkıştırmalı tip halka şeklinde bağlantı uçları
18
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 19 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Yukarıdaki yapılamıyorsa aşağıda sıralanan hususların dikkate alındığından emin olun.
• Güç beslemesinin terminal bloğuna farklı boyutlarda 2 kablo bağlantısı yasaktır.
Her iki tarafta aynı
boyutta 2 kablo
bağlantısı yapılmalıdır.
Aynı tarafta 2 kablo
bağlantısı yasaktır.
Farklı boyutlarda kablo
bağlantısı yasaktır.
(Kablolar güvenli şekilde bağlanmazsa aşırı ısınma meydana gelebilir.)
• Gerekli kabloları kullanın, güvenli bir şekilde bağlayın ve bu kabloları dışarıdan etki eden kuvvetlerin terminalleri etkilemeyeceği şekilde sabitleyin.
• Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Uygun olmayan bir tornavida kullanılırsa, vida
başına zarar verebilir ve vida iyi sıkılamayabilir.
• Terminal vidaları çok sert sıkılırsa hasar görebilir. Terminal vidalarına uygulanacak sıkma torkları için aşağıdaki tabloya başvurun.
Sıkma torku (N·m)
Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısı için terminal bloğu
0,88 ± 0,08
Güç beslemesi için terminal bloğu
1,47 ± 0,14
Topraklama terminali
1,69 ± 0,25
• Kablolamayı topraklama ucunun kupa pulunun çentikli kenarından çıkacak şekilde gerçekleştirin. (Aksi taktirde, topraklama ucu yetersiz olacaktır ve topraklama etkisi yok olur.)
• Bükülü tel kullanılıyorsa, lehimleme yapmayın.
Halka tipi sıkıştırmalı terminaller
Kupa pulu
Çentikli parça
9-1 İLETİM TESİSATI, TOPRAKLAMA TESİSATI VE UZAKTAN KUMANDA TESİSATI BAĞLANTISI
(1) Bir yandan kontrol kutusu kapağını tutarken diğer yandan sabitleme vidalarını (2 parça) gevşetin, ardından da kontrol kutusu kapağını çıkarın.
(2) Açma deliğini kesin ve reçine burcunu (10) (aksesuar) arka tarafa (sac levha) koyun.
(3) Numaraları eşleştirerek (1 ila 3) iletim tesisatını reçine burcu (10) (aksesuar) içinden terminal bloğa (X2M:
3P) bağlayın, ardından da topraklama tesisatını topraklama terminaline bağlayın.
Bu işlemden sonra, birlikte verilen kablo sabitleme vidasını (11) ve kelepçeyi (4) kullanarak kabloları kablolardaki bağlantı bölümüne gerinim uygulamadan bağlayın.
(4) Yönlendirme deliğinden terminal bloğundaki (X1M: 4P) terminallere (P1 ve P2) uzanan uzaktan kumanda
tesisatını bağlayın. (Artı/eski kutup yoktur.)
Bu işlemden sonra, birlikte verilen kablo sabitleme vidasını (11) ve kelepçeyi (4) kullanarak kabloları kablolardaki bağlantı bölümüne gerinim uygulamadan bağlayın.
Türkçe
19
10_TR_3P249378-6L.fm Page 20 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
Dış ünite
İç ünite
Terminal bloğu (X2M)
Topraklama terminali
R10 veya üzeri
Terminal bloğu
Terminal bloğu
Dış ve iç ünitelerin terminal
numaraları aynı olmalıdır
R10 veya üzeri
İletim kablosu
ve Topraklama
kablosu
İletim kablosu
bağlantı yöntemi
Yasak
• Lehimleme yapmayın.
İletim ve topraklama kablosu
bağlantı yöntemi
Yasak
• Kesinlikle güç beslemesi kablolarını
bağlamayın.
• Lehimleme yapmayın.
Terminal bloğu (X1M)
R10 veya üzeri
RUzaktan kumanda tesisatı
(kutup yok)
Uzaktan kumanda kablosu bağlantı yöntemi
Baskı Devre
Kartı
Kontrol kutusu
Kablolama giriş deliği
Arka boru geçiş kapağı
İletim kablosu
ve Topraklama
kablosu
Remote controller wiring
Kilitleme deliğini kesin
ve reçine kovanını takın
(10) (aksesuar)
Kablaj şeması
Etiketi
(Arka)
20
Kontrol kutusu
kapağı sabitleme
vidaları (2 parça)
Kontrol kutusu kapağı
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 21 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
İKAZ
Kablolama sırasında kontrol kutusu kapağının tam olarak kapatılabileceği şekilde kabloları düzenleyin.
Kontrol kutusu kapağı yerinde değilse kablolar dışarı taşabilir veya kutu ile panel arasına sıkışabilir ve
elektrik çarpmaları veya yangın meydana gelebilir.
Uzaktan kumanda tesisatı
Kablo tesisatı (11) (aksesuar)
Kelepçe (4) (aksesuar)
(1) Sabitlemeyi kablo giriş
tarafına monte edin.
Güç besleme tesisatı
ve Topraklama tesisatı
(2) Terminal bağlantısına gerinim uygulanmaması için
kabloları sabitlemeye kelepçe kullanarak bağlayın.
Kelepçe (4) (aksesuar)
A DETAYI
(3) Güç beslemesi kablolarını ve topraklama
kablolarını, terminal bloğunda sabitlenecekleri
şekilde kelepçelerle sıkıca bağlayın.block.
• Boru giriş kapağı kesilirse ve kablo giriş deliği olarak kullanılırsa, tesisat bağlantısı tamamlandığında
kapağı onarın.
