MUZIKINIS CENTRAS SU DVD GROTUVU
DVD/CD-R/RW/MP3 ATKÛRIMAS
MM-DB9
Naudojimo instrukcija
Saugos informacija
Naudojantis valdymo átaisais ar atliekant reguliavimà bei
procedûras, kuriø apraðymo nëra ðioje knygelëje, galima
apsiðvitinti pavojingais lazerio spinduliais.
PERSPËJIMAS - ATIDARIUS APARATÀ ARBA UÞBLOKAVUS
APSAUGINÁ ÁTAISÀ, EGZISTUOJA NEMATOMAS LAZERIO
SPINDULIAVIMAS. DRAUDÞIAMA ÞIÛRËTI Á LAZERIO
SPINDULÁ.
1-OSIOS KLASËS LAZERINIS GAMINYS
Ðio aparato kompaktiniø diskø grotuvas
klasifikuojamas kaip 1-osios klasës lazerinis
gaminys.
Ðis þenklelis nurodo, kad aparato viduje egzistuoja
pavojingai aukðta átampa, galinti tapti elektros smûgio
prieþastimi.
Ðis þenklelis áspëja jus apie svarbias su aparato valdymu
bei prieþiûra susijusias instrukcijas.
ÁSPËJIMAS:
Siekiant iðvengti gaisro ar elektros smûgio,
negalima ðio aparato laikyti lietuje arba
pernelyg drëgnoje vietoje.
PERSPËJIMAS: SIEKIANT IÐVENGTI ELEKTROS SMÛGIO,
ELEKTROS LAIDO ÐAKUTÆ Á TINKLO LIZDÀ
REIKIA ÁKIÐTI IKI GALO.
2
Dëkojame jums, kad ásigijote ðá SAMSUNG muzikiná
centrà.
TURINYS
Skirkite ðiek tiek laiko ir perskaitykite ðià instrukcijø
knygelæ. Tai padës jums geriau susipaþinti su aparato
valdymu ir pasinaudoti visomis jo galimybëmis.
◆ Saugos informacija ............................................................... 2
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Muzikinio centro instaliavimas
Priekinis skydelis ...................................................................... 4
Galinis skydelis ........................................................................ 5
Distancinio valdymo pultas ...................................................... 6
Kur turi bûti pastatomas muzikinis centras ............................. 8
Muzikinio centro ájungimas á elektros tinklà ............................. 8
Baterijø ádëjimas á distancinio valdymo pultà ........................... 8
Papildomos aparatûros prijungimas ........................................ 8
Garso kolonëliø prijungimas .................................................... 9
AM (MW)/LW diapazono antenos prijungimas ...................... 10
FM diapazono antenos prijungimas ....................................... 10
Televizoriaus prijungimas ........................................................ 11
Sujungimai, uþtikrinantys geresnæ garso kokybæ .................. 12
Displëjaus ekrano apðvietimo spalvos iðrinkimas ................. 13
Funkcijø demonstravimas ...................................................... 13
Laikrodþio nustatymas ........................................................... 13
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
CD/DVD grotuvas
Kompaktiniø diskø atkûrimas .................................................
DVD diskø atkûrimas .............................................................
Paieðka tiesiogine/atgaline kryptimi ......................................
Sulëtintas atkûrimas/Likusio atkûrimo laiko patikrinimas ......
Pakartotinis atkûrimas ...........................................................
Kaip naudotis disko meniu/Áraðo iðrinkimo meniu .................
Uþprogramuotas atkûrimas ....................................................
Garso takelio ir titrø atvaizdavimo kalbos iðrinkimas ............
Papildomos DVD diskø atkûrimo funkcijos ............................
MP3 diskø atkûrimas .............................................................
Sistemos nustatymas .............................................................
Kalbos iðrinkimas ...................................................................
14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
21
22
◆
■
■
■
■
■
■
Radijo imtuvas
Radijo stoèiø paieðka ir programavimas ................................ 23
Uþprogramuotø radijo stoèiø iðrinkimas ................................ 23
Laidø priëmimo pagerinimas .................................................. 23
RDS transliacijø priëmimas ................................................... 24
RDS informacijos atvaizdavimas displëjaus ekrane ............. 24
PTY ir PTY-SEARCH funkcija ............................................... 25
◆
■
■
■
■
■
Kasetinis magnetofonas
Kasetës áraðo atkûrimas ........................................................
Juostelës skaitiklis .................................................................
Kasetës áraðo atkûrimo reþimo iðrinkimas .............................
Kompaktinio disko áraðymas ..................................................
Radijo laidø áraðymas .............................................................
26
26
26
27
27
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
Kitos funkcijos
Taimerio funkcija ....................................................................
Taimerio veikimo atðaukimas .................................................
Garso iðjungimo funkcija (Mute) ............................................
Ekvalaizerio kreivës iðrinkimas ..............................................
Þemøjø daþniø paryðkinimo Super Bass funkcija .................
Power Surround funkcija ........................................................
Iðjungimo taimerio nustatymas ..............................................
Ausiniø prijungimas ................................................................
28
28
29
29
29
29
30
30
◆
■
■
■
■
■
■
■
Papildoma informacija
Atsargos priemonës ...............................................................
Muzikinio centro valymas .......................................................
Kompaktiniø diskø naudojimo rekomendacijos .....................
Magnetofono kaseèiø naudojimo rekomendacijos ................
Prieð kreipiantis á techninio aptarnavimo centrà ....................
Techniniai duomenys .............................................................
Þodynëlis ................................................................................
31
31
32
32
32
33
34
Simboliai
Paspausti
Nuspausti
Svarbu
3
Pastaba
Priekinis skydelis
11. Paieðkos/Praleidimo mygtukas
12. Monofoninio/stereofoninio reþimo perjungimo
mygtukas (Mono/Stereo)
13. Kompaktiniø diskø skyrelio atidarymo/uþdarymo
mygtukas
14. Daugiafunkcinis diskas (Multi Jog)
15. Þemøjø daþniø paryðkinimo funkcijos mygtukas
(S.Bass)
16. Garso reþimo iðrinkimo mygtukas
17. Garso stiprumo reguliavimo diskas
18. Power Surround mygtukas
19. Sleep mygtukas
20. Paspaudþiant ðià þymæ, yra atidaromas/
uþdaromas kasetës dëklas
1.
Signalo ðaltinio iðrinkimo mygtukai (TUNER/CD/
TAPE)
2. Áraðymo/Pauzës mygtukas
3. Displëjaus ekrano apðvietimo spalvos/
Demonstracinio reþimo iðrinkimo mygtukas
4. Ájungimo/Perjungimo á parengties bûsenà
mygtukas
5. Sinchronizuoto áraðymo mygtukas
6. Ausiniø prijungimo lizdas
7. Papildomai prijungtos aparatûros signalo
iðrinkimo mygtukas (AUX)
8. Pakartotinio atkûrimo mygtukas
9. Sustabdymo (Stop) mygtukas
10. Kompaktiniø diskø skyrelis
4
Galinis skydelis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FM antenos prijungimo lizdas
AM antenos prijungimo lizdas
Iðorinio signalo ðaltinio prijungimo lizdai
Centrinës garso kolonëlës/galiniø kolonëliø prijungimo gnybtai
Þemøjø daþniø kolonëlës prijungimo gnybtai
Priekiniø garso kolonëliø prijungimo gnybtai
DVD grotuvo skaitmeninio signalo iðëjimo lizdas
VIDEO lizdas
S-VIDEO lizdas
5
Distancinio valdymo pultas
Papildomos aparatûros
signalo iðrinkimo mygtukas
(AUX)
Ájungimo mygtukas
Tuner mygtukas
DVD mygtukas
Mute mygtukas
Taimerio ájungimo/iðjungimo
mygtukas
Timer/Clock mygtukas
Ekvalaizerio kreiviø iðrinkimo
mygtukas
S.Bass mygtukas
Kompaktiniø diskø skyrelio
atidarymo/uþdarymo mygtukas
Menu mygtukas
Sleep mygtukas
Mono/Stereo mygtukas
Áraðymo/Pauzës mygtukas
Power Surround mygtukas
Kasetës áraðo atkûrimo reþimo
iðrinkimo mygtukas
Counter Reset mygtukas
Atkûrimo/Pauzës mygtukas
Kryptiniai mygtukai/ávedimo
mygtukas
Stop mygtukas
Uþprogramuotø radijo stoèiø
iðrinkimo/praleidimo mygtukai
Paieðkos mygtukai
Garso stiprumo reguliavimo mygtukai
Akustinës sistemos garso stiprumo
reguliavimas
Kasetinio magnetofono
valdymo mygtukai
Norëdami atidaryti distancinio valdymo
pulto dangtelá, paspauskite virðutinæ
dangtelio dalá ir pastumkite já þemyn.
6
Setup mygtukas
Skaitmeniniai mygtukai (0~9)
Title mygtukas
Return mygtukas
Remain mygtukas
Subtitle mygtukas
Clear mygtukas
Angle mygtukas
Display (informacijos
atvaizdavimo) mygtukas
Step mygtukas
Repeat mygtukas
RDS informacijos atvaizdavimo
displëjaus ekrane mygtukas
Zomm mygtukas
Programos tipo atvaizdavimo
mygtukas (RDS)
A↔B
B mygtukas
Repeat A
Audio mygtukas
Go To mygtukas
Program mygtukas
Slow mygtukas
Baterijø ádëjimas á distancinio valdymo pultà
1
Paspausdami ir rodyklës kryptimi
pastumdami baterijø skyrelio dangtelá, já
atidarykite.
2
Laikydamiesi nurodyto poliarumo, ádëkite
dvi AAA 1.5 V baterijas.
Perduodamo videosignalo sistemos
iðrinkimas
◆ Esant iðjungtam árenginio maitinimui, paspauskite
REC/Pause mygtukà; pakartotinai spaudþiant ðá
mygtukà, videosignalo sistemos keisis tokia tvarka:
Pavyzdys: Jeigu Jûsø televizorius palaiko PAL
sistemà, iðrinkite PAL sistemà.
NSTC sistema padaryti áraðai nebus atkuriami,
esant iðrinktai PAL sistemai.
3
Uþdarykite baterijø skyrelio dangtelá.
DËMESIO
Siekiant iðvengti baterijø elektrolito iðtekëjimo arba jø
paþeidimo, laikykitës þemiau nurodytø reikalavimø:
• Baterijas á distancinio valdymo pulto baterijø skyrelá
ádëkite, prisilaikydami nurodyto poliarumo: baterijos +
poliø prieð + þenklelá baterijø skyrelyje; baterijos – poliø
prieð – þenklelá baterijø skyrelyje.
• Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
• Vienu metu reikia pakeisti abi baterijas.
• Baterijas draudþiama kaitinti ar ámesti á ugná.
7
Kur turi bûti pastatomas muzikinis
centras
Papildomos aparatûros prijungimas
Norint klausytis kokybiðko ið kitos aparatûros patenkanèio
garso, ðià aparatûrà galima prijungti prie iðorinio signalo
ðaltinio prijungimo lizdø.
Kad bûtø galima pasinaudoti visomis muzikinio centro
galimybëmis, prieð atliekant sujungimus reikia atsiþvelgti á èia
pateiktà informacijà.
Pavyzdþiai ◆Televizorius
◆Videodiskø grotuvas
◆Hi-Fi stereofoninis videomagnetofonas
◆ Muzikiná centrà reikia pastatyti ant horizontalaus, stabilaus
pavirðiaus.
