Robin 600 LEDWash

Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Instrukcja obsługi
-1-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Robin 600 LEDWash
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa .......................................................................................... 3
Zastrzeżenie do pracy urządzenia .............................................................................. 4
Opis urządzenia .......................................................................................................... 6
Montaż urządzenia ..................................................................................................... 7
Podłączenie do źródła zasilania .............................................................................. 7
Wieszanie ............................................................................................................... 8
Podłączenie DMX ................................................................................................... 9
Mapa panelu sterowania........................................................................................... 13
Protokół DMX ........................................................................................................... 16
Funkcje panelu sterowania ....................................................................................... 19
Zakładka: Adresowanie [Address] ......................................................................... 21
Zakładka: Informacje urządzenia [Information] ..................................................... 22
Zakładka: Opcje personalizowane [Personality] .................................................... 24
Zakładka: Tryb manualny [Manual Control] ........................................................... 26
Zakładka: Stand-alone .......................................................................................... 26
Zakładka: Serwis [Service] .................................................................................... 28
RDM ......................................................................................................................... 31
Komunikaty błędów .................................................................................................. 32
Specyfikacja techniczna ........................................................................................... 33
Konserwacja i czyszczenie ....................................................................................... 35
Wymiana bezpiecznika ......................................................................................... 36
-2-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Ostrzeżenie!
Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i wszelkich płynów.
Odłącz zasilanie przed otwarciem obudowy!
Dla własnego bezpieczeństwa, proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję
obsługi przed uruchomieniem jednostki.
Instrukcje bezpieczeństwa
Osoba dokonująca montażu lub czynności konserwacyjnych musi:
- być wykwalifikowana
- kierować się informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi
Ostrzeżenie!
Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym
w przypadku dotknięcia przewodów.
Urządzenie zostało dostarczone w idealnym stanie. W celu zachowania stanu
urządzenia, w jakim zostało dostarczone należy stosować się do ostrzeżeń i zaleceń
wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.
Ważne: Wszelkie szkody powstałe na skutek niezastosowania się do zaleceń
producenta, samowolne naprawy i inny rodzaj ingerencji nie wymieniony w niniejszej
instrukcji powodują utratę gwarancji na dane urządzenie.
Jednostka jest urządzeniem I klasy. W celu włączenia do źródła zasilania wystarczy
podłączyć kabel zasilania do uziemionego kontaktu. Staraj się nie uszkodzić kabli
zasilających urządzenia.
Zwróć uwagę na odpowiednie napięcie dostarczane do jednostki. Odwołaj się w tym
celu do tabliczki znamionowej umieszczonej na panelu tylnym urządzenia w celu
odczytania specyfikacji dozwolonego napięcia zasilania.
Upewnij się, że kabel zasilania nie uległ zniszczeniu poprzez kontakt z ostrymi
krawędziami. Dokonuj okresowej inspekcji.
Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania po zakończeniu jego użytkowania
lub przed przystąpieniem do czynności serwisowych.
W czasie pierwszego uruchomienia z obudowy może wydobyć się niewielka ilość
dymu lub wydostać się dziwny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie jest konieczne
czyszczenie urządzenia i/lub nie świadczy o uszkodzeniu urządzenia.
Ostrzeżenie: w czasie pracy urządzenia obudowa urządzenia silnie się nagrzewa.
Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
-3-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Zagrożenie zdrowia
Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Istnieje możliwość
wystąpienia wstrząsu epileptycznego. Zabronione jest patrzenie w źródło
światła z odległości mniejszej niż 1m. Zabronione jest korzystanie z
instrumentów optycznych koncentrujących wiązkę światła.
Trzymać poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
Zastrzeżenie do pracy urządzenia
Urządzenie Robin 600 LEDWash jest urządzeniem typu ruchoma głowa
wykorzystywanym do tworzenia efektów dekoracyjnych, które zostało
zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego.
W przypadku dużych zmian temperatur, na jakie było narażone urządzenie, należy
przed podłączeniem do źródła zasilania pozostawić jednostkę w warunkach
pokojowych do czasu osiągnięcia temperatury otoczenia.
Duże skoki temperatur mogą powodować kondensację wody w urządzeniu, co może
spowodować jego uszkodzenie.
Prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta użytkowanie urządzenia zapewni ci
długi okres bezawaryjnej pracy.
Nie potrząsaj urządzeniem. Nigdy nie podnoś urządzenia trzymając za głowęprojektor, aby zapobiec uszkodzeniu elementów mechanicznych.
W czasie wyboru miejsca montażu urządzenia weź pod uwagę czynnik
temperaturowy. Jednostka nie może pracować w lub być wystawiona na działanie
zbyt wysokich temperatur. Unikaj pomieszczeń o wysokim zapyleniu lub
podwyższonej wilgotności. Nie pozwól na to, by w zakresie działania urządzenia
znajdowały się elementy okablowania.
Zawsze stosuj przy montażu dodatkową linę zabezpieczającą, do otworów
przeznaczonych do tego celu.
Upewnij się, że został zachowany minimalny dystans 1 m pomiędzy jednostką a
innymi urządzeniami czy oświetlanymi powierzchniami.
Nigdy nie uruchamiaj urządzenia w przypadku zdjętej obudowy.
Nigdy nie podłączaj urządzenia do ściemniaczy (dimmer pack).
Uruchamiaj jednostkę dopiero po zaznajomieniu się ze wszystkimi jego funkcjami.
