Zanussi ZBB2244 User manual

NL
EN
FR
DE
PT
ES
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Manual de instruções
Manual de instrucciones
2
15
26
39
52
64
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination
Combinado
Frigorífico-congelador
ZBB8294
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
2Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het be-
waren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
4Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur in
de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en korven uit het apparaat verwijderen en
het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u
het beste resultaat.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat het voedsel de
beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste
gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van
toepassing)
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Overzicht bevroren voedsel
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het
maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze
dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen instrumenten om de
laden uit de vriezer te halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurschappen
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de
bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste
of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en
eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes worden geplaatst.
Ontdooien
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en installeer het schap op een
andere gewenste hoogte.
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
5
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
6Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
sel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voed-
Vriezer ontdooien
Er zal altijd een bepaalde hoeveelheid vorstafzetting aanwezig zijn op de schapjes en rondom de bovenste vakken.
Ontdooi de vriezer wanneer de vorstlaag een dikte van ca.
3-5 mm heeft bereikt.
Belangrijk! Ongeveer 12 uur vóór het ontdooien zet u de
thermostaatknop omhoog, zodat er een hogere koelreserve
ontstaat voor werkingsonderbreking.
Om vorst te verwijderen, volgt u de onderstaande instructies:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder bewaard voedsel, wikkel het in kranten en
berg het op een koele plaats op.
Let op! Raak bevroren voedsel niet aan met natte
handen. Uw handen kunnen vastvriezen aan de
levensmiddelen.
3. Laat de deur open
en steek de kunststof schraper in de
juiste uitsparing in
de onderzijde, en
plaats een opvangbak om dooiwater
op te vangen.
Om het ontdooiproces te versnellen, plaatst u een
pan warm water in het diepvriesvak. Verwijder verder ijsresten die losbreken voordat het ontdooien is voltooid.
4. Nadat het ontdooien is voltooid, droogt u de binnenkast van de vriezer grondig en bewaart u de schraper
voor later gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
7
6. Plaats na twee of drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het diepvriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om vorst weg te schrapen van de
verdamper, omdat u deze kunt beschadigen.
Gebruik geen mechanisch apparaat of ander hulpmiddel
dan aanbevolen door de fabrikant om het dooiproces te
versnellen.
Een temperatuurtoename van de diepvrieslevensmiddelen
kan tijdens het ontdooien de gegarandeerde
bewaartemperatuur verkorten.
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
5) Indien nodig,
8Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in Zorg ervoor dat de producten de achterde wateropvangbak te lopen.
wand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte
lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke ap-
4.
5.
6.
7.
paraten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).
Installeer de afdekking van het lampje.
Draai de schroef van de afdekking van het lampje
vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
9
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
24 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Elektrische aansluiting
SN
+10°C tot + 32°C
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
N
+16°C tot + 32°C
Omkeerbaarheid van de deur
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt
dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk,
voordat u het apparaat installeert:
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Maak de bovenste pen
los en verwijder de afstandhouder.
• Verwijder de bovenste
pen en de bovenste
deur.
• Draai het middelste
scharnier los.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het
apparaat moet voldoende
zijn.
• Verwijder de onderste
deur.
• Maak de onderste pen
los.
Aan de tegenoverliggende
kant:
• Monteer de onderste
pen.
• Monteer de onderste
deur.
• Zet het middelste scharnier vast.
• Monteer de bovenste
deur.
• Zet de afstandhouder en
de bovenste pen vast.
Het apparaat installeren
50 mm
Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan
bewegen.
min.
200 cm2
Ga als volgt te werk:
min.
200 cm2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
11
x
2
x
I
4mm
1
44mm
I
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op
maat en bevestig het op het
apparaat zoals aangegeven
op de afbeelding.
Installeer het apparaat in de
nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat de afdekking van de
opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier.
Stel het apparaat in de nis Bevestig het apparaat met 4
af.
schroeven in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand
tussen het apparaat en de
voorste rand van de kast 44
mm is.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak
met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen
het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een
ruimte van 4 mm tussen het
apparaat en de kast aanwezig is.
Open de deur. Zet de afdekking van het onderste
scharnier op de juiste plek.
12
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
G
D C
Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier
aan de rechterkant of SX bij
een scharnier aan de linkerkant.
Hc
B
Bevestig de afdekkingen (C,
D) aan de uitsteeksels en
de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op het scharnier.
ca. 50 mm
Hd
Bevestig het apparaat tegen Maak de onderdelen (Ha),
de zijkant van het keuken- (Hb), (Hc) en (Hd) los.
meubel
1. Draai de schroeven van
onderdeel (G) los en
plaats onderdeel (G)
tegen het keukenmeubel
2. Draai de schroeven van
het onderdeel (G) weer
vast
3. Bevestig het onderdeel
(H) aan het onderdeel
(G)
Ha
90°
Hb
H
E
E
Ha
8 mm
8 mm
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Monteer onderdeel (Ha)
aan de binnenkant van het
keukenmeubel.
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Duw onderdeel (Hc) op on- Zet de deur van het appaderdeel (Ha).
raat en de deur van het keukenmeubel open in een
hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje
(Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm
vanaf de buitenrand van de
deur waar de nagel moet
worden vastgemaakt (K).
13
Hb
Hb
Plaats het kleine vierkantje
op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van
het apparaat uit met behulp
van onderdeel Hb.
