Philips 32PFL5606H-MK-Lekt- 1 del.cdr - T-Home

Регистрирајте го вашиот производ за да добиете поддршка
МК
Упатство за употреба
Напомена
Важно
Вашиот ТВ-уред
Контроли на ТВ-уредот
Далечински управувач
Употреба на далечинскиот управувач
Употреба на вашиот уред
Вклучување на ТВ-уредот
Префрлање на ТВ-уредот во состојба
на мирување
Исклучување на ТВ-уредот
Менување канали
Гледање на поврзаните уреди
Нагодување на јачината на звукот
Употреба на телетекст
Употреба на повеќе функции на
вашиот уред
Пристапување во ТВ-менито
Додавање уред во основното мени
Преименување уреди од основното мени
Отстранување уреди од основното мени
Промена на нагодувањата за слика и звук
Употреба на universal access менито
Употреба на напредни карактеристики
за телетекстот
Креирање и употреба на листа на
омилени канали
Употреба на електронски програмски
водич
Прикажување на ТВ-часовник
Употреба на мерачи за време
Заклучување на непожелни содржини
Гледање на Scenea (сцена)
Менување на јазикот
Гледање фотографии и
репродуцирање музика од УСБ-уред
Слушање на дигитални радиоканали
Надградба на софтвер за ТВ-уредот
Промена на приоритетите на
ТВ-уредот
Почнување на ТВ-демонстрација
Ресетирање на ТВ-уредот на
фабричките нагодувања
Македонски
Содржина
Инсталирање канали
Автоматско инсталирање канали
Рачно инсталирање канали
Преименување канали
Преместување канали
Тестирање на дигиталниот прием
Пристап до CAM сервиси
Поврзување уреди
Поврзувања на задниот дел
Поврзувања на страничниот дел
Поврзување компјутер
Употреба на Conditional Access Module
Употреба на Philips EasyLink
Употреба на Kensington заштита
Информации за производот
Поддржани резолуции на екранот
Мултимедија
Пребарување/Прием/Пренесување
Далечински управувач
Електрично напојување
Поддржани прицврстувачи на
ТВ-уредот
Спецификации
Отстранување проблеми
Општи проблеми за ТВ-уредот
Проблеми со ТВ-каналите
Проблеми со сликата
Проблеми со звукот
Проблеми со HDMI поврзувањето
Проблеми со поврзување со
компјутер
Контактирајте нè
Индекс
МК
Напомена
2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Сите
права се заштитени.
Спецификациите се предмет на промени без
претходна најава. Заштитните марки се
сопственост на Koninklijke Philips Electronics N.V.
или на нивните почитувани сопственици.
Philips го задржува правото за промена на
производите во секое време, без да има обврска
да ги приспособи претходните испораки во
негова согласност.
Материјалот во ова упатство за употреба е
соодветен за употреба на системот за намената
за којашто е изработен. Доколку производот или
неговите поединечни модули или постапки се
користат за намени различни од овденаведените,
потребно е да се добие потврда за нивната
важност или соодветност. Philips гарантира дека
материјалот не противречи на ниту еден патент
на САД. Не подлежи или не е одредена
натамошна гаранција.
Гаранција
Опасност од повреда, оштетување на ТВуредот или поништување на гаранцијата!
Никогаш не обидувајте се самите да го
поправате ТВ-уредот.
Користете го ТВ-уредот и додатоците само
според намената од производителот.
Знакот за предупредување, испечатен на
задниот дел на ТВ-уредот, означува
опасност од електричен удар. Никогаш не
отстранувајте ја поклопката на ТВ-уредот. За
сервисирање или поправка секогаш
контактирајте го центарот за поддршка на
корисници на Philips.
Секоја постапка што е строго забранета
во ова упатство за употреба, кое било
приспособување или постапки на
расклопување што не се препорачани или
одобрени во ова упатство за употреба ќе ја
направат гаранцијата неважечка.
МК
Карактеристики на точките
Овој LCD производ има голем број точки во боја.
Иако има ефективни точки од 99,999 проценти
или повеќе, црните или јасните точки на светлина
(црвени, зелени или сини) можат непрекинато да се
прикажуваат на екранот. Ова е структурална особина
на екранот (во заеднички индустриски стандарди) и
не е неисправност.
Согласност со ЕМП
Koninklijke Philips Electronics N.V. произведува и
продава многу производи наменети за корисниците
кои, како и сите други електронски уреди, главно
имаат можност да емитуваат и примаат
електромагнетни сигнали.
Еден од водечките принципи во бизнисот на Philips
е да се применат сите потребни мерки за
безбедност и заштита на човечкото здравје за
нашите производи, да се во согласност со сите
правни побарувања што се применуваат и да се
придржуваат на стандардите за ЕМП што се на сила
во периодот на производство на производите.
Philips е посветен на развој, производство и пласман
на производи што не предизвикуваат негативни
последици по човечкото здравје. Philips потврдува
дека доколку со неговите производи се ракува
правилно и се користат за намената за којашто се
изработени, тие се безбедни за употреба, во
согласност со научните сознанија достапни денес
Philips има активна улога во развојот на
интернационалните EMF и безбедносни
стандарди, што му овозможува на Philips да го
предвидува натамошниот развој на
стандардизацијата и негова брза
интеграција во производите.
Македонски
Заштита на авторски права
Kensington и MicroSaver се регистрирани
заштитни марки на САД на ACCO World
Corporation, со издадени регистрации и примена
во другите земји низ светот.
Произведено по лиценца на Dolby
Laboratories. Dolby и двојниот D симбол се
заштитени марки на Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia
Interface се марки или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing LLC во Соединетите држави и
други земји.
Сите други регистрирани и нерегистрирани
заштитни марки се сопственост на нивните
почитувани сопственици.
МК
2
Важно
Прочитајте ги и разберете ги сите инструкции пред
да го употребувате вашиот ТВ-уред. Доколку се
предизвика оштетување поради неприменување на
инструкциите, гаранцијата ќе биде неважечка.
Безбедност
Опасност од електричен удар или пожар!
Никогаш не изложувајте го ТВ-уредот на дожд
или вода. Никогаш не поставувајте садови со
течност, како вази, во близина на ТВ-уредот.
Доколку течноста се истури на или внатре во
ТВ-уредот, веднаш исклучете го ТВ-уредот од
електричното напојување. Контактирајте го
центарот за поддршка на корисници на Philips
за проверка на ТВ-уредот пред да го користите.
Никогаш не поставувајте ги ТВ-уредот,
далечинскиот управувач или батериите во
близина на отворен пламен или на други извори
на топлина, вклучувајќи ја директната сончева
светлина.
За да спречите раширување на пожар, постојано
чувајте ги свеќите или другите извори на пламен
подалеку од ТВ-уредот, далечинскиот управувач
и батериите.
Никогаш не поставувајте предмети во отворите
за проветрување или во другите отвори на ТВуредот.
Кога ТВ-уредот се завртува, внимавајте да не се
затегнува кабелот за електрично напојување.
Затегнувањето на кабелот за електрично
напојување може да ги прекине поврзувањата и
да предизвика искрење.
Опасност од краток спој или пожар!
Никогаш не изложувајте го далечинскиот
управувач или батериите на дожд, вода или
прекумерна топлина.
Избегнувајте насилно поставување на
приклучоците за електрично напојување.
Неприцврстените приклучоци за електрично
напојување можат да предизвикаат искрење или
пожар.
Опасност од повреда или оштетување на
ТВ-уредот!
Две лица се потребни за да го подигнат и за да
носат ТВ-уредот, што тежи повеќе од 25
килограми.
МК
Кога монтирате подлога на ТВ-уредот,
–
користете ја само испорачаната подлога.
Поставете ја подлогата цврсто на ТВ-уредот.
Поставете го ТВ-уредот на мазна, рамна
површина што може да ја поддржува вкупната
тежина на ТВ-уредот и на подлогата.
Кога ТВ-уредот го монтирате на ѕид,
–
користете само држач за монтирање на ѕид,
што ќе ја поддржува тежината на ТВ-уредот.
Обезбедете го монтирањето на ѕид што ќе
може да ја поддржува вкупната тежина на ТВуредот и на држачот за монтирање на ѕид.
Koninklijke Philips Electronics N.V. не презема
одговорност за неправилно монтирање на ѕид
што може да предизвика несреќа, повреда или
оштетување.
Пред да го поврзете ТВ-уредот во
–
надворешниот приклучок за електрично
напојување, бидете сигурни дека волтажата во
приклучокот одговара со испечатената волтажа
на задниот дел на ТВ-уредот. Никогаш не
поврзувајте го ТВ-уредот во приклучок што
има различна волтажа од наведената на уредот.
Опасност од повреда на деца! Следете ги
следниве мерки на претпазливост за да спречите
превртување на ТВ-уредот и предизвикување
повреда на децата:
Никогаш не поставувајте го ТВ-уредот на
–
површина покриена со облека или со друг
материјал што може да се извлекува.
Бидете сигурни дека ниту еден дел од ТВ–
уредот не виси над рабовите на површината.
Никогаш не поставувајте го ТВ-уредот на висок
–
мебел (како плакар за книги) без да ги
фиксирате мебелот и ТВ-уредот на ѕидот или
без да обезбедите соодветна поддршка.
Информирајте ги децата за опасноста од
–
качувањето на мебелот за да го достигнат ТВуредот.
Опасност од прегревање!
Никогаш не инсталирајте го ТВ-уредот во
–
затворен простор. Секогаш оставете простор
од најмалку десет сантиметри околу ТВ-уредот
поради проветрување. Внимавајте авесите или
другите објекти да не ги покриваат отворите за
проветрување на ТВ-уредот.
Опасност од повреда, пожар или оштетување
на кабелот за електрично напојување!
Никогаш не поставувајте го ТВ-уредот или
–
други предмети на кабелот за електрично
напојување.
За едноставно исклучување на кабелот за
–
електрично напојување на ТВ-уредот од
приклучокот за електрично напојување, бидете
сигурни дека постојано имате целосен пристап до
кабелот за електрично напојување.
Кога го исклучувате кабелот за електрично
–
напојување, секогаш повлечете го приклучокот,
никогаш кабелот.
напојување и антената пред грмежи. За време
на грмежи, никогаш не допирајте ниту еден
дел на ТВ-уредот, кабелот за електрично
напојување или антенскиот кабел.
Опасност од оштетување на слухот!
–
Избегнувајте употреба на слушалка или
слушалки на голема јачина на звукот или долг
временски период.
Ниски температури
–
Доколку ТВ-уредот се транспортира на
температури под пет Целзиусови степени,
отстранете го пакувањето од ТВ-уредот и
причекајте сè додека температурата на ТВуредот не се совпаѓа со собната температура,
пред да го поврзете ТВ-уредот со приклучокот
за електрично напојување.
Заштита на екранот
–
Избегнувајте неподвижни слики колку што е
можно повеќе. Неподвижните слики се слики
што остануваат на екранот подолг период.
Примери на неподвижни слики се: мени на
екранот, црни ленти и прикажување на
времето. Доколку морате да користите
неподвижни слики, намалете го контрастот на
екранот и осветлувањето, за да го заштитите
екранот од оштетување.
