Instruktionsbok, Bruksanvisning
EFT 7406
EFT 6406
Brugsvejledning, Liesituuletin, User manual
S
N
DK
FIN
UK
S
N
DK
FIN
UK
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
Contents
2
10
18
26
34
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation
Beskrivning av köksfläkten
Så här använder du din fläkt
Skötsel och rengöring
Om fläkten inte fungerar
Extra tillbehör
Tekniska data
Installation
2
3
4
5
7
7
8
8
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten. Ge
speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara
bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras
av behörig fackman och installationen av
fläkten bör utföras av kunnig person. Arbete
utfört av person utan tillräcklig kunskap kan
försämra fläktens funktion samt leda till skada
på person och/eller egendom.
• Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant
till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till
gasspis eller gashäll är 65 cm.
Respektera det eventuella större avstånd som
gasspisens installationsinstruktioner anger.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in
i rökkanal som används för avledning av
rökgaser från bruksföremål, som matas med
annat slag av energi än elenergi, som t ex
oljepanna eller vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.
Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden med
lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig
stekpannan utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Skrotning och återvinning
• Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för
att få reda på var du kan lämna produkten för
skrotning och återvinning. Du kan också gå in
på www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
• När det gäller kyl- och frysprodukter skall du
kontakta din kommun för att få reda var du kan
lämna in produkten för skrotning och
återvinning.
2
Beskrivning av köksfläkten
• Fläkten är levereras för en användning med
evakuering utomhus. Om ett kolfilter installeras
kan man dock även använda fläkten i versionen
med recirkulation.
• För denna funktion ska du begära ett Electrolux
originalkolfilter hos ditt lokala Electrolux
Tekniska Servicecenter.
H
1
2
D
4
5
E
3
G
1
3
G
2
D
5
Version med evakuering utomhus
4
Köksfläkten har två evakueringsutgångar; D och E.
Välj önskad utgång och montera dit stosen G
(bajonettfattning). Skruva fast stosen.
Placera täcklocket H i den oanvända utgången.
Luften dras in genom fettfiltret och blåses sedan
via en evakueringsslang (extra tillbehör) och
imkanal ut i det fria.
Viktigt: Slangen skall ha så få och mjuka böjar för
att inte försämra fläktens luftflöde.
Observera: Röret medföljer inte leveransen
utan ska köpas separat.
För att garantera maximal prestanda måste röret ha
lika stor diameter som utsugsöppningen.
E
H
Fig. 1 - Version med evakuering
utomhus
Främre
galler
Spak
Kolfilter
1
Version med recirkulation
• Luften filtreras genom ett kolfilter och släpps
ut i köket igen genom det främre gallret.
• För spaken till läge F.
• För denna funktion kan du beställa ett
Electrolux originalfilter hos din lokala
Electrolux Service eller hos din återförsäljare.
F
3
2
OK!
Fig. 2 - Version med recirkulation
3
Så här använder du din fläkt
• För bättre effekt råder vi dig att använda de
lägre hastigheterna vid normalkoncentrationer
och de högre vid särskilt höga koncentrationer
av matos.
Sätt på fläkten några minuter innan du börjar
laga mat; på så sätt skapas ett undertryck i
köket. Vi råder dig att låta fläkten vara på i
cirka 15 minuter när du är klar med
matlagningen eller tills matoset försvunnit.
Funktionsknapparna finns på utrustningens
frontpanel:
• Belysningsknappen tänder och släcker lampan
i fläkten
• Knappen för motorns hastighet sätter på och
stänger av motorn samt används för att välja en
av de tre funktionshastigheterna.
Belysningsknapp
Fig. 3 - Panel
Korrekt ventilation
För att spisfläkten ska fungera korrekt är det
nödvändigt att skapa ett undertryck i köket. Av
denna anledning måste fönstren i köket vara
stängda och ett fönster i ett närliggande rum
lämnas öppet.
4
Knapp för motorns
hastighet
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan
rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att
stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).
När fettfiltret av metall diskas i maskin kan
dess färg blekas något. Detta inverkar dock inte
på något sätt på funktionen.
• Gör rent filtrets inre säte med en varm
rengöringslösning (undvik att använda
rengöringsmedel som innehåller soda eller i
pulverform och tvättsvampar av scotchbrite
typ).
Rengöring av fläkten
• Använd en trasa som fuktats med ett neutralt
flytande rengöringsmedel för den utvändiga
rengöringen av fläkten.
• Undvik att använda produkter som innehåller
frätande ämnen, slipmedel eller är lättantändliga.
• För inte in vassa föremål i motorns skyddsgaller.
• Rengör de utvändiga ytorna med ett milt
rengöringsmedel . Undvik att använda
rengöringsprodukter som innehåller soda eller i
pulverform samt tvättsvampar av scotchbrite typ.
• Vid behov, gör rent frontpanelen och filtergallret
med hjälp av en mjuk trasa och milda
rengöringsmedel.
• Det är ytterst viktigt att göra rent utrustningen och
byta ut filtren enligt de rekommenderade
intervallerna. I annat fall kan fettdepåer
ackumuleras och skapa förutsättningar för
brandrisk.
Observera
• Slarv med rengöringen eller utbyte av filtren
medför brandrisk. Vi råder dig därför att strikt
följa de rekommenderade anvisningarna.
• Tillverkningsfirman kan inte hållas ansvarig för
eventuella skador på motorn eller för bränder
som orsakts av felaktigt underhåll eller av att
ovanstående säkerhetsföreskrifter ej följts.
1
Fettfilter
• Fettfiltret har till uppgift att stoppa de fettpartiklar
som bildas under matlagningen och ska alltid
användas, både i evakueringsversionen och
recirkulationsversionen .
Observera: fettfiltren av metall ska nedmonteras
och diskas, för hand eller i diskmaskin, var fjärde
vecka.
• Öppning av gallret - Fig. 4
Öppna spärren och fäll ner filterkassetten.
Hela kassetten kan tas bort genom att dra fram
högersidan och haka av den.
Lossa filterhållarna B.
Handdisk
Blötlägg fettfiltren cirka en timme i varmt vatten
med en liten mängd flytande diskmedel, skölj
därefter rikligt med varmvatten. Om så behövs,
upprepa operationen. Låt filtren torka och montera
sen tillbaka dem i utrustningen.
Diskmaskin
Placera fettfiltren i diskmaskinen. Välj det mest
energiska diskprogrammet och högsta temperatur
(minst 65°C). Upprepa operationen. Låt filtren
torka och montera sen tillbaka dem i utrustningen.
4
2
3
5
8
7
B
Fig. 4 - Fettfilter
5
6
Kolfilter
• Kolfiltret ska endast användas om du har för
avsikt att använda fläkten i
recirkulationsversionen.
• För detta syfte måste du beställa ett Electrolux
originalkolfilter hos ditt lokala Tekniska
Servicecenter.
• Kolfiltret får absolut inte diskas eller
återanvändas.
Det ska bytas ut var 6/8:e månad vid normal
användning.
Utbytesfilter finns hos ditt lokala Tekniska
Servicecenter.
Installation
Placera kolfiltret så att det täcker plastgallret
som skyddar fläkthjul och motor (fig. 8).
Kontrollera att den lilla tappen (1) möter pilen
(2).
Vrid filtret medurs.
• Vid nedmonteringen ska operationen utföras i
omvänd ordning.
• Kom alltid ihåg att specificera fläktmodellens
kod när du beställer utbytesfilter . Numret finns
på märkskylten som är fäst inuti utrustningen.
• Kolfilter kan beställas hos Electrolux Service
eller hos din återförsäljare.
1
2
Kolfilter
För spaken till läge F
F
1
3
Fig. 5 - Kolfilter - Installation
Utbyte av lampan
• Slå ifrån strömmen till spisfläkten.
• Ta bort gallret eller fettfiltret av metall.
• Byt ut den trasiga lampan mot en ny lampa av
samma typ.
• Montera tillbaka gallret eller fettfiltret av
metall.
• Om belysningen inte fungerar, försäkra dig om
att lampan är ordentligt iskruvad innan du
vänder dig till din lokala Electrolux Service.
6
2
Om fläkten inte fungerar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76
eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror – service
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en
tabell, som beskriver enklare fel
och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum
...............................
...............................
...............................
...............................
Hur och när uppträder felet ?
MODEL
Lamp
Extra tillbehör:
Kolfilter Type 28
7
PNC
Motor
Serial No.
