HK634200FB
Gebruiksaanwijzing
Keramische
inductiekookplaat
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Veiligheidsinformatie
2
Montage-instructies
Beschrijving van het product
4
6
Bedieningsinstructies
In- en uitgeschakeld
Automatische uitschakeling
Temperatuurinstelling
Automatisch opwarmen
De powerfunctie in- en uitschakelen
Timer gebruiken
7
7
8
8
8
8
9
Starten van STOP+GO
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
De kinderbeveiliging
Nuttige aanwijzingen en tips
9
9
10
10
Onderhoud en reiniging
12
Problemen oplossen
Milieubescherming
Verpakkingsmateriaal
13
14
14
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Veiligheidsinformatie
3
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de
kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand
van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische
oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende
apparaat mag niet worden afgedekt.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te voorkomen.
4
Montage-instructies
Montage-instructies
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod. nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 593 253 00
HK634200F-B
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine
of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
Montage-instructies
5
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger).
Neem contact op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening
van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Montage
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
600 mm
490+1 mm
560+1 mm
R5
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
6
Beschrijving van het product
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm
en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
2
180
180
210
145
mm
1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
2 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
3 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W
mm
3
mm
mm
5
4
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Displays, indicatielampjes en
geluiden geven aan welke functies worden gebruikt.
Sensorveld
functie
1
Schakelt de kookplaat in en uit
2
Vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel
3
Een kookstanddisplay
Geeft de kookstand weer
Bedieningsinstructies
Sensorveld
functie
4
Kookzoneweergave van de timer
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt
5
Het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer
/
6
7
Kookstand verhogen of verlagen
Schakelt de powerfunctie in
7
8
De tijd verlengen of verkorten
/
9
Selecteert de kookzone
10
schakelt de STOP+GO-functie in en uit
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warm houden/ STOP+GO-functie is actief
-
/
-
De kookzone werkt
De automatische opwarmfunctie is actief
De inductiekookzone detecteert geen kookgerei
Er is een storing
Een kookzone is nog heet (restwarmte)
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Powerfunctie is ingeschakeld
Automatische veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van
de pan. Het glaskeramiek wordt slechts licht verwarmd door de restwarmte van de pannen.
Bedieningsinstructies
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.
8
Bedieningsinstructies
Automatische uitschakeling
Deze functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones uitgeschakeld zijn .
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld.
• u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc.).
Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de
kookzone automatisch.
• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden
en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
Automatische uitschakelingstijden
Kookstand
Stopt na
6 uur
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand.
en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen.
Automatisch opwarmen
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen
als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten voor
een kookzone:
1. Druk op . verschijnt op het display.
2. Druk meteen op . verschijnt op het display.
3. Druk steeds opnieuw op tot de benodigde
kookstand aan gaat. Na 3 seconden verschijnt
op het display.
Om de functie te stoppen, druk op .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
De powerfunctie in- en uitschakelen
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak aan om de functie in te
schakelen; gaat branden. Raak of aan om de functie uit te schakelen.
Bedieningsinstructies
9
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen (zie
afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene
kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen
in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Het display voor de gereduceerde zone wisselt af.
Timer gebruiken
Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie.
Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.
U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.
• kookzone selecteren: raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone
gaat branden.
• Inschakelen of wijzigen van de timer: raak de toetsen of van de Timer aan om
de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone
langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug.
• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met en raak aan om de timer uit te
schakelen. De resterende tijd telt af tot 00 . Het lampje van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: raak aan
U kunt de timer gebruiken als een kookwekker wanneer er geen kookzones worden gebruikt. Raak aan . Raak of aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd
verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen
Starten van STOP+GO
De
functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand.
• Raak
aan om deze functie in te schakelen . Het symbool gaat branden.
• Raak
aan om deze functie uit te schakelen . De eerder ingestelde kookstand gaat
branden.
stopt de timerfunctie niet.
vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld .
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Hiermee wordt voorkomen dat
de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd.
10
Nuttige aanwijzingen en tips
Raak het symbool aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.
De timer werkt nog.
Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. De kookstand die u eerder hebt
ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het kooktoestel in met . Stel geen kookstand in.
• Druk op totdat het akoestische signaal klinkt. . Het symbool gaat branden. Apparaat
uitschakelen.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het kooktoestel in met . gaat branden. Druk op totdat het akoestische
signaal klinkt. gaat branden
• Apparaat uitschakelen.
De kinderbeveiliging uitschakelen voor een enkele kooksessie
• Schakel het kooktoestel in met . Het symbool gaat branden.
• Druk op totdat het akoestische signaal klinkt. Het symbool gaat branden. Stel de
kookstand in minder dan tien seconden in. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u
het kooktoestel uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
Nuttige aanwijzingen en tips
Kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.
Kookgerei voor inductiekookzones
Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke
warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door
de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter een minimale diameter hebben van ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
Nuttige aanwijzingen en tips
11
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Bereide gerechten warmhouden
naar be- Afdekken
hoefte
1-2
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Tussendoor mengen
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst 25-50
en gerechten op melkbasis Reeds berei- min
de gerechten opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren
3-4
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
naar be- Halverwege de bereidingstijd omhoefte
draaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
1
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
12
Onderhoud en reiniging
Temperatuurinstelling
9
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper
schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
Problemen oplossen
13
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inscha- • Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
kelen of bedienen.
10 seconden in.
• De vergrendeling of kinderbeveiliging treedt in werking.
.
Stop de functie. Zie het hoofdstuk "Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen" en “Kinderslot”.
• STOP+GO is ingeschakeld
. Stop de functie. Zie het hoofdstuk "Stoppen en verdergaan".
• U hebt twee of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er staat water op het bedieningspaneel of het paneel is met
vetspatten bedekt. Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluid als het apparaat uit staat.
U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Maak de sensorvelden
vrij.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
• De kookzone geeft nog steeds restwarmte af
. Laat de
kookzone afkoelen
• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.
Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt in en weer uit.
Na vijf seconden klinkt er nog
een geluid.
U hebt
De sensorvelden worden warm.
De pan is te groot of staat te dicht bij de regelknoppen. Plaats
groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
afgedekt. Maak het sensorveld vrij.
Het display schakelt tussen twee Vermogensbeheer verlaagt het vermogen van deze kookzone.
kookstanden.
Gebruik kookzones aan de andere kant.
gaat branden.
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking
getreden. Schakel de kookzone uit en weer in.
gaat branden.
• De pan is niet goed. Gebruik een geschikte pan.
• Er staat geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone.
• De diameter aan de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Gebruik de juiste pan (min. 120 mm)
• De pan dekt het kruis niet. Dek het kruis volledig af.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Koppel het apparaat enige tijd van het lichtnet los. Verwijder de
zekering uit het elektrische systeem van de huisinstallatie. Sluit
het apparaat weer aan. Als de toets weer gaat branden, neem
dan contact op met de klantenservice.
14
Milieubescherming
Probleem
gaat aan.
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er is een storing in het apparaat opgetreden, omdat er een pan
is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan hebt gebruikt.
De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking
getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel na ongeveer 30 seconden de kookzone opnieuw in.
moet nu verdwijnen, de restwarmte-indicator kan blijven branden. Laat de
pan afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of deze
pan geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
15
www.electrolux.com
892935706-B-032010
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Download PDF
Similar pages