Handleiding
Dankuwel en gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland DB-700 basversterker.
201b
Voor u dit toestel gaat gebruiken, gelieve eerst de pagina’s getiteld “Belangrijke
veiligheidsinstructies” (p. 2), “Veilig gebruik van het toestel” (p. 3) en “Belangrijke
opmerkingen” (p.5) te lezen. Deze pagina’s bevatten belangrijke informatie over
de correcte bediening van het toestel. Om zeker te zijn dat u elk aspect van uw
nieuw toestel voldoende kent, is het best dat u deze handleiding in haar geheel
aandachtig leest. Bewaar deze handleiding en hou ze bij de hand als referentie.
Inhoud
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.... 2
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL ............. 3
BELANGRIJKE OPMERKINGEN ....................... 5
Inleiding .............................................................. 6
Voornaamste kenmerken ................................................................. 6
Voor u de DB-700 gebruikt .............................................................. 6
Namen en functies van de knoppen................. 7
Voorpaneel ......................................................................................... 7
Achterpaneel ...................................................................................... 8
Uw DB-700 aansluiten...................................... 10
Het toestel aan en uit zetten........................................................... 10
De Memory-functie........................................... 11
Een geheugen oproepen ................................................................. 11
De instellingen voor Memory A en Memory B wijzigen (Edit)........... 11
De paneelinstellingen opslaan in Memory A en Memory B (Write) ... 11
De wieltjes......................................................... 12
Appendix........................................................... 13
Blokdiagram ..................................................................................... 13
Fabrieksinstellingen ........................................................................ 13
De fabrieksinstellingen weer oproepen........................................ 13
Voorbeelden van instellingen ........................................................ 14
Specificaties ...................................................................................... 16
202
Copyright © 2000 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag gereproduceerd
worden, in gelijk welke vorm, zonder schriftelijke toestemming van
ROLAND CORPORATION.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het
product.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. De veiligheidsopzet van de gepolariseerde of aarde plug
dient niet teniet gedaan te worden. Een gepolariseerde plug
heeft twee polen, de één breder dan de andere. Een
aardeplug heeft twee platte kanten en een derde aarde pin.
De brede pool of de derde pin zijn voor uw veiligheid aangebracht. Wanneer de plug niet in uw stopcontact past,
raadpleegt u een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
2
11.
12.
13.
14.
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
Gebruik het apparaat met een door de fabrikant
gespecificeerde of bij het apparaat
geleverde kar, standaard, statief, console
of tafel. Voorzichtigheid is geboden
tijdens het verplaatsen van de kar/
apparaat combinatie, zodat deze niet kan
omvallen en daardoor stuk gaat.
Tijdens onweer of wanneer het apparaat
gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden,
haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN
Over
WAARSCHUWING en
Over de Symbolen
OPGEPAST
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het
symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het
symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waarschuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar.
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op levensgevaar of
WAARSCHUWING ernstige verwondingen bij onjuist
gebruik van het toestel.
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op het risico op
verwondingen of materiële schade bij
onjuist gebruik van het toestel.
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op zaken die
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening
in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symbool
hier links betekent dat het toestel nooit mag worden
gedemonteerd.
OPGEPAST
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten die aan
het huis en de hele inboedel, huisdieren
inbegrepen, worden toegebracht.
Het ● -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die
moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aan
wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier links
betekent dat de stekker van de stroomkabel moet worden
uitgetrokken.
NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT
Waarschuwing
Waarschuwing
001
008a
• Gelieve de onderstaande instructies en de
handleiding te lezen alvorens het toestel te
gebruiken.
• Sluit dit toestel enkel aan op een stroombron van
het type dat in deze handleiding beschreven
wordt, of dat op het toestel zelf vermeld wordt.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
002a
• Maak het toestel niet open of wijzig niets aan de
interne componenten.
..........................................................................................................
003
• Probeer het toestel niet zelf te repareren of
vervang geen onderdelen (behalve wanneer deze
handleiding specifieke instructies daartoe geeft).
Ga voor elk onderhoud naar een Roland Service
Center of naar een officiële Roland-verdeler (zie
de "Informatie"-pagina).