Nie zezwalaj na użytkowanie jednostki przez niewykwalifikowany personel.
-4-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Nieautoryzowane modyfikacje i naprawy zabronione, mogą doprowadzić do utraty
gwarancji.
Nie usuwać numeru seryjnego z urządzenia. Usunięcie może spowodować utratę
gwarancji.
W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach odbiegających od opisanych w
tej instrukcji może często dochodzić do częstych uszkodzeń jednostki a w rezultacie
utraty gwarancji.
-5-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Opis urządzenia
Urządzenie
1
2
3
4
5
– diody LED
– uchwyt transportowy
– dotykowy panel sterowania QVGA
– przyciski sterowania
– podstawa urządzenia
Panel tylny podstawy
6 – Ethernet RJ-45
7 – wentylator
8 – jarzmo
9 – wejście Ethernet
10 – wyjście 3 pin DMX
11 – wejście 3 pin DMX
12 – wyjście 5 pin DMX
13 – wejście 5 pin DMX
14 – przewód zasilania
Przycisk ENTER/DISPLAY ON umożliwia również uruchomienie wyświetlacza
urządzenia podczas odłączenia jednostki od źródła zasilania.
-6-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Montaż urządzenia
Podłączenie do źródła zasilania
Ostrzeżenie!
Sprawdź ustawienia źródła zasilania przed podłączeniem
urządzenia do źródła zasilania.
Fabryczne ustawienia źródła zasilania znajdują się obok włącznika zasilania
urządzenia. Urządzenie Robin 600 LEDWash wyposażony jest w przełączający się
moduł zasilania, który automatycznie dostraja się do źródła zasilania z zakresu od
100V do 240V (50/60 Hz).
Podłącz jednostkę do uziemionego źródła zasilania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się po pomoc do wykwalifikowanego
personelu serwisu urządzenia.
-7-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Wieszanie
Zagrożenie życia!
Proszę stosować się do krajowych norm podczas instalacji urządzenia.
Instalacja może być przeprowadzona jedynie przez autoryzowanego
dystrybutora urządzenia!
Miejsce instalacji urządzenia musi być tak zaprojektowane, aby wytrzymać
dziesięciokrotność wagi urządzenia na czas 1 godziny bez żadnej znaczącej
deformacji.
Instalacja
musi
być
zawsze
dodatkowo
zabezpieczona
dodatkowymi
zabezpieczeniami, np. siatką, liną itp. Dodatkowe zabezpieczenie musi być tak
zaprojektowane i zamontowane, że w przypadku, gdy podstawowe elementy
trzymające instalacji zawiodą, drugie zabezpieczenie nie dopuści do zajścia sytuacji,
w której jakakolwiek część urządzenia (całe urządzenie) spadnie na ziemię.
Zgodność instalacji urządzenia musi być potwierdzona przez doświadczony personel
przed pierwszym jego użyciem. Kontrola musi być przeprowadzana, co cztery lata
i spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Urządzenie powinno być montowane z dala od obszarów uczęszczanych przez ludzi
(nie należy umieszczać go bezpośrednio nad głównymi ścieżkami pieszych).
Ważne: Instalacja ponad głowami ludzi musi być przeprowadzona przez bardzo
dobrze wyszkolony personel, z wzięciem pod uwagę dopuszczalnych obciążeń,
rodzaju materiałów zastosowanych do instalacji, periodycznych inspekcji wszystkich
elementów instalacji.
Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem postronnych osób.
Uwaga: Projektor może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku
upadku z wysokości.
Zagrożenie pożarem!
Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że w pobliżu nie znajdują
się łatwopalne materiały. Zachowaj odstęp minimum 0,5 m.
Ostrzeżenie!
W celu montażu urządzenia na konstrukcji należy zastosować
dwie klamry. Odnieś się w tym celu do instrukcji umieszczonej na
spodzie podstawy urządzenia. Upewnij się, że jednostka jest
zamontowana poprawnie. Upewnij się, że konstrukcja, na której
montujesz urządzenie jest bezpieczna.
Jednostka może być umieszczona bezpośrednio na podłodze, lub zamontowana
w dowolnej pozycji na konstrukcji bez wpływu na działanie jednostki.
-8-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
1 – urządzenie
2 – uchwyt Omega
3 – szybka blokada
4 – element konstrukcji
5 – lina zabezpieczająca
Podłączenie DMX
Urządzenie wyposażone jest w 3-pinowe i 5-pinowe gniazda XLR wejścia i wyjścia
sygnału DMX. Do połączenia urządzenia ze sterownikiem lub z innym urządzeniem
zastosuj ekranowanych kabli dwużyłowych RS-485 i 3-pinowych/5-pinowych wtyczek
XLR.
Wyjścia końcówki typu XLR
Wyjście
Wejście
Jeżeli stosujesz standardowy sterownik DMX możesz połączyć wyjście sygnału DMX
sterownika bezpośrednio z wejściem sygnału DMX pierwszego urządzenia. Jeżeli
życzysz sobie połączyć urządzenie za pomocą innych wyjść XLR, musisz
zastosować specjalne adaptery.
-9-
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Tworzenie łańcucha DMX
Jeżeli używasz standardowych sterowników DMX, podłącz wyjście DMX ze
sterownika za pomocą kabla DMX z wejściem DMX w pierwszym urządzeniu. Połącz
wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX drugiego urządzenia. Zawsze
łącz wyjście z wejściem następnego urządzenia dopóki nie podłączysz wszystkich
jednostek w łańcuch DMX.
Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu podłącz terminator (120 om rezystor pomiędzy
sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX.
Połączenie sieciowe Ethernet
Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Ethernetu za pośrednictwem protokołu
komunikacyjnego Art-Net i sterowania go za pomocą oprogramowania (lub konsoli
sterowania) obsługującego protokół Art-Net. Protokół komunikacyjny Art-Net,
standard 10 Base T Ethernet, jest protokołem opartym na TCP/IP. Pozwala ona na
przesył dużych paczek danych DMX na dużych odległościach przy wykorzystaniu
standardowych technologii sieciowych.
Adres IP – unikalny adres urządzenia w sieci
Universe – pojedyncza ramka DMX 512 składająca się z 512 kanałów
Urządzenie Robin 600 LEDWash wyposażone jest w 8 pinowe gniazdko RJ-45 dla
potrzeb sieci Ethernet. Do podłączenia urządzenia do sieci użyj skrętki kategorii 5
i standardowej wtyczki RJ-45.
- 10 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Zauważ, że kable łączące urządzenie bezpośrednio z elementami sieci, m.in.
hub’ami, gniazdkami sieci LAN są połączone 1:1, tzn.:
Jeżeli łączysz urządzenie z komputerem PC, bez podłączania jakichkolwiek
elementów sieci komputerowej, należy dokonać zmiany, tzn.:
Ikona aktywnego połączenia urządzenia do gniazda sieciowego Ethernet (np.
switch) w prawym dolny rogu wyświetlacza urządzenia.
Połączenie Ethernet
W celu skorzystania z możliwości sieci Ethernet należy uaktywnić opcję
ArtNet/MaNet z menu Ethernet Mode urządzenia. Nadaj unikalny adres IP
(002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx) urządzeniu i Universe’a.
Połącz wszystkie urządzenia z siecią Ethernet wykorzystując do tego wejście
Ethernet. Przykład:
- 11 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Zalecana konfiguracja sieciowa komputera PC:
- adres IP: 002.xxx.xxx.xxx/010.xxx.xxx.xxx (różny od adresów
urządzeń
- maska sieciowa: 255.0.0.0
Połączenie Ethernet/DMX
Opcja Ethernet/DMX musi być włączona w menu Ethernet Mode w panelu
sterowania pierwszego urządzenia, które zamierzamy podłączyć do sieci, w łańcuchu
urządzeń. Kolejne urządzenia posiadają standardowe adresy DMX.
Podłącz kabel sieciowy pierwszego urządzenia do sieci komputerowej. Podłącz
przewód DMX z wyjścia DMX urządzenia podłączonego do sieci komputerowej z
wejściem DMX drugiego urządzenia. Postępuj tak, aż połączysz wszystkie
urządzenia w łańcuch DMX.
Ostrzeżenie: Na ostatnim urządzeniu włącz terminator (120 om rezystor pomiędzy
sygnałem (+) a (-)) na gniazdku XLR wyjścia sygnału DMX.
Rozpatrzmy to na przykładzie:
- 12 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Mapa panelu sterowania
- 13 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
- 14 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
- 15 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Protokół DMX
- 16 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
- 17 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
- 18 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Funkcje panelu sterowania
Dotykowy panel sterowania QVGA, z zapasowym zasilaniem bateryjnym
umożliwiającym konfigurację urządzenia, znajdujący się z przodu podstawy
urządzenia oferuje dostęp do funkcji sterujących. Możesz łatwo ustalić adres
urządzenia, skonfigurować urządzenie, odegrać program testowy, zresetować
urządzenie czy uruchomić inne bardziej zaawansowane funkcje urządzenia.
Opcje menu urządzenia mogą być wybierane za pośrednictwem klawiszy lub
bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego.
Elementy sterowania panelu sterowania



[ESCAPE] klawisz opuszczenia danego menu bez zachowania
wprowadzonych zmian
[NEXT],[PREV] klawisze przemieszczania się pomiędzy elementami menu
tego samego poziomu, ustalanie wartości
[ENTER/Display On] klawisz zachowania zmian wprowadzonych przez
operatora urządzenia, wychodzenie z danego menu po zachowaniu zmian.
W przypadku gdy urządzenie jest odłączone od źródła zasilania,
klawisz uruchamia ekran dotykowy.
Po włączeniu zasilania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z logo firmy Robe:
Zielona ikona w prawym górnym rogu ekranu informuje o stanie naładowania baterii
wyświetlacza urządzenia. Bateria podtrzymująca jest w pełni naładowana gdy cała
ikona jest koloru zielonego. W przypadku, gdy jest rozładowana wskaźnik ma kolor
czerwony. Ładowanie baterii odbywa się w czasie pracy urządzenia.
- 19 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Po naciśnięciu klawisza [ENTER/Display On], zostanie wyświetlony adres DMX.
Naciśnij zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz
[ENTER/Display On], aby przejść do menu adresowania urządzenia (Address).
Wybór pozycji menu możliwy jest za pomocą klawiszy [NEXT] lub [PREV], lub
bezpośrednio poprzez dotyk ekranu panelu sterowania. W celu zatwierdzenia wyboru
naciśnij klawisz [ENTER/Display On].