Hd
Druk onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de
kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in
de winter), kan de omvang van de pakking kleiner worden.
De omvang van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
14
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
17
17
17
18
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19
20
22
22
25
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
15
or damaged power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover6) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
9) If a water connection is foreseen.
16
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored, remove all
drawers and baskets from appliance and place food on
cooling shelves to obtain the best performance.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Warning! Make sure that foods do not exceed the
load limit stated on the side of the upper section
(where applicable)
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
17
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer that the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
Important! Do not use metallic instruments to remove the
trays from the freezer.
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold accumulator which
increases storage time in the event of a power cut or
breakdown.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or
lower value of the indicated storage time is valid depends
on the quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Positioning the door shelves
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the
production of ice-cubes. Fill these trays with water, then
put them in the freezer compartment.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
To obtain the best performance:
18
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to
be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly
and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which
is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt
reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from
the freezer compartment, can possibly cause the skin to
be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage
time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were
adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be
refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food
manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
19
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer
shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness
of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to defrosting, set the
Temperature regulator toward higher settings , in order to
build up sufficient chill reserve for the interruption in
operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
In order to speed up the defrosting process, place a
pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
Warning! Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during
defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
Caution! Do not touch frozen goods with wet hands.
Hands can freeze to the goods.
3. Leave the door
open and insert the
plastic scraper in
the appropriate
seating at the bottom centre, placing
a basin underneath
to collect the defrost water
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
10) If foreseen.
20
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Problem
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
21
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
1. Remove the screw
from the lamp cover.
2. Remove the lamp
cover (refer to the
illustration).
3. Replace the used
lamp with a new
lamp of the same
power and specifically designed for household appliances (the maximum power is shown on the lamp
cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the plug to the mains socket.
Open the door. Make sure that the light comes on.
4.
5.
6.
7.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
• Loosen the upper pin
and remove the spacer.
• Remove the upper pin
and the upper door.
• Loosen the middle
hinge.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right. If you want to
open the door to the left, do these steps before you install
the appliance:
• Remove the lower door.
• Loosen the lower pin.
On the opposite side:
• Install the lower pin.
• Install the lower door.
• Tighten the middle
hinge.
• Install the upper door.
• Tighten the spacer and
tighten the upper pin.
Installing the appliance
50 mm
Caution! Make sure that the mains cable can move
freely.
min.
200 cm2
Do the following steps:
min.
200 cm2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
23
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
If necessary cut the adhesive sealing strip and then
apply it to the appliance as
shown in figure.
Install the appliance in the
niche.
Push the appliance in the
direction of the arrows (1)
until the upper gap cover
stops against the kitchen
furniture.
Push the appliance in the
direction of the arrows (2)
against the cupboard on the
opposite side of the hinge.
Adjust the appliance in the Attach the appliance to the
niche.
niche with 4 screws.
Make sure that the distance
between the appliance and
the cupboard front-edge is
44 mm.
The lower hinge cover (in
the accessories bag) makes
sure that the distance between the appliance and the
kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between the appliance
and the cupboard is 4 mm.
Open the door. Put the lower hinge cover in position.
G
D C
Remove the correct part
from the hinge cover (E).
Make sure to remove the
part DX, in the case of right
hinge, SX in opposite case.
Hb
H
E
E
Ha
Hc
B
Attach the covers (C, D) to
the lugs and the hinge
holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E)
to the hinge.
Connect the appliance laterally to the kitchen furniture sidewall:
1. Loosen the screws of
the part (G) and move
the part (G) till the furniture sidewall.
2. Tighten the screws of
the part (G) again.
3. Attach the part (H) to
the part (G).
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Hd
Disconnect the parts (Ha),
(Hb), (Hc) and (Hd).
ca. 50 mm
8 mm
8 mm
Ha
90°
21 mm
90°
Ha
Hc
ca. 50 mm
21 mm
Install the part (Ha) on the
inner side of the kitchen
furniture.
K
Ha
Hb
Push the part (Hc) on the
part (Ha).
Open the appliance door
and the kitchen furniture
door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb)
into guide (Ha).
Put together the appliance
door and the furniture door
and mark the holes.
Remove the brackets and
mark a distance of 8 mm
from the outer edge of the
door where the nail must be
fitted (K).
Hb
Hd
Hb
Place the small square on
the guide again and fix it
with the screws supplied.
Align the kitchen furniture
door and the appliance
door by adjusting the part
Hb.
Press the part (Hd) on the
part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
Important! If the ambient temperature is low (for example,
in the Winter), the size of the gasket decreases. The size of
the gasket increases when the ambient temperature
increases.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
25
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
29
30
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
31
32
34
34
37
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux en-
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants
sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
afin de ne pas endommager des parties du circuit de
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement
n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un
cordon d'alimentation endommagé peut être la cause
de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
26
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une
fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent11) pour l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules12) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les
instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors
tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
11) Si le diffuseur est prévu.
12) Si l'ampoule est prévue.
13) Si l'appareil est sans givre.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
27
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment congélateur.
Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments,
vous avez la possibilité de retirer tous les tiroirs et de placer directement les aliments sur les clayettes refroidissantes pour obtenir les meilleures performances possibles.
