HK654200IB
Bruksanvisning
Glaskeramisk
induktionshäll
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
Innehåll
Säkerhetsinformation
2
Installation
4
Säkerhetsinformation
Användning av produkten
På och Av
Säkerhetsavstängning
Värmeläge
Snabbuppvärmning
Sätta på och stänga av effektfunktionen
6
8
8
8
8
8
Användning av timern
9
9
Aktivera STOP+GO
10
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
10
Barnlås
10
OffSound Control (Avaktivera och aktivera
ljudsignalerna)
10
Råd och tips
11
Underhåll och rengöring
12
Vad gör jag om...
13
Miljöskydd
Förpackningsmaterial
14
14
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda diskmaskinen på korrekt sätt är
det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och
använder diskmaskinen. Förvara bruksanvisningen nära till hands och se till att den också
medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den. Alla användare måste ha fullgod
kännedom om användningen av diskmaskinen och dess säkerhetsfunktioner.
Allmän säkerhet
VARNING
Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda denna produkt. De skall övervakas
eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barnsäkerhet
• Endast vuxna personer får använda denna produkt. Barn skall övervakas så att de inte
leker med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Håll barn borta från produkten när den är påslagen.
Säkerhetsinformation
3
VARNING
Aktivera barnlåset för att förhindra att småbarn eller husdjur oavsiktligt sätter på produkten.
Säkerhet under användning
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock på
kokzonerna eftersom de kan bli heta.
• Användare som har en pacemaker implanterad måste hålla överkroppen på minst 30 cm
avstånd från kokzoner som är påslagna.
VARNING
Brandrisk! Överhettade fetter och oljor kan snabbt fatta eld.
Korrekt användning
•
•
•
•
Övervaka alltid produkten under användning.
Använd bara produkten för matlagning i ett hushåll!
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten.
• Var försiktig när du ansluter produkten till eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar
vidröra produkten eller heta kokkärl. Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
Så här undviker du skador på produkten
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på glaskeramiken.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken om de dras över ytan.
• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och glaskeramiken.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kärl.
• Täck aldrig någon del av produkten med aluminiumfolie.
• Blockera inte ventilationsutrymmet på 5 mm mellan arbetsytan och produktens front
under arbetsytan.
VARNING
Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska
stötar.
4
Installation
Installation
Före installationen , notera följande uppgifter från typskylten:
• Modellbeskrivning (Modell) ................................................
• Produktnummer (Prod. Nr.) .................................................
• Serienummer (Ser. Nr.) .................................................
Typskylten sitter på produktens nedre ram.
949 593 259 00
HK654200I-B
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Dessa måste du läsa!
Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om
den är skadad. Kontakta vid behov återförsäljaren.
Endast en auktoriserad servicetekniker får installera, ansluta eller reparera denna produkt.
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter
och arbetsbänkar enligt gällande standarder.
Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Det finns risk för personskador och skador på produkten.
Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste
följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!
Minsta avstånd till andra apparater och enheter skall observeras!
Installera skydd mot elektriska stötar. Installera exempelvis alltid lådorna med en skyddsskiva direkt under produkten!
Skydda kanterna i arbetsskivans urtag mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel!
Täta produkten mot arbetsskivan, så att det inte blir några springor, med ett riktigt tätningsmedel!
Skydda produktens undersida mot ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller ugn!
Installera inte produkten intill dörrar eller under fönster! Annars kan heta kokkärl slås ned
från hällen när dörrar eller fönster öppnas.
VARNING
Risk för skador på grund av elektrisk ström. Följ noga instruktionerna om elektriska anslutningar.
•
•
•
•
Nätanslutningsplinten är strömförande.
Gör nätanslutningsplinten strömlös.
Installera korrekt för att skydda mot elektriska stötar.
Lösa eller felaktigt anslutna stickkontakter eller eluttag kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
• En behörig elektriker skall installera klämanslutningarna korrekt.
• Dragavlasta nätkabeln.
