Samsung DCB-B270Z Specifications

DCB-B270Z
Bruksanvisning
SWE
GB
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWE
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB
REV. 1.0
MOTTAGARE FÖR DIGITAL KABEL-TV
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWE
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB
DCB-B270Z
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page ii
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page iii
DCB-B270Z
Bruksanvisning
SWE
MOTTAGARE FÖR DIGITAL KABEL-TV
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 2
DCB-B270Z
SÄKERHETSANVISNINGAR
Den här mottagaren för digital kabel-TV har tillverkats för att uppfylla internationella
säkerhetskrav. Läs de rekommenderade säkerhetsanvisningarna som följer noggrant.
NÄTSPÄNNING:
AC 100-240V~, 50/60Hz
ÖVERBELASTNING: Överbelasta inte vägguttag, nätsladdar eller adaptrar, eftersom detta
kan leda till brandrisk eller elektriska stötar.
VÄTSKA:
Se till att inga vätskor kommer i kontakt med mottagaren.
RENGÖRING:
Koppla ur mottagaren från vägguttaget före rengöring.
VENTILATION:
Blockera inte ventilationshålen på mottagaren. Se till att det inte finns
något som täcker över mottagaren. Förvara aldrig mottagaren i direkt
solljus eller nära ett värmeaggregat, t.ex. ett element. Förvara aldrig
övrig elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren
minst 30 mm från väggen.
TILLBEHÖR:
Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren, eftersom
detta kan leda till olycksrisk eller skada på produkten.
UNDERHÅLL:
Försök inte att utföra service på produkten själv. Om du gör det gäller
inte garantin. Överlåt allt underhåll till en kvalificerad servicetekniker.
ASKVÄDER:
Om mottagaren är installerad på en plats där åska och blixt ofta
förekommer måste det finnas skyddsanordningar för
huvudanslutningen. Vid åskoväder är det även nödvändigt att följa den
enskilde tillverkarens anvisningar om skydd av annan utrustning,
såsom tv, stereo etc, som är ansluten till set top-boxen.
JORDNING:
Signalkabeln MÅSTE VARA JORDAD. Systemet för jordning måste
uppfylla kraven enligt SABS 061.
Obs! :
1. Kasta använda batterier på särskilt anvisade platser för att skydda miljön
2. Strömkontakten fungerar som urkopplingsenhet och skall vara inkopplad hela tiden.
3. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller att det skvätter vätska på den
och därför skall exempelvis vaser inte ställas på den.
SWE-2
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 3
DCB-B270Z
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
1. Följ dessa anvisningar för att inte skada strömsladden eller kontakten.
● Gör inga modifieringar av strömsladden och koppla inte in den på ett avvikande sätt.
● Böj och vrid inte strömsladden för mycket.
● Se till att du håller i kontakten när du kopplar från strömsladden från strömkällan.
● Separera varma enheter från strömsladden i så stor utsträckning som möjligt för att
förhindra att skyddet smälter.
3. Använd inte produkten när den är ur funktion. Om du fortsätter använda produkten
trots att den är behäftad med fel kan det leda till allvarlig produktskada.
Var noggrann med att kontakta din lokala produktåterförsäljare om produkten går
sönder.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö
och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
D
I
G
I
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-3
SWE
2. Om du inte följer anvisningarna kan det resultera i elektriska stötar.
● Öppna inte huvudenheten.
● Stoppa inte in metallföremål eller antändliga föremål i produkten.
● Ta inte i kontakten med våta händer.
● Dra ur strömsladden ur väggkontakten vid åskväder.
● Täck inte över mottagarens ventilationshål med föremål såsom tidningar, kläder etc.
● Placera inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som utsöndrar värme.
● Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 4
DCB-B270Z
INNEHÅLL
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . .
Allmänna egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta din mottagare. . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hantera mottagaren . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvudmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. EPG - Elektronisk programguide . . .
2. Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Kanalsökning . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Kanallista . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Favoritkanallista . . . . . . . . . . . . .
2.4 Föräldraguide . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Ändra PIN-kod . . . . . . . . .
3. Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Schemalagda tidsinst . . . . . . . . .
3.2 Manuella inställningar . . . . . . . . .
3.3 Timermarginal . . . . . . . . . . . . . . .
4. Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Ljud och bild . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 TV bredd/höjd-förhållande.
4.1.2 Bredd-höjd-för . . . . . . . . .
4.1.3 TV-inställning . . . . . . . . . .
4.1.4 Automatisk undertexter . . .
4.1.5 Bannertid . . . . . . . . . . . . .
4.1.6 Dolby Digital . . . . . . . . . . .
4.2 Transparens . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 OSD . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Undertexter. . . . . . . . . . . .
4.2.3 Teletext. . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 OSD . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Ljudutgång . . . . . . . . . . . .
4.3.3 Undertexter. . . . . . . . . . . .
4.4 System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Produktinfo . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Återställning . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . .
SWE-4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
5
6
8
8
9
10
12
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
27
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 5
DCB-B270Z
ALLMÄNNA EGENSKAPER
1. ANVÄNDARAVSNITT
2. TUNERAVSNITT
VHF, UHF BAND 50~870 MHz
MAX 7 Msps SYMBOLHASTIGHET
16~256 QAM Modulationsformat
LOOPOUT FÖR ANALOG MOTTAGARE
3. VIDEOAVSNITT
DVB-C-KOMPATIBEL
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
1~15 Mb/s DATASTRÖM
STÖDER BILDFORMAT 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (WIDESCREEN)
4. LJUDAVSNITT
MPEG 1 AUDIO LAGER I & II
MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO AUDIO MODE
SAMPLINGSFREKVENSER 32, 44.1 OCH 48 KHz
VOLYMKONTROLL OCH FUNKTION FÖR TYST LÄGE VIA
FJÄRRKONTROLLEN
SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG
D
I
G
I
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-5
SWE
PROGRAMUPPDATERING VIA NÄTVERK OCH DATOR (SÄKER)
AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE
FLERSPRÅKSSTÖDS FÖR OSD (Skärmmenyer)
UNDERTEXTNING OCH TEXT-TV (OSD & VBI) HAR STÖD FÖR
FLERA SPRÅK
INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED FULL FUNKTION
SCART OUTPUT
LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
4 FAVORITLISTOR
AUTOUPPDATERAD EPG (Elektronisk Program Guide)
PASS LOOP FÖR RGB-SIGNAL
15 TIMERS FÖR ATT RESERVERA PROGRAM FÖR PÅ/AVSLAGNING
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 6
DCB-B270Z
ANSLUTA DIN MOTTAGARE
1. MOTTAGARENS PLACERING
Mottagaren bör placeras på ett ställe där det råder god ventilation.
Ställ den inte i ett tillslutet skåp, utan normalt luftflöde, eftersom det kan leda till
överhettning.
Enheten bör placeras där den inte utsätts för direkt solljus, fukt eller påfrestningar
genom ovarsam hantering.
Undvik att ställa andra elektroniska komponenter ovanpå mottagaren.
2. KOPPLA IHOP MOTTAGAREN MED KABELSYSTEMET
När du har installerat ditt kabelsystem, ansluter du koaxialkabeln till anslutningen
“KABEL IN” (CABLE IN) på baksidan av mottagaren. Alla kabelanslutningar bör dras åt
för hand och du bör aldrig använda skruvnycklar för att dra åt dem. Kabeln skall vara
en koaxialkabel med en impedans på 75 ohm.
