Installation af ekkolod

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128
Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX
Installation og betjeningsvejledning
FairPoint 2003
Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer af Lowrance/Eagle familiens højkvalitets ekkolodder. Dette instrument er
nemt at betjene ud fra menuer og skærmknapper. Instrumenterne kan også
vise temperaturen i overfladevandet.
Specifikationer
X47 & X47EX:
Dimensioner:
Strøm:
Strømforbrug:
Sendefrekvens:
Sendestyrke:
Display:
Sprog:
X47: 14,7 cm høj – 10,8 cm bred – 6,6 cm dyb
X47EX: 13.8 cm høj - 17.6 cm bred - 8.6 cm dyb
10-17 vDC
110 ma uden lys
250 ma med lys
200 kHz
800 watt (peak-to-peak)
100 watt (RMS)
168 (H) X 160 (B) Supertwist LCD
Engelsk
Cuda 128 & 128 bærbar:
Dimensioner:
14,7 cm høj – 10,8 cm bred – 6,6 cm dyb
Strøm:
10-17 vDC
Strømforbrug:
110 ma uden lys
250 ma med lys
Sendefrekvens:
200 kHz
Sendestyrke:
800 watt (peak-to-peak)
100 watt (RMS)
Display:
128 (H) X 65 (B) Supertwist LCD
Sprog:
Engelsk
Cuda 168 & 168EX:
Dimensioner:
Cuda 168:14,7 cm høj – 10,8 cm bred – 6,6 cm dyb
Cuda 168EX: 13.8 cm høj - 17.6 cm bred - 8.6 cm dyb
Strøm:
10-17 vDC
Strømforbrug:
110 ma uden lys
250 ma med lys
Sendefrekvens:
200 kHz
Sendestyrke:
800 watt (peak-to-peak)
100 watt (RMS)
Display:
168 (H) X 132 (B) Supertwist LCD
Sprog:
Engelsk
2
Vigtigt om temperaturforhold:
Opbevaringstemperaturen for instrumentet er minus 20 til plus 75 grader Celsius. Hvis instrumentet opbevares under koldere eller varmere temperaturer
end dette interval, kan der opstå skade på displayets LCD krystaller, og sådanne skader vil ikke være omfattet af garantien.
Indhold
Installation af transducer
Placering – Generelt …………....................4 Samling og montering af transducer.............5
Indenbords montering eller ............................ Indenbords montering ………......................7
hæk montering ……….................................4 Indenbords installation……....…..................8
Installation af ekkolod
Tilkobling af strøm……………..............…..9 Snaplås montering………….....………...10
Bøjlemontering…………………….....….9 Bærbar model……………...…………….10
Betjening af ekkoloddet
Tastaturet……………………..............…12
PWR/CLEAR………………....………..12
MENU FWD/MENU REV…….....…….12
Op og ned pilene…………….............….13
Skærmen - generelt……….........................13
Hukommelse…………......……………...13
Menuer…………………...........………...13
Range – Automatisk (Dybdeskala)…......14
Zoom……………..........………………...14
Øvre og nedre grænser for dybdeskala........14
Sensitivitet (følsomhed)…..............…….15
Grayline© (grålinie)….............................16
FISH I.D.™ (Fiskesymboler)…………...17
FishTrack (fiskedybder)……...………….18
Chart Speed………………....…………..19
Noise Reject (Støjfilter)…….…………..19
Alarmer……………...................……….19
Fiskealarmen……....................…………..19
Dybdealarmer………....................……...20
Lavtvandsalarm………...........………….20
Dybtvandsalarm…....................………...20
Lyset på skærmen…............................….20
Skærmkontrast………...................……..20
Dybdemål……………….............……….21
Genindstilling til fabriksindstillinger...........1
System Info……............................……….21
Simulatoren…………..............…………...21
Dybde og temperatur udlæsning (Store tal).21
I tilfælde af problemer med ekkoloddet......22
3
Placering og installation af
transducer
Til disse ekkolodder medfølger en transducer til hækmontering. Monteringsbeslaget er lavet så transduceren nemt kan slå op i beslaget, såfremt den rammer noget. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Transduceren kan også, såfremt det er en glasfiberbåd, limes fast indeni båden.
