Samsung BT62TDBB User manual

BF641-SERIEN
Inbyggnadsugn
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa en produkt från
Samsung. Registrera din produkt på adressen
www.samsung.com/register
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 1
2010-08-16 �� 2:29:24
Använda bruksanvisningen
SE
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att
vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok
för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
*
)
Viktigt
OBS!
Säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekomme
ndationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
● Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
● Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
● Reparationer får endast utföras av enbehörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta
SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
● Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är
tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
● Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
● Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
● Märkplåten är placerad till höger om luckan.
● Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
● Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
VARNING
Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för
elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.
2
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 2
2010-08-16 �� 2:29:24
Säkerhetsanvisningar (fortsättning)
Säkerhet under användning
● Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
● Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte
vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
● Förvara aldrig antändbara material i ugnen
● Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
● Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
● Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer
och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
● För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
● Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
● Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan
den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
● Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade
ytan.
● Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
● Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
● Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
● Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade
ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
● Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
● Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
● Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
SE
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
● Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
● Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING
Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna
nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
● Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
● Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen
eller det lokala sophanteringsföretaget.
3
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 3
2010-08-16 �� 2:29:24
Installation och underhåll
SE
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får bara installeras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekom
mendationer.
● Se till att du inte skadar dig eller någon annan vid installationen.
● Köksskåpet i vilket ugnen är inbyggd måste uppfylla stabilitetskraven som anges i DIN
68930.
Tekniska specifikationer
Ingångsström/-frekvens
Volym (användbar kapacitet)
Utgångseffekt
Nettovikt
Vikt med förpackning
Mått (B x H x D)
Ugnsinteriör (B x H x D)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
omkring 33 kg
omkring 38 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Strömanslutning
Om enheten inte är ansluten till huvudströmmen via
kontakt måste en jordad kontakt (3 stift) anslutas för att
uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller
H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt
lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på
golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna den bakre
luckan på ugnen med en skruvmejsel och lossa skruvarna
på kabelklämman innan du ansluter strömkablarna till
relevanta anslutningsterminaler. Ugnen jordas via
( )-kontakten. Om ugnen ansluts till huvudströmmen med
en kontakt måste kontakten vara åtkomlig efter att ugnen
installerats. Samsung tar inget ansvar för olyckor till följd
av felaktig jordning eller att jordning saknas.
Installation i skåp
Det här är en inbyggd ugn, som
måste installeras i ett övre eller
nedre skåp.
● Observera miniavstånden.
● Fixera ugnen på båda sidor
med skruvar
Efter installation avlägsnar du
den skyddande vinylfilmen
från luckan till enheten och
skyddsfilmen från ugnens
invändiga ytor.
min 550
min 550
min 590
max 600
min 600
min 50
min 50
min 560
min 560
Övre skåp
Nedre skåp
4
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 4
2010-08-16 �� 2:29:26
Delar och funktioner
Ugnskontroller
SE
2
1
4
1. Funktionsvalsratt
2. Teckenfönster
)
3
3. Temperaturkontrollsratt
4. Tidsvalsratt
Främre design
Den främre panalen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i
vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
Tillbehör
BAKPLÅT
Bakplåten kan användas för att förbereda
kakor, tårtor och småkakor.
*
*
STORT GALLER
Det stora gallret ska användas för grillning.
Du kan även använda det för att ställa grytor
på.
Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm
mellan plåtarna neders i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
Var försiktig när du tar ut mat ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de
varma ytorna!
5
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 5
2010-08-16 �� 2:29:27
Inställningar
SE
Tidsinställning
När du kopplar in strömmen för första gången ska du ställa in tiden innan du använder
produkten.
1
Tryck på
tidsvalsratten,
när timindikeringen
blinkar.
2
Vrid tidsvalsratten,
ställ in önskad tid i
timmar.
4
Vrid tidsvalsratten,
ställ in önskad tid i
minuter.
5
Tryck på
tidsvalsratten för att
bekräfta.
Tryck på
tidsvalsratten för att
bekräfta.
3
Tryck på
tidsvalsratten, när
minutindikeringen
blinkar.
Ställ timer
1
)
Vrid tidsvalsratten,
ställ in timertid.