◆ Negalima ðio aparato statyti ant kilimëlio.
◆ Draudþiama muzikiniu centru naudotis lauke.
◆ Kad bûtø uþtikrinama tinkama ventiliacija, ið aparato ðonø ir galo
reikia palikti apytikriai 15 cm tarpus.
◆ Ásitikinkite, kad yra pakankamai vietos atidaryti kompaktiniø diskø
skyrelá.
◆ Kad bûtø uþtikrinamas geras stereofoninis skambesys, garso
kolonëles pastatykite priimtinu atstumu abiejuose muzikinio
centro ðonuose.
◆ Garso kolonëles atkreipkite á klausymosi vietà.
◆ Kad bûtø uþtikrinamas optimalus skambesys, garso kolonëlës
turi bûti átaisomos vienodame aukðtyje virð grindø.
Kad bûtø galima prijungti papildomà aparatûrà, joje turi bûti
audiosignalo iðëjimo lizdai. Be to, reikia turëti jungiamàjá kabelá
su RCA kiðtukais.
1
Perjunkite muzikiná centrà á parengties bûsenà ir iðjunkite já bei
papildomà aparatûrà ið elektros tinklo.
2
Prie muzikinio centro galiniame skydelyje átaisytø lizdø
prijunkite audiosignalo kabelá.
Prijunkite...
Prie lizdo, paþymëto...
Raudonàjá kiðtukà ................. R (deðinysis kanalas)
Baltàjá kiðtukà ........................ L (kairysis kanalas)
Kad garsas skambëtø natûraliai, nederëtø sukeisti
vietomis kairiojo ir deðiniojo kanalø.
3
Vël ájunkite elektros laidà á tinklo lizdà ir, paspausdami On/
Standby ( ) mygtukà, ájunkite muzikinio centro maitinimà.
4
Paspausdami AUX mygtukà, iðrinkite iðoriná signalo ðaltiná.
Rezultatas: Displëjaus ekrane bus atvaizduota AUX.
5
Ájunkite papildomos aparatûros maitinimà.
6
Esant reikalui, sureguliuokite garso stiprumà ir balansà,
paryðkinkite þemuosius daþnius, naudodamiesi:
◆ Garso stiprumà reguliavimo rankenële ◆ Ekvalaizeriu (EQ)
◆ S.Bass mygtuku
Pavyzdys: Jûs galite þiûrëti filmà ir mëgautis puikiu
stereofoninio garso takelio skambesiu (lyg
sëdëtumëte kino teatre).
Muzikinio centro ájungimas á elektros
tinklà
Elektros laido ðakutë turi bûti ájungiama á tinkamà tinklo lizdà.
Prieð ájungiant muzikiná centrà á elektros tinklà, reikia patikrinti,
ar tinklo átampa tinka jûsø aparatui.
1
Ájunkite elektros laido (galiniame skydelyje paþymëtas uþraðu
AC Cord) ðakutæ á tinkamà tinklo lizdà.
2
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite muzikinio
centro maitinimà.
CD grotuvo skaitmeninio signalo iðëjimo
lizdas
Per ðá lizdà yra perduodamas skaitmeninis signalas. Jeigu prie
ðio árenginio Jûs pageidaujate prijungti papildomà skaitmeninæ
aparatûrà (DAT grotuvà, MD áraðantájá árenginá ir t.t.),
sujungimui naudokite optinio pluoðto kabelá.
Nuo CD DIGITAL OUT lizdo nuimkite apsauginá dangtelá (1). Po
to prie ðio lizdo prijunkite optinio pluoðto kabelá.
CD DIGITAL OUT
Jei skaitmeninio signalo iðëjimo lizdas nëra naudojamas
Ðá lizdà uþdenkite specialiu dangteliu.
8
Garso kolonëliø prijungimas
◆ Priekiniø garso kolonëliø prijungimas: Priekiniø garso kolonëliø laidus (raudonas/juodas) prijunkite prie galiniame árenginio skydelyje
esanèiø priekiniø garso kolonëliø prijungimo gnybtø.
◆ Þemøjø daþniø kolonëlës prijungimas: Þemøjø daþniø kolonëlës laidus (mëlynas/juodas) prijunkite prie galiniame árenginio skydelyje
esanèiø þemøjø daþniø kolonëlës prijungimo gnybtø.
◆ Centrinës kolonëlës prijungimas: Centrinës kolonëlës laidus prijunkite prie galiniame árenginio skydelyje esanèiø centrinës kolonëlës
prijungimo gnybtø.
◆ Galiniø garso kolonëliø prijungimas: Tarp galiniø garso kolonëliø nëra jokio skirtumo.
Bet kuri ið ðiø kolonëliø gali bûti prijungta prie (R) deðiniojo kanalo arba kariojo (L) kanalo gnybtø.
Galiniø garso kolonëliø laidus prijunkite prie galiniame árenginio skydelyje esanèiø galiniø garso
kolonëliø prijungimo gnybtø.
1 (Deðinioji garso kolonëlë)
2 (Kairioji garso kolonëlë)
3 (Centrinë garso kolonëlë)
(Deðinioji
1 garso
kolonëlë)
(Kairioji
2 garso
kolonëlë)
Garso kolonëliø iðdëstymas
Priekinës garso kolonëlës
Pastabos, susijusios su garso kolonëliø
pastatymu
Priekines garso kolonëles pastatykite taip, kad jø garsiakalbiai bûtø
viename aukðtyje su klausytojo ausimis ir bûtø nukreiptos á klausytojà
horizontaliai 45° kampu.
Galinës garso kolonëlës
Galines garso kolonëles reikia pastatyti 60-90 cm aukðtyje. Jeigu nëra
vietos ir Jûs negalite galiniø garso kolonëliø pastatyti uþ klausymosi
pozicijos, jas reikia pastatyti klausymosi pozicijos ðonuose taip, kad ðios
kolonëlës bûtø atsuktos viena á kità.
Centrinë garso kolonëlë
Centrinë garso kolonëlë turi bûti pastatyta taip, kad jos virðutiniai pavirðiai
bûtø viename lygyje su priekinëmis garso kolonëlëmis. Taip pat ðià
kolonëlæ Jûs galite pastatyti ant televizoriaus arba ðalia televizoriaus.
◆ Garso kolonëles pastaèius ðalia ðildymo prietaisø,
vietose kur jas pasiekia tiesioginiai saulës spinduliai
arba kur yra labai drëgna, gali pablogëti kolonëliø
eksploatavimo sàlygos.
◆ Draudþiama garso kolonëles pritvirtinti prie sienos,
pastatyti ant baldø ar netvirtø pavirðiø. Prieðingu
atveju garso kolonëlës gali nukristi ir bûti paþeistos.
◆ Negalima garso kolonëliø pastatyti ðalia
televizoriaus ar kompiuterio monitoriaus. Prieðingu
atveju ekrane atkuriamas vaizdas gali bûti
nekokybiðkas.
◆ Garsas per centrinæ ir galines kolonëles bus
girdimas, tik atkuriant 5.1 formato DVD disko áraðà.
◆ Atkuriant stereofoniná 2-kanalø DVD disko áraðà,
kompaktinio disko áraðà, kasetës áraðà ar klausantis
radijo laidø, garsas per centrinæ ir galines garso
kolonëles nebus atkuriamas.
9
AM (MW)/LW diapazono antenos prijungimas
AM diapazono (ilgøjø ir trumpøjø bangø) antenà galima:
◆ Pastatyti ant stabilaus pavirðiaus
◆ Pritvirtinti prie sienos (pirmiausia nuëmus pagrindà)
AM antenos prijungimo lizdai átaisyti galiniame muzikinio centro skydelyje ir paþymëti þenkleliu AM.
Kad bûtø iðvengta trukdþiø, reikia pasirûpinti, kad garso kolonëliø laidai nebûtø pravesti greta antenos laido.
Tarp ðiø laidø visuomet turi bûti iðlaikomas maþiausiai 5 cm atstumas.
FM diapazono antenos prijungimas
Koaksialinio tipo antenos prijungimas
◆ 75Ω FM antenà prijunkite prie FM antenos lizdo.
◆ Prie muzikinio centro galiniame skydelyje átaisyto 75Ω FM antenos lizdo (paþymëtas þenkleliu FM) prijunkite komplektuojamos antenos
kiðtukà.
◆ Atlikdami 23 psl. apraðytà procedûrà, suderinkite imtuvà FM diapazono radijo stoèiai ir suraskite geriausià antenos orientacijà.
◆ Jeigu transliacijos priimamos prastai, jums gali tekti árengti lauko antenà. Taip padaræ, prijunkite lauko antenos 75Ω koaksialinio kabelio
(ásigyjamas atskirai) kiðtukà prie FM antenos lizdo.
FM ANTENA (komplektuojama)
75Ω KOAKSIALINIS KABELIS
(ásigyjamas atskirai)
10
Televizoriaus prijungimas
Þemiau yra pateiktas papildomos aparatûros prijungimo prie DVD grotuvo pavyzdys.
(Pavyzdþiui: televizoriaus, videomagnetofono, skaitmeninio magnetofono, áraðanèiojo CD árenginio ir t.t.).
Televizorius
S-videosignalo kabelis
Videosignalo kabelis (komplektuojamas)
• Jeigu prie sistemos yra prijungtas S-VIDEO kabelis, S-VIDEO iðëjimui bus suteikiamas prioritetas.
11
Sujungimas, uþtikrinantis geresnæ garso kokybæ
Ðià sistemà sujunkite su stiprintuvu, palaikanèiu Dolby Pro Logic sistemà.
Atkuriant DTS formato áraðà, garsas
nebus girdimas. Tokiu atveju Jûsø
audiosistemà reikia sujungti su
iðoriniu stiprintuvu.
12
◆ Garsas per centrinæ ir galines kolonëles bus girdimas, tik
atkuriant 5.1 formato DVD disko áraðà.
◆ Atkuriant stereofoniná 2-kanalø DVD disko áraðà, kompaktinio
disko áraðà, kasetës áraðà ar klausantis radijo laidø, garsas per
centrinæ ir galines garso kolonëles nebus atkuriamas.
Displëjaus ekrano apðvietimas
Laikrodþio nustatymas
Jûs galite pasirinkti vienà ið 7 displëjaus ekrano apðvietimo
spalvø.
Jûsø muzikiniame centre yra laikrodis, ágalinantis aparatà ájungti
ir iðjungti automatiðkai. Laikrodá reikia nustatyti:
1
◆ Ásigijus muzikiná centrà
◆ Atsistaèius prapuolusiam elektros tiekimui
◆ Ájungus elektros laido ðakutæ á tinklo lizdà.
2
Paspauskite Color Display/Demo mygtukà.
Rezultatas: Kiekvienà kartà, paspaudus ðá mygtukà, bus
iðrenkama kita displëjaus ekrano apðvietimo
spalva. Spalvos yra iðrenkamos tokia tvarka:
Þalsva J Þalia J Raudona J Mëlyna J Violetinë
J Þalsvai-gelsva J Balta J Off (iðjungta) J Auto.
◆Kiekviename þingsnyje reikiamos nuostatos pasirinkimui
suteikiama keletas sekundþiø. Jeigu jûs virðysite tam skirtà
laikà, viskà teks pradëti nuo pradþios.
Iðrinkus Auto reþimà, 3 s intervalu displëjaus ekranas bus
apðvieèiamas vis kita spalva.
