Uživatelský manuál

Uživatelská příručka
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu
12/13
Obsah
ÚVOD ...................................................................................................................................................................................... 4
OBECNÉ POKYNY ..................................................................................................................................................................... 4
VLASTNOSTI A FUNKCE ........................................................................................................................................................... 4
BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI............................................................................................................................. 4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ...................................................................................................................................................... 5
INSTALACE............................................................................................................................................................................... 5
SESTAVENÍ............................................................................................................................................................................... 6
ŘETĚZENÍ POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU ............................................................................................................................... 8
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA ............................................................................................................................................................ 8
PROVOZ................................................................................................................................................................................. 13
UC3 OVLÁDÁNÍ ..................................................................................................................................................................... 14
DMX VLASTNOSTI ................................................................................................................................................................. 14
FOTOMETRICKÁ TABULKA: ................................................................................................................................................... 16
VÝMĚNA GOBO ..................................................................................................................................................................... 16
VÝMĚNA POJISTKY ................................................................................................................................................................ 16
ČIŠTĚNÍ .................................................................................................................................................................................. 16
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ................................................................................................................................................ 16
SPECIFIKACE: ......................................................................................................................................................................... 17
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí...................................................................................................... 18
OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních .............................................................................. 19
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 2
©2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a pokyny
obsažené v tomto návodu se mohou bez předchozího upozornění měnit. Logo společnosti ADJ Products, LLC
a identifikující názvy produktů a čísla zde obsažená jsou ochrannými známkami společnosti ADJ Products,
LLC. Ochrana autorských práv zahrnuje veškeré formy a předměty spadající mezi materiály chráněné
autorskými právy a také informace nyní garantované zákonem, soudně, či dále v tomto dokumentu. Názvy
produktů použité v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami jejich příslušných vlastníků a jsou tímto uznány. Veškeré značky a názvy produktů nepatřící
společnosti ADJ Products, LLC jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků.
Společnost ADJ Products, LLC a všechny její přidružené společnosti se tímto zříkají jakékoliv odpovědnosti
za škody na majetku, vybavení, budovách a jakékoliv elektřinou způsobené škody, úrazy a poranění vzniklé
jakýmkoliv osobám, včetně přímé či nepřímé ekonomické ztráty související s používáním a spolehlivostí
jakýchkoliv informací obsažených v tomto dokumentu a také se zříkají veškeré odpovědnosti za škody vzniklé
v důsledku nesprávného, nebezpečného, nedostatečného a nedbalého sestavení, instalace, montáže, obsluhy
a provozu tohoto produktu.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 3
INOZIONE
ÚVOD
Rozbalení: Děkujeme, že jste si zakoupili Inno Spot Elite od společnosti ADJ Products, LLC. Každý Inno Spot
Elite™ byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během
přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte,
nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu jednotky dorazilo
neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím bezplatnou
zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět prodejci bez předchozího
kontaktování zákaznické podpory.
Úvod: Inno Spot Elite je 15kanálové DMX kompatibilní LED těleso s pohyblivou hlavou. Lze jej použít
samostatně v režimu Stand-Alone nebo připojený v konfiguraci Master/Slave. Inno Spot Elite má tři provozní
režimy; režim Sound Active, režim show a režim DMX ovládání. Hodí se do divadel, studií, obchodů a dalších
podobných míst. Nejlepších výsledků lze dosáhnout vylepšením paprskových efektů současným použitím
mlhy nebo speciálních kouřových efektů.
Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se
značkou American Audio.
Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách
www.americandj.eu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: support@americandj.eu
Varování! Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Varování! Nebezpečí vážného poranění zraku. Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje!
OBECNÉ POKYNY
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu tohoto produktu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a
seznamte se se základními pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahují důležité bezpečnostní
informace týkající se používání a údržby jednotky. Uchovávejte prosím tento návod v blízkosti jednotky pro
případ, že jej budete v budoucnu potřebovat.
VLASTNOSTI A FUNKCE
• 15 DMX kanálů
• 7 barev + bílá
• 7 rotujících vyměnitelných gob + spot (6 skleněných a 1 kovové)
• 3 provozní režimy - Sound-Active, režim Show a DMX ovládání
• Vnitřní mikrofon
• Digitální displej pro nastavení funkce a adresy
• UC3 ovladač (není součástí balení)
• 4 předprogramované show
• Řetězení pomocí napájecího kabelu (viz strana 8)
BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI
Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat,
připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka
vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC.
