LITHUANIA
Skaitmeninë vaizdo kamera
VP-D101(i)/D102D(i)/D103(i)/D105(i)
AF
CCD
LCD
Automatinis fokusavimas
Suriðtojo krûvio prietaisas
SK monitorius
S T AR
T
S T OP /
S E LF
T IME R
P HOT
S E AR O
CH
Vartotojo instrukcija
Ðis gaminys atitinka direktyvø
89/336 EEB, 73/23 EEB ir 93/68 EEB reikalavimus.
O
DIS P LAY
DAT E
T IME /
S LOW
X2
F .ADV
Prieð naudodamiesi vaizdo kamera, ádëmiai
perskaitykite ðià instrukcijà ir iðsaugokite jà
ateièiai.
P HOT
ZE R
ME MORO
Y
A.D UB
ELECTRONICS
LITHUANIA
Turinys
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos...............................................................................................................................................................
6
Susipaþinimas su vaizdo kamera.................................................................................................................................................................................. 11
Vaizdo kameros savybës....................................................................................................................................................................................................
Reikmenys, áeinantys á vaizdo kameros komplektà............................................................................................................................................................
Priekinë ir kairioji sienelës..................................................................................................................................................................................................
Kairioji sienelë....................................................................................................................................................................................................................
Deðinioji ir virðutinë sienelës..............................................................................................................................................................................................
Galinë ir apatinë sienelës...................................................................................................................................................................................................
Nuotolinio valdymo pultelis (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).......................................................................................................................................
Informacija monitoriaus ekrane reþimuose CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo grotuvas)...........................................................................................
Ekrano informacija reþimuose M.REC ir M.PLAY (áraðymas á atmintá ir nuskaitymas ið atminties) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))...........................
Ekrano informacijos iðjungimas ir ájungimas................................................................................................................................................................
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
Pasiruoðimas darbui...................................................................................................................................................................................................... 20
Kaip naudotis nuotolinio valdymo pulteliu (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).................................................................................................................
Baterijos ástatymas á nuotolinio valdymo pultelá............................................................................................................................................................
Savæs paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultelá....................................................................................................................................
Lièio baterijø ástatymas........................................................................................................................................................................................................
Rankos dirþelio reguliavimas..............................................................................................................................................................................................
Dirþelis rankai...............................................................................................................................................................................................................
Peties dirþas.................................................................................................................................................................................................................
Objektyvo dangtelio pritvirtinimas.................................................................................................................................................................................
Prijungimas prie maitinimo ðaltinio......................................................................................................................................................................................
Tinklo maitinimo bloko ir pastovios elektros srovës kabelio naudojimas......................................................................................................................
Kaip pasirinkti vaizdo kameros darbo reþimà (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).....................................................................................................
Lièio jonø akumuliatoriaus baterijos naudojimas.................................................................................................................................................................
Lièio jonø baterijos ákrovimas........................................................................................................................................................................................
Nepertraukiamo filmavimo trukmës lentelë, priklausomai nuo baterijos modelio ir tipo................................................................................................
Baterijos ákrovimo lygio indikatorius...............................................................................................................................................................................
Kaip ádëti ir iðimti kasetæ.......................................................................................................................................................................................................
20
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
27
Filmavimo pagrindai......................................................................................................................................................................................................... 28
Pirmasis Jûsø video áraðas..................................................................................................................................................................................................
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas......................................................................................................................................................................................
REC SEARCH funkcija (áraðo paieðka).........................................................................................................................................................................
Patarimai dël vaizdo stabilumo uþtikrinimo..........................................................................................................................................................................
Filmavimas, naudojant SK monitoriø.............................................................................................................................................................................
Filmavimas, naudojant vaizdo ieðkiklá...........................................................................................................................................................................
SK monitoriaus reguliavimas...............................................................................................................................................................................................
VAIZDO IEÐKIKLIO naudojimas..........................................................................................................................................................................................
Fokusavimo reguliavimas..............................................................................................................................................................................................
Nufilmuoto vaizdo perþiûra SK monitoriaus ekrane.............................................................................................................................................................
SK monitoriaus reguliavimas atkûrimo metu.................................................................................................................................................................
2
28
29
30
31
31
31
32
33
33
34
35
LITHUANIA
Turinys
Garsiakalbio garso reguliavimas......................................................................................................................................................................................... 35
Papildomos galimybës filmuojant................................................................................................................................................................................. 36
Ávairiø vaizdo kameros funkcijø naudojimas.......................................................................................................................................................................
Meniu parametrø nustatymas......................................................................................................................................................................................
Vaizdo kameros nustatymas reþimu CAMERA (kamera) arba PLAYER (vaizdo grotuvas), arba reþimu M.REC (áraðymas á atmintá), arba M.PLAY
(nuskaitymas ið atminties) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).................................................................................................................................
Funkcijø prieinamumas kiekvienu ið reþimø................................................................................................................................................................
CLOCK SET (laikrodþio nustatymas)..........................................................................................................................................................................
WL. REMOTE (nuotolinio valdymo pultelis) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))......................................................................................................
BEEP SOUND (garsinis signalas) (tik modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)...................................................................................................
SHUTTER SOUND (garsinis signalas, paleidþiant uþraktà) (tik modeliuose VP-D102Di/D103i/D105i)......................................................................
DEMONSTRATION (demonstracinis reþimas)............................................................................................................................................................
PROGRAM AE (automatinës ekspozicijos programos)...............................................................................................................................................
AUTOMATINËS EKSPOZICIJOS programø nustatymai.............................................................................................................................................
WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas)................................................................................................................................................................
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas............................................................................................................................................................
FLMAVIMAS STAMBIU PLANU...................................................................................................................................................................................
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas SKAITMENINIU PRIARTINANÈIUOJU OBJEKTYVU.......................................................................
Skaitmeninis priartinimas.............................................................................................................................................................................................
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius)......................................................................................................................................................................
DSE PASIRINKIMAS (specialieji skaitmeniniai efektai)...............................................................................................................................................
Specialiojo efekto pasirinkimas...................................................................................................................................................................................
REC. MODE (áraðymo reþimas)..................................................................................................................................................................................
AUDIO MODE (garso reþimas)...................................................................................................................................................................................
WIND CUT (vëjo triukðmo filtravimas)........................................................................................................................................................................
DATE/TIME (data / laikas)...........................................................................................................................................................................................
TV DISPLAY (informacijos pateikimas televizoriaus ekrane)......................................................................................................................................
Greitojo meniu naudojimas (navigacinis meniu)................................................................................................................................................................
Greitojo meniu nustatymas..........................................................................................................................................................................................
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (uþrakto greitis ir ekspozicija)..............................................................................................................................
SLOW SHUTTER (maþas uþrakto greitis)........................................................................................................................................................................
Supaprastintas filmavimo reþimas (pradedantiesiems).....................................................................................................................................................
AF/MF (automatinis fokusavimas / rankinis fokusavimas)................................................................................................................................................
Automatinis fokusavimas............................................................................................................................................................................................
Rankinis fokusavimas.................................................................................................................................................................................................
BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija).................................................................................................................................................................
Perëjimas á „uþtemdymo“ reþimà ir iðëjimas ið jo..............................................................................................................................................................
Filmavimo pradþia.......................................................................................................................................................................................................
Filmavimo pabaiga (naudojant PERËJIMÀ IÐ UÞTEMDYMO / IÐËJIMÀ IÐ UÞTEMDYMO)......................................................................................
Ágarsinimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))..............................................................................................................................................................
Garso pridëjimas........................................................................................................................................................................................................
Pridëto ágarsinimo klausymas.....................................................................................................................................................................................
FOTOGRAFAVIMAS (nejudanèio vaizdo áraðymas)..........................................................................................................................................................
Nuotraukos paieðka.....................................................................................................................................................................................................
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62
62
63
64
64
64
65
65
66
67
67
3
LITHUANIA
Turinys
4
2
FILMAVIMO NAKTÁ reþimas (esant 0 liuksø apðvietimui)...................................................................................................................................................
POWER NIGHT CAPTURE funkcija (filmavimo naktá pagerinimas)...................................................................................................................................
Vaizdo kameros paðvietimo lempos naudojimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))......................................................................................................
Ávairûs filmavimo bûdai.......................................................................................................................................................................................................
Atkûrimas........................................................................................................................................................................................................................
68
69
70
71
72
Kasetës atkûrimas..............................................................................................................................................................................................................
Perþiûra, naudojant SK monitoriø................................................................................................................................................................................
Perþiûra televizoriaus ekrane.......................................................................................................................................................................................
Prijungimas prie televizoriaus, turinèio audio ir video ávesèiø jungtis...........................................................................................................................
Prijungimas prie televizoriaus, neturinèio audio ir video ávesèiø jungèiø......................................................................................................................
Atkûrimas.....................................................................................................................................................................................................................
Ávairios reþimo PLAYER (vaizdo grotuvas) funkcijos..........................................................................................................................................................
Pauzë atkûrimo metu...................................................................................................................................................................................................
Vaizdo paieðka (tiesiogine arba atgaline kryptimi).......................................................................................................................................................
Sulëtintas atkûrimas (tiesiogine arba atgaline kryptimi)...............................................................................................................................................
Perþiûra kadras po kadro (vaizdo atkûrimas kadras po kadro) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))..........................................................................
Atkûrimas dvigubu greièiu (tiesiogine arba atgaline kryptimi) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).............................................................................
Atkûrimas atgaline kryptimi (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))...............................................................................................................................
ZERO MEMORY (juostelës skaitliuko nulinë atmintis) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i)).............................................................................................
PB DSE (skaitmeniniai specialieji efektai atkûrimo metu)..................................................................................................................................................
PB ZOOM (vaizdo padidinimas atkûrimo metu).................................................................................................................................................................
Áraðymas PLAYER (vaizdo grotuvas) reþime (tik modeliuose VP-101i/D102Di/D103i/D105i)..................................................................................
72
72
72
72
73
73
74
74
74
74
75
75
75
76
77
78
79
Duomenø perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungtá...................................................................................................................................................
80
DV standarto duomenø perdavimas, naudojant jungtá IEEE 1394 (i.LINK).......................................................................................................................
Sujungimas su DV árenginiu........................................................................................................................................................................................
Prijungimas prie AK.....................................................................................................................................................................................................
Sistemos reikalavimai.................................................................................................................................................................................................
Áraðas, naudojant jungiamàjá kabelá DV standarto signalui ) (tik modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)...........................................................
80
80
80
81
81
USB sàsaja (tik modeliuose VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i)).........................................................................................................................................
82
Skaitmeninio vaizdo perdavimas, naudojant USB sàsajà.................................................................................................................................................
Sistemos reikalavimai.......................................................................................................................................................................................................
Programos DVC Media 5,1 ádiegimas...............................................................................................................................................................................
Funkcija „tinklo kamera“.............................................................................................................................................................................................
Funkcija „atskiriamas diskas“
Video duomenø perdavimas per USB jungtá..............................................................................................................................................................
Prijungimas prie kompiuterio............................................................................................................................................................................................
82
82
83
83
84
84
84
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))..................................................................................................................
85
MEMORY STICK kortelë (pasirinktinai)......................................................................................................................................................................
Funkcijos, atliekamos su atminties kortele................................................................................................................................................................
Kaip ástatyti ir iðimti atminties kortelæ..........................................................................................................................................................................
Bylø ir aplankø struktûra atminties kortelëje...............................................................................................................................................................
85
85
86
87
LITHUANIA
Turinys
Vaizdo formatas...........................................................................................................................................................................................................
VAIZDO KAMEROS darbo reþimo pasirinkimas................................................................................................................................................................
BYLOS NUMERIS ATMINTYJE.........................................................................................................................................................................................
Vaizdo kokybës pasirinkimas.............................................................................................................................................................................................
Kaip pasirinkti vaizdo kokybæ......................................................................................................................................................................................
Atminties kortelëje telpanèiø vaizdø skaièius..............................................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø áraðymas á Memory Stick kortelæ reþimu M.REC (áraðymas á atmintá)..................................................................................................
Vaizdø áraðymas á atminties kortelæ.............................................................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø áraðymas ið kasetës......................................................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø perþiûra...............................................................................................................................................................................................
Atskirø vaizdø perþiûra................................................................................................................................................................................................
Skaidriø perþiûros reþimas..........................................................................................................................................................................................
Perþiûra Multi Screen reþimu......................................................................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø kopijavimas ið kasetës á atminties kortelæ............................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø spausdinimo þymos nustatymas..........................................................................................................................................................
Apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo......................................................................................................................................................................................
Nejudanèiø vaizdø iðtrynimas............................................................................................................................................................................................
Atminties kortelës formatavimas........................................................................................................................................................................................
Dëmesio!.....................................................................................................................................................................................................................
MJPEG REC funkcija (áraðymas MPEG formatu)..............................................................................................................................................................
Judanèio vaizdo dydþio pasirinkimas................................................................................................................................................................................
MJPEG PB funkcija ( MPEG formato bylø atkûrimas)......................................................................................................................................................
87
87
88
89
89
89
90
90
91
92
92
92
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
Vaizdo kameros prieþiûra............................................................................................................................................................................................ 102
Pabaigus filmavimà...........................................................................................................................................................................................................
Vaizdo kameros valymas ir prieþiûra................................................................................................................................................................................
Video galvuèiø valymas..............................................................................................................................................................................................
Jûsø vaizdo kameros naudojimas uþsienyje.....................................................................................................................................................................
Maitinimo ðaltinis........................................................................................................................................................................................................
Spalvotosios televizijos sistema.................................................................................................................................................................................
102
103
103
104
104
104
Nesklandumø paðalinimas........................................................................................................................................................................................... 105
Nesklandumø paðalinimas................................................................................................................................................................................................
Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje................................................................................................................................................
Drëgmës kondensacija...............................................................................................................................................................................................
Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje reþimuose M.REC/M.PLAY
(áraðymas á atmintá / nuskaitymas ið atminties) (tik modeliuose VP- D103(i)/D105(i))................................................................................................
105
105
105
106
Techninës charakteristikos.......................................................................................................................................................................................... 108
Abëcëlinë rodyklë........................................................................................................................................................................................................
109
5
3
LITHUANIA
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Pastabos dël SK monitoriaus pakreipimo
Pakreipkite SK monitoriø atsargiai, kaip tai parodyta paveikslëliuose. Kreipiant konstrukcijos nenumatytu bûdu,
galima paþeisti vidinæ ðarnyro dalá, kuri jungia SK monitoriø su vaizdo kamera.
1
1. SK monitorius uþdarytas.
2. Áprastas filmavimas, naudojant SK monitoriø.
• Norëdami atidaryti SK monitoriø, pirðtais paspauskite atidarymo
mygtukà.
2
LCD open knob
3
3. Filmavimas, kurio metu operatorius þiûri á SK monitoriø ið virðaus.
4
4. Filmavimas, kurio metu operatorius þiûri á SK monitoriø ið priekio.
5. Filmavimas, SK monitoriui esant uþdarytam.
6
5
LITHUANIA
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Pastabos dël autoriniø teisiø (tik modeliams VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)
Televizijø laidos, videofilmai, DVD diskai, filmai ir kt. yra saugomi autorinëmis teisëmis.
Autoriniø teisiø objektø nesankcionuotas kopijavimas yra neteisëtas.
Pastabos dël drëgmës kondensavimosi
1. Smarkiai padidëjus aplinkos temperatûrai, vaizdo kameros viduje gali susikondensuoti drëgmë.
Pavyzdþiui:
- Perneðant vaizdo kamerà ið ðalèio á ðilumà (pvz., jeigu þiemà kamerà ið lauko parsineðite vaizdo kamerà á ðiltà
aplinkà).
- Perneðant vaizdo kamerà ið vësios aplinkos á karðtà (pvz., vasarà karðtu metu perneðant kamerà ið vësios
patalpos á laukà).
2. Jeigu suveikë vaizdo kameros apsaugos nuo drëgmës kondensacijos sistema, o ekrane pasirodë praneðimas
(drëgmës kondensacija), palikite vaizdo kamerà su atvertu kasetës skyriumi ir iðimta akumuliatoriaus
baterija bent dviems valandoms sausoje ðiltoje patalpoje.
Saugumo priemonës, dirbant su VAIZDO KAMERA
1. Neleiskite vaizdo kamerai bûti veikiamai aukðtos temperatûros (virð 60°C).
Pavyzdþiui, nepalikite vaizdo kameros automobilyje stovëjimo aikðtelëje arba vietoje, kurioje krinta tiesioginiai
saulës spinduliai.
2. Neleiskite vaizdo kamerai sudrëkti.
Saugokite vaizdo kamerà nuo lietaus, jûros vandens ir bet kokios kitos drëgmës.
Vaizdo kamerai sudrëkus, gali sutrikti jos veikimas.
Kai kurie gedimai, kilæ dël drëgmës poveikio, gali bûti neiðtaisomi.
7
LITHUANIA
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Pastabos dël akumuliatoriaus baterijos
- Prieð pradëdami filmuoti, ásitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija buvo pilnai
ákrauta.
- Baterijos sutaupymui iðjunkite vaizdo kameros maitinimà, jeigu ji nenaudojama,
- Jeigu vaizdo kamera ájungta reþimu CAMERA (kamera), ir tuo paèiu ilgiau nei 5
minutes veikia budëjimo (STBY) reþimu su ádëta kasete, Jums neatliekant jokiø
veiksmø, ji automatiðkai iðsijungia, iðvengiant nenaudingo baterijos iðsikrovimo.
- Ásitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija tinkamai ástatyta á vietà. Krisdama baterija
gali bûti paþeista.
- Visiðkai naujos akumuliatoriø baterijos neákrautos.
Prieð naudojant baterijà, jà bûtina pilnai ákrauti.
- Filmuojant ilgesná laikà, geriausia naudoti vaizdo ieðkiklá, o ne SK monitoriø, kadangi
SK monitorius naudoja daugiau akumuliatoriaus baterijos energijos.
* Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikui baigiantis, susisiekite su parduotuve, kurioje jà
ásigijote. Su akumuliatoriaus baterijomis reikia elgtis kaip su cheminëmis atliekomis.
Pastabos dël video galvuèiø valymo
- Siekiant uþtikrinti gerà vaizdo áraðo kokybæ, bûtina reguliariai valyti video galvutes.
Jeigu atkuriant vaizdà, stebimi kvadratiniø blokø formos trukdþiai arba matomas tik
þydras ekranas, gali bûti, kad susitepë video galvutës. Jeigu taip ávyko, iðvalykite video
galvutes, naudodami kasetæ, skirtà sausam valymui.
- Nenaudokite kasetës, skirtos drëgnam video galvuèiø valymui. Tai gali paþeisti video
galvutes.
8
LITHUANIA
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Pastabos dël OBJEKTYVO
- Filmuodami lauke, nenukreipkite objektyvo tiesiai á saulæ. Tiesioginë saulës ðviesa gali paþeisti suriðtojo krûvio
prietaisà (CCD).
Pastabos dël elektroninio vaizdo ieðkiklio
1. Nelaikykite kameros taip, kad vaizdo ieðkiklis bûtø nukreiptas á saulæ.
Tiesioginiai saulës spinduliai gali paþeisti vidinæ vaizdo ieðkiklio dalá.
Bûkite atsargûs, dëdami vaizdo kamerà á vietà, apðviestà saulës, arba ant palangës.
Pastabos dël SK monitoriaus naudojimo filmuojant arba atkuriant vaizdà
1. Vaizdo kameros SK monitorius pagamintas, naudojant aukðto
tikslumo technologijas. Taèiau monitoriuje gali pasirodyti maþi
taðkeliai (raudonos, mëlynos arba þalios spalvos). Ðie taðkeliai
– normalus reiðkinys, kuris jokiu bûdu neátakoja áraðo kokybës.
2. Naudojant SK monitoriø lauke esant ryðkiai saulës ðviesai,
vaizdas monitoriuje gali bûti prastai matomas. Tokiu atveju
rekomenduojame naudoti vaizdo ieðkiklá.
3. Tiesioginiai saulës spinduliai gali paþeisti SK monitoriø.
Pastabos dël SK monitoriaus naudojimo filmuojant arba atkuriant vaizdà
- Norint, kad vaizdas filmavimo metu kuo maþiau ðokinëtø, labai
svarbu teisingai nureguliuoti dirþelá rankai.
- Nekiðkite rankos uþ dirþelio per jëgà, kadangi taip galima já
sugadinti.
9
LITHUANIA
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Perspëjimas dël lièio baterijos
1. Lièio baterija palaiko ámontuoto laikrodþio funkcionavimà ir iðsaugo vaizdo kameros atmintyje áraðytus
nustatymus tais atvejais, kai akumuliatoriaus baterija arba elektros tinklo maitinimo blokas atjungti nuo kameros.
2. Kamerai dirbant normaliu reþimu, lièio baterijos darbo laikas yra apie 6 mënesius nuo jos ástatymo dienos.
3. Jeigu lièio baterija baigia iðsikrauti, nustatant funkcijà DATE / TIME (Data / Laikas) á padëtá ON (ájungti), datos ir
laiko indikatorius rodys „---„. Tokiu atveju pakeiskite nauju maitinimo elementu (CR2025 tipas).
4. Neteisingai pakeitus maitinimo elementà, jis gali sprogti.
Maitinimo elementà keiskite tik to paties tipo arba ekvivalenèiu elementu.
Perspëjimas:
• LIÈIO BATERIJÀ laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu vaikas netyèia prarijo baterijà,
nedelsdami kreipkitës á gydytojà.
REMONTAS
Vaizdo kameros savarankiðkai neremontuokite. Apsauginiø korpuso paneliø nuëmimas gali suþeisti elektros srove
arba sukelti kitokias pavojingas situacijas. Visada kreipkitës á elektroninës technikos aptarnavimo aukðtos
kvalifikacijos specialistus.
ATSARGINËS DETALËS
Keisdami detales ásitikinkite, kad atliekantis remontà technikas naudoja gamintojo nurodytas, tø paèiø
charakteristikø, kaip ir keièiamosios detalës, atsargines detales. Originaliø detaliø pakeitimas falsifikuotomis gali
sukelti gaisrà, paþeidimus elektros srove bei kitas pavojingas situacijas.
10
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Vaizdo kameros savybës
• EKRANO MENIU KALBOS PASIRINKIMAS
Ekrano meniu galima pasirinkti pageidaujamà kalbà: English (anglø) arba Russian (rusø).
• Skaitmeniniø duomenø perdavimo funkcija, naudojant jungtá IEEE1394
Naudojant ámontuotà greitaeigæ jungtá IEEE1394 standarto duomenø perdavimui (i.LINK™ – nuoseklaus duomenø perdavimo
protokolas ir ryðio sistema, naudojami perduoti skaitmeniniam video signalui), judantis ir nejudrus vaizdas gali bûti perkeltas á
kompiuterá, sudarant galimybæ juos vëliau redaguoti arba sukurti naujà vaizdà .
• USB sàsaja skaitmeniniam duomenø perdavimui (tik modeliuose VP- D102D(i)/D103(i)/D105(i))
USB sàsajos dëka Jûs galite perkelti á kompiuterá nejudantá vaizdà ir trumpus vaizdo fragmentus, nenaudodami papildomø
iðplëtimo plokðèiø.
• FOTOGRAFAVIMO reþimas
FOTOFRAFAVIMO reþimo dëka galime, dirbdami reþimu „kamera“, filmuoti nejudantá objekto vaizdà, tuo paèiu áraðydami garsà.
• 900x skaitmeninis priartinimas
Leidþia padidinti objekto vaizdà 900 kartø.
• Spalvotas SK monitorius ant plonajuosèiø tranzistoriø
Aukðtos skiriamosios gebos spalvotas SK monitorius ant plonajuosèiø tranzistoriø uþtikrina ryðkø ir kontrastingà vaizdà, o taip
pat suteikia galimybæ nedelsiant perþiûrëti nufilmuotà medþiagà.
• Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius
Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius (DIS) kompensuoja nestabilumà, atsiradusá dël rankos drebëjimo, ypatingai filmuojant
smarkiai padidintà vaizdà.
• Ávairûs skaitmeniniai efektai
Funkcija DSE (specialieji skaitmeniniai efektai) leidþia Jûsø filmui suteikti individualumo, pridedant ávairius specialiuosius efektus.
• Prieðprieðinio apðvietimo kompensacija (BLC)
Filmuojant objektà, uþ kurio yra ðviesos ðaltinis, arba objektà ðviesiame fone, funkcija BLC kompensuoja ryðkø fonà.
• Automatinës ekspozicijos programos
Automatinës ekspozicijos programos padeda automatiðkai nustatyti objektyvo diafragmà ir uþrakto greitá, tinkamus filmuojamos
scenos ar veiksmo tipui.
• FILMAVIMAS NAKTÁ
NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) funkcija suteikia galimybæ filmuoti tamsoje.
• Skaitmeninës fotokameros funkcija (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
• Memory Stick kortelës dëka galima lengvai filmuoti ir perþiûrëti nejudanèius vaizdus.
• USB sàsajos dëka galima perduoti Memory Card kortelëje áraðytus standartinius nejudanèius vaizdus á kompiuterá.
• Vaizdo fragmentø áraðymas MPEG formatu (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
MPEG funkcija (áraðymas MPEG formatu) leidþia áraðyti filmuojamus vaizdo fragmentus á Memory Card kortelæ.
