Electrolux EOB96001 User manual

návod k použití
user manual
kasutusjuhend
Trouba
Oven
Ahi
EOB96001
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
2
5
5
6
12
18
Co dělat, když...
23
Technické údaje
25
Instalace
25
Poznámky k ochraně životního prostředí
26
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte
tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj
majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu
se spotřebičem i v případě jeho stěhování
nebo prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
nesprávnou instalací či chybným používáním spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší
osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí
pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a
pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby si děti
hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah
dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo
je-li spotřebič v provozu, nedovolte z důvodu vysokých teplot, aby se k němu
přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek,
používejte ji. Zabráníte tak dětem a
zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo
poškození spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte
autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění
osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě
nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na
dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze
spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by
dojít k porušení záruky.
• Vždy dodržujte zákony, vyhlášky, směrnice nebo normy platné v zemi použití
spotřebiče (bezpečnostní nebo recyklační
směrnice, bezpečnostní normy pro elektrická nebo plynová zařízení atd.).
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče dávejte pozor.
Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice. Netahejte spotřebič
za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
electrolux 3
• Je nutné instalovat správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), spouštěče uzemnění
a stykače.
• Části ochrany proti úrazu elektrickým
proudem musejí být upevněny tak, aby je
nešlo odstranit bez nástrojů.
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Instalujte spotřebič zadní stranou a jednou boční stranou směrem k vyššímu
spotřebiči. Druhou stranu je nutné umístit
ke spotřebiči, který je stejně vysoký.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na
podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste zabránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od
stejného výrobce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší
domácí elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém
štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému
proudu.
• Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce
se kabely nesmí dotýkat horkých dvířek
spotřebiče nebo být v jejich blízkosti.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový
kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku
(pokud je jí spotřebič vybaven).
Používání
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v
domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo
hliníku). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo
požáru.
• Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá
na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se topných
prvků ve spotřebiči. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádob používejte
rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství
trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili
smalt trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření
dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry.
Hrozí nebezpečí popálení.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče, a tak se
nejedná o závadu z hlediska ustanovení
záruky.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na
dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou fólií;
– nenalévejte horkou vodu přímo do
spotřebiče;
– po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
• Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k jeho
kontaktu s vodou. Nepoužívejte
spotřebič, máte-li mokré ruce.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Pečení v páře
• Během vaření v páře neotvírejte dvířka
trouby. Může dojít k úniku páry. Hrozí ne-
4 electrolux
bezpečí popálení. Vlhkost páry může poškodit kusy kuchyňského vybavení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič
již chladný. Hrozí nebezpečí popálení.
Mohlo by dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě.
Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou
způsobit požár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení
stavu povrchového materiálu.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany
majetku čistěte spotřebič pouze vodou a
mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky
nebo prostředky, které mohou způsobit
korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení,
ostré předměty, abrazivní čisticí
prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky ani kovové
škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně
se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek,
zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné
je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí
spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li
při přípravě jídla v troubě přísady obsahu-
jící alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo
hliníku).
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nelze je používat
pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a
speciálně určenou pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte
spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte
tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly
děti nebo malá zvířata. Hrozí nebezpečí
udušení.
electrolux 5
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
2
3
4
1
5
11
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Zásobník na vodu
Kontrolky zásobníku na vodu
Elektronický programátor
Gril
Žárovka trouby
Sonda pro vypouštění vody
Ventil pro vypouštění vody
Typový štítek
Ventilátor
Vývod páry
8
7
Příslušenství trouby
• Rošt trouby
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
• Mělký plech na pečení
Na koláče a drobné pečivo.
• Hluboký plech na pečení
Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku.
• Vyjímatelné vysunovací kolejničky
Zasunují se do nich rošty či plechy.
• Dietní zapékací mísa
Pro pečení v kombinaci s párou.
• Trysky
Pro pečení v kombinaci s párou a pro
přímé vaření v páře.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Nastavení a změna času
Před použitím trouby nejprve nastavte
čas.
Po připojení trouby k elektrické síti nebo po
výpadku elektrického proudu symbol času
a
automaticky bliká.
nebo
.
Nastavte správný čas pomocí
Změna času
1. Dotkněte se opakovaně tlačítka
, dokud nezačne blikat symbol
a
.
2. Nastavte správný čas pomocí
nebo
.
6 electrolux
1
2
Po asi pěti sekundách se na hodinách ukáže čas a blikání přestane.
Důležité Denní čas můžete nastavit, jen
když je trouba vypnutá.
Předehřátí
1. Nastavte funkci
2. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně jedné hodiny.
3. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně deseti minut.
5. Nastavte funkci
a maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin
po dobu přibližně deseti minut.
Tímto se spálí jakékoliv usazeniny ve
spotřebiči. Příslušenství může být víc horké
než obvykle. Když spotřebič předehříváte
poprvé, může vydávat zápach nebo kouř.
To je normální jev. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
a maximální teplotu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Displej
1
Tlačítko
2
3
Funkce
ZAP/VYP
VOLIČ FUNKCÍ
RYCHLOOHŘEV
HODINY
/
1 Funkce pečení
2 Teplota
3 Čas
PLUS, MINUS
Popis
K zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
K nastavení funkce trouby.
K zapnutí funkce rychloohřevu.
K nastavení funkce hodin.
K nastavení hodnot (teploty a času).
Dotekové ovladače
Všechny funkce trouby se ovládají pomocí
dotekových ovladačů. Použijte je k nastavení kombinace funkce pečení, teploty a automatického časování.
Dávejte pozor, abyste vždy stiskli pouze
jedno ovládací tlačítko.
K nastavení funkce pečení se dotkněte
ovladače a podržte ho.
Nastavení funkce trouby
Zapnutí/vypnutí
Spotřebič zapnete nebo vypnete zmáčknu.
tím tlačítka
1. Opakovaně zmáčkněte
, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce
trouby.
Na displeji se zobrazí automatická teplota. Pokud ji do přibližně pěti sekund nezměníte, spotřebič začne pracovat.
1
2
electrolux 7
2. Teplotu změníte zmáčknutím tlačítka
nebo
.
Při výpadku proudu uchovává elektronický programátor všechna nastavení
po dobu asi 3 minut. Po více než třech
minutách, kdy je spotřebič bez proudu,
musíte nastavení zadat znovu (spolu s
aktuálním denním časem).
Funkce trouby
Funkce trouby
Světlo
Popis
Svítí bez jakékoliv zapnuté funkce pečení.
Horký vzduch
Pečení masa nebo moučníků, které vyžadují stejnou teplotu pečení na několika roštech bez mísení vůní.
Klasické pečení
Teplo přichází z horního i dolního topného článku. Pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Vnitřní gril
Grilování s ventilátorem
Grilování malého množství plochých kousků
uprostřed roštu. Opékání topinek.
Teplota trouby: 200—250 °C
Topný článek grilu a ventilátor trouby zajišťují
proudění horkého vzduchu kolem jídla. Pečení
velkých kusů masa.
Důležité Maximální teplota při této funkci je 200
°C.
Pizza
Dolní ohřev působí přímo na spodek pizzy a různých slaných plněných koláčů, zatímco ventilátor zajišťuje oběh vzduchu za účelem propečení
jejich náplně.
Velký gril
Je zapnutý celý topný článek grilu. Grilování plochých kusů ve velkém množství. Opékání topinek.
Teplota trouby: 200—250 °C
Dolní topný
článek
Teplo přichází pouze ze spodní části trouby. Pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou.
Horní topné těleso
Teplo přichází pouze z horní části trouby. Dopečení hotových jídel.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Vhodné pro rozmrazování choulostivých potravin, které by mohlo horko poškodit, např. dortů
se šlehačkou, mražených koláčů a dortů, chleba
a jiných kynutých výrobků.
Vaření v páře
Příprava jídel v páře.
Teplota trouby: 130—230 °C
Nastavení funkcí hodin
8 electrolux
1
2
4. Zmáčknutím
vypněte spotřebič.
Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně zmáčkněte
, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce
.
hodin a symbol
2. Stiskněte opakovaně „
“, dokud se
nezobrazí čas „00:00“.
1. Nastavte funkci a teplotu trouby (není
nutné u funkce Minutka). Viz „Nastavení
funkce trouby“.
2. Opakovaně zmáčkněte
, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce
hodin.
3. K nastavení času pro funkci Minutka
,
nebo Ukončení
zmáčkněte
Trvání
nebo
.
tlačítko
Symbol příslušné funkce hodin se rozsvítí.
Po uplynutí nastaveného času symbol
pro funkci hodin zabliká a na dvě minuty
zazní zvukový signál. Signál vypnete
zmáčknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka.
Při zapnutých funkcí Trvání
a Ukonse spotřebič vypne automaticčení
ky.
Funkce hodin
Použití
Denní čas
Ukazují čas. Nastavení, změna nebo kontrola času.
Minutka
Odpočítávání času.
Po uplynutí nastaveného času zazní signál.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
Délka
Nastavení délky zapnutí trouby.
Konec
Nastavení času vypnutí funkce trouby.
Funkce Délka
a Konec
lze použít
současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí
trouby. V tomto případě nejprve na, pak Konec
.
stavte funkci Délka
Vaření v páře
1. Zvolte funkci „pára“
2. Co nejvíce vytáhněte zásobník vody.
Naplňte zásobník vodou, dokud se nerozsvítí kontrolka Plný zásobník. Maximální kapacita zásobníku je 0,8 l. To
stačí přibližně na 40-45 minut pečení.
electrolux 9
Podrobnější informace naleznete v části
„Vaření v páře“.
Vyprázdnění zásobníku na vodu
Důležité Před vyprázdněním zásobníku na
vodu se ujistěte, že je spotřebič vychladlý.
1. Připravte si sondu pro vypouštění vody.
Na jeden konec nasaďte spojku (A).
C
A
Zásobník plňte pouze pitnou vodu. Nepoužívejte filtrovanou, destilovanou, demineralizovanou vodu nebo jiné kapaliny.
B
Pozor Nenalévejte do zásobníku na
vodu hořlavé kapaliny nebo kapaliny s
obsahem alkoholu (grappa, whisky,
koňak apod.).
3. Zasuňte zásobník na vodu zpět do jeho
původní polohy.
2. Druhý konec sondy (B) umístěte do nádoby.
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (A) zasuňte do vypouštěcího ventilu (C).
4. Když voda přestane vytékat, vytáhněte
spojku z ventilu.
4. Připravte jídlo ve vhodných nádobách.
Viz tabulka pro vaření v páře.
5. Po každém vaření v páře zásobník vody
vyprázdněte.
Pozor Po každém vaření v páře
vyčkejte alespoň 30 minut, aby z
ventilu pro vypouštění vody neunikla
horká voda.
Kontrolka „Plný zásobník na vodu“
Tato kontrolka ukazuje, že je trouba připravená k vaření v páře.
Kontrolka „Prázdný zásobník na vodu“
Tato kontrolka ukazuje, že je zásobník
prázdný a je nutné ho doplnit.
Upozornění Vypuštěnou vodu
nepoužívejte pro opětovné naplnění
zásobníku.
I když svítí kontrolka prázdného zásobníku na vodu
, neznamená to, že je
zásobník úplně prázdný. Vyčkejte, dokud voda z vypouštěcího ventilu
nepřestane vytékat.
Příslušenství pro vaření v páře
Příslušenství obsahuje:
– Dietní zapékací mísa pro pečení v kombinaci s párou. Skládá se z dvoudílné speciální mísy s otvorem pro zasunutí trysky
(B) a kovového roštu, který se pokládá na
dno zapékací mísy.
10 electrolux
B
– Trysky a gumová hadice (A) pro pečení v
kombinaci s párou (B) a pro přímé vaření
v páře (C).
A
B
Vložte zapékací mísu na první nebo druhou
úroveň roštu od spodu. Zkontrolujte, zda
gumová hadice není skřípnutá nebo se nedotýká některého z topných článků v horní
části trouby. Nastavte troubu na funkci
vaření v páře.
Přímé vaření v páře
Vložte jídlo, které chcete uvařit, na kovový
rošt uvnitř zapékací mísy. Přidejte trochu
vody. Zasuňte trysku (C) do gumové hadice. Zasuňte spojku nasazenou na gumovou
hadici (A) do ventilu pro vypouštění páry.
Důležité Nepoužívejte poklici!
C
Vaření v páře s dietní zapékací mísou
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř zapékací
mísy. Přidejte trochu vody. Zasuňte trysku
(B) do gumové hadice. Zasuňte trysku (B)
do speciálního otvoru v zapékací míse pro
dietetické potraviny. Zasuňte spojku nasazenou na gumovou hadici (A) do ventilu pro
vypouštění páry.
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlecí, velkou rybu nebo podobné jídlo, zasuňte trysku (C) přímo do duté části masa.
Dbejte na to, aby nebyly ucpané otvory.
Vložte zapékací mísu na první nebo druhou
úroveň roštu od spodu. Zkontrolujte, zda
gumová hadice není skřípnutá nebo se nedotýká některého topného článku. Nastavte
troubu na funkci vaření v páře.
electrolux 11
Další informace o pečení v kombinaci s párou najdete v tabulkách pro vaření v páře.
Důležité Gumová hadice je speciálně
navržená pro vaření a neobsahuje škodlivé
látky.
Důležité Při manipulaci s tryskami buďte
opatrní. Když je trouba horká, vždy pro
manipulaci s tryskami používejte chňapky. V
každém případě trysky z trouby vždy
vytáhněte, když funkci páry nepoužíváte.