Avertissement Assurez-vous que la quantité
d'aliments ne dépasse pas la charge limite indiquée
sur le côté de la section supérieure (le cas échéant)
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
de temps qu'il n'est prévu sous "augmentation du temps",
dans les caractéristiques techniques, consommez les
aliments décongelés le plus rapidement possible ou
recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Calendrier des aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois
correspondant aux différents types d'aliments congelés.
La validité du temps de stockage maximum ou minimum
indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température
ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et mettez-les dans le
compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour
décoller les bacs du congélateur.
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un accumulateur de
froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en cas de coupure de courant.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série
de glissières pour que les
clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
29
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des
emballages des aliments
conservés, les balconnets
de la porte peuvent être
positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre
denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches,
de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de
la consommation.
30
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la
durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés
et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et
ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
31
Dégivrer le congélateur
A La formation de givre à l'intérieur de l'appareil ne peut
être évitée.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche
de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
Important Mettez le thermostat sur la position maximum
12 heures avant d'effectuer le dégivrage pour assurer une
réserve de froid.
Retirez le givre comme indiqué ci-dessous :
1. Éteignez l'appareil.
2. Sortez le bac à glaçons et éventuellement les denrées
congelées. Enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal, ou mieux, dans des emballages
isothermes. Conservez-les dans un endroit frais.
Attention Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés Risque
de brûlures ou arrachement de la peau !
3. Maintenez la porte
ouverte et utilisez la
spatule en plastique comme gouttière en l'insérant
dans l'emplacement
prévu à cet effet.
Placez au-dessous
un récipient dans
lequel s'écoulera l'eau de dégivrage.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant dans le
compartiment congélateur un ou plusieurs récipients d'eau chaude non bouillante, à l'exclusion de toute
autre source de chaleur. Retirez également les morceaux
de glace au fur et à mesure que ceux-ci se détachent,
avant que le processus de dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, épongez bien et séchez
soigneusement les parois et le fond. Conservez la
spatule en plastique pour une utilisation ultérieure.
5. Mettez en fonctionnement l'appareil.
6. Attendez deux à trois heures avant de replacer à nouveau les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Avertissement N'utilisez jamais de couteau ou
d'objet métallique pour gratter la couche de givre,
vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques,
de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels
pour dégivrer ou accélérer le dégivrage de votre appareil.
Utilisez uniquement les dispositifs préconisés dans cette
notice d'utilisation.
A Une augmentation de la température des aliments
congelés au cours du dégivrage est susceptible d'écourter
leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez15) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le
présent manuel, doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou une personne compétente.
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
15) Si cela est prévu.
32
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Anomalie
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement
de l'ampoule".
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du compartiment réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de l'eau de
dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau
au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
33
Anomalie
Cause possible
Remède
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même
temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans
l'appareil.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du secteur.
1. Retirez la vis du
diffuseur.
2. Retirez le diffuseur
(voir l'illustration).
3. Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule
neuve de puissance
identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers
(la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
4.
5.
6.
7.
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
24 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
34
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Classe climatique
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Réversibilité de la porte
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
• Desserrez la goupille
• Desserrez la charnière
supérieure et retirez l'enintermédiaire.
tretoise.
• Retirez la goupille supérieure et la porte supérieure.
Conditions requises en matière de circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d’air suffisante à
l’arrière de l’appareil.
50 mm
Le sens d'ouverture de la porte est orienté vers la droite.
Si vous souhaitez modifier le sens d'ouverture de la porte
(vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
Sur le côté opposé :
• Installez la goupille inférieure.
• Installez la porte inférieure.
• Serrez la charnière intermédiaire.
•
Installez la porte supéri• Enlevez la porte inférieueure.
re.
•
Serrez l'entretoise et la
• Desserrez la goupille ingoupille supérieure.
férieure.
Installation de l'appareil
Attention Assurez-vous que le cordon d'alimentation
n'est pas coincé sous l'appareil.
min.
200 cm2
Procédez comme suit :
min.
200 cm2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
35
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Si nécessaire, coupez la
bande adhésive d'étanchéité et appliquez-la sur l'appareil, comme le montre la
figure.
Installez l'appareil dans son
emplacement.
Poussez l'appareil en suivant les flèches (1) jusqu'à
ce que la partie supérieure
vienne toucher le mobilier
de la cuisine.
Poussez l'appareil dans le
sens des flèches (2) contre
le meuble, du côté opposé
à la charnière.
Calez l'appareil dans son
Fixez l'appareil dans son
emplacement.
emplacement à l'aide de 4
La distance entre l'appareil vis.
et le bord de la face avant
du meuble doit être de 44
mm.
Pour le cache-charnière inférieur (dans le sachet des
accessoires), vérifiez si la
distance entre l'appareil et
le mobilier de la cuisine est
correcte.
L'espace libre entre l'appareil et le meuble doit être de
4 mm.
Ouvrez la porte. Positionnez le cache-charnière.
G
D C
Retirez la pièce du cache
charnière (E). Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit
de la charnière de droite, la
partie SX pour la charnière
de gauche.
Hb
H
E
E
Ha
Hc
B
Fixez les caches (C, D) aux
pattes et dans les trous des
charnières.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la
charnière.