• DAUGIAFORMATË JUNGTIS ATMINTIES KORTELËMS (tik modelis VP-D105(i))
Daugiaformatë atminties korteliø jungtis skirta Memory Stick, MMC ir SD formatø kortelëms.
11
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Reikmenys, áeinantys á vaizdo kameros komplektà
Ásitikinkite tuo, kad Jûsø skaitmeninës vaizdo kameros komplekte yra ðie reikmenys:
Pagrindiniai reikmenys
1. Lièio jonø akumuliatoriaus baterija
2. Elektros tinklo maitinimo blokas (tipas AAE8)
3. Tinklo laidas
4. Audio / video kabelis
5. Vartotojo instrukcija
6. Lièio baterija nuotolinio valdymo pulteliui ir
laikrodþiui (tipas CR2025)
7. Nuotolinio valdymo pultelis (tik modeliuose
VP-D103(i)/D105(i))
8. Kabelis USB (tik modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
9. Kompaktinis diskas su programiniu
aprûpinimu (tik modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
10. Objektyvo dangtelis
11. Peties dirþas
Papildomi reikmenys
12. S-VIDEO kabelis
13. SCART adapteris
14. Memory Stick kortelë
12
1. Lièio jonø akumuliatoriaus
baterija
2. Elektros tinklo maitinimo
blokas (tipas AA-E8)
3. Tinklo laidas
4. Audio / video kabelis
5. Vartotojo instrukcija
6. Lièio baterija nuotolinio
valdymo pulteliui ir laikrodþiui
(tipas CR2025)
7. Nuotolinio valdymo pultelis
(tik modeliuose VPD103(i)/D105(i))
8. Kabelis USB (tik
modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
9. Kompaktinis diskas su
programiniu aprûpinimu (tik
modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
10. Objektyvo dangtelis
11. Peties dirþas
12. S-VIDEO kabelis
13. SCART adapteris
14. Memory Stick kortelë
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Priekinë ir kairioji sienelës
5. Vaizdo ieðkiklis (þr. 33 psl.)
1. Ámontuotas
mikrofonas
6. SUPAPRASTINTO filmavimo
reþimo mygtukas (þr. 61 psl.)
2. Objektyvas
7. SK monitorius ant
plonajuosèio tranzistoriaus
3. Nuotolinio valdymo signalø imtuvas
(tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
8. Ðviesos diodas paðvietimui
infraraudonaisiais spinduliais
4. Paðvietimo lempa
(tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
1. Ámontuotas mikrofonas
2. Objektyvas
3. Nuotolinio valdymo signalø imtuvas
(tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
4. Paðvietimo lempa
(tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
5. Vaizdo ieðkiklis (þr. 33 psl.)
6. SUPAPRASTINTO filmavimo reþimo
mygtukas (þr. 61 psl.)
7. SK monitorius ant plonajuosèio
tranzistoriaus
8. Ðviesos diodas paðvietimui
infraraudonaisiais spinduliais
13
LITHUANIA
Paþintis su vaizdo kamera
Kairioji sienelë
1. Valdymo mygtukai
EASY
REC SEARCH
REV
FWD
FADE
S.SHOW
BLC
MUL TI DISP .
2. Vaizdo padidinimas atkûrime /
FILMAVIMAS STAMBIU PLANU
3. Informacijos ekrane pateikimo mygtukas
4. Vaizdo kameros paðvietimo lempa (tik
modeliuose VP-103(i)/D105(i))
7. MENU (meniu) mygtukas
8. MENIU jungiklis (VOL/MF)
5. Reþimø (MEMORY CARD KORTELË /
KASETË) jungiklis (tik modeliuose VP103(i)/D105(i))
6. Kameros garsiakalbis
9. Vykdymo mygtukas
10. Pastovios srovës
maitinimo jungtis
1. Valdymo mygtukai
PLAYER reþimu
(vaizdo grotuvas)
-
:
(ATSUKIMAS
ATGAL)
(PERSUKIMAS Á
PRIEKÁ)
(ATKÛRIMAS/
PAUZË)
:
(STOP)
:
:
14
CAMERA reþimu
(kamera)
SUPAPRASTINTAS REÞIMAS
REC. SEARCH –
(áraðo paieðka -)
REC. SEARCH +
(áraðo paieðka +)
FADE (uþtemdymas)
(þr. 64 psl.)
BLC (prieðprieðinio apðvietimo
kompensacija) (þr. 63 psl.)
M.PLAY reþimu
(tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
ATSUKIMAS ATGAL (þr. 92 psl.)
PERSUKIMAS Á PRIEKÁ (þr. 92 psl.)
S. SHOW REÞIMAS
(skaidriø perþiûra) (þr. 92 psl.)
MULTI DISP. REÞIMAS
2. Vaizdo padidinimas atkûrime / FILMAVIMAS
STAMBIU PLANU
3. Informacijos ekrane pateikimo mygtukas
4. Vaizdo kameros paðvietimo lempa (tik
modeliuose VP-103(i)/D105(i))
5. Reþimø (MEMORY CARD KORTELË /
KASETË) jungiklis (tik modeliuose VP103(i)/D105(i))
6. Kameros garsiakalbis
7. MENU (meniu) mygtukas
8. MENIU jungiklis (VOL/MF)
9. Vykdymo mygtukas
10. Pastovios srovës maitinimo jungtis
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Deðinioji ir virðutinë sienelës
1. Priartinimo svirtelë
2. Fokusavimo reguliavimo
3. FOTO mygtukas
(þr. 67 psl.)
4. Mygtukas
PRAËTI / BAIGTI
5. Maitinimo iðjungëjas
(KAMERA arba
6. Reþimo „Filmavimas naktá“
mygtukas
7. Maþas uþrakto greitis
8. USB jungtis (tik modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
9. DV jungtis
10. Audio / video jungtis
11. S-VIDEO jungtis
12. Jungèiø skyriaus dangtelis
13. Iðorinio mikrofono jungtis
14. Auselë rankos dirþeliui tvirtinti
15. Lièio maitinimo elemento laikiklis
1. Priartinimo svirtelë
2. Fokusavimo reguliavimo slankiklis
3. FOTO mygtukas (þr. 67 psl.)
4. Mygtukas PRAËTI / BAIGTI
5. Maitinimo iðjungëjas (KAMERA arba
GROTUVAS)
6. Reþimo „Filmavimas naktá“ mygtukas
7. Maþas uþrakto greitis
8. USB jungtis (tik modeliuose VPD102D(i)/D103(i)/D105(i))
9. DV jungtis
10. Audio / video jungtis
11. S-VIDEO jungtis
12. Jungèiø skyriaus dangtelis
13. Iðorinio mikrofono jungtis
14. Auselë rankos dirþeliui tvirtinti
15. Lièio maitinimo elemento laikiklis
15
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Galinë ir apatinë sienelës
3. Memory Card kortelës
jungtis (tik modeliuose VPD103D(i)/D105(i))
4. Akumuliatoriaus
baterijos atjungimo
mygtukas
1. Akumuliatoriaus baterijos
pakrovimo indikatorius
2. Àselë peties dirþui
5. Jungtis stovui
Memory Card kortelës jungtis
1. Akumuliatoriaus baterijos
pakrovimo indikatorius
2. Àselë peties dirþui
3. Memory Card kortelës jungtis (tik
modeliuose VP-D103D(i)/D105(i))
4. Akumuliatoriaus baterijos
atjungimo mygtukas
5. Jungtis stovui
6. Kasetës iðëmimo mygtukas
VP-D103(i)
Memory Stick
VP-D105(i)
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
16
(Naudojama Memory Card)
6. Kasetës iðëmimo
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Nuotolinio valdymo pultelis (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
18. Informacijos ekrane rodymas
1. Mygtukas FOTO
2. Mygtukas PRADËTI / BAIGTI
3. AUTOMATINIO PALEIDIMO LAIKMATIS (þr. 20 psl.)
17. Priartinimo mygtukas
4. SKAITLIUKO NULINË ATMINTIS (þr. 76 psl.)
5. FOTO NUOTRAUKOS PAIEÐKOS mygtukas
16. Atkûrimas dvigubu greièiu (þr. 75 psl.)
6. ÁGARSINIMO PALEIDIMAS (þr. 65 psl.)
7.
15. Mygtukas DATA / LAIKAS
(PERSUKIMAS PIRMYN)
8.
(ATSUKIMAS ATGAL)
9.
10. Mygtukas KRYPÈIAI (
(ATKÛRIMAS)
,
14.
(SULËTINTAS ATKÛRIMAS)
13.
(STOP KADRAS)
12.
(BAIGTI)
11. PERÞIÛRËJIMAS KADRAS PO KADRO (þr. 75 psl.)
) (þr. 74 psl.)
1. Mygtukas FOTO
10. Mygtukas KRYPÈIAI (
2. Mygtukas PRADËTI / BAIGTI
11. PERÞIÛRËJIMAS KADRAS PO KADRO (þr.
,
) (þr. 74 psl.)
3. AUTOMATINIO PALEIDIMO LAIKMATIS (þr.
75 psl.)
20 psl.)
12.
(BAIGTI)
4. SKAITLIUKO NULINË ATMINTIS (þr. 76 psl.)
13.
(STOP KADRAS)
5. FOTO NUOTRAUKOS PAIEÐKOS mygtukas
14.
(SULËTINTAS ATKÛRIMAS)
6. ÁGARSINIMO PALEIDIMAS (þr. 65 psl.)
15. Mygtukas DATA / LAIKAS
7.
(PERSUKIMAS PIRMYN)
16. Atkûrimas dvigubu greièiu (þr. 75 psl.)
8.
(ATSUKIMAS ATGAL)
17. Priartinimo mygtukas
9.
(ATKÛRIMAS)
18. Informacijos ekrane rodymas
17
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Informacija monitoriaus ekrane (reþimuose CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo grotuvas)
1. Akumuliatoriaus baterijos ákrovimo lygis (þr. 26 psl.)
2. Supaprastinto (Easy) filmavimo reþimø indikatorius (þr. 61 psl.)
3. DSE reþimas (specialiøjø skaitmeniniø efektø) (þr. 50 psl.)
4. Automatinës ekspozicijos programa (þr. 44 psl.)
5. Baltos spalvos balanso reþimas (þr. 46 psl.)
6. Ryðkaus fono kompensacija (þr. 63 psl.)
7. Rankinis fokusavimas (þr. 62 psl.)
8. Uþrakto greièio ir EKSPOZICIJOS indikatorius (þr. 59 psl.)
9. Priartinimo reguliatoriaus padëtis (þr. 47 psl.)
10. Reþimo FILMAVIMAS NAKTÁ indikatorius (þr.68 psl.)
11. DATA ir LAIKAS (þr. 55 psl.)
12. USB jungties indikatorius (tik modeliuose VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i))
13. Nuotolinio valdymo pultelio darbo indikatorius (tik modeliuose VP- D103(i)/D105(i))
(þr.40 psl.)
14. VËJO TRIUKÐMO FILTRAVIMO funkcijos indikatorius (þr. 54 psl.)
15. Garso áraðo reþimo indikatorius (þr. 53 psl.)
16. Skaitliuko nulinës atminties indikatorius (tik modeliuose VP- D103(i)/D105(i)) (þr. 76 psl.)
17. Likusios juostelës skaitliukas (minutëmis)
18. Juostelës skaitliukas
19. Darbo reþimas
20. Áraðo greièio reþimo indikatorius
21. Reþimas FOTOGRAFAVIMAS
22. Automatinio paleidimo ir paleidimo uþdelsimo laikmatis (tik modeliuose VPD103(i)/D105(i)) (þr. 20 psl.)
23. Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius (þr. 49 psl.)
24. Garsumo reguliatorius (þr. 35 psl.)
25. Garso atkûrimo kanalas
26. DV ávestis (skaitmeninio video signalo priëmimo reþimas) (tik modeliuose VPD101i/D102Di/D103i/D105i) (þr.81 psl.)
27. Drëgmës kondensacijos indikatorius (þr.7 psl.)
28. Praneðimø eilutë
29. Skaitmeniniø specialiøjø efektø atkûrime indikatorius (þr. 77 psl.)
30. VAIZDO PADIDINIMO ATKÛRIME / ÁVESTYJE indikatorius (þr.78 psl.)
31. FILMAVIMO NAKTÁ PAGERINIMO indikatorius (þr. 69 psl.)
32. FILMAVIMO STAMBIU PLANU funkcijos indikatorius (þr. 47 psl.)
18
Informacija ekrane KAMERA reþimu
23 32 22 21
1
2
3
6
4
5
7
20
19
REC
M-0:00:00
EASY
MIRROR
5 5 min
BLC
TAPE !
1 6 bit
MF
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
P
18
17
16
28
15
14
13
12
12:00
10.J AN.200 4
31
9
8
11
10
ZOOM
SHUTTER
EXPOSURE
Informacija ekrane PALYER reþimu
21
25
30
29
SOUND [ 2 ]
PB ZOOM
1.2x
MIRROR
20
19
M-0:00:00
5 5 min
... C
1 6 bit
DV
12:00
30
10.J AN.200 4
ENTER :
VOL.
[11 ]
24
11
27
28
26
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Ekrano informacija reþimuose M.REC ir M.PLAY (áraðymas á atmintá ir nuskaitymas ið
atminties) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
A. Aplanko ir bylos numeris (þr. 87 psl.)
B. Vaizdø skaitliukas
- Rodomas nejudantis vaizdas / Bendras áraðomø nejundanèiø vaizdø skaièius
C. ATMINTIES KORTELËS indikatorius
D. Vaizdo áraðo ir krovimo indikatorius
E. Vaizdo kokybë
F. APSAUGOS NUO IÐTRYNIMO indikatorius (þr. 96 psl.)
G. Þyma antspaudui (þr. 95 psl.)
H. Reþimas SKAIDRIØ PERÞIÛRA
I. Vaizdo MJPEG formato ekrane dydis
Informacija ekrane KAMERA reþimu
E
D
SF
352
C
22/24 0
B
2 min
I
12:00
10.J AN.200 4
Ekrano informacijos iðjungimas ir ájungimas
• Informacijos ekrane pateikimo ájungimas ir iðjungimas
Paspauskite mygtukà DISPLAY (informacijos ekrane pateikimas) kairiojo ðono panelëje.
- Spaudinëjant mygtukà, informacija ekrane paeiliui ásijungia ir iðsijungia.
- Iðjungus informacijà ekrane:
KAMERA reþime: budëjimo (STBY), áraðo (REC), supaprastinto (EASY.Q) reþimø
indikatoriai atvaizduojami visada, netgi kai informacijos rodymas yra atjungtas, o
informacija apie nuspaustà mygtukà parodoma 3 sekundes, po to pradingsta.
PLAYER reþime: nuspaudþiant bet koká su PLAYER (Vaizdo grotuvas) reþimu susijusá
mygtukà, jo indikatorius parodomas ekrane 3 sekundes, o po to dingsta.
Informacija ekrane PALYER reþimu
H
F
G
00 1
SLIDE
22/24 0
MEMO RY CARD !
12:00
• DATOS/LAIKO rodymo ájungimas / iðjungimas
- Informacijos pateikimo ekrane ájungimas / iðjungimas neátakoja DATOS / LAIKO
parodymø.
- Jeigu norite ájungti arba iðjungti DATOS / LAIKO rodymà, áeikite á meniu ir pakeiskite
DATOS / LAIKO rodymo reþimà (þr. 55 psl.).
- Norint ájungti arba iðjungti DATOS / LAIKO rodymà, taip pat galima naudoti greitàjá meniu
(þr.57 psl.) (tik reþimuose KAMERA / M.REC (áraðymas á atmintá)).
A
100-000
1
10.J AN.200 4
19
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Kaip naudotis nuotolinio valdymo pulteliu (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Baterijos ástatymas á nuotolinio valdymo pultelá
Bûtina ástatyti arba pakeisti nuotolinio valdymo pultelio lièio baterijà, jeigu:
- Jûs kà tik ásigijote vaizdo kamerà.
- Nuotolinio valdymo pultelis neveikia.
Ásitikinkite tuo, kad teisingai statote lièio baterijà, laikydamiesi poliðkumo + ir -.
Bûkite atsargûs ir nesumaiðykite baterijos poliðkumo.
Savæs paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultelá
Naudojant automatinio paleidimo laikmaèio funkcijà nuotolinio valdymo pultelyje, filmavimas automatiðkai
prasideda po 10 sekundþiø.
1. Nustatykite kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Spauskite mygtukà SELF TIMER (automatinio paleidimo laikmatis) tol, kol vaizdo ieðkiklyje pasirodys informacija
apie reikiamà reþimà.
3. Laikmatá ájunkite, nuspausdami mygtukà START/STOP (PRADËTI / BAIGTI).
- Po garsinio signalo laikmatis atvirkðtine eiga skaièiuoja 10 sekundþiø.
- Paskutinæ sekundæ garso signalas skamba daþniau, po to prasideda filmavimas.
- Jeigu norite nutraukti automatinio paleidimo laikmaèio funkcijà, Paspauskite mygtukà SELF TIMER.
4. Filmavimui baigti vël nuspauskite mygtukà START/STOP.
20
Automatinio
paleidimo
laikmatis
START /
STOP
PHOT O
SEL F
TIME R
ZER O
MEMORY
PHOT O
SEARCH
A.DUB
F.AD V
D ISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
LITHUANIA
Susipaþinimas su vaizdo kamera
Lièio baterijø ástatymas
Lièio baterija palaiko ámontuoto laikrodþio funkcionavimà ir iðsaugo vaizdo kameros atmintyje áraðytus nustatymus tais atvejais,
kai akumuliatoriaus baterija arba elektros tinklo maitinimo blokas atjungti nuo kameros.
Kamerai dirbant normaliu reþimu, lièio baterijos darbo laikas yra apie 6 mënesius nuo jos ástatymo dienos.
Jeigu lièio baterija baigia iðsikrauti, nustatant funkcijà DATE / TIME (Data / Laikas) á padëtá ON (ájungti), datos ir laiko indikatorius
rodys „---„. Tokiu atveju pakeiskite nauju maitinimo elementu (CR2025 tipas).
1. Nuimkite lièio baterijos skyrelio dangtelá.
2
2. Iðimkite ið baterijos skyrelio lièio baterijos laikiklá.
3. Ástatykite elementà á laikiklá teigiamu (+) poliumi á virðø.
4. Pastumkite lièio baterijos skyrelio dangtelá pagal rodyklæ, kol pasigirs spragtelëjimas.
3
4
Pastaba
Lièio baterija turi bûti ádëta teisinga kryptimi.
Áspëjimas: Laikykite LIÈIO BATERIJÀ vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jeigu vaikas prarijo baterijà, nedelsdami kreipkitës á gydytojà.
21
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Rankos dirþelio reguliavimas
Prieð pradedant filmavimà, labai svarbu ásitikinti, kad teisingai nureguliuotas dirþelis rankai. Dirþelis rankai padeda:
- Stabiliai iðlaikyti kamerà patogioje padëtyje.
- Nuspausti priartinimo mygtukà ir mygtukà PRADËTI/BAIGTI, nekeièiant rankos padëties.
Dirþelis rankai
a. Patempkite rankos dirþelio
kraðtelá ir atleiskite dirþelá.
b. Nureguliuokite rankos dirþelio ilgá
ir pritvirtinkite jam skirtoje vietoje
prie kraðtelio.
c. Vël uþlenkite rankos dirþelio
a
Peties dirþas
Peties dirþas leidþia saugiai neðti kamerà.
1. Dirþo galà ádëkite á kameros peties dirþo auselæ. Kità jo
galà ádëkite á rankos dirþelio þiedà.
2. Abu galus pertempkite per sagtis, nureguliuokite dirþo
ilgá ir stipriai uþverþkite jo sagtis.
Objektyvo dangtelio pritvirtinimas
22
1
b
c
1
2
2
3
4
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Prijungimas prie maitinimo ðaltinio
Vaizdo kamerà galima prijungti prie dviejø maitinimo ðaltiniø:
- Elektros tinklo maitinimo bloko – naudojamas filmuojant patalpose.
- Akumuliatoriaus baterijos – naudojamas filmuojant ne patalpose.
Tinklo maitinimo bloko ir pastovios elektros
srovës kabelio naudojimas
1. Ájunkite tinklo laidà prie kintamosios srovës maitinimo bloko.
2. Ájunkite tinklo laido ðakutæ á elektros tinklà.
Pastabos
Maitinimo ájungimas
• Kintamosios srovës maitinimo blokas turi bûti AA-E8 tipo.
• Tinklo kiðtukas ir elektros lizdas gali bûti skirtingø tipø,
priklausomai nuo vietiniø sàlygø.
3. Kità maitinimo kabelio galà ájunkite á vaizdo kameros nuolatinës
srovës maitinimo lizdà.
4. Ájunkite kamerà reikiamu reþimu, laikydami nuspaustà auselæ
maitinimo jungiklyje, pasirinkite reþimà CAMERA (kamera),
PLAYER (vaizdo grotuvas).
Kaip pasirinkti vaizdo kameros darbo reþimà (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
• Jeigu norite panaudoti vaizdo kamerà tik kaip vaizdo kamerà, nustatykite reþimo perjungiklá ties
padëtimi TAPE (JUOSTA).
• Jeigu norite naudoti vaizdo kamerà kaip skaitmeniná fotoaparatà, reþimo perjungiklá nustatykite
ties MEMORY CARD (atminties kortelë).
MEMOR Y
CARD
TAPE
23
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Lièio jonø akumuliatoriaus baterijos naudojimas
Nepertraukiamo áraðo laikas priklauso nuo:
- Naudojamos akumuliatoriaus baterijos tipo ir talpos.
- Priartinimo funkcijos (Zoom) naudojimo daþnio.
Rekomenduojame turëti keletà akumuliatoriaus baterijø.
Lièio jonø baterijos ákrovimas
1. Prijunkite akumuliatoriaus baterijà prie vaizdo kameros.
2. Tinklo laidà prijunkite prie elektros maitinimo bloko, ir tada ájunkite já á
elektros tinklà.
3. Prijunkite maitinimo kabelá prie vaizdo kameros nuolatinës srovës
maitinimo lizdo.
4. Iðjunkite vaizdo kamerà, ir krovimo indikatorius pradës mirksëti,
patvirtindamas, kad baterija kraunasi.
Mirksëjimo daþnis
Baterijos ákrovimo lygis
Maitinimo ájungimas
Vienà kartà per sekundæ
Maþiau 50%
Du kartus per sekundæ
50-75%
Tris kartus per sekundæ
75-90%
Mirksëjimas liovësi, ir
90-100%
indikatorius dega nenutrûkstamai
Indikatorius sekundæ dega ir
Klaida – ið naujo prijunkite baterijà ir
sekundæ nedega
nuolatinës srovës maitinimo kabelá
5
5. Kai baterija pilnai ákrauta, atjunkite elektros maitinimo blokà ir akumuliatoriaus baterijà nuo vaizdo kameros.
• Jeigu baterija bus palikta prijungta prie vaizdo kameros, ji iðsikrovinës, net jeigu vaizdo kamera bus iðjungta.
Pastabos
• Jeigu Jûs kà tik nusipirkote baterijà, ji gali bûti lengvai ákrauta.
• Norëdami, kad akumuliatoriaus baterija tarnautø kuo ilgiau, o jos talpa nemaþëtø, visada atjunkite jà nuo vaizdo kameros po
ákrovimo.
24
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Lièio jonø akumuliatoriaus baterijos naudojimas
Nepertraukiamo filmavimo trukmës lentelë, priklausomai nuo baterijos modelio ir tipo
Jeigu Jûs uþdarysite SK monitoriø, jis iðsijungs, ir tuo paèiu automatiðkai ásijungs vaizdo ieðkiklis.
Lentelëje nurodytos nepertraukiamo áraðo trukmës reikðmës yra apytikslës. Faktinë áraðo trukmë priklauso nuo kameros
naudojimo sàlygø.
Laikas
Nepertraukiamo filmavimo trukmë
Krovimo
laikas
Ájungtas SK monitorius
SB-LS110
Apytiksliai
2 valandos
Apytiksliai 1 valanda
30 minuèiø
Apytiksliai 2
valandos
SB-
Apytiksliai
3 valandos
10minuèiø
Apytiksliai 3 valandos
30 minuèiø
Apytiksliai 4 valandos
10 minuèiø
Baterija
Ájungtas vaizdo ieðkiklis
Pastabos
• Akumuliatoriaus baterija bûtina krauti patalpos temperatûroje nuo 0°C iki 40°C.
• Jos niekada negalima ákrauti, kai temperatûra patalpoje þemesnë nei 0°C.
• Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikas ir talpa maþëja, jeigu ji naudojama temperatûroje, þemesnëje nei 0°C, arba ilgesná
laikà prabuvo temperatûroje, aukðtesnëje nei 40°C.
• Nedëkite akumuliatoriaus baterijos ðalia kokio nors ðilumos ðaltinio (pavyzdþiui, ðalia lauþo arba atviros ugnies).
• Neiðrinkite, neperdirbkite, nespauskite ir nekaitinkite akumuliatoriaus baterijos.
• Neleiskite, kad ávyktø sujungimas taip lièio jonø akumuliatoriaus baterijos + ir – gnybtø. Tai gali sukelti elektrolito nutekëjimà,
ðilumos iðsiskyrimà, perkaitimà ir sprogimà.