–
Исклучете го ТВ-уредот пред да го чистите.
–
Чистете ги ТВ-уредот и рамката со мека и
влажна крпа. Никогаш не користете
супстанции, како алкохол, хемикалии или
средства за чистење во домаќинството за ТВуредот.
–
Опасност од оштетување на ТВ-екранот!
Никогаш не допирајте го, не туркајте го, не
гребете го или не удирајте го екранот со некој
предмет.
–
За да избегнете деформации и губење на
бојата, избришете ги капките со вода најбргу
што можете.
МК
Македонски
–
Исклучете го ТВ-уредот од електрично
Одложување на вашиот стар уред и
батериите
Напори во заштитата на животната
средина
Вашиот производ е изработен и произведен од
висококвалитетни материјали и компоненти што
можат да се рециклираат и повторно да се
употребат.
Philips континуирано е насочен кон намалување на
влијанието врз животната средина на своите
иновативни производи. Нашите напори се насочени
кон зачувување на животната средина во текот на
производството, намалување на штетните
супстанции, енергетската ефикасност, давањето
инструкции за крајот на животниот век на
производот и неговото рециклирање.
За да пристапите до нагодувањата за енергетска
ефикасност:
Додека гледате телевизија, притиснете го
зеленото копче на далечинскиот управувач.
Кога ќе го видите симболот со пречкртана канта за
отпадоци прикачен за производот, тоа значи дека
производот е во согласност со Европската
директива 2002/96/ЕС. Никогаш не отстранувајте го
вашиот производ со другиот домашен отпад. Ве
молиме, информирајте се за локалните регулативи за
одделно собирање на електрични и електронски
производи. Правилното отстранување на вашиот
стар производ помага во спречување на
потенцијалните негативни последици за животната
средина и за човечкото здравје.
Одберете едно од следните нагодувања:
[Energy saving]: Нагодувања на сликата за
Ÿ
најголема заштеда на енергија.
[Mute screen]: Ако сакате да слушате
Ÿ
само звук од ТВ-уредот, можете да го
исклучите екранот. Другите функции
продолжуваат нормално со работат.
[Light sensor]: Вградениот сензор за
Ÿ
амбиентално осветлување го намалува
интензитетот на осветленоста на екранот
кога околната светлина се намалува.
[Switch off unused sources]: Ако е
Ÿ
Вашиот производ содржи батерии во согласност со
Европската директива 2006/66/ЕС, што не можат да
бидат отстранети со вообичаениот домашен отпад.
Ве молиме, информирајте се за локалните
регулативи за одделно собирање на батериите.
Правилното отстранување на батериите помага во
спречување на потенцијалните негативни последици
за животната средина и за човечкото здравје.
МК
поврзан EasyLink компатибилен уред,
можете да го исклучите.
За xxPFL4xx6
Македонски
Вашиот ТВуред
Ви честитаме што се одлучивте да го купите
производот и добре дојдовте во Philips!
За целосно да ги користите предностите од
поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го
вашиот производ на интернет-страницата
www.philips.com/welcome.
ТВ-контроли
За xxPFL5xx6
Нагодување на јачината на звукот.
Вклучување и исклучување на
ТВ-уредот.
Пристап до основното мени.
Менување канали.
За xxPFL3xx6
Нагодување на јачината на звукот.
Пристап до основното мени.
Менување канали.
Вклучување и исклучување на ТВ-уредот.
Нагодување на јачината на звукот.
Пристап до основното мени.
Менување канали.
Вклучување и исклучување на
ТВ-уредот.
МК
Далечински управувач
Избирање на поврзани уреди.
Целосно запирање или враќање на
звукот.
Нагодување на јачината на звукот.
(Нумерирани копчиња)
Избирање канали.
Вклучување/исклучување превод.
Вклучување/исклучување на телетекст.
Пристап до опции за моменталната
активност или моменталниот избор.
Враќање на претходното мени или
излез од функција.
Потврдување внес или избор.
(Копчиња за навигација)
Движење низ менијата и избирање
ставки.
(Состојба на мирување - Вклучено)
Вклучување на ТВ-уредот или префрлање во
состојба на мирување.
Копчиња за репродукција
Контроли за видео или музика.
Пристап во менито за одбирање листа
на ТВ-канали.
Пристап во основното мени.
(Претходно/следно)
Менување канали или навигација низ мени-страници,
записи, албуми или папки.
МК
Пристап во мени за нагодување
поставки.
(Копчиња во боја)
Извршување задачи или опции.
Македонски
Употреба на далечинскиот
управувач
Кога го користите далечинскиот управувач, држете
го поблиску до ТВ-уредот и насочете го кон
сензорот за далечински управувач. Внимавајте на
просторот помеѓу далечинскиот управувач и ТВуредот - тој не смее да биде попречен од мебел,
ѕидови или други објекти.
За xxPFL5xx6 и xxPFL4xx6
За xxPFL3xx6
МК
Употреба на
вашиот
ТВ-уред
За xxPFL4xx6
Овој оддел ќе ви помогне во извршување на
основни ТВ-операции.
Вклучување на вашиот ТВуред
Притиснете го преклопникот за вклучување
на ТВ-уредот.
По кратко време, ТВ-уредот ќе се активира.
За xxPFL5xx6
За xxPFL3xx6
Ако ТВ-уредот е во состојба на
мирување
Притиснете (Состојба на мирување Вклучено) на далечинскиот управувач.
МК
Притиснете повторно (Состојба на
мирување - Вклучено) на далечинскиот
управувач.
Сензорот за далечински управувач на
ТВ-уредот ќе засвети со црвена боја.
Менување канали
Притиснете CH+ или CH- на далечинскиот
управувач.
Исклучување на ТВ-уредот
Притиснете го повторно преклопникот за
вклучување на ТВ-уредот.
Сензорот за далечинскиот управувач на
ТВ-уредот ќе се исклучи.
За xxPFL5xx6, ТВ-уредот повеќе не троши
енергија.
Притиснете CH+/- на ТВ-уредот.
За xxPFL5xx6 и xxPFL4xx6
За xxPFL4xx6 и xxPFL3xx6, иако ТВ-уредот
троши многу малку енергија кога е во
состојба на мирување, сепак тој троши
енергија. Кога нема да се користи подолг
период, исклучете го кабелот за напојување
од ѕидниот приклучок или притиснете го
преклопникот за исклучување на ТВ-уредот.
Забелешка
Ако не можете да го пронајдете далечинскиот
управувач и сакате да го вклучите ТВ-уредот од
состојба на мирување, притиснете CH+/- на
ТВ-уредот.
За xxPFL3xx6
МК
Македонски
Префрлање на ТВ-уредот во
состојба на мирување
Друг начин на менување канали
Внесете го бројот на каналот со користење на
нумерираните копчиња.
Притиснете
(BACK) на далечинскиот
управувач за да се вратите на претходниот канал.
Гледање на поврзаните уреди
Забелешка
Пред да одберете уред како извор, вклучете го
уредот.
Забелешка
Кога користите листа со омилени канали,
можете да ги одберете само каналите од листата
(видете „Креирање и употреба на листи со
омилени канали“ на страницата 20).
Избирање уред од листата со
извори
Притиснете
SOURCE.
Прегледување на каналите
Можете да ги прегледувате сите достапни канали
преку мрежата со канали.
Притиснете
FIND.
Ќе се прикаже мрежата со канали.
За да прегледате канал, одберете го.
За да гледате канал, одберете го, а потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже листата со извори.
Притиснете
за да изберете уред.
Притиснете ОК за да го потврдите изборот.
ТВ-уредот ќе се префрли на избраниот
уред.
МК
Притиснете
на далечинскиот управувач.
Притиснете
на ТВ-уредот.
За xxPFL5xx6 и xxPFL4xx6
Употреба на телетекст
Македонски
Нагодување на јачината на
звукот на ТВ-уредот
Притиснете TEXT.
Ќе се прикаже основната индекс-страница.
Одберете страница со една од следните
постапки:
Притиснете ги нумерираните копчиња
за да внесете број на страница.
Притиснете
или
за да ја видите
следната или претходната страница.
Притиснете ги обоените копчиња за да
одберете ставка што е означена со боја.
Притиснете
(BACK) за да се вратите
на последната страница што сте ја гледале.
Притиснете TEXT за да излезете од телетекст.
Забелешка
За корисниците од Обединетото Кралство:
Некои дигитални канали нудат посебни
текст-услуги (како, на пример, BBC1).
За xxPFL3xx6
За потполно запирање и враќање
на звукот
Притиснете
Притиснете
за потполно да го запрете звукот.
повторно за да го вратите звукот.
МК
Употреба на
повеќе
функции на
вашиот уред
Додавање уред во основното
мени
Откако ќе го поврзете уредот, додадете го во
основното мени.
Притиснете
.
Одберете [Add new device].
Следете ги инструкциите на екранот за да
го додадете уредот во основното мени.
Пристап до ТВ-менијата
Менито овозможува да ги инсталирате каналите,
да ги менувате поставувањата за слика и звук и
пристап кон другите карактеристики.
Притиснете .
Ќе се прикаже основното мени.
Уредот ќе се прикаже во основното
мени.
За да го гледате уредот, вклучете го,
потоа одберете го во основното мени.
Исто така уредот можете да го одберете
со копчето за извор (видете „Одбирање
уред од листата со извори“ на страна 12).
потоа одберете го во основното мени.
Преименување уреди од
основното мени
По додавањето на нов уред во основното мени,
можете да го преименувате по ваша желба.
Забелешка
Притиснете една од следните опции, потоа
притиснете OK.
[Watch TV] Враќање на антенскиот
извор ако е одбран друг извор.
[Add new device] Додавање на нов
уред во основното мени.
[Setup] Пристап до менијата за
нагодување на слика, звукот и
останатите нагодувања.
[Programme guide] Пристап до
електронскиот програмски водич.
[Scenea] Префрлање на сценска
позадина на екранот.
[Help] Пристап во ТВ-водич.
Притиснете
за да излезете.
Името на уредот може да биде долго до 16
карактери.
Притиснете
.
Одберете уред што ќе го преименувате.
Притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито со опции.
Одберете [Rename device], потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже поле за внесување
текст.
Одберете карактер за секој карактер,
потоа притиснете ОК за да потврдите.
Притиснете [Aa] за да ги менувате
малите букви во големи и обратно.
Кога ќе го завршите новото име, одберете
[Done], потоа притиснете ОК.
МК
Доколку уредот не е повеќе поврзан со
ТВ-уредот, отстранете го од основното мени.
Притиснете
Користете го „smart picture“ за да ги активирате
однапред поставените нагодувања за сликата.
Притиснете
ADJUST.
Одберете [Smart picture], потоа
притиснете ОК.
.
Одберете уред за отстранување.
OPTIONS.
Притиснете
Употреба на „smart picture“
Одберете [Remove device], а потоа
притиснете ОК.
Одберете [Remove], a потоа притиснете
ОК.
Одбраниот уред е отстранет од
основното мени.
