ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Pro

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
VESTAX DJ контролер
VCI-300
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Официален вносител на VESTAX за България
Централен офис, склад и сервиз:
Търговски Център “ЕВРОПА”
1528, София, България,
бул. “Искърско шосе” №7
тел.: 02/978 20 25
e-mail: office@pro-technica.com
http://pro-technica.com
2
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да започнете работа с уреда, прочетете тези инструкции за безопасност:
Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите за качество и
безопасна работа с продукта. Въпреки това, необходимо е да следвате някои изрични
предпазни мерки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Прочетете инструкциите.
Запазете ги.
Спазвайте предупрежденията.
Следвайте всички инструкции.
Не използвайте уреда в близост до вода.
Почиствайте само със суха кърпа.
Не блокирайте вентилационните отвори на уреда. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
8. Не инсталирайте устройството в близост до отоплителни уреди като радиатори,
вентили, печки или други апарати (включително усилватели), които създават
топлина.
9. Използвайте само приспособления и аксесоари, които са препоръчани от
производителя.
10.Използвайте само колички, стативи, триподи, скоби или маси, препоръчани от
производителя или получени към окомплектовката на уреда. При използване на
количка, внимавайте при преместването заедно с апарата за да избегнете травма от
преобръщане.
11.Изключвайте уреда по време на гръмотевични бури и когато не го използвате за
продължително време.
12.Техническото обслужване трябва да се извършва само от квалифициран сервизен
персонал. Техническо обслужване е необходимо когато апаратът е бил повреден по
някакъв начин, като например при разливане на течност върху уреда или попадане
на предмети във вътрешността му.
13.При рак-монтаж осигурете подходяща вентилация. Над или под този апарат може да
се разполага оборудване, но някои устройства (като например големи усилватели на
мощност) могат да причинят недопустимо висок брум или да генерират прекалено
много топлина, което да доведе до по-ниска производителност на този апарат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от електрически удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага. Устройството не трябва да се излага на капки вода или
пръски и върху него не трябва да се поставят съдове с течности.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
3
4
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
ИНСТАЛИРАНЕ
1. Ще се появи следния екран. Натиснете Continue.
РАЗОПАКОВАНЕ
Кашонът трябва да включва:
 Това ръководство.
 VCI-300 контролер.
 USB кабел
 Инсталационно CD Serato ITCH
СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Минималните системни изисквания са следните:
2. Приемете лицензионното споразумение и натиснете Continue.
MAC
процесор
или по-бърз
 G4 1.5 GHz
 1 GB RAM
 OSX или по-висока
версия
 USB порт
 Място на харддиска за музика
WINDOWS XP
mobile 2
GHz процесор
 Pentium 4
или по-бърз
 1 GB RAM
 Service Pack
2 или
версия
по-висока
 USB порт
 Място на хард диска за музика
3. Изберете мястото където искате да инсталирате и натиснете Continue.
WINDOWS VISTA
процесор
 Core Duo 1.6 GHz
или по-бърз.
 1 GB RAM
 Service Pack
1 или
версия
по-висока
 USB порт
 Място на харддиска за музика
ЗАБЕЛЕЖКА: Това са минималните изисквания за работа
на ITCH. За по-висока производителност и за употреба в
професионални ситуации ние ви препоръчваме да използвате
компютър с по-добри спецификации.
4. Потвърдете мястото на инсталацията и натиснете Install.
64-битов Windows не се поддържа, ако купувате компютър с
операционна система Windows за работа с ITCH, трябва да се
уверите, че той има 32-битова инсталация.
ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА
Безплатни актуализации за ITCH софтуера могат да се
намерят на
http://searato.com/itch
Предлагаме да проверите този уебсайт за последната версия
на преди да инсталирате.
Инсталиране
на MAC
5. ITCH ще бъде инсталиран.
Поставете
във
инсталационното
CD
Serato ITCH
CD
устройството на вашия компютър и го отворете с помощта на
“Finder”.
или
 Прегледайте като използвате “Finder” за да
намерите къде e съхранен сваленият ITCH инсталатор,
щракнете два пъти върху файла ITCH.dmg за да монтирате
имиджа във вашата система и отворете това устройство.
 След това:
 щракнете два пъти върху файла “ITCH installer.
mpkg”.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
5
6. Ще се появи екран за потвърждение когато инсталацията е завършена. 5. Потвърдете инсталационните опции и натиснете Install.
Инсталация на PC
6. ITCH ще бъде инсталиран.
Инсталаторът трябва да започне автоматично, ако това не
стане;
 Поставете инсталационното CD Serato ITCH във CD
устройството
на вашия компютър и го отворете с помощта на
Explorer”.
“Windows
или
 Прегледайте като използвате “Windows Explorer”
да намерите
e съхранен
сваленият
инсталатор,
за
къде
ITCH
разкомпресирайте ITCH.zip файла и отворете папката с
разкомпресираното съдържание.
 След това:
върху
файла
“ITCH_installer.exe”.
 Щракнете два пъти
7. Ще се появи екран за потвърждение когато инсталацията е
завършена.
1. Ще се появи следния екран. Натиснете Next.
2. Приемете лицензионното споразумение и натиснете Next.
3. Изберете мястото където искате да инсталирате и натиснете Next.
4. Изберете “Complete” за стандартна инсталация. Натиснете
Next за да продължите.
6
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
СВЪРЗВАНЕ
MASTER OUT
(ПРИМЕР)
 АКТИВНИ КОЛОНКИ
 УСИЛВАТЕЛ
 DJ МИКСЕР
AUX IN
(ПРИМЕР)
 CD ПЛЕЙЪР
 MP3 ПЛЕЙЪР
 DJ МИКСЕР
 LAPTOP
USB
ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА
VCI-300 се захранва от USB порта на компютъра и при нормална
работа VCI-300 не се нуждае от собствено захранване. Всичко
което е необходимо за да свържете VCI-300 към вашия компютър
е USB кабела от комплекта.
VCI-300 разполага с 6.5mm TS жак и RCA изходи за свързване към
вашата озвучителна система. Той може да се свърже директно към
активни озвучителни тела, обикновена стерео система и PA или друг
DJ миксер. Преди свързване и включване на устройството трябва да
се уверите, че Master Volume e в долно положение както на VCI-300,
Ако използвате USB хъб, или имате много други USB устройства,
можете да се наложи да използвате допълнително захранване
(не е включено в комплекта), има ограничение каква мощност
може да подаде вашия компютър през USB порта.
VCI-300 не изисква инсталиране на драйвери за MAC или за
PC. За да инсталирате, свържете VCI-300 към компютъра и
поставете захранващия ключ на задната страна на устройството
в положение ON. Веднъж след като компютърът разпознае VCI300, той се появява като 4-канално звуково устройство и отделно
така и на вашата озвучителна система.
СЛУШАЛКИ
В предната част на VCI-300 е разположен 6.5mm жак за слушалки.
Нивото в слушалките се контролира с потенциометъра в горната
част на VCI-300. Намалете звука преди да включите слушалките.
MIDI устройство.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
7
СОФТУЕР
NO. БУТОН
8
ФУНКЦИЯ
ALBUM ART
Показва / Скрива Album Art.