Tekniska data
Modell
Mått (i cm):
Höjd (cm)
Bredd (cm)
Djup (cm)
Max kraftbehov:
Motorns kraftbehov:
Belysning:
Kabellängd:
Elektrisk anslutning:
EFT 6406
EFT 7406
13
59,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
13
69,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
Data som kan ändras utan förvarning.
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad.
Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall
omedelbart anmälas till säljaren. Lämna inte
förpackningsmaterialet så att små barn kan leka
med det.
Placering
Min
50 cm
Fläktkåpan monteras frihängande på vägg. Minsta
tillåtna avstånd från fläktens underkant till
elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis
eller gashäll är 65 cm. Fig. 6.
Fig. 6
Utblåsningsluften får inte ledas in i
rökkanal som används för avledning av
rökgaser från bruksföremål, som matas med
annat slag av energi, som t ex oljepanna
eller vedspis.
Elanslutning
Eluttaget bör placeras inuti skorstenen. Fläkten är
försedd med sladd och jordad stickpropp, och skall
anslutas till 230V.
8
Min
65 cm
Installation
Inkluderade tillbehör för
monteringen
4
1
1
1
skruvar 4,2 x 35 mm
fläns Ø 120 mm
sexkantsnyckel (för TORX skruvar)
täcklocket
4
2
1
2
3
1
4
Fastsättning av fläkten till skåpet
3
• Borra upp 4 st hål i skåpets botten.
• Skruva fast fläkten under skåpet med hjälp av
de medlevererade skruvarna.
Fig. 7 - Fastsättning av fläkten till skåpet
Installation av väggfläkt
• Borra 3 st hål, 8 mm Ø, i väggen. 2 st vid “H”
och 1 st vid “I” enligt fig.6.
• Sätt i 3 st skruvpluggar, 8 mm Ø.
• Skruva 2 st ( 5 x 45) skruvar i hålen vid “H”
utan att dra fast dem.
• Fäll ner filterkassetten.
• Häng upp fläkten på skruvarna och dra fast
dem.
• Skruva in, från fläktens insida, ytterligare 1 st
skruv ( 5 x 45) i hål “I”.
H
H
I
I
Fig. 8 - Installation av väggfläkt
evakuering
Anslutning till evakueringskanal
återcirkulation
1
• Anslut evakueringsslangen till stosen.
• Öppna fettfilterkassetten (fig. 4).
• Kontrollera att väljaren för evakuering/
återcirkulation är i läge A = evakuering (fig. 9)
• Stäng åter filterkassetten.
2
Anslutning till återcirkulation
1
A
F
3
(Med kolfilter)
Obs! Utgång D (fig. 1) måste vara stängd.
• Öppna fettfilterkassetten (fig. 4).
• Kontrollera att väljaren för evakuering/
återcirkulation är i läge F = återcirkulation (fig.
9)
2
Fig. 9
Anslutning tillevakueringskanal/återcirkulation
Montering av kolfilter
• Placera kolfiltret så att det täcker plastgallret
som skyddar fläkthjul och motor.
• Kontrollera att den lilla tappen (1) möter pilen
(2).
• Vrid filtret medurs.
1
2
1
2
Fig. 10 - Montering av kolfilter
9
S
N
DK
FIN
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
2
10
18
26
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsinformasjon
Beskrivelse av ventilatoren
Bruk av ventilatoren
Vedlikehold og rengjøring
Dersom ventilatoren ikke fungerer
Ekstra tilbehør
Tekniske data
Installasjon
10
11
12
13
15
15
16
16
Sikkerhetsinformasjon
Ventilatoren må bare brukes i privathusholdninger og til normal husholdningsbruk. Den oppfyller internasjonale
sikkerhetsforskrifter og kvalitetsstandarder. Alle sikkerhetstiltak kan likevel ikke fjerne absolutt all fare for
ulykker.
Les derfor nøye gjennom anvisninger, råd og advarsler før du installerer og begynner å bruke ventilatoren. Vær
spesielt oppmerksom på tekster med en varseltrekant, for å unngå skader på personer eller eiendom. Husk å ta
vare på instruksjonsboken, som må følge med dersom ventilatoren selges eller overlates til en annen person.
Ved installasjon og service
Ved bruk
• Elektriske installasjoner/tilkoblinger skal
utføres av autorisert personell. Montering skal
gjøres av kyndig person. Arbeid utført av
person uten tilstrekkelig kunnskap kan forringe
produktet eller føre til skade på person og/eller
eiendom.
• Minste tillatte avstand fra ventilatorens underside til elektrisk komfyr eller ovn er 50 cm, og
til gasskomfyr eller –ovn 65 cm.
Dersom installasjonsveiledningen for et gassapparat oppgir en større avstand, må denne
følges.
• Påse at tilførselskabelen ikke kommer i klem
ved installasjonen.
• Ventilatoren er elektrisk frakoblet kun når
pluggen eller sikringene er tatt ut.
• Vær oppmerksom på at utblåsningsluften ikke
må lede inn i en kanal som brukes for røykgasser fra ovn eller fyranlegg som benytter
annen energiform enn elektrisitet, som f.eks.
parafin eller ved.
• La aldri frityrkoking, smelting av fett,parafin
eller annet lettantennelig materiale stå uten
tilsyn. Ved en eventuell brann: Slå umiddelbart
av kjøkkenventilatoren og komfyren. OBS!
Kvel ilden med et lokk. Bruk aldri vann.
• Flambering bør ikke skje under ventilatoren.
Dette kan forårsake brann. Tenk også på at
stekefett kan ta fyr dersom det blir overopphetet. La ALDRI en stekepanne stå på uten
tilsyn.
• Ventilatorens fettfilter skal rengjøres regelmessig for å unngå at det kan dryppe fett ned på
kokesonen og forårsake brann. Se videre under
overskriften ”Vedlikehold og rengjøring” i
instruksjonsboken.
Ved skroting
• Hindre at det skjer ulykker med den kasserte
ventilatoren. Ta ut støpselet og kapp deretter
kabelen der den kommer ut fra
ventilatoren. Kontakt eventuelt din kommune
om hvor du kan kaste ventilatoren.
10
Beskrivelse av ventilatoren
• Ventilatoren skal brukes for utblåsing hvor
luften sendes ut. Likevel kan ventilatoren
brukes for resirkulering dersom du installerer et
kullfilter.
• For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe
et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux
service.
H
1
2
D
4
5
E
3
G
G
1
3
2
D
5
For utblåsing gjennom kanal
Ventilatoren har to alternative utblåsingshull;
D og E.
Velg ønsket utblåsingshull og monter på plass
stussen med kaldras-spjeldet; G (Bajonett-feste)
Plasser dekklokket H i det hullet som ikke
benyttes.
Luften trekkes inn gjennom fettfilteret
og blåses deretter via kanalsystemet ut i
det fri.
Viktig: Slangen skal ha få og myke bøyer slik at
ventilatorens kapasitet ikke skal reduseres.
For å garantere god ytelse må røret ha en diameter
lik utløpshullets diameter.
4
E
H
Fig. 1 - utblåsing hvor luften sendes ut
Ristfremme
Spak
Kullfilter
1
Resirkulering
• Luften filtreres gjennom et kullfilter og
resirkuleres i kjøkkenet gjennom risten
fremme.
• Flytt spaken til posisjon F.
• For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe
et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux
service.
F
3
OK!
Fig. 2 - Filtreringsversjon
11
2
Bruk av ventilatoren
• For at ventilatoren skal fungere best mulig
anbefaler vi å bruke de lave hastighetene
under vanlige forhold og de høye hastighetene når det er spesielt mye lukt.
Start ventilatoren noen minutter før du
begynner å lage mat. På denne måten skapes
det et undertrykk på kjøkkenet. Vi anbefaler
at ventilatoren står på ca. 15 min. etter at du
er ferdig å lage mat eller helt til all lukt er
forsvunnet. Kontrollknappene er plassert på
ventilatorens frontpanel:
• Lysknappen tenner og slukker ventilatorens
lampe.
• Knappen for motorhastigheten starter og
slukker motoren og du kan velge en av de tre
hastighetene.
Lysknapp
Knapp for motorens
hastighet
Fig. 3 - Betjeningspanel
Korrekt ventilasjon
For at ventilatoren skal fungere korrekt må det
være undertrykk på kjøkkenet. Derfor må vinduene på kjøkkenet være lukket og et vindu i et
tilliggende rom bør stå åpent.
Viktig å vite
Dersom ventilatoren brukes samtidig med en
peis eller ovn som tar sin luft inne i rommet, kan
det oppstå undertrykk slik ut røyk trekkes inn i
rommet. Sørg da for å åpne et vindu e.l. slik at
peisen/ovnen får tilstrekkelig med luft. Gjelder
ikke dersom ventilatoren benyttes med kullfilter.
