Zanussi ZRG 717CW User manual

Over Megakeuze
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specificaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
• Verzorging
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreffende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.
DA
NL
EN
FR
DE
PT
ES
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Køleskab
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Frigorífico
Frigorífico
ZRG616CW
2
11
21
30
40
50
60
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
4
4
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Når der opstår fejl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det
forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt.
For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med
dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har
ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem
eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for
kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt)
og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre
apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren
eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det
ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
1) Hvis der er lampedæksel på
2
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/
eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som
forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i
køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan
(R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan
tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller
forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade
på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning,
stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget
af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget
stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder
løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed
ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller
våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere
tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da
de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af
produktet. Se de relevante vejledninger.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden
rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de
pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke
apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er
købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte
apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om
apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når
apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 2)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde
ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger
fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med
, kan genvanvendes.
symbolet
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling
"O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at
vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at
vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
2) Hvis beregnet til tilslutning til vand
3
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet
er helt fyldt, og termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl.
tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil
skade overfladen.
Daglig brug
Flytbare hylder
Isætning af hylder i dør
Køleskabets vægge har en
række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper. Sæt den på det ønskede sted.
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen,
når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene.
Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og
der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det
er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et
svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben
længere end højst nødvendigt.
4
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan
kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges
på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2
dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes
ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/
de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere
eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges
i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra strømforsyningen, før
der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de
er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren
bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger
apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte
plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber
over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet
ved leveringen.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim 3)og rengør apparatet inkl. alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
3) Hvis nødvendigt.
5
Når der opstår fejl
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket tages ud af
kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun
afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden
fagmand.
Fejl
Apparatet støjer
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift (kompressor,
kølekredsløb).
Mulig årsag
Apparatet står ikke fast
Apparatet virker ikke. Pæren vir- Der er slukket for apparatet.
ker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Løsning
Se efter, om apparatet står stabilt (alle
fire fødder skal hvile på gulvet)
Tænd for apparatet.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Ingen strøm til apparatet. Der er ingen Prøv at tilslutte et andet el-apparatet i
strøm på stikkontakten.
den pågældende stikkontakt.
Kontakt en aut. installatør.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Lampen er gået i dvale.
Luk døren, og åbn den igen.
Pæren er sprunget.
Se "Udskiftning af pære".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukke døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end
nødvendigt.
For høj temperatur i madvarer.
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur før opbevaring.
For høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen Under automatisk afrimning smelter
i køleskabet.
rimen på bagpladen.
Det er helt normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Rens afløbet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan Sørg for, at madvarerne ikke rører bagløbe ned i vandbeholderen.
pladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet Sæt afløbet til afrimningsvand på forog ned i beholderen oven over kom- damperbeholderen.
pressoren.
Temperaturen i apparatet er for
lav.
Termostatknappen står ikke rigtigt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i apparatet er for
høj.
Termostatknappen står ikke rigtigt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukke døren".
6
Fejl
Mulig årsag
For høj temperatur i madvarer.
Løsning
Lad madvaren køle ned til stuetemperatur før opbevaring.
For store mængder mad lagt i på sam- Læg mindre mad i ad gangen.
me tid.
Temperaturen i køleskabet er for Der er ingen cirkulation af kold luft i
høj.
apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft
i apparatet.
Udskiftning af pære
Gør følgende, hvis pæren skal skiftes:
1. Tag apparatets netstik ud af kontakten.
2. Skru skruen ud af lampedækslet.
3. Hægt den bevægelige del af ved at trykke på den, som
vist på tegningen.
4. Erstat pæren med en ny pære med samme effekt
(maks. styrke fremgår af lampedækslet)
5. Sæt lampedækslet på plads.
6. Skru skruen i lampedækslet.
7. Sæt netstikket i stikkontakten.
8. Åbn døren, og kontroller, at lampen tændes.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
Tekniske data
Mål
Højde
850 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen
passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
7
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Nivellering
Ved opstillingen skal det
sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden,
under apparatets forkant
(2). Juster evt. foden ved
at fjerne skiven (1).
1
2
Placering
Vending af dør
Vigtigt Under de følgende operationer er det en god idé
at få en hjælper til at holde godt fast i skabets døre, mens
arbejdet udføres.
8
Døren vendes på følgende måde:
15 mm
min.100 mm
Advarsel
Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet; Der
skal derfor være let adgang
til stikket efter installationen.
15 mm
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som
radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften
kan cirkulere frit omkring kabinettets bagside. Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være
100 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt . Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan
sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare
fødder i bunden af kabinettet.
Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod
væggen, skal der mindst være 10 mm til væggen, så døren
kan åbnes så meget, at hylderne kan tages ud.
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Vip forsigtigt apparatet
bagover, så kompressoren
ikke kan røre gulvet.
3. Skru de to justeringsfødder af.
4. Skru skruerne i dørens
nederste hængsel ud. Tag
hængslet af. Flyt tappen i
pilens retning.
5. Skru skruen ud, og skru
den i modsatte side.
6. Monter hængslet på
modsatte side.
7. Skru de to justeringsfødder i.
8. Skru de to skruer på bagsiden ud.
9. Skub toppladen tilbage,
og løft den ud af beslagene.
10. Skru skruerne i dørens
øverste hængsel ud.
11. Tag hængslet af. Flyt
tappen i pilens retning.
Monter hængslet på modsatte side.
12. Stram dørhængslet.
13. Sæt toppladen på.
14. Træk den fremad.
15. Skru de to skruer på
bagsiden i.
16. Fjern grebet, og montér
det 1) på modsatte side.
17. Sæt apparatet på plads,
bring det i vater, og vent
mindst fire timer med at
slutte det til elnettet.
1) Hvis nødvendigt
Slut med at kontrollere, at:
• alle skruer er strammet.
• døren åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet,
hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette
er tilfældet: Pakningen tilpasser sig efterhånden af sig
selv.
Hvis du ikke selv vil vende døren, kan du henvende dig
til Electrolux Hvidevareservice A/S. En tekniker vil herefter
vende døren mod betaling.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har
en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren
mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i
køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i
orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter
den stikkontakt, skabet skal forbindes til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for
trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal tilsluttes jordklemmen
), hv is stikkontakten kun er for tobenet stik(mærket
prop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation
klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går
ind i stikproppen.
9
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet
skabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen,
anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren
opsætte en HFI-afbryder.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
10
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
13
13
13
14
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
17
17
20
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
11
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 4) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het
apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
4) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
5) Indien er een wateraansluiting voorzien is
12
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
5)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Trek het plateau geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt
en plaats op een andere
gewenste hoogte terug.
13
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt
noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
14
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 6)en maak het apparaat en alle
accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de vloer
staan)
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
6) indien nodig,
15
Probleem
Het lampje brandt niet.
De compressor werkt continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Open en sluit de deur.
Het lampje is stuk.
Zie "Het lampje vervangen".
De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel is te
hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant Tijdens het automatische ontdooipro- Dat is normaal.
van de koelkast.
ces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
Er loopt water over de vloer.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
te laag.
De temperatuur in het apparaat is De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een lagere temperatuur in.
te hoog.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het voedsel is te
hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
De temperatuur in de koelkast is Er is geen koude luchtcirculatie in het Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
te hoog.
apparaat.
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
los.
16
3. Haak het bewegende deel los door erop te drukken,
zoals afgebeeld.
4. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen
(het maximale vermogen wordt weergegeven op de
lamp zelf)
5. Bevestig de afdekking van het lampje op zijn plaats.
6. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje
vast.
7. Sluit het apparaat opnieuw aan.
8. Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
550 mm
Diepte
612 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer
u het apparaat plaatst, het
waterpas staat. Deze stand
kan bereikt worden met de
twee afstelbare voetjes (2)
die aan de voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn. Stel de
voetjes indien nodig bij
door het afstandsstuk (1)
te verwijderen.
1
2
17
Plaats
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
18
15 mm
min.100 mm
Waarschuwing!
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te koppelen; de stekker moet daarom
na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
15 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het meubel. Als het apparaat onder een
hangend keukenkastje wordt geplaatst, moet de minimale
afstand tussen de bovenkant van het meubel en het wandkastje minstens 100 mm bedragen om optimale prestaties
te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat
beter niet onder een hangend keukenkastje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het meubel in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en het meubel ten minste 10 mm zijn om
de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Kantel het apparaat voorzichtig, zodat de compressor geen contact met de
vloer kan maken.
3. Schroef beide afstelbare
voetjes los.
4. Draai de schroeven van
het onderste deurscharnier
los. Verwijder het scharnier. Druk de pen in de richting van de pijl.
5. Draai de schroef los en
plaats deze aan de andere
kant.
6. Installeer het scharnier
aan de andere kant.
7. Schroef beide afstelbare
voetjes vast.
8. Draai de beide schroeven
aan de achterkant los.
9. Druk de bovenkant terug
en til deze op van de bevestigingselementen.
10. Draai de schroeven van
het bovenste deurscharnier
los.
11. Verwijder het scharnier.
Druk de pen in de richting
van de pijl. Installeer het
scharnier aan de andere
kant.