Funkcijø demonstravimas
Visas jûsø muzikinio centro funkcijas galima atvaizduoti
displëjaus ekrane.
1
Paspausdami On/Standby (
centro maitinimà.
2
Du kartus paspauskite Timer/Clock mygtukà.
Rezultatas: Displëjaus ekrane atvaizduojama CLOCK.
3
Paspauskite Enter mygtukà.
Rezultatas: Ima blykèioti valandø parodymai.
4
Norëdami...
5
Kai ekrane rodomos reikiamos valandos, paspauskite Enter
mygtukà.
Rezultatas: Ima blykèioti minuèiø parodymai.
6
Norëdami...
7
Kai ekrane rodomas tikslus laikas, paspauskite Enter
mygtukà.
Rezultatas: Laikrodis ima eiti ir jis rodomas displëjaus ekrane
net ir perjungus muzikiná centrà á parengties
bûsenà.
) mygtukà, ájunkite muzikinio
Paspauskite...
Padidinti valandas ................. G mygtukà
Sumaþinti valandas ............... g mygtukà
Paspauskite...
Padidinti minutes .................. G mygtukà
Sumaþinti minutes ................ g mygtukà
◆ Vienà kartà paspausdami Timer/Clock mygtukà, laikrodá
displëjaus ekrane jûs galite atvaizduoti net ir
naudodamiesi kita funkcija.
Paspauskite Color Display/Demo mygtukà.
Rezultatas: Displëjaus ekrane prasideda visø muzikinio centro
funkcijø demonstracija.
◆ Atlikdami 4-àjá, 6-àjá þingsnius, galite naudotis
$
daugiafunkciniu disku arbaI
I
mygtukais.
Kiekviena ið jø detaliai apraðyta ðioje knygelëje. Skaitykite
atitinkamà knygelës puslapá.
2
1
Jei pageidaujate iðjungti demonstravimo funkcijà, dar kartà
paspauskite Color Display/Demo mygtukà.
13
Kompaktiniø diskø atkûrimas
DVD diskø atkûrimas
Atkûrimas
Diske esanèios informacijos atvaizdavimas
1
2
Paspauskite Open/Close (Z) mygtukà.
Ádëkite diskà etikete á virðø.
3
Paspausdami Atkûrimo/Pauzës (II) arba Open/Close (Z)
mygtukà, uþdarykite diskø skyrelá.
Paspauskite distancinio valdymo pulto Display (diske esanèios
informacijos atvaizdavimas) mygtukà.
Laikinas atkûrimo pristabymas (Pauzë)
3
>
Atkûrimo metu paspauskite Play/Pause (II) mygtukà.
• Dar kartà paspaudus ðá mygtukà, atkûrimo procesas bus
pratæstas.
?
C
◆ Priklausomai nuo disko, pradinë informacija apie diskà gali
bûti atvaizduojama skirtingai.
◆ Atkuriant DVD diskà, kurio áraðas yra padarytas MPEG
formatu, pauzës metu videosignalas gali bûti atkuriamas
netinkamai, vaizdas gali bûti iðkraipytas.
D
G
E
Atkûrimo iðjungimas
Atkûrimo metu paspauskite Stop (F) mygtukà.
◆ Vieta, ties kuria atkûrimo metu buvo paspaustas Stop (F)
mygtukas, bus iðsaugota árenginio atmintyje, o displëjaus ekrane
bus atvaizduota indikacija.
Paspaudus Play/Pause (II) arba Return mygtukà, atkûrimas
bus tæsiamas nuo tos vietos, kur jis buvo sustabdytas.
◆ Jei Stop (F) mygtukas bus paspaustas dar kartà, árenginio
atmintyje nebus iðsaugota vieta, ties kuria buvo sustabdytas
atkûrimas, o displëjaus ekrane bus atvaizduota (F) indikacija.
Paspaudus Play/Pause (II) mygtukà, diskas bus atkuriamas
nuo pradþiø.
H
F
3I
1 - DVD disko indikatorius, 2 - Áraðo numeris, 3 - Skyriaus numeris,
4 - Áraðo atkûrimo trukmë, 5 - Titrø atvaizdavimo kalba, 6 - Garso
áraðo kalba, 7 - Disko tipo indikatorius, 8 - Pakartotinio atkûrimo
reþimo indikatorius, 9 - Perþiûros kampo indikatorius,
10 - Informacija apie diskà iðnyksta
Kas yra Title?
◆ DVD diske esantis áraðas.
Kas yra Chapter?
◆ Kiekvienas DVD disko áraðas yra padalintas yra keletà daliø,
kurios yra vadinamos “skyriais”.
Laikinas garso iðjungimas
Atkûrimo metu paspauskite Mute mygtukà (laikinas garso
iðjungimas).
◆ Tai yra patogu, jeigu Jums reikia sutikti sveèius ar kai Jûs norite
atsiliepti á telefono skambutá.
◆Jeigu árenginys á pauzës bûsenà bus perjungtas ilgiau kaip
3 min., praëjus ðiam laikui, jis bus automatiðkai perjungtas á
sustabdymo bûsenà.
14
Paieðka tiesiogine/atgaline kryptimi
Atkûrimo metu Jûs galite greitai surasti pageidaujamà scenà arba
áraðo segmentà.
Pagreitintas atkûrimas
Tiesioginë pageidaujamo áraðo segmento
paieðka pagal laiko kodà
Paspauskite arba mygtukà.
Pakartotinai spaudþiant
mygtukà
1
Pakartotinai spaudþiant
mygtukà
Paspauskite Go To mygtukà.
◆Pakartotinai spaudþiant ðá mygtukà, displëjaus ekrane bus
atvaizduojami tokia informacija:
2
Paspauskite skaitmeniná mygtukà (0-9) arba / mygtukà.
◆Prasidës pageidaujamo áraðo segmento paieðka, o po to bus
ájungtas atkûrimas.
◆Priklausomai nuo disko tipo, ði funkcija gali neveikti.
◆ Funkcija (atkûrimo atgaline kryptimi) veiks tik DVD diskø
atkûrimo metu.
Áraðo daliø praleidimas
PaspauskiteI
arba I
mygtukà.
◆ Kiekvienà kartà, paspaudus vienà ið aukðèiau nurodytø
mygtukø, bus iðrenkama ankstesnë arba paskesnë áraðo
dalis ir ájungiamas atkûrimas.
◆ Vienà kartà paspaudus mygtukà, bus praleista tik viena áraðo
dalis.
Atkûrimas po vienà kadrà
Paspauskite Step mygtukà.
◆ Kiekvienà kartà, paspaudus ðá mygtukà, vaizdo áraðas bus
atkuriamas po vienà kadrà.
◆ Pagreitinto atkûrimo metu ir atkûrimo po vienà kadrà metu
garsas nebus girdimas.
15
Sulëtintas atkûrimas/Likusio atkûrimo
laiko patikrinimas
Pakartotinis atkûrimas
Ðios funkcijos dëka pageidaujamas áraðo segmentas ar
disko fonograma gali bûti atkuriami pakartotinai.
Sulëtintas atkûrimas
Paspauskite Slow mygtukà.
Pakartotinis atkûrimas
Pakartotinai spaudþiant Slow mygtukà
Paspauskite Repeat mygtukà.
Atkûrimo greitis
pasikeis ir cikliðkai bus
iðrenkamas kitas greitis
(1/2X, 1/4X, 1/8X,
1/16X ir áprastinis
atkûrimo greitis).
Pakartotinai spaudþiant Slow mygtukà
REPEAT : CHAPTER
(Siuþeto pakartojimas)
REPEAT : ONE
(Garso takelio pakartojimas)
REPEAT : TITLE
(Siuþetø grupës pakartojimas)
REPEAT : ONE
(Garso takelio pakartojimas)
REPEAT : DISC
(Disko pakartojimas)
REPEAT OFF
(Pakartojimas iðjungtas)
REPEAT : RANDOM
(Atsitikt. iðrinkto segmento pakart.)
REPEAT : DIR
(Albumo pakartojimas)
REPEAT OFF
(Pakartojimas iðjungtas)
REPEAT : DISC
(Disko pakartojimas)
REPEAT OFF
(Pakartojimas iðjungtas)
Likusio atkûrimo laiko patikrinimas
Paspauskite Remain mygtukà.
◆ Jûs galite patikrinti visà áraðo trukmæ ir likusá áraðo arba siuþeto,
atkuriamo esamuoju metu, atkûrimo laikà.
◆ Video CD 2.0 disko atkûrimo metu, esant ájungtam PBC
(atkûrimo valdymo) reþimui, pakartotinio atkûrimo funkcija
neveiks. Jeigu pageidaujate naudotis pakartotinio atkûrimo
funkcija, paspauskite MENU mygtukà ir iðrinkite “PBC OFF”
punktà.
Pakartotinai spaudþiant Remain mygtukà
Áraðo atkûrimo laikas
Likæs atkûrimo laikas: Áraðo
Siuþeto atkûrimo trukmë
Likæs atkûrimo laikas: siuþeto
Garso takelio atkûrimo laikas
Likæs atkûrimo laikas: Garso takelio
A↔B
A
B fragmento pakartojimas
Disko atkûrimo laikas
1
Likæs atkûrimo laikas: Disko
2
Ties fragmento, kurá
pageidaujate atkurti
pakartotinai, pradþia (taðku A),
paspauskite Repeat A↔B
mygtukà.
Ties fragmento, kurá
pageidaujate atkurti
pakartotinai, pabaiga (taðku
B), dar kartà paspauskite
Repeat A↔B mygtukà.
REPEATA
REPEAT
REPEAT OFF
◆ Fragmentas bus atkuriamas pakartotinai.
Norint ájungti áprastinio atkûrimo reþimà
Dar kartà paspauskite Repeat A↔B mygtukà.
◆ Ði funkcija neveiks MP3 failø atkûrimo metu.
16
Kaip naudotis disko meniu/Áraðo meniu
Atkûrimas uþprogramuota tvarka
Diske eanèio meniu iðrinkimas
Ðia funkcija naudotis galite videodiskø ir áprastiniø
muzikiniø kompaktiniø diskø atkûrimo metu, kai
pageidaujate garso takelius ar fonogramas atkurti
uþprogramuota eilës tvarka.
Naudojantis ðiuo meniu Jûs galite iðrinkti garso áraðo kalbà, titrø
atvaizdavimo kalbà ir t.t.
1
Fonogramø programavimas
Atkûrimo metu paspauskite Menu mygtukà.
◆ Ekrane bus atvaizduotas meniu.
◆ Video CD 2.0 versijos disko atkûrimo metu valdyti meniu
Jûs galite, naudojantis PBC funkcija.
2
Pageidaujamus meniu punktus iðrinkti galite, paspausdami
/" ir / mygtukus.
3
Paspauskite Enter mygtukà.
◆ Bus atvaizduotas pasirinktas meniu.
Kaip naudotis áraðo meniu (Title)
1
Paspauskite Program
mygtukà.
2
Paspauskite Enter mygtukà, o
po to, skaitmeniniø mygtukø
pagalba iðrinkite
pageidaujamà áraðà.
◆ Jûs taip galite naudotis /"
ir / mygtukais.
3
Paspauskite Enter mygtukà, o
po to, skaitmeniniø mygtukø
pagalba iðrinkite
pageidaujamà dalá.
◆Jûs taip galite naudotis /"
ir / mygtukais.
4
Paspauskite Enter mygtukà.