Wykorzystywane ikony w menu urządzenia:
[back arrow] powrót do poprzedniego ekranu menu
[up arrow] przejście do góry poprzedniej strony
[down arrow] przejście w dół na następnej stronie
[confirm] zatwierdzenie ustalonych wartości, opuszczenie menu, zatwierdzenie akcji
[cancel] opuszczenie menu bez zachowania wprowadzonych zmian
[confirm+copy] zachowanie zmian wartości i skopiowanie do następnego kroku programu
[warning icon] ostrzeżenie o błędach w urządzeniu
[lamp menu] włączanie/wyłączanie lampy, ustawianie funkcji lampy
[Ethernet] wskaźnik podłączenia do sieci Ethernet
[display turn] odwrócenie zawartości wyświetlacza o 180º
Przed przystąpieniem do pracy ustaw aktualną datę i czas w menu Date & Time
Settings (ścieżka menu: Personality  Date & Time Settings).
- 20 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Zakładka: Adresowanie [Address]
Settings - za pomocą tego menu możesz ustalić adresację urządzenia.
DMX Address – za pomocą tego menu można ustalić początkowy adres DMX
Ethernet Settings – za pomocą tego menu możesz ustawić urządzenie do pracy z
siecią Ethernet
Ethernet Mode – za pomocą tego menu możliwy jest wybór trybu pracy w
sieci Ethernet
Disable – za pomocą tego menu możliwe jest wyłączenie
trybu pracy w sieci Ethernet
ArtNet – za pomocą tego menu możliwa jest aktywacja
urządzenia do odbioru protokółu Artnet – każde
urządzenie musi być podłączone do sieci Ethernet
gMA1 – za pomocą tego menu możliwa odbiór protokołu
MANet przez urządzenie
gMA2 – za pomocą tego menu możliwa odbiór protokołu
MANet2 przez urządzenie
Art2DMX – za pomocą tego menu możliwa jest aktywacja
urządzenia do odbioru protokółu Artnet z wejścia Ethernet
i przesłanie danych DMX do wyjścia DMX (urządzenie
pracuje jako konwerter sygnału Artnet/DMX) i dalej do
następnego urządzenia w łańcuchu DMX. Tylko jedno
urządzenie musi być podłączone do sieci Ethernet.
IP Address – za pomocą tego menu możesz ustawić adres IP urządzenia
oraz podsieć. Adres IP jest adresem protokołu internetowego. Adres IP
unikalnie identyfikuje każde urządzenie przyłączone do sieci. W sieci nie mogą
istnieć dwa urządzenia z takim samym adresem IP!
Default IP Address – za pomocą tego menu możesz
ustawić pierwszy oktet adresu IP urządzenia (2 lub 10),
np.: 002.019.052.086
Custom IP Address – za pomocą tego menu możesz
edytować cały adres IP urządzenia.
Net Mask – za pomocą tego menu możesz ustawić maskę
sieciową urządzenia.
ArtNet Universe – za pomocą tego menu ustal wartość Universe
z zakresu (0-255). Universe jest pojedynczą ramką DMX 512 wszystkich 512
kanałów.
MANet Settings – za pomocą tego menu możliwy jest wybór trybu pracy w
trybie MANet
- 21 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
MANet I/II Universe – za pomocą tego menu ustal
wartość Universe z zakresu od 1 do 256.
MANet Session ID – za pomocą tego menu możesz
edytować parametr w zakresie od 1 do 32 włącznie.
Zakładka: Informacje urządzenia [Information]
Fixture Times – za pomocą tego menu możliwy jest odczyt czasów pracy
urządzenia i lampy.
Power On Time Hours – czas pracy urządzenia, za pomocą tego menu możesz
odczytać czas pracy urządzenia.
Total Hours – całkowity czas pracy, za pomocą tej opcji możesz odczytać
całkowity czas pracy urządzenia od momentu jego wyprodukowania.
Resetable Hours – czas od ostatniego resetowania czasu pracy urządzenia,
za pomocą tej opcji możesz odczytać całkowity czas pracy urządzenia od
momentu ostatniego resetowania licznika. W celu skasowania aktualnego
stanu licznika należy nacisnąć pole tekstowe obok opcji Resetable Hours.
Fixture Temperatures - odczyt temperatury wewnątrz urządzenia
LEDs Temperature – odczyt temperatury w module LED
Current – aktualna temperatura urządzenia, za pomocą tej opcji
możesz odczytać aktualną temperaturę w module LED
Maximum NonRes. – maksymalne, bez możliwości zerowania,
temperatury panujące wewnątrz modułu LED, za pomocą tej opcji
możesz
odczytać
maksymalną
temperaturę
od
momentu
wyprodukowania urządzenia.
Maximum Res. – maksymalne temperatury modułu LED od czasu
ostatniego resetowania odpowiedniego licznika. W celu skasowania
aktualnego stanu licznika należy nacisnąć pole tekstowe obok opcji
Maximum Res.
Base Temperature – odczyt temperatury wewnątrz podstawy urządzenia
(PCB)
Current – aktualna temperatura urządzenia, za pomocą tej opcji
możesz odczytać aktualne temperatury panujące wewnątrz podstawy
Maximum NonRes. – maksymalne, bez możliwości zerowania,
temperatury panujące wewnątrz podstawy, za pomocą tej opcji możesz
odczytać maksymalną temperaturę od momentu wyprodukowania
urządzenia.
