Zanussi ZBA15020SV User manual

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZBA15020SV
2
10
17
25
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6
6
8
8
9
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
2
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
www.zanussi.com
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal
geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer
verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen
schoon.
www.zanussi.com
3
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
4
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
www.zanussi.com
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
Belangrijk! Verwijder de
glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet
om een goede luchtcirculatie te garanderen.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
www.zanussi.com
5
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en
maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.
6
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
www.zanussi.com
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Producten verhinderen het water om in Zorg ervoor dat de producten de achterde wateropvangbak te lopen.
wand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
www.zanussi.com
7
Het lampje vervangen
8.
Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
los.
3. Haak het bewegende deel los door erop te drukken,
zoals afgebeeld.
4. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen
dat specifiek ontworpen is voor huishoudelijke apparaten (het maximale vermogen wordt weergegeven
op de lamp zelf).
5. Bevestig de afdekking van het lampje op zijn plaats.
6. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
vast.
7. Sluit het apparaat opnieuw aan.
Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact op met de klantenservice.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
880 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat.
8
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
www.zanussi.com
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
www.zanussi.com
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
9
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
12
12
12
13
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
14
16
16
16
Subject to change without notice.
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
10
Power cord must not be lengthened.
www.zanussi.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover (if foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances
use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
www.zanussi.com
11
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
Positioning the door shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Important! Do not move
the glass shelf above the
vegetable drawer and the
bottle shelf to ensure correct air circulation.
12
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
www.zanussi.com
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
Hints for fresh food refrigeration
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
www.zanussi.com
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush. This operation will
improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
13
Defrosting of the refrigerator
Periods of non-operation
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
14
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
Replacing the bulb
If you want to replace the bulb, do these steps:
1. Break the circuit of the appliance.
2. Unscrew the lamp cover securing screw.
3. Unhook the moving part by pressing it as shown in
the figure.
4. Replace the bulb with one of the same power and
specifically designed for household appliances (the
maximum power is shown on the light bulb cover).
5. Fix the lamp cover in place.
6. Screw the lamp cover securing screw.
7. Reconnect the appliance.
8. Open the door and check if the light comes on.
www.zanussi.com
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets.
Contact the Service Center.
15
Technical data
Dimension of the recess
Height
880 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance
install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
16
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
19
19
20
20
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
21
21
23
24
24
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enwww.zanussi.com
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient
pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre
d’un usage domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation
n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de
compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil,
assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique
n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le
câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
17
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant écrasée ou endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont
pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les
instructions respectives
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
(Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
18
www.zanussi.com
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma-
bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
www.zanussi.com
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
19
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Emplacement des balconnets de la porte
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série
de glissières pour que les
clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Important Pour permettre
une bonne circulation de
l'air, n'enlevez pas la clayette en verre au-dessus du
bac à légumes ni le balconnet porte-bouteilles.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
20
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
www.zanussi.com
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes,
prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que
tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
www.zanussi.com
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le
présent manuel, doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou une personne compétente.
21
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement
de l'ampoule".
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du compartiment réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de l'eau de
dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau
dans le plateau d'évaporation situé au- au plateau d'évaporation.
dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
22
www.zanussi.com
Anomalie
Cause possible
Remède
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même
temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans
l'appareil.
Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :
1. Débranchez l'appareil.
2. Dévissez la vis du diffuseur.
3. Décrochez l'élément mobile en appuyant dessus
comme illustré.
4. Remplacez l'ampoule par un modèle de puissance
identique, spécifiquement conçu pour les appareils
électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Refixez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Rebranchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule fonctionne.
Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au
chapitre « Installation ».
Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
880 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
www.zanussi.com
23
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif
de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée
sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en
trouver diminuées : les différentes classes climatiques
existantes et les températures ambiantes correspondantes
en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
Classe climatique
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
24
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
27
28
28
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
30
31
32
32
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
www.zanussi.com
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
25
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt
werden.
1.
2.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät
sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind
strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
26
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden
Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
www.zanussi.com
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
www.zanussi.com
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
27
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen
Positionierung der Türeinsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Wichtig! Die Glasablage
über der Gemüseschublade und die Flaschenablage
sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt, dann
setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern
zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
28
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
www.zanussi.com
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
www.zanussi.com
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen
Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
29
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
Störung
Das Gerät funktioniert nicht. Die
Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhin- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
dern, dass das Wasser zum Wasserab- nicht die Rückwand berühren.
lauf fließt.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
30
www.zanussi.com
Störung
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Ersetzen der Lampe
Bitte ersetzen Sie die Lampe wie folgt:
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Drücken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf den
beweglichen Teil.
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe mit der
gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte vorgesehen ist (die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf
der Lampenabdeckung).
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung korrekt an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
7. Schließen Sie das Gerät wieder an.
8. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Beleuchtung funktioniert.
Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
„Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
880 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
www.zanussi.com
31
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten
Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort
installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis 32 °C
N
+16 °C bis 32 °C
ST
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
32
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
www.zanussi.com
33
34
35
211621600-A-432011
www.zanussi.com/shop