3. ANSLUTA MOTTAGAREN TILL TV
Använd en Scart-kabel om du vill ansluta mottagaren till din TV.
Om du ansluter TV:n med en SCART-kabel ansluter du SCART-kontakten som är märkt
AV1(TV) till motsvarande SCART-port på TV:n.
4. ANSLUTA DIN ANALOGA MOTTAGARE
För att göra det enklare för användaren att utnyttja den analoga mottagaren för att visa
analoga kanaler, medföljer STB med en terminal som är markerad om "LOOP" av loop
through-typ.
Anslut koaxialkabeln från den här terminalen till IF-ingångsterminalen på din analoga
mottagare. Genom att låta STB vara i standbyläge kan du ställa in och visa analoga
kanaler från den analoga mottagaren..
5. ANSLUTNING AV VIDEO eller DVD-SPELARE
För att ansluta en video eller DVD-spelare, så har STB på baksidan utrustats med
SCART märkt “AV2(EXT)”. Med en SCART-kontakt kan video eller DVD-spelare
anslutas till mottagaren.
6. ANSLUTNING AV DIGITALT LJUDSYSTEM
Anslut en fiberoptisk kabel mellan DIGITAL AUDIO OUT på mottagaren och Optical
SPDIF på det digitala ljudsystemet.
SWE-6
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 7
DCB-B270Z
ANSLUTA DIN MOTTAGARE
Bild över anslutning
SWE
7. SÄTTA I SMARTCARD FÖR CONAX-TJÄNSTER
För att kunna visa kodade tjänster behöver du ett giltigt Smartcard. På den här
mottagaren är Conax inbyggd för att visa Conax-program.
O b s !: För in smartkortet med det guldfärgade chippet nedåt.
D
I
G
I
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-7
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 8
DCB-B270Z
BESKRIVNING
Frontpanel
2
1
1. Skärm med lysdiod
När den röda lysdioden tänds går boxen in i viloläge.
När den gröna lysdioden tänds går enheten in i driftsläge
När den gula lysdioden tänds börjar enheten arbeta och kontrollera
interna system.
2. Kortfack
1 Fack för Conax-smartcard.
SWE-8
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 9
DCB-B270Z
BESKRIVNING
Bakpanel
3
2
4
5
1. CABLE IN
Med den här porten ansluts koaxialkabeln från ditt kabelsystem.
2. LOOP
För att möjliggöra anslutning av en analog mottagare,
är mottagaren utrustad med den här ’LOOP’-porten.
3. AV1 (TV)
Används för att ansluta till TV:n.
4. AV2 (EXT)
Används för att ansluta till videon.
5. DIGITAL AUDIO OUT Utgång för anslutning till en digital förstärkare.
6. AC MAINS
D
I
G
I
6
T
A
L
K
Här ansluter du nätsladden.
Inspänningsintervallet är 100V till 240V, 50Hz/60Hz.
A
B
E
L
-
T
V
SWE-9
SWE
1
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 10
DCB-B270Z
BESKRIVNING
Fjärrkontroll
N o t e : Kontrollera att batteriernas poler (+/-) är vända åt rätt håll när du sätter i dem.
SWE-10
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 11
1. STANDBY/ON
DCB-B270Z
BESKRIVNING
Används för att växla mellan lägena ON/STANDBY <PÅ/VILOLÄGE>.
2. 0-9 SIFFERTANGENTER
Dessa används för att ange numeriska värden och för att välja kanal direkt
genom att ange nummer.
3. FAV.CH
Använd den här knappen för att växla mellan favoritlistor.
4. VOL+/VOL-
Med de här knapparna ökar eller minskar du volymen.
5. MENU
Med den här knappen öppnar du menyn eller återgår till föregående meny.
6. RIKTNINGS-knappar
Flyttar det markerade fältet för att välja ett alternativ i menyn.
Bekräftar ett val.
8. Färgknappar ( Röd , Grön , Gult , Blå )
Använd till speciella val för mottagaren.
9. GUIDE
Visa den Elektroniska Programguiden (EPG)
10. PG+/PG-
Dessa används för att bläddra upp eller ner genom sidorna på menyn och
i listan för TV/Radio.
11. TEXT
Med den här knappen väljer du läge för textremsor.
12. ALT
Den här knappen är till för att välja ljudspår från listan för den aktuella
tjänsten.
13. TV/Radio
Med den här knappen växlar du mellan TV- och radiokanaler..
14. INFO
Med den här knappen visar du rutan med programinformation på skärmen.
15. PRE.CH
Växla till föregående kanal.
16.
Den här knappen används för att växla mellan tyst och normalt läge.
(MUTE)
17. CH
R
D
I
G
I
/CH
Med de här knapparna ändrar du kanal.
18. RETURN
Återvänder till föregående meny.
19. TIMER
Med den här knappen reserverar du olika program för tidsinställning i EPG.
20. SUBTITLE
Med de här knapparna ändrar du undertextläge.
21. AUDIO
Den här knappen är till för att ändra ljudet för vänster, höger eller för båda
kanalerna.
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-11
SWE
7. OK
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 12
DCB-B270Z
BASFUNKTIONER
1. Visningsskärm
Innan du kan visa ett tv-program måste du utföra en installation. Därför ser du först bara
menybilder.
När TV-kanalerna är programmerade kommer du att se följande bild (fält) varje gång du byter
kanal:
●
Tryck på INFO-knappen i visningsläge.
Välj kanal genom att trycka på sifferknapparna (0~9) eller œ/ƒeller CH
/CH
och tryck
sedan på TV/RADIO för att gå till TV- eller radiokanal.
● När INFO-knappen är intryckt en andra gång, visas detaljerad information för aktuellt program i
ett annat fönster.
●
●
När INFO-knappen trycks in en tredje gång visas ett nytt informationsfönster med detaljerad
information. Du kan se information såsom tid, ljudspår, videospår och signal. För mer
detaljerad signalinformation, tryck på knappen OK. Då du kan se mottagen frekvens, BER(Bit
Error Rate), signalstyrka och signalkvalitet.
●
Om programmet stöds kan du se följande ikonlista.
Text-tv
Favoritkanal
Dolby Digital
Kodad signal
Bildstorlek
Låst kanal
Undertext
Ljudspår
Programförlopp
Du kommer också att se den här bilden varje gång du byter kanal.
När du trycker på TV/RADIO-knappen på fjärrkontrollen, så växlar du mellan TV-och
radioprogrammen.
SWE-12
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 13
DCB-B270Z
BASFUNKTIONER
2. Volymkontroll
Så här justerar du volymen:
Tryck på knapparna VOL+/VOL- eller ¦‹för att
justera volymnivån.
● Tryck på knappen
(MUTE) för att försätta enheten i
tyst läge.
● Tryck på knappen
(MUTE) igen, eller på knapparna
VOL+/ VOL- för att upphäva det tysta läget.
●
SWE
3. Välj ljudspår
●
Tryck på den ALT knappen två gånger för att visa
listan över ljudspår.
● Tryck på knappen œ/ƒ och OK för att välja ett.
4. Tjänstelista
●
Tryck på knappen OK under tiden du tittar på ett
program.
●
Välj lista genom att trycka på knappen TV/RADIO eller
FAV.CH.