Doplňkové funkce
Automatické vypnutí
Spotřebič se po určité době vypne:
• pokud spotřebič nevypnete;
• pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota trouby
Čas vypnutí
30 °C — 115 °C
12,5 h
120 °C — 195 °C
8,5 h
200 °C — 245 °C
5,5 h
250 °C
3,0 h
Pokud chcete spotřebič po automatickém
vypnutí použít, nejprve spotřebič zcela vypněte.
Dětská pojistka
Jestliže je zapnutá funkce dětské pojistky, spotřebič nelze ovládat.
Zapnutí funkce Dětská pojistka
1. Stisknutím
vypněte spotřebič.
2. Současně stiskněte
a
, dokud se
na displeji neobjeví “SAFE”. Dětská pojistka je zapnutá.
Vypnutí funkce Dětská pojistka
Dětskou pojistku vypnete zopakováním
stejného postupu.
Funkce zbytkového tepla
Při zvolení funkce Doba pečení se trouba
automaticky vypne několik minut před vypršením nastavené časové lhůty. Trouba
využívá k dokončení pečení zbytkového tepla, aniž by dále spotřebovávala energii.
Důležité Funkce zbytkového tepla je
použitelná pouze tehdy, když je Doba
pečení delší než 15 minut.
Funkce rychloohřevu
Využitím funkce Rychloohřevu snížíte dobu
předehřívání. Tuto funkci lze použít spolu s
jakoukoliv pečicí funkcí.
Důležité Nevkládejte do trouby žádné jídlo,
dokud se funkce Rychloohřevu nedokončí.
1. Nastavte funkci trouby.
Je-li to nutné, změňte doporučenou teplotu.
2. Stiskněte tlačítko
. Na displeji se zobrazí „FHU“ a spustí se funkce Rychloohřevu.
3. Po dokončení funkce Rychloohřevu zazní zvukový signál a nápis „FHU“ zmizí.
Trouba poté pokračuje v ohřevu podle
předem nastavené funkce trouby a teploty.
4. Vložte jídlo do trouby.
Režim demo
V režimu Demo můžete troubu otestovat a
zjistit všechny provozní kroky. Trouba při
tom nehřeje.
Režim Demo lze použít pouze při prvním
zapojení spotřebiče nebo po výpadku pro.
udu, kdy na displeji bliká „12:00“ a
Zapnutí režimu Demo
1. Stiskněte a podržte tlačítko
po dobu
asi dvou sekund. Zazní zvukový signál.
2. Současně stiskněte tlačítko
a„
“.
Zazní zvukový signál a na displeji se objeví „12:00“.
Pokud se na displeji objeví
Demo zapnutý.
, je režim
12 electrolux
Chybový kód
Jestliže některé parametry nejsou správné,
řídicí jednotka zastaví běžící funkce a zobrazí příslušný chybový kód. Řiďte se částí „Co
dělat, když...“.
Vypnutí režimu Demo
1. Vypněte troubu.
2. Řiďte se výše uvedeným postupem.
Při výpadku proudu zůstává funkce režimu Demo uložená.
Zvukový signál ovládání
Vypnutí zvukového signálu ovládání
1. Zmáčknutím
vypněte spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
a
, dokud se neozve zvukový signál (přibližně dvě sekundy).
Zvukový signál ovládání je vypnutý.
Zapnutí zvukového signálu ovládání
Zvukový signál ovládání zapnete zopakováním stejného postupu.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor se spustí automaticky k
ochlazení povrchu spotřebiče. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení
spotřebiče.
Bezpečnostní termostat
Trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který v případě nutnosti přeruší dodávku proudu, aby při nesprávném použití
trouby nebo vadném dílu nedošlo k nadměrnému přehřátí trouby. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
• Vždy zavřete dveře trouby, i když grilujete.
• Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
• Spotřebič je vybaven speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Pomocí tohoto systému můžete péci v páře, takže jídla jsou
uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum.
• V troubě nebo na skle dveří se může srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání
dveří spotřebiče během pečení vždy odstupte. Ke snížení kondenzace spotřebič
vždy před pečením na 10 minut
předehřejte.
• Po každém použití trouby setřete vlhkost.
• Při pečení nepokládejte přímo na dno
spotřebiče žádné předměty a žádné
komponenty nezakrývejte hliníkovou fólií.
Mohlo by dojít k ovlivnění výsledků pečení
a k poškození smaltované vrstvy.
Pečení moučníků
• Nejlepší teplota k pečení moučníků je
mezi 150 °C a 200 °C.
• Před pečením nechte troubu přibližně 10
minut předehřát.
• Neotvírejte dveře, dokud neuplynou 3/4
nastaveného času k pečení.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
• Pečte pouze maso s váhou nad 1 kg. Při
pečení příliš malého množství se maso
vysušuje.
• Chcete-li míst červené maso dobře propečené zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte teplotu mezi 200 °C-250 °C.
• Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě 150 °C-175 °C.
• Při pečení velmi mastného jídla použijte
hluboký plech na zachycení tuku, aby se
v troubě nevytvořily obtížně odstranitelné
skvrny.
electrolux 13
• Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
• Do hlubokého plechu na zachycení tuku
nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Jakmile vyschne, dolijte opět
vodu, aby se z pekáče nekouřilo.
Nejprve sledujte v nové troubě průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte
nejlepší nastavení (tepelný výkon, dobu pečení, apod.) pro dané nádobí, recepty a
množství.
Doby pečení
Doba pečení záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Tabulka pečení masa a moučníků
KOLÁČE
Klasické pečení
Horkovzdušné
pečení
Čas pečení [min]
Poznámky
160
45-60
V koláčové formě
2 (1 a
3)
160
24-34
V koláčové formě
170
2
160
60-80
V koláčové formě 26 cm
1
170
2 (1 a
3)
160
100-120
2 koláčové formy 20 cm na
roštu
Štrúdl
2
175
2
150
60-80
Na plechu
Marmeládový
dort
2
170
2
160
30-40
V koláčové formě 26 cm
Švestkový koláč
2
170
2
155
60-70
V koláčové formě 26 cm
Piškotový dort
(netučný piškotový dort)
2
170
2
160
35-45
V koláčové formě 26 cm
Vánoční dort/
Bohatý ovocný
dort
2
170
2
160
50-60
V koláčové formě 20 cm
Švestkový koláč
2
170
2
160
50-60
Ve formě na chleba 1)
Malé moučníky
3
170
3 (1 a
3)
160
20-30
Na mělkém plechu
Malé pečivo
3
150
3
150
20-30
Na mělkém plechu 1)
Pusinky
3
100
3
100
90-120
Na mělkém plechu
Žemle
3
190
3
180
15-20
Na mělkém plechu 1)
Odpalované těsto
3
190
3
180
25-35
Na mělkém plechu 1)
Ploché koláče s
náplní
3
180
2
170
45-70
V koláčové formě 20 cm
1 nebo
2
180
2
170
40-55
Vlevo + vpravo v dortové
formě 20 cm
DRUH JÍDLA
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
Šlehané recepty
2
170
2 (1 a
3)
Křehké těsto
2
170
Máslovo-tvarohový koláč
1
Jablečný dort
(jablečný koláč)
Piškotový dort
1) Předehřát po dobu 10 minut.
14 electrolux
CHLÉB A PIZZA
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Bílý chléb
Horkovzdušné
pečení
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
1
190
1
190
Čas pečení [min]
Poznámky
60-70
1-2 kusy, 500 g jeden kus
1)
Žitný chléb
1
190
1
180
30-45
Ve formě na chleba
Dalamánky
2
190
2 (1 a
3)
180
25-40
6-8 kusů na mělkém plechu na pečení 1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
Na hlubokém plechu na
pečení 1)
Čajové koláčky
3
200
2
190
10~20
Na mělkém plechu 1)
Čas pečení [min]
Poznámky
1) Předehřát po dobu 10 minut.
NÁKYPY
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Horkovzdušné
pečení
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
Těstovinový nákyp
2
180
2
180
40-50
Ve formě na pečení
Zeleninový nákyp
2
200
2
175
45-60
Ve formě na pečení
Quiche (slaný
koláč)
1
190
1
190
40-50
Ve formě na pečení
Lasagne
2
200
2
200
25-40
Ve formě na pečení
Těstoviny Cannelloni
2
200
2
190
25-40
Ve formě na pečení
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
Forma na 6 kusů 1)
Čas pečení [min]
Poznámky
1) Předehřát po dobu 10 minut.
MASO
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Horkovzdušné
pečení
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
Hovězí maso
2
200
2
190
50-70
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
Vepřové maso
2
180
2
180
90-120
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
Telecí
2
190
2
175
90-120
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
Anglický rostbíf,
krvavý
2
210
2
200
44-50
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
Anglický rostbíf,
středně propečený
2
210
2
200
51-55
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
electrolux 15
Horkovzdušné
pečení
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Čas pečení [min]
Poznámky
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
Anglický rostbíf,
dobře propečený
2
210
2
200
55-60
Na roštu a hlubokém plechu na pečení
Vepřové plecko
2
180
2
170
120-150
Na hlubokém plechu na
pečení
Vepřové nožičky
2
180
2
160
100-120
2 kusy na hlubokém plechu na pečení
Jehněčí
2
190
2
190
110-130
Kýta
Kuře
2
200
2
200
70-85
V celku na hlubokém plechu na pečení
Krůta
1
180
1
160
210-240
V celku na hlubokém plechu na pečení
Kachna
2
175
2
160
120-150
V celku na hlubokém plechu na pečení
Husa
1
175
1
160
150-200
V celku na hlubokém plechu na pečení
Králík
2
190
2
175
60-80
Nakrájený na kousky
Zajíc
2
190
2
175
150-200
Nakrájený na kousky
Bažant
2
190
2
175
90-120
V celku na hlubokém plechu na pečení
RYBY
Horkovzdušné
pečení
Klasické pečení
DRUH JÍDLA
Čas pečení [min]
Poznámky
175
40-55
3-4 ryby
175
35-60
4-6 filetů
Úroveň
Tepl.
[°C]
Úroveň
Tepl.
[°C]
Pstruh/mořská
pražma
2
190
2 (1 a
3)
Tuňák/losos
2
190
2 (1 a
3)
Grilování
Vždy prázdnou troubu na 10 minut
předehřejte.
Počet
DRUH JÍDLA
Grilování
Kousky
g
Hovězí svíčková
4
800
Hovězí biftek
4
Uzeniny
8
Vepřové kotlety
4
úroveň
drážek
Doby pečení v minutách
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
3
250
12-15
12-14
600
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
600
3
250
12-16
12-14
16 electrolux
Počet
Grilování
DRUH JÍDLA
Kousky
g
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
2
1000
Kebaby
4
Kuřecí prsa
Hamburgery
úroveň
drážek
Doby pečení v minutách
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
3
250
30-35
25-30
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
Rybí filé
4
400
3
250
12-14
Toasty
4-6
/
3
250
5-7
/
Topinky
4-6
/
3
250
2-4
2-3
10-12
Grilování s ventilátorem
Upozornění Pro tuto funkci zvolte
maximální teplotu 200 °C.
Množství
DRUH JÍDLA
Grilování
Doba přípravy v minutách
Kousky
g
Tepl. (°C)
1. strana
2. strana
Pečené rolky (krůtí)
1
1000
3
200
30-40
20-30
Kuře (rozkrojené na
polovinu)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Kuřecí stehna
6
-
3
200
15-20
15-18
Křepelky
4
500
3
200
25-30
20-25
Zapékaná zelenina
-
-
3
200
20-25
-
kusy. Mušle
úroveň
-
-
3
200
15-20
-
Makrela
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Rybí plátky
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Pizza
Před pečením prázdnou troubu 10 minut předehřívejte.
Funkce Pizza
Úroveň
tepl. °C
Doba přípravy v
minutách
POZNÁMKY
Pizza, velká
1
200
15~25
na mělkém plechu
Pizza, malá
1
200
10~20
na mělkém plechu
nebo na roštu trouby
Dalamánky
1
200
15~25
na mělkém plechu
DRUH JÍDLA
Pečení s funkcí „Pára“
Podle doby pečení uvedené v tabulce
je nutné zásobník během pečení něko-
likrát naplnit. Když je zásobník na vodu
prázdný, rozsvítí se kontrolka „Prázdný
zásobník“. Zásobník doplňte vodou
podle popisu v části „Vaření v páře“.
electrolux 17
MOUČNÍKY
DRUH JÍDLA
Funkce „Pára“
Poloha roštu
teplota °C
Doba pečení v
minutách
POZNÁMKY
Jablečný dort 1)
2
160
90-120
ve formě na
moučníky 20 cm
Ovocné koláčky
2
175
30-40
ve formě na
moučníky 26 cm
Biskupský chlebíček
2
160
80-90
ve formě na
moučníky 26 cm
Piškot
1
160
40-45
ve formě na
moučníky 26 cm
Vánočka 1)
2
150
100-110
ve formě na
moučníky 20 cm
Biskupský chlebíček 1)
2
160
40-50
ve formě na chleba
Malé moučníky
3
165
30-35
na plechu na pečení
Sušenky
3
150
20-35
na plechu na pečení
Sladké pečivo 1)
2
200
12-20
na plechu na pečení
Briošky 1)
3
180
20-30
na plechu na pečení
1) Uvedené doby pečení nezahrnují předehřátí. Před začátkem pečení by se trouba měla nechat asi 10 minut
předehřát.
CHLÉB A PIZZA
DRUH JÍDLA
HMOTNOST
V GR.
Funkce „Pára“
Poloha roštu
teplota °C
Doba pečení
v minutách
POZNÁMKY
Bílý chléb 1)
1000 g
2
190
40-60
1-2 bochníky
500 g
Žemle 1)
500 g
2
190
20-30
6-8 kusů na
plechu na pečení
1
200
20-30
na plechu na
pečení
Pizza
1) Uvedené doby pečení nezahrnují předehřátí. Před začátkem pečení by se trouba měla nechat asi 10 minut
předehřát.