12. Draai het scharnier
vast.
13. Zet de bovenkant op zijn
plaats.
14. Trek deze naar voren.
15. Draai de beide schroeven aan de achterkant vast.
16. Verwijder en monteer
het handvat 1) op de tegenoverliggende zijde.
17. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
1) indien nodig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze
passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
19
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
20
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
23
23
23
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
25
26
27
29
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock
unusable before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
21
or damaged power plug may overheat and cause
a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover7) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
•
•
•
•
•
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.8)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Care and cleaning
Environment Protection
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
7) If the lamp cover is foreseen
8) If a water connection is foreseen
22
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
Switching off
Temperature regulation
•
•
•
•
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
room temperature
how often the door is opened
the quantity of food stored
the location of the appliance.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical smell
of a brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
Positioning the door shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
23
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored
in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/
or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner.
This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
24
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 9)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling
in case of a power failure.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take
the following precautions:
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable (all
the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The appliance has no power. There is Connect a different electrical appliance
no voltage in the mains socket.
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
During the automatic defrosting proc- This is correct.
ess, frost defrosts on the rear plate.
Water flows into the refrigerator. The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
9) If foreseen.
25
Problem
Possible cause
Solution
Products prevent that water flows into Make sure that products do not touch
the water collector.
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow Attach the melting water outlet to the
in the evaporative tray above the com- evaporative tray.
pressor.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too low.
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too high.
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same Store less products at the same time.
time.
The temperature in the refrigera- There is no cold air circulation in the
tor is too high.
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
Replacing the bulb
If you want to replace the bulb, do these steps:
1. Break the circuit of the appliance.
2. Unscrew the lamp cover securing screw.
3. Unhook the moving part by pressing it as shown in
the figure.
4. Replace the bulb with one of the same power (the
maximum power is shown on the light bulb cover)
5. Fix the lamp cover in place.
6. Screw the lamp cover securing screw.
7. Reconnect the appliance.
8. Open the door and check if the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension
26
Height
850 mm
Width
550 mm
Depth
612 mm
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved
by two adjustable feet at
the bottom in front (2). If
necessary adjust the feet
by removing the spacer
(1).
1
2
Location
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
15 mm
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply; the
plug must therefore be easily accessible after installation.
min.100 mm
Warning!
15 mm
The appliance should be installed well away from sources
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
hinges facing the wall, the distance between the wall and
the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
open enough so that the shelves can be removed.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
27
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Tilt back the appliance
carefully so that the compressor cannot touch the
floor.
3. Unscrew both adjustable
feet.
4. Unscrew the screws of
the door bottom hinge. Remove the hinge. Put over
the pin in the direction of
the arrow.
5. Unscrew and install the
screw on the opposite side.
6. Install the hinge on the
opposite side.
7. Screw both adjustable
feet.
8. Unscrew both screws on
the rear side.
9. Push back the top and lift
it from the fixing elements.
10. Unscrew the screws of
the door top hinge.
11. Remove the hinge. Put
over the pin in the direction
of the arrow. Install the
hinge on the opposite side.
12. Tighten the hinge.
13. Put the top in position.
14. Pull it forward.
15. Screw both screws on
the rear side.
16. Remove and install the
handle1) on the opposite
side.
17. Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power socket.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
28
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
29
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
32
32
32
33
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _
33
34
36
36
39
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil.
Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette
notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux
30
enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de
l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon
d'alimentation, prise, compresseur) doivent être
remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un
électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur
de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas sur la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 10) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux
rayons solaires.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
Utilisation quotidienne
Maintenance
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans
l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les
instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
11)
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités
locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
10) Si le diffuseur est prévu
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
31
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de
froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas,
il y a un risque de formation excessive de givre sur la
paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à
récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Emplacement des balconnets de la porte
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série
de glissières pour que
vous puissiez placer les
clayettes en fonction des
besoins.
En fonction de la taille des
emballages des aliments
conservés, les balconnets
de la porte peuvent être
positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
32
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain,
léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans
des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyezles en les essuyant pour éviter toute accumulation de
déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon
à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur
situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
33
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 12)et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la
présente notice, doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou à une personne compétente.
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Symptôme
Cause possible
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
12) si cela est prévu.
34
Solution
Symptôme
Cause possible
Solution
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La Branchez un autre appareil électrique
prise de courant n'est pas alimentée. sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus éleréglée.
vée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de
la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à température
vée.
ambiante avant de le placer dans l'appareil.
La température ambiante est trop éle- Réduisez la température ambiante.
vée.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur l'évaporateur.