..........................................................................................................
004
• Gebruik of plaats het toestel nooit op plaatsen die:
• Onderhevig zijn aan extreme temperaturen (bv.
direct zonlicht in een gesloten voertuig, nabij
verwarmingsleidingen of toestellen die warmte
produceren).
• Vochtig zijn (bv. badkamers, wasplaatsen, op
natte vloeren).
009
• Verdraai of plooi de stroomkabel niet te veel, en
plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan de
kabel beschadigen en kortsluiting veroorzaken.
Beschadigde kabels kunnen elektrocutie of brand
tot gevolg hebben!
..........................................................................................................
010
• Dit toestel kan, alleen of in combinatie met een
hoofdtelefoon of luidsprekers, een geluidsniveau
produceren dat permanente gehoorschade zou
kunnen veroorzaken. Gebruik het niet langdurig
met een hoog of onaangenaam volumeniveau. Als
u enig gehoorverlies of suizende oren gewaar
wordt, staak dan onmiddellijk het gebruik van dit
toestel en consulteer een neus-keel-oor-specialist.
..........................................................................................................
011
• Zorg dat er geen voorwerpen (bv. brandbaar
materiaal, munten, naalden) of vloeistoffen
(water, frisdrank, enz.) binnen in het toestel
terecht kunnen komen.
• Blootgesteld zijn aan de regen.
• Stoffig zijn.
• Onderhevig zijn aan sterke trillingen.
..........................................................................................................
007
• Zorg dat het toestel steeds waterpas en stabiel
staat. Plaats het nooit op een wankel statief of op
een hellend oppervlak.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
013
• In gezinnen met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden tot de kinderen in
staat zijn om dit toestel te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
..........................................................................................................
3
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
Waarschuwing
Opgepast
014
101a
• Bescherm het toestel tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
• Plaats het toestel zodanig dat een goede ventilatie
gevrijwaard blijft.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
015
102a
• Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen
met een overdreven aantal andere toestellen aan
op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met
verlengsnoeren. Het totale vermogen van alle
toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag
nooit het nominale vermogen (watt/ampère) van
het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven
belasting kan de isolatie van het snoer doen
opwarmen en zelfs doen doorsmelten.
..........................................................................................................
• Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker
vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit
toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt.
..........................................................................................................
016
• Voor u dit toestel in het buitenland gebruikt,
gelieve uw handelaar, een Roland Service Center
of een erkende Roland-verdeler te raadplegen. Zie
de "Informatie"-pagina.
..........................................................................................................
104
• Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren
verstrikt geraken. Hou alle kabels en snoeren
buiten het bereik van kinderen.
..........................................................................................................
105b
• If the unit could become a hazard if it moves, all
caster wheels should be removed once the unit has
been placed at the place of installation, or has been
loaded onto a vehicle.
..........................................................................................................
106
• Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen
zware voorwerpen op.
..........................................................................................................
107a
• Neem de stroomkabel of de stekkers nooit vast
met natte handen wanneer u ze in een stopcontact
of in dit toestel steekt, of wanneer u ze uittrekt.
..........................................................................................................
108a
• Trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle
aangesloten apparaten af, alvorens het toestel te
verplaatsen.
..........................................................................................................
109a
• Zet het toestel uit en trek de stekker uit het
stopcontact, alvorens het toestel schoon te maken.
..........................................................................................................
110a
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u
gevaar voor blikseminslagen vermoedt.
..........................................................................................................
4
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Gelieve naast de items in “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” en “VEILIG GEBRUIK VAN HET
TOESTEL” op p. 2–4, ook het volgende te lezen en in acht te nemen:
Stroombron
Onderhoud
301
• Gebruik dit toestel niet op eenzelfde stroomkring samen
met apparaten die ruis veroorzaken (zoals een elektrische
motor of een regelbaar lichtsysteem).
307
• Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen,
schakelt u best alle toestellen uit. Zo voorkomt u defecten
en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen.
401a
• Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte
droge doek of een lichtjes met water bevochtigde doek.
Gebruik voor hardnekkig vuil een doek met een mild,
niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel
goed af met een zachte, droge doek.
