DVD 1
Vejledning
Til det norske marked:
Mekaniske og elektroniske komponenter i
produktene slites ved bruk. Det må derfor
påregnes reparasjoner og utskiftning af
komponenter innenfor kjøpslovens
reklamasjonstid, som må regnes som
vedlikehold av produktene. Slik vedligehold
gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav
mot forhandler eller leverandør, og må
bekostes af kjøper.
Dette produkt opfylder betingelserne i
EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Etiketten på CD-afspilleren er en advarsel om, at
apparatet indeholder et lasersystem og er
klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde
af problemer med CD-afspilleren skal du kontakte
en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun
åbnes af uddannet servicepersonale.
FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder,
indstillinger eller procedurer end dem, som er
angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Brug af
optiske instrumenter sammen med dette produkt
vil udsætte dine øjne for en større risiko. Da
laserstrålen, som bruges i denne CD/DVD-afspiller,
kan skade dine øjne, må du ikke forsøge at skille
kabinettet ad. Servicearbejde må kun udføres af
kvalificeret personale. Der forekommer
laserstråling, når apparatet er åbent. Du må ikke
stirre ind i laserstrålen. Denne etiket sidder på
bagdækslet.
Dette produkt indeholder copyright-teknologi, som
er beskyttet i henhold til amerikanske patenter,
samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves
af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne
copyright-beskyttede teknologi skal gives af
Macrovision Corporation. Teknologien er
udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet
samt andre begrænsede brugsområder,
medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet
af Macrovision Corporation. Baglæns engineering
eller demontering er forbudt.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og dobbelt D’et er varemærker for Dolby
Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale.
Copyright 1992-1997. Eftertryk forbudt.
DVD Video-logoet er et registreret varemærke.
Vejledningens indhold
Placering og tilslutninger
Nøgle til anvendelse af denne vejledning
Knapper på Beo4 fjernbetjeningen er
repræsenteret ved følgende symboler i
vejledningen:
Knap på Beo4:
MENU
Vejledningssymbol:
MENU
4 Retningslinier for placering af DVD 1
5 Slut DVD 1 til dit fjernsyn
Førstegangsopsætning af DVD 1
6 Indtast indstillinger for sprog,
billedformat og land
▲
GO
ss
tt
▼
Nær- og fjernbetjening af DVD 1
GO
8 Sæt en DVD eller CD i, og start
afspilningen
8 Brug nærbetjeningspanelet
9 Brug Beo4 fjernbetjeningen
Daglig brug
10 Ved afspilning af en DVD...
10 DVD-diskmenuen
11 Ved afspilning af en musik-CD...
Værktøjslinien på skærmen
12 Værktøjslinien
13 Symbolerne på værktøjslinien
14 Sådan anvendes værktøjslinien
Ændring af indstillinger for billede,
lyd eller sprog
16
17
17
17
Sådan vælger du menuindstillinger
Vælg ønsket billedform og farve
Vælg ønsket lydtype
Vælg menu, undertekster og dialogsprog
Access Control
18
18
19
19
Indtast en PIN-kode for Child Lock
Tillad afspilning af en disk
Vælg ønsket PIN-kode
Hvis du glemmer PIN-koden for
Child Lock
20 Funktionen Parental Control
20 Vælg ønsket landeindstilling
3
Stikpanelet på bagsiden
21 Oversigt over stikpanel på bagsiden
21 Omskifterindstillinger for fjernsynstypen
Sådan passer du din DVD 1
22 Daglig vedligeholdelse af din DVD 1
Placering og tilslutninger
4
Følg retningslinierne og procedurerne
på disse sider, når du sætter din
DVD 1 op første gang.
Retningslinier for placering af
DVD 1
Anbring DVD 1 på en solid og jævn overflade.
Anbring ikke genstande oven på DVD 1.
Anbring ikke DVD 1 i nærheden af radiatorer
eller i direkte sollys.
Anbring ikke DVD 1 på en tæppebelagt
overflade, da tæppet blokerer for
ventilationshullerne i bunden.
DVD 1 er udelukkende beregnet til indendørs
brug under tørre forhold og inden for et
temperaturområde på 10–35° C.
Der kan dannes kondensvand, hvis DVD 1 flyttes
fra kolde til varme omgivelser. Den kan forstyrre
afspilningen. Før du begynder at bruge DVD 1,
skal du lade den stå et varmt sted i 1 til 3 timer,
indtil fugten er fordampet.
Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver
dig en oversigt over alle tilgængelige
fjernsynsprogrammer.
For at sikre korrekt ventilation skal der være
mindst 5 cm fri luft på hver side af DVD 1 og
10 cm over den.
5
Slut DVD 1 til dit fjernsyn
DVD 1 er beregnet til tilslutning til et
Bang & Olufsen fjernsyn via et 21-benet
AV-kabel. Der anvendes dog andre kabler i
visse lande. Hvis der ikke anvendes 21-benede
AV-kabler i dit land, kan du følge
nedenstående procedure for tilslutning af
DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn. Se
side 21, som indeholder en oversigt over
stikpanelet på DVD 1.
Registrer alt det udstyr, som er tilsluttet dit
fjernsynssystem, herunder DVD 1. Det sker via
menuen ‘Setup’ på fjernsynet. Se den vejledning,
som leveres sammen med Bang & Olufsen
fjernsynet, for at sikre korrekt tilslutning og
registrering af ekstraudstyr.
Sæt stikket i
stikkontakten
Til
fjernsynet
Tilslutning ved hjælp af 21-benet AV-kabel...
> Tilslut stikket mærket AV på DVD 1 til stikket
mærket AV på fjernsynet via det 21-benede
AV-kabel.
> Hvis fjernsynet er udstyret med en indbygget
Dolby Digital enhed, skal stikket mærket
DIGITAL OUTPUT på DVD 1 tilsluttes til stikket
INPUT 1 på fjernsynet. Hvis det nødvendige
kabel ikke følger med, kan du få det hos din
Bang & Olufsen forhandler.