Hd
Placez l'appareil contre la
Détachez les pièces (Ha),
paroi latérale du meuble de (Hb), (Hc) et (Hd).
cuisine :
1. Desserrez les vis de la
pièce (G) et déplacez la
pièce (G) jusqu'à la
paroi latérale du meuble.
2. Serrez de nouveau les
vis de la pièce (G).
3. Fixez la pièce (H) à la
pièce (G).
36
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ca. 50 mm
8 mm
8 mm
Ha
90°
21 mm
90°
Ha
Hc
ca. 50 mm
21 mm
K
Ha
Hb
Installez la pièce (Ha) sur la Poussez la pièce (Hc) sur la Ouvrez la porte de l'appapièce (Ha).
reil et celle du meuble à
face intérieure du meuble
90° environ.
de cuisine.
Introduisez la petite équerre
(Hb) dans le guide (Ha).
Tenez ensemble la porte de
l'appareil et celle du meuble et marquez la position
des trous.
Enlevez les supports et
marquez le repère avec le
clou (K) à 8 mm du bord
externe de la porte.
Hb
Hb
Hd
Placez à nouveau la petite Appuyez la pièce (Hd) sur
équerre sur le guide et fila pièce (Hb).
xez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble
de cuisine et la porte de
l'appareil en ajustant la pièce Hb.
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique adhère fortement au
meuble.
n'adhère pas parfaitement. Inversément, si la température
ambiante augmente, la dimension du joint augmente
également.
Important Si la température à l'intérieur de la pièce est
trop basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
37
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
41
41
42
43
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
45
47
47
51
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
39
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung16), der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel17) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
auf der Rückwand. 18)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
16) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
17) Falls Lampe vorhanden.
18) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 19)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
19) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
41
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle Körbe und Schubladen aus dem
Gerät und setzen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen,
um die optimale Leistung zu erhalten.
Warnung! Bitte achten Sie unbedingt darauf, die
Beladungsgrenze nicht zu überschreiten, die seitlich
im oberen Teil angegeben ist (wo zutreffend)
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für das entsprechende Gefriergut an. Es hängt von der Qualität der
Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab,
ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die
Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die
Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum Herausholen der
Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus
Metall.
Kälteakku(s)
Das Gefriergerät enthält mindestens einen Kälteakkumulator, der die Zeitdauer verlängert, in der die Lebensmittel
bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes
gekühlt werden.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
42
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie den Türeinsatz
langsam in Pfeilrichtung,
bis er sich herausheben
lässt. Dann setzen Sie ihn
in die gewünschte Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen
optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
43
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets
luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte
Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand
auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen
Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren
Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung
sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste
oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
44
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des
oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Wichtig! Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12
Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung,
damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die
Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und
lagern Sie es an einem kühlen Ort.
Vorsicht! Fassen Sie eingefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür
des Geräts offen
stehen und setzen
Sie den Kunststoffschaber in die
entsprechende
Aussparung unten
in der Mitte ein.
Stellen Sie eine
Schale zum Auffangen des Tauwassers darunter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das
Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses
vorsichtig Eisstücke, die sich lösen lassen.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocknen Sie die nassen
Oberflächen gründlich ab und bewahren Sie den
Kunststoffschaber für eine spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb
ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder
in den Gefrierschrank hineinlegen.
Warnung! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des
Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab20), Reinigen Sie das Gerät und
alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
20) Falls dies vorgesehen ist.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
45
Störung
Das Gerät funktioniert nicht. Die
Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhin- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
dern, dass das Wasser zum Wasserab- nicht die Rückwand berühren.
lauf fließt.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
46
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
1. Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die
Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die
Abbildung).
3. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Lagerzeit bei Störung
24 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
47
Klimaklasse
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Wechsel des Türanschlags
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
• Lösen Sie den oberen
Scharnierstift und entfernen Sie das Distanzstück.
• Lösen Sie den oberen
Bolzen und die obere
Tür.
• Lösen Sie das mittlere
Scharnier.
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter
dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts. Wenn Sie
möchten, dass sich die Tür nach links öffnet, gehen Sie
vor dem Einbau des Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
• Entfernen Sie die untere
Tür.
• Lösen Sie den unteren
Scharnierstift.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Bringen Sie den unteren
Scharnierstift an.
• Installieren Sie die untere Tür.
• Ziehen Sie das mittlere
Scharnier fest.
• Installieren Sie die obere
Tür.
• Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie
den oberen Scharnierstift fest.
Aufstellung des Geräts
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass sich das
Netzkabel des Geräts frei bewegen lässt.
min.
200 cm2
Gehen Sie wie folgt vor:
min.
200 cm2
48
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
x
2
x
I
4mm
1
44mm
I
Schneiden Sie bei Bedarf
den Dichtungsstreifen zu
und bringen Sie ihn, wie in
der Abbildung gezeigt, am
Gerät an.
Setzen Sie das Gerät in die
Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in
Pfeilrichtung (1), bis die
obere Lückenblende am
Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf
der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite in
Pfeilrichtung (2) so weit
wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
Richten Sie das Gerät in der Befestigen Sie das Gerät
Einbaunische aus.
mit 4 Schrauben in der EinVergewissern Sie sich,
baunische.
dass der Abstand zwischen
dem Gerät und der
Schrankvorderkante 44 mm
beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im Beipack)
können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen
dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der
Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 4 mm
beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken
Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
49
G
D C
Entfernen Sie das entsprechende Teil aus der Scharnierabdeckung (E). Achten
Sie darauf, im Falle eines
rechten Scharniers Teil DX
bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil SX
zu entfernen.