Povrch přístroje se během provozu extrémně zahřívá. Je-li jednotka v provozu, nedotýkejte se jí holýma
rukama. Společnost ADJ Products, LLC nebude odpovědná za škody způsobené nedodržením tohoto návodu
nebo neoprávněnou úpravou této jednotky.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
V zájmu vaší osobní bezpečnosti si prosím před instalací a provozováním této jednotky přečtěte celý
tento návod!
• Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny.
• Ujistěte se, že místní zásuvka má stejné napětí, jaké jednotka potřebuje k provozu.
• Nepokoušejte se jednotku provozovat, má-li poškozený napájecí kabel.
• Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnící kolík. Tento kolík má za úkol snižovat
nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí vzniku požáru v případě vnitřního zkratu.
• Před jakýmkoliv zapojováním jednotku odpojte od hlavního zdroje napětí.
• Za žádných okolností nesnímejte kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
• Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li odstraněn kryt.
• Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí
ponechejte alespoň 15 cm volného prostoru.
• Nepokoušejte se jednotku provozovat, došlo-li k jejímu poškození.
• Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny
záruky.
• Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
• Napájecí kabely by měly být vždy vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a nedocházelo k jejich poškození
věcmi o ně opřenými nebo na ně položenými. Zvláštní pozornost by měla být věnována kabelům u zástrček,
zásuvek a místu, kde ústí z přístroje.
• Čištění - Zařízení čistěte pouze dle doporučení výrobcem. Detaily o čištění na straně 16.
• Teplo - Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory, ohřívače vzduchu, konvektory, nebo jiných
zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
• Zařízení by mělo být opraveno kvalifikovaným personálem v následujících případech:
A. Na zařízení spadl předmět, nebo došlo k rozlití tekutiny do zařízení.
B. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
C. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.
INSTALACE
Při instalaci jednotky musí být zavěšení nebo montážní prostor schopen unést desetinásobek hmotnosti bez
jakékoliv deformace. Při instalaci musí být jednotka vždy zajištěna použitím sekundárního bezpečnostního
příslušenství, jakým jsou například vhodné bezpečnostní kabely. Během montáže, odstraňování a údržby
tělesa nikdy nestůjte přímo pod ním.
Stropní montáž vyžaduje rozsáhlou zkušenost. Kromě jiného je třeba vypočítat pracovní meze zatížení, znát
použitý instalační materiál a zajistit pravidelné bezpečnostní inspekce veškerého instalačního materiálu i
zařízení. Nemáte-li tuto kvalifikaci, nepokoušejte se zařízení sami nainstalovat.
Instalace by měla být jednou za rok zkontrolována kvalifikovanou osobou. Instalace by měla být jednou za rok
zkontrolována kvalifikovanou osobou.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 5
INSTALACE (pokračování)
Inno Spot Elite lze provozovat ve dvou montážních polohách - visící obráceně ze stropu nebo postavený na
rovném povrchu. Abyste se vyhnuli vnitřnímu poškození jednotky, nikdy ji nemontujte na stranu tak, jak je
zobrazeno výše. Ujistěte se, že se ve vzdálenosti do 0,5 m od tohoto zařízení nenachází žádný hořlavý
materiál (dekorace, apod.). Vždy použijte a instalujte dodaný bezpečnostní kabel coby bezpečností opatření k
předejití náhodné škody a/nebo úrazu v případě, že selže svorka (viz další strana). K sekundárnímu upevnění
nikdy nepoužívejte držadlo.
UPOZORNĚNÍ: Vhodná teplota prostředí pro provoz tohoto osvětlovacího tělesa je mezi -25 ˚C a 45 ˚C.
Neumisťujte toto osvětlovací těleso v prostředí, kde se teplota pohybuje pod nebo nad teplotami uvedenými
výše. Tím umožníte, aby jednotka fungovala nejlepším možným způsobem, a pomůžete prodloužit její
životnost.
Přišroubujte jednu svorku jedním šroubem M12 a matkou k omega držáku. Vložte rychlouzamykací upínadlo
prvního omega držáku do příslušného otvoru na spodní straně přístroje Inno Spot Elite. Zcela utáhněte
rychlouzamykací upínadlo otočením ve směru hodinových ručiček. Protáhněte bezpečnostní kabel otvorem na
spodní straně základny a přes závěsný systém nebo bezpečný upevňovací bod. Vložte konec do karabiny a
bezpečně utáhněte šroub.