• Kabloların etrafındaki boşluğu macun ve yalıtım malzemesi ile (sahada temin) yalıtın.
(İç Ünitenin içine böcekler veya küçük hayvanlar girerse kontrol kutusunda kısa devre oluşabilir.)
• Alçak gerilim tesisatı (uzaktan kumanda tesisatı) ve yüksek gerilim tesisatı (iletim tesisatı, topraklama tesisatı) iç üniteye aynı yerden girerse elektrik parazitinden (dış parazit) etkilenebilirler ve bu arızaya veya
hataya neden olabilir.
• Alçak gerilim tesisatı (uzaktan kumanda tesisatı) ve yüksek gerilim tesisatı (iletim tesisatı, topraklama tesisatı) arasında, ünitenin dışındaki her yerde 50 mm mesafe koruyun. Her iki tesisat aynı yerde olursa elektrik
parazitinden (dış parazit) etkilenebilirler ve bu arızaya veya hataya neden olabilir.
Macun veya yalıtım malzemesi
(sahada temin)
İletim kablosu
ve Topraklama
kablosu
Soğutucu borusu
Uzaktan kumanda tesisatı
Drenaj borusu
Reçine burcu (10)
(aksesuar)
Alçak gerilim kablo bağlantısı
Yüksek gerilim kablo bağlantısı
Arada 50 mm uzaklık
Türkçe
21
10_TR_3P249378-6L.fm Page 22 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
9-2 KABLO BAĞLANTI ÖRNEĞİ
UYARI
Dış üniteye bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından emin olun.
Elektrik çarpması ve yangın riskinin giderilmesi için gereklidir.
Dış ünitelerin kablo bağlantısı için dış ünitelerin yanında gelen montaj kılavuzuna başvurun. Sistem tipini teyit
edin.
• Eş tipi: 1 uzaktan kumanda, 1 iç üniteyi kontrol eder (standart sistem). (Bkz. Şekil 31)
• Eş zamanlı çalışan sistem: 1 uzaktan kumanda, 2 iç üniteyi kontrol eder
(2 iç ünite eş zamanlı çalışır). (Bkz. Şekil 32)
• Grup kontrolü: 1 uzaktan kumanda, 16 iç üniteye kadar üniteyi kontrol etmektedir
(Tüm iç üniteler, uzaktan kumandaya göre çalışır). (Bkz. Şekil 33)
• 2 uzaktan kumanda kontrolü: 2 uzaktan kumanda, 1 iç üniteyi kontrol eder. (Bkz. Şekil 36)
Eşzamanlı çalışma sistemi
Çift türü
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
Toprak kaçağı
kesicisi
Toprak kaçağı
kesicisi
Dış ünite
Dış ünite
1 2 3
1 2 3
NOT 1)
NOT 1)
1 2 3
1 2 3
İç ünite (Ana)
İç ünite
Uzaktan kumanda
(opsiyonel aksesuar)
1 2 3
P1 P2
P1 P2
Şekil 31
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
P1 P2
P1 P2
NOT 2)
P1 P2
Uzaktan İç ünite (bağımlı)
kumanda
(opsiyonel aksesuar)
Şekil 32
NOT
1. Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları eşleşmelidir.
2-1. Uzaktan kumandayı yalnızca master üniteye bağlayın.
2-2. Uzaktan kumandanın yalnızca master üniteye bağlanması gerekir, iletim tesisatı yoluyla bağımlı
ünitelere bağlanması gerekmez. (Bağımlı ünitelere bağlamayın.)
2-3. İç sıcaklık sensörü yalnızca uzaktan kumandanın bağlı olduğu iç ünite için etkindir.
2-4. İç üniteyle dış ünite arasındaki kablo tesisatının uzunluğu; bağlanan modele, bağlı ünitelerin sayısına ve
maksimum boru tesisatı uzunluğuna bağlıdır.
Detaylar için teknik belgelere başvurun.
22
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 23 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
Grup kontrolü
Güç kaynağı
220 - 240V
Toprak kaçağı
~
kesicisi
50Hz
Dış ünite
Toprak kaçağı
kesicisi
Dış ünite
1 2 3
1 2 3
NOT)
NOT)
1 2 3
1 2 3
P1 P2
1 2 3
P1 P2
P1 P2
İç ünite
P1 P2
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
Dış ünite
1 2 3
NOT)
İç ünite
(Ana)
Güç kaynağı
220 - 240V
Toprak kaçağı
~
kesicisi
50Hz
İç ünite
Grup kontrolü uzaktan kumandası
(Opsiyonel aksesuar)
Şekil 33
NOT
• Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları eşleşmelidir.
Grup kontrolü uygulanırken
• Eş ünite veya birden fazla ünitenin eş zamanlı çalışma sistemi için master ünite kullanılıyorsa, uzaktan
kumandayla 16 üniteye kadar eş zamanlı çalışma/durdurma (grup) kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. (Bkz.
Şekil 34)
• Bu durumda, gruptaki tüm iç üniteler grup kontrolü uzaktan kumandasına göre çalışacaktır.
• Gruptaki işlevlerin (hava akışı yönü, vb.) mümkün olduğu kadar çoğuyla eşleşen bir uzaktan kumanda
seçin.
Dış ünite 1
İç ünite 1
Dış ünite 2
İç ünite 2
(bağımlı)
İç ünite 2
(Ana)
Dış ünite 16
İç ünite16
Grup kontrolü uzaktan kumandası
Şekil 34
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın. (Bkz. “9. KABLOLARIN BAĞLANMASI VE KABLO BAĞLANTI
ÖRNEĞİ”.)