Fig. 4 - Korrekt ventilasjon
12
Vedlikehold og rengjøring
Steng alltid av strømmen til ventilatoren ved å trekke ut kontakten eller ta ut sikringen før rengjøring.
Rengjør filteret ofte. Fettbelegget i filteret og kanalen utgjør brannfare dersom man f.eks. skulle glemme
å slå av en kokeplate (eller ved annen overoppheting).
Rengjøring av ventilatoren
Advarsel
• Ventilatoren skal rengjøres utvendig med en
klut fuktet med flytende nøytralt vaskemiddel.
• Unngå å bruke produkter som inneholder
etsende, slipende eller brennbare midler.
• Ikke før spisse gjenstander inn i beskyttelsesristen til motoren.
• Vask de utvendige overflatene med et nøytralt
vaskemiddel. Unngå å bruke etsende vaskemidler, vaskemidler i pulverform eller slipende
svamper.
• Når det er nødvendig kan du rengjøre
betjeningspanelet og filterets rist med en myk
klut og nøytrale vaskemidler.
• Det er veldig viktig at du rengjør ventilatoren
og skifter ut filtrene med anbefalte mellomrom.
Hvis du ikke gjør dette kan fettrestene samle
seg opp og føre til brannfare.
• Dersom du ikke overholder reglene angående
rengjøring og utskifting av filtrene kan det føre
til brannfare. Derfor er det veldig viktig at disse
instruksjonene overholdes.
• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle skader på motoren eller brann som
følge av feilt vedlikehold eller dersom disse
sikkerhetsrådene ikke overholdes.
Fettfilter
1
• Fettfilteret skal holde tilbake fettpartiklene som
dannes når du lager mat. Det må alltid brukes
både for sugeversjonen og filtreringsversjonen.
Advarsel: Metallfettfiltrene skal demonteres og
vaskes enten for hånd eller i oppvaskmaskinen
en gang i måneden.
• Åpning av risten - Fig. 5
Åpne festehakene og fell fettfilteret ned.
Hele kassetten kan taes ut ved å trekke frem på
høyre side og huke den av
Frigjør klipsene B.
Håndvask
La fettfiltrene ligge i varmt vann i ca. en time
med litt flytende vaskemiddel. Deretter må du
skylle dem rikelig med varmt vann. Om nødvendig må du vaske dem en gang til. La filtrene
tørke og så monter dem tilbake i ventilatoren.
Oppvaskmaskin
Plasser fettfiltrene i oppvaskmaskinen. Velg det
sterkeste vaskeprogrammet og maks. temperatur
(minst 65 °C). Gjenta vaskingen. La filtrene
tørke og så monter dem tilbake i ventilatoren.
Når du vasker metallfettfiltrene i oppvaskmaskinen kan filteret misfarges litt. Dette virker
ikke inn på filterets funksjon.
• Rengjør filterets innvendige sete med en varm
såpeløsning. Unngå å bruke etsende vaskemidler, vaskemidler i pulverform eller slipende
svamper.
4
2
3
5
8
7
B
Fig. 5 - Fettfilter
13
6
Kullfilter
• Kullfilteret skal bare brukes dersom ventilatoren brukes i filtreringsversjonen.
• For denne funksjonen er det nødvendig å kjøpe
et originalt Electrolux kullfilter hos Electrolux
service.
• Kullfilteret skal absolutt ikke vaskes eller
brukes om igjen.
Ved normal bruk må kullfilteret byttes hver 6/8
måned.
Du kan få kjøpt nye filter hos Electrolux service.
Installasjon
Plasser kullfilteret slik at det dekker plast
gitteret, som beskytter viftehjulet og motoren.
Sjekk at det lille merket (1) stemmer med pilen
(2) på viftehuset.
Skru med klokken.
• For demonteringen må du gå frem på den
samme måten men i motsatt rekkefølge.
• Når du skal bestille nye filter må du alltid huske
å spesifisere ventilatormodellens kode. Dette
nummeret er oppført på dataskiltet på innsiden
av ventilatoren.
• Kullfilteret kan bestilles hos Electrolux service.
1
2
Kullfilter
Flytt spaken til posisjon F
F
1
3
Utskifting av lyspæren
•
•
•
•
•
Kople ventilatoren fra strømmen.
Fjern risten eller metallfettfilteret.
Skift ut lyspæren med en av samme type.
Sett risten eller metallfettfilteret på plass igjen.
Hvis lampen ikke fungerer må du kontrollere at
lyspæren er skikkelig skrudd i før du tar kontakt
med servicesenteret.
Fig. 6 - Kullfilter - Installasjon
14
2
Dersom ventilatoren ikke fungerer
Kontroller disse punktene før du tilkaller service:
• Er sikringene gått ? Sjekk begge to eventuelt ved å bytte de ut.
• Er støpselet skikkelig i ?
• Er slangen montert korrekt?
• Er fettfilteret skikkelig rengjort?
• Er pærene hele eller skrudd skikkelig i?
Dersom feilen er der fortsatt, må du kontakte din elektrohandler, vår sentrale serviceavdeling eller en av våre
servicekontakter rundt om i landet. Bruk kun reservedeler som forhandles av disse. Gjør ingen inngrep i ventilatoren som kan føre til skade på person og/eller eiendom.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi produktnummer, modelbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller
reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på undersiden av ventilatoren. Ved å ta ut fettfilteret vil du kan lese
av informasjonen på skiltet.
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale elektrohandler for å få opplysninger om vår
lokale reparatør.
Du kan også ringe 81530222, eller besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til nærmeste reparatør.
Reservedeler
Kan bestilles på:
Telefon
22635850
Fax
22725880
Internett
post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår i reklamasjonstiden som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon innenfor produktets reklamasjonstid, skal utføres av serviceverksteder godkjent av
leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.
Ekstra tilbehør
Kullfilter Type 28
15
Tekniske data
Modell
Mål (cm):
Høyde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Maks. effektforbruk:
Motorens forbruk:
Belysning:
Nettkabelens lengde:
Elektrisk tilkopling:
EFT 6406
EFT 7406
13
59,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
13
69,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
Dataene kan endres uten forhåndsvarsel.
Installasjon
Utpakking
OBS! Kontroller at ventilatoren ikke er skadet.
Eventuelle transportskader skal umiddelbart
meldes til den som har ansvaret for transporten.
Skader, feil og eventuelt savnede deler skal umiddelbart meldes til selgeren. Fjern emballasjen slik
at små barn ikke kan leke med den.
Plassering
Min
50 cm
Ventilatorhetten monteres fritthengende under tak.
Avstanden mellom en koketopp og undersiden av
fettfilteret skal være minimum 50 cm. Til en topp
med gassbrennere skal minimumsavstanden være
65 cm. Fig. 7.
Fig. 7
Advarsel! Utblåsingsluften må ikke lede inn
i en kanal som benyttes for røykgasser fra
ovn eller fyranlegg som benytter annen
energiform en elektrisitet som feks. ved
eller parafin.
Elektrisk tilkobling
Stikkontakten bør plasseres inni kanalen. Ventilatoren er utstyrt med ledning og jordet plugg for
tilkobling til 230V.
16
Min
65 cm
Installasjon
Ekstra monteringstilbehør som
følger med
4
1
1
1
skruer 4,2x35 mm
flens 120 mm i diameter
umbraconøkkel (til TORX skruer)
dekklokket
4
Festing av ventilatoren til hengehyllen
2
1
3
2
3
1
4
• Lag hullene i bunnen av skapet.
• De fire vedlagte skruene settes i fra innsiden av
skapet og festes i hullene på ventilatoren.
Fig. 8 - Festing av ventilatoren til hengehyllen
Installasjon av ventilatoren til
veggen
• I dette tilfellet benyttes 3 ekspansjonsplugger Ø
8mm og 3 skruer 5x45, som må kjøpes utenom.
• Lag 3 Ø 8mm hull i veggen. 2 i punktene H, og
1 i punktene I.
• Sett inn de tre Ø 8mm ekspansjonspluggene i
veggen.
• Skru inn to 5x45 skruer i punktene H, men ikke
skru de helt til.
• Ta ut fettfilteret.
• Fest ventilatoren i hullene H, og skru skruene
til.
• Fra insiden av ventilatoren festes den tredje
5x45 skruen i hull I.
