Electrolux EOB 53001 User manual

návod k použití
user manual
istruzioni per l’uso
Инструкция по
эксплуатации
Vestavná trouba
Built-in oven
Forno da incasso
Встраиваемый духовой шкаф
EOB53001
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Před prvním použitím
Popis spotřebiče
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Tabulky vaření
2
3
3
4
5
6
Čištění a údržba
7
Co dělat, když...
10
Instalace
11
Připojení k elektrické síti
12
Poznámky k ochraně životního prostředí
13
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití
vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i
při případném stěhování nebo prodeji.
Uživatelé musí být dokonale seznámeni
s obsluhou a bezpečnostními funkcemi
spotřebiče.
dveří trouby, mohly by poškrábat povrch,
a sklo by pak mohlo prasknout.
Správné používání
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo odkládací prostor.
• Nepokládejte nádoby s hořlavými kapalinami, vysoce hořlavé materiály nebo
předměty, které by se mohly roztavit,
(např. plastové fólie, plast, hliník) na
spotřebič nebo do jeho blízkosti.
• Při zapojování jiných elektrických spotřebičů do zásuvek v blízkosti trouby buďte
opatrní. Přívodní kabely se nesmějí dotýkat
horkých ploch trouby, nebo se zachytit v
jejích dveřích.
• Nenechávejte v troubě po dopečení vlhká
jídla, protože vlhkost může poškodit smalt,
nebo se dostat do dílů trouby.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste se zranit a poškodit
spotřebič. Vždy se obraťte na místní servisní středisko.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo
ostré kovové škrabky k čistění skleněných
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči. Přístupné části se při
provozu zahřívají na vysokou teplotu. Hrozí
nebezpečí popálení.
Poznámka ke smaltované vrstvě
Změny v barvě smaltované vrstvy trouby
jsou důsledkem provozu trouby a nemají
žádný vliv na její běžné a správné používání. Nejsou proto závadou ve smyslu
ustanovení záruky.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby odpovědné za
jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Vnitřní část spotřebiče se při použití
zahřívá na velmi vysokou teplotu. Buďte
opatrní a nedotýkejte se žádných topných
článků. Hrozí nebezpečí popálení.
• Při otvírání dveří trouby během pečení nebo po jeho skončení vždy odstupte, aby
nahromaděná pára nebo teplo mohly bezpečně uniknout.
electrolux 3
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Vestavné spotřebiče se smí používat pouze po zabudování do vhodných vestav-
ných skříněk a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickému připojení.
Před prvním použitím
Před použitím trouby odstraňte všechny
obaly z vnitřku i z vnějších stran spotřebiče. Neodstraňujte výrobní štítek.
Pozor Při otvírání vždy držte držadlo
dveří uprostřed.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Předehřátí
Nastavte na maximální teplotu a prázdnou
troubu ponechte běžet 45 minut, aby se z
povrchu vnitřního prostoru odstranily veškeré
zbytky z výroby. Příslušenství se může zahřát
na vyšší teplotu než při běžném používání.
Během této doby se může uvolňovat pach.
To je normální jev. Zajistěte dobré větrání
místnosti.
Pozor Nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky. Mohly by poškodit povrch.
Řiďte se částí " Čištění a údržba".
Popis spotřebiče
Celkový pohled
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Příslušenství trouby
• Rošt trouby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovladač teploty
Kontrolka teploty
Analogový časovač
Kontrolka napájení
Ovladač funkcí trouby
Větrací otvor
Gril
Žárovka trouby
Výrobní štítek
Ventilátor
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Mělký plech na pečení
Na koláče a drobné pečivo.
4 electrolux
• Hluboký plech na pečení
Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku.
Denní používání
Zapnutí a vypnutí trouby
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na funkci
trouby.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
Jakmile je trouba v provozu, rozsvítí se
kontrolka napájení.
Současně se zvyšováním teploty se zapne displej teploty.
3. K vypnutí trouby otočte ovladačem funkcí
trouby a ovladačem teploty do polohy Vypnuto.
Analogový časovač
Časovač má tyto funkce:
• Denní čas
• Minutka
1
2
1 Okénko
2 Číselník
3 Nastavovací ovladač
Nastavení denního času
Chcete-li nastavit denní čas, stiskněte a otočte nastavovací ovladačem doleva, až jsou
ručičky v požadované poloze. Po nastavení
času nechte nastavovací ovladač dojít zpět
do původní polohy, nebo ho opatrně zatáhněte zpět.
Minutka
Use it to set a countdown time for an oven
function.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
trouby.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Otočte nastavovacím ovladačem doleva,
až se v okénku číselníku objeví požadovaný čas (v minutách).
3. Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
Chcete-li zvukový signál vypnout, otočte
ovladačem doleva, až se v okénku objeví
nebo
.
4. Vypněte troubu.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor se spustí automaticky k
ochlazení povrchu spotřebiče. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení
spotřebiče.
3
Bezpečnostní termostat
Trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který v případě nutnosti přeruší dodávku proudu, aby při nesprávném použití
trouby nebo vadném dílu nedošlo k nadměrnému přehřátí trouby. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha VYP
Spotřebič je vypnutý.
Žárovka trouby
Rozsvítí se i bez zapnuté funkce pečení.
electrolux 5
Funkce trouby
Použití
Klasické pečení
Teplo přichází z horního i dolního topného tělesa. Pro pečení moučníků a masa na jedné
úrovni trouby.
Horní topné těleso
Teplo přichází pouze z horní části trouby. K
dopečení hotových jídel.
Dolní topné těleso
Teplo přichází pouze z dolní části trouby. K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou.
Vnitřní gril
Ke grilování plochých kousků v malém množství uprostřed roštu. K opékání topinek.
Plný gril
Je zapnuté celé grilovací těleso. Ke grilování
plochých kusů ve velkém množství. K opékání
topinek.
Grilování s ventilátorem
Funguje postupně topné těleso grilu a ventilátor trouby, který rozhání horký vzduch okolo jídla. K pečení velkých kusů masa. Maximální
teplota pro tuto funkci je 200 °C.
Horkovzdušné pečení
K pečení masa nebo pečení masa a moučníků
se stejnou teplotu pečení na několika roštech
bez mísení chuti.
Rozmrazování
Rozmrazování zmrazených potravin. Ovladač
teploty musí být v poloze vypnuto.
Užitečné rady a tipy
Upozornění Vždy zavřete dveře trouby,
i když grilujete.
Na dno trouby nestavte pekáč ani plech,
protože by se mohl poškodit smalt trouby.
Při vyjímání nebo vkládání příslušenství
trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili
smalt trouby.
• Trouba má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů
v troubě se počítají zdola.
• Můžete péct různá jídla současně na dvou
úrovních trouby. Zasuňte police do úrovně
1 a 3.
• Trouba je vybavena speciálním systémem,
který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a
na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a
spotřeba energie jsou sníženy na minimum.
• V troubě nebo na skle dveří se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dveří
trouby během pečení vždy odstupte. Ke
snížení kondenzace troubu vždy před pečením na 10 minut předehřejte.
• Po každém použití trouby setřete vlhkost.
Pečení moučníků
• Nejlepší teplota k pečení moučníků je mezi
150 °C a 200 °C.
• Před pečením nechte troubu přibližně 10
minut předehřát.
• Neotvírejte dveře, dokud neuplynou 3/4
nastaveného času k pečení.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň
drážek volná.
Pečení masa a ryb
• Pečte pouze maso s váhou nad 1 kg. Při
pečení příliš malého množství se maso vysušuje.
• Chcete-li míst červené maso dobře propečené zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte
teplotu mezi 200 °C-250 °C.
• Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě
150 °C-175 °C.
6 electrolux
• Při pečení velmi mastného jídla použijte
hluboký plech na zachycení tuku, aby se v
troubě nevytvořily obtížně odstranitelné
skvrny.
• Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
• Do hlubokého plechu na zachycení tuku
nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Jakmile vyschne, dolijte opět
vodu, aby se z pekáče nekouřilo.
Doby pečení
Doba pečení záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte v nové troubě průběh pečení
a jeho výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (tepelný výkon, dobu pečení,
apod.) pro dané nádobí, recepty a množství.
Tabulky vaření
Úroveň
Teplota
trouby (°C)
Čas pečení v (min)
Vepřové / jehněčí
2
180
100-110
Váha (kg)
Jídlo
1
Funkce trouby
1
Telecí / hovězí
2
190
70-100
1,2
Kuře / králík
2
200
70-80
1,5
Kachna
1
160
120-150
3
Husa
1
160
150-200
4
Krůta
1
180
210-240
1
Ryby
2
190
30-40
1
Plněné papriky,
rajčata/pečené
brambory
2
190
50-70
Koláče, dorty z
práškové směsi
2
160
45-55
Plněné pečivo
2
160
80-100
1
Sušenky
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
Bílý chléb
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
Grilování
Vždy prázdnou troubu na 10 minut
předehřejte.
Množství
DRUH JÍDLA
Grilování
Kusy
g
Masové stejky bez
kostí
4
800
Bifteky
4
Uzeniny
Vepřové kotlety
Doba pečení v minutách
tepl. (°C)
1. strana
2. strana
3
250
12-15
12-14
600
3
250
10-12
6-8
8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
úroveň
electrolux 7
Množství
Grilování
DRUH JÍDLA
Kusy
g
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
2
1000
Kebaby
4
Kuřecí prsa
Hamburgery
Doba pečení v minutách
tepl. (°C)
1. strana
2. strana
3
250
30-35
25-30
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
Rybí filé
4
400
3
250
12-14
Toasty
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
úroveň
10-12
Grilování s ventilátorem
Upozornění Pro tuto funkci zvolte
maximální teplotu 200 °C
Množství
DRUH JÍDLA
Grilování
Doby pečení v minutách
Kusy
g
Úroveň
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
Pečené rolky (krůtí)
1
1000
3
200
30-40
20-30
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Kuřecí stehýnka
6
-
3
200
15-20
15-18
Křepelky
4
500
3
200
25-30
20-25
Zapékaná zelenina
-
-
3
200
20-25
-
Kusy. Mušle
-
-
3
200
15-20
-
Makrela
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Rybí plátky
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním spotřebiče
je nutné ho nejdřív vypnout. Přesvědčte
se, zda spotřebič už vychladl.
Upozornění Z bezpečnostních důvodů
nečistěte spotřebič parními nebo
vysokotlakými čisticími přístroji.
Pozor Nepoužívejte korozivní
prostředky nebo prostředky s drsnými
částicemi, ostré předměty,
odstraňovače skvrn nebo abrazivní
houbičky.
Upozornění K čištění skleněných dvířek
nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
nebo kovové škrabky. Žáruvzdorný
povrch vnitřní skleněné tabule se může
poškodit.
Pozor Použijete-li sprej do trouby, řiďte
se pokyny výrobce.