Hvis fjernsynet ikke er udstyret med det
indbyggede Dolby Digital modul, skal du også
sætte valgmuligheden DIGITAL OUTPUT på ‘ALL’
i DVD 1 menuen ‘Sound’. Se side 16–17 for
yderligere oplysninger.
> Sæt omskifteren mærket Y/C-RGB-CVBS bag på
DVD 1 i den korrekte position:
CVBS
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen AV 9000,
BeoVision LX, BeoVision MS eller BeoVision MX
4000/4002/6000/7000.
RGB
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
slutter DVD 1 til ethvert andet Bang & Olufsen
fjernsyn.
Y/C
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
slutter DVD 1 til et fjernsyn af typen
BeoVision Avant 50 Hz.
> Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved
hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er
nu i stand-by – angivet ved det røde lys i
displaypanelet.
Sæt stikket i
stikkontakten
Til
fjernsynet
Tilslutning uden et 21-benet AV-kabel...
Følg nedenstående procedure for tilslutning af
DVD 1 til dit Bang & Olufsen fjernsyn:
> Slut stikket DATA på DVD 1 til stikket CTRL på
fjernsynet.
> Slut stikket Y/C på DVD 1 til stikket S-VIDEO på
fjernsynet.
> Slut stikket CVBS på DVD 1 til stikket VIDEO på
fjernsynet.
> Slut stikket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 til
stikket COAX på fjernsynet.
> Slut stikkene AUDIO L og AUDIO R for venstre
og højre lydkanal på DVD 1 til stikkene R og L
på fjernsynet.
> Kontroller, at omskifteren bag på DVD 1 –
mærket Y/C-RGB-CVBS – står på RGB.
> Slut til sidst din DVD 1 til stikkontakten ved
hjælp af det medfølgende kabel. Din DVD 1 er
nu i stand-by – angivet ved det røde lys i
displaypanelet.
Førstegangsopsætning af DVD 1
6
DVD 1 beder dig om at vælge
indstilling af menusprog,
undertekstsprog, dialogsprog,
billedformat og land, når du tænder
for den første gang.
Sådan sætter du DVD 1 op, før du
tager den i brug første gang...
Førstegangsopsætningen af DVD 1 starter, når
du slutter DVD 1 til stikkontakten og tænder
for den. En skærmmenu fører dig gennem
processen.
Disse indstillinger kan til enhver tid
senere ændres. Se Ændring af
indstillinger for billede, lyd eller sprog
på side 16 for at få oplysninger om
valg af indstillingsmuligheder.
Indstilling af undertekster og dialog
er foretrukne sprogindstillinger, som
ikke afspilles af DVD 1, hvis disse
sprog ikke er indeholdt på den DVD,
der afspilles.
Auto Configuring in Progress
Virgin Mode
Menu language
English
Español
Français
Portuguès
Italiano
*BEMÆRK! Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har
en DVD-knap, skal du trykke på LIST, indtil CDV
vises i Beo4’s display. Tryk derefter på GO. Se den
vejledning, som følger med din Beo4, for at få
oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4’s liste.
> Tilslut din DVD 1 til fjernsynet og stikkontakten
som vist på forrige side.
> Tænd for fjernsynet, og tryk på DVD*.
Meddelelsen Auto Configuring In Progress vises
kort på skærmen.
> Menuerne Virgin Mode vises på skærmen, og
du bliver bedt om at vælge blandt de viste
valgmuligheder. De omfatter menusprog,
undertekstsprog, dialogsprog, billedformat og
land.
> Tryk på ▲ eller ▼ på din Beo4 for at navigere
gennem menuerne.
> Tryk på GO for at indtaste de enkelte valg.
Det finder du i Virgin Mode-menuerne
Audio language... Vælg sprog for dialogafspilning
blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog
findes på dine DVD’er, finder dialogafspilningen
sted på dette sprog.
Subtitle language... Vælg dit foretrukne
undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit
foretrukne sprog findes på dine DVD’er, vises
underteksterne på dette sprog.
Menu language... Vælg menusprog blandt de viste
sprog.
TV Shape... Vælg billedformat fra følgende liste:
16:9 til et widescreen fjernsyn, 4:3 letterbox til
et widescreen billede på en normal
fjernsynsskærm og 4:3 panscan. Med
4:3 panscan ruller billedet til højre og venstre
for at sikre, at de vigtigste begivenheder altid
vises på skærmen.
Country... Find dit land på den viste liste. Dette
påvirker funktionen Access Control
(se side 18–20, Access Control, for at få
yderligere oplysninger).
7
Sæt DVD 1 op med netop dit
fjernsyn...
Denne procedure sikrer, at dine DVD’er
afspilles i det rigtige billedformat, uanset
hvilken type fjernsyn du har. Du skal tænde
for DVD 1, før du udfører denne ‘engangs’betjening.
LIST
V.SETUP
Tryk på LIST på Beo4, indtil
V.SETUP* vises i Beo4’s display
GO
Tryk på GO for at få vist TUNE
TUNE
1
Tryk på 1, hvis din DVD 1 er
tilsluttet direkte til et fjernsyn
fra BeoVision MX serien (dvs.
4000/4002, 6000/7000)
2
Tryk på 2, hvis din DVD 1 er
tilsluttet til et BeoVision MX via
en AV 2 Expander boks, eller
hvis den er tilsluttet til ethvert
andet Bang & Olufsen fjernsyn
GO
Tryk på GO for at gemme
opsætningen
*Tilføj V.SETUP til Beo4...
Før du kan sætte DVD 1 op til den korrekte
fjernsynstype, skal du tilføje en ‘knap’ på Beo4
fjernbetjeningen. V.SETUP skal bruges til at sætte
DVD 1 op med.
> Hold knappen • nede, og tryk på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST, indtil ADD? vises i displayet.
> Tryk på GO for at få vist listen med ‘knapper’,
du kan vælge mellem.
> Tryk på LIST, indtil V.SETUP vises.
> Tryk på GO for at tilføje ‘knappen’. ADDED
vises i Beo4 displayet, og du forlader
opsætningsfunktionen.