Türkçe
23
10_TR_3P249378-6L.fm Page 24 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
(2) Uzaktan kumanda için kontrol kutusu içerisindeki terminaller (P1, P2) arasına geçiş tesisatı takın. (Artı/
eski kutup yoktur.) (Bkz. Şekil 33 ve Tablo 3)
Çapraz kablolama
Uzaktan kumanda kabloları için uç (P1, P2)
sonraki üniteye
Terminal bloğu
(X1M)
P1 P2 F1 F2
P1 P2 F1 F2
Remote Transmission
controller
wiring
Terminal bloğu
(X1M)
Remote Transmission
controller
wiring
İç ünite 1
İç ünite 2 (Ana)
Şekil 35
2 uzaktan kumandayla kontrol
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
Toprak kaçağı
kesicisi
İç ünite
(bağımlı)
Dış ünite
Dış ünite
1 2 3
İç ünite
(Ana)
NOT)
1 2 3
P1 P2
İç ünite
Uzaktan
kumanda
(opsiyonel
aksesuar)
P1 P2
P1 P2
Uzaktan
kumanda
(opsiyonel
aksesuar)
Uzaktan
Uzaktan
kumanda 1 kumanda 2
(opsiyonel (opsiyonel
aksesuar) aksesuar)
Şekil 36
İki uzaktan kumanda kontrolü (2 uzaktan kumandayla 1 iç ünite kontrol edilir)
• 2 uzaktan kumanda kullanılıyorsa, biri mutlaka “ANA KUMANDA”, diğeri de “ALT KUMANDA” olarak ayarlanmalıdır.
ANA/ALT KUMANDA DEĞİŞİMİ
• Uzaktan kumanda ile verilen montaj elkitabına bakın.
Kablo Bağlantı Yöntemi
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın.
24
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 25 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
(2) Kabloları uzaktan kumanda 2 (Yardımcı) ile kontrol kutusundaki uzaktan kumanda terminal bloğunun
(X1M) terminali (P1, P2) arasına bağlayın. (Artı/eski kutup yoktur.)
Terminal bloğu
(X1M)
(Ana*)
P1 P2 F1 F2
Remote Transmission
controller wiring
Uzaktan
kumanda 2
(Yardımcı)
Uzaktan
kumanda 1
(Ana)
İlave uzaktan
kumanda
* Eşzamanlı çalışma sistemi için, uzaktan
kumandayı ana üniteye bağlamayı unutmayın.
Şekil 37
NOT
• Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları eşleşmelidir.
10. EMİŞ IZGARASI · DEKORATİF YAN PANEL MONTAJI
Dekoratif yan panelin ve emiş ızgarasının çıkartıldığı sıranın tersi ile monte edin.
• Emme ızgarasını monte ederken, emme ızgarasının şeridini Şekil 38’te gösterilen, iç ünitenin askıdaki parçasına asın.
UYARI
Emme ızgarasını kapatırken bu askı sıkışabilir. Kapatmadan önce askının emme ızgarasının kenarından
taşmadığından emin olun.
Yuvarlak delik
Kanca
Yuvarlak delik
Bant
İç ünite
Emiş ızgarası
Kanca
Çapraz delik
Bant
Şekil 38
11. SAHA AYARLARI
<<Dış ünite ile birlikte verilen montaj elkitabına da başvurun.>>
UYARI
Saha ayarı gerçekleştirmeden önce, 2 “1. Montaj çalışması bittikten sonra kontrol edilmesi gereken
maddeler” sayfa 4 kısmındaki öğeleri kontrol edin.
• Klima ile ilgili tüm montaj ve boru tesisatı işlemlerinin tamamlandığından emin olun.
• Klimanın kontrol kutusu kapaklarının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
Türkçe
25
10_TR_3P249378-6L.fm Page 26 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
<SAHA AYARLARI>
<Güç kaynağını açtıktan sonra, montaj durumuna uygun olarak uzaktan kumanda ile saha ayarını gerçekleştirin.>
• Ayarı üç noktada yapın; “Mod No”, “İLK KOD No” ve “İKİNCİ KOD No”.
Tabloda “
” ile gösterilen ayarlar fabrika ayarlarını gösterir.
• Ayar prosedürü ve çalıştırma yöntemi uzaktan kumanda ile birlikte verilen montaj kılavuzunda gösterilmiştir.
(Not) “Mod No” ayarı grup olarak gerçekleştirilse de her iç ünitenin ayarlanması ile bağımsız ayar yapmak
veya ayardan sonra onay almak istiyorsanız, ayara “Mode No” parantez ( ) içine alınarak devam edin.
• Uzaktan kumanda durumunda, girişin ZORLAMALI KAPATMA veya AÇIK/KAPALI ÇALIŞTIRMA olarak
değiştirilmesi için.
[1] Uzaktan kumandayla saha ayarı moduna girin.
[2] Mod No. “12” seçeneğini belirleyin.
[3] İLK KOD Numarasını “1” olarak ayarlayın.
[4-1] ZORLA KAPATMA için, İKİNCİ KOD Numarasını “01” olarak ayarlayın.
[4-2] AÇIK/KAPALI ÇALIŞTIRMA için, İKİNCİ KOD Numarasını “02” olarak ayarlayın.
(Fabrika ayarı ZORLAMALI KAPATMA’dır.)
• Müşterinizden kullanma kılavuzu ile birlikte uzaktan kumanda kılavuzunu da saklamasını isteyin.
• Tabloda gösterilenlerden başka ayar yapmayın.
11-1 İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR VARKEN AYAR
• Opsiyonel aksesuar monte ederken ayarlama için opsiyonel aksesuar ile birlikte verilen montaj elkitabına bakın.