●
Välj kanal genom att trycka på œƒ.
●
Tryck på knappen OK för att se kanalen.
Den färgade knappen överensstämmer med följande lista
över tillgängliga tjänster.
D
I
G
I
●
RÖD knapp : Sortera
●
GUL knapp : Redig. FAV
●
GRÖN knapp : Lås
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-13
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 14
DCB-B270Z
BASFUNKTIONER
5. Ställa in favoritkanal
Om du ställer in favoritkanalen för första gången visas
meddelandet "Favoritkanallistan är tom!" när du trycker på
knappen FAV.CH. I så fall ska du trycka på OK under
visning av ett program. Tryck sedan på den GULA
knappen igen och välj favoritkanallista för redigering. (Fyra
listor stöds). Slutligen kan du lägga till eller ta bort kanaler
genom att trycka på GUL knapp.
När du har fortsatt med stegen ovan kan du omedelbart
registrera aktuell kanal i favoritkanallistan.Tryck OK för att
aktivera listan.
●
Tryck på FAV.CH under visning av ett program.
●
För att lägga till aktuell kanal till listan över
favoritkanaler trycker du på GUL knapp.
För att radera en favoritkanal från listan över
favoritkanaler trycker du på RÖD knapp.
Så här tittar du på en favoritkanal
●
Tryck på knappen FAV.CH och välj sedan kanal med
knapparna œ/ƒ.
●
För att återgå till hela kanallistan trycker du flera gånger
på FAV.CH.
6. Ändra textningsspråk
När aktuellt program har undertextning trycker du på
knappen SUBTITLE för att se aktuell lista över
textningsspråk.
●
Tryck på SUBTITLE-knappen för att visa listan över
språk.
●
Använd knapparna œ/ƒför att välja ett textspråk du vill
ha.
●
Tryck på knappen OK så ska textspråket visas. Om du
vill ta bort textningen trycker du på SUBTTLE-knappen
och väljer "01 off" (01 av). Tryck sedan på knappen OK.
SWE-14
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 15
DCB-B270Z
BASFUNKTIONER
7. Välja ljudläge
Beroende på vilket program som sänds kan du lyssna
med stereo- eller monoljud i vänster eller höger högtalare.
●
Tryck på AUDIO-knappen för att visa menyn Audio
(ljud).
●
Använd knapparna ¦/‹ för att välja en ljudmeny.
8. Teletext OSD
R
D
I
G
I
●
Om aktuell sändning har text-tv kan du trycka på
knappen TEXT för att se aktuell lista över text-tv-språk.
●
Använd knapparna œ/ƒ för att välja ett textspråk du vill
ha.
●
Tryck på knappen OK och sedan visas det språk du vill
ha på skärmen.
●
När text-tv visas trycker du på œ/ƒ, ¦/‹, PG+, PG-,
eller sifferknapparna för att gå till önskad sida. Tryck på
PG+ eller PG- för att förflytta dig 100 sidor i taget.
●
Tryck på knappen RETURN för att avsluta.
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-15
SWE
Stereo: Välj det här alternativet för att lyssna på
ljudspår i stereoformat.
Left (vänster): Välj det här alternativet för att lyssna på
vänster ljudspår genom båda högtalarna.
Right (höger): Välj det här alternativet för att lyssna på
höger ljudspår genom båda högtalarna.
Mono: Välj det här alternativet för att lyssna på
ljudspår i monoformat.
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 16
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
Startinstallation
Innan du kan visa ett tv- eller radioprogram måste du
utföra en installation.
Du ser menyn Initial Installation (Startinstallation) först när
du kopplar in systemet.
Genom att välja språk kan du bekvämt utföra
installationen. Menyn visas med det språk du har valt.
●
Ställ in Frekvens, Nätverks-ID, Modulering och
Symbolhastighet genom att använda ¦/‹,œ/ƒeller
sifferknapparna.
●
När du är nöjd med inställningarna väljer du knappen
Bekräfta. Efter att skanningen är klar kan du se nästa
meddelande.
Huvudmeny
Efter att du har installerat antennsystem och STB med
lämpliga anslutningar.
●
Koppla in och slå på mottagaren.
●
Tryck på knappen MENU för att visa huvudmenyn.
Huvudmenyn visas på skärmen:
Där visas följande undermenyer.
Guide, Kanal, Timer och Inställning.
SWE-16
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 17
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
1. EPG - Elektronisk programguide
Den elektroniska programguiden erbjuder en lista över
kanalerna.
●
Välj “GUIDE” på huvudmenyn och tryck sedan på
knappen OK.
RÖD knapp: Tidsintervallen kan justeras genom att
trycka på den här knappen. Den växlas med 30
minuter.Första: 30 minuter Andra: 1 timme Tredje: 1
timme och 30 minuter
●
Tryck på PG+/PG- eller œ/ƒ för att välja önskad kanal
och tryck sedan på knappen OK.
Obs :
D
I
G
I
Snabb åtkomst till GUIDE-menyn: Tryck på
GUIDE-knappen under visning av ett program.
●
Om informationen för ett markerat program inte visas
fullt ut, blir knappen INFO tillgänglig. Du kan bläddra
genom fönstret genom att trycka på knapparna œ/ƒ
keys.
●
När TIMER-knappen på fjärrkontrollen är intryckt på
EPG-skärmen ställs timern in omedelbart om aktuell
kanal inbegriper en händelse och den inställda timern
visas på EPG-skärmen. Ett program som har ställts in
på det här sättet visas under "Schemalagda tidsinst" på
menyn "Timer".
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-17
SWE
GRÖN knapp: Använd grön knapp för att gå tillbaka till
föregående datum.
GUL knapp: Använd gul knapp för att gå till
nästkommande datum.
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 18
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
2. Kanal
Den här menyn består av 4 undermenyer: Kanalsökning,
Kanallista, Favoritkanallista och Föräldraguide.
●
Välj "Kanal" på huvudmenyn genom att trycka på
knapparna œ/ƒ.
● Placera markören på den här undermenyn och tryck
sedan på OK.
2.1 Kanalsökning
För att fininställa nya kanaler har STB-enheten utrustats
med "Kanalsökning" där kanaldata anges av användaren.
Efter att du har valt "Kanalsökning" från kanalmenyn visas
följande skärm:
●
Mata in frekvensen för kanalen du vill söka.
Följande definieras som standard, men du kan välja enligt
dina önskemål.
Signalstatusfältet visar dig om det är giltigt.
●
Mata in frekvensen för kanalen du vill söka.
●
Mata in nätverks-ID för kanalen du vill söka.
●
Välj modulering för kanalen du vill söka.
Du kan välja bland följande värden: 16, 32, 64, 128,
256.
●
Mata in symbolhastigheten för kanalen du vill söka.
●
Efter att du har valt alternativ trycker du på OK för att
starta kanalsökningen.
SWE-18
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 19
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
2.2 Kanallista
●
Tryck på OK under visning av ett program.
●
Välj lista genom att trycka på TV/RADIO eller FAV.CH.
●
Välj kanal genom att trycka på œ/ƒ.
●
Tryck på knappen OK för att visa kanalen.
Färgknapparna överensstämmer med följande
servicelista.
För att sortera kanalerna i alfabetisk ordning eller enligt
kanalnummer trycker du på RÖD knapp.