2
När timern är aktiverad visas markeringen “ ” på skärmens vänstra sida och den
roterar för att indikera processen.
Om du vill stoppa timeranvändningen ställer du timern på 0:00.
Under tiden den är aktiverad trycker du på tidsvalsknappen för att visa klockan för
aktuell tid.
6
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 6
2010-08-16 �� 2:29:29
Användning av ugn
Användning av snabbuppvärmningsläget (
)
SE
Om du använder SNABBUPPVÄRMNING kan du öka temperaturen för att ställa in värdet
snabbt.
Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen är klar.
Använd alternativet SNABBUPPVÄRMNING för att öka temperaturen till det inställda värdet
tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till tillagningsläge innan du fortsätter.
Du behöver dock inte använda SNABBUPPVÄRMNING för grillning av mat.
Använda tillagningsläge
Grilltemperatur
1 Låg
2 Medium
3 Hög
1
)
Vrid funktionsvalsratten, ställ
in önskad tillagningstid.
2
Ställ in
temperaturen
för all
tillagning
förutom
grillning.
Ange önskad temperatur genom att vrida
temperaturkontrollratten.
Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C,
eller om du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1
och 3, ombeds du återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.
Ugnens funktioner
Varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen
via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid
bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
Övervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen
via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Traditionell
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här
funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla
typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Undervärme + varmluft
Hettan genereras av det nedre värmesystemet och varmluften fördelas
jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd
och vid bakning av kakor.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Stor grill
Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas
för maträtter som lasagne och vid grillning.
Föreslagen temperatur: Medium
7
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 7
2010-08-16 �� 2:29:30
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Testrätter
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av
livsmedel
Maträtt &
anteckningar
Små kakor
Bakplåt
Fettfri
sockerkaka
Bakform på
grillgaller (mörk
beläggning, ø 26
cm)
Äppelpaj
Tillagningsläge
Temp.
°C
2
Traditionell
170-190
15-25
1
Traditionell
160-180
25-35
Varmluft
170-190
80-100
Traditionell
180-200
75-90
Hyllnivå
Grillgaller+ bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning, ø
20 cm)
1+3
Grillgaller +2
kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning, ø
20 cm)
1
Placerade
diagonalt
Tillagningstid i min
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen.
Typ av
livsmedel
Maträtt &
anteckningar
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Stort galler
5
Stor grill
hög
1:a: 1-2
2:a: 1-1½
Stort galler
Djup plåt
(för uppsamling av
dropp)
4
3
Stor grill
hög
1:a: 7-10
2:a: 5-8
Hamburgare
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp.
°C
Tillagningstid i min
8
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 8
2010-08-16 �� 2:29:30
Rengöring och skötsel
Rengöring för hand
SE
Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
*
Ugnens insida
● Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
● Rengör inte dörrtätningen för hand.
● Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
● För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
● Kåpan ska rengöras i varmt vatten, med rengöringsmedel och en mjuk nylonborste.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar
eller andra frätande material.
Ugnens utsida
● Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
● Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
● Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
● Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
● Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
Tillbehör
Rengör tillbehöret efter varje användning och torka av med kökshandduk. Vid behov, lägg i
varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
Borttagning av lucka
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas. OBS: Ugnsluckan är tung.
XU
YU
1
Öppna luckan och vrid
upp klämmorna helt på
de båda gångjärnen.
2
Stäng luckan till en vinkel på omkring 70°. Greppa i
båda sidorna av ugnsluckans mitt och dra i den tills
gångjärnen kan tas ut.
9
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 9
2010-08-16 �� 2:29:32
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Avlägsning av luckans fönster
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. De här rutorna kan
plockas bort för rengöring.
XU
ZU
1
)
)
Avlägsna de två
skruvarna på vänster
och höger sida om
luckan.
2
Plocka isär skyddet
och avlägsna glasruta
1 från luckan.
3
YU
Lyft glasruta 2 och
plocka bort de båda
hållarna i gummi från
övre delen av rutan
och avlägsna sedan
ruta 3. Rengör rutorna
med varmt vatten eller
med en mjuk och ren
trasa.