Læs denne vejledning omhyggeligt før installationen påbegyndes. Bestem
hvilken montering, der egner sig bedst til båden. Vær meget omhyggelig ved
montering indeni skroget, da det ikke kan gøres om når epoxy limen først er
størknet. Husk at placering af transduceren er det mest kritiske ved ekkolodinstallation.
Placering – Generelt
1.Transduceren skal placeres et sted hvor vand flowet er homogent, dvs. uden
luftbobler og turbulens. Hvis transduceren skal monteres indenbords dvs. på
indersiden af skroget, skal ydersiden, altid være i vandet. Hvis transduceren
ikke sidder et sted med konstant vandflow og uden forstyrrelser, ses interferens på skærmen i form af tilfældige linier eller prikker når båden bevæger
sig.
2. Transduceren bør placeres vandret så lydbølgerne går lodret ned.
3. Hvis transduceren monteres på hækken, så vær sikker på at den ikke er i
vejen for traileren eller udsat ved søsætning. Husk også at holde en afstand til
skruen på omkring 30 cm for at undgå støj. Vælg helst et sted så langt nede i
vandet som muligt.
4. Hvis det er muligt, føres transducerkablet udenom andre ledninger. Al elektrisk støj fra ledninger kan ses på ekkoloddet.
Indenbords montering eller hækmontering
Typisk vil en indenbords montering give et meget fint billede ved høj fart, og
et nogenlunde resultat i dybden. Tilmed er den beskyttet mod slag fra sten og
ting, der flyder i vandet, og den kan ikke slås af under søsætning.
4
Imidlertid er der visse ulemper ved en indenbords montering.
For det første mister man noget signal fordi ekkoet skal igennem (og tilbage)
skroget. Selv på de bedst egnede skrog vil der være et tab. Dette skyldes
skrogets konstruktion. For det andet kan transducerens vinkel ikke justeres.
Dette kan være et problem i de skrog, hvor der er en stor forskel på bådens
vinkel i fart og når den ligger stille. Følg vejledningen herunder for at afgøre
om en indenbords montering er en god ide.
Samling og montering af transducer
Den bedste måde at installere denne transducer, er ved at samle delene først,
uden at stramme skruerne, og holde beslaget fast på hækken, for at undersøge
om transduceren kan indstilles vandret.
1. Pres de to små plastskiver (”tandhjul”) ind i siderne på beslaget som vist på
tegningen. Bemærk de små bogstaver der er indstøbt i dem. Placer hvert beslag så prikken på beslaget står udfor ”A”. (Se tegning.) Denne position sætter
transduceren vandret på en hæk med 14° hældning. De fleste hække har sådan
en hældning.
2. Skub transduceren ind imellem de to skiver. Skyd bolten midlertidigt igennem transducerbeslaget og hold det mod hækken. Se om den sidder vandret.
Gør den det, er ”A” -valget korrekt.
Er den ikke vandret startes forfra med transduceren drejet til position ”B” osv.
3. Når den korrekte position er fundet, samles transducer og beslag som vist
på tegningen. Stram ikke bolt og møtrik endnu.
5
4. Hold transducer og beslag mod
hækken. Transduceren skulle nu
gerne være nogenlunde vandret.
Bunden af beslaget skal flugte med
undersiden af skroget. Beslaget må
under ingen omstændigheder gå ud
over kanten! Marker to borehuller på
4 mm (5/32”),til de #10 skruer, der
leveres med instrumentet. Bor hullerne.
5. Fjern transduceren fra beslaget og
saml det hele igen med kablet løbende bagom (se tegningen). Sæt beslaget med transducer på hækken. Skub
beslaget op eller ned så det flugter
med skrogets bund. Fastgør beslaget
i skroget. Juster transduceren så den
er vandret. Stram bolten indtil den
rører skiven, og drej derpå yderligere1/4 gang rundt. Stram ikke bolten
for meget! Gør man det, kan transduceren ikke give efter og svinge
op, hvis den rammer noget.