Du skal kun bruge ‘knappen’ V.SETUP en gang og
kan derfor fjerne den, når du har sat DVD 1 op,
hvis du vil det. Se vejledningen til Beo4 for at få
yderligere oplysninger.
Din nøgle til anvendelse af DVD 1
8
Dette kapitel indeholder en vejledning
i, hvordan du får adgang til
funktionerne i DVD 1 via
nærbetjeningspanelet foran på DVD 1
og via Beo4 fjernbetjeningen.
Nærbetjeningspanelet giver dig
mulighed for at sætte en disk i eller
tage den ud, starte den, standse
afspilningen midlertidigt eller stoppe
den, søge frem eller tilbage eller få
vist den forløbne tid.
EJECT
Sådan sætter du en disk i
> Tryk på EJECT på nærbetjeningspanelet.
Holderen glider ud.
> Sæt en disk i holderen. DVD’er, video-CD’er og
musik-CD’er er disktyper, der kan anvendes.
> Tryk på DVD-knappen på Beo4 eller på PLAY på
nærbetjeningspanelet for at lukke holderen og
starte afspilningen.
Du kan sætte en disk i til afspilning på et senere
tidspunkt. Tryk på EJECT fra stand-by funktionen,
sæt en disk i holderen og tryk igen på EJECT.
DVD 1 forbliver i stand-by.
PLAY
Nærbetjeningspanelet
EJECT
Tryk for at åbne eller lukke holderen.
ss
tt
Tryk for at søge frem eller tilbage under
afspilningen.
PLAY
Tryk for at starte afspilningen. Tryk igen for at
standse afspilningen midlertidigt på det aktuelle
still-billede eller for at standse musiknummeret
midlertidigt.
STAND-BY
Tryk for at sætte DVD 1 i stand-by. Stopper
afspilningen uden at skifte til stand-by, hvis du
trykker på knappen under afspilning eller pause.
DISPLAY
Displayet til højre angiver, hvor lang tid DVD’en
eller det aktuelle musiknummer på en musik-CD
har spillet. Ved skift til et andet DVD-kapitel vises
det pågældende kapitelnummer nogle få sekunder
i displayet.
9
Brug Beo4 fjernbetjeningen
Brug Beo4 fjernbetjeningen til betjening af
DVD 1. De funktioner, som aktiveres af de
enkelte knapper, beskrives i det følgende.
Hvis din Beo4 fjernbetjening ikke har en DVDknap, skal du trykke på LIST, indtil CDV vises i
Beo4’s display. Tryk derefter på GO. Se den
vejledning, som følger med din Beo4, for at få
oplysninger om, hvordan CDV føjes til Beo4’s liste.
Displayvinduet viser den aktuelle kilde eller
funktion.
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
DVD
Tryk for at vælge DVD som din kilde, og start
afspilningen af den disk, du har sat i.
0–9
Brug taltasterne til at vælge DVD-titler og -kapitler
eller -numre.
MENU
Tryk på knappen og hold den nede for at hente
DVD 1 værktøjslinien frem på skærmen. Du kan
også få adgang til denne funktion ved at trykke på
den blå knap.
ss
Tryk for at søge frem eller tilbage under
afspilningen, eller for at gå fra menupunkt til
menupunkt.
tt
GO
▲
▼
GO
Tryk for at starte afspilningen, eller tryk to gange
for at vælge et menupunkt.
Tryk for at gå langsomt frem og tilbage i pause
eller for at gå gennem menuvalg. Tryk for at gå
trinvist gennem numre på en musik-CD eller
sammen med GO for at gå trinvist gennem
kapitler på en DVD.
Tryk for at vælge et undertekstsprog*.
LIST
EXIT
Tryk for at få vist DVD-diskmenuen.
STOP
Tryk for at vælge et andet dialogsprog*.
Tryk for at få vist DVD 1 værktøjslinien på
skærmen.
EXIT
Tryk for at afslutte skærmmenuerne og fjerne
værktøjslinien.
STOP
Tryk for at standse afspilningen helt.
*BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og
dialog er kun tilgængelige på visse diske.
Daglig brug
10
Dette kapitel beskriver, hvordan du
afspiller DVD’er og CD’er på DVD 1,
samt de funktioner, som er
tilgængelige under afspilningen af en
disk.
Mens du afspiller en DVD, kan du
søge ved forskellige hastigheder, gå
trinvist gennem disken eller hente en
DVD-diskmenu frem. Du kan også
genoptage afspilningen af en DVD
der, hvor du stoppede sidste gang,
den blev afspillet.
Når du afspiller en CD, kan du
standse den midlertidigt, skifte til et
nyt musiknummer, søge frem og
tilbage ved forskellige hastigheder
eller vælge et musiknummer ved
hjælp af dets nummer.
Ved afspilning af en DVD...
DVD-diskmenuen
Du kan starte eller stoppe afspilning, gå
trinvist gennem kapitlerne eller søge frem og
tilbage uden at kalde DVD værktøjslinien
frem på skærmen.
DVD’er kan indeholde bestemte funktioner,
f.eks. valg af individuelle scener, kapitler,
undertekstsprog osv., som er tilgængelige via
en diskmenu.
Sådan skifter du kapitel på en DVD...
Tryk på GO og derefter på ▲
GO
▲ ▼
eller ▼ for at gå til det næste
eller forrige kapitel
Når DVD er valgt...
Tryk på den gule knap for at
hente diskmenuen frem
▲
GO
▲ ▼
1–9
Tryk på GO og derefter på ▲
eller ▼ flere gange for at
springe til et andet kapitel på
disken
Indtast kapitelnummeret for at
gå direkte til dette kapitel
Sådan holder du pause i eller standser
afspilningen af en DVD...
DVD
Tryk på DVD-knappen på Beo4
for at starte afspilningen af en
DVD
▲
Tryk for midlertidigt at standse
afspilningen
STOP
Tryk for at standse afspilningen
helt eller...