Промена на нагодувањата за
слика и звук
Променете ги нагодувањата за слика и звук
според вашите потреби. Можете да примените
претходноодредени нагодувања или рачно да
ги промените нагодувањата.
Забелешка
Додека гледате телевизија или надворешен
уред, притиснете ADJUST, потоа одберете
[Smart picture] или [Smart sound] за брз
пристап до нагодувањата за слика и звук.
Одберете едно од следните нагодувања,
потоа притиснете ОК.
[Personal] Ги применува вашите лични
нагодувања на сликата.
[Vivid] Богати и динамички нагодувања,
идеални за преку ден.
[Natural] Природни нагодувања на
сликата.
[Cinema] Идеално нагодување за
филмови.
[Game] Идеално нагодување за
игри.
[Energy saving] Идеално нагодување
за намалување на потрошувачката на
енергија.
[Standard] Стандардни нагодувања што
одговараат на повеќето опкружувања и
видови на видео содржини.
[Photo] Идеално нагодување за
прегледување фотографии.
[Custom] Лично поставување и
зачувување на нагодувањата на сликата.
Одберете [Personal] за активирање на
овие нагодувања.
Употреба на асистентот за
нагодување
Користете го асистентот за нагодување за да
ве води низ нагодувањата за слика и звук.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Quick picture and
sound settings] потоа притиснете ОК.
Одберете [Continue], потоа притиснете
ОК.
Ќе се прикаќе менито[Settings
assistant].
Следете ги инструкциите на екранот за да
ги одберете саканите нагодувања за слика.
МК
Македонски
Отстранување уреди од
основното мени
Рачно регулирање на
нагодувањата за слика
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Picture], а потоа притиснете ОК.
Одберете едно од следните нагодувања,
потоа притиснете ОК.
[Smart picture] Ги применува
претходноодредените нагодувања за слика.
[Reset] Враќање на фабрички поставените
нагодувања.
[Contrast] Нагодување на интензитетот
на заднинската осветленост, задржувајќи
ја видеосодржината непроменета.
[Brightness] Ги нагодува интензитетот и
деталите на темните површини.
[Colour] Го нагодува заситувањето на боите.
[Hue] Надоместување на разликите во боите.
[Sharpness] Го нагодува нивото на острина
во деталите на сликата.
[Noise reduction] Го филтрира и го намалува
шумот на сликите.
[Tint] Го нагодува едначењето на боите
на сликата.
[Custom tint] Поставува сопствени
нагодувања за нијансите на боите,
(достапно само ако е одбрано [Tint] >
[Custom].
[Digital Crystal Clear]/[Pixel Plus]/
[Pixel Plus HD]: Фино пребарување
на пикселите. Ова резултира со јасна
слика со висока дефиниција.
[HD Natural Motion]: (За Pixel Plus HD)
Го намалува ефектот на треперење и ја
прави сликата потечна.
[100Hz Clear LCD]: (За Pixel Plus HD)
Го намалува заматувањето и сликата ја
прави почиста.
[Advance sharpness]: Овозможување
на супериорна острина на сликата.
[Dynamic contrast] Автоматски го
зголемува контрастот на сликата. Се
препорачува поставувањето [Medium].
МК
[Dynamic backlight]: Го нагодува
осветлувањето на заднината на
ТВ-уредот за да одговара на условите
на осветлување.
[MPEG artifact reduction]: Течна
транзиција на дигиталните слики.
Можете да ја вклучите или исклучите
оваа карактеристика.
[Colour enhancement]: Ги прави боите
поживи и ја подобрува резолуцијата на
деталите во светли бои. Можете да ја
вклучите или исклучите оваа карактеристика.
[GAMMA]: Нагодување на интензитетот
на средните тонови во сликата. Белата
и црната не се менуваат.
[PC mode]: Нагодувања на сликата кога
компјутерот е поврзан со ТВ-уредот преку
HDMI или DVI.
[Light sensor]: Динамично нагодување
базирано на моманталната амбиентална
светлина.
[Picture format]: Го менува форматот на
сликата.
[Screen edges]: Нагодување на областа на
гледање. (Кога е поставено на максимум,
можете да видите шум или нерамни ивици
на сликата).
[Picture shift]: Нагодување на позицијата на
сликата за сите формати на слика освен за
[Auto zoom] и [Wide screen]
Промена на форматот на сликата
Притиснете
ADJUST.
Одберете [Picture format], потоа
притиснете ОК.
Одберете формат на слика, потоа
притиснете ОК.
Формати на слика
Следниве формати на слика можат да бидат
одбрани.
Забелешка
Во зависност од форматот на сликата на
изворот, некои нагодувања за слика не се
достапни.
[Auto fill]: За некои
модели. Ја нагодува сликата
за да го исполни екранот
(преводите остануваат
видливи). Се препорачува за
минимално искривување на
сликата на екранот (но, не за
HD или за компјутер).
[Auto zoom]: За некои
модели. Ја зголемува сликата
за да го исполни екранот
(преводите остануваат
видливи). Се препорачува за
минимално искривување на
сликата на екранот (но, не за
HD или за компјутер).
[Super zoom]: (Не за HD
или за компјутер). Ги
отстранува црните ленти на
страните на 4:3 емитувана
слика. Има минимално
искривување.
Користење на smart sound
Користете го smart sound за да ги овозможите
однапред поставените нагодувања за звук.
Притиснете
ADJUST.
Одберете [Smart sound], потоа
притиснете ОК.
Одберете едно од следните нагодувања,
потоа притиснете ОК.
[Personal]: Ги применува вашите лични
нагодувања во менито за звук.
[Standard]: Стандардни нагодувања
што одговараат на повеќето
опкружувања и видови на звук.
[News]: Идеално нагодување за
говорно аудио, како што се вести.
[Cinema]: Идеално нагодување за
филмови.
[Game]: Идеално нагодување за
игри.
[Drama]: Идеално нагодување за
драмски програми.
[Sports]: Идеално нагодување за
спортски програми.
[4:3] Прикажување на
класичен 4:3 формат.
[Movie expand 14:9] (Не е
за HD или за компјутер.)
Го зголемува 4:3 форматот
до 14:9.
[Wide screen] Го растегнува
4:3 форматот во 16:9.
[Unscaled] Само за HD
и за компјутер, и само
за некои модели.
Обезбедува максимална
острина. Може да се
појават некои искривувања
во зависност од системот
на емитување. За најдобри
резултати поставете ја
резолуцијата на вашиот
компјутер на режим на
широк екран.
МК
Македонски
[Auto format]: За некои
модели. (Не е за режим на
компјутер.) Автоматско
прикажување на одговарачки
формат. Ако не, се
прикажува широк формат.
Рачно регулирање на
нагодувањата за звук
Притиснете
Употреба на universal access
менито
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Sound], а потоа притиснете ОК.
Ќе се прикаже [Sound] менито.
Одберете едно од следните нагодувања,
потоа притиснете ОК.
[Smart sound]: Пристап до однапред
поставените smart нагодувања за звук..
[Reset] Враќање на фабрички поставените
нагодувања.
[Clear sound] Подобрување на чистината
на звукот...
[Bass]:Нагодување на нивото на басот.
[Treble]:Нагодување на нивото на
високите тонови.
[Surround]: Вклучување на просторен звук.
[Incredible surround]: (За некои
модели) Подобрување на просторниот звук
за зголемување на опкружувачките ефекти..
[Headphone volume]: (За модели со
слушалки) Нагодување на јачината на звукот
на слушалките.
[Auto volume leveling]: Автоматско
намалување на звукот при ненадејни промени
како шпто е при менување на каналите.
[Balance]: Нагодување на балансот
помеѓу левиот и десниот звучник.
[Digital output format]: Одбирање на
видот на дигиталниот аудио излез преку
дигиталниот излезен приклучок.
[PCM]: Конвертирање на не-PCM
аудио во PCM формат.
[Multichanel]: Аудио излез кон
системот за домашно кино.
Во текот на првата инсталација можете да го
активирате universal access менито. Кога ќе го
активирате, ќе можете брзо да пристапите до
менијата за оштетен вид и оштетен слух кога
гледате телевизија или надворешен уред.
Додека гледате телевизија притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже ТВ-менито со опции.
Одберете [Universal access], и
притиснете ОК.
Одберете една од следните опции и
притиснете ОК.
[Hearing impaired]: Вклучување или
исклучување преводи за оштетен слух.
[Visually impaired]: Некои дигитални
ТВ-канали емитуваат специјално аудио
адаптирано за луѓе со оштетен вид.
Нормалното аудио е комбинирано со
дополнителни коментари. Користете ги
обоените копчиња за да одберете опција:
Црвено ([Off]): Исклучување на аудио
за оштетен вид.
Зелено ([Speakers]): Слушање аудио
за оштетен вид само преку звучниците.
Жолто ([Headphone]): Слушање аудио
за оштетен вид само преку слушалки.
Сино ([Speaker + Headphone]):
Слушање аудио за оштетен вид само
преку слушалки и звучници.
[Mixed volume]: Нагодување на јачината
на звукот на аудио за оштетен вид.
[Key beep]: Активирање на звучен сигнал
при притискање на копчињата на
далечинскиот управувач или на ТВ-уредот.
Совет
Притиснете обоено копче на далечинскиот
управувач за да влезете во опциите.
МК
Пристапување до менито со
опции за телетекст
Пристап до телетекст карактеристиките преку
менито со опции за телетекст.
Притиснете TEXT.
Ќе се прикаже екранот со телетекст.
Притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито со опции за
телетекст.
Одберете едно од следните нагодувања,
потоа притиснете ОК.
[Freeze page]/[Unfreeze page]: Ја
замрзнува или одмрзнува тековната слика.
[Dual screen]/[Full screen]:
Префрлање помеѓу двоен и единечен
телетекст екран.
[T.O.P. overview]: Вклучување на
табела со емитувани телетекст
страници.
[Enlarge]/[Normal view]: Префрлање
помеѓу зголемено и нормалногледање
на телетекст страницата.
[Reveal]:Ги прикрива или ги прикажува
скриените информации на страницата,
како што се решенија на гатанки или
загатки.
[Cycle subpage]:Автоматско кружно
движење низ потстраниците доколку
се достапни потстраници.
[Languages]: Одбирање на јазикот за
телетекст.
Одбирање телетекст потстраници
Телетекст-страницата може да има неколку
потстраници. Потстраниците се прикажуваат во
полето до бројот на главната страница.
Притиснете TEXT.
Ќе се прикаже екранот со телетекст.
Притиснете
или
телетекст-страница.
Притиснете
или
подстраницата.
за да одберете
за да влезете на
Одбирање на Т.О.Р. Телетекст
емитувања
Табелата со страници (Т.О.Р.) на телетекстот
што се емитува ви овозможува да прескокнувате
од еден предмет на друг, без користење броеви
на страници. Т.О.Р. телетекстот не се емитува
за сите ТВ-канали.
Притиснете TEXT.
Ќе се прикаже екранот со телетекст.
OPTIONS.
Притиснете
Одберете [T.O.P. overview], потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже Т.О.Р. преглед.
Одберете субјект.
Притиснете ОК за да ја гледате страницата.