NÁKYPY
DRUH JÍDLA
Funkce „Pára“
Poloha roštu
teplota °C
Doba pečení v
minutách
POZNÁMKY
se zeleninou
1
175
30-40
nádoba z varného
skla
Quiche (slaný koláč)
2
200
50-60
ve formě na pečení
Lasagne
2
190
45-60
nádoba z varného
skla
18 electrolux
DRUH JÍDLA
Funkce „Pára“
Poloha roštu
teplota °C
Doba pečení v
minutách
POZNÁMKY
Brambory v páře
1
180
32-42
nádoba z varného
skla
Zapečené brambory
1
185
50-60
nádoba z varného
skla
MASO
DRUH JÍDLA
HMOTNOST
V GR.
Poloha roštu
Doba pečení
v minutách
POZNÁMKY
Vepřová pečeně
1000 g
2
180
80-90
Pečený na roštu
Telecí
1000 g
2
180
90-100
Pečený na roštu
Anglický rostbíf (krvavý)
1000 g
2
210
53-55
Pečený na roštu
Rostbíf,
středně propečený
1000 g
2
210
61-65
Pečený na roštu
Rostbíf, propečený
1000 g
2
210
65-70
Pečený na roštu
Jehněčí
1000 g
2
175
120-150
Kýta
Kuře
1000 g
2
200
50-60
Celé
Krůta
4000 g
1
175
150-180
Celá
1
175
150-180
Celá
1
160
120-150
Celá
2
180
90-120
Naporcovaný
Doba pečení
v minutách
POZNÁMKY
Kachna
Husa
3000 g
Králík
Funkce „Pára“
teplota °C
RYBY
DRUH JÍDLA
HMOTNOST
V GR.
Poloha roštu
Pstruh
1500 g
2
180
30-45
3-4 ryby
Tuňák
1200 g
2
180
35-60
4-6 filetů
2
210
20-30
Treska
Funkce „Pára“
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
teplota °C
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství trouby vyčistěte po
každém použití (měkkým hadříkem na-
electrolux 19
močeným v roztoku teplé vody a čisticího
prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce.
Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu.
Vyjímatelné vysunovací kolejničky
Vysunovací kolejničku s blokovacím systémem umístěte na libovolnou úroveň.
Důležité Zarážky na koncích kolejničky
MUSÍ směřovat nahoru.
Čištění dveřního těsnění
• Dveřní těsnění pravidelně kontrolujte.
Dveřní těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte, jeli dveřní těsnění poškozeno. Kontaktujte
servisní středisko.
• Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Drážky na rošty
Odstranění drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní část drážek od stěny
trouby a vytáhněte je z trouby.
1
1 Zarážka
Vysunovací kolejničky můžete zakoupit samostatně.
Dejte pozor, aby byly vysunovací kolejničky umístěné na souběžných úrovních drážek.
Vysunovací kolejničky můžete umístit do jakékoli úrovně drážek k usnadnění vkládání
nebo vyjímání roštů.
Pravou i levou vysunovací kolejničku úplně
vytáhněte.
Instalace drážek na zasunutí roštů
Drážky instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Zakulacené konce drážek musejí
směřovat dopředu!
20 electrolux
2. Lehce zatlačte na zajišťovací prvek, dokud nezapadne zpátky.
°C
Rošt nebo grilovací pekáč položte na vysunovací kolejničky, a pak je lehce zasuňte
dovnitř trouby.
°C
Upozornění Nepokoušejte se zavřít
dvířka trouby, jsou-li vysunovací
kolejničky ještě částečně vysunuté ven
z trouby. Mohl by se poškodit smalt a
sklo dvířek.
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena třemi skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní skleněné
panely můžete demontovat za účelem čištění.
Jestliže se pokusíte vytáhnout skleněné
panely před tím, než odstraníte dvířka
trouby, mohou se dvířka náhle zavřít.
Vysazení dvířek trouby a skleněného
panelu
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se na
dveřní závěs na levé straně dvířek.
3. Zatlačený prvek podržte jednou rukou a
druhou rukou pomocí šroubováku vysaďte levou stranu dvířek z jejich umístění.
electrolux 21
4. Zaměřte se na dveřní závěs na pravé
straně dvířek.
7. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Otočte páčkou na závěsu.
8. Uvolněte blokovací systém a vytáhněte
skleněné panely.
6. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka vytáhněte směrem dopředu z jejich umístění.
9. Otočte dva spojovací díly o 90° a vytáhněte je z jejich umístění.
90°
22 electrolux
10. Po jednom opatrně nadzdvihněte (krok
1) a vytáhněte (krok 2) skleněné panely.
Začněte horním skleněným panelem.
2
1
Skleněné panely omyjte saponátovou vodou. Skleněné panely pečlivě osušte.
Nasazení dvířek trouby a skleněných
panelů
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí.
Prostřední panel má ozdobný rám. Při montáži tohoto panelu se ujistěte, že je potisk
skla na vnitřní straně dvířek. Po instalaci se
dále ujistěte, že povrch rámu tohoto skleněného panelu není na potisku skla na dotek
drsný.
Dávejte pozor, abyste prostřední skleněný
panel při zpětné instalaci umístili správně
(viz obrázek).
Dávejte pozor, abyste horní skleněný panel
při zpětné instalaci umístili správně (viz obrázek).
Čištění zásobníku na vodu
Upozornění Během čisticího cyklu
nenalévejte vodu do zásobníku.
Během čisticího cyklu může z výstupu
páry v prostoru trouby odkapávat určité
množství vody. Na horní polici pod výstup páry doporučujeme vložit odkapávací misku, abyste zabránili kapání vody přímo na dno vnitřku trouby.
Po určité době je normální, že se v troubě
může vytvořit vodní kámen.
Zabráníte tomu čištěním těch částí trouby,
které vytvářejí páru. Po každém vaření
v páře vylijte vodu ze zásobníku.
1. Do zásobníku na vodu nalijte 0,5 l vody
a přidejte 50-60 gramů kyseliny citrónové (pět lžiček). Vypněte troubu a počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci vaření
v páře. Nastavte teplotu na 130 až 230
°C a po 20-25 minutách troubu vypněte
a nechte ji 5-10 minut vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci vaření
v páře. Nastavte teplotu na 130 až 230
°C a po 10 minutách troubu vypněte.
Nechte troubu vychladnout a pokračujte
odstraněním obsahu zásobníku podle
výše popsaného postupu.
4. Zásobník na vodu několikrát vypláchněte a vnitřek trouby vyčistěte hadříkem
od zbytků vodního kamene.
5. Vyčistěte sondu pro vypouštění vody v
roztoku teplé saponátové vody. Nepoužívejte kyseliny, spreje nebo obdobné
materiály, které by mohly způsobit poškození.
electrolux 23
Druhy vody
• Měkká voda s nízkým obsahem vápníku – doporučená, snižuje počet čisticích cyklů
• Voda z kohoutku – můžete ji používat,
je-li váš domácí přívod vody vybaven čističkou nebo demineralizačním filtrem
• Tvrdá voda s vysokým obsahem vápníku – nemá žádný vliv na výkon
spotřebiče, ale zvyšuje počet čisticích cyklů
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU PODLE W.H.O.
(World Health Organization - Světová zdravotnická organizace)
Ukládání vápníku
Tvrdost vody
(francouzské
stupně)
Tvrdost vody
(německé stupně)
Klasifikace vody
Spusťte odvápnění každých
0-60 mgl
0-6
0-3
Neminerální nebo
měkká
150 cyklů – 2,5
měsíce
60-120 mgl
6-12
3-7
Středně tvrdá
100 cyklů – 2 měsíce
120-180 mgl
12-18
8-10
Tvrdá nebo vápenatá
75 cyklů – 1,5
měsíce
více než 180 mgl
více než 18
více než 10
Velmi tvrdá
60 cyklů – 1 měsíc
Žárovka trouby
Upozornění Pozor! Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte troubu.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce,
nebo vypněte jistič.
1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku v troubě vyměňte za novou žárovku do trouby odolnou do 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Na dno trouby položte nějakou látku k
ochraně žárovky i skleněného krytu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Problém
Spotřebič nehřeje.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Nejsou provedena nutná nastavení.
Zkontrolujte nastavení.
Funkce automatického vypnutí je
zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Je zapnutá dětská bezpečnostní
pojistka.
Viz „Vypnutí dětské pojistky“.
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce.
Zkontrolujte pojistku.
Jestliže pojistka vypadne víckrát,
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
24 electrolux
Problém
Možná příčina
Řešení
Žárovka trouby nefunguje.
Žárovka trouby je vadná.
Vyměňte žárovku trouby.
Ventilátor trouby je hlučný.
Rošty a nádoby na pečení jsou v
kontaktu se zadním panelem
trouby.
Rošty a nádoby umístěte správně.
Ve spotřebiči je voda.
Nalili jste do zásobníku příliš mnoho vody.
Vypněte spotřebič a vysušte jej pomocí hadru nebo houbičky.
Kontrolka „Plný zásobník
nesvítí.
na vodu“
V zásobníku není dostatečné
množství vody.
Naplňte zásobník vodou, dokud se
nerozsvítí kontrolka plného stavu.
Pokud začne ze spotřebiče vytékat
voda a kontrolka „Plný zásobník na
vodu“ nesvítí, kontaktujte servisní
středisko.
Kontrolka „Plný zásobník
na vodu“
svítí.
V zásobníku není žádná voda.
Naplňte zásobník vodou. Pokud
kontrolka dále svítí, kontaktujte servisní středisko.
Vaření a pečení v páře
nefunguje.
Nenastavili jste funkci vaření v
páře.
Nastavte funkci vaření v páře.
V zásobníku není žádná voda.
Naplňte zásobník vodou.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu páry. Odstraňte vodní kámen.
Zásobník na vodu se vyprazdňuje déle než tři minuty
nebo
voda uniká z otvoru vstupu páry.
Ve spotřebiči je usazený vodní
kámen.
Vyčistěte zásobník na vodu (viz
část „Čištění zásobníku na vodu“).
Na jídle a na vnitřní straně
trouby se usazuje pára a
kondenzát.
Nechali jste jídlo ve spotřebiči
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nenechávejte jídla ve spotřebiči déle než 15—
20 minut.
Na displeji se objeví
„12.00“.
Výpadek dodávky proudu.
Nastavte čas.
Na displeji se zobrazí
nebo
, spotřebič
nehřeje a neprobíhá žádná cirkulace vzduchu.
Je zapnutý režim Demo.
Vypněte spotřebič. Na přibližně dvě
sekundy stiskněte
. Zazní zvukový signál. Současně stiskněte a
podržte tlačítka
a
, dokud
nezazní zvukový signál a ukazatel
nezhasne.
Na displeji se objeví chybový kód „F...“.
Došlo k závadě na elektronice.
Poznamenejte si chybový kód a
kontaktujte servisní středisko.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo
místní servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
electrolux 25
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
INSTALACE
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Vestavba
540
20
2
570
590
-570
594
50
in
560
÷57
580
550 m
0
A
B
00
÷1
80
560
560
593
in
550 m
26 electrolux
Elektrická instalace
Upozornění Elektrickou instalaci smí
provádět pouze kvalifikovaný a zkušený
elektrikář.
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy
či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
síťovým kabelem.
Průřez kabelu viz celkový příkon (uvedený
na typovém štítku) a uvedená tabulka:
Celkový příkon
Průřez kabelu
maximálně 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximálně 2300 W
3 x 1 mm²
maximálně 3680 W
3 x 1,5 mm²
Zemnící vodič (žlutozelený) musí být přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový vodič
(modrý a hnědý).
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny mezinárodními
zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte
prosím veškerý obalový materiál ve
vhodném kontejneru ve sběrném dvoře
v místě svého bydliště.
Likvidace spotřebiče
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte síťový kabel a vyhoďte ho.
3. Odstraňte dveřní západku. Děti se pak
nebudou moci ve spotřebiči zavřít. Hrozí
nebezpečí udušení.
electrolux 27
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Product description
Before first use
Daily use
Helpful hints and tips
27
30
30
31
37
Care and cleaning
43
What to do if…
48
Technical data
49
Installation
49
Environment concerns
51
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use, read this
manual carefully:
• For your personal safety and the safety of
your property
• For the respect of the environment
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it.
The manufacturer is not responsible if incorrect installation or use results in damage.
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is the risk of suffocation or physical
injury.
• Keep children and animals away from the
appliance when the door is open or the
appliance is in the operation, because it
becomes hot. There is the risk of injury or
other permanent disability.
• If the appliance has Child Lock or Key
Lock (Control Lock) function, use it. It
prevents children and animals from accidental operation of the appliance.
General safety
• Do not change the specifications of this
appliance. There is the risk of injury and
damage to the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Switch off the appliance after each use.
Installation
• Only an approved electrician can install
and connect the appliance. Contact an
approved service centre. This is to prevent the risks of structural damage or
physical injury.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary,
contact the supplier.
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before first use.
Do not remove the rating plate. It can invalidate the guarantee.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety
regulations, recycling regulations, electrical or gas safety rules etc.).
• Make sure that the appliance is disconnected from the power supply during the
installation.
• Be careful when you move the appliance.
The appliance is heavy. Always use safety gloves. Do not pull the appliance by
the handle.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• You must have correct isolation devices:
line protecting cut-outs, fuses (screw
28 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
type fuses removed from the holder),
earth leakage trips and contactors.
The shock protection parts must be fixed
in such a way that they cannot be undone without tools.
Before the installation, make sure that the
kitchen cabinet has the recess dimensions applicable.
Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
Keep the minimum distances to the other
appliances and units.
Install the appliance with its back and
one side close to the higher appliance.