Maximum Res. – maksymalne temperatury wewnątrz urządzenia od
czasu ostatniego resetowania odpowiedniego licznika. W celu
skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć pole tekstowe
obok opcji Maximum Res.
- 22 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Ambient Temperature – odczyt temperatury indukowanego powietrza na
wentylatorach w podstawie urządzenia
Current – aktualna temperatura indukowanego powietrza w podstawie
urządzenia
Maximum NonRes. – maksymalna, bez możliwości zerowania,
temperatura indukowanego powietrza w podstawie od momentu
wyprodukowania urządzenia.
Maximum Res. – maksymalna, bez możliwości zerowania, temperatura
indukowanego powietrza w podstawie od momentu zerowania licznika.
W celu skasowania aktualnego stanu licznika należy nacisnąć pole
tekstowe obok opcji Maximum Res.
DMX Values – za pomocą tej opcji możliwy jest odczyt wartości DMX każdego
kanału, które odbiera urządzenie.
Software Version – za pomocą tej funkcji możliwy jest odczyt wersji
oprogramowania modułów zainstalowanych w urządzeniu.
Display System – procesor wyświetlacza na płycie wyświetlacza w podstawie
urządzenia
Module M – procesor odpowiedzialny za ruch w pionie i poziomie znajdujący
się na płycie głównej w jarzmie urządzenia
Module L – procesor sterujący pracą Zoom i procesora sterującego LED na
płycie umiejscowiony w projektorze urządzenia
Product IDs – za pomocą tej opcji możliwy jest odczyt adresu MAC, kodu RDM UID
oraz etykiety RDM.
View Logs – za pomocą tego menu możliwe jest włączenie generowania plików log.
Pliki tego typu zachowywane są w celu weryfikacji i rozwiązywania błędów.
Fixture Errors – za pomocą tego menu możliwy jest odczyt komunikatów błędów
urządzenia. Lista katalogów z błędami:
Fixture States – zapis takich czynności jak: włączenie/wyłączenie urządzenia,
włączenie/wyłączenie lampy
Fixture Position – zapis pozycji montażowych urządzenia:
Fixture Temperatures – zapis wartości temperatur, które przekroczyły zdefiniowane
wartości.
- 23 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Zakładka: Opcje personalizowane [Personality]
Za pomocą tych opcji możesz dokonać zmian dotyczących pracy urządzenia.
User mode – urządzenie pozwala przywołać 3 ustawienia urządzenia zdefiniowane
przez użytkownika. Po załączeniu urządzenia po raz pierwszy, aktywny jest tryb User
A Settings. Wszystkie zmiany dokonane w menu Opcje personalizowane, menu
Addressing i Music Trigger, Preset Playback z menu Stand-alone zostają zachowane
w trybie User A setting urządzenia. Jeżeli przywołasz teraz tryb użytkownika User B
Settings, to od tej pory ustawienia zostaną przypisane do trybu użytkownika User B
Settings. Po wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu aktywny będzie tryb
użytkownika User B settings. W ten sposób możesz zdefiniować trzy tryby pracy
urządzenia.
User A Settings – funkcja przywołania ustawień użytkownika A
User B Settings – funkcja przywołania ustawień użytkownika B
User C Settings – funkcja przywołania ustawień użytkownika C
DMX Preset – za pomocą tej opcji możesz powiązać pożądany efekt z określonym
kanałem. Wyboru możesz dokonać pośród 3 możliwych trybów:
Mode 1 – 37 kanałów sterowania
Mode 2 – 21 kanałów sterowania
Mode 3 – 15 kanałów sterowania
Mode 4 – 12 kanałów sterowania
Mode 5 – 37 kanałów sterowania
View Selected Preset – za pomocą tej opcji możliwe jest wyświetlenie
wybranych kanałów danego trybu.
Pan/Tilt Settings – za pomocą tego menu możliwe jest sterowanie ruchem
Pan Reverse – za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w
poziomie
Tilt Reverse – za pomocą tej funkcji możesz odwrócić ruch urządzenia w
pionie
Pan/Tilt Feedback – funkcja ta pozwala na powrót głowy do określonej
pozycji pan/tilt po zmianie jej pozycji powstałej na skutek działania siły
zewnętrznej. Uwaga: Domyślną wartością jest ON (aktywacja). Wartość OFF
(deaktywacja) jest wskazana dla standardowej pracy urządzenia, ale może
skutkować uszkodzeniem jednostki.
Pan/Tilt mode – funkcja ta pozwala określenie charakterystyki ruchu pan/tilt
urządzenia
Timed mode – ruch w pionie i poziomie odbywa się z różną prędkością. Na
koniec, w tym samym momencie ruch zakończy się w danym punkcie
końcowym (optymalizacja ruchu w pionie i poziomie). Czas ruchu Pan/Tilt
(maksymalnie 25.5 milisekundy) jest określany na kanale „Pan/Tilt Speed,
Pan/Tilt time”.
- 24 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Speed mode – ruch w pionie i poziomie odbywa się z identyczną prędkością
określoną na kanale „Pan/Tilt Speed, Pan/Tilt time”.
Microphone Sensitivity – za pomocą tej funkcji możesz dokonać adjustacji czułości
wbudowanego mikrofonu w zakresie od poziomu maksymalnego 1, do poziomu
minimalnego, czyli 20.