02
IMPORT
Показва / Скрива Import панела, който ви позволява да търсите тракове на вашия харддиск
03
BROWSE
Показва / Скрива панела Browse, който ви позволява да търсите тракове по жанр, bpm и т.н.
04
PREPARE
Показва / Скрива папка Prepare, която е специална папка за подготвяне на вашия сет.
05
REVIEW
Показва / Скрива папка Review, която ви показва кои тракове вече са били възпроизведени.
06
TOOLTIPS
Показва / Скрива TOOLTIPS.
07
SETUP
Показва Setup екрана.
08
SEARCH
Претърсва вашата библиотека за въведените думи.
09
MIC/AUx
/ Скрива
лентите
канала за наблюдение
и смесване
Показва
на MIC/AUX
на MIC/AUX входовете.
10
LIBRARY
Областта на основната библиотека ви показва всички тракове във вашата текуща селекция.
11
SAVE BUTTON
Запазва текущия запис на харддиска.
12
RECORDING FILENAME FIELD
Поле за въвеждане името на файла при запазване на текущия запис.
13
RECORDING TIMER
Таймер за текущия запис.
14
RECORDING METER
Пиковия индикатор за записване на входния сигнал.
15
RECORD SOURCE SELECTOR
Падащо меню за избор на вашия записващ източник.
16
RECORD BUTTON
Пуска / Спира записа.
17
BEAT MATCH DISPLAY
Показва транзиентите (обикновено барабаните), което помага при синхронизиране на темпото.
18
TEMPO MATCH DISPLAY
Показва темпото на двата трака за по-лесно смесване.
19
STATUS BAR
Състоянието на текущо избрания елемент.
20
VIRTUAL DECK
Върти се по време на възпроизвеждане.
21
BPM FIELD / TAP BUTTON
Показва текущите BPM, или можете да щракнете отгоре за почукване и да запазите темпото на
траковете.
22
TRACK TIME DISPLAY
Текущата позиция на курсора в трака.
23
AUTOLOOP VALUE
Показва текущата настройка на аутолуупа в бийтове.
24
REPEAT
25
PLAYBACK MODE
26
WAVEFORM
Щракването върху този бутон включва и изключва режима повтаряне на трака.
Щракването върху този бутон превключва между единичен и непрекъснат режим на
възпроизвеждане. Единичният режим възпроизвежда само един трак. В непрекъснатия режим в
Вълнова форма на текущо заредения трак.
27
PITCH
Текуща промяна в интонацията в проценти, започваща от 0.
28
ARTIST NAME
Таг на изпълнителя на текущия трак.
29
TRACK NAME
Таг на името на текущия трак.
30
TRACK OVERVIEW
Цялостен изглед на текущо заредения трак.
31
CRATE LIST
Списъци и контрол папки за организиране на библиотеката.
01
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
ФРОНТ ПАНЕЛ
БУТОН
ФУНКЦИЯ
01
NO.
PITCH SLIDER
Настройва скоростта на възпроизвеждане ± 6%.
02
AUTOTEMPO
Включва авто темпо, което автоматично синхронизира скоростта на трака към другия възпроизвеждан трак.
SHIFT FUNCTION BEATSYNC
Автоматично изравнява последната транзиента в трака с най-близката в другия възпроизвеждан трак.
03
KEYLOCK
Включва Keylock. Това запазва тона на трака непроменен, дори при промяна на темпото.
SHIFT FUNCTION QUARTZ LOCK
Нулира интонацията на трака, независимо от положението на плъзгача.
04
PITCH SHIFT BUTTONS
05
CUE/IN
Променя диапазона на Pitch контрола с 12%, например, когато височината на тона се измести с една стъпка нагоре, вашите
налични скорости стават 6% до 18%. Натискането и на двата бутона едновременно ви връща към нормалния диапазон на
Натискането на тези бутони задава стартови точки (Cue) 1-3, повторното им натискане стартира плейбек от съответната
стартова точка.
SHIFT FUNCTION DELETE CUE
Изтрива текущата настройка на стартовата точка.
06
SCRATCH
Поставя платера в режим “Scratch”, който дава усещане за работа с винилова плоча.
07
OUT/LOOP
Когато имате зададена стартова и крайна точка, това създава зона на повторение (Loop). Плейбекът прави повторение (loop)
между стартовата и крайната точка докато не натиснете отново бутона Out.
SHIFT FUNCTION DELETE OUT POINT
Изтрива текущата настройка на крайната точка (Out).
08
SHIFT
Задържането на Shift активира Shift функциите на много от бутоните, второстепенните функции са отбелязани в сива
кутийка.
09
TRIM
Контролира нивото на трака преди да се подаде към EQ и фейдъра.
10
CENSOR
Натискането на бутона Censor обръща временно плейбека, когато бутонът се освободи, плейбекът се възобновява от мястото
SHIFT FUNCTION REVERSE
Превключва посоката на плейбека.
11
AUTOLOOP
Autoloop работи за тракове, които имат изчислен BPM и когато се натисне създават Autoloop на текущата Autoloop стойност.
12
EQ
Има три 3 EQ потенциометъра, Low, Mid и High. Диапазонът е от -∞ dB (изкл.) до 0 dB до +6 dB.
13
HALF/DOUBLE
Тези бутони задават дължината на Autoloop преди включването му. Веднъж след като Autoloop се включи, с тяхна помощ
дължината на повторението може да се удвои или намали на половина.
SHIFT FUNCTION NEXT/PREV
Прескача до следващия или предишния трак в текущата селекция.
14
MASTER
Това е главният потенциометър на VCI-300, уверете се, че той е намален докрай преди да включите ITCH.
15
MONITOR SELECT
Контролира балансa в слушалките между смесения изходен сигнал и PFL headphone cue.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
9
NO.
БУТОН
ФУНКЦИЯ
16
MONITOR VOLUME
Контролира нивото в слушалките.
17
CUE
Когато плейбекът e на пауза, този бутон задава временна стартова точка. След като точката е веднъж зададена, при
натискане на бутона по време на възпроизвеждане се отива в тази точка.
18
PLAY/PAUSE
Пуска и спира плейбека.
19
CROSSFADER
Извършава затихване между левия и десния канал.
20
INPUT FADERS
Контролира нивото на звука на съответни тракове.
21
PFL A
Изпраща левия дек към микса на слушалките, натискане със SCROLL зарежда текущата селекция към левия дек.
22
SCROLL
Включва скрола на платера, това ви позволява да преглеждате библиотеката като използвате платери.
23
PFL B
Комутира десния дек към микса на слушалките, натискането със SCROLL зарежда текущата селекция към десния дек.
24
NAVIGATION
Този контрол работи както курсорни клавиши за навигиране в библиотеката.
25
PLATTER
При стартиране платерите временно забавят или забързват плейбека.
SHIFT FUNCTION FFWD/REWIND
Тази функция се използва за бързо превъртане на трака.
26
CRATES
Превключва фокуса на курсора към участъка на папките.
27
FILES
Отваря импорт панела където можете да прегледате вашата файлова система за тракове, които да заредите.
28
BROWSE
Отваря брауз панела, където можете да филтрирате вашата селекция по Genre, BPM, Artist и Album.
29
JOG TORQUE ADJUST KNOB
Настройва въртящия момент на Jog-колелото.
ПРЕДЕН И ЗАДЕН ПАНЕЛ
NO. БУТОН
ФУНКЦИЯ
01
MIC IN
Вход за микрофон.