The other side must be close to appliance with the same height.
The appliance cannot be positioned on a
base.
Built in ovens and built in cooking surfaces are attached with special connection
system. To prevent damage to the appliance, only use an appliance with the appliances from the same manufacturer.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical data on the
rating plate agree with your domestic
power supply.
• Information on the voltage is on the rating
plate.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• When you connect electrical appliances
to mains sockets, do not let cables touch
or come near the hot appliance door.
• Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is the risk of
fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug (if applicable) and
cable behind the appliance.
• Make sure that the mains connection is
accessible after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug
– if applicable.
Use
• The appliance is only for domestic use.
Do not use the appliance for commercial
and industrial use.
• Only use the appliance for domestic
cooking tasks. This is to prevent physical
injury to persons or prevent damage to
property.
• Do not use the appliance as a work surface or storage surface.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products,
and/or fusible objects (made of plastic or
aluminium) in, near or on the appliance.
There is the risk of explosion or fire.
• The interior of the appliance becomes hot
during use. There is the risk of burns. Do
not touch the heating elements in the appliance. Use gloves when you insert or
remove the accessories or pots.
• Be careful when you remove or install the
accessories to prevent damage to the
oven enamel.
• Always stay away from the appliance
when you open the door while the appliance is in operation. Hot steam can release. There is the risk of skin burns.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance so it
is not a defect in the sense of the warranty law.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put any objects directly on the
appliance floor and do not cover it with
aluminium foil;
– do not put hot water directly into the
appliance;
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
• Do not use this appliance if it is in contact
with water. Do not operate the appliance
with wet hands.
• Do not apply pressure on the open door.
• Always close the appliance door when
you cook, even while grilling.
Steam cooking
• Do not open the oven door during Steam
cooking. Steam can release. There is the
risk of skin burns. There is the risk that
steam causes moisture damage to units.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the appliance from
the power supply.
electrolux 29
• Before maintenance, make sure that the
appliance is cold. There is the risk of
burns. There is the risk that the glass
panels can break.
• Keep the appliance clean at all times. A
build-up of fats or other foodstuff can result in a fire.
• Regular cleaning prevents the surface
material from deteriorating
• For your personal safety and the safety of
your property, only clean the appliance
with water and a soap. Do not use flammable products or products that can
cause corrosion.
• Do not clean the appliance with steam
cleaners, high-pressure cleaners, sharp
objects, abrasive cleaning agents, abrasive sponges and stain removers
• Do not clean the glass door with abrasive
cleaning agents or metal scraper. Heat
resistant surface of the inner glass can
break and shatter.
• When the door glass panels are damaged they become weak and can break.
You must replace them. Contact the
service centre.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Do not clean catalytic enamel (if applicable).
Risk of fire
• Open the door carefully. The use of ingredients with alcohol can cause a mixture
of alcohol and air. There is the risk of fire.
• Do not let sparks or open flames come
near the appliance when you open the
door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products,
and/or fusible objects (made of plastic or
aluminium) in, near or on the appliance.
Oven lamp
• Bulb lamps used in this appliance are
special lamps selected for household appliances use only. They cannot be used
for the full or partial illumination of a
household room.
• If it becomes necessary to replace the
lamp use one of the same power and
specifically designed for household appliances only.
• Disconnect the appliance from the power
supply before the replacement of the
oven lamp. There is the risk of electrical
shock.
Service centre
• Only an approved engineer can repair or
work on the appliance. Contact an approved service centre.
• Use only original spare parts.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or
damage
– Disconnect the appliance from the
power supply.
– Cut off the mains cable and discard it.
– Discard the door catch. This prevents
children or small animals from being
closed inside of the appliance. There is
the risk of suffocation.
30 electrolux
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
2
3
4
1
5
11
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Control panel
Water tank
Water tank indicators
Electronic programmer
Grill
Oven lamp
Water outlet probe
Water outlet valve
Rating plate
Fan
Steam outlet
8
7
Oven accessories
• Oven shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Flat baking tray
For cakes and biscuits.
• Deep roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
• Replaceable telescopic runners
To put shelves or trays on it.
• Diatery baking dish
For steam combination cooking modes.
• Injectors
For steam combination cooking modes
and for direct steam cooking.
BEFORE FIRST USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to chapter "Care and
Cleaning".
Setting and changing the time
Changing the time
1. Touch
again and again until the symbol
and
flashes.
2. Set the correct time with
or
.
1
2
Set the time first to operate the oven.
When you connect the oven to the electrical
supply or after a power cut, the symbol for
and
automatically flashes.
the time
Set the correct time with
or
.
The clock shows the time and the flashing
stops after approximately 5 seconds .
Important! It is possible to set the time of
day only when the oven is switched off.
electrolux 31
Pre-heating
1. Set function
and maximum temperature.
2. Let the appliance operate without the
food for approximately 1 hour.
3. Set function
and maximum temperature.
4. Let the appliance operate without the
food for approximately 10 minutes.
5. Set function
and maximum temperature.
6. Let the appliance operate without the
food for approximately 10 minutes.
This is to burn off the residue in the appliance. The accessories can become more
hot than usually. When you pre-heat the
appliance for the first time, the appliance
can make an odour and smoke. This is the
usual effect. Make sure the airflow is sufficient.
DAILY USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
The display
1
Button
2
3
Function
ON/OFF
SELECTOR
RAPID HEAT UP
CLOCK
/
1 Cooking function
2 Temperature
3 Time
PLUS, MINUS
Touch controls
Touch controls control all the oven functions. Use the touch controls to set combination of cooking function, cooking temperature and automatic timing .
Make sure you touch just one control at a
time.
To set a cooking function touch and hold.
Switching ON/OFF
To switch on or off the appliance, push
button.
Description
To switch the appliance on or off.
To set the oven function.
To switch the rapid heat-up function on.
To set the clock function.
To adjust the values (temperature and time).
Setting the oven function
1
2
1. Touch
again and again until the symbol for the necessary oven function
flashes.
The display shows an automatic temperature. If you do not change the temperature in approximately 5 seconds,
the appliance starts to operate.
2. To change the temperature, touch
or
button.
32 electrolux
If there is a power cut, the programmer
keeps all the settings for approximately
3 minutes. After more than 3 minutes
without power supply, you have to do
the settings (also the time of day)
again.
Oven functions
Oven Function
Description
Light
Lights up without any cooking function.
Fan cooking
To roast or roast and bake the food that requires
the same cooking temperature, using more than
one shelf, without flavour transference.
Conventional cooking
Heats both from the top and bottom element. To
bake and roast on one oven level.
Inner Grill
Thermal grilling
To grill flat food items in small quantities in the
middle of the shelf. To make toasts.
Oven temperature: 200 - 250°C
The grill element and the oven fan supply hot air
around the food. To cook large pieces of meat.
Important! Maximum temperature for this function is 200°C.
Pizza Oven
The bottom element provides direct heat to the
base of pizzas, quiches or pies, while the fan ensures air is circulated to cook the pizza toppings
or pie fillings.
Full Grill
The full grill element is on. To grill flat food items
in large quantities. To make toasts.
Oven temperature: 200 - 250°C
Bottom oven
element
Heats only from the bottom of the oven. To bake
cakes with crispy or crusty bases.
Top heating element
Defrosting
Steam cooking
Setting the clock functions
1
2
1. Set an oven function and a temperature
(not necessary for the Minute Minder).
Refer to "Setting the oven function".
Heats only from the top of the oven. To complete cooked dish.
To defrost frozen food.
Suitable for defrosting delicate food, e.g. cream
filled gateaux, iced cakes, pastries, bread and
other food made of yeast.
To steam dishes.
Oven temperature: 130 - 230°C
2. Touch
again and again until the symbol for the necessary clock function
flashes.
electrolux 33
3. To set the time for Minute minder
,
Duration
or End
, touch
or
button.
The related clock function symbol
comes on.
When the time period is completed, the
symbol for the clock function flashes
and an acoustic signal sounds for 2 minutes. Touch any sensor field to stop
the acoustic signal.
Clock function
Time of day
Minute minder
Duration
End
With the functions Duration
and End
the appliance stops automatically.
4. Touch
to deactivate the appliance.
Cancelling the clock functions
1. Touch
again and again until the symbol for the necessary clock function and
flashes.
2. Touch "
" again and again until the
time is "00:00".
Application
Shows the time. To set, change or check the time.
To set a countdown time.
A signal sounds, after the time period is completed.
This function has no effect on the operation of the oven.
To set how long the oven has to be in operation.
To set the switch-off time for an oven function.
Duration
and End
can be used at
the same time, if the oven is to be
switched on and off automatically later.
, then
In this case first set Duration
End
.
2. Pull the water tank as far as it goes. Fill
the water tank with water until Tank Full
indicator comes on. The maximum capacity of the tank is 0,8 l. It is enough
for about 40-45 minutes of cooking.
Steam Cooking
1. Select the "steam" function
Use only drinking water as liquid to fill
water tank. Do not use filtered water,
distilled water, demineralized water or
other liquids.
Caution! Do not pour inflammable or
alcoholic liquids (grappa, whisky,
cognac etc.) in the water tank.
34 electrolux
3. Press the water tank back to its original
position
3. Open the oven door and insert the connector (A) in the outlet valve (C).
4. Remove the connector from the valve
when the water stops flowing.
Warning! Do not use the drained
water to refill water tank again.
4. Prepare the food in applicable pots. Refer to table for steam cooking.
5. Empty the water tank after every steam
cooking.
Caution! Wait at least 30 minutes after
every steam cooking in order to avoid
hot water exit from water outlet valve.
"Tank full" indicator
The indicator shows that the oven is ready
for steam cooking.
"Tank empty" indicator
The indicator shows that the tank is empty
and you need to refill the tank.
For more information refer to "Steam cooking".
Even if Tank Empty indicator
is on
it does not mean tank is completely
empty. Wait until the water flow from
the water outlet valve stops.
Accessories for steam cooking
The accessories include:
– Diatery baking dish for steam combination cooking modes. It consists of two
half-shells with a recess for the passage
of the injector (B) and a steel grill to place
on the bottom of the baking dish.
B
Emptying the water tank
Important! Make sure the appliance is cool
before you start to empty the water tank.
1. Prepare the probe for the water outlet.
Fit the connector (A) on one end.
– Injectors and rubber hose (A) for steam
combination cooking modes (B) and for
direct steam cooking (C).
C
A
B
A
2. Place the second end of the probe (B)
into a container.
B
C
Steam cooking with diatery baking dish
Put the food on the steel grill inside the
baking dish. Add some water. Insert the injector (B) into the rubber hose. Insert the injector (B) into the special recess in the dietary baking dish. Insert the connector at-
electrolux 35
tached to the rubber hose (A) into the
steam outlet valve.
Put the baking dish on the 1st or 2nd shelf
level from the bottom. Make sure that the
rubber hose is not crushed or in contact
with any heating element in the top of the
oven. Set the oven to the steam cooking
function.
Direct steam cooking
Place the food to be cooked on the steel
grill inside the baking dish. Add some water. Insert the injector (C) into the rubber
hose. Insert the connector attached to the
rubber hose (A) into the steam outlet valve.
Important! Do not use the lid!
When you cook chicken, duck, turkey, kid,
big fish or similar food, insert injector (C) directly into the empty part of the meat. Make
sure you do not obstruct the holes.
Put the baking dish on the 1st or 2nd shelf
level from the bottom. Make sure that the
rubber hose is not crushed or in contact
with any heating element. Set the oven to
the steam cooking function.
For more information on steam combination
cooking refer to cooking tables for steam
cooking.
Important! The rubber hose is specifically
designed for cooking and does not contain
harmful substances.
Important! Be careful when handling the
injectors during operation. Always use oven
gloves to handle the injectors when the
oven is hot. In any case, always take the
injectors out of the oven when you are not
using the steam function.
Additional functions
Automatic switch-off
The appliance deactivates after some time:
• if you do not deactivate the appliance;
• if you do not change the oven temperature.
Oven temperature
Switch-off time
30°C - 115°C
12,5 h
120°C - 195°C
8.5 h
200°C - 245°C
5.5 h
250°C
3.0 h
To operate the appliance after an automatic
switch-off, first deactivate the appliance
fully.
36 electrolux
Child lock
When the Child Lock is set, you cannot
operate the appliance.
Activating the Child Lock
1. Press
to deactivate the appliance.
2. Press
and
at the same time, until
the display shows “SAFE”. The Child
Lock is on.
Deactivating the Child Lock
To deactivate the Child Lock, do the same
steps again.
Residual Heat function
With Duration function, the oven automatically switches off some minutes before the
time period is completed. The oven uses
the residual heat to complete the cooking
without energy consumption.
Demo mode
You can do the test of the oven or see all
the operating steps in the Demo mode. The
oven does not use the heat.
You can use Demo mode only when the
appliance is first connected or there was a
flash on the
power cut and "12:00" and
display.
Switching on the Demo mode
1. Push
button for approximately 2 seconds. An acoustic signal sounds.
2. Push
and "
" buttons at the same
time. An acoustic signal sounds and the
display shows "12:00".
If the display shows
mode is on.
, the Demo
Important! Residual heat function is
applicable only if the Duration is more than
15 minutes.
Rapid heat-up function
With Rapid heat-up function you decrease
the pre-heating time. You can use it with
each cooking function.
Important! Do not put the food into the
oven, until Rapid heat up is completed.
1. Set an oven function.
If necessary, change the recommended
temperature.
2. Press
button. The display shows
"FHU" and Rapid heat-up function operates.
3. When Rapid heat up is completed, an
acoustic signal sounds and "FHU" goes
out.
At this time the appliance continues to
heat in the set oven function and oven
temperature.