De l'eau s'écoule dans le réfrigé- L'orifice d'évacuation de l'eau de dérateur.
givrage est obstrué.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Ce phénomène est normal.
Nettoyez l'orifice.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas l'évaporateur.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au pladans le plateau d'évaporation situé au- teau d'évaporation.
dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus éleréglée.
vée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus basréglée.
se.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de
la porte ».
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à température
vée.
ambiante avant de le placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits si- Introduisez moins de produits en même
multanément.
temps.
La température du compartiment L'air froid ne circule pas dans l'appa- Assurez-vous que l'air froid circule dans
réfrigérateur est trop élevée.
reil.
l'appareil.
35
Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :
1. Débranchez l'appareil.
2. Dévissez la vis du diffuseur.
3. Décrochez l'élément mobile en appuyant dessus
comme illustré.
4. Remplacez l'ampoule par un modèle semblable de
même puissance (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur)
5. Refixez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Rebranchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule fonctionne.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
850 mm
Largeur
550 mm
Profondeur
612 mm
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
Emplacement
N
+16 à + 32 °C
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
36
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil (2). Si
besoin est, réglez les
pieds en retirant l'entretoise (1).
1
2
Emplacement
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
15 mm
L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ;
il est donc nécessaire que la
prise murale reste accessible après l'installation.
min.100 mm
Avertissement
15 mm
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule
librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec les
charnières est face au mur, la distance entre le mur et
l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre
à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir
les clayettes.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les
étapes suivantes :
37
1. Retirez la fiche de la prise
de courant.
2. Inclinez l'appareil avec
précaution vers l'arrière
pour que le compresseur
ne touche pas le sol.
3. Dévissez les deux pieds
réglables.
4. Dévissez les vis de la
charnière inférieure de la
porte. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche.
5. Dévissez et installez la
vis sur le côté opposé.
6. Installez la charnière sur
le côté opposé.
7. Vissez les deux pieds réglables.
8. Dévissez les deux vis à
l'arrière.
9. Repoussez le plateau et
soulevez-le pour le dégager des éléments de fixation.
10. Dévissez les vis de la
charnière supérieure de la
porte.
11. Retirez la charnière.
Placez la goupille dans le
sens de la flèche. Installez
la charnière sur le côté opposé.
12. Serrez la charnière.
13. Remettez le plateau supérieur en place.
14. Tirez-le vers l'avant.
15. Vissez les deux vis à
l'arrière du plateau.
16. Déposez et installez la
poignée 1) de l'autre côté.
17. Remettez l'appareil en
place, mettez-le de niveau,
attendez quatre heures au
moins, puis branchez-le
sur le secteur.
1) si cela est prévu
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans
ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus
proche. Un technicien du S.A.V. pourra inverser le sens
d'ouverture de la porte, mais cette intervention vous sera
facturée.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
38
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
39
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40
42
42
42
43
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerät aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
45
46
47
49
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
40
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind
gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
im Gerät.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät, weil diese Explosionsgefahren
verursachen.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Tauwasserabfluss im Kühlraum. Reinigen Sie bei Bedarf
den Ablauf. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
•
•
•
•
•
•
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 14)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werden.
Symbol
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
13) wenn eine Abdeckung der
14) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
41
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes
von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
42
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt, dann
setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu
Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw.
in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
43
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese
sind dafür speziell verpackt.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt
werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese
sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht
zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
15) falls dies vorgesehen ist.
44
Abtauen des Kühlschranks
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 15)Reinigen Sie das Gerät und
alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
Störung
Das Gerät ist zu laut.
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Unebenheiten im Boden sind durch
Unterlegen nicht ausgeglichen worden.
Das Gerät funktioniert nicht. Die Das Gerät ist abgeschaltet.
Lampe funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Abhilfe
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem Boden stehen.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
liegt keine Spannung an der Netzdieser Steckdose funktioniert.
steckdose an.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".
Der Kompressor arbeitet ständig. Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
stellt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
45
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
Verdampferschale über dem Komder Verdampferschale.
pressor.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
stellt.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
stellt.
ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirku- Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
lieren.
Gerät zirkulieren kann.
Ersetzen der Lampe
Bitte ersetzen Sie die Lampe wie folgt:
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Drücken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf den
beweglichen Teil.
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht
auf der Abdeckung der Lampe)
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung korrekt an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
7. Schließen Sie das Gerät wieder an.
8. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Beleuchtung
funktioniert.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
46
Höhe
850 mm
Breite
550 mm
Tiefe
612 mm
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Ausrichten
Bei der Aufstellung des
Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen (2) am vorderen Sockel des Geräts
erreichen. Bei Bedarf kann
zum Einstellen der
Schraubfüße das Distanzstück (1) entfernt werden.
