Samsung DTB-9405V System information

MF68-00376A_COVER
11/11/05
11:35 AM
Page 1
DTB-9405V
Bruksanvisning
SWE
GB
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . SWE
Instructions for use . . . . . . . . . . . . GB
MF68-00376A
DIGITAL MARKMOTTAGARE
REV. 1.0
DIGITAL MARKMOTTAGARE
MF68-00376A_3-4(SWE/GB)
11/11/05
11:35 AM
Page II
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . SWE
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . GB
DTB-9405V
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page II
DTB-9405V
Bruksanvisning
DIGITAL MARKMOTTAGARE
SWE
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 2
Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetskrav.
Läs de rekommenderade säkerhetsanvisningarna noggrant.
DTB-9405V
DTB-9405V
SÄKERHETSANVISNINGAR
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
1. Följ dessa anvisningar för att inte skada strömsladden eller kontakten.
NÄTSPÄNNING:
AC 100-240V~, 50/60Hz
ÖVERBELASTNING: Överbelasta inte vägguttag, nätsladdar eller adaptrar, eftersom detta kan
leda till brandrisk eller elektriska stötar.
Se till att inga vätskor kommer i kontakt med mottagaren.
RENGÖRING:
Koppla ur mottagaren från vägguttaget före rengöring.
Använd en lätt fuktad trasa (endast vatten, ej lösningsmedel) för att
rengöra utsidan.
VENTILATION:
TILLBEHÖR:
2. Om du inte följer anvisningarna kan det resultera i elektriska stötar.
Blockera inte ventilationshålen på mottagaren. Se till att det inte finns
något som täcker över mottagaren. Förvara aldrig mottagaren i direkt
solljus eller nära ett värmeaggregat, t ex ett element.
Förvara aldrig övrig elektronisk utrustning ovanpå mottagaren.
Placera mottagaren minst 30 mm från väggen.
Öppna inte huvudenheten.
Stoppa inte in metallföremål eller antändbara föremål i produkten.
Ta inte i kontakten med våta händer.
Dra ur strömsladden ur väggkontakten vid åskväder.
Täck inte över mottagarens ventilationshål med föremål såsom tidningar, kläder etc.
Placera inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som utsöndrar värme.
3. Använd inte produkten när den är ur funktion. Om du fortsätter använda
produkten trots att den är behäftad med fel kan det leda till allvarlig
produktskada.
Var noggrann med att kontakta din lokala produktåterförsäljare om produkten
går sönder.
Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren, eftersom
detta kan leda till olycksrisk eller skada på produkten.
ANSLUTNING TILL MOTTAGARE AV KABEL-TV OCH TV:
Anslut alla komponenter innan du ansluter några strömsladdar till
vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV och övrig utrustning innan
du ansluter eller kopplar från några kablar.
UNDERHÅLL:
Försök inte att utföra service på produkten själv.
Om du gör det gäller inte garantin.
Överlåt allt underhåll till en kvalificerad servicetekniker.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
BELYSNING:
Om mottagaren är installerad på ett ställe där det råder stark belysning
är det mycket viktigt att STB:ns huvudkontakt och modemets telefonlinje
är utrustade med skyddsanordningar.
Tillverkarens specifika anvisningar vad gäller skydd för övrig utrusning,
såsom TV-utrustning, Hi-Fi etc som är anslutna till mottagaren, måste
även följas vid åskväder.
JORDNING:
Signalkabeln MÅSTE VARA JORDAD.
Systemet för jordning måste uppfylla kraven enligt SABS 061.
Obs!
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö
och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
Kasta använda batterier på särskilt anvisade platser för att skydda miljön
SWE-2
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-3
SWE
VÄTSKA:
Gör inga modifieringar av strömsladden och koppla inte in den på ett avvikande sätt.
Böj och vrid inte strömsladden för mycket.
Se till att du håller i kontakten när du kopplar från strömsladden från strömkällan.
Separera varma enheter från strömsladden i så stor utsträckning som möjligt för att
förhindra att skyddet smälter.
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 4
ALLMÄNNA EGENSKAPER
1. ANVÄNDARAVSNITT
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ansluta din mottagaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fjärrkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Basfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hantera mottagaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2. Channel Organising <Kanalorganisation> . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Delete All Channels <Ta bort alla kanaler> . . . . . . . . . . . . .
2.2 Add and Remove Favorite Channels <Lägga till och ta bort
favoritkanaler> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Move Favorite Channels <Flytta favoritkanaler> . . . . . . . . .
. 21
. 21
3. Parental Lock <Föräldralås> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Set Channel Lock <Ställ in kanallås>. . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Change STB PIN code <Ändra pinkod för mottagaren> .
3.3 STB Maturity rating <Mottagaren Barncensur> . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4. System Setup <Systeminstallation> . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Language & Country Selection <Inställningar för språk och
land>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 OSD Setting <OSD-inställning> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Media Settings <Medieinställningar> . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Time & Timer Setting <Tid & timerinställning> . . . . . . . . . .
4.5 Systeminformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Uppgradera programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. KANALVÄLJARAVSNITT
17
18
18
19
19
19
50~860 MHz KANALVÄLJARE MED BRETT FREKVENSBAND
RF LOOP-THROUGH OUTPUT FÖR ANALOG MOTTAGARE
3. BILDAVSNITT
DVB-T-KOMPATIBEL
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
KOMPATIBEL FÖR BÅDE SCPC/MCPC
STÖDER BILDKVOTEN 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (WIDE SCREEN)
FFT: 2K ELLER 8K
2SCART
. 20
. 20
4. LJUDAVSNITT
22
22
23
23
MPEG 1 AUDIO LAGER I & II
MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO AUDIO MODE
SAMPLINGSFREKVENSER 32, 44.1 OCH 48 KHz
VOLYMKONTROLL OCH FUNKTION FÖR TYST LÄGE VIA
. 24
.
.
.
.
.
.
FJÄRRKONTROLLEN
SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG
24
25
26
27
28
28
5. Inbäddad Viaccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SWE-4
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-5
SWE
400 PROGRAMMERBARA KANALER
AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE
FLERA SPRÅK STÖDS FÖR OSD (Skärmmenyer)
UNDERTEXTNING OCH TEXT-TV (OSD & VBI) HAR STÖD FÖR
FLERA SPRÅK
INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED FULL FUNKTION
AUTOMATISK OCH MANUELL SÖKNING
KANALSORTERING (PROGRAMMERBAR)
LÅGENERGIFÖRBRUKNING
AUTOUPPDATERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG)
Allmänna egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Main Menu <Huvudmeny>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Signal Status <Signalstatus> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Manual Scanning <Manuell sökning> . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Auto Scanning <Automatisk sökning>. . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Reset to Factory Defaults <Återställ till fabriksinställningar>
DTB-9405V
DTB-9405V
INNEHÅLL
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 6
DTB-9405V
DTB-9405V
ANSLUTA DIN MOTTAGAREN
ANSLUTA DIN MOTTAGAREN
1. MOTTAGARENS PLACERING
Bild över anslutning
Din mottagaren bör placeras på ett ställe där det råder god ventilation.
Ställ den inte i ett tillslutet skåp, utan normalt luftflöde, eftersom det kan leda till
överhettning.
Enheten bör placeras där den inte utsätts för direkt solljus, fukt, påfrestningar genom
ovarsam hantering och husdjur.
Undvik att ställa andra elektroniska komponenter ovanpå mottagaren.
Enheten bör placeras så att den är lätt att ansluta till antennuttaget.
SWE
2. ANSLUTA MOTTAGAREN TILL ANTENN
Du kan ansluta mottagaren till följande typer av antenner:
Använd en standardantenn för utomhusbruk för att ta emot kanaler mellan VHF och
UHF.
Eftersom många av de äldre takmonterade antennerna endast kan ta emot ett
begränsat antal kanaler är det svårt eller omöjligt att ta emot digitala kanaler som
överförs via högre frekvenser. Om detta är fallet måste du byta ut takantennen.
Vissa antenner för utomhusbruk är riktade mot en analog mottagare. Antennen måste
vara riktad mot en digital sändare.
Vi rekommenderar inte att du använder inomhusantenner eller fönstermonterade
antenner, eftersom dessa kan ha svårt att ta emot digitala kanaler.
3. ANSLUTA MOTTAGAREN TILL TEVEN
Använd en Scart-kabel om du vill ansluta mottagaren till din TV.
Om du ansluter teven med en SCART-kabel ansluter du SCART-kontakten som är märkt
AV1(TV) till motsvarande SCART-port på teven.
Obs!
I vissa områden kan den digitala signalen vara för svag.
Du bör därför använda antennförstärkare för att kunna se kanaler med
dålig signal.
4. ANSLUTA VIDEON
För att du ska kunna ansluta till en video har mottagaren-enheten utrustats med en
SCART-kontakt på baksidan som är märkt “AV2(EXT)”.
Videon kan anslutas till mottagaren via ett SCART-uttag.
5. SÄTTA I SMARTKORT FÖR VIACCESS-TJÄNSTER
För att kunna se en krypterad tjänst krävs det att du har ett giltigt smartkort.