4. Put the food in the oven.
Switching off the Demo mode
1. Switch off the oven.
2. Follow above procedure again.
If there is a power cut the Demo mode
function stays saved.
Control Beep
Deactivating the Control Beep
1. Touch
to deactivate the appliance.
2. Touch and hold the
and
at the
same time, until a sound operates (approximately 2 seconds).
The Control Beep does not operate.
Activating the Control Beep
To activate the Control Beep, do the same
steps again.
Error code
If some parameters are not correct, the
control unit stops the functions which operate and the display shows the related error
code. Refer to "What to do if" chapter.
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan switches on automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you switch
electrolux 37
off the appliance, the cooling fan continues
to operate until the appliance cools down.
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating (due to
incorrect use of the appliance or defective
components), the oven has a safety thermostat, which interrupts the power supply.
The oven switches back on again automatically, when the temperature drops.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
• Always close the oven door when you
cook, even while grilling.
• The appliance has four shelf levels. Count
the shelf levels from the bottom of the
appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly recycles the steam. With this system you
can to cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty outside. It decreases the cooking time and
energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the glass doors. This is normal. Always stand back form the appliance
when you open the appliance door while
cooking. To decrease the condensation,
run the appliance for 10 minutes before
cooking.
• Wipe away moisture after every use of
the appliance.
• Do not put the objects directly on the appliance floor and do not cover the components with aluminium foil when you
cook. This can change the baking results
and damage the enamel coating.
Baking cakes
• The best temperature for baking cakes is
between 150°C and 200°C.
• Preheat the oven for approximately 10
minutes before baking.
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one level empty between
them.
Cooking meat and fish
• Do not cook meat with weight below 1
kg. Cooking too small quantities makes
the meat too dry.
• To keep the red meat well cooked outside and juicy inside set the temperature
between 200°C-250°C.
• For white meat, poultry and fish set the
temperature between 150°C-175°C.
• Use a dripping pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
dripping pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it
dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you use this appliance.
Baking and roasting table
CAKES
TYPE OF DISH
Whisked recipes
Conventional
cooking
Fan cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
2
170
2 (1
and 3)
160
Cooking
time [min]
Notes
45-60
In cake mould
38 electrolux
Conventional
cooking
Fan cooking
Cooking
time [min]
Notes
160
24-34
In cake mould
2
160
60-80
In cake mould 26 cm
170
2 (1
and 3)
160
100-120
2 cake moulds of 20 cm
on the oven shelf
2
175
2
150
60-80
On baking tray
2
170
2
160
30-40
In cake mould 26 cm
Fruit cake
2
170
2
155
60-70
In cake mould 26 cm
Sponge cake
(Fatless sponge
cake)
2
170
2
160
35-45
In cake mould 26 cm
Christmas
cake/Rich fruit
cake
2
170
2
160
50-60
In cake mould 20 cm
Plum cake
2
170
2
160
50-60
In bread tin 1)
Small cakes
3
170
3 (1
and 3)
160
20-30
On flat baking tray
Biscuits
3
150
3
150
20-30
On flat baking tray1)
Meringues
3
100
3
100
90-120
On flat baking tray
Buns
3
190
3
180
15-20
On flat baking tray1)
Choux
3
190
3
180
25-35
On flat baking tray1)
Plate tarts
3
180
2
170
45-70
In cake mould 20 cm
1 or 2
180
2
170
40-55
Left + right in cake mould
20 cm
TYPE OF DISH
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Shortbread
dough
2
170
2 (1
and 3)
Butter-milk
cheese cake
1
170
Apple cake (Apple pie)
1
Strudel
Jam-tart
Victoria sandwich
1) Preheat for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan cooking
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
White bread
1
190
1
190
60-70
Rye bread
1
190
1
180
30-45
In bread tin
Bread rolls
2
190
2 (1
and 3)
180
25-40
6-8 rolls on flat baking tray
1-2 pieces, 500 gr one
piece1)
1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
On deep roasting pan1)
Scones
3
200
2
190
10~20
On flat baking tray1)
1) Preheat for 10 minutes.
electrolux 39
FLANS
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan cooking
Cooking
time [min]
Notes
180
40-50
In mould
2
175
45-60
In mould
1
190
40-50
In mould
200
2
200
25-40
In mould
2
200
2
190
25-40
In mould
2
220
2
210
20-30
6 pudding mould 1)
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
2
Vegetable flan
2
200
Quiches
1
190
Lasagne
2
Cannelloni
Yorkshire pudding
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Beef
2
200
2
190
50-70
On oven shelf and deep
roasting pan
Pork
2
180
2
180
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
Veal
2
190
2
175
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef rare
2
210
2
200
44-50
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef medium
2
210
2
200
51-55
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef well done
2
210
2
200
55-60
On oven shelf and deep
roasting pan
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120-150
On deep roasting pan
Shin of pork
2
180
2
160
100-120
2 pieces on deep roasting
pan
Lamb
2
190
2
190
110-130
Leg
Chicken
2
200
2
200
70-85
Whole on deep roasting
pan
Turkey
1
180
1
160
210-240
Whole on deep roasting
pan
Duck
2
175
2
160
120-150
Whole on deep roasting
pan
Goose
1
175
1
160
150-200
Whole on deep roasting
pan
Rabbit
2
190
2
175
60-80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150-200
Cut in pieces
40 electrolux
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
2
190
2
175
Pheasant
Cooking
time [min]
90-120
Notes
Whole on deep roasting
pan
FISH
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan cooking
Cooking
time [min]
Notes
175
40-55
3-4 fishes
175
35-60
4-6 fillets
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Trout/Sea
bream
2
190
2 (1
and 3)
Tuna fish/Salmon
2
190
2 (1
and 3)
Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
Pork chops
4
Chicken (cut in 2)
2
Kebabs
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
600
3
250
12-16
12-14
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
Breast of chicken
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fish Fillet
4
400
3
250
12-14
10-12
Toasted sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
level
Thermal grilling
Warning! Use this function with a
maximum temperature of 200°C.
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Pieces
g
Rolled joints (turkey)
1
1000
Chicken (cut in two)
2
1000
Chicken drumsticks
6
-
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
3
200
15-20
15-18
level
electrolux 41
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Quail
4
500
Vegetable gratin
-
-
pieces. Scallops
-
Mackerel
Fish slices
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
200
25-30
20-25
3
200
20-25
-
-
3
200
15-20
-
2-4
-
3
200
15-20
10-15
4-6
800
3
200
12-15
8-10
level
Pizza
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
Pizza Function
TYPE OF DISH
Pizza , large
Level
temp.°C
Cooking time in
minutes
1
200
15~25
on flat baking tray
10~20
on flat baking tray or
on oven shelf
15~25
on flat baking tray
Pizza , small
1
200
Bread rolls
1
200
Cooking with the "Steam" function
According to the cooking time reported
in the table, it is necessary to fill the
CAKES AND PASTRIES
FOOD TYPES
tank more than one time during the
cooking process. When the water tank
is empty the "Tank empty" indicator
goes on. To refill the water tank refer to
"Steam cooking".
"Steam" function
Shelf position
NOTES
temperature °C
Cooking times
in minutes
NOTES
Apple cake 1)
2
160
90-120
in 20cm. cake tin
Tarts
2
175
30-40
in 26cm. cake tin
Fruit cake
2
160
80-90
in 26cm cake tin
Sponges
1
160
40-45
in 26cm. cake tin
Yeast Plait 1)
2
150
100-110
in 20cm. cake tin
1)
2
160
40-50
in bread tin
Small cakes
3
165
30-35
on baking sheet
Biscuits
3
150
20-35
on baking sheet
2
200
12-20
on baking sheet
3
180
20-30
on baking sheet
Fruit cake
Yeast buns
Brioches 1)
1)
1) Cooking times do not include preheating time. The oven should be preheated for 10 minutes before cooking.
42 electrolux
BREAD AND PIZZA
FOOD
TYPES
WEIGHT IN
GR.
"Steam" function
Shelf position
temperature
°C
Cooking
times in minutes
NOTES
White bread 1)
1000 g
2
190
40-60
1-2 loaves gr.
500
Rolls 1)
500 g
2
190
20-30
6-8 rolls on
baking sheet
1
200
20-30
on baking
sheet
Pizza
1) Cooking times do not include preheating time. The oven should be preheated for 10 minutes before cooking.
FLANS
FOOD TYPES
"Steam" function
Shelf position
temperature °C
Cooking times
in minutes
NOTES
with vegetables
1
175
30-40
Pyrex dish
Quiches
2
200
50-60
In mould
Lasagna
2
190
45-60
Pyrex dish
Steamed potatoes
1
180
32-42
Pyrex dish
Potato gratin
1
185
50-60
Pyrex dish
MEAT
FOOD
TYPES
WEIGHT IN
GR.
"Steam" function
Shelf position
temperature
°C
Cooking
times in minutes
NOTES
Roast pork
1000 g
2
180
80-90
Cooked on
shelf
Veal
1000 g
2
180
90-100
Cooked on
shelf
English roast
beef (rare)
1000 g
2
210
53-55
Cooked on
shelf
Roast beef
medium
1000 g
2
210
61-65
Cooked on
shelf
Roast beef
well done
1000 g
2
210
65-70
Cooked on
shelf
Lamb
1000 g
2
175
120-150
Leg
Chicken
1000 g
2
200
50-60
Whole
Turkey
4000 g
1
175
150-180
Whole
1
175
150-180
Whole
1
160
120-150
Whole
2
180
90-120
Cut in pieces
Duck
Goose
3000 g
Rabbit
FISH
FOOD
TYPES
Trout
WEIGHT IN
GR.
1500 g
"Steam" function
Shelf position
2
temperature
°C
180
Cooking
times in minutes
30-45
NOTES
3-4 fish
electrolux 43
FOOD
TYPES
Tuna
Hake
WEIGHT IN
GR.
1200 g
"Steam" function
Shelf position
temperature
°C
Cooking
times in minutes
2
180
35-60
2
210
20-30
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
NOTES
4-6 fillets
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and cleaning
agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent
• Clean the oven interior after each use.
Thus you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories (with a soft
cloth with warm water and cleaning
agent) after each use and let them dry.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using an aggressive agents,
sharp edged objects or dishwasher. It
can destroy nonstick coating!
Shelf Support Rails
Removing the shelf support rails
1. Pull the front of the shelf support rail
away from the side wall.
2. Pull the rear shelf support rail away from
the side wall and remove it.
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the appliance
if the door gasket is damaged. Contact
the Service Centre.
• To clean the door gasket refer to the
general information about the cleaning.
Installing the shelf support rails
Install the shelf support rails in opposite sequence.
The rounded ends of the shelf support
rails must point to the front!
44 electrolux
Replaceable telescopic runners
Place the telescopic runner with the locking
system on any level.
Important! The „stop elements“ at the one
end of the runner MUST face upwards.
°C
Place the shelf or the grill pan on the telescopic shelf supports, then gently push
them all inside the oven.
1
1 Stop element
It is possible to buy telescopic runners separately.
Make sure that both the telescopic runners are placed on parallel levels.
You can fit each level with telescopic runners to allow an easier operation when you
insert or remove the shelves.
Pull the right and left hand telescopic shelf
supports completely out.
°C
Warning! Do not close the oven door if
the telescopic shelf supports are not
completely inside the oven. This could
damage the door enamel and glass.
Cleaning the oven door
The oven door has three panels of glass.
You can remove the oven door and the internal panels of glass to clean them.
The oven door can close if you try to
remove the panels of glass before you
remove the oven door.
Removing the oven door and the glass
panel
1. Fully open the door and identify the
hinge to the left side of the door.
electrolux 45
2. Push lightly the tightening component
until it pulls back.
4. Identify the hinge to the right side of the
door.
5. Turn the lever on the hinge.
3. Hold the pushed component with one
hand and use a screwdriver with the
other hand to remove the left side of
the door from its seat.
6. Close the oven door to the first opening
position (halfway). Then pull forward
and remove the door from its seat.
46 electrolux
7. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
10. Carefully lift (step 1) and remove (step
2) the panels of glass one by one. Start
from the top panel of glass.
2
1
8. Release the locking system to remove
the panels of glass.
9. Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
Clean the glass panels with water and
soap. Dry the glass panels carefully.
Installing the door and the glass panels
When the cleaning is completed, install the
glass panels and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The middle panel has a decorative frame.
When you install this panel, make sure that
the screen-printing zone looks to the inner
side of the door. Make sure that after the
installation the surface of the glass panel
frame on the screen-printing zones is not
rough when you touch it.
Make sure that you install the middle panel
of glass in the seats correctly (refer to the illustration).
90°
Make sure that you install the top panel of
glass in the seats correctly (refer to the illustration).
electrolux 47
2. Switch on the oven and set the steam
function. Set the temperature between
130 and 230 °C. Switch it off after
20-25 minutes and cool down for 5-10
minutes.
3. Switch on the oven and set the steam
function. Set the temperature between
130 and 230 °C. Switch it off after 10
minutes. Let it cool down and proceed
with the removal of the tank contents
following the procedure described earlier.
4. Rinse the water tank few times and
clean the remaining lime reside from the
inside the oven with a cloth.
5. Clean the water outlet probe by hand in
warm water with soap. Do not use
acids, sprays or similar materials to prevent the damage.
Cleaning the water tank
Warning! Do not pour water into the
water tank during the cleaning cycle.
During cleaning cycle some water can
drop from steam outlet in the oven's
cavity. We recommend to insert dripping pan on the shelf level just below
the steam outlet in order to avoid water
fall directly on oven cavity bottom.
It is normal that lime deposits can form in
your oven after some time.
To prevent this, clean the parts of the oven
that generate the steam. Empty the tank after each steam cooking.
1. Fill in the water tank with 0,5 l of water
and 50-60 grams of citric acid (five teaspoons). Switch off the oven and wait
for approximately 60 minutes.