11-2 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA KULLANILIYORSA
• Kablosuz bir uzaktan kumanda kullanıldığı zaman, kablosuz uzaktan kumanda adresini ayarlamak gerekir.
Kablosuz uzaktan kumanda ile verilen montaj kılavuzuna bakın.
11-3 TAVAN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA (TİP 100 VEYA ALTI)
• İç ünite tipi 35 - 100’ü monte ederken, İKİNCİ KOD Numarasını tavan yüksekliğine uygun şekilde belirtin.
Tablo 4
Tavan yüksekliği (m)
Standart
Yüksek tavan
Tür 35,50
Tür 60,71
Tür 100
2,7 veya
daha az
2,7 - 3,5
2,7 veya
daha az
2,7 - 3,5
3,8 veya
daha az
3,8 - 4,3
Mod No.
İLK KOD No
13 (23)
0
İKİNCİ KOD
No
01
02
11-4 FİLTRE İŞARETİNİN AYARLANMASI
• Hava filtresinin temizlenme zamanının geldiğini bildiren bir mesaj uzaktan kumandanın ekranında görüntülenir.
• Odadaki toz veya kir miktarına uygun olarak Tablo 5’te gösterilen İKİNCİ KOD Numarasını ayarlayın.
• İç Ünitede uzun ömürlü filtre olsa da, filtrenin tıkanmasını önlemek için düzenli olarak temizlemek gerekir.
Lütfen ayarlanan zamanı müşteriye de açıklayın.
• Filtrenin düzenli temizleme süresi, cihazın kullanıldığı ortama bağlı olarak kısaltılabilir.
Tablo 5
Filtre saat sayısı
(uzun ömürlü tip)
Normal
Yaklaşık 2500 saat
Daha kirli
Yaklaşık 1250 saat
Gösterge ile
Gösterge yok
Kirlilik
Mod No.
İLK KOD No
0
10 (20)
3
İKİNCİ KOD
No
01
02
01
02
* Düzenli temizleme yapılan durumlarda temizleme göstergesine gerek olmadığını göstermek için “Gösterge
yok” ayarını kullanın.
26
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 27 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
11-5 TERMOSTAT KAPALIYKEN FAN HIZINI AYARLAMA
• Fan hızını müşterinizle konuştuktan sonra ortam şartlarına uygun olarak ayarlayın.
Tablo 6
Ayar
Termostat KAPALI iken fan çalışır / durur
(Soğutma · ısıtma)
Soğutma termostatı KAPALI
iken fan hızı
Isıtma termostatı KAPALI iken
fan hızı
Mod No.
İLK KOD No
11 (21)
2
İKİNCİ KOD No
Çalışır
01
Duraklar
(Çok düşük)
Ayar
(Çok düşük)
Ayar
02
12 (22)
6
12 (22)
3
01
02
01
02
11-6 BAĞLI İÇ ÜNİTELERİN SAYISINI EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ OLARAK AYARLAMA
• Eş zamanlı çalışma sistemi modu kullanılıyorsa, İKİNCİ KOD Numarasını Tablo 7’de gösterildiği gibi değiştirin.
• Eş zamanlı çalışma sistemi modu kullanılıyorsa, master ve bağımlı üniteleri ayrı ayrı ayarlamak için “EŞ
ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ BAĞIMSIZ AYARLARI” bölümüne bakın.
Tablo 7
Ayar
Eş sistemi (1 ünite)
Eş zamanlı çalışma sistemi
(2 üniteli)
Eş zamanlı çalışma sistemi
(3 üniteli)
Çift ikiz çoklu (4 ünite)
Mod No.
İLK KOD No
11 (21)
0
İKİNCİ KOD No
01
02
03
04
11-7 EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ BAĞIMSIZ AYARLARI
Opsiyonel bir uzaktan kumanda ile bağımlı ünite ayarının yapılması daha kolaydır.
<Prosedür>
• Master ve bağımlı üniteyi ayrı ayrı ayarlamak için, aşağıda açıklanan prosedürü takip edin.
• Tablolardaki “
” fabrika ayarlarını belirtir.
(Not) “Mod No.” grup temelinde ayarlanır. Her iç ünite için Mod No.’yu ayrı şekilde ayarlamak ya da ayarları
onaylamak için, Mod No.’yu parantez içine alın.
(1) İKİNCİ KOD Numarasını bağımsız ayar konumu olan, “02” konumuna getirin; bu konumda bağımlı ünite
ayrı olarak ayarlanabilir.
Tablo 8
Ayar
Birleşik ayar
Bağımsız ayar
Mod No.
İLK KOD No
11 (21)
1
İKİNCİ KOD No
01
02
(2) Master ünite için saha ayarlarını (Bkz. 11-1 ila 11-5) gerçekleştirin.
(3) (2) numaralı adım tamamlandıktan sonra ana güç besleme anahtarını kapatın.
(4) Uzaktan kumandayı master üniteden sökerek, bağımlı üniteye bağlayın.
(5) Ana güç besleme anahtarını tekrar açık konuma getirin ve (1) numaralı adımda olduğu gibi İKİNCİ KOD
Numarasını bağımsız ayar konumu olan, “02” konumuna getirin.
(6) Bağımlı ünite için saha ayarlarını (Bkz. 11-1 ila 11-4) gerçekleştirin.
(7) (6) numaralı adım tamamlandıktan sonra ana güç besleme anahtarını kapatın.
(8) Birden fazla bağımlı ünite mevcutsa (4) ila (7) numaralı adımlar arasındaki işlemleri tekrarlayın.