Употреба на телетекст 2.5
Телетекст 2.5 нуди повеќе бои и подобра графика
отколку нормалниот телетекст. Ако се емитува
телетекст 2.5 од некој канал, тој е автоматски
активиран.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Teletext 2.5].
Одберете [On] или [Off] потоа
притиснете ОК за да потврдите.
МК
Македонски
Употреба на напредни
карактеристики за телетекст
Креирање и користење
листи со омилени канали
Гледање на сите канали
Можете да излезете од листата со омилени
канали и да ги гледате сите инсталирани канали.
Можете да креирате листи со вашите омилени
ТВ-канали, така што секогаш лесно ќе ги
пронајдете.
Додека гледате телевизија, притиснете
FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Гледање само на листата со
омилени канали
Притиснете
Додека гледате телевизија, притиснете
FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Притиснете
OPTIONS.
Одберете [Select list] > [All], потоа
притиснете OK.
Ќе се прикажат сите канали во
мрежата со канали.
Забелешка
OPTIONS.
Одберете [Select list] > [Favourites],
потоа притиснете OK.
Ќе се прикажат само каналите што се
во листата на омилени канали.
Забелешка
Листата со омилени канали е празна сe
додека не додадете канали во листата со
омилени канали.
Сите омилени канали се обележани со
ѕвездичка во мрежата со канали.
Управување со листата со
омилени канали
Додека гледате телевизија, притиснете
FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Притиснете
OPTIONS.
Одберете [Select list] > [All], потоа
притиснете OK.
Притиснете
OPTIONS.
Одберете [Mark as favourite] или
[Unmark as favourite] потоа притиснете
ОК.
Каналот е додаден во листата со
омилени канали.
Забелешка
Сите омилени канали се обележани со
ѕвездичка во мрежата со канали.
МК
Програмскиот водич е водич на екранот достапен
за дигиталните канали. Toj ви овозможува:
Да гледате список на дигитални програми
што се емитуваат.
Да гледате програми што следуваат.
Да групирате програми по жанр.
Да нагодите потсетник кога почнува
програмата.
Да нагодите приоритетни канали со
програмски водич.
Вклучување на EPG
Притиснете
.
Одберете [Programme guide], потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже програмскиот водич,
прикажувајќи информации за
планираните програми.
Забелешка
Податоците за програмскиот водич се
достапни само во некои земји и потребно е
малку време за да се вчитаат.
Менување на опциите на
програмскиот водич
Можете да ги поставите или избришете
потсетниците, промените во денот и да
пристапите до другите корисни опции во менито
на програмскиот водич.
Притиснете
.
Одберете [Programme guide], потоа
притиснете ОК.
Притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито на програмскиот
водич.
Одберете една од следните опции, потоа
притиснете ОК.
[Set reminder] / [Clear reminders]:
Поставување или бришење потсетник
[Change day]: Поставување ден на
програмскиот водич.
[More info]: Прикажување информации
за програмскиот водич.
[Search by genre]: Пребарување на
ТВ-програмите по жанр.
[Sheduled reminders]: Листа на
програмски потсетници. Достапно само
за идни програми.
[Acquire EPG data]: Ажурирање на
последните информации за програмскиот
водич.
МК
Македонски
Употреба на електронски
програмски водич
Прикажување на ТВ-часовник
Можете да прикажете часовник на ТВ-екранот.
Часовникот го прикажува моментното време со
користење на временските податоци примени од
ТВ-операторот.
Рачно нагодување на
ТВ-часовникот
Во некои земји, ТВ-часовникот треба да го
нагодите рачно.
Притиснете
.
Менување на режимот на
часовникот
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Clock] > [Auto clock].
Одберете [Automatic] или [Manual],
потоа притиснете ОК.
Менување на временската зона
Забелешка
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Clock].
Одберете [Auto clock], потоа притиснете
ОК.
Одберете [Manual], потоа притиснете ОК.
Оваа опција е достапна ако одберете [Auto
clock] > [Automatic] (во земји со пренос на
податоци за часовникот.
Притиснете
.
Одберете [Time] или [Date], потоа
притиснете ОК.
Притиснете ги копчињата за навигација
за да ги поставите времето и датумот.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Clock] > [Time zone].
Одберете [Done], потоа притиснете ОК.
Притиснете ОК за да потврдите.
Притиснете
за да излезете.
Одберете ја вашата временска зона.
Употреба на дневна заштеда
Забелешка
Ако вашата одбрана земја поддржува дигитално
емитување, часовникот приоритетно ќе ги
прикажува временските податоци од вашиот
ТВ-оператор.
Прикажување на ТВ-часовникот
Додека гледате телевизија, притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито со опции.
Одберете [Clock].
Притиснете ОК.
Забелешка
За да го исклучите часовникот, повторете ја
претходната процедура.
МК
Забелешка
Оваа опција е достапна ако одберете [Auto
clock] > [Manual].
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Clock] > [Daylight
saving], потоа притиснете ОК.
Одберете [Standard time] или [Daylight
saving time], потоа притиснете ОК.
Можете да ги нагодите мерачите на време за
префрлање на ТВ-уредот во режим на
подготвеност во одредено време.
Заклучување на несоодветни
содржини
Можете да спречите вашите деца да гледаат
одредени програми или одредени канали со
заклучување на контролите на ТВ-уредот.
Совет
Нагодете го ТВ-часовникот пред да ги
користите мерачите на време.
Поставување или промена на кодот
Притиснете
Автоматско префрлање на
ТВ-уредот во режим на
подготвеност (мерач на време за
исклучување)
Мерачот на време за исклучување го префрла
ТВ-уредот во режим на подготвеност по
претходноодреден временски период.
Совет
Можете да го исклучите вашиот ТВ-уред
порано или да го ресетирате мерачот на време
за исклучување за време на одбројувањето.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Child lock].
Одберете [Set code] или [Change code].
Ќе се прикаже [Set code] / [Change
code] менито.
Внесете го вашиот код со нумерираните
копчиња.
Следете ги инструкциите на екранот
за да креирате или го промените
вашиот PIN код.
Совет
Ако го заборавите вашиот код, внесете
„8888“ за да го поништите постоечкиот код.
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Sleep timer].
Ќе се прикаже [Sleep timer] менито.
Одберете вредност помеѓу нула и 180
минути.
Ако одберете нула, мерачот на време за
исклучување ќе биде исклучен.
Притиснете ОК за да го активирате мерачот
на време за исклучување.
ТВ-уредот ќе премине во режим на
подготвеност по поставениот период на
време.
МК
Македонски
Употреба на мерачи на време
Заклучување или отклучување на
еден или на повеќе канали
Притиснете > [Setup] > [Channel
settings] > [Child lock] > [Channel lock].
Ќе се прикаже листа со канали.
Одберете канал што сакате да гозаклучите
или отклучите, потоа притиснете ОК.
Кога првпат ќе заклучувате или
отклучувате канал, ќе ви биде наложено
да го внесете вашиот ПИН-код
Внесете го вашиот код и притиснете ОК.
Ако каналот е заклучен, ќе се прикаже
иконата за заклучување.
Повторете го процесот за да заклучите
или отклучите други канали.
Исклучете го и повторно вклучете го
ТВ-уредот за да се активираат заклучувањата.
Гледање Scenea (Декорација)
Можете да прикажете одредена фотографија како
заднина на екранот на вашиот ТВ-уред. Можете да
вчитате/поставите друга фотографија како заднина.
Ако мерачот на време за автоматско исклучување е
исклучен, заднината ќе се прикажува 240 минути. Во
спротивно, ќе се прикажува за времетраењето на
мерачот на време за исклучување.
Активирање на декорацијата
Притиснете
.
Одберете [Scenea], потоа притиснете ОК.
Ако не е поставена фотографија, ќе се
прикаже фабрички поставената слика.
Ако е поставена ваша фотографија како
декорација, ќе се прикаже таа
фотографија (видете „Поставување
фотографија како декорација“ на страницата
24).
Кога ќе менувате канали со CH - или
CH +, заклучените канали ќе бидат
прескокнати.
Поставување фотографија како
декорација
Кога ќе пристапите во каналите преку
распоредот на канали, ќе ви биде
наложено да го внесете вашиот ПИН-код.
Можете да поставите друга фотографија како
декорација.
Забелешка
Поставување на родителската заштита
Некои дигитални канали ги рангираат нивните
програми во зависност од возраста. Можете да
го нагодите вашиот ТВ-уред да прикажува само
програми со рангирање на возраста помала
од возраста на вашето дете.
Притиснете
Вчитајте фотографија помала од 1 МВ во
УСБ-меморискиот уред.
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Child lock] > [Parental rating].
Ќе се прикаже екран за поставување
код.
Внесете го вашиот код со нумерираните
копчиња.
Ќе се прикаже менито за рангирање.
Одберете ги годините за рангирање и
притиснете ОК.
Притиснете
МК
Кога вчитувате нова фотографија за
декорација, таа ќе ја избрише моментната
фотографија.
За да користите нова фотографија како
декорација, потребен ви е УСБ-мемориски
уред што содржи фотографија што е помала
од 1 MB во големина.
за да излезете.
Приклучете го УСБ-меморискиот уред во
ТВ-уредот.
Притиснете
.
Одберете [Browse USB], a потоа
притиснете ОК.
Одберете фотографија, а потоа притиснете
OPTIONS.
Одберете [Set as Scenea], a потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже порака за потврда.
Притиснете ОК за да потврдите, а потоа
притиснете го кое било копче за да излезете
од декорацијата.
Во зависност од емитувачот, можете да ги
смените аудиојазикот, јазикот на преводот или
двете за еден ТВ-канал.
Преку телетекст или DVB-T дигитално емитување
се емитуваат повеќе аудиојазици, преводи или
двете. Емитување на двоен звук: Со дигитално
емитување, можете да одберете јазик на превод.
Активирање и деактивирање на
преводот
Додека гледате телевизија, притиснете
SUBTITLE..
Одберете една од следните опции, потоа
притиснете ОК.
[Subtitles on]: Секогаш да се
прикажува преводот.
[Subtitles off]: Никогаш да не се
прикажува преводот.
Менување на јазикот на менито
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Menu language], a потоа
притиснете ОК.
Одберете јазик, а потоа притиснете ОК.
[On during mute]: Да се прикаже
преводот кога звукот е целосно
запрен.
Забелешка
Повторете ја оваа процедура за да го
активирате преводот на секој аналоген канал.
Одберете [Subtitles] > [Subtitles off] за да
го деактивирате преводот.
Менување на аудиојазикот
Можете да го одберете аудиојазикот ако е
достапен од вашиот емитувач. За дигиталните
канали, можат да бидат достапни повеќе јазици.
За аналогните канали, можат да бидат достапни
два јазика.
Додека гледате телевизија, притиснете
OPTIONS.
За дигитални канали, одберете [Audio
language], одберете јазик, а потоа
притиснете ОК.
За аналогни канали, одберете [Dual I-II],
одберете јазик, а потоа притиснете ОК.
Одбирање јазик на превод во
дигитални канали
Забелешка
Кога одбирате јазик на преводот во
дигитален канал како што е опишано
подолу, поставениот јазик за превод што
е поставен во менито за инсталирање
привремено е откажан.
