Electrolux EEB3210POX User manual

EEB3210POX
EOB2200BOX
EOB2200DOX
................................................ .............................................
SQ FURRË
UDHËZIMET PËR
2
PËRDORIM
EN OVEN
USER MANUAL
19
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TË DHËNA PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKSIONET E ORËS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKSIONET SHTESË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SI TË VEPROJMË NËSE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INSTALIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
3
1. TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të përhershëm.
• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndjesore ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse ata mbikëqyren nga një i rritur ose
nga një person që është përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e prekshme
janë të nxehta.
• Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve,
ju rekomandojmë që ta aktivizoni.
• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
• Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të zëvendësojë kabllon.
• Kur përdoret, pajisja nxehet nga brenda. Mos i prekni
elementet e nxehjes që gjenden në pajisje. Përdorni
gjithmonë doreza furre për t'i hequr ose për t'i futur
aksesorët apo enët për furrë.
• Mos përdorni pastrues me avull për ta pastruar
pajisjen.
4
www.electrolux.com
• Përpara shërbimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me energji elektrike.
• Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të
mprehta metalike për të pastruar xhamin e derës,
sepse këto mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë e cila
mund të rezultojë në krisjen e xhamit.
• Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
• Në mënyrë që të shmangni mundësinë e goditjes
elektrike, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara se
të zëvendësoni llambën.
2.
UDHËZIME PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM
Vetëm një person i kualifikuar
duhet ta instalojë këtë pajisje.
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisjen të dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie.
• Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
• Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar
nën dhe pranë strukturave të sigurta.
• Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
• Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit ose një elektricist
për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
• Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes, veçanërisht kur dera është e
nxehtë.
• Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
• Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
SHQIP
• Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
• Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
instaluese e cila ju lejon të shkëpusni
pajisjen nga rryma elektrike në të gjitha
polet. Pajisja instaluese duhet të ketë
një hapje kontakti me gjerësi minimale 3
mm.
2.2 Përdorimi
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi, djegiesh ose
goditjeje elektrike ose shpërthimi.
• Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Sigurohuni që vrimat e ajrimit nuk janë
të bllokuara.
• Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë
punës.
• Çaktivizojeni pajisjen pas çdo përdorimi.
• Tregoni kujdes kur hapni derën e
pajisjes ndërkohë që ajo është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
• Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
• Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
• Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të ruajtur sende.
• Mbajeni gjithmonë të mbyllur derën e
pajisjes kur pajisja është në punë.
• Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool mund
të krijoj një përzierje alkooli dhe ajri.
• Mos lejoni që pajisja të bjer në kontakt
me shkëndija apo flakë të hapura kur
hapni derën.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
• Për të parandaluar dëmtime ose
çngjyrime të smaltit:
– mos vendosni enë furre ose objekte
të tjera direkt në fundin e pajisjes.
5
– mos fusni letër alumini direkt në
pjesën e poshtme të pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim në
pajisje pasi të keni mbaruar gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose vendosni
aksesorët.
• Çngjyrimi i smaltit nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes. Ai nuk
konsiderohet defekt në kuptimin e ligjit
për garancinë.
• Përdorni një tigan të thellë për kek të
njomë. Lëngjet e frutave shkaktojnë
njolla që mund të jenë të përhershme.
2.3 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi, zjarri ose dëmtimi
të pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga
priza.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë. Ka
rrezik që panelet e xhamit të thyhen.
• Ndërrojini menjëherë panelet prej xhami
të derës kur janë të dëmtuara. Lidhuni
me Servisin.
• Tregoni kujdes kur ta hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
• Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
• Yndyra ose ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
të lagësht. Përdorni vetëm detergjente
neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të
ashpra, tretës ose objekte metalike.
• Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.
• Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
2.4 Drita e brendshme
• Lloji i llambës ose llambës halogjene të
përdorur për këtë pajisje, është vetëm
për pajisje elektroshtëpiake. Mos e
përdorni atë për ndriçim banese.
6
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM
Rrezik nga goditja elektrike.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
• Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
• Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
2
3
6 Llamba e furrës
4
7 Ventilatori
8 Pllaketa regjistruese
5
5
4
9
3
2
9 Pozicionet e raftit
6
3.1 Aksesorët e furrës
7
• Rafti me rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
• Tavë për pjekje
Për ëmbëlsira dhe biskota.
• Tava e skarës/pjekjes
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
1
8
1 Çelësi i funksioneve të furrës
2 Çelësi i kohëmatësit
3 Çelësi i temperaturës
4 Treguesi i temperaturës
5 Skarë
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM
Referojuni kapitujve të sigurisë.