Türkçe
27
10_TR_3P249378-6L.fm Page 28 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
(9) Ayar işlemlerini tamamladıktan sonra, uzaktan kumandayı bağımlı üniteden sökerek, geri master üniteye
bağlayın. Böylece ayar prosedürü tamamlanmış olur.
* Bağımlı ünite için bir opsiyonel uzaktan kumanda kullanılırsa, master ünite uzaktan kumandasını tekrar
bağlamanıza gerek kalmaz. (Ancak, master ünitenin uzaktan kumanda terminal bloğuna bağlı kabloların çıkartılması gerekir.) Bağımlı ünite ayarları tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda kablolarını
çıkartın ve master ünite uzaktan kumandasını geri bağlayın. (Eş zamanlı çalışma sistemi modunda üniteye iki veya daha fazla sayıda uzaktan kumanda bağlanırsa, iç ünite doğru şekilde çalışmaz.)
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
Toprak kaçağı
( 3 ) ( 7 ) kesicisi
Güç kaynağı
220 - 240V
~
50Hz
Toprak kaçağı
kesicisi
Dış ünite
Dış ünite
1 2 3
1 2 3
NOT)
NOT)
1 2 3
1 2 3
P1 P2
1 2 3
P1 P2
İç ünite (Ana)
İç ünite (bağımlı)
P1 P2
Uzaktan kumanda
(1)(2)
1 2 3
P1 P2
P1 P2
İç ünite (Ana)
İç ünite (bağımlı)
(4)
P1 P2
(9)
Uzaktan kumanda
(5)(6)
Şekil 39
NOT
• Dış ve iç ünitelerin terminal sayıları eşleşmelidir.
12. TEST ÇALIŞTIRMASI
Sayfa 4'te bulunan "1. Kurulum işi tamamlandıktan sonra kontrol edilecek öğeler"ın hepsini tamamlayın. Lütfen ayrıca dış üniteye ekli montaj kılavuzuna bakınız.
(1) Kablolu uzaktan kumanda ayarları, uzaktan kumandayla birlikte verilen elkitabına bakılarak değiştirilmelidir.
(2) Diğer uzaktan kumanda ayarları, aşağıdaki prosedür takip edilerek değiştirilmelidir.
• İç ve dış üniteler için tüm yalıtım işlemlerinin tamamlandığından emin olun.
• Şu bileşenlerin kapalı konumda olduğundan emin olun: iç ünitenin kontrol kutusu kapağı ve dış ünitenin
dış levhası ve boru kapağı.
• Soğutucu akışkan borularını, drenaj borularını ve elektrik kablolarını döşedikten sonra, iç ünitenin iç kısmını ve ön paneli temizleyin. Ardından, üniteyi korumak için, dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzunu takip ederek bir test çalıştırması gerçekleştirin. (Test çalıştırmasının yetkili elektrik teknisyeni veya
mühendisi nezaretinde gerçekleştirilmesi önerilir.)
• Test çalıştırmasında, fan hızının hava akışı yönünün ayarlara göre alınabildiğinden emin olun.
• Test çalıştırması tamamlandığında cihaz içerisindeki işlemler henüz tamamlanmamışsa, iç ünitelere zarar
gelmemesi için, müşteriye cihaz içindeki işlemler tamamlanmadıkça klimanın kesinlikle çalıştırılmaması
gerektiğini açıklayın.
(İç ünite bu şekilde çalıştırılırsa, cihaz içerisindeki işlemler sırasında kullanılan boya, yapıştırıcı ve diğer malzemeler iç ünitenin kirlenmesine neden olur. Aksi takdirde, su sıçraması veya kaçağı meydana gelebilir.)
• Bir arıza meydana gelir ve klima çalışmazsa, “12-1 SORUNLARIN TEŞHİS EDİLMESİ” bölümüne
bakın.
• Test çalıştırmasını tamamladıktan sonra, KONTROL/TEST ÇALIŞTIRMASI butonuna bir kez basarak
üniteyi kontrol moduna sokun ve arıza kodunun “00” (=normal) olduğundan emin olun.
“00” dışında bir kod görüntüleniyorsa, “12-1 SORUNLARIN TEŞHİS EDİLMESİ” bölümüne bakın.
28
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 29 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
• Normal çalışma moduna geri dönmek için, KONTROL/TEST ÇALIŞTIRMASI düğmesine dört defa
basın.
BRC1D,
[Mod değiştirme]
Bir kez
Normal çalışma modu
Saha ayarı
Bir kez
*
*
"Arıza kodu"
görüntüleme
* 10 saniye veya daha fazla
kaldıktan sonra, mod
normal çalışma moduna
geri döner.
*
kez
Bir kez
Test işlemi modu
B ir
z
Bir ke
Bir kez
(4 saniye
veya daha
fazla basın)
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA
"İç ünite tip kodu"
"Dış ünite tip kodu"
görüntüleme
görüntüleme
Bir kez
Bir kez
Denetim modu
12-1 SORUNLARIN TEŞHİS EDİLMESİ
Güç açıkken. Sorunlar uzaktan kumandadan takip edilebilir.
BRC1E modeli uzaktan kumandalar için arıza teşhis işlemi, uzaktan kumandayla birlikte verilen montaj
kılavuzuna göre gerçekleştirilmelidir. Diğer uzaktan kumandalar için, arıza teşhis işlemini aşağıdaki prosedürü takip ederek gerçekleştirin.
Uzaktan kumandanın sıvı kristal ekranıyla sorun giderme.