1
2
Standort
15 mm
min.100 mm
Warnung!
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Nach der Installation muss
die Steckdose daher zugänglich bleiben.
15 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einem Oberschrank installiert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einer überhängenden Wand nach
Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte
Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand
zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen,
damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet
werden kann.
47
Wechsel des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Neigen Sie das Gerät
vorsichtig nach hinten, so
dass der Kompressor den
Boden nicht berührt.
3. Schrauben Sie beide
Schraubfüße ab.
4. Lösen Sie die Schrauben
des unteren Türscharniers.
Nehmen Sie das Scharnier
ab. Stecken Sie den Bolzen
in Pfeilrichtung um.
5. Lösen Sie die Schraube
und setzen Sie diese auf der
gegenüber liegenden Seite
wieder ein.
6. Befestigen Sie das
Scharnier auf der gegenüber liegenden Seite.
7. Schrauben Sie die beiden Schraubfüße fest.
8. Lösen Sie die beiden
Schrauben auf der Rückseite.
9. Schieben Sie die Arbeitsplatte zurück und heben Sie sie von den Befestigungselementen herunter.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
10. Lösen Sie die Schrauben des oberen Türscharniers.
11. Nehmen Sie das Scharnier ab. Stecken Sie den
Bolzen in Pfeilrichtung um.
Befestigen Sie das Scharnier an der gegenüber liegenden Seite.
12. Ziehen Sie das Scharnier fest.
13. Setzen Sie die Arbeitsplatte in der richtigen Position wieder ein.
14. Ziehen Sie diese nach
vorn.
15. Ziehen Sie die beiden
Schrauben auf der Rückseite fest.
16. Bauen Sie den Griff aus
und 1) und auf der gegenüberliegenden Seite wieder
an.
17. Schieben Sie das Gerät
wieder an seinen Standort,
richten Sie es eben aus und
nehmen Sie es mindestens
vier Stunden lang nicht in
Betrieb. Schließen Sie
dann das Gerät an die
Stromversorgung an.
1) Falls dies vorgesehen ist
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät
anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen
48
möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann
auf Ihre Kosten umbauen.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht ge-
erdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
49
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
52
52
52
53
Limpeza e manutenção _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
54
56
56
59
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde
estas instruções e certifique-se de que elas acompanham
o aparelho em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por
omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte
o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e
retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
50
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/
ou bebidas numa casa normal, como explicado neste
manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito
refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer
e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 16) iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois
pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico
do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico
quanto à presença de água descongelada. Se necessário, limpe o escoamento. Se o escoamento estiver
bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do
aparelho.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 17)
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• Este aparelho deve ser reparado por um Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não
deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o
aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente
na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
16) Se a tampa da lâmpada tiver
17) Se estiver prevista uma ligação hídrica
51
Funcionamento
Ligar
Introduza a ficha na tomada.
Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros
do relógio para uma definição média.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição "O".
Regulação da temperatura
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura máxima.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Importante Se a temperatura ambiente for alta ou se o
aparelho estiver completamente cheio e estiver definido
para as temperaturas mais baixas, pode funcionar
continuamente causando a formação de gelo na parede
de fundo. Neste caso, o selector tem de estar definido para
uma temperatura mais elevada para permitir
descongelação automática e, por isso, consumo de
energia reduzido.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna
e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Prateleiras móveis
Posicionar as prateleiras da porta
As paredes do frigorífico
estão equipadas com uma
série de guias de modo a
que as prateleiras possam
ser posicionadas como
quiser.
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar, de seguida, reposicione como quiser.
52
Sugestões e conselhos úteis
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando
o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está
a ser bombeado e ouvirá um som surdo e um ruído
pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de
temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo
no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador
de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no
consumo de electricidade.
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se
tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno
e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um
dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar
cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos
e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha
de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo
de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser
armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
Limpeza e manutenção
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e
sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o
interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no
fundo do aparelho com uma escova ou um aspirador. Esta
operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema
de arrefecimento.
53
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de
alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor
de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para
um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga
da água resultante da descongelação no centro do canal
do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o
agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongelação 18)e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o
verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos
no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de problemas,
retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
Funcionamento ruidoso
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho não está apoiado correctamente
Verifique se o aparelho está estável (os
quatro pés devem estar no chão)
O aparelho não funciona. A lâm- O aparelho está desligado.
pada não funciona.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inseri- Ligue a ficha do aparelho correctamente
da na tomada.