H
H
I
I
Fig. 9 - Installasjon av ventilatoren til
veggen
utblåsning
resirkulering
1
1
Tilkobling til kanal
• Luftuttaket og avtrekksslangen kobles.
• Kaldras-spjeldet åpnes (Fig. 5).
• Sjekk at reguleringsbryteren for utblåsning/
resirkulering er i posisjon: A - utblåsning (Fig.
10).
• Sett på plass fettfilteret.
2
A
F
3
2
Resirkulasjon (gjennom kullfilter)
Luftuttakene D (Fig. 1) må være lukket.
• Ta ut fettfilteret (Fig. 5).
• Sjekk at reguleringsbryteren for utblåsning/
resirkulering er i posisjon: F - resirkulering
(Fig. 10).
Fig. 10 - Tilkobling til kanal/Resirkulasjon
1
Montering av kullfilter:
• Plasser kullfilteret slik at det dekker plast
gitteret, som beskytter viftehjulet og motoren.
• Sjekk at det lille merket (1) stemmer med pilen
(2) på viftehuset.
• Skru med klokken.
2
1
2
Fig. 11 - Montering av kullfilter:
17
S
N
DK
FIN
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
2
10
18
26
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsinformation
Beskrivelse af emhætten
Betjeningspanel
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis emhætten ikke fungerer
Ekstra tilbehør
Tekniske data
Installation
18
19
20
21
23
24
24
24
Sikkerhedsinformation
Disse advarselstekster er for Deres egen sikkerheds skyld. Vær sikker på at De har forstået dem fuldt ud, inden
De installerer og anvender emhætten. Deres sikkerhed er det allervigtigste. Kontakt vores Kundeservice, hvis
De er usikker med hensyn til meningen eller advarslerne.
Gem brugsanvisningen for senere konsultering, og husk at den skal følge emhætten ved overdragelse til ny ejer.
Ved installering og service
Ved anvendelse
• El-installation må kun udføres af en autoriseret
el-installatør, og emhætten selv skal installeres
af en fagmand. Arbejde udført af ukyndig kan
forringe produktet eller forårsage ulykke på
person og/eller ejendom.
• Afstanden fra emhættens underside og ned til
en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm
og til gasblus mindst 65 cm.
Hvis installeringsvejledningen til gaskomfurer
angiver en større afstand, skal disse oplysninger overholdes.
• Pas på at elledningen ikke beskadiges under
installationen.
• Emhætten er kun elektrisk frakoblet, når stikket
er taget ud af stikkontakten, eller hvis sikringen
er taget ud af sikringskassen.
• Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i
forvejen benyttes til afledning af andet end
elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i de
officielle direktiver vedrørende røgudslip.
• Emhætten er beregnet til husholdningsbrug i en
normal husholdning i Danmark. Lad aldrig
komfuret være uden opsyn ved friturekogning,
smeltning af fedtstof, paraffin eller andet
letantændeligt materiale. Ved eventuel brand:
Sluk straks for emhætten og komfuret. Obs!
Kvæl ilden med et låg. Anvend aldrig vand.
• Flambering må ikke foregå under emhætten.
Det kan forårsage brand. Vær også opmærksom
på at stegefedt kan bryde i brand. Forlad ikke
en stegepande på en tændt kogezone.
• Emhættens fedtfilter skal rengøres regelmæssigt for at undgå, at fedt ophobes og drypper
ned på en tændt kogezone og bryder i brand. Se
desuden under afsnittet “Vedligeholdelse og
rengøring”.
Ved skrotning
• Undgå ulykker, når emhætten skal skrottes.
Træk stikket ud af stikkontakten og klip ledningen af helt inde ved emhætten. Kontakt Deres
kommune for oplysning om, hvor De kan
komme af med emhætten.
18
Beskrivelse af emhætten
• Emhætten leveres i en version med eksternt
aftræk. Den kan også anvendes med recirkulation, hvis der installeres et kulfilter.
• For at gøre brug af denne funktion, skal der
installeres et originalt Electrolux kulfilter, som
kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.
H
1
2
D
4
5
E
3
G
1
3
G
2
Eksternt aftræk
D
5
Emhætten har to aftræksudgange (D og E). Vælg
ønsket udgang og monter låget (G) på den ubenyttede udgang. Monter aftrækstudsen (bajonetfatning) på den ønskede aftræksudgang H erpå
monteres aftræsslangen.
Placer dækslet på det ubenyttede aftrækshul
Aftrækssæt kan købes som ekstra tilbehør.
Vigtigt! En eventuel aftræksslange skal have så
få bøjninger, som muligt.
For at opnå en optimal ydeevne, skal slangen have
en diameter, der svarer til udsugningshullet.
4
E
H
Fig. 1 - Eksternt aftræk
Forreste
rist
Håndtag
Kulfilter
1
Recirkulation
• Luften filtreres gennem et kulfilter og returneres til køkkenet gennem den forreste rist.
• Flyt håndtaget over i position F.
• For at gøre brug af denne funktion, skal der
installeres et originalt Electrolux kulfilter, som
kan bestilles hos det lokale Electrolux servicecenter.
F
3
OK!
Fig. 2 - Recirkulation
19
2
Betjeningspanel
• For optimal ydeevne anbefales det at indstille
emhætten til laveste trin under normale omstændigheder og højeste trin i særlige tilfælde,
hvor lugten er mere koncentreret.
Tænd for emhætten nogle minutter inden
madlavningen påbegyndes, så der forinden
skabes et undertryk i køkkenet. Det anbefales,
at man lader emhætten være tændt i ca. 15
minutter efter endt madlavning eller indtil al
mados og lugt er væk. Kontrolknapperne sidder
på emhættens frontpanel.
• lysknappen tænder og slukker emhættens
lampe
• hastighedsknappen tænder og slukker motoren, og gør det muligt at vælge én af de tre
funktionshastigheder.
Lysknap
Fig. 3 - Frontpanel
Korrekt ventilation
For en korrekt funktion af emhætten, er det nødvendigt at der skabes et undertryk i køkkenet. Derfor
skal man holde alle vinduer i køkkenet lukket, og
derimod åbne et vindue i et tilstødende rum.
20
Hastighedsknap
Vedligeholdelse og rengøring
Ved enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal emhætten gøres strømløs, enten ved at trække
stikket ud af stikkontakten, eller ved at fjerne sikringen i eltavlen.
Rengør filtrene ofte. Fedtbelægningen i filtrene og i aftrækskanalen udgør en brandrisiko, hvis De glemmer at lukke for en kogezone (eller hvis mad overophedes og bryder i brand).
Rengøring af emhætten
Vær opmærksom
• Rengør emhætten udvendigt med en fugtig klud
vredet op i et neutralt rengøringsmiddel.
• Undgå brug af rengøringsprodukter, der indeholder ætsende, slibende eller brandbare materialer.
• Stik ikke skarpe genstande ind i motorens
beskyttelsesskærm.
• Rengør de udvendige overflader med en opløsning af et mildt rengøringsmiddel. Undgå brug
af ætsende rengøringsmidler eller slibemidler
og hårde børster.
• Rengør kun frontpanel og filterristen med en
fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
• Det er yderst vigtigt, at overholde de anbefalede
intervaller for rengøring af emhætten og udskiftning af filtrene. I modsat fald kan ophobninger af madfedt medfører risiko for brand.
• Manglende overholdelse af anvisningerne for
rengøring af emhætten og udskiftning af filtret
kan medføre risiko for brand. Det anbefales
derfor at man nøje overholder anvisningerne.
• Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle skader på motoren eller skader, der
opstår som følge af forkert vedligeholdelse eller
manglende overholdelse af ovennævnte
sikkerhedsanvisninger.
Fedtfilter
• Fedtfiltret har til opgave at tilbageholde de
fedtpartikler, der dannes under madlavningen,
og det skal altid anvendes, både i emhætter med
eksternt aftræk og med recirkulation.
Vær opmærksom: De metalliske fedtfiltre skal
afmonteres og vaskes, i hånden eller i opvaskemaskine, hver fjerde uge.
• Åbning af risten - Fig. 4
Åben låsene og træk filterkasetten nedad.
Hele kasetten kan tages af ved at trække højre
side frem og haspe den af.
Afmontér klipsene.
Opvask i hånden
Lad fedtfiltrene ligge i blød i varmt vand tilsat
en lille mængde opvaskemiddel i ca. en time, og
skyl grundigt efter med rigelige mængder varmt
vand. Gentag, om nødvendigt, ovennævnte
proces. Lad filtrene tørre, og genmontér dem i
emhætten.
