Brugsanvisning
TV-Dex
Indhold
pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
din nye tv-dex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TV-controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TV-Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LysdiodeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kom godt i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
tilslutning af enhederne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ved brug af mere end én tv-base . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lydtransmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Justering af lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lydløs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HA-mik Fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
genopladning af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
vedligeholdelse og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
sikkerhedsadvarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
regulatorisk information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
3
pakkens indhold
din nye tv-dex
Brugsanvisning
Vi håber, du bliver tilfreds med din nye DEX™ TVController og TV-Base. Denne brugsanvisning forklarer, hvordan disse enheder skal betjenes. Læs
venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden
ibrugtagning.
TV-controller
1.TV-controller
2.TV-Base
Boks 1:
Mini-USBstrømforsyning
1.
Boks 2:
Halssnor
Boks 3:
a. 3.5 mm jack-stik til
3.5 mm jack-kabel
b. 3.5 mm jack-stik til
phono-kabel
2.
a. b.
Boks 4:
a. TV-Base
b. SCART-adapter
a. b.
4
5
TV-controller
TV-Base
Controlleren er forsynet med fire taster:
På basens bagside finder du følgende indgange:
1.Lydtransmission til/fra
2.HA-mik Fra
3.Lydstyrke op
4.Lydstyrke ned
1.Strøm
2.TV
3.Audio
1.
2.
3.
1.
3.
På basens underside er der en omskifter med to
indstillinger:
4.
2.
1.HEARING AID
2.HEARING AIDS
1.
1. Monaural/binaural omskifter
Den indstilling, som tilpasseren vælger, afhænger
af, om du bruger høreapparat på blot ét øre (monauralt) eller på begge ører (binauralt).
6
7
LysdiodeR
Kom godt i gang
Der er to lysdioder (LED) på controlleren.
Du kan springe trin 5+6 over, hvis du kun ønsker at
få transmitteret lyd fra dit fjernsyn, og trin 3+4 over,
hvis du kun ønsker at få transmitteret lyd fra en
audiokilde.
1.Konstant grønt lys: Lydtransmission
2.Skift fra grønt til rødt lys:
Lydtransmission stoppet
3.Konstant rødt lys:
Høreapparatets mikrofon er slået fra
4. Blinkende rødt og grønt lys: Batteriet oplader
2.
tilslutning af enhederne:
1.Tilslut mini-USB-strømforsyning til basen.
(Strømforsyningen findes i fire versioner. Din
strømforsyning kan derfor se lidt anderledes
ud end vist her).
2.Sæt den anden ende af strømforsyningen i en
stikkontakt.
1.
STRØM
TV
4.
3.
1.
2.
8
9
AUDIO
3a.Tilslut phono-kablets jack-stik til basen.
4a.Sæt de to phono-stik i den anden ende af
kablet i fjernsynets AUDIO OUT. Se også
brugervejledningen til dit fjernsyn.
Hvis dit fjernsyn ikke er forsynet med AUDIO OUT,
kan du anvende en SCART-adapter.
3b.Tilslut phono-stikkene til de to terminaler på
den medfølgende SCART-adapter (rødt stik til
rød terminal og hvidt stik til hvid terminal).
4b.Sæt SCART-adapteren i fjernsynets SCARTstik.
STRØM TV AUDIO
4b.
3b.
3a.
4a.
10
11
5.Sæt jack-kablets jack-stik i basens
audioindgang.
7.Placér controlleren i basen og lad den oplade i
otte timer (første gang).
6.Tilslut jack-kablets anden ende til audiokilden
(f.eks. et stereosystem).
STRØM TV AUDIO
6.
5.
12
13
Anvendelse
Når du skal bruge controlleren, anbefaler vi, at du
hænger den om halsen i den medfølgende halssnor.
Op til 1,0 m
ved brug af mere end én tv-base
Hvis du kun har én base, bliver denne base automatisk valgt, første gang du oplader controlleren i basen. Hvis du har mere end én base, kan du skifte
mellem baserne ved at placere controlleren ca. 5
sekunder i den base, du ønsker at bruge.
Op til 10 m
14
15
Placér controlleren i plastikholderen i enden af hals­
snoren, som vist.