◆ Iðrinktos fonogramos
numeris bus átrauktas á
programà, o þymeklis bus
perkeltas ties paskesniu
numeriu.
5
Jeigu Jûs pageidaujate, galite
toliau tæsti programavimà.
◆ Uþprogramavus 10
fonogramø, iðrinkite
NEXT H punktà, o
po to paspauskite Enter
mygtukà.
Televizoriaus ekrane bus
atvaizduotas programos
iðrinkimo langas, kuriame
Jûs galësite uþprogramuoti
dar 10 fonogramø.
Paspauskite Title mygtukà.
◆ Jeigu á DVD diskà yra áraðyti keli filmai, iðrinkus ðá meniu, bus
atvaizduoti diske esanèiø filmø pavadinimai.
◆ Priklausomai nuo disko, ði funkcija gali neveikti.
Sudarytos programos atkûrimas
◆ Paspauskite Atkûrimo/Pauzës (II) mygtukà.
Atkûrimo uþprogramuota tvarka iðjungimas
◆ Paspauskite Program arba Stop (F) mygtukà.
17
Atkûrimas uþprogramuota tvarka
(tæsinys)
Garso áraðo ir titrø atvaizdavimo kalbos
iðrinkimas
Sudarytos programos redagavimas
1
Paspausdami /" mygtukus, iðrinkite fonogramà, kurià
pageidaujate pakeisti.
2
Paspausdami Enter mygtukà, iðrinkite áraðà arba jo dalá, kurià
pageidaujate pakeisti.
◆ Dar kartà paspaudus Enter mygtukà, þymeklis bus
perkeltas ties paskesniu numeriu.
3
Paspauskite Clear mygtukà, o po to paspauskite
skaitmeninius mygtukus.
/ mygtukais.
◆ Jûs taip galite naudotis 4
Paspauskite Enter mygtukà.
◆ Þymeklis bus perkeltas þemyn ties paskesniu numeriu.
5
Garso áraðo kalbos iðrinkimas
Paspauskite Audio mygtukà.
◆ Priklausomai nuo DVD diske áraðytø garso áraðø kalbø kiekio,
pakartotinai spaudþiant Audio mygtukà, bus iðrenkama vis kita
kalba (ENG (anglø k.), SPA (ispanø), FRE (prancûzø) ir t.t.).
◆ Priklausomai nuo DVD disko gali bûti ámanoma iðrinkti DTS
arba DIGITAL PRO LOGIC sistemà.
Jeigu Jûs pageidaujate toliau redaguoti programà, pakartotinai
atlikite 1-4 þingsnius.
Titrø atvaizdavimo kalbos iðrinkimas
Sudarytos programos paðalinimas
Paspauskite Subtitle mygtukà.
◆ Atkûrimo metu du kartus paspauskite Stop (F) mygtukà.
◆ Priklausomai nuo á DVD diskà áraðytø titrø atvaizdavimo kalbø
kiekio, pakartotinai spaudþiant Subtitle mygtukà, bus iðrenkama
vis kita titrø atvaizdavimo kalba (ENG (anglø k.), SPA (ispanø),
FRE (prancûzø) ir t.t.).
◆ Norint iðjungti titrus, titrø punktui priskirkite “OFF” nuostatà.
◆ Grotuvui esant sustabdymo bûsenoje, vienà kartà paspauskite
Stop (F) mygtukà.
◆ Paspauskite árenginio Open/Close ($) mygtukà. Atsidarys diskø
skyrelis, o po to vël uþsidarys. Sudaryta fonogramø programa
bus iðtrinta.
Jei buvo ávestas neteisingas numeris
Paspauskite Clear mygtukà.
◆ Jei programavimo metu Jûs suklydote, iðrinkite numerá
fonogramos, kurià pageidaujate paðalinti ið programos, o po to
paspauskite Clear mygtukà.
◆ MP3 failø atkûrimo metu ði funkcija neveiks.
◆ Jeigu, paspaudus kurá nors mygtukà, televizoriaus ekrane
bus atvaizduotas “ ” þenklelis ir “INVALID” praneðimas,
tai reiðkia, kad ðia funkcija esamuoju metu pasinaudoti
nëra ámanoma.
◆ Su kai kuriais diskais, garso áraðo kalbos ir titrø
atvaizdavimo kalbos iðrinkimo funkcijos gali neveikti.
18
Papildomos DVD diskø atkûrimo
funkcijos
Vaizdo priartinimas
Perþiûros kampo iðrinkimas
Paspauskite Zoom mygtukà.
Paspauskite Angle mygtukà.
◆ Vaizdas gali bûti padidintas 2 arba 4 kartus.
◆ DVD disko atkûrimo metu pakartotinai spaudþiant Zoom
mygtukà, vaizdo dydis keisis tokia tvarka: 2X/4X/áprastinio dydþio
vaizdas.
/ mygtukus, Jûs galite pasirinkti vaizdo
◆ Paspausdami /" ir dalá, kurià pageidaujate priartinti.
◆ Ði funkcija veiks tik tuo atveju, jeigu vaizdas á DVD diskà yra
áraðytas keliais perþiûros kampais.
◆ Atkûrimo metu pakartotinai spaudþiant Angle mygtukà, perþiûros
kampai iðrenkami tokia tvarka: 1/3, 2/3, 3/3, áprastinis vaizdas.
Pastabos, susijusios su garso kolonëliø
pastatymu
◆ Ðiuo DVD grotuvu galima atkurti CD-R ir CD-RW diskus, áraðytus
muzikiniu CD formatu. Ðiuo DVD grotuvu bus ámanoma atkurti tik
uþbaigtus CD-R ir CD-RW formato diskus (taèiau tam tikromis
sàlygomis jø gali nepavykti atkurti).
◆ CD-RW diskø nuskaitymo procesas trunka ilgiau. (Taip yra todël,
kad CD-RW diskai pasiþymi maþesne atspindimàja geba nei
áprastiniai kompaktiniai diskai).
◆ Jeigu duomenys á CD-RW diskà buvo áraðyti dideliu greièiu,
atkûrimo metu gali iðkilti tam tikrø problemø. Duomenis á CD-RW
formato diskà rekomenduojama áraðinëti nedideliu greièiu.
19
MP3 failø atkûrimas
Ðiame árenginyje yra ámontuotas MP3 dekoderis. ðiuo
grotuvu Jûs galësite atkurti MP3 failus, áraðytus á CD-R,
CD-RW, CD-ROM diskus.
Grotuvo valdymas, naudojantis televizoriaus
ekrane atvaizduojama informacija
◆ Prieð pradedant MP3 failø atkûrimà, rekomendauojama ájungti
televizoriø.
◆ Grotuvui nuskaièius diske esanèià informacijà, televizoriaus
ekrane bus atvaizduota paskesnë informacija (televizoriaus
ekrane bus atvaizduojama skirtinga informacija - ji priklauso
nuo to, kokiu bûdu MP3 failai buvo áraðyti á diskà).
Atkûrimas
◆ Prieð pradedant MP3 failø atkûrimà, rekomendauojama ájungti
televizoriø.
1
Paspauskite Open/Close ($) mygtukà ir ádëkite diskà.
2
Paspauskite Play/Pause (II) mygtukà.
◆ Nuskaièius diske esanèià informacijà, bus ájungtas
atkûrimo reþimas.
◆ Jeigu Jûs ájungëte televizoriø, jo ekrane bus atvaizduotas
informacinis langas ir disko turinys.
!
%
!
!
"
&
!
!
#
'
!
!
$
1:
Disko tipas
2:
Atkuriamo failo numeris ir bendras diske esanèiø failø
skaièius.
• Pavyzdys: Atkuriamas 1-asis failas/bendras failø skaièius
diske - 35.
3:
Duomenø perdavimo greitis
• Pavyzdys: Duomenø áraðymui á diskà buvo naudojama
128 kbp/s sparta.
4:
Pakartotinio atkûrimo reþimo indikatorius
• Pavyzdys: Kai yra ájungtas pakartotinio atkûrimo reþimas.
5:
Praëjæs atkûrimo laikas ir esamojo failo atkûrimo trukmë
6:
Audiosignalo lygio indikatorius
• Pavyzdys: Atvaizduojamas priimamo signalo lygis
(indikacija bus atvaizduojama tik atkûrimo metu).
(
1 - MP3 failø atkûrimo proceso valdymas, naudojantis televizoriaus
ekrane pateikiama informacija; 2 - ENTER arba II; 3 - “SUMMER”
iðrinkimas; 4 - “FALL” iðrinkimas; 5 - “LIAR.MP3” atkûrimo pradþia;
6 - " ir ENTER; 7 - “SPRING1.MP3” atkûrimo pradþia; 8 “SPRING2.MP3” atkûrimo pradþia; 9 - “SPRING3.MP3” atkûrimo
pradþia
Mygtukas
Reikia paspausti, norint...
ENTER
II
Ájungti atkûrimo reþimà arba atidaryti katalogà
-
Iðrinkti failà arba katalogà
Kas yra MP3?
MP3 – tai MPEG Audio Layer 3, visuotinai pripaþintas garso
signalo suglaudinimo technologijos standartas. Jis reglamentuoja
skaitmeninio suglaudinimo technologijà, leidþianèià iki 10 kartø
(naudojant 128 kbps duomenø perdavimo spartà*) sumaþinti garso
duomenø kieká (lyginant su originalu) be pastebimo garso kokybës
pablogëjimo. Tai reiðkia, kad á CD-R arba CD-RW diskà galima
áraðyti 10 kartø daugiau MP3 failø lyginant su áprastinio formato
fonogramø skaièiumi, áraðomu á muzikinio formato kompaktiná
diskà.
* Bitø srautas - tai vidutinis duomenø srauto greitis, reikalingas
áraðyti 1 s trukmës muzikinius duomenis. Duomenø srauto
greièio matavimo vienetas yra kbps (1000 bitø per 1 s). Norint
pasiekti aukðtesnæ garso kokybæ, reikia pasirinkti didesná
duomenø srauto perdavimo greitá. Ðiam tikslui pasiekti
daþniausiai naudojamas 128 kbps duomenø perdavimo greitis.
Jeigu pageidaujate iðjungti atkûrimà
Paspauskite Stop (F) mygtukà.
MP3 failø apribojimai
◆ Ðis grotuvas gali nuskaityti tik tuos diske esanèius failus, kurie
yra áraðyti á diskà formatu, atitinkanèiu ISO 9660 1 lygio arba 2
lygio standartà.
◆ Árenginys gali nuskaityti ir atkurti tik tuos MP3 formato failus,
kurie turi plëtiná “.mp3”.
◆ ID3 Tag* informacija displëjaus ekrane nebus atvaizduojama.
* Kartu su MP3 formato failu gali bûti áraðyta informacija, kuri yra
vadinama ID3 Tag. ID3 Tag informacija - tai albumo
pavadinimas, atlikëjo vardas, failo pavadinimas ir t.t. Yra dvi
ðios informacijos versijos - ID3 Tag 1 versija ir ID3 Tag 2
versija.
20
Sistemos nustatymas
Naudojantis Setup meniu, priklausomai nuo Jûsø turimo
televizoriaus, Jûs galite iðrinkti pageidaujamà vaizdo
formatà, nustatyti atkûrimo apribojimo lygá, priklausomai
nuo þiûrovo amþiaus arba iðrinkti skaitmeninio signalo
iðëjimo reþimà.