25
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Baterijos ákrovimo lygio indikatorius
• Baterijos ákrovimo lygio indikatorius parodo energijos kieká, likusá akumuliatoriaus
baterijoje.
a. Pilnai ákrauta
b. Iðnaudota 20-40% energijos
c. Iðnaudota 40-80%
d. Iðnaudota 80-95%
e. Iðnaudota visa energija (indikatorius mirksi)
(Vaizdo kamera greitai iðsijungs, pakeiskite baterijà kaip galima greièiau)
• Apytikslë nepertraukiamo áraðo trukmë, baterijai esant pilnai ákrautai, pateikta lentelëje 25 psl.
• Nepertraukiamo áraðo trukmë priklauso nuo aplinkos temperatûros ir baterijos bûsenos. Esant
þemai aplinkos temperatûrai, nepertraukiamo áraðo trukmë smarkiai sutrumpëja. Vartotojo
instrukcijoje pateikta nepertraukiamo áraðo trukmë iðmatuota pilnai ákrautai baterijai 25°C
temperatûroje. Kadangi naudojant vaizdo kamerà, reali temperatûra ir baterijos bûsena gali
skirtis nuo nurodytø, baterijos darbo trukmë gali skirtis nuo reikðmiø, nurodytø ðioje
instrukcijoje.
Patarimas, kaip naudoti akumuliatoriaus baterijà
Akumuliatoriaus baterija turi indikatoriø, kuris padeda prisiminti, pakrauta baterija ar iðsikrovusi.
Indikatorius turi dvi skirtingø spalvø (raudonos ir pilkos) padëtis. Jûs galite pasirinkti, kuri spalva
reikð ákrautà baterijà, o kuri – iðsikrovusià, ir atitinkamu pavyzdþiu nustatyti indikatoriø.
Pastaba
• Nuo indikatoriaus nustatymo baterijos ákrovimo statusas nepriklauso.
26
a
b
c
d
e
LITHUANIA
Pasiruoðimas darbui
Kaip ádëti ir iðimti kasetæ
Nenaudokite pernelyg daug jëgos, ádëdami kasetæ arba uþdarydami kasetës
laikiklá, kadangi tai gali baigtis sugadinimu.
Nenaudokite kitø nei Mini DV formato kaseèiø.
1. Prijunkite vaizdo kamerà prie maitinimo ðaltinio, á prieká pastumkite mygtukà
KASETËS IÐËMIMAS (apatinëje vaizdo kameros dalyje), atidarykite kasetës
skyriaus dureles.
- Kasetës laikiklio mechanizmas automatiðkai pasikelia.
2. Ádëkite kasetæ á laikiklá taip, kad permatomas kasetës langelis bûtø nukreiptas á
iðoræ, o apsaugos lieþuvëlis – á apaèià.
3. Spauskite pirðtu þymà PUSH (nuspausti) ant kasetës laikiklio tol, kol jis gráð á vietà
su spragtelëjimu.
- Kasetë automatiðkai ástatoma á vietà.
4. Uþdarykite kasetës skyriaus dureles.
- Uþdarykite kasetës skyrelio dureles pilnai, kol iðgirsite spragtelëjimà.
1
2
3
4
push
Pastaba
Jeigu á kasetæ áraðëte áraðà, kurá norite iðsaugoti, galite apsaugoti já nuo atsitiktinio iðtrynimo.
a. Kasetës áraðo apsauga:
Pastumkite kasetës áraðo apsaugos lieþuvëlá ant kasetës taip, kad jis neuþdengtø angos.
b. Áraðo apsaugos nuëmimas:
Jeigu daugiau nenorite iðsaugoti áraðo, pastumkite lieþuvëlá atgal, kad jis dengtø angà.
• Kaip saugoti kasetes
a. Venkite vietø, kur kasetæ gali veikti magnetiniai laukai.
b. Venkite drëgnø ir dulkëtø vietø.
c. Laikykite kasetes vertikalioje padëtyje, stenkitës nelaikyti vietose, kur ant jø gali kristi
tiesioginiai saulës spinduliai.
d. Nemëtykite kaseèiø ir venkite smûgiø.
a. IÐSAUGOTI
b. ÁRAÐYTI
27
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
Pirmasis Jûsø video áraðas
1. Prie vaizdo kameros prijunkite maitinimo ðaltiná (þr. 23 psl.)
(akumuliatoriaus baterijà arba elektros srovës maitinimo
blokà)
• Ástatykite kasetæ á vaizdo kamerà (þr. 27 psl.)
1
2
4
3
2. Nuimkite vaizdo kameros OBJEKTYVO DANGTELÁ .
3. Nustatykite maitinimo jungiklá ties padëtimi CAMERA
(kamera).
• Atidarykite SK monitoriø
• Reþimø perjungiklá nustatykite á padëtá TAPE (kasetë). (tik
modeliuose VP-D103(i)/D105(i)). Ásitikinkite, kad monitoriaus
ekrane atsirado praneðimas STBY (budëjimas).
• Jeigu áraðo apsaugos lieþuvëlis kasetëje neuþdengia angos,
atsiranda praneðimas STOP (sustabdyti) ir PROTECTION
(apsauga).
• Ásitikinkite tuo, kad filmavimo objektas matomas SK
monitoriuje arba vaizdo ieðkiklyje.
• Ásitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterijos ákrovimo lygio
indikatorius rodo, jog uþteks laiko baigti filmavimà.
4. Pradëkite filmavimà, nuspausdami mygtukà PRADËTI/BAIGTI
• SK ekrane pasirodys praneðimas REC (áraðas). Kad
nutrauktumëte áraðà, dar kartà nuspauskite mygtukà
PRADËTI/BAIGTI.
• SK ekrane pasirodys praneðimas STBY (budëjimas).
28
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas
Pasirinkite pageidaujamà ekrano meniu kalbà: (ENGLISH (anglø) arba RUSSIAN
(rusø)).
Pasirinkti kalbà galima KAMERA, VAIZDO GROTUVAS, M.REC (áraðymas á
atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið atminties) reþimuose.
1. Paspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Ekrane pasirodys meniu sàraðas.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMO
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PAGRINDINIAI
NUSTATYMAI) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
CAM MODE
3. Þemesnio lygio meniu pasirinkite punktà LANGUAGE (KALBA) ir paspauskite mygtukà
ENTER (vykdyti).
4. MENIU DISKU pasirinkite pageidaujamà kalbà ir vël paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
• Mygtukà ENTER (vykdyti) paspauskite pasirinktos kalbos patvirtinimui.
5. Iðëjimui ið meniu paspauskite mygtukà MENU.
• Ekrano meniu kalba pasikeièia á Jûsø pasirinktà kalbà.
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
ENGLISH
CAM MODE
INITIAL SET
LANGUAGE
ENGLISH
DEUTSCH
IT ALIANO
POLSKI
NEDERLANDS
Pastaba
• Meniu punktai LANGUAGE (KALBA) visada pasirodo anglø kalba.
29
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
Jeigu á vaizdo kamerà ádëta kasetë, ir Jûs kamerà palikote BUDËJIMO reþimu ilgiau nei 5 minutes, neatlikdami jokiø
veiksmø, ji automatiðkai iðsijungs.
Norint vël naudotis kamera, nuspauskite mygtukà PRADËTI/BAIGTI arba nustatykite maitinimo jungiklá ties pozicija
OFF (iðjungta), o po to vël gràþinkite á padëtá CAMERA (kamera).
Automatinio iðsijungimo funkcija skirta akumuliatoriaus baterijos resurso taupymui.
REC SEARCH funkcija (áraðo paieðka)
• Jûs galite perþiûrëti áraðytà epizodà, naudodami mygtukus REC SEARCH +,- reþimu
STBY (budëjimas).
Nuspausdami ir palaikydami mygtukà REC SEARCH -, Jûs galite perþiûrëti epizodus
atgaline tvarka, o nuspausdami ir palaikydami mygtukà REC SEARC +, Jûs galite
perþiûrëti epizodus tiesiogine tvarka.
• Jeigu trumpai nuspausite mygtukà REC SEARCH – reþime STBY, Jûsø vaizdo kamera
atkurs atgaline tvarka paskutiniàsias 3 áraðyto epizodo sekundes, ir vël gráð á ankstesnæ
vietà.
REC SEARCH
Pastaba
Ieðkant epizodo mygtukø REC SEARCH pagalba, ekrane gali pasirodyti mozaikos triukðmas.
REC SEARCH
30
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
Patarimai dël vaizdo stabilumo uþtikrinimo
• Filmavimo metu labai svarbu teisingai laikyti vaizdo kamerà.
• Patikimai pritvirtinkite OBJEKTYVO dangtelá, pritvirtindami já prie rankos dirþelio (þr.
22 psl.).
Filmavimas, naudojant SK monitoriø
1. Tvirtai laikykite vaizdo kamerà, naudodami dirþelá rankai.
2. Deðiniàjà alkûnæ laikykite prispaustà prie kûno.
3. Kairiàjà rankà pakiðkite po SK monitoriumi arba greta jo, kad prilaikytumëte já ir
pareguliuotumëte padëtá.
Nesilieskite prie ámontuoto mikrofono.
4. Uþimkite filmavimui patogià, tvirtà pozicijà.
Jûs galite atsiremti á sienà arba á stalà.
Filmavimo metu reikia kvëpuoti ramiai ir lygiai.
5. Naudokite SK monitoriaus rëmelá kaip orientyrà horizontaliai plokðtumai nustatyti.
6. Esant galimybei, naudokite stovà.
Filmavimas, naudojant vaizdo ieðkiklá
1. Tvirtai laikykite vaizdo kamerà, naudodami dirþelá rankai.
2. Deðiniàjà alkûnæ laikykite prispaustà prie kûno.
3. Kairiàjà rankà pakiðkite kamera, kad jà prilaikytumëte.
Nesilieskite prie ámontuoto mikrofono.
4. Uþimkite filmavimui patogià, tvirtà pozicijà.
Jûs galite atsiremti á sienà arba á stalà.
5. Prispauskite aká prie vaizdo ieðkiklio akutës.
6. Naudokite rëmelá vaizdo ieðkiklyje kaip orientyrà horizontaliai plokðtumai
nustatyti.
7. Esant galimybei, naudokite stovà.
31
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
SK monitoriaus reguliavimas
Jûsø vaizdo kamera aprûpinta spalvotu skystøjø kristalø (SK) monitoriumi su 2,5 coliø ekranu, kuris suteikia galimybæ matyti
áraðomà arba atkuriamà vaizdà.
Priklausomai nuo sàlygø, kuriose naudojatës vaizdo kamera (pavyzdþiui, patalpoje ar atvirame ore), Jûs galite atlikti:
• RYÐKUMO PASIRINKIMÀ
• RYÐKUMO NUSTATYMUS
• SPALVINGUMO NUSTATYMUS
1. Nustatykite maitinimo jungiklá ties padëtimi CAMERA (kamera).
• PLAYER (vaizdo grotuvas) reþimu Jûs galite nureguliuoti SK monitoriø
tik atkuriant kasetæ.
2. Atidarykite SK monitoriø, ir jis ásijungs.
3. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
4. Pasukite MENIU DISKÀ, kol bus paryðkintas meniu punktas VIEWER
(vaizdas), po to paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
CAM MODE
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLA Y
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLA Y
5. Pasukite MENIU DISKÀ, kol bus paryðkintas meniu punktas LCD
ADJUST (SK monitoriaus reguliavimas).
6. Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), pereikite prie þemesnio lygio
meniu.
7. Pasukite MENIU DISKÀ, kol bus paryðkintas parametras, kurá norite
pareguliuoti (BRIGHT SELECT (RYÐKUMO PASIRINKIMAS), BRIGHT
ADJUST (RYÐKUMO NUSTATYMAS), COLOR ADJUST
(SPALVINGUMO NUSTATYMAS)).
32
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
BRIGHT SELECT . . . . NORMAL
BRIGHT ADJUST . . . . . .[ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
8. Dar kartà paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Naudodami funkcijà BRIGHT SELECT (ryðkumo pasirinkimas), pasirinkite ryðkumo reikðmæ NORMAL (normalus), SUPER
(ryðkus) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad iðsaugotumëte nustatymà.
• Naudodami MENIU DISKÀ nustatykite ryðkumo (BRIGHT ADJUST) ir spalvingumo (COLOR ADJUST) reikðmes.
• RYÐKUMO reikðmës gali bûti nustatytos tarp 00 ir 35, o SPALVINGUMO REIKÐMËS - tarp 00 ir 35 vienetø.
9. Nuspausdami mygtukà MENU, baikite nustatymus.
VAIZDO IEÐKIKLIO naudojimas
•
•
PLAYER (vaizdo grotuvas) VAIZDO IEÐKIKLIS veiks, esant uþdarytam SK ekranui.
o
CAMERA (kamera) reþime VAIZDO IEÐKIKLIS veiks, kai SK ekranas bus uþdarytas arba pasuktas 180 prieð laikrodþio
rodyklæ.
Fokusavimo reguliavimas
Norëdami sufokusuoti vaizdà, naudokite VAIZDO IEÐKIKLIO fokusavimo reguliavimo
slankiklá (þr. paveikslëlá).
33
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
Nufilmuoto vaizdo perþiûra SK monitoriaus ekrane
Jûs galite kontroliuoti SK monitoriaus ekrane atkuriamà vaizdà.
Ásitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija prijungta prie video kameros.
1. Laikydami nuspaustà auselæ ant maitinimo jungiklio, pasukite jà á padëtá PLAYER (vaizdo
grotuvas).
1
2. Ástatykite á vaizdo kamerà kasetæ, kurià norite perþiûrëti (þr. 27 psl.).
3. Atidarykite SK monitoriø.
Nustatykite SK monitoriø Jums reikiamu kampu ir, jeigu reikia, pareguliuokite vaizdo ryðkumà ir
spalvingumà.
4. Nuspausdami mygtukà
(ATSUKIMAS ATGAL), atsukite juostelæ iki nufilmuotos medþiagos
pradþios.
• Persukimui sustabdyti nuspauskite mygtukà
(STOP).
• Kai juostelë bus atsukta iki pradþios, vaizdo kamera automatiðkai sustos.
2
4
5. Nuspausdami mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË), pradëkite atkûrimà.
• Jûs galite matyti nufilmuotà medþiagà SK monitoriaus ekrane.
• Atkûrimui sustabdyti nuspauskite mygtukà
(STOP).
Pastabos
• Jûs taip pat galite pasiþiûrëti vaizdà televizoriaus ekrane, prijungæ vaizdo kamerà prie televizoriaus arba
videomagnetofono (þr. 72 psl.).
• Atkûrimo metu galima naudotis ávairiomis vaizdo kameros funkcijomis (þr. 74 psl.).
34
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
SK monitoriaus reguliavimas atkûrimo metu
Jûs galite reguliuoti SK monitoriø atkûrimo metu.
Reguliavimo metodas toks pats kaip ir darbo CAMERA (kamera) reþimu (þr. 32 psl.).
Garsiakalbio garso reguliavimas
Garsiakalbis veikia tik reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
2
• Kai vaizdas atkuriamas per SK monitoriø, áraðytas garsas atkuriamas garsiakalbio.
- Norëdami PLAYER (vaizdo grotuvas) reþime sumaþinti garsà arba já iðjungti, vadovaukitës
þemiau pateiktomis instrukcijomis.
- Norëdami sumaþinti arba iðjungti garsà, atkuriant vaizdà , atlikite ðiuos veiksmus:
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Pradëkite atkûrimà, nuspausdami mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
3. Pasigirdus áraðytam garsui, nureguliuokite garsumà, naudodami MENIU DISKÀ.
• SK monitoriuje pasirodo garso lygio indikatorius.
Garsumas gali bûti nustatytas intervale nuo 00 iki 19 vienetø.
Jeigu nustatytas garsumas 00, Jûs negirdësite garso.
• Jeigu atkûrimo metu Jûs uþdarysite SK monitoriø, garso atkûrimas vaizdo kameros garsiakalbiu
bus nutrauktas.
Pastabos
• Kai prie audio / video daugiafunkcinës jungties prijungtas kabelis, galite girdëti per garsiakalbá, ir
garsumo reguliuoti negalima.
• Netgi su prie audio/ video jungties prijungtu kabeliu galima girdëti garsà per vaizdo kameros
ámontuotà garsiakalbá, jeigu meniu funkcijai AV IN/OUT MODE (ávesties / audio/video iðvesties
reþimas) parinkta reikðmë AV IN (audio / video ávestis). (Tik modeliams VPD101i/D102Di/D103i/D105i).
• Norëdami girdëti garsà per garsiakalbá, nuo audio/video daugiafunkcinës jungties atjunkite kabelá.
3-1
VOL/MF
<3-2>
0:23:47
5 5 min
VOL.
[11 ]
12:00
10.J AN.200 4
35
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Ávairiø vaizdo kameros funkcijø naudojimas
• Meniu parametrø nustatymas
Funkcijø prieinamumas skirtingais reþimais
MENIU
CAMERA
WL. REMOTE ( ) Nuotolinio valdymo pultelis
BEEP SOUND (
) Garsinis signalas, spaudant mygtukus
SHUTTER SOUND (
) mygtukà Photo
Garsinis signalas, spaudant
Psl.
ið atminties)
39
40
41
42
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas
29
DEMO
Prietaiso demonstracinis reþimas
43
PROGRAM AE
Automatinës ekspozicijos reþimas
44
WHT. BALANCE
Baltos spalvos balansas
46
D.ZOOM
Skaitmeninis priartinimas
48
Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius
49
DSE SELECT
Specialiøjø efektø pasirinkimas
50
REC MODE
Áraðo reþimas
52
Á KASETÆ áraðytø nuotraukø paieðka
67
Á KASETÆ áraðytø nuotraukø
94
Áraðomo garso kokybës pasirinkimas
53
Atkuriamo garso kokybës pasirinkimas
66
Vëjo triukðmo sumaþinimas
54
Skaitmeninio efekto pasirinkimas
atkûrimo metu
Audio / video ávesties arba iðvesties
pasirinkimas
77
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY(
) kopijavimas
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT(
36
atmintá)
LANGUAGE
DIS
AV
M.REC( ) M.PLAY( )
CAMERA PLAYER
(vaizdo (Áraðymas á (Nuskaitymas
(kamera)
grotuvas)
Ámontuoto laikrodþio nustatymas
CLOCK SET
INITIAL
(PAGRIN
DINIAI
NUSTAT
YMAI)
Funkcijos
ÞEMESNIO LYGIO
MENIU
)
( ): Ði funkcija veikia tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i).
( ): Ði funkcija veikia tik modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i.
( ): Ði funkcija veikia tik modeliuose VP-D103i/D105i.
79
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Funkcijø prieinamumas skirtingais reþimais
MENIU
MEMORY
( )
ÞEMESNIO LYGIO
MENIU
M.REC( ) M.PLAY( )
CAMERA PLAYER
(vaizdo (Áraðymas á (Nuskaitymas
(kamera)
grotuvas)
M.PLAY SELECT
Atkuriamos informacijos bylos tipo
pasirinkimas (MPEG4, PHOTO)
PHOTO QUALITY
Vaizdo kokybë
atmintá)
Psl.
ið atminties)
101
89
MPEG4 SIZE
Vaizdo iðmatavimai
100
PRINT MARK
Spausdinimo þyma
95
PROTECT
Apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo
96
FILE NO.
Bylos numeris
88
DELETE
Bylø iðtrynimas
97
Atminties kortelës formatavimas
98
SK ekrano nustatymai
32
Datos ir laiko nustatymas
55
Informacijos televizoriaus ekrane
56
FORMAT
LCD ADJUST
VIEWER
Funkcijos
DATE/TIME
TV DISPLAY
( ): Ði funkcija veikia tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i).
• Vaizdo kamerà nustatykite reþimu CAMERA (kamera) arba PLAYER (Vaizdo grotuvas), arba reþimu M.REC
(áraðymas á atmintá), arba M.PLAY (nuskaitymas ið atminties) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
1. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
Monitoriuje pasirodys meniu. Þymeklis ( HIGHLIGHT ) parodo, kokios funkcijos parametrai nustatomi ðiuo metu.
2. Naudodami MENIU DISKÀ ir paspaudæ mygtukà ENTER (vykdyti) kairëje panelëje, pasirinkite ir aktyvuokite
reikiamà meniu punktà.
3. Jûs galite iðeiti ið meniu, nuspaudæ mygtukà MENU.
37
LITHUANIA
Filmavimo pagrindai
• Funkcijø prieinamumas kiekvienu ið reþimø.
Darbo reþimas
pageidaujama
funkcija
Skaitmeninës funkcijos
DIS
D.ZOOM
PHOTO
(áraðymas á
juostelæ)
Specialieji
skaitmenin
SLOW
iai efektai
SHUTTER
DIS (skaitmeninis
vaizdo stabilizatorius)
D.ZOOM (skaitmeninis
priartinimas)
PHOTO
(fotografavimas)
SLOW SHUTTER
(maþas uþrakto greitis)
Specialieji
skaitmeniniai efektai
X
X
O
O
O
O
O
FILMAVIMAS NAKTÁ
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
*
X
FILMAVIM
AS NAKTÁ
O
O
O
X
O
O
O
X
O : funkcija veikia ðiuo darbo reþimu.
X : Jûs negalite naudoti konkreèios funkcijos.
*
: Esamas reþimas bus nutrauktas ir pradës veikti pageidaujama funkcija.
: Esamas reþimas bus nutrauktas ir pradës veikti pageidaujama funkcija.
(duomenys ðio darbo reþimo bus iðsaugoti).
Pastabos
• Jeigu kuri nors funkcija meniu paþymëta þenkleliu X , ði funkcija negali bûti aktyvuota.
• Jeigu Jûs pasirinkote punktà, kuris negali bûti pakeistas, ekrane pasirodys praneðimas.
38
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• CLOCK SET (laikrodþio nustatymas)
Laikrodþio nustatymo funkcija veikia reþimuose CAMERA (kamera), PLAYER
(Vaizdo grotuvas), M.REC (áraðymas á atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið
atminties).
DATA / LAIKAS automatiðkai áraðomi á juostelæ.
Prieð filmuodami nustatykite DATÀ ir LAIKÀ.
1.
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Ekrane pasirodys meniu sàraðas.
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI)
ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà CLOCK SET
(laikrodþio nustatymas).
4. Dar kartà paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), ájunkite laikrodþio nustatymo
reþimà.
• Ekrane mirgantis meniu punktas parodo, kad gali bûti pakeista jo reikðmë. Pirmoji
pradeda mirgëti metø reikðmë.
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, nurodykite metø reikðmæ.
6. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Pradeda mirgëti mënesio reikðmë.
7.
Pasukdami MENIU DISKÀ, nurodykite mënesio reikðmæ.
8.
Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Pradeda mirgëti dienos reikðmë.
9.
Dienos, valandos ir minuèiø reikðmes nustatykite tokia paèia procedûra, kaip ir
metø ir mënesio reikðmes.
10. Nustatæ minuèiø reikðmæ, paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Ekrane pasirodo þodis „COMPLETE!“ (NUSTATYMAI BAIGTI) ir po keliø
sekundþiø ekrane vël pasirodys þemesnio lygio meniu.
11. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
SET TIME!
ENGLISH
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
12:00
10.J AN.200 4
39
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• WL. REMOTE (nuotolinio valdymo pultelis) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Funkcija WL. REMOTE veikia reþimuose CAMERA (kamera), PLAYER (vaizdo
grotuvas), M.REC (áraðymas á atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið atminties).
Ði funkcija ájungia arba blokuoja vaizdo kameros valdymà nuotolinio valdymo
pulteliu.
CAM MODE
1.
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
2.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PAGRINDINIAI
NUSTATYMAI) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
3.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà WL. REMOTE
(belaidis nuotolinio valdymo pultelis).
4.
5.
40
Norëdami ájungti arba blokuoti valdymà nuotolinio valdymo pulteliu, paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
Spaudant mygtukà ENTER (vykdyti), parametro reikðmë keièiasi nuo ON (ájungti) á
OFF (blokuoti) ir atgal.
Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
• Jeigu Jûs uþblokavote nuotolinio valdymo pultelá, ekrane 3 sekundes mirgës
nuotolinio valdymo pultelio piktograma, kuri po to iðnyks.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
ENGLISH
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• BEEP SOUND (garsinis signalas) (tik modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)
Funkcija BEEP SOUND veikia reþimuose CAMERA (kamera), PLAYER (Vaizdo grotuvas),
M.REC (áraðymas á atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið atminties).
Ðios funkcijos nustatymui naudokite MENIU. Pasirinkite, ar norite girdëti garsiná signalà,
keièiant parametrø reikðmes.
CAM MODE
1.
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
2.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI)
ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
3.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà BEEP
SOUND (garsinis signalas).
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
4.
5.
Norëdami ájungti arba iðjungti GARSINÁ SIGNALÀ, paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti). Spaudant mygtukà ENTER (vykdyti), parametro reikðmë keièiasi nuo ON
(ájungti) á OFF (blokuoti) ir atgal.
• Pasirenkant ON (ájungti) reikðmæ, Jûs girdësite garsiná signalà.