4.1 Pastrimi paraprak
• Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbështetëset e rafteve që mund të
hiqen (nëse ka).
• Pastroni pajisjen përpara përdorimit të
parë.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
4.2 Parangrohja
Ngrohni paraprakisht pajisjen bosh për të
djegur yndyrën e mbetur.
1.
2.
3.
4.
Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
Lëreni pajisjen të punojë për 45
minuta.
Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
SHQIP
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Pajisja mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Kjo është normale.
7
Sigurohuni që të ketë ajrosje të
mjaftueshme.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM
Referojuni kapitujve të sigurisë.
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi i
pajisjes
1.
2.
3.
Çojeni çelësin e funksioneve të furrës
në funksionin e dëshiruar.
Çojeni çelësin e temperaturës në
temperaturën e dëshiruar.
Treguesi i temperaturës ndizet kur
temperatura e pajisjes rritet.
Për ta çaktivizuar pajisjen, kthejeni
çelësin e kontrollit të funksioneve të
furrës dhe çelësin e kontrollit të
temperaturës në pozicionin e fikjes.
5.2 Funksionet e furrës
Funksioni i furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Pajisja është e fikur.
Gatim
tradicional
Për të pjekur dhe skuqur në një nivel të furrës. Elementët
e nxehjes poshtë dhe lart vihen në punë njëkohësisht.
Gatim me ajrim
Për pjekjen dhe gatimin e ushqimeve me të njëjtën
temperaturë gatimi, duke përdorur më shumë se një
raft, pa përzierjen e erërave.
Pjekja në skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në sasi të
vogla në qendër të raftit. Për të thekur.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në sasi të
mëdha. Për të thekur. Funksionon elementi i plotë i
skarës.
Cilësimi për
pica
Për të bërë pica, quiche ose kek. Skara dhe elementi i
poshtëm japin nxehtësi të drejtpërdrejtë dhe ventilatori
qarkullon ajër të nxehtë për të gatuar shtresat e picave
ose mbushjet e kekëve.
Nxehtësia e
poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante ose të thekur.
Funksionon vetëm elementi i poshtëm i ngrohjes.
6. FUNKSIONET E ORËS
6.1 Treguesi i minutave +
Përfundimi i gatimit
Përdoreni për të cilësuar një kohë fikjeje
automatike për një funksion furre.
1.
2.
Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
Rrotullojeni dorezën e kohëmatësit
deri në fund, pastaj rrotullojeni deri te
periudha e nevojshme e kohës.
8
www.electrolux.com
3.
Kur të ketë përfunduar periudha e
kohës, do të dëgjohet një sinjal
akustik. Pajisja çaktivizohet.
: Rrotullojeni dorezën
Cilësimi normal
e kohëmatësit te
. Në këtë pozicion ju
e vini në punë pajisjen në mënyrë
manuale. Është i fikur Treguesi i minutave
+ Përfundimi i gatimit.
7. FUNKSIONET SHTESË
7.1 Ventilatori ftohës
Kur pajisja është në punë, ventilatori
ftohës aktivizohet automatikisht për t’i
mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta.
Nëse çaktivizoni pajisjen, ventilatori i
ftohjes mund të vazhdojë të punojë derisa
të ftohet temperatura në pajisje.
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
7.2 Termostati i sigurisë
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME
• Pajisja ka pesë nivele raftesh.
Numërojini nivelet e pajisjes duke filluar
nga poshtë.
• Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon vazhdimisht
avullin. Me këtë sistem bëhet i mundur
gatimi në një ambient me avull dhe i
mban gatesat të buta brenda dhe të
pjekura mirë nga jashtë. Ai ul kohën e
gatimit dhe konsumin e energjisë në
minimum.
• Në pajisje ose në panelet e dyerve prej
xhami mund të kondensohet lagështi.
Kjo është normale. Qëndroni gjithmonë
pak larg pajisjes kur hapni derën e
pajisjes ndërsa është në punë. Për të
ulur kondensimin, përdoreni pajisjen
bosh për 10 minuta para gatimit.
• Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
• Mos vendosni objekte drejtpërdrejt mbi
bazën e pajisjes dhe mos i mbuloni
pjesët e pajisjes me letër alumini gjatë
gatimit. Kjo mund të ndryshojë
rezultatet e pjekjes dhe mund të
shkaktojë dëmtimin e smaltit të furrës.