Vaizdo formato iðrinkimas
Iðrinkite ðá punktà, jeigu pageidaujate 4:3 formato televizoriumi
þiûrëti 16:9 formatu padarytà DVD disko áraðà.
Sistemos nustatymas
1
Árenginiui esant sustabdymo bûsenoje, paspauskite Setup
mygtukà.
◆ 4:3 formato televizoriaus ekrane bus matomas visas
16:9 formato vaizdas, taèiau televizoriaus ekrano
virðutinëje ir apatinëje dalyse bus matomos juodos
juostos.
2
◆ Atkuriant 16:9 formato vaizdà, televizoriaus ekrane
bus matoma tik centrinë vaizdo dalis (vaizdas bus
nukerpamas ið kraðtø).
Paspausdami / mygtukus, iðrinkite System punktà.
◆ Atkuriant 16:9 formato vaizdà, televizoriaus ekrane
vaizdas bus nukerpamas ið virðaus ir apaèios.
3
◆ Jeigu DVD disko áraðas yra 4:3 formato, vaizdà atkuriant 16:9
formato televizoriumi ir naudojantis ðia funkcija, vaizdo formatas
iðliks nepakitæs (4:3 formatu padaryto vaizdo áraðo naudojantis
ðia funkcija pakeisti á 16:9 formato vaizdà nëra ámanoma).
Paspausdami /" mygtukus, iðrinkite pageidaujamà meniu
punktà.
APRIBOJIMO LYGIO NUSTATYMAS
Ði funkcija veiks tik tuo atveju, jeigu á DVD diskà buvo áraðyta
koduota informacija apie amþiaus kategorijà.
4
5
mygtukà.
Paspauskite Enter arba
◆ Pereikite prie detalaus sistemos nustatymo.
◆ Po to, paspausdami mygtukà, gráþkite á ankstesná meniu.
Paspausdami /" mygtukus, iðrinkite pageidaujamà meniu
punktà ir paspauskite Enter mygtukà.
1
Iðrinkite RATING LEVEL meniu
punktà ir paspauskite Enter mygtukà.
2
Naudodamiesi skaitmeniniais
mygtukais (0-9), áveskite keturþenklá
kodà.
◆ Yra naudojamas gamyklinë
nuostata - “7890” kodas,
nustatytas gamykloje.
Paspausdami /" mygtukus,
iðrinkite RATING LEVEL arba NEW
PASSWORD meniu punktà ir
paspauskite Enter mygtukà.
◆ Ið viso yra 8 apribojimo lygiai.
◆ Iðrinkus “LEVEL 6” nuostatà
(6 lygis), diskai, kuriems yra
priskirtas 7 arba aukðtesnis
apribojimo lygis, nebus
atkuriami.
◆ Iðrinkus NEW PASSWORD
punktà, informacija ekrane
pasikeis ir Jûs galësite ávesti
naujà kodà.
3
Jeigu pageidaujate baigti sistemos nustatymà
◆ Dar kartà paspauskite Setup mygtukà.
Jeigu Jûs pamirðote kodà
Árenginiui esant sustabdymo bûsenoje, ilgiau kaip 5 sekundes
palaikykite nuspaustà árenginio Mono/St mygtukà.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduotas “INITIAL” praneðimas ir
visiems sistemos parametrams bus gàþintos pradinës nuostatos.
◆ Paspauskite On/Standby (
) mygtukà.
21
Sistemos nustatymas (tæsinys)
Kalbos nustatymas
Naudojantis Setup meniu, Jûs galite nustatyti ekraninio
meniu kalbà, titrø atvaizdavimo kalbà ir meniu, áraðyto á
diskà, atvaizdavimo kalbà.
Skaitmeninio signalo iðëjimas
Kalbos nustatymas
Ðá reþimà iðrinkite, jeigu árenginys yra
prijungtas prie iðorinio Dolby Digital 5.1 CH
dekoderio.
◆ Á iðoriná dekoderá bus perduodamas
skaitmeninis signalas, palaikantis
daugiakanalæ Dolby Digital 5.1 arba DTS
sistemos informacijà.
1
Árenginiui esant sustabdymo bûsenoje, paspauskite Setup
mygtukà.
2
Paspausdami /" mygtukus, iðrinkite pageidaujamà meniu
punktà.
Visais kitais atvejais iðrinkite ðá reþimà.
◆ Ðiuo atveju A/V stiprintuvui - radijo
imtuvui bus perduodamas linijinis arba
2-kanalø stereofoninis signalas.
OSD LANGUAGE
AUDIO
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
(Ekraninio meniu kalba)
(Garso áraðo kalba)
(Titrø atvaizdavimo kalba)
(Disko meniu kalba)
3
mygtukà.
Paspauskite Enter arba
◆ Pereikite prie meniu kalbos nustatymo.
◆ Po to, paspausdami mygtukà, gráþkite á ankstesná meniu.
4
Paspausdami /" mygtukus, iðrinkite pageidaujamà kalbà ir
paspauskite Enter mygtukà.
Jeigu pageidaujate baigti kalbos nustatymà
◆ Dar kartà paspauskite Setup mygtukà.
22
Radijo stoèiø paieðka ir programavimas
Uþprogramuotø radijo stoèiø iðrinkimas
Jûs turite galimybæ uþprogramuoti iki:
◆ 15 FM radijo stoèiø
◆ 8 MW radijo stoèiø
◆ 7 LW diapazono radijo stoèiø
1
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite árenginio
maitinimà.
2
Paspausdami TUNER/Band mygtukà, pasirinkite
pageidaujamà diapazonà.
Uþprogramuotø radijo stoèiø Jûs galite klausytis tokiu bûdu:
1
Paspausdami On/Standby (
centro maitinimà.
2
Paspausdami TUNER/Band mygtukà, pasirinkite
pageidaujamà diapazonà.
3
Atlikdami ðiuos veiksmus, imtuvà suderinkite pageidaujamai
radijo stoèiai.
Norëdami klausytis...
Rezultatas: Ekrane atsiranda atitinkama indikacija:
◆ FM
Daþninë moduliacija
◆ AM (MW)
Vidutinës bangos
◆ LW
Ilgosios bangos
3
Norëdami ieðkoti
stoties...
) mygtukà, ájunkite muzikinio
Paspausdami...
Uþprogramuotos stoties ................. 1. Tuning Mode mygtukà,
displëjaus ekrane atvaizduokite
“PRESET”.
2.I
arba I
mygtukà, iðrinkite
pageidaujamà radijo stotá.
Paspauskite Tuning Mode
mygtukà...
Rankiniu bûdu ............... Vienà ar daugiau kartø, kol bus
atvaizduota MANUAL
Automatiðkai ................. Vienà ar daugiau kartø, kol bus
atvaizduota AUTO
4
Iðrinkite programuotinà radijo stotá:
◆ Paspausdami arba mygtukà, ir tokiu bûdu
padidindami arba sumaþindami daþná
◆ Norëdami rankiniu bûdu ieðkoti greièiau, arba mygtukà laikykite nuspaustà.
◆ Automatinës paieðkos procesas gali sustoti ties daþniu,
kuris nëra radijo stoties daþnis. Taip atsitikus, naudokitës
rankinës paieðkos metodu.
5
Jeigu Jûs nenorite iðsaugoti aptiktosios stoties daþnio
atmintyje, gráþkite á 4 þingsná ir pratæskite paieðkà.
Prieðingu atveju:
a Paspauskite Program mygtukà.
Rezultatas: Ekrane keletui sekundþiø atsiras
PRGM.
mygtukà, radijo stoèiai priskirkite
b PaspausdamiI
arba I
programos pozicijà nuo 1 iki 15.
c Paspausdami Program mygtukà, iðsaugokite radijo stoties
daþná atmintyje.
Rezultatas: Ið ekrano iðnyksta PROGRAM ir stotis
iðsaugoma.
6
Laidø priëmimo pagerinimas
Jûs turite galimybæ pagerinti radijo laidø priëmimo kokybæ:
◆ Pasukiodami FM ir AM (MW) antenà
Jeigu prastai priimama tik konkreti FM diapazono ra-dijo stotis,
paspausdami Mono/ST mygtukà, iðrinkite monofoniná
priëmimo reþimà. Garso kokybë pagerës.
Norëdami uþprogramuoti kitas radijo stotis, kartokite þingsnius
nuo 3 iki 5.
Naudojantis programavimo funkcija, naujai aptiktai radijo
stoèiai galima priskirti jau uþimtà programos pozicijà.
23
RDS transliacijø priëmimas
RDS informacijos atvaizdavimas
displëjaus ekrane
Ðiame árenginyje yra realizuota RDS funkcija, kurios
dëka ðis árenginys kartu su FM transliacijomis gali
priimti ir papildomà ðiø stoèiø transliuojamà RDS
informacijà (radijo stoties pavadinimà, radijo tekstà,
esamojo laiko parodymus) ir informacijà apie 30
programø tipø (þinios, roko muzika, klasikinë muzika ir
t.t.).
1
Paspausdami On/Standby (
centro maitinimà.
2
Imtuvà suderinkite FM radijo stoties daþniui.
◆ Imtuvo suderinimas radijo stoties daþniui yra apraðytas
23 psl.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduota “FM” ir priimamos radijo
stoties daþnis.
◆ Jeigu priimama radijo stotis transliuoja RDS informacijà,
displëjaus ekrane automatiðkai bus atvaizduotas “RDS”
praneðimas.
3
“PS NAME” reþimas (radijo stoties pavadinimas)
Displëjaus ekrane bus atvaizduojamas priimamos radijo
stoties pavadinimas.
Norëdami iðrinkti PS NAME reþimà, paspauskite RDS Display
mygtukà.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduotas “PS NAME”
praneðimas.
◆ Jeigu yra priimama PS informacija, displëjaus ekrane bus
atvaizduotas radijo stoties pavadinimas (BBC, AFO, NDR ir
t.t).
◆ Jeigu informacija apie radijo stoties pavadinimà nëra
priimama, displëjaus ekrane bus atvaizduotas radijo stoties
daþnis.
) mygtukà, ájunkite muzikinio
Jeigu yra priimama PS informacija, radijo stoties pavadinimas
displëjaus ekrane bus atvaizduotas, net ir nepaspaudus RDS
Display mygtuko.
Paspausdami RDS Display mygtukà, iðrinkite pageidaujamà
RDS reþimà.
◆ Pakartotinai spaudþiant ðá mygtukà, informacija displëjaus
ekrane keisis tokia tvarka:
STOTIES PAVADINIMAS J RADIJO TEKSTAS J DAÞNIS J LAIKAS
◆ RDS funkcija veiks, tik esant iðrinktam FM diapazonui.
RDS funkcijos apraðymas
1. PTY (programos tipas; programos tipo indikacija):
Displëjaus ekrane parodo priimamos programos tipà.
2. PS NAME (radijo stoties pavadinimas):
Displëjaus ekrane atvaizduojamas radijo stoties
pavadinimas, sudarytas ið 8 simboliø.
3. RT (radijo tekstas): Displëjaus ekrane gali bûti
atvaizduojama papildoma radijo stoties transliuojama
informacija (iki 64 simboliø).
4. CT (laiko parodymai): Atvaizduojamas esamasis laikas
Ne visos radijo stotys perduoda PTY, RT ir CT
kodus. Tokiu atveju ði informacija nebus
atvaizduojama.
5. TA (informacija apie padëtá keliuose): Blykèiojantis “TA”
þenklelis reiðkia, kad esamuoju metu yra
transliuojamas praneðimas apie padëtá keliuose.