• Kai nuspausite mygtukà PRADËTI / BAIGTI, norëdami pradëti filmavimà,
GARSINIS SIGNALAS automatiðkai iðsijungs, ir Jûs jo daugiau negirdësite.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
ENGLISH
Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
41
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• SHUTTER SOUND (garsinis signalas, paleidþiant uþraktà)
(tik modeliuose VP-D103i/D105i)
• Jûs galite girdëti garsiná signalà paleidþiant uþraktà tik kartu su funkcija PHOTO (fotografavimas).
• Ði funkcija leidþia pasirinkti, ar norite girdëti garsiná signalà, paleidþiant uþraktà fotografavimo metu.
M.REC MODE
42
1.
Nustatykite reþimø perjungiklá MEMORY CARD (atminties kortelë) padëtyje.
2.
Nustatykite maitinimo jungiklá CAMERA (Kamera) padëtyje.
3.
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
4.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI)
ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
5.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà SHUTTER
SOUND (garsinis signalas, paleidþiant uþraktà).
6.
Norëdami perjungti parametro reikðmæ tarp ON (ájungti) IR OFF (iðjungti),
paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
7.
Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUT .SOUND
LANGUAGE
DEMO
M.REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
ENGLISH
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• DEMONSTRATION (demonstracinis reþimas)
• Demonstraciniu reþimu Jums automatiðkai parodomos pagrindinës kameros galimybës ir funkcijos, kad
Jums bûtø paprasèiau jomis naudotis.
• Demonstracijos reþimas veikia tik reþime CAMERA (kamera), kai á kamerà neádëta kasetë.
• Demonstravimas automatiðkai tæsiasi iki tol, kol Jûs nustatysite DEMONSTRATION reþimui reikðmæ OFF
(iðjungti).
1.
Nustatykite kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2.
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3.
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI)
ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà
DEMONSTRATION (demonstracinis reþimas) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
4.
5.
Norëdami ájungti demonstracijos reþimà, nustatykite meniu punktui
DEMONSTRATION reikðmæ ON (ájungta).
• Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
• Pradedamas demonstravimas.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT . SOUND
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRA TION
ENGLISH
6.
Norëdami baigti demonstravimà, suteikite parametrui DEMONSTRATION reikðmæ
OFF (iðjungti).
Pastabos
• Reþimas DEMONSTRATION veikia, tik jeigu á kamerà neádëta kasetë.
• Reþimas DEMONSTRATION automatiðkai ásijungia, jeigu su kamera, kuri nustatyta reþimu CAMERA (kamera),
daugiau nei 10 minuèiø neatliekama jokiø veiksmø (su sàlyga, kad á jà neádëta kasetë).
• Jeigu demonstravimo metu Jûs nuspausite koká nors kità mygtukà (FADE (uþtemdymo reþimas), BLC (ryðkaus
fono kompensavimas), PHOTO (fotografavimas), EASY (supaprastintas reþimas)), demonstracija bus kuriam laikui
sustabdyta, taèiau atsinaujins, jeigu Jûs 10 minuèiø nesinaudosite kitomis funkcijomis.
• Ájungus NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) reþimà, demonstracinis reþimas neveiks.
43
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• PROGRAM AE (automatinës ekspozicijos programos)
Funkcija PROGRAM AE veikia tik reþime CAMERA (kamera).
Funkcijos PROGRAM AE reþimai leidþia nustatyti uþrakto greitá ir diafragmà, tinkamiausius fotografuojamai
scenai.
Tai suteikia galimybæ valdyti ryðkumo gylá.
Prieð filmuodami nustatykite DATÀ ir LAIKÀ.
• Reþimas AUTO (automatinis)
- Automatinis balansas tarp fotografuojamo objekto ir fono.
- Skirtas naudoti normaliose sàlygose.
- Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, uþrakto greitis automatiðkai keièiasi nuo 1/50 iki 1/250
sekundës.
• Reþimas SPORT (sportas) ( )
- Skirtas fotografuoti greitai judanèius þmones ar daiktus.
• Reþimas PORTRAIT (portretas) ( )
- Skirtas fotografavimo objekto, esanèio pirmajame plane, fokusavimui, fonui liekant uþ fokusavimo ribø.
- Ðis reþimas efektyviausias fotografuojant atvirame ore.
- Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, uþrakto greitis automatiðkai keièiasi nuo 1/50 iki 1/1000
sekundës.
• Reþimas SPOTLIGHT (proþektorius) ( )
- Skirtas fotografavimui tokiose sàlygose, kai apðvieèiamas tik fotografuojamas objektas, o likusioji kadro
dalis lieka tamsoje.
• Reþimas SAND/SNOW (sniegas / smëlis) ( )
- Skirtas fotografavimui tokiose sàlygose, kai þmonës ir objektai atrodo tamsesni uþ fonà dël ðviesos
atspindëjimo nuo smëlio arba sniego.
• Reþimas High S.SPEED (didelis uþrakto greitis) ( )
- Skirtas fotografuoti greitai jundanèius objektus, tokius kaip þmones, þaidþianèius golfà arba tenisà.
44
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• Automatinës ekspozicijos programø nustatymai
1. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà CAMERA
(kamera) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
3. Pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà PROGRAM AE
(automatinës ekspozicijos programos).
4. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà
ENTER (vykdyti).
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite reikiamà automatinës
ekspozicijos programà.
• Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), patvirtinkite
automatinës ekspozicijos programos pasirinkimà.
6. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM
AE
AUT O
SPOR TS
POR T RAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HIGH S. SPEED
Pastabos
• Automatinës ekspozicijos programos funkcija neveiks, ájungus (ON) NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) reþimà.
• Automatinës ekspozicijos programos funkcija neveiks SUPAPRASTINTU (EASY) filmavimo reþimu.
45
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas)
Funkcija BALTOS SPALVOS BALANSAS veikia tik reþimuose CAMERA (kamera) ir M.REC (áraðymas á atmintá).
Funkcija BALTOS SPALVOS BALANSAS padeda iðsaugoti unikalià objekto spalvà bet kokiomis fotografavimo sàlygomis.
Jûs galite pasirinkti reikiamà BALTOS SPALVOS BALANSO reþimà geriausiai spalvoto vaizdo kokybei pasiekti.
• AUTO ( ): ðis reþimas paprastai naudojamas automatiniam BALTOS SPALVOS
BALANSO valdymui.
• HOLD ( ): fiksuojama esama BALTOS SPALVOS BALANSO reikðmë.
• INDOOR ( ): ðiuo reþimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka fotografavimo
patalpoje sàlygas.
- Esant apðvietimui dienos ðviesos lempa arba ðviesos ðaltiniais studijiniams / video
filmavimams
- Kai filmuojamas objektas turi vienà vyraujanèià spalvà
CAM MODE
- Filmuojant stambiu planu
• OUTDOOR (
): ðiuo reþimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka
INITIAL
PROGRAM AE
CAMERA
fotografavimo atvirame ore sàlygas.
WHT . BALANCE
A/V
MEMOR Y D.ZOOM
- Dienos metu, ypaè filmuojant stambiu planu ir kada filmuojamas objektas turi vienà
DIS
VIEWER
vyraujanèià spalvà.
DSE SELECT
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà CAMERA (kamera) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas).
5. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite reikiamà BALTOS SPALVOS BALANSO reþimà.
• Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), patvirtinkite BALTOS SPALVOS BALANSO reþimo
pasirinkimà.
7. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
Pastabos
• Ájungus (ON) FILMAVIMO NAKTÁ reþimà, BALTOS SPALVO BALANSO funkcija neveiks.
• BALTOS SPALVOS BALANSO funkcija neveikia filmuojant EASY (supaprastintas) reþimu.
• Norëdami kuo tiksliau nustatyti baltos spalvos balansà, iðjunkite skaitmeniná priartinantá objektyvà
(esant bûtinybei).
• Jeigu po baltos spalvos balanso nustatymo pasikeitë apðvietimo sàlygos, balansà nustatykite ið
naujo.
• Filmuojant lauke normaliomis sàlygomis galima gauti puikø rezultatà, nustaèius baltos spalvos
balansui AUTO (automatinis) reþimà.
46
CAM MODE
CAMERA SET
WHT . BALANCE
AUT O
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas
Priartinimas (fokusavimo atstumo keitimas) – tai filmavimo technika, kurios dëka galite keisti filmuojamo objekto dydá
filmuojamoje scenoje.
Kad Jûsø áraðas atrodytø profesionaliau, nenaudokite priartinimo funkcijos pernelyg daþnai.
Jûs galite pasirinkti kintamà priartinimo greitá.
Naudokite ðià funkcijà, suteikite ávairovës Jûsø áraðams, taèiau turëkite omeny, kad pernelyg daþnas filmavimo objekto
priartinimas ir atitolinimas gali atrodyti neprofesionaliai, o taip pat pagreitina baterijos iðsikrovimà.
1. Palaipsniðkam priartinimui pasirinkti ðiek tiek pastumkite priartinimo reguliatoriaus mygtukà, o greitam priartinimui – pastumkite
toliau. Priartinimo padëties indikatorius pasirodys ekrane.
2. Postûmis link padëties T (teleobjektyvas): filmavimo objektai atrodo arèiau.
3. Postûmis link padëties W (platus kampas): filmavimo objektai atrodo toliau.
• Esant WIDE (plaèiakampis objektyvas) padëtyje, galima filmuoti objektà, esantá ne arèiau 10 mm atstumu nuo objektyvo.
1-1
1-2
TELE
WIDE
FILMAVIMAS STAMBIU PLANU
Filmavimo stambiu planu funkcija veikia ir CAMERA , ir M.REC (áraðymas á atmintá) reþimuose.
Filmuojant stambiu planu, optimalus fokusavimo atstumas yra nuo 50 iki 100 cm.
PB ZOOM
MACRO
1. Paspauskite mygtukà MACRO (filmavimas stambiu planu).
• Ekrane pasirodo FILMAVIMO STAMBIU PLANU piktograma (
).
2. Filmavimo stambiu planu funkcijos iðjungimui dar kartà paspauskite MACRO mygtukà.
Pastabos
• FILMAVIMO STAMBIU PLANU fokusavimo greitis gali bûti maþas.
• Naudojant PRIARTINIMO funkcijà FILMAVIMO STAMBIU PLANU reþime, filmavimo objektas
gali tapti nesufokusuotas.
• Kad iðvengtumëte rankø drebëjimo, naudokite stovà.
• FILMAVIMO STAMBIU PLANU reþime venkite ðeðëliø ant filmavimo objekto.
• Atstumui iki filmuojamo objekto maþëjant, fokuso laukas susiaurëja.
• Jeigu negalite sufokusuoti filmuojamo objekto, naudokitës priartinimo reguliatoriaus svirtele.
STBY
0:23:47
47
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas SKAITMENINIU PRIARTINANÈIUOJU OBJEKTYVU
Filmuojamo objekto priartinimo ir atitolinimo (priartinimo) funkcija veikia tik CAMERA (kamera) reþime.
Skaitmeninis priartinimas
Daugiau nei 16 kartø (VP-D102D(i)/D105(i): 20 kartø) priartinimas atliekamas
skaitmeniniu bûdu.
Priartinamo filmuojamo objekto kokybë gali blogëti.
Vaizdo stabilumui uþtikrinti, naudojant skaitmeniná priartinimà, mes rekomenduojame
naudoti funkcijà DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius) (þr. 49 psl.).
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera)
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà CAMERA (kamera) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà D.ZOOM (skaitmeninis priartinimas).
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
5. Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), aktyvuokite 100, 200,400,900 kartø
skaitmeniná priartinimà arba iðjunkite já (OFF).
6. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
CAMERA SET
D . ZOOM
OFF
100x
200x
400x
900x
48
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius)
Funkcija DIS veikia tik reþime CAMERA (kamera).
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius) kompensuoja (suprantamose ribose) rankø, laikanèiø kamerà,
drebëjimo arba judëjimo átakà.
Funkcija uþtikrina stabilesná vaizdà, kai Jûs:
• Filmuojate naudodami priartinimà
• Filmuojate nedidelá objektà stambiu planu
• Filmuojate ir tuo paèiu metu þingsniuojate
• Filmuojate per automobilio langà
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà CAMERA (kamera) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
• Monitoriuje pateikiamas þemesnio lygio meniu sàraðas.
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite funkcijà DIS ir paspausdami mygtukà
ENTER (vykdyti), jà aktyvuokite.
• Funkcijos DIS padëtis meniu pasikeièia á ON (ájungti).
• Jeigu Jûs nenorite naudoti funkcijos DIS, nustatykite jai reikðmæ OFF (iðjungti).
5. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
Pastabos
• Naudojant stovà, rekomenduojame iðjungti rankø drebëjimo kompensavimo funkcijà.
• Naudojant funkcijà DIS, vaizdo kokybë gali neþymiai pablogëti.
49
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• DSE PASIRINKIMAS (specialieji skaitmeniniai efektai)
Funkcija DSE veikia tik reþimuose CAMERA (kamera).
Specialieji skaitmeniniai efektai suteikia galimybæ Jûsø áraðui pridëti kûrybiðkumo.
Pasirinkite skaitmeniná efektà, labiausiai tinkantá scenai, kurià norite filmuoti, ir efektui, kurá norite pasiekti.
Yra 9 specialiøjø skaitmeniniø efektø reþimai.
a. Reþimas ART (tapyba)
Ðis reþimas suteikia vaizdui nelygumo efektà.
b. Reþimas MOSAIC (mozaika)
Ðis reþimas suteikia vaizdui mozaikos efektà.
c. Reþimas SEPIA (sepija)
Ðis reþimas suteikia vaizdui raudonai rusvà atspalvá.
d. Reþimas NEGA (negatyvas)
Ðis reþimas keièia vaizdo spalvas á atvirkðèias, suteikiant vaizdui negatyvo
efektà.
e. Reþimas MIRROR (veidrodinis atspindys)
Ðiuo reþimu vaizdas kerpamas per pusæ, sukuriant veidrodinio atspindþio
efektà.
f. Reþimas BLK & WHT (juodai baltas)
Ðis reþimas vaizdà padaro juodai baltà.
g. Reþimas EMBOSS (reljefas)
Ðis reþimas sukuria reljefiná vaizdà (sukuria erdvinio vaizdo efektà).
h. Reþimas CINEMA (kino teatras)
Ðiame reþime uþsidengia virðutinë ir apatinë ekrano dalys, sukuriamas kino
ekrano efektas.
i. Reþimas MAKE UP (makiaþas)
Ðis reþimas vaizdui suteikia raudonà, þalià, mëlynà ar geltonà atspalvius.
50
a
b
c
d
e
f
g
h
i
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• Specialiojo efekto pasirinkimas
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà CAMERA (kamera) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà DSE SELECT (specialiojo efekto
pasirinkimas).
5. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite norimà specialøjá efektà.
• Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), patvirtinkite norimo specialiojo efekto
pasirinkimà.
7. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT . BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
CAM MODE
CAMERA SET
DSE SELECT
Pastabos
•
•
Ájungus reþimà NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá), skaitmeniniø specialiøjø efektø
funkcija neveikia.
Skaitmeniniø specialiøjø efektø funkcija neveiks supaprastintame (EASY) reþime.
OFF
AR T
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
CAM MODE
CAMERA SET
DSE SELECT
EMBOSS
CINEMA
MAKE-UP
RED
GREEN
BLUE
YELLOW
51
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• REC MODE (áraðymo reþimas)
Funkcija REC MODE veikia reþimuose CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo grotuvas) (VPD101i/D102Di/D103i/D105i).
Ði kamera áraðo ir atkuria vaizdà reþimais SP (standartinis greitis) ir LP (sulëtintas greitis)
• SP (standartinis greitis): ðiuo reþimu galima áraðinëti á DVM60 tipo kasetæ per 60 minuèiø.
• LP (sulëtintas greitis): ðiuo reþimu galima áraðinëti á DVM60 tipo kasetæ per 90 minuèiø.
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera) arba PLAYER (vaizdo
grotuvas) (VP-D101i/D102Di/D103i/D105i).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio lygio meniu punktà REC MODE (áraðo reþimas) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
• Spaudant diskà, ÁRAÐO REÞIMUI pakaitomis parenkamas reþimas SP arba LP.
5. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
Pastabos
•
•
•
52
Rekomenduojame ðia kamera atkurti tik tas kasetes, kurios buvo áraðytos ðia kamera.
Atkuriant videokasetes, áraðytas kitu árenginiu, galimas mozaikinis triukðmas.
Jeigu kasetæ áraðinëjate ir SP, ir LP reþimais arba jeigu kai kurie epizodai áraðyti tik LP
reþime, vaizdas gali bûti iðkraipytas arba laikinas kodas tarp epizodø gali bûti áraðytas
neteisingai.
Geriausia vaizdo ir garso kokybë pasiekiama, áraðant SP reþimu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
•AUDIO MODE (garso reþimas)
Funkcija AUDIO MODE veikia reþimuose CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo
grotuvas) (VP-D101i/D102Di/D103i/D105i).
Ði kamera áraðo garsà dviem reþimais (12 bitø ir 16 bitø).
• 12 bitø: Jûs galite áraðyti du 12 bitø stereofoninius garso takelius.
Stereofoninis ágarsinimas originalo kalba gali bûti áraðytas PAGRINDINIAME
takelyje (SOUND 1).
Papildomas stereofoninis garsas (dubliuotas) gali bûti áraðytas PAPILDOMAME
takelyje (SOUND 2).
• 16 bitø: Jûs galite áraðyti vienà aukðtos kokybës stereofoniná garso takelá,
naudodami 16 bitø áraðo reþimà.
Naudojant ðá reþimà, papildomo garso takelio áraðas negalimas.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
CAM MODE
A / V SET
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio lygio meniu punktà AUDIO MODE (garso reþimas) ir
paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Spaudant diskà, meniu punkto AUDIO MODE padëtis keièiasi á 12 bitø arba 16 bitø.
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
5. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
53
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• WIND CUT (vëjo triukðmo filtravimas)
Funkcija WIND CUT veikia reþimuose CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo grotuvas).
Funkcija WIND CUT filmavimo metu sumaþina vëjo ir kitoká triukðmà.
- Kai ði funkcija ájungta, kartu su vëjo triukðmu gali bûti „apkarpyti“ kai kurie þemøjø
daþniø garsai.
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio lygio meniu punktà WIND CUT (vëjo triukðmo filtravimas).
5. Spaudant mygtukà ENTER (vykdyti), parametro reikðmë keièiasi ið ON (áj.) á OFF
(iðj.) ir atvirkðèiai.
• Ekrane pasirodo indikatorius
, kai funkcija WIND CUT ájungta.
6. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
Pastabos
•
•
54
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
Jeigu norite uþtikrinti maksimaliai ámanomà mikrofono jautrumà, iðjunkite funkcijà WIND CUT.
Naudokite funkcijà WIND CUT, áraðydami vëjuotose vietose, pavyzdþiui, pliaþe arba arti
pastatø.
12
SOUND[1]
OUT
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• DATE/TIME (data / laikas)
Funkcija DATE/TIME veikia reþimuose CAMERA (kamera), PLAYER (vaizdo
grotuvas), M.REC (áraðymas á atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið atminties).
Data ir laikas automatiðkai áraðomi á specialià juostelës dalá, skirtà tarnybinei
informacijai.
1. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà VIEWER (vaizdas) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà DATE/TIME (data / laikas).
4. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite norimà datos ir laiko rodymo reþimà.
• Jûs galite iðjungti laiko ir datos rodymà arba pasirinkti tik datos, tik laiko, arba ir
datos, ir laiko rodymà.
- OFF (iðjungti)
- DATE (tik data)
- TIME (tik laikas)
- DATE/TIME (data / laikas)
• Norëdami gráþti á ankstesná meniu, nustatykite þymeklá ties gráþimo þenkleliu
apatinëje meniu dalyje ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLA Y
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLA Y
Pastabos
•
•
•
Informacijos pateikimo ekrane (DISPLAY) mygtuko ájungimas / iðjungimas neturi átakos
datos ir laiko rodymui ekrane.
Vietoj datos ir laiko pasirodo „---“ ðiais atvejais:
Atkuriant tuðèià (neáraðytà) juostelës dalá.
Jeigu juostelë buvo áraðyta prieð nustatant datos ir laiko rodymà kameros atmintyje.
Jeigu lièio baterija visiðkai arba dalinai iðsikrovë.
Prieð naudojantis DATOS/LAIKO nustatymo funkcija, bûtina nustatyti laikrodá.
Þr. skyriø CLOCK SET (laikrodþio nustatymas) 39 psl.
CAM MODE
VIEWER SET
DATE / TIME
DATE
TIME
DATE&TIME
55
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• TV DISPLAY (informacijos pateikimas televizoriaus ekrane)
Funkcija DISPLAY veikia reþimuose CAMERA (kamera), PLAYER (vaizdo grotuvas), M.REC (áraðymas á
atmintá) ir M.PLAY (nuskaitymas ið atminties).
Jûs galite pasirinkti árenginá, kuriame bus rodoma ekrano informacija.
• OFF (iðj.): ekrano informacija pateikiama tik SK monitoriuje .
• ON (áj.): ekrano informacija pateikiama SK monitoriuje, vaizdo ieðkiklyje ir televizoriaus ekrane.
• Informacijos SK monitoriaus ekrane, vaizdo ieðkiklyje ir televizoriaus ekrane ájungimui ir iðjungimui naudokite
DISPLAY mygtukà, esantá kairiojoje kameros dalyje.
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu CAMERA, PLAYER, M.REC arba M.PLAY.
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà VIEWER (vaizdas) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite sàraðe punktà TV DISPLAY (informacijos pateikimas televizoriaus
ekrane) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Spaudant diskà, parametro TV DISPLAY reikðmë paeiliui keièiasi á ON (áj.) arba
OFF (iðj.).
5. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
56
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLA Y
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLA Y
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Greitojo meniu naudojimas (navigacinis meniu)
• Greitojo meniu funkcija veikia tik reþimuose CAMERA (kamera) ir M.REC (áraðymas á atmintá).
• Greitasis meniu naudojamas tam, kad bûtø patogiau MENIU DISKU keisti filmavimo metu daþnai reguliuojamus
parametrus, pritaikant juos prie besikeièianèiø filmavimo sàlygø. Ðia funkcija patogu naudotis, jeigu Jûs norite
atlikti paprastus pareguliavimus, neáeidami á pagrindinio meniu ir þemesniø lygiø meniu sistemà.
• DATA IR LAIKAS (DATE/TIME) (þr. 55 psl.)
- Kiekvienà kartà, kai Jûs pasirenkate meniu punktà DATE/TIME ir paspaudþiate
mygtukà ENTER (vykdyti), ðio parametro reikðmë keièiasi tokia seka: DATE (data) –
TIME (laikas) – DATE/TIME (data ir laikas) – OFF (iðj.)
MIRROR
• NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS (
) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
- Kiekvienà kartà, kai Jûs pasirenkate meniu punktà WL.REMOTE (belaidis nuotolinio
valdymo pultelis) ir paspaudþiate mygtukà ENTER (vykdyti), valdymas nuotolinio
valdymo pulteliu pakaitomis ájungiamas (
) arba blokuojamas (
).
12:00
10. J A N . 2 0 0 4
• SKAITMENINIS VAIZDO STABILIZATORIUS (DIS) (
)
- Kiekvienà kartà, kai Jûs pasirenkate meniu punktà SKAITMENINIS VAIZDO STABILIZATORIUS ir
paspaudþiate mygtukà ENTER (vykdyti), ekrane pasirodo ir dingsta skaitmeninio vaizdo stabilizatoriaus
piktograma.
• SPECIALIEJI SKAITMENINIAI EFEKTAI (DSE) (þr. 50 psl.)
- Kiekvienà kartà, kai Jûs pasirenkate meniu punktà SPECIALIEJI SKAITMENINIAI EFEKTAI ir paspaudþiate
mygtukà ENTER (vykdyti), pritaikomas arba iðjungiamas anksèiau pasirinktas specialusis efektas. Jûs
negalite pakeisti ið anksto nustatyto specialiojo efekto.
• AUTOMATINËS EKSPOZICIJOS PROGRAMOS (þr. 44 psl.)
- Kiekvienà kartà, kai Jûs pasirenkate meniu punktà AUTOMATINËS EKSPOZICIJOS PROGRAMOS ir
paspaudþiate mygtukà ENTER (vykdyti), paeiliui ájungiamas arba ið anksto pasirinktas automatinës
ekspozicijos reþimas, arba reþimas AUTO (automatinis). Jûs negalite pakeisti ðios funkcijos reþimo, o galite
naudoti tik ið anksto nustatytà reþimà.
57
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
• BALTOS SPALVOS BALANSAS (þr. 46 psl.)
- Kiekvienà kartà, kai meniu pasirenkate BALTOS SPALVOS BALANSO punktà ir paspaudþiate MENIU
DIDKÀ, paeiliui ásijungia arba pasirinktas ankstesnis BALTOS SPALVOS BALANSO reþimas, arba AUTO
(automatinis) reþimas. Taip pat, kaip ir automatinës ekspozicijos programø atveju, Jûs negalite pakeisti
anksèiau nustatyto BALTOS SPALVOS BALANSO reþimo.
• AUTOMATINIS FOKUSAVIMAS / RANKINIS FOKUSAVIMAS (þr. 62 psl.)
- Kai pasirenkate meniu punktà FOKUSAVIMAS ir paspaudþiate mygtukà ENTER (vykdyti), paeiliui ásijungia
arba rankinis (MF), arba automatinis (
) fokusavimas.