6. Før kablet op til ekkoloddet. Læg
det ikke alt stramt, og buk det ikke
for kraftigt. Der må gerne være lidt
at give af. Husk at undgå, at kablet
ligger op ad strømførende kabler.
Elektriske felter fra kabler kan resultere i støj i ekkolodbilledet.
Advarsel:
Fastgør transducerkablet til hækken tæt på transduceren. Det er med til at sikre, at transduceren ikke
slynges ind i båden, hvis den skulle rives af ved et uheld.
7. Foretag en testsejlads for at se om det fungerer som det skal. Hvis bundbil6
ledet tabes ved høj fart, eller der optræder støj på skærmen, så prøv at flytte
beslaget længere ned (såfremt det er monteret højt på hækken). Ellers undersøg om andre kabler ligger så tæt, at de kan forstyrre signalet.
Indenbords montering (kun for 20º transducer)
En transducer der skal monteres indenbords, skal sidde et sted hvor der ikke
er luftbobler i limen eller flere lag glasfiber. Forudsætningen for at transduceren kan skyde igennem skroget, er at det er homogent. Er der flere lag eller
lim med luft i, vil lydbølgerne reflekteres af disse og derfor aldrig kunne virke
efter hensigten. Skal transduceren monteres på et dobbeltskrog, skal der skæres igennem inderskroget, så transduceren kan placeres på indersiden af yderskroget. Transduceren kan nu limes fast på yderskroget med epoxylim. Når
limen er hærdet, er skroget vandtæt og sikkert. Husk at ekkosignalet kun kan
gå igennem massivt glasfiber. Luftbobler/hulrum i skrog eller lim vil reducere
eller fjerne ekkosignalet.
7
Når den bedste indenbords placering skal findes, kan man gøre det på søen.
Anker op på ca. 20 meter vand. Hæld lidt vand i bunden af båden (hvor
skroget er blotlagt), eller i en plasticpose med vand. Tilslut transducer til
ekkolod, tænd for loddet og hold transduceren nede i vandet fra rælingen.
Juster sensitiviteten indtil et sekundært bundekko ses på skærmen. (Man
skal slukke for både automatisk indstilling og ASP.) Lad herefter indstillingerne være!
Dernæst, tag transduceren ud af vandet og sæt den i vandet i bunden af båden. Læg mærke til om der et mærkbart fald i sensitiviteten. Det sekundære
bundekko forsvinder muligvis og bundekkoet taber sin intensitet.
Flyt transduceren indtil det bedste sted findes. Hvis sensitiviteten skal øges
meget for at kompensere for skroget, skal transduceren monteres udenbords
i.e. på hækken. Hvis ikke, så marker det bedste sted på inderskroget og følg
de næste instruktioner om fastgørelse af transducer.
Indenbords installation (kun for 20º transducer)
1. Sørg for at stedet hvor transduceren skal limes fast, er helt rent, tørt og fri
for rester af olie eller fedt. Slib begge flader med 100 korn sandpapir. Overfalden af skroget skal være helt plan således at hele transducerfladen er i
kontakt.
2. Følg instruktionerne på epoxylimen, og mix det grundigt men langsomt,
så der ikke røres luftbobler ned i det. Fordel en lille smule på transduceren
som vist på tegningen, og fordel en lille smule på det slebne område af skroget.
Placer transduceren i epoxylimen; drej den grundigt ned og mas den lidt
rundt så alle luftbobler presses ud. Transduceren skulle
gerne sidde helt plant med
skroget med et minimum af
epoxy imellem. Når limen er
hærdet, føres kablet til instrumentet.
8
Installation af ekkolod
Tilkobling af strøm
Instrumentet bruger 12 volt. Forbind strømkablet via sikringsholderen direkte
til batteriet. Strømkablet kan forbindes til en anden enhed eller terminal, men
der kan opstå problemer med elektrisk interferens med denne løsning. Det er
derfor bedst at bruge første løsning (se tegning). Er kablet ikke langt nok, forlænges det med en ledning af tilsvarende eller kraftigere dimension.