Mottagaren-enheten har inbäddad Viaccess CAS för att du ska kunna visa
Viaccess-program.
Obs!
För in smartkortet med den guldfärgade remsan nedåt.
SWE-6
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-7
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 8
DTB-9405V
DTB-9405V
BESKRIVNING
BESKRIVNING
Frontpanel
2
1
3
1. Infraröd sensor
Den här är till för att ta emot IR-kommandon från fjärrkontrollen.
2. LYSDIOD
När lysdioden lyser rött är enheten i viloläge.
När lysdioden lyser grönt är den i arbetsläge.
3. Plats för smartkort 1 plats för Viaccess smartkort.
Obs!
Smartkort distribueras endast av tjänsteleverantörer och speciella återförsäljare, inte av
SAMSUNG.
SWE-8
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
2
3
4
5
6
1. ANT. IN
Används för att ansluta till markantenn.
2. ANT. LOOP
Används för att ansluta till annan mottagare.
3. AV1(TV)
Används för att ansluta till teven.
4. AV2(EXT)
Används för att ansluta till videon.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Utgång för anslutning till en digital förstärkare.
6. AC MAINS
Här ansluter du nätsladden.
Inspänningsintervallet är 100V till 240V, 50Hz/60Hz.
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-9
SWE
1
Bakpanel
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 10
BESKRIVNING
DTB-9405V
DTB-9405V
BESKRIVNING
Fjärrkontroll
1. POWER
Används för att växla mellan lägena
ON/STANDBY <PÅ/VILOLÄGE>.
Den här knappen är till för att välja ljudspår från listan för den aktuella
tjänsten.
Knappen fungerar på samma sätt som den GULA knappen på menyn.
Tryck på den två gånger tills ljudspåret visas.
Tryck på den två gånger tills bildspåret visas.
Ljud- och bildspår tillhandahålls inte för varje kanal och beror på de villkor
operatören befinner sig i.
Den här knappen visar hjälpmeddelandet i undermenyn.
11. AUDIO (BLÅ)
Den här knappen är till för att ändra ljudet för vänster, höger eller för båda
kanalerna.
Knappen fungerar på samma sätt som den BLÅ knappen på menyn.
2. 0-9 SIFFERTANGENTER
Dessa används för att ange numeriska
värden och för att välja kanal direkt genom
att ange nummer.
3. PG+/PGDessa används för att bläddra upp eller ner
genom sidorna på menyn och i listan för
TV/Radio.
4. TV/RADIO
Med den här knappen växlar du mellan
TV- och radiokanaler.
12. i (INFORMATION) Med den här knappen visar du rutan med programinformation på skärmen.
(RÖD)
Knappen fungerar på samma sätt som den RÖDA knappen på menyn.
Tryck på den en gång för att få översiktlig information om programmet.
Tryck på den två gånger för att få detaljerad information om kanalen i
textrutan.
5. MUTE
Den här knappen används för att växla mellan
tyst och normalt läge.
6. FAV
Använd den här knappen för att växla mellan
favoritlistor.
7. EPG
Knappen Electronic Program Guide visar
TV/Radio Program guide <programguide för
TV/radio>.
D
I
G
I
T
A
L
14. EXIT
Med den här knappen stänger du menyn eller återgår till föregående meny
eller så går du ur rubriker.
15. OK
Med den här knappen anger du och bekräftar data till mottagaren i
menysystemet. Med den här knappen väljer du alternativet. Tryck på den när
du tittar på TV så visas en lista över kanalerna.
///
17. CH
9. TEXT(GRÖN)
Med den här knappen väljer du läge för
textremsor.
Knappen fungerar på samma sätt som den
GRÖNA knappen på menyn. Tryck på den
en gång tills textremsan visas. Du kan välja
språk med knapparna / .
Tryck två gånger på knappen. Text-TV visas
då på TV-skärmen utan att något annat
behöver visas där. Den här typen av text-TV
kan visas på TV även om text-tv inte stöds.
Tryck tre gånger på knappen. Text-TV blir då
tillgängligt på teven. Detta innebär att text-TV
kan väljas via TV RCU av teven.
SWE-10
Med den här knappen öppnar du menyn eller återgår till föregående meny.
16.
8. LAST
Den här knappen tar dig till den kanal du
senast tittade på.
O b s ! Kontrollera att batteriernas poler (+/-) är
korrekta när du sätter i dem.
13. MENU
M
A
R
K
M
De här knapparna är till för att flytta det upplysta fältet för att markera olika
val i menyn.
/CH
Med de här knapparna ändrar du kanal.
18. VOL+/VOL-
Med de här knapparna ökar eller minskar du volymen.
19. TIMER
Med den här knappen reserverar du olika program för tidsinställning i EPG.
Om ett program är inställt via timer stängs det av eller sätts på automatiskt
vid start-/sluttiden för programmet. Med den här knappen
aktiverar/avaktiverar du tidsinställningen i EPG.
Efter att du har aktiverat EPG-skärmen genom att trycka på knappen EPG,
kan du välja ett intressant program med knapparna / och / .
Tryck sedan på knappen ‘TIMER’. Om det här programmet är inställt via
timer, visas ett ® i det högra hörnet på programnamnet. Även EPG på
Event Repetition <Programrepetition> i Time & Timer Settings <Inställningar
för tid och timer> visas. Men finns det inget program på EPG för kanalen
stöds inte timerinställningen.
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-11
SWE
10. ALT (GULT)
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 12
1. Visningsskärm
3. Select Soundtrack <Välj ljudspår>
Innan du kan visa tv-program måste du göra en installation.
Du kommer därför först bara att se menybilder.
Efter att du har lagt in tv-kanaler kommer du att se följande bild(rubrik) varje gång du växlar kanal:
●
DTB-9405V
DTB-9405V
BASFUNKTIONER
BASFUNKTIONER
Tryck på den GULA (ALT)-knappen för att visa listan över
ljudspår.
● Tryck på knappen / och OK för att välja en.
Kanalnummer
Signalstatus
●
●
Programinformation
Aktuell favorit
●
Tryck på den GULA (ALT)-knappen två gånger för att visa
listan över bildspår.
● Tryck på knappen / och OK för att välja en.
Antalet ljuspår för den aktuella kanalen
Tryck på den RÖDA ( i ) knappen i visningsläge.
Välj kanal genom att trycka på SIFFERTANGENTERNA 0~9 eller CH UP/DOWN och välj sedan
TV/RADIO för att växla till TV- eller radiokanal.
Du kommer även att se den här bilden varje gång du växlar kanal.
När du trycker på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen växlar du mellan TV och Radio.
5. Service List <Tjänstelista>
Detailed program information <Detaljerad programinformation>
●
Tryck på den RÖDA ( i ) knappen två gånger när du tittar på ett program.
●
Först kommer du att se rubriken som beskrivs ovan.
Efter att den RÖDA ( i ) knappen trycks in för andra gången kan detaljerad information (om sådan
finns) för det aktuella programmet visas på en annan rubrik. Om informationen tar upp mer än en
sida kan du använda PG+/PG- för att bläddra upp och ner bland sidorna.
Obs!
●
Tryck på knappen OK under tiden du tittar på ett program.
Välj lista genom att trycka på knappen TV/RADIO eller FAV.
Ikonen
bakom kanalnamnet symboliserar en kodad
kanal och ikonen
bakom kanalnamnet symboliserar
den låsta kanalen.
Den här tjänsten är beroende av tjänsteleverantören.
●
●
2. Volymkontroll
Välj kanal genom att trycka på / , PG+/PG-.
Tryck på knappen OK för att se kanalen.
Den färgade knappen överensstämmer med följande lista över
tillgängliga tjänster.
Så här justerar du volymen:
Tryck på knapparna / eller VOL +/- för att justera volymnivån.
● Tryck på knappen MUTE för att försätta enheten i tyst läge.
● Tryck på knappen MUTE igen, eller på knapparna / för att upphäva det tysta läget.
●
SWE-12
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
●
GRÖN (TEXT) knapp: Favoriter
●
GUL (ALT) knapp:
●
BLÅ (AUDIO) knapp: Leverantör
●
RÖD ( i ) knapp:
O
T
T
A
G
A
Alfabetisk
Frekvens
R
E
SWE-13
SWE
4. Select Videotrack <Välj bildspår>
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 14
BASFUNKTIONER
5.1 Service Favorites <Tjänsten Favoriter>
6. Program Information <Programinformation>
●
Tryck på den GRÖNA (TEXT) knappen på fjärrkontrollen för att
välja listan över favoriter.
● Tryck på den GRÖNA (TEXT) knappen för att växla mellan
grupp och kanallista.
● Använd knapparna / , PG+/PG- för att välja en favoritgrupp
som du önskar.
EPG-Electronic Program Guide <Elektronisk
programguide>
Den elektroniska programguiden tillhandahåller en lista över de
olika kanalerna.
5.2 Service Alphabetical <Tjänsten Bokstavsordning>
●
Obs!
1. Den här tjänsten är beroende av tjänsteleverantören.
2. Efter att mottagaren har avkänt GMT-tid via signalen
(tar några sekunder) kan korrekt EPG-information
visas.