Lydtransmission
Med enten fjernsyn eller audio tilsluttet:
• Tryk på tasten ’Lydtransmission til/fra’ på controlleren for at transmittere lyd fra den tilsluttede kilde. Du vil kunne høre et lydsignal i dine høreapparater, og transmissionsdioden lyser grønt.
• Tryk på tasten igen for at stoppe lydtransmissionen. Høreapparaterne skifter til Master-programmet, hvilket angives af en talebesked eller af biptoner. Det grønne diodelys skifter kort til rødt,
hvorefter det slukker.
Sikkerhedsspændet på halssnoren skal placeres i
nakken (1).
16
Med både fjernsyn og audio tilsluttet:
• Tryk på tasten ’Lydtransmission til/fra’ på controlleren for at transmittere lyd fra fjernsynet. Du vil
kunne høre et lydsignal i dine høreapparater, og
transmissionsdioden lyser grønt.
• Tryk endnu en gang på tasten for at transmittere
lyd fra audiokilden i stedet. Du vil kunne høre et
lydsignal i dine høreapparater.
• Tryk på tasten en tredje gang for at stoppe
­lydtransmissionen. Høreapparaterne skifter til
Master-programmet, hvilket angives af en tale­
besked eller af biptoner. Det grønne diodelys skifter kort til rødt, hvorefter det slukker.
17
Hvis du bærer din controller rundt med dig og bevæger dig uden for dens senderækkevidde, afbrydes lydtransmissionen, og dine høreapparater skifter til Master-programmet. Lysdioden blinker i langsomme intervaller for at angive, at transmissionen
er blevet afbrudt. En talebesked angiver denne ændring. Hvis dine høreapparater er indstillet til biptoneindikation, vil du ikke høre nogen lyd.
Hvis du igen kommer inden for senderækkevidden,
detekterer controlleren signalet fra TV/Audio og
genstarter transmissionen. Du hører en lyd i høreapparaterne. Lysdioden lyser konstant i stedet for
at blinke.
Bemærk, at lysdioden kan fortsætte med at være
rød, hvis du har valgt at slukke for høreapparat­
mikrofonerne under lydtransmissionen.
Justering af lydstyrken
Tryk på tasten til til lydstyrke op for at øge lydstyrken af den transmitterede fjernsyns- eller audio/radiolyd. Tryk på tasten til lydstyrke ned for at sænke
lydstyrken.
OP
NED
Lydløs
Du kan gøre den transmitterede fjernsyns- eller
audiolyd lydløs på fjernsynet eller audiokilden.
HA-mik Fra
Hvis du ønsker at slukke for høreapparatmikrofonerne under transmissionen, så du kun hører den transmitterede lyd, skal du trykke én gang på
tasten HA-mik Fra. Hvis du igen vil tænde for høreapparatets mikrofoner, skal du trykke på tasten
igen. Du vil kunne høre en lyd i dine høreapparater,
og den røde transmissionslysdiode slukker.
18
19
genopladning af batteriet
Controlleren anvender et genopladeligt batteri. Når
batteriet er fuldt opladet, har det en kapacitet på
ca. 10 timers transmission, faldende med tiden. Når
batteriet er afladet, afbrydes transmissionen. For at
genoplade batteriet skal du placere controlleren i
TV-Base i ca. 4 timer.
Fejlfinding
Problem
Mulig årsag
Løsning
TV-Controller
virker ikke
Batteriet er afladet
Oplad batteriet
Base er ikke valgt
Placér TV-Controller i
TV-Base i mindst 5
sekunder
Batteriet skal skiftes
Kontakt høreklinikken
Den grønne
diode på
TV-Controller
tænder for
en kort
periode og
slukker
derefter
Jack-stikket for
tilslutning til fjernsyn
eller audio er ikke
tilsluttet TV-Base
Tilslut jack-stikket
som vist på side 10/12
TV-Base er ikke
tilsluttet
strømforsyningen
Tilslut TV-Base som
beskrevet på side 9
Ingen
transmitteret
lyd, selvom
den grønne
diode er
tændt
Fjernsyn/audiokilde
er ikke tændt
Tænd fjernsyn/
audiokilde
Lydkilde og TV-Base
er ikke korrekt
tilsluttet
Tilslut lydkilde og
TV-Base som vist på
side 10, 11, 12
Du kan også genoplade batteriet ved hjælp af en
egnet USB-strømforsyning, leveret af Widex.