02
MIC LEVEL
Хардуерен гейн контрол на микрофона преди подаване на сигнала към софтуера.
03
CROSSFADER CURVE
Настройва кривата на кросфейдъра. Завъртете по часовниковата стрелка за да скъсите времето
на затихване с по-остро отрязване във всеки край. Завъртете обратно на часовниковата стрелка за
да удължите затихването за постепенно смесване през фейдъра.
04
CHANNEL FADER CURVE
Нагласява кривата на каналните фейдъри. Завъртете по часовниковата стрелка за да скъсите
времето на затихване с по-остро отрязване в дъното и пълно ниво за по-голямата част от затихването.
Завъртете обратно на часовниковата стрелка за да удължите затихването с постепенно увеличаване
на нивото нагоре и 100% ниво само в горната част.
05
HEADPHONE OUT
6.5 mm TRS жак за включване на слушалки.
06
AUX IN
RCA конектори за допълнителен звуков източник.
07
AUX GAIN
Хардуерен входен
AUX
гейн
контрол
към софтуера.
преди изпращане
08
GROUND POST
който изискват
Свържете входни
AUX
устройства,
заземяване,
за предотвратяване на смущения.
09
THRU SWITCH
AUX
сигнал директно
мастер
Изпраща
и микрофонния
към
изхода и изключва
компютърния
изход.
10
MASTER OUT JACK
6.5mm TS жак мастер изходи.
11
MASTER OUT RCA
RCA мастер изходи.
12
PLATTER SENSITIVITY CONTROLS
Тези контроли, Настройват нивото на чувствителността при допир на платера (Jog-колелото),
направете тази настройка ако ITCH не възприема правилно допира.
13
DC POWER INPUT
Използва се за захранване на устройството с допълнителен DC адаптер: 9V DC 500mA.
14
POWER SOURCE SELECTION
Избор между адаптер, изключен режим и USB захранване за устройството.
15
USB SOCKET
За свързване на VCI-300 към вашия компютър.
10
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СТАРТИРАНЕ НА СОФТУЕРА
Софтуерът ITCH се инсталира в следните папки:
MAC: ITCH се инсталира в папката с вашите
приложения
WINDOWS XP: Start>Programs>ITCH
WINDOWS VISTA: Windows Menu>All
Programs>Serato>ITCH
За да стартирате ITCH под OSX щракнете два пъти върху ITCH
иконата в папката с приложенията. За да стартирате ITCH под
Windows, отворете вашето старт меню и щракнете върху ITCH
иконата. Когато софтуерът стартира, ITCH автоматично ще
открие VCI-300.
ИМПОРТИРАНЕ НА МУЗИКА
ПОДДЪРЖАНИ ФАЙЛОВЕ:
ITCH рработи с MP3, Ogg Vorbis, ACC, .AIFF, .WAV
аудио файлове. Поддържат се фиксирани и променливи
битрейтове.
Имайте предвид, че ITCH зарежда и възпроизвежда 32kbps
моно preview portion на Serato Whitelabel файловете (wl.mp3).
Whitelabel възпроизвеждане с пълно качество се нуждае от
Rane хардуер и софтуер Serato Scratch LIVE.
ДОБАВЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ КЪМ ITCH
БИБЛИОТЕКАТА
Има няколко начина за добвяне на файлове към
вашата ITCH библиотека.
Натискането на бутона FILES върху устройството
показва файловата система където можете да
прегледате вашия харддиск за музика, която желаете
да заредите. Можете да навигирате като използвате
навигационните контроли на устройството, курсорните
клавиши на вашата клавиатура или с мишката.
Зареждането на файл и в двата дека, автоматично го
добавя към вашата библиотека.
Плъзването на файл от Finder или Explorer върху ITCH
зарежда също трака в във вашата библиотека. Можете
да пускате тракове директно в библиотеката или
направо върху виртуалния дек.
ПОКАЗВАНЕ НА ВАШАТА ITUNES БИБЛИОТЕКА
ITCH може да чете вашата iTunes™ библиотека и да я
показва докато преглеждате в ITCH. За да разрешите
тази функция отидете в Setup екрана, под прозореца
на библиотеката отметнете „Show iTunes Library”.
ЗАБЕЛЕЖКА: DRM файловете на iTunes Music Store не
могат да се възпроизвеждат от ITCH.
РЕЖИМ ИЗКЛЮЧЕН ХАРДУЕР
При стартиране на ITCH без да е свързан VCI-300, ще излезе
съобщение “Hardware disconnected” и функцията за създаване
на кратки описания е активна. За да създадете кратки описания
(overviews) за всички файлове във вашата библиотека, щракнете
върху бутона BUILD OVERVIEW. Създаването на кратко описание
по този начин ще презапише всякаква съществуваща информация
за предишни такива. За изпълнения на живо се препоръчва
да създадете кратки описания на всички песни във вашата
библиотека.
ЗАДАВАНЕ НА AUTO BPM
Ако тази опция е отметната, създаването
на кратки описания ще включи
пресметнатото темпо на вашите
файлове. Ако ITCH е сигурна, че автоматично пресметнатите BPM
за файловата система е точно, то ще се запише във файла когато
е възможно или ще се съхрани в библиотеката. Падащо меню ви
позволява да пределите BPM диапазона на вашите тракове за да
се избегне изчисляване на половин или двойни BPM стойности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като Auto BPM e част от процеса по създаване
не кратки описания, то не се прилага към файлове, които вече
имат кратко описание. За да използвате Auto BPM за файл, който
вече има кратко писание, плъзнете файла върху бутона BUILD
OVERVIEWS за да предизвикате промяна на краткото описание.
СЪЗДАВАНЕ НА ПАПКИ И ПОДПАПКИ
Благодарение на папките
и подпапките можете да
организирате вашата музика в
групи за бърз достъп. Например
Genre, Mood или други, които
отговарят на вашия диджейски
стил. Папките могат да се
отворят чрез натискане на
бутона CRATES на хардуера
или чрез щракване в участъка на папките с мишката. Бутонът „+”
позволява създаване на нова папка. За да добавите файлове към
папка, плъзнете и пуснете траковете от библиотеката в папката.
Папките могат да се поставят един в друг за създаване на
подпапки за по-детайлно сортиране.
Вижте раздела „Използване на библиотеката” за повече
информация относно папките и подпапките.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МУЗИКА ОТ CD В ITCH
ITCH не поддържа CD рипване. Предлагаме ви да използвате
приложения на трети страни като „iTunes” за да конвертирате
вашите аудио CD-та в подходящ файлов формат за ITCH.
Препоръчвт се 320 kbps MP3 файлове за високо качество на
звука и ниско натоварване на процесора на компютъра. Аудио CDтата могат да се възпроизвеждат директно от CD ROM или DVD
устройството на компютъра.
Постете http://www.serato.com за информация свързана с
конвертирането на файловете.
BUILDING OVERVIEWS (създаване на кратки описания)
Създаването на кратки описания
е процес в който ITCH анализира
песента и създава кратко описание,
което съдържа информация за вълновата форма и за BPM на
песента. По подразбиране ITCH създава кратко описание за трака
при зареждането му в дека.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
11
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ ПЪРВИ ТРАК
Този раздел описва основните стъпки за възпроизвеждане
на тракове с VCI-300, и всичко, което трябва да знаете за
да започнете бързо работа с устройството.