1 Kablolu uzaktan kumanda ile. (NOT 1)
Arıza nedeniyle çalışma durduğunda, çalışma lambası yanıp söner ve sıvı kristal ekranda “
”
simgesi ve arıza kodu görüntülenir. Teşhis işlemi, görüntülenen arıza kodunun arıza kodu listesinden bulunmasıyla gerçekleştirilebilir.
Ayrıca, grup kontrolü kullanılıyorsa, ekranda ünite numarası da görüntülenir, böylece arızanın tespit
edildiği ünite numarası da öğrenilmiş olur. Arızanın sıfırlanması için, bkz. (NOT 2).
2 Kablosuz uzaktan kumanda ile.
(Ayrıca, kablosuz uzaktan kumanda ile verilen kullanım kılavuzuna bakın)
Arıza yüzünden işletim durduğunda, iç ünite üzerindeki ekran yanıp söner. Böyle bir durumda, hata
Kod listesi tablosundan aşağıdaki prosedürlerle bulunabilecek hata koduna bakarak arıza muhtevasını teşhis edin. (NOT 2)
(1) KONTROL/TEST ÇALIŞTIRMASI düğmesine basın; “
” simgesi görüntülenir ve “ 0 ”, yanıp sönmeye başlar.
(2) PROGRAMLAMA ZAMANI butonuna basarak arıza yüzünden duran ünite No.’sunu bulun.
Bip sayısı 3 kısa bip.............Aşağıdaki işlemlerin hepsini yapın
1 kısa bip.............(3) ve (6)’yı yerine getirin
1 uzun bip ...........Sorun yok
(3) ÇALIŞMA MODU SEÇİCİSİ düğmesine basıldığında, arıza kodunun üst değeri yanıp sönmeye başlar.
(4) 2 kısa bip sesi çıkarana kadar PROGRAMLAMA ZAMANI butonuna sürekli basarak üst değeri
bulun.
(5) ÇALIŞMA MODU SEÇİCİSİ düğmesine basılmaya devam edildiğinde, arıza kodunun alt değeri
yanıp sönmeye başlar.
(6) Uzun bir bip sesi çıkarana kadar PROGRAMLAMA ZAMANI butonuna sürekli basarak alt değeri bulun.
• Uzun bir bip sesi arıza kodunu belirtir.
NOT
1. Uzaktan kumanda üzerindeki KONTROL/TEST ÇALIŞTIRMASI düğmesine basıldığında, “
” göstergesi yanıp sönmeye başlar.
2. Kontrol modu sırasında AÇMA/KAPAMA düğmesi 5 saniye veya daha uzun bir süre basılı konumda tutulduğunda, yukarıdaki sorun geçmişi göstergesi kaybolur. Bu durumda, arıza kodu iki defa yanıp söndükten
sonra, kod göstergesi, “00” (normal) ve ünite numarası, “0” olarak değişir. Ardından, ekran otomatik olarak
kontrol modundan normal moda geçer.
Türkçe
29
10_TR_3P249378-6L.fm Page 30 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
12-2 ARIZA KODU
• Arıza kodunun boş olduğu durumlarda “
” göstergesi görüntülenmez. Ancak sistem çalışmaya devam
eder, sistemi kontrol edin ve gerektiğinde onarımları yapın.
• İç veya dış ünite tipine bağlı olarak, hata kodu gösterilebilir veya gösterilmeyebilir.
Arıza kodu
A1
A3
A5
A6
A7
AF
AJ
C1
C4
C5
Kapasite ayarı hatası
İç ünite Baskı Devre Kartı (Master) ile iç
ünite Baskı Devre Kartı (Bağımlı)
arasında iletim hatası
İç ünite ısı eşanjörü sıvı borusu sıcaklık
sensörü arızası
İç ünite ısı eşanjörü kondenser/
evaporatör sıcaklık sensörü arızası
C9
Emiş havası termistör arızası
CC
Nem sensörü normal çalışmıyor
CJ
Uzaktan kumanda hava termistörü
arızası
E0
E1
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
30
Açıklamalar ve önlemler
İç Ünite Baskı Devre Kartı arızası
Anormal drenaj seviyesi
Donmaya karşı koruyucu ya da yüksek
basınç kontrolü nedeniyle durdu (NOT
1)
İç ünite fan motoru aşırı yüklenmiş,
aşırı akım, kilitli
İç Ünite Baskı Devre Kartı bağlantı
hatası
Yatay kanat motoru kilitli
Yalnızca hava akışı yönü kontrol edilemiyor.
Nemlendirici sistemi arızalı
Notlar
Kapasite ayar adaptörü veya kapasite verisi
hatası veya kapasite ayar adaptörünün
bağlantısı kesilmiştir, adaptöre bağlantı hatası
veya kapasite, veri tutma IC konumuna ayarlı
değildir.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Uzaktan kumanda termostatı çalışmıyor,
ancak gövde termostatı çalışması etkin
konumda.