SESTAVENÍ
Zdroj napětí: Inno Spot Elite společnosti ADJ obsahuje automatický napěťový přepínač, který automaticky
rozezná napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie. Díky tomuto přepínači se nemusíte starat o správné napětí
ve stěnové zásuvce, tuto jednotku lze zapojit kdekoliv.
DMX-512: DMX je zkratka pro digitální multiplex. Je to univerzální protokol používaný
většinou výrobců osvětlení a ovládání coby forma komunikace mezi ovladači a
inteligentními zařízeními. DMX ovladač vysílá DMX datové instrukce z ovladače do
zařízení. DMX data jsou vysílána jako sériová data, která cestují z přístroje do přístroje
skrz XLR koncovky DATA IN a DATA OUT, jež se nacházejí na všech DMX zařízeních
(většina ovladačů má pouze koncovku DATA OUT).
Obrázek 1
DMX spojování: DMX je jazyk, který umožňuje spojovat veškeré výrobky a modely
různých výrobců a ovládat je jediným ovladačem. To lze provést pouze se zařízeními a ovladačem, které jsou
DMX kompatibilní. K zajištění řádného přenosu DMX dat při používání několika DMX zařízení doporučujeme
použít co nejkratší možnou kabelovou trasu. Pořadí, ve kterém jsou zařízení v DMX linii spojeny, neovlivňuje
DMX adresování.Například; zařízení, které má přidělenu DMX adresu 1, může být umístěno kdekoliv v DMX
linii, na začátku, na konci, nebo kdekoliv uprostřed. Proto je možné, aby zařízení nejblíže k ovladači bylo
posledním zařízením v řetězci.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 6
SESTAVENÍ (pokračování)
Jakmile má zařízení přidělenu DMX adresu 1, DMX ovladač ví, že má posílat DATA přidělená k adrese 1 této
jednotce, ať už je umístěna kdekoliv v DMX řetězci.
Požadavky na datový kabel (DMX kabel) (pro DMX a Master/Slave provoz): Inno Spot Elite lze ovládat
pomocí protokolu DMX-512. Inno Spot Elite je 15kanálová DMX jednotka. DMX adresa se nastavuje
elektronicky pomocí ovládání na předním panelu jednotky. Vaše jednotka a DMX ovladač vyžadují pro datový
vstup a výstup použití schváleného datového kabelu DMX-512 110 Ω (Obrázek 1). Doporučujeme použití
kabelů Accu Cable DMX. Vyrábíte-li vlastní kabely, použijte standardní stíněný kabel 110-120 Ω (tento kabel
lze zakoupit téměř v každém profesionálním obchodě se zvukovou a osvětlovací technikou). Vaše kabely by
měly být zakončeny samcem konektoru XLR na jedné straně a samicí konektoru XLR na straně druhé.
Pamatujte také na to, že DMX kabel musí být řetězen a nelze jej dělit.
Upozornění: Při výrobě vlastních kabelů se řiďte dle obrázků 2 a 3. U XLR konektoru nepoužívejte zemnící
kolík. Nepřipojujte stínící vodič kabelu k zemnícímu kolíku a nedovolte kontakt stínícího vodiče s vnějším
pouzdrem XLR. Uzemnění stínění může způsobit zkrat a nestabilní chování.
Obrázek 2
Konfigurace pinů XLR
Pin1 = Zem
Pin2 = Data Compliment (-)
Pin3 = Data True (+)
Obrázek 3
Zvláštní poznámky: Zakončení řetězce. Používáte-li delší kabelové trasy, je možné, že na poslední jednotce
bude z důvodu předejití nestabilního chování soustavy nutné použít terminátor. Terminátor je rezistor 110-120
Ω 1/4 Watt, který se zapojí mezi piny 2 a 3 samce XLR konektoru (DATA + a DATA -). Tato jednotka se
zasune do samice konektoru XLR na poslední jednotce v řetězci, a tím se řetězec ukončí. Použitím
terminátoru (ADJ součástka číslo Z-DMX/T) snížíte možnost nestabilního chování soustavy.
Zakončení snižuje signálové chyby a pomáhá
předcházet problémům s přenosem signálu a
interferencím.
Doporučujeme také připojit DMX koncovku
(odpor 120 Ω, 1/4 Watt) mezi PIN 2 (DMX -) a
PIN 3 (DMX +) posledního zařízení.