GO
tryk for at genoptage
afspilningen. Hvis afspilningen
er blevet stoppet helt, skal du
trykke her for at starte
afspilningen igen fra
begyndelsen
Sådan søger eller spoler du gennem en DVD...
ss
tt
Tryk for at søge frem eller
tilbage under afspilning
ss
tt
GO
BEMÆRK! DVD 1 kan nogle gange afspille diske
med andre filformater. Hvis du sætter sådan en
disk i, skal du betjene skærmmenuerne, som om
du havde sat en DVD i.
Tryk igen for at ændre
hastighed
Tryk for at genoptage
afspilningen
ss
tt
Brug piletasterne til at gå fra
funktion til funktion på en disk
▼
GO
GO
Tryk på GO to gange for at
indlæse dit valg
Visse DVD’er har særlige funktioner, som
midlertidigt er tilgængelige under afspilningen,
f.eks. yderligere filmsekvenser. Disse funktioner
kan være ledsaget af en synlig angivelse, som
fortæller dig, hvornår de er tilgængelige. Når det
er tilfældet, skal du trykke på GO to gange hurtigt
efter hinanden for at vælge denne særlige
funktion.
11
Ved afspilning af en musik-CD...
Når du sætter en musik-CD i, vises menuen
Audio Disc Mode på skærmen*. Du kan starte
eller standse afspilningen helt, gå trinvist
mellem numrene eller søge frem og tilbage
med forskellige hastigheder på en disk.
Sådan skifter du spor på en musik-CD...
Tryk for at afspille en CD
DVD
Audio Disc Mode
play
▲
▼
0–9
Tryk på ▲ eller ▼ for at gå
trinvist til det næste eller det
forrige nummer. Tryk flere
gange for at springe til et andet
nummer på CD’en
Tryk på tallet for
musiknummeret på Beo4 for at
gå direkte til nummeret
Sådan holder du pause i eller stopper
afspilningen af en musik-CD...
DVD
Tryk for at starte afspilningen af
en CD
STOP
Tryk for midlertidigt at standse
afspilningen
STOP
Tryk for at standse afspilningen
helt eller...
GO
tryk for at genoptage
afspilningen. Hvis afspilningen
er blevet stoppet helt, skal du
trykke her for at starte
afspilningen igen fra
begyndelsen
Sådan søger eller spoler du gennem en
musik-CD...
ss
tt
Tryk for at søge tilbage eller
frem under afspilningen
GO
Tryk for at genoptage
afspilningen
fts
track
1
track
00.00.9
time
On
1
13
total tracks
0.54.26
total time
Off
2
3
4
5
6
7
8
9
>
program
Clear all
Menuen Audio Disc Mode
Menuen viser dig status for en CD, som er sat i,
tallet for det aktuelle musiknummer, den
forløbne tid, det samlede antal musiknumre og
den samlede afspilningstid.
*Afspil en musik-CD uden menuen
Du kan også afspille en musik-CD uden at aktivere
fjernsynsskærmen. Det er dog kun muligt, hvis
fjernsynet er indstillet på Option 2. Se
vejledningen til fjernsynet for at få yderligere
oplysninger om programmering af options.
Med DVD 1 og dit fjernsyn i stand-by...
> Tryk på LIST flere gange, indtil AV* vises i
Beo4’s display.
> Tryk på DVD for at afspille en CD.
*For at få vist AV på Beo4 skal du føje den til
Beo4’s liste over funktioner. Se vejledningen til
Beo4 for at få yderligere oplysninger.
Værktøjslinien på skærmen
12
DVD-afspillerens hovedfunktioner er
tilgængelige via værktøjslinien øverst
på skærmen.
Værktøjslinien på skærmen giver dig
hurtig adgang til yderligere
DVD-funktioner. Zoom ind på et
midlertidigt standset skærmbillede,
afspil i slowmotion, eller start
afspilningen fra et bestemt tidspunkt
i den forløbne tid.
Værktøjslinien
Flyt mellem symbolerne på værktøjslinien for
at få vist valgmulighederne for de enkelte
funktioner. De aktuelle indstillinger vises
under værktøjsliniens symboler.
off
3en
st
no
Du kan finde flere oplysninger om de
enkelte funktioner, og hvordan de
anvendes, på de følgende sider.
off
1
off
Vinduet Feedback helt til venstre på værktøjslinien
informerer dig om den aktuelle status for særlige
funktioner.
Vinduet Feedback
Brug af skiftende kameravinkler.
Dette er en diskfunktion, som kun
findes på visse DVD’er.
locked
Aktiv Parental Control. Se Access
Control på side 16 for at få
yderligere oplysninger om Parental
Control.
3en
1
st
Sådan anvendes værktøjslinien...
Tryk på den blå knap på Beo4.
Værktøjslinien vises øverst på
skærmen
ss
tt
▲
▼
safe
resume
Egnet for børn. Disken er
kontrolleret for stødende scener og
anses for egnet til børn.
Tryk for at få vist indstillingsvalg
for en bestemt funktion*
0–9
Hvis en bestemt indstilling er
nummereret som et
kapitelnummer, kan du vælge
den ved at trykke på den
ønskede taltast
EXIT
Tryk for at fjerne værktøjslinien
og menuerne fra skærmen
GO
Tryk på GO for at genoptage
afspilningen
Afspilningen af en disk genoptages
fra det punkt, hvor afspilningen
tidligere blev afbrudt.
Handlingen er ikke mulig. Angiver, at
den pågældende funktion ikke kan
aktiveres på nuværende tidspunkt.
Tryk for at gå fra funktion til
funktion
13
Symbolerne på værktøjslinien
Nedenfor kan du se en liste over alle
symbolerne på værktøjslinien og en
beskrivelse af den funktion, de enkelte
symboler aktiverer. Beo4 genveje er også
angivet.
User Preferences Settings
Du kan ændre indstillinger for billede, lyd, sprog
og Parental Control via denne menu. Se kapitlet
Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog
for at få yderligere oplysninger om menuen User
Preferences.