Hc
B
Setzen Sie die beiliegenden
Abdeckkappen (C, D) in die
Befestigungs- und Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen (E) auf das
Scharnier auf.
ca. 50 mm
Hd
Schließen Sie das Gerät
Trennen Sie die Teile (Ha),
seitlich wie folgt an das Kü- (Hb), (Hc) und (Hd) ab.
chenmöbel an:
1. Lösen Sie die Schrauben von Teil (G) und
verschieben Sie Teil
(G) zur KüchenmöbelSeitenwand.
2. Ziehen Sie die Schrauben vom Teil (G) erneut fest.
3. Befestigen Sie Teil (H)
am Teil (G).
8 mm
8 mm
Ha
90°
Hb
H
E
E
Ha
21 mm
90°
Ha
Hc
ca. 50 mm
21 mm
Montieren Sie das Teil (Ha) Drücken Sie das Teil (Hc)
auf das Teil (Ha).
an der Innenseite der Tür
des Küchenmöbels.
K
Ha
Hb
Öffnen Sie die Gerätetür
und die Möbeltüre in einem
Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene (Ha) ein.
Bringen Sie die Gerätetür
und die Möbeltüre zusammen und markieren Sie die
Bohrungen.
50
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Nehmen Sie die Halterungen wieder ab. Markieren
Sie 8 mm ab der Türaußenkante die Stelle, an der der
Nagel (K) eingesetzt werden
muss.
Hb
Hb
Hd
Setzen Sie das Führungs- Drücken Sie Abdeckung
stück erneut auf die Füh(Hd) auf das Führungsstück
rungsschiene und schrau- (Hb).
ben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und die Gerätetür
mittels des Führungsstücks
(Hb) aus.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.
Wichtig! Bei niedriger Umgebungstemperatur (zum
Beispiel im Winter) schrumpft die Dichtung. Bei höherer
Umgebungstemperatur dehnt sich die Dichtung aus.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
51
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
52
54
54
54
56
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
58
60
60
63
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou
bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim
pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado para evitar perigo.
52
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e
causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada21) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• As lâmpadas22) utilizadas neste aparelho são lâmpadas
para efeitos especiais, seleccionadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminar
uma divisão.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 23)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior
do aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 24)
21) Se a tampa da lâmpada tiver
22) Se a lâmpada estiver prevista
23) Se o aparelho for Frost Free.
24) Se estiver prevista uma ligação hídrica
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
53
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
te como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigeran-
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros
do relógio para uma definição média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição "O".
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Importante Se a temperatura ambiente for alta ou se o
aparelho estiver completamente cheio e estiver definido
para as temperaturas mais baixas, pode funcionar
continuamente causando a formação de gelo na parede de
fundo. Neste caso, o selector tem de estar definido para
uma temperatura mais elevada para permitir
descongelação automática e, por isso, consumo de
energia reduzido.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e
sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos não é necessário alterar a
definição média.
No entanto, para uma operação de congelação mais rápida, rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
54
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Importante Nesta condição, a temperatura do
compartimento do congelador pode descer abaixo dos
0°C. Se isto ocorrer reinicie o regulador de temperatura
para uma definição mais quente.
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Se forem armazenadas grandes quantidades de alimentos,
retire todas as prateleiras e cestos do aparelho e coloque
os alimentos nas prateleiras de refrigeração para obter o
melhor desempenho.
Advertência Certifique-se de que os alimentos não
ultrapassam o limite de carga indicado na parte
ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção irá demorar mais.
Produção de cubos de gelo
Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes tabuleiros com água,
de seguida coloque-os no compartimento do congelador.
Importante Não utilize instrumentos metálicos para
remover os tabuleiros do congelador.
Acumuladores de frio
O congelador possui, pelo menos, um acumulador de frio
que aumenta o tempo de armazenamento em caso de falha
de energia.
lateral da secção superior (onde aplicável)
Prateleiras móveis
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois,
novamente congelados (depois de arrefecerem).
As paredes do frigorífico
estão equipadas com uma
série de calhas de modo a
que as prateleiras possam
ser posicionadas da forma
que pretender.
Calendário de alimentos congelados
Posicionar as prateleiras da porta
Os símbolos apresentam diferentes tipos de alimentos
congelados
Os números indicam os tempos de armazenamento em
meses para os respectivos tipos de alimentos congelados.
A validade dos limites superior ou inferior do tempo de
armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de várias dimensões, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar e, em seguida, reposicione da forma pretendida.
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
55
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de
temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo
no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador
de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no
consumo de electricidade.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e
coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia
ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar
cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos
e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de
alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de
ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser
armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação,
eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não
devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e
extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para
permitir que sejam rápida e completamente congeladas
e para tornar possível subsequentemente descongelar
apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados
entrem em contacto com os alimentos já congelados,
evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo
de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após
a remoção do compartimento do congelador, poderá
causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o
tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:
• certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo
fabricante de alimentos.
56
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o
agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os
para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o
interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no
fundo do aparelho com uma escova ou um aspirador. Esta
operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de
alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor de
motor pára, durante a utilização normal. A água resultante
da descongelação é descarregada por um canal para um
recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do
aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga
da água resultante da descongelação no centro do canal
Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas
prateleiras do congelador e em redor do compartimento
superior.