Obrázek 4
5pinové XLR DMX konektory. Někteří výrobci používají namísto 3pinových kabelů pro DATA přenos 5pinové
DMX kabely. 5pinové DMX zařízení může být použito v 3pinové DMX linii. Při zapojení standardního
5pinového datového kabelu do 3pinové linie je třeba použít kabelový adaptér. Tyto adaptéry jsou dostupné ve
většině obchodů s elektronikou. Tabulka níže ukazuje správnou konverzi kabelů.
Vodič
Zem/stínění
Data Compliment (signál -)
Data True (signál +)
Nepoužito
Nepoužito
Konverze - 3pinový XLR na 5pinový XLR
3pinová XLR samice (výstup)
5pinový konektor XLR samec
(vstup)
Pin 1
Pin 1
Pin 2
Pin 2
Pin 3
Pin 3
Pin 4 – Nepoužívat
Pin 5 – Nepoužívat
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 7
ŘETĚZENÍ POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU
Díky této funkci lze propojovat zařízení mezi sebou pomocí vstupních a výstupních IEC zásuvek. Takto
propojit lze maximálně 4 zařízení při napětí 120 V a maximálně 8 zařízení při napětí 240 V. Chcete-li
propojit více než maximální počet zařízení, budete muset použít další síťovou zásuvku. Musí se jednat
o stejná zařízení. Nemíchejte zařízení.
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA
DMX Address - Nastavení DMX adresy 1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „DMX Address“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se nyní zobrazí „X“, kde X představuje zobrazenou adresu. Pomocí tlačítek UP a DOWN najděte
požadovanou adresu.
3. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte, poté stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu alespoň 3 vteřin.
Show Mode - Režimy show 1-4 (tovární programy).
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Show Mode“, pak stiskněte ENTER.
2. Nyní se zobrazí „Show X“, kde X představuje číslo mezi 1-4. Mačkejte tlačítko UP nebo DOWN, dokud
nenajdete požadovanou show, pak stiskněte ENTER k potvrzení. Poté, co stisknete ENTER, stiskněte a
podržte tlačítko MENU po dobu alespoň 3 vteřin, čímž aktivujete provedenou změnu.
SHOW:
Show 1 - Pro zařízení postavená na zemi, úhel pohybu TILT je 210°.
Show 2 - Pro zařízení připevněná na stropě nebo příhradovém nosníku, úhel pohybu TILT je 90°.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 8
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA (pokračování)
Show 3 - Pro zařízení umístěná na stole nebo pódiu. Paprsek je promítán směrem do hlediště; tedy dopředu
od pódia. Úhel pohybu PAN (zleva doprava a zase doleva) je 160°. Úhel pohybu TILT je 90°.
Show 4 - Pro zařízení umístěná na stropě nebo nosníku. Paprsek je promítán směrem do hlediště; tedy
dopředu od pódia. Úhel pohybu PAN (zleva doprava a zase doleva) je 160°. Úhel pohybu TILT je 90°.
Slave Mode - Umožní nastavit jednotku jako „Slave“ v konfiguraci Master/Slave.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Slave Mode“, pak stiskněte ENTER. Zobrazí se
„Slave 1“ nebo „Slave 2.“
2. Mačkejte tlačítko UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí vámi požadovaný režim slave, pak stiskněte ENTER
pro potvrzení.
POZNÁMKA: V konfiguraci Master/Slave můžete nastavit jedno zařízení jako „Master“ a potom nastavit druhé
jako „Slave 2“, zařízení se nyní budou pohybovat opačně.
Black Out
- Tento režim lze použít jako pohotovostní režim pro případ ztráty DMX signálu. V
takovém případě přístroj přejde na provozní režim zvolený v nastavení. Tento režim lze také nastavit
jako provozní režim, do kterého se přístroj zapne při spuštění.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Black Out“, pak stiskněte ENTER.
2. Zobrazí se „M/S“ (master/slave), „Hold“ nebo „Black Out“. Zvolte provozní režim, do kterého chcete, aby se
přístroj zapnul v případě, že je zapnut nebo je ztracen DMX signál.
• M/S - Jestliže dojde ke ztrátě DMX signálu nebo zapnutí přístroje, přístroj automaticky přejde do režimu
Master Slave.
• Hold - Jestliže dojde ke ztrátě DMX signálu, zařízení zůstane v posledním DMX nastavení. Jestliže přístroj
zapnete a je nastaven tento režim, automaticky se obnoví poslední DMX nastavení.
• Black Out - Jestliže dojde ke ztrátě DMX signálu nebo zapnutí přístroje, přístroj automaticky přejde do
pohotovostního režimu Standby.