Blackout Settings – funkcja ta pozwala na zamkniecie źródła światła urządzenia w
przypadku:
Blackout DMC – blackout w czasie korekcji ruchu; ustaw opcję na wartość On
jeżeli w czasie korekcji ruchu światło ma zostać zamknięte do czasu uzyskania
przez urządzenie pożądanej pozycji, w efekcie działania na jednostkę siły
zewnętrznej.
Active Blackouts – funkcja ta pozwala na zamknięcie źródła światła
urządzenia w przypadku zmiany efektu.
Pan/Tilt Moving – włączenie blackout w czasie zmiany położenia
urządzenia w pionie i/lub poziomie.
Init Effect Positions – za pośrednictwem tej funkcji można ustawić wszystkie efekty
do określonych pozycji. Po załączeniu urządzenia (brak sygnału DMX), wszystkie
efekty przejdą do pozycji początkowych (startowych).
Screen Settings – funkcja ta pozwala na zmianę ustawień dotykowego panelu
sterowania.
Display Intensity – opcja pozwala na ustalenie jasności wyświetlacza w
zakresie wartości od 1 (min.) do 10 (max.)
Screen saver Delay – opcja pozwala na ciągłe podświetlenie wyświetlacza
lub automatyczne jego wygaszanie po 1 – 10 minutach po ostatniej ingerencji
w panelu sterowania
Touchscreen Lock – opcja pozwala na zablokowanie wyświetlacza po
ostatnim dotknięciu panelu sterowania. Czas opóźnienia można określić z
zakresu od 1 do 10 minut. W celu odblokowania wyświetlacza należy nacisnąć
klawisz [ENTER/Display On].
Recalibrate Touchscreen – opcja pozwala na przeprowadzenie procedury
kalibracji wyświetlacza. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Display Orientation – menu pozwala na zmianę orientacji wyświetlacza
Normal – standardowa pozycja zawartości wyświetlacza
Inverted – zawartość wyświetlacza odwrócona o 180°
Auto – orientacja wyświetlacza określana jest automatycznie dzięki
czujnikowi grawitacyjnemu
Uwaga: Opcja Auto jest wartością domyślną. W przypadku zmiany orientacji
zawartości wyświetlacza za pomocą tej ikony, opcja Auto zostanie wyłączona.
Temperature unit – za pomocą tego menu możliwa jest zmiana jednostki
temperatury ze stopni Celsjusza (C) do stopni Farenheita (F), i odwrotnie.
Fan Mode – za pomocą tego menu możliwe jest ustawienie maksymalnej prędkości
wentylatorów (High) lub automatycznego doboru obrotów (Auto).
- 25 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Date & Time Settings – za pomocą tego menu możliwe jest ustawienie daty i czasu
w urządzeniu na potrzeby systemu logowania urządzenia (menu View logs). Ustaw
datę i czas przed pierwszym użyciem urządzenia.
Defautl Settings – za pomocą tego menu możliwe jest przywrócenie ustawień
fabrycznych urządzenia.
Zakładka: Tryb manualny [Manual Control]
Reset Functions – menu pozwala na reset urządzenia według modułu lub całego
urządzenia
Total System Reset – opcja reset dla wszystkich funkcji modułów
Pan/Tilt Reset – opcja reset dla modułu ruchu
Zoom Reset – opcja reset dla modułu Zoom
Preset Effect Control – menu pozwala na wyświetlenie ustawień każdego kanału
efektowego
Manual Effect Control – menu pozwala na sterowanie wszystkimi kanałami
urządzenia z poziomu panelu sterowania
Zakładka: Stand-alone
Test Sequences – menu umożliwia na uruchomienie sekwencji testowych/demo bez
potrzeby wykorzystania zewnętrznego sterownika.
Dynamic Mode – tryb uwzględnia wszystkie funkcje urządzenia włączając w
to ruch urządzenia
Static Mode – tryb uwzględnia wszystkie funkcje urządzenia wyłączając ruch
urządzenia. Tryb ten jest idealny do projekcji na płaskich powierzchniach
takich jak m.in. ściana, sufit.Ustal położenie urządzenia, parametry zoom,
focus i hot-spot do pożadanej pozycji i uruchom sekwencje naciskając ikonę
zielonej strzałki ►.
Music Trigger – funkcja ta umożliwia sterowanie programów za pomocą dźwięku
dzięki wbudowanemu mikrofonowi.
Preset Playback – funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać program, który będzie
odegrany w trybie Stand-alone po załączeniu urządzenia. Wybrany program będzie
odgrywany bez przerwy, w pętli, bez zewnętrznego sterownika.
None – opcja wyłącza funkcję Preset Playback
- 26 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Test – opcja uruchamiająca wbudowany program
Prog. 1 – opcja uruchamia stworzony program numer 1
Prog. 2 – opcja uruchamia stworzony program numer 2
Prog. 3 – opcja uruchamia stworzony program numer 3
Play program – za pomocą tego menu możesz uruchomić wbudowany program w
pętli.
Play Program 1 – opcja uruchamia stworzony program numer 1
Play Program 2 – opcja uruchamia stworzony program numer 2
Play Program 3 – opcja uruchamia stworzony program numer 3
Edit Program – za pomocą tego menu możesz dokonać edycji lub stworzyć nowy
program. Urządzenia posiada 3 wolne programy, każdy do 100 kroków. Każdy krok
programu określony jest czasem kroku determinującym czas trwania efektu w czasie
kroku.