I opvaskemaskine
Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen. Vælg
det mest grundige opvaskeprogram og den
højeste temperatur (mindst 65°C). Gentag
fremgangsmåden. Lad filtrene tørre, og
genmontér dem i emhætten.
Når fedtfiltrene vaskes op i opvaskemaskine,
kan der opstå en svag misfarvning af filtret.
Dette forringer dog på ingen måde filtrets
funktionsdygtighed.
• Rengør den indvendige filterindsats med en
opløsning af rengøringsmiddel i varmt vand
(Undgå brug af ætsende rengøringsmidler eller
slibemidler og hårde børster).
1
4
2
3
5
8
7
B
Fig. 4 - Fedtfilter
21
6
Kulfilter
• Kulfiltret skal udelukkende anvendes, hvis man
ønsker at anvende emhætten med recirkulation.
• Til dette formål skal der installeres et originalt
Electrolux kulfilter, som kan bestilles hos det
lokale Electrolux servicecenter.
• Kulfiltret må under ingen omstændigheder
vaskes af eller regenereres.
Det skal udskiftes for hver 6/8. måned under
normale omstændigheder.
Nye filtre fås hos det lokale servicecenter.
Installation
Placér det runde kulfilter, så det dækker plastickåben, som beskytter ventilatoren og motoren.
Check at den lille tap (1) er placeret udfor pilen
(2), som er trykt på udsugningen.
Drej kulfiltret i urets retning.
• Benyt den omvendte fremgangsmåde for at
afmontere filtret.
• Ved bestilling af nye filtre, skal man altid
oplyse modelnummeret på den pågældende
emhætte. Dette nummer findes på dataskiltet
inden i emhætten.
• Kulfiltret kan bestilles hos det lokale Electrolux
servicecenter.
1
2
Kulfilter
Flyt håndtaget over i position F.
F
1
3
Udskiftning af pære
• Afbryd strømforbindelsen til emhætten.
• Tag risten eller metalfedtfiltret af.
• Udskift den defekte pære med en ny pære af
samme type.
• Montér risten eller metalfedtfiltret igen.
• Hvis belysningen ikke fungerer, skal man
kontrollere, at pæren er skruet ordentligt i inden
man kontakter det lokale servicecenter.
Fig. 5 - Kulfilter - Installation
22
2
Hvis emhætten ikke fungerer
Inden der tilkaldes service
Kontroller nedenstående punkter inden der tilkaldes service.
• Er stikket sat i stikkontakten?
• Er der tændt for kontakten?
• Er sikringen sprunget?
• Er aftræksslangen korrekt monteret?
• Er fedtfilteret rent?
Kan problemet ikke afhjælpes ved hjælp af ovenstående, kontaktes Electrolux Service A/S. Forsøg ikke selv at reparere
emhætten da ukorrekt reparation kan være til fare for person og/eller ejendom.
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet
”Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets
normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og
returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening,
forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske
installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som
skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
· At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
· At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
· At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
· At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
· At der er brugt uoriginale reservedele.
· At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon
70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele bestilles af
Private hos nærmeste forhandler eller på telefon
Forhandlere bestiller på telefon
86 25 02 11 og
45 88 77 55
Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.
23
Extra Tilbehør:
Kolfilter
Type 28
Tekniska data
Model
Dimensioner (i cm):
Højde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Maksimal optaget effekt::
Optagen motoreffekt:
Belysning:
Ledningslængde:
Elektrisk tilslutning:
EFT 6406
EFT 7406
13
59,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
13
69,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
Installation
Udpakning
Kontrollér at emhætten er ubeskadiget. Eventuelle
transportskader skal straks anmeldes til transportfirmaet. Beskadigelser, defekter eller manglende
dele skal straks anmeldes til forhandleren.
Kassér emballagen på forsvarlig vis, da den kan
være til fare for børn.
Placering
Min
50 cm
Emhætten kan monteres på væg. Afstanden fra
emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm og til gasblus mindst
65 cm. Fig. 6.
Fig. 6
Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i
forvejen benyttes til afledning af andet end
elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i
de officielle direktiver vedrørende
røgudslip.
El-tilslutning
Emhætten er udstyret med en elledning med
jordforbindelse og den nominelle spænding er på
230V.
24
Min
65 cm
Installation
Medfølgende monteringstilbehør
4 skruer 4,2 x 35 mm
1 flange Ø 120 mm
1 umbraconøgle (til TORX skruer)
1 aftrækstudsen
Montering af emhætten på
underskab
2
1
4
2
3
1
4
• Bor 4huller i bunden af overskabet, mål ud efter
hullerne i emhættens overside.
• Isæt de 4 medfølgende skruer fra indersiden af
skabet, og fastgør dem i hullerne på enhætten.
3
Fig. 7 - Montering af emhætten på underskab
Vægmontering
• Der skal anvendes 3 rawlplugs Ø 8mm og 3
skruer 5x45, som skal købes separat.
• Bor 3 huller Ø 8mm i væggen. 2 huller ud for H
og et ved I i enten højre eller venstre side.
• Sæt de tre rawlplugs Ø 8mm i væggen.
• Montér 2 5x45 skruer i H uden at stramme dem
fuldstændig.
• Åben filterkasetten.
• Montér emhætten på skruerne i hullerne H od
stram skruerne.
• Skru den tredje skrue 5x45 i kul I fra indersiden
af emhætten.
H
H
I
I
Fig. 8 - Vægmontering
A - aftræk
Montering til aftræk
F - recirkulation
1
• Forbind luftudsugningen til aftrækskanal.
• Åben filterkasetten (Fig. 4).
• Check at vælgeren for aftræk/recirkulation er i
position A - aftræk (Fig. 9).
• Luk filterkasetten.
2
1
A
F
Montering af recirkulation (med
kulfilter)
3
Luftudgangen D (Fig. 1) skal være lukket.
• Åben filterkasetten (Fig. 4).
• Check at vælgeren for aftræk/recirkulation er i
position F - recirkulation (Fig. 9)
2
Fig. 9 - Montering til aftræk/af recirkulation
Montér det runde kulfilter (Fig. 10):
• Placér det runde kulfilter, så det dækker plastickåben, som beskytter ventilatoren og motoren.
• Check at den lille tap (1) er placeret udfor pilen
(2), som er trykt på udsugningen.
• Drej kulfiltret i urets retning.
1
2
Fig. 10
Montér det runde kulfilter
25
1
2
S
N
DK
FIN
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
2
10
18
26
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa
Liesituulettimen kuvaus
Näin käytät liesituuletinta
Hoito ja puhdistus
Jos liesituuletin ei toimi
Lisävarusteet
Tekniset tiedot
Asennus
26
27
28
29
31
31
32
32
Turvallisuustietoa
Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset turvallisuusmääräykset
ja laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia
tapaturmavaaroja. Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta
ja käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan
toiselle henkilölle.
Asennus ja huolto
Kun käytät tuuletinta
• Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun asentajan ja lieden asennus ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö,
jolla ei ole riittäviä tietoja, liesituulettimen
ominaisuudet saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla henkilö ja/ tai esinevahinkoja.
• Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta sähkölieteen tai tasoon on 50 cm ja
kaasulieteen tai tasoon 65 cm.
Jos kaasulieden asennus vaatii suuremman
etäisyyden, on se otettava huomioon.
• Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto
joudu puristuksiin asennettaessa.
• Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun
pistoke tai sulake on irrotettu.
• Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden,
esim. öljypolttimen tai puulieden savukanavana.
• Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa,
parafiinia tai muita helposti syttyviä elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman valvontaa. Mahdollisen palon sattuessa: Sulje välittömästi
liesituuletin ja käännä keittoalueen/-levyn
vääntimet nolla-asentoon HUOM!
Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä
vettä.
• Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi
aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että
paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä
palamaan. Älä koskaan jätä paistinpannua
ilman valvontaa.
• Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä
rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti,
sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi
aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin käyttöohjeen kohdasta “Hoito ja puhdistus”.
Liesituulettimen romuttaminen
• Estä myös romutetun liesituulettimen aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke pistorasiasta ja
katkaise johto liesituulettimen päästä. Kysy
kunnallisesta jätehuollosta, minne romutetun
liesituulettimen voi toimittaa.
26
Liesituulettimen kuvaus
• Liesituuletin toimitetaan käytettäväksi
ulospuhaltavana versiona. Kuitenkin, mikäli
asennetaan hiilisuodatin, liesituuletinta voidaan
käyttää myös kiertoilmaversiona.
• Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetulta
Electrolux-huoltoliikkeeltä.
