Zanussi ZRB33104XA User manual

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
14
26
39
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
ZRB33104WA
ZRB33104XA
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bediening
Dagelijks gebruik
2
3
5
5
6
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
7
9
10
12
13
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Algemene veiligheid
•
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze
door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens
technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
•
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te sluiten.
Hierdoor kan de olie terug in de compressor
stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid
van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
De achterzijde van het apparaat moet tegen
de muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een plaats
met direct zonlicht.
www.zanussi.com
•
Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of kelders.
Til de voorkant van het apparaat op als u
hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer
te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
3
•
•
•
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Binnenverlichting
•
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gebruik
Gevaar voor letsel of schade aan het
apparaat.
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a),
aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit optreedt,
zorg er dan voor dat er zich geen vlammen
en andere ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in
het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is
niet geschikt voor de verlichting van
huishoudelijke ruimten.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en
herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien
de afvoer verstopt is, zal er water op de
bodem van het apparaat liggen.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in
het apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van
dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
www.zanussi.com
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
3
4
8
1
2
3
4
5
Groentelades
Kastplateaus
Flessenrek
Bedieningspaneel
Deurplateaus
5
6
7
6 Flessenrek
7 Vrieslades
8 Typeplaatje
Bediening
Inschakelen
Temperatuurregeling
Steek de stekker in het stopcontact.
Zet de temperatuurknop op een lagere stand
om de minimale koelte te verkrijgen, of een
hogere stand om de maximale koelte te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
www.zanussi.com
5
De exacte instelling moet echter gekozen
worden, rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
•
•
•
•
de kamertemperatuur
hoe vaak de deur wordt geopend
de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
de plaats van het apparaat
Als de omgevingstemperatuur hoog
is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de
koudste instelling staat, kan het
apparaat continu werken waardoor
er ijs op de achterwand wordt
gevormd. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet
worden om automatische ontdooiing
mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Eerste inschakeling
LET OP!
Laat, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt en de koelkast
voor de eerste keer aanzer, het
apparaat eerst minimaal 4 uur
rechtop staan. De olie heeft dan
genoeg tijd om terug te keren naar
de compressor. Anders kunnen de
compressor of de elektronische
onderdelen beschadigd raken.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u
er producten in plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk
kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel
moeten worden bewaard, verwijder dan alle
lades behalve de onderste mand die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste
plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval' is
vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere
tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet
u de thermostaatknop echter op een hogere
stand instellen om de maximale kou te
verkrijgen.
In deze conditie komt de
temperatuur in het koelkastgedeelte
mogelijk onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de thermostaatknop
weer in op een warmere instelling.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in het
onderste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden, staat vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens
deze periode geen ander voedsel toe om in te
vriezen.
6
www.zanussi.com
Ontdooien
Flessenrek
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk
van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Plaats de flessen (met de openingen naar voren
gericht) in het voorgeplaatste schap.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer
duren.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal glijschoenen zodat de legrekken op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurplateaus
Verwijdering van de vrriezerkorven
De vriesmandjes hebben een limietstop om te
voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of
vallen. Trek de korf naar u toe om het uit de
vriezer te halen, tot het niet verder kan, verwijder
de korf door de voorkant naar boven te
kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf
een beetje op en schuift u hem gekanteld in de
vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten
heen is, kunt u hem terug op zijn plaats
schuiven.
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
Trek het plateau geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en installeer het
plateau dan op een andere gewenste hoogte.
2
1
1
3
2
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
•
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
•
•
Een zacht gorgelend en borrelend geluid als
het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
www.zanussi.com
Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat veroorzaakt
door thermische uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
7
•
Een zacht klikkend geluid van de thermostaat
als de compressor aan of uit gaat.
Tips voor energiebesparing
•
•
De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
•
•
•
zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
•
•
•
•
•
•
•
Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze
moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld
worden om zoveel mogelijk lucht in te
sluiten.
Flessen: deze moeten een dop hebben en
opgeslagen worden oftewel in het flessenrek
of het deurflessenrek (indien voorzien).
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden, wordt vermeld
op het typeplaatje.
Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe
vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in
bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid
laten ontdooien die u nodig heeft
Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn
leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt
Mager voedsel kan beter worden ingevroren
dan vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel
minder lang in de vriezer goed blijft
Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen
Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
•
•
•
•
•
verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk;
als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in
te vriezen, volgen hier een paar belangrijke tips:
8
www.zanussi.com
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
•
•
•
maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
Controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon en vrij van restjes zijn.
Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels
aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor aan de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel. Deze handeling zal de
prestatie van het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt. Til de voorkant van
de koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de vloer
te voorkomen.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich
altijd vormen op de schappen van de
vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5
mm bereikt heeft. Het ontdooien kan
versneld worden door kommen met
heet water (niet kokend) in de vriezer
te zetten.
LET OP!
Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel
het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3. Verwijder de vriesladen.
4. Breng isolatiemateriaal aan rond de lades,
bijv. dikke doeken of kranten.
5. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde
opening in het midden van de bodem,
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak
regelmatig schoon te maken om te voorkomen
dat het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen.
www.zanussi.com
9
plaats er een opvangbak onder om het
dooiwater op te vangen.
6. Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint
te dooien (gebruik een houten of plastic
schraper).
7. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper
bewaren voor toekomstig gebruik.
8. Zet het apparaat aan en leg de ingevroren
levensmiddelen terug.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als
het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
op het stopcontact aan. Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel
staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand-by Sluit en open de deur.
stand.
De compressor werkt continu.
10
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer
dan nogmaals de temperatuur.
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De omgevingstemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de klimaathoog.
klasse.
Het voedsel dat in het apparaat Laat voedsel afkoelen tot kamerwerd geplaatst, was te warm.
temperatuur voordat u het opslaat
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De dop van de waterafvoer
bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer
op de juiste manier.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er is te veel rijp en ijs.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet aan- Maak de dooiwaterafvoer vast op
gesloten op de verdamperbak
de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuurknop is niet go- Stel een hogere/lagere temperatuur
te laag/hoog.
ed ingesteld.
in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig
is.
Er is geen koude luchtcirculatie Zorg ervoor dat er koude luchtcirin het apparaat aanwezig.
culatie in het apparaat aanwezig is.
www.zanussi.com
11
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
1
2
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
klantenservice.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
1
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde vermogen en vorm dat
specifiek bedoeld is voor huishoudelijke
apparaten. (het maximale vermogen wordt
getoond op de afdekking van het lampje).
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
LET OP!
Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Beweeg tegelijkertijd de transparante
deksel zachtjes omhoog en omlaag en haak
deze tegelijk los in de richting van de pijlen.
Montage
WAARSCHUWING!
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking
van het apparaat kan enkel
gegarandeerd worden als het
opgegeven temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen hebt
m.b.t. de montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de dealer,
uw klantenservice of de
dichtstbijzijnde technische dienst
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
12
Aansluiting op het elektriciteitsnet
•
•
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De netsnoerstekker
is voorzien van een contact voor dit doel Als
het stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
www.zanussi.com
•
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
•
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Technische informatie
Technische gegevens
Hoogte
mm
1745
Breedte
mm
595
Diepte
mm
642
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
uur
30
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant van het
apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
www.zanussi.com
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
13
Contents
Safety information
Safety instructions
Product description
Operation
Daily use
14
15
17
17
18
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
19
20
22
24
24
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Keep all packaging away from children.
General Safety
•
•
14
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Safety instructions
Installation
WARNING!
Only a qualified person must install
this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always wear
safety gloves.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
Wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to
allow the oil to flow back in the compressor.
Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
The rear of the appliance must stand against
the wall.
Do not install the appliance where there is
direct sunlight.
Do not install this appliance in areas that are
too humid or too colds, such as the
construction appendices, garages or wine
cellars.
www.zanussi.com
•
When you move the appliance, lift it by the
front edge to avoid scratching the floor.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Service or an electrician to change the
electrical components.
The mains cable must stay below the level of
the mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure
that there is access to the mains plug after
the installation.
Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
15
Use
Care and cleaning
WARNING!
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical shock
or fire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this
appliance.
Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless they
are stated applicable by the manufacturer.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. This gas is
flammable.
If damage occurs to the refrigerant circuit,
make sure that there are no flames and
sources of ignition in the room. Ventilate the
room.
Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on
the drink container.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are wet or
damp.
Do not freeze again food that has been
thawed.
Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Risk of injury or damage to the
appliance.
•
•
•
Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do
the maintenance and the recharging of the
unit.
Regularly examine the drain of the appliance
and if necessary, clean it. If the drain is
blocked, defrosted water collects in the
bottom of the appliance.
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and
pets to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance
correctly.
Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat exchanger.
Internal light
•
16
The type of lamp used for this appliance is
not suitable for household room illumination
www.zanussi.com
Product description
Product overview
1
2
3
4
8
1
2
3
4
5
Vegetable drawers
Cabinet shelves
Bottle rack
Control panel
Door shelves
5
6
7
6 Bottle shelf
7 Freezer drawers
8 Rating plate
Operation
Switching on
Temperature regulation
Insert the electrical plug into a wall socket.