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný
čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
8 electrolux
• Všechno příslušenství trouby vyčistěte po
každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího
prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohli
byste zničit nepřilnavou úpravu.
Spotřebič z nerezové oceli nebo hliníku:
Čistěte dveře trouby pouze vlhkou houbou. Potom je vysušte měkkým
hadříkem.
Nepoužívejte ocelové drátěnky ani kyselé nebo abrazivní prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby. Stejně
opatrně čistěte i ovládací panel.
Drážky na rošty
Odstranění drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od
stěny trouby.
Zakulacené konce drážek musejí
směřovat dopředu!
Čištění dveří trouby
Dveře trouby se skládají ze dvou skleněných
tabulí instalovaných na sobě. Ke snadnějšímu čištění dveře trouby a vnitřní skleněnou
tabuli vysaďte.
Upozornění Jestliže se pokusíte
vytáhnout vnitřní skleněnou tabuli u
nasazených dveří, mohou se dveře
trouby náhle zavřít.
Upozornění Před čištěním skleněných
tabulí zkontrolujte, zda už vychladly.
Sklo by totiž mohlo prasknout.
Upozornění Jestliže jsou skleněné
tabule poškozené nebo poškrábané,
sklo je pak křehké a může prasknout.
Skleněné tabule je potom nutné vyměnit.
Další informace získáte v místním
servisním středisku.
Vysazení dveří trouby a skleněné tabule
1. Otevřete úplně dveře a podržte dva
dveřní závěsy.
2. Odtáhněte zadní část drážek od stěny
trouby a vytáhněte je z trouby.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou závěsech.
Instalace drážek na zasunutí roštů
Drážky instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
electrolux 9
3. Zavřete dveře trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak vytáhněte
dveře směrem dopředu z jejich uložení.
6. Otočte 2 spojovací díly o 90° a vytáhněte
je z jejich uložení.
4. Položte je na pevnou plochu chráněnou
měkkou látkou
7. Opatrně nadzdvihněte a vytáhněte skleněnou tabuli.
5. Uvolněte blokovací systém a vytáhněte
vnitřní skleněnou tabuli.
Skleněnou tabuli omyjte saponátovou vodou. Dobře ji osušte.
Upozornění Skleněnou tabuli omyjte
saponátovou vodou. Abrazivní čisticí
prostředky, odstraňovače skvrn a ostré
předměty (např. nože nebo škrabky)
mohou sklo poškodit.
Nasazení dveří trouby a skleněné tabule
Po vyčištění skleněnou tabuli a dveře trouby
opět nasaďte. Proveďte stejný postup v obráceném pořadí.
10 electrolux
Vnitřní tabule s ozdobným rámem po stranách musí být instalována tak, aby potisk
skla směřoval ven z trouby Sklo je zasazeno
správně, jestliže po přejetí prsty po povrchu
necítíte žádné zdrsnění.
Vnitřní skleněnou tabuli musíte zasadit zpět
do správného uložení jako na obrázku.
2. Opatrně sklopte topné těleso dolů.
Nyní můžete vyčistit strop trouby.
Strop trouby čistěte měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího
prostředku a nechte ho vyschnout.
Umístění topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Upozornění Zkontrolujte, zda je topné
těleso správně umístěné a nemůže
spadnout dolů.
Strop trouby
Topné těleso na stropě trouby můžete odstranit a strop pak snadno umýt.
Upozornění Před odstraněním topného
tělesa vypněte spotřebič. Přesvědčte
se, zda spotřebič už vychladl. Hrozí
nebezpečí popálení!
Výměna žárovky osvětlení trouby/
čištění skleněného krytu
1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odstraňte ho.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Vyměňte žárovku v troubě za novou žárovku do trouby odolnou 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
1. Vyšroubujte šrouby, kterými je připevněné topné těleso. Poprvé použijte šroubovák.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba není zapnutá
Zapněte troubu (viz část "Denní
používání").
Trouba nehřeje.
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce.
Zkontrolujte pojistku. Jestliže
pojistka vypadne víckrát, obraťte
se na kvalifikovaného elektrikáře.
electrolux 11
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení trouby nesvítí
Žárovka trouby je vadná.
Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste nádobí v troubě
příliš dlouho.
Po upečení nenechávejte jídla v
troubě déle než 15-20 minut.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na prodejce nebo na servisní
středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje. Tyto informace jsou uvedeny na
výrobním štítku (viz "Popis výrobku")
• Označení modelu ............
• Výrobní číslo (PNC) ............
• Sériové číslo (SN) ............
nebo jiná osoba s příslušným
oprávněním.
Důležité V případě chyby v obsluze
spotřebiče budete muset návštěvu technika
ze servisního střediska zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce.
Informace pro spotřebiče s kovovou
přední částí:
Při otevření dveří během pečení nebo ihned po jeho skončení může být na skle
pára.
Upozornění Tento spotřebič smí
opravovat pouze kvalifikovaný elektrikář
Instalace
560
570
• Před vestavbou spotřebiče do kuchyňské
skříňky zkontrolujte, zda jsou rozměry výklenku vhodné.
• Přesvědčte se, zda instalace zajišťuje
ochranu před úrazem elektrickým proudem.
• V souladu s platnými předpisy musí být
všechny části zajišťující ochranu před úrazem elektrickým proudem připevněny tak,
aby šly odstranit pouze s použitím nějakého nástroje.
• Některé části trouby jsou pod proudem.
Uzavřete spotřebič skříňkou a zkontrolujte,
že není nikde přístupný. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem náhodným dotykem nebezpečných částí.
• Tento spotřebič je možné umístit jeho zadní částí a jednou stranou ke spotřebičům
nebo stěnám, které jsou vyšší. Druhou
stranu je ale nutné umístit k nábytku nebo
spotřebičům, které jsou stejně vysoké.
• Vestavné trouby a varné desky jsou vybaveny speciálními spojovacími systémy. Z
bezpečnostních důvodů je možné kombinovat jen spotřebiče od stejného výrobce.
540
20
2
Upozornění Instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaná a oprávněná osoba.
Jestliže se neobrátíte na kvalifikovaného
nebo kompetentního pracovníka,
nebudete moci v případě závady uplatnit
záruku.
• Chcete-li připevnit troubu ke kuchyňské
skříňce, otevřete dveře trouby, do otvorů
vložte 4 vložky a utáhněte 4 šrouby do
dřeva (viz obrázek).
590
Vestavba
594
12 electrolux
50
in
560
580
550 m
÷57
0
A
B
593
in
550 m
00
÷1
80
560
-570
Připojení k elektrické síti
Upozornění Elektrickou instalaci smí
provádět pouze kvalifikovaná a
oprávněná osoba.
• Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v
případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů.
• Uzemněte spotřebič v souladu s bezpečnostními předpisy.
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na výrobním štítku odpovídají napětí a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s elektrickým přívodním kabelem s zástrčkou.
• Jakýkoli elektrický díl smí vyměnit pouze
technik poprodejního servisu nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Neodpojujte spotřebič od sítě tahem za síťový kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
• Připojte spotřebič k síti s použitím zařízení,
které umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení s mezerou
mezi kontakty nejméně 3 mm, tedy např.
ochranné vypínače vedení, spouštěče
uzemnění nebo pojistky.
• Informace o napětí je uvedeno na typovém
štítku (viz "Popis výrobku").
electrolux 13
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou recyklovatelné. Všechny obaly zlikvidujte v
příslušných kontejnerech k recyklaci.
Likvidace spotřebiče
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte síťový kabel a vyhoďte ho.
3. Odstraňte dveřní západku. Děti se pak
nebudou moci ve spotřebiči zavřít. Hrozí
nebezpečí udušení.
14 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
Safety information
Before first use
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
Cooking tables
14
15
15
16
17
18
Care and cleaning
What to do if…
Installation
Electrical connection
Environment concerns
19
22
23
24
24
Subject to change without notice
Safety information
For your safety and correct operation of
the appliance, read this manual carefully
before installation and use. Always keep
these instructions with the appliance
even if you move or sell it. Users must
fully know the operation and safety features of the appliance.
Correct use
• Do not leave the appliance unattended
during operation.
• The appliance is designed exclusively for
domestic use.
• The appliance must not be used as a work
surface or as a storage surface.
• Do not place or store flammable liquids,
highly inflammable materials or fusible objects (e.g. plastic film, plastic, aluminium) in
or near the appliance.
• Watch out when connecting electric appliances to sockets nearby. Do not allow
connecting leads to come into contact
with or to catch beneath the hot oven door.
• Do not keep moist dishes and food in the
oven after finishing the cooking as the
moist can damage the enamel or get into
the units.
• Do not do repairs yourself to prevent injury
and damage to the appliance. Always contact your local Service Centre.
• Do not use harsh abrasive or sharp metal
scrappers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
Note on enamel coating
Changes in the colour of the oven enamel coating as a result of use do not
affect the appliance suitability for normal
and correct use. They therefore do not
constitute a defect in the sense of the
warranty law.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is a risk of suffocation.
• Keep children away from the appliance
when it operates. Reachable parts can become very hot during use. There is risk of
burns.
General safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
• The inner side of the appliance becomes
very hot during use. Be careful and do not
touch any heating elements. There is risk
of burns.
• Always stand back from the appliance
when opening the oven door during cooking or at the end of it to allow any build up
of steam or heat to release.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary,
contact the supplier.
electrolux 15
• Only an authorised service engineer can
repair this appliance. Use only original
spare parts.
• Built-in appliances can only be used after
they are built-in to suitable built-in units
and work surfaces that meet standards.
• Do not change the specifications or modify
this product. Risk of injury and damage to
the appliance.
Warning! Carefully obey the
instructions for electrical connections.
Before first use
Remove all packaging, both inside and
outside the oven, before using the appliance. Do not remove the rating plate.
Caution! To open the oven door, always
hold the handle in the centre.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Preheating
Set
and maximum temperature and run
an empty oven for 45 minutes, to burn off any
residue from the cavity surface. Accessories
can become hotter than in normal use. During this period an odour can be emitted. This
is normal. Make sure the room is well ventilated.
Caution! Do not use abrasive cleaning
agents! This can damage the surface.
Refer to chapter "Care and Cleaning".
Product description
General overview
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Oven accessories
• Oven shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Flat baking tray
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Control panel
Temperature control knob
Temperature indicator
Analog timer
Power indicator
Oven function control knob
Ventilation outlet
Grill
Oven lamp
Rating plate
Fan
For cakes and biscuits.
• Deep roasting pan
To bake and roast or as pan to collect fat.
16 electrolux
Daily use
Switching the Oven On and Off
1. Turn the oven functions control knob to
an oven function.
2. Turn the temperature control knob to a
temperature.
The power indicator comes on while the
oven is in operation.
The temperature indicator comes on
while the oven temperature increases.