Types of water
• Soft water with low lime content recommended, it decreases the cleaning
cycles
• Tap water - you can use it if your domestic water supply has purifier or water
sweetener
• Hard water with high lime content - it
does not have any influence on the appliance performance but it increases the
cleaning cycles
CALCIUM QUANTITY TABLE INDICATED FROM W.H.O.
(World Health Organization)
Calcium deposit
Water hardness
(French degrees)
Water hardness
(German degrees)
Water classification
Run decalcification every
0-60 mgl
0-6
0-3
Sweet of soft
150 cycles -2,5
months
60-120 mgl
6-12
3-7
Medium hardness
100 cycles -2
months
120-180 mgl
12-18
8-10
Hard or calcareous
75 cycles -1,5
months
over 180 mgl
over 18
over 10
Very hard
60 cycles -1
month
48 electrolux
Oven lamp
Warning! Be careful! There is the risk
of electrical shock!
Before you change the oven lamp:
• Switch off the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or
switch off the circuit breaker.
1. Turn the glass cover anti-clockwise to
remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the oven light bulb with applicable 300°C heat-resistant oven light
bulb.
Use the same oven lamp type.
4. Install the glass cover.
Put a cloth on the bottom of the oven
for protection of the oven light and
glass cover.
WHAT TO DO IF…
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Problem
The appliance does not
heat up.
Possible cause
Remedy
The appliance is off.
Activate the appliance.
The clock is not set.
Set the clock.
The necessary settings are not
set.
Do the check of the setting.
The Automatic switch-off is on.
Refer to "Automatic switch-off".
The Child Lock is activated.
Refer to "Deactivating the Child
Lock".
The fuse in the fuse box is released.
Do the check of the fuse.
If the fuse is released more than
one time, contact a qualified electrician.
The oven lamp does not
operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
The oven fan makes
noise.
Shelves or trays are in contact
with the oven back panel.
Put shelves or trays correctly.
There is water in the appliance.
There is too much water in the
water tank.
Deactivate the appliance and dry
the appliance with a cloth or
sponge.
The indicator "Tank Full"
is off.
There is no sufficient water in the
water tank.
Fill the water tank with water until
the indicator comes on. If the water
starts to come out in the appliance
and the “Tank Full” indicator stays
off, contact the Service Center.
The indicator "Tank Empty"
is on.
There is no water in the water
tank.
Fill the water tank. If the indicator
stays on, contact the Service Center.
The steam cooking does
not operate.
You did not set the steam function.
Make sure that you set the steam
function.
There is no water in the water
tank.
Fill the water tank.
Limescale causes a blockage of
the hole.
Do a check of the steam inlet
opening. Remove the limescale.
electrolux 49
Problem
Possible cause
Remedy
To empty the water tank
it is more than three minutes
or
the water leaks from
steam inlet opening.
There is the limescale in the appliance.
Clean the water tank (refer to
"Cleaning the water tank").
Steam and condensation
collect on the food and in
the appliance.
You left the dish in the appliance
for too long.
Do not let the dishes stay in the appliance for longer than 15-20 minutes after the cooking is completed.
The display shows
“12.00”.
Interruption of the power supply.
Set the time.
The display shows
or
, the appliance does
not heat up and there is
no air circulation.
Demo mode is on.
Deactivate the appliance. Press
for approximately 2 seconds. An
acoustic signal sounds. Press and
hold the buttons
and
at the
same time until the acoustic signal
sounds and the indicator goes out.
The display shows the error code "F...".
There is an electronic error.
Write down the error code and
contact the Service Center.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the service
centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the oven cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
TECHNICAL DATA
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
INSTALLATION
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
50 electrolux
Building In
540
20
2
570
590
560
594
50
A
B
in
560
580
550 m
÷57
0
Electrical installation
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
electrical installation.
The manufacturer is not responsible if
you do not follow safety precautions
from chapter "Safety information".
593
in
550 m
-570
00
÷1
80
560
This appliance is supplied with a main plug
and a main cable.
The cable
Cable types applicable for installation or replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the total
power (on the rating plate) and to the table:
Total power
Section of the cable
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
electrolux 51
Total power
maximum 3680 W
Section of the cable
3 x 1,5 mm²
The hearth cord (green/yellow cable) must
be 2 cm longer than phase and neutral cables (blue and brown cables).
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic
parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
Disposal of the appliance
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.
3. Discard the door catch. This prevents
the children to close themselves inside
the appliance. There is risk of suffocation.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
SISUKORD
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Enne esimest kasutamist
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
52
55
55
56
62
Puhastus ja hooldus
68
Mida teha, kui...
73
Tehnilised andmed
74
Paigaldamine
74
Jäätmekäitlus
75
Jäetakse õigus teha muutusi
Enne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi.
• Enda ja oma vara ohutuse tagamiseks
• Looduse säästmiseks
• Seadme asjakohaseks kasutamiseks.
Hoidke juhend alles, et see oleks käepärast
ka siis, kui seadme teise kohta viite või edasi müüte.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kahjude eest.
Paigaldamine
• Seadme paigaldamise ja ühendamise
võib teostada ainult väljaõppinud elektrik.
Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
Nii hoiate ära seadme kahjustusi ja võimalikke kehavigastusi.
• Veenduge, et seade ei ole transportimisel
viga saanud. Vigastatud seadet ei tohi
vooluvõrku ühendada. Vajaduse korral
võtke ühendust tarnijaga.
• Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmelt pakend, kleebised ja kattekihid. Ärge eemaldage andmesilti. Vastasel
juhul võib garantii kehtetuks muutuda.
• Järgige seadme kasutuskoha riigis kehtivaid seadusi, määrusi, direktiive ja standardeid (ohutuseeskirju, jäätmekäitluseeskirju, elektri- ja/või gaasiohutuse eeskirju jne).
• Veenduge, et seade oleks paigaldamise
ajal vooluvõrgust väljas.
• Olge seadme liigutamisel ettevaatlik. See
seade on raske. Kasutage alati kaitsekindaid. Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise lahklülitiga.
Lahklüliti lahutatud kontaktide vahemik
peab olema vähemalt 3 mm.
• Kasutada tuleb nõuetekohaseid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid
(keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontraktoreid.
• Põrutuskaitsedetailid tuleb paigaldada nii,
et neid ilma tööriistade abita eemaldada
ei saaks.
OHUTUSINFO
Laste ja ohustatud isikute turvalisus
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt
8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või
kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse
seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Lämbumis- või vigastusoht!
• Hoidke lapsed ja koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti või seade
töötab, sest see läheb kuumaks. Kehavigastuse või muu püsiva kahjustuse oht!
• Kui seadmel on lapselukk või lukufunktsioon (nuppude lukustus), kasutage seda.
See hoiab ära võimaluse, et lapsed ja
loomad seadme juhuslikult sisse lülitavad.
Üldised ohutusjuhised
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Sellega kaasneb seadme vigastamise ja
kahjustamise oht.
• Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see
töötab.
• Lülitage seade välja pärast iga kasutuskorda.
electrolux 53
• Enne paigaldamist veenduge, et köögikapi mõõdud, kuhu soovite seadme paigaldada, oleksid sobivad.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Paigaldage seade nii, et selle üks külg ja
tagaosa oleks vastu kõrgemat mööblieset. Teine külg tuleb paigutada sama kõrgusega mööbliesemesse.
• Seadet ei tohi paigutada põhja peale.
• Integreeritud ahjud ja pliidid on varustatud spetsiaalse ühendussüsteemiga. Vältimaks seadme kahjustamist, kasutage
ainult sama tootja valmistatud seadmeid.
Elektriühendus
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil toodud
elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
• Teave pinge kohta on toodud andmesildil.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud maandatud pistikupesa.
• Kui ühendate elektriseadmed vooluvõrku,
siis veenduge, et toitekaabel ei satu kokkupuutesse seadme kuuma uksega ega
jää selle lähedusse.
• Ärge kasutage mitmik-pistikuid, vaheühendusi ega pikenduskaableid. Tuleoht.
• Ärge asendage toitekaablit ega muutke
seda. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
• Jälgige, et seadme taga olevat toitepistikut (kui kohaldatav) ega juhet ei muljutaks
ega vigastataks.
• Veenduge, et pärast paigaldamist on tagatud juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati
toitepistikust – kui kohaldatav.
Kasutamine
• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda
äri- või tööstuslikul eesmärgil.
• Kasutage seadet ainult koduseks toiduvalmistamiseks. See hoiab ära võimalikud
kehalised vigastused või varakahjud.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid ja/või sulavaid esemeid (plastist või alumiiniumist) seadmesse, selle lähedusse või peale. Plahvatusvõi tulekahjuoht!
• Kasutamise käigus läheb seadme sisemus kuumaks. Põletusoht! Ärge puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikuid
või potte ahju pannes või ahjust välja võttes kasutage kindaid.
• Olge ahjutarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik, et mitte emaili kahjustada.
• Kui avate ahju ust ajal, mil ahi töötab, tuleb alati seista uksest eemal. Välja võib
paiskuda tulist auru. Nahapõletuse oht!
• Emaili värvi muutus ei mõjuta seadme
tööd ning kuna tegemist pole defektiga,
ei kuulu see garantii alla.
• Et hoida ära emaili kahjustumine või värvi
muutumine:
– ärge asetage esemeid vahetult seadme
põhjale ning ärge katke seda fooliumiga kinni;
– ärge pange tulist vett vahetult seadmesse;
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu.
• Ärge kasutage seadet, kui see on kokkupuutes veega. Ärge käsitsege seadet
märgade kätega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Toiduvalmistamisel pange ahju uks alati
kinni, ka grillides.
Auruküpsetus
• Ärge avage ahju ust auruküpsetuse ajal.
Aur võib seadmest välja paiskuda. Nahapõletuse oht. Auru kasutamine suurendab niiskuskahjustuste ohtu.
Puhastamine ja hooldus
• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
• Enne hooldust veenduge, et seade on
maha jahtunud. Põletusoht! Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Hoidke seade alati puhtana. Rasva või
toidujääkide kogunemine võib põhjustada
tulekahju.
• Regulaarne puhastamine hoiab ära pinnakattematerjali kahjustumise
54 electrolux
• Isikliku ohutuse ja oma vara säästmise
huvides puhastage seadet ainult vee ja
seebiga. Ärge kasutage kergsüttivaid tooteid või tooteid, mis võivad põhjustada
korrosiooni.
• Ärge puhastage seadet aurupuhastite,
kõrgsurvepuhastite, teravate esemete,
abrasiivsete puhastusvahendite, abrasiivsete švammide ega plekieemaldajatega
• Ärge puhastage klaasust abrasiivsete puhastusvahendite ega metallkaabitsaga.
Siseklaasi kuumuskindel pind võib mõraneda ja puruneda.
• Ukse klaaspaneelid muutuvad kahjustumisel hapraks ja võivad puruneda. Need
tuleb asendada. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
• Olge ukse eemaldamisel ettevaatlik. Uks
on raske!
• Ärge puhastage katalüütilist emaili (kui
see on olemas).
Tuleoht
• Avage uks ettevaatlikult. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel
võib alkohol õhuga seguneda. Tuleoht!
• Kui avate ukse, vältige ahju läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid ja/või sulavaid ese-
meid (plastist või alumiiniumist) seadmesse, selle lähedusse või peale.
Ahjuvalgusti
• Selles seadmes kasutatavad lambid on
mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Neid ei saa kasutada ruumide
täielikuks või osaliseks valgustamiseks.
• Kui tekib vajadus lamp välja vahetada, tuleb kasutada sama võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks mõeldud
lampi.
• Enne ahjuvalgusti vahetamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti. Elektrilöögioht!
Teeninduskeskus
• Masinat tohib remontida või hooldada ainult volitatud tehnik. Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Seadme kõrvaldamine
• Kehaliste vigastuste vältimiseks
– Lahutage seade vooluvõrgust.
– Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
– Kõrvaldage ukse fiksaator. See takistab laste ja väikeloomade seadmesse
kinnijäämist. Lämbumisoht.
electrolux 55
SEADME KIRJELDUS
Ülevaade
2
3
4
1
5
11
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Juhtpaneel
Veepaak
Veepaagi indikaatorid
Elektronprogrammeerija
Grill
Ahjuvalgusti
Vee väljalaskevoolik
Vee väljalaskeventiil
Andmeplaat
Ventilaator
Auru väljalaskeava
8
7
Ahju tarvikud
• Ahjurest
Nõude, koogivormide ja grilltükkide jaoks
• Madal küpsetusplaat
Kookide ja küpsiste jaoks.
• Sügav röstimispann
Küpsetamiseks ja praadimiseks või rasvapannina.
• Vahetatavad teleskoopsiinid
Ahjuriiulite või -plaatide asetamiseks.
• Dieettoiduvorm
Aurukombinatsiooniga küpsetusrežiimidele.
• Injektorid
Aurukombinatsiooniga küpsetusrežiimidele ja otseseks auruküpsetuseks.
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
Esmane puhastamine
• Eemaldage seadmest kõik osad.
• Enne esmakordset kasutamist tuleb seade puhastada.
Tähtis Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Seadke õige kellaaeg, vajutades nuppu
või
.
Kellaaja muutmine
1. Puudutage korduvalt nuppu
, kuni
ja
hakkavad vilkuma.
sümbolid
2. Seadke õige kellaaeg, vajutades nuppu
või
.
1
Kellaaja seadmine ja muutmine
Ahju kasutamiseks seadke esmalt kellaaeg.
Ahju toitevõrku ühendamise järel või pärast
ja
elektrikatkestust hakkavad kellaaja
sümbolid automaatselt vilkuma.
2
56 electrolux
Kella ekraanil kuvatakse kellaaeg ja vilkumine lakkab umbes 5 sekundi pärast.