Vigtigt! Brug ikke ekkoloddet uden en 3 amp. sikring. Såfremt det undlades
bortfalder garantien ved skade.
Bøjlemontering (Cuda 168EX og X47EX)
Man kan montere ekkoloddet på et panel eller fra loftet, med det medfølgende
bøjlebeslag. Det kan også skotmonteres. I den engelske manual er der en udførlig beskrivelse inkl. skabelon til udskæring. Der er tilmed drejefoden (se
katalog). Med denne montage kan instrumentet med bøjlemontagen, drejes i
alle vinkler. Med hvert montage kit følger en brugsanvisning.
Monter instrumentet hvor det tydeligt ses og ikke er i vejen. Sørg
for at der plads omkring det til
kabler, og til at det kan vippes,
når det er påkrævet. Hvis det panel det monteres på er tyndt, skal
det forstærkes på indersiden med
en plade.
9
Bor et hul i panelet til strøm- og transducerkabler. Hullet skal være mindst 3
cm i diameter, før begge kabler kan være der. Når kablerne er trukket igennem, fastgøres beslaget til panelet.
Sæt instrumentet i beslaget som illustreret herover.
Snaplåsmontering
Cuda 128 og Cuda 168 samt Lowrance X-47 leveres med en ny montage. Den
er nem og enkel at montere og det er nemt at tage ekkoloddet med sig efter
brug. Bemærk de små åbninger i soklen der låser kablet fast. Ekkoloddet frigøres med et let pres på de to fingerknapper.
10
Bærbar model
Cuda 128 leveres også i en
bærbar udgave hvor det sidder
på en batterikasse. Batterierne
skal være D eller AA 1,5 volt.
Til de bærbare modeller leveres en sugekoptransducer, der
placeres på et plant sted på
bådsiden. Bemærk at en sugekoptransducer nemt rives af,
af vandpresset og derfor kun
bør være monteret ved lav fart
og derunder.
11
Betjening
Tastaturet
Tastaturet på ekkolodderne er ganske enkelt. Det består af 4 knapper. Enklere
kan det næppe blive. Hver gang en knap/tast aktiveres lyder der et kort bip.
PWR/CLEAR (1)
Brug denne tast til at tænde/slukke for instrumentet. Den renser også skærmen
for menuer og menuvalg. Bemærk: Tasten skal holdes nede i 5 sekunder for
at slukke for instrumentet.
MENU UP/MENU DOWN (2 & 3)
Man får adgang til mange funktioner via menuer. ”MENU UP” ruller fremad
på menuen, mens en ”MENU DOWN” bakker igennem menuerne. For at se
den første menu, trykkes blot på en af MENU-tasterne. For at se de andre menuer trykkes igen på en MENU tast. Instrumentet starter automatisk på den
menu, der blev besøgt sidst næste gang menufunktionen bruges.
12
Op og ned pilene (4)
Disse pile bruges til at indstille stort set alle funktioner i instrumentet.
Skærmen - generelt
Lyset blinker i omkring 20 sekunder når instrumentet tændes. Menuen for
baggrundslyset ses herefter på skærmen. For at tænde for lyset trykkes på oppilen. Trykker man ikke på en pil, forsvinder menuen af sig selv i løbet af få
sekunder. Med PWR kan menuen fjernes omgående.
Når ekkoloddet tændes ses en skærm som den til højre. Fish I.D. -funktionen
er ikke slået til. Dybdeskalaen vises i højre side af skærmen. På den viste
skærm er dybdeområde 0 til 80 fod og bunden er i 36,9 fods dybde. Vandtemperaturen er 34,5ºF.
Hukommelse
Instrumentet har en permanent hukommelse indbygget der gemmer alle brugerindstillinger, selv
når strømmen afbrydes. Det behøver ikke, og bruger ikke et internt backupbatteri.
Menuer
Instrumentet bruger menuer når man skal have
adgang til funktioner og indstillinger. Med disse
kan man skræddersy det efter forholdene og ens
egne præferencer. Taber man overblikket og skal
rydde menuerne fra skærmen, trykkes blot på
PWR/CLEAR.