3. To switch off the oven, turn the oven
functions control knob and the temperature control knob to the Off position.
Setting the time of day
To set the time of day, push and turn the settings knob counterclockwise, until the clock
hands are in the necessary position. After you
set the time, let the settings knob move to its
initial position or carefully pull back.
Minute minder
Use it to set a countdown time for an oven
function.
Analog timer
The timer has these functions:
• Time of day
• Minute minder
1. Set an oven function and the temperature.
2. Turn settings knob counterclockwise, until the required time period value (in minutes) shows in the window of the dial.
3. After the time period is completed, an
acoustic signal sounds.
To stop the acoustic signal turn the settings knob counterclockwise until
or
shows in the window.
4. Switch off the oven.
This function has no effect on the operation of the oven.
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling fan
switches on automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you switch off the
appliance, the cooling fan continues to operate until the appliance cools down.
1
2
3
1 Window
2 Dial
3 Settings knob
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating (due to
incorrect use of the appliance or defective
components), the oven has a safety thermostat, which interrupts the power supply. The
oven switches back on again automatically,
when the temperature drops.
Oven functions
Oven function
Application
OFF position
The appliance is off.
Oven lamp
Lights up without any cooking function.
Conventional cooking
Heats both from the top and bottom element.
To bake and roast on one oven level.
Top heating element
Heats only from the top of the oven. To finish
cooked food.
electrolux 17
Oven function
Application
Bottom heating element
Heats only from the bottom of the oven. To
bake cakes with crispy or crusty bases.
Inner grill
To grill flat food items in small quantities in the
middle of the shelf. To make toasts.
Full grill
The full grill element is on. To grill flat food items
in large quantities. To make toasts.
Thermal grilling
The grill element and the oven fan operate one
after the other and circulate hot air around the
food. To cook large pieces of meat. Maximum
temperature for this function is 200 °C.
Fan forced cooking
To roast or roast and bake the food with the
same necessary cooking temperature, using
more than one shelf, without flavour transference.
Defrost
Thaws frozen food. The temperature control
knob must be in the off position.
Helpful hints and tips
Warning! Always close the oven door
when you cook, even while grilling.
Do not put baking trays, pots, etc. on the
oven floor to prevent damage to the
oven enamel.
Be careful when you remove or install the
accessories to prevent damage to the
oven enamel.
• The oven has four shelf levels. Count the
shelf levels from the bottom of the oven
floor.
• You can cook different dishes on two levels at the same time. Place the shelves on
level 1 and 3.
• The oven is supplied with a special system
which circulates the air and constantly recycles the steam. This system allows to
cook in a steamy environment and keep
the food soft inside and crusty outside. It
reduces the cooking time and energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance or
on the glass doors. This is normal. Always
stand back form the appliance when you
open the oven door while cooking. To reduce condensation, run the oven for 10
minutes before cooking.
• Wipe away moisture after every use of the
appliance.
Baking cakes
• The best temperature for baking cakes is
between 150 °C and 200 °C.
• Preheat the oven for approximately 10 minutes before baking.
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one level empty between them.
Cooking meat and fish
• Do not cook meat with weight below 1 kg.
Cooking too small quantities makes the
meat too dry.
• To keep the red meat well cooked outside
and juicy inside set the temperature between 200 °C-250 °C.
• For white meat, poultry and fish set the
temperature between 150°C-175°C.
• Use a dripping pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before carving so that the juice does
not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
dripping pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it
dries up.
18 electrolux
cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you use this appliance.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
Cooking tables
Level
Oven temperature
(°C)
Cooking
Time (min)
Pork / lamb
2
180
100-110
Weight
(kg)
Food
1
Oven Function
1
Veal / Beaf
2
190
70-100
1,2
Chicken/Rabbit
2
200
70-80
1,5
Duck
1
160
120-150
3
Goose
1
160
150-200
4
Turkey
1
180
210-240
1
Fish
2
190
30-40
1
Stuffed Pepperoni Tomatos/
Roasted Potatos
2
190
50-70
Instant cakes
2
160
45-55
Pies
2
160
80-100
Biscuits
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
White Bread
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
1
Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes,
before cooking.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
Pork chops
Chicken (cut in 2)
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebabs
4
/
3
250
10-15
10-12
Breast of chicken
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fish Fillet
4
400
3
250
12-14
level
10-12
electrolux 19
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Pieces
g
level
Toasted sandwiches
4-6
/
Toast
4-6
/
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
5-7
/
3
250
2-4
2-3
Thermal grilling
Warning! Use this function with a
maximum temperature of 200°C.
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Pieces
g
Rolled joints (turkey)
1
1000
Chicken (cut in two)
2
1000
Chicken drumsticks
6
Quail
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
Vegetable gratin
-
-
3
200
20-25
-
pieces. Scallops
-
-
3
200
15-20
-
Mackerel
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Fish slices
4-6
800
3
200
12-15
8-10
level
Care and cleaning
Warning! Before you clean the
appliance, switch it off. Make sure that
the appliance is cold.
Warning! Do not clean the appliance
with steam cleaners or high-pressure
cleaners.
Caution! Do not use corrosive or
scouring cleaning agents, sharp objects,
stain removers or abrasive sponges.
Warning! Do not clean the glass door
with abrasive cleaning agents or metal
scraper. Heat resistant surface of the
inner glass can damage.
Caution! If you use an oven spray,
follow the instructions from the
manufacturer.
• Clean the front of the appliance with a soft
cloth with warm water and cleaning agent.
• To clean metal surfaces use a usual cleaning agent
• Clean the oven interior after each use.
Thus you can remove dirt more easily and
it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories (with a soft
cloth with warm water and cleaning agent)
after each use and let them dry.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using an aggressive agents,
sharp edged objects or dishwasher. It can
destroy nonstick coating!
Stainless steel or aluminium appliances:
Clean the oven door with a wet sponge
only. Dry it with a soft cloth.
Do not use steel wool, acids or abrasive
materials as they can damage the oven
surface. Clean the oven control panel
with the same precautions
20 electrolux
Shelf Support Rails
Removing the shelf support rails
1. Pull the front of the shelf support rail away
from the side wall.
prevent this you must replace them. For
more instructions, contact your local
Service Centre.
Removing the oven door and the glass
panel
1. Open the door fully and hold the two door
hinges.
2. Pull the rear shelf support rail away from
the side wall and remove it.
2. Lift and turn the levers on the two hinges.
Installing the shelf support rails
Install the shelf support rails in opposite sequence.
The rounded ends of the shelf support
rails must point to the front!
3. Close the oven door to the first opening
position (halfway). Then pull forward and
remove it from its seat.
Cleaning the oven door
The oven door has two panels of glass installed one behind the other. To make the
cleaning easier remove the oven door and
the internal panel of glass.
Warning! The oven door can close if
you try to remove the internal panel of
glass when the door is still assembled.
Warning! Make sure that the glass
panels are cool, before you clean the
glass door. There is risk that the glass
breaks.
Warning! When the door glass panels
are damaged or have scratches, the
glass becomes weak and can break. To
4. Place the door on a stable surface protected by a soft cloth.
electrolux 21
5. Release the locking system to remove the
internal panel of glass.
7. Carefully lift and remove the panel of
glass.
Clean the glass panel with water and soap.
Dry it carefully.
Warning! Only clean the glass panel
with water and a soap. Abrasive
cleaning agents, stain removers and
sharp objects (e.g. knives or scrapers)
can cause damage to the glass.
6. Turn 2 fasteners by 90° and remove them
from their seats.
Inserting the door and the glass panel
When the cleaning procedure is completed,
insert the glass panel and the oven door. To
do so, do the steps in reverse.
The decorated internal panel marked with a
decorative frame must be assembled with
the screen-printing outside of the oven. The
panel of glass is assembled correctly if you
do not feel any roughness when you pass
your fingers over the surface.
Insert the internal panel of glass into the right
seats as on the picture.
22 electrolux
2. Carefully pull the heating element down.
At this time you can clean the oven ceiling.
Clean the oven ceiling with a soft cloth with
warm water and cleaning agent and let it dry.
Oven ceiling
You can remove the heating element on the
oven ceiling to clean the oven ceiling easily.
Installing the heating element
1. Install the heating element in opposite sequence.
Warning! Before you remove the
heating element switch off the
appliance. Make sure that the appliance
is cold. There is a risk of burns!
Warning! Make sure that the heating
element is correctly installed and it does
not fall down.
1. Remove the screw which holds the heating element. At first time, use a screwdriver.
Replacing the oven light bulb/cleaning
the glass cover
1. Turn the glass cover anti-clockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the oven light bulb with applicable 300°C heat-resistant oven light bulb.
4. Install the glass cover.
What to do if…
Problem
Possible cause
Remedy
The oven does not heat up
The oven is not switched on
Switch on the oven (refer to
chapter "Daily use").
The oven does not heat up
The fuse in the fuse box is released
Control the fuse. If the fuse is released more than one time, refer
to a qualified electrician.
The oven lamp does not operate
The oven lamp is defective
Replace the oven lamp
Steam and condensation settle You left the dish in the oven for
on the food and in the oven cav- too long
ity
If you can not find a solution to the problem,
speak to your dealer or the Service Force
Centre.
Do not leave the dishes in the
oven for longer than 15-20 minutes after the cooking process
ends
electrolux 23
These data are necessary to help you quickly
and correctly. These data are available on the
rating plate (refer to "Product description")
• Model description ............
• Product number (PNC) ............
• Serial number (S.N.) ............
Important! If you do not operate the
appliance correctly, the visit from the Service
Force Centre or dealer will not be free of
charge, even during the warranty period.
Hints for appliances with metal
fronts:
If you open the door during or immediately after the baking or roasting procedure, steam can show on the glass.
Warning! Let a qualified electrician or
competent person do repairs to the
appliance.
Installation
Building In
560
2
570
594
50
in
550 m
560
÷57
580
• Before you install the built-in appliance to
the kitchen cabinet make sure that the recess dimensions are suitable.
• Make sure that there is anti-shock protection for the installation.
• According to the regulations of force, all
parts which ensure the anti-shock protection must be fixed in such a way that they
cannot be undone without tools.
• Some parts of the oven carry current.
Close the appliance with furniture and
make sure there are no free spaces. It prevents electric shock because you cannot
accidentally touch dangerous parts.
• The appliance can be placed with its back
and one side close to the higher appliances or walls. The other side must be
placed to the furniture with the same
height.
• Built-in ovens and built-in cooking surfaces are fitted with special connection systems. For safety reasons, you must only
combine appliances from the same manufacturer.
• To attach the oven to the built-in cabinet,
open the oven door, put 4 spacers into the
holes and tighten the 4 wood screws (see
the picture).
540
20
590
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If you do not
contact qualified or competent person,
the guarantee becomes invalid if there is
damage.