Tähtis Kellaaega saab määrata ainult siis,
kui ahi on välja lülitatud.
Eelkuumutus
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul umbes tund aega tühjalt (ilma toiduta) töötada.
3. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
4. Laske ahjul umbes 10 minutit tühjalt (ilma toiduta) töötada.
5. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
6. Laske ahjul umbes 10 minutit tühjalt (ilma toiduta) töötada.
See on vajalik ahjus olevate jääkide ärapõlemiseks. Tarvikud võivad minna tavalisest tulisemaks. Ahju esmakordselt eelsoojendades võib eralduda ebameeldivat lõhna ja
suitsu. See on normaalne. Veenduge, et
õhk saaks piisavalt liikuda.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
Ekraan
1
Nupp
2
3
Funktsioon
Kirjeldus
SEES/VÄLJAS
Seadme sisse või välja lülitamiseks.
VALIKUNUPP
Ahju funktsiooni määramiseks.
KIIRKUUMUTUS
KELL
/
1 Küpsetusfunktsioon
2 Temperatuur
3 Kellaaeg
PLUSS, MIINUS
Puutenupud
Puutenuppudega juhitakse ahju kõik funktsioone. Puutenuppude abil võib valida mistahes kombinatsiooni küpsetamise funktsioonist, temperatuurist ja automaatajastusest.
Veenduge, et puudutate korraga ainult ühte
puutenuppu.
Küpsetusfunktsiooni määramiseks vajutage
nuppu ja hoidke.
Lülitamine SISSE/VÄLJA
Seadme sisse või välja lülitamiseks vajutage
.
nuppu
Kiirkuumutusfunktsiooni sisse lülitamiseks.
Kella funktsiooni määramiseks.
Väärtuste kohandamiseks (temperatuur ja kellaaeg).
Ahju funktsiooni määramine
1
2
1. Puudutage korduvalt nuppu
, kuni
hakkab vilkuma vajaliku ahjufunktsiooni
sümbol.
Ekraanil kuvatakse automaatne temperatuur. Kui te ei muuda temperatuuri ligikaudu 5 sekundi jooksul, hakkab ahi
tööle.
2. Temperatuuri muutmiseks puudutage
või
.
nuppu
electrolux 57
Elektrikatkestuse korral säilitab programmija kõiki sätteid ligikaudu 3 minutit. Kui elektrikatkestusest on möödu-
nud rohkem kui 3 minutit, peate sätted
(samuti kellaaja) uuesti määrama.
Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Kirjeldus
Sisevalgustus
Süttib ühegi küpsetusfunktsioonita.
Ventilaatoriga küpsetamine
Ühesugust küpsetustemperatuuri nõudvate toitude röstimiseks või röstimiseks ja küpsetamiseks
rohkem kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete segunemiseta.
Tavaline küpsetamine
Kuumutab nii ülemist kui alumist kütteelementi.
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Sisemine grill
Lamedate toiduainete grillimiseks väikeses koguses riiuli keskel. Röstimiseks.
Ahju temperatuur: 200 - 250°C
Termaalgrill
Grillielement ja ahju ventilaator panevad toidu
ümber ringlema kuuma õhu. Suurte lihatükkide
küpsetamiseks.
Tähtis Maksimaalne temperatuur selle funktsiooni puhul on 200°C.
Pitsaahi
Alumiselt kütteelemendilt eralduv kuumus jõuab
otse pitsapõhjani, quiche'ideni või pirukateni ja
ventilaator tagab kuuma õhu ringluse pitsakatte
või pirukatäidise küpsetamiseks.
Täisgrill
Täisgrillielement on sisse lülitatud. Lamedate toiduainete suures mahus grillimiseks. Röstimiseks.
Ahju temperatuur: 200 - 250°C
Alumine
ahjuelement
Kuumus tuleb ainult ahju põhjast. Krõbeda või
koorikulise põhjaga kookide küpsetamiseks.
Ülemine kütteelement
Kuumus tuleb ainult ahju laest. Küpsetatud toitude lõpuni valmistamiseks.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
Sobiv õrnade toiduainete sulatamiseks, nt
kreemtäidisega koogid, glasuuriga koogid, kondiitritooted, saiad ja teised pärmitooted.
Auruküpsetus
Kella funktsioonide määramine
1
2
Toitude aurutamiseks.
Ahju temperatuur: 130 - 230°C
1. Valige ahju funktsioon ja temperatuur
(alarmkella puhul pole vajalik). Vt "Ahju
funktsiooni määramine".
2. Puudutage korduvalt nuppu
, kuni
hakkab vilkuma vajaliku kellafunktsiooni
sümbol.
58 electrolux
3. Aja määramiseks funktsioonile Alarmkell
, Kestus
või Lõpp
, puudutage
nuppu
või
.
Vastav kellafunktsiooni sümbol süttib.
Kui aeg on täis, hakkab kellafunktsiooni
sümbol vilkuma ja 2 minuti vältel kõlab
helisignaal. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage ükskõik millist sensorvälja.
Funktsioonide Kestus
ja Lõpp
puhul lülitub seade automaatselt välja.
Kella funktsioon
Kellaaeg
4. Seadme väljalülitamiseks puudutage
nuppu
.
Kella funktsioonide tühistamine
1. Puudutage korduvalt nuppu
, kuni
hakkab vilkuma vajaliku kellafunktsiooni
sümbol.
ja
2. Puudutage korduvalt nuppu "
", kuni
ekraanil kuvatakse näit "00:00".
Kasutamine
Näitab aega. Aja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks
Pöördloenduse taimer
Mahalugemisaja seadistamiseks.
Kui aeg saab täis, kõlab signaal.
See funktsioon ahju tööd ei mõjuta.
Kestus
Et määrata, kui kaua on ahi kasutusel.
Lõpp
Ahjufunktsiooni väljalülitusaja määramiseks.
Kestvust
ja Lõppu
võib kasutada
samaaegselt, kui ahi tuleb hiljem automaatselt sisse ja välja lülitada. Sel juhul
, seejämäärake kõigepealt Kestvus
rel Lõpp
.
Auruküpsetus
1. Valige "auru" funktsioon
2. Tõmmake veepaaki nii kaugele kui võimalik. Kallake veepaaki vett, kuni süttib
täis paagi indikaator. Veepaagi maksimaalne mahutavus on 0,8 l. Sellest piisab 40-45 minutit kestvaks küpsetamiseks.
Täitke veeanumat ainult joogiveega. Ärge kasutage filtreeritud vett, destilleeritud vett, demineraliseerutud vett või
muid vedelikke.
Ettevaatust Ärge valage
laadimissahtlisse kergsüttivaid
vedelikke või piiritusjooke (grappat,
viskit, konjakit vms).
electrolux 59
3. Lükake veepaak tagasi oma esialgsesse
asendisse
3. Avage ahju uks ja lükake liitmik (A) väljalaskeventiili külgse (C).
4. Kui vett enam ei voola, võtke liitmik ventiili küljest lahti.
Hoiatus Ärge kasutage väljalastud vett
veepaagi uuesti täitmiseks.
4. Tehke süüa sobivates nõudes. Vaadake
auruküpsetuse tabelit.
5. Tühjendage veepaak pärast iga auruküpsetust.
Ettevaatust Oodake vähemalt 30
minutit iga kord pärast auruga
küpsetamist, et vältida kuuma vee
väljavoolu vee väljalaskeventiili kaudu.
Indikaator "Veepaak täis"
Indikaator näitab, et ahi on auruküpsetuseks valmis.
Ka siis, kui tühja veepaagi indikaator
põleb, ei tähenda see, et anum on
täiesti tühi. Oodake, kuni vee väljavool
väljalaskeventiili kaudu lõpeb.
Auruküpsetamisel kasutatavad nõud
Tarvikute hulka kuuluvad:
– Dieettoidu küpsetusnõu aurukombinatsiooniga küpsetusrežiimidele. Nõul on
kaks poolt ja avaus auruinjektori (B) jaoks
ning terasrest, mille saab asetada nõu
põhja.
B
Indikaator "Veepaak tühi"
Indikaator näitab, et veepaak on tühi ja et
teil tuleb see uuesti täita.
Lisateavet leiate jaotisest "Auruküpsetus".
Veepaagi tühjendamine
Tähtis Enne veepaagi tühjendamist
veenduge, et seade on jahtunud.
1. Pange valmis voolik vee väljalaskmiseks.
Kinnitage ühte otsa liitmik (A).
– Injektorid ja kummist voolik (A) aurukombinatsiooniga küpsetusrežiimidele (B) ja
otseseks auruküpsetuseks (C).
C
A
B
A
B
C
Auruküpsetus dieettoiduvormiga
Pange toit küpsetusnõus olevale terasrestile. Lisage veidi vett. Pange injektor (B) kummivooliku otsa. Lükake injektor (B) spetsiaalsesse dieettoiduvormis olevasse avaus2. Asetage vooliku (B) teine ots anumasse.
60 electrolux
se. Kinnitage kummivooliku (A) küljes olev
liitmik auru väljalaskeventiili külge.
Pange küpsetusvorm altpoolt lugedes 1. või
2. ahjutasandile. Veenduge, et kummivoolik
ei oleks sõlmes ega puutuks vastu ahju laes
olevat kütteelementi. Seadke ahi auruküpsetuse funktsioonile.
Otsene auruküpsetus
Pange valmistatav toit küpsetusnõus olevale terasrestile. Lisage veidi vett. Pange injektor (C) kummivooliku otsa. Kinnitage
kummivooliku (A) küljes olev liitmik auru väljalaskeventiili külge.
Tähtis Ärge kasutage kaant!
liha õõnsusse. Jälgige, et avad ei oleks millegagi kaetud.
Pange küpsetusvorm altpoolt lugedes 1. või
2. ahjutasandile. Veenduge, et kummivoolik
ei oleks sõlmes ega puutuks vastu ahju kütteelementi. Seadke ahi auruküpsetuse
funktsioonile.
Lisateavet aurukombinatsiooniga küpsetamise kohta leiate auruküpsetuse tabelitest.
Tähtis See kummivoolik on mõeldud
spetsiaalselt küpsetamise jaoks ega sisalda
ohtlikke materjale.
Tähtis Olge injektorite kasutamisel
äärmiselt ettevaatlik. Kui ahi on kuum,
kasutage injektorite käsitlemisel alati
pajakindaid. Kui te aurufunktsiooni ei
kasuta, tuleb injektorid ahjust alati välja
võtta.
Lisafunktsioonid
Automaatne väljalülitamine
Ahi lülitub mõne aja pärast välja:
• kui te ei lülita seadet ise välja;
• kui te ei muuda ahju temperatuuri.
Ahju temperatuur
Väljalülituse aeg
30°C - 115°C
12,5 h
120°C - 195°C
8,5 h
200°C - 245°C
5,5 h
250°C
3,0 h
Ahju kasutamiseks pärast automaatset väljalülitust tuleb see esmalt täiesti välja lülitada.
Lapselukk
Kui küpsetate kana, parti, kalkunit, talleliha,
suuremat kala vms, pange injektor (C) otse
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
te seadet kasutada.
electrolux 61
Funktsiooni Lapselukk sisselülitamine
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nup.
pu
2. Vajutage samaaegselt nuppe
ja
,
kuni ekraanil kuvatakse tekst “SAFE”.
Lapselukk on sees.
Funktsiooni Lapselukk väljalülitamine
Lapseluku väljalülitamiseks korrake samu
samme.
Jääkkuumuse funktsioon
Funktsiooniga Kestus lülitub ahi automaatselt välja mõni minut enne, kui aeg täis
saab. Ahi kasutab jääkkuumust, et küpsetamine ilma energiat tarvitamata lõpule viia.
Tähtis Jääkkuumuse funktsioon on
rakendatav ainult siis, kui funktsioon Kestus
vältab vähemalt 15 minutit.
Demorežiim
Võite teostada ahju testimise või vaadata
kõiki seadme juhtimisetappe demorežiimis.
Ahi ei kasuta kuumust.
Saate kasutada demorežiimi ainult siis, kui
seade on esmakordselt ühendatud või pärast elektrikatkestust, kui ekraanil vilgub näit
.
"12:00" ja sümbol
Demorežiimi sisselülitamine
1. Vajutage nuppu
ligikaudu 2 sekundit.
Kostab helisignaal.
2. Vajutage samaaegselt nuppe
ja "
". Kostab helisignaal ja ekraanil kuvatakse näit "12:00".
Kui ekraanil kuvatakse
žiim sees.
, on demore-
Kiirkuumutuse funktsioon
Funktsiooni Kiirkuumutus abil saate lühendada eelkuumutuse aega. Saate kasutada
seda iga küpsetusfunktsiooniga.
Tähtis Ärge pange toitu ahju enne, kui
funktsioon Kiirkuumutus on läbitud.
1. Valige ahju funktsioon.
Vajadusel muutke soovituslikku temperatuuri.
2. Vajutage nuppu
. Ekraanil kuvatakse
tekst "FHU" ja funktsioon Kiirkuumutus
töötab.
3. Kui funktsioon Kiirkuumutus on läbitud,
kõlab helisignaal ja tekst "FHU" kaob
ekraanilt.
Samal ajal jätkab seade kuumutamist
valitud ahjufunktsiooniga ja temperatuuriga.
4. Pange toit ahju.
Demorežiimi väljalülitamine
1. Lülitage ahi välja.
2. Läbige uuesti eeltoodud sammud.
Elektrikatkestuse korral demorežiimi
funktsioon salvestatakse.
Nupusignaal
Nupusignaali väljalülitamine
1. Seadme väljalülitamiseks puudutage
.
2. Puudutage ja hoidke samaaegselt nupja
, kuni kostub heli (umbes
pu
kahe sekundi pärast).