Turn the temperature regulator towards a lower
settings to obtain the minimum coldness, or
toward a higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the
most suitable.
Turn the temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.
www.zanussi.com
17
The exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance
depends on:
•
•
•
•
the room temperature;
how often the door is opened;
the quantity of food stored;
the location of the appliance.
If the ambient temperature is high or
the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to a low
temperature, it may cause frost to
form on the rear wall. In this case,
set the temperature regulator to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and reduced
energy consumption.
Daily use
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Initial power on
CAUTION!
Before inserting the power plug in to
the outlet and switching on the
cabinet for the first time, leave the
appliance standing upright for at
least 4 hours. This will assure a
sufficient amount of time for the oil
to return to the compressor.
Otherwise the compressor or
electronic components may sustain
damage.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, let the appliance run at least 2 hours
before putting products in the freezer
compartment.
The freezer baskets ensure that it is quick and
easy to find the food packages you want. If
large quantities of food are to be stored, remove
all drawers except for the bottom basket which
secures good air circulation. It is possible to
place food that protrudes 15 mm from the door
on all shelves except the top one.
In the event of accidental defrosting,
for example due to a power failure, if
the power has been off for longer
that the value shown in the technical
characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after
cooling).
18
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn
the temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset
the temperature regulator to a
warmer setting.
Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.
The maximum amount of food that can be frozen
in 24 hours is specified on the rating plate, a
label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
www.zanussi.com
Positioning the door shelves
Removal of freezer baskets
To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
The freezing baskets have a limit stop to prevent
their accidental removal or falling out. At the
time of its removal from the freezer, pull the
basket towards yourself and, upon reaching the
end point, remove the basket by tilting its front
upwards.
Gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition as
required.
1
At the time of putting it back, slightly lift the
front of the basket to insert it into the freezer.
Once you are over the end points, push the
baskets back in their position.
3
2
2
Bottle rack
1
Place bottles (with the opening facing front) in
the pre-positioned shelf.
Hints and tips
Normal operating sounds
•
The following sounds are normal during
operation:
•
•
•
•
A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.
A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a
natural and not dangerous physical
phenomenon).
A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches on
or off.
Hints for energy saving
•
Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
www.zanussi.com
If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting and so
a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
•
•
•
do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
position food so that air can circulate freely
around it
19
Hints for refrigeration
•
Useful hints:
•
•
•
•
•
•
•
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf, or (if
equipped) on the bottle rack.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
•
•
•
the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;
freeze only top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
•
•
•
•
•
prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the packages
are airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
•
•
•
•
•
make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;
do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
•
•
•
20
clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning
products or wax polishes to clean
the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
www.zanussi.com
Take care of not to damage the
cooling system. When moving the
cabinet, lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during
normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always
form on the freezer shelves and
around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost
layer reaches a thickness of about
3-5 mm. Defrosting can be
accelerated by placing bowls with
hot water (not boiling) inside the
freezer.
CAUTION!
Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator
as you could damage it. Do not use
a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those
recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may
shorten their safe storage life.
1. Switch off the appliance and pull out the
plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Remove the freezer drawers.
4. Put insulating material around the drawers,
e.g. blankets or newspapers.
5. Leave the door open and insert the plastic
scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a basin underneath
to collect the defrost water.
6. Carefully scrape off the ice when it starts to
thaw (use a wood or a plastic scraper).
7. When all the ice has melted, dry the interior
thoroughly and keep the scraper for future
use.
8. Switch on the appliance and replace the
frozen foodstuff.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from electricity
supply.
2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the
appliance and all accessories.
4. Clean the appliance and all accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
www.zanussi.com
21
WARNING!
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.
Troubleshooting
WARNING!
Refer to Safety chapters.
What to do if...
Problem
The appliance does not operate.
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact
a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The compressor operates contin- Temperature is set incorrectly.
ually.
There is too much frost and ice.
22
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were put
in at the same time.
Wait some hours and then check
the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on the
rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door is not closed correctly or the gasket is deformed/
dirty.
Refer to "Closing the door".
The water drainage plug is not
correctly positioned.
Position the water drainage plug in
the correct way.
Food products are not wrapped properly.
Wrap the food products better.
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost melts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows inside the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water collector.
Make sure that food products do
not touch the rear plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is not
connected to the evaporative
tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature
decrease to room temperature before storage.
Many food products are stored
at the same time.
Store less food products at the
same time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been opened often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
If the advice does not lead to the
desired result, call the nearest
brand-mark service.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the After Sales Service.
www.zanussi.com
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a
longlife LED interior light.
CAUTION!