13
Range – Automatisk (Dybdeskala)
Når instrumentet tændes første gang, vil det automatisk justere range (dybdeskala) og sensitivitet
efter vandforholdene, og placere billedet af bunden i nederste halvdel af skærmen. Det kaldes
Auto Ranging og er en del af den automatiske
funktion. Man kan se bort fra denne funktion og
manuelt vælge dybdeskala. Tryk på MENU indtil
"RANGE" ses. Vælg ”Man” og derefter område
som vist på skærmen til højre. Brug piletasten til
at vælge dybdeskala. Når det er gjort trykkes på
PWR/CLEAR for at fjerne fra skærmen.
Instrumentet har følgende dybdeskalaer: 10, 20,
40, 80, 160, 320, og 640 fod
og tilsvarende i meter.
Zoom
Når der ”zoomes” på billedet forstørres fiskesignaler (pilen på billedet) og detaljer. Hvis instrumentet
kører automatisk, følger den bunden så den altid
ses nederst på skærmen. Således kan man altid se
detaljer og samtidig forstørre alle ekkoer der dukker op på skærmen. Instrumentet følger ikke automatisk bunden i manuel tilstand.
For at anvende zoom, trykkes på MENU plus op
eller ned indtil ZOOM menuen som vises på billedet til høre. Tryk på PWR/CLEAR for at rense
skærmen.
Når skærmen er i zoom-tilstand, vil den vise en zoom indikatorboks i øverste
venstre hjørne af skærmen. Det skal minde om at billedet er forstørret.
Øvre og nedre grænser for dybdeskala
Udover Zoomfunktionen, der forstørrer alle ekkoer på skærmen, kan man
zoome ind på en bestemt del af vandsøjlen med funktionen Øvre og Nedre
grænser på Range menuen.
14
I mellem den øvre og nedre grænse, skal der være mindst 10 fod. Den begrænsning fungerer ikke når instrumentet kører på automatikken, og derfor
skal man vælge manuel (Man) under ”Range Zoom”.
Herefter indstilles på undermenuen ”Zoom Size”, det interval der skal vises.
Det sker med Piletasterne.
Man kan vælge imellem disse grænser: 0-10, 5-15, 10-20, 15-30, 20-40, 3060, 40-80, 60-120, 80-160, 120-140, 160-320, 240-480 og 320-640 fod og
tilsvarende i meter.
Tryk på PWR/CLEAR for at fjerne menuen igen.
Sensitivitet (følsomhed)
Følsomheden kontrollerer instrumentets evne til at opfange ekkoer. Ved en
lav følsomhed udelades meget af bundinformationerne, signaler fra fisk og
andre interessante informationer. En høj følsomhed viser disse detaljer, men
kan også forstyrre skærmbilledet med mange uønskede signaler (”støj” og
”fejl-ekkoer”). Ved at eksperimentere med følsomheden, finder man det niveau, hvor bunden vises som god og solid med Grayline (grålinie) og hvor der
er en smule overfladestøj. Dette giver det bedste billede.
Følsomheden justeres op indtil bunden vises tydeligt, samt øges yderligere lidt
hvis instrumentet er sat til Automatisk. Så er man sikker på, at det kan vise
alle fiskeekkoer samt andre detaljer.
Dog er der situationer, hvor det er nødvendigt at øge eller sænke følsomheden. Det sker typisk når man skal se flere detaljer og derfor øger følsomheden.
Man regulerer følsomheden på samme måde, uanset om instrumentet er i automatisk tilstand eller ej.
Sensitiviteten ændres ved at trykke op én af de to menuer taster indtil sensitivitetsmenuen dukker op. Hvis automatikken er slået til, trykkes ned ad på piletasten for at skifte til "Manual". Tryk herefter på MENU OP. Sensitivitets
menuen ses nu som vist på billedet til højre. For at øge/sænke sensitiviteten
trykkes på op/ned-pilen. På menuen ses hvor høj sensitiviteten er, dvs. hvor
stor en del af signalerne der vises på skærmen. Man kan løbende se effekten
på de viste ekkoer. Tryk på PWR/CLEAR for at rense skærmen for menuen.