Nupusignaal ei tööta.
Nupusignaali sisselülitamine
Nupusignaali sisselülitamiseks korrake samu samme.
Tõrkekood
Kui mõned parameetrid on valed, siis peatab juhtmoodul töötavad funktsioonid ja
ekraanil kuvatakse vastav tõrkekood. Vt
jaotist "Mida teha, kui..."
62 electrolux
Jahutusventilaator
Ventilaator lülitub automaatselt sisse seadme pindade jahutmiseks. Kui lülitate seadme välja, siis jäävad ventilaatorid seadme
jahtumiseni tööle.
fektsetest komponentidest) on ahi varustatud turvatermostaadiga, mis katkestab vooluvarustuse. Ahi lülitub automaatselt uuesti
tagasi sisse, kui temperatuur langeb.
Turvatermostaat
Ohtliku ülekuumenemise vältimiseks (tingituna seadme valest kasutamisest või de-
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
• Pange ahjuuks küpsetamise ajaks alati
kinni, ka grillides.
• Seadmes on neli riiuli tasandit. Riiulitasandite lugemisel alustage alati ahju põhjast.
• Seadmes on õhu- ja aururinglust tekitav
erisüsteem. See võimaldab toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus
ringlev õhk kiirendab toidu küpsemist ja
vähendab energiakulu miinimumini.
• niiskus võib seadmesse ja klaasist uksele
kondenseeruda. See on normaalne. Kuuma ahju ust avades ärge hoidke pead
avause lähedal, vaid nõjatuge tahapoole.
Veeauru kondenseerumise vähendamiseks käitage ahju enne küpsetamist 10
minutit.
• Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast
kasutamist.
• Ärge pange esemeid otse seadme põrandale ega katke ahju komponente alumiiniumfooliumiga, kui te küpsetate. See
võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjustada ahju emailkatet.
Kookide küpsetamine
• Parim temperatuur kookide küpsetamiseks on 150°C. ja 200°C. kraadi vahel.
• Enne küpsetamist soojendage ahju umbes 10 minutit ette.
• Ärge avage ahju ust enne kui ¾ küpsetusajast on möödunud.
• Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetusplaati, jätke nende vahele üks vaba tasand.
Liha ja kala küpsetamine
• Ärge küpsetage alla 1 kg kaaluvaid lihatükke. Liiga väikeste koguste küpsetamisel jääb liha kuiv.
• Selleks, et punane liha oleks väljast hästi
küps ja seest mahlane, määrake temperatuuriks 200-250 °C.
• Valge liha, linnuliha ja kala jaoks valige
temperatuuriks 150-175 °C.
• Väga rasvase toidu puhul kasutage rasvapanni, sest tekkivad rasvaplekid võivad
olla püsivad.
• Jätke liha enne lahtilõikamist umbes 15
minutiks seisma, et mahl välja ei valguks.
• Selleks, et praadimisel ei tekiks ahjus liiga
palju suitsu, valage rasvapannile pisut
vett. Suitsu kondenseerumise vältimiseks
lisage vett iga kord kui see otsa hakkab
saama.
Küpsetusajad
Küpsetusajad sõltuvad toidu tüübist, koostisest ja kogusest.
Esialgu tasub küpsetusprotsessi jälgida.
Leidke seadme kasutamisel parimad seadistused (kuumus, aeg jne.) oma nõude,
retseptide ja koguste jaoks.
electrolux 63
Küpsetamise ja röstimise info
KOOGID
Tavaline küpsetamine
TOIDULIIK
Tasand
Temp
[°C]
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Küpsetusaeg [min]
Märkused
Vahustatud
road
2
170
2 (1 ja
3)
160
45-60
Koogivormis
Muretaigen
2
170
2 (1 ja
3)
160
24-34
Koogivormis
Juustukook
1
170
2
160
60-80
26 cm koogivormis
Õunakook (õunapirukas)
1
170
2 (1 ja
3)
160
100-120
Kaks 20 cm koogivormi
ahjurestil
Struudel
2
175
2
150
60-80
Küpsetusplaadil
Keedisekook
2
170
2
160
30-40
26 cm koogivormis
Puuviljakook
2
170
2
155
60-70
26 cm koogivormis
Biskviitkook (ilma rasvata biskviitkook)
2
170
2
160
35-45
26 cm koogivormis
Jõulukook / rikkaliku puuviljatäidisega kook
2
170
2
160
50-60
20 cm koogivormis
Ploomikook
2
170
2
160
50-60
Leivavormis 1)
Väikesed koogid
3
170
3 (1 ja
3)
160
20-30
Lamedal küpsetusplaadil
Küpsised
3
150
3
150
20-30
Lamedal küpsetusplaadil 1)
Beseed
3
100
3
100
90-120
Lamedal küpsetusplaadil
Kuklid
3
190
3
180
15-20
Lamedal küpsetusplaadil 1)
Küpsetised
keedutaignast
3
190
3
180
25-35
Lamedal küpsetusplaadil 1)
Plaadikoogid
3
180
2
170
45-70
20 cm koogivormis
Victoria kook
1 või 2
180
2
170
40-55
Vasak + parem, 20 cm
koogivormis
1) Eelsoojendada 10 minutit.
SAI, LEIB JA PITSA
Tavaline küpsetamine
TOIDULIIK
Tasand
Temp
[°C]
Sai
1
190
Rukkileib
1
Kuklid, saiakesed
2
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Küpsetusaeg [min]
Märkused
1-2 tk, 500 g/tk 1)
1
190
60-70
190
1
180
30-45
Leivavormis
190
2 (1 ja
3)
180
25-40
Lamedal küpsetusplaadil
6-8 kuklit 1)
64 electrolux
Tavaline küpsetamine
TOIDULIIK
Tasand
Temp
[°C]
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Küpsetusaeg [min]
Märkused
Pitsa
1
190
1
190
20-30
Sügavas röstimispannis 1)
Lusikakoogid
3
200
2
190
10~20
Lamedal küpsetusplaadil 1)
Küpsetusaeg [min]
Märkused
1) Eelsoojendada 10 minutit.
LAHTISED PIRUKAD
Tavaline küpsetamine
TOIDULIIK
Tasand
Temp
[°C]
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Pastakook
2
180
2
180
40-50
Vormis
Juurviljakook
2
200
2
175
45-60
Vormis
Quiche
1
190
1
190
40-50
Vormis
Lasanje
2
200
2
200
25-40
Vormis
Cannelloni
2
200
2
190
25-40
Vormis
Yorkshire’i puding
2
220
2
210
20-30
6 pudingivormi 1)
Küpsetusaeg
[min]
Märkused
1) Eelsoojendada 10 minutit.
LIHA
Tavaline küpsetamine
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Tasand
Loomaliha
2
200
2
190
50-70
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Sealiha
2
180
2
180
90-120
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Vasikaliha
2
190
2
175
90-120
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Inglise rostbiif,
väheküpsetatud
2
210
2
200
44-50
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Inglise rostbiif,
mõõdukalt küpsetatud
2
210
2
200
51-55
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Inglise rostbiif,
läbiküpsetatud
2
210
2
200
55-60
Ahjuriiulil sügavas röstimispannis
Sea abatükk
2
180
2
170
120-150
Sügavas röstimispannis
Sea sääretükk
2
180
2
160
100-120
2 tükki sügavas röstimispannis
Lambaliha
2
190
2
190
110-130
Kints
Kana
2
200
2
200
70-85
Ühe tükina sügavas röstimispannis
TOIDULIIK
Temp
[°C]
electrolux 65
Tavaline küpsetamine
Ventilaatoriga
küpsetamine
Tasand
Temp
[°C]
Tasand
Kalkun
1
180
1
160
210-240
Ühe tükina sügavas röstimispannis
Part
2
175
2
160
120-150
Ühe tükina sügavas röstimispannis
Hani
1
175
1
160
150-200
Ühe tükina sügavas röstimispannis
Küülik
2
190
2
175
60-80
Tükkideks lõigatud
Metsjänes
2
190
2
175
150-200
Tükkideks lõigatud
Faasan
2
190
2
175
90-120
Ühe tükina sügavas röstimispannis
TOIDULIIK
Temp
[°C]
Küpsetusaeg
[min]
Märkused
KALA
Tavaline küpsetamine
Ventilaatoriga
küpsetamine
TOIDULIIK
Tasand
Meriforell/merilatikas
2
190
2 (1 ja
3)
Tuunikala/lõhe
2
190
2 (1 ja
3)
Tasand
Temp
[°C]
Küpsetusaeg [min]
Märkused
175
40-55
3-4 kala
175
35-60
4-6 fileed
Temp
[°C]
Grillimine
Enne küpsetamist soojendage tühja
ahju 10 minutit ette.
Kogus
TOIDULIIK
Grillimine
Tükki
g
Sisefilee
4
800
Biifsteek
4
600
Vorstid
8
Seakarbonaad
4
Kana (pooleks lõigatuna)
2
Kebabid
Küpsetusaeg minutites
Temp.
(°C)
1. külg
2. külg
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
600
3
250
12-16
12-14
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
Kanarind
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Kalafilee
tasand
4
400
3
250
12-14
Röstitud võileivad
4-6
/
3
250
5-7
10-12
/
Röstleib/-sai
4-6
/
3
250
2-4
2-3
66 electrolux
Termogrillimine
Hoiatus Seda funktsiooni kasutades
valige maksimaalne temperatuur
200°C.
Kogus
TOIDULIIK
Grillimine
Tükki
g
Kalkunirullid
1
1000
Kana (pooleks lõigatuna)
2
1000
Kanakoivad
6
Vutt
Üleküpsetatud juurviljad
tükki. Eskalopp
Küpsetusaeg minutites
Temp.
(°C)
1. külg
2. külg
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
-
-
3
200
20-25
-
tasand
-
-
3
200
15-20
-
Makrell
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Kalalõigud
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Pitsa
Enne küpsetamist soojendage tühja
ahju 10 minutit ette.
Funktsioon Pitsa.
Tasand
temp.°C
Küpsetusaeg minutites
MÄRKUSED
Pitsa, suur
1
200
15~25
lamedal küpsetusplaadil
Pitsa, väike
1
200
10~20
lamedal küpsetusplaadil või ahju riiulil
Kuklid, saiakesed
1
200
15~25
lamedal küpsetusplaadil
TOIDULIIK
Küpsetamine funktsiooniga "Aur"
Vastavalt tabelis antud küpsemisajale,
on veepaaki vaja täita mitu korda küpKONDIITRITOOTED
ROOG
setamise jooksul. Kui veepaak on tühi,
lülitub sisse indikaator "Veepaak tühi".
Veepaagi täitmiseks vaadake peatükki
"Auruküpsetus".
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur °C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Õunakook 1)
2
160
90-120
20 cm koogivormis
Tordid
2
175
30-40
26 cm koogivormis
Puuviljakook
2
160
80-90
26 cm koogivormis
Biskviitkook
1
160
40-45
26 cm koogivormis
electrolux 67
ROOG
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur °C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Pärmipalmik 1)
2
150
100-110
20 cm koogivormis
Puuviljakook 1)
2
160
40-50
saiavormis
Väikesed koogid
3
165
30-35
küpsetusplaadil
Küpsised
3
150
20-35
küpsetusplaadil
Pärmitaignast kuklid 1)
2
200
12-20
küpsetusplaadil
Brioche-kuklid 1)
3
180
20-30
küpsetusplaadil
1) Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojendusaega. Ahju tuleb enne küpsetamist 10 minutit soojendada.
SAI, LEIB JA PITSA
ROOG
KAAL, G
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur
°C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Sai 1)
1000 g
2
190
40-60
1-2 pätsi, 500
g
Kuklid 1)
500 g
2
190
20-30
Küpsetusplaadil 6-8 kuklit
1
200
20-30
küpsetusplaadil
Pitsa
1) Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojendusaega. Ahju tuleb enne küpsetamist 10 minutit soojendada.
LAHTISED PIRUKAD
ROOG
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur °C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
juurviljadega
1
175
30-40
Vormiroog
Quiche
2
200
50-60
Vormis
Lasanje
2
190
45-60
Vormiroog
Aurus küpsetatud
kartulid
1
180
32-42
Vormiroog
Üleküpsetatud
kartulid
1
185
50-60
Vormiroog
LIHA
ROOG
KAAL, G
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur
°C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Seapraad
1000 g
2
180
80-90
Küpsetusrestil
Vasikaliha
1000 g
2
180
90-100
Küpsetusrestil
Inglise rostbiif,
väheküpsetatud
1000 g
2
210
53-55
Küpsetusrestil
Rostbiif, mõõdukalt küpsetatud
1000 g
2
210
61-65
Küpsetusrestil
68 electrolux
ROOG
KAAL, G
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur
°C
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Rostbiif, läbiküpsetatud
1000 g
2
210
65-70
Küpsetusrestil
Lambaliha
1000 g
2
175
120-150
Kints
Kana
1000 g
2
200
50-60
Terve
Kalkun
4000 g
1
175
150-180
Terve
1
175
150-180
Terve
1
160
120-150
Terve
2
180
90-120
Tükkideks lõigatud
Küpsetusaeg
minutites
MÄRKUSED
Part
Hani
3000 g
Küülik
KALA
ROOG
KAAL, G
"Auru" funktsioon
Riiuli tasand
temperatuur
°C
Meriforell
1500 g
2
180
30-45
3-4 kala
Tuunikala
1200 g
2
180
35-60
4 - 6 fileed
2
210
20-30
Heik
Teave akrüülamiidide koht
Tähtis Uusimate teaduslike andmete
kohaselt on toidu pruunistamisel (eriti
tärklist sisaldavate toiduainete puhul)
tekkivad akrüülamiidid tervisele ohtlikud.
Seetõttu