“RT” reþimas (radijo tekstas)
Displëjaus ekrane bus atvaizduojama papildoma radijo stoties
transliuojama informacija.
Norëdami iðrinkti RT reþimà, paspauskite RDS Display mygtukà.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduotas “RT” praneðimas.
◆ Jeigu yra priimama RT informacija, ji bus atvaizuojama
displëjaus ekrane.
◆ Jeigu papildoma informacija nëra priimama, displëjaus
ekrane bus atvaizduotas “NO RT” praneðimas.
“CT” reþimas (esamojo laiko parodymai)
Displëjaus ekrane bus atvaizduojamas esamasis laikas.
Norëdami iðrinkti CT reþimà, spauskite RDS Display mygtukà.
◆ Laiko parodymai displëjaus ekrane gali bûti atvaizuoti ne ið
karto, kadangi CT informacija yra dekoduojama apytikriai
per 2 min.
◆ Jei informacija apie esamàjá laikà nëra priimama,
displëjaus ekrane bus atvaizduotas “NO CT” praneðimas.
24
PTY (programos tipo indikacija) ir
PTY-SEARCH funkcija
◆ Informaciniai programos tipo kodai yra sudaryti ið identifikuojamø
simboliø, kurie leidþia FM imtuvui atpaþinti programos tipà,
perduodamà kiekvienos FM radijo stoties.
◆ Pakartotinai spaudþiant PTY mygtukà, Jûs galite vienà ið 30
programø tipø (þr. lentelæ).
PTY-SEARCH funkcija (pageidaujamo programos tipo paieðka)
1
◆ Imtuvo suderinimas radijo stoties daþniui yra apraðytas
23 psl.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduota “FM” ir priimamos radijo
stoties daþnis.
◆ Jeigu priimama radijo stotis transliuoja RDS informacijà,
displëjaus ekrane automatiðkai bus atvaizduotas “RDS”
praneðimas.
Programos tipas
Praneðimas
displëjaus ekrane
NEWS
◆ Naujienos, áskaitant komentarus ir
reportaþus
AFFAIRS
◆ Atskiri klausimai, áskaitant ávykius,
diskusijas ir analizæ
INFO
◆ Informacinës laidos, áskaitant informacijà
ið birþos, statistikà ir prognozes,
medicininë informacija ir t.t.
SPORT
◆ Laidos apie sportà
EDUCATE
◆ Laidos apie mokslà
DRAMA
◆ Radijo vaidinimai ir t.t.
CULTURE
◆ Nacionalinës ir regioninës kultûros
programos, áskaitant religines problemas,
kalbos kultûrà, teatrà ir t.t.
SCIENCE
◆ Programos apie mokslà ir naujàsias
technologijas
VARIED
◆ Lengvo turinio pramoginës laidos
(viktorinos, þaidimai).
POP M
◆ Populiariosios muzikos programos
ROCK M
◆ Roko muzika
M.O.R.M
◆ Lengvosios muzikos programos, skirtos
vidutinio amþiaus þmonëms.
LIGHT M
◆ Populiari klasikinë muzika
CLASSIC
◆ Rimtosios klasikinës muzikos programos
OTHER M
◆ Kitø þanrø muzika: dþiazas, kantri, bliuzas
WEATHER
◆ Orø prognozës
FINANCE
◆ Verslo þinios
CHILDREN
◆ Laidos vaikams
SOCIAL A
◆ Programos apie sociologijà, istorijà,
geografijà ir t.t.
RELIGION
◆ Religinio pobûdþio laidos
PHONE IN
◆ Pokalbiai tiesioginiame eteryje
TRAVEL
◆ Programos apie keliones
LEISURE
◆ Pramoginës laidos
JAZZ
◆ Dþiazas
COUNTRY
◆ Kantri muzika
NATIONAL M
◆ Regioninës muzikos programos
OLDIES
◆ Taip vadinamo “aukso amþiaus” muzika
FOLK M
◆ Liaudies muzikos programos
DOCUMENT
◆ Dokumentalistikos programos
TEST
◆ Signalo patikrinimas
Imtuvà suderinkite FM radijo stoties daþniui.
25
2
Paspauskite PTY mygtukà.
◆ Displëjaus ekrane bus atvaizduotas programos tipo
pavadinimas (NEWS, AFFAIRS ir t.t.).
◆ Pageidaujamà programos tipà iðrinkti galite, paspausdami
TUNINGI
arba I
mygtukà.
◆ Jeigu radijo stotis netransliuoja informacijos apie programø
tipus, displëjaus ekrane bus atvaizduotas “NO PTY”
praneðimas.
◆ Jeigu yra iðrinktas programos tipo atvaizdavimo reþimas
(displëjaus ekrane yra atvaizduojamas PTY MODE
praneðimas), dar kartà paspausdami PTY mygtukà, ájunkite
PTY-SEARCH reþimà ir pradëkite iðrinkto programos tipo
paieðkà.
◆ Jeigu priimamos programos tipas atitinka iðrinktà
programos tipà, automatiðkai bus sustabdyta radijo stoties
ir nurodyto programos tipo paieðka.
Jeigu paieðkos metu nebuvo aptikta nurodyto tipo programa,
radijo imtuvas bus suderintas tos radijos stoties daþniui, kurios
klausantis buvo pradëta iðrinkto tipo programos paieðka, o
radijo stoties ir nurodyto programos tipo paieðka bus
sustabdyta automatiðkai.
Kasetës áraðo atkûrimas
Juostelës skaitiklis
◆ Su kasetëmis visuomet reikia elgtis atsargiai; esant reikalui,
skaitykite skyrelá “Magnetofono kaseèiø naudojimo
rekomendacijos”, 32 psl.
1
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite árenginio
maitinimà.
2
Nuspausdami ir atleisdami Push eject (Z) paþymëtà dëklo
dureliø vietà, atidarykite kasetës dëklà.
3
Paspausdami dureles, uþdarykite kasetës dëklà.
4
Norëdami atkurti...
Atkuriant kasetës dëkle esanèià kasetæ, juostelës skaitiklis
ágalina pasiþymëti kiekvieno kûrinio pradþià, o po to lengvai
surasti norimà klausytis kûriná.
Prieð pradëdami áraðinëti kasetæ, kurios kûriniø pradþià
atitinkanèius skaitiklio parodymus jûs norësite uþsiraðyti,
paspauskite Counter Reset mygtukà ir nustatykite nulinius
juostelës skaitiklio parodymus.
Kiekvienas kasetës dëklas turi atskirà juostelës skaitiklá.
Paspauskite...
A pusæ ........................................... TAPE (
(
)) 1 kartà
B pusæ ........................................... TAPE (
(
)) 2 kartus
Rezultatas: Prasidës kasetës atkûrimo procesas.
5
Jeigu bûtina, spauskite , arba I
, I
mygtukus.
Norëdami...
Paspauskite...
Pervynioti juostelæ atgal .........................I
mygtukà
Greitai pervynioti juostelæ á prieká ........... I
mygtukà
6
Jei pageidaujate iðjungti atkûrimo reþimà, paspauskite x
mygtukà.
Kasetës áraðo atkûrimo reþimo iðrinkimas
Jûs turite galimybæ pasirinkti vienà ið trijø atkûrimo reþimø,
kuriø dëka galima klausytis juostelës abiejø pusiø áraðo.
Pakartotinai spausdami REV. Mode mygtukà, iðrinkite
pageidaujamà atkûrimo reþimà.
Kai yra atvaizduojama...
Bus atkuriama...
...................................... Viena kasetës juostelës pusë;
po to atkûrimo reþimas automatiðkai
iðsijungs.
..................................... Abi kasetës juostelës pusës;
po to atkûrimo reþimas automatiðkai
iðsijungs.
.................................. Abi kasetës juostelës pusës
viena po kitos neapibrëþtà laikà, iki
atkûrimo reþimas nebus iðjungtas
rankiniu bûdu.
26
CD turinio kopijavimas
Radijo laidø áraðymas
CD turiná á kasetæ jûs galite perraðyti dviem bûdais:
◆ Atlikdami sinchronizuotà CD turinio áraðymà
◆ Áraðydami tiesiogiai
Jûs galite áraðyti á kasetæ pageidaujamà radijo laidà
◆ Jums nereikia reguliuoti garso stiprumo, nes tai nedaro átakos
áraðomam signalui.
Sinchronizuotas áraðymas
Ði funkcija ágalina sichronizuoti áraðymo pradþià su disko arba
fonogramos atkûrimo pradþia.
1
2
3
4
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite aparatà.
Á kasetës dëklà ádëkite neáraðytà kasetæ.
Ádëkite kompaktiná diskà.
Paspauskite CD (II) mygtukà.
arba I
mygtukà, iðrinkite pageidaujamà
◆ PaspausdamiI
CD fonogramà.
5
Paspauskite distancinio valdymo pulto CD Synchro mygtukà.
◆ Jei CD grotuvas yra sustabdytas, paspaudus ðá mygtukà,
disko fonogramos bus áraðomos nuo pirmosios.
◆ Jei ðis mygtukas bus paspaustas disko atkûrimo metu,
esamoji fonograma bus áraðoma nuo pradþios.
6
Norëdami sustabdyti áraðymà, paspauskite x mygtukà.
Tiesioginis áraðymas
Ði funkcija ágalina tiesiogiai áraðyti bet kurià kompak-tinio disko
fonogramà.
◆ Jums nereikia reguliuoti garso stiprumo, nes tai nedaro átakos
áraðomam signalui.
1
2
3
4
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite aparatà.
Á kasetës dëklà ádëkite neáraðytà kasetæ.
Ádëkite kompaktiná diskà.
Paspauskite CD (II) mygtukà.
arba I
mygtukà, iðrinkite pageidaujamà
◆ PaspausdamiI
CD fonogramà.
5
Paspauskite REC/Pause mygtukà.
6
Norëdami sustabdyti áraðymà, paspauskite x mygtukà.
Rezultatas: Prasidës áraðymas.
27
1
Paspausdami On/Standby ( ) mygtukà, ájunkite muzikinio
centro maitinimà.
2
3
Á kasetës dëklà ádëkite neáraðytà kasetæ.
4
arba I
mygtukà, imtuvà suderinkite radijo
PaspausdamiI
stoèiai, kurios laidà pageidaujate áraðyti.
5
Paspauskite REC/Pause mygtukà.
6
Norëdami sustabdyti áraðymà, paspauskite x mygtukà.
Paspausdami TUNER/Band mygtukà, iðrinkite radijo imtuvo
reþimà.
Rezultatas: Displëjaus ekrane ásiþiebs raudonas indikatorius REC
ir prasidës áraðymas.
Taimerio funkcija
Taimeris suteikia galimybæ ájungti ir iðjungti muzikiná centrà
nustatytu laiko momentu.
Pavyzdys: Jûs kiekvienà rytà norite pabusti su muzika.
Jeigu jûs nebenorite, kad muzikinis centras ásijungtø ir
iðsijungtø automatiðkai, jums reikia atðaukti taimerio veikimà.
◆ Prieð nustatydami taimerá, ásitikinkite, kad aparato laikrodis
yra gerai nustatytas.
◆ Kiekvienam þingsniui suteikiama keletas sekundþiø. Jeigu
jûs virðysite tam skirtà laikà, viskà teks pradëti nuo pradþios.
1
Paspausdami On/Standby (
centro maitinimà.