3. Stiskem klávesy ENTER potvrďte požadované nastavení.
Sound State - V tomto režimu jednotka přehrává show režimu Sound Active.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Sound State“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se nyní zobrazí „On“ nebo „Off“. Pomocí tlačítek UP a DOWN přepínáte mezi „On“ nebo „Off“.
3. Stiskem ENTER potvrdíte výběr, poté stiskněte a podržte tlačítko MENU, čímž volbu aktivujete.
Sound Sense - V tomto režimu můžete upravit citlivost na zvuk pro režim Sound-Active.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Sound Sense“, pak stiskněte ENTER.
2. Nyní tlačítky UP a DOWN provedete úpravu citlivosti. Úroveň citlivosti lze upravit v rozsahu 0 (nejnižší
citlivost) až 100 (nejvyšší citlivost).
3. Stiskem klávesy ENTER nastavíte požadovanou úroveň.
Pan Inverse - Obrácený PAN
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Pan Inverse“, pak stiskněte ENTER. Na displeji se
zobrazí „Yes“ nebo „No“.
2. Obrácený PAN aktivujete mačkáním tlačítek UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí „Yes“, pak stiskem
tlačítka ENTER volbu potvrdíte. Obrácený PAN deaktivujete výběrem „No“ a stiskem tlačítka ENTER.
Tilt Inverse - Obrácený TILT
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Tilt Inverse“, pak stiskněte ENTER. Na displeji se
zobrazí „Yes“ nebo „No“.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 9
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA (pokračování)
2. Obrácený TILT aktivujete mačkáním tlačítek UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí „Yes“, pak stiskem
tlačítka ENTER volbu potvrdíte. Obrácený TILT deaktivujete výběrem „No“ a stiskem tlačítka ENTER.
Back Light - Díky této funkci můžete nechat automaticky vypnout podsvícení po jedné minutě.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Back Light“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se nyní zobrazí „ON“ nebo „OFF“. Tlačítky UP nebo DOWN zvolte „ON“, chcete-li, aby displej
zůstával podsvícený neustále. Chcete-li, aby displej po 2 minutách vypnul, zvolte „OFF.“ Stiskem libovolného
tlačítka displej opět znovu rozsvítíte.
3. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte.
Focus Adjust - Tato funkce umožňuje úpravu zaostření.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Focus Adjust“, pak stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí číslo mezi 0-255. Čísla představují nastavení zaostření. Tlačítky UP a DOWN
provedete úpravu zaostření dle potřeby.
3. Jakmile najdete požadované nastavení, stiskněte ENTER.
Auto Test - Tato funkce spustí samotestovací program.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Auto Test“, pak stiskněte ENTER.
2. Těleso nyní spustí testovací program. Stiskem tlačítka MENU nabídku opustíte.
Temp. - Tato funkce umožňuje zobrazit provozní teplotu jednotky.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Temp.“, pak stiskněte ENTER.
2. Zobrazí se aktuální provozní teplota zařízení. Stiskem tlačítka MENU opustíte nabídku.
Fixture Time - Tato funkce umožňuje zobrazit dobu provozu jednotky.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Fixture Time“, pak stiskněte ENTER.
2. Zobrazí se doba provozu tělesa. Stiskem tlačítka MENU opustíte nabídku.
Firmware Version - Zobrazí verzi softwaru.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Fixture Version“. Stiskněte tlačítko ENTER a na
displeji se zobrazí verze softwaru.
2. Stiskem tlačítka MENU tuto funkci opustíte.
Reset - Resetuje současná nastavení a obnoví původní nastavení jednotky.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Reset“, pak stiskněte ENTER.
2. Těleso se nyní resetuje.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 10
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA (pokračování)
Chcete-li vstoupit do podnabídky OTIL (úprava výchozí pozice) a úpravy gobo kotouče, stiskněte a podržte
tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin. V této podnabídce můžete upravovat výchozí pozici pro PAN, TILT,
kotouč barev, gobo kotouč, kotouč rotujícího goba (RGobo), prizma, rotující prizma (RPrism) a pozici ostření.
Pan Offset - Úprava výchozí pozice PAN.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „Pan Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
Tilt Offset - Úprava výchozí pozice TILT.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „Tilt Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
Color Offset - Úprava výchozího nastavení kotouče barev.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „Color Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
Gobo Offset - Úprava výchozího nastavení gobo kotouče.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „Gobo Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
RGobo Offset - Úprava výchozího nastavení rotujícího gobo.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „RGobo Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 11
SYSTÉMOVÁ NABÍDKA (pokračování)
Prism Offset - Úprava výchozího nastavení prizma.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „Prism Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
RPrism Offset - Úprava výchozího nastavení rotujícího prizma.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „RPrism Offset“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
Focus Offset - Úprava výchozího nastavení ostření.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „focus“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
Iris Offset - Úprava výchozího nastavení clony.
1. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu alespoň 3 vteřin, poté tlačítky UP nebo DOWN nastavte na
displeji položku „iris“. Poté stiskněte ENTER.
2. Tlačítky UP nebo DOWN proveďte úpravy, pak stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Stiskem tlačítka MENU na
jednu vteřinu nabídku opustíte.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 12
PROVOZ
Master-Slave Operation - Tato funkce vám umožní propojit až 16 jednotek a provozovat je bez ovladače.
Jednotky budou aktivovány zvukem. Při provozu v tomto režimu (Master-Slave) se jedna jednotka chová jako
řídicí a ostatní jednotky reagují na programy řídicí jednotky. Kterákoliv jednotka může plnit jak funkci „Master“,
tak funkci „Slave.“
1. Propojte jednotky pomocí XLR konektorů na jejich zadních stranách. K propojení použijte schválené datové
DMX kabely. Nezapomeňte, že samec XLR konektor je vstup a samice XLR konektor je výstup. První jednotka
v řetězci (Master) využije pouze XLR konektor - samici. Poslední jednotka v řetězci využije pouze XLR
konektor - samce. U delších kabelových tras doporučujeme použít na posledním zařízení terminátor.
2. Na zařízení působícím jako Master najděte požadovanou show a nastavte ji pomocí tlačítka ENTER.
3. Na jednotkách, které působí jako Slave, nastavte mačkáním tlačítka MENU položku „Slave Mode“ a
stiskněte ENTER. Vyberte „Slave 1“ nebo „Slave 2“ a stiskněte ENTER. Detaily na straně 9.
4. Jednotky v režimu Slave se nyní budou řídit jednotkou s konfigurací Master.
Univerzální DMX ovládání: Tato funkce vám umožňuje použití univerzálního Elation® ovladače DMX k
ovládání chase efektů a schémat, stmívače a stroba. DMX ovladač umožňuje vytvoření jedinečných programů
šitých na míru vašim potřebám.
1. Inno Spot Elite je 15kanálová DMX jednotka. Detailní popis DMX hodnot a vlastností najdete na stranách
14-15.
2. Chcete-li těleso ovládat v DMX režimu, řiďte se dle pokynů k sestavení na stranách 6-7 a pokynů k
nastavení přiložených u vašeho DMX ovladače.
3. K ovládání různých vlastností DMX zařízení použijte fadery ovladače.
4. Díky tomu budete schopni vytvářet vlastní programy.
5. Chcete-li nastavit DMX adresu, řiďte se pokyny na straně 8.
6. U delších kabelových tras (30 metrů/100 stop a více) použijte na posledním zařízení terminátor.
7. Pomoc a více informací o provozu v DMX režimu naleznete v manuálu přiloženém k vašemu DMX ovladači.
Režim Sound Active: Tento režim umožňuje jednomu nebo více propojeným přístrojům pracovat podle rytmu
hudby.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Sound State“, pak stiskněte ENTER. Mačkejte
tlačítka UP nebo DOWN, dokud se na displeji nezobrazí „ON“, pak stiskněte ENTER.
2. Citlivost na zvuk upravíte stiskem tlačítka MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Sound Sense“, pak
stiskněte ENTER. Na displeji se zobrazí číslo mezi 0-100. Tlačítky UP a DOWN upravte citlivost na
požadovanou úroveň, poté nastavení dokončete stiskem tlačítka ENTER.
3. K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný UC3 ovladač (není součástí balení).
Režim show: Tento režim umožňuje jednomu nebo více propojeným přístrojům přehrávat jednu ze čtyř show,
kterou zvolíte.
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezobrazí „Show Mode“, pak stiskněte ENTER.
2. Mačkejte tlačítka UP nebo DOWN, dokud nenajdete požadovanou show, poté stiskněte ENTER.
3. K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný UC3 ovladač (není součástí balení).
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 13
UC3 OVLÁDÁNÍ
K ovládání různých funkcí včetně funkce blackout lze použít volitelný UC3 ovladač (není součástí balení).