0
24 electrolux
A
593
in
550 m
8
560
00
1
0÷
B
-570
Electrical connection
Warning! Only a qualified and
competent person must do the electrical
installation.
• The manufacturer is not responsible if you
do not follow these safety precautions.
• Ground the appliance according to safety
precautions.
• Make sure that the rated voltage and type
of power on the rating plate agree with the
voltage and the power of the local power
supply.
• This appliance is supplied with a mains cable and a plug.
• Any electrical component must be installed or replaced by the Service Centre technician or qualified service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is a risk of fire.
• Make sure that the mains plug is accessible after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
• Connect the appliance to the mains using
a device that allows to disconnect the appliance from the mains at all poles with a
contact opening width of at least 3 mm,
eg. automatic line protecting cut-out, earth
leakage trips or fuse.
• Information on the voltage is given on the
rating plate (refer to "Product description").
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
electrolux 25
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Packaging materials
are recyThe materials with the symbol
clable. Dispose the packaging in a suitable
collection containers to recycle it.
Disposal of the appliance
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.
3. Discard the door catch. This prevents the
children to close themselves inside the
appliance. There is risk of suffocation.
26 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Per conoscere meglio il nostro modo di pensare, visitate il sito
www.electrolux.com
Indice
Informazioni per la sicurezza
Preparazione al primo utilizzo
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
Tabelle di cottura
26
27
28
28
30
31
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Installazione
Collegamento elettrico
Considerazioni ambientali
32
35
36
37
37
Con riserva di modifiche
Informazioni per la sicurezza
Per la sicurezza dell'utilizzatore e per conoscere il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, leggere attentamente
il presente manuale prima dell'installazione e dell'uso. Conservare le presenti
istruzioni sempre assieme all'apparecchiatura, anche in caso di spostamento
o di vendita della stessa. L'utilizzatore
deve conoscerne a fondo il funzionamento e le funzioni di sicurezza.
Uso corretto
• Non lasciare l'apparecchiatura incustodita
quando è in funzione.
• L'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso domestico.
• L'apparecchiatura non deve essere utilizzata come superficie di lavoro o come piano di appoggio.
• Sull'apparecchiatura o nelle immediate vicinanze non appoggiare né conservare liquidi infiammabili, materiali facilmente incendiabili od oggetti fusibili (per esempio,
pellicola di plastica, plastica, alluminio).
• Usare estrema cautela quando si collegano elettrodomestici a prese di corrente vicine. Evitare che i cavi elettrici si tocchino
o si attorciglino al di sotto della porta surriscaldata del forno.
• Non lasciare piatti e alimenti umidi nel forno
al termine della cottura perché l'umidità
può danneggiare il rivestimento smaltato o
penetrare nelle unità.
• Non riparare da soli l'apparecchiatura onde evitare lesioni personali o danni al forno.
Rivolgersi sempre al servizio di assistenza
locale.
• Non utilizzare spugnette abrasive o raschietti di metallo che potrebbero graffiare
la superficie per pulire il vetro della porta
del forno perché potrebbero rompere il vetro.
Nota sul rivestimento smaltato
Variazioni di colore del rivestimento
smaltato derivanti dall'uso non compromettono la normale e corretta funzionalità dell'apparecchiatura e pertanto non
rappresentano un difetto ai sensi della
garanzia.
Sicurezza dei bambini
• Solo gli adulti possono utilizzare questo
apparecchiatura. Sorvegliare i bambini per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
• Tenere tutto l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Sussiste il rischio di soffocamento.
• Tenere i bambini lontano dall'apparecchiatura quando è in funzione. Le parti raggiungibili possono surriscaldarsi durante
l'uso. Vi è il rischio di scottature.
Sicurezza generale
• Questa apparecchiatura non è destinata
all'uso da parte di bambini o adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali
e con scarsa esperienza o conoscenza
dell'uso dell'apparecchiatura, a meno che
non siano sorvegliati o istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.
electrolux 27
• Le parti interne dell'apparecchiatura si surriscaldano durante l'uso. Fare molta attenzione e non toccare le resistenze. Vi è il rischio di scottature.
• Spostarsi sempre di lato quando si apre lo
sportello del forno durante o al termine
della cottura per consentire l'uscita del vapore o del calore accumulatosi al suo interno.
Installazione
• Controllare che l'apparecchiatura non abbia subito danni durante il trasporto. Non
collegare l'apparecchiatura se è danneggiata. Se è necessario, rivolgersi al fornitore.
• Le riparazioni dell'apparecchiatura possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
• Le apparecchiature da incasso possono
essere utilizzate solo dopo essere state
montante in mobili da incasso idonei e in
superfici di lavoro conformi alle norme.
• Non apportate modifiche alle specifiche o
al prodotto. Vi è il rischio di ferirsi e di danneggiare l'apparecchiatura.
Avvertenza Seguire attentamente le
istruzioni per i collegamenti elettrici.
Preparazione al primo utilizzo
Prima di utilizzare l'apparecchiatura, togliere tutti i materiali di imballaggio, sia
all'interno che all'esterno del forno. Non
rimuovere la targhetta identificativa.
Attenzione Per aprire lo sportello del
forno, afferrare sempre la maniglia al
centro.
Pulizia iniziale
• Rimuovere tutte le parti dall'apparecchiatura.
• Pulire il forno prima di utilizzarlo per la prima volta.
Attenzione Non utilizzare prodotti
abrasivi che potrebbero danneggiare la
superficie. Vedere il capitolo "Pulizia e
cura".
Preriscaldamento
Selezionare la funzione
e la temperatura
massima e far funzionare il forno a vuoto per
45 minuti, in modo da bruciare eventuali residui presenti nella cavità. Gli accessori possono raggiungere temperature particolarmente elevate. Durante questo processo,
l'apparecchiatura può produrre un odore
sgradevole. Questo fenomeno è da considerarsi normale. Arieggiare bene l'ambiente.
28 electrolux
Descrizione del prodotto
Vista generale
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Accessori del forno
• Grill
Per pentole, stampi per dolci, arrosti.
• Teglia da forno
1 Pannello comandi
2 Manopola di regolazione della temperatura
3 Spia della temperatura
4 Timer analogico
5 Spia di funzionamento
6 Manopola di impostazione delle funzioni
del forno
7 Foro di uscita della ventilazione
8 Grill
9 Lampadina del forno
10 Targhetta identificativa
11 Ventilatore
Per la cottura di torte e biscotti.
• Teglia per arrosti
Per cuocere e arrostire o come piastra di
raccolta del grasso.
Utilizzo quotidiano
Accensione e spegnimento del forno
1. Ruotare il selettore delle funzioni del forno
sulla funzione desiderata.
2. Ruotare la manopola di regolazione della
temperatura sul valore di temperatura desiderato.
L'indicatore di alimentazione si accende
quando il forno è in funzione.
L'indicatore lampeggia man mano che
aumenta la temperatura nel forno.
3. Per spegnere il forno, ruotare il selettore
delle funzioni e la manopola di regolazione della temperatura sulla posizione Off.
Timer analogico
Il timer ha le seguenti funzioni:
• Ora
• Contaminuti
1
2
3
1 Finestra
2 Selettore
3 Manopola di regolazione delle impostazioni
electrolux 29
Impostazione dell'ora
Per impostare l'ora, premere e ruotare la manopola per la regolazione delle impostazioni
in senso antiorario fino a quando le lancette
dell'orologio non indicano l'ora desiderata.
Una volta impostata l'ora, lasciare che la manopola torni alla posizione iniziale o ruotarla
delicatamente all'indietro.
Contaminuti
Utilizzarlo per impostare il tempo per una funzione del forno.
Questa funzione non ha effetto sul funzionamento del forno.
1. Impostare una funzione del forno e una
temperatura.
2. Ruotare la manopola per la regolazione
delle impostazioni in senso antiorario fino
a quando nella finestra del selettore non
appare il tempo (in minuti) desiderato.
Funzioni del forno
Funzione forno
3. Al termine del tempo impostato, entra in
funzione un segnale acustico.
Per fermare il segnale acustico, ruotare la
manopola per la regolazione delle impostazioni in senso antiorario finché nella finestra non viene visualizzato
o
.
4. Spegnere il forno.
Ventilatore di raffreddamento
Il ventilatore si accende automaticamente
per tenere fresche le superfici
dell'apparecchiatura. Dopo lo spegnimento
dell'apparecchiatura, il ventilatore continua a
funzionare finché l'apparecchiatura non si è
raffreddata.
Termostato di sicurezza
Per evitare il pericoloso surriscaldamento
(dovuto all'uso sbagliato dell'apparecchiatura o ad elementi difettosi), il forno è dotato di
un termostato di sicurezza che spegne l'apparecchiatura. Il forno si riaccende automaticamente al calare della temperatura.
Descrizione
Posizione OFF (spento)
L'apparecchiatura è spenta.
Lampadina del forno
Accende la lampadina senza che sia attiva alcuna funzione del forno.
Cottura convenzionale
Riscalda entrambe le resistenze superiore e inferiore. Per cuocere e arrostire su un solo livello.
Resistenza superiore
Riscalda solo dalla parte superiore del forno.
Per completare la cottura di un alimento.
Resistenza inferiore
Riscalda solo dalla parte inferiore del forno. Per
cuocere torte con fondi friabili.
Grill interno
Per cuocere al grill alimenti di ridotto spessore
in piccole quantità, posti al centro della griglia.
Per tostare.
Grill intero
L'intera resistenza del grill è accesa. Per cuocere al grill alimenti di ridotto spessore in grandi
quantità. Per tostare.
Grill + Ventilato
La resistenza del grill e il ventilatore del forno
funzionano in successione per far sì che l'aria
calda circoli intorno all'alimento. Per tagli di
carne di grandi dimensioni. La temperatura
massima di questa funzione è 200 °C.
Cottura ventilata
Per cuocere o cuocere e arrostire alimenti alla
stessa temperatura, su più griglie contemporaneamente, senza trasferimento di sapore.
30 electrolux
Funzione forno
Scongelamento
Descrizione
Scongela alimenti surgelati. La manopola di regolazione della temperatura deve essere in posizione off.
Consigli e suggerimenti utili
Avvertenza Chiudere sempre la porta
del forno durante la cottura, anche
durante la cottura al grill.
Non appoggiare pentole o teglie direttamente sulla base del forno per evitare di
danneggiare il rivestimento smaltato.
Fare attenzione nel togliere o inserire gli
accessori per evitare di danneggiare il rivestimento smaltato.
• Il forno ha quattro livelli di inserimento.
Contare i livelli di inserimento dalla base del
forno.
• È possibile cuocere piatti diversi contemporaneamente su due livelli. Inserire le griglie al livello 1 e 3.
• Il forno è dotato di un sistema speciale che
fa circolare l'aria e ricicla costantemente il
vapore. Questo sistema consente di cucinare in un ambiente ricco di vapore, preservando la tenerezza degli alimenti e rendendo croccante la loro superficie esterna.