402
• Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk
oplosmiddel. Dit om verkleuring of vervorming te
voorkomen.
(add)
• Voor het gewone onderhoud van de met stof beklede
delen gebruikt u best een borstel met stijve haren.
Plaatsing
351
• Als u dit toestel gebruikt nabij een vervmogensversterker
(of een ander apparaat met grote transformators) kan er
brom ontstaan. Orienteer het toestel anders of verwijder
het van de interferentiebron.
352
• Dit toestel kan radio- of TV-ontvangst verstoren. Gebruik
het niet in de nabijheid van zulke ontvangers.
354a
• Stel dit toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het
niet nabij warmtebronnen, laat het niet achter in een
afgesloten voertuig, of stel het op geen enkele andere
wijze bloot aan extreme temperaturen. Overdreven hitte
kan het toestel doen verkleuren of vervormen.
355
• Gebruik dit toestel niet op een plaats die blootgesteld is
aan de regen of in een andere vochtige omgeving.
356
• Laat geen rubber, vinyl of gelijkaardige materialen
gedurende lange tijd op het toestel liggen. Zulke voorwerpen kunnen de afwerking beschadigen of doen
verkleuren.
357
• Plaats niets dat water bevat (bv. bloemenvazen) op het
toestel. Vermijd ook het gebruik van insecticiden,
parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen, enz., nabij het
toestel. Als u een vloeistof morst op het toestel, veeg ze
dan onmiddellijk op met een zachte, droge doek.
• Tijdens het gebruik moet dit toestel op minstens 50 cm
van een muur staan.
Bijkomende voorzorgen
553
• Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, regelaars
en andere bedieningsorganen, en de jacks en connectors
van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen
kan defecten veroorzaken.
556
• Neem bij het aan- en afkoppelen van alle kabels steeds de
connector zelf vast – trek nooit aan de kabel. Zo
voorkomt u kortsluitingen en defecten aan de interne
elementen van de kabel.
557
• Bij normale werking produceert het toestel een kleine
hoeveelheid warmte.
558a
• Hou, om uw buren niet te storen, het volume op een
redelijk niveau. U kan ook een hoofdtelefoon gebruiken,
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen
rondom u (vooral in de late uren).
559
• Om het toestel te transporteren gebruikt u best de
oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Anders
dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking.
• Om het toestel op een veilige manier op te tillen en te
transporteren, zijn er minstens 2 personen nodig.
• Laat geen voorwerpen bovenop het toestel staan/liggen.
5
Inleiding
Voornaamste kenmerken
- Dankzij de FFP-technologie levert deze compacte,
lichtgewicht, krachtige basversterker met ingebouwde
DSP (Digital Signal Processor) ongeëvenaarde prestaties .
- Voordelen van de FFP-technologie
1) U krijgt een dynamisch, high-power-geluid dat alle
verwachtingen overtreft. U kan de effecten
“monitoren” met de power injection indicator.
2) Ondanks de compacte behuizing kan deze versterker
toch een zwaar basgeluid produceren.
3) U krijgt een helder geluid met een uitstekende respons.
MEMO
Wat is FFP-technologie (Feed Forward Processing)?
FFP is een vernieuwende technologie van Roland die voorspelt hoe u een optimale werking bekomt van de versterker,
de behuizing, de luidspreker en de respectieve ingangssignalen die het bass amp system vormen. Door het signaal
te verwerken op basis van deze voorspelling, wordt er uit elk
van deze componenten een maximale performance gehaald.
MEMO
Wat is COSM-technologie (Composite Object Sound
- De instellingen van het bedieningspaneel kan u opslaan in
geheugen A of B (Memory-functie). De inhoud van zulk
een geheugen kan u oproepen met een voetschakelaar.
Tijdens een live-optreden kan u dus in een oogwenk de
instellingen van uw versterker wijzigen.
Modeling)?
- Het versterkergedeelte maakt gebruik van de COSMtechnologie, die via modeling de klankkarakteristieken
van verschillende versterkingssystemen en circuit-types
reproduceert. Zo hebt u een heel klankgamma binnen
handbereik, van een breed geluid met hoge respons, tot
een strakke overdrive. De Compression-functie
reproduceert zelfs de unieke compressiekarakteristieken
van versterkers, door middel van modeling.