Disconnect the plug from the mains
socket.
1. At the same time, with the fingers expand
up and down the transparent cover and
unhook it in the direction of the arrows.
23
household appliances. (the maximum power
is shown on the light bulb cover).
3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door.
Make sure that the light comes on.
1
2
1
2. Replace the lamp with one of the same
power and shape, specifically designed for
Installation
Electrical connection
WARNING!
Refer to Safety chapters.
•
Positioning
•
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
•
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
•
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power
supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance
with current regulations, consulting a
qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation can
only be guaranteed within the
specified temperature range. If you
have any doubts regarding where to
install the appliance, please turn to
the vendor, to our customer service
or to the nearest Service Centre
Technical information
Technical data
Height
24
mm
1745
www.zanussi.com
Width
mm
595
Depth
mm
642
Rising time
Hours
30
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in the
rating plate, on the external or internal side of
the appliance and in the energy label.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
www.zanussi.com
appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal
office.
25
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
26
27
29
29
30
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
32
33
34
37
37
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Consignes générales de sécurité
•
26
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte
de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés
par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf
s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Instructions de sécurité
Installation
•
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
www.zanussi.com
•
•
•
•
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
N'installez pas l'appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans un endroit trop
humide ou trop froid, comme une
dépendance extérieure, un garage ou une
cave.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le
sol.
Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
L'appareil doit être relié à la terre.
27
•
•
•
•
•
•
•
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la fiche
secteur, le câble d'alimentation ou le
compresseur. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
d'alimentation est accessible une fois
l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
Usage
•
•
•
•
Éclairage interne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec
les parties en plastique de l'appareil.
Ne placez jamais de boissons gazeuses
dans le congélateur. Cela engendrerait une
pression sur le récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil
n'est pas adapté à l'éclairage de votre
habitation.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure corporelle ou de
dommages matériels.
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur avec
les mains mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération. L'entretien
et la recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si
l'orifice est bouché, l'eau provenant du
dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants
et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations sur
la marche à suivre pour mettre l'appareil au
rebut.
www.zanussi.com
•
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
Description de l'appareil
Vue d'ensemble du produit
1
2
3
4
8
1
2
3
4
5
Bacs à légumes
Clayettes
Compartiment à bouteilles
Panneau de commande
Balconnets de porte
5
6
7
6 Compartiment à bouteilles
7 Tiroirs du congélateur
8 Plaque de calibrage
Fonctionnement
Mise en marche
Mise à l'arrêt
Insérez la fiche dans la prise murale.
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat
sur la position « O ».
Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
www.zanussi.com
29
Réglage de la température
Tournez le thermostat sur la position minimale
pour obtenir le niveau de froid minimal, ou sur la
position maximale pour obtenir le niveau de froid
maximal.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Le réglage exact doit être effectué en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
•
•
•
la température ambiante,
la fréquence d'ouverture de la porte,
la quantité d'aliments stockés,
•
l'emplacement de l'appareil.
Si la température ambiante est
élevée ou l'appareil très rempli et si
le thermostat est réglé sur la
température la plus basse, cela peut
provoquer la formation de givre sur
la paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la position du
thermostat pour obtenir moins de
froid, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies
d'énergie.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Première mise sous tension
ATTENTION!
Avant d'insérer la fiche
d'alimentation dans la prise murale
et d'allumer l'appareil pour la
première fois, laissez l'appareil en
position verticale pendant au moins
4 heures. Cela laissera suffisamment
de temps à l'huile de retourner
jusqu'au compresseur. Sans cela, le
compresseur et les composants
électroniques pourraient être
endommagés.
Conservation d'aliments congelés et
surgelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
laissez fonctionner l'appareil au moins 2 heures
avant de placer des produits dans le
compartiment congélateur.
Les paniers de congélation vous permettent de
retrouver rapidement et facilement les sachets
d'aliments dont vous avez besoin. Si vous devez
stocker une grande quantité d'aliments, retirez
tous les tiroirs, à l'exception du panier inférieur
qui permet une circulation d'air optimale. Vous
pouvez placer des aliments dépassant des
clayettes, à l'exception de la clayette supérieure,
à condition de laisser un espace de 15 mm
entre l'aliment et la porte.
30
En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a
duré plus longtemps qu'indiqué au
paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver à long
terme des aliments congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat sur la position maximale
pour obtenir plus de froid.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en
dessous de 0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur une
position inférieure pour obtenir
moins de froid.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le
compartiment inférieur.
La quantité maximale de denrées fraîches que
vous pouvez congeler par tranche de 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique
(située à l'intérieur de l'appareil).
www.zanussi.com
Le processus de congélation dure 24 heures :
vous ne devez ajouter aucun autre aliment à
congeler pendant cette période.