Güvenlik cihazı etkisi (Dış ünite)
Dış Ünite Baskı Devre Kartı hatası (Dış
ünite)
Yüksek basınç arızası (Dış ünite)
Düşük basınç arızası (Dış ünite)
Kompresör motor kilidi arızası (Dış
ünite)
Aşırı akıma duyarlı kompresör motoru
kilidi (Dış ünite)
Dış ünite fan motoru kilit arızası (Dış
ünite)
Dış ünite fanı anlık aşırı akım arızası
(Dış ünite)
Girişte aşırı akım (Dış ünite)
Elektronik genleşme vanası arızalı (Dış
ünite)
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 31 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
EA
F3
F6
H0
H3
H4
H6
H7
H8
H9
J1
J2
Akımı sensör sistemi arızası (Dış ünite)
J3
Deşarj borusu termistör sistemi arızalı
(Dış ünite)
Emme borusu termistör sistemi arızalı
(Dış ünite)
Dış ünite ısı eşanjörü dağıtıcısı sıvı
borusu termistörü arızalı (Dış ünite)
Dış ünite ısı eşanjörü kondenser/
evaporatör termistörü arızalı (Dış ünite)
Sıvı borusu termistör sistemi arızalı
(Dış ünite)
Gaz borusu termistörü arızalı
(soğutma) (Dış ünite)
Deşarj borusu basınç sensörü sistemi
arızalı (Dış ünite)
Emme borusu basınç sensörü sistemi
arızalı (Dış ünite)
Dönüştürücü sistemi arızalı
(Dış ünite)
Reaktör termistörü arızası (Dış ünite)
Aşırı ısınmış ısı yayma kanatçığı
(Dış ünite)
Anlık aşırı akım
(Dış ünite)
J5
J6
J7
J8
J9
JA
JC
L1
L3
L4
L5
L8
L9
LC
P1
Türkçe
Soğutma/Isıtma geçişi arızalı (Dış
ünite)
Deşarj borusu sıcaklık arızası (Dış
ünite)
Yüksek basınç kontrolü (soğutmada)
(dış ünite)
Dönüştürücüde sensör hatası (dış
ünite) (NOT 1)
Yüksek basınç anahtarı arızalı (Dış ünite)
Alçak basınç anahtarı arızalı
(Dış ünite)
Hatalı konum algılama sensörü (dış
ünite) (NOT 1)
Dış ünite fan motoru konum sinyali
arızası (Dış ünite)
CT’de anormallik (dış ünite) (NOT 1)
Dış ortam havası termistör sistemi
arızalı (Dış ünite)
Basınç sensörü sistemi arızalı (toplu)
(Dış ünite)
Elektrik termal (Dış ünite)
Fazla yük yüzünden duruş koruması
(Dış ünite)
Inverter ile dış ünite kontrol ünitesi
arasında iletim arızası (Dış ünite)
Açık faz (Dış ünite)
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Inverter soğuma arızası.
Kompresör motorlarında ve türbinlerinde bir
topraklama hatası veya kısa devre olabilir.
Kompresör motorları ve türbinleri aşırı
yüklenmiş ve bağlantısı kesilmiş olabilir.
Kompresör kilitlenmiş olabilir.
31
10_TR_3P249378-6L.fm Page 32 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
P3
P4
P6
DCL sensör sistemi arızası (Dış ünite)
Isı yayan kanatçık termistör arızası (Dış
ünite)
DC çıkış akımı sensör sistemi arızası
(Dış ünite)
PJ
Kapasite ayarı hatası (Dış ünite)
U0
Emme borusu sıcaklığı anormal (Dış
ünite)
U1
Ters faz (Dış ünite)
U2
Güç gerilim arızası (Dış ünite)
U4
UF
İletim hatası (iç ve dış üniteler
arasında)
İletim hatası (iç ve dış ünite kumanda
üniteleri arasında)
Dönüştürücü modülünde iletim hatası
Ana ve alt uzaktan kumandalar
arasında iletim hatası (alt uzaktan
kumanda arızası)
U5
U7
U8
UA
Saha ayarı hatası
UC
İletim hatası (iç ünite ile merkezi
uzaktan kumanda arasında)
Uzaktan kumanda adres ayarı hatası
UJ
Aksesuar ekipmanında iletim hatası
UE
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
Kapasite ayar adaptörü veya kapasite verisi
hatası veya kapasite ayar adaptörünün
bağlantısı kesilmiştir, adaptöre bağlantı hatası
veya kapasite, veri tutma IC konumuna ayarlı
değildir.
Soğutucu akışkan yetersiz olabilir.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
L1, L2 ve L3 uçlarından ters iki faz.
Inverter açık fazlı veya ana devre kondenseri
arızalı olabilir.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
İç ve dış ünite arasında kablo bağlantı hatası.
Veya iç ve dış ünite Baskı Devre Kartı arızası.
İç ünite ile uzaktan kumanda arasındaki iletim
doğru şekilde gerçekleşmiyordur.
Eş zamanlı açılan/kapanan çoklu split tipi için
sistem ayar hatası.
Modele veya duruma göre çalışma normal
olmayan şekilde duruyordur.
UYARI
Test çalıştırması tamamlandıktan sonra, 4. sayfadaki 2 “2. Teslimatta kontrol edilecek öğeler“ maddesinde
belirtilen öğeleri kontrol edin.
Test çalıştırması tamamlandığında cihaz içerisindeki işlemler henüz tamamlanmamışsa, klimaya zarar gelmemesi için, müşteriden cihaz içindeki işlemler tamamlanmadan klimayı çalıştırmamasını isteyin.
Klima bu şekilde çalıştırılırsa, iç ünitelerin içerisindeki işlemler sırasında kullanılan kaplamalar ve yapıştırıcılar
iç ünitenin kirlenmesine neden olur ve su sıçraması veya sızıntı meydana gelebilir.
Test çalıştırmasını yapacak operatöre
Test çalıştırması tamamlanınca, klimayı müşteriye teslim etmeden önce kontrol kutusu kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.
Ayrıca, müşteriye güç besleme durumu (güç besleme AÇIK/KAPALI) hakkında bilgi verin.