8.1 Pjekja e kekëve
• Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
• Nëse përdorni dy tava pjekjeje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh
mes tyre.
8.2 Gatimi i mishit dhe peshkut
• Përdorni një tavë të thellë për ushqimet
me shumë yndyrë, për të ruajtur furrën
nga njollat që mund të mos ikin më.
• Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se
ta shponi, në mënyrë që lëngu të mos
derdhet jashtë.
• Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa herë
që të thahet.
8.3 Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
SHQIP
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet më
të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë, kohët e
gatimit, etj.) për gatesat tuaja, recetat dhe
sasitë përkatëse kur përdorni pajisjen.
8.4 Tabela e pjekjes dhe e skuqjes
KEKË
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
9
Gatim me ajrim
Pozicioni Temp Pozicioni Temp
i raftit
[°C]
i raftit
[°C]
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
Recetat me
qull të rrahur
2
170
3
160
45 - 60
Në një formë
keku
Brumë i
shkrifët për
ëmbëlsirë
2
170
3
160
20 - 30
Në një formë
keku
Kek me
gjalpë
qumështi e
krem
bulmeti
1
170
1
160
70 - 80
Në një formë
keku prej 26
cm në një raft
me rrjetë
Kek me
mollë
(Ëmbëlsirë
me mollë)
2
170
2 (majtas
dhe
djathtas)
160
80 - 100
Në dy forma
keku prej 20
cm në një raft
me rrjetë1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
Në një tavë
pjekjeje
Ëmbëlsirë
me reçel
2
170
2 (majtas
dhe
djathtas)
165
30 - 40
Në një formë
keku 26 cm
Pandispanjë
2
170
2
160
50 - 60
Në një formë
keku 26 cm
Kek
krishtlindjesh
/Kek i pasur
me fruta
2
160
2
150
90 - 120
Në një formë
keku 20 cm1)
Kek me
kumbulla
1
175
2
160
50 - 60
Në një tavë
buke 1)
Kekë të
vegjël - në
një nivel
3
170
3
140 150
20 - 30
Në një tavë
pjekjeje
Kekë të
vegjël - në
dy nivele
-
-
2 dhe 4
140 150
25 - 35
Në një tavë
pjekjeje
10 www.electrolux.com
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Gatim me ajrim
Pozicioni Temp Pozicioni Temp
i raftit
[°C]
i raftit
[°C]
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
Biskota /
rripa brumi
të shkrifët në një nivel
3
140
3
140 150
30 - 35
Në një tavë
pjekjeje
Biskota /
rripa brumi
të shkrifët në dy nivele
-
-
2 dhe 4
140 150
35 - 40
Në një tavë
pjekjeje
Mafishe
3
120
3
120
80 - 100
Në një tavë
pjekjeje
Simite
3
190
3
180
15 - 20
Në një tavë
pjekjeje1)
Ekler
3
190
3
170
25 - 35
Në një tavë
pjekjeje
Torta të
sheshta
2
180
2
170
45 - 70
Në një formë
keku 20 cm
Kek i pasur
me fruta
1
160
2
150
110 - 120
Në një formë
keku 24 cm
Kek
"Viktoria"
1
170
1
160
50 - 60
Në një formë
keku 20 cm1)
Gatim me ajrim
Koha e
gatimit
[në
minuta]
1) Ngroheni paraprakisht furrën për 10 minuta.
BUKË DHE PICA
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Pozicion Temp Pozicioni Temp
i i raftit
[°C]
i raftit
[°C]
Shënime
Bukë e
bardhë
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 copë,
500 g për
copë1)
Bukë thekre
1
190
1
180
30 - 45
Në një tavë
buke
Pica
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Në një tavë
pjekjeje ose
tavë të thellë1)
Gurabije
3
200
3
190
10 - 20
Në një tavë
pjekjeje1)
1) Ngroheni paraprakisht për 10 minuta.
SHQIP
11
KREM I PJEKUR
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Gatim me ajrim
Pozicion Temp Pozicion Temp
i i raftit
[°C]
i i raftit
[°C]
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
Bazë brumi
2
200
2
180
40 - 50
Në një formë
Pite me
perime
2
200
2
175
45 - 60
Në një formë
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
Në një formë1)
Lazanja
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Në një formë1)
Kaneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Në një formë1)
Gatim me ajrim
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
1) Ngroheni paraprakisht për 10 minuta.