Porte-bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers l'avant) sur
la clayette prévue à cet effet.
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à température
ambiante en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : la cuisson sera
cependant un peu plus longue.
Glissières amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes
puissent être positionnées comme vous le
souhaitez.
Retrait des bacs de congélation
Les bacs de congélation sont équipés d'une
butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou
leur chute. Pour retirer le bac du congélateur,
tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la
butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers
le haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du
bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que
vous avez dépassé la butée, poussez le bac
dans la bonne position.
Mise en place des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
2
1
Tirez progressivement le balconnet dans le sens
des flèches pour le dégager, puis
repositionnez-le selon les besoins.
1
3
2
www.zanussi.com
31
Conseils
Bruits normaux de fonctionnement
•
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
•
•
•
•
•
Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un bruit de craquement soudain provenant
de l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel
et inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
Conseils d'économie d'énergie
•
•
Évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la
laissez ouverte que le temps nécessaire.
Si la température ambiante est élevée, le
thermostat réglé sur la position maximale et
l'appareil plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez
le thermostat sur une température plus
élevée pour faciliter le dégivrage
automatique, ce qui permet ainsi
d'économiser de l'énergie.
Conseils pour la réfrigération des
aliments frais
Pour obtenir les meilleurs résultats :
•
•
•
n'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le
réfrigérateur
couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
placez correctement les aliments pour que
l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
•
•
32
Viande (tous types de viande) : enveloppezla dans des sachets en plastique et placez-la
sur la clayette en verre au-dessus du bac à
légumes.
Pour des raisons de sécurité, ne la
conservez de cette manière que pendant un
ou deux jours maximum.
•
•
•
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent
être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes.
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou des sachets en plastique,
afin que le volume d'air avec lesquels ils sont
en contact soit réduit autant que possible.
Bouteilles : elles nécessitent un bouchon et
doivent être stockées sur l'étagère à
bouteilles de la porte ou (si équipé) sur la
grille à bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
doivent pas être mis dans le réfrigérateur,
s'ils ne sont pas emballés.
Conseils pour la congélation
Voici quelques conseils importants pour obtenir
un processus de congélation optimal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respectez la quantité maximale de denrées
fraîches que vous pouvez congeler par
24 heures figurant sur la plaque
signalétique ;
Le processus de congélation dure
24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à
congeler pendant cette période ;
Congelez uniquement des aliments de
bonne qualité, frais et nettoyés ;
Préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés
à l'importance de la consommation ;
Enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou des sachets en plastique et
assurez-vous que les emballages sont
étanches ;
Ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers ;
Les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des
aliments ;
La température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment
congélateur, peut provoquer des brûlures ;
L'identification des emballages est
importante : indiquez la date de congélation
www.zanussi.com
du produit et respectez la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
•
Conseils pour le stockage des aliments
surgelés
•
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
•
•
assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été
correctement entreposées par le revendeur ;
•
prévoyez un temps réduit au minimum pour
le transport des denrées du magasin
d'alimentation à votre domicile ;
évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que le
temps nécessaire ;
une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés ;
ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
•
•
•
nettoyez l'intérieur et les accessoires avec
de l'eau tiède et un détergent doux.
lavez régulièrement le joint de porte en
caoutchouc.
rincez et séchez soigneusement.
Ne tirez pas, ne déplacez pas,
n'endommagez pas les tuyaux et/ou
câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
N'utilisez jamais de détergents, de
poudres abrasives, de produits de
nettoyage très parfumés ou de
produits caustiques pour nettoyer
l'intérieur de l'appareil car cela
risque d'endommager la surface et
de laisser une forte odeur.
Nettoyez le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse. Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet des
économies d'électricité.
Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération. Lorsque
vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de
rayer le sol.
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située au
milieu du compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de couler à
l'intérieur de l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se
forme toujours sur les clayettes du
congélateur et autour du
compartiment supérieur. Dégivrez le
congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre
3 et 5 mm. Pour accélérer le
dégivrage, placez un récipient d'eau
chaude (non bouillante) dans le
congélateur.
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
www.zanussi.com
33
ATTENTION!
N'utilisez en aucun cas d'objets
métalliques ou tranchants pour
gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de
le détériorer. N'utilisez aucun
dispositif mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage hormis ceux
recommandés par le fabricant. Une
élévation de la température des
denrées congelées, pendant le
dégivrage, peut réduire leur durée
de conservation.
1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de
la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppezles dans plusieurs feuilles de papier journal
et conservez-les dans un endroit frais.