Installation
5
• Använd en nätkabel av typ H05BB-F Tmax 90 °C (eller högre) för anslutning till en eller
två faser.
• Byt ut en skadad nätkabel mot en specialkabel (typ H05BB-F Tmax 90 °C eller högre).
Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Den elektriska installationen måste förses med en frånskiljare som kan göra produkten
strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Sätta fast tätningen på falsen
•
•
•
•
Rengör hällens fals.
Fäst den medföljande tätningstejpen på falsens översida längs urtagets kanter.
Skär tätningstejpen i fyra bitar motsvarande längden på falsens kanter.
I falsens fyra hörn skall tätningstapens ändar skäras i 45 grader. Fäst inte ändarna över
varandra.
• Fäst tätningstejpen i samma plan på falsens hörn så att ingen silikontätning kan komma
under glaskeramiken vid fogning.
• Sträck inte tejpen.
Montering
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R10mm
min.
25mm
R5mm
min. 5mm
12
7mm
mm
490+1
mm
514+1mm
min. 600mm
560+1
mm
584
+1
mm
min. 20mm
6
Säkerhetsinformation
min.
38mm
min. 5mm
Säkerhetsinformation
Beskrivning av hällen
1
2
180
180
210
145
mm
mm
5
mm
mm
3
1 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
2 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
3 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
4 Kontrollpanel
5 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3700 W
4
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
10
3
4
9
8
5
7
Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten.
Touchkontroll
1
Funktion
Sätter på och stänger av hällen
6
Säkerhetsinformation
Touchkontroll
2
7
Funktion
Aktiverar och inaktiverar funktionslåset eller barnlåset
låssymbol
3
Timerindikatorer för kokzoner
Visar för vilken kokzon tiden är inställd
4
Timerdisplay
Visar tiden i minuter
Aktiverar effektfunktionen
5
6
Värmelägesdisplay
Visar det inställda värmeläget
7
Inställningslist
För att ställa in värmelägen
8
Ökar eller minskar tiden
/
För att välja kokzon
9
10
Sätter på och stänger av funktionen STOP+GO
med indikator
Värmelägesdisplayer
Displayer visar vilka funktioner som är aktiverade
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
Kokzonen är påslagen
-
Varmhållning
Snabbuppvärmningen är aktiverad
Effektfunktionen är aktiverad
+ siffra
Felfunktion föreligger
/
OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering): Tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme
/
Funktionslåset / Barnlåset är aktiverat
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen
Säkerhetsavstängningen är aktiverad
OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering)
VARNING
\ \ Risk för brännskador på grund av restvärme!
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen. Induktionskokzonerna skapar den värme som
behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.
8
Användning av produkten
Användning av produkten
På och Av
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt och om:
• Alla kokzoner är avstängda.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än 10
sekunder. Signalen ljuder tills du avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste
kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. tänds och efter 2 minuter stängs kokzonen av
automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen
stängs av. Se tabellen.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeläge
1-3
4-6
7-8
9-14
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timma
Värmeläge
Tryck på det önskade värmeläget på inställningslisten. Korrigera vid behov åt vänster eller höger.
Släpp inte förrän önskat värmeläge är inställt. Displayen visar värmeläget.
P
Snabbuppvärmning
Snabbuppvärmningen ställer in det högsta
värmeläget (inte ) under en tid, minskar
sedan till den inställda nivån.
Tryck på symbolen för att starta funktionen, ställ sedan in önskat värmeläge.
tänds när kokzonen är i drift med det högsta
värmeläget.
Ändra värmeläget för att stoppa funktionen.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Användning av produkten
9
Sätta på och stänga av effektfunktionen
Effektfunktionen ställer mer effekt till en induktionskokzons förfogande i högst 10 minuter.
. För att starta den, tryck på och
Efter den tiden återgår kokzonen automatiskt till
tänds. För att stoppa den, ställ in ett värmeläge mellan och
.