Luckans glas varierar från modell till modell och från 2EA till 4EA.
Däremot är metoden för demontering och montering samma.
Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.
Byte av lampa
*
Risk för kortslutning!
Vidta följande åtgärder innan du byter ugnslampa:
● Slå av ugnen.
● Koppla ur ugnen från strömkällan.
● Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av
ugnen.
● Lampor kan inhandlas från närmaste SAMSUNG servicecenter.
Bakre ugnslampa
1. Avlägsna höljet genom att vrida moturs och avlägsna
metallringen, falsring och rengör glaset. Vid behov kan
glödlampas bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C
värmetålig ugnsglödlampa.
2. Rengör glaset, metallringen falsringen vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Placera glaset där du har avlägsnat det i steg 1 och vrid
medurs för att hålla på plats.
10
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 10
2010-08-16 �� 2:29:37
Garanti & service
Vanliga frågor och felsökning
SE
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?
Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:
● Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
● Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
● Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
● En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för
att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?
Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?
Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?
Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?
Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet “Byte av lampa”).
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?
Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter
om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
Fel- och säkerhetskoder
Fel- och
säkerhetskoder
**
E-
1)
Allmänna funktioner
Lösning
Ett fel på ugnen kan
orsaka bristfällig drift och
säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen
omedelbart.
Ring ditt lokala SAMSUNG
service
-center.
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
Om du inte har valt lämplig
temperatur för läget.
Välj rätt temperatur för läget.
(Se avsnittet “Användning av
snabbuppvärmningsläget”)
-SE-
S-01
----
1) * se alla nummer eller tecken.
11
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 11
2010-08-16 �� 2:29:38
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
AUSTRIA
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Kodnr.: DG68-00142V-01
BF641-Series_XEE-00142V-01_SE.indd 12
2010-08-16 �� 2:29:38
BF641 SERIES
Built-in Oven
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 1
2010-08-16 �� 2:15:16
Using This Manual
EN
Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.
This Owner’s Manual contains important information on safety and instructions intended to assist
you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for
future reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual.
*
)
Important
Note
Safety Instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is
responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant
safety recommendations.
Electrical safety
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
● This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
● In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
● Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result
in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG
Service Centre or your dealer.
● If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available
from the manufacturer or an authorised service agent.
● Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
● The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
● The rating plate is located on the right side of the door.
● The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or
cleaned.
● Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
WARNING
The appliance should be powered down before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock. During oven operation, the interior surfaces become very hot.
2
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 2
2010-08-16 �� 2:15:16
Safety Instructions (Continued)
Safety during operation
● This oven has been designed only for the cooking of household foods.
● During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch
heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
● Never store flammable materials in the oven.
● The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for
an extended period of time.
● When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape
rapidly.
● When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the
oven.
● For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
● Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
● Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it
may become deformed due to the great variation in temperatures.
● Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the
enamel surface.
● The oven door must be closed during cooking.
● Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on
it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces
and cause poor cooking results.
● Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the
oven.
● Do not rest bakeware on the open oven door.
● This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the
adequate supervision of a responsible person ensuring that they are using the appliance
safely.
● Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
EN
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
● The material used to package this appliance is recyclable.
● Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste
disposal facility.
Disposing of old appliances
WARNING
Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot be a source of
danger.
To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct
manner.
● The appliance must not be disposed of with household rubbish.
● You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from
your local refuse department or council.
3
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 3
2010-08-16 �� 2:15:16
Installation & Maintenance
EN
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the mains and in so doing for observing the relevant safety
regulations.
● Ensure protection from live parts when installing the oven.
● The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as
specified in DIN 68930.
\]]
Technical Specifications
Input voltage / frequency
Volume (usable capacity)
Output rating
Net weight
Weight with packaging
Housing (W x H x D)
Oven interior (W x H x D)
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3400 W
approx. 33 kg
approx. 38 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Power Connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug,
a multi-pole isolator switch (with at least 3 mm contact
spacing) must be provided in order to satisfy safety
regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min.