Edit Program 1 – opcja edytuje stworzony program numer 1
Edit Program 2 – opcja edytuje stworzony program numer 2
Edit Program 3 – opcja edytuje stworzony program numer 3
Procedura:
1. Wybierz program do edycji (Edit Program 1, Edit Program 2, Edit
Program 3)
2. Wybierz pozycję menu Edit Program Steps
3. Wybierz krok programu Step 1
4. Wybierz pozycję do edycji. Teraz można dokonać edycji ustawień
wartości ustawień poszczególnych efektów. Listę można przeglądać za
pośrednictwem strzałek góra/dół. Opcja Step Time (wartości z zakresu
0-25.5 milisekundy) determinuje czas trwania efektu w czasie kroku.
5. Zatwierdź zmiany kalwiszem [confirm] lub skorzystaj z kalwisza
[confirm+copy] w celu skopiowania ustawień do następnego kroku
programu.
6. Powtórz czynności opsane w punktach 4-6 dla kolejnych króków
programu
7. Po ukończeniu powyższych czynności ustal czas trwania programu
dotykając pól tekstowych Start Step i End Step.
Znaczenie ikon wykorzystywanych w menu Edit Program:
przesuń w dół na następnej stronie
przesuń w góre na poprzedniej stronie
zapisz zmiany i opuść menu
zapisz zmiany, skopiuj do nastepnego
kroku programu i opuść menu
opuszczanie menu bez zapisania zmian
- 27 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Tabela makr Pan/Tilt i P./T. Macro Speed
Zakładka: Serwis [Service]
Adjust DMX Values – menu pozwala na ustawienie wszystkich efektów do
pożądanej wartości przed dokładną kalibracją efektów.
Calibrations – menu umożliwia dokładną kalibrację efektów urządzenia i pobranie
domyślnych wartości.
Calibrate Effects - menu umożliwia dokładną kalibrację efektów urządzenia.
Lista efektów dla których możliwa jest dokładna kalibracja:
Pan – dokładna kalibracja ruchu w poziomie
Tilt – dokładna kalibracja ruchu w pionie
Kalibracja za pośrednictwem panelu sterowania:
1. Odłącz sterownik DMX od urządzenia i przejdź do menu Calibrate Effects
2. Za pomocą klawiszy [up arrow] i [down arrow] odszukaj pożądany efekt i
wybierz go z listy dotykając panelu
3. Wykonaj dokładną kalibrację efektu, ustal pożądaną wartość
4. Powtórz kroki 2 i 3 dla pozostałych efektów
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz [confirm] w celu zapisania wprowadzonych
zmian i wykonania przez urządzenie procedury reset
Kalibracja za pośrednictwem sterownika DMX:
1. Podłącz sterowni DMX do urządzenia i wykonaj kalibrację efektów, ustal
pożądaną wartość
- 28 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
2. Przejdź do menu Calibrate Effects i wykonaj dokładną kalibrację efektu, ustal
pożądaną wartość
Protokół kalibracji:
Po zakończeniu naciśnij klawisz [confirm] w celu zapisania wprowadzonych zmian i
wykonania przez urządzenie procedury reset
Load Default Calibrations – opcja ładuje domyślne (fabryczne) wartości
kalibracji
Updating Software – opcja zezwala na aktualizację oprogramowania urządzenia za
pośrednictwem komputera PC (USB) lub połączenia RS232.
Do wykonania aktualizacji oprogramowania urządzenia wymagane są:
- Komputer PC z systemem operacyjnym 95/98/2000/XP lub Linux
- Programowy DMX Software Uploader
- Kabel typu Flash RS232/DMX
- Robe Universal Interface (USB)
Uwaga1: Aktualizacja oprogramowania urządzenia powinna być przeprowadzona
przez wykwalifikowany personel obsługi serwisu. W przypadku braku kwalifikacji nie
przystępuj do procedury aktualizacji. Zwróć się w tym celu do lokalnego dystrybutora
produktów firmy Robe.
Uwaga2: Adres DMX, adres IP, programy i wszystkie ustawienia w menu Personality
zostaną przywrócone do wartości początkowych.
Procedura aktualizacji oprogramowania urządzenia:
1. Instalacja oprogramowania DMX Software Uploader
a. Pobierz program DMX Software Uploader ze strony www.robe.cz
b. Utwórz katalog na lokalnym dysku twojego komputera, np.
Robe_Uploader
c. Umieść w nim pobrany plik archiwum i rozpakuj go
2. Aktualizacja oprogramowania urządzenia
a. W zależności od wybranego portu podłącz komputer do urządzenia
za pośrednictwem kabla typu Flash RS232/DMX (wejście DMX) lub
Robe Universal Interface (wyjście DMX). Odłącz urządzenie od
wszystkich innych urządzeń (łańcuch DMX, itp.) Włącz komputer i
uruchom urządzenie efektowe. Upewnij się, że wyłączyłeś lampę.
b. Przełącz urządzenie efektowe w tryb aktualizacji włączając opcję
Updating Software. Od tego momentu nie ma możliwości powrotu
menu głównego panelu sterowania urządzenia. Jeżeli chcesz
przerwać proces aktualizacji musisz wyłączyć i włączyć ponownie
urządzenie.
c. Zaleca się wyłączenie wszystkich programów przed przystąpieniem
do aktualizacji oprogramowania urządzenia efektowego.