Додека гледате телевизија, притиснете
OPTIONS.
Одберете [Subtitle language], а потоа
притиснете ОК.
Одберете јазик на преводот.
Притиснете ОК за да потврдите.
МК
Македонски
Менување на јазикот
Репродуцирање фотографии,
музика и видеосодржини од
УСБ-мемориски уред
Внимание
Philips не е одговорен доколку УСБ-уредот за
чување податоци не е поддржан, ниту е
одговорен за оштетување или загуба на
податоци од уредот.
Приклучете го УСБ-меморискиот уред за да
репродуцирате фотографии, музика и видеосодржини
зачувани на меморискиот уред.
Вклучете го ТВ-уредот.
Приклучете го УСБ-уредот во УСБ-приклучокот
на вашиот ТВ-уред.
Притиснете
.
Одберете [Browse USB], a потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже УСБ-пребарувачот.
Прегледување фотографии
Во УСБ-пребарувачот, одберете [Picture],
а потоа притиснете ОК.
Одберете фотографија или фотоалбум, а потоа
притиснете ОК за да ја гледате одбраната
фотографија во целосна големина.
За да ја видите следната или
претходната фотографија, притиснете
.
За да се вратите, притиснете
.
Прегледување слајдшоу од
вашите фотографии
Кога фотографијата е прикажана на
целиот екран, притиснете OK.
Слајдшоуто ќе почне од одбраната
фотографија.
Притиснете ги следните копчиња за да ја
контролирате репродукцијата:
за репродукција.
за пауза.
или за прикажување на претходната
или следната фотографија.
за запирање.
За да се вратите, притиснете
МК
.
Промена на нагодувањата за
прегледување слајдови
Додека гледате слајдшоу, притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито со опции за
слајдшоу.
Одберете една од следните опции, потоа
притиснете ОК.
[Start/Stop slideshow]: Почнување
или запирање на слајдшоуто.
[Slideshow transitions]: Одбирање
на транзицијата од една слика до
друга.
[Slideshow frequency]: Одбирање
должина на времето за прикажување
на сликата.
[Rotate image]: Ротирање на сликата.
[Show info]: Прикажување на името
на сликата, датум, големина и следната
слика во слајдшоуто.
За да се вратите, притиснете
.
Забелешка
[Rotate image] и [Show info] се
прикажуваатсамо кога слајдшоуто е паузирано.
Слушање музика
Во УСБ-пребарувачот, одберете [Music],
а потоа притиснете ОК.
Одберете музика или музички албум,
потоа притиснете ОК за репродукција.
За контролирање на репродукцијата,
притиснете ги следните копчиња:
за репродукција.
за пауза.
или за прикажување на претходната
или следната фотографија.
или
за пребарување напред
или назад.
за запирање.
Гледање слајд-шоу со музика
Додека слушате музика, притиснете
OPTIONS за да пристапите до едно
од следните нагодувања, а потоа притиснете
ОК.
[Stop playback]: Запирање на
музичката репродукција.
Можете да гледате слајд-шоу со музика во
заднината.
[Repeat]: Повторување песна еднаш
или повеќе пати.
[Shuffle on] / [Shuffle of]: Вклучување
и исклучување репродукција во
секвенца или случаен редослед.
[Show info]: Прикажување на името
на датотеката.
[Sound]: Нагодување на звукот.
Гледање на видеосодржини
Во УСБ-пребарувачот, одберете [Video],
a потоа притиснете ОК.
Притиснете ОК за репродукција.
За контролирање на репродукцијата,
притиснете ги копчињата за репродукција.
Промена на видеонагодувањата
Додека гледате видеосодржина, притиснете
OPTIONS за да пристапите до едно
од следните нагодувања, а потоа притиснете
ОК.
[Stop playback]: Запирање на
видеорепродукција.
Одберете албум или песна.
Притиснете ОК.
Притиснете
за да излезете од
УСБ-пребарувањето.
Одберете албум од слики.
Притиснете ОК.
Слајд-шоуто ќе почне.
За да излезете, притиснете
.
Отстранување на
УСБ-меморискиот уред
Внимание
Следете ја оваа процедура за да избегнете
оштетување на вашиот УСБ-мемориски уред.
Притиснете
за да излезете од
УСБ-пребарувањето.
Почекајте пет секунди, а потоа отстранете го
УСБ-меморискиот уред.
[Repeat]: Повторување еднаш или
повеќе пати.
[Subtitles]: Ако е достапно, да се
прикажува превод или не.
[Shuffle on] / [Shuffle of]: Вклучување
и исклучување репродукција во
секвенца или случаен редослед.
[Show info]: Прикажување на името
на датотеката.
[TV speakers]: Репродукција на звукот
од ТВ-звучниците или од поврзаниот
EasyLink уред (видете „Поставување на
ТВ-звучниците во EasyLink режим“ на
страницата 40).
МК
Македонски
Промена на нагодувања за музика
Преземање на последната верзија
на софтверот преку Интернет
Слушање дигитални
радиоканали
Приклучете го УСБ-меморискиот уред.
Притиснете
FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Притиснете
OPTIONS, a потоа одберете
[Select list] > [Radio].
Ќе се прикаже распоредот на
радиоканалите.
Одберете радиоканал и притиснете ОК за да
слушате.
Ажурирање на софтверот на
ТВ-уредот
Philips постојано се обидува да ги подобри
своите производи и ние ви препорачуваме да
го ажурирате софтверот на ТВ-уредот кога тоа
ќе биде достапно.
Ажурирање на софтверот
Можете да го ажурирате ТВ-софтверот на еден
од следните начини:
со УСБ-мемориски уред,
Автоматски, преку дигитално емитување,
или
рачно, преку дигитално емитување.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Software update
assistant].
Следете ги инструкциите за да ја префрлите
датотеката во вашиот УСБ-мемориски уред.
Приклучете го УСБ-меморискиот уред во
вашиот компјутер, а потоа двапати кликнете
на датотеката.
Ќе се отвори интернет-страница.
Следете ги инструкциите на
интернет-страницата.
Ако моментната верзија на софтверот
се совпаѓа со последниот преземен
софтвер, нема потреба од ажурирање
на ТВ-софтверот.
Ако моментната верзија на софтверот
е помала од последната преземена
верзија, префрлете ја датотеката од
последната верзија на софтверот во
рут-директориумот на вашиот
УСБ-уред.
Исклучете го УСБ-меморискиот уред од
вашиот компјутер.
Приклучете го УСБ-меморискиот уред во
вашиот ТВ-уред.
Ажурирање со УСБ-уред
Одберете [Setup] > [Software update] >
[Local updates].
За да ажурирате со УСБ-мемориски уред,
потребни се:
Притиснете ОК за да го ажурирате
ТВ-софтверот.
Компјутер со пристап на Интернет.
УСБ-мемориски уред.
Следете ги инструкциите на екранот за да го
завршите ажурирањето.
Притиснете
За да излезете, притиснете
.
Одберете [Setup] > [Software update] >
[Current software inf.].
Ќе се прикаже информација за
моментниот софтвер.
Запишете го бројот на верзијата на
софтверот.
За да излезете, притиснете
МК
.
.
Забелешка
По завршување на ажурирањето, ТВ-уредот
ќе се рестартира.
Приклучете го УСБ-меморискиот уред во
вашиот ТВ-уред.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Software update] >
[Local updates] > [USB].
Притиснете ОК за рачно да го ажурирате
ТВ-софтверот.
Следете ги инструкциите на екранот за да го
завршите ажурирањето.
Ажурирање во кое било време
преку дигитално емитување
Можете рачно да го ажурирате вашиот ТВ-уред
преку дигитално емитување.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Software update] >
[Check on major updates].
Следете ги инструкциите на екранот за да
почнете со ажурирањето.
По завршување на ажурирањето,
ТВ-уредот ќе се рестартира.
Забелешка
По завршување на ажурирањето, ТВ-уредот
ќе се рестартира.
Ажурирање на барање преку
дигитално емитување
Ако имате прием на дигитално емитување (DVB-T),
вашиот ТВ-уред може автоматски да изврши
ажурирање на софтверот.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Software update] >
[Announcement].
Ако се прикаже порака што ќе ви наложи да
го ажурирате софтверот, следете ги
инструкциите за да почнете со ажурирањето.
По завршување на ажурирањето,
ТВ-уредот ќе се рестартира.
Ако не сакате да го ажурирате софтверот,
оберете [Setup] > [Software update] >
[Clear announcement], а потоа притиснете
ОК.
Забелешка
Ако го прескокнете ажурирањето, можете
рачно да го извршите ажурирањето подоцна
(видете „Ажурирање во кое било време
преку дигитално емитување“ на страницата 29).
МК
Македонски
Ажурирање на ТВ-софтверот
Менување на ТВ-приоритетите
Почнување ТВ-демо
Користете го менито за приоритети (Preferences)
за да ги персонализирате нагодувањата на
ТВ-уредот
Можете да ја користите демонстрацијата за
подобро да ги разберете карактеристиките на
вашиот ТВ-уред. Некои демонстрации не се
достапни кај некои модели. Достапните
демонстрации се прикажани на мени-листата.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences].
Одберете една од следните опции, потоа
притиснете ОК.
[Menu language]: Одбирање јазик на
менито.
[Sleep timer]: Префрлање на
ТВ-уредот во состојба на мирување по
одредено време.
[Location]: Ги оптимизира
нагодувањата на ТВ-уредот за вашата
локација - дом или продавница.
[E-sticker]: (Само за режим продавница.)
Го вклучуваи и исклучува „e-sticker“.
[Volume bar]: Ја прикажува лентата за
јачина кога го нагодувате звукот.
[Auto switch off]: За заштеда на
енергија, поставете го ТВ-уредот
автоматски да се исклучи по одреден
период на неактивност.
[Channel information size]: Менување
на видот на информации што се
прикажуваат секогаш кога менувате канали.
[Universal access]: Активирање или
деактивирање на universal access
менито.
[Key beep]: Активирање на звучниот
сигнал кога ќе притиснете копче на
далечинскиот управувач или ТВ-уредот.
[Audio out delay]: Автоматско
синхронизирање на сликата на ТВ-уредот
со звукот од поврзаниот систем за
домашно кино.
[TV position]: Поставување на
најдобри нагодувања на ТВ-уредот, врз
основа на тоа како е монтиран.
[Teletext 2.5]: Активирање или
деактивирање на телетекст 2.5 (за
дигитална телевизија).
[Clock]: Прикажување или отстранување
на времето од ТВ-уредот и опции за
нагодување на времето.
МК
Додека гледате телевизија, притиснете
.
Одберете [Setup] > [Watch demo], OK.
Одберете демо и притиснете OK за да го
гледате.
За да излезете, притиснете
.
Враќање/ресетирање на
ТВ-уредот на фабричките
нагодувања
Со ресетирање на вашиот ТВ-уред, повторно
се воспоставуваат фабрички зададените
нагодувања за сликата и звукот. Нагодувањата
за инсталирање на каналите остануваат исти.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Factory settings], потоа притиснете OK.