• UÞRAKTO GREITIS IR EKSPOZICIJA
- Jûs galite nustatyti UÞRAKTO GREIÈIO ir EKSPOZICIJOS reikðmæ, pasirinkdami piktogramà (
paspaudæ mygtukà ENTER (vykdyti). Iðsamesnës informacijos ieðkokite kitame puslapyje.
) ir
Greitojo meniu nustatymas
1. Nustatykite vaizdo kamerà CAMERA (kamera) reþimu.
2. Pasukite MENIU DISKÀ, kad galëtumëte iðsirinkti reikiamà funkcijà,
po to paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad galëtumëte pakeisti jo
reikðmæ pagal pageidavimà.
DIS
Pastaba
•
•
Greitojo meniu funkcija neveikia supaprastintame (EASY)
filmavimo reþime.
Ájungus rankinio fokusavimo (MF) reþimà, greitojo meniu
funkcija naudotis negalima. Norëdami naudoti greitojo
meniu funkcijà, rankinio fokusavimo reþimà iðjunkite.
STBY
DSE
PROGRAM
MIRROR
0:00:00
AE
WHT . BALANCE
FOCUS
SHUTTTER
EXPOSURE
WL.REMOTE
(VP-D103(i)/D105(i)
SHUTTER
EXPOSURE
12:00
10.J AN.200 4
58
DATE/TIME
only)
Papildomos galimybës filmuojant
• SHUTTER SPEED & EXPOSURE (uþrakto greitis ir ekspozicija)
Jûs galite pasirinkti UÞRAKTO GREITÁ tik CAMERA (kamera) reþime.
Funkcija EKSPOZICIJA veikia ir CAMERA, ir M.REC (áraðymas á atmintá) reþimuose.
UÞRAKTO GREIÈIO ir EKSPOZICIJOS nustatymø funkcijos prieinamos tik per greitàjá meniu.
UÞRAKTO GREIÈIO ir EKSPOZICIJOS nustatymø funkcijos perjungiamos ir / arba iðjungiamos automatiðkai.
1. Nustatykite video kamerà CAMERA (kamera) reþimu.
2. Sukite MENIU DISKÀ, kol pamatysite piktogramà
tada paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Jûs pamatysite meniu, kuris padës Jums pasirinkti UÞRAKTO GREITÁ ir EKSPOZICIJÀ.
• Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite reikiamà punktà, tada paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Jûs galite pasirinkti vienà ið ðiø UÞRAKTO GREIÈIØ: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 arba
1/10000 sekundës.
• Jûs galite pasirinkti EKSPOZICIJOS reikðmæ tarp 00 ir 29.
3. Norëdami iðeiti ið nustatymø meniu, pasirinkite piktogramà
, tada paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
Rekomenduojami uþrakto greièiai fotografuojant
• Þmonës, sportuojantys atvirame ore, pavyzdþiui, þaidþiantys tenisà arba golfà: 1/2000 arba 1/4000.
• Judantis automobilis arba traukinys, arba kiti greitai judantys objektai, pavyzdþiui, amerikietiðkø kalneliø
vagonëliai: 1/1000, 1/500 arba 1/250.
• Þmonës, sportuojantys patalpoje, pavyzdþiui, þaidþiantys krepðiná: 1/120.
Pastabos
• Jeigu norite fotografuoti konkreèiu uþrakto greièiu ir ekspozicija, tada prieð fotografuojant bûtina á ekrano
meniu ávesti uþrakto greièio ir ekspozicijos nustatymus.
• Jeigu Jûs rankiniu bûdu pakeisite uþrakto greitá ir ekspozicijà, bûdami automatinës ekspozicijos reþime, bus
taikomi rankiniu bûdu ávesti nustatymai.
• Nustaèius aukðtà uþrakto greitá, vaizdas gali atrodyti nelygus.
• Ájungus NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá), supaprastintà (EASY) arba SLOW SHUTTER (maþas uþrakto
greitis) reþimus, vaizdo kamera gráþta á automatinæ uþrakto greièio ir ekspozicijos padëtá.
• Fotografuodami uþrakto greièiu 1/1000 ir daugiau, nenukreipkite objektyvo á saulæ.
59
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
SLOW SHUTTER (maþas uþrakto greitis)
Funkcija SLOW SHUTTER veikia tik CAMERA (kamera) reþimu.
Jûs galite valdyti uþrakto greitá, filmuodami lëtai judanèius objektus.
1. Nustatykite kamerà CAMERA (kamera) reþimu.
2. Paspauskite mygtukà SLOW SHUTTER (maþas uþrakto greitis).
3. Spaudant mygtukà SLOW SHUTTER, parenkamas uþrakto greitis: 1/25, 1/13, 1/6, iðj.
4. Norëdami iðeiti ið reþimo, paspauskite mygtukà SLOW SHUTTER.
Pastabos
•
•
60
Naudojant funkcijà „MAÞAS UÞRAKTO GREITIS“, judanèio objekto vaizdas gali
atrodyti iðplaukæs.
Funkcija „MAÞAS UÞRAKTO GREITIS“ neveikia reþime EASY (supaprastintas
filmavimo reþimas).
SLOW SHUTTER
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
SUPAPRASTINTAS filmavimo reþimas (pradedantiesiems)
SUPAPRASTINTAS filmavimo reþimas padës pradedanèiajam operatoriui nesunkiai gauti geros
kokybës kadrus.
• Supaprastintas reþimas veikia tik reþime CAMERA (kamera).
1. Nustatykite kamerà CAMERA (kamera) reþimu.
2. Nuspaudus mygtukà EASY (supaprastintas reþimas), visos kameros funkcijos bus atjungtos, o
filmavimo parametrams bus nustatytas toks bazinis reþimas:
• Ájungus kamerà, ekrane pasirodys informacija apie baterijos ákrovimo lygá, áraðymo reþimà,
juostelës skaitliuko duomenys, DATA / LAIKAS ir skaitmeninio vaizdo stabilizatoriaus simbolis (
• Kartu SK monitoriaus ekrane pasirodys þodis „EASY Q“ (supaprastintas reþimas).
Data ir laikas pasirodys ekrane tik tuo atveju, jei buvo ið anksto nustatyti (þr. 55 psl.).
).
EASY
STBY
3. Nuspausdami mygtukà START/STOP (pradëti / baigti), pradëkite filmavimà.
• Pradedamas filmavimas, automatiðkai naudojant pagrindinius parametrus, nustatytus pagal
nutylëjimà.
4. Dar kartà nuspaudus mygtukà EASY STBY (budëjimas) reþime, SUPAPRASTINTAS filmavimo
reþimas bus iðjungtas.
• SUPAPRASTINTAS reþimas neatjungiamas, jei video kamera yra áraðymo reþime.
• Vaizdo kameros parametrams bus sugràþintos reikðmës, nustatytos prieð ájungiant
SUPAPRASTINTÀ reþimà.
EASY
0:00:00
5 5 min
12:00
10.J AN.200 4
Pastabos
• SUPAPRASTINTU reþimu negalimos kai kurios kameros funkcijos, tokios kaip
MENU (meniu), BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija), MF/AF (rankinis
fokusavimas /automatinis fokusavimas).
- Jeigu norite naudoti ðias funkcijas, Jûs turite pirmiausia iðjungti SUPAPRASTINTÀ
reþimà.
• Iðëmus baterijà, SUPAPRASTINTO reþimo nustatymai iðtrinami, todël pakeitus
baterijà, reikia ið naujo juos nustatyti.
61
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
AF/MF (automatinis fokusavimas / rankinis fokusavimas)
Funkcija rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas veikia tik reþimuose CAMERA (kamera) ir M.REC (áraðymas á atmintá).
Daugeliu atvejø geriau naudoti automatinio fokusavimo reþimà, kadangi jis leidþia Jums sukoncentruoti dëmesá kûrybinei
filmavimo daliai.
Tam tikromis sàlygomis, kai automatinis fokusavimas neduoda tinkamo rezultato, reikia naudoti rankiná fokusavimà.
a
b
c
d
Automatinis fokusavimas
• Jeigu Jûs neturite didelës filmavimo patirties, rekomenduojame naudoti automatinio
fokusavimo reþimà.
Rankinis fokusavimas
• Rankinio fokusavimo rezultatai gali bûti pranaðesni ðiais atvejais:
a. Vienu metu filmuojant kelis objektus, ið kuriø keli yra arèiau, o kiti toliau nuo kameros.
b. Filmuojant þmogaus figûrà, apsuptà rûko arba sniego.
c. Filmuojant smarkiai blizganèius pavirðius, tokius kaip automobilis.
d. Filmuojant þmones arba objektus, kurie juda nuolatos ir / arba greitai, pavyzdþiui,
sportininkà arba minià.
1. Nustatykite maitinimo jungiklá CAMERA (kamera) reþimu.
2. Sukite MENIU DISKÀ á virðø arba þemyn, kol pasirinksite meniu punktà FOCUS
(FOKUSAVIMAS).
3. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasukite MENIU DISKÀ á virðø arba á apaèià, kol objekto vaizdas bus sufokusuotas.
• Jeigu sunku sufokusuoti, pereikite prie filmavimo stambesniu planu, naudodami
priartinantá objektyvà (ZOOM).
5. Norëdami gráþti á AF (automatinio fokusavimo) reþimà: (
), dar kartà paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
1
2
VOL/MF
3
STBY
0:00:00
5 3 min
M. FOCUS
MF
12:00
62
10 . J A N . 2 0 0 4
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija)
Funkcija BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija) veikia reþimuose
CAMERA (kamera) ir M.REC (áraðymas á atmintá).
Prieðprieðinio apðvietimo situacija atsiranda, kai filmavimo objektas tamsesnis uþ
fonà:
• Filmavimo objektas yra kambaryje prieðais langà.
• Þmogus, kurá ketinate filmuoti, apsirengæs baltais arba blizganèiais drabuþiais ir
yra ðviesiame fone; þmogaus veidas pernelyg tamsus, kad bûtø galima atskirti
veido bruoþus.
• Filmavimo objektas yra ne patalpoje, debesuoto dangaus fone.
• Apðvietimas pernelyg ryðkus.
• Objektas yra sniego fone.
*BLC iðjungta
*BLC ájungta
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá CAMERA (kamera).
2. Nuspausdami mygtukà BLC, pasirinkite norimà reþimà tokia seka:
• Normalus reþimas – BLC – normalus reþimas.
• Kompensuojant prieðprieðiná apðvietimà, optimizuojamas tik filmavimo objekto
vaizdas.
BLC
Pastabos
• Ájungus NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) reþimà, ryðkaus fono kompensacija
neveiks.
• Ryðkaus fono kompensacija neveikia supaprastintu (EASY) filmavimo reþimu.
63
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Perëjimas á „uþtemdymo“ reþimà ir iðëjimas ið jo
Funkcija UÞTEMDYMAS veikia tik reþimu CAMERA (kamera).
Jûs galite sukurti profesionalø áspûdá apie Jûsø filmus,
panaudodami specialiuosius efektus, tokius kaip iðëjimas ið
„uþtemdymo“ reþimo epizodo pradþioje ir perëjimas á já epizodo
pabaigoje.
Filmavimo pradþia
1. Prieð filmavimo pradþià nuspauskite ir palaikykite mygtukà
FADE (UÞTEMDYMO REÞIMAS).
Vaizdas ir garsas palaipsniui iðnyksta (uþtemdymas).
2. Nuspauskite mygtukà PRADËTI / BAIGTI, ir tuo paèiu metu
atleiskite mygtukà FADE. Pradedamas áraðas, o vaizdas bei
garsas pasirodo palaipsniui (iðëjimas ið uþtemdymo).
STBY
0:00:00
FADE
REC
0:00:15
REC
0:00:15
FADE
Filmavimo pabaiga (naudojant uþtemdymà / perëjimà ið
uþtemdymo)
3. Norëdami baigti filmavimà, nuspauskite ir palaikykite
mygtukà FADE (uþtemdymo reþimas).
Nuspauskite mygtukà FADE
Vaizdas ir garsas palaipsniui iðnyksta
(uþtemdymas).
4. Kai vaizdas dingsta, nuspausdami mygtukà
PRADËTI / BAIGTI, pabaikite áraðà.
STBY
0:00:20
a. uþtemdymas
Laipsniðkas iðnykimas
a. UÞTEMDYMAS
(apie 4 sekundes)
b. PERËJIMAS IÐ UÞTEMDYMO
(apie 4 sekundes)
64
Laipsniðkas pasirodymas b. perëjimas ið uþtemdymo Paleiskite mygtukà FADE
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Ágarsinimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Funkcija ÁGARSINIMAS veikia tik reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
Jûs galite prijungti garso takelá prie originalaus kasetëje áraðyto ágarsinimo, jeigu kasetë buvo áraðyta reþimu SP su 12 bitø
ágarsinimo reþimu.
Tam naudokite ámontuotà mikrofonà, iðoriná mikrofonà arba kitokius audio árenginius.
Tuo paèiu originalus ágarsinimas neiðtrinamas.
Garso pridëjimas
1. Nustatykite kamerà PLAYER (vaizdo grotuvas) reþimu.
• Jeigu norite naudoti iðoriná mikrofonà, ájunkite já á mikrofono lizdà kameros
korpuse.
• Jeigu norite pridëti garsà ið iðorinio garso ðaltinio, prijunkite prie kameros
AUDIO / VIDEO kabelá, naudodami audio / video signalo ávesties / iðvesties
jungtá priekinëje kameros korpuso dalyje (tik modeliuose VP-D103i/D105i).
- Paspauskite mygtukà MENU (meniu), pasukdami MENIU DISKÀ,
iðskirkite punktà A/V (audio / video) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
- Pasukdami MENIU DISKÀ, iðskirkite punktà AV IN/OUT (audio /
video ávestis / iðvestis) ir paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti),
pasirinkite AV IN.
2. Nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË) ir raskite scenos, kuriai
norite pridëti garsà, pradþià ir pabaigà.
3. Nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË), kad pristabdytumëte
scenos atkûrimà.
4. Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà A.DUB (ágarsinimas).
• SK monitoriuje pasirodo praneðimas A.DUB (ágarsinimas).
• Kamera paruoðta garso pridëjimui.
5. Nuspausdami mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË), pradëkite garso
pridëjimà.
• Norëdami sustabdyti garso pridëjimà, nuspauskite mygtukà
(STOP).
Pastabos
USB
DV
AUDIO
/VIDEO
S-VIDEO
MIC
Audio (L)
Audio (R)
AV IN
(VP-D103i/D105i only)
• Jûs negalite pridëti garso kasetei, kuri apsaugota nuo áraðymo.
• Jeigu norite pridëti garsà, naudodami iðoriná garso ðaltiná, Jûs turite prijungti AUDIO / VIDEO kabelá prie audio sistemos
– iðorinio garso ðaltinio (tik modeliuose VP-D103i/D105i).
• Jûs negalite pridëti garso kasettei, kuri buvo áraðyta reþimu LP (sulëtintas greitis) arba 16 bitø ágarsinimo áraðo reþimu.
65
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Pridëto ágarsinimo klausymas
1. Ástatykite kasetæ su pridëtu ágarsinimu ir nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video).
3. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio lygio meniu punktà AUDIO SELECT
(garso iðvesties pasirinkimas).
5. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite atkuriamo ágarsinimo kanalà.
• Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), patvirtinkite ágarsinimo kanalo pasirinkimà.
- SOUND 1: originalios fonogramos atkûrimas
- SOUND 2: pridëto garso atkûrimas
- MIX (1+2): kanalø SOUND1 ir SOUND2 signalø atkûrimas vienu metu vienodu lygiu.
7. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
8. Nuspausdami mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË), pradëkite kasetës atkûrimà su
miksuotu garsu.
Pastaba
Atkuriant pridëtà garsà (reþimas SOUND2 arba MIX), garso kokybë gali bûti prastesnë.
66
PLA YER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
PLA YER MODE
A / V SET
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
12
SOUND[1]
OUT
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Fotografavimas (nejudanèio vaizdo áraðymas)
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite ir palaikykite mygtukà PHOTO (fotografavimas).
• Per 6-7 sekundes bus áraðomas nejudantis vaizdas.
3. Baigus áraðyti nejundantá vaizdà, kamera gráð á budëjimo reþimà (STBY).
PHOTO
Nuotraukos paieðka
Funkcija NUOTRAUKOS PAIEÐKA veikia tik reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
PLA YER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
1. Paspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje atsiras meniu sàraðas.
2. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video).
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
3. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
4. Pasirinkite þemesnio lygio meniu punktà PHOTO SEARCH (nuotraukos paieðka) ir paspauskite
mygtukà ENTER (vykdyti).
• Arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà PHOTO SEARCH (nuotraukos paieðka).
5. Raskite nuotraukà mygtukø (PERSUKIMAS Á PRIEKÁ) ir
(ATSUKIMAS ATGAL) pagalba.
• Paieðkos metu nuotraukos paieðkos procesas vaizduojamas SK monitoriuje.
• Pabaigus paieðkà, nuotrauka parodo nejudantá vaizdà.
6. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà
PLA YER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
(STOP).
67
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
POWER
NIGHT CAPTURE
FILMAVIMO NAKTÁ funkcija veikia CAMERA (kamera) / M.REC (áraðymas á atmintá) reþimuose.
FILMAVIMO NAKTÁ funkcijos dëka galima filmuoti tamsoje.
ON
Filmavimo naktá reþimas (esant 0 liuksø apðvietimui)
2. NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) jungiklá nustatykite á padëtá ON (ájungta).
• SK monitoriuje pasirodo indikatorius
(FILMAVIMAS NAKTÁ).
• Automatiðkai ásijungia paðvietimas infraraudonaisiais spinduliais (spinduliai nematomi).
OFF
1. Video kamerà nustatykite CAMERA (kamera) reþimu.
STBY
0:00:00
3. Funkcijos FILMAVIMAS NAKTÁ iðjungimui mygtukà NIGHT CAPTURE nustatykite á padëtá OFF
(iðjungta).
6 0 min
NIGHT CAPTURE
Pastabos
• Naudojant apðvietimà infraraudonaisiais spinduliais, maksimalus atstumas iki filmuojamo objekto – apie 3 metrai.
• Naudojant NIGHT CAPTURE funkcijà normaliu apðvietimu (pavyzdþiui, dienà atvirame ore), vaizdas gali turëti þalsvà atspalvá.
• FILMAVIMO NAKTÁ reþime negalimi Baltos spalvos balanso, Automatinës ekspozicijos programos, DSE (skaitmeniniai specialieji
efektai), BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija) reþimai.
• Jeigu naudojant FILMAVIMO NAKTÁ reþimà sunku sufokusuoti automatiniu reþimu, naudokite rankiná fokusavimà.
• Neuþdenkite ranka infraraudonojo apðvietimo ðviesos diodo.
68
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
POWER NIGHT CAPTURE funkcija (filmavimo naktá pagerinimas)
POWER NIGHT CAPTURE funkcija (filmavimo naktá pagerinimas) veikia tik CAMERA (kamera) reþime.
POWER NIGHT CAPTURE funkcija suteikia galimybæ tamsoje nufilmuoti vaizdà ryðkesná, negu naudojant NIGHT CAPTURE
(filmavimas naktá) funkcijà.
Kai NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) jungiklis yra ájungtas (ON), paspaudus mygtukà SLOW SHUTTER (maþas uþrakto
greitis), per 3 sekundes SK monitoriuje pasirodys praneðimas POWER NIGHT CAPTURE.
Kol filmuosite POWER NIGHT CAPTURE reþime, SK monitoriuje matysite þenklelá FILMAVIMO NAKTÁ PAGERINIMAS.
ON
1. Video kamerà nustatykite CAMERA (kamera) reþimu.
OFF
3. SLOW SHUTTER mygtuko paspaudimu nustatykite norimà uþrakto greitá. Maþesnis UÞRAKTO
GREITIS daro filmuojamo objekto vaizdà ryðkesná.
POWER
NIGHT CAPTURE
2. NIGHT CAPTURE (filmavimas naktá) jungiklá nustatykite á padëtá ON (ájungta) ir paspauskite
mygtukà SLOW SHUTTER.
4. POWER NIGHT CAPTURE reþime judanèio objekto vaizdas gali atrodyti uþterðtas.
5. Funkcijos POWER NIGHT CAPTURE iðjungimui paspausdami mygtukà SLOW SHUTTER, lëto
uþrakto greièio reþimà nustatykite á padëtá OFF (iðjungta), po to ir mygtukà NIGHT CAPTURE
nustatykite á padëtá OFF (iðjungta).
POWER NIGH
T CAPTUR E
12:0 0
10.J AN.200 4
Pastabos
• Naudojant apðvietimà infraraudonaisiais spinduliais, maksimalus atstumas iki filmuojamo objekto – apie 3 metrai.
• Naudojant POWER NIGHT CAPTURE funkcijà esant normaliam apðvietimui (pavyzdþiui, dienà atvirame ore), áraðomas
vaizdas gali bûti netikslus arba netikrø spalvø.
• POWER NIGHT CAPTURE reþime negalimi Baltos spalvos balanso, Automatinës ekspozicijos programos, DSE
(skaitmeniniai specialieji efektai), BLC (prieðprieðinio apðvietimo kompensacija) reþimai.
• Jeigu nufilmuotas vaizdas gavosi pernelyg ryðkus, rekomenduojama SLOW SHUTTER mygtuko paspaudimu nustatyti
aukðtà uþrakto greitá (1/25 -> 1/6), ir tada galësite nufilmuoti aukðtesnës kokybës vaizdà.
69
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Vaizdo kameros paðvietimo lempos naudojimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
VIDEO LIGHT (vaizdo kameros paðvietimo lempa) funkcija veikia CAMERA (kamera) ir M.REC (áraðymas á atmintá) reþimuose.
Vaizdo kameros paðvietimo lempa veikia tik SP (normalaus atkûrimo greièio) reþimu.
- Jeigu ájungsite lempà LP (sulëtinto atkûrimo) reþimu, SK ekrane mirksës indikatorius „LP“.
PERSPËJIMAS
• Vaizdo kameros paðvietimo lempa gali smarkiai ákaisti.
Nelieskite jos filmavimo metu arba tik jà iðjungæ, kitaip galite nusideginti.
• Nedëkite vaizdo kameros á krepðá, kà tik panaudojæ vaizdo kameros paðvietimo lempà, nes ji kurá laikà iðlieka labai karðta.
• Netoliese nenaudokite degiø ar sprogstanèiøjø medþiagø.
• Jeigu reikia pakeisti lempà, rekomenduojama kreiptis á artimiausià SAMSUNG atstovà.
- Lempos tarnavimo trukmë yra apie 50 valandø.
1. Video kamerà nustatykite CAMERA (kamera) reþimu.
2. Paspauskite mygtukà V.LIGHT.
• SK ekrane pasirodo lempos indikatorius, ir ásijungia vaizdo kameros paðvietimo lempa.
3. Jei norite iðjungti vaizdo kameros paðvietimo lempà, dar kartà paspauskite mygtukà V.LIGHT.
V.LIGHT
Pastabos
• Paðvietimas iðjungiamas automatiðkai, iðimant arba ádedant kasetæ.
• Net jei baterijos indikatorius nemirksi, kai baterijos ákrovimo lygis þemas, vaizdo kamera gali iðsijungti automatiðkai, kai ájungiate
lempà, arba kai pradedate filmuoti su ájungta lempa.
• Ámontuota lempa yra naudojama kaip pagalbinë ðviesa, jos nepakanka paðvietimui filmuojant lauko sàlygomis.
• Vaizdo kokybë gali prastëti, jeigu naudojate vaizdo kameros paðvietimo lempà ilgiau nei 20 minuèiø.
70
LITHUANIA
Papildomos galimybës filmuojant
Ávairûs filmavimo bûdai
Kai kuriais atvejais, siekiant efektyvesniø rezultatø, gali praversti ávairûs filmavimo bûdai.
Pastaba
Sukite SK monitoriø atsargiai, kadangi konstrukcijos nenumatytas pasukimas gali paþeisti vidinæ ðarnyro, jungianèio SK monitoriø
su vaizdo kamera, dalá.
1. Áprastinis filmavimas.
1
2
3
4
2. Filmavimas, laikant kamerà apaèioje.
Tokio filmavimo metu Jûs þiûrite á SK monitoriø ið virðaus.
3. Filmavimas, laikant kamerà virðuje.
Tokio filmavimo metu Jûs þiûrite á SK monitoriø ið apaèios.
4. Savæs paties filmavimas.
Tokio filmavimo metu Jûs þiûrite á SK monitoriø ið priekio.
5. Filmavimas, naudojant vaizdo ieðkiklá.
Tais atvejais, kai sunku naudoti SK monitoriø, kaip patogià alternatyvà galima
naudoti vaizdo ieðkiklá.
5
71
LITHUANIA
Atkûrimas
Kasetës atkûrimas
Atkûrimo funkcija veikia tik reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
Perþiûra, naudojant SK monitoriø
• Naudojant SK monitoriø, galima perþiûrëti áraðà automobilyje arba ne patalpoje.
Perþiûra televizoriaus ekrane
• Norint perþiûrëti áraðytà kasetæ, televizorius turi turëti suderinamà spalvotosios televizijos sistemà.