●
För att låsa kanalen trycker du på GRÖN knapp och
sedan anger du PIN-kod. När du behöver visa kanalen
anger du PIN-koden i det fönster som visas. Detta
innebär att du kan få åtkomst till alla kanaler som är
barnlåsta, genom att ange PIN-koden för valfri, barnlåst
kanal.
●
För att redigera favoritkanallistan trycker du på GUL
knapp. Välj den favoritkanallista du vill redigera. (Fyra
listor stöds).
Obs :
Snabb åtkomst till menyn Kanallista: Tryck på OK
under visning av ett program.
2.3 Favoritkanallista
Du kan redigera favoritkanallistan.
●
För att radera en favoritkanal från listan över
favoritkanaler trycker du på RÖD knapp.
●
För att ändra aktuellt kanalnummer till ett nytt
trycker du på GRÖN knapp. Efter att du har valt
kanalnummer med knapparna ¦/‹ trycker du på
OK.
●
För att sortera kanalerna i alfabetisk ordning eller
enligt kanalnummer trycker du på BLÅ knapp.
Obs :
R
D
I
G
I
T
A
Snabb åtkomst till menyn Favoritkanal: Tryck på
knappen FAV.CH under visning av ett program.
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-19
SWE
●
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 20
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
2.4 Föräldraguide
2.4.1 Ändra PIN-kod
Du kan ändra din aktuella PIN-kod mot en ny.
Obs :
Om du glömmer bort din PIN-kod ska du kontakta
SAMSUNG Service Hotline. Du hittar
telefonnumret på omslagets insida.
3. Timer
På den här menyn kan du reservera program och
konfigurera inställningar.
3.1 Schemalagda tidsinst
Du kan se kanalerna du har reserverat genom EPG eller
manuella inställningar.
●
För att lägga till timers trycker du på RÖD knapp. Du
kan reservera programmet manuellt.
●
För att redigera timers trycker du på GRÖN knapp efter
att du har markerat det program du vill redigera. Men
det går inte att redigera timers som har ställts in genom
EPG.
●
För att radera timers trycker du på BLÅ knapp efter att
du har markerat det program du vill radera.
3.2 Manuella inställningar
Du kan reservera program manuellt.
Ange kanal, datum, start-/sluttid och frekvens med
knapparna ¦/‹ eller œ/ƒ.
SWE-20
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 21
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
3.3 Timermarginal
Timermarginal är en funktion som säkerställer att hela
evenemanget hålls inom fasta tidsgränser. 1 minut av
Timermarginal innebär att STB startar den här
timerfunktionen 1 minut före angiven tid och 1 minut efter.
Obs :
Om timers är i konflikt med timermarginal
reserveras de inte.
SWE
4. Inställningar
4.1 Ljud och bild
Det här alternativet gör det möjligt för dig att ändra tidigare
inställningar, såsom bildförhållande, tv-inställningar enligt
egna önskemål.
Du kan ange olika egna inställningar.
●
Placera markören på den här undermenyn och tryck
sedan på OK.
4.1.1 TV bredd/höjd-förhållande
●
Välj bildförhållande för tv: STANDARD 4:3 eller WIDE
SCREEN 16:9.
4.1.2 Bredd-höjd-för
R
D
I
G
I
●
16:9 LB: LB står för Letter Box. Välj det här alternativet
när du vill se en bild i16:9 på tv-skärmen med
förhållande 4:3. Den krymper förhållande 16:9 utan
skärmförvridning så att övre och nedre delen av
skärmen blir tomma.
●
Pan & Skan: Bilden centreras så att kanterna som
överskrider skärmens storlek beskärs.
●
Full (helskärm): Välj det här alternativet när du vill se en
bild som är konverterad till helskärmsstorlek oavsett
bildförhållande för källorna.
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-21
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 22
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
4.1.3 TV-inställning
●
Välj TV-inställning: Komposit eller RGB. Du kan välja
videosignaltyp.
4.1.4 Automatisk undertexter
●
Välj att ha Automatisk undertexter på "På" , "Av" eller
"Svår att höra". Om du väljer "På" och kanalerna
hanterar undertextning kan du se dem automatiskt. Du
behöver inte trycka på knappen SUBTITLE."Svår att
höra" sätter i stånd till den hörseln - skadat till se den
speciell undertexter.
4.1.5 Bannertid
●
Ange varaktighet för den informationsruta som visas på
skärmen. Tidsintervall från 1 till 60 sekunder.
●
Inställningen görs med sifferknappar eller œ/ƒ
knappar.
4.1.6 Dolby Digital
●
Välj Dolby Digital: Använd knapparna œ/ƒför att välja
På eller Av och tryck sedan på knappen OK.
SWE-22
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 23
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
4.2 Transparens
4.2.1 OSD
●
Välj OSD-transparensnivå från 0 till 100 %.
Inställningen görs med sifferknappar eller œ/ƒknappar.
SWE
4.2.2 Undertexter
●
Välj transparensnivå för undertext från 0 till 100 %.
Inställningen görs med sifferknappar eller œ/ƒknappar.
4.2.3 Teletext
●
R
D
I
G
I
Välj transparens för teletext från 0 till 100 %.
Inställningen görs med sifferknappar eller œ/ƒknappar.
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-23
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 24
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
4.3 Språk
Språkalternativet gör det möjligt för användaren att välja
önskat språk för OSD, ljud och undertext. 5 språk finns
tillgängliga.
4.3.1 OSD
Du kan ange OSD-språk. För att göra det möjligt för
användaren att anpassa till olika språk finns 5 olika OSDspråk tillgängliga. (Engelska, Danska, Finska, Norska och
Svenska)
●
Använd knapparna œ/ƒ för att välja önskat språk och
tryck sedan på knappen OK.
4.3.2 Ljudutgång
Du kan ange ljudspråk.
●
Använd knapparna œ/ƒ för att välja önskat språk och
tryck sedan på knappen OK.
●
Fem språk stöds.(Engelska, Danska, Finska, Norska
och Svenska).
4.3.3 Undertexter
Du kan ange språk för undertext.
●
Använd knapparna œ/ƒ för att välja önskat språk och
tryck sedan på knappen OK.
●
Fem språk stöds.(Engelska, Danska, Finska, Norska
och Svenska)
SWE-24
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 25
DCB-B270Z
HANTERA MOTTAGAREN
4.4 System
Den här menyn består av 2 undermenyer: Produktinfo och
Återställning.
●
Placera markören på den här undermenyn och tryck
sedan på OK.
4.4.1 Produktinfo
●
Om den nya programvaran finns tillgänglig aktiveras
knapparna "Mjukvaruppdatering" så att du kan
uppdatera mottagaren. Det finns två typer av
uppdateringar. I läget Manuellt kan du välja Frekvens,
Modulering, Symbolhastighet och PID-värde med
knapparna ¦/‹, œ/ƒeller sifferknapparna. Om du inte
har den här informationen trycker du på knappen Auto.
Obs :
Om mottagaren är uppdaterad via
"Mjukvaruppdatering" ändras kanske
versionsnumret.
4.4.2 Återställning
Den här funktionen är till för att återställa till
fabriksinställningar om användaren har fått problem efter
att ha ändrat nya värden för kanaldata och annat som kan
vara i fel läge. Välj "Återställ" på menyn System och tryck
sedan på OK. Om du vill fortsätta väljer du "JA" i
varningsfönstret. Mottagaren återställs automatiskt.