Ако ви биде наложено да внесете код,
внесете го кодот за заштита на деца (видете
„Поставување или менување на код“ на
страна 23).
Ќе се прикаже потврдна порака.
Притиснете ОК за да потврдите.
Кога го нагодувате вашиот ТВ-уред по првпат,
ќе ви биде наложено да одберете јазик на
менито и да ги инсталирате ТВ-каналите и
дигиталните радиоканали (доколку се достапни).
По ова, можете повторно да ги инсталирате и
прецизно да ги нагодите каналите.
Автоматско инсталирање канали
Можете автоматски да ги пребарувате и да ги
зачувате каналите.
Ажурирање на листата со канали
Можете да овозможите автоматско ажурирање
на каналите кога ТВ-уредот е во состојба на
мирување. Каналите што се меморирани во
ТВ-уредот ќе се ажурираат секое утро во
зависност од информациите од каналот во текот
на емитувањето.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Channel installation] > [Automatic
channel update].
Одберете [On] за да го активирате
автоматското ажурирање, или [Off]за да
го деактивирате.
За да се вратите, притиснете
.
Чекор 1 Одбирање јазик на менито
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Menu language], потоа
притиснете ОК.
Одберете јазик, потоа притиснете ОК.
Чекор 2 Одбирање на вашата
земја
Одберете ја земјата каде што го инсталирате
ТВ-уредот. Достапните канали за таа земја ќе
се инсталираат на ТВ-уредот.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Search for
channels], потоа притиснете ОК.
Одберете [Reinstall channels], потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже менито со земји.
Одберете ја вашата земја, потоа
притиснете ОК.
Ќе почне водичот за инсталирање
канали.
Одберете [Start], потоа притиснете ОК.
Сите достапни канали ќе се
инсталираат.
За да излезете, притиснете ОК.
МК
Македонски
Инсталирање
канали
Рачно инсталирање канали
Овој дел опишува како рачно да ги пребарате и
да ги зачувате аналогните ТВ-канали.
Чекор 1 Одберете го вашиот
систем
Прескокнете го овој чекор доколку
нагодувањата за систем се точни.
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Channel installation] > [Analogue:
Manual antenna installation] > [System],
потоа притиснете ОК.
Одберете го правилниот систем за вашата
земја или регион, потоа притиснете ОК.
Чекор 2 Пребарување и
зачувување на нови ТВ-канали
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Channel installation] > [Analogue:
Manual antenna installation] > *[Find
channel], потоа притиснете ОК.
Ако ги знаете трите броеви на
фреквенцијата, внесете ги.
За да пребарувате, одберете
[Search], потоа притиснете ОК.
Кога ќе се пронајде каналот, одберете
[Done],потоа притиснете ОК.
За да зачувате канал под нов број,
одберете [Store as new channel],
потоа притиснете ОК.
За да зачувате канал на исто место
како некој претходен, одберете
[Store current channel], потоа
притиснете ОК.
МК
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Channel installation] > [Analogue:
Manual antenna installation] >
[Fine-tune], потоа притиснете ОК.
Притиснете
каналот.
Забелешка
Притиснете
Чекор 3 Фино пребарување
аналогни канали
за фино да го нагодите
Преименување канали
Можете да ги преименувате каналите, така
што името по ваш избор ќе се прикажува
секогаш кога каналот ќе биде одбран.
Додека гледате, притиснете FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Одберете канал за преименување.
Притиснете
OPTIONS.
Ќе се прикаже менито со опции за
каналите.
Одберете [Rename channel], потоа
притиснете ОК.
Ќе се прикаже прозорец за внесување
текст.
Притиснете
за да одберете
карактери, потоа притиснете ОК
Кога ќе завршите со името, одберете
[Done], потоа притиснете ОК
Совет
Притиснете [Aa] за да ги менувате големите
букви во мали и обратно.
По инсталацијата на каналите, можете да го
смените нивниот редослед.
Додека гледате, притиснете
FIND.
Ќе се прикаже менито со матрица за
канали.
Ќе се прикаже менито со опции за
каналите.
Одберете [Reorder], потоа притиснете ОК.
Одберете канал за преместување и
притиснете ОК.
Одбраниот канал е обележан.
Пристап на CAM сервисите
Внесете го и активирајте го САМ (видете
„Внесување и активирање на САМ“ на
страна 38).
Притиснете
OPTIONS.
Одберете [Common interface].
Ќе се прикажат апликации што се
испорачуваат од емиѕувачот на
дигиталната ТВ-програма.
Забелешка
Оваа мени опција е достапна само ако САМ е
правилно внесен и активиран.
Поместете го обележаниот канал на новата
позиција и притиснете ОК.
OPTIONS.
Притиснете
Одберете [Done reordering], потоа
притиснете ОК.
Тестирање на дигитален
прием
Можете да ги проверите квалитетот и јачината
на сигналот на дигиталните канали. Тоа ви
овозможува да ја смените позицијата и да ја
тестирате вашата антена или сателитска чинија.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [Channel settings] >
[Channel installation] > [Digital:
Reception test], потоа притиснете ОК.
Внесете ја фреквенцијата на каналот што
сакате да го тестирате, потоа притиснете ОК.
Одберете [Search], потоа притиснете ОК.
Кога ќе се пронајде каналот, дберете [Store],
потоа притиснете ОК.
Забелешка
Ако квалитетот на сигналот е слаб,
преместете ја антената или сателитската
чинија и повторно извршете го тестирањето.
Ако сè уште имате проблеми со дигиталниот
прием, контактирајте со специјализиран
инсталатер.
МК
Македонски
Преместување канали
Поврзување
уреди
Аналоген аудио- и видео-влез од аналогни
или дигитални уреди, како што се ДВДплеери или играчки конзоли.
Овој дел опишува како да поврзете различни
уреди со различни приклучоци. За локацијата
на овие приклучоци на ТВ-уредот, видете во
Водичот за брзо почнување. Дадени се повеќе
примери во Водичот за брзо почнување.
Забелешка
Можат да се користат различни типови на
поврзување за поврзување на други уреди со
вашиот ТВ-уред.
Совет
По поврзувањето, за брз пристап до вашиот
уред, додадете го во основното мени:
притиснете , потоа одберете [Add new
device].
Дигитален аудио излез кон систем за
домашно кино и други аудио системи.
Задни приклучоци
Влезен сигнал од антена, кабелска или
сателитска.
Само за сервисен персонал.
МК
За одредени модели
Дигитален аудио- и видео-влез од
дигитални уреди со висока дефиниција,
како што се Blu-ray плеери.
Поврзувањето преку DVI или VGA
побарува дополнителен аудиокабел
(Видете во „Поврзување на компјутер“
на страница 37).
Дигитален аудио- и видео-влез од
дигитални уреди со висока дефиниција,
како што се Blu-ray плеери. Истотака
ТВ-аудио излез за Easy-Link компатибилни
уреди, какошто се системите за домашно
кино.
и
Аналоген аудио- и видео-влез од аналогни
или дигитални уреди како што се ДВДплеери или играчки конзоли.
Поврзувањето преку DVI или VGA
побарува дополнителен аудиокабел
(Видете во „Поврзување на компјутер“
на страница 37).
МК
Македонски
Аудио- и видео-влез од компјутер.
Странични приклучоци
Аудиовлез од аналогни уреди
поврзани на VIDEO.
Дигитален аудио- и виде-влез од
дигитални уреди со висока дефиниција,
како што се Blu-ray плеери.
Стерео-аудиоизлез за слушалки.
Композитен видеовлез од аналогни
уреди, како што е видеорекордер.
Приклучок за „Common Access Module“
САМ.
Податочен влез од УСБ-уред.
МК
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
Македонски
Поврзување на компјутер
Пред да поврзете компјутер со ТВ-уредот
Нагодете ја брзината на освежување на
екранот на вашиот компјутер на 60 Hz.
Одберете резолуција што ја поддржува
екранот на вашиот компјутер.
Поврзете го компјутерот со еден од
следните приклочоци:
Забелешка
Поврзувањата преку DVI или VGA имаат
потреба од дополнителен аудиокабел.
HDMI кабел
VGA кабел
DVI-HDMI кабел
МК
Употреба на модул за
условен пристап „Conditional
Access Module“
Conditional Access Module (CAM) (Модул за
условен пристап) се испорачува од операторите
на дигиталната ТВ-услуга за декодирање на
дигиталните ТВ-канали.
Доколку е потребно, погледнете ја
документацијата од вашиот оператор за тоа
како да поставите мемориска картичка во
модулот за условен пристап.
Поставување и активирање на
САМ
Внимание
Бидете сигурни дека ги следите
инструкциите опишани подолу. Погрешното
поставување на САМ може да ги оштети и
САМ и вашиот ТВ-уред.
Исклучете го ТВ-уредот и исклучете го
приклучокот од ѕидниот приклучок.
Следете ги упатствата отпечатени на САМ,
внимателно поставете го САМ во COMMON
INTERFACE страничниот приклучок на
вашиот ТВ-уред.
Поставете го САМ докрај.
Приклучете го ТВ-уредот во ѕидниот
електричен приклучок.
Вклучете го ТВ-уредот и почекајте САМ
да биде активиран. Тоа може да потрае
неколку минути. Не отстранувајте го САМ
од лежиштето кога е во функција - со
отстранување на САМ ќе се деактивираат
дигиталните услуги.
МК
Услуги за пристап до САМ
Внесете го и активирајте го САМ (видете
„Внесување и активирање на САМ“ на
страна 38).
Притиснете
OPTIONS.
Одберете [Common interface].
Ќе се прикажат апликации што се
испорачуваат од емиѕувачот на
дигиталната ТВ-програма.
Забелешка
Оваа мени опција е достапна само ако САМ е
правилно внесен и активиран.
Искористете ги придобивките од вашите HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
компатибилни уреди со подобрените
карактеристики на Philips EasyLink контролите.
Ако вашите HDMI CEC компатибилни уреди се
поврзани преку HDMI приклучоци, тие можат да
бидат управувани преку далечинскиот управувач
на вашиот ТВ-уред.
За да овозможите функционирање на Philips
EasyLink, потребно е да:
Поврзете најмалку два HDMI CEC
компатибилни уреди преку HDMI.
Ги конфигурирате правилно HDMI CEC
компатибилните уреди.
Користење репродукција со еден
допир
По активирањето на EasyLink, притиснете
play (репродукција) на вашиот уред .
ТВ-уредот автоматски ќе се префрли на
правилниот извор.
Користење контроли за
репродукција со еден допир
Ако поврзете повеќе HDMI CEC компатибилни
уреди што го поддржуваат ова нагодување, сите
такви уреди ќе реагираат на контролите за
репродукција на далечинскиот управувач од
ТВ-уредот.
Го активирате EasyLink.
Внимание
Забелешка
EasyLink компатибилните уреди мораат да
бидат вклучени и одбрани како извор.
Philips не гарантира стопроцентно
поврзување помеѓу сите HDMI CEC уреди.
Ова се напредни нагодувања. Уредите што
не ги поддржуваат овие нагодувања, нема
да реагираат на далечинскиот управувач на
ТВ-уредот.