COSM is een eigen Roland-technologie die verschillende
- De versterker is uitgerust met een gebruiksvriendelijke
drie-bands equalizer. Dankzij de verstelbare frequenties
van de middenband kan u een breed gamma aan
klankkleuren bekomen. U kan dit ook in combinatie met
de Shape switch gebruiken, voor een nog rijkere klank.
- Deze versterker bevat nog een nieuwe ontwikkeling: een
D-chorus speciaal gestemd voor bas. De frequentiebanden
worden opgesplitst naargelang het ingangssignaal, wat
een prachtig chorus-effect geeft dat de respons van de lage
frequenties niet verdrukt, zelfs niet wanneer u "slapt" of
met boventonen speelt.
- De input- en output-connectors omvatten een headphones
jack met optimale tooncorrectie, een high-performance DIconnector (XLR-type), twee types van Line Out jacks (een
XLR en een gebalanceerde phone jack), en handige Insert
jacks voor het aansluiten van externe effecten of andere
apparatuur. Dit maakt een brede waaier aan toepassingen
mogelijk.
6
Een technologie die via verschillende middelen een virtuele
reconstructie creëert van fysische structuren, materialen enz.
uit de werkelijkheid, noemen we modeling-technologie.
soorten van sound-modeling combineert om zo steeds
nieuwere geluiden te bekomen.
Voor u de DB-700 gebruikt
Als u de versterker als een conventionele analoge versterker
wil gebruiken of als u wil spelen met de huidige bedieningsinstellingen, bv. wanneer u net nieuwe instellingen hebt
gemaakt, druk dan op de MANUAL-knop zodat de
indicator oplicht.
De fabrieksinstellingen voor de bedieningsorganen zijn
opgeslagen in geheugen A en B (p. 13). Wanneer u het toestel
voor de eerste maal aanzet, klinkt het volgens de instellingen
in geheugen A, ongeacht de huidige stand van de
bedieningsorganen.
NOTE
Daarna, vanaf de volgende maal dat u het toestel
aanzet, gelden de instellingen die van kracht waren
wanneer u het toestel de vorige maal uitschakelde. Als u
bv. het toestel uitschakelt terwijl de instellingen van
geheugen A gelden, dan vertrekt u met diezelfde
instellingen, de volgende maal dat u het toestel aanzet.
Namen en functies van de knoppen
Voorpaneel
fig. 1 (control panel)
Bedieningsinstellingen die u in het geheugen kan opslaan
1
2
3
4
5
6
7
1. Control-knoppen
TYPE-schakelaar
U kan de instellingen van de bedieningsorganen in geheugen
Hiermee kiest u uit 3 types: solid state, tube en tube drive.
A of B opslaan. Voor meer informatie, zie “De Memory-
GAIN-knop
functie” (p. 11).
Hiermee regelt u de input gain. Hiermee kan u een brede
MANUAL-knop
waaier aan klankkleuren instellen, van clean tot overdrive.
Om een geluid te verkrijgen dat volledig volgens de
VOLUME-knop
bedieningsinstellingen klinkt, drukt u op deze knop zodat de
Hiermee regelt u het volume. Wanneer u tijdens het spelen
indicator oplicht (de Manual-functie).
afwisselt tussen geheugen A en B, is de VOLUME-knop erg
U kan de Manual-functie ook in- en uitschakelen
met een voetschakelaar.
MEMORY A- en MEMORY B-knoppen
handig om het volume bij te regelen.
COMPRESSION-knop
Hiermee regelt u het compressie-effect.
Met deze knoppen roept u de bedieningsinstellingen van
4. Shape
geheugen A of B op, of slaat u instellingen op in geheugen A
SHAPE-schakelaar
of B. Om bedieningsinstellingen op te roepen, drukt u op de
Als u deze schakelaar aanzet, kan u de specifieke klank-
overeenkomstige knop, zodat de indicator oplicht.
eigenschappen van de COSM-versterkertypes toevoegen.