H
1
2
D
4
5
E
3
G
1
3
G
2
D
5
Ulospuhaltava
Liesituulettimessa on kaksi ilmanpoistoaukkoa, D
ja E. Valitse oikea aukko ja asenna se jatkoputkeen
G (pikaliitin). Ruuvaa jatkoputki kiinni.
Aseta suojakansi H käyttämättömään aukkoon.
Ilma tulee sisään rasvasuodattimen läpi ja puhaltaa
sitten ilmanpoistokanavan (letku on lisävaruste)
läpi ja keittiöhormin kautta ulos.
Tärkeää! Letkussa pitää olla mahdollisimman
vähän ja loivia mutkia, ettei se vaikeuta liesituulettimen ilmanpoistoa.
Parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi
putkiston halkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin
tyhjennysaukko.
4
E
H
Kuva 1 - ulospuhaltava
Eturitilä
Vipu
Hiilisuodatin
1
Kiertoilma
• Ilma suodatetaan hiilisuodattimen läpi ja
kierrätetään takaisin keittiöön eturitilän kautta.
• Vie vipu asentoon F.
• Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetusta
Electrolux-huoltoliikkeestä.
F
3
OK!
Kuva 2 - kiertoilma
27
2
Näin käytät liesituuletinta
• Parhaan tuloksen saamiseksi suositellaan
käyttämään alhaista nopeutta normaaliolosuhteissa ja korkeita nopeuksia
erityisolosuhteissa voimakashajuisten ruokien
kanssa.
Käynnistä liesituuletin muutamaa minuuttia
ennen ruuanlaiton aloittamista; tällä tavalla
keittiöön muodostuu alipainetta. Suositellaan
pitämään liesituuletin päällä vielä noin 15
minuuttia ruuanlaiton lopettamisen jälkeen tai
hajujen häviämiseen saakka. Säätökytkimet
ovat laitteen etupaneelissa:
Valokytkin
• valokytkin sytyttää ja sammuttaa liesituulettimen lampun
• moottorin nopeuskytkin käynnistää ja sammuttaa moottorin, lisäksi sen avulla voidaan
valita yksi kolmesta toimintanopeudesta.
Moottorin nopeuskytkin
Kuva 3 - Etupaneeli
Oikea ilmanvaihto
Liesituulettimen oikean toiminnan takaamiseksi
tulee keittiöön luoda alipainetilanne. Kyseisen
tilanteen aikaansaamiseksi tulee keittiön ikkunat
pitää kiinni ja jättää ikkuna auki viereisessä huoneessa.
28
Hoito ja puhdistus
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai sulake.
Puhdista suodatin usein. Rasvakerros suodattimessa tai keittiöhormissa aiheuttaa palovaaran, jos esimerkiksi keittolevy unohtuu päälle (tai muunlaisen ylikuumenemisen yhteydessä).
Liesituulettimen puhdistus
Varoitus
• Liesituulettimen ulkoista puhdistusta varten
käytä kosteaa liinaa nestemäisen neutraalin
pesuaineen kanssa.
• Vältä syövyttävien, hankaavia tai palonarkoja
aineita sisältävien tuotteiden käyttöä.
• Älä työnnä teräviä esineitä moottorin
suojaritilään.
• Pese ulkopinnat herkällä pesuaineliuoksella.
Vältä syövyttävien tai jauhemaisten pesuaineiden sekä hankaavien sienten käyttöä.
• Tarpeen vaatiessa puhdista etupaneeli ja suodattimen ritilä käyttäen pehmeää liinaa ja hellää
pesuainetta.
• On äärimmäisen tärkeää suorittaa laitteen
puhdistus ja suodattimien vaihto suositeltuja
määräaikoja noudattaen. Päinvastaisessa tapauksessa voi muodostua rasvakerääntymiä, jotka
lisäävät tulipalovaaraa.
• Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa
koskevien määräysten noudattamatta jättäminen
lisää tulipalovaaraa. Sen vuoksi suositellaan
noudattamaan erittäin tarkasti kuvattuja ohjeita.
• Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta mahdollisten moottorivahinkojen tai tulipalojen
tapauksissa, jotka aiheutuvat virheellisestä
huollosta tai edellä mainittujen turvallisuutta
koskevien suositusten noudattamatta
jättämisestä.
Rasvasuodatin
• Rasvasuodatin imee rasvaiset hiukkaset, jotka
muodostuvat ruuanlaiton yhteydessä ja sitä
tulee käyttää aina sekä puhaltavan että kiertoilmaversion kanssa.
Huom: metalliset rasvasuodattimet tulee joko
pestä käsin tai astianpesukoneessa joka neljäs
viikko.
• Ritilän avaus - kuva 4
Avaa salpa ja käännä ristikkoa alaspäin.
Koko kasetti voidaan poistaa vetämällä esiin
oikea sivu ja sen koukku.
Vapauta pidikkeet B.
Käsinpesu
Upota rasvasuodattimet noin tunniksi kuumaan
veteen, johon on lisätty hieman nestemäistä
pesuainetta, huuhtele ne hyvin kuumalla vedellä. Mikäli tarpeen, toista toimenpide. Anna
suodattimien kuivua ja asenna ne takaisin
laitteeseen.
Astianpesukone
Aseta rasvasuodattimet astianpesukoneeseen.
Valitse tehokkain pesuohjelma ja korkein
lämpötila (vähintään 65°C). Toista tarvittaessa.
Anna suodattimien kuivua ja sen jälkeen asenna
ne takaisin laitteeseen.
Kun metallinen rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, suodatin voi menettää hieman
väriään, joka ei kuitenkaan millään tavoin
vaaranna sen toimintakykyä.
• Puhdista sisäosa kuumalla pesuaineliuoksella
(välttäen syövyttävien tai jauhemaisten pesuaineiden tai hankaavien sienien käyttöä).
1
4
2
3
5
8
7
B
Kuva 4 - Rasvasuodatin
29
6
Hiilisuodatin
• Hiilisuodatinta tulee käyttää ainoastaan, mikäli
liesituuletinta käytetään kiertoilmaversiona.
• Tätä toimintoa varten tulee hankkia alkuperäinen Electrolux-hiilisuodatin valtuutetulta
Electrolux-huoltoliikkeeltä.
• Hiilisuodatinta ei saa missään tapauksessa pestä
eikä regeneroida.
Se tulee normaalikäyttöolosuhteissa vaihtaa
joka 6/8. kuukausi.
Vaihtosuodattimia on saatavilla valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
Asennus
Aseta hiilisuodatin siten, että se peittää muovisen ritilän, joka suojaa tuuletinpyörää ja moottoria.
Varmista, että pieni läppä (1) on nuolen (2)
kohdalla (painettu suodattimeen).
Käännä myötäpäivään.
• Irrotusta varten etene käänteisessä järjestyksessä.
• Suodattimia tilattaessa, tulee aina muistaa
mainita liesituulettimen mallin koodi. Tämä
numero löytyy laitteen sisälle sijoitetusta
arvokilvestä.
• Rasvasuodattimen voi tilata valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
1
2
Hiilisuodatin
Vie vipu asentoon F.
F
1
3
Kuva 5 - Hiilisuodatin - Asennus
Lampun vaihtaminen
• Irrota liesituuletin sähkön verkkovirrasta.
• Poista ritilä tai metallinen rasvasuodatin.
• Vaihda toimimaton lamppu uuteen
samantyyppiseen lamppuun.
• Asenna uudelleen ritilä tai metallinen
rasvasuodatin.
• Jos valaistus ei toimi, varmista, että lamppu on
ruuvattu kunnolla kiinni, ennenkuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
30
2
Jos liesituuletin ei toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
• Onko sulake ehjä?
• Onko pistoke pistorasiassa?
• Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
• Onko rasvasuodatin puhdistettu?
• Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?
Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• Aiheettomasta valituksesta.
• Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa
lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä
ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta
voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon
0200 - 2662 (0,1597 €/min +pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min+pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa: carelux.fsh@electrolux.fi
Lisävarusteet
Hiilisuodatin Type 28
31
Tekniset tiedot
Malli
Mitat (cm)
Korkeus (cm)
Leveys (cm)
Syvyys (cm)
Enimmäisottoteho
Moottorin ottoteho
Valaistus
Johdon pituus:
Sähköliitäntä:
EFT 6406
EFT 7406
13
59,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
13
69,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusvelvollisuutta.
Asennus
Pakkauksen purkaminen
HUOM! Tarkista, että liesituuletin on
vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista
on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista,
virheistä ja mahdollisista puuttuvista osista on
myös välittömästi ilmoitettava myyjälle. Älä jätä
pakkausmateriaalia lasten ulottuville.