Tryck på den GULA (ALT) knappen på fjärrkontrollen för att
välja listan för bokstavsordning.
● Tryck på den GULA (ALT) knappen för att växla mellan grupp
och kanallista.
● Använd knapparna / , PG+/PG- för att välja en grupp som
du önskar.
●
GRÖN (TEXT) knapp: Med den gröna knappen går du tillbaka till föregående datum.
GUL (ALT) knapp: Med den gula knappen går du till nästa datum.
● BLÅ (AUDIO) knapp används för att gå upp en sida om det finns mer information på ytterligare sidor.
● RÖD ( i ) knapp kan användas för att gå en sida ner om det finns mer information på ytterligare sidor.
●
Tidsintervall kan justeras genom att trycka på knappar enligt EPG-skärmen:
knapp 1: 1 timme och 30 minuter
knapp 2: 30 minuter knapp 3: 15 minuter
Med knappen TV/RADIO eller FAV kan du bläddra bland de olika programlistorna.
5.3 Service Provider <Tjänsten leverantör>
Välj kanal genom att trycka på knapparna / , PG+/PG- och tryck på OK för att se kanalen.
Du kan återgå till till den aktuella sekvensen genom att trycka på knappen LAST vid rörliga scener
på kanalen.
● När knappen TIMER på fjärrkontrollen är intryckt på EPG-skärmen och om den aktuella kanalen
innehåller en sekvens ställs timern in omedelbart och tidsinställningen anges på EPG-skärmen.
Ett program som har ställts in på det här sättet anges via inställningen i fältet för Time & Timer <Tid
och timer>.
●
●
Tryck på den BLÅ (AUDIO) knappen på fjärrkontrollen för att
välja listan över leverantörer.
● Tryck på den BLÅ (AUDIO) knappen för att växla mellan grupp
och kanallista.
● Använd knapparna / , PG+/PG- för att välja en
leverantörsgrupp som du önskar.
7. Subtitle <Textremsor>
5.4 Service Frequency <Tjänsten frekvens>
När det aktuella programmet som sänds innehåller textremsor
trycker du på den GRÖNA (TEXT) knappen för att se den
aktuella textremsan i språklistan. Om det finns textremsor för
det aktuella programmet visas
i rubriken efter att du har
växlat program (kanal) eller när du har tryckt på den RÖDA ( i )
knappen.
●
Tryck på den RÖDA ( i ) knappen på fjärrkontrollen för att välja
frekvenslistan.
● Tryck på den RÖDA ( i ) knappen för att växla mellan grupp
och kanallista.
● Använd knapparna / , PG+/PG- för att välja en
frekvensgrupp som du önskar.
Så här ändrar du språk för textremsorna:
●
Tryck på den GRÖNA (TEXT) knappen för att visa listan över
olika språk.
● Använd knapparna / för att välja språk på textremsan.
● Tryck på knappen OK så visas det språk du vill ha för textremsan.
Menyskärmen skapas för att säkertställa användarvänlig hantering av mottagaren.
SWE-14
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-15
SWE
Tryck på knappen EPG under tiden du tittar på ett program.
Den här funktionen visas på skärmen endast via tid.
●
DTB-9405V
DTB-9405V
BASFUNKTIONER
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 16
HANTERA MOTTAGAREN
8. Teletext OSD <Text-TV OSD>
Komma igång
När det aktuella programmet som sänds erbjuder text-tv trycker
du på den GRÖNA (TEXT) knappen två gånger för att se
text-tv-listan.
Innan du kan visa tv- eller radioprogram måste du göra en
installation.
Därför visas först meddelandet "Installation" när du kopplar in
systemet för första gången.
Snabbinstallationen ger dig möjlighet att enkelt välja olika
inställningar för land och språk.
Menyn visas med det språk du har valt.
Så här ändrar du texten på text-tv:
●
●
Använd knapparna / för att välja text du vill ha som text-TV.
Tryck på knappen OK så visas den typ av text-TV du vill ha.
●
9. Text-TV VBI
När det aktuella programmet som sänds erbjuder text-TV VBI
trycker du på den GRÖNA (TEXT) knappen två gånger för att se
text-tv-listan för VBI.
Så här ändrar du text-tv VBI:
Använd knapparna / för att välja en text-TV VBI som du
vill ha.
● Tryck på knappen OK så visas den typ av text-TV VBI du vill ha.
●
Main Menu <Huvudmeny>
Efter att du har installerat antennsystemet och mottagaren med
lämpliga anslutningar.
10. Audio Mode <Ljudläge>
●
●
Du kan välja ett läge åt vänster, höger eller stereo genom att
använda den BLÅ (AUDIO) knappen.
Följande skärmfönster visas:
Ämnen på undermenyerna visas från 1 till 5.
Du behöver en pin-kod för att komma till undermenyerna
1, 2 och 3.
Så här ändrar du ljudläget:
●
Tryck på den BLÅ (AUDIO) knappen för att välja vänster,
höger eller stereo.
● Tryck på knappen EXIT för att spara och gå ur menyn.
SWE-16
Koppla in ström och slå på mottagaren.
Tryck på knappen MENU för att visa huvudmenyn.
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-17
SWE
Välj land genom att trycka på / .
Det valda språket visas över hela menyn.
● När du är nöjd med inställningarna bekräftar du genom att
trycka på knapparna / och sedan på knappen OK.
Meddelandet “Installation procedure in progress. Please
wait…” <Installationen pågår. Vänta...> visas på skärmen.
●
DTB-9405V
DTB-9405V
BASFUNKTIONER
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 18
HANTERA MOTTAGAREN
1. Installation
1.2 Manual Scanning <Manuell sökning>
Den här menyn består av 4 undermenyer:
Signal Status <Signalstatus>, Manual scanning <Manuell sökning>,
Auto scanning <Automatisk sökning> och Reset to Factory Default
<Återställ till fabriksinställningar>.
För att fininställa nya kanaler och svaga signaler har mottagaren
försetts med alternativet “Manual Scanning” <Manuell sökning>
där kanalinformation kan anges av användaren.
●
●
●
Välj “Installation” i huvudmenyläget för att välja undermeny.
● Ange PIN-kod.
Välj kanal för manuell sökning.
Tryck på OK för att starta den sökningen.
1.3 Auto Scanning <Automatisk sökning>
1.1 Signal Status <Signalstatus>
Undermenyn “Auto Scanning” <Automatisk sökning> gör det
möjligt att ladda ner kanalerna automatiskt.
Du kan se signalstatus för den kanal du önskar.
Så här laddar du ner kanalerna automatiskt:
Välj kanalen med sifferknapparna (0 ~ 9) eller knapparna / .
Du kan välja en kanal från 1 till 69.
● Den aktuella signalen och maxsignalen visas på skärmen.
●
Obs!
●
Den nivå som anges under “Signal Status” <Signalstatus>
är endast för referens.
Signalstrykan kan vara tillräcklig även vid den nivå som
inte anges som maximal.
Tryck på knappen OK.
Menyn Auto Scanning <Autosökning> visas.
Du bör trycka på OK för att lagra alla kanaler i mottagaren.
1.4 Reset to Factory Defaults <Återställ till fabriksinställningar>
Den aktuella signalen och maxsignalen visas längst ned i fönstret.
Den här funktionen är till för att återställa värden till
fabriksinställningar om användaren har fått problem vid ändring
av värden för kanalinformation eller andra typer av fel.
Om du trycker på knappen OK i rutan återställs mottagaren till
fabriksstandard automatiskt.
Obs!
SWE-18
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
Dina tidigare inställningar tas bort!
T
A
G
A
R
E
SWE-19
SWE
Om du inte har angett din egen PIN-kod används PIN-koden
0000, eftersom den är förinställd.
●
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 20
HANTERA MOTTAGAREN
2. Channel Organising <Kanalorganisation>
2.2 Add and Remove Favorite Channels <Lägga till och ta bort favoritkanaler>
Menyn “Channel Organising” <Kanalorganisation> har tre
funktioner:
Menyn “Channel Organising” <Kanalorganisation> används för
att ta bort All Channels <Alla kanaler> eller för att ange Favorite
channels <Favoritkanaler>, eller flytta faboritkanaler dit du vill ha
dem.
Du kan omedelbart ange den aktuella kanalen som önskad
Favorit Group <Favoritgrupp>.
Dessutom kan du registrera en kanal till flera olika favoritgrupper.
●
●
Om du inte har angett din egen PIN-kod används PIN-koden
0000, eftersom den är förinställd.
Du kan ändra TV- eller Radiolistan genom att trycka på knappen TV/RADIO
och ändra favoritlistan genom att trycka på FAV.
2.1 Delete All Channels <Ta bort alla kanaler>
●
●
Tryck på knappen OK för att ta bort alla kanaler och tryck på
MENU / EXIT för att gå ur fönstret.
När du trycker på knappen TV/RADIO växlar du mellan TV och Radio.
Tryck på knappen FAV för att välja en annan favoritlista.
Så här tar du bort kanaler från Favorite Group <Favoritgruppen>:
Välj en kanallista du vill ta bort med knapparna / eller PG+/PG-.
Tryck på den RÖDA ( i ) knappen och ta bort den valda kanalen från favoritkanalerna.
● Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
●
●
2.3 Move Favorite Channels <Flytta favoritkanaler>
Du kan flytta favoritkanalen dit du vill ha den.
●
●
●
●
●
●
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
Välj listan för TV/RADIO med knapparna / .
Fokusera TV/RADIO-kanalen med knapparna / eller
PG+/PG-.
Välj kanal genom att trycka på den RÖDA ( i ) knappen.
Tryck på / eller PG+/PG- för att ändra läge för kanalen
och tryck på OK för att bekräfta.
Om du vill återställa kanalen till det initiala läget ska du inte
trycka på OK utan på den BLÅ (AUDIO) knappen.
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
T
T
A
G
A
R
E
SWE-21
SWE
Välj önskad Favorite Group <Favoritgrupp> (FAV1~FAV9) med
knappen FAV.
● Välj önskad kanallista med / eller PG+/PG- i listan för
TV eller RADIO.
● Tryck på den RÖDA ( i ) knappen och registrera den valda
kanalen i Favorite Group <Favoritgrupp>.
● Tryck sedan på OK för att bekräfta.
Ange PIN-kod.
SWE-20
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 22
HANTERA MOTTAGAREN
3. Parental Lock <Föräldralås>
3.2 Change STB PIN code <Ändra pinkod för mottagaren>
Funktionen “Parental Lock” <Föräldralås> ställer in restriktioner
för visning och förhindrar att någon obehörig kommer åt
mottagaren via en PIN-kod på 4 siffror. (Den fabriksinställda
PIN-koden är: 0000)
För att kunna ändra PIN-kod väljer du alternativet
“Change STB PIN code”<Ändra PIN-kod för mottagaren>.
Du kommer då till följande meny:
Med det här alternativet måste du ange aktuell PIN-kod vid den
första markören och önskad PIN-kod vid den andra.
Ange koden en gång till för att bekräfta.
När du väljer den här menyn har du tre alternativ:
du kan spärra valfri kanal och ändra PIN-koden.
Ange PIN-kod.
Glöm inte att PIN-koden ska innehålla 4 siffror.
Om du inte har angett din egen PIN-kod används
PIN-koden 0000, eftersom den är förinställd.
FABRIKSINSTÄLLD PIN-KOD: 0 0 0 0.
●
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
3.1 Set Channel Lock <Ställ in kanallås>
Obs!
Kontakta din återförsäljare eller leverantör om du glömmer PIN-koden.
När du har ändrat lösenord är det viktigt att du inte glömmer det och att du förvarar
det på ett säkert ställe.
Välj TV/RADIO-kanalsfönstret med knapparna / eller
TV/RADIO.
● Fininställ kanalen genom att trycka på / eller PG+/PG-.
● Välj kanallås genom att trycka på den RÖDA ( i ) knappen.
● Tryck sedan på OK för att bekräfta.
3.3 STB Maturity rating <Mottagaren Barncensur>
●
Kanalen låses. När du sedan vill titta på kanalen måste du ange
en PIN-kod i fönstret.
Efter att du har angett PIN-kod för att få åtkomst till en kanal med
barnlås fungerar den på alla andra kanaler som är spärrade på
samma sätt.
Detta innebär att du kan få åtkomst till alla kanaler med barnlås
genom att ange en PIN-kod på valfri barnlåst kanal.
●
Funktionen STB Maturity rating <Mottagaren Barncensur>
spärrar automatiskt program som anses olämpliga för barn.
Användaren måste ange en PIN-kod innan de här restriktionerna
ställs in eller ändras.
Tryck på knapparna / för att välja en eller flera
åldersgränser: 3 eller mindre, från 4 till 17, 18 etc.
● Mottagaren Maturity rating <Mottagaren Barncensur>
blockerar automatiskt visningsåldern som är “more restrictive”
<mer restriktiv>.
Om du exempelvis väljer att ange “4” som spärr kommer de
som är 3 år eller mindre automatiskt att spärras också.
●
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
Så här upphäver du barnlåset:
●
Tryck på den RÖDA ( i ) knappen för att avbryta låsningen.
SWE-22
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-23
SWE
●
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 24
HANTERA MOTTAGAREN
4. System Setup <Systeminstallation>
4.2 OSD Setting <OSD-inställning>
Med det här alternativet kan du ändra fabriksinställningarna efter
dina egna önskemål.
Du kan ställa in OSD transparency <OSD-transparens>, display
time <visningstid>, Color Scheme <färgschema> och OSD
Position <OSD-läge>.
●
Välj OSD Transparency level <OSD transparensnivå>.
Nivån för OSD-transparens varierar mellan 1 och 100 %.
Inställningen görs med sifferknapparna / eller PG+/PG-.
Obs!
●
Alternativet “Language & Country Selection”<Val för Språk och
land> gör det möjligt för användaren att välja land och önskat
språk för texten på skärmen, ljudspår, text-TV, undertextning och
EPG.
●
●
●
●
●
Den här transparensen appliceras INTE för färgschema
med alternativet “User Defined” <Användardefinierat>.
Ställ in visningstiden för informationsrutan som visas på skärmen.
Tidsintervallet ligger mellan 0.5 och 60.0 sekunder.
Inställningen görs med sifferknapparna / eller PG+/PG-.
/
PG+/PG-
Det finns fem språk tillgängliga, för att användare från olika
länder ska kunna välja enligt sina önskemål.
Välj land med knapparna / .
(Välj land. Kanalfrekvensen varierar från land till land.)
Tryck på knapparna / för att välja språkmeny och tryck
sedan på OK.
Språk för OSD, ljudspår, text-TV, undertextning eller EPG
varierar enligt det valda språket.
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
: Inställningen sker i steg om 0.5 sek.
: Inställningen sker i steg om 1 sek.
●
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
●
Ställa in Color Scheme <Färgschema>:
Du kan ändra färg enligt dina önskemål.
(exempelvis bakgrund, text, symbol, rader etc.)
/
: välja color scheme mode <Läge för
Färgschema>:
Färgschema 1: ändrar menyn till himmelsblått.
Färgschema 2: ändrar menyn till grönt.
Färgschema 3: ändrar menyn till mörkbrunt.
Användardefinierat: Ställer in färg enligt användarens önskemål.
EPG-färger: Ställer in färg i EPG-menyn.
Obs!
SWE-24
: Inställningen sker i steg om 1 %.
: Inställningen sker i steg om 10%.
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
Färgschema 1, 2 och 3 kan ändras senare genom att du
uppgraderar programvaran.
T
A
G
A
R
E
SWE-25
SWE
/
PG+/PG-
4.1 Language & Country Selection <Inställningar för språk och land>
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 26
HANTERA MOTTAGAREN
Så här ställer du in User defined mode <Användradefinierat läge> eller EPG color mode
<EPG-färgläge>
4.4 Time & Timer Setting <Tid & timerinställning>
●
Tryck på den GRÖNA (TEXT) knappen.
Det alternativ du vill ändra på visas.
● Flytta på alternativet du vill ändra genom att använda
knapparna / .
● Du kan välja färg med knapparna / .
● Tryck sedan på OK för att bekräfta.
1) Time <Tid>
För att se hjälpmeddelandet trycker du på den GULA (ALT)
knappen.
GMT är standardtiden enligt Greenwichs sändningssignal.
Den kan inte ändras.
●
Placera markören över den här undermenyn.
Tryck på knappara / för att växla mellan inställningslägena
Auto och Manual Time Zone <Manuell tidszon>.
● Om du väljer det manuella läget trycker du på / för att
ändra den lokala tiden i Time Zone <Tidszon>.
●
15 timers stöds inklusive timers från EPG.
Placera markören över det läge du vill ha den och tryck på knapparna
/ eller / tills skärmen flyttar till den position där du vill ha den.
Skärmen flyttar till den position du vill ha den.
●
●
4.3 Media Settings <Medieinställningar>
●
Du kan ange olika inställningar du vill ha för Media settings
<Medieinställningar>.
Placera markören i undermenyn och tryck sedan på OK.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tryck på knapparna / för att flytta till underalternativen och
tryck på knapparna / för att välja alternativ.
Tryck sedan på OK för att bekräfta.
Tryck på knappen MENU/EXIT för att gå ur huvudmenyn.
TV system: endast PAL.
Välj TV type <TV-typ> enligt den TV du har:
STANDARD 4 : 3 format eller WIDE SCREEN 16 : 9-format.
Välj aspect ratio conversion <konvertering av sidförhållande>:
Letter Box, Pan & Scan, Mixed eller Full.
Välj Video Signal Type <bildsignalstyp>:
Composite, Composite+RGB.
Välj Dolby digital auto selection <Automatiskt val av Dolby digital>: On <På> eller Off <Av>
Välj Subtitle automatic selection <Val av automatisk undertextning>: On <På>, Hard of Hearing
eller Off <Av>
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
SWE-26
D
I
G
I
T
A
L
●
●
M
A
R
K
M
O
Välj timernummer på ‘Timer’ med knapparna / från 1 till 15.