U kan geheugen A en geheugen B ook oproepen
met een voetschakelaar.
WRITE-knop
Druk hierop om de bedieningsinstellingen in het geheugen
op te slaan.
5. Equalizer
De DB-700 is uitgerust met een 3-bands equalizer. U kan de
middenfrequenties wijzigen, wat een brede waaier aan
klankkleuren mogelijk maakt.
BASS-knop
2. Input Jacks
Hiermee regelt u de lage tonen.
HIGH Jack
LOW Jack
MIDDLE LEVEL-knop
Hiermee regelt u de toon van het middengebied.
Sluit uw basgitaar aan op de jack die overeenstemt met het
MIDDLE FREQUENCY-knop
uitgangssignaal van uw basgitaar.
Hiermee bepaalt u de frequentie van het middengebied.
3. Amplifier
TREBLE-knop
Hiermee regelt u de hoge tonen.
Dankzij de modeling-functie en de COSM-technologie kan u
instellingen maken voor verschillende klanktypes.
7
Namen en functies van de knoppen
6. D-Chorus
Dankzij de dynamische splitsing van de frequentiebanden
volgens het ingangssignaal, kan u spelen met een
NOTE
De instelling van de MASTER-knop wordt niet
opgeslagen in geheugen A of B.
PHONES Jack
choruseffect zonder kwaliteitsverlies bij de bastonen.
Hierop sluit u de hoofdtelefoon aan. De toon wordt
INTENSITY-knop
gecorrigeerd zodat de hoofdtelefoon een optimaal geluid
Hiermee regelt u de hoeveelheid chorus. Als u geen
geeft.
choruseffect wil, zet u dit op “Off” (de indicator gaat uit). Als
u een langer pre-delay-effect wil, zet dit dan op 7 of meer.
NOTE
U kan het chorus-effect aan en uit zetten met een
voetschakelaar. Dit is echter niet mogelijk
NOTE
Wanneer er een hoofdtelefoon aangesloten is, komt er
geen geluid uit de luidspreker van het toestel.
Het ouput-signaal naar de hoofdtelefoon is mono.
wanneer de INTENSITY-knop uit staat.
NOTE
7. Master
Power Injection-indicator (Enkel voor de luidspreker )
Deze indicator toont het power-boosting effect van de DSP.
De kleur van de indicator verandert van groen tot oranje,
voordat u een hoofdtelefoon inplugt of uittrekt.
POWER-schakelaar
Hiermee zet u het toestel aan en uit. Het lichtje brandt
wanneer het toestel aan staat.
naargelang het effect.
NOTE
MASTER-knop
Vergeet niet de MASTER-knop op 0 te zetten,
Hiermee regelt u het volume van de luidspreker of de
Vergeet niet de MASTER-knop op 0 te zetten,
voordat u het toestel aan of uit zet.
hoofdtelefoon.
Achterpaneel
fig. 2 (rear panel)
11
10
9
8
8. Balanced DI
SEND Jack
Gebalanceerde DI-connector
Sluit deze output jack aan op de input van het externe
Dit is een gebalanceerde DI-connector (XLR-type) voor de
effectapparaat.
output van het directe geluid van de basgitaar.
RETURN Jack
GND LIFT-schakelaar
Deze jack ontvangt het signaal dat teruggestuurd wordt door
Hiermee bepaalt u of de gebalanceerde DI-connector en de
(de output van) het externe effectapparaat.
XLR-type Line Out jack geaard zijn of niet. Als er zich brom
voordoet, verzet dan deze schakelaar.
9. Insert
Op deze jacks kan u externe effecten, enz aansluiten.
8
10. Line Out
Deze preamp outputs geven een signaal met D-chorus. Er
zijn 2 types van connectors: een XLR-type en een
gebalanceerde TRS 1/4Ó phone jack. Gebruik de aansluiting
die geschikt is voor de apparatuur die u aansluit.
Namen en functies van de knoppen
11. Foot Switch
CHORUS jack
Als u een voetschakelaar zoals de FS-5L (apart verkocht)
Hiermee zet u het chorus-effect aan en uit.
aansluit, kan u een aantal functies met de voet bedienen.