1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm²) must be of sufficient length to be
connected to the oven, even if the oven stands on the floor
in front of its built-in cabinet. Open the rear connection
cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws
of the cable clamp before you connect the power lines to
the relevant connection terminals. The oven is earthed
via the (
)-terminal. If the oven is connected to the
mains with a plug, this plug must remain accessible after
the oven is installed. Samsung will take no responsibility
for accidents that originate from a missing or faulty earth
connection.
Installation in the Cabinet
This is a built-in oven, which
needs to be installed into an
upper or lower cabinet.
● Observe minimum distances.
● Fix oven on both sides using
screws.
After installation, remove the vinyl
protective film from the door to
the appliance and the protective
film from the interior surfaces of
the oven.
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Upper Cabinet
Lower Cabinet
4
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 4
2010-08-16 �� 2:15:19
Parts and Features
Oven controls
EN
2
1
4
1. Function Select Knob
2. Window Display
)
3
3. Temp Control Knob
4. Time Select Knob
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless
steel, white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance
may be subject to change.
Accessory
BAKING TRAY
The baking tray could be used for the
preparation of cakes, cookies and other
pastries.
*
*
BIG GRID
The big grid should be used for grilling
and roasting meals. You could use it with
casseroles and other baking pots.
Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at least
2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be
damaged.
Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
5
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 5
2010-08-16 �� 2:15:20
Settings
EN
Time setting
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.
1
Press Time Select
Knob, hour figures
blink.
2
Turn Time Select
Knob, set desired
time in hours.
4
Turn Time Select
Knob, set desired
time in minutes.
5
Press Time Select
Knob to confirm.
Press Time Select
Knob to confirm.
3
Press Time Select
Knob, minute figures
blink.
Set Timer
1
)
Turn Time Select
Knob, set timer time.
2
While the timer is operating, the “ ” mark on the left side of the screen rotates to
indicate the process.
If you want to stop the timer operation, set the timer to 0:00.
While it is operating, press the Time selection knob to display the clock for the
current time.
6
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 6
2010-08-16 �� 2:15:21
Oven Use
Using the Fast Preheating(
) mode
EN
If you use the FAST PREHEATING option, you can increase the temperature up to the set
value in no time.
This will drastically shorten your waiting time until the preheating is done.
Use the FAST PREHEATING option to increase the temperature to the set value until the
preheating is completed. Then switch to Cooking mode before proceeding.
However, you do not need to use FAST PREHEATING for grilling food.
Using the Cooking mode
Grill
temperature
1 Low
2 Medium
3 High
1
)
Turn Function Select Knob,
set desired the cooking mode.
2
Set the
temperature
for all cooking
other than
grilling.
Select the desired temperature by turning the
Temp Control Knob.
If you select the Grill function and set the temperature between 50°C and 250°C, or if
you select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you
are asked to reset the temperature with a buzzer and popup message.
Oven functions
Convection
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans.
This function should be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature: 170°C
Top Heat + Convection
The heat generated by the upper heating system and the convection is
shared evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting
crusty dishes like meat.
Suggested temperature: 190°C
Conventional
Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function
should be used for standard baking and roasting of almost any type of
dishes.
Suggested temperature: 200°C
Bottom Heat Convection
The heat generated by the lower heating system and the convection is
shared evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas,
bread and cakes.
Suggested temperature: 190°C
Large Grill
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for
scalloped dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature: Medium
7
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 7
2010-08-16 �� 2:15:22
Oven Use (Continued)
EN
Test dishes
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Temp.
°C
2
Conventional
170-190
15-25
Baking tin on Big grid
(Dark coated, ø 26
cm)
1
Conventional
160-180
25-35
Big grid + Baking tray
+ 2 Springform cake
tins (Dark coated, ø
20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Big grid + 2
Springform cake tins
(Dark coated, ø 20
cm)
1
Placed
diagonally
Conventional
180-200
75-90
Dish & Notes
Small Cakes
Baking tray
Fatless
Sponge Cake
Apple Pie
Shelf
level
Cooking
time
min
Cooking
Mode
Type of Food
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Use this function with the maximum temperature setting of high.
Shelf
level
Cooking
Mode
Temp.