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.
Importante Aprox. 12 horas antes de descongelar, ajuste o
regulador da temperatura para as definições mais altas de
forma a criar uma reserva de frio suficiente para a
operação de interrupção.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
Cuidado Não toque nos objectos congelados com
as mãos molhadas. Poderia ficar com as mãos
coladas aos alimentos.
3. Deixe a porta aberta
e coloque o raspador de plástico no
local adequado no
fundo, ao centro,
colocando uma bacia por baixo para
recolher a água
descongelada
Para acelerar o processo de descongelação, coloque uma panela com água quente no compartimento do congelador. Para além disso, retire pedaços de gelo
que se tenha partido antes de concluída a descongelação.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
57
4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e guarde o raspador para
utilização futura.
5. Ligue o aparelho.
6. Após duas ou três horas, volte a colocar os alimentos
anteriormente retirados no compartimento.
Advertência Nunca utilize ferramentas de metal
pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois
pode danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
Um aumento de temperatura das embalagens de
alimentos congelados, durante a descongelação, pode
encurtar a vida útil de armazenamento.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongelação25) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no
interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de problemas, retire
a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
O aparelho não funciona. A lâmpada não funciona.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona continuamente.
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho correctamente
à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não
existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à
tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
25) Se previsto.
58
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Problema
Possível causa
Solução
A temperatura ambiente está muito alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A água escorre na placa traseira
do frigorífico.
Durante o processo de descongelação
automático, o gelo é descongelado na
placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos não
tocam na placa traseira.
A água escorre para o chão.
A saída de água descongelada não escorre para o tabuleiro de evaporação
acima do compressor.
Engate a saída de água descongelada no
tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho está
demasiado baixa.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho está
demasiado alta.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
Muitos produtos armazenados ao
mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao mesmo
tempo.
Não existe circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação
de ar frio no aparelho.
Substituir a lâmpada
Cuidado Desligue a ficha da tomada eléctrica.
1. Retire o parafuso
da tampa da lâmpada.
2. Retire a tampa da
lâmpada (consulte
a figura).
3. Substitua a lâmpada usada por uma
lâmpada nova com
a mesma potência e especialmente concebida para
4.
5.
6.
7.
aparelhos domésticos (a potência máxima está indicada na cobertura da lâmpada).
Instale a tampa da lâmpada.
Aperte o parafuso na tampa da lâmpada.
Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
59
Dados técnicos
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tempo de reinício
24 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre para a direita. Se pretender abrir
a porta para a esquerda, efectue estes passos antes de
instalar o aparelho:
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
60
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Desaperte o pino superi- • Desaperte a dobradiça
or e retire o espaçador.
do meio.
• Retire a cavilha superior
e a porta superior.
Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte
traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
• Remova a porta inferior.
• Desaperte o pino inferior.
No lado oposto:
• Instale o pino inferior.
• Instale a porta inferior.
• Aperte a dobradiça do
meio.
• Instale a porta superior.
• Aperte o espaçador e o
pino superior.
Instalar o aparelho
50 mm
Cuidado Certifique-se de que o cabo de
alimentação se movimenta livremente.
min.
200 cm2
Execute os seguintes passos:
min.
200 cm2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
61
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Se necessário, corte a tira
vedante adesiva e, em seguida, aplique-a no aparelho, tal como indicado na
figura.
Instale o aparelho no local
de instalação.
Empurre o aparelho na direcção das setas (1) até que
a tampa do espaço superior
pare contra o móvel de cozinha.
Empurre o aparelho na direcção das setas (2) contra
o armário no lado oposto
da dobradiça.
Ajuste o aparelho no local Fixe o aparelho no local de
de instalação.
instalação com 4 parafuCertifique-se de que a dis- sos.
tância entre o aparelho e a
extremidade dianteira do
armário é de 44 mm.
A tampa da dobradiça inferior (no saco de acessórios) garante que a distância entre o aparelho e o
móvel de cozinha está correcta.
Certifique-se de que a folga
entre o aparelho e o armário é de 4 mm.
Abra a porta. Coloque a
tampa da dobradiça inferior
na posição correcta.
G
D C
Retire a peça correcta da
tampa da dobradiça (E).
Certifique-se de que retira a
peça DX, no caso da dobradiça direita, SX no caso
contrário.
Hb
H
E
E
Ha
Hc
B
Encaixe as tampas (C, D)
nas cavilhas e nos orifícios
da dobradiça.
Instale a grelha de ventilação (B).
Encaixe as tampas da dobradiça (E) na dobradiça.
Hd
Ligue o aparelho lateralSepare as peças (Ha), (Hb),
mente à parede lateral do
(Hc) e (Hd).
móvel de cozinha:
1. Desaperte os parafusos
da peça (G) e desloque-a até à parede lateral do móvel.
2. Volte a apertar os parafusos da peça (G).
3. Encaixe a peça (H) na
peça (G).
62
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ca. 50 mm
8 mm
8 mm
Ha
90°
21 mm
90°
Ha
Hc
ca. 50 mm
21 mm
Instale a peça (Ha) no lado
interior do móvel de cozinha.