2
Spaudykite Timer/Clock mygtukà, kol ekrane atsiras
indikacija
TIMER.
Paspauskite Enter mygtukà.
3
4
) mygtukà, ájunkite muzikinio
Rezultatas: Ekrane trumpam atsiras indikacija ON TIME (vietoje
ekvalaizerio þenkleliø), o po to anksèiau nustatyto ásijungimo
laiko indikacija; jûs galite nustatyti taimerio suveikimo laikà.
Nustatykite taimerio suveikimo laikà.
arba a Paspausdami mygtukà, nustatykite valandas.
b Paspauskite Enter mygtukà.
Rezultatas: Ims blykèioti minuèiø parodymai.
arba c Paspausdami mygtukà, nustatykite minutes.
d Paspauskite Enter mygtukà.
Rezultatas: Ekrane trumpam atsiras indikacija OFF TIME (vietoje
ekvalaizerio þenkleliø), o po to anksèiau nustatyto
iðsijungimo laiko indikacija; jûs galite nustatyti muzikinio
centro iðsijungimo laikà.
5
Nustatykite muzikinio centro iðsijungimo laikà.
arba a Paspausdami mygtukà, nustatykite valandas.
b Paspauskite Enter mygtukà.
Rezultatas: Ims blykèioti minuèiø parodymai.
arba c Paspausdami mygtukus, nustatykite minutes.
d Paspauskite Enter mygtukà.
Taimerio veikimo atðaukimas
Rezultatas: Ekrane atsiras indikacija VOL XX, kur XX reiðkia anksèiau
nustatytà garso stiprumo lygá.
6
Nustaèius taimerá, jis automatiðkai suveiks kiek-vienà dienà,
kol ekrane bus indikuojamas taimerio þenklelis. Jeigu jûs
nebenorite naudotis taimerio funkcija, turite atðaukti taimerio
veikimà.
Atðaukti taimerio veikimà galima bet kada (ir esant ájungtam
maitinimui, ir parengties bûsenoje).
Norëdami...
Paspauskite Timer On/Off...
Iðjungti taimerá .................. Vienà kartà.
Rezultatas: Þenklelis
uþges.
Vël ájungti taimerá .............. Du kartus.
Rezultatas: Þenklelis
ásiþiebs.
arba Paspausdami mygtukà, nustatykite garsumà ir
paspauskite Enter mygtukà.
Rezultatas: Ekrane atsiras signalo ðaltinio indikacija.
7
arba Paspausdami mygtukà, iðrinkite signalo ðaltiná.
Jei pasirinkote...
Jums taip pat reikia...
TAPE (magnetofonà) ........ Prieð iðjungiant aparatà, á dëklà
ádëti áraðytà kasetæ.
TUNER (radijo imtuvà) ...... a Paspausti Enter.
b Paspaudþiant Tuning
/, iðrinkti
radijo bangø diapzonà.
CD (CD grotuvà) ............... Ádëti diskà.
8
9
Paspausdami Enter, patvirtinkite taimerio nustatymà.
Paspausdami On/Standby (
perjunkite á parengties bûsenà.
) mygtukà, muzikiná centrà
Rezultatas: Laiko indikacijos kairëje ásiþiebs þenklelis
, informuojantis,
kad taimeris yra nustatytas. Muzikinis centras ásijungs ir
iðsijungs automatiðkai nustatytu laiku.
◆ Nustaèius toká patá ásijungimo ir iðsijungimo laikà, displëjaus
ekrane atsiranda praneðimas ERROR.
arba ◆ Atlikdami 4-7 þingsnius, vietoje mygtukø Jûs galite
naudoti daugiafunkciná diskà.
28
Þemøjø daþniø paryðkinimo funkcija
S.Bass
Garso iðjungimo funkcija
Jûs turite galimybæ laikinai iðjungti ið kolonëliø sklindantá
garsà.
Pavyzdys: Kai jûs norite atsiliepti á telefono skambutá.
Jûsø muzikiniame centre yra realizuota þemøjø daþniø
paryðkinimo funkcija.
1
Paspauskite Mute mygtukà.
Pasukite S. Bass Level rankenëlæ.
2
Norëdami vël ájungti garsà (prieð tai buvusiu garsumu), dar kartà
paspauskite Mute mygtukà arba Volume mygtukus.
◆ Sukdami ðià rankenëlæ laikrodþio rodyklës kryptimi ar prieð
laikrodþio rodyklës kryptá, iðrinkite pageidaujamà reþimà: OFF
(iðjungta) OS.Bass 1 O S.Bass 2 O S.Bass 3.
◆ Iðrinkite pageidaujamà þemøjø daþniø paryðkinimo reþimà.
◆ Pageidaujamà reþimà iðrinkti galite, paspausdami distancinio
valdymo pulto S.Bass mygtukà.
Ekvalaizerio kreivës iðrinkimas
Jûsø muzikinio centro ekvalaizeris turi gamykloje
uþprogramuotas kreives, ágalinanèias pasirinkti aukðtøjø ir
þemøjø daþniø tembro balansà, geriausiai atitinkantá klausomà
muzikà.
Power Surround funkcija
Power Sound funkcija dvigubai paryðkina skambanèios
muzikos þemuosius ir aukðtuosius daþnius, todël garsas
skamba galingiau.
Spaudydami priekinio skydelio Sound Mode mygtukà, iðrinkite
pageidaujamà ekvalaizerio kreivæ.
Spaudant ðá mygtukà, ekvalaizerio kreivës yra iðrenkamos
tokia tvarka: PASS (tiesinë charakteristika) JPOP (pop
muzika) J ROCK (roko muzika) J CLASSIC (klasikos).
1
2
29
Paspauskite Power Surround mygtukà.
◆Pakartotinai spaudþiant ðá mygtukà, Power Surround
funkcija bus ájungiama arba iðjungiama (“P.SURR JOFF”).
Norëdami iðjungti ðià funkcijà, dar kartà paspauskite Power
Surround mygtukà.
Iðjungimo taimerio nustatymas
Ausiniø prijungimas
Klausydamiesi kompaktinio disko ar kasetës áraðo, jûs galite
muzikiná centrà uþprogramuoti taip, kad jis iðsijungtø
automatiðkai.
Pavyzdys: Jûs pageidaujate uþmigti su muzika.
1
Paspauskite Sleep mygtukà.
2
90 MIN
Vienà ar daugiau kartø paspausdami Sleep mygtukà,
apibrëþkite, po kiek laiko muzikinis centras turi automatiðkai
iðsijungti:
Prie muzikinio centro jûs galite prijungti ausines, kad
galëtumëte klausytis muzikos ar radijo laidø netrukdydami
kitiems patalpoje esantiems þmonëms. Reikia naudoti ausines
su 3.5 mm skermens laido kiðtuku.
Ausinës prijungiamos prie priekiniame skydelyje esanèio Phones
lizdo.
Rezultatas: Ið muzikinio centro kolonëliø nebesklis joks garsas.
Rezultatas: Prasidës atkûrimo procesas ir ekrane atsiras indikacija:
Ilgà laikà per ausines klausantis garsios muzikos, gali bûti
paþeista jûsø klausa.
Bet kuriuo metu jûs galite:
◆ Paspausdami Sleep mygtukà, galite suþinoti, kiek laiko
liko iki aparato iðsijungimo.
◆ Kartodami 1 ir 2 þingsnius, pakeisti iki iðsijungimo likusio
laiko reikðmæ.
3
Norëdami atðaukti SLEEP funkcijos veikimà, vienà ar daugiau
kartø paspauskite Sleep mygtukà, iki displëjaus ekrane atsiras
indikacija OFF.
30
Atsargos priemonës
Muzikinio centro valymas
Paveikslëliuose iliustruojamos atsargos priemonës, kuriø turi
bûti imamasi eksploatuojant ar perneðant muzikiná centrà.
Kad muzikinis centras veiktø be priekaiðtø, reikia periodiðkai
valyti ðiuos aparato elementus:
◆ Korpuso pavirðius
◆ Kompaktiniø diskø grotuvo lazerio læðá
◆ Juostelës judëjimo traktà (galvutæ ir kitus elementus)
Visuomet iðjunkite muzikiná centrà ið elektros tinklo:
◆ Prieð já valydami
◆ Jei neketinate juo naudotis ilgà laikà
Korpuso pavirðiø valymas
Eksploatavimo sàlygos:
Aplinkos temperatûra 5°C-35°C
Santykinë drëgmë
10-75%
Aparato korpuso pavirðius periodiðkai nuðluostykite minkðtu
skudurëliu, suvilgytu silpname valymo priemonës tirpale.
Draudþiama ðiam tikslui naudoti ðveitimo miltelius, skysèius ar
aerozolinius valiklius. Reikia pasirûpinti, kad á aparato vidø
nepatektø jokio skysèio.
Ant aparato neturi kristi tiesioginiai
saulës spinduliai ar jo veikti karðtis.
Aparatas gali perkaisti ir sugesti.
Kompaktiniø diskø grotuvo valymas
1
Prieð ádëdami kompaktiná diskà, já nuvalykite specialia CD
diskø valymo priemone. Negalima naudoti vinilo plokðtelëms
skirtø valikliø. Atsargiai nuðluostykite veidrodiná disko pavirðiø
nuo centro link kraðtø.
2
Periodiðkai nuvalykite CD grotuvo lazerio læðá specialiu
valomuoju disku (galima ásigyti muzikos prekiø parduotuvëje).
Kasetinio magnetofono valymas
Ant aparato negalima dëti vazonø ar
vazø. Á aparato vidø patekæs vanduo
gali tapti elektros smûgio prieþastimi
ar sugadinti aparatà. Jeigu taip
atsitiko, nedelsdami iðjunkite
aparatà ið elektros tinklo.
Perkûnijos metu reikia iðtraukti
elektros laido ðakutæ ið tinklo lizdo.
Þaibavimo metu atsiradæ tinklo
átampos svyravimai gali sugadinti
muzikiná centrà.
Ilgà laikà nesinaudojant distancinio
valdymo pultu, ið jo reikia iðimti
baterijas.
Iðsiliejæs baterijø elektrolitas gali
sugadinti pultà.
Naudodamiesi ausinëmis,
sumaþinkite garso stiprumà. Per
ausines ilgà laikà klausantis garsios
muzikos, gali bûti paþeista jûsø
klausa.
Ant elektros laido negalima dëti
sunkiø daiktø. Dël paþeisto laido gali
sugesti pats aparatas arba tai gali
tapti elektros smûgio prieþastimi.
Draudþiama atidaryti aparato
korpusà. Aparato viduje egzistuoja
pavojingai aukðta átampa, galinti
tapti elektros smûgio prieþastimi.
1
Paspausdami Push Eject (Z), atidarykite kasetës dëklà.
2
Specialiame kaseèiø valymo skystyje suvilgytu medvilnës
tamponu nuvalykite:
◆ Galvutæ (1)
◆ Guminius ratukus (2)
◆ Adatinius velenëlius (3)
◆Jeigu neketinate ilgà laikà naudotis distancinio valdymo
pultu, ið jo iðimkite baterijas.
◆Muzikinio centro negalima eksploatuoti labai dulkëtoje
vietoje, o taip pat vietoje, kur aparatà gali veikti smûgiai arba
didelis karðtis (pvz., arti ðildymo prietaisø, o taip pat kur
krenta tiesioginiai saulës spinduliai ir pan.), nes muzikinis
centras greitai susidëvës.