à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não Ligue um aparelho eléctrico diferente à
existe tensão na tomada.
tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada não funciona.
18) Se previsto.
54
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
Problema
O compressor funciona continuamente.
Possível causa
Solução
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A porta não está fechada correctamen- Consulte "Fechar a porta".
te.
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
A temperatura ambiente está muito al- Diminua a temperatura ambiente.
ta.
A água escorre na placa traseira
do frigorífico.
Durante o processo de descongelação Isto está correcto.
automático, o gelo é descongelado na
placa traseira.
A água escorre para o frigorífico. A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a água escorra Certifique-se de que os produtos não
para o colector de água.
tocam na placa traseira.
A água escorre para o chão.
A saída de água descongelada não es- Engate a saída de água descongelada no
corre para o tabuleiro de evaporação tabuleiro de evaporação.
acima do compressor.
A temperatura no aparelho está
demasiado baixa.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho está
demasiado alta.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A porta não está fechada correctamen- Consulte "Fechar a porta".
te.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
Muitos produtos armazenados ao
mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao mesmo
tempo.
A temperatura no frigorífico está Não existe circulação de ar frio no
demasiado alta.
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação
de ar frio no aparelho.
Substituir a lâmpada
Se necessitar de substituir a lâmpada, execute os seguintes passos:
1. Desligue a alimentação do aparelho.
2. Desaperte o parafuso de fixação da cobertura da lâmpada.
3. Desengate a parte móvel pressionando-a como ilustrado na figura.
4. Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência
(a potência máxima está indicada na cobertura da
lâmpada)
5. Fixe a cobertura da lâmpada no lugar.
55
6. Aperte o parafuso de fixação da cobertura da lâmpada.
7. Volte a ligar o aparelho.
8. Abra a porta e verifique se a luz se acende.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.
Dados técnicos
Dimensões
Altura
850 mm
Largura
550 mm
Profundidade
612 mm
As informações técnicas encontram-se na placa de dados
no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de
energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura
ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
56
Nivelamento
Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado. Isto pode ser
obtido através de dois pés
ajustáveis na base, à frente
(2). Se necessário, ajuste
os pés removendo o espaçador (1).
1
2
Local
Reversibilidade da porta
Importante Recomendamos que execute as seguintes
operações com outra pessoa, que irá segurar as portas
do aparelho durante as operações.
15 mm
min.100 mm
Advertência
Tem de ser possível desligar
o aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de
estar facilmente acessível
após a instalação.
15 mm
O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor,
como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar
directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor
desempenho, se o aparelho estiver sob um armário de
parede suspenso, a distância mínima entre o topo do armário e o armário de parede deverá ser de, no mínimo,
100 mm . No entanto, o aparelho não deve ser colocado
sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e em que o lado
com dobradiças fique virado para a parede, a distância
entre a parede e o armário tem de ser, no mínimo, de 10
mm para permitir que a porta abra o suficiente para poder
retirar as prateleiras.
Para alterar o sentido de abertura, faça o seguinte:
57
1. Retire a ficha da tomada
eléctrica.
2. Incline para trás o aparelho, com cuidado, de forma a que o compressor não
toque no chão.
3. Desaperte os dois parafusos dos pés reguláveis.
4. Desaperte os parafusos
da dobradiça inferior da
porta. Retire a dobradiça.
Coloque a cavilha na direcção da seta.
5. Desaperte e monte o parafuso no lado oposto.
6. Monte a dobradiça no lado oposto.
7. Aperte os dois pés reguláveis.
8. Desaperte os dois parafusos no lado traseiro.
9. Empurre o tampo para
trás e levante-o dos elementos de fixação.
10. Desaperte os parafusos
da dobradiça superior da
porta.
11. Retire a dobradiça. Coloque a cavilha na direcção
da seta. Monte a dobradiça
no lado oposto.
12. Aperte a dobradiça.
13. Coloque o tampo.
14. Puxe-o para a frente.
15. Aperte os dois parafusos no lado traseiro.
16. Retirar e montar a pega
1) no lado oposto.
17. Volte a colocar o aparelho no sítio e nivele-o,
aguarde pelo menos quatro
horas e ligue-o à tomada.
1) Se previsto
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno),
pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao
aparelho. Nesse caso, aguarde o encaixe natural do vedante.
Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao Cliente mais perto.
Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo
técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados
por si.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de
alimentação doméstica.