Använd knapparna / för att välja en programserie du vill reservera. Daily <Dagligen>,
Every Sunday <Varje söndag>, Every Monday <Varje måndag>, Every Tuesday <Varje tisdag>,
Every Wednesday <Varje onsdag>, Every Thursday <Varje torsdag>, Every Friday <Varje
fredag>, Every Saturday <Varje lördag>, Once <En gång>. Om timern har ställts in från
EPG-skärmen visas EPG på ‘Event Repetition’ <Programrepetition>.
Tryck på de numeriska (0~9) knapparna för att ställa in den tid du önskar och tryck sedan
på knapparna / för att välja en växlingstid du vill reservera. Om den inställda tiden på
“Switch-on Time” <Påslagningstid> är samma som för “Switch-off Time” <Frånslagningstid>,
arbetar timern i 24 timmar.
Välj ett TV-program som ska ställas in som händelse med knapparna / .
När du trycker på knappen TV/RADIO växlar du mellan TV och Radio.
Du kan även ställa in timern på Daily <Dagligen> och Every Monday <Varje måndag> etc.
Programserien har prioritet. Om du exempelvis ställer in timern på Once <En gång> och
Daily <Dagligen, så kommer ‘Once’ att skriva över ‘Daily’ den dagen. Om timern körs visas
meddelandet “Running” <Körs> och ett timernummer på “Timer”.
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
T
T
A
G
A
R
E
SWE-27
SWE
2) Timer <Timer>
OSD Position <Läge för OSD>
●
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 28
FELSÖKNING
4.5 Systeminformation
Om du behöver kontakta din tjänsteleveranör eller servicecentrat
kanske de frågar efter information som finns tillgänglig på menyn.
Placera markören i undermenyn och tryck sedan på OK.
Följande skärmfönster visas:
●
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Lysdioden visas inte på
frontpanelen
Ingen strömtillförsel
Nätsladden är inte riktigt
inkopplad
Koppla in nätsladden
Inga bilder syns på skärmen
Mottagaren är i viloläge; SCART
är inte ansluten korrekt till
videoutgång på teven; fel
kanal eller videoutgång har
valts för teven
Ställ in mottagaren på “On” <På>;
Kontrollera och korrigera anslutningen;
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
Ljudkabeln är inte korrekt
ansluten;
Volymnivå = 0;
Mute aktiverat
Öka volymen på teven;
Tryck på knappen MUTE
Fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska
Batterierna är kanske slut eller
inte ordentligt isatta
Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren.
Byt batterier eller sätt i dem korrekt
Dålig bildkvalitet
Signalstyrkan för låg
Kontrollera signalstyrkan i
installationsmenyn
och justera antennens riktning
Felmeddelande på skärmen
“Searching for signal”
<Söker signal>
Antennsladden är inte ansluten
eller sitter löst.
Felaktig placering av antennen.
Kontrollera anslutningen och korringera.
Felmeddelande på skärmen
“Channel data does not
exist.” <Kanalinformationen
finns inte>
Mottagaren är inte installerad
Sök i installationsmenyn
4.6 Uppgradera programvara
Du kan ladda ner och uppgradera systemets programvara för mottagaren via en specifik kanal
som tilldelas av sändaren.
Din återförsäljare kan ge dig ytterligare information.
Om du väljer att ladda ner en ny programversion kommer alla tidigare inställningar, PIN-koder och
favoritkanaler etc att rensas. Nedladdningen kan ta en stund. Stäng inte av mottagaren vid
nedladdningen.
●
Tryck sedan på den GULA (ALT) knappen för att få hjälp.
5. Inbäddad Viaccess
Kontrollera kanal och videoutgång och
korrigera (teven bruksanvisning)
Kontrollera anslutningen och korrigera;
Kontrollera riktningen och korrigera.
Kontrollera signalstyrkan i
installationsmenyn.
1) Change PIN Code <Ändra PIN-kod>:
Ändra pinkoden för smartkortet vid behov.
2) Change Parental Rating <Ändra barnlås>:
Ändra inställningen för familjefiltret vid behov.
Obs! Den här tjänsten erbjuds inte av alla kanaler.
Avfallshantering
Enheten, förpackningsmaterialet (exempelvis frigolit) och batterier får aldrig kastas
tillsammans med hushållsavfallet.
Kontrollera vad som gäller i din kommun och gör dig av med allt enligt de regler som
gäller.
3) Change Lock indicator <Indikator för ändring av lås>:
Du kan ändra låsstatus för Viaccess smartkortet.
4) Issuer Information <Information om utfärdare>:
Här hittar du all information som finns lagrad av tillverkaren på smartkortet.
5) Authorization <Auktorisering>:
Det här alternativet anger behörighetsstatus för smartkortet.
SWE-28
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-29
SWE
Inget ljud
DTB-9405V
DTB-9405V
HANTERA MOTTAGAREN
MF68-00376A_SWE
11/11/05
11:36 AM
Page 30
Strömtillförsel
Typ:
Inspänning:
Säkring:
Energiförbrukning:
Viloläge:
DTB-9405V
DTB-9405V
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
VIDEO
SMPS
AC 100 - 240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6 AH
Max. 10W
7W
Videotyp:
Gränssnitt:
Impedans:
Utgångsnivå:
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75Ω
1Vp-p
AUDIO
Demodulator
Gränssnitt:
Impedans:
Utgångsnivå:
Frekvensrespons:
DIGITAL AUDIO (S/PDIF):
COFDM DEMODULATION (DVB-T)
2K ELLER 8K
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
RF Input
Ingång:
Frekvensområde:
Ingångssignal:
Loop Through:
MINNE
IEC, honkontakt
50 ~ 860 MHz
-78 ~ -20 dBm
50 ~ 860 MHz, IEC, hankontakt
Flash:
SDRAM:
Profil och nivå:
Datahastighet:
Videoformat:
Bildupplösning:
2MB
8MB
FYSISK SPECIFIKATION
Storlek (B x D x H):
Vikt (Netto):
Videodekoder
Systemavkodning:
2 SCART (TV, VCR)
600Ω
3.0Vp-p max (justerbar)
3dB (20~15kHz)
Kontakt: Fiber-Optic
233 x 176 x 38 mm
0.95Kg
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Audio Decoder
Systemavkodning:
Audio Mode:
Samplingsfrekvens:
Obs!
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 layer I & II
single channel, dual channel, stereo,
joint stereo
32, 44.1, 48 KHz
Specifikationerna på mottagaren kan ändras utan föregående meddelande.
SWE-30
D
I
G
I
T
A
L
M
A
R
K
M
O
T
T
A
G
A
R
E
SWE-31
SWE
Typ:
FFT:
Kodhastighet:
Skyddsintervall:
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page II
DTB-9405V
Instructions for use
GB
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 2
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
DTB-9405V
DTB-9405V
SAFETY INSTRUCTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!
1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug.
MAINS SUPPLY:
AC 100-240V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters
as this can result in fire or electrical shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.
Use a cloth lightly dampened with water(no solvents) to
clean the exterior.
ATTACHMENTS:
Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily.
Do not bend or twist the power cord too much.
Make sure to disconnect the power cord with holding the plug.
Separate heat appliances from the power cord as distantly as possible in order
to prevent the cover from being melted.
2. Failure to follow one of them may cause electrical shock.
Do not open the main body.
Do not insert metals or inflammable objects inside the product.
Do not touch the power plug with a wet hand.
Disconnect the power cord in case of lightning.
Do not cover the receiver’s ventilation openings with items such as newspapers,
clothes etc.
Do not place the receiver on top of household appliances that emit heat.
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow
is maintained around the STB. Never store the STB where it is
exposed to direct sunlight or near heating equipment e.g. a
radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB.
Place the STB at least 30mm from the wall.
3. Do not use the product when it is out of order. If you continue to use
the product with a defect, it can cause a serious damage to the product.
Make sure to contact your local product distributor when the product is
out of order.
Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
CONNECTION TO THE CABLE TV SIGNAL AND TV:
Connect all components before plugging any power cords into the wall
outlet. Always turn off the STB, TV and other components before you
connect or disconnect any cables.
Correct Disposal of This Product
SERVICING:
Do not attempt to service this product yourself.
Any attempt to do so will make the warranty invalid.
Refer all servicing to a qualified service agent.
LIGHTNING:
If the STB is installed in an area subject to intense lightning
activity, protection devices for the STB mains connector and
modem telephone line are essential.
The individual manufacturer’s instruction for safeguarding other
equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected to the STB must
also be followed during lightning storms.
GROUNDING:
Signal cable MUST BE EARTHED.
The grounding system must comply with SABS 061.