ВРЪЩАНЕ НА МИКСЕРА В НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Добра идея е преди работа с вашия миксер да го върнете
към настройките му по подразбиране. За да направите
това, поставете каналните фейдъри в крайно горно
положение, всички еквалйзери на 12 часа и Master
и Monitor нивата в долно положение на 0. Поставете
кросфейдъра към страната от която ще заредите първия си
трак.
НАВИГИРАНЕ В БИБЛИОТЕКАТА
ХАРДУЕР
SCROLL + PFL A за зареждане в левия дек.
SCROLL + PFL B за зареждане в десния дек.
КАЛВИАТУРА
Shift + лява стрелка за зареждане в левия дек.
Shift + дясна стрелка за зареждане в десния дек.
МИШКА
Плъзнете трака към левия или към десния
виртуален дек.
Библиотеката съдържа цялата музика, която сте добавили
в ITCH. Чрез използване на Browse и Search лесно можете
да стесните своя избор за да намерите трака, който
търсите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да търсите в библиотеката чрез
ключова дума като използвате клавиатурата на компютъра,
за повече информация вижте „Търсене”.
ХАРДУЕРНИ КОНТРОЛИ ЗА НАВИГАЦИЯ
DIRECTION PAD
Чрез контролера Direction Pad можете интуитивно да
навигирате в библиотеката,подобно на клавишите със
стрелките при компютъра. UP и DOWN преместват курсора
нагоре и надолу в библиотеката. BACK и FWD преместват
курсора между съседни клони в прозореца Browse.
Централният бутон TAP се премества през всички налични
брауз полета.
FILES
Бутонът FILES отваря импорт панела, който показва
файловата система на вашия компютър. Това ви позволява
да добавяте нови файлове към вашата библиотека или да
ги добавяте директно в дека.
CRATES
Бутонът CRATES превключва фокуса към кртейт листа.
BROWSE
Бутонът BROWSE отваря и затваря Browse панелa, който
групира траковете във вашата библиотека по Genre, BPM,
Artist и Album.
МИШКА И КЛАВИАТУРА
Както използвате контролната повърхност така също
можете да използвате и курсорните клавиши и мишката
за да навигирате в библиотеката. Курсорните клавиши
работят като UP, DOWN, FWD и BACK. С мишката могат да
се изберат различни режими и да се правят селекции на
Genre, BPM, Artist и Album.
PLATTER SCROLL
Чрез натискане на бутона SCROLL се включва режима
скрол. Tова позволява да използвате платерите за скрол
нагоре и надолу в библиотеката. Зареждането на към всеки
дек автоматично изключва скрола с платера.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ТРАК В ДЕК
Веднъж след като сте намерили файла, който искате да
заредите в библиотеката, вие можете да го направите или
с VCI-300, мишката или клавиатурата. За да започнете
заредете трак в левия дек.
12
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
МИКСИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ТРАК
ОТКРИВАНЕ НА СЛЕДВАЩАТА ПЕСЕН
ЗВУКОВА ДИАГРАМА: ОСНОВНИ ВЪЛНОВИ ФОРМИ
След като сте пуснали първия трак трябва да откриете
следващата песен за да направите микс. Прегледайте вашата
библиотека за да намерите подходяща песен. Колоната BMP може
да се използва за намиране на трак с темпо подобно на текущата
песен.
ЗАРЕЖДАНЕ В ДЕК
Преди да заредите следващия трак трябва да се уверите, че
кросфейдърът е спрял, така че само текущия трак да се чува
през говорителите. Заредете следващия трак в десния дек като
натиснете SCROLL + PFL B или като използвате клавиатурата или
мишката.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОСЛУШВАНЕ В СЛУШАЛКИТЕ
Това е изображение на трака в близък план, включително цветно
кодиране, показващо различните честоти: в червено се отбелязват
нискочестотните басови звуци, с зелено средночестотните, а със синьо
високочестотните. Можете също да превключите в трилентов диапазон
като задържите клавиша Ctrl и щракнете върху вълновата форма.
Щракнете върху вълновата форма за да „изчистите” или да направите
фини настройки на позицията в трака. Основната вълнова форма е в поедър план около текущата позиция в трака.
Съвет: Използвайте клавишите „+” и „-” за увеличаване или
намаляване
Когато заредите трак в дека, за този дек автоматично се включва
PFL (прослушване преди фейда). Когато PFL се намира на
трака, то се комутира към слушалките по такъв начин, че може
да му се направи Cue без да се чува звук от говорителите. С
потенциометъра MONITOR SELECT се управлява миксът, който
се подава на слушалките. Можете да балансирате микса в
слушалките между това, което се възпроизвежда на мастер изхода
НАСТРОЙКА НА ТРАКОВЕТЕ ПО ТЕМПО
(MSTR) и PFL канала (CUE). Потенциометърът MONITOR LEVEL
контролира нивото в слушалките.
Скоростта на възпроизвеждане на трака се контролира от Pitch контрола.
ОТКРИВАНЕ НА ТОЧНАТА ЧАСТ ОТ ПЕСЕНТА
Когато тракът е на пауза, платера е винаги в SCRATCH режим,
който ви позволява да скречирате и да намерите точката, от
която искате да започне песента. Можете да претърсите бързо
през песента като натиснете SHIFT и завъртите платера, така ще
преминете през песента на висока скорост
ЗВУКОВА ДИАГРАМА: ПРЕГЛЕД НА ТРАКА
Това изображение осигурява пълен преглед на вълновата
форма на трака и включва маркер показващ текущата позиция
в трака. Изображението е полезно за откриване на преходи в
трака. Формата на вълната е оцветена според звуковия спектър;
в червено се отбелязват нискочестотните басови звуци, в зелено
средночестотните, а в синьо високочестотните звуци. Можете да
отивате в различни точки от трака чрез щракване върху екрана
Track Overview.Сивите линии зад изображението показват
дължината на трака; тънка сива линия за всяка минута и дебела
сива линия за всеки 5 минути. Изображението се появява когато
заредите трака във виртуалния дек.
TEMPORARY CUE
Функцията TEMP CUE ви позволява да зададете временна
стартова точка в трака, която не се запазва във файла. Това е
полезно за намиране на точка в песента и след това бързо да
започнете от същата точка когато вашият микс е готов. По време
на пауза можете да използвате платера за да направите фина
настройка на позицията на курсора за да сте сигурни че вашата
стартова точка е поставена точно на силното време.
Ако не е зададена Temp Cue, натискането на бутона CUE когато
плейбекът е на пауза създава една от текущите плейхед точки.
Веднъж след като се зададе Temp Cue, задържането на бутона
Cue по време на пауза стартира възпроизвеждане от стартова
Temp точка. Освобождаването на бутона поставя плейбека на
пауза и връща към Temp Cue. Tова е подходящо за „накъсан”
плейбек в началото на трака.
Ако натиснете бутона PLAY/PAUSE докато държите натиснат
бутона CUE, плейбекът продължава когато отпуснете и двата
бутона. Това ви позволява да поставите Cue на трак докато
е в пауза и след това да продължите плейбека след като
установите, че миксът е добре.