15
Justering af sensitivitet
Tryk på MENU indtil Sensitivity Adjustment ses. Brug piletasterne til at øge
eller sænke niveauet. Tryk på PWR for at rense skærmen igen. Man kan justere sensitiviteten for både manuel og automatisk tilstand.
Grayline© (grålinie)
Grayline lader dig skelne mellem stærke og svage ekkoer. Den ”tegner” kun
de signaler, der er stærkere end den valgte tærskel. På den måde kan man
f.eks. skelne mellem blød og hård bund. Eksempelvis vil en blød, mudret eller
grødedækket bund sende et svagere signal, hvilket ses med en smal grayline –
eller slet ingen. En hård bund sender et kraftigt signal tilbage, der tegner en
bred grayline.
16
Hvis du har to ekkoer af samme størrelse men kun det ene har Grayline, så er
dette det kraftigste. På den måde kan man lære sig at skelne f.eks. grøde over
bunden fra en trærod, eller fisk fra sten.
Graylinien kan justeres. Eftersom Grayline viser forskellen mellem svage og
stærke ekkoer, kan en justering af følsomheden også kræve en justering af
Graylinen. Graylineværdien når instrumentet tændes er velegnet til de fleste
situationer, men du kan eksperimentere med instrumentet for at finde den
graylineværdi, der passer bedst til dit fiskeri.
Grayline justeres med MENU. Med Pileknappen justeres procenten, indtil
niveauet er passende. Effekten ses omgående på skærmen. Eksperimenter med
Grayline indtil billedet står bedst.
FISH I.D.™ (Fiskesymboler)
De ekkoer der markeres med et fiskesymbol, opfylder bestemt krav. Mikrocomputeren i instrumentet analyserer alle ekkoer og eliminerer f.eks. overfladestøj, springlag og andre uønskede signaler. I de fleste tilfælde er de resterende signaler fisk. Fiskesymbolfunktionen placerer derfor fisk på skærmen i
stedet for ekkoer. Der er adskillige størrelser på fiskesymbolerne. Størrelserne
bruges til at vurdere størrelsen af de forskellige ekkoer. Dvs. når instrumentet
viser et lille fiskesymbol, viser det en lille fisk osv.
Mikrocomputeren er avanceret, men den kan blive narret. Den kan f.eks. ikke
skelne fisk fra objekter nede i vandet, store luftbobler, andre havdyr. F.eks. er
17
grene på et sunket træ, noget af det sværeste at skelne fra fisk. Det hænder
derfor at man ser fiskesymboler på skærmen, når der i virkeligheden ingen
fisk er. Praktisk erfaring vil efterhånden lære brugerne at skelne ekkoerne og
bruge fiskesymboludlæsningen korrekt.
Default for fiskesymbolfunktionen er OFF. Man tænder for fiskesymbolerne
ved at trykke på MENU Up eller Down indtil Fish I.D. menuen dukker op.
Fremhæv enten ”ON” eller ”OFF” med piletasterne. Alle de ekkoer instrumentet opfatter som fiskeekkoer, vises herefter som fisk.
FishTrack (fiskedybder)
Fiskedybdefunktionen, viser i hvilken dybde
fiskeekkoet kommer fra (pilen), så man véd i
hvilken dybde man skal fiske. Funktionen
tændes automatisk når Fish I.D. tændes første
gang. Funktionen tændes/slukkes på Fish ID
menuen under Track On. Vælg On eller Off
med pilene.
18
Chart Speed
Den hastighed billedet kører over skærmen med,
kaldes for Scroll Speed. Den kan justeres ved at
trykke på MENU indtil Chart Speed menuen
ses. Skærmhastigheden øges/sænkes med pil
op/ned. Når instrumentet tændes, er hastigheden
maksimal.
Skal billedet fryses/ekkoloddet stoppes, så tryk
på MENU og vælge Chart Scroll menuen. Herefter trykkes på ned indtil ”Min”.. Billedet fryser og "STOP" ses øverst på skærmen. Kort startes igen med et tryk på op-pilen.