°C
Cooking
time min
Type of Food
Dish & Notes
White Bread
Toasts
Big grid
5
Large Grill
high
1st 1-2
2nd 1-1 1/2
Big grid
Baking tray
(to catch drippings)
4
3
Large Grill
high
1st 7-10
2nd 5-8
Beef Burgers
8
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 8
2010-08-16 �� 2:15:22
Cleaning and Care
Hand Cleaning
*
EN
Make sure the oven and accessory is cool before cleaning.
Oven Interior
● For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm
soapy water.
● Do not hand-clean the door seal.
● Do not use scouring pads or cleaning sponges.
● To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
● The cover casing should be cleaned using hot water, detergent and a soft nylon brush.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives
or other abrasive materials.
Oven Exterior
● For cleaning the exterior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm
soapy water.
● Dry with kitchen roll or a dry towel.
● Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.
Stainless steel oven fronts
● Do not use steel wool, scouring pads or other abrasives. They may damage the finish.
Aluminium oven fronts
● Wipe the surface gently with a soft clean cloth or microfiber cloth and a mild window
cleaning detergent.
Accessory
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm
soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
Door Removal
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example,
for cleaning purposes, follow these instructions. CAUTION: The oven door is heavy.
XU
YU
1
Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2
Close the door by approximately 70°. With both
hands, grasp the sides of the oven door at its middle
and pull-lift until the hinges can be taken out.
9
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 9
2010-08-16 �� 2:15:26
Cleaning and Care (continued)
EN
Door Glass Removal
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets
can be removed for cleaning.
XU
ZU
1
)
)
Remove the two
screws on the left and
right sides of the door.
2
Detach the covering
and remove glass 1
from the door.
3
YU
Lift glass 2 and
remove the two holder
glass rubber from the
top of the sheet, then
remove glass 3. Clean
the sheets with warm
water or washing-up
liquid and polish dry
them with a soft clean
cloth.
The Door-Glass is different from 2EA to 4EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
Bulb Exchange
Danger of electric shock!
Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:
● Switch oven Off.
● Disconnect the oven from the mains.
● Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of
the oven compartment.
● Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service Centre.
Rear oven lamp
*
1. Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal
ring, the sheet ring and clean the glass cap. If necessary,
replace the bulb with a 25 watt, 230 V, 300 °C heat-resistant
oven light bulb.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
10
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 10
2010-08-16 �� 2:15:30
Warranty & Service
FAQs and Troubleshooting
EN
What should I do if the oven doesn’t heat up?
Check to see if one of the following actions resolves the issue:
● The oven may not be switched on. Switch the oven on.
● The clock may not be set. Set the clock (see section “Time setting”).
● Check to see if the required settings have been applied.
● A household fuse may have blown or a circuit breaker may have tripped. Replace the fuses
or reset the circuit. If this happens repeatedly, call an authorised electrician.
What should I do if, even though the oven function and temperature have been set, the oven does
not heat up?
There may be problems with the internal electrical connections. Call your local service centre.
What should I do if an error code appears and the oven does not heat up?
There is a fault in the internal electrical circuit connection. Call your local service centre.
What should I do if the time display is blinking?
There was a power failure. Set the clock (see section “Time setting”).
What should I do if the oven light doesn’t illuminate?
The oven light is faulty. Replace the oven light bulb (see section “Bulb Exchange”).
What should I do if the oven’s fan is running without having been set?
Following use, the oven’s fan runs until the oven has cooled down. Call your local service
centre if the fan continues to run after the oven has cooled down.
Error and Safety codes
Error and
Safety codes
**
-SE-
E-
General Functions
Solution
An error of the oven may cause
low performance and problems
in safety. Stop using the oven
immediately.
Call local SAMSUNG service
centre.
SAFETY SHUTOFF
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using
again.
If you did not select an appropriate
temperature for the mode.
Select the correct temperature
for the mode.
(see section “Using the Fast
Preheating mode”)
1)
S-01
----
1) * refers to all numbers or characters.
11
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 11
2010-08-16 �� 2:15:30
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Code No.: DG68-00142V-02
BF641-Series_XEE-00142V-01_EN.indd 12
2010-08-16 �� 2:15:31