Režim
Stand By
Blackout jednotky
Funkce
1. Synchro.
Strobo
2. Asynch. strobo
3. Strobo - zvuk
Show 1-4
1. Stiskem zvolte barvu
2. Podržením zvolte
gobo
Režim
Zvuk
(LED vypnuty)
Show
(LED pomalé blikání)
LED zapnuty
1. Podržením změňte polohu Pan pro Master
2. Podržením změňte polohu Master Tilt
3. Podržením změňte stmívač pro Master
4. Podržením změňte polohu Pan pro Slave
5. Podržením změňte polohu Tilt pro Slave
6. Podržením změňte stmívač pro Slave
Poloha a stmívač (LED rychlé blikání)
DMX VLASTNOSTI
Kanál
1
2
3
4
5
Hodnota
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0-7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 39
40 - 47
48 - 55
56 - 63
64 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
6
0-7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 39
40 - 47
48 - 55
56 - 63
64 - 73
74 - 82
83 - 91
92 - 100
101 - 109
110 - 118
119 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
Funkce
PAN
JEMNÝ PAN
TILT
JEMNÝ TILT
BARVY
BÍLÁ
ČERVENÁ
ORANŽOVÁ
ŽLUTÁ
ZELENÁ
MODRÁ
FIALOVÁ
SVĚTLE MODRÁ
MÍCHÁNÍ BAREV
ROTACE VE SMĚRU HOD. RUČIČEK RYCHLE - POMALU
STOP
ROTACE PROTI SMĚRU HOD. RUČ. POMALU - RYCHLE
KOTOUČ GOBO
SPOT
GOBO 1
GOBO 2
GOBO 3
GOBO 4
GOBO 5
GOBO 6
GOBO 7
GOBO 1 CHVĚNÍ
GOBO 2 CHVĚNÍ
GOBO 3 CHVĚNÍ
GOBO 4 CHVĚNÍ
GOBO 5 CHVĚNÍ
GOBO 6 CHVĚNÍ
GOBO 7 CHVĚNÍ
ROTACE KOTOUČE GOBO RYCHLE - POMALU
STOP
ROTACE KOTOUČE GOBO POMALU - RYCHLE
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 14
DMX VLASTNOSTI (pokračování)
7
0 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
8
0-7
8 - 255
9
0 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
10
0 - 255
11
0 - 191
192 - 223
224 - 255
12
13
14
15
0-7
8 - 15
16 - 131
132 - 139
140 - 181
182 - 189
190 - 231
232 - 239
240 - 247
248 - 255
0 - 255 STMÍVAČ
0 - 255
0 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 - 129
130 - 199
200 - 209
210 - 255
PROTI SMĚRU HOD. RUČIČEK INDEX 0°-360°
PROTI SMĚRU HOD. RUČIČEK RYCHLE-POMALU
STOP
VE SMĚRU H.R. POMALU - RYCHLE
PRIZMA
BEZ EFEKTU
PRIZMA EFEKT
ROTACE PRIZMA
PROTI SMĚRU HOD. RUČIČEK INDEX 0°-360°
PROTI SMĚRU HOD. RUČIČEK RYCHLE-POMALU
STOP
VE SMĚRU H.R. POMALU - RYCHLE
OSTŘENÍ
ŠIROKÝ - ÚZKÝ
CLONA
MAX. PRŮMĚR - MIN. PRŮMĚR
ZAVÍRACÍ PULZ RYCHLE - POMALU
OTVÍRACÍ PULZ POMALU - RYCHLE
CLONA/STROBO
BLACKOUT
OTEVŘENÁ CLONA (SHUTTER)
STROBO POMALU - RYCHLE
OTEVŘENÁ CLONA (SHUTTER)
CLONA POMALÉ OTEVŘENÍ - RYCHLÉ ZAVŘENÍ
OTEVŘENÁ CLONA (SHUTTER)
CLONA POMALÉ ZAVŘENÍ - RYCHLÉ OTEVŘENÍ
OTEVŘENÁ CLONA (SHUTTER)
NÁHODNÉ STROBO
OTEVŘENÁ CLONA (SHUTTER)
0 - 100%
RYCHLOST POHYBU RYCHLE - POMALU
BLACKOUT/RESET
NE
BLACKOUT S POHYBEM PAN/TILT
BEZ BLACKOUTU POHYB PAN/TILT
BLACKOUT SE ZMĚNOU BAREV
BEZ BLACKOUTU SE ZMĚNOU BAREV
BLACKOUT SE ZMĚNOU GOBA
BEZ BLACKOUTU SE ZMĚNOU GOBA
NE
RESETOVAT VŠE
NE
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 15
FOTOMETRICKÁ TABULKA:
INNO SPOT ELITE
VÝMĚNA GOBO
Tato jednotka obsahuje vyměnitelná goba. Při výměně goba buďte velice opatrní.