58
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação
à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
59
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
62
62
62
63
Cuidado y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
63
64
66
66
69
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y
accidentes, es importante que todas las personas que
utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto
al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que
quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan
siempre de la información adecuada sobre el uso y la
seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas
de seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el
fabricante no se hace responsable de daños provocados
por omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los
niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o
quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar
el cierre de muelle antes de desechar el aparato anti60
guo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal
para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de ventilación
sin obstrucciones.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración,
a menos que el fabricante haya autorizado su utilización.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano
(R600a). Es un gas natural con un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar
modificar este producto en modo alguno. Cualquier
daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones
profesional.
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni
dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe
aplastado o dañado puede recalentarse y provocar
un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del
aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la
bombilla 19) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que
podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar
directa.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas de
plástico del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato,
ya que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
sobre almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Revise regularmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe.
Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la
base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce
recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la
instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se
toquen las partes calientes (compresor, condensador)
y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro de agua
potable. 20)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para
la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni
en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante
contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar
a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor. Los materiales de este aparato marcados
son reciclables.
con el símbolo
19) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
20) Si está prevista una conexión de agua
61
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un
ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura
hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más
bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más
altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende
de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es elevada o el
aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las
temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación de escarcha
en la pared posterior. En tal caso, el mando debe
colocarse a temperatura más elevada para permitir la
descongelación automática y reducir así el consumo
energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una
posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico
olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No emplear detergentes o polvos abrasivos
que podrían dañar las superficies.
Uso diario
Estantes móviles
Colocación de los estantes de la puerta
Las paredes del frigorífico
cuentan con guías para
colocar los estantes del
modo que se prefiera.
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar
a diferentes alturas.
eleve paulatinamente el
estante en la dirección de
las flechas hasta retirarlo
del soporte y colóquelo en
la posición que desee.
62
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el
refrigerante circula a través del circuito de refrigeración
o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante
es bombeado a través de todo el circuito y el compresor
emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino
crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto es
correcto.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más
tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura
del aparato se ha ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor podría funcionar
de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire
el regulador de temperatura a valores inferiores para
permitir la descongelación automática y ahorrar en el
consumo eléctrico.
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y
colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las
verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante
uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y
puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar
en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en
bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no
están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
Cuidado y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con agua templada
y un jabón neutro.
• revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta
para mantenerlas limpias y sin restos;
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de
la parte posterior del aparato con un cepillo o un aspirador. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y
reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración.
63
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el
exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a
la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador
del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado
en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida
del agua de descongelación situado en la mitad del canal
del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el
limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado
en el orificio de desagüe.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado,
tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele 21)y limpie el aparato y todos los accesorios;
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien
que lo inspeccione de vez en cuando para evitar que los
alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
Qué hacer si…
Advertencia Desenchufe el aparato antes de realizar
cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo
pueden ser llevadas a cabo por un técnico profesional
homologado.
Problema
El aparato hace ruido
Posible causa
64
Solución
El aparato no está bien apoyado en el Compruebe que los soportes del apasuelo
rato descansan sobre una superficie estable (las cuatro patas deben estar bien
apoyadas en el suelo)
El aparato no funciona. La bom- El aparato está apagado.
billa no funciona.
21) Si está previsto.
Importante Durante el funcionamiento normal del aparato
suelen producirse ciertos ruidos (compresor, circulación
del refrigerante).
Encienda el aparato.
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no está bien enchufado a la Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay Enchufe otro aparato eléctrico a la toma
voltaje en la toma de corriente.
de corriente.
Llame a un electricista homologado.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en modo de espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Cambio de la bombilla".
El compresor funciona continua- El ajuste de temperatura no es correc- Seleccione una temperatura más alta.
mente.
to.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga la puerta abierta más tiempo del necesario.
La temperatura del producto es dema- Deje que la temperatura del producto
siado alta.
descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlo.
La temperatura ambiente es demasia- Reduzca la temperatura ambiente.
do alta.
El agua fluye por la placa poste- Durante el proceso de descongelación Esto es correcto.
rior del frigorífico.
automática, la escarcha se derrite en
la placa posterior.
El agua fluye por el interior del
frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el agua
fluya al colector de agua.
Compruebe que los productos no tocan
la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
El agua de la descongelación no fluye Fije la salida de agua de descongelación
hacia la bandeja de evaporación sia la bandeja de evaporación.
tuada sobre el compresor.
La temperatura del aparato es
muy baja.
El ajuste de temperatura no es correc- Seleccione una temperatura más alta.
to.
La temperatura del aparato es de- El ajuste de temperatura no es correc- Seleccione una temperatura más fría.
masiado alta.
to.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es dema- Deje que la temperatura del producto
siado alta.
descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlo.