• Tokiu atveju vaizdo kameros maitinimo ðaltiniu rekomenduojama naudoti elektros tinklo maitinimo blokà.
Prijungimas prie televizoriaus, turinèio audio ir video ávesèiø jungtis
1. Naudodami daugiafunkciná audio / video kabelá, sujunkite vaizdo kamerà ir
televizoriø.
• Geltonos spalvos kiðtukas: video
• Baltos spalvos kiðtukas: audio (kairysis kanalas)
• Raudonos spalvos kiðtukas: audio (deðinysis kanalas)
- Prijungdami prie monofoninio televizoriaus arba videomagnetofono, junkite
geltonos spalvos kiðtukà (video) prie televizoriaus arba videomagnetofono
video ávesties, o baltos spalvos kiðtukà (audio, kairysis kanalas) – prie
televizoriaus arba videomagnetofono audio ávesties.
• Jûs galite naudoti á kameros komplektà áeinantá SCART adapterá.
2. Nustatykite kameros maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
3. Ájunkite televizoriø ir nustatykite jungiklá TV / VIDEO á padëtá VIDEO.
• Prireikus paskaitykite televizoriaus arba videomagnetofono instrukcijas.
4. Pradëkite kasetës atkûrimà.
S-VIDEO input
TV
Video input-Yellow
Audio input
(left)-White
Audio input
(right)-Red
Audio/Video
Camcorder
USB
DV
AUDI O
/VIDEO
S-VIDE O
S-VIDEO
MIC
Pastabos
• Norëdami pasiekti aukðtesnæ vaizdo kokybæ, galite naudoti kabelá S-VIDEO, áeinantá á kameros komplektà, jeigu Jûsø
televizorius turi S-VIDEO jungtá.
• Netgi naudojant S-VIDEO kabelá (nevisiems modeliams), bûtina prijungti audio kabelá.
• Jeigu prijungëte kabelá prie daugiafunkcinës audio / video jungties, vaizdo kameros garsiakalbyje garsas nebus girdimas.
72
LITHUANIA
Atkûrimas
Vaizdo kameros prijungimas prie televizoriaus, neturinèio audio ir video ávesèiø jungèiø
Jûs galite prijungti vaizdo kamerà prie televizoriaus per videomagnetofonà.
1. Prijunkite kamerà prie videomagnetofono, naudodami daugiafunkciná audio / video kabelá.
• Geltonos spalvos kiðtukas: video
• Baltos spalvos kiðtukas: audio (kairysis kanalas)
• Raudonos spalvos kiðtukas: audio (deðinysis kanalas)
2. Prijunkite videomagnetofonà prie televizoriaus.
3. Nustatykite kameros maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
4. Ájunkite televizoriø ir videomagnetofonà.
• Nustatykite videomagnetofono áeinanèio signalo jungiklá á padëtá LINE (linijinë ávestis).
• Pasirinkite televizoriaus kanalà, skirtà signalui ið videomagnetofono.
5. Pradëkite kasetës atkûrimà.
S-VIDEO
VCR
VIDEO
AUDIO(L)
AUDIO(R)
USB
Audio/Video
DV
AUDIO
/VIDEO
S-VIDEO
TV
S-VIDEO
ANTENNA
MIC
CAMCORDER
Atkûrimas
Jûs galite atkurti kasetæ reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
1. Prijunkite kamerà prie maitinimo ðaltinio ir nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER
(vaizdo grotuvas).
2. Ádëkite kasetæ, kurià norite perþiûrëti.
3. Naudodami mygtukus
(persukimas á prieká) ir
(atsukimas atgal), raskite epizodà,
kurá norite pasiþiûrëti.
4. Nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
• Po keliø sekundþiø ekrane pasirodys Jûsø áraðytas vaizdas.
• Jeigu atkûrimo metu kasetë baigiasi, juostelë atsukama atgal automatiðkai.
Pastaba
Juostelës greitis atkûrimo reþimu (SP/LP) parenkamas automatiðkai.
73
Atkûrimas
Ávairios reþimo PLAYER (vaizdo grotuvas) funkcijos
Mygtukus ATKÛRIMAS / PAUZË, STOP, PERSUKIMAS PIRMYN, ATSUKIMAS ATGAL rasite kameros korpuse ir nuotolinio
valdymo pultelyje.
Mygtukai F.ADV (atkûrimas kadras po kadro), X2 (atkûrimas dvigubu greièiu) ir SLOW (sulëtintas atkûrimas) yra tik nuotolinio
valdymo pultelyje.
Siekiant iðvengti juostelës ir galvuèiø bloko susidëvëjimo, jeigu Jûsø kamera paliekama reþimu PAUZË arba SULËTINTAS
ATKÛRIMAS ilgiau nei 5 minutes, ji automatiðkai pereis á reþimà STOP.
Pauzë atkûrimo metu
• Nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË) atkûrimo arba sulëtinto atkûrimo metu.
• Norëdami atnaujinti atkûrimà, dar kartà nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
Vaizdo paieðka (tiesiogine arba atgaline kryptimi)
• Atkûrimo arba pauzës reþimu vienà kartà nuspauskite mygtukà
(PERSUKIMAS
PIRMYN) arba
(ATSUKIMAS ATGAL). Norëdami atnaujinti normalø atkûrimo reþimà,
nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
• Atkûrimo arba pauzës reþimu nuspauskite ir palaikykite mygtukà
(PERSUKIMAS
PIRMYN) arba
(ATSUKIMAS ATGAL). Norëdami tæsti normalø atkûrimà, atleiskite
Sulëtintas atkûrimas (tiesiogine arba atgaline kryptimi) (tik VP-D103(i)/D105(i))
• Sulëtintas atkûrimas tiesiogine tvarka
• Atkûrimo metu nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite mygtukà SLOW (sulëtintas
atkûrimas).
• Norëdami atnaujinti normalø atkûrimo reþimà, nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS /
PAUZË).
74
• Sulëtintas atkûrimas atgaline tvarka
• Sulëtinto atkûrimo tiesiogine kryptimi metu nuspauskite mygtukà
(-).
• Norëdami atnaujinti sulëtinto atkûrimo tiesiogine kryptimi reþimà, nuspauskite mygtukà
(+).
• Norëdami atnaujinti normalø atkûrimo reþimà, nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS /
PAUZË).
EASY
REC SEARCH
REV
FWD
FADE
S.SHOW
BLC
MUL TI DISP .
LITHUANIA
Atkûrimas
Perþiûra kadras po kadro (vaizdo atkûrimas kadras po kadro) (tik VP-D103(i)/D105(i))
Pauzës reþime nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà F.ADV
(atkûrimas kadras po kadro). Funkcija „atkûrimas kadras po kadro“ veikia
tik pauzës reþimu.
Norëdami atnaujinti normalø atkûrimo reþimà, nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
• Atkûrimas kadras po kadro tiesiogine kryptimi
• Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtukà F.ADV (atkûrimas kadras po
kadro) pauzës reþime.
• Kadras po kadro atkûrimas atgaline kryptimi.
• Norëdami pakeisti kadras po kadro atkûrimo kryptá, nuotolinio valdymo
pultelyje paspauskite mygtukà
(-).
• Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtukà F.ADV.
Atkûrimas dvigubu greièiu (tiesiogine arba atgaline kryptimi) (tik VP-D103(i)/D105(i))
Atkûrimas dvigubu greièiu tiesiogine kryptimi
• Atkûrimo metu nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtukà X2 (atkûrimas dvigubu greièiu).
• Norëdami atnaujinti normalø atkûrimà, paspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
Atkûrimas dvigubu greièiu atgaline kryptimi
• Atkûrimo metu paspauskite mygtukà atkûrimo dvigubu greièiu mygtukà
• Norëdami atnaujinti normalø atkûrimà, paspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
Atkûrimas atgaline kryptimi (tik VP-D103(i)/D105(i))
Atkûrimui atgaline kryptimi normaliu greièiu paspauskite mygtukà
Norëdami atnaujinti normalø atkûrimo reþimà, nuspauskite mygtukà
(+).
(-) atkûrimo tiesiogine kryptimi metu.
(ATKÛRIMAS / PAUZË) arba mygtukà
Pastabos
• Atkûrimo kai kuriais reþimais metu ekrane pasirodo mozaikinis triukðmas.
- Mozaikinis triukðmas gali atsirasti atkuriant LP reþime áraðytas kasetes, naudojant ávairias atkûrimo funkcijas.
• Jûs galite girdëti ágarsinimà tik atkuriant normaliais reþimais SP ir LP.
75
LITHUANIA
Atkûrimas
ZERO MEMORY (JUOSTELËS SKAITLIUKO NULINË ATMINTIS) (tik VP-D103(i)/D105(i))
ATMINTIES FUNKCIJA veikia reþimais CAMERA (kamera) ir PLAYER (vaizdo grotuvas).
Jûs galite paþymëti juostelës vietà, nuo kurios norëtumëte atnaujinti atkûrimà vëliau.
1. Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà ZERO MEMORY (NULINË ATMINTIS) epizodo, prie kurio norëtumëte gráþti
vëliau, áraðymo arba atkûrimo metu.
• Laiko parodymai keièiasi á juostelës skaitliuko parodymus, kuries nustatomas ties nuliu, o ekrane pasirodo praneðimas M
0:00:00 (skaitliuko nulinës atminties indikatorius).
• Jeigu norite iðjungti nulinës skaitliuko atminties funkcijà, nuspauskite mygtukà ZERO MEMORY dar kartà.
2. Gráþimas prie nulio.
• Pabaigus atkûrimà, ájunkite juostelës persukimà pirmyn arba atgal.
- Kai juostelës skaitliukas atsiranda ties nuliu, juostelë automatiðkai sustoja.
• Pabaigæ filmavimà, nustatykite kamerà reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas) ir nuspauskite mygtukà
(ATSUKIMAS ATGAL).
- Kai juostelës skaitliukas atsiranda ties nuliu, juostelë automatiðkai sustoja.
3. Juostelës skaitliukas su simboliu M (skaitliuko nulinës atminties indikatorius) dingsta ið ekrano, ekrane pasirodo laiko
parodymai.
Pastabos
• Funkcija ZERO MEMORY gali automatiðkai iðsijungti ðiais atvejais:
- Epizodo pabaigoje, paþymëto funkcija ZERO MEMORY.
- Iðëmus videokasetæ.
- Atjungus akumuliatoriaus baterijà arba iðjungus ið srovës maitinimo tinklo.
• Funkcija ZERO MEMORY gali neveikti tinkamai, jeigu juostelëje yra tarpas tarp áraðø.
76
LITHUANIA
Atkûrimas
PB DSE (Specialieji skaitmeniniai efektai atkûrimo metu)
Funkcija DSE veikia tik reþimuose PLAYER (vaizdo grotuvas).
Funkcija PB DSE suteikia galimybæ pritaikyti skaitmeniná specialøjá efektà (DSE) atkuriant ið judanèio ar nejudanèio vaizdo
juostos./
1. Nustatykite vaizdo kamerà reþimu PLAYER (vaizdo grotuvas) ir pradëkite kasetës atkûrimà.
2. Paspauskite mygtukà MENU ir pasirinkite punktà A/V(audio / video), pasukdami MENIU DISKÀ.
3. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
PLA YER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
4. Þemesnio lygio meniu pasirinkite punktà PB DSE (specialieji efektai atkûrimo metu) ir
paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
5. Pereikite á þemesnio lygio meniu, paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Þemesnio lygio meniu pasirinkite reikiamà punktà PB DSE (OFF (iðjungta), MIRROR
(veidrodinis atspindys), MOSAIC (mozaika)), ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
7. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
8. Norëdami atðaukti PB DSE funkcijà, meniu nustatykite jai padëtá OFF (iðjungta) ir paspauskite
mygtukà STOP.
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
PLA YER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
PLA YER MODE
A / V SET
PB DSE
Pastabos
• PB DSE funkcijà galite naudoti vaizdams, kurie patenka á vaizdo kamerà ið iðorinio signalo ðaltinio.
• Po to, kai funkcijos PB DSE pagalba pakeisite vaizdà, Jûsø kompiuteriui per vaizdo kameros DV
jungtá jo perduoti negalësite.
OFF
MIRROR
MOSAIC
77
LITHUANIA
Atkûrimas
PB ZOOM (vaizdo padidinimas atkûrimo metu)
PB ZOOM funkcija veikia PLAYER (vaizdo grotuvas) reþime.
PB ZOOM funkcija suteikia galimybæ padidinti atkuriamà juostoje áraðytà judantá ar nejudantá vaizdà.
1. Paspauskite mygtukà PB ZOOM atkûrimo arba nejudanèio vaizdo atkûrimo reþime.
2. Pradedant nuo centro, vaizdas padidëja, pasirodo keturios rodyklës, kurios leidþia paslinkti
vaizdà keturiomis kryptimis.
PB ZOOM
MACRO
3. Galite padidinti vaizdà nuo 1,2 iki 8 kartø, paslinkdami priartinanèio objektyvo svirtelæ.
4. Galite paslinkti vaizdà rodykliø kryptimis, naudodami MENIU DISKÀ.
5. Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), galite pasirinkti, kurios rodyklës kryptimi (vertikalia,
horizontalia) paslinksite vaizdà.
6. Funkcijai PB ZOOM baigti paspauskite mygtukà PB ZOOM arba STOP.
Pastabos
• PB ZOOM funkcijà galite naudoti vaizdams, kurie patenka á vaizdo kamerà ið iðorinio signalo
ðaltinio.
• Vaizdø, padidintø funkcijos PB ZOOM pagalba, negalima perkelti á Jûsø kompiuterá per vaizdo
kameros DV jungtá.
78
VOL/MF
LITHUANIA
Áraðymas PLAYER (vaizdo grotuvas) reþime (tik modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)
Áraðymas PLAYER (vaizdo grotuvas) reþime
Vaizdo kamerà galima naudoti kaip vaizdo magnetofonà.
Signalà á juostelæ galima áraðyti ið vaizdo magnetofono arba televizoriaus.
VIDEO
AUDIO(L)
S-VIDEO
VCR
1.
2.
3.
4.
Audio / video kabeliu sujunkite kamerà su vaizdo magnetofonu arba televizoriumi.
Kameros maitinimo jungiklá nustatykite ties PLAYER (vaizdo grotuvas) padëtimi.
Ájunkite vaizdo magnetofonà arba televizoriø.
Á vaizdo kamerà ádëkite neáraðytà kasetæ su áraðo apsaugos lieþuvëliu, uþdengianèiu
angà.
• Jeigu norite áraðyti ið videomagnetofono, á videomagnetofonà ádëkite vaizdajuostæ
VHS su áraðu.
5. Paspauskite mygtukà MENU (meniu), pasukdami MENIU DISKÀ, iðskirkite punktà
A/V (audio / video) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, iðskirkite punktà AV IN/OUT (audio / video ávestis /
iðvestis) ir paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), pasirinkite AV IN.
• SK monitoriuje pasirodo praneðimas AV IN ir vaizdas
• OUT (iðvestis): signalo ið ávesties iðjungimas
7. Paspausdami mygtukà PRADËTI / BAIGTI, nustatykite kamerà reþimu REC PAUSE
(pauzë áraðant).
• SK monitoriuje pasirodo praneðimas „PAUSE“ (pauzë).
8. Pasirinkite pageidaujamà laidà arba ájunkite vaizdajuostës VHS atkûrimà.
9. Paspausdami mygtukà PRADËTI / BAIGTI, pradëkite áraðymà.
• Jeigu áraðymo metu norite ájungti pauzæ, vël paspauskite mygtukà PRADËTI /
BAIGTI.
10. Norëdami áraðymà sustabdyti, paspauskite mygtukà
(BAIGTI).
AUDIO(R)
USB
Audio/Video
DV
AUDIO
/VIDEO
S-VIDEO
TV
S-VIDEO
MIC
CAMCORDER
ANTENNA
PLA YER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
IN
Pastabos
• Kai jûs áraðinëjate vaizdà, atkuriamà analoginio videomagnetofono ne normaliu greièiu (pavyzdþiui, didesniu nei
dvigubu greièiu arba sulëtinto atkûrimo reþimu), vaizdo kameroje pasirodo tik pilkas vaizdas.
• Jeigu norite perþiûrëti vaizdà ið kameros televizoriaus ekrane, nustatykite meniu punktui AV IN/OUT (audio / video
ávestis / iðvestis) reikðmæ OUT (iðvestis).
79
LITHUANIA
Duomenø perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungtá
DV standarto duomenø perdavimas, naudojant jungtá IEEE 1394 (i.LINK)
Sujungimas su DV árenginiu
Sujungimas su kitu DV standarto árenginiu.
• Prisijungti prie DV standarto árenginiø gana paprasta. Jeigu gaminys turi DV jungtá, Jûs galite perduoti duomenis, prisijungæ prie
DV jungties, naudodami tinkamà kabelá.
!!! Bûkite atsargûs, kadangi yra dviejø tipø DV jungtys (4 kontaktø ir 6 kontaktø). Ði vaizdo kamera turi 4 kontaktø jungtá.
Sujungus skaitmeninio signalo jungtis, video ir audio signalai perduodami skaitmenine forma, kas uþtikrina aukðtà vaizdo
kokybæ.
Prijungimas prie AK
Jeigu Jûs norite perkelti duomenis á kompiuterá, Jûs turite papildomai prie kompiuterio prijungti iðplëtimo plokðtæ IEEE 1394
(perkama atskirai).
Apdorojant video signalà áraðymui á kietà diskà, kadrø kaitos greitis priklauso nuo kompiuterio galingumo.
Pastabos
• Perduodant duomenis ið ðios vaizdo kameros á kità DV árenginá, kai kurios funkcijos gali neveikti. Tokiu atveju ið naujo prijunkite
DV kabelá ir vël ájunkite maitinimà.
• Perduodant duomenis ið vaizdo kameros á kompiuterá reþime M.PLAY (nuskaitymas ið atminties) valdymo mygtukai neveikia.
• Nenaudokite PC CAMERA reþimo duomenø perdavimo per IEEE1394 jungtá metu, kadangi duomenø perdavimas per
IEEE1394 jungtá gali nutrûkti.
80
LITHUANIA
Duomenø perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungtá
• Sistemos reikalavimai
• Procesorius: suderinamas su arba galingesnis nei Intel® Pentium III™ 450 MHz
• Operacinë sistema: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9,1-10,2)
• Pagrindinë atmintis: RAM daugiau nei 64 Mbit
• Iðplëtimo plokðtë IEEE 1394 sàsajai arba ámontuota plokðtë IEEE 1394
• Áraðas, naudojant jungiamàjá kabelá DV standarto signalui (tik
modeliuose VP-D101i/D102Di/D103i/D105i)
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Prijunkite DV kabelá (perkamas atskirai) prie DV vaizdo kameros
ÁVESTIES / IÐVESTIES jungties ir kito DV árenginio ÁVESTIES /
IÐVESTIES jungties.
• Ásitikinkite tuo, kad monitoriuje pasirodë praneðimas DV IN (DV
ávestis).
3. Nuspausdami mygtukà PRADËTI / BAIGTI, ájunkite reþimà REC
PAUSE (áraðymo pauzë).
• Ekrane pasirodo praneðimas PAUSE (PAUZË).
4. Ájunkite atkûrimà prijungtu DV árenginiu, vienu metu stebëdami vaizdà
kameros monitoriuje.
5. Áraðà pradëkite, nuspausdami mygtukà PRADËTI / BAIGTI.
• Jeigu norite pristabdyti áraðymà trumpam laikui, nuspauskite mygtukà
PRADËTI / BAIGTI dar kartà.
6. Áraðui baigti nuspauskite mygtukà (STOP).
USB
DV
AUDIO
/VIDEO
S-VIDEO
MIC
Pastabos
• Naudojant ðià vaizdo kamerà áraðymui, vaizdas monitoriuje gali atrodyti nelygus, taèiau tai neturi átakos áraðomam vaizdui.
• Tinkamas veikimas negarantuojamas visiems kompiuteriams, atitinkantiems aukðèiau nurodytus sistemos reikalavimus.
81
LITHUANIA
USB sàsaja (tik modeliuose VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i))
• Skaitmeninio vaizdo perdavimas, naudojant USB sàsajà
Naudodami USB sàsajà, Jûs lengvai galite perkelti á AK nejudantá vaizdà ið kameros, kasetës, ámontuotos atminties,
nenaudodami papildomø iðplëtimo plokðèiø.
Per USB sàsajà galite perkelti vaizdà á AK.
Norëdami perkelti vaizdà á AK, Jûs turite instaliuoti programinæ árangà (Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0, Direct
9.0a), áeinanèià á vaizdo kameros komplektà.
• Sistemos reikalavimai
• Procesorius: suderinamas su arba galingesnis nei Intel® Pentium III™ 400 MHz
• Operacinë sistema: Windows® 98 / 98SE / ME / 2000 / XP
• Pagrindinë atmintis RAM: 128 Mbit arba daugiau
• Diskasukis CD-ROM: 4x diskasukis CD-ROM
• VIDEO: video plokðtë, palaikanti 65000 spalvø, arba geresnë
• USB jungtis (V1.1)
• Kietasis diskas: 4GB (rekomenduojami 8 GB)
Pastabos
• Intel® Pentium III™ yra kompanijos Intel Corporation prekinis þenklas.
• Windows® yra áregistruotas kompanijos Microsoft® Corporation prekinis þenklas.
• Visø kitø èia minimø markiø arba produktø pavadinimai yra atitinkamø kompanijø arba organizacijø prekiniai þenklai.
• Tikslus darbas garantuojamas ne visiems kompiuteriams, atitinkantiems aukðèiau nurodytiems reikalavimams.
82
LITHUANIA
USB sàsaja (tik modeliuose VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i))
Programos DVC Media 5.1 ádiegimas
Programos DVC Media 5.1 vartotojo instrukcija yra ásigytame kartu su video kamera kompaktiniame diske Adobe PDF formato byloje.
Vartotojo instrukcijà galima skaityti programos Acrobat Reader pagalba, o taip pat kompaktiniame diske (Acrobat Reader – tai
kompanijos Adobe Systems, Inc. nemokama programa).
Nejunkite vaizdo kameros prie kompiuterio, kol neádiegsite programinës árangos.
Jeigu kita kamera arba skeneris prijungti prie kompiuterio, atjunkite juos.
Þemiau pateikti operacinës sistemos Windows® 98SE pavyzdþiai.
Programos ádiegimas
1. Ádëkite kompaktiná diskà su programine áranga á diskasuká CD-ROM.
- Ekrane pasirodys diegimo tipo pasirinkimo langas.
2. Jeigu diegimo tipo pasirinkimo langas monitoriuje nepasirodo automatiðkai, spragtelëkite pelës klaviðu ties punktu „Run“ (paleisti) „Start“ (pradëti)
meniu ir paleiskite programà SETUP.EXE.
- Jeigu diskasukis CD-ROM vadinamas raide „D:“, áveskite komandà „D:/setup.exe“ ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
3. Norëdami ádiegti pasirinktà programinæ árangà, spragtelëkite pelës klaviðu ties atitinkamu mygtuku (programa automatiðkai patikrina, ar
kompiuteryje yra reikiama tvarkyklë ir prireikus já ádiegia).
• DVC tvarkyklë: tinklo kameros su USB sàsaja tvarkyklë (tik Windows* 98SE); Web - kameros su USB sàsaja; USB Streaming Driver.
• DVC Media 5.1
• DirectX 9.0a
3.
• Windows Media Player 9.0
• Redagavimo programa
• DirectX 9.0a
• Windows Media Player 9.0
• Redagavimo programa
Funkcija „tinklo kamera“
• Jûs galite naudoti ðià vaizdo kamerà kaip tinklo kamerà.
• Jûs galite naudoti vaizdo kamerà kaip tinklo kamerà, jeigu prisijungsite prie tinklalapio, kuriame palaikomi video pokalbiai (video chat).
• Ádiegæ kompiuteryje programà Net Meeting, galite vesti video konferencijas, naudodami ðià kamerà.
• Jeigu naudodami video pokalbio funkcijà (arba video konferencijà), Jûs norite perduoti kalbà, prijunkite iðoriná mikrofonà prie Jûsø AK plokðtës.
• Vaizdo su tinklo kamera dydis ekrane – 160 x 120 pikseliø.
• Jei kamera prijungta prie kompiuterio per USB sàsajà, kameros valdymo mygtukai, iðskyrus MAITINIMO JUNGIKLÁ, DARBO REÞIMO JUNGIKLÁ,
PRIARTINANTÁ OBJEKTYVÀ ir FILMAVIMO NAKTÁ REÞIMO JUNGIKLÁ, neveiks.
1. Nustatykite reþimø jungiklá ties padëtimi TAPE (kasetë), po to maitinimo jungiklá nustatykite ties padëtimi CAMERA (kamera).
2. Prijunkite vienà USB kabelio galà prie USB vaizdo kameros jungties, o kità galà prie kompiuterio USB jungties.
83
LITHUANIA
USB sàsaja (tik modeliuose VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i))
Funkcija „atskiriamas diskas“
USB sàsajos dëka galima lengvai áraðyti duomenis ið atminties kortelës á kompiuterá, nenustatant kompiuteryje papildomø iðplëtimo plokðèiø.