Noise Reject (Støjfilter) & ASP (Advanced Signal Processing)
Noise Reject systemet, er et støjfilter, der overvåger alle ekkoer og bestemmer
hvilke der er støj, og dermed kan udelukkes. Det betyder at ægte ekkoer vises
på skærmen med et minimum af fnidder. Funktionen er nyttig når der ikke er
tid til at finindstille sensitiviteten og andre indstillinger. Som udgangspunkt er
Noise Reject sat til medium. Man ændrer indstilling, på menuen med op/ned
pilene. Afslut med PWR/CLEAR for at rense skærmen.
Alarmer
Fiskealarmen
Fiskealarmen advarer hver gang et ekko med fiskeform dukker op på skærmen. Fiskealarmen slås til ved at bladre i menuer med MENU indtil
"FISH ALARM" dukker op. Vælg derpå ON/OFF med piletasten.
19
Dybdealarmer
Dybdealarmerne aktiveres, når dybden bliver mindre end ”Shallow
Alarm” (lavt vandsalarm) er stillet til, eller større end ”Deep Alarm” (dybt
vandsalarm) er stillet til. Hvis ”Shallow Alarm” f.eks. sættes til 10 fod vil
alarmen advare, når der bliver mindre end 10 fod dybt. Den vil blive ved med
at advare, indtil der igen er mere end 10 fod til bunden.
”Deep Alarm” virker lige modsat, den advare hvis dybden overstiger den
valgte værdi. Begge alarmer virker kun på det digitale bundsignal. Derved
undgås at andre ekkoer aktiverer alarmerne. Slås den digitale dybde fra, fungerer disse alarmer ikke. Alarmerne kan i øvrigt bruges samtidigt eller hver
for sig.
Begge alarmer indstilles på samme måde, dog fra hver sin menu.
Lavtvandsalarm
Indstilling af lavtvandsalarmen sker ved at trykke på menu indtil "SHALLOW
ALARM" dukker op. Indstil med piletasten.
Tryk på op-pilen for at slukke for alarmens advarsels tone, indtil den udløses
igen.
Man slukker for alarmen, ved at trykke på MENU indtil menuen dukker op.
Her vælges OFF med piletasten.
Dybtvandsalarm
Dybtvandsalarmen indstilles på samme måde som ovenfor.
Lyset på skærmen
Baggrundlyset/lyset på skærmen, reguleres med menuen ”Back Light” og piletasterne.
Skærmkontrast
Man kan justere skærmens kontrast efter det forhåndværende lys, og efter
hvilken vinkel man ser på den fra.
Tryk på en menu tast indtil ”Disp Contrl” ses. Indstil med piletasten. Skærmen opdateres løbende. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR.
20
Dybdemål
Dybden kan vises i fod, favne eller meter. Tryk på menu indtil ”Units” ses og
vælg med piletasten. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR.
Genindstilllng til fabriksindstillinger
Denne procedure bruges når man ønsker at instrumentet skal have fabriksindstillingerne igen, dvs. som ved levering.
Sluk for instrumentet. Tryk på og hold Ned pilen og menu Down knappen
nede på samme tid mens der trykkes på PWR. Slip tasterne mens instrumentet
starter op og alle indstillinger er igen som da det forlod fabrikken.
.
System Info
For at vise system info, vælges ”Unit Type”. Fjern menuen igen med PWR/
CLEAR.
Simulatoren
Instrumentet er forsynet med en simulator, så man kan prøve alle dets funktioner uden at skulle på vandet. Når simulatoren kører ses en advarsel.
Simulatoren startes ved at vælge ”Sonar Sim” og vælge On (Off) med piletasterne.
Dybde og temperatur udlæsning
Størrelsen på de cifre der viser disse udlæsninger, kan ændres individuelt til
medium eller large.
For at ændre disse, trykkes på en MENU tast indtil "Depth Size" eller Temp
Size” ses. Brug en menutast til at finde den aktuelle undermenu og vælg med
piletasten. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR.
21
I tilfælde af problemer
med ekkoloddet
Hvis instrumentet ikke fungerer, eller hvis der er brug for teknisk assistance,
prøv nedenstående guide først, før forhandler eller importør kontaktes. Det er
meget muligt problemet kan afhjælpes på stedet.