La temperatura del frigorífico es
demasiado alta.
Se han almacenado muchos productos a la vez.
Guarde menos productos al mismo
tiempo.
No hay circulación de aire frío en el
aparato.
Compruebe que el aire frío puede circular libremente en el aparato.
65
Cambio de la bombilla
Siga estos pasos para cambiar la bombilla:
1. Desenchufe el aparato.
2. Desenrosque el tornillo que fija la cubierta de la
bombilla.
3. Desenganche la pieza móvil presionándola como se
muestra en la figura.
4. Cambie la bombilla por otra de la misma potencia (la
potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla)
5. Fije la cubierta de la bombilla en su lugar.
6. Coloque el tornillo de la cubierta de la bombilla.
7. Vuelva a enchufar el aparato.
8. Abra la puerta y compruebe que se enciende la luz.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas de puerta defectuosas. Contacte al Centro de servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas
Altura
850 mm
Anchura
550 mm
Fondo
612 mm
La información técnica se encuentra en la placa de datos
técnicos, en el lado interior izquierdo del aparato, y en la
etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "información de
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
Colocación
N
+16°C a + 32°C
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
66
Nivelado
Al colocar el aparato compruebe que queda nivelado. Esto se puede conseguir utilizando las dos patas ajustables de la parte
inferior delantera (2). Si es
necesario, ajuste la pata
retirando el separador (1).
1
2
Ubicación
Cambio del sentido de apertura de las puertas
Importante Los procedimientos que se indican a
continuación requieren la ayuda de otra persona que
sujete bien las puertas del aparato durante todo el
proceso.
15 mm
min.100 mm
Advertencia
Puede que en algún momento sea necesario desenchufar el aparato de la toma
de corriente; por lo tanto, el
enchufe debe quedar accesible tras la instalación del
aparato.
15 mm
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de que el aire puede circular sin obstáculos por la
parte trasera del armario. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble de
cocina colgado en la pared, deje una distancia mínima
de 100 mm entre la parte superior del aparato y el mueble
de pared . No obstante, lo ideal sería que el aparato no
fuera debajo de ningún mueble colgado en la pared. La
base del aparato va provista de una o varias patas ajustables para garantizar un nivelado correcto del mismo.
Si el aparato se sitúa en esquina con las bisagras hacia
la pared, deje una distancia mínima de 10 mm entre la
pared y el mueble de modo que la puerta se pueda abrir
lo suficiente para retirar los estantes sin dificultad.
Para cambiar el sentido de apertura de las puertas, siga
estos pasos:
67
1. Desenchufe el aparato de
la toma de corriente.
2. Incline el aparato con
cuidado, de modo que el
compresor no toque el suelo.
3. Desatornille las dos patas ajustables.
4. Desatornille los tornillos
de la bisagra inferior de la
puerta. Retire la bisagra.
Coloque el pasador en la
dirección de la flecha.
5. Desatornille e instale el
tornillo en el lado contrario.
6. Instale la bisagra en el
lado opuesto.
7. Atornille las dos patas
ajustables.
8. Desatornille los dos tornillos del lado trasero.
9. Empuje la parte superior
hacia atrás y hacia arriba
para separarla de los elementos de fijación.
10. Desatornille los tornillos de la bisagra superior
de la puerta.
11. Retire la bisagra. Coloque el pasador en la dirección de la flecha. Instale la
bisagra en el lado opuesto.
12. Apriete la bisagra.
13. Coloque la parte superior en su posición.
14. Tire de ella hacia delante.
15. Atornille los dos tornillos del lado trasero.
16. Retire e instale la manilla 1) en el lado opuesto.
17. Coloque el aparato en
su lugar, nivélelo y espere
al menos cuatro horas antes de enchufarlo a la corriente.
1) Si está previsto que haya una
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la perfección en el
mueble si la temperatura ambiente es baja (es decir, en
invierno). En tal caso, espere hasta que la junta se fije al
mueble de forma natural.
Si prefiere no realizar los procedimientos anteriores, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico más
próximo. El personal del Centro de servicio técnico cambiará el sentido de apertura de las puertas con gastos a
su cargo.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
68
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del
cable de alimentación se suministra con un contacto para
tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión
a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de
su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
69
70
71
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.zanussi.be
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.zanussi.dk
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl
Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.zanussi.pt
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor
visite nuestro site: www.zanussi.es
www.zanussi.com
200383070-00-082009
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
EGAKEUZE
)
Nederlands winkelplatform
Bedankt voor het bekijken van deze handleiding.
Voor meer informatie, ga naar www.megakeuze.nl
Over Megakeuze
Sitemap
Alle bedrijven
RSS feeds