Note :
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature,
indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
Dispose the used batteries at designated place for environment protection
GB-2
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-3
GB
VENTILATION:
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 4
GENERAL FEATURES
1. USER SECTION
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
400 PROGRAMMABLE CHANNELS
ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
SUBTITLE & TELETEXT(OSD & VBI) SUPPORTED
WITH MULTI LANGUAGE
FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT
AUTO AND MANUAL SCAN FACILITY
CHANNEL ORGANIZING (PROGRAMMABLE)
LOW POWER CONSUMPTION
AUTO UPDATED EPG
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Connecting Your “STB” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Remote Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Basic Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Operating The Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Get started for the first time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
18
18
19
19
19
2. Channel Organising . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Delete All Channels . . . . . . . . . . . .
2.2 Add and Remove Favorite Channels
2.3 Move Favorite Channels . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
20
21
21
3. Parental Lock . . . . . . . . . . .
3.1 Set Channel Lock. . . . .
3.2 Change STB PIN code .
3.3 STB Maturity rating . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
22
23
23
4. System Setup . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Language & Country Selection
4.2 OSD Setting. . . . . . . . . . . . . .
4.3 Media Settings . . . . . . . . . . . .
4.4 Time & Timer Setting . . . . . . .
4.5 System Information . . . . . . . .
4.6 Software Upgrade . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
24
25
26
27
28
28
2. TUNER SECTION
50~860 MHz WIDE BAND TUNER
RF LOOP-THROUGH OUTPUT(MALE) FOR ANALOG RECEIVER
3. VIDEO SECTION
DVB-T COMPLIANT
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
COMPATIBLE FOR BOTH SCPC/MCPC
SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND
16:9(WIDE SCREEN)
FFT: 2K OR 8K
2SCART
4. AUDIO SECTION
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE
32, 44.1 AND 48 KHz SAMPLING FREQUENCIES
VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH
REMOTE CONTROL UNIT
SPDIF DIGITAL AUDIO OUTPUT
5. Embedded Viaccess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
GB-4
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-5
GB
Main Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Installation . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Signal Status . . . . . . . . . .
1.2 Manual Scanning . . . . . . .
1.3 Auto Scanning . . . . . . . . .
1.4 Reset to Factory Defaults .
DTB-9405V
DTB-9405V
CONTENTS
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 6
DTB-9405V
DTB-9405V
CONNECTING YOUR “STB”
CONNECTING YOUR “STB”
1. LOCATION OF THE RECEIVER
Connecting Figure
Your STB should be placed under proper ventilation.
Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air,
resulting in overheating.
The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture,
rough handling or household pets.
Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.
The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH AERIALS
GB
You can connect the receiver to the following type of aerials:
Use a standard outdoor roof aerial intended for receiving channels between
VHF and UHF.
Because many older roof-mounted aerials may only receive a limited number
of channels, it is difficult or impossible to receive digital channels transmitted
on higher frequencies. If so, you may replace the roof aerial.
Some outdoor aerials are directed towards an analogue transmitter.
The aerial must be directed towards a digital TV transmitter.
It is not desirable to use indoor or window mounted aerials,
as it will be difficult or impossible to receive digital channels.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use Scart Cable.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked AV1(TV) to the respective SCART port on the TV.
Note : In some region, the digital terrestrial signal may be weak.
So you’d better use the antenna in which the booster was built, for watching
the weak signal channels.
4. CONNECTING YOUR VCR
To connect a VCR, the STB has been provided with SCART at the rear marked
“AV2(EXT)”.
Using a SCART connector, the VCR can be connected to the receiver.
5. INSERTING SMARTCARDS FOR VIACCESS SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have a valid Smartcard. This STB has
the Viaccess CAS embedded to view Viaccess programmes.
N o t e : Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.
GB-6
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-7
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 8
DTB-9405V
DTB-9405V
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Front Panel
1
Rear Panel
2
1
3
2
3
4
5
6
GB
1. Infrared Sensor
This is to receive the IR commands from the Remote Control Unit.
2. LED
When the LED light Red, the set-top box enters the standby mode.
When the LED light Green, it enters the operation mode.
3. Smart Card Slot
1 slot for Viaccess smartcard.
Note : Smart Cards are only distributed by service providers and special distributors,
not by SAMSUNG.
GB-8
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
1. ANT. IN
This is used to connect a terrestrial antenna.
2. ANT. LOOP
This is used to connect other receiver.
3. AV1(TV)
This is used to connect to your TV.
4. AV2(EXT)
This is used to connect to your VCR.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Output for connection to a digital amplifier.
6. AC MAINS
This is to plug in the AC mains power cord.
The input AC voltage range is 100V to 240V, 50Hz/60Hz supply.
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-9
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 10
DESCRIPTION
DTB-9405V
DTB-9405V
DESCRIPTION
Remote Control Unit
1. POWER
This is for switching the receiver
ON/STANDBY mode.
10. ALT(YELLOW)
This key is for selecting the soundtrack list for the current service.
This key functions same as the YELLOW key on the menu.
Press it once and sound track appears.
Press it twice and video track appears.
The sound and video track services are not provided for every
channel and depend on the conditions the operator is in.
This key is for displaying the help message in the sub-menu.
11. AUDIO(BLUE)
This key is for changing the Audio to the left, right or both channels,
This key functions same as the BLUE key on the menu.
2. 0-9 NUMERICAL keys
These keys are to enter numeric values
and to select the channel directly by
entering its number.
12. i (INFORMATION) This key is for displaying the program information box in the screen.
(RED)
This key functions same as the RED key on the menu.
Press it once and you can get simple information on the program.
Press it twice and you can get detailed information on the channel in
text box.
4. TV/RADIO
This key is for toggling between the TV
channel and Radio channel.
5. MUTE
This key is for toggling between
normal & muted audio.
13. MENU
This key is for opening up the menu or returning to the previous menu.
14. EXIT
6. FAV
Use the key to switch between favorite lists.
This key is for exiting a menu or returning to the previous menu or exiting
some banners.
15. OK
7. EPG
Electronic Program Guide key displays the
TV/Radio Program guide.
This key is for entering and confirming any data to the receiver in the
menu system. This key is for selecting the item. Press while viewing
TV and a list of channels is displayed.
16.
8. LAST
This key is for calling up directly whatever
channel you were watching from the list.
N o t e : When inserting batteries,
make sure that the polarity(+/-) is correct.
D
I
G
I
T
A
L
T
E
///
17. CH
9. TEXT(GREEN)
This key is for selecting the subtitle mode.
This key functions same as the GREEN
key on the menu.
Press it once and subtitle appears. You can
select the language you want using the
/ keys.
Press twice it. Then Teletext will be displayed
on TV Screen without operating anything
on TV. This Teletext can be displayed on TV
which doesn’t support Teletext functionality.
Press three times it. Then Teletext will be
available on TV. It means that Teletext can
be chosen by TV with TV RCU.
GB-10
R
R
E
S
T
R
I
These keys are for moving the highlight bar for selecting
options on the menu.
/CH
These keys are for changing channels.
18. VOL+/VOL-
These keys are for increasing or decreasing the volume.
19. TIMER
This key is for reserving events(programs) into timer(s) in EPG. If a event is
set in timer, it will be turned on/off automatically based on start/end time of
event. This key activates/deactivates timer(s) in EPG as toggle type.
After activating EPG screen by pressing ‘EPG’ key, you can select the
interesting event (program) using the / keys and / keys. Then,
press ‘TIMER’ key. If this event is reserved in the timer, ® is displayed
on the right corner of this event name. ‘EPG’ on ‘Event Repetition’ in
‘Time & Timer Settings’ menu is displayed, too.
However, if there is no event on EPG for the channel, this Timer can’t
be supported.
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-11
GB
3. PG+/PGThese keys are for moving up or down
pages on the menu and TV/Radio list.
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 12
1. Display Screen
3. Select Soundtrack
Before you can view the television program, you must perform the installation.
Therefore you will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following picture(banner)
each time you switch channels:
●
●
DTB-9405V
DTB-9405V
BASIC FUNCTIONS
BASIC FUNCTIONS
Press the YELLOW (ALT) key to see the soundtrack list.
Press the / and OK key to select one.
Channel Number
4. Select Videotrack
●
Signal Status
●
●
Program Information
Current Favorite
Press the YELLOW (ALT) key twice to see the videotrack list.
Press the / and OK key to select one.
The number of soundtrack in current channel
Press the RED ( i ) key in view mode.
Select the channel by pressing the NUMERICAL 0~9 keys or CH UP/DOWN keys and select
the TV/RADIO key to move to TV or Radio channel.
You will also see this picture each time you change channels.
When you press the TV/RADIO key on the Remote Control Unit, TV and Radio program are
toggled.
5. Service List
Detailed program information
●
●
●
Press the RED ( i ) key twice while you are viewing a program.
Press the OK key to while you are viewing a program.
Select list by pressing the TV/RADIO or FAV key.
The icon
behind the channel name symbolises
scrambled channel, and the
icon behind the
channel name symbolises lock channel.
First you will see the banner described above.
After the RED ( i ) key is pressed in the second time, detailed information for current program can
be displayed on another banner, if there is more information. When this information is more than
one page, PG+/PG- can be used for page up and down.
●
●
Note : This service depends on service provider.
2. Volume Control
Select the channel by pressing the / , PG+/PG-.
Press the OK key to watch that channel.
The colour key corresponds the following service list.
To control the volume level :
Press the / or VOL +/- keys to adjust the volume level.
● Press the MUTE key to turn to silence mode.
● Press the MUTE key again or / keys in order to cancel the mute function.
●
GB-12
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
●
GREEN (TEXT) key
: Favorites
●
YELLOW (ALT) key
: Alphabetical
●
BLUE (AUDIO) key
: Provider
●
RED ( i ) key
: Frequency
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-13
GB
●
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 14
BASIC FUNCTIONS
5.1 Service Favorites
6. Program Information
●
Press the GREEN (TEXT) key on the remote control unit to
select the Favorites list.