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan två
kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar
effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar automatiskt effektnivån för den
andra kokzonen. Displayen för den reducerade
kokzonen växlar.
Användning av timern
Timer
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen skall vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.
• Val av kokzon: Tryck upprepade gånger på tills indikeringen för önskad kokzon tänds.
• Start av timern: Tryck på för timern för att ställa in tiden ( 00 - 99 minuter). När
indikeringen för kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ner.
• Kontroll av återstående tid: Välj kokzon med . Kokzonens indikering blinkar fortare.
I displayen visas den återstående tiden.
• Ändring av timern: Välj kokzonen med tryck på eller .
• Stoppa timern: Välj kokzonen med . Tryck på . Den återstående tiden räknas ner
till 00 . Kokzonens indikering slocknar. Du kan också stänga av genom att samtidigt
trycka på och .
När tiden gått ut ljuder en signal och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av signalen: Tryck på
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Använd CountUp Timer för att visa hur länge kokzonen är i drift.
• Val av kokzon (om mer än en kokzon är i drift): Tryck upprepade gånger på tills
indikeringen för en önskad kokzon tänds.
• Starta CountUp Timer: Tryck på för timern tänds. När indikeringen för kokzonen
blinkar saktare räknas tiden upp och displayen växlar mellan att visa och tiden som
har gått (minuter)
• Kontroll av tiden som gått: Välj kokzonen med . Kokzonens indikering blinkar
fortare. I displayen visas tiden som gått.
10
Användning av produkten
• Stänga av CountUp Timer: Välj kokzonen med och tryck på eller för att stänga
av timern. Kokzonens indikering slocknar.
Timer
Timern kan användas som äggklocka när kokzoner inte används. Tryck på . Tryck på
eller för timern för att ställa in tiden. När tiden har gått ut ljuder en signal och 00
blinkar.
Aktivera STOP+GO
Funktionen
ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna funktion. Symbolen tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen utom touchkontrollen .
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte . Du kan stänga av produkten.
Tryck på symbolen . Symbolen tänds i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
Tryck på symbolen för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
För att aktivera barnlåset
• Sätt på hällen med . Ställ inte in något värmeläge .
• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
• Stäng av hällen med .
För att avaktivera barnlåset
• Sätt på hällen med . Ställ inte in något värmeläge . Tryck på i 4 sekunder.
Symbolen tänds.
• Stäng av hällen med .
För att avaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle
• Sätt på hällen med . Symbolen tänds.
• Tryck på i 4 sekunder. Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan nu
användas.
• När du stänger av hällen med aktiveras barnlåset igen.
OffSound Control (Avaktivera och aktivera ljudsignalerna)
Avaktivera ljudsignalerna
Stäng av produkten.
Tryck på i 3 sekunder. Displayerna tänds och släcks. Tryck på i 3 sekunder. tänds,
produkten är i normalläge. Tryck på , tänds, ljudet är avstängt.
Ljudet är avstängt utom när du trycker på , Äggklocka eller Timer räknar ner eller kontrollpanelen är övertäckt.
Råd och tips
11
Aktivera ljudsignalerna
Stäng av produkten.
Tryck på i 3 sekunder. Displayerna tänds och släcks. Tryck på i 3 sekunder. tänds,
eftersom ljudet är avaktiverat. Tryck på , tänds, produkten är i normalläge. Ljudsignalen är aktiverad.
Råd och tips
Kokkärl för induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som
lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha
en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.
Spara energi
•
•
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på zonen.
Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
Botten på pannor och kokkärl måste vara lika stor som kokzonen.