◆Jeigu veikiantis muzikinis centras ima skleisti nemalonø
kvapà, iðjunkite já ið elektros tinklo ir kreipkitës á techninio
aptarnavimo centrà.
31
Kompaktiniø diskø naudojimo
rekomendacijos
Prieð kreipiantis á techninio aptarnavimo
centrà
◆ Su kompaktiniais diskais reikia elgtis atsargiai. Visuomet
suimkite juos uþ kraðtø, kad ant disko veidrodinio pavirðiaus
neliktø pirðtø atspaudø.
◆ Baigæ klausytis kompaktinio disko, visuomet ádëkite já á futliarà.
◆ Ant disko pavirðiaus negalima klijuoti popieriaus ar lipnios
juostos, o taip pat raðyti ant disko etiketës.
◆ Kompaktiniai diskai valomi specialia servetële.
◆ Kompaktinius diskus reikia laikyti ðvarioje vietoje, kur nekrenta
tiesioginiai saulës spinduliai bei nëra karðta.
◆ Visuomet naudokite diskus, paþymëtus þenkleliu
.
Su nauju aparatu susipaþinti visuomet reikia ðiek tiek laiko. Jeigu
jums iðkyla kokia nors lentelëje apraðyta problema, pamëginkite
pateiktuosius sprendimo bûdus. Taip galësite sutaupyti laiko, nes
neteks be reikalo kreiptis á techninio aptarnavimo centrà.
Problema
B
E
N
D
R
O
J
O
COMPACT
DIGITAL AUDIO
P
O
B
Û
D
Þ
I
O
P
R
O
B
L
E
M
O
S
Magnetofono kaseèiø naudojimo
rekomendacijos
C
D
◆ Patikrinkite, ar kasetës juostelë yra pakankamai átempta.
◆ Siekdami apsaugoti kasetës áraðà nuo atsitiktinio iðtrynimo,
nulauþkite kasetës áraðo apsaugos lieþuvëlá. Norëdami vëliau á
apsaugotà kasetæ padaryti naujà áraðà, lieþuvëlio angà
uþklijuokite lipnia juosta.
◆ Baigæ klausytis kasetës áraðo, visuomet ádëkite jà á futliarà.
◆ Magnetofono kasetes reikia laikyti ðvarioje vietoje, kur nekrenta
tiesioginiai saulës spinduliai bei nëra karðta.
◆ Nederëtø naudoti 120 minuèiø skambëjimo trukmës kaseèiø, nes
jos gali daryti neigiamà poveiká magnetofono mechanizmui.
G
R
O
T
U
V
A
S
M
A
G
N
E
T
O
F
O
N
A
S
Muzikinis centras neveikia
Nëra garso
Sprendimo bûdai
• Elektros laido ðakutë nëra gerai ájungta
á tinklo lizdà arba dingo elektros srovë.
• Reikia pakeisti distancinio valdymo pulto
baterijas.
• Nebuvo paspaustas On/Standby
mygtukas.
• Garso stiprumas sumaþintas visiðkai.
• Nebuvo iðrinktas reikiamas signalo
ðaltinis (TUNER, CD, TAPE, AUX).
• Jûs prijungëte ausines.
• Atsijungë garso kolonëliø laidai.
• Buvo paspaustas Mute mygtukas.
Neveikia taimeris
• Taimeris buvo iðjungtas paspaudþiant
Timer On/Off mygtukà.
Aparatas neveikia netgi ir
iðmëginus apraðytuosius
sprendimo bûdus
• Aparatui esant perjungtam á parengties bûsenà, 5 sekundes
palaikykite nuspaustà Sound Mode
mygtukà. Muzikinis centras bus
gràþintas á pradinæ bûsenà.
• Nebuvo iðrinktas CD grotuvo reþimas
(CD).
• Diskas ádëtas etikete þemyn arba yra
neðvarus ar subraiþytas.
Neprasideda kompaktinio disko • Uþsiterðë arba apdulkëjo lazerio læðis.
• Aparatas nëra pastatytas ant staatkûrimas
bilaus, horizontalaus pavirðiaus.
• CD grotuvo viduje kondensavosi
drëgmë. Palikite aparatà ðiltoje
patalpoje apytikriai valandai.
Neprasideda kasetës áraðo
atkûrimas
• Nebuvo iðrinktas kasetinio
magnetofono reþimas (TAPE).
• Kasetë ádëta neteisingai.
• Nëra uþdarytos dëklo durelës.
• Kasetëje atsirado juostelës kilpa arba
juostelë nutrûko.
Sumaþëja garso stiprumas
Áraðas blogai iðtrinamas
Padidëja detonacijos
• Uþsiterðë magnetofono galvutë.
• Uþsiterðë guminiai ratukai ar adatiniai
velenëliai.
• Kasetës juostelë yra paþeista.
Prasta radijo laidø priëmimo
• Nebuvo iðrinktas radijo imtuvo
reþimas (TUNER).
• Blogai nustatytas radijo stoties daþnis.
• Antena atsijungë arba nukreipta
netinkama linkme. Sukiokite jà, kol
rasite geriausià padëtá.
• Radijo bangas sugeria pastato sienos;
jums reikia ásirengti lauko antenà.
R kokybë arba radijo stoèiø
A apskritai neámanoma klausytis
D
I
J
A
S
Jeigu jums nepavyko iðspræsti problemos, uþsiraðykite:
◆Modelio ir serijos numerá, paprastai nurodomus muzikinio centro
nugarëlëje
◆Garantijos sàlygas
◆Aiðkø problemos apraðymà
Po to kreipkitës á ágaliotàjá SAMSUNG techninio aptarnavimo centrà.
32
Techniniai duomenys
Kompanija SAMSUNG nuolatos tobulina savo gaminius. Todël muzikinio centro iðvaizda ir techniniai duomenys gali
bûti pakeisti be atskiro áspëjimo.
RADIJO IMTUVAS
Realus jautrumas
AM (MW) diapazonas
Signalo/triukðmø santykis
Realus jautrumas
Netiesiniø iðkraipymø koeficientas
FM diapazonas
Signalo/triukðmø santykis
Realus jautrumas
Netiesiniø iðkraipymø koeficientas
60 dB
40 dB
54 dB
2%
62 dB
3 dB
1.0%
................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPAKTINIØ DISKØ GROTUVAS
Atkuriamø daþniø juosta
Signalo/triukðmø santykis
Iðkraipymø koeficientas
Kanalø atskyrimas
Kompaktiniø diskø matmenys
20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)
80 dB (esant 1 kHz) su filtru
0.05% (esant 1 kHz)
70 dB
Skersmuo: 120 arba 80 mm; storis: 1.2 mm
................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASETINIS MAGNETOFONAS
Atkuriamø daþniø juosta
Signalo/triukðmø santykis
Kanalø atskyrimas
Áraðo trynimo efektyvumas
125 Hz ~ 10 kHz
40 dB
35 dB
60 dB
................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STIPRINTUVAS
Iðëjimo galingumas
◆ Priekinës garso kolonëlës (6Ω) ..................
◆ Centrinë garso kolonëlë (6Ω) .....................
◆ Galinës garso kolonëlës (6Ω) .....................
◆ Þemøjø daþniø kolonëlë (2Ω) .....................
Kanalø atskyrimas
Signalo/triukðmø santykis
2 x 12 vatø á kanalà (RMS) (esant 10% neties. iðkr.)
12 vatø á kanalà (RMS) (esant 10% neties. iðkr.)
2 x 12 vatø á kanalà (RMS) (esant 10% neties. iðkr.)
2 x 28 vatø á kanalà (RMS) (esant 10% neties. iðkr.)
45 dB
72 dB
................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BENDROJO POBÛDÞIO DUOMENYS
Matmenys
240 (Pl) x 177 (A) x 322 (G) mm
33
Þodynëlis
RAKURSAS
Á kai kuriuos DVD diskus nufilmuotas vaizdas yra áraðytas keliais perþiûros kampais. Tokiø diskø
atkûrimo metu pageidaujamà vaizdo áraðo perþiûros kampà pasirinkti galite, paspausdami Angle
mygtukà.
SKYRIAUS NUMERIS
Ðie numeriai yra áraðyti á DVD diskà. Áraðas yra padalintas á keletà fragmentø, kurie yra vadinami
skyriais. Kiekvienas skyrius turi savo numerá. Ðiø numeriø pagalba Jûs galite greitai surasti
pageidaujamà skyriø.
DVD DISKAS
IKM
PBC (atkûrimo valdymas)
REGIONINIS KODAS
TITRAI
ÁRAÐO NUMERIS
GARSO TAKELIO NUMERIS
VIDEO CD DISKAS
Optinis diskas, á kurá buvo áraðyti stipriai suspausti skaitmeniniai signalai, palaikantys aukðtà vaizdo ir
garso kokybæ. Á dvipusius DVD diskus videosignalas yra áraðomas, naudojant naujà vaizdo duomenø
suspaudimo techmologija MPEG-2.
Tai impulsinës - kodinës moduliacijos santrumpa. Ði moduliacija yra naudojama skaitmeninio garso
signalo áraðymui.
Signalai, áraðyti á VIDEO CD diskà (2.0 versija), naudojami atkûrimo proceso valdymui. Naudodamiesi
ekraniniu meniu, áraðytu á VIDEO CD diskà su PBC funkcija, Jûs galite iðrinkti pageidaujamà áraðo
segmentà arba suþinoti reikiamà informacijà.
Kiekvienam DVD grotuvui bei DVD diskui yra suteikiamas regioninis kodas. Grotuvu galima atkurti tik
tuos diskus, kuriø regioninis kodas sutampa su grotuvo regioniniu kodu.
Titrai yra atvaizduojami apatinëje televizoriaus ekrano dalyje. Á DVD diskà titrai gali bûti áraðyti 32
kalbomis.
Áraðo numeris yra áraðomas á DVD diskà. Jeigu á DVD diskà yra áraðyti keli filmai, tai jie bus
numeruojami kaip Title 1, Title 2 ir t.t.
Á CD ir VIDEO CD diskus yra áraðyti signalai, padalijantys fonogramà á dalis. Ðio signalo dëka galima
greitai aptikti pageidaujamà áraðo vietà.
Ðio disko vaizdo áraðo ir garso kokybë atitinka á videokasetæ áraðyto vaizdo ir garso kokybæ.
Ðiuo grotuvu galima atkurti VIDEO CD diskus, palaikanèius atkûrimo valdymo signalus
(VIDEO CD 2 .0 versija.)
Jûs galite mëgautis neátikëtinai aukðta 5.1 (arba 6) kanalo skaitmeninio garso kokybe. DTS formatas
uþtikrina stiprø erdvinio skambesio efektà, kokio nebuvo galima pasiekti naudojant áprastines erdvinio
skambesio sistemas.
5.1 (arba 6) kanalo skaitmeninio garso erdvinio skambesio efektas yra sukuriamas, atkuriant DVD
þenkeliu) diskus, á kuriuos yra áraðytas skaitmenis audiosignalas.
arba lazerinius (paþymëtas Jûs galite mëgautis dinamiðku ir realistiniu skambesiu aukðtos garso kokybës dëka, daug platesniu
dinaminiu diapazonu ir geresniu kanalø atskyrimu, nei naudojant ankstesnes Dolby Surround
technologijas.
Jûs galite mëgautis puikia 4 kanalø analoginio garso kokybe, atkuriant videokaseèiø ar lazeriniø diskø,
þenkleliu, áraðus.
paþymëtø 34