1. Reþimø jungiklá nustatykite á padëtá MEMORY CARD, maitinimo jungiklá – á padëtá CAMERA (kamera) arba PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Vienà USB kabelio galà prijunkite prie vaizdo kameros USB jungties, o kità galà – prie Jûsø kompiuterio USB jungties.
Video duomenø perdavimo per USB jungtá
Per USB jungtá perduodami MPEG4 formato srautiniai duomenys.
Norint naudoti video duomenø perdavimo funkcijà (USB STREAMING), AK turi bûti ádiegtos programos DVC Media 5.1, DirectX 9.0a ir Windows
Media Player 9.0 (ásigyjamos kartu su vaizdo kameros kompaktiniu disku).
Naudojant USB STREAMING funkcijà, AK monitoriuje galima matyti judanèius vaizdus, perduodamus ið VAIZDO KAMEROS. Taip pat kietajame
AK diske galima iðsaugoti judanèius vaizdus „asf“ formato bylose arba nejudanèius vaizdus „jpg“ formato bylose.
1. Reþimø jungiklá nustatykite á padëtá TAPE (kasetë), maitinimo jungiklá – á padëtá CAMERA (kamera) arba PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Vienà USB kabelio galà prijunkite prie vaizdo kameros USB jungties, o kità galà – prie Jûsø kompiuterio USB jungties.
3. Paleiskite programà DVC Media 5.1.
Jeigu reikalingas detalesnis video duomenø perdavimo per USB apraðymas, þiûrëkite programos DVC Media 5.1 vartotojo instrukcijà.
Prijungimas prie kompiuterio
1. Prijunkite USB kabelá prie kompiuterio USB jungties.
2. Prijunkite kità USB kabelio galà prie atitinkamos vaizdo kameros jungties (USB).
- Jeigu kamera prijungta prie kompiuterio per USB sàsajos jungtá, kameros valdymo mygtukai , iðskyrus maitinimo jungiklá, darbo reþimø jungiklá,
priartinantá objektyvà ir filmavimo naktá reþimo jungiklá, neveiks.
USB kabelio atjungimas
• Pabaigus duomenø perdavimà, reikia atjungti kabeli tokiu bûdu:
1. Pasirinkite atskiriamo disko piktogramà, spragtelkite pelës deðiniuoju klaviðu ir pasirinkite kontekstinio meniu punktà [Eject] (iðimti).
2. Pasirinkite [Confirm] (patvirtinti) ir, pasirodþius ekrane Windows Splash, atjunkite kabelá.
Pastabos
• Jeigu duomenø perdavimo metu nuo kompiuterio arba
videomagnetofono atjungsite USB kabelá, duomenø perdavimas bus
nutrauktas, o ir duomenys gali bûti apgadinti.
• Jeigu USB kabelis prijungtas prie kompiuterio per USB koncentratà,
arba jeigu USB kabeliais prie kompiuterio sujungta dar keletas árenginiø
su USB sàsaja, kamera gali dirbti nekokybiðkai.
- Ðiuo atveju nuo kompiuterio atjunkite visus kitus prietaisus su USB
sàsaja ir vaizdo kamerà prijunkite ið naujo.
84
USB Cable
USB
DV
AUDIO
/VIDEO
S-VIDEO
MIC
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
MEMORY STICK kortelë (pasirinktinai)
Memory Stick kortelë naudojama kamera áraðytø nejudanèiø vaizdø saugojimui ir padeda valdyti operacijas su jais.
Funkcijos, atliekamos su atminties kortele
Nejudanèiø vaizdø ir MJPEG formato nejudanèiø vaizdø áraðymas.
Nejudanèiø vaizdø ir MJPEG formato nejudanèiø vaizdø perþiûrëjimas.
• Atskirø vaizdø perþiûrëjimas
Skaidriø perþiûrëjimo reþimas
Perþiûra reþimu Multi
Vaizdo apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo.
Vaizdø, áraðytø video kortelëje, iðtrynimas
Þymos nejudanèiø vaizdø spausdinimui nustatymas
Kortelës Memory Stick formatavimas.t
Terminalas
Apsaugos
lieþuvëlis
Pastabos
• Áraðydami á Memory Stick kortelæ, Jûs galite naudoti daugelá vaizdo kameros funkcijø.
• Áraðant á Memory Stick kortelæ, ekrane pasirodys simbolis „
“.
• Neiðimkite ir neástatykite Memory Stick kortelës áraðymo arba vaizdo nuskaitymo metu.
- Tai gali paþeisti duomenis.
• Jeigu norite iðsaugoti visus vaizdus, áraðytus Memory Stick kortelëje, nustatykite Memory Stick kortelës apsaugos nuo iðtrynimo lieþuvëlá á padëtá
LOCK (apsauga).
TM
• Pavadinimas „Memory Stick“ ir logotipas
yra kompanijos Sony Corporation prekiniai þenklai.
• Visi kiti produktø, minimø èia, pavadinimai gali bûti atitinkamø kompanijø prekiniai þenklai.
Be to, simboliai „™“ ir „®“ ðioje instrukcijoje naudojami ne visais atvejais.
• „Memory Stick PRO“ tipo kortelë VP-D103(i) modeliø vaizdo kamerose negali bûti naudojama.
TM
85
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Kaip ástatyti ir iðimti atminties kortelæ
• Kaip ástatyti kortelæ
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá OFF (iðj.).
2. Ástatykite kortelæ Memory Card á apatinëje kameros dalyje esantá kortelës lizdà
rodyklës parodyta kryptimi.
• Kaip iðimti kortelæ
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá OFF (iðj.).
2. Nuspauskite kortelæ, po ko ji automatiðkai iððoks ið lizdo.
3. Iðtraukite kortelæ ið lizdo.
Nebandykite iðtraukti Memory Card kortelës, prieð tai jos nenuspaudæ.
Pastabos
• Memory Stick Duo atminties kortelë arba multimedinë kortelë RS-MMC (tik modeliuose
VP-D105(i)) ádedamos adapterio pagalba (á komplektà neáeina).
• Jeigu nustatysite maitinimo jungiklá á padëtá M. PLAY (nuskaitymas ið atminties), monitoriuje
pasirodys paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
- Jeigu Memory Stick kortelëje nëra áraðyta jokiø vaizdø, ekrane pasirodys praneðimas NO
STORED IMAGE! (nëra iðsaugotø vaizdø) arba NO STORED MPEG4! (nëra iðsaugotø
MPEG4 nejudanèiø vaizdø) ir þenklelis
.
• Neiðjunkite maitinimo vaizdo áraðymo, nuskaitymo ar iðtrynimo metu, arba kortelës
formatavimo metu.
• Prieð ástatydami arba iðimdami Memory Card kortelæ, iðjunkite kameros maitinimà.
Prieðingu atveju Memory Card kortelëje saugomi duomenys gali bûti prarasti.
• Saugokite, kad metaliniai daiktai nesiliestø prie kortelës kontaktø.
• Nesulenkite kortelës, nenumeskite jos ir pasaugokite nuo stipriø smûgiø.
• Iðtraukæ Memory Card kortelæ ið vaizdo kameros, ádëkite kortelæ á minkðtà dëklà,
apsaugantá nuo statinës elektros iðkrovos.
• Kortelëje iðsaugoti duomenys gali bûti iðkraipyti arba prarasti, jei su kortele bus neteisingai
elgiamasi, ji bus veikiama statinio áelektrinimo, elektros trukdþiø arba remonto.
Saugokite svarbius vaizdus atskiroje vietoje.
• Kompanija Samsung neatsako uþ vaizdus, prarastus dël neteisingo elgesio su kortele.
86
VP-D103(i)
Memory Stick
VP-D105(i)
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
(Usable MEMORY CARD)
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Bylø ir aplankø struktûra atminties kortelëje
Jûsø áraðyti nejudantys vaizdas saugomi kortelëje JPEG bylø formatu.
Jûsø áraðyti vaizdo fragmentai saugomi kortelëje MJPEG bylø formatu.
DCIM
100 SSDVC
DCAM 0001
DCAM 0002
..
..
Kiekviena byla turi numerá, visos bylos saugomos aplankuose.
• Kiekvienam áraðytam vaizdui paeiliui priskiriamas bylos numeris nuo DCAM0001 iki
DCAM9999.
• Kiekvienas aplankas áraðomas kortelëje ir turi numerá nuo 100SSDVC iki 999SSDVC.
Vaizdo formatas
Nejudantys vaizdai
• Vaizdai suspausti formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).
• Pikseliø skaièius lygus 640 x 480 bet kuriame reþime.
• Nejudanèio vaizdo bylos dydis neturi virðyti 1,4 Mbit.
Vaizdo fragmentai
• Vaizdai suspausti formatu MPEG (Moving Pictures Experts Group).
• Pikseliø skaièius lygus 352 x 288, 176 x 144 bet kuriuo reþimu.
101SSDVC
000-0000
File number
Folder number
Vaizdo kameros darbo reþimo pasirinkimas
Ðià vaizdo kamerà galima naudoti ir kaip skaitmeniná fotoaparatà (DSC).
Norint panaudoti ðià vaizdo kamerà kaip skaitmeniná fotoaparatà, reikia reþimø perjungikl nustatyti á MEMORY CARD (Memory
Card kortelë) padëtá.
• Reþimas M.REC (áraðymas á atmintá).
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á MEMORY CARD padëtá.
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á CAMERA (kamera) padëtá.
• Reþimas M.PLAY (nuskaitymas ið atminties).
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á MEMORY CARD padëtá.
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á PLAYER (Vaizdo grotuvas) padëtá.
87
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
BYLOS NUMERIS ATMINTYJE
Kai nejudantys vaizdai saugomi Memory Card kortelëje, byloms suteikiami numeriai áraðø kortelëje eilës tvarka.
BYLØ ATMINTYJE NUMERIUS galima suteikti ðia tvarka:
• SERIES (seka): Kai kortelëje jau yra áraðytos bylos, naujam vaizdui bus suteiktas sekantis eilës numeris.
• RESET (ið naujo).
- Kai Memory Card kortelëje nëra iðsaugotø bylø: numeravimas pradedamas nuo 0001.
- Kai Memory Card kortelëje yra iðsaugotos bylos: bylø numeravimas tæsiamas nuo sekanèio numerio, einanèio po
paskutinës iðsaugotos bylos numerio.
M.REC MODE
1. Reþimø jungiklá nustatykite á padëtá MEMORY (atmintis), o maitinimo jungiklá á padëtá CAMERA
(kamera).
2. Paspauskite mygtukà MENU.
• Ekrane pasirodo meniu sàraðas.
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (ATMINTIS) ir paspauskite mygtukà
ENTER (vykdyti).
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, taip þemesnio lygio meniu pasirinksite punktà FILE NUMBER (bylos
numeris), ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
5. Norëdami iðeiti ið meniu, paspauskite MENU.
Pastabos
• Kai naudojate Memory Card kortelæ, kurioje yra vaizdø, áraðytø kitais árenginiais, bylos, bylø
numeravimas prasidës nuo paèio didþiausio numerio, ásiminto arba kameroje, arba Memory
Card kortelëje.
• Jeigu iðsaugotos 9999 bylos, numeruojama vël nuo 0001.
88
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
M.REC MODE
MEMO RY SET
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
PHOT O
SF
352X288
000
SERIES
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Vaizdo kokybës pasirinkimas
Jûs galite pasirinkti nejudanèio vaizdo, kurá ruoðiatës áraðyti, kokybæ.
Kaip pasirinkti vaizdo kokybæ
M.REC MODE
1. Nustatykite reþimø jungiklá á padëtá MEMORY CARD.
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá CAMERA (kamera).
3. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
• Monitoriuje pasirodys meniu sàraðas.
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (atmintis).
5. Paspausdami mygtukà ENTER (vykdyti), pereikite á þemesnio lygio
meniu.
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite þemesnio meniu lygio punktà
PHOTO QUALITY (vaizdo kokybë).
7. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
8. MENIU DISKO pagalba pasirinkite vaizdo kokybæ.
• Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad patvirtintumëte vaizdo
kokybës pasirinkimà.
• Jeigu Jûs iðëjote ið þemesnio lygio meniu, nepaspaudæ mygtuko
ENTER (vykdyti), áraðomo vaizdo kokybë nepasikeis.
9. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
MEMOR Y
CARD
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
TAPE
M.REC MODE
M.REC MODE
MEMO RY SET
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
MEMO RY SET
PHOT O
SF
352X288
000
PHOT O QUALITY
SUPER FINE
FINE
NORMAL
SF
F
N
SERIES
• Atminties kortelëje telpanèiø vaizdø skaièius.
KOKYBË
SUPER FINE (ITIN AUKÐTA)
FINE (AUKÐTA)
NORMAL (STANDARTINË)
8MB
Apytiksliai 45
Apytiksliai 85
Apytiksliai 155
16MB
Apytiksliai 90
Apytiksliai 170
Apytiksliai 310
- Realus vaizdø skaièius, kuriuos galite áraðyti, priklauso nuo vaizdo dydþio.
89
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø áraðymas á atminties kortelæ reþimu M.REC (áraðymas á atmintá)
Kartu su nejundanèiais vaizdais á Memory Card kortelæ negali bûti áraðyti garsai.
Vaizdø áraðymas á atminties kortelæ
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory
Card kortelë).
MEMOR Y
CARD
TAPE
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá CAMERA (kamera).
3. Nuspauskite ir palaikykite mygtukà PHOTO.
• Memory Card kortelëje áraðomi nejudantys vaizdai.
• Nejudanèiø vaizdø áraðo metu ekrane atsiranda simbolis „
“.
PHOTO
F
90
22/24 0
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø áraðymas ið kasetës
Jûs galite áraðyti nejudantá vaizdà ið videokasetës á Memory Card kortelæ.
Jeigu norite áraðyti ið kasetës á Memory Card kortelæ keletà nejudanèiø vaizdø, naudokite funkcijà COPY (kopijavimas).
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá TAPE (kasetë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
MEMOR Y
CARD
TA PE
3. Pradëkite kasetës atkûrimà.
4. Nuspauskite ir palaikykite mygtukà PHOTO (fotografavimas)
• Á Memory Card kortelæ áraðomas nejudantis vaizdas.
• Nejudanèio vaizdo áraðymo metu monitoriuje pasirodo simbolis „
“.
PHOTO
F
22/24 0
91
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø perþiûra
Jûs galite atkurti ir perþiûrëti nejudanèius vaizdus, áraðytus á Memory CARD kortelæ.
Galimi trys vaizdø perþiûros bûdai:
• Atskirø vaizdø perþiûrëjimas: perþiûra kadras po kadro.
• Skaidriø perþiûrëjimo reþimas: automatinë perþiûra visø vaizdø vienas po kito.
• Perþiûra Multi reþimu: vienu metu matomi 6 vaizdai.
Atskirø vaizdø perþiûra
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
• Monitoriuje pasirodo paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
- Jeigu Memory Card kortelëje nëra áraðyta jokiø vaizdø, ekrane pasirodys
praneðimas NO STORED PHOTO! (Nëra iðsaugotø vaizdø) arba NO STORED
MPEG4! (nëra iðsaugotø nejudanèiø vaizdø MPEG4) ir þenklelis
.
3. Naudodami mygtukus
(PERSUKIMAS Á PRIEKÁ) ir
(ATSUKIMAS ATGAL),
raskite reikalingà nejudantá vaizdà.
• Norëdami pereiti prie sekanèio vaizdo: nuspauskite mygtukà
(PERSUKIMAS Á
PRIEKÁ).
• Norëdami gráþti prie ankstesnio vaizdo: nuspauskite mygtukà
(ATSUKIMAS
ATGAL).
• Paspaudus mygtukà
(Á PRIEKÁ) paskutiniame vaizde, pereinama prie pirmojo
vaizdo, o paspaudus mygtukà
(ATGAL), pereinama prie paskutinio vaizdo.
• Greitai vaizdø paieðkai nuspauskite ir palaikykite mygtukà
(Á PRIEKÁ) arba
(ATGAL).
EASY
Skaidriø perþiûros reþimas
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD.
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
• Monitoriuje pasirodo paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
3. Nuspauskite mygtukà
(SKAIDRIØ PERÞIÛRA).
• Visi áraðyti vaizdai pradedami rodyti vienas po kito 3-4 sekundþiø intervalu.
4. Norëdami sustabdyti skaidriø perþiûrà, nuspauskite mygtukà
(SKAIDRIØ PERÞIÛRA) dar kartà.
92
REC SEARCH
REV
FWD
FADE
S.SHOW
BLC
MUL TI DISP .
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Perþiûra Multi Screen reþimu
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
• Monitoriuje pasirodo paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
3. Norëdami perþiûrëti po 6 vaizdus vienu metu, nuspauskite mygtukà MULTI DISP.
• Po vienu ið vaizdø atsiranda pasirinkimo þymeklis (
).
• Vaizdui pasirinkti pasukite MENIU DISKÀ.
19
20
22
23
100-0025
21
24
[24/24]
4. Norëdami gráþti á atskirø vaizdø perþiûrà, vël paspauskite mygtukà MULTI DISP.
Pastabos
• Ðeðiø ankstesniø vaizdø perþiûrai nuspauskite mygtukà
• Ðeðiø tolimesniø vaizdø perþiûrai nuspauskite mygtukà
PRIEKÁ).
(ATSUKIMAS ATGAL).
(PERSUKIMAS Á
EASY
REC SEARCH
REV
FWD
FADE
S.SHOW
BLC
MUL TI DISP .
93
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø kopijavimas ið kasetës á atminties kortelæ
Jûs galite kopijuoti á Memory Card kortelæ nejudanèius vaizdus, áraðytus á videokasetæ, naudojant
funkcijà PHOTO (fotografavimas).
Atsukite JUOSTELÆ atgal iki reikiamos vietos.
1. Nustatykite maitinimo jungiklá i padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
3. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà A/V (audio / video) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
• Monitoriuje pasirodys þemesnio lygio meniu sàraðas.
PLA YER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
REC MODE
PH OTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
OUT
PLA YER MODE
A / V SET
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkit punktà PHOTO COPY (nuotraukø kopijavimas) ir
paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Visi kasetëje áraðyti nejudantys vaizdai bus áraðyti á Memory Card kortelæ.
5. Vaizdo kamera automatiðkai atlieka nejudanèiø vaizdø paieðkà ir pradedamas kopijavimas.
6. Norëdami sustabdyti kopijavimà, nuspauskite mygtukà
(STOP).
• Kopijavimas sustoja, kai kasetë pasibaigia, arba kai Memory Card kortelë tampa pilna.
94
REC MODE
PHOT O SEARCH
PHOT O COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø spausdinimo þymos nustatymas
Ði kamera palaiko spausdinimo formatà DPOF (skaitmeninio spausdinimo formatas).
Jûs galite automatiðkai spausdinti Memory Card kortelëje áraðytus vaizdus spausdintuvu, palaikanèiu formatà DPOF.
SPAUSDINIMO ÞYMÀ galima sukurti dviem bûdais.
• THIS FILE (ESAMA BYLA): Spausdinimo þymos nustatymas vaizdui, kuris ðiuo metu rodomas SK monitoriuje.
• ALL FILES (VISOS BYLOS): Visø iðsaugotø vaizdø spausdinimas po vienà vienetà.
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
• Pasirodo paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
3. Naudodami mygtukus
(PERSUKIMAS Á PRIEKÁ) ir
(ATSUKIMAS ATGAL), suraskite
nejudantá vaizdà, kurá norite paþymëti.
4. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (atmintis) ir paspauskite mygtukà
ENTER (vykdyti).
• Monitoriuje pasirodys þemesnio lygio meniu MEMORY SET (atminties nustatymai).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà PRINT MARK (SPAUSDINIMO ÞYMA) ir
paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
7. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà THIS FILE (esama byla) arba ALL FILES (visos
bylos) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
8. Naudodami MENIU DISKÀ, pasirinkite vaizdø skaièiø ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
M.PLA Y MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
PHOT O
SF
352X288
000
SERIES
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
PRINT MARK
Pastabos
THIS FILE
ALL FILES
NUM:000
NUM:000
• Jeigu SPAUSDINIMO ÞYMA funkcijai ALL FILES (visos bylos), spausdinami 999 vaizdai,
pradedant nuo 1 arba 0 numerio.
• Jeigu pasirinkta opcija ALL FILES (visos bylos), prireiks ðiek tiek laiko iki spausdinimo pradþios,
kuris priklauso nuo iðsaugotø vaizdø skaièiaus.
95
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo
Jûs galite apsaugoti svarbius vaizdus nuo atsitiktinio iðtrynimo.
• Vykdant komandà FORMAT (formatavimas), bus iðtrinti visi vaizdai, áskaitant apsaugotuosius.
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
• Pasirodo paskutinysis á kortelæ áraðytas vaizdas.
• Jeigu Memory Card kortelëje nëra áraðyta jokiø vaizdø, ekrane pasirodys praneðimas NO
STORED IMAGE! (Nëra iðsaugotø vaizdø) arba NO STORED MPEG4! (Nëra iðsaugotø
nejudanèiø vaizdø MPEG4) ir þenklelis
.
3. Naudodami mygtukus
(PERSUKIMAS Á PRIEKÁ) ir
(ATSUKIMAS ATGAL), raskite
reikalingà nejudantá vaizdà, kurá norite apsaugoti nuo iðtrynimo.
M.PLA Y MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
4. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (atmintis) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
• Monitoriuje pasirodys þemesnio lygio meniu MEMORY SET (atminties nustatymai).
6
. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà PROTECT (apsauga) ir paspauskite mygtukà
ENTER (vykdyti).
7. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad panaikintumëte (ON) arba nustatytumëte (OFF)
apsaugà.
• THIS FILE ON(esama byla): apsaugo nuo iðtrynimo pasirinktà bylà.
8. Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
96
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
PHOT O
SF
352X288
000
SERIES
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
PROTECT
THIS FILE
ON
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Nejudanèiø vaizdø iðtrynimas
Jûs galite iðtrinti nejudanèius vaizdus, áraðytus á Memory Card kortelæ.
Norëdami iðtrinti apsaugotus vaizdus, pirmiausia turite paðalinti apsaugà.
Iðtrintas vaizdas negali bûti atstatytas.
1. Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
3. Naudodami mygtukus
(PERSUKIMAS Á PRIEKÁ) ir
(ATSUKIMAS ATGAL), raskite
nejudantá vaizdà, kurá norite iðtrinti.
4. Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
5. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (atmintis) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
• Monitoriuje pasirodys þemesnio lygio meniu MEMORY SET (atminties nustatymai).
6. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà DELETE (iðtrinti) ir paspauskite mygtukà ENTER
(vykdyti).
• MENIU DISKO pagalba pasirinkite punktà THIS FILE (esama byla) arba ALL FILES (visos bylos).
• THIS FILE (esama byla): iðtrina tik pasirinktà bylà.
• ALL FILES (visos bylos): iðtrina visas bylas, saugomas Memory Stick kortelëje.
7. Pasirodo dialogo langas, kuriame praðoma patvirtinti pasirinkto vaizdo (vaizdø) iðtrynimà.
• MENIU DISKO pasukimu pasirinkite veiksmà.
• EXECUTE (vykdyti): pasirinktas vaizdas (vaizdai) iðtrinami.
• CANCEL (atðaukti): vaizdai neiðtrinami, gráþtama á ankstesná meniu.
M.PLA Y MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
PHOT O
SF
352X288
000
SERIES
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
DELETE
THIS FILE
ALL FILES
CANCEL
Pastaba
• Bandant iðtrinti apsaugotà vaizdà, ekrane pasirodo praneðimas „PROTECT!” (apsaugota!).
97
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Atminties kortelës formatavimas
Funkcija MEMORY FORMAT (atminties formatavimas) naudojama visai informacijai ið Memory Card kortelës paðalinti, áskaitant
apsaugotus vaizdus.
Formatavimo funkcija gràþina Memory Card kortelei pradinæ bûsenà.
Su ðia vaizdo kamera tiekiama Memory Card kortelë jau suformatuota.
Dëmesio!
Naudodami funkcijà MEMORY FORMAT (atminties formatavimas), bus iðtrinti visi vaizdai, ir
tokiu atveju jø nebus ámanoma atstatyti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nustatykite reþimø perjungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (Vaizdo grotuvas).
Nuspauskite mygtukà MENU (meniu).
Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (atmintis) ir paspauskite mygtukà
ENTER (vykdyti).
• Monitoriuje pasirodys þemesnio lygio meniu.
Pasirinkite punktà FORMAT (formatuoti) ir paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
Monitoriuje pasirodys praneðimas „ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?” („Visos bylos
bus iðtrintos! Ar ið tiesø norite pradëti formatavimà?“).
MENIU DISKO pagalba pasirinkite reikiamà þemesnio lygio meniu punktà.
• NO (NE): gráþimas á ankstesná meniu.
• YES (TAIP): formatavimo pradþia.
Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
Jeigu pasirinkote „YES“ (TAIP), tada pabaigus MEMORY CARD kortelës formatavimà, ekrane
pasirodys praneðimas „COMPLETE!“ (BAIGTA!).
Norëdami iðeiti ið meniu, nuspauskite mygtukà MENU.
M.PLA Y MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
M.PLA Y MODE
MEMOR Y SET
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
PH OTO
SF
352X288
000
SERIES
Pastaba
• Jeigu norite suformatuoti vaizdo kamerà asmeniniu kompiuteriu, naudokite programà „Memory Stick Formatter“, pateikiamà
kompaktiniame diske kartu su programine áranga.