32
Türkçe
10_TR_3P249378-6L.fm Page 33 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
13. KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
(Bkz. Sekil 40)
1
3
5
(NOT 9)
İÇ ÜNİTE
(NOT 5)
2
4
6
7
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (OPSİYONEL AKSESUAR) (NOT 7)
8
9
11
13
15
EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ (NOT 6)
İÇ ÜNİTE (BAĞIMLI)
DIŞ ÜNİTEYE
SINIF
Türkçe
10
12
14
DIŞ ÜNİTEYE (NOT 3)
(NOT 5)
MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA (NOT 4)
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (ALICI/
EKRAN ÜNİTESİ)
(OPSİYONEL AKSESUAR)
İÇ ÜNİTE (MASTER)
UZAKTAN KUMANDA
KONTROL KUTUSU
33
34
İÇ ÜNITE
BASKILI DEVRE KARTI
MOTOR (SALINIM BIÇAĞI)
TERMİSTÖR (HAVA)
M1S
R1T
FERRİT ÇEKİRDEK
FERRİT ÇEKİRDEK
PARAZİT FİLTRESİ
FERRİT ÇEKİRDEK
X1M
X2M
Z1F
Z1C
SİNYAL İLETİM DEVRESİ
TELLİ UZAKTAN KUMANDA
TC
DÜĞME (AÇMA/KAPAMA)
KONTROL LAMBASI
BS1
H1P
(FİLTRE İŞARETİ-KIRMIZI)
KONTROL LAMBASI
(ZAMANLAYICI-YEŞİL)
3D079559-1A
H3P
KONTROL LAMBASI
(AÇIK-KIRIMIZI)
BASKILI DEVRE KARTI
A3P
H2P
BASKILI DEVRE KARTI
A2P
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA
(ALICI/EKRAN ÜNİTESİ)
TERMİSTÖR (HAVA)
SİNYAL ALICI DEVRESİ
RC
R1T
GÜÇ ŞEBEKESİ
PS
(PARAZİT FİLTRESİ)
DİYOT KÖPRÜSÜ
(ACİL DURUM)
SEÇİM ANAHTARI
V1R
SS1
R2T·R3T TERMİSTÖR (COIL)
MOTOR (İÇ ÜNİTE FANI)
(DRENAJ POMPASI)
MANYETİK RÖLE
M1F
KPR
YANIP SÖNEN LAMBA
HAP
(SERVİS EKRANI-YEŞİL)
SİGORTA (F, 5A, 250V)
F1U
C105 KAPASİTÖR (M1F)
A1P
SS2
(GRUP KONTROL ADAPTÖRÜ)
X35A KONEKTÖR
(TEL BAĞLANTISI ADAPTÖRÜ)
X33A KONEKTÖR
(DRENAJ POMPASI)
X25A KONEKTÖR
KUMANDA)
(KABLOSUZ UZAKTAN
X24A KONEKTÖR
(ŞAMANDIRALI ANAHTAR)
X15A KONEKTÖR
İSTEĞE BAĞLI PARÇALAR
İÇİN KONEKTÖR
(KABALOSUZ ADRES SETİ)
SEÇİM ANAHTARI
SS1
(DEFROST-TURUNCU)
KONTROL LAMBASI
SEÇİM ANAHTARI (ANA/ALT)
H4P
1
2
12
15
15
3
: KONEKTÖR
11
11
4
5
: ALANIN TEL BAĞLANTISI
15
6
14
8
7
FHQ35 • 50 • 60 • 71 • 100 • 125 • 140CAVEB
2. EŞZAMANLI ÇALIŞMA DURUMUNDA, İÇ ÜNİTE SİSTEMİ.
BKZ. SADECE İÇ ÜNİTE KABLOLARI.
3. DETAYLAR İÇİN, DIŞ ÜNİTEYE İLİŞTİRİLEN KABLAJ ŞEMASINA BAKINIZ.
4. MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA KULLANILIYORSA, ÜNİTEYE BAĞLANTI YAPARKEN ÜRÜNLE VERİLEN MONTAJ
KILAVUZUNU TAKİP EDİN.
5. DRENAJ KİTİ KULLANILIRKEN X15A, X25A BAĞLANIR.
EKLİ MONTAJ KILAVUZUNA UYGUN OLARAK.
6. BAĞLANTI ÜNİTELERİNDE KOMBİNASYON SİSTEMİNE GÖRE DEĞİŞİR.
BAĞLANTIDAN ÖNCE TEKNİK KILAVUZ VE KATALOGLARI, VB. KONTROL EDİN.
7. ANA/ALT GEÇİŞ DURUMUNDA.
UZAKTAN KUMANDA İLE BİRLİKTE VERİLEN MONTAJ KILAVUZUNA BAKINIZ.
8. SİMGELER AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR: BLK: SİYAH RED: KIRMIZI BLU: MAVİ WHT: BEYAZ YLW: SARI GRN: YEŞİL
ORG: TURUNCU BRN: KAHVERENGİ.
9. SADECE KORUNMUŞ BORULAR İÇİN GÖSTERİR. KORUMA YOKSA H07RN-F KULLANIN.
: KISA DEVRE KONEKTÖRÜ
NOTLAR
: TERMİNAL BLOĞU
1.
13
10
9
KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
10_TR_3P249378-6L.fm Page 34 Sunday, September 30, 2012 3:19 PM
Şekil.40
Türkçe
00_CV_3P249378-6L.fm Page 2 Sunday, September 30, 2012 5:07 PM
3P249378-6L
EM12A008
(1209) HT
Download PDF
Similar pages
ınstallatıon manual
Toshiba Daiseikai RAS 13 N3KVR Kullanım Kılavuzu
Toshiba Suzumi RAS 22 S3KV Kullanım Kılavuzu
ınstallatıon manual
Kullanım kılavuzu
MSH-GA60VB / MUH-GA60VB