MISH
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Pozicion Temp Pozicion Temp
i i raftit
[°C]
i i raftit
[°C]
Mish lope
2
200
2
190
50 - 70
Në një raft me
rrjetë
Mish derri
2
180
2
180
90 - 120
Në një raft me
rrjetë
Viç
2
190
2
175
90 - 120
Në një raft me
rrjetë
Rosto viçi
angleze, e
pjekur pak
2
210
2
200
50 - 60
Në një raft me
rrjetë
Rosto viçi
angleze, e
pjekur
mesatarisht
2
210
2
200
60 - 70
Në një raft me
rrjetë
Rosto viçi
angleze, e
pjekur mirë
2
210
2
200
70 - 75
Në një raft me
rrjetë
Shpatull
derri
2
180
2
170
120 - 150
Me lëkurë
Kërci derri
2
180
2
160
100 - 120
Dy pjesë
Mish qengji
2
190
2
175
110 - 130
Kofshë
Pulë
2
220
2
200
70 - 85
I paprerë
Gjel deti
2
180
2
160
210 - 240
I paprerë
12 www.electrolux.com
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Gatim me ajrim
Pozicion Temp Pozicion Temp
i i raftit
[°C]
i i raftit
[°C]
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
I paprerë
Rosë
2
175
2
220
120 - 150
Patë
2
175
1
160
150 - 200
I paprerë
Lepur
2
190
2
175
60 - 80
I prerë në
copa
Lepur i egër
2
190
2
175
150 - 200
I prerë në
copa
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
I paprerë
Gatim me ajrim
Koha e
gatimit
[në
minuta]
Shënime
PESHK
LLOJI I
GATIMIT
Gatim
tradicional
Pozicion Temp Pozicion Temp
i i raftit
[°C]
i i raftit
[°C]
Troftë / Krap
deti
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 peshq
Peshk ton/
Salmon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileto
8.5 Pjekja në skarë
Nxehni paraprakisht furrën bosh
për 10 minuta, para gatimit.
Sasia
LLOJI I
GATIMIT
Pjekja në skarë
Koha e gatimit [në
minuta]
Copë
[g]
Pozicioni
i raftit
Temp
[°C]
Njëra
anë
Ana
tjetër
Biftek fileto
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftek
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Salsiçe
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kotëleta derri
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pulë (e ndarë në
2 pjesë)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Qebapë
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Gjoks pule
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Filetë peshku
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Sanduiçë të
thekur
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Bukë e thekur
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
SHQIP
13
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM
Referojuni kapitujve të sigurisë.
• Pastroni pjesën e përparme të pajisjes
me një copë të butë me ujë të ngrohtë
dhe një agjent pastrues.
• Për të pastruar sipërfaqet metalike
përdorni agjent të zakonshëm pastrimi.
• Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo
përdorimi. Më pas mund të pastroni
ndotjet më lehtë e të mos i lejoni të
digjen.
• Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
• Pastrojini të gjithë aksesorët e furrës
pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
• Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin, mos
i pastroni duke përdorur lëndë agresive,
sende me cepa të mprehta ose në
enëlarëse. Mund të dëmtohet shtresa
që nuk ngjit.
Pajisjet prej inoksi ose alumini:
Pastrojeni derën e furrës vetëm
me sfungjer të lagur. Thajeni me
leckë të butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund
të dëmtojnë sipërfaqen e furrës.
Pastroni panelin e kontrollit të
furrës duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
9.1 Pastrimi i guarnicionit të
derës
• Guarnicionin e derës kontrollojeni
rregullisht. Guarnicioni i derës ndodhet
rreth kornizën së hapësirës së furrës.
Mos e përdorni pajisjen nëse
guarnicioni i derës është i dëmtuar.
Lidhuni me Qendrën e Shërbimit.
• Për të pastruar guarnicionin e derës
shikoni informacionin e përgjithshëm
mbi pastrimin.
9.2 Llamba e furrës
PARALAJMËRIM
Bëni kujdes kur ndërroni llambën
e furrës. Ka rrezik goditjeje
elektrike.
Përpara se të zëvendësoni llambën e
furrës:
• Çaktivizoni furrën.
• Hiqni siguresat në kutinë e siguresave
ose çaktivizoni çelësin stakues.
Për të mos lejuar dëmtimin e
llambës së furrës dhe kapakut prej
xhami, vendosni një leckë në fund
të furrës.
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një pecetë për të
evituar djegien e mbetjeve të
yndyrshme mbi llambë.
1.
2.
3.
4.
Rrotullojeni kapakun prej xhami në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
për ta çmontuar.
Pastroni mbulesën prej xhami.