K
Ha
Hb
Pressione a peça (Hc) contra a peça (Ha).
Abra a porta do aparelho e
a porta de armário de cozinha a um ângulo de 90°.
Insira o quadrado pequeno
(Hb) na calha (Ha).
Junte a porta do aparelho e
a porta de armário e assinale os orifícios.
Retire os suportes e assinale uma distância de 8 mm
da extremidade exterior da
porta onde o prego deve
ser colocado (K).
Hb
Hd
Hb
Coloque novamente o quadrado pequeno na calha e
fixe-o com os parafusos
fornecidos.
Alinhe a porta de armário
de cozinha e a porta do
aparelho, ajustando a peça
Hb.
Pressione a peça (Hd) contra a peça (Hb).
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante magnética está bem encaixada no armário.
Importante Se a temperatura ambiente for baixa (por
exemplo, no Inverno), o tamanho do vedante diminui. O
tamanho do vedante aumenta quando a temperatura
ambiente aumenta.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
63
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
64
66
66
67
68
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
69
70
72
72
75
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato an-
tiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución No obstruya los orificios de ventilación.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su
utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Cualquier intento de alterar las especificaciones o modificar este producto puede ser peligroso. Cualquier
daño en el cable de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
64
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. No se debe prolongar el cable de alimentación.
2. Compruebe que la parte posterior del aparato no
aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la tapa de la bombilla26) para la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
• Las bombillas27) que se utilizan en este aparato son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para
uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para
la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de
aire de la pared posterior.28)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a
congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya
envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente
del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por
el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el
aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará
en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
26) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.
27) Si está previsto el uso de bombilla.
28) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
65
• Realice la conexión sólo con el suministro de agua potable. 29)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un
ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura
hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es elevada o el
aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las
temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación de escarcha en
la pared posterior. En tal caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la descongelación
automática y reducir así el consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya
que podrían dañar el acabado
29) Si está prevista una conexión de agua.
66
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo
plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar
el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
Importante En esa situación, la temperatura del
compartimento frigorífico puede descender por debajo de
0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un
ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después
de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos
en el compartimento.
Si se va a guardar una gran cantidad de alimentos, retire
todos los cajones y cestos del aparato y coloque los alimentos en los estantes de enfriamiento para obtener el
mejor rendimiento.
Advertencia Compruebe que los alimentos no
superen el límite de carga indicado en un lado de la
sección superior (cuando corresponda)
.
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos descongelados
deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato
y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
Los símbolos muestran los distintos tipos de alimentos
congelados.
Los números indican los tiempos de almacenamiento en
meses de cada tipo de alimento congelado. Que el valor
superior o inferior del tiempo de almacenamiento indicado sea válido dependerá de la calidad de los alimentos y
del tratamiento aplicado antes de la congelación.
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de
utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas,
tomadas directamente del congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Producción de cubitos de hielo
Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo. Llene las bandejas con agua
y colóquelas en el compartimento congelador.
Importante No utilice instrumentos metálicos para retirar
las bandejas del congelador.
Acumuladores de frío
El congelador contiene al menos un acumulador de frío
que alarga el periodo de conservación en caso de que se
produzca un corte de corriente o una avería.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico
cuentan con una serie de
guías para colocar los estantes del modo que se
prefiera.
Calendario de alimentos congelados
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
67
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
Eleve paulatinamente el
estante en la dirección de
las flechas hasta retirarlo
del soporte y colóquelo en
la posición que prefiera.
Consejos útiles
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más
tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura
del aparato se ha ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la
descongelación automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante
uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y
puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar
en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al
máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse
en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante
ese periodo no deben añadirse otros alimentos para
congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que
se congelen de manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente sólo las cantidades
necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
68
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren
en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha
de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
• Comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados.
• Pocurar que los alimentos congelados pasen de la
tienda al congelador en el menor tiempo posible.
• Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta
más del tiempo estrictamente necesario.
• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran
con rapidez y no pueden congelarse otra vez.
• No supere el tiempo de almacenamiento indicado por
el fabricante de los alimentos.
Consejos para el almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
Mantenimiento y limpieza
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que
se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
Limpieza periódica
Descongelación del frigorífico
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y
un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta
para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador
del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en
la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor,
donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida
del agua de descongelación situado en la mitad del canal
del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el
limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado
en el orificio de desagüe.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la
parte posterior del aparato con un cepillo o un aspirador.
Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
69
Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del
congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.
Importante Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, coloque el regulador de temperatura en
los niveles más elevados, con el fin de acumular frío
suficiente para la interrupción del funcionamiento.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
Precaución No toque los alimentos congelados con
las manos mojadas. Podrían congelarse al contacto
con los alimentos.
3. Deje la puerta
abierta e introduzca
el raspador plástico
en el centro de la
base, después de
colocar un recipiente debajo para
recoger el agua de
la descongelación
Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además, retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice la descongelación.
4. Finalmente, seque bien el interior y conserve el raspador para su uso futuro.
5. Encienda el aparato.
6. Al cabo de dos o tres horas, vuelva a introducir los
alimentos que retiró previamente.