Kontakt høreklinikken, hvis batteriet skal skiftes.
20
21
Problem
Mulig årsag
Løsning
Lydtrans­
mission
afbrudt
Batteri til TVController er afladet
Oplad TV-Controller
TV-Controller er
uden for
senderækkevidde
Flyt inden for
rækkevidde
Ved lydtrans­
mission
mangler dele
af lydbilledet
fra TV/audio­
kilden.
Monaural/binaural
omskifter på
undersiden af TVBase er ikke indstillet
korrekt.
Check, at
omskifteren er i
korrekt position Se
side 6.
Lydstyrken af
den trans­
mitterede lyd
ændrer sig,
når du
justerer
lydkildens
lydstyrke
TV-Base er ikke
sluttet til korrekt
udgang
Tilslut TV-Base til
korrekt fjernsyn/
audioudgang. Vi
henviser til
brugsanvisningen til
fjernsyn/audiokilde.
22
vedligeholdelse og advarsler
• TV-DEX enhederne er værdifulde genstande og
skal behandles forsigtigt og omhyggeligt.
• TV-DEX enhederne må ikke udsættes for kraftig
varme/kulde eller høj fugtighed.
• Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere TV-DEX
enhederne. (Dette må kun udføres af autoriseret
personale).
• Rengør enhederne med en tør, blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler.
• Hvis du skal under røntgen, scanning eller strålebehandling, må TV-DEX enhederne ikke medbringes. Anbring heller aldrig TV-DEX enhederne
i en mikrobølgeovn. Nogle former for stråling kan
ødelægge enhederne. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er derimod svagere og vil
ikke skade TV-DEX enhederne.
• Sørg for at holde TV-DEX enhederne og deres
dele og tilbehør uden for rækkevidde af børn og
andre, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade med dem. Er skaden
sket, bør du straks kontakte en læge.
• Brug ikke TV-DEX enheder i flyvemaskiner eller
på hospitaler uden tilladelse.
23
• Brug ikke TV-DEX enheder i miner eller andre
områder med eksplosive luftarter.
• Selvom TV-DEX enhederne er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibillitet), kan det
ikke udelukkes, at de kan forårsage interferens
med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr.
• Hvis du bærer din TV-Controller omkring halsen,
skal du sørge for, at sikkerhedsspændet på snoren altid ligger bag nakken.
• TV-DEX enheder er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske
reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel
hudirritation. Hvis du bemærker hudirritation,
skal du kontakte høreklinikken.
sikkerhedsadvarsel
Denne enhed får strøm fra en ekstern strømforsyning.
• Tilslut kun en strømforsyning, som er kompatibel
med TV-DEX.
• Strømforsyningen skal have en udgangseffekt på
5 VDC, 500 mA og mini-USB-stik.
• Strømforsyningens indgangseffekt skal matche
elnettets spænding i dit område, og strømforsyningen skal have et hanstik, som er kompatibelt
med en vekselstrømsstikkontakt i dit område.
• Strømforsyningen skal være designet til informationsteknologisk udstyr og skal have certificeringsmærker, der viser certificering fra et bureau,
der kan godkendes i dit område.
Widex anbefaler på det kraftigste, at du altid bruger en strømforsyningsenhed, som leveres af
Widex, for at sikre sikker og effektiv brug af din TVDEX.
24
25
regulatorisk information
WIDEX • 3540 Lynge
Denmark • www.widex.com
Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr TV-Controller og TV-Base overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: http://www.widex.com
Federal Communications Commission
and Industry Canada Statement
FCC ID: TTY-TVB
FCC ID: TTY-TVC
IC: 5676B-TVB
IC: 5676B-TVC
This device complies with part 15 of the FCC Rules and
with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
26
27
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and
receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Høreapparater, tilbehør og batterier må
ikke bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Venligst kontakt
høreklinikken angående bortskaffelse.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with the Industry Canada RF
radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment as per IC RSS-102 Issue 3.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user’s authority
to operate the equipment.
28
29
30
31
WIDEX • 3540 Lynge
Denmark • www.widex.com
¡9 514 0130 010>¤ ¡#01v¤
Printed by HTO / 04-10
9 514 0130 010 #01