3. Retirez les paniers de congélation.
4. Enveloppez les paniers dans une matière
isolante comme une couverture ou du
papier journal.
5. Laissez la porte ouverte et utilisez la spatule
en plastique comme gouttière en l'insérant
dans l'emplacement prévu à cet effet.
Placez au-dessous un récipient dans lequel
s'écoulera l'eau de dégivrage.
6. Retirez soigneusement la glace quand elle
commence à fondre (utilisez une spatule en
bois ou en plastique).
7. Une fois la glace fondue, épongez et
séchez soigneusement l'intérieur du
congélateur et conservez la spatule pour
une prochaine utilisation.
8. Rebranchez l'appareil, remettez-le en
service et replacez les aliments congelés à
l'intérieur.
En cas de non-utilisation prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez
l'appareil ainsi que tous les accessoires.
4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
AVERTISSEMENT!
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci et ceci
en tenant compte de sa charge et
de son autonomie de
fonctionnement.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
34
Cause probable
L'appareil est à l'arrêt.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
Solution
La fiche du câble d'alimentation Branchez correctement la fiche du
n'est pas correctement insérée câble d'alimentation dans la prise
dans la prise de courant.
de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
Le compresseur fonctionne en
permanence.
Il y a trop de givre et de glace.
Il y a une erreur dans le réglage Reportez-vous au chapitre « Foncde la température.
tionnement ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les
mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez correctement le bouchon de
la gouttière d'évacuation de l'eau.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les produits de façon plus
adaptée.
Il y a une erreur dans le réglage Reportez-vous au chapitre « Foncde la température.
tionnement ».
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
www.zanussi.com
35
Problème
Cause probable
Solution
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau
au bac d'évaporation de l'eau de
dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les
placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente le
plus proche.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service aprèsvente.
Remplacement de l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage
à DEL longue durée.
36
ATTENTION!
Débranchez la fiche de l'appareil de
la prise secteur.
1. Dans le même temps, placez vos doigts en
haut et en bas du diffuseur transparent et
glissez-le dans le sens indiqué par les
flèches pour le détacher.
1
2
1
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les appareils
www.zanussi.com
électroménagers. (La puissance maximale
est indiquée sur le diffuseur.)
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Installation
Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
•
Installation
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
•
Température ambiante
•
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
•
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous
que la tension et la fréquence indiquées sur
la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau électrique
domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant
n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
à une mise à la terre séparée conformément
aux réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de non-respect de ces consignes de
sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Des problèmes fonctionnels peuvent
se produire sur certains types de
modèles fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul le
respect de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil. En cas
de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez
contacter le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
maintenance le plus proche.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Hauteur
www.zanussi.com
mm
1745
37
Largeur
mm
595
Profondeur
mm
642
Autonomie de fonctionnement
Heures
30
Voltage
V
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur
ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette
énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
38
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
www.zanussi.com
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Betrieb
Täglicher Gebrauch
39
40
42
42
43
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
45
46
47
50
50
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
www.zanussi.com
39
•
•
•
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse
um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu
vermeiden.
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
40
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor
Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich, damit das
Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
•
•
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die Wand
gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein
könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten
oder kalten Orten auf, wie z. B. in
Nebengebäuden, Garagen oder Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an,
um den Fußboden nicht zu verkratzen.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor)
nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an
den technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
•
•
Innenbeleuchtung
•
WARNUNG!
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für
diesen Zweck zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht
zu beschädigen. Er enthält Isobutan
(R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad
an Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen
Sie bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf
die Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
www.zanussi.com
Der in diesem Gerät verwendete Lampentyp
eignet sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
•
Verwendung
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- und
Brandgefahr.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder
den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht,
falls Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht
wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung tiefgekühlter
Lebensmittel.
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet und
nachgefüllt werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss
des Geräts und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind
ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
41
•
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in
der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
Gerätebeschreibung
Geräteübersicht
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
Obst- und Gemüseschubladen
Geräteablagen
Flaschenhalter
Bedienfeld
Türablagen
6
7
6 Flaschenablage
7 Gefrierschubladen
8 Typenschild
Betrieb
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position „O“.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
42
www.zanussi.com
Temperaturregelung
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen oder auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden Faktoren
abhängt:
•
Raumtemperatur
•
•
•
Häufigkeit der Türöffnung
Menge der eingelagerten Lebensmittel
Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf eine niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann an der
Rückwand zu Reifbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur mit dem
Temperaturregler eingestellt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Erstes Einschalten
ACHTUNG!