Zëvendësojeni llambën e furrës me
një llambë furre që i reziston
temperaturës 300°C.
Përdorni të njëjtin lloj llambe furre.
Montoni mbulesën prej xhami.
9.3 Pastrimi i derës së furrës
Dera e furrës është e përbërë nga dy
panele xhami. Mund të hiqni derën e
furrës dhe panelin e brendshëm prej
xhami për ta pastruar.
KUJDES
Mos e përdorni pajisjen pa panelin
e xhamit.
Dera e furrës mund të mbyllet
nëse përpiqeni të hiqni panelet e
brendshme prej xhami, përpara se
të hiqni derën e furrës.
14 www.electrolux.com
Çmontimi i derës së furrës dhe panelit prej xhami
1.
Hapeni derën plotësisht dhe mbani dy
menteshat e derës.
2.
Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy
menteshat.
3.
Mbyllni derën e furrës në pozicionin e
parë të hapjes (përgjysmë). Pastaj
tërhiqeni atë përpara dhe hiqeni
derën nga foleja.
SHQIP
15
4.
Vendoseni derën mbi një cohë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
5.
Lironi sistemin bllokues për të hequr
panelet e brendshme prej xhami.
6.
Rrotullojini dy mbërthyeset 90° dhe
nxirrini ato nga foletë e tyre.
7.
Ngrini me kujdes (hapi 1) dhe hiqni
(hapi 2) panelin prej xhami.
Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshijini panelin prej xhami me
kujdes.
90°
8.
1
2
16 www.electrolux.com
Montimi i derës dhe panelit të xhamit
Kur të ketë përfunduar procedura e
pastrimit, montoni panelin prej xhami dhe
derën e furrës. Kryejini hapat e mësipërm
sipas rendit të kundërt.
Zona e afishimit duhet të vendoset
përballë pjesës së brendshme të derës.
Sigurohuni që pas instalimit sipërfaqja e
kornizës së panelit prej xhami në ana e
printuar të mos jetë e ashpër kur e prekni.
Sigurohuni që të instaloni saktë në
mbajtëse panelin e brendshëm prej
xhami. Referojuni figurës.
10. SI TË VEPROJMË NËSE…
PARALAJMËRIM
Referojuni kapitujve të sigurisë.
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja nuk punon.
Pajisja nuk është
aktivizuar.
Aktivizoni pajisjen.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Pajisja nuk punon.
Nuk është vendosur
programuesi Kujtuesi i
minutave + Përfundimi i
gatimit.
Vendosni programuesin
Kujtuesi i minutave +
Përfundimi i gatimit.
Referojuni kapitullit
"Funksionet e orës".
Pajisja nuk punon.
Ka rënë siguresa në
kutinë e siguresave të
shtëpisë.
Kontrolloni siguresat.
Nëse siguresa bie më
shumë se një herë,
kontaktoni një elektricist
të kualifikuar.
Llamba e furrës nuk
punon.
Llamba e furrës është me
defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës
grumbullohet avull dhe
bulëza të kondensuara.
I keni lënë ushqimet në
furrë për shumë kohë.
Mos i mbani gatimet në
furrë për më shumë se
15-20 minuta pas
përfundimit të gatimit.
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
lidhuni me shitësin tuaj ose qendrën e
shërbimit.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së pajisjes.
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
SHQIP
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
17
11. TË DHËNA TEKNIKE
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
12. INSTALIMI
PARALAJMËRIM
Referojuni kapitujve të sigurisë.
12.1 Montimi
548
558
20
600
min. 550
20
min. 560
573
589
A
B
594
5
590
min. 550
20
min. 560
12.2 Instalimi elektrik
PARALAJMËRIM
Instalimin elektrik duhet ta kryejë
vetëm një person i kualifikuar.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi
nëse nuk i ndiqni masat e sigurisë
të përshkruara në kapitullin "Të
dhëna për sigurinë".
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
18 www.electrolux.com
12.3 Kablloja
Fuqia totale
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Për pjesën e kabllon shikoni fuqinë totale
(te etiketa e specifikimeve) dhe te tabela:
Fuqia totale
maksimumi
1380 W
Pjesa e kabllos
3 x 0,75 mm²
Pjesa e kabllos
maksimumi
2300 W
3 x 1 mm²
maksimumi
3680 W
3 x 1,5 mm²
Teli i tokëzimit (jeshil/të verdhë) duhet të
jetë 2 cm më i gjatë se telat e fazës dhe të
nulit (blu dhe kafe).
13. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
ENGLISH
19
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLOCK FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADDITIONAL FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
23
23
24
24
25
25
29
32
33
33
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
20 www.electrolux.com
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with
the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• Only a qualified person must install this appliance and
replace the cable.
• Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the
appliance. Always use oven gloves to remove or put in
accessories or ovenware.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Before maintenance cut the power supply.
ENGLISH
21
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the glass door since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• The sides of the appliance must stay
adjacent to appliances or to units with
the same height.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Do not let mains cables to come in
touch with the appliance door, specially
when the door is hot.
• The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a
way that it cannot be removed without
tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
22 www.electrolux.com
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Deactivate the appliance after each
use.
• Be careful when you open the appliance door while the appliance is in operation. Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open
door.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• Always keep the appliance door closed
when the appliance is in operation.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can
cause a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other objects
in the appliance directly on the bottom.
– do not put aluminium foil directly on
the bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
– be careful when you remove or install
the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect on the performance of the appliance. It is not a defect in the sense of
the warranty law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be permanent.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of injury, fire or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There
is the risk that the glass panels can
break.
• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged. Contact the Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if applicable) with any kind of detergent.
2.4 Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for
household appliances. Do not use it for
house lighting.
WARNING!
Risk of electrical shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same specifications.
ENGLISH
23
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
5 Grill
4
6 Oven lamp
7 Fan
5
5
4
9
3
2
6
7
1
8
1 Knob for the oven functions
2 Knob for the timer
3 Knob for the temperature
4 Temperature indicator
8 Rating plate
9 Shelf positions
3.1 Oven accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Baking tray
For cakes and biscuits.
• Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
4. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
1.
2.
4.1 Initial cleaning
• Remove all accessories and removable
shelf supports (if applicable).
• Clean the appliance before first use.
Refer to the chapter "Care and
cleaning".
4.2 Preheating
Preheat the empty appliance to burn off
the remaining grease.
3.
Set the function
and the maximum
temperature.
Let the appliance operate for 45 minutes.
Set the function
and the maximum
temperature.
4. Let the appliance operate for 15 minutes.
Accessories can become hotter than usually. The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow is sufficient.
24 www.electrolux.com
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
5.1 Activating and deactivating
the appliance
1.
2.
3.
Turn the oven functions control knob
to an oven function.
Turn the temperature control knob to
a temperature.
The temperature indicator comes on
while the temperature in the appliance
increases.
To deactivate the appliance, turn the
oven functions control knob and the
temperature control knob to the Off
position.
5.2 Oven functions
Oven function
Application
Off position
The appliance is off.
Conventional
Cooking
To bake and roast on one oven level. The top and bottom heating elements operate at the same time.
Fan Cooking
To roast or roast and bake food with the same cooking
temperature, on more than one shelf, without flavour
transference.
Grilling
To grill flat food items in small quantities in the middle of
the shelf. To make toast.
Fast Grilling
To grill flat food items in large quantities. To make toast.
The full grill element operates.
Pizza Setting
To make pizza, quiche or pie. The grill and bottom element provide direct heat and the fan circulates the hot
air to cook the pizza toppings or pie filling.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy or crusty bottom. Only the
bottom heating element operates.
6. CLOCK FUNCTIONS
6.1 Minute Minder + End of
Cooking
Use it to set an automatic switch-off time
for an oven function.
1. Set an oven function and the temperature.
2. Turn the knob for the timer as far as it
goes, then turn it to necessary time
period.
3.
After the time period is completed, an
acoustic signal sounds. The appliance
deactivates.
: Turn the knob for
Normal setting
the timer to
. In this position you operate the appliance manually. The Minute
Minder + End of Cooking is off.
ENGLISH
25
7. ADDITIONAL FUNCTIONS
7.1 Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you deactivate the appliance, the cooling fan
continues to operate until the temperature
in the appliance cools down.
overheating. To prevent this, the oven has
a safety thermostat which interrupts the
power supply. The oven activates again
automatically when the temperature
drops.
7.2 Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or defective components can cause dangerous
8. HELPFUL HINTS AND TIPS
• The appliance has five shelf levels.
Count the shelf levels from the bottom
of the appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly
recycles the steam. With this system
you can cook in a steamy environment
and keep the food soft inside and crusty outside. It decreases the cooking
time and energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is normal. Always stand back from the appliance when you open the appliance
door while cooking. To decrease the
condensation, operate the appliance for
10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of
the appliance.
• Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put aluminium foil on the components when you
cook. This can change the baking results and cause damage to the enamel.
8.1 Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4
of the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
8.2 Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can
be permanent.
• Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into
the deep pan. To prevent the smoke
condensation, add water each time after it dries up.
8.3 Cooking times
Cooking times depend on the type of
food, its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when
you cook. Find the best settings (heat setting, cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you
use this appliance.
26 www.electrolux.com
8.4 Baking and roasting table
CAKES
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
Fan Cooking
Cooking
time
Shelf po- Temp Shelf po- Temp
[min]
sition
[°C]
sition
[°C]
Notes
Whisked
recipes
2
170
3
160
45 - 60
In a cake
mould
Shortbread
dough
2
170
3
160
20 - 30
In a cake
mould
Buttermilk
cheesecake
1
170
1
160
70 - 80
In a 26 cm
cake mould
on a wire shelf
Apple cake
(Apple pie)
2
170
2 (left and
right)
160
80 - 100
In two 20 cm
cake moulds
on a wire
shelf1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
In a baking
tray
Jam-tart
2
170
2 (left and
right)
165
30 - 40
In a 26 cm
cake mould
Sponge
cake
2
170
2
160
50 - 60
In a 26 cm
cake mould
Christmas
cake / Rich
fruit cake
2
160
2
150
90 - 120
In a 20 cm
cake mould1)
Plum cake
1
175
2
160
50 - 60
In a bread tin
1)
Small cakes
- one level
3
170
3
140 150
20 - 30
In a baking
tray
Small cakes
- two levels
-
-
2 and 4
140 150
25 - 35
In a baking
tray
Biscuits /
pastry strips
- one level
3
140
3
140 150
30 - 35
In a baking
tray
Biscuits /
pastry strips
- two levels
-
-
2 and 4
140 150
35 - 40
In a baking
tray
Meringues
3
120
3
120
80 - 100
In a baking
tray
Buns
3
190
3
180
15 - 20
In a baking
tray1)
ENGLISH
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
27
Fan Cooking
Cooking
time
Shelf po- Temp Shelf po- Temp
[min]
sition
[°C]
sition
[°C]
Notes
Eclairs
3
190
3
170
25 - 35
In a baking
tray
Plate tarts
2
180
2
170
45 - 70
In a 20 cm
cake mould
Rich fruit
cake
1
160
2
150
110 - 120
In a 24 cm
cake mould
Victoria
sandwich
1
170
1
160
50 - 60
In a 20 cm
cake mould1)
1) Preheat the oven for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
Fan Cooking
Cooking
time
Shelf po- Temp Shelf po- Temp
[min]
sition
[°C]
sition
[°C]
Notes
White bread
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 pieces,
500 gr per
piece1)
Rye bread
1
190
1
180
30 - 45
In a bread tin
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
In a baking
tray or a deep
pan1)
Scones
3
200
3
190
10 - 20
In a baking
tray1)
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
Shelf
position
Fan Cooking
Cooking
time
Temp Shelf po- Temp
[min]
[°C]
sition
[°C]
Notes
Pasta flan
2
200
2
180
40 - 50
In a mould
Vegetable
flan
2
200
2
175
45 - 60
In a mould
Quiches
1
180
1
180
50 - 60
In a mould1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
In a mould1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
In a mould1)
28 www.electrolux.com
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
Fan Cooking
Shelf
Temp
Shelf
position [°C] position
Temp
[°C]
Cooking
time
[min]
Notes
Beef
2
200
2
190
50 - 70
On a wire shelf
Pork
2
180
2
180
90 - 120
On a wire shelf
Veal
2
190
2
175
90 - 120
On a wire shelf
English roast
beef, rare
2
210
2
200
50 - 60
On a wire shelf
English roast
beef, medium
2
210
2
200
60 - 70
On a wire shelf
English roast
beef, well
done
2
210
2
200
70 - 75
On a wire shelf
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120 - 150
With rind
Shin of pork
2
180
2
160
100 - 120
Two pieces
Lamb
2
190
2
175
110 - 130
Leg
Chicken
2
220
2
200
70 - 85
Whole
Turkey
2
180
2
160
210 - 240
Whole
Duck
2
175
2
220
120 - 150
Whole
Goose
2
175
1
160
150 - 200
Whole
Rabbit
2
190
2
175
60 - 80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
2
175
90 - 120
Whole
Cooking
time
[min]
Notes
FISH
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
Shelf
Temp
position [°C]
Fan Cooking
Shelf
position
Temp
[°C]
Trout / Sea
bream
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fish
Tuna fish /
Salmon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fillets
8.5 Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
ENGLISH
Quantity
Grilling
29
Cooking time [min]
TYPE OF DISH Pieces
[g]
Shelf position
Temp
[°C]
1st side
2nd side
Fillet steaks
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Beef steaks
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Sausages
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
Pork chops
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Chicken (cut in
2)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Kebabs
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Breast of chicken
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
max.