Undertekstsprog*
Det er ofte muligt at se undertekster på DVD’er
på forskellige sprog. Du kan vælge mellem de
undertekstsprog, der findes på DVD’en. Hvis du vil
skifte undertekster direkte under afspilning, skal
du trykke på den grønne knap på Beo4.
Afspilningssprog*
Dialogen i en DVD-film kan afspilles på flere
forskellige sprog, som alle er gemt på disken. Du
kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes
på disken. Hvis du vil skifte afspilningssprog
direkte under afspilningen, skal du trykke på den
røde knap på Beo4.
Lydtype
Du kan vælge mellem de forskellige lydtyper, der
findes på disken.
Pause
Standser afspilningen midlertidigt på et bestemt
billede og giver dig mulighed for at gå til det
forrige eller det næste billede.
Slowmotion
Giver dig mulighed for at sætte hastigheden af
afspilningen ned til et ønsket niveau.
Fastmotion
Giver dig mulighed for at øge
afspilningshastigheden til et niveau, du har valgt.
Kameravinkel*
På visse DVD’er er det muligt at skifte til en anden
kameravinkel.
Zoom
Giver dig mulighed for at zoome ind på et udsnit
af billedet, vælge forstørrelsen og panorere frem
og tilbage.
*BEMÆRK! Hvis en funktion er deaktiveret for din
afspilleropsætning, eller hvis disken ikke
indeholder en bestemt valgmulighed, vil
funktionssymbolet og den aktuelle indstilling være
nedtonet, og du har ikke adgang til funktionen.
Titelnummer
Du kan vælge mellem titlerne på disken.
Kapitelnummer
Hvert kapitel i en DVD-film indeholder en scene
på samme måde som individuelle melodier på en
musik-CD.
Tidssøgning
Giver dig mulighed for at starte afspilningen fra et
punkt i den tid, der er forløbet på disken.
Favourite Track Selection (fts)*
Giver dig mulighed for at identificere dine
yndlingsmusiknumre på en bestemt disk og
gemme dem i afspillerens hukommelse. Når
funktionen er aktiveret, ser og hører du kun de
udvalgte titler, kapitler eller numre på denne disk,
når den afspilles.
14
>> Værktøjslinien på skærmen
Sådan anvendes
værktøjsliniefunktionerne
Kald først værktøjslinien frem ved at trykke
på den blå knap. Når værktøjslinien er vist,
kan du se nedenstående instruktioner. De
leder dig gennem alle tilgængelige funktioner
på værktøjslinien.
Sådan ændres undertekstsproget...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå trinvist gennem de
undertekstsprog, der findes på disken.
Afspilningen fortsætter, og underteksten skifter,
når du flytter markøren gennem
valgmulighederne.
Sådan ændres dialogsproget...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ eller ▲ gå trinvist gennem de
dialogsprog, der findes på disken. Afspilningen
fortsætter, og dialogsproget skifter, når du
flytter markøren gennem valgmulighederne.
Sådan ændres lydtypen...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå trinvist gennem de
tilgængelige lydtyper. Afspilningen fortsætter,
og lyden ændres, når du flytter markøren
gennem valgmulighederne.
Sådan skifter du mellem enkeltbilleder...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at stoppe ved et bestemt billede.
> Tryk på ss eller på tt for at skifte mellem de
forrige eller de næste billeder.
> Tryk på GO for at fjerne værktøjslinien.
> Tryk på GO for at genoptage afspilningen.
Sådan ser du film i slowmotion...
symbolet.
> Tryk på tt for at flytte markøren til
> Tryk på ▼ for at standse billedet.
> Tryk nu på ss eller tt for at gå langsomt frem
eller tilbage, og når du igen trykker på
ss eller tt, ændres hastigheden. Hvis du flytter
markøren tilbage til midterpositionen, fortsætter
afspilningen ved normal hastighed.
> Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien.
> Tryk på GO for at genoptage afspilningen.
Sådan søger du fremad eller tilbage...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at standse billedet.
> Tryk nu på ss eller tt for at søge frem eller
tilbage, og når du igen trykker på ss eller tt,
ændres hastigheden. Hvis du flytter markøren
tilbage til midterpositionen, fortsætter
afspilningen ved normal hastighed.
> Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien.
> Tryk på GO for at genoptage afspilningen.
Sådan ændrer du kameravinkel...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet .
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå trinvist gennem de
forskellige kameravinkler, der findes på disken.
Afspilningen fortsætter, og kameravinklen
ændres, når du flytter markøren gennem
valgmulighederne.
Sådan zoomer du ind på et udsnit af billedet...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ eller på ▲ for at vælge den ønskede
forstørrelse.
> Tryk på GO to gange for at indtaste dit valg og
være i stand til at panorere på tværs af billedet.
> Tryk på ss tt ▲ eller ▼ for at gå til det
ønskede udsnit af billedet.
> Tryk på GO to gange for at se afspilningen af
det valgte udsnit.
> Tryk på den blå knap for at kalde værktøjslinien
frem igen.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille zoomfunktionen til Off.
> Tryk på GO for at genoptage afspilningen.
15
Sådan skifter du til en anden titel på disken...
.
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist gennem
titlerne på disken. Afspilningen starter
automatisk, eller...
> brug taltasterne 0 – 9 til at indtaste nummeret
på den ønskede titel. Afspilningen starter
automatisk.
Sådan skifter du til et andet kapitel eller
nummer...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet .
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist gennem
kapitlerne eller numrene på disken. Afspilningen
starter automatisk, eller...
> brug taltasterne 0 – 9 til at indtaste nummeret
på det ønskede kapitel eller nummer.
Afspilningen starter automatisk.
Sådan går du til et bestemt tidspunkt på
disken...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at kunne indtaste et tidspunkt i
talfeltet. Hvis du f.eks. ønsker at starte
afspilningen en time inde i en film, skal du
indtaste 1:00:00 i talfeltet ved hjælp af
taltasterne.
> Tryk på GO to gange for at gå til dette
tidspunkt.
Vælg de yndlingstitler eller -kapitler (fts), der
skal afspilles alene...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at kunne foretage dit valg.