● Press the GREEN (TEXT) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a favorite group that
you want.
EPG-Electronic Program Guide
The electronic program guide gives you a channel list for the
channels.
5.2 Service Alphabetical
●
DTB-9405V
DTB-9405V
BASIC FUNCTIONS
Note : 1. This service depends on service provider.
2. After receiver recognized the GMT-time from the
signal which takes few seconds, it can display
correct EPG information.
Press the EPG key while you are viewing a program.
This function is displayed on the screen by using only time.
Press the YELLOW (ALT) key on the remote control unit to
select the Alphabetical list.
● Press the YELLOW (ALT) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Alphabetical group
that you want.
● GREEN
(TEXT) key: Green key is for moving back to the previous date.
● YELLOW
(ALT) key : Yellow key is for moving to the next coming date.
● BLUE(AUDIO)
● RED(
key can be used for page up, if there is more information than one page.
i ) key can be used for page down, if there is more information than one page.
Time interval can be adjusted by press keys as followings on EPG screen:
1 key: 1 hour and 30 minutes
2 key: 30 minutes
3 key: 15 minutes
With the TV/RADIO or FAV key you can browse among the various programs lists.
5.3 Service Provider
●
Select the channel by pressing / , PG+/PG- keys and press OK key to watch this channel.
Current event can be returned by pressing LAST key during moving events on this channel.
●
When the TIMER key on the remote control is pressed in the EPG screen, if the current channel
involves an event, timer is set immediately and the set timer is indicated on the EPG screen.
A program that has been set in this way is indicated on Timer Field of Time & Timer Setting.
●
Press the BLUE (AUDIO) key on the remote control
unit to select the Provider list.
● Press the BLUE (AUDIO) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Provider group that
you want.
7. Subtitle
When the current broadcasting program provides subtitle,
press the GREEN (TEXT) key to see the current subtitle
language list. If Subtitle is available on current program,
is displayed on the banner after changing program(channel)
or pressing the RED ( i ) key.
5.4 Service Frequency
●
Press the RED ( i ) key on the remote control unit to select
the Frequency list.
● Press the RED ( i ) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Frequency group
that you want.
To change the subtitle language:
●
Press the GREEN (TEXT) key to see the subtitle
language List.
● Use the / keys to select a subtitle language you want.
● Press the OK key and then the subtitle language you want is displayed.
The menu display is carefully created and user friendly to assure the easy operation
of the receiver by the user.
GB-14
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-15
GB
●
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 16
OPERATING THE RECEIVER
8. Teletext OSD
Get started for the first time
When the current broadcasting program provides Teletext OSD,
press the GREEN (TEXT) key twice to see the current
Teletext OSD list.
Before you can view the television or radio program, you must
perform the installation procedure first.
Therefore you will see only “Installation” at first when you plug in
your system.
The Easy Installation gives you the convenience of selecting
various country and language.
The menu will be displayed with the language you have selected.
To change the Teletext OSD:
●
●
Use the / keys to select a Teletext OSD you want.
Press the OK key and then the Teletext OSD you want is
displayed on the screen.
Select the country by pressing the / key.
The selected language will be applied on whole menu.
● When you are satisfied with the settings, select confirmation
by pressing / keys, then press the OK key. The message
“Installation procedure in progress. Please wait…” will be
displayed on the screen.
DTB-9405V
DTB-9405V
BASIC FUNCTIONS
●
●
When the current broadcasting program provides
Teletext VBI, press the GREEN (TEXT) key three times to see
the current Teletext VBI list.
To change the Teletext VBI:
Use the / keys to select a Teletext VBI you want.
● Press the OK key and then the Teletext VBI you want is
displayed on the screen.
●
Main Menu
After installing your antenna system and STB with appropriate
connectors.
Note : A television with TV functions supported shall be used.
The system shall operate with the subtitle turned off.
●
●
Plug in the AC main power and switch on the receiver.
Press the MENU key to bring up the main menu.
The following on screen display will appear:
10. Audio Mode
The sub menu topics will be displayed from 1 to 5.
For the sub-menus 1, 2 and 3 you need the PIN Code.
You can choose a mode among left, right or stereo using the
BLUE (AUDIO) key.
To change the audio mode:
●
●
Press the BLUE (AUDIO) key to select the left, right or stereo.
Press the EXIT key to save and escape from this menu.
GB-16
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-17
GB
9. Teletext VBI
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 18
OPERATING THE RECEIVER
1. Installation
1.2 Manual Scanning
This menu consists of 4 sub-menus:
Signal Status, Manual scanning, Auto scanning, and Reset to
Factory Default.
To tune-in new channels and weak signals, the STB has
been provided with the option “Manual Scanning” where
the channel data can be entered by the user.
●
●
Select “Installation” in the main menu mode to
select the sub menu.
● Enter the PIN Code.
●
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
Select the target Broadcasting channel for manual scanning.
After select option, press OK key to start the scan process.
1.3 Auto Scanning
To download channels automatically:
You can see the signal status for broadcasting channel you want.
●
Select the channel with Numerical (0 ~ 9) or / keys.
You can select the channel from 1 to 69.
● Current and max. signal appear on the screen.
●
Note : The level indicated in the “Signal Status” is only for
reference.
The signal quality may be adequate even though the level
indicated is not maximum.
Press OK key.
Auto Scanning menu will be displayed.
You should press OK key to store all channels into STB.
1.4 Reset to Factory Defaults
This to restore the factory set values in case the user has
encountered some problems after changing any values of
channel data and others which may be in error.
At the request window, if you press the OK key, the receiver
will be reset to factory default settings automatically.
Current and max. signal appear on the bottom of the window.
Note : This cause your previous settings to be deleted!
GB-18
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-19
GB
The sub menu “Auto Scanning” will enable download the
channels automatically.
1.1 Signal Status
●
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 20
OPERATING THE RECEIVER
2. Channel Organising
2.2 Add and Remove Favorite Channels
The “Channel Organising” menu has three functions:
The “Channel Organising” menu is used to delete All Channels
or to make Favorite channels or move Favorite channel as you
want.
You can immediately register the present channel to
the desired Favorite Group.
In addition, you can register a channel to multiple favorite
groups.
●
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
●
If you have not entered your own PIN Code 0000 applies,
which was set at the factory.
2.1 Delete All Channels
You can change TV list or Radio list by the TV/RADIO key and
change favorite list by the FAV key.
At the request window, press the OK key to delete
all channels and press the MENU / EXIT to exit.
●
●
When you press the TV/RADIO key, TV list and Radio list are toggled.
Press the FAV key to select another favorite list.
To delete channels from Favorite Group:
Select a channel list to delete with / or PG+/PG- keys.
Press the RED ( i ) key to delete the selected channel from the favorite channels.
● Press YELLOW (ALT) key for help.
●
●
2.3 Move Favorite Channels
You can move the position of the favorite channel you want.
●
●
●
●
●
●
GB-20
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
Select the TV/RADIO list with / keys.
Focus the TV/RADIO channel with / or PG+/PG- keys.
Select channel by pressing the RED ( i ) key.
Press the / or PG+/PG- keys to change the
position of the channel you want, and press the
OK key for confirmation.
If you want to return the channel to the initial position,
do not press the OK key but press the BLUE (AUDIO) key.
Press YELLOW (ALT) key for help.
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-21
GB
Select the desired Favorite Group(FAV1~FAV9)
using the FAV key.
● Select the desired channel list using the / or
PG+/PG- keys at the TV or RADIO list window.
● Press the RED ( i ) key and then register the selected
channel at the Favorite Group.
● Then press the OK key for confirmation.
Enter the PIN Code.
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 22
OPERATING THE RECEIVER
3. Parental Lock
3.2 Change STB PIN code
This “Parental Lock” feature sets viewing restrictions and
prevents unauthorized access to your STB through the
PIN (Personal Identification Number), which is a 4 digit number.
(The factory preset PIN Code : 0000)
To change the PIN Code, select the second option
“Change STB PIN code”.
This will take you to the following menu:
In this option, you need to enter the current PIN Code at the first
cursor, and at the second cursor enter the desired PIN Code.
To confirm, you need to enter the new PIN Code again.
On selecting this menu, you will have three options:
to set lock for any desired channel and to change your PIN value.
●
Enter PIN Code.
Please remember the PIN Code should be a 4 digit numerical
value.
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
3.1 Set Channel Lock
Press YELLOW (ALT) key for help.
Note : If you forget the PIN Code, contact your dealer or service provider.
Once you change password, please do not forget and keep well.
●
Select the TV or RADIO channel window by
pressing the / or TV/RADIO key.
● Focus the channel by pressing the / or PG+/PG- keys.
● Select the channel lock by pressing RED ( i ) key.
● Press the OK key for confirmation.
3.3 STB Maturity rating
This will lock the channel. Whenever you need to view
the channel, you will have to enter the PIN at the request
window.
After entering PIN Code to able to access a parental locked
channel, it will work on all parental locked channels.
It means that you can access all parental locked
channels with entering PIN Code on any parental locked
channel successfully.