20 - 30
-
Fish fillet
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
Toasted sandwiches
4-6
-
4
max.
5-7
-
Toast
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a cleaning agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent.
• Clean the oven interior after each use.
Then you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories after each
use and let them dry. Use a soft cloth
with warm water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do
not clean them using aggressive
agents, sharp-edged objects or a dishwasher. It can destroy nonstick coating.
Stainless steel or aluminium
appliances:
Clean the oven door with a wet
sponge only. Dry it with a soft
cloth.
Do not use steel wool, acids or
abrasive materials, as they can
cause damage to the oven surface. Clean the oven control panel
with the same precautions.
9.1 Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket. The door gasket is around the
frame of the oven cavity. Do not use the
appliance if the door gasket is damaged. Contact the Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
30 www.electrolux.com
9.2 Oven lamp
WARNING!
Be careful when you change the
oven lamp. There is a risk of electrical shock.
Before you change the oven lamp:
• Deactivate the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or
deactivate the circuit breaker.
Put a cloth on the bottom of the
oven to prevent damage to the
oven light and glass cover.
Always hold the halogen lamp
with a cloth to prevent grease residue from burning on the lamp.
1.
2.
3.
4.
Clean the glass cover.
Replace the oven light bulb with an
applicable 300 °C heat-resistant oven
light bulb.
Use the same oven lamp type.
Install the glass cover.
9.3 Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal glass panel to clean it.
CAUTION!
Do not use the appliance without
the glass panel.
The oven door can close if you try
to remove the internal glass panel
before you remove the oven door.
Turn the glass cover counterclockwise to remove it.
Removing the oven door and the glass panel
1.
Open the door fully and hold the two
door hinges.
2.
Lift and turn the levers on the two
hinges.
ENGLISH
90°
31
3.
Close the oven door to the first opening position (halfway). Then pull forward and remove the door from its
seat.
4.
Put the door on a soft cloth on a stable surface.
5.
Release the locking system to remove the internal glass panel.
6.
Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
32 www.electrolux.com
7.
8.
1
Carefully lift (step 1) and remove (step
2) the glass panel.
Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
2
Installing the door and the glass panel
When the cleaning is completed, install
the glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the
inner side of the door. Make sure that after the installation the surface of the glass
panel frame on the screen-printing zones
is not rough when you touch it.
Make sure that you install the internal
glass panel in the seats correctly. Refer to
the illustration.
10. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not
operate.
The appliance is not activated.
Activate the appliance.
Refer to the chapter "Daily Use".
The appliance does not
operate.
The Minute Minder + End
of Cooking programmer
is not set.
Set the Minute Minder +
End of Cooking programmer. Refer to the chapter
"Clock functions".
The appliance does not
operate.
The fuse in the fuse box
is released.
Do a check of the fuse. If
the fuse is released more
than one time, contact a
qualified electrician.
The oven lamp does not
operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
ENGLISH
Problem
Possible cause
Steam and condensation
collect on the food and in
the oven.
Remedy
You left the dish in the
oven for too long.
If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or the
service centre.
Do not keep the dishes in
the oven for longer than
15 - 20 minutes after the
cooking ends.
The necessary data for the service centre
is on the rating plate. The rating plate is
on the front frame of the appliance cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
11. TECHNICAL DATA
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
12. INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
12.1 Building In
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
33
34 www.electrolux.com
This appliance is supplied with a main
plug and a main cable.
600
12.3 Cable
min. 550
20
Cable types applicable for installation or
replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the
total power (on the rating plate) and to the
table:
min. 560
A
Total power
B
Section of the cable
maximum 1380 3 x 0.75 mm²
W
maximum 2300 3 x 1 mm²
W
maximum 3680 3 x 1.5 mm²
W
12.2 Electrical installation
The earth cord (green / yellow cable) must
be 2 cm longer than phase and neutral
cables (blue and brown cables).
WARNING!
Only a qualified person must do
the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety
precautions from the chapter
"Safety Information".
13. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
ENGLISH
35
397232101-E-192013
www.electrolux.com/shop