Sijoitus
Min
50 cm
Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai keittotason yläpuolelle minimikorkeudelle 50 cm.
Minimikorkeus kaasulieteen tai –tasoon on 65 cm.
Kuva 6.
Kuva 6
Liesituuletinta ei saa asentaa muiden
kuin sähköllä toimivien
liesien höyrynpoistoon (kaasu, puu tms.).
Noudata virallisia
ohjeita höyrynpoistoa asennettaessa.
Sähköliitäntä
Sähköliitäntä on sijoitettava hormin sisään.
Liesituuletin on varustettu liitosjohdolla,
jossa on maadoitettu pistoke ja liitetään
230V.
Poistoilmakananavan tuen/ kiinnityslaipan
kokoaminen (3 osaa):
Kolme osaa on kiinnitettävä neljällä ruuvilla,
tuen koko on säädettävissä ja sen tulisi vastata
teleskooppisen poistoilmakanavan sisäistä
leveyttä.
32
Min
65 cm
Asennus
Sisältyvät varusteet asennusta
varten
4 ruuvia, 4,2 x 35 mm
1 laippa Ø 120 mm
1 kuusiotappiavain (TORX ruuveille)
1 suojakansi
4
2
1
2
3
1
4
Liesituulettimen kiinnitys
kaapistoon
• Poraa reiät kaapin pohjaan.
• Työnnä mukana olevat neljä ruuvia kaapin
sisäpuolelta ja kiinnitä ne tuulettimessa oleviin
reikiin.
3
Kuva 7 - Liesituulettimen kiinnitys
kaapistoon
Liesituulettimen asennus seinään
H
• Tässä mallissa tarvitaan kolme proppua Ø 8
mm ja kolme ruuvia 5x45, jotka pitää ostaa
erikseen.
• Poraa kolme Ø 8 mm reikää seinään, kaksi
kohtiin H ja yksi kohtiin I.
• Aseta kolme Ø 8 mm proppua seinään.
• Aseta kaksi 5x45 ruuvia kohtiin H, mutta älä
kiristä niitä vielä tiukkaan.
• Avaa ristikko.
• Sovita tuuletin reikiin H, kiristä kaksi ruuvia.
• Aseta kolmas 5x45 ruuvi liesituulettimen
sisäpuolelta reikään I.
H
I
I
Kuva 8 - Liesituulettimen asennus seinään
A - ilmanpoisto
F - ilmankierto
1
1
Ilmanpoistotoiminto
• Liitä ilmanpoistoletku jatkoputkeen.
• Avaa tuuletusristikko (Kuva 4).
• Varmista, että valintavipu on asennossa A ilmanpoisto (Kuva 9).
• Aseta ristikko takaisin.
2
A
F
3
Ilmankiertoliitäntä
hiilisuodattimella
2
Kuva 9
Ilmanpoistokanavien D (Kuva 2) pitää olla suljettu.
• Avaa ilmanpoistoristikko (Kuva 4).
• Varmista, että valintavipu on asennossa F ilmankierto (Kuva 9).
Hiilisuodattimen asennus - Kuva 10:
• Aseta hiilisuodatin siten, että se peittää muovisen ritilän, joka suojaa tuuletinpyörää ja moottoria.
• Varmista, että pieni läppä (1) on nuolen (2)
kohdalla (painettu suodattimeen).
• Käännä myötäpäivään.
1
2
1
2
Kuva 10
33
Contents
Information about safety
Description of the hood
Maintenance and cleaning
Accessories
Technical data
Installation
34
35
37
38
39
39
Information about safety
operation:
— short and straight outlet hose
— keep bends in outlet hose to a minimum
— never install the hoses with an acute angle, they
must always follow a gentle curve.
— keep the hose as large as possible (preferably the
same diameter as the outlet hole).
— the length should be no more than:
3 metres with one 90° bend
2 metres with two 90° bends
Bends of more than 90° will reduce the efficiency
of the hood and reduce the airflow.
• Failure to observe these basic instructions will
drastically reduce the performance and increase the
noise levels of the extractor hood.
For the installer
• When used as an extractor unit, the hood must be
fitted with a 120mm diameter hose.
Attention: The hose is not supplied and must be
purchased separately.
• When installing the hood, make sure you observe
the following minimum distance from the top edge
of the cooking hob/ring surfaces:
electric cookers
500 mm
gas cookers
650 mm
• If the instructions for installation for the gas hob
specify a greater distance, this must be adhered to.
• The national Standard on fuel-burning systems
specifies a maximum depression of 0.04 mbar in
such rooms.
• The air outlet must not be connected to chimney
flues or combustion gas ducts. The air outlet must
under no circumstances be connected to ventilation
ducts for rooms in which fuel-burning appliances
are installed.
• The air outlet installation must comply with the
regulations laid down by the relevant local
authorities.
• When the unit is used in extraction mode, a
sufficiently large ventilation hole must be provided,
with dimensions that are approximately the same
as the outlet hole.
• National and regional building regulations impose
a number of restrictions on using hoods and fuelburning appliances connected to a chimney, such
as coal or oil room-heaters and gas fires, in the same
room.
• Hoods can only be used safely with appliances
connected to a chimney if the room and/or flat (air/
environment combination) is ventilated from outside
using a suitable ventilation hole approximately 500600 cm2 large to avoid the possibility of a depression
being created during operation of the hood.
• If you have any doubts, contact the relevant
controlling authority or building inspector’s office.
• Since the rule for rooms with fuel burning
appliances is “outlet hole of the same size as the
ventilation hole”, a hole of 500-600 cm 2, which is
to say a larger hole, could reduce the performance
of the extractor hood.
• If the hood is used in its recirculation mode, it will
operate simply and safely in the above conditions
without the need for any of the aforementioned
measures.
• When the hood is used in its extraction mode, the
following rules must be followed to obtain optimal
For the user
• The cooker hood is designed to extract unpleasant
odours from the kitchen, it will not extract steam.
• Always cover lighted elements, to prevent excess
heat from damaging the appliance. In the case of
oil, gas and coal fired cookers it is essential to avoid
open flames.
• Also, when frying, keep the deep frying pan on the
cooker top/cooker under careful control.
• The hot oil in the frying pan might ignite due to
overheating.
• The risk of self-ignition increases when the oil being
used is dirty.
• It is extremely important to note that overheating
can cause a fire.
• Never carry out any flambé cooking under the
hood.
• Always disconnect the unit from the power supply
before carrying out any work on the hood,
including replacing the light bulb (take the cartridge
fuse out of the fuse holder or switch off the automatic
circuit breaker).
• It is very important to clean the hood and replace
the filter at the recommended intervals. Failure to
do so could cause grease deposits to build up,
resulting in a fire hazard.
• The appliance is not intended for use by young
children or infirm persons without supervision.
• Older children must be supervised if using the
appliance.
• Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• WARNING - Ensure that the appliance is switched
off before replacing the lamp to avoid the possibility
of electric shock.
34
Description of the aspiration hood
• The hood has been designed to aspirate the air
and conduct it outside. The hood can be used in
the recirculating (filtering) version by installing
an active carbon filter.
• An original Electrolux filter must be requested
from your Electrolux technical assistance office
for this function.
H
1
2
D
4
5
E
3
G
G
1
3
2
Version with evacuation outside
D
5
The aspiration hood has two exits; D and E. Choose
the desired exit and mount flange G (bayonet plug)
Fix the flange.
Put cover H on the unused exit. The air is aspirated
through an anti-fat filter and conducted outside by a
waste disposal tube (optional) and a conduit for
fumes. Important: avoid tight curves, as they will
diminish the aspiration capacity of the hood.
Attention: the tube is not supplied and must be
purchased separately.
The hole must have the same dimensions as the waste
disposal tube so as to obtain an optimal result.
4
E
H
Fig. 1 - Version with evacuation outside
Frontgrill
Recirculating the air version
(filtering)
Lever
Active
carbon filter
• The air is filtered through the active carbon filter
and brought back into the kitchen through the front
grill.
• Put the lever into position F.
• An original Electrolux filter must be requested
from your Electrolux technical assistance office
for this function. Så här använder du din fläkt
1
F
3
2
OK!
Fig. 2 - Recirculating air version (filtering)
35
• The best results are obtained using low speed with normal cooking and a higher speed in the case of a
particular concentration of fumes.
We advise switching the hood on a few
minutes before starting to cook so as to obtain
a vacuum in the kitchen and to leave it working
at the end of cooking for another 15 minutes
until all fumes and odours have disappeared.