Öko Timer (Eco Timer)
För att spara energi stängs kokzonen av tidigare än med en nedräkningstimer. Hur mycket
uppvärmningstiden reduceras beror på tillagningsnivå och tillagningstid.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
1
Använd för:
Varmhållning av tillagad mat
Tid
efter be- Täck över
hov
Anvisning
12
Underhåll och rengöring
Värmeläge
Använd för:
Tid
Anvisning
1-3
Hollandaisesås, smältning: Smör, chok- 5-25
lad, gelatin
minuter
Rör om då och då
1-3
Stanning: Omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
3-5
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om mjölkrätter under
tillagningen
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
7-9
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten för 750
gram potatis
7-9
Tillagning av stora mängder mat, stuvningar och soppor
60-150
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
9-12
Lätt stekning: Schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
efter be- Vänd efter halva tiden
hov
12-13
Kraftig stekning, potatiskroketter, njur- 5-15
stek, fransyska
minuter
14
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (goulash, grytstek) fritera pommes
frites
Vänd efter halva tiden
Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.
Information om akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför
tillagning vida låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet
är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och indikerar inte att något är fel.
Underhåll och rengöring
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Vad gör jag om...
13
VARNING
Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar produkten.
Av säkerhetsskäl får produkten inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
Borttagning av smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat som innehåller socker. Använd
en speciell skrapa för glaskeramik. Sätt skrapan snett mot glaskeramiken och låt
bladet glida över ytan.
– Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring av: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak och åtgärd
Produkten kan inte sättas på och • Du har tryckt på två eller fler touchkontroller samtidigt. Tryck
användas.
bara på en touchkontroll.
• Det är vatten eller fettstänk på kontrollpanelen. Rengör kontrollpanelen.
• Sätt på produkten igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.
• Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat eller funktionen
Stop+Go är aktiverad. Se avsnittet "Barnlås". Se avsnittet "Användning av produkten".
En ljudsignal avges när produk- En eller flera touchkontroller är övertäckta. Ta bort det som
ten är avstängd.
täcker touchkontrollerna.
Restvärmeindikatorn tänds inte. Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en
kort stund. Kontakta Kundtjänst om kokzonen borde vara varm.
Det inställda värmeläget växlar. Effektregleringen är aktiverad. Se avsnittet "Effektreglering".
En ljudsignal avges och produk- Du har täckt över
ten sätts på och stängs sedan av
igen. Efter 5 sekunder avges en
ny ljudsignal.
. Ta bort det som täcker touchkontrollen.
tänds.
• Säkerhetsavstängningen är aktiverad. Stäng av produkten och
sätt på den igen.
• Överhettningsskyddet för kokzonen har aktiverats. Stäng av
kokzonen. Sätt på kokzonen igen.
tänds.
• Det står inget kokkärl på kokzonen. Ställ ett kokkärl på kokzonen.
• Kokkärlet är olämpligt att använda. Använd rätt typ av kokkärl.
• Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen. Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.
14
Miljöskydd
Problem
och en siffra tänds.
tänds.
Ljudsignaler avges inte när du
trycker på touchkontrollerna.
Möjlig orsak och åtgärd
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla loss produkten från eluttaget en stund. Slå ifrån säkringen i fastighetens elsystem. Anslut produkten till eluttaget
igen. Kontakta Kundtjänst om
tänds igen.
Det har uppstått ett fel på produkten på grund av att ett kokkärl
har kokat torrt eller att du har använt ett olämpligt kokkärl.
Överhettningsskyddet för kokzonen har aktiverats. Säkerhetsavstängningen är aktiverad.
Stäng av produkten. Ta bort det heta kokkärlet. Sätt på kokzonen
igen efter cirka 30 sekunder. bör slockna och restvärmeindikatorn bör var tänd. Låt kokkärlet kallna och kontrollera i avsnittet
"Kokkärl för induktionskokzoner" att det är lämpligt att använda.
Ljudsignalerna är avstängda.
Aktivera ljudsignalerna.
Kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Uppge data från typskylten, koden med tre siffror/bokstäver för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och det felmeddelande som visas.
Om du har hanterat hällen på fel sätt och måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare är detta besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisningar för kundservice och garantivillkor finns i garantihäftet.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med
t.ex. >PE<,>PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens
sopstationer.
15
www.electrolux.com
892932146-A-082009
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.aeg-electrolux.se