Accorcia i tempi di cottura riducendo al
minimo il consumo elettrico.
• Si può depositare umidità nell'apparecchiatura o sui vetri della porta. Questo fatto
è normale. Spostarsi sempre di lato quando si apre lo sportello del forno durante la
cottura. Per ridurre la condensa, far funzionare il forno per 10 minuti prima della
cottura.
• Asciugare l'umidità dopo ogni uso dell'apparecchiatura.
Cottura di dolci
• La temperatura migliore per la cottura dei
dolci è compresa tra 150 °C e 200 °C.
• Preriscaldare il forno per circa 10 minuti
prima di infornare.
• Non aprire la porta del forno prima che siano trascorsi i 3/4 del tempo di cottura impostato.
• Se si inseriscono due teglie contemporaneamente, lasciare un livello di inserimento
vuoto tra le due.
Cottura di carne e pesce
• Non cuocere carne di peso inferiore a 1 kg.
La cottura di pezzi troppo piccoli essicca
la carne.
• Perché la carne venga ben cotta all'esterno e rimanga succosa all'interno, regolare
la temperatura tra 200 °C e 250 °C.
• Per carne bianca, pollame e pesce, regolare la temperatura tra 150°C e 175°C.
• Utilizzare un vassoio di raccolta per gli alimenti molto grassi per evitare che il forno
si macchi in modo permanente.
• Lasciare riposare la carne per circa 15 minuti prima di tagliarla per evitare che il succo fuoriesca.
• Per evitare che la formazione eccessiva di
fumo nel forno durante la cottura della carne, aggiungere un po' di acqua nel vassoio
di raccolta. Per evitare che il fumo condensi, aggiungere acqua mano a mano
che si asciuga.
Tempi di cottura
I tempi di cottura dipendono dal tipo di alimento, dalla consistenza e dal volume.
Le prime volte in cui si utilizza il forno, è opportuno controllare l'andamento della cottura. Durante l'uso dell'apparecchiatura, trovare le impostazioni migliori (calore, tempo di
cottura, ecc.) per le proprie pentole, ricette e
quantità.
electrolux 31
Tabelle di cottura
Livello
Temperatura del
forno
(min)
Peso (kg)
Alimento
1
Maiale / agnello
2
180
100-110
1
Vitello / manzo
2
190
70-100
1,2
Pollo / coniglio
2
200
70-80
1,5
Anatra
1
160
120-150
3
Oca
1
160
150-200
4
Tacchino
1
180
210-240
1
Pesce
2
190
30-40
1
Peperoni pomodori ripieni / patate arrosto
2
190
50-70
Torte con preparati istantanei
2
160
45-55
Dolci
2
160
80-100
Biscotti
3
140
25-35
2
Lasagne
2
180
45-60
1
Pane bianco
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
1
Funzione forno
Temperatura del
forno (°C)
Cottura al grill
Preriscaldare il forno vuoto per 10 minuti
prima di infornare.
Quantità
TIPO DI PIATTO
Cottura al grill
Pezzi
g
Filetti fi manzo
4
800
Bistecche di manzo
4
600
Salsicce
8
Braciole di maiale
Pollo (tagliato a metà)
Kebab
Petto di pollo
Tempi di cottura in minuti
Temp.
(°C)
1° lato
2° lato
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Filetto di pesce
4
400
3
250
12-14
Toast
4-6
/
3
250
5-7
/
Pane tostato
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Livello
10-12
32 electrolux
Grill + Ventilato
Avvertenza Utilizzare questa funzione
con una temperatura massima di 200°C.
Quantità
TIPO DI PIATTO
Cottura al grill
Pezzi
g
Rotoli (tacchino)
1
1000
Pollo (tagliato a metà)
2
1000
Fusi di pollo
6
Quaglia
4
Verdure gratinate
-
pezzi. Scaloppine
-
Sgombro
Tranci di pesce
Tempi di cottura in minuti
Temp.
(°C)
1° lato
2° lato
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
500
3
200
25-30
20-25
-
3
200
20-25
-
-
3
200
15-20
-
2-4
-
3
200
15-20
10-15
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Livello
Pulizia e cura
Avvertenza Spegnere
l'apparecchiatura prima di pulirla.
Controllare che l'apparecchiatura sia
fredda.
Avvertenza Non pulire
l'apparecchiatura con idropulitrici a
vapore o ad alta pressione.
Attenzione Non utilizzare detergenti
corrosivi o abrasivi, oggetti affilati,
smacchiatori o spugne che potrebbero
graffiare la superficie.
Avvertenza Non pulire il vetro della
porta del forno con detergenti abrasivi o
raschietti di metallo che potrebbero
danneggiare la superficie
termoresistente dei pannelli di vetro
interni.
Attenzione Se si utilizzano prodotti
spray per forno, rispettare le indicazioni
del produttore.
• Pulire il lato anteriore dell'apparecchiatura
con un panno morbido inumidito con acqua tiepida e detergente.
• Per la pulizia delle superfici in metallo utilizzare i normali prodotti in commercio.
• Pulire la parte interna del forno dopo ogni
utilizzo in modo da evitare la formazione di
incrostazioni.
• Rimuovere lo sporco tenace con detergenti speciali per forni.
• Dopo ogni utilizzo, pulire tutti gli accessori
del forno (con un panno morbido inumidito
con acqua tiepida e detergente) e asciugarli con cura.
• Non pulire gli accessori in materiale antiaderente con detergenti aggressivi o con
oggetti appuntiti e non metterli in lavastoviglie perché il rivestimento antiaderente
potrebbe deteriorarsi!
Apparecchi in acciaio inox o alluminio:
Pulire la porta del forno solo con una
spugna inumidita. Asciugare con un
panno morbido.
Non utilizzare pagliette o materiali abrasivi perché possono danneggiare la superficie del forno. Pulire il pannello comandi del forno utilizzando le stesse precauzioni
Guide di estrazione
Smontaggio delle guide di estrazione
1. Tirare la parte anteriore della guida per
estrarla dalla parete laterale del forno,
electrolux 33
Rimozione della porta del forno e del
pannello di vetro
1. Aprire completamente la porta e afferrare
le due cerniere.
2. quindi fare altrettanto con la parte posteriore e rimuoverla dal forno.
2. Sollevare e ruotare le leve delle due cerniere.
Installazione delle guide di estrazione
Per installare le guide di estrazione seguire la
procedura in ordine inverso.
Le estremità arrotondate delle guide devono essere rivolte in avanti!
Pulizia della porta del forno
La porta del forno ha due pannelli di vetro
applicati uno dietro l'altro. Per semplificare la
pulizia, togliere la porta del forno e il pannello
di vetro interno.
3. Chiudere la porta del forno nella prima
posizione di apertura (a metà). Quindi tirare verso l'alto e rimuoverla dalla sede.
Avvertenza La porta del forno può
chiudersi se si tenta di rimuovere il
pannello di vetro interno con la porta
ancora montata.
Avvertenza Accertarsi che i pannelli di
vetro siano freddi prima di pulire la porta.
Vi è il rischio che il vetro si rompa.
Avvertenza Se i pannelli di vetro sono
danneggiati o graffiati, il vetro si
indebolisce e può rompersi. Per evitare
che ciò accada, sostituirli. Per ulteriori
istruzioni, rivolgersi al servizio di
assistenza locale.
4. Appoggiare la porta su una superficie stabile, proteggendola con un panno morbido.
34 electrolux
7. Sollevare attentamente e rimuovere il
pannello di vetro.
5. Rilasciare il sistema di bloccaggio per rimuovere il pannello di vetro interno.
Pulire il pannello di vetro con acqua e sapone. Asciugare con cura.
Avvertenza Pulire il pannello di vetro
solo con acqua e sapone. Detergenti
abrasivi, smacchiatori ed oggetti affilati
(per esempio coltelli o raschietti)
possono danneggiare il vetro.
Inserimento della porta e del pannello di
vetro
Al termine della procedura di pulizia, inserire
il pannello di vetro e la porta del forno. A tal
fine, ripetere i passaggi al contrario.
Il pannello decorato interno, riconoscibile per
la cornice decorativa, deve essere assemblato con la stampa rivolta verso l'esterno del
forno. Il pannello di vetro è assemblato correttamente se non si percepisce alcuna ruvidità passano le dita sulla sua superficie.
Inserire il pannello di vetro interno nelle sedi
a destra, come mostrato in figura.
6. Ruotare i 2 elementi di fissaggio di 90° e
rimuoverli dalle relative sedi.
Parte superiore del forno
È possibile rimuovere la resistenza dal cielo
del forno per pulirlo più facilmente.
electrolux 35
Avvertenza Prima di rimuovere la
resistenza, spegnere l'apparecchiatura.
Controllare che l'apparecchiatura sia
fredda. Vi è il rischio di scottature!
1. Togliere la vite che trattiene la resistenza.
Per svitarla, inizialmente usare un cacciavite.
Ora è possibile pulire il cielo del forno.
Pulire il cielo del forno con un panno morbido
inumidito con acqua tiepida e detersivo,
quindi lasciarlo asciugare.
Installazione della resistenza
1. Installare la resistenza seguendo la procedura in ordine inverso.
Avvertenza Accertarsi che la resistenza
sia installata correttamente e non cada.
2. Tirare con estrema attenzione la resistenza verso il basso.
Sostituzione della lampadina del forno/
Pulizia della calotta di vetro
1. Ruotare la calotta di vetro in senso antiorario per estrarla.
2. Pulire la calotta di vetro.
3. Sostituire la lampadina bruciata con una
lampadina da forno resistente a temperature fino a 300°C.
4. Rimontare la calotta di vetro.
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Rimedio
Il forno non scalda
Il forno non è acceso
Accendere il forno (vedere il capitolo "Uso quotidiano").
Il forno non scalda
E' scattato il salvavita del quadro
elettrico
Controllare il salvavita. Qualora il
salvavita dovesse scattare più
volte, rivolgersi ad un elettricista
autorizzato.
La lampadina del forno non si
accende
La lampadina del forno è difettosa
Sostituire la lampadina del forno
Vapore e condensa si deposita- Il piatto è stato lasciato troppo a Non lasciare i piatti nel forno per
no sull'alimento e nella cavità del lungo nel forno
più di 15-20 minuti dopo che è
forno
terminata la cottura
Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o
il centro di assistenza locale.
Tenere a portata di mano questi dati per
consentirci di aiutarvi in maniera tempestiva
e corretta. Questi dati sono disponibili sulla
targhetta identificativa (vedere "Descrizione
del prodotto")
• Descrizione della serie...
• Numero prodotto (PNC)...
• Numero di serie (S.N.) ............
36 electrolux
Avvertenza Gli interventi elettrici
sull'apparecchiatura devono essere
eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati o da personale competente.
pagamento anche durante il periodo di
garanzia.