The commands are on the lower part of the
extractable drawer.
• Illumination key – switches the lamp of the
hood on and off.
• Motor speed key – switches the motor on and
off and is used to select one of the three
speeds.
ON/OFF Illumination
key
Correct ventilation
A vacuum must be created in the kitchen for the
correct functioning of the hood.
It is important to keep the kitchen windows closed
and have a window open in an adjacent room.
Fig. 3 - Panel
36
1-OFF-2 Motor speed
key
Disconnect the hood from the power before any maintenance work, removing the plug or the fuse.
Clean the filter often. Deposits of fat on the filter and the sides of the evacuation conduit are a fire danger
if, for example, a ring has been forgotten and inadvertently left on (or in the case of other kinds of overheating).
• Clean the interior space of the filter with a hot
detergent solution (never use abrasive sponges
and cleaning products containing soda or
corrosive powders).
Cleaning the hood
·
·
·
·
·
·
Clean the exterior of the hood with a wet cloth and
a neutral detergent.
Never use cleaning products that contain corrosive
or abrasive agents or inflammable substances.
Avoid introducing sharp objects into the protective
grill of the motor.
Clean the exterior of the hood with a neutral
detergent. Never use abrasive sponges and cleaning
products containing soda or corrosive powder.
Clean the front panel and the filter grill when
necessary with a wet cloth and a neutral detergent.
It is important to keep the apparatus clean and change
the filters, conforming to the intervals advised.
Otherwise deposits of fat on the filter and the sides
of the evacuation conduit will constitute a fire risk.
Attention
Inadequate cleaning and failure to change the
filters could lead to the risk of fire. We
recommend, therefore, keeping strictly to the
instructions shown.
The manufacturer declines any responsibility for any
eventual inconvenience, damage or fire caused by
the apparatus due to the inobservance of the safety
instructions shown in this manual.
Grease filter
• The purpose of the grease filter is to capture the
particles of fat that are created during the cooking
of food and MUST always be used, both whether
the hood is used in the aspiration version or the
recirculating (filtering) version.
Attention: the metal filter must be disassembled and
cleaned every 4 weeks. Clean the filter with a detergent
immersing it in hot water or putting it in the dishwasher.
• Opening the grill. Fig. 4.
Open the stop and lower the filter drawer.
Remove the whole of the filter drawer by pulling
the right side forward and unhooking it.
Remove filter holder B.
Washing by hand
Soak the anti-fat filters in hot water with a little
liquid detergent for about an hour. Rinse with
abundant hot water. Repeat the operation if
necessary. Wait until the filters are dry before
mounting them again.
Washing in the dishwasher
Put the anti-fat filters in the dishwasher. Choose
the most powerful programme and the highest
temperature (minimum 65º). Repeat the operation.
Wait until the filters are dry before mounting them
again. Washing in the dishwasher can fade the
metal anti-fat filter without having any influence
on its efficiency.
1
4
2
3
5
8
7
B
Fig. 4 - Grease filter
37
6
Active carbon filter
An active carbon filter must be used only if the hood
is used in the recirculating (filtering) version.
· For this purpose you need to order an original
ELECTROLUX active carbon filter from your
ELECTROLUX assistance service.
· The active carbon filter can in no way be cleaned
or regenerated.
· With normal use the filter should be changed
every 6-8 months.
· Your technical assistance centre will supply you
with a active carbon filter spare part.
1
2
Active carbon
filter
Installation
· Position the active carbon filter so that it covers
the plastic grill that protects the ventilator and
the motor (Fig. 8). Check that the stick (1)
corresponds to the arrow (2).
· Turn the filter clockwise.
· Follow the instructions for removing the filter.
· Always indicate the product number when you
need to order new filters. The relative data are
indicated on the plate placed inside the apparatus.
· Active carbon filters can be ordered from
Electrolux or your local dealer.
Bring the small lever to position
F
F
1
Changing the lamp
·
·
·
·
3
2
Fig. 5 - Active carbon filter– Installation
The hood must be disconnected from the power
while changing the lamp.
Remove the grill or the metal anti-fat filter.
Substitute the lamp with a new one or equivalent.
If the illuminations fails to function, check the
correct insertion of the lamp in its place before
calling the Electrolux technical assistance.Om
fläkten inte fungerar
38
What to do if
If your appliance fails to work properly please carry out the following checks.
Symptom
Solution
The cooker hood will not start...
Check that: The hood is connected to the electricity supply.
Check that a fan speed has been selected
The cooker hood is not working
Check that: The fan speed is set high enough for the task.
The grease filters are clean.
The kitchen is adequately vented to allow the entry of fresh air.
If set up for recirculation, check that the charcoal filter is still effective.
If set up for extraction, check that the ducting and outlets are not blocked.
The cooker hood has
switched off during operation...
The safety cut-out device has been tripped.
Turn off the hob and then wait for the device to reset.
If the hood has been installed below the heights
indicated in the installation instructions the motor will
cut-out frequently which will damage the hood.
If after all these checks, the problem persists, contact
your local Service Force Centre, quoting the model and
serial number.
Please note that it will be necessary to provide proof of
purchase for any in-guarantee service calls.
In-guarantee customers should ensure that the above
checks have been made as the engineer will make a
charge if the fault is not a mechanical or electrical
breakdown.
Accessories:
Type 28 carbon filter
39
MODEL
Lamp
PNC
Motor
Serial No.
Technical data
Model
Overall dimensions (cm)
Height (cm)
Width (cm)
Depth
Max power requested
Motor power requested
Illumination
Cable length
Voltage
EFT 6406
EFT 7406
13
59,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
13
69,9
48,3
205 W
1 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
The data can be modified without prior notice.
Installation
Opening the packaging
Warning! Check that the aspiration hood is not
damaged. Damage caused during transport must be
immediately communicated to the transport company.
Damage, defects, and eventual missing parts must
be immediately communicated to the dealer. Dispose
of the packaging material, keeping it far from the
reach of children.
Positioning
Min
50 cm
The hood must be mounted at a distance of at least
50 cm above the cooking top or electric plates or at
least 65 cm above gas rings or gas pipes. Fig. 6.
Fig. 6
The waste pipe of the hood cannot be
connected to a conduit that is used for
evacuating fumes of apparatuses supplied
with a different energy to electricity, e.g. a
boiler or a fireplace.
Electrical connection
The electricity socket must be positioned inside the
flue. The hood has a supply cable and a plug provided
with grounding and a voltage of 230V.
40
Min
65 cm
Installation
Montage material supplied
4
1
1
1
4.2 x 35 mm screws
flange Ø 120 mm
hexagonal spanner (per TORX screws)
cover
4
Fixing the hood at the lower part of
the wall unit
Fig. 7 - Fixing the hood at the lower part of the
wall unit.
Installing the hood in the wall
• Make 3 Ø 8 mm holes in the wall, 2 at the pointed
•
•
•
3
2
3
1
4
• Make 4 holes at the base of the wall unit.
• Screw the hood under the wall unit with the 4
supplied screws.Screw the hood under the wall
unit with the 4 supplied screws.
•
•
2
1
indicated by “H” and one at point “I” as shown in
figure 6.
Insert 3 Ø 8 mm dowels.
Insert 2 screws (5 x 45) in the “H” holes without
tightening.
Lower the filter drawer.
Place the hood onto the screws and tighten them.
Tighten an additional screw (5 x 45) from inside
the hood into hole “I”.
H
H
I
I
Fig. 8 - Fixing the hood at the lower part of the
wall unit.
recirculating
version
extractor version
1
Connecting to the waste disposal
conduit
• Connect a waste disposal tube to the connection
ring.
• Open the filter drawer (Fig. 4).
• Check that the evacuation recirculation selector is
in position A = evacuation (aspirating) (Fig. 9)
2
1
A
F
3
Connecting to the recirculating
version (filtering)
(With active carbon filter)
ATTENTION! Exit D (Fig.1) must be ajar.
Open the filter drawer (Fig. 4).
• Check that the evacuation recirculation selector is
in position F = recirculation (filtering) (Fig. 9).
2
Fig. 9
Connection to the waste disposal conduit/
recirculation version
Mounting the active carbon filter
• Position the active carbon filter so as to cover the
plastic grill that protects the ventilator and the
motor.
• Check that the stick (1) corresponds to the arrow
(2).
• Turn the filter clockwise.
1
2
1
2
Fig. 10 - Mounting the active
41
carbon filter.
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each
year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
© Electrolux 2003
LI2KWA