(Wanneer u de FS-5L gebruikt)
TIP:A/B en RING:MANUAL Jack
Zet de polariteitsschakelaar zoals getoond in het
Met een voetschakelaar kan u afwisselen tussen geheugen A
onderstaande schema. Met deze instelling zal de
en B, of de Manual-functie aan en uit zetten.
indicator van de FS-5L branden wanneer het
Chorus-effect aan staat.
fig. 3 (explanatory figure)
Afwisselen tussen
geheugen A en B
fig. 4 (explanatory figure)
Polariteitsschakelaar
CHORUS
WIT
TIP : A/B
RING: MANUAL
ROOD
Polariteitsschakelaar
NOTE
Wanneer de instelling van de D-chorus INTENSITYknop op “OFF” staat of in die stand opgeslagen is,
dan kan u de chorus niet aan of uit zetten met de
Manual-functie ON/OFF
voetschakelaar.
TIP:
Wisselt af tussen geheugen A en B.
RING: Hiermee zet u de Manual-functie aan en uit. Wanneer
NOTE
Als het Chorus-effect werd aangezet met de D-chorus
INTENSITY-knop, dan zal de D-CHORUS-indicator
dit uit staat, worden de instellingen van het zonet
knipperen wanneer u het Chorus-effect uitschakelt met
gekozen geheugen gebruikt.
de voetschakelaar.
(Wanneer u de FS-5L gebruikt)
Wanneer u de Manual-functie met de FS-5L
bedient, zet dan de polariteitsschakelaar zoals
getoond in bovenstaand schema. Met deze
instelling zal de indicator van de FS-5L oplichten
wanneer de Manual-functie aan staat.
NOTE
Wanneer u een stereo verbindingskabel gebruikt,
gebruik dan twee voetschakelaars. Wanneer er een plug
niet aangesloten is, kan dit problemen geven bij de
werking.
NOTE
Wanneer u de versterker met slechts één voetschakelaar
gebruikt, gebruik dan een mono-kabel. In dit geval
wisselt de schakelaar af tussen geheugen A en B. De
MANUAL-knop werkt niet.
NOTE
Wanneer er een voetschakelaar is aangesloten op deze
jack, werken de MANUAL -, MEMORY A en
MEMORY B-knoppen niet.
9
Uw DB-700 aansluiten
Raadpleeg het onderstaande schema en sluit de DB-700 aan op de externe apparatuur die u gebruikt.
fig. 5 (connection with an external instrument)
of
OUTPUT
Voetschakelaars
INPUT
Effectapparaat
Eindversterker
Mixer
* Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten
te voorkomen, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle
Het toestel aan en uit zetten
hieronder getoond. Controleer steeds of deze pin-configuratie
Wanneer u klaar bent met de aansluitingen, zet u uw verschillende apparaten aan in de opgegeven volgorde. Door de
toestellen in de verkeerde volgorde aan te zetten, riskeert u
defecten en/of schade aan luidsprekers en andere apparaten.
compatibel is met die van al uw andere apparaten, voordat u
- Effectapparaat -> DB-700 -> andere geluidsapparatuur
enige aansluiting maakt.
* De koelvinnen achteraan op het toestel worden warm wanneer
het toestel lang aan staat. Raak ze niet aan!
apparaten uit te schakelen, voordat u enige aansluiting maakt.
* De pin-configuratie voor de connectors van het XLR-type wordt
fig.6 (XLR jack polarity diagram)
1
2
3
1 : GND (aarding)
2 : HOT
3 : COLD
* Dit toestel bevat een beveiligingscircuit. Na het opstarten duurt
het enkele seconden voordat de normale werking begint.
* Zorg dat u steeds het volume dicht zet voordat u het toestel aan
of uit zet. Zelfs met het volume helemaal dicht kan u nog steeds
geluid horen wanneer u het toestel aan of uit zet, maar dit is
normaal en wijst dus niet op een defect.
* De warmtebeveiliging die het toestel beschermt tegen
oververhitting (bv. bij zeer warm weer), kan onderbrekingen in
de klank veroorzaken. Dit wijst echter niet op een defect.