Pozor! Nikdy zařízení neotvírejte, je-li zrovna používáno! Než se budete snažit vyměnit gobo, vždy odpojte
hlavní přívod energie.
1. Chcete-li vyměnit gobo, odstraňte kryt přístupu do gobo prostoru.
2. Po odstranění uvidíte kotouč gobo. Otáčejte rukou kotoučem, dokud nenajdete gobo, které chcete vyměnit.
3. Kleštičkami s hroty uchopte pojistný kroužek, který drží gobo na místě a vyjměte ho.
4. Jakmile kroužek odstraníte, opatrně vytlačte gobo ven tak, aby vám vypadlo do dlaně.
5. Opatrně vložte nové gobo a vraťte jistící kroužek na místo.
6. Znovu jednotku smontujte.
VÝMĚNA POJISTKY
Držák pojistky se nachází vedle napájecí šňůry. Pomocí šroubováku philips odšroubujte a odstraňte držák
pojistky. Odstraňte špatnou pojistku a nahraďte ji novou.
ČIŠTĚNÍ
Kvůli zbytkům mlhy, kouře a prachu by měly být pravidelně čištěny vnitřní i vnější optické čočky a zrcadlo,
optimalizuje se tak světelný výstup. Frekvence čištění závisí na prostředí, ve kterém je zařízení provozováno
(např. kouř, prach, mlha, rosa). Při častém klubovém používání doporučujeme čistit zařízení každý měsíc.
Pravidelné čištění zajistí dlouhou životnost a výrazný výstup.
1. K utření vnější strany krytu použijte běžný čistič na sklo a měkký hadřík.
2. Štětcem očistěte chladící otvory a mřížku ventilátoru.
3. Vnější optiku vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem každých 20 dní.
4. Vnitřní optiku vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem každých 30-60 dní.
5. Než jednotku znovu zapojíte, vždy se ujistěte, že jsou všechny části naprosto suché.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Odstraňování problémů: Na níže uvedeném seznamu naleznete několik nejběžnějších problémů, na které
lze narazit, a jejich řešení.
Jednotka nevydává žádné světlo;
1. Ujistěte se, že externí pojistka není přepálená. Pojistku najdete na zadním panelu jednotky.
2. Ujistěte se, že držák pojistky je řádně a úplně usazen na místě.
Jednotka nereaguje na zvuk:
1. Nízké frekvence (basy) by měli zapříčinit, že jednotka bude na zvuk reagovat.
Poklepání na mikrofon, tiché nebo velmi vysoké zvuky nemusejí jednotku aktivovat.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 16
SPECIFIKACE:
Model:
Inno Spot Elite
Napětí:
Řetězení pomocí napájecího
kabelu:
LED:
Spotřeba energie:
Rozměry:
Úhel vyzařování:
Hmotnost:
Pojistka:
Pracovní cyklus:
DMX:
Barvy:
Gobo:
100~240 V, 50 Hz/60 Hz
Maximálně 4 těles (120 V)
Maximálně 8 těles (240 V)
1 x 180W bílá LED
197 W (plný výkon)
333 (D) x 328 (Š) x 526 (V) mm
19 stupňů
13 kg
7A
Žádný
15 DMX kanálů
7 + bílá
7 + spot
27 mm/0,2 mm tloušťka (kovové gobo)
1,1 mm tloušťka (skleněné gobo)
(22mm viditelné)
Jakákoliv bezpečná pozice
Pracovní pozice:
Automatické rozeznání napětí: Toto zařízení obsahuje elektronický předřadník, který automaticky rozezná
napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie.
Poznámka: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez
předchozího písemného upozornění.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 17
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí
Vážený zákazníku,
Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod
zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.
Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd),
polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako
samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení,
jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika,
která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.
Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM
Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v
platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.
Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala
platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty
vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu
prostředí.
Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto
cítíme povinni přispět naší částí.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 18
OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu
prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici
OEEZ.
Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem
"Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy
vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému
hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a
recyklace.
Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.
(Registrace v Německu: DE41027552)
Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných
bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION
Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation
na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.
Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že
můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.
Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 19
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Spot Elite Návod k obsluze Strana 20
Download PDF
Similar pages
Inno Color Beam 12
591552
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
Návod - CONRAD Produktinfo.
Uživatelský manuál (CZ)