Бутонът CUE може също да се натисне в някоя точка докато
тракът се възпроизвежда, за да се върне към тази точка и да
се постави декът на пауза. За да промените местоположението
на Temp Cue поставете дека на пауза с курсора в различно
положение и натиснете отново бутона Cue
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
Обхватът на контрола е ±6% от първоначалното темпо на трака.
Преместването му надолу забавя трака, а преместването му нагоре го
забързва. Това ви позволява да вземете два трака, които са с различно
темпо и да ги смесите заедно по време. Промените на бийтовете (bpm)
и % сe виждат в ITCH под името на трака и изпълнителя. Най-простият
начин за настройка на скоростта, така че да съответства на другия трак е
да се премести Pitch контрола докато стойността на бийта стане същата
като трака, който се възпроизвежда в дадения момент. Чрез многократно
задържане на стартовата точка (Cue) и фино настройване с Pitch контрола,
можете да настроите възпроизвеждане на траковете с една и съща
скорост.
ЗАБЕЛЕЖКА: ITCH има възможност да възпроизвежда вашата музика
в широк диапазон от скорости с или без Keylock. За повече информация
вижте Pitch Shift или Key и Qurtz Lock.
ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез натискане на бутона AUTO TEMPO може лесно да
се синхронизира темпото на един дек към. За повече информация вижте
„AUTO TEMPO”.
ЗВУКОВА ДИАГРАМА: СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ТЕМПОТО
Екранът за синхронизиране на темпото е полезен инструмент при
съгласуване на бийтовте. ITCH установява бийтовете в трака и поставя
ред от оранжеви пикове (за левия трак) над ред от сини пикове (за
десния трак) в екрана за синхронизиране на темпото. Когато двата трака
се синхронизират към едно и също темпо, пиковете застават един срещу
друг. Този дисплей не показва относителното време на бийтовете, а само
темпото на траковете. Пиковете остават подравнени за тракове, които се
възпроизвеждат с едно и също темпо но не са синхронизирани
DROPPING IT IN
VCI-300 притежава сензорен платер и при стартиране на ITCH,
тя се намира в режим NUDGE („забързване/забавяне”). При него,
въртенето на платера напред или назад временно увеличава или
намалява скоростта трака. Това се използва когато имаме два трака
с различен ритъм. Чрез „избутване” на платера напред и назад
тези тракове могат да се синхронизират. Натискането на бутона
SCRATCH стартира режим SCRATCH и бутонът светва. В режим
SCRATCH докосването и задържането на платера спира плейбека,
точно както това става с винилова плоча. Чрез въртенето на платера
се скречира напред и назад, също както при използване на винилова
плоча. Можете също да “избутвате” докато сте в режим SCRATCH
чрез въртене на платера без да докосвате горна черна повърхност.
Това се прави чрез използване на прозрачната пластмасова
периферия, това прилича на използването на плъзгачите на
грамофон за синхронизиране на траковете по време.
Стартовата Temp точка е полезна също за многократно стартиране
от една точка на трака. Това позволява да синхронизирате няколко
пъти докато получите желания резултат
13
ЗВУКОВА ДИАГРАМА: ЕКРАН ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ НА БИЙТОВЕТЕ
Това изображение показва положението на бийтовете в рамките на
трака. Когато бийтовте са съгласувани, изображението ви позволява
изравняване на силните времена на двата трака. Маркерите си
съответстват когато двата трака са съгласувани по бийтове
ПРИМЕР:
Следва пример как да използвате звуковата диаграма за синхронизиране
на бийтовете. В този пример тракът, който се възпроизвежда е на левия
дек, а тракът който се смесва е на десния дек.
1. Стартирайте трака на десния дек. След няколко секунди сините пикове
се появяват на екрана Tempo Matching.
2. Настройте височината на тона на десния дек докато сините пикове се
разположат под оранжевите пикове на Тempo Matching. Когато пиковете
се изравнят, двата трака имат еднакво темпо.
3. След това подравнете маркерите на екрана Beat Matching.
Наблюдавайте цвета на преминаващите елементи в екрана Main
Waveform.
Запомнете че бас-барабанът се отбелязва в червен цвят, а соло
барабанчето в синьо или зелено. Тази техника в никакъв случай
не гарантира идеални миксове, но може да помогне за по-бързо
синхронизиране на бийтовете
BEAT SYNC
BEAT SYNC е разширена функция, която автоматично
изравнява транзиентите (обикновено барабаните) на
двата възпроизвеждани трака. Ако сте включили вашия
следващ трак, но той не е в ритъм чрез натискане на
SHIFT + AUTO TEMPO можете да направите автоматично
синхронизиране на бийтовете. Когато текущият трак
се възпроизвежда от лявата страна, натиснете SHIFT
+ бутона AUTO TEMPO с дясната ръка. Това ще
синхронизира бийтовете на десния трак с лявата страна.
BEAT SYNC работи чрез „закопчаване” на двете близки
транзиенти, което означава, че синхронизирането на
двата трака трябва да е близко по време преди BEAT
SYNC да сработи.
14
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ
MIC И AUX МИКСИРАНЕ
VCI-300 разполага с микрофон и допълнителен
линеен вход. Нивото на звука и EQ корекцията на
тези два входа се контролира софтуерно и всеки
от тях може да се зададе или към главния микс
или на всяка страна на кросфейдъра.
Щракнете върху бутона MIC/AUX за да отворите
смесителния
панел MIC/AUX.
Потенциометрите могат да се управляват с
мишката и падащият списък ви позволява да
изберете къде да се изпрати всеки източник.
Съществуват също физически гейн контроли
до MIC и AUX входовете
на хардуера.
Тези
потенциометри контролират гейна преди сигналът
да се изпрати до ITCH за смесване.
Има Emergency превключвател, който се намира
до AUX входа. Той изпраща сигналите от MIC
и AUX директно към потенциометъра Master
Volume и напълно изключва компютъра от пътя
на сигнала. Ако се захранвате от мрежата, това
ви позволява да използвате MP3 или CD плейър
като звуков източник по време на превключване на
лаптоп компютрите
ЗАБЕЛЕЖКА: Ctrl – щракнете за да нулирате положението на
потенциометрите
PITCH SHISFT
Бутоните PITCH SHIFT ви позволяват да изместите интонацията
на трака, за да получите достъп до различни диапазони на
скоростите. Промяна на интонацията нагоре прави трака побърз, а надолу съответно по-бавен. Максималната промяна на
интонацията е 12 стъпки нагоре и 12 стъпки надолу.
Дори и ако функцията PITCH SHIFT е включена, обхватът на
Pitch котрола е винаги ±6% от основната интонация към която
сте превключили. Едновременното натискане на двата Pitch Shift
бутона нулира промяната на интонацията.
KEY И QUARTZ LOCK
KEY LOCK
Обикновено когато променяте скоростта на трака се чува
промяна в интонацията на музиката. Когато е включена
функцията KEYLOCK, дори и при превключване на скоростта,
интонацията остава същата. Това е полезно за избягване на
разстроено звучене на два трака при смесването им. KEYLOCK
разполага със ”Scratch Detection”, и затова тази функция
се изключва автоматично при скречиране за постигане на
естествено скреч звучене
QUARTZ LOCK
Когато е включена функцията QUARTZ LOCK, интонацията е
нулирана. Това отменя всички настройки на PITCH SHIFT или на
плъзгача. Всякаква настройка на плъзгача, която имате ще се
върне след изключване на QUARTZ LOCK
СТАРТОВИ ТОЧКИ
VCI-300 разполага с три Cue/Loop слота. За да създадете
стартова точка, натиснете един от бутоните CUE/IN за дека.