Притиснете
Активирање или деактивирање
на EasyLink
Кога репродуцирате содржини од HDMI CEC
компатибилни уреди, ТВ-уредот автоматски ќе
се префрли на правилниот извор кога ќе биде
вклучен.
Забелешка
Не активирајте го Philips EasyLink доколку
немате намера да го користите.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [EasyLink].
Одберете [On] (вклучено) или [Off]
(исклучено), потоа притиснете ОК.
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [EasyLink remote control].
Одберете [On] (вклучено) или [Off]
(исклучено), потоа притиснете ОК.
Користење на префрлање во
состојба на мирување со еден
допир
Кога ќе притиснете на далечинскиот управувач
од ТВ-уредот, ТВ-уредот и сите HDMI CEC
компатибилни уреди ќе се префрлат во состојба
на мирување.
Притиснете и задржете го (Standby-on)
на ТВ-уредот или далечинскиот управувач
на уредот.
ТВ-уредот и сите поврзани HDMI уреди
ќе преминат во состојба на мирување.
МК
Македонски
Употреба на Philips EasyLink
Поставување на ТВ-звучниците
во EasyLink режим
Ако поврзете HDMI CEC компатибилен
уред што поседува звучници, можете да го
слушате звукот од ТВ-уредот на тој уред наместо
на звучниците од ТВ-уредот.
Кога репродуцирате содржина од EasyLink
компатибилен систем за домашно кино, ако
сакате брзо и потполно да го запрете звукот од
ТВ-звучниците, вклучете го EasyLink режимот.
Ако поврзаниот уред е HDMI ARC компатибилен
и е поврзан преку HDMI ARC приклучок, звукот
од ТВ-уредот ќе се пренесува преку HDMI
кабелот, без потреба од дополнителен
аудиокабел.
Проверете дали EasyLink компатибилниот
уред е поврзан преку HDMI ARC
приклучок (Видете „Задни приклучоци“ на
страницата 34).
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [TV speakers].
Одберете едно од следните, потоа
притиснете ОК.
[Off]: Исклучување на ТВ-звучниците.
[On]: Вклучување на ТВ-звучниците.
[EasyLink]: Проток на ТВ-аудио преку
поврзаниот HDMI CEC уред. Префрлање
на ТВ-звукот преку поврзаниот
HDMI CEC аудиоуред преку менито за
нагодување.
[EasyLink autostart]: Автоматско
исклучување на ТВ-звучниците и
упатување на ТВ-звукот преку поврзаниот
HDMI CEC уред.
Забелешка
За целосно запирање на звукот на ТВ-уредот,
одберете [TV speakers] > [Off].
МК
Одбирање излез на звучниците со „Adjust“
менито за нагодување
Ако е одбрано [EasyLink] или [EasyLink
autostart], пристапете во менито за нагодување
за да го префрлите ТВ-звукот.
Додека гледате телевизија, притиснете
ADJUST.
Одберете [Speaker], a потоа притиснете ОК.
Одберете едно од следните, a потоа
притиснете ОК:
[TV]: Фабрички вклучено. Насочување
на ТВ-звукот преку ТВ-уредот и
поврзаните HDMI CEC аудиоуреди сè
л
ф
сп
ртн
екауи
о
д
-з
В
крл.Т
ауд
и
твен
п
со
.
д
ркувзи
счп
н
гаш
ето
[Amplifier]: Насочување на ТВ-звукот
преку поврзаниот HDMI CEC аудиоуред.
Ако аудиорежимот на системот не е
активиран, звукот ќе продолжи да се
насочува преку ТВ-звучниците. Ако
[EasyLink autostart] е активирано,
ТВ-уредот ќе му наложи на поврзаниот
уред да се префрли на системскиот
аудиорежим.
Максимално зголемување на
прикажувањето на преводот
Некои преводи можат да креираат одвоена лента
за преводот под видеоприказот, што ја ограничува
областа на прикажување на видеосодржината.
Откако ќе го вклучите автоматското израмнување
на преводот „Auto subtitle shift“, преводот ќе се
прикажува преку сликата на видеосодржината, што
ќе ја зголеми областа на прикажување на
видеосодржината.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [Auto subtitle shift] > [On],
потоа притиснете ОК.
Префрлање на други уреди во
состојба на мирување
Ако квакитетот на сликата е нарушен од
карактеристиките на процесирањето на сликата
на другите уреди, вклучете го Pixel Plus Link.
Ако поврзете EasyLink компатибилен уред што
има звучници, можете да уживате во тие
звучници ако преку нив го слушате звукот од
ТВ-уредот.
Ако поврзаниот уред е HDMI ARC компатибилен
и е поврзан преку HDMI ARC приклучок, звукот
од ТВ-уредот може да се пренесува преку HDMI
кабел. Нема потреба од дополнителен аудиокабел.
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [Pixel Plus Link] > [On],
потоа притиснете ОК.
Слушање на ТВ-аудио преку друг
уред
Ако поврзете EasyLink компатибилен уред што
има звучници, можете да уживате во тие
звучници ако преку нив го слушате звукот од
ТВ-уредот.
Ако поврзаниот уред е HDMI ARC компатибилен
и е поврзан преку HDMI ARC приклучок, звукот
од ТВ-уредот ќе се пренесува преку HDMI
кабелот. Нема да има потреба од дополнителен
аудиокабел.
Притиснете го зеленото копче.
Одберете [Switch off unused sources],
a потоа притиснете ОК.
Сите поврзани EasyLink уреди ќе се
префрлат во состојба на мирување.
Проверете дали EasyLink компатибилниот
уред е поврзан преку HDMI ARC
приклучок (видете „Задни приклучоци“ на
страницата 34).
Притиснете
.
Одберете [Setup] > [TV settings] >
[EasyLink] > [HDMI1 - audio out],
a потоа притиснете ОК.
Одберете едно од следните, потоа
притиснете ОК.
[On]: Слушање на ТВ-звукот преку
поврзаниот EasyLink уред. Не можете да го
слушате ТВ-звукот преку звучниците на
ТВ-уредот или преку уредите што се
поврзани преку дигиталниот приклучок
за аудиоизлез.
[Off]: Слушање на ТВ-звукот преку
звучниците на ТВ-уредот или преку
уредите што се поврзани преку
дигиталниот приклучок за аудиоизлез.
Контролирајте ја репродукцијата со копчињата
за репродукција на далечинскиот управувач на
ТВ-уредот.
МК
Македонски
Задржување на квалитетот на
сликата
Употреба на Kensington
заклучување
Постои Kensington сигурносно лежиште на
задниот дел на ТВ-уредот. Спречува кражба
преку затворање на Kensington заштитата
поставена помеѓу лежиштето на постојаниот
предмет, како што е цврстата маса.
МК
Информациите за производот се предмет на измена
без претходна напомена. Детални информации за
производот погледнете на интернет-страницата
www.philips.com/support.
Поддржани резолуции на
екранот
Формати на компјутер
Резолуција - брзина на обновување:
Мултимедија
Поддржан мемориски уред: УСБ (Само
FAT или FAT 32 УСБ мемориски уреди).
Поддржани мултимедија формати на
датотека
Фотографии: JPEG
Аудио: МР3, WMA
Видео: МРEG 2/,MEG 4, H.264, WMV
Пребарувач/Прием/
Емитување
Влез за антена: 75 ohm коаксијален (IEC75)
DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
DVB-C
ТВ-систем: DVB COFDM 2K/8K; PAL I.
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Видеорепродукција: NTSC, SECAM, PAL.
Опсег на пребарувачот: Hyperband,
S-channel, UHF, VHF
(само за целосен
HD)
(само за целосен
HD)
Видеоформати
Резолуција - брзина на обновување:
Далечински управувач
Тип: PF01E11B
Батерии: 2 х ААА (тип LR03)
Напојување
Основно електрично напојување:
AC 220-240; 50 Hz.
Напојување при режим на подготвеност:
за xxPFLxx5xx6: < 0,15 W.
за xxPFLxx4xx6: < 0,3 W
Собна температура: од 5 до 40
Целзиусови степени.
За потрошувачката на енергија, видете во
спецификациите на производот на:
www.philips.com/support
МК
Македонски
Информации
за
производот
Поддржани потпирачи за
ТВ-уредот
Спецификации на
производот
За монтирање на ТВ-уредот набавете потпирачи
за ТВ-уред од Philips или компатибилни
потпирачи за ТВ-уред.
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измени без предупредување.
Предупредување
Следете ги сите информации што се
испорачани со потпирачите за ТВ-уредот.
Koninklijke Philips Electronics N.V. не презема
одговорност за несоодветното монтирање на
ТВ-уредот што предизвикало незгода,
повреда или оштетување.
Пред монтирањето, превземете ги следните
чекори:
За да спречите оштетување на каблите и
приклучоците, оставете слободно растојание
од најмалку 5,5 см на задната страна на
ТВ-уредот.
За одредени модели, отстранете ги
приклучоците за монтирање на задната страна
на ТВ-уредот.
Следете ги следните спецификации за
клиновите за монтирање.
Големина Препорачан Препорачани
на екранот држач (мм) клинови за
во (инчи)
монтирање
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1129,8 x 697,8
x 83 (мм)
Тежина: 17,5 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1129,8 x 745,6
x 268 (мм)
Тежина: 20,9 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1018,5 x 635,1
x 83 (мм)
Тежина: 11,7 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1018,5 x 683
x 236,4 (мм)
Тежина: 14,2 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1018,5 x 635,81
x 83 (мм)
Тежина: 11,7 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 1018,5 x 683
x 236,4 (мм)
Тежина: 14,2 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 946 x 577,5
x 40 (мм)
Тежина: 12,3 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 946 x 631
x 243,6 (мм)
Тежина: 15 кг
МК
Македонски
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 912,3 x 577,1
x 84,1 (мм)
Тежина: 10,3 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 912,3 x 625,2
x 236,4 (мм)
Тежина: 12,8 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 761 x 473
x 39,9 (мм)
Тежина: 6,1 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 761 x 525,5
x 221 (мм)
Тежина: 8,9 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 795,6 x 510,6
x 93,1 (мм)
Тежина: 8,2 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 795,6 x 557,6
x 221,4 (мм)
Тежина: 9.8 кг
Без ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 795,6 x 508,4
x 93,1 (мм)
Тежина: 8,2 кг
Со ТВ-постамент
Димензии (Ш x В x Д): 795,6 x 557,6
x 221,4 (мм)
Тежина: 9,8 кг
МК
Отстранување
проблеми
Овој дел ги опишува проблемите што најчесто се
среќаваат и решенијата што одат со нив.
Општи проблеми кај ТВуредот
ТВ-уредот не се вклучува:
Исклучете го кабелот за напојување од
прекинувачот за електрично напојување.
Почекајте една минута, потоа повторно
поврзете го.
Проверете дали кабелот за напојување е
безбедно поврзан.
Далечинскиот управувач не работи
правилно:
Проверете дали батериите на далечинскиот
управувач се правилно поставени во
согласност со +/- ориентацијата.
Заменете ги батериите на далечинскиот
управувач доколку тие се испразнети или
слаби.