Observera att det kan ta några sekunder att återställa till
fabriksstandard.
R
D
I
G
I
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-25
SWE
Om du måste kontakta serviceleverantören eller ett
servicecenter kanske de ber om att få information från den
här menyn.
Placera markören på den här undermenyn och tryck
sedan på OK.
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 26
DCB-B270Z
FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Lysdioden visas inte på
frontpanelen
Ingen strömtillförsel
Nätsladden är inte riktigt
inkopplad
Koppla in nätsladden
Inga bilder syns på skärmen Mottagaren är i viloläge; SCART
är inte ansluten korrekt till
videoutgång på teven; fel
kanal eller videoutgång har
valts för teven
Ställ in mottagaren på “On” <På>;
Kontrollera och korrigera anslutningen;
Inget ljud
Kontrollera anslutningen och korrigera;
Ljudkabeln är inte korrekt
ansluten;
Volymnivå = 0;
Mute aktiverat
Kontrollera kanal och videoutgång och
korrigera (teven bruksanvisning)
Öka volymen på teven;
Tryck på knappen MUTE
Fjärrkontrollen fungerar inte Batterierna är kanske slut eller
som den ska
inte ordentligt isatta
Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren.
Byt batterier eller sätt i dem korrekt
Dålig bildkvalitet
Signalstyrkan för låg
Kontrollera signalstyrkan på menyn
“Installation” och ändra justeringen
av din signalkabel.
Felmeddelanden på skärmen:
"Ingen åtkomst"
Åtkomst för kanalen saknas
Låt boxen stå på en digital kanal i upp till
60 minuter
Felmeddelande på skärmen Mottagaren är inte installerad
“Kanalinformationen
finns inte”
Sök i installationsmenyn
Felmeddelanden på skärmen: Smartcard:
“Kontrollera ditt smartcard”; - inte rätt anslutet:
“Sätt i smartcard”.
- inte anslutet:
(beroende på modell)
Kontrollera smartcard.
“Sätt i smartcard”
O b s : Vissa lokala nätverk kanske inte sänder digitalt. Ta i sådana fall kontakt med
nätverksoperatören.
AVFALLSHANTERING
Enheten, förpackningsmaterialet (exempelvis frigolit) och batterier får aldrig kastas
tillsammans med hushållsavfallet.
Kontrollera vad som gäller i din kommun och gör dig av med allt enligt de regler som
gäller.
SWE-26
M
O
T
T
A
G
A
R
E
F
Ö
R
D
I
G
00426A_B270Z_XEE_Swe
4/26/07
1:16 PM
Page 27
Strömtillförsel
Typ:
Inspänning:
Säkring:
SMPS
AC 100 - 240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6 AH
Tuner och Demodulator
Frekvens:
DEMODULATION:
SYMBOLHASTIGHET:
Konstellation:
CABLE OUT:
VHF,UHF BAND(50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Msps
16, 32, 64, 128, 256 QAM
LOOPOUT FÖR ANALOG MOTTAGARE
MPEG 2 ISO/IEC 13818
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Audio Decoder
Systemavkodning:
Audio Mode:
Samplingsfrekvens:
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 layer I & II
single channel, dual channel, stereo,
joint stereo
32, 44.1, 48 KHz
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
Videotyp:
Gränssnitt:
Impedans:
Utgångsnivå:
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75Ω
1Vp-p
Audio Gränssnitt:
Impedans:
Utgångsnivå:
DIGITAL AUDIO (S/PDIF):
SCART
600 balance
2.0Vp-p max (controllable)
Kontakt: Fiber-Optic
MINNE
Flash
SDRAM
2MB
16MB
FYSISK SPECIFIKATION
D
I
G
I
Storlek (B x D x H):
233 x 176 x 38 mm
Vikt (Netto):
0.95Kg
T
A
L
K
A
B
E
L
-
T
V
SWE-27
SWE
Video decoder
Systemavkodning:
(Transport Stream)
Profil och nivå:
Datahastighet:
Videoformat:
Bildupplösning:
DCB-B270Z
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page ii
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page iii
DCB-B270Z
Instructions for use
GB
DIGITAL CABLE RECEIVER
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 2
DCB-B270Z
SAFETY INSTRUCTIONS
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
MAINS SUPPLY:
AC 100-240V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this
can result in fire or electrical shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.
Use a cloth lightly dampened with water(no solvents) to clean the
exterior.
VENTILATION:
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow is
maintained around the STB. Never store the STB where it is exposed
to direct sunlight or near heating equipment e.g. a radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB.
Place the STB at least 30mm from the wall. Need at least 10mm from
the top and both side of the STB for ventilation.
ATTACHMENTS:
Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
SERVICING:
Do not attempt to service this product yourself.
Any attempt to do so will make the warranty invalid.
Refer all servicing to a qualified service agent.
LIGHTNING:
If the STB is installed in an area subject to intense lightning activity,
protection devices for the STB mains connector and modem telephone
line are essential. The individual manufacturer’s instruction for
safeguarding other equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected
to the STB must also be followed during lightning storms.
GROUNDING:
CATV cable MUST BE EARTHED or GROUNDED .
The grounding system must comply with local regulations.
Note :
1. Dispose the used batteries at designated place for environment protection.
2. The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at
any time.
3. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with
liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
GB-2
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 3
DCB-B270Z
SAFETY INSTRUCTION
WARNING!
1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug.
● Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily.
● Do not bend or twist the power cord too much.
● Make sure to disconnect the power cord with holding the plug.
● Separate heat appliances from the power cord as distantly as possible in order to
prevent the cover from being melted.
3. Do not use the product when it is out of order. If you continue to use the product with a
defect, it can cause a serious damage to the product. Make sure to contact your local
product distributor when the product is out of order.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature,
indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this from other types of wastes and
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-3
GB
2. Failure to follow one of them may cause electric shock or fire.
● Do not open the main body.
● Do not insert metals or inflammable objects inside the product.
● Do not touch the power plug with a wet hand.
● Disconnect the power cord in case of lightning.
● Do not cover the receiverÅfs ventilation openings with items such as newspapers,
clothes etc.
● Do not place the receiver on top of household appliances that emit heat.
● Do not expose the receiver to rain or moisture.
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 4
DCB-B270Z
CONTENTS
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . .
General Features . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecting Your “STB” . . . . . . . . . . .
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote Control Unit . . . . . . . . . . . . .
Basic Functions . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating The Receiver . . . . . . . . . . .
Initial Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
Main Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. EPG - Electronic Program Guide
2. Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Manual Scan . . . . . . . . . . . .
2.2 Channel List . . . . . . . . . . . . .
2.3 Favorite Channel . . . . . . . . .
2.4 Parental Guide . . . . . . . . . . .
2.4.1 Change PIN Code . . .
3. Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Scheduled Timers. . . . . . . . .
3.2 Manual Setting . . . . . . . . . . .
3.3 Guard-Band Time . . . . . . . . .
4. Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Preference . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 TV Aspect Ratio . . . . .
4.1.2 Aspect Ratio . . . . . . .
4.1.3 TV Setting. . . . . . . . . .
4.1.4 Automatic Subtitles . . .
4.1.5 Banner Time . . . . . . . .
4.1.6 Dolby Digital . . . . . . . .
4.2 Transparency . . . . . . . . . . . .
4.2.1 OSD . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Subtitles . . . . . . . . . . .
4.2.3 Teletext. . . . . . . . . . . .
4.3 Language . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 OSD . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Audio Out . . . . . . . . . .
4.3.3 Subtitles . . . . . . . . . . .
4.4 System . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Product Info. . . . . . . .
4.4.2 Reset. . . . . . . . . . . . .
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technical Specifications . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GB-4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
5
6
8
8
9
10
12
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
27
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 5
DCB-B270Z
GENERAL FEATURES
1. USER SECTION
2. TUNER SECTION
VHF, UHF BAND 50~870 MHz
MAX 7 Msps SYMBOL RATE
16~256 QAM Modulation Format
LOOP OUTPUT FOR ANALOG RECEIVER
3. VIDEO SECTION
DVB-C COMPLIANT
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
1~15 Mb/s DATA RATE
SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND 16:9(WIDE
SCREEN)
4. AUDIO SECTION
MPEG-1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE
32, 44.1 AND 48 kHz SAMPLING FREQUENCIES
VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH
REMOTE CONTROL UNIT
SPDIF DIGITAL AUDIO OUTPUT
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-5
GB
SOFTWARE DOWNLOAD VIA Network & PC(Secured)
ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
SUBTITLE & TELETEXT(OSD & VBI) SUPPORTED
WITH MULTI LANGUAGE
FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT
SCART OUTPUT
LOW POWER CONSUMPTION
4 FAVORITE LISTS
AUTO UPDATED EPG
PASS LOOP FOR RGB SIGNAL
15 TIMERS TO RESERVE PROGRAMS(EVENTS) FOR TURNING
ON/OFF
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 6
DCB-B270Z
CONNECTING YOUR “STB”
1. LOCATION OF THE RECEIVER
Your STB should be placed under proper ventilation.
Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air,
resulting in overheating.
The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture,
rough handling or household pets.
Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.
The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH CABLE SYSTEM
After installing your antenna system, connect the coaxial cable to “CABLE IN” terminal
marked at the rear of the STB.
All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench
while tightening connectors. The cable should be 75ohm impedance coaxial cable.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use Scart Cable.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked AV1 (TV) to the respective SCART port on the TV.
4. CONNECTING YOUR ANALOG RECEIVER
To facilitate the user using analog receiver to view analog channels, STB has
been provided with a loop through terminal marked as “LOOP”.
Connect the coaxial cable from this terminal to the IF input terminal of your analog
receiver. Now by keeping the STB in standby, you will be able to tune and view
analog channels from your analog receiver.
5. CONNECTING YOUR VCR or DVD
To connect a VCR or DVD player, the STB has been provided with SCART at the
rear marked “AV2 (EXT)”.
Using a SCART connector, the VCR or DVD player can be connected to the receiver.
6. CONNECTING DIGITAL AUDIO SYSTEM
Connect a fiber optic cable between DIGITAL AUDIO OUT on the receiver and Optical
SPDIF on the Digital Audio System.
GB-6
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 7
DCB-B270Z
CONNECTING YOUR “STB”
Connecting Figure
GB
7. INSERTING SMARTCARDS FOR CONAX SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have a valid Smartcard.
This STB has the Conax embedded to view Conax programmes.
N o t e : Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-7
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 8
DCB-B270Z
DESCRIPTION
Front Panel
2
1
1. LED Display
When the Red LED lights, the set-top box enters standby mode
When the Green LED lights, it enters the operation mode.
When the Yellow LED lights, it starts work and check internal systems.
2. Card Slot
1 Slot for Conax smartcard.
GB-8
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 9
DCB-B270Z
DESCRIPTION
Rear Panel
GB
1
3
2
4
5
6
1. CABLE IN
This port is connected the coaxial cable from your Cable system.
2. LOOP
To enable the connection of an Analog receiver.
The receiver is provided with this “LOOP” port.
3. AV1 (TV)
This is used to connect to your TV.
4. AV2 (EXT)
This is used to connect to your VCR or DVD.
5. DIGITAL AUDIO OUT Output for connection to a digital amplifier.
6. AC MAINS
A
B
L
E
R
E
C
E
This is to plug in the AC mains power cord.
The input AC voltage range is 100V to 240V, 50Hz/60Hz supply.
I
V
E
R
GB-9
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 10
DCB-B270Z
DESCRIPTION
Remote Control Unit
N o t e : When inserting batteries, make sure that the polarity(+/-) is correct.
GB-10
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 11
1. STANDBY/ON
Turns the STB on and off.
2. 0-9 Numeric key
Press to enter numeric value and select the channel directly by entering
number on the service list.
3. FAV.CH
Displays the favorite channel lists.
4. VOL+/VOL-
Press to increase or decrease the volume.
5. MENU
Displays the main on-screen menu.
6. Arrow Key
Controls the cursor in the menu.
7. OK
Confirms a selection.
9. GUIDE
Displays the on-screen Electronic Program Guide (EPG).
10. PG+/PG-
Press to move up or down pages on Teletext mode.
11. TEXT
Select the teletext mode.
12. ALT
Select the soundtrack list for the current service.
13. TV/Radio
toggle between the TV and Radio channel.
14. INFO
Press to display information for current program.
15. PRE.CH
Turns to the previous channel.
16.
This key is for toggling between normal & muted audio.
(MUTE)
17. CH
A
B
L
E
/CH
Press to change channels.
18. RETURN
Returns to the previous menu.
19. TIMER
Press this key to reserve the programs in EPG.
20. SUBTITLE
Press to change a subtitle language.
21. AUDIO
Press to select a Audio mode.
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-11
GB
8. Color key (Red, Green, Yellow, Blue)
Used to select special operation for the STB.
DCB-B270Z
DESCRIPTION
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 12
DCB-B270Z
BASIC FUNCTIONS
1. Display Screen
Before you can view the television program, you must perform the installation.
Therefore you will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following picture (banner)
each time you switch channels:
●
Press the INFO key in view mode.
Select the channel by pressing Numeric (0~9) keys or œ/ƒkeys or CH
/CH
keys and
press TV/RADIO key to move to TV or Radio channel.
● When the INFO key is pressed in second time, detailed information for current program can
be displayed on another window.
●
●
When the INFO key is pressed in third time, another detailed information window appears. You
can see the informations such as time, audio track, video track and signal information. For
more detailed signal information, press OK key. Then you can see the frequency of current
channel, BER(Bit Error Rate), signal strength and signal quality.
●
If program is supported, you can see following icon list.
Teletex
Favorite Channel
Dolby Digital
Scramble Channel
Picture Size
Locked Channel
Subtitle
Soundtrack
Program Progressive Status
You will also see this picture each time you change channels.
When you press TV/RADIO key on the Remote Control Unit, TV and RADIO program are
toggled.
GB-12
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 13
DCB-B270Z
BASIC FUNCTIONS
2. Volume Control
To control the volume level :
Press the VOL+ /VOL- keys or ¦‹keys to adjust the
volume level.
● Press the
(MUTE) key to turn to silence mode.
● Press the
(MUTE) key again or VOL+ / VOL- keys
in order to cancel the mute function.
●
GB
3. Select Soundtrack
●
Press the ALT key to see the soundtrack list.
Press the œ/ƒ and OK keys to select one.
●
4. Service List
●
Press the OK key while you are viewing a program.
●
Select list by pressing the TV/RADIO or FAV.CH key.
●
Select the channel by pressing the œƒ.
●
Press the OK key to watch that channel.
The colour key corresponds the following service list.
A
B
L
E
●
Red key : Sort
●
Yellow key : Edit FAV.
●
Green key : Lock
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-13
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 14
DCB-B270Z
BASIC FUNCTIONS
5. Setting the Favorite Channel
If you set favorite channel first time, when you press the
FAV.CH key you will see the following message "Favorite
Channel Lists are empty!". In this case, press the OK key
while you are viewing a program. Then press YELLOW
key and select the favorite channel list you want to edit.
(Four lists are supported.) Finally you can add or remove
channels as pressing YELLOW key.
Once you proceed the steps above, you can immediately
register the present channel
to the favorite channel list.
●
Press the FAV.CH key while you are viewing a program.
●
To add the current channel to the Favorite channels,
press the YELLOW key.
To delete a favorite channel from the Favorite channel
list, press the RED key.
To watch the favorite channel
●
Press the FAV.CH key and then select the channel by
using œ/ƒ keys.
●
To return to whole channel list, press the FAV.CH key
repeatedly.
6. Changing the Subtitle Language
When the current broadcasting program provides subtitle,
press the SUBTITLE key to see the current subtitle
language list.
●
Press the SUBTITLE key to see the subtitle
language List.
●
Use the œ/ƒ keys to select a subtitle language you
want.
●
Press the OK key and then the subtitle language you
want is displayed. To do text off, press the SUBTITLE
key and select ‘01 off’. Then, press OK key.
GB-14
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 15
DCB-B270Z
BASIC FUNCTIONS
7. Selecting the Audio mode
Depending on the particular program being broadcast,
you can listen to stereo, mono, right, or left.
●
Press the AUDIO key to see the Audio menu.
●
Use the ¦/‹ keys to select a Audio menu.
8. Changing the Teletext OSD
A
B
L
E
●
When the current broadcasting program provides
Teletext OSD, press the TEXT key to see the current
Teletext OSD list.
●
Use the œ/ƒ keys to select a Teletext OSD you want.
●
Press the OK key and then the Teletext OSD you want
is displayed on the screen.
●
When Teletext screen is displayed, press the œ/ƒ,
¦/‹, PG+, PG-, or Numeric keys to go to desired
page. Pressing PG+ or PG- moves the page by 100
pages.
●
Press the RETURN key to exit.
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-15
GB
Stereo: Select this to listen to the audio track in stereo.
Left:
Select to listen to the left audio track through
both speakers.
Right: Select this to listen to the right audio track
through both speakers.
Mono: Select this to listen to the audio track in mono.
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 16
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
Initial Installation
Before you can view the TV or radio programs, you must
perform the installation procedure first.
You will see the Initial Installation menu at first when you
plug in your system.
Selecting language gives you the convenience of
installation. The menu will be displayed with the language
you have selected.
●
Set the Frequency, Network ID, Modulation and Symbol
rate by using ¦/‹,œ/ƒor numeric keys.
●
When you are satisfied with the settings, select the
Confirm button. After scanning is finished, you can see
the next message.
Main Menu
After installing your antenna system and STB with
appropriate connectors.
●
Plug in the AC main power and switch on the receiver.
●
Press the MENU key to bring up the main menu.
The following on screen display main menu will
appear:
The sub menu topics; Guide, Channel, Timer and Setup
will be displayed.
GB-16
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 17
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
1. EPG-Electronic Program Guide
The electronic program guide gives you a channel list for
the channels.
●
Select “GUIDE” in the main menu, then press the
OK key.
RED key : Time interval can be adjusted by pressing
this key. It is rotated by 30 minutes.1st: 30 minutes
2nd: 1 hour 3rd: 1 hour and 30 minutes
●
Press the PG+/PG- or œ/ƒ keys to select the desired
channel, then press the OK key.
N o t e : Quick way to access the GUIDE menu : Just
press the GUIDE key while you are viewing a
program.
A
B
L
E
●
If the information of highlighted program doesn't appear
fully, INFO key will be available any time. You can scroll
the window by pressing œ/ƒ keys.
●
When the TIMER key on the remote control is pressed
in the EPG screen, if the current channel involves an
event, timer is set immediately and the set timer is
indicated on the EPG screen. A program that has been
set in this way is indicated on "Scheduled Timers" menu
in "Timer" menu.
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-17
GB
GREEN key : Green key is for moving back to the
previous date.
YELLOW key : Yellow key is for moving to the next
coming date.
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 18
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
2. Channel
This menu consists of 4 sub-menus:
Manual Scan, Channel List, Favorite Channel and
Parental Guide.
●
●
Select “Channel” in the main menu by using œ/ƒ keys.
Place the cursor on this sub menu and press the
OK key.
2.1 Manual Scan
To tune-in new channels, the STB has been provided with
“Manual Scan” where the channel data can be entered by
the user.
After selecting the “Manual Scan” from the Channel
Menu, the following screen will be displayed:
●
Input the frequency of the channel you want to find.
The followings are defined as a default, but optionally you
can choose it.
Signal Status bar shows you if it is valid.
●
Input the frequency of the channel you want to find.
●
Input the Network Id of the channel you want to find.
●
Select the Modulation of the channel you want to find.
You can select the value of 16, 32, 64, 128, 256.
●
Input the symbol rate of channel you want to find.
●
After select option, press OK key to start the scan
process.
GB-18
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 19
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
2.2 Channel List
●
Press the OK key while you are watching the program.
●
Select the list by pressing the TV/RADIO or FAV.CH
key.
●
Select the channel by pressing the œ/ƒ keys.
●
Press the OK key to watch that channel.
The color key corresponds the following service list.
To sort the channels in order of alphabet or default
(channel number) press the RED key.
●
To lock the channel press GREEN key, then enter the
PIN. Whenever you need to view the channel, you will
have to enter the PIN at the request window. It means
that you can access all parental locked channels with
entering PIN Code on any parental locked channel
successfully.
●
To edit favorite channel list press the YELLOW key.
Select favorite channel list you want to edit.(Four lists
are supported.)
N o t e : Quick way to access the channel list menu : Just
press the OK key while you are viewing a program
2.3 Favorite Channel
You can edit the favorite channel list.
●
To delete a favorite channel from the favorite channel
list, press the RED key.
●
To change the current channel number into new one,
press the GREEN key. After selecting the channel
number by using ¦/‹ keys, press OK key.
●
To sort the channels in order of alphabet or
default(channel number) press the BLUE key.
Note : Quick way to access the Favorite channel
menu : Just press the FAV.CH key while you
are viewing a program.
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-19
GB
●
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 20
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
2.4 Parental Guide
2.4.1 Change PIN code
You can change current PIN code into new one.
Note : If you forgot the PIN code, please call
SAMSUNG Service Hotline. You can find the
phone number inside the cover.
3. Timer
Through this menu you can reserve the programs and
configure the settings.
3.1 Scheduled Timers
You can see the channels you reserved through EPG or
manual settings.
●
To add the timers press the RED key. You can reserve
the program manually.
●
To edit the timers press the GREEN key after
highlighting the cursor on the program you want to edit.
But it is impossible to edit the timers which was set
through EPG.
●
To delete the timers press the BLUE key after
highlighting the cursor on the program you want to
delete.
3.2 Manual Setting
You can reserve the programs manually.