Instrumentet tænder ikke:
1.
2.
3.
4.
Kontroller strømkablet, både kontakter og ledning.
Kontroller at strømkablet er forbundet korrekt. Den røde skal være
tilsluttet positiv og sort til negativ.
Kontroller sikringen.
Mål spændingen på batteriet til ekkoloddet . Den skal være mindst 11
volt. Hvis ikke, er forbindelsen for dårlig eller batteriet skal oplades.
Instrumentet fryser, låser eller fungerer uregelmæssigt:
1.
2.
3.
Elektrisk støj fra en motor, elmotor eller anden del kan forstyrre
instrumentet. Leder man kablerne til ekkoloddet en anden vej, er det
muligt det hjælper. Før ekkoloddets strømkabel direkte fra batteriet i
stedet for via en sikringssblok, eller undgå det deler strøm med andre
instrumenter inkl. tændingen (det er generelt et godt råd).
Kontroller at transducerkablet ikke er beskadiget.
Kontroller både transducer og strømstikkene, og at de sidder ordentlig
monteret.
Svagt bundekko, fejl i digitale udlæsninger, eller ingen fiskeekkoer:
1.
22
Kontroller at transduceren vender lodret ned (se tegning). Rens overfla
den på transduceren. Olie, snavs og brændstof kan danne en
film på transduceren der forringer ydelsen. Hvis transduceren er
monteret indenbords, kan den kun skyde igennem et lag glasfiber, og
skal være monteret solidt (uden luftrum/-bobler) til skroget. Brug ikke
RTV silikone lim eller Marinetex.
2.
Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet. Det medfører
at ekkoloddet automatisk øger støjfilteret med det uundgåelige resultat,
at færre og færre signaler vises på skærmen, inkl. fiskeekkoer.
3.
Der er muligvis dybere end ekkoloddet kan klare. Hvis ekkoloddet ikke
kan finde bunden mens automatikken er sat til, vil tallene på s k æ r
men blinke. Muligvis ændrer det dybdeskalaen til grænser der l a n g t
overstiger farvan- det. Hvis det sker så går over i manuel indstil
ling, og skifte dybdeområde til et realistisk område, og øg følsom
heden . Når man når lavere vand skulle bunden tegnes igen.
Kontroller at batteriets spænding er ok. Hvis det falder, falder også
instrumentets ydeevne.
4.
Bundekkoer forsvinder ved høj fart, eller bundekkoerne er usikre, eller
svage bundekkoer mens båden bevæger sig.
1.
2.
Transduceren sidder måske i turbulent vand. Den skal monteres i en
ren vandstrøm uden bobler for at den kan fungere ved alle hastigheder.
Det tekniske udtryk for denne fejl er ”Cavitation”
Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet, hvorved det
automatisk øger støjfiltret og fjerne svagere ekkoer. Afhjælp problemet
ved at flytte ekkoloddets kabler væk fra bådens kabler.
Ingen fiskebuer når Fish ID (fiskesymboler) er slået fra:
1.
2.
3.
4.
Kontroller at transduceren peger nedad (se tegning). Det forudsager de
fleste tilfælde hvor fiskebuer ikke ses.
Følsomheden er muligvis ikke høj nok. Når følsomheden er for lav vises
kun de fisk der er lige under båden, og ikke fisk længere ude i keglen
(se tegning).
Brug zoomfunktioen. Det er meget lettere at vise fiskebuer når der er
zoomet ind på det område hvor de står. Ved store dybder og mindre
fisk, siger det sig selv at ekkoeren er små i forhold til hele billedet.
Båden skal bevæge sig med lav trollingfart for at fiskebuerne kan ses.
Hvis båden ligger stille ses fiskene som lige vandrette linier
23
Dansk importør:
FairPoint A/S
Hejrevang 21F
3450 Allerød
Tlf: 4814 2414
24
Download PDF
Similar pages
brugermanual brukerveiledning pilar 13 l pilae 13 h
Kapitel 12 - Fangst- og redskabsovervågning (pdf - 2