Afspilningen stopper, og menuen til højre vises.
> Tryk på ss eller tt for at vælge On.
> Tryk på ▼ for at vælge titler.
> Tryk på ss eller tt for at vælge det ønskede
titelnummer.
> Tryk på GO to gange, hvis du vil gemme hele
titlen, eller...
> tryk på ▼, når markøren er placeret på det
valgte titelnummer, for at gå til det første
tilgængelige kapitelnummer.
> Tryk på ss eller tt for at flytte mellem kapitlerne,
og tryk på GO to gange for at gemme dit valg.
Den titel, de kapitler eller de numre, du vælger,
vises ved siden af feltet program.
> Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på
GO for at starte afspilningen af de valgte
yndlingsnumre.
Sådan afspiller du hele DVD’en og deaktiverer
funktionen ‘Favourite Track Selection (fts)’...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at kalde menuen fts frem.
> Tryk på ss eller tt for at vælge Off.
> Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på
GO for at genoptage afspilningen.
no
off
1
On
off
1
Favourite Track Selection
title
chapter
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
>
[ ]
Clear all
Sådan sletter du en ‘Favourite Track
Selection’...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at kalde menuen fts frem.
> Tryk på ▼ for at gå til program.
> Tryk på ss eller tt for at gå til det valg, du vil
slette.
> Tryk på GO to gange for at slette valget.
> Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på
GO for at genoptage afspilningen.
Sådan sletter du alle ‘Favourite Track
Selections’...
> Tryk på tt for at flytte markøren til symbolet
.
> Tryk på ▼ for at kalde menuen fts frem.
> Tryk på ▼ for at gå til Clear all.
> Tryk på GO to gange for at slette alle valg.
> Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på
GO for at genoptage afspilningen.
BEMÆRK! Når hukommelsen i DVD 1 er fyldt,
fjernes den ældste Favourite Track Selection (fts).
Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog
16
Du kan til enhver tid ændre
indstillingerne for billede, lyd, sprog
og Access Control ved hjælp af
menuen OSD.
Vælg dit foretrukne billedformat,
vælg den ønskede lydtype, og indlæs
dine foretrukne sprog for
undertekster og dialogafspilning.
Sådan vælger du menuindstillinger
Menuen OSD giver dig mulighed for at
gemme indstillinger for billede, lyd, sprog og
Access Control.
off
3en
st
Hvis du vil bestemme, hvad dine
børn må eller ikke må se, kan du låse
nogle DVD’er helt ved hjælp af en
sikkerhedskode eller blot låse for
enkeltscener.
Se følgende sider for yderligere
oplysninger om Access Control.
Symbolerne i OSD menuen vises i venstre side af
skærmen. Symbolerne forklares i det følgende.
Billedindstillinger
Lydindstillinger
Undertekster
Andre funktioner
Sådan bruges menuen OSD...
> Tryk på den blå knap på Beo4 under afspilning
for at hente værktøjslinien frem øverst på
skærmen.
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til OSD.
Tryk derefter på GO. Menuen User Preferences
vises i venstre side af skærmen.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
funktionerne i menuen. Funktionsrelaterede
menuer åbnes på skærmen, efterhånden som
du bevæger dig fremad.
> Tryk på tt for at gå over til en af
undermenuerne. Tilgængelige indstillinger vises
i en fremhævet firkant til højre for den aktuelle
menu.
> Tryk på tt for at gå over til de tilgængelige
indstillinger.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem listen over
tilgængelige indstillinger.
> Tryk på ss for at gemme dine valg og gå tilbage
gennem de forrige menuer.
17
Det finder du i menuen Picture
Menuen Picture giver dig mulighed for at vælge
skærmformat, farveindstilling, at centrere billedet
på skærmen eller ændre billedkontrast. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige:
TV Shape... Vælg billedformat. Mulighederne
omfatter: 16:9 (widescreen), 4:3 letterbox (til et
widescreen billede på en standard
skærmstørrelse med sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen) samt 4:3 panscan (billedet
scanner horisontalt for at sikre, at de vigtigste
handlinger vises på skærmen).
Black level shift... Justerer farvedynamikken for at
sikre en skarp kontrast. Valgmulighederne er On
og Off.
Video shift... Giver dig mulighed for at centrere
billedet horisontalt på skærmen, når du trykker
på ss eller tt. Tryk på GO to gange for at
gemme din indstilling.
Video output... Farvekodningssystem.
Valgmulighederne er RGB eller YUV. Vælg RGB.
Det finder du i menuen Sound
Menuen Sound giver dig mulighed for at vælge
den lydopsætning, som svarer til det digitale eller
analoge musikudstyr, DVD 1 er tilsluttet. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige:
Digital output... Valgmulighederne er On, Off,
PCM og All. Hvis dit fjernsyn er udstyret med et
Dolby Digital modul, skal du vælge All. Ellers
skal du vælge Off.
Analogue output... Valgmulighederne er Stereo og
Dolby surr-compat. Vælg Dolby surr-compat.
Night mode... Optimerer lyddynamikken under
afspilning ved lav lydstyrke. Valgmulighederne
er On og Off.
Karaoke vocal... Aktiverer eller deaktiverer sang til
karaoke-afspilning. Valgmulighederne er On og
Off.
PCM output... Pulse Code-modulation.
Valgmulighederne er 48 KHz eller 96 KHz.
Vælg 48 KHz.
Det finder du i menuen Language
Menuen Language giver dig mulighed for at vælge
dine foretrukne sprog til skærmmenuer,
dialogafspilning og undertekster. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige:
Audio Language... Vælg sprog for audioafspilning
blandt de viste sprog. Hvis dit foretrukne sprog
findes på dine DVD’er, finder dialogafspilningen
sted på dette sprog.
Subtitle Language... Vælg dit foretrukne
undertekstsprog blandt de viste sprog. Hvis dit
foretrukne sprog findes på dine DVD’er, vises
underteksten på dette sprog*.
Menu Language... Vælg menusproget blandt de
viste sprog.