Бутонът започва да свети, което показва че има зададена точка.
За да изтриете стартова точка, задръжте SHIFT и натиснете
бутона CUE/IN за точката, която искате да изтриете
Веднъж след като се зададе стартова точка, вие можете да
отидете на нея по всяко време като натискате съответния бутон
CUE/IN. Докато плейбекът е на пауза, натискането на
стартовата точка стартира възпроизвеждане от тази точка
докато се държи натиснат бутонът CUE/IN. Плейбекът се
връща към нея и отива на пауза при отпускане на бутона.
Можете да отидете също в стартова точки като използвате
кратките клавиши на клавиатурата – 1 до 3 за стартовите точки
на левия дек и 6 до 8 за стартовите точки на десния дек. Ако
правите това с клавиатурата, по време на възпроизвеждане на
трак, стартовата точката се стартира многократно, което създава
„накъсан” ефект.
ЗВУКОВА ДИАГРАМА: СТАТУС НА СТАРТОВИТЕ ТОЧКИ
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
Имайте предвид, че лентата на виртуалния дек отива в положение
12 часа и си променя цвета когато зададете стартова точка намирате се в стартовата точка когато лентата има един устойчив
цвят и в положение 12 часа. Когато тракът премине след мястото
на стартовата точката, оцветената лента се скъсява с една пета за
всяко завъртане. По подобен начин, когато наближите стартовата
точка, лентата се удължава с една пета за всяко завъртане.
LOOPS
Веднъж след като сте задали стартови точки, към тях можете да
добавите изходни точки за да ги превърнете в повторения (loops).
Еднократното натискане на бутона OUT задава крайна точка на
луупа и включва LOOP. Бутоните CUE/IN и OUT ще светнат с което
показват, че сте в лууп и плейбекът ще направи повторение между
стартовата и крайната точка. Повторното натискане на бутона OUT
изключва LOOP. Задържането на SHIFT и натискането на бутона
OUT изтрива тази изходна точка. Чрез задържане на бутона OUT
и едновременно с това натискане на бутона CUE/IN, курсорът
отива на изходната точка изключва LOOP. На основния екран на
вълновата форма, лууп участъците са в зелено.
AUTOLOOPING
Auto Looping позволява създаване на луупове (повторения),
които автоматично се синхронизират с музиката. Това е много
подходящо за създаване на луупове в движение и други креативни
смесителни техники. Дължината на луупа може да се варира от
1/8 до 16 бийта, въз основа на BPM на трака (траковете трябва
да имат наличен BPM таг за Auto Looping). Задайте дължината
на луупа като използвате бутоните HALF и DOUBLE на VCI 300.
Текущата дължина на аутолуупа се показва на ITCH дека под
времевия дисплей. Натиснете бутона AUTOLOOP за да активирате
лууп със зададена дължина, който се стикова с най-близкия до
курсора бийт. Дължината може да се настрои докато луупът е
активен като се използват бутоните HALF и DOUBLE, а луупът се
изключи чрез повторно натискане на AUTOLOOP.
AUTO TEMPO
ITCH разполага с функцията Auto Tempo за да се опрости
синхронизирането на траковете. Натискането на бутона AUTO
TEMPO за даден дек изключва Pitch слйдера на този дек и
автоматично съгласува неговото темпо с другия дек. За да работи,
автотемпото се нуждае от BPM стойност от всеки трак. Докато
автотемпото е включено мига бутонът AUTO TEMPO на съответния
дек. Когато функцията AUTO TEMO е включена, плейбек скоростта
се контролира от Pitch контролът на дека при който не е включена
тази функция. И двата дека следват всякакви промени, които сте
направили на този дек. Ако и двата дека са в режим автотемпо, те
ще следват „Ghost Tempo”, което е темпото, което сте имали когато
сте започнали да използвате автотемпо.
Графичният потребителски интерфейс на ITCH разполага с „Pitch
Navigator”, който ви показва на какво разстояние се намира
плъзгачът от текущата стойност на
автотемпото. Това може да се използва за поставяне на Pitch
контрола в точното положение преди превключване в режим ръчно
темпо
CENSOR/REVERSE
Натискането на бутона CENSOR обръща временно плейбека.
Когато бутонът се освободи, плейбекът се подновява от мястото
където би е намирал курсорът ако бутонът не е бил натиснат. Той
се използва за отстраняване на части от песента. Натискането на
CENSOR + SHIFT превключва плейбека на обратно.
RECORDING
ITCH може да прехваща (записи от вашия Mix изход, Mic или Aux
Input канал. Контролите за запис са групирани в лента над десния
дек. Изберете източника за запис от падащото меню. Recording
метърът показва нивото на сигнала, който ще се запише на диска.
Mix източникът
сигнал,
post
фейдърите
и
записва
изходния
мастер
EQ, pre master гейна. Настройте нивото на запис като използвате
контролите за приложимия източник, който се записва. За да се
покажат и скрият контролите на канала за MIC и AUX, щракнете
върху бутона MIC/AUX под часовника. Натиснете бутона REC за
да стартирате и спрете записа. За да запазите записа на диск,
напишете име на файла в текстовото поле и щракнете върху
Save. Записите се запазват като 16 битови 44.1 kHz стерео AIFF
файлове в папка „Recordings” в папката на главната библиотека.
15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
ITCH мож да поддържа неограничен брой тракове – единственото ограничение е размерът на харддиска на вашия компютър. Включени
са няколко функции, които да ви помогнат да организирате вашата музика и да намирате песни бързо и лесно.
ИЗГЛЕД НА ОСНОВНАТА БИБЛИОТЕКА
ТЪРСЕНЕ
ПАПКИ
ITCH използва цифрови папки за бърз достъп до вашите любими
колекции. Няма ограничение за броя на папките, които можете да
създадете и всеки трак може да се постави в папките. Зоната с
папките се намира в лявата част на библиотеката.
можете
да организирате вашите файлове в
Например,
вие
следните
папки,
където
всеки един трак може да се регистрира в
повече
от
една
папка.
 Hip
Hop  French Hip
 UK Hip Hop
 Instrumental Hip Hip
 Old School Hip Hop
 Hip Hop LPs
ITCH разполага с функция за търсене, която да ви помага да
откривате файловете бързо и лесно. Просто въведете текст в
кутията за търсене и докато пишете ITCH автоматично намира това,
което търсите.
СЪВЕТ: Използвайте бързата клавишна операция CTRL + F за да
отидете в лентата за търсене. Клавишната комбинация също ще
ви изкара от всяка папка или плейлист, в който се намирате и във
вашата главна библиотека, така че да можете да намерите всеки
трак от вашата колекция. Ако след това щракнете върху папка или
плейлист, заявката за търсене се изчиства. За да изберете през
търси
фунцията
щракнете
върху
лявата
кои полета
да
за търсене,
страна на лентата за търсене. Падащото меню показва кои полета
се използват в момента. Натиснете ESC или Х бутона в дясната част
на лентата за да изчистите търсенето.
ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ФАЙЛОВЕ
За да прегледате вашите файлове, използвайте контролите за
навигация за преместване нагоре или надолу. Можете също да
прегледате вашите файлове като използвате платера на контролера
като щракнете върху бутона SCROLL и след това чрез въртене на
платера се движите нагоре и надолу в библиотеката.
В ITCH, натискането на бутона BROWSE отваря панела за преглед
За да създадете нова папка, щракнете върху бутона ”+”. За да
преименувате папката, щракнете два пъти върху името на папката. над главната библиотека файлове. Филтрите са GENRE, BPM,
ARTIST и ALBUM. Можете да стесните вашето търсене като избрете
Можете да смените последователността на траковете в папката
специфичен жанр, BPM или име на трака, който търсите и ITCH ще
чрез плъзгането и пускането им нагоре или надолу.
покаже резултатите в прозореца на главната библиотека. Можете
да се премествате между четирите филтъра с левия/десния клавиш
СЪВЕТ: Опцията „Protect Library” в инсталационния екран важи за
на навигационните контроли, клавиатурата на компютъра или чрез
премахване, редактиране и преименуване на папките. Поставете и щракване с мишката.
отметка за да предотвратите промени на вашите папки.
ИКОНИ НА БИБЛИОТЕКАТА
ПОДПАПКИ
Чрез плъзгане и пускане на папките в други папки могат да се
създават подпапки. Ако плъзнете папка в най-лявата част на
панела от папки, той ще застане в най-горното ниво в йерархията
от папки. Ако плъзнете папката малко надясно, върху името на
друга папка, това ще направи папката, която плъзгате подпапка на
първата папка. Подпапките могат да се отварят и събират. По този
начин можете да получите голям брой папки и в същото време да
ви е лесно да ги преглеждате.
ITCH е открил грешка в MP3 файла. Ако е възможно
рекодирайте MP3 файла.
Тракът е импортиран от iTunes библиотеката.
Тракът е импортиран от iTunes библиотеката но е
повреден.
Тракът не може да бъде намерен. Най-вероятно файлът
е бил преименуван или преместен.
ITCH се опитва да импортира трак от iTunes
библиотеката, но не може да намери файла.
Тракове, които са “Read-only”.
16
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
НАСТРОЙКА НА КОЛОНИТЕ
Областта където се извежда информация за трака може
да се променя от потребителя за да покаже някоя от
изброените
колони
по-долу
 album  artist
 bitrate  BPM
 comment
 composer
 filename • genre • grouping • label
• length
• location
• remixer
• sampling rate
• size
• track
• year
Щракването върху триъгълника в горната дясна част на
библиотеката показва списъка и по този начин можете
да включите и изключите полетата. За да промените
размера на колоните хванете ръба и плъзнете до
желаната ширина.
ПОСТАВЯНЕ НА ТАГОВЕ
Редактиране на ID3 тагове
По-голяма част от информацията, свързана с всеки един
от файловете може да се редактира в рамките на ITCH.
Щракнете два пъти върху полето в главната библиотека
за да го редактирате. Името на файла, дължината,
размерът, битрейтът и семплирането не могат да се
редактират, тази информация е запазена в самия файл.
Имайте предвид, че не трябва да е поставена отметка за
режима “Protect Library” в настройките за да е възможна
редакцията.
СЪВЕТ: Използвайте бързата клавишна операция CTRL
+ E за да редактирате текст. Задръжте клавиша Ctrl и
премествайте със стрелките за да сменяте полетата
докато се намирате в режим Edit. Когато сте избрали
повече от един файл, редактирането на таговете
променя всички избрани файлове.
СЪВЕТ: Втората колона в библиотеката е цветът
на етикета за този файл. Щракнете върху нея за да
отворите цветова гама и да направите свои настройки за
виртуалния дек за този файл.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тракове, които са “Read-only” имат иконка
с катинар.
ALBUM ART
MP3 файловете могат да съдържат Album Art. За да го
покажете, щракнете върху бутона SHOW ALBUM ART.
Има голям брой приложения от трета страна, чрез които
може да се да се добави ALBUM ART към MP3. Ние
препоръчваме iTunes на Apple.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
PREPARE
Прозорецът Prepare, е зона за съхранение на тракове,
точно както подготвяне на комплект чрез изваждане на
плочи частично от обложката. Вие можете да плъзнете
тракове (или цели папки) от основния списък в прозореца
Prepare или просто да ги плъзнете върху бутона
Prepare. След като се възпроизведат, тези тракове се
премахват от прозореца Prepare. Когато излезете от ITCH
всички тракове от този прозорец Prepare прозореца се
премахват.
IMPORT
Чрез натискане на бутона Import, се зареждат файлове в
ITCH. Това отваря импортиращия панел, където можете
да навигирате във файловата система на компютъра
за да откриете вашите аудио файлове. Щракнете върху
файловете (или папките съдържащи файлове) и ги
плъзнете в папката листа. Можете да добавите файлове в
главната библиотека като ги пускате върху надписа „All” в
колоната с папките или в определена папка или подпапка.
Можете също да импортирате чрез плъзгане на файлове
или папки директно от Windows Explorer (при PC) или
Finder (при Mac) в ITCH библиотеката.
REVIEW
Прозорецът Review показва траковете които сте
възпроизвели наскоро, в реда им на възпроизвеждане.
Тези тракове са оцветени в оранжево. Натиснете
бутона Clear за да изчистите списъка на последните
възпроизведени тракове.
СЪВЕТ: Изберете съдържанието от прозореца Review и
го плъзнете върху бутона за нова папка (+) за да запазите
история на файловете, които сте възпроизвели.
СЪВМЕСТИМОСТ СЪС SCRATCH LIVE
ITCH използва същата библиотека като Rane Serato Scratch LIVE.
Ако вие сте съществуващ Scratch LIVE потребител, цялата ви
музика Loops и стартови точки се намират в ITCH. Ако създадете
библиотека в ITCH и след това инсталирате Scratch LIVE,
музикалните луупове и Cue от ITCH автоматично ще могат да
се открият в Scratch LIVE. Всякакви промени, които се правят в
една от двете програми, се записват в библиотеката, така че ако
имате съществуващи Cue и Loop точки, вземете това предвид,
когато се премествате от едната на другата система.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШЕН ХАРДДИСК
Всеки външен харддиск, който е свързан към вашия компютър
се показва в импорт панела. Вие можете да заредите файлове
като прегледате харддиска и намерите вашите аудио файлове.
След това ги плъзнете върху библиотеката или върху папки
и подпапки, точно както бихте направили когато импортирате
от харддиска на вашия компютър. Информацията за папките
и файловете на вашия външен харддиск се съхранява в него.
Това означава, че ако добавите тракове от външен харддиск
към вашата библиотека и след това свържете този харддиск към
друг компютър на който има инсталирани ITCH или Scratch LIVE,
папките и траковете автоматично се показват в библиотеката.
17
НАСТРОЙВАНЕ НА СОФТУЕРА
Екранът с ITCH настройките има контроли за персонализация и
поддържане на вашата ITCH система.
Щракнете върху съответните табове за да превключите между три
групи; Playback, Library и Display.
AUDIO OUTPUT
Sets the audio output to Stereo or Mono.