Avvertenze per apparecchiature con
frontale metallico:
Se si apre la porta durante o subito dopo
la cottura, è possibile che il vetro si appanni.
Importante In caso di utilizzo improprio
dell'apparecchiatura, l'intervento del tecnico
del Servizio assistenza o del rivenditore potrà
essere effettuato dietro richiesta di
Installazione
Installazione a incasso
dell'apparecchiatura
560
590
2
594
50
in
550 m
560
÷57
580
• Prima di installare l'apparecchiatura da incasso nell'apposito mobile, accertarsi che
le dimensioni del vano siano idonee.
• Controllare che per l'installazione sia stata
predisposta una protezione contro le
scosse.
• Secondo le norme in vigore, tutte le parti
che assicurano la protezione contro le
scosse devono essere fissate in modo tale
da non poter essere allentate senza l'utilizzo di utensili.
• Alcune parti del forno trasportano corrente. Incassare l'apparecchiatura nel mobile
e accertarsi che non vi siano spazi liberi.
Ciò previene le scosse elettriche perché
impedisce il contattato accidentale con
parti pericolose.
• L'apparecchiatura può essere inserita con
il retro e un lato vicini alle apparecchiature
più alte o alle pareti. L'altro lato deve essere a contatto del mobile, alla sua stessa
altezza.
• I forni e i piani cottura incassati vengono
installati con speciali sistemi di connessione. Per motivi di sicurezza, è necessario
utilizzare combinazioni di apparecchiature
dello stesso produttore.
• Per collegare il forno al mobile da incasso,
aprire la porta del forno, inserire 4 distanziatori nei fori e serrare le 4 viti per legno
(vedere la figura).
540
20
570
Avvertenza L'installazione
dell'apparecchiatura deve essere
eseguita esclusivamente da personale
qualificato e competente. In caso
contrario si estingue qualsiasi diritto alla
garanzia per gli eventuali danni insorti.
0
electrolux 37
A
593
in
550 m
8
560
00
1
0÷
B
-570
Collegamento elettrico
Avvertenza L'installazione elettrica
deve essere essere eseguita
esclusivamente da personale qualificato
e competente.
• Il produttore non è responsabile per la
mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza.
• Collegare a massa l'apparecchiatura secondo le precauzioni di sicurezza.
• Accertarsi che la tensione nominale e il tipo
di alimentazione riportati sulla targhetta
identificativa corrispondano alla tensione e
all'alimentazione della rete locale.
• Questa apparecchiatura è fornita con un
cavo di alimentazione e una spina.
• Tutti i componenti elettrici devono essere
installati o sostituiti dal tecnico del servizio
di assistenza o da personale qualificato.
• Utilizzare sempre una presa correttamente
installata, provvista di protezione contro le
scosse.
• Non utilizzare prese multiple, connettori e
cavi di prolunga. Vi è il rischio di incendio.
• Accertarsi che la presa elettrica sia accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre la
spina.
• Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica utilizzando un dispositivo che ne consenta lo scollegamento in modo onnipolare con un'apertura tra i contatti di almeno
3 mm, per esempio interruttori automatici,
sganciatori per correnti di guasto a terra o
fusibile.
• I dati relativi alla tensione sono riportati sulla targhetta identificativa (vedere "Descrizione del prodotto").
Considerazioni ambientali
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
38 electrolux
punto di raccolta appropriato per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in
modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul
riciclaggio di questo prodotto, contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
Materiali di imballaggio
I materiali con il simbolo
sono riciclabili.
Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Smaltimento dell'apparecchiatura
1. Scollegare la spina dalla presa.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo.
3. Gettare il fermo della porta per evitare che
i bambini si chiudano all'interno dell'apparecchiatura. Sussiste il rischio di soffocamento.
electrolux 39
Electrolux. Thinking of you.
Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com
Содержание
Сведения по технике безопасности
Перед первым использованием
Описание изделия
Ежедневное использование
Полезные советы
39
40
41
41
43
Таблицы приготовления пищи
Уход и чистка
Что делать, если ...
Установка
Подключение к электросети
Охрана окружающей среды
44
46
49
50
51
52
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
С целью обеспечения вашей безо‐
пасности и надлежащей работы при‐
бора внимательно прочтите данное
руководство перед тем, как осущест‐
влять его установку и эксплуатацию.
Всегда храните данное руководство
пользователя вместе с прибором,
даже если вы передаете его другим
лицам при переезде или продаете
его. Лица, использующие данный
прибор, должны досконально изу‐
чить порядок работы с ним и его ус‐
тройства для обеспечения безо‐
пасности.
Надлежащий порядок эксплуатации
• Никогда не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
• Данный прибор предназначен исклю‐
чительно для бытового применения.
• Запрещается использовать прибор в
качестве рабочего стола или поверх‐
ности для хранения каких-либо пред‐
метов.
• Не размещайте и не храните на при‐
боре или возле него огнеопасные жид‐
кости, легковоспламеняющиеся мате‐
риалы или плавкие предметы (напри‐
мер, полимерную пленку, изделия из
пластмассы или алюминия).
• Соблюдайте осторожность при под‐
ключении электроприборов к располо‐
женным рядом с ними розеткам. Не до‐
пускайте соприкосновения соедини‐
тельных кабелей с разогретой двер‐
цей духового шкафа, а также их заще‐
мления при ее открывании.
• Не оставляйте в духовом шкафу со‐
держащие жидкость блюда и продукты
по окончании их приготовления, так
как влага может повредить эмаль ду‐
хового шкафа либо попасть внутрь
шкафов.
• Во избежание травм и повреждения
прибора не пытайтесь самостоятель‐
но отремонтировать его. Во всех слу‐
чаях обращайтесь в местный сервис‐
ный центр.
• Не используйте грубые абразивные
чистящие средства или острые метал‐
лические скребки для чистки стекла
дверцы духового шкафа, так как ими
можно поцарапать его поверхность, в
результате чего стекло может лоп‐
нуть.
Примечание относительно эмалево‐
го покрытия
Изменение цвета эмалевого покры‐
тия духового шкафа, возникшее в
результате его эксплуатации, не
влияет на пригодность прибора для
его нормального и надлежащего
применения. Следовательно, в кон‐
тексте законодательства, регули‐
рующего вопросы гарантийных обя‐
зательств, такое изменение не явл‐
яется дефектом.
40 electrolux
Безопасность детей
• Эксплуатировать этот прибор разре‐
шается только взрослым. Необходимо
следить за тем, чтобы дети не играли
с прибором.
• Держите все упаковочные материалы
в недоступном для детей месте. Су‐
ществует опасность удушения.
• Не подпускайте детей к работающему
прибору. Во время работы прибора,
его элементы, находящиеся в преде‐
лах досягаемости детей, могут очень
сильно нагреваться. Существует опас‐
ность получения ожогов.
Общие правила техники безопасности
• Данный прибор не предназначен для
использования лицами (в т.ч. детьми),
чьи физические, сенсорные или ум‐
ственные способности либо отсут‐
ствие необходимого опыта и знаний не
позволяют им осуществлять эксплуа‐
тацию прибора без присмотра или ука‐
заний со стороны лица, отвечающего
за их безопасность.
• Внутренняя поверхность прибора
очень сильно нагревается во время
работы. Соблюдайте осторожность и
избегайте соприкоснования с какимилибо нагревательными элементами.
Существует опасность получения
ожогов.
• Всегда держитесь на расстоянии от
прибора при открытии его дверцы во
время приготовления пищи или по его
окончании, чтобы дать возможность
выйти избыткам пара или тепла.
Установка
• Убедитесь, что прибор не был повре‐
жден во время его транспортировки.
Не подключайте поврежденный при‐
бор. При необходимости свяжитесь с
поставщиком.
• Ремонт данного прибора должны вы‐
полняться только уполномоченным
специалистом официального сервис‐
ного центра. Применяйте только ори‐
гинальные запасные части.
• Эксплуатация встраиваемых прибо‐
ров допускается только после их
встраивания в подходящие шкафы и
под столешницы, соответствующие
стандартам.
• Запрещается вносить изменения в
технические характеристики или кон‐
струкцию данного изделия. Это может
привести к повреждению прибора или
травмам.
ВНИМАНИЕ! Внимательно
соблюдайте инструкции по
электрическим подключениям.
Перед первым использованием
Перед тем, как приступать к
эксплуатации прибора, удалите все
элементы упаковки, находящиеся
как внутри, так и снаружи духового
шкафа. Не удаляйте табличку техни‐
ческих данных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Открывая
дверцу духового шкафа, всегда
беритесь за центральную часть
ручки.
Предварительная чистка духового
шкафа
• Выньте из духового шкафа все съем‐
ные элементы.
• Перед первым использованием вы‐
мойте духовой шкаф.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
используйте для чистки абразивные
моющие средства! Они могут
привести к повреждению
поверхности. См. раздел "Чистка и
уход".
Первый прогрев
Установите
и максимальную темпе‐
ратуру и дайте поработать духовому
шкафу вхолостую в течение 45 минут
для выгорания остатков производствен‐
ных материалов. Принадлежности при
этом могут нагреться сильнее, чем при
обычном использовании. В это время
может появиться специфический запах.
Это нормальное явление. Убедитесь,
что помещение хорошо проветривается.
electrolux 41
Описание изделия
Общий обзор
2
3
4
5
6
1
7
8
9
11
10
Принадлежности духового шкафа
• Решетка духового шкафа
Для установки посуды, форм для вы‐
печки, размещения мяса для жаркого.
• Низкий противень для выпечки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Панель управления
Ручка термостата
Контрольная лампа температуры
Аналоговый таймер
Индикатор включения
Ручка выбора режима духового шка‐
фа
Вентиляционное отверстие
Гриль
Лампочка освещения духового шка‐
фа
Табличка с техническими данными
Вентилятор
Для выпекания пирогов и печенья.
• Глубокий противень для жарки
Для выпекания кондитерских изделий,
жарки мяса или для использования в
качестве противня для сбора жира.
Ежедневное использование
Включение и выключение духового
шкафа
1. Поверните ручку выбора функций в
положение необходимой функции ду‐
хового шкафа.
2. Выберите температуру ручкой термо‐
стата.
Во время работы духового шкафа го‐
рит индикатор включения.
Индикатор температуры загорается,
когда повышается температура духо‐
вого шкафа.
3. Для отключения духового шкафа по‐
верните переключатель функций ду‐
хового шкафа и ручку термостата в
положение "Выкл."
Аналоговый таймер
Функции таймера:
• Отображение текущего времени
• Таймер
1
2
1 Окошко
2 Циферблат
3 Установочная ручка
3
42 electrolux
Установка текущего времени
Чтобы установить текущее время, на‐
жмите установочную ручку и поворачи‐
вайте ее против часовой стрелки, пока
стрелки часов не окажутся в нужном по‐
ложении. Установив время, отпустите
установочную ручку с тем, чтобы она
вернулась в свое исходное положение,
или аккуратно потяните ее на себя.