10
De Memory-functie
Een geheugen oproepen
De paneelinstellingen opslaan in
Memory A en Memory B (Write)
1. Druk op de MEMORY A- of MEMORY B-knop ,
naargelang het geheugen dat u wil oproepen.
Meer over de fabrieksinstellingen voor memory A en
memory B, zie “Fabrieksinstellingen” (p. 13).
NOTE
U kan ook een geheugen kiezen met de voetschakelaar.
Hou er echter rekening mee dat in dat geval de
MEMORY A- en MEMORY B-knoppen niet
U kan de instellingen van alle bedieningsorganen behalve de
MASTER-knop opslaan in memory A of memory B.
1. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op de
WRITE-knop.
2. Druk op de MEMORY A- of MEMORY B-knop om
memory A of memory B te kiezen.
werken.
U kan ook een geheugen kiezen met de
voetschakelaar.
De instellingen voor Memory A
en Memory B wijzigen (Edit)
1. Druk op MEMORY A of MEMORY B om te kiezen van
welk geheugen u de instellingen wil veranderen.
NOTE
Om op dit moment de Write-handeling te annuleren,
drukt u op de MANUAL-knop, zodat de Manualinstellingen terugkeren.
3. Druk op de WRITE-knop om de instellingen weg te
U kan ook een geheugen kiezen met de voetschakelaar.
schrijven (op te slaan) in het geheugen. De indicator
Hou er echter rekening mee dat in dat geval de
knippert terwijl het wegschrijven bezig is en blijft
MEMORY A- en MEMORY B-knoppen niet
gewoon branden wanneer het wegschrijven voltooid is.
werken.
2. Gebruik de bedieningsorganen.
Wanneer u de bedieningsinstellingen wijzigt, zal de indicator
van de MEMORY A- of MEMORY B-knop knipperen.
NOTE
NOTE
Als het nodig is om de volumebalans tussen
memory A en memory B aan te passen, regel dan
de VOLUME-knop op de versterker bij, en sla
vervolgens de instellingen op.
Wanneer u de bedieningsorganen gebruikt, merk dan
op dat u overgaat naar de editing mode nadat u dezelfde
instelling hebt gemaakt als die in het geheugen. Het is
dus een goed idee om de knop een keer over en weer te
draaien langs alle mogelijke instellingen, en ze daarna
in de gewenste stand te zetten.
NOTE
Als u het toestel uitschakelt of op de MANUAL-,
MEMORY A- of MEMORY B-knop drukt voordat
u de instellingen hebt opgeslagen met de Writeprocedure, dan gaan alle instellingen verloren. Zorg dat
u steeds de Write-handeling uitvoert bij alle belangrijke
instellingen die u niet wil verliezen.
11
De wieltjes
De wieltjes bevestigen en verwijderen
U kunt de wieltjes bevestigen en verwijderen zoals getoond in de onderstaande figuur.
Verwijder steeds de wieltjes wanneer toevallige bewegingen gevaarlijk zouden kunnen zijn, bv. wanneer u de DB-700
opstelt op een podium of wanneer u hem transporteert in een voertuig.
Als de wieltjes onder de versterker bevestigd zijn, zorg dan dat hij op een stabiel en waterpas oppervlak staat.
• Als alle vier de wieltjes bevestigd zijn, is de versterker makkelijker te verplaatsen.
(Voorbeeld)
• U kunt de DB-700 als floor monitor gebruiken door de twee achterste wieltjes te verwijderen en de versterker onder een hoek
op te stellen. (Zorg dan wel dat hij stabiel staat.)
12
Appendix
Blokdiagram
fig. 7 (block diagram of jack locations)
INPUT
AMP
DSP
V
V
V
SEND
BALANCED DI
V
V
RETURN
LINE OUT
INSERT
Fabrieksinstellingen
Memory A: Slap Bass
Typische slap-klank, vaak gebruikt in studio’s. Regel de COMPRESSION-knop zoals gewenst.
fig. 8 (setting 1)
(ON)
Memory B: Rock Drive
Heavy rock-klank. De hoeveelheid distortion kunt u regelen met de GAIN-knop.
fig. 9 (setting 2)
(ON)
De fabrieksinstellingen weer oproepen
Om de fabrieksinstellingen van memory A en B opnieuw op te roepen, houdt u de MANUAL-knop ingedrukt en zet u het toestel
aan met de POWER-schakelaar.