Исчистете го далечинскиот управувач и
леќите на сензорот на ТВ-уредот.
Светилката за режим на подготвеност на
ТВ-уредот светка со црвена боја:
Исклучете го кабелот за напојување од
прекинувачот за електрично напојување.
Почекајте да се излади ТВ-уредот пред
повторно да го поврзете кабелот за
електрично напојување. Доколку повторно
се појави светкање, контактирајте го
одделот за грижа на корисници на Philips.
Сте го заборавиле кодот за отклучување на
карактеристиката за заштита на децата
Внесете „8888“
Менито на ТВ-уредот е на погрешен јазик
Сменете го менито на ТВ-уредот на јазикот
што ви е приоритетен.
МК
Кога го вклучувате/исклучувате/
преминувате во режим на подготвеност
ТВ-уредот, слушате звук на чкрипење од
шасијата на ТВ-уредот:
Не е потребна никаква акција. Звукот на
чкрипење е нормално проширување и
собирање на ТВ-уредот поради неговото
ладење и загревање. Тоа не влијае на
учинокот.
Се прикажува банер со порака „e-sticker“
што не може да се отстрани.
За да отстраните лого или слика, поставете
ја локацијата на ТВ-уредот на „home“ (дома).
1. Притиснете .
2. Одберете [Setup] > [TV settings] >
[Preferences] > [Location].
3. Одберете [Home], потоа притиснете ОК.
Проблеми со каналите на ТВуредот
Претходноинсталираните канали не се
прикажуваат во списокот со каналите:
Проверете дали е одбран точниот список
со канали.
При инсталирањето не се пронајдени
дигитални канали:
Проверете дали ТВ-уредот поддржува
DVB-T, DVB-T Lite или DVB-C во вашата
земја.
Некои канали не се автоматски инсталирани
на мојот ТВ-уред:
Во текот на инсталирањето, уверете се
дека сте ја одбрале вашата земја каде што
го инсталирате ТВ-уредот.
ТВ-уредот е вклучен, но нема слика:
Проверете дали антената е правилно
поврзана со ТВ-уредот.
Проверете дали е одбран точниот уред
како извор на ТВ-уредот.
Има звук, но нема слика:
Проверете дали нагодувањата за сликата
се правилно поставени.
Има слаб прием на ТВ-уредот од
антенското поврзување:
Проверете дали антената е правилно
поврзана со ТВ-уредот.
Звучниците, незаземјените аудиоуреди,
неонските светилки, висококатниците и
други високи предмети можат да влијаат
на квалитетот на приемот. Доколку е можно,
обидете се да го подобрите квалитетот на
приемот со промена на правецот на
антената или со преместување на уредите
подалеку од ТВ-уредот.
Доколку е слаб приемот само на еден
канал, прецизно пребарајте го тој канал.
Има слаб квалитет на сликата од
поврзаните уреди:
Проверете дали уредите се правилно
поврзани.
Проверете дали нагодувањата за сликата
се правилно поставени.
ТВ-уредот не ги зачувал вашите
нагодувања за сликата:
Проверете дали позицијата на ТВ-уредот е
поставена според основните нагодувања.
Овој режим нуди флексибилност за
менување и зачувување на нагодувањата.
Сликата не ја собира на екранот; таа е
премногу голема или премногу мала:
Обидете се да користите друг формат на
сликата.
Позицијата на сликата е неправилна:
Постои можност сигналите за сликата од
некои уреди да не се соодветни на екранот.
Проверете го излезниот сигнал од уредот.
Сликата што се емитува е искривена:
Можеби има потреба од употреба на модул
за условен пристап за да пристапите кон
содржините. Проверете кај вашиот
оператор.
Проблеми со звукот
Има слика, но нема звук од ТВ-уредот:
Забелешка
Доколку не е откриен аудиосигнал, ТВуредот автоматски го исклучува аудиоизлезот
- ова не претставува неправилност.
Проверете дали сите кабли се правилно
поврзани.
Проверете дали јачината на звукот е
нагодена на 0.
Проверете дали звукот е целосно запрен.
Има слика, но квалитетот на звукот е слаб:
Проверете дали нагодувањата за звукот се
правилно поставени.
Има слика, но звукот доаѓа само од едниот
звучник:
Проверете дали едначењето на звукот е
нагодено на средината.
Проблеми со HDMI
поврзувањето
Постојат проблеми со HDMI уредите:
Забележете дали HDCP поддршката може
да го одложи времето што му е потребно на
ТВ-уредот за прикажување на содржините
од HDMI уредот.
Доколку ТВ-уредот не го препознава HDMI
уредот и не се прикажува слика, обидете се
да го смените изворот од еден уред на друг
и повторно да го вратите назад.
Доколку постои наизменично прекинување
на звукот, проверете дали излезните
нагодувања од HDMI уредот се правилни.
Доколку се користи HDMI кон DVI
адаптерот или HDMI кон DVI кабелот,
проверете дали дополнителниот аудиокабел
е поврзан со AUDIO IN (само за миниприклучок).
МК
Македонски
Проблеми со сликата
Проблеми со поврзувањето
на компјутерот
Прикажувањето на компјутерот на
ТВ-уредот е нестабилно:
Проверете дали поддржаната резолуција и
брзина на обновување е одбрана на
компјутерот.
Нагодете го форматот на сликата на ТВуредот на безразмерно зголемување.
Контактирајте нe
Доколку не можете да го отстраните вашиот
проблем, погледнете во FAQ (Најчесто
поставувани прашања) за овој ТВ-уред на
интернет-страницата www.philips.com/support.
Доколку проблемот не се отстрани, контактирајте
го одделот за грижа на корисници на Philips во
вашата земја, како што е прикажано на списокот
во ова упатство за употреба.
Предупредување
Не обидувајте се самостојно да го поправате
ТВ-уредот. Тоа може да предизвика сериозни
повреди, непоправливи оштетувања на
вашиот ТВ-уред или да ја направи неважечка
гаранцијата.
Забелешка
Забележете го моделот на вашиот ТВ-уред и
серискиот број пред да го контактирате
Philips. Овие броеви се отпечатени на
задниот дел од ТВ-уредот и на пакувањето.
МК
МК
Македонски
D
Индекс
А
age rating (ниво на ограничување на
возраста)
analoge channels (аналогни канали)
fine-tune (прецизно пребарување)
language, change (јазик, менување)
audio language (аудиојазик)
23, 24
32
25
25
demo (демонстрирање)
devices (уреди)
add (додавање)
watch (гледање)
digital channels (дигитални канали)
digital radio (дигитално радио)
language, change (јазици, менувањe)
subtitles (преводи)
dimensions (димензии)
display, wallpaper (екранот, заднина на
екранот)
30
14
12
28
25
25
44
24
C
CAM
enable (овозможено)
38
insert (внесување)
38
care (грижа)
5
channels
channel list (листа на канали)
12
favourites (омилени)
20
hide or unhide (прикривање или прикажување) 20
install (automatic) [инсталирање (автоматско)] 31
install (manual) [инсталирање (рачно)]
32
rearrange (прередување)
33
rename (промена на име)
32
reorder (промена на редоследот)
33
switch (префрлање)
11
update (ажурурање)
31
channels, fine tune (analogue) [канали,
прецизно пребарување (аналогни)]
32
child lock (заштита за деца)
23, 24
clock (часовник)
22
common interface (заеднички интерфејс)
38
computer, see PC (компјутер, гледање на
персоналниот компјутер)
37
connect (поврзување)
connect device (поврзување уред)
34
connect, PC (поврзување, компјутер)
37
connect, USB (поврзување, УСБ)
26
connectors (приклучоци)
34, 36
controls (контрили)
E
EasyLink
control devices, from TV remote (контрола на
уредите преку далечинскиот управувач од
ТВ-уредот)
39
enable (овозможено)
39
hear from the other speakers (слушање од други
звучници)
automatically (автоматски)
40
manually (рачно)
41
picture quality, retain (квалитет на слика,
задржување)
41
switch to standby, all devices (префрлање во
состојба на мирување)
41
Electronic Programme Guide, environmental
care (Eлектронски програмски водич) грижа
за околината
end of use (завршување со употребата)
6
recѕcle (рециклирање)
6
while you watch TV (додека гледате телевизија) 6
EPG, menu (EPG, мени)
21
F
factory settings (фабрички зададени нагодувања) 30
favourites list, add (омилена листа, додавање)
20
H
HDMI
34, 36
HDMI ARC
34
hearing impaired (оштетен слух)
18
high-definition (HD),content (висока дефиниција
(HD), содржина
34, 36
home menu (основно мени)
14
home mode (домашен режим)
30
МК
K
Kensington lock (Кенсингтон брава)
L
language (јазик)
audio (звук)
menu (мени)
subtitles (преводи)
location, home or shop (положба, дома или
продавница)
42
25
25
25
30
M
multimedia (мултимедијалност)
26
multimedia, play files (мултимедијалност,
репродукција на датотеки)
26
mute TV speakers (придушување на звукот на
звучниците на ТВ-уредот)
40, 41
P
PC, display resolutions (компјутер, резолуции
на екранот)
43
picture format (големина на сликата)
16
picture settings (нагодувања на сликата) 15, 16
Pixel Plus Link (Pixel Plus врска)
41
position TV (положба на ТВ-уредот)
30
power (напојување)
43
R
recycle (рециклирање)
6
reinstall TV (преинсталирање на ТВ-уредот) 31
remote control (далечински управувач)
onscreen (на екранот)
39
overview (преглед)
8
rename channels (промена на името на
каналите)
32
reorder channels (промена на редоследот на
каналите)
33
S
Scenea, see screen saver (сцена, гледање на
заштитникот на екранот)
24
Scenea, switch on (сцена, вклучено)
24
screen saver (заштитник на екранот)
24
settings (нагодувања)
assistant (помошник)
15
picture (слика)
16, 15
sound (звук)
17, 18
shop mode (режим за продавница)
30
sleeptimer (мерач на време за автоматско
исклучување)
23
smart picture (интелигентна слика)
15
smart sound (интелигентен звук)
17
software (софтвер)
digital broadcast update (дигитално ажурирање
на емитувањето)
29
USB update (ажурирање на УСБ-уред)
28
sound settings (нагодувања на звукот) 17, 18
specifications (спецификации)
43
standby (состојба на мирување)
11
subtitle, language (превод, јазик)
25
subtitles (преводи)
25
switch (префрлање)
10
switch TV on or off ( вклучување или
исклучување на ТВ-уредот)
10, 11
T
teletext (телетекст)
dual screen (двоен екран)
enlarge (зголемен)
subpages (потстраници)
Table of pages (Табела на страници)
teletext 2.5 (телетекст 2.5)
troubleshoot (отстранување проблеми)
19
19
19
19
19
46
U
universal access (универзален пристап)
18
V
visually impaired (оштетен вид)
volume (јачина на звукот)
18
13
W
wall mount (монтирање на ѕид)
44
МК
Македонски
I
install (инсталирање)
install channels (инсталирање канали)
install channels (automatic) [инсталирање
канали (автоматски)]
31
install channels (manual) [инсталирање
канали (рачно)]
32