Таймер
Предназначен для задания времени об‐
ратного отсчета при использовании ду‐
хового шкафа.
Эта функция не влияет на работу ду‐
хового шкафа.
1. Установите режим работы и темпера‐
туру.
2. Поворачивайте установочную ручку
против часовой стрелки, пока в око‐
шке таймера не появится нужное зна‐
чение времени (в минутах).
3. По истечении заданного времени по‐
дается звуковой сигнал.
Для отключения звукового сигнала,
поворачивайте установочную ручку
против часовой стрелки, пока в око‐
шке не появится символ
или
.
4. Выключите духовой шкаф.
Вентилятор охлаждения
Этот вентилятор включается автомати‐
чески для охлаждения поверхностей
прибора. После выключения духового
шкафа вентилятор охлаждения продол‐
жает работать до тех пор, пока прибор не
остынет.
Предохранительный термостат
Для предотвращения опасного перегре‐
ва из-за неправильного использования
прибора или неисправности какого-либо
компонента духовой шкаф оборудован
предохранительным термостатом, от‐
ключающим электропитание при необхо‐
димости. При снижении температуры ду‐
ховой шкаф автоматически включается
снова.
Режимы духового шкафа
Режим духового шкафа
Назначение
Положение "Выкл"
Прибор выключен.
Лампочка освещения духового шкафа
Загорается, даже если не задан режим
приготовления.
Традиционный режим приготовления
Нагрев обеспечивается одновременно
верхним и нижним элементами. Исполь‐
зуется для выпекания и жарения на одном
уровне духового шкафа.
Верхний нагревательный элемент
Тепло поступает только сверху духового
шкафа. Используется для доведения до
готовности.
Нижний нагревательный элемент
Тепло поступает только снизу духового
шкафа. Используется для выпечки пиро‐
гов с хрустящей или толстой основой.
Внутренний нагревательный элемент гри‐
ля
Используется для приготовления неболь‐
шого количества плоских кусков продуктов
в центре решетки. Также используется для
приготовления тостов.
Полный гриль
В этом режиме нагревательный элемент
гриля включен полностью. Используется
для приготовления на гриле большого ко‐
личества плоских кусков продуктов. Также
используется для приготовления тостов.
electrolux 43
Режим духового шкафа
Назначение
Гриль с конвекцией
Нагревательный элемент гриля и венти‐
лятор духового шкафа работают пооче‐
редно, обеспечивая обдув приготавливае‐
мого блюда горячим воздухом. Исполь‐
зуется для приготовления больших кусков
мяса. В этом режиме максимальная
температура нагрева равна 200 °C.
Традиционный режим с обдувом
Позволяет одновременно жарить или за‐
пекать разные блюда при одинаковой тем‐
пературе приготовления на разных уровн‐
ях без взаимопроникновения запахов.
Размораживание
Используется для оттаивания заморожен‐
ных продуктов. В этом режиме ручка тер‐
мостата должна находиться в положении
"Выкл"
Полезные советы
ВНИМАНИЕ! Следует всегда
закрывать дверцу духового шкафа
во время приготовления, даже при
приготовлении на гриле.
Не ставьте противни, кастрюли и т.п.
на дно духового шкафа во избежа‐
ние повреждения эмали духового
шкафа.
Проявляйте аккуратность при извле‐
чении или установке принадлежнос‐
тей во избежание повреждения эм‐
алевого покрытия духового шкафа.
• В духовом шкафу предусмотрено че‐
тыре уровня установки решеток. Поря‐
док уровней установки решеток отсчи‐
тывается от низа духового шкафа.
• Возможно одновременное пригото‐
вление разных блюд на двух уровнях.
Установите решетки на уровнях 1 и 3.
• Духовой шкаф оснащен специальной
системой, которая обеспечивает цир‐
куляцию воздуха и постоянный оборот
пара. Эта система позволяет готовить
под воздействием пара и получать
блюда мягкие внутри и с хрустящей ко‐
рочкой снаружи. При этом время
приготовления и потребление энергии
сводятся к минимуму.
• Влага может конденсироваться в при‐
боре или на стеклянной дверце. Это нормальное явление. Всегда держи‐
тесь на расстоянии от прибора при от‐
крытии дверцы духового шкафа во
время приготовления. Чтобы умень‐
шить конденсацию, прогревайте духо‐
вой шкаф в течение 10 минут перед
тем, как приступать к приготовлению.
• Удаляйте влагу, протирая прибор по‐
сле каждого использования.
Выпечка
• Оптимальная температура для
приготовления выпечки находится в
интервале между 150°C и 200°C..
• Перед выпеканием духовой шкаф не‐
обходимо прогреть в течение 10 ми‐
нут.
• Не открывайте дверцу духового шка‐
фа, пока не пройдет 3/4 установлен‐
ного времени приготовления.
• При одновременном использовании
двух противней для выпечки оставляй‐
те между ними пустой уровень.
Приготовление мяса и рыбы
• Для приготовления следует использо‐
вать куски мяса весом не менее 1 кг.
При приготовлении слишком малого
количества мяса оно окажется пересу‐
шенным.
• Чтобы красное мясо было хорошо про‐
жаренным снаружи и сочным внутри,
устанавливайте температуру в диапа‐
зоне от 200°C до 250°C.
44 electrolux
• Для приготовления белого мяса, кури‐
цы и рыбы устанавливайте температу‐
ру в диапазоне от 150°C до 175°C.
• При приготовлении очень жирных про‐
дуктов используйте противень для
сбора жира во избежание образова‐
ния на поверхности духового шкафа
пятен, удаление которых может ока‐
заться невозможным.
• По окончании приготовления мяса ре‐
комендуется подождать не менее 15
минут перед тем, как разрезать его тогда оно останется сочным.
• Для предотвращения образования
чрезмерного количества дыма при
жарке налейте немного воды в проти‐
вень для сбора жира. Чтобы избежать
отложения нагара от дыма, следите за
тем, чтобы в поддоне во время
приготовления всегда была вода.
Продолжительность приготовления
Продолжительность приготовления за‐
висит от вида продукта, его консистен‐
ции и объема.
Вначале, следите за готовностью пищи
во время приготовления. В процессе
эксплуатации прибора опытным путем
найдите оптимальные параметры (уро‐
вень мощности нагрева, продолжитель‐
ность приготовления и т.д.) для исполь‐
зумых вами посуды, рецептов блюд и ко‐
личества продуктов.
Таблицы приготовления пищи
Уровень
Темпера‐
тура духо‐
вого шка‐
фа (°C)
Продол‐
житель‐
ность
приготов‐
ления
(мин)
Вес (кг)
Продукты пи‐
тания
1
Свинина / ба‐
ранина
2
180
100-110
1
Телятина / Го‐
вядина
2
190
70-100
1,2
Курица/Кролик
2
200
70-80
1,5
Утка
1
160
120-150
3
Гусь
1
160
150-200
4
Индейка
1
180
210-240
1
Рыба
2
190
30-40
1
Фарширован‐
ные Перец То‐
маты/Жареный
картофель
2
190
50-70
Торты-полуфа‐
брикаты
2
160
45-55
Пироги
2
160
80-100
Печенье
3
140
25-35
2
Лазанья
2
180
45-60
1
Белый хлеб
2
190
50-60
1
Пицца
1
190
25-35
1
Режим духового шкафа
electrolux 45
Приготовление на гриле
Перед началом приготовления про‐
грейте духовой шкаф в течение 10
минут.
Количество
Приготовление на гри‐
ле
Продолжительность
приготовления в мину‐
тах
БЛЮДО
Порций
г
Уровень
Темп.
(°C)
1-я сторо‐
на
2-ая сторо‐
на
Стейки из вырезки
4
800
3
250
12-15
12-14
Бифштексы
4
600
3
250
10-12
6-8
Сосиски
8
/
3
250
12-15
10-12
Свиные отбивные
4
600
3
250
12-16
12-14
Курица (разрезан‐
ная пополам)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Кебабы
4
/
3
250
10-15
10-12
Куриная грудка
4
400
3
250
12-15
12-14
Гамбургер
6
600
3
250
20-30
Рыбное филе
4
400
3
250
12-14
10-12
Горячие бутер‐
броды
4-6
/
3
250
5-7
/
Тосты
4-6
/
3
250
2-4
2-3
температура не должна превышать
200°C.
Гриль с конвекцией
ВНИМАНИЕ! При использовании
данного режима максимальная
Количество
Приготовление на
гриле
Время приготовления в
минутах
БЛЮДО
Штук
г
уровень
Темп.
(°C)
1-я сторо‐
на
2-ая сторо‐
на
Мясной рулет (ин‐
дейка)
1
1000
3
200
30-40
20-30
Курица (разрезан‐
ная пополам)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Куринные ножки
6
-
3
200
15-20
15-18
Перепел
4
500
3
200
25-30
20-25
Запеканка из ово‐
щей
-
-
3
200
20-25
-
шт. Гребешки
-
-
3
200
15-20
-
Скумбрия
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Рыба ломтиками
4-6
800
3
200
12-15
8-10
46 electrolux
Уход и чистка
ВНИМАНИЕ! Прежде чем
приступать к чистке прибора,
выключите его. Убедитесь, что
прибор остыл.
ВНИМАНИЕ! Для чистки прибора не
применяйте пароочистителей или
очистителей высокого давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
пользуйтесь агрессивными и
абразивными моющими
средствами, острыми предметами,
пятновыводителями или
абразивными губками.
ВНИМАНИЕ! При чистке стеклянной
дверцы печи не используйте
абразивные чистящие средства или
металлические скребки. Они могут
повредить специальное
жаростойкое покрытие внутренних
стекол.
случае возможно повреждение анти‐
пригарного покрытия!
Приборы из нержавеющей стали или
алюминия:
Чистку дверцы духового шкафа сле‐
дует выполнять, используя только
влажную губку. Протрите дверцу на‐
сухо мягкой тканью.
Не допускается использовать ме‐
таллические мочалки, кислоты или
абразивные материалы, поскольку
они могут повредить поверхности
духового шкафа. Чистку панели
управления духового шкафа необхо‐
димо выполнять, соблюдая те же са‐
мые меры предосторожности
Направляющие
Снятие направляющих
1. Потянув за ближнюю сторону направ‐
ляющих, отсоедините их от стенки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если вы
используете спрей для чистки
духовых шкафов, соблюдайте
указания изготовителя.
• Протирайте переднюю панель прибо‐
ра мягкой тряпкой, смоченной в теп‐
лом растворе моющего средства.
• Для чистки металлических поверхнос‐
тей используйте обычное чистящее
средство.