Det finder du i menuen Other Functions
Menuen Functions giver dig mulighed for at
bestemme, hvem der har adgang til dine DVD’er,
samt omfanget af adgangen.
Access control... Indstillingerne for Child Lock og
Parental Control kan justeres her. Se side 18 for
at få yderligere oplysninger om indstillingerne
for Access Control.
Status window... Aktiverer eller deaktiverer vinduet
ved venstre kant af det skærmbillede, som viser
den forløbne afspilningstid og holderstatus.
Valgmulighederne er On og Off.
Low power stand-by... Stil den på Off.
PBC (PlayBack Control)... Aktiverer eller
deaktiverer en særlig menu til afspilning af diske
af typen SVCD (Super Video CD).
Valgmulighederne er On og Off.
Help text... Aktiverer eller deaktiverer
hjælpetekster til menuer. Valgmulighederne er
On og Off.
*BEMÆRK! Visse DVD’er kræver, at du vælger et
undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere
har valgt et standardundertekstsprog i menuen
Language.
Access Control
18
Funktionerne i Access Control giver
dig mulighed for at bestemme, hvilke
DVD’er dine børn må eller ikke må
se.
Det kan du gøre på to måder:
– Indtast en firecifret PIN-kode
(Personal Identification) for at
aktivere funktionen Child Lock.
Denne kode skal indtastes for at
kunne afspille de DVD’er, du ikke
personligt har godkendt.
– Aktiver funktionen Parental Control
for at forhindre, at der vises
stødende scener.
Indtast en PIN-kode for Child lock
Tillad afspilning af en disk
Indtast en kode for Child lock for at forhindre
afspilning af en disk, tillade en enkelt
afspilning af en disk eller for at tillade
ubegrænset afspilning af en disk.
Indtast koden for Access control for enten at
tillade en enkelt afspilning eller ubegrænset
afspilning af en disk, som er sat i.
locked
off
3en
st
Access control
Child lock
Status window
Parental level
Play once
Low power standby
Change country
Play always
Access Control
[][][][]
[][][][]
Change code
Choose 'Play always' for inserting disc in the
child-safe list
Sådan aktiveres eller deaktiveres
‘Child lock’...
> Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente
værktøjslinien frem på skærmen.
> Tryk på ss for at gå til OSD og ▼ for at hente
menuen User Preferences frem.
.
> Tryk på ▼ for at gå ned til
> Tryk på tt for at gå til menuen Functions.
Access control er allerede fremhævet.
> Tryk på tt for at kunne indtaste en 4-cifret
PIN-kode.
> Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din
kode.
> Indtast koden endnu en gang for at bekræfte
den.
> Tryk på tt for at gå til Child lock.
> Tryk på ▲ for at aktivere Child lock eller på ▼
for at deaktivere Child lock.
Når du sætter en ny DVD i...
Menuen Access control vises.
> For at tillade en enkelt afspilning af den isatte
disk skal du trykke på ▲ eller ▼ for at flytte
markøren til Play once.
> For at tillade uovervåget afspilning af en disk,
du har sat i, skal du flytte markøren til
Play always.
> Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din
PIN-kode.
Sådan annullerer du en tidligere tilladelse...
> Start afspilning af disken.
> Tryk på STOP, når meddelelsen safe vises i
vinduet Temporary Feedback. Menuen
Child Protect vises.
> Tryk på ▲ en gang for at annullere en tidligere
tilladelse eller på tt for at bekræfte den.
DVD 1 kan gemme op til 120 DVD-titler. En titel
føjes til listen, når ‘Play always’ vælges i menuen
‘Child Protect’. Hvis listen er fuld, og en ny titel
tilføjes, fjernes den ældste titel fra listen. Alle diske
i et multidisk-sæt skal godkendes for at børnesikre
hele sættet.
19
Vælg ønsket PIN-kode
Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode via
menuen Access Control.
off
3en
st
Access control
Status window
Low power standby
[][][][]
Enter code
Sådan ændrer du din PIN-kode...
> Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente
værktøjslinien frem på skærmen.
> Tryk på ss for at gå til OSD og ▼ for at hente
menuen User Preferences frem.
og på tt for at
> Tryk på ▼ for at gå ned til
gå over til menuen Functions.
Access control er allerede fremhævet.
> Tryk på tt for at gå til Enter code.
> Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din
kode.
> Tryk på ▼ for at gå ned til Change code. Tryk
derefter på tt for at kunne indtaste den nye
kode.
> Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode.
> Indtast PIN-koden igen for at bekræfte den.
> Tryk på EXIT for at afslutte menuerne eller på
ss for at gå tilbage gennem de forrige menuer.
Hvis du glemmer PIN-koden for
Child Lock
Det er muligt at annullere Child lock
PIN-koden og indtaste en ny.
Sæt en musik-CD og ikke en DVD i...
> Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente
værktøjslinien frem på skærmen.
> Tryk på ss for at gå til OSD og ▼ for at hente
menuen User Preferences frem.
.
> Tryk på ▼ for at gå ned til
> Tryk på tt for at gå til menuen Functions.
Access control er allerede fremhævet.
> Tryk på tt for at kunne indtaste en firecifret
PIN-kode.
> Tryk på STOP fire gange for at annullere koden.
> Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste en ny
kode.
> Indtast koden endnu en gang for at bekræfte
den.
20
>>> Access Control
Parental Control
Vælg ønsket landeindstilling
DVD’ers grad af egnethed for børn vurderes
efter en nationalt fastlagt skala.
Parental Control forhindrer visning af scener,
der anses for mindre egnede for børn.
Hvis du ændrer indstillingen for Country i
menuen Access Control, kan det påvirke de
vurderingsniveauer, som anvendes af
Parental Control.
off
3en
st
off
2
3en
st
Access control
Child lock
Access control
Child lock
Status window
Parental level
Status window
Parental level
Low power standby
Change country
Low power standby
Change country
Change code
Sådan aktiveres ‘Parental Control’...
> Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente
værktøjslinien frem på skærmen.
> Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og på ▼ for
at hente menuen User Preferences frem.
og på tt for at
> Tryk på ▼ for at gå ned til
gå over til menuen Functions.
Access control er allerede fremhævet.
> Tryk på tt for at gå til Enter code.
> Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din
kode.
> Tryk på ▼ for at gå ned til Parental level. Tryk
derefter på tt for at kunne vælge et
egnethedsniveau.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et
filtreringsniveau mellem 1 (for mest egnet) og
8 (for mindst egnet).
> Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå
tilbage gennem menuerne.
> Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer.
DVD-scener, som vurderes højere end dit valgte
niveau, vil ikke blive vist. Hvis alternative scener på
eller under dit valgte niveau er tilgængelige på
disken, vil disse blive vist i stedet for. Sæt
filtreringsniveauet til 0 for at deaktivere
‘Parental Control’.
Change code
Sådan ændres landeindstillingen...
> Tryk på den blå knap på Beo4 for at hente
værktøjslinien frem på skærmen.
> Tryk på ss eller tt for at gå til OSD og ▼ for at
hente menuen User Preferences frem.
og på tt for at
> Tryk på ▼ for at gå ned til
gå over til menuen Functions.
Access control er allerede fremhævet.
> Tryk på tt for at gå til Enter code.
> Brug taltasterne på Beo4 for at indtaste din
kode.
> Tryk på ▼ for at gå ned til Change country. Tryk
derefter på tt for at kunne vælge en
landeindstilling.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et land fra listen.
> Tryk på ss for at gemme dine indstillinger og gå
tilbage gennem menuerne.
> Tryk på EXIT for at afslutte alle menuer.
Stikpanelet på bagsiden
21
Du kan tilslutte DVD 1 til dit fjernsyn
via stikpanelet på bagsiden af DVD 1.
DIGITAL OUTPUT
DATA
Y/C
CVBS
CVBS
AUDIO L
Se de brugervejledninger, som følger
med eksternt tilsluttet udstyr, for at
sikre, at det tilsluttes korrekt.
Se Placering og tilslutninger på side 4
for yderligere oplysninger om,
hvordan du slutter DVD 1 til dit
Bang & Olufsen fjernsyn.
AUDIO R
Oversigt over stikpanel på bagsiden
(stikkontakt)
Stik til tilslutning til stikkontakt.
~
DIGITAL OUTPUT
AUDIO L
AUDIO R
Lydsignaler sendes fra DVD 1 til fjernsynet via disse
tre stik. Disse tre stik anvendes, når du tilslutter
DVD 1 til et Bang & Olufsen fjernsyn, når et
21-benet videokabel ikke kan bruges. Stikket
DIGITAL OUTPUT bruges også, når DVD 1 tilsluttes
ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn, som er
udstyret med et Dolby Digital surround sound
modul.
AV
21-benet stik for tilslutning til Bang & Olufsen
fjernsynet.
DATA – Y/C – CVBS
Videosignaler sendes fra DVD 1 til dit fjernsyn via
disse stik. Stikkene anvendes til at slutte DVD 1 til
et Bang & Olufsen fjernsyn, hvis et 21-benet
scartkabel ikke kan bruges.
RGB
AV
Y/C
Omskiftervalgmuligheder
CVBS
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
tilslutter DVD 1 til fjernsyn af typen AV 9000,
BeoVision LX, BeoVision MS eller
BeoVision MX 4000/4002/6000/7000.
RGB
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
tilslutter DVD 1 til ethvert andet Bang & Olufsen
fjernsyn.
Y/C
Denne omskifterindstilling anvendes, når du
tilslutterDVD 1 til et fjernsyn af typen
BeoVision Avant 50 Hz.
Sådan passer du din DVD 1
22
Hvis du passer din DVD 1 korrekt,
maksimerer du dine video-/musikCD’ers levetid.
Brug følgende retningslinier for at
sikre, at din DVD 1 fungerer
optimalt.
Normal vedligeholdelse er brugerens ansvar,
selvom defekte dele er dækket i
garantiperioden.
Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at
få nærmere oplysninger om normal
vedligeholdelse.
Sådan rengøres DVD 1
Støv fjernes fra DVD 1’s overflade med en tør, blød
klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes om
nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud
dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt
rengøringsmiddel.
Sørg for, at holderen så vidt muligt holdes lukket
for at forhindre, at der samles støv på linserne.
Forsøg ikke at rengøre optikken på
DVD 1 eller at åbne DVD 1 selv. Dette skal
overlades til kvalificeret servicepersonale.
Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til
rengøring af DVD 1!
Håndtering af DVD-diske
Behandl dine DVD’er varsomt. Hvis du altid holder
omkring kanten på din DVD og lægger den tilbage
i den originale kassette, når du tager den ud af
DVD 1, vil rengøring ikke være nødvendig. Hvis
DVD’en bliver snavset som følge af fingeraftryk,
støv eller smuds, kan du tørre den af med en
fnugfri, blød og tør klud.
Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig
på dine DVD’er.
Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler til dine
DVD’er, video-CD’er eller musik-CD’er. Når du
rengør dine diske, skal du tørre i en lige linie fra
midten og ud mod kanten.
Til orientering...
Dine behov som bruger får størst mulig
opmærksomhed, når et Bang & Olufsen
produkt designes og udvikles, og vi bestræber
os på at gøre det let og komfortabelt at
betjene vores produkter.
Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at
fortælle os om dine oplevelser med dit
Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller
negative ting, du anser som vigtige, vil kunne
hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre
vores produkter yderligere.
På forhånd tak!
Skriv til:
Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Afd. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer
eller fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
+45 97 85 39 11 (fax)
eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk
Besøg vores website på...
www.bang-olufsen.com
Tekniske specifikationer, funktioner og brug
deraf kan ændres uden varsel!
3508547
0207
Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
www.bang-olufsen.com
Download PDF
Similar pages
DENVER TFD-1923 Danish manual
BETJENINGSVEJLEDNING
Denver MSTAR718 SOLUTION TFD
1009433 PDVD-12809S SUNPLUS 丹麦语说明书.cdr