13
Appendix
Voorbeelden van instellingen
Naast de standaardinstellingen zijn ook de volgende voorbeeldinstellingen (die gericht zijn op specifieke speelstijlen) voorzien.
NOTE
Als u de volgende sample-instellingen oproept, verliest u de instellingen die op dat moment in Memory A en B zitten.
Voorbeeldinstelling 1
Houd de MEMORY A-knop ingedrukt terwijl u het toestel aanzet. Kies vervolgens ofwel de MEMORY A-knop of de
MEMORY B-knop.
MEMORY A: Rock Bass
Standaard rock-klank. De hoeveelheid tube-compressie kunt u regelen met de GAIN-knop.
fig.10
(ON)
MEMORY B: Solo Fretless
Warme klank, geschikt voor fretloze bas. Met de D-CHORUS INTENSITY-knop kunt u de boventonen regelen.
fig.11
(ON)
14
Appendix
Voorbeeldinstelling 2
Houd de MEMORY B-knop ingedrukt terwijl u het toestel aanzet. Kies vervolgens ofwel de MEMORY A-knop of de
MEMORY B-knop.
MEMORY A: Chorus Bass
Transparante chorus-klank, geschikt voor slapping of flat-picking. De modulatie regelt u met de D-CHORUS INTENSITY-knop.
fig.12
(ON)
MEMORY B: Overdrive Bass
Wilde overdrive-klank van de seventies. Uitstekend voor flat-picking. De scherpte van de plectrumaanslag kunt u regelen met de
TREBLE-knop.
fig.13
(OFF)
15
Appendix
Specificaties
Uitgangsvermogen
Indicators
250 W / 8 ohms
POWER INJECTION (2 kleuren)
Nominaal Ingangsniveau (@1KHz)
D-CHORUS
INPUT HIGH
-30 dBm/1 M ohms
POWER
INPUT LOW
INSERT RETURN
-20 dBm/300 k ohms
Connectors
(AMP TYPE: SOLID STATE)
INPUT Jacks (HIGH, LOW)
+4 dBm
HEADPHONE Jack
Nominaal Uitgangsniveau
BALANCED DI-connector
BALANCED DI
+4 dBm
INSERT Jacks (SEND, RETURN)
INSERT SEND
+4 dBm
LINE OUT Jacks (XLR-type gebalanceerd, 1/4" TRS Phone-type
LINE OUT (XLR type)
+4 dBm
gebalanceerd)
LINE OUT (PHONE type) +4 dBm
FOOT SWITCH Jacks (TIP: A/B RING: MANUAL, CHORUS)
* 0 dBm=0.775 Vrms
Voeding
Luidsprekers
AC 117 V, 230 V of 240 V
38 cm (15 inches) X 1
Verbruik
Horn Tweeter X 1
290 W (117 V, 230 V, 240 V)
Geheugen (Memory)
Afmetingen
A, B (2 geheugens)
578 (B) x 407 (D) x 598 (H) mm
(Wieltjes inbegrepen)
Bedieningsorganen
AMPLIFIER
Weights
- TYPE-schakelaar (3 types)
34 kg
- GAIN-knop
Accessoires
- VOLUME-knop
Handleiding
- COMPRESSION-knop
Wieltjes (x4)
SHAPE-schakelaar
Opties
EQUALIZER
Voetschakelaar (Foot Switch) FS-5L (BOSS)
- BASS-knop
- MIDDLE LEVEL-knop
- MIDDLE FREQUENCY-knop
- TREBLE-knop
D-CHORUS
- INTENSITY-knop (met schakelaar)
MASTER-knop
PROGRAM
- MANUAL-knop
- A-knop
- B-knop
- WRITE-knop
POWER-schakelaar
GND LIFT-schakelaar
16
* In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties
en/of het uiterlijk van dit toestel zonder kennisgeving gewijzigd
worden.