- Programa „MS Formatter“ skirta tik Memory Stick kortelëms.
98
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
MJPEG REC funkcija (áraðymas MPEG formatu)
Á Memory Card kortelæ galima áraðyti nejudanèius vaizdus kartu su garsu.
Nufotografuotø vaizdo fragmentø iðsaugojimas MEMORY CARD kortelëje
1. Patikrinkite, ar á vaizdo kamerà ádëta MEMORY CARD kortelë. Jeigu ne, ádëkite kortelæ á jai
skirtà lizdà.
2. Nustatykite reþimø jungiklá á padëtá MEMORY.
3. Maitinimo jungiklá nustatykite á padëtá CAMERA (kamera).
4. Paspauskite mygtukà PRADËTI / BAIGTI, filmuojami kamera vaizdai Saugomo MEMORY
CARD kortelëje MPEG4 formatu kaip vaizdo fragmentai.
• Nenutrûkstamu reþimu Jûs galite áraðyti 10-20 sekundþiø siuþetà.
• Áraðant nejudanèius vaizdus ið kameros á MEMORY CARD kortelæ, vietoje mygtuko PRAGËTI
/ BAIBTI galima naudoti mygtukà PHOTO (foto).
5. Áraðui baigti paspauskite mygtukà PRADËTI / BAIGTI.
MEMOR Y
CARD
TAPE
Pastabos
• Prieð naudodamiesi funkcija MPEG REC, patikrinkite, ar ádëta MEMORY CARD kortelë.
• Saugomi vaizdo fragmentai gali bûti 2 dydþiø: 176 x 144 arba 352 x 288 pikseliø.
• Áraðyti vaizdo fragmentai saugomi Memory Card kortelëje bylose su priesaga *.asf.
• Áraðyta byla iðsaugoma sekanèiame aplanke.
• Vaizdo fragmentai, áraðyti á Memory Card kortelæ, yra maþesniø dydþiø ir maþesnës
skiriamosios gebos nei juostelëje áraðyti fragmentai.
• Garsas áraðomas monofoniniu formatu.
• M.REC (áraðymas á atmintá) reþime negalimos ðios funkcijos:
- DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius), Digital Zoom (skaitmeninis priartinimas), Fade
(uþtemdymas), Program AE (automatinës ekspozicijos programos), skaitmeniniai specialieji
efektai, Slow Shutter (maþas uþrakto greitis).
• Nedëkite ir neiðimkite kasetës áraðymo á Memory Card kortelæ metu. Áraðe gali atsirasti
triukðmas.
• Memory Card kortelës áraðo metu neiðimkite, nes galite sugadinti áraðytus á kortelæ duomenis
arba paèià kortelæ.
DCIM
MISC
SSMOV
100SMDVC
99
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
Judanèio vaizdo dydþio pasirinkimas
1. Nustatykite reþimø jungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Maitinimo jungiklá nustatykite á padëtá CAMERA (kamera).
3. Paspauskite mygtukà MENU (meniu).
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMA T
4. Pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY (ATMINTIS).
5. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad áeitumëte á þemesnio lygio meniu.
6. MENIU DISKO pagalba pasirinkite punktà MJPEG4 SIZE (MJPEG vaizdo dydis).
7. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti).
• Spaudinëjant jungiklá, paeiliui renkami judanèio vaizdo MJPEG4 formato 352x288 arba 176x144
dydþiai.
100
M.REC MODE
MEMOR Y SET
M.PLA Y SELECT
PH OTO QU ALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PR OTECT
FILE NO .
DELETE
FORMA T
PH OTO
SF
352X288
000
SERIES
LITHUANIA
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
MJPEG PB funkcija ( MPEG formato bylø atkûrimas)
MPEG PB funkcija veikia tik PLAYER (vaizdo grotuvas) reþimu.
MPEG PB funkcija suteikia galimybæ perþiûrëti kortelëje Memory Card áraðytus vaizdo fragmentus.
Atkûrimo metu MPEG4 garsas tik per asmeninio kompiuterio akustinæ sistemà (televizoriaus ar
vaizdo kameros garsiakalbiai garso atkûrimui naudojami nebus).
1. Nustatykite reþimø jungiklá á padëtá MEMORY CARD (Memory Card kortelë).
2. Maitinimo jungiklá nustatykite á padëtá PLAYER.
3. Paspauskite mygtukà MENU (meniu) ir pasukdami MENIU DISKÀ, pasirinkite punktà MEMORY
(ATMINTIS).
4. Paspauskite mygtukà ENTER (vykdyti), kad áeitumëte á þemesnio lygio meniu.
5. MENIU DISKO pagalba pasirinkite opcijà MJPEG4 (þemesnio lygio meniu M.PLAY SELECT).
6. Paspauskite MENIU iðëjimui ið meniu.
7. Mygtukais
(PIRMYN) ir
(ATGAL) raskite vaizdo fragmentà, kurá norite atkurti.
8. Paspauskite mygtukà ATKÛRIMAS / PAUZË.
• Atkuriami vaizdo fragmentai, áraðyti MEMORY CARD kortelëje.
MEMOR Y
CARD
TAPE
M.PLA Y MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMOR Y
VIEWER
M.PLA Y SELECT
PHOT O QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMA T
M.PLA Y MODE
MEMO RY SET
Pastabos
M.PLA Y SELECT
MPEG4
PHOT O QUALITY
SF
• Atkuriant vaizdo fragmentus MPEG4 formatu, gali atsirasti iðkraipymai ar mozaikinis triukðmas,
352X288
MPEG4 SIZE
PRINT
MARK
000
kuriuos galima iðtaisyti.
PROJECT
FILE NO
SERIES
• Audio kodekas Sharp G.726, atkuriant MPEG4 formato bylas, automatiðkai nustatomas internetu.
DELETE
FORMA T
• Jeigu Jûsø kompiuteryje neádiegtas audio kodekas Sharp G.726, negalësite atkurti MPEG4 bylos
ágarsinimo.
• Jûsø áraðyti Memory Card kortelëje vaizdo fragmentai gali bûti neatkuriami kitø gamintojø vaizdo kameromis.
• MPEG4 bylos, áraðytos kitomis vaizdo kameromis, ðia kamera gali bûti neatkuriamos.
- Memory Card kortelëje áraðytoms MPEG4 byloms atkurti Jûsø kompiuteriu reikalinga Microsoft Windows Media Player 9 arba
aukðtesnës versijos programa bei audio kodekas Sharp G.726. (Microsoft Windows Media Player 9 versija (anglø k.) áraðyta
kompaktiniame diske, kuris pateikiamas su programinës árangos komplektu.
- Microsoft Windows Media Player su kitø kalbø sàsajomis Jûs galite ásiraðyti ið kompanijos Microsoft tinklapio
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/dowload/default.asp.
101
LITHUANIA
Vaizdo kameros prieþiûra
Pabaigus filmavimà
Pabaigus filmavimà, bûtina iðjungti vaizdo kamerà ið maitinimo ðaltinio.
Tai ypatingai svarbu filmavimo metu naudojant lièio jonø akumuliatoriaus baterijà, kadangi palikus jà vaizdo kameroje, gali
sutrumpëti jos tarnavimo laikas.
Dël to baterijà bûtina atjungti nuo vaizdo kameros.
1. Pastumkite mygtukà KASETËS IÐËMIMAS rodyklës nurodyta kryptimi.
• Atidarius kasetës skyrelio dureles, ji iðstumiama automatiðkai.
• Palaukite, kol kasetë bus visiðkai iðstumta.
2. Iðëmæ kasetæ, uþdarykite skyrelio dureles ir padëkite kamerà á vietà, kur nëra dulkiø.
• Dulkës ir kitokie neðvarumai gali sukelti kvadratëliø tipo trukdþius arba vaizdo
drebëjimà.
3. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá OFF (iðj.).
4. Iðjunkite vaizdo kamerà ið maitinimo tinklo ir atjunkite lièio jonø akumuliatoriaus
baterijà.
• Laikydami nuspaustà AKUMULIATORIAUS BATERIJOS ATJUNGIMO mygtukà,
pastumkite baterijà rodyklës nurodyta kryptimi.
102
1
2
3
4
LITHUANIA
Vaizdo kameros prieþiûra
Vaizdo kameros valymas ir prieþiûra
Video galvuèiø valymas
Norint uþtikrinti gerà áraðà ir aukðtos kokybës vaizdà, bûtina valyti video galvutes, jeigu atkûrimo metu vaizde pasirodo kvadratiniø
blokø formos trukdþiø, arba jeigu atkûrimo metu matomas tik þydras ekranas.
(þydras ekranas)
1. Nustatykite maitinimo jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
2. Ádëkite valomàjà kasetæ.
3. Nuspauskite mygtukà
(ATKÛRIMAS / PAUZË).
4. Po 10 sekundþiø nuspauskite mygtukà
(STOP).
Pastabos
• Patikrinkite vaizdo kokybæ, naudodami videokasetæ.
Jeigu kokybë vis dar prasta, pakartokite operacijà.
Jeigu problema iðliko, kreipkitës á vietiná ágaliotà aptarnavimo centrà.
• Video galvuèiø valymui naudokite kasetæ, skirtà sausam valymui.
103
LITHUANIA
Vaizdo kameros prieþiûra
Jûsø vaizdo kameros naudojimas uþsienyje
Skirtingose ðalyse ir regionuose naudojamos skirtingos spalvotosios televizijos sistemos ir skirtingø parametrø kintamos srovës
tinklai.
Prieð naudodami Jûsø vaizdo kamerà uþsienyje, patikrinkite ðiuos duomenis.
Maitinimo ðaltinis
• Á kameros komplektà áeinanèio kintamos srovës maitinimo bloko dëka Jûs galësite naudoti savo vaizdo kamerà bet kurioje
ðalyje arba regione, kur naudojamas kintamos srovës tinklas, kuriame átampa 100-240 W, daþnis 50/60 Hz.
• Priklausomai nuo tinklo lizdo konstrukcijos, prireikus naudokite atskirai perkamà tinklo lizdo adapterá.
Spalvotosios televizijos sistema
• Jûs galite perþiûrëti visus Jûsø áraðus SK monitoriuje.
Taèiau jeigu norite perþiûrëti áraðus televizoriaus ekrane arba perraðyti vaizdus videomagnetofonu, reikalingas televizorius arba
videomagnetofonas, suderinamas su sistema PAL ir turintis tinkamas jungtis audio / video signalui.
Prieðingu atveju Jums gali prireikti transkoderio.
• Ðalys, kuriose naudojama sistema PAL
Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Didþioji Britanija, Vengrija, Vokietija, Olandija, Honkongas, Graikija, Danija, Egiptas,
Indija, Irakas, Iranas, Ispanija, Kinija, Kuveitas, Libija, Malaizija, Norvegija, Maurikijos salos, Rumunija, Saudo Arabija,
Singapûras, Sirija, Slovakija, NVS, Tailandas, Tunisas, Suomija, Prancûzija, Èekija, Ðveicarija, Ðvedija ir kt.
• Ðalys, kuriose naudojama sistema NTSC
Bahamø salos, Kanada, Meksika, JAV, Taivanis, Filipinai, Centrinë Amerika, Pietø Korëja, Japonija ir kt.
Pastaba
Jûs galite filmuoti Jûsø vaizdo kamera bet kuriame pasaulio taðke ir perþiûrëti áraðytus vaizdus SK monitoriaus ekrane.
104
LITHUANIA
Nesklandumø paðalinimas
Nesklandumø paðalinimas
Prieð kreipdamiesi á aptarnavimo centrà, atlikite ðiuos paprastus patikrinimus.
Tai gali sutaupyti Jûsø laikà ir padëti iðvengti nereikalingo aptarnaujanèio specialisto iðkvietimo.
Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje
Mirks
Informacija ëjimas
Lëtai
TAPE END! Lëtai
Informuoja apie tai, kad...
Veiksmas
Akumuliatoriaus baterija beveik iðsikrovë. Pakeiskite baterijà ákrauta baterija.
Iki kasetës pabaigos liko 2 minutës.
Paruoðkite naujà kasetæ.
TAPE END!
Nemirksi
Kasetë baigësi.
Ástatykite naujà kasetæ.
TAPE!
Lëtai
Ádëkite naujà kasetæ.
PROTECTION!
Lëtai
Kasetë apsaugota nuo iðtrynimo.
Ádëkite kasetæ á vaizdo kamerà.
Nuimkite apsaugà, jeigu norite
filmuotà medþiagà áraðyti á ðià
kasetæ.
.... D
L
C
R
Lëtai
Vaizdo kameroje iðkilo techniniai
nesklandumai.
Lëtai
Vaizdo kameroje
susikondensavo drëgmë.
1. Iðimkite kasetæ.
2. Ájunkite vaizdo kamerà.
3. Atjunkite akumuliatoriaus
baterijà.
4. Ið naujo prijunkite
akumuliatoriaus baterijà.
* Jeigu gedimas nebuvo
paðalintas, kreipkitës á vietiná
aptarnavimo centrà.
Þr. þemiau.
Drëgmës kondensacija
Jeigu vaizdo kamera buvo greitai perneðta ið ðaltos vietos á ðiltà, vaizdo kameros viduje, juostelës pavirðiuje arba ant objektyvo
gali susikondensuoti drëgmë. Dël to juostelë gali prilipti prie video galvuèiø bloko ir bûti paþeista, o vaizdo kamera neveikti
tinkamai. Siekiant iðvengti tokio pobûdþio paþeidimø, vaizdo kameroje ámontuotas drëgmës daviklis.
Susidarius kondensacijai vaizdo kameros viduje, monitoriuje pasirodo þenklelis
(drëgmës kondensacija). Tokiu atveju
neveikia nei viena funkcija, iðskyrus kasetës iðëmimà. Atidarykite kasetës skyrelá ir atjunkite akumuliatoriaus baterijà.
Palikite kamerà pastovëti sausoje ðiltoje patalpoje bent dviems valandoms.
105
LITHUANIA
Nesklandumø paðalinimas
Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje reþimuose M.REC/M.PLAY (áraðymas á atmintá / nuskaitymas ið
atminties) (tik modeliuose VP-D103(i)/D105(i))
106
Informacija
Mirks
ëjimas
Informuoja apie tai, kad...
Veiksmas
MEMORY STICK!
Lëtai
Á videokamerà neádëta atminties
kortelë.
Ástatykite Memory Card kortelæ.
MEMORY FULL!
Lëtai
Nepakanka atminties áraðui.
Pakeiskite kortelæ á naujà. Iðtrinkite
vienà vaizdà.
NO STORED
IMAGE! arba NO
STORED MPEG4!
Lëtai
Á Memory Card kortelæ neáraðytas
nei vienas vaizdas.
Áraðykite naujø vaizdø.
WRITE
PROTECT!
Lëtai
Memory Card kortelë apsaugota
nuo iðtrynimo.
Memory Card kortelë apsaugota
nuo iðtrynimo.
PROTECT!
Lëtai
Bandyta iðtrinti apsaugotà vaizdà.
Nuimkite vaizdo apsaugà nuo
iðtrynimo.
READ ERROR!
Lëtai
Kamera negali pradëti áraðo.
Suformatuokite Memory Card
kortelæ, áraðytà ðia videokamera.
WRITE ERROR!
Lëtai
Kamera negali pradëti áraðo.
Suformatuokite Memory Card
kortelæ, áraðytà ðia videokamera.
NOT FORMATTED!
Lëtai
Reikia suformatuoti Memory Card
kortelæ.
Suformatuokite Memory Card
kortelæ. (þr. 98 psl.)
NOW DELETE...
Lëtai
IÐTRINANT BYLÀ.
Palaukite, kol bus baigtas
iðtrynimas.
NOW FORMAT...
Lëtai
FORMATUOJANT ATMINTÁ.
Palaukite, kol bus baigtas
formatavimas.
NOW COPY...
Lëtai
KOPIJUOJANT BYLAS.
Palaukite, kol bus baigtas
kopijavimas. Arba paspauskite
mygtukà STOP.
LITHUANIA
Nesklandumø paðalinimas
Jeigu ðios instrukcijos nepadës Jums paðalinti problemos, kreipkitës á artimiausià kompanijos Samsung aptarnavimo centrà.
Problema
Prieþastis / paðalinimas
Nepavyksta ájungti
videokameros.
Filmuojant neveikia
mygtukas PRADËTI /
BAIGTI.
Videokamera
automatiðkai iðsijungia.
Patikrinkite akumuliatoriaus baterijà arba kintamos srovës
tinklo maitinimo blokà.
Ásitikinkite tuo, kad maitinimo jungiklis nustatytas á padëtá
CAMERA (kamera).Baigësi kasetë.
Patikrinkite kasetës áraðo apsaugos lieþuvëlio padëtá.
Jûs palikote videokamerà reþimu STBY (budëjimas) ilgiau
nei 5 minutes, nenaudodami jos.
Akumuliatoriaus baterija visiðkai iðkrauta.
Akumuliatoriaus baterija Pernelyg þema aplinkos temperatûra.
iðsikrauna pernelyg
Akumuliatoriaus baterija nebuvo pilnai ákrauta.
greitai.
Akumuliatoriaus baterija visiðkai iðëjo ið rikiuotës ir
nebegali bûti ið naujo ákrauta.
Naudokite kità akumuliatoriaus baterijà.
Jeigu atkûrimo metu Jûs Galbût susitepë video galvutës.
matote þydrà ekranà.
Valykite video galvutes, naudodami valomàjà kasetæ.
Filmuojant objektà
Kontrastas tarp objekto ir fono pernelyg didelis
tamsiame fone, pasirodo normaliam videokameros darbui. Sumaþinkite kontrastà,
vertikalus brûkðnys.
padidindami fono ryðkumà, arba naudokite funkcijà BLC
(prieðprieðinio apðvietimo kompensacija).
Vaizdas vaizdo ieðkiklyje Vaizdo ieðkiklio objektyvas nesureguliuotas.
iðplaukæs.
Pasukite vaizdo ieðkiklio fokusavimo reguliavimo
slankiklá, kol pamatysite aiðkius simbolius ir praneðimus
vaizdo ieðkiklio ekrane.
Automatinis fokusavimas Patikrinkite, ar nenustatytas reþimas M.FOCUS (rankinis
neveikia.
fokusavimas). Jeigu pasirinktas rankinis fokusavimas,
automatinis fokusavimas neveikia.
Neveikia atkûrimo,
Patikrinkite maitinimo jungiklio padëtá.
atsukimo atgal ir
Nustatykite jungiklá á padëtá PLAYER (vaizdo grotuvas).
persukimo á prieká
Kasetë buvo atsukta nuo pradþiø arba pasibaigë.
mygtukai.
Paieðkos (redagavimo) Tai yra normalu ðiai videokamerai ir nëra defektas arba
metu matote iðkreiptà
gedimas.
vaizdà.
107
LITHUANIA
Techninës charakteristikos
Modeliai: VP-D101(i)D102D(i)/D103(i)/D105(i)
Sistema
Video signalo sistema
Video signalo áraðymo
sistema
Audio signalo áraðymo
sistema
Kasetë
formato kasetë
Juostelës greitis
Áraðymo laikas
Persukimas á prieká /
atsukimas atgal
Vaizdø sukûrimo
árenginys
Objektyvas
Filtro diametras
Standartas PAL
2 besisukanèios galvutës, spiralinës skaidos sistema
Besisukanèios galvutës, impulso kodinës moduliacijos sistema
Skaitmeninë videokasetë (juostelës plotis 6,35 mm): mini DV
SP: apie 18,83 mm/s; LP: apie 12,57 mm/s
SP: 60 minuèiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
LP: 90 minuèiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
Apie 150 sekundþiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
Suriðtojo krûvio prietaisas
Objektyvas F1,6 (VP-D101(i)/D103(i): 16x optinis priartinimas, VP-D102D(i)/D105(i):
20x optinis priartinimas), 900x skaitmeninis priartinimas.
¨30
SK monitorius / vaizdo ieðkiklis
Iðmatavimai / pikseliø skaièius
SK monitoriaus tipas
Vaizdo ieðkiklis
Jungtys
2,5 colio 112k
TFT tipo SK monitorius
J/B SK ekranas (VP-D101(i)/D102D(i)/D103(i)), spalvotas SK ekranas (tik VP-D105(i))
Video signalo iðvestis
S-Video iðvestis
Audio signalo iðvestis
DV ávestis / iðvestis
1,0 V p-p (75 apkrova)
Y (ryðkumo signalas): 1,0 V p-p, 75 , C (spalvingumo signalas): 0,286 V p-p,75
- 7,5 dB (600 apkrova)
VP-D101i/D102Di/D103i/D105i: specialioji 4 kontaktø ávesties / iðvesties jungtis,
VP-D101/D102D/D103/D105/: tik iðvestis
Mini-B tipo jungtis
USB iðvestis
(tik VP-D102D(i)/D103(i)/D105(i))
Iðorinis mikrofonas
¨3,5 mm, stereo
Bendrosios charakteristikos
Maitinimo ðaltinis
Maitinimo ðaltinio tipas
Naudojamas galingumas (áraðant)
Darbinës temperatûros diapazonas
Laikymo temperatûros diapazonas
Iðmatavimai
Masë
Ámontuotas mikrofonas
Nuotolinio valdymo pultelis
8,4 V nuolatinë srovë, lièio jonø akumuliatoriaus baterija 7,4 V
Lièio jonø akumuliatoriaus baterija, kintamos srovës tinklas (100V-240V) 50/60 Hz
4,7 W (naudojant SK monitoriø), 3,8 W (naudojant vaizdo ieðkiklá) ; 5,0W (naudojant SK monitoriø), 4,0W (naudojant
vaizdo ieðkiklá)
0°C~40°C
-20°C~60°C
Ilgis 87,5 mm, aukðtis 150 mm, plotis 55 mm
480 g (be akumuliatoriaus baterijos ir kasetës)
Visakryptis kondensatorinis stereofoninis mikrofonas
Patalpoje: daugiau nei 15 m (tiesiàja), lauke: daugiau nei 5 m (tiesiàja)
• Iðvaizda ir techninës charakteristikos gali bûti keièiamos be iðankstinio áspëjimo.
108
LITHUANIA
Abëcëlinë rodyklë
-AAkumuliatoriaus baterija......................................................... 24
Audio / video ávestis / iðvestis................................................. 79
AUTOMATINËS EKSPOZICIJOS PROGRAMOS.................. 44
Automatinis fokusavimas /rankinis fokusavimas..................... 62
-BBALTOS SPALVOS BALANSAS............................................ 46
-DDATA/LAIKAS....................................................................... 55
DEMONSTRACINIS REÞIMAS............................................. 43
Dirþelis rankai........................................................................ 22
V standartas..................................................................... 80, 81
-EEKSPOZICIJA....................................................................... 59
-FFILMAVIMAS STAMBIU PLANU........................................... 45
Formatavimas........................................................................ 98
- GGarsiakalbis............................................................................ 35
GARSINIS SIGNALAS............................................................ 41
GARSO REÞIMAS.................................................................. 53
Garso valdymas...................................................................... 35
Greitasis meniu....................................................................... 57
-IIEEE 1394.............................................................................. 80
Informacija ekrane............................................................. 18,19
-ÁÁgarsinimas.............................................................................
Áraðymas MPEG.....................................................................
ÁRAÐYMO REÞIMAS..............................................................
Áraðo paieðka..........................................................................
65
99
52
30
-J JUOSTELËS SKAITLIUKO NULINË ATMINTIS..................... 76
-KKasetë..................................................................................... 27
-LLAIKRODÞIO NUSTATYMAS................................................. 39
- MMemory Card kortelë.............................................................. 86
Memory Stick kortelë.............................................................. 85
-NNejudanèiø vaizdø kopijavimas.............................................. 94
Nejudantys vaizdai................................................................. 92
Nuotolinio valdymo pultelis................................................. 17,20
Nuotraukos paieðka................................................................ 67
-PPastovios srovës maitinimo kabelis........................................ 23
Perþiûra kadras po kadro........................................................ 75
Priartinimas........................................................................ 47,48
Prieðprieðinio apðvietimo kompensacija................................. 63
Prijungimas............................................................................. 74
- RReikmenys.............................................................................. 12
REMOCON............................................................................. 40
-SSK monitorius..................................................................... 31,32
Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius......................................... 49
Specialieji efektai atkûrimo metu............................................ 77
Specialieji skaitmeniniai efektai.............................................. 50
SUPAPRASTINTAS filmavimo reþimas................................. 61
-U USB........................................................................................ 81
UÞRAKTO GREITIS............................................................... 58
Uþtemdymas........................................................................... 64
- VVaizdo ieðkiklis.................................................................. 31, 33
Vaizdo kokybë......................................................................... 89
Vaizdo panaikinimas............................................................... 97
Vaizdø apsauga...................................................................... 96
Valdymo mygtukai................................................................... 14
Valymas................................................................................ 103
VËJO TRIUKÐMO FILTRAVIMAS.......................................... 54
Vaizdo fragmento kadro dydis............................................... 100
109
LITHUANIA
ÐI VIDEOKAMERA PAGAMINTA KOMPANIJOJE:
ELECTRONICS
The translation was made by:
© 20
2005
GRADE@one.lv
Numatyta naudojimui normaliose sàlygose
Rekomenduojamas periodas: 7 metai.
AD68-00743E