Advertencia No utilice herramientas metálicas
afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya
que podría dańarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
La elevación de la temperatura de los paquetes de
alimentos congelados, durante la descongelación, puede
acortar su tiempo de almacenamiento.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado,
tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele30) y limpie el aparato y todos los accesorios;
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien
que lo inspeccione de vez en cuando para evitar que los
alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
Qué hacer si…
Advertencia Antes de realizar cualquier reparación,
desconecte el enchufe del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a
cabo cualquier reparación que no figure en este manual.
Importante Se producen ruidos durante el funcionamiento
normal (compresor, circulación del refrigerante).
30) Si está previsto.
70
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Problema
El aparato no funciona. La bombilla no funciona.
Causa probable
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a la toma
de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Cambio de la bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga abierta la puerta más
tiempo del necesario.
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación
automática, el hielo se descongela en
la placa posterior.
Esto es normal.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el agua
fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
El agua de la descongelación no fluye
hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación
a la bandeja de evaporación.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona continuamente.
El agua fluye hacia el suelo.
La temperatura del aparato es de- El regulador de temperatura no se ha
masiado baja.
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato es de- El regulador de temperatura no se ha
masiado alta.
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
Se han guardado muchos productos al Guarde menos productos al mismo
mismo tiempo.
tiempo.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
71
Problema
Causa probable
Solución
No hay circulación de aire frío en el
aparato.
Cambio de la bombilla
Precaución Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
1. Retire el tornillo de
la tapa de la bombilla.
2. Extraiga la tapa de
la bombilla (consulte la ilustración).
3. Cambie la bombilla
por una nueva de la
misma potencia y
específicamente diseñada para electrodomésticos (la
potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla).
4.
5.
6.
7.
Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
1780 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
24 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del aparato,
y en la etiqueta de consumo energético.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
72
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Clase climática
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
• Afloje y extraiga el sepa- • Afloje la bisagra interrador superior.
media.
• Retire el pasador superior y la puerta superior.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular
libremente por la parte
posterior del aparato.
Cambio del sentido de apertura de las puertas
La puerta del aparato se abre hacia la derecha. Si desea
abrir la puerta hacia la izquierda, siga estas instrucciones
antes de instalar el aparato:
• Retire la puerta inferior.
• Afloje el pasador inferior.
En el lado opuesto:
• Instale el pasador inferior.
• Instale la puerta inferior.
• Apriete la bisagra intermedia.
• Instale la puerta superior.
• Apriete el espaciador y
el pasador superior.
Instalación del aparato
50 mm
Precaución Compruebe que el cable de
alimentación puede moverse con facilidad.
min.
200 cm2
Ejecute los pasos siguientes:
min.
200 cm2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
73
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Si es necesario, corte la
cinta selladora adhesiva y
péguela al aparato como se
muestra en la figura.
Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el
sentido de las flechas (1)
hasta que la cubierta de separación superior haga tope contra el mueble de cocina.
Empuje el aparato en el
sentido de las flechas (2)
contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra.
Ajuste el aparato en el hue- Fije el aparato al hueco con
co.
4 tornillos.
Asegúrese de que haya una
distancia de 44 mm entre el
aparato y el borde delantero
del mueble.
La tapa de la bisagra inferior (incluida en la bolsa de
accesorios) garantiza la correcta separación entre el
aparato y el mueble.
Asegúrese de que quede un
espacio de 4 mm entre el
aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque la
tapa de la bisagra inferior
en su lugar.
G
D C
Retire la parte correcta de la
tapa de la bisagra (E). No
olvide extraer la pieza DX,
en el caso de la bisagra derecha, y la pieza SX en el
caso contrario.
Hb
H
E
E
Ha
Hc
B
Fije las tapas (C, D) a las
lengüetas y a los orificios
de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
Conecte el aparato lateralmente con la puerta del
mueble de cocina:
1. Afloje los tornillos de
la pieza (G) y desplace
la pieza (G) hasta la
puerta del mueble.
2. Vuelva a apretar los
tornillos de la pieza
(G).
3. Fije la pieza (H) a la
pieza (G).
74
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Hd
Desconecte las piezas (Ha),
(Hb), (Hc) y (Hd).
ca. 50 mm
8 mm
8 mm
Ha
90°
21 mm
90°
Ha
Hc
ca. 50 mm
21 mm
Instale la pieza (Ha) en el
lado interno del mueble de
cocina.
K
Ha
Hb
Empuje la pieza (Hc) contra Abra la puerta del aparato y
la pieza (Ha).
la del mueble de cocina en
un ángulo de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en la guía (Ha).
Coloque juntas las puertas
del aparato y del mueble de
cocina y marque los orificios.
Quite los soportes y ponga
una marca a una distancia
de 8 mm desde el borde
exterior de la puerta en la
que se debe colocar el clavo (K).
Hb
Hb
Hd
Vuelva a colocar el cuadra- Presione la pieza (Hd) condo pequeño en la guía y fí- tra la pieza (Hb).
jelo con los tornillos suministrados.
Alinee las puertas del mueble de cocina y del aparato
mediante el ajuste de la
pieza Hb.
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora magnética está firmemente sujeta al
armario.
Importante Si la temperatura ambiente es baja (por
ejemplo, en invierno), el tamańo de la junta disminuye. El
tamańo de la junta aumenta cuando sube la temperatura
ambiente.
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
75
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
76
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
77
78
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
79
222358021-A-482010
www.zanussi.com/shop
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals