Zanussi ZRT 6656 User manual

DK
GB
Brugsanvisning
User manual
2
12
Køle-/fryseskab
Fridge-Freezer
ZRT318W
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
4
5
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Når der opstår fejl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det
forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt.
For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med
dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har
ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem
eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for
kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt)
og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre
apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren
eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det
ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/
eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som
forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i
køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan
(R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan
tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller
forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade
på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning,
stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
1) Hvis der er lampedæksel på
2Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget
af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget
stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder
løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed
ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller
våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere
tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da
de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 2)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været
optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på
pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af
produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra
fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket
tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle,
hvis du ikke kan komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug
en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand.
Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de
pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke
apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er
købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte
apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om
apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når
apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 3)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde
ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger
fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med
, kan genvanvendes.
symbolet
Betjening
Tænde
Slukning
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling
"O".
2) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
3) Hvis beregnet til tilslutning til vand
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at
vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at
vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
•
•
•
•
Rumtemperaturen
Hvor tit døren åbnes
Mængden af mad
Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet
er helt fyldt, og termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl.
tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil
skade overfladen.
Daglig brug
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer
og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal
køling.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte
fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en
række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på
højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som
følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges,
kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
4Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Vigtigt Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper. Sæt den på det ønskede sted.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
Råd om køling
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen,
når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene.
Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og
der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det
er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et
svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges
på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2
dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes
ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/
de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere
eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges
i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben
længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan
kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der
ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt
og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den
mængde, du skal bruge;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
5
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for,
at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved
frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan
de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden;
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt
opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og
lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå
åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke
nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra strømforsyningen, før
der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de
er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren
bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger
apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte
plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber
over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet
ved leveringen.
Afrimning af fryser
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Vigtigt Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm
tykt.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag
avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Lad døren stå åben.
6Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af
indvendig, og proppen sættes i igen.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe
rim af fordamperen. Det kan beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde optøningen, med mindre de er anbefalet
af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim 4)og rengør apparatet inkl. alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
Når der opstår fejl
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket tages ud af
kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun
afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden
fagmand.
Problem
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift (kompressor,
kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Se efter, om apparatet står stabilt (alle
fire fødder skal hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Ingen strøm til apparatet. Der er ingen Prøv at tilslutte et andet el-apparatet i
strøm på stikkontakten.
den pågældende stikkontakt.
Kontakt en aut. installatør.
Pæren lyser ikke.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pære".
Kompressoren kører hele tiden.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke rigtigt lukket.
Se under "Lukke døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end
nødvendigt.
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen Under automatisk afrimning smelter
i køleskabet.
rim på bagpladen.
Det er helt normalt.
4) Hvis nødvendigt.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
7
Problem
Mulig årsag
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Løsning
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan Sørg for, at madvarerne ikke rører bagløbe ned i vandbeholderen.
pladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet Sæt afløbet til afrimningsvand på forog ned i beholderen oven over kom- damperbeholderen.
pressoren.
Temperaturen i skabet er for lav. Termostatknappen står ikke rigtigt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er for høj. Termostatknappen står ikke rigtigt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke rigtigt lukket.
Se under "Lukke døren".
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet.
For store mængder mad lagt i på sam- Læg mindre mad i ad gangen.
me tid.
Temperaturen i køleafdelingen er Der er ingen cirkulation af kold luft i
for høj.
apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft
i apparatet.
Temperaturen i fryseafdelingen
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Læg madvarerne, så den kolde luft kan
cirkulere.
Der dannes for meget rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke rigtigt lukket.
Se under "Lukke døren".
Termostatknappen står ikke rigtigt.
Vælg en højere temperatur.
Udskiftning af pære
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Træk krogen på
1
lampedækslet ud2
ad.
3. Fjern lampedæk3
slet.
4. Erstat pæren med
en ny pære med samme effekt (maks. effekt fremgår
af lampedækslet).
5.
6.
7.
8.
Monter lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn døren. Se efter, om lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
8Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Tekniske data
Mål
Højde
1209 mm
Bredde
496 mm
Dybde
604 mm
Temperaturstigningstid
17 h
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen
passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Nivellering
Ved opstillingen skal det
sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant.
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Afstandsstykker, bagpå
I posen med brugsanvisningen ligger der to afstandsstykker, der skal monteres som vist på tegningen.
1. Sæt afstandsstykkerne ind i hullerne. Se
efter, at pilen (A) vender som vist på tegningen.
2. Drej afstandsstykkerne 45° mod uret, til de
låses fast.
A
45˚
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
9
Vending af dør
Vigtigt Under de følgende operationer er det en god idé
at få en hjælper til at holde godt fast i skabets døre, mens
arbejdet udføres.
15 mm
15 mm
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som
Advarsel Det skal væradiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften
re muligt at koble apkan cirkulere frit omkring kabinettets bagside. Hvis apparatet fra lysnettet; Der skal
paratet skal stå under et overskab, skal der mindst være
derfor være let adgang til
100 mm mellem apparatets topplade og overskabets unstikket efter installationen.
derside. Så fungerer apparatet optimalt . Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan
sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod
væggen, skal der mindst være 10 mm til væggen, så døren
kan åbnes så meget, at hylderne kan tages ud.
min.100 mm
Placering
Døren vendes på følgende måde:
2
1
3
1. Tag stikket ud af kontak- 3. Tag dørene af ved at
trække lidt op i dem, og
ten.
2. Åbn fryserens dør. Løsn fjern hængslet.
hængslet.
4. Fjern blindpropperne
5. Skru de to justeringsfødover hullerne i modsatte si- der af, samt skruerne i nede.
derste dørhængsel. Fjern
nederste dørhængsel, og
montér det i den modsatte
side.
2
3
1
6. Skru den yderste skrue i 7. Skru øverste hængseltap 8. Skru tappen i på den
bunden ud, og skru den i på til døren ud.
modsatte side.
den modsatte side.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
10
9. Sæt dørene på tappene,
og montér dørene. Montér
hængslet.
11. Stram dørhængslet.
12. Fjern grebet, og montér 13. Sæt apparatet på plads,
Kontrollér, at dørene flugt- det 1)
bring det i vater, og vent
er.
mindst fire timer med at
slutte det til elnettet.
10. Sæt blindpropperne i
hullerne på den modsatte
side (ligger i posen med tilbehør).
1) Hvis nødvendigt
Slut med at kontrollere, at:
• alle skruer er strammet.
• døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet,
hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette
er tilfældet: Pakningen tilpasser sig efterhånden af sig
selv.
Hvis du ikke selv vil vende døren, kan du henvende dig
til Electrolux Hvidevareservice A/S. En tekniker vil herefter
vende døren mod betaling.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har
en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren
mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i
køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i
orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter
den stikkontakt, skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for
trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal tilsluttes jordklemmen
), hv is stikkontakten kun er for tobenet stik(mærket
prop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation
klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går
ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet
skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen,
anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren
opsætte en HFI-afbryder.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
11
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
14
14
15
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
19
19
22
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock
unusable before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
12
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause
a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover5) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air
outlet on the rear wall.6)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
Care and cleaning
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the appliance is Frost Free
7) If a water connection is foreseen
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
13
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical smell
of a brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the
medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset
the temperature regulator to a warmer setting.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
14
Thawing
Positioning the door shelves
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Important! Do not move
the glass shelf above the
vegetable drawer to ensure correct air circulation.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
15
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored
in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to
be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly
and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which
is already frozen, thus avoiding a rise in temperature
of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt
reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from
the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each
individual pack to enable you to keep tab of the storage
time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were
adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot
be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food
manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/
or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner.
This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
16
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three hours
using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it. Do not use
a mechanical device or any artificial means to speed up
the thawing process other than those recommended by
the manufacturer. A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their safe storage
life.
Periods of non-operation
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
When the appliance is not in use for long periods, take
the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 8)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling
in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable (all
the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
8) If foreseen.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
17
Problem
Possible cause
Solution
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The appliance has no power. There is Connect a different electrical appliance
no voltage in the mains socket.
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The compressor operates continually.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting proc- This is correct.
ess, frost defrosts on the rear plate.
Water flows into the refrigerator. The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into Make sure that products do not touch
the water collector.
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow Attach the melting water outlet to the
in the evaporative tray above the com- evaporative tray.
pressor.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too low.
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too high.
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same Store less products at the same time.
time.
The temperature in the refrigera- There is no cold air circulation in the
tor is too high.
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the freezer is Products are too near to each other.
too high.
Store products so that there is cold air
circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
18
Problem
Possible cause
Solution
The temperature regulator is not set
correctly.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
1. Remove the screw
from the lamp cover.
2. Pull outwards the
hook of the lamp
cover.
3. Remove the lamp
cover.
1
2
3
Set a higher temperature.
4. Replace the lamp with one of the same power (the
maximum power is shown on the light bulb cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the plug to the mains socket.
8. Open the door. Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Force Center.
Technical data
Dimension
Height
1209 mm
Width
496 mm
Depth
604 mm
Rising Time
17 h
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two spacers
which must be fitted as shown in the figure.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
19
1. Fit the spacers into
the holes. Make sure
that the arrow (A) is
positioned as shown
in the picture.
2. Turn counter-clockwise the spacers
through 45° until they
lock into place.
Levelling
A
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved
by two adjustable feet at
the bottom in front.
45˚
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
15 mm
Warning! It must be
possible to disconnect the appliance from the
mains power supply; the
plug must therefore be easily accessible after installation.
15 mm
The appliance should be installed well away from sources
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall and
the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
open enough so that the shelves can be removed.
min.100 mm
Location
To change the opening direction of the door, do these
steps:
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
20
2
1
3
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Open the door of the
freezer. Loosen the hinge.
3. Remove the doors by
pulling them slightly and
remove the hinge.
4. On the opposite side, re- 5. Unscrew both adjustable
move the hole covers.
feet and the screws of the
bottom door hinge. Remove the bottom door
hinge and install it on the
opposite side.
2
3
1
6. Unscrew the bottom far
side screw and install on
the opposite side.
7. Unscrew the top door
holding pin.
8. Screw the pin back on the 9. Fit the doors into the pins
other side.
and install the doors. Install
the hinge.
11. Tighten the hinge.
Make sure that the doors
are aligned.
12. Remove and install the 13. Reposition, level the
appliance, wait for at least
handle1)
four hours and then connect it to the power socket.
10. On the opposite site,
install the hole covers provided within the accessory
bag.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
21
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
23
www.zanussi.com
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
200382970-00-052009
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.zanussi.dk