Bevor Sie den Stecker in die
Wandsteckdose stecken und das
Gerät zum ersten Mal einschalten,
lassen Sie es mindestens 4 Stunden
aufrecht stehen. Diese Zeit ist
ausreichend, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Anderenfalls können der
Kompressor oder elektronische
Bauteile beschädigt werden.
Lagern von gefrorenen Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät bei der ersten
Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige
Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden
lang eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel in
den Gefrierraum hineingeben.
Die Gefrierkörbe ermöglichen eine
übersichtliche Lagerung und schnelles
Auffinden Ihrer Lebensmittel. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert werden
sollen, können die Schubladen
herausgenommen werden. Nur der unterste
Korb, der eine ausreichende Luftzirkulation
gewährleistet, sollte an seinem Platz verbleiben.
Es ist auf allen Ablagen - mit Ausnahme der
obersten Ablage - möglich, Lebensmittel bis zu
einem Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
www.zanussi.com
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als
der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“)
zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und
tiefgefrorenen Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang
beschleunigen, drehen Sie den
Temperaturregler auf eine höhere Einstellung,
um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Unter diesen Umständen kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0
°C fallen. Ist dies der Fall, drehen
Sie den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in das unterste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
43
kann, ist auf dem im Inneren des Geräts
befindlichen Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können
Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert
werden.
Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder
bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus
dem Gefriergerät entnommen und anschließend
sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
Entnahme von Gefrierkörben
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der ein versehentliches
Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert.
Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu
nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den
Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb
mit der Vorderseite nach oben, bis er sich
herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder in das Gerät
einschieben möchten, heben Sie die
Vorderseite des Korbs leicht an und setzen Sie
ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der
Gefrierkorb über den Anschlag hinweg ist,
schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche
Position.
Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie die Türablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt.
Dann setzen Sie sie in die gewünschte Position
ein.
2
1
1
3
2
44
www.zanussi.com
Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
•
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
•
•
•
•
•
Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt
wird.
Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch
vom Kompressor, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird.
Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
•
•
•
Energiespartipps
•
•
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist,
der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem
Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen und
damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
•
•
•
Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
•
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
•
•
•
•
•
•
Tipps:
•
Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie Fleisch
in einem Frischhaltebeutel und legen Sie
diesen auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
www.zanussi.com
Bitte lagern Sie Fleisch aus
Sicherheitsgründen nur einen oder maximal
zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der
Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und
in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n)
legen.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden,
um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten im Kühlschrank nicht
unverpackt aufbewahrt werden.
•
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach.
Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein.
Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie benötigen.
Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht in
Alufolie oder in Gefrierbeuteln und achten
Sie darauf, dass die Verpackung so wenig
Luft wie möglich enthält.
Achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass sie keinen Kontakt mit Gefriergut
bekommen, da dieses sonst antauen könnte.
Magere Lebensmittel lassen sich besser und
länger als fetthaltige lagern; durch Salz wird
die maximale Lagerungsdauer verkürzt.
45
•
•
Wird Wassereis direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierfach verzehrt, kann dies zu
Frostbrand auf der Haut führen.
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren, um
einen genauen Überblick über die Lagerzeit
zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem
Gerät:
•
Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen
gelagert wurden.
•
•
•
•
Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit zum Gefriergerät zu
bringen.
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein
erneutes Einfrieren.
Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
•
•
•
Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu
gewährleisten, dass diese sauber und frei
von Fremdkörpern sind.
Spülen und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Geräts
und achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums
beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch vom
Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das
Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne
und läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an
der Rückwand des Kühlraums, damit das
Tauwasser nicht überläuft und auf die
gelagerten Lebensmittel tropft.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch
verbessert sich die Leistung des Geräts und es
verbraucht weniger Strom.
46
www.zanussi.com
Abtauen des Gefriergeräts
Auf den Ablagen des Gefriergeräts
und im Innern des oberen Fachs
bildet sich stets etwas Reif. Tauen
Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3
bis 5 mm erreicht hat. Stellen Sie
Schalen mit heißem Wasser (das
nicht kochen darf) in das Gerät, um
den Abtauprozess zu beschleunigen.
und bewahren Sie den Schaber für eine
spätere Verwendung auf.
8. Setzen Sie die Schubladen mit den
Lebensmitteln wieder ein und schalten Sie
das Gerät ein.
ACHTUNG!
Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer niemals mit scharfen
metallischen Gegenständen, da
dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts
kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es
an einem kühlen Ort.
3. Nehmen Sie die Gefrierschubladen heraus.
4. Wickeln Sie die Gefrierschubladen in
wärmeisolierendes Material wie z. B.
Decken oder Zeitungen ein.
5. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen
und setzen Sie den Kunststoffschaber in die
entsprechende Aufnahme unten in der
Mitte; stellen Sie eine Schale zum
Auffangen des Tauwassers darunter.
6. Entfernen Sie die Eisschicht vorsichtig mit
einen Eisschaber aus Holz oder Kunststoff,
wenn sie beginnt anzutauen.
7. Ist das Eis vollständig geschmolzen, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie den Innenraum und das
gesamte Zubehör.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiterlaufen
lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Kühlgut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
Fehlersuche
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
www.zanussi.com
47
Was tun, wenn...
Problem
Das Gerät funktioniert nicht.
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Hauptstecker steckt nicht
korrekt in der Netzdose.
Hauptstecker korrekt in die Netzdose stecken.
Es liegt keine Spannung an der Schließen Sie ein anderes ElektroSteckdose an.
gerät an die Netzdose an. Wenden
Sie sich an einen Fachelektriker.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht einwandfrei
aufgestellt.
Prüfen, ob das Gerät stabil steht.
Die Leuchte funktioniert nicht.
Die Leuchte ist im Modus
Stand-by .
Tür schließen und wieder öffnen.
Die Leuchte ist defekt.
Siehe "Leuchte ersetzen".
Inkorrekte Temperatureinstellung.
Siehe Kapitel "Betrieb".
Viele Nahrungsmittelprodukte
wurden gleichzeitig eingelagert.
Einige Stunden warten, dann die
Temperatur erneut prüfen.
Raumtemperatur zu hoch.
Siehe Klimaklassen auf dem Leistungsschild.
Im Gerät eingelagerte Nahrungsmittelprodukte waren zu
warm.
Nahrungsmittelprodukte vor dem
Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
Tür nicht richtig geschlossen.
Siehe "Tür schließen".
Tür nicht richtig geschlossen
oder Flachdichtung deformiert/
verschmutzt.
Siehe "Tür schließen".
Der Kompressor arbeitet kontinuierlich.
Zu viel Reif und Eis.
Wasserablaufstopfen sitzt nicht Wasserablaufstopfen richtig einsetrichtig.
zen.
Nahrungsmittelprodukte nicht
ordnungsgemäß verpackt.
Nahrungsmittelprodukte besser
verpacken.
Inkorrekte Temperatureinstellung.
Siehe Kapitel "Betrieb".
Wasser läuft an der Rückwand
des Kühlschranks entlang.
Während des automatischen
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Das ist in Ordnung.
Wasser läuft im Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Wasserablauf reinigen.
48
www.zanussi.com
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Nahrungsmittelprodukte behindern den Ablauf von Wasser in
die Auffangrinne.
Sicherstellen, dass Nahrungsmittelprodukte nicht an der Rückwand
anstoßen.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Schmelzwasserablauf ist
nicht mit der Tauwasserschale
über dem Kompressor verbunden.
Schmelzwasserablauf mit Tauwasserschale verbinden.
Die Gerätetemperatur ist zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
korrekt eingestellt.
Höhere/niedrigere Temperatur einstellen.
Tür nicht richtig geschlossen.
Siehe "Tür schließen".
Temperatur der Nahrungsmittelprodukte zu hoch.
Die Nahrungsmittelprodukte vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur
abkühlen lassen.
Viele Nahrungsmittelprodukte
wurden gleichzeitig eingelagert.
Weniger Nahrungsmittelprodukte
gleichzeitig einlagern.
Reifschicht dicker als 4-5 mm.
Gerät abtauen.
Die Tür wurde häufig geöffnet.
Tür nur bei Bedarf öffnen.
Keine Kaltluftzirkulation im Ger- Keine Kaltluftzirkulation im Gerät.
ät.
Kann das gewünschte Ergebnis mit
dem Gerät nicht erzielt werden,
wenden Sie sich an den
nächstgelegenen Service des
Herstellers.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
www.zanussi.com
ACHTUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
1. Schieben Sie die transparente Abdeckung
mit den Fingern nach oben und unten und
nehmen Sie sie in Pfeilrichtung ab.
1
2
1
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung und Form,
die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen
49
ist. (Die maximal erlaubte Leistung finden
Sie auf der Lampenabdeckung.)
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder
an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
Montage
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
•
Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
•
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
•
•
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Geräts, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts wenden
Sie sich an den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder nächstgelegenen
Service-Partner.
Technische Daten
Technische Daten
Höhe
mm
1745
Breite
mm
595
50
www.zanussi.com
Tiefe
mm
642
Lagerzeit bei Störung
Stunden
30
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des
Geräts sowie auf der Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
www.zanussi.com
51
*
280154002-A-262014
www.zanussi.com/shop