Set channel, date, start/end time and frequency by using
¦/‹ or œ/ƒ keys.
GB-20
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 21
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
3.3 Guard-Band Time
Guard-Band time is a function to ensure, that whole event
will fit in set time boundaries. 1 minute of Guard-Band
Time means that STB will start this timer operation 1
minute before set time and end 1 minute after set time.
Note : If the timers are conflicted with guard-band
time, they will not be reserved.
GB
4. Setup
4.1 Preference
This option enables you to change preset setting such as
Aspect Ratio, TV setting as per your requirement.
You can set the various preference settings you want.
●
Place the cursor on this sub menu and press OK key.
4.1.1 TV Aspect Ratio
●
Select the TV Aspect Ratio : STANDARD 4:3 ratio or
WIDE SCREEN 16:9 ratio type.
4.1.2 Aspect Ratio
●
16:9 LB: LB means the letter box. Select this when you
want to see a 16:9 ratio image on the 4:3 ratio TV
monitor. It shrinks the 16:9 ratio image with no screen
distortion so the top and bottom of the screen are black
empty.
●
Pan Scan: The image is center focused so the other
edges that exceed the screen limits are cropped.
●
Full: Select this when you want to see an image with
converted to full screen regardless of the aspect ratio of
sources.
Note : This menu will appear only when you set TV Aspect
Radio with 4:3.
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-21
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 22
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
4.1.3 TV Setting
●
Select the TV setting : Composite or RGB.
You can select the Video signal type.
4.1.4 Automatic Subtitles
●
Select Automatic Subtitles "On", "Off" or "Hard of hear".
If you select "On" and the channels support subtitles,
you can see the subtitles automatically. In this case,
you don't need to press SUBTITLE key. "Hard of hear"
option enables the hearing-impaired to see the special
subtitles.
4.1.5 Banner Time
●
Set the display duration of the banner(information) box
displayed in the screen. The time ranges from 1 to 60
seconds.
●
Setting is made with the numeric keys or œ/ƒkeys.
4.1.6 Dolby Digital
●
Select Dolby Digital: Use the œ/ƒ keys to select ON or
OFF, then press the OK button.
GB-22
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 23
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
4.2 Transparency
4.2.1 OSD
●
Select OSD transparency level from 0 to 100%. Setting
is made with numeric keys or œ/ƒkeys.
GB
4.2.2 Subtitles
●
Select Subtitles transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with numeric keys or œ/ƒkeys.
4.2.3 Teletext
●
A
B
L
E
R
Select Teletext transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with numeric keys or œ/ƒkeys.
E
C
E
I
V
E
R
GB-23
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 24
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
4.3 Language
The Language option allows the user to select the desired
language for OSD, Audio Out and Subtitles. 5 languages
are available.
4.3.1 OSD
You can set the OSD language. To accommodate user
from different regions speaking different languages, OSD
languages are available 5 languages. (English, Danish,
Finnish, Norwegian and Swedish provided currently)
●
Use the œ/ƒ keys to select a desired language, then
press the OK key.
4.3.2 Audio Out
You can set the audio language.
●
Use the œ/ƒkeys to select a desired language, then
press the OK key.
●
Five languages are supported.(English, Danish, Finnish,
Norwegian and Swedish)
4.3.3 Subtitles
You can set the language of subtitles.
●
Use the œ/ƒkeys to select a desired language, then
press the OK key.
●
Five languages are supported.(English, Danish, Finnish,
Norwegian and Swedish)
GB-24
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 25
DCB-B270Z
OPERATING THE RECEIVER
4.4 System
This menu consists of 2 sub-menus : Product Info and
Reset.
●
Place the cursor on this sub menu and press OK key.
4.4.1 Product Info
●
If new software is available "SW Update" buttons will be
activated so you can update the receiver. There are two
types of updates. In the Manual mode, you can select
the Frequency, Modulation, Symbol Rate and PID value
using ¦/‹, œ/ƒor numeric keys. If you don't know
those informations, press the Auto mode.
Note : If the receiver is updated via "SW Update", the
version number may be changed.
4.4.2 Reset
This is to restore the factory set values in case the user
has encountered some problems after changing any new
values of channel data and others, which may be in error.
Select Reset menu in System menu and press OK key.
If you want to continue, select “YES” in the warning
window. The receiver will be reset to settings
automatically. Please note that the Factory Default
procedure may take a few seconds.
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-25
GB
If you have to contact your service provider or a service
center they might ask for information available from this
menu.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 26
DCB-B270Z
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
Solution of the problem
No display LED on
the front panel;
No power supply
Power cord
not plugged in correctly
Power cord plug in correctly
No pictures on the screen
Receiver in Standby mode;
SCART not connected tightly
to video output of television;
incorrect channel or video
output selected on television
Set receiver to “On”;
Check connection;
No sound
SCART connected incorrectly;
Loudness level = 0;
Muting active
Check connection;
Increase loudness on television set;
Press the MUTE key
Remote Control does not
operate directly
Incorrect operation;
Point remote control
towards the Receiver.
Replace batteries or insert correctly
Batteries dead or inserted
incorrectly
Poor picture quality
signal strength in
Signal strength too low
Check channel and video output
(TV instruction manual)
Check all wire connections.
On-Screen Error Messages: cable not connected or not
“Searching for signal”
tight
“No signal”
Check connection
On-Screen Error Message
“No programs are stored”
Scan channels. Please go to Installation
menu
Channel lists not installed
On-Screen Error Messages: Smartcard:
“Smartcard failure”
- not plugged in correctly;
“Unknown smartcard”
- not plugged in.
“Please insert Smartcard”.
(depend on model)
Check the Smartcard.
“Insert the Smartcard.”
Note : Some local cable networks may not transmit the digital broadcasting. In that case,
please contact with corresponding networks.
DISPOSAL
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never be disposed of with
household refuse. Please obtain appropriate information about the regulations in your community,
and dispose of all refuse in accordance with regulations at the separate locations provided.
GB-26
D
I
G
I
T
A
L
C
A
B
L
E
00426A_B270Z_XEE_Eng
4/26/07
11:39 AM
Page 27
DCB-B270Z
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply
Type
Input voltage
Fuse rating
SMPS
AC 100-240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6AH
Tuner & Demodulator
Input Frequency
DEMODULATION
SYMBOL RATE
Constellation
CABLE OUT
VHF,UHF BAND(50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Msps
16, 32, 64, 128, 256 QAM
LOOP OUT FOR ANALOG RECEIVER
GB
Video decoder
System decoding
MPEG 2 ISO/IEC 13818-2
(Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1 ~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Profile and level
Data rate
Video formats
Picture resolution
Audio Decoder
System decoding
Audio mode
Sampling frequency
MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 layer I & II
MONO, DUAL, STEREO, JOINT STEREO
32, 44.1, 48 kHz
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
VIDEO
Interface
Impedance
Output level
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75 Ω
1Vp-p
AUDIO Interface
Impedance
Output level
S/PDIF (Digital Audio Output)
Scart
600 balance
2.0Vp-p max (controllable)
MEMORY
Flash
SDRAM
2MB
16MB
PHYSICAL SPECIFICATION
Size (W x D x H)
Weight (Net)
A
B
L
E
R
E
C
E
I
V
233 x 176 x 38 mm
0.95Kg
E
R
GB-27
MF68-00426A
MOTTAGARE FÖR DIGITAL KABEL-TV