- 29 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
d. Uruchom program DMX Software Uploader. Wybierz pożądany port
i naciśnij przycisk Connect (wybierz COM dla portu szeregowego,
DreamBox1 dla portu USB). Jeżeli połączenie zostanie nawiązane
poprawnie, rozpocznij wgrywanie nowego oprogramowania
naciskając klawisz Start Uploading. Proces aktualizacji może trwać
do kilku minut. Jeżeli nie została zaznaczona opcja inkrementalnej
aktualizacji „Incremental Update”, to wszystkie procesory zostaną
zaktualizowane (włączając te, które zawierają identyczne
oprogramowanie co aktualnie wgrywane do urządzenia).
Jeżeli życzysz sobie tylko aktualizację starszych wersji zaznacz
powyższą opcję.
Nie przerywaj procesu aktualizacji.
Po zakończeniu procesu aktualizacji zostanie wyświetlony
komunikat „The fixture is succesfuly updated”, a urządzenie wykona
reset i uruchomi się z nowym oprogramowaniem.
Uwaga: Jeżeli aktualizacja została przerwana (np. zanik napięcia), to
urządzenie pozostanie w trybie aktualizacji. Należy wówczas powtórzyć
proces aktualizacji oprogramowania od początku.
- 30 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
RDM
Urządzenie jest zgodne ze standardem RDM (Remote Device Management). RDM
jest dwukierunkowym protokołem komunikacji wykorzystywanym z protokołem DMX
512. RDM jest nowym, otwartym standardem do konfiguracji i monitorowania stanu
urządzeń DMX 512.
Protokół RDM pozwala na dołożenie do danych DMX 512 dodatkowych informacji
bez wpływu na urządzenia nie wspierające tego protokołu. Wykorzystując specjalny
„Start Code” i zgodnie ze specyfikacją czasu DMX 512, protokół RDM pozwala
konsoli lub dedykowanemu kontrolerowi RDM na wysyłanie komend i odbieranie
komunikatów z pożądanego urządzenia efektowego.
- 31 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Komunikaty błędów
Jakiekolwiek błędy, które mogą wystąpić w czasie pracy z urządzeniem
sygnalizowane są za pomocą ikony, migającej na wyświetlaczu panelu sterowania.
Naciśnij klawisz [ESCAPE], aby wyświetlić komunikat aktualnego błędu.
Opis komunikatów błędów:
Temper.Sensor Error
Komunikat ten informuje użytkownika, że wystąpił błąd komunikacji pomiędzy
czujnikiem temperatury w ruchomej głowie a głównym procesorem w podstawie
urządzenia, w wyniku czego lampa została wyłączona.
Pan Error 1 (Pan Error 2)
Komunikat ten pojawi się po zresetowaniu położenia w poziomie jarzma w wyniku,
którego jarzmo nie powróciło do standardowej pozycji.
Tilt Error 1 (Tilt Error 2)
Komunikat ten pojawi się po zresetowaniu położenia w poziomie jarzma w wyniku,
którego jarzmo nie powróciło do standardowej pozycji.
- 32 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Specyfikacja techniczna
- 33 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
- 34 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Konserwacja i czyszczenie
Podczas inspekcji następujące elementy urządzenia i konstrukcji powinny być
dokładnie sprawdzone.
1. Połączenia gwintowe
2. Zawieszenie urządzenia (klamry, uchwyty montażowe)
3. Konstrukcja, na której jest zamontowane urządzenie
4. Połączenia elektryczne
5. Elementy mechaniczne urządzenia
6. Elementy optyczne urządzenia
7. Kable zasilania
Zagrożenie życia!
Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed jakąkolwiek
ingerencją wewnątrz urządzenia.
Obowiązkiem jest utrzymywanie urządzenia w czystości, z unikaniem odkładania się
kurzu, płynu pochodzącego z maszyn do dymu czy innych zanieczyszczeń na
jednostce. W przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji znacznego spadku
możliwości urządzenia. Do celów porządkowych używaj miękkich, przeznaczonych
do tego celów środków czystościowych. Nigdy nie stosuj żadnych rozpuszczalników.
Zaleca się cotygodniowe czyszczenie soczewki wyjściowej urządzenia, comiesięczne
wiatraka chłodzenia.
Wnętrze urządzenia należy czyścić raz do roku przy użyciu odkurzacza lub
sprężonego powietrza.
Urządzenie nie zawiera żadnych części serwisowalnych przez użytkownika poza
bezpiecznikiem. Czynności serwisowe mogą być przeprowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel.
Dokonując jakiejkolwiek wymiany elementów składowych jednostki pamiętaj, aby
stosować oryginalne części producenta urządzenia.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora
w celu przeprowadzenia naprawy/wymiany elementu przez wykwalifikowany
personel.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem urządzenia.
- 35 -
Wersja polska – PROLIGHT 2011 – www.prolight.com.pl
Wymiana bezpiecznika
W celu wymiany bezpiecznika należy:
1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania
2. Zdejmij tylną osłonę podstawy urządzenia odkręcając w tym celu 6 śrub
mocujących
3. Wyjmij wadliwy bezpiecznik z gniazda
4. Wsuń nowy bezpiecznik do gniazda
5. Zamocuj osłonę
Tłumaczenie: Rafał Studziński, e-mail: trusardi@go2.pl, tel.: +48 609 702 463
- 36 -
Download PDF
Similar pages
Ierīces apraksts.