• Чистите камеру духового шкафа после
каждого применения. Это облегчает
удаление загрязнений и предотвра‐
щает их пригорание.
• Стойкие загрязнения удаляйте спе‐
циальными чистящими средствами
для духовых шкафов.
• После каждого использования проти‐
райте все принадлежности духового
шкафа (мягкой тряпкой, смоченной в
теплой воде с добавлением моющего
средства) и затем давайте им высох‐
нуть.
• При наличии принадлежностей с анти‐
пригарным покрытием не используйте
для их чистки агрессивные средства,
острые предметы и не мойте их в по‐
судомоечной машине. В противном
2. Потянув за дальнюю сторону направ‐
ляющих, отсоедините их от стенки и
извлеките наружу.
Установка направляющих
Чтобы установить направляющие на ме‐
сто, выполните приведенную выше по‐
electrolux 47
следовательность действий в обратном
порядке.
Закругленные концы направляющих
должны смотреть вперед!
Чистка дверцы духового шкафа
В дверце духового шкафа имеются два
стекла, установленные одно за другим.
Для большего удобства чистки снимите
дверцу духового шкафа и внутреннюю
стеклянную панель.
ВНИМАНИЕ! Дверца духового
шкафа может захлопнуться, если вы
попытаетесь извлечь внутреннюю
стеклянную панель, не сняв ее
заранее.
3. Прикройте дверцу до первого фикси‐
руемого положения (наполовину). За‐
тем вытяните ее вперед из своего
гнезда.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что
стеклянные панели остыли, прежде
чем чистить стеклянную дверцу.
Стекло может треснуть.
ВНИМАНИЕ! Если стеклянные
панели дверцы повредятся или
поцарапаются, стекло потеряет
прочность и может разбиться. Во
избежание этого их следует
заменить. Для получения более
подробных инструкций обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
Снятие дверцы духового шкафа и
стеклянной панели
1. Откройте дверцу до упора и возьми‐
тесь за обе петли.
4. Положите дверцу на устойчивую по‐
верхность, подложив под дверцу мяг‐
кую ветошь.
5. Отожмите стопоры, чтобы снять внут‐
реннее стекло.
2. Поднимите и поверните маленькие
рычажки, расположенные в обеих
петлях.
48 electrolux
Вымойте стеклянную панель водой с мы‐
лом. Осторожно протрите ее.
ВНИМАНИЕ! Мойте стеклянную
панель только водой с мылом.
Абразивные чистящие средства,
пятновыводители и острые
предметы (например, ножи или
скребки) могут повредить стекло.
6. Поверните 2 фиксатора на 90° и сни‐
мите их.
7. Осторожно поднимите и снимите сте‐
клянную панель.
Установка дверцы и стеклянной панели
После окончания чистки установите на
место стеклянную панель и дверцу духо‐
вого шкафа. Для этого выполните вы‐
шеописанную процедуру в обратном по‐
рядке.
Декорированную внутреннюю панель с
декоративной рамкой следует устанав‐
ливать рисунком наружу духового шка‐
фа. Стекло установлено правильно,
если при проведении пальцами по по‐
верхности стекла не ощущается шеро‐
ховатости поверхности.
Вставьте внутреннее стекло в соответ‐
ствующие гнезда, как показано на рисун‐
ке.
Потолок камеры духового шкафа
Для облегчения очистки потолка камеры
духового шкафа вы можете демонтиро‐
вать установленный на нем нагрева‐
тельный элемент.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем
демонтировать нагревательный
элемент, выключите прибор.
Убедитесь, что прибор остыл.
Существует опасность получения
ожогов!
electrolux 49
1. Вывинтите винт, фиксирующий на‐
гревательный элемент. При выпол‐
нении этой операции в первый раз
воспользуйтесь отверткой.
Вымойте потолок камеры духового шка‐
фа мягкой тряпкой, смоченной в теплой
воде с моющим средством, и дайте ему
просохнуть.
Установка нагревательного элемента
1. Установите нагревательный эле‐
мент, выполнив приведенную выше
последовательность действий в об‐
ратном порядке.
2. Осторожно потяните нагревательный
элемент вниз.
ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь в том,
что нагревательный элемент
установлен правильно и не
вываливается вниз.
Замена лампочки освещения духового
шкафа/чистка плафона
1. Поверните стеклянный плафон про‐
тив часовой стрелки, чтобы снять его.
2. Почистите стеклянный плафон.
3. Замените лампочку освещения духо‐
вого шкафа аналогичной лампочкой с
жаростойкостью 300°C.
4. Установите стеклянный плафон.
Теперь вы можете выполнить очистку
потолка камеры духового шкафа.
Что делать, если ...
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Духовой шкаф не выполняет
нагрев
Духовой шкаф не включен
Включите духовой шкаф (см.
раздел "Повседневная эк‐
сплуатация").
Духовой шкаф не выполняет
нагрев
Сработал предохранитель на
распределительном щите
Проверьте предохранители.
Если предохранитель сраба‐
тывает более одного раза,
обратитесь к квалифициро‐
ванному электрику.
Лампочка освещения духово‐
го шкафа не работает
Лампочка освещения духово‐
го шкафа перегорела
Замените лампочку освеще‐
ния духового шкафа
Пар и конденсат осаждаются
на продуктах и внутри каме‐
ры духового шкафа
Блюдо было оставлено в ду‐
ховом шкафу на слишком
длительное время.
По окончании процесса
приготовления не оставляй‐
те блюда в духовом шкафу
более чем на 15-20 минут
Если самостоятельно справиться с про‐
блемой не удается, обращайтесь к про‐
давцу или в сервисный центр.
Чтобы быстро и правильно оказать
помощь, необходимы следующие
данные. Эта информация приведена на
табличке с техническими данными (см.
раздел "Описание изделия")
• Название модели ............
• Номер изделия ("PNC") ............
• Серийный номер (S.N.) ............
50 electrolux
ВНИМАНИЕ! Ремонт прибора
должен выполнять
квалифицированный электрик или
лицо, обладающее
соответствующим опытом.
продавца, будет платным, даже если
срок гарантии еще не истек.
Рекомендации по использованию
приборов с металлической пере‐
дней частью:
При открывании дверцы во время
или сразу после выпекания или жар‐
ки, на стекле может появляться пар.
ВАЖНО! Если вы неправильно
эксплуатировали прибор, техническое
обслуживание, предоставляемое
специалистами сервисного центра или
Установка
540
20
560
570
• Прежде чем выполнять установку
встраиваемого прибора в шкаф кухон‐
ного гарнитура, удостоверьтесь в том,
что размеры ниши соответствуют при‐
бору.
• Обеспечьте защиту устанавливаемого
прибора от ударных воздействий.
• Согласно действующему законода‐
тельству, все элементы, обеспечи‐
вающие защиту от ударных воздей‐
ствий должны быть закреплены таким
образом, чтобы их нельзя было снять
без использования инструмента.
• Некоторые элементы духового шкафа
находятся под напряжением. Устанав‐
ливать прибор следует таким образом,
чтобы он был закрыт шкафом со всех
сторон, кроме лицевой части, без ка‐
кого-либо зазора между стенками шка‐
фа и корпусом прибора. Это позволяет
избежать опасности поражения элек‐
трическим током, поскольку пользова‐
тель не может случайно дотронуться
до элементов прибора, находящихся
под напряжением.
• При установке прибора допускается,
чтобы одна из его боковых сторон и
задняя сторона примыкали к прибо‐
рам, высота которых больше, чем его
высота, или к стенам. Другая боковая
сторона прибора должна примыкать к
шкафу, имеющему ту же высоту, что и
прибор.
• Встраиваемые духовые шкафы и
встраиваемые варочные панели снаб‐
жаются специальными системами со‐
пряжения. По соображениям безо‐
пасности допускается соединять толь‐
ко приборы одного и того же произво‐
дителя.
• Чтобы закрепить прибор в шкафу ку‐
хонного гаритура, в который он
встраивается, откройте дверцу духо‐
вого шкафа, вставьте в монтажные от‐
верстия 4 втулки и закрутите в них 4
шурупа для дерева (см. рисунок).
2
ВНИМАНИЕ! Установка прибора
должна выполняться только
квалифицированным и опытным
лицом. В случае, если вы не
обратились к лицу, обладающему
соответствующей квалификацией
или опытом, при повреждении
прибора гарантия аннулируется.
590
Встраивание прибора
594
electrolux 51
50
in
560
580
550 m
÷57
0
A
B
593
in
550 m
00
÷1
80
560
-570
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Электрическое
подключение должно выполняться
только квалифицированным
электриком или специалистом.
• Производитель не несет ответствен‐
ности при несоблюдении вами этих
мер безопасности.
• Заземление прибора должно быть вы‐
полнено в соответствии с требования‐
ми по безопасности.
• Удостоверьтесь, что номинальное на‐
пряжение и ток вашей сети электрос‐
набжения соответствуют параметрам,
указанным в табличке с техническими
данными прибора.
• Данный прибор поставляется с сете‐
вым шнуром, на котором установлена
вилка.
• Установка или замена любых электри‐
ческих деталей должны выполняться
•
•
•
•
только сотрудником сервисного цент‐
ра или квалифицированным специа‐
листом.
Включайте прибор только в правильно
установленную электророзетку с за‐
щитным контактом.
Не пользуйтесь переходниками, сое‐
динителями и удлинителями. Суще‐
ствует опасность пожара.
Удостоверьтесь в том, что после уста‐
новки имеется доступ к сетевой вилке.
Не тяните за кабель, чтобы вынуть
вилку из розетки для отключения при‐
бора. Всегда беритесь за саму вилку.
52 electrolux
• При подключении прибора к электро‐
сети необходимо обеспечить наличие
устройства, которое позволило бы
полностью отключать прибор от сети с
минимальным зазором между контак‐
тами 3 мм, например, защитный авто‐
матический выключатель, защитный
выключатель, срабатывающий в слу‐
чае утечки на землю или плавкий пред‐
охранитель.
• Параметры напряжения указаны на
табличке с техническими данными
(см. раздел "Описание изделия").
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования
для последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия,
Вы поможете предотвратить
причинение окружающей среде и
здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном
случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За
более подробной информацией об
утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в
службу по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.
Упаковочные материалы
Материалы, помеченные символом
,
могут быть подвергнуты вторичной пе‐
реработке. Для обеспечения вторичной
переработки упаковки помещайте ее в
специальные мусорные контейнеры.
Утилизация прибора
1. Извлеките вилку сетевого шнура из
электророзетки.
2. Обрежьте и выбросьте сетевой шнур.
3. Выведите из строя защелку дверцы
прибора. Это необходимо для того,
чтобы дети, играя, не оказались за‐
пертыми внутри прибора. Суще‐
ствует опасность удушения.
electrolux 53
54 electrolux
electrolux 55
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.it
www.electrolux.ru
397143401 - B - 092009