LIBRARY OPTIONS
PLAYBACK OPTIONS
GENERAL
AUDIO OUTPUT
Настройва аудио изхода на Stereo или Mono.
LIBRARY OPTIONS
SHOW ITUNES LIBRARY
Показва текущите iTunes библиотека и плейлист по подразбиране
Track and warning
в ITCH.
Включва предупредителен светлинен сигнал на виртуалния
ЗАБЕЛЕЖКА: ITCH не може да възпроизвежда файлове които са
дек през последните 20 секунди от трака. Не важи за тракове с
защитени от системите за управление на цифровите права, като
продължителност под 1 минута.
тези, които се продават чрез музикалния магазин на Apple iTunes.
Playback keys use shift
Koгато е включен този режим, всички стартови точки, Loop и общи Protect library
Махнете тази отметка за да премахнете файлове и папки
Playback клавиши на компютърната клавиатурата, изискват Shift
от вашата библиотека. Поставете отметката ако желаете да
или Caps Lock за да функционират.
заключите вашата библиотека и да предотвратите случайно
Lock playing deck
изтриване на файл или папка. Поставянето на тази отметка
Когато тази опция е отметната, можете да заредите трак в дека,
заключва също всички тагове на файлове и имена на папки за да
само ако последният е на пауза.
не могат да се променят текстове.
Center on selected song
Use auto gain
Когато тази опция е включена, скролът нагоре и надолу във
Поставете отметка на тази функция ако желаете да използвате
вашата библиотека задържа избрания трак в средата на панела
автоматично изчислена гейн стойност за песните с вграден
Library.
Overview.
Show all file types
Hi-Fi resampler
Разрешете тази опция за да се покажат всички файлове когато
Това чувствително намалява цифровия дисторшън при много
импортирате файлове във вашата библиотека. Ако тази опция
бързи или при много бавни скорости на възпроизвеждане, което
увеличава натоварването на процесора. Тази функция е включена не се избере, ще се покажат само файлове, които ITCH може да
възпроизведе.
по подразбиране.
ON SONG LOAD
Тези функции влияят върху състоянието на траковете при първото Include subcrate tracks
Показва траковете от всички подпапки в тяхната основна папка.
им зареждане в дека.
Когато тази опция е изключена, преглеждането в папка не показва
Play from start
тракове, които са в подпапки на тази папка.
Разполага курсора в началото на трака при зареждането му.
Autofill overviews
Ако тази настройка не е включена, новозаредените тракове
продължават да се възпроизвеждат от точката до която е стигнал Генерира автоматично преглед на трака веднага след
зареждането му, толкова бързо, колкото позволява процесорът.
последния трак. Тази опция е включена по подразбиране и се
Ако тази опция е изключена, информацията за трака се запълва
заменя от опциите “Instant Doubles” и “Play from First Cue Point”.
по време на възпроизвеждане на трака.
Instant doubles
Това позволява бързо синхронизиране на положението на курсора RESCAN ID3 TAGS
Прочита повторно таговете за цялата библиотека. Използвайте
на двата трака. Когато се настрои тази опция, при зареждане
тази функция ако сте редактирали или модифицирали файловите
на трак във виртуалния дек, който вече е зареден в другия
виртуален дек (трябва да е същия файл), курсорът се премества тагове в другия софтуер.
СЪВЕТ: Повторното сканиране на таговете е удобен начин за
в положението на трака който е бил зареден пръв с копирани
идентифициране на файлове, които не могат да бъдат открити,
състояние на Keylock и Loop настройки. Тази настройка отменя
например, ако файловете са били преименувани или преместени.
опциите “Play from Start” и ”Play from First Cue Point”
Тези тракове се показват в червено в панела L brary с икона
Play from first cue point
Включете тази опция за да стартирате всички тракове от първата въпросителен знак в статус колоната.
RELOCATЕ LOST FILES
стартова точка, при зареждане. Тази настройка отменя опцията
Ако сте преместили файлове, които са вече във вашата
„Play from Start”.
библиотека, за тях ще излезе съобщение, че не са намерени и
BRAKING
Контролира колко бързо спира тракът когато декът се постави на ще бъдат показани в червено. Плъзнете и пуснете папка от Finder
пауза. Завъртете обратно на часовниковата стрелка за да спрете (Mac) или Explorer (Windows) върху бутона RELOCATE LOST
веднага. Въртенето по часовниковата стрелка увеличава времето FILES за да я претърсите, както и подпапки, за файлове, които са
отбелязани като неоткрити във вашата библиотека. Тази операция
на спиране от спиране с ръка до бавно спиране на грамофон.
ще актуализира базата данни с новите локации на файловете
18
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ
Maximum screen updates
Този плъзгач ви позволява да намалите честотата на
опресняване на ITCH екрана и евентуално да натоварвате
по-малко процесора. Потребители с по-бавни компютри
или такива, които са стартирали записваща програма
по същото време, могат да използват тази функция ако
срещат проблеми с производителността. Настройката
по подразбиране е 60 Hz или опресняване 60 пъти в
секунда. Тази настройка важи за целия ITCH потребителски
интерфейс; виртуалните декове, формите на сигнала,
библиотеката и екранът с настройките
Horizontal waveforms
Показва основните форми на сигналите хоризонтално над
долната част на екрана.
Left vertical waveforms
Показва основните форми на сигнала вертикално в лявата
част на екрана.
Right vertical waveform
Показва основните форми на сигнала вертикално в дясната
част на екрана.
СОФТУЕРНА ВЕРСИЯ
Софтуерната версия на ITCH се показва в долния ляв
ъгъл на екрана с настройките.
Бутонът CHECK FOR UPDATES ще отвори http://www.
serato.com във вашия уеб браузър и ще ви покаже
дали има налични актуализации за вашата версия на
ITCH софтуера.
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
19
ПОДДРЪЖКА
АКТУАЛИЗАЦИИ НА СОФТУЕРА И ОНЛАЙН ПОДДРЪЖКА
За актуализации на ITCH софтуера и онлайн поддръжка посетете уебсайта на ITCH:
http://www.serato.com/itch
Моля посочете следната
информация за да ни улесните с вашето запитване.
 Софтуерна версия на ITCH
 Операционна система
 Модел н компютъра и спецификации
ОФИЦИАЛЕН КАНАЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Свържете се с вашия местен дистрибутор н Vestax за хардуерна поддръжка и клиентско
обслужване на VCI-300, включително покриване на гаранция:
Или посетете уебсайта http://pcdj.vestax.com
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако ITCH не работи
следните съвети могат да ви помогнат за подобряване на
добре
резултатите.
За
повече
информация
посетете http://www.serato.com/itch
 Проверете за актуализации като използвате бутона CHECK FOR UPDATES или посетете
http://www.serato.com/itch
 Затворете други отворени програми
 Спрете Wi-Fi
 Спрете Bluetooth
 Спрете антивирусния софтуер
 Увеличете размера на USB буфера
 Извадете други USB устройства
 Работете с включен към захранващата мрежа лаптоп
 Работете с VCI-300 включен към захранващата мрежа
20
Vestax VCI-300 / Serato ITCH Manual 1.0
VFX-1 FX MIDI Controller за VCI-300
Download PDF
Similar pages
PSR-E303- YPT300- РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - Pro