The STB Maturity rating feature automatically locks out
programs that are deemed inappropriate for children.
The user must enter a PIN (Personal ID Number) before any
of the restrictions are set up or changed.
Press the / keys to select one of the viewer ages :
3 or less, from 4 to 17, 18 and more.
● The STB Maturity rating will automatically block certain
viewer age that are “more restrictive”.
For example, if you block “4” viewer age, then 3 or less
will automatically be blocked.
●
Press YELLOW (ALT) key for help.
To cancel the lock :
●
GB
THE FACTORY PRESET PIN CODE : 0 0 0 0.
●
●
Press the RED ( i ) key again in order to cancel the lock.
GB-22
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-23
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 24
OPERATING THE RECEIVER
4. System Setup
4.2 OSD Setting
This option enables you to change the factory preset system
settings as per your requirements.
You can set the OSD transparency, the display time,
Color Scheme and OSD Position.
●
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
Select OSD Transparency level.
The OSD Transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with the numeric keys, / keys or
PG+/PG- keys.
/ keys
: Setting in increment of 1%.
PG+/PG- keys : Setting in increment of 10%.
●
The “Language & Country Selection” option allows the user to
select country and the desired language of the OSD, Soundtrack,
Teletext, Subtitle or EPG.
●
●
●
●
●
To accommodate user from different regions speaking
different languages, OSD languages are available
5 languages.
Select country with / keys.
(You should select your country. As selected country, Channel
Frequency is different.)
To select the desired language menu, press the / keys
to change language and press the OK.
The OSD Language, Soundtrack, Teletext, Subtitle, or EPG
will vary according to the selected language.
Press YELLOW (ALT) key for help.
Set the display duration of the information(banner) box
displayed in the screen.
The time ranges from 0.5 to 60.0 seconds.
Setting is made with the numeric keys, / keys or PG+/PG- keys.
/ keys
: Adjusting in increment of 0.5 sec.
PG+/PG- keys : Adjusting in increment of 1 sec.
●
Press YELLOW (ALT) key for help.
●
Set the Color Scheme :
You can change color according to your preference.
(i.e background, text, symbol, line, etc)
/ keys :
select the color scheme mode.
Color scheme 1: changes the menu to sky blue color.
Color scheme 2: changes the menu to green color.
Color scheme 3: changes the menu to dark brown color.
User defined: Sets the color according to user preference.
EPG colors:
Sets the color in the EPG menu.
Note : Color scheme 1, 2 and 3 may be changed in the future
by upgrading software.
GB-24
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-25
GB
Note : This transparency is NOT applied to color scheme with
“User Defined” option.
4.1 Language & Country Selection
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 26
OPERATING THE RECEIVER
4.4 Time & Timer Setting
To set User defined mode or EPG color mode
●
Press the GREEN(TEXT) key.
The item which you want to change will appear.
● Move the item which you want to change using the / keys.
● Set the color you want using the / keys.
● Press the OK key to set.
1) Time
●
Place the cursor on this sub menu.
Press / keys to toggle between Auto and Manual Time
Zone set mode.
● If you will select Manual mode, press / to change local
time in Time Zone.
●
To see the help message, press the YELLOW(ALT) key.
OSD Position
●
GMT is referred to the standard time of Greenwich by
broadcasting signal. This cannot be changed.
Place the cursor on the position you want, and press the
/ keys or / keys until the screen moves to the position you want.
The screen will move to the position you want.
2) Timer
●
4.3 Media Settings
You can set the various Media settings you want.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Press the / keys to move the sub items and
press the / keys to select the option.
Press the OK key to confirm.
Press the MENU/EXIT keys to exit the menu.
TV system : PAL only.
Select the TV type according to your TV :
STANDARD 4 : 3 ratio or WIDE SCREEN 16 : 9 ratio type.
Select the aspect ratio conversion :
Letter Box, Pan & Scan, Mixed or Full.
Select the Video Signal Type :
Composite, Composite+RGB.
Select the Dolby digital auto selection : On or Off
Select the Subtitle automatic selection : On, Hard of Hearing or Off
Press YELLOW (ALT) key for help.
GB-26
D
I
●
●
●
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
Select the timer number on ‘Timer’ using / keys from 1 to 15.
Press the / keys to choose event repetition you want to
reserve : Daily, Every Sunday, Every Monday, Every Tuesday,
Every Wednesday, Every Thursday, Every Friday, Every Saturday, Once.
If the timer is set from EPG screen, EPG is displayed on ‘Event Repetition’.
Press the Numerical (0~9) keys to set the time you want and press the
/ keys to choose a switch time you want to reserve. If set time on ‘Switch-on
Time’ is same as one on ’Switch-off Time’, this timer works for 24 hours.
Select TV program to set the event program by pressing / keys.
When you press the TV/RADIO key, TV program and Radio program are toggled.
Even you can set timers on Daily and Every Monday or Every Sunday, etc.
The priority has the repetition event which is less. For example, when you set timers
on Once and daily, ‘Once’ will work in stead of ‘Daily’ at that day. If the timer is
running, ‘Running’ message with a timer number is displayed on ‘Timer’.
Press YELLOW (ALT) key for help.
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-27
GB
15 timers are supported including timer(s) from EPG.
●
●
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 28
TROUBLESHOOTING
4.5 System Information
If you have to contact your service provider or a service center
they might ask for information available from this menu.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
The following will be the on-screen display.
●
Problem
Possible cause
Solution of the problem
No display LED on
the front panel;
No power supply
Power cord
not plugged in correctly
Power cord plug in correctly
No pictures on the screen
Receiver in Standby mode;
SCART not connected tightly
to video output of television;
incorrect channel or video
output selected on television
Set receiver to “On”;
Check connection and correct;
Audio cord connected
incorrectly;
Volume level = 0;
Muting active
Check connection and correct;
Press YELLOW (ALT) key for help.
No sound
4.6 Software Upgrade
Check channel and video output and
correct (TV instruction manual)
Remote Control does not
operate directly
Batteries dead or inserted
incorrectly
Point remote control towards the
Receiver.
Replace batteries or insert correctly
Poor picture quality
Signal strength too low
Check the signal strength in
the “Installation” menu, correct
alignment of your antenna
●
On-Screen Error Message
“Searching for signal”
Antenna cable not connected
or not tight;
incorrect position of the
antenna;
Check connection and correct;
Receiver not yet set
Scanning of in “Installation” menu
On-Screen Error Message
“Channel data does not
exist.”
5. Embedded Viaccess
Check position and correct,
Check the signal strength in
the “Installation” menu
1) Change PIN Code:
Change the PIN Code of the Smartcard, if necessary.
2) Change Parental Rating:
Change the setting for the family filter, if necessary.
Note : This service is not offered by all channels.
DISPOSAL
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never
be disposed of with household refuse.
Please obtain appropriate information about the regulations in your community,
and dispose of all refuse in accordance with regulations at the separate
locations provided.
3) Change Lock indicator:
You can change the lock status of the Viaccess Smartcard.
4) Issuer Information:
Here you can call up all information stored on the Smartcard
by the publisher.
5) Authorization:
This option would indicate the authorization status of the Smartcard.
GB-28
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-29
GB
Increase volume on television set;
Press the MUTE key
You can download and upgrade the system software of the receiver through a specific channel
through a specific channel designated by the broadcaster.
The distributor will provide you with more information about that.
If you select to download a new software version, all your previous settings, access code and
favorite channels etc. will be erased! Downloading may take a while. During downloading, don’t
turn off the receiver.
Press YELLOW (ALT) key for help.
DTB-9405V
DTB-9405V
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00376A_GB
11/11/05
11:37 AM
Page 30
Power supply
Type :
Input Voltage :
Fuse rating :
Power Consumption :
Stand by :
DTB-9405V
DTB-9405V
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
SMPS
AC 100 - 240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6 AH
Max. 10W
7W
VIDEO
Video Type :
Interface :
Impedance :
Output level :
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75Ω
1Vp-p
Demodulator
AUDIO
COFDM DEMODULATION (DVB-T)
2K OR 8K
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Interface :
Impedance :
Output level :
Frequency response :
DIGITAL AUDIO (S/PDIF) :
RF Input
Input Connector :
Frequency range :
Input Signal Level :
Loop Through :
IEC, Female
50 ~ 860 MHz
-78 ~ -20 dBm
50 ~ 860 MHz, IEC, Male
MEMORY
Flash :
SDRAM :
Video decoder
System decoding :
Profile and level :
Data rate :
Video formats :
Picture resolution :
2 SCART (TV, VCR)
600Ω
3.0Vp-p max (controllable)
3dB (20~15kHz)
Connector : Fiber-Optic
2MB
8MB
PHISICAL SPECIFICATION
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Size (W x D x H) :
Weight (Net) :
233 x 176 x 38 mm
0.95Kg
Audio Decoder
System decoding :
Audio mode :
Sampling frequency :
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 layer I & II
single channel, dual channel, stereo,
joint stereo
32, 44.1, 48 KHz
Note : The specification of the STB may be changed without notice in advance.
GB-30
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-31
GB
Type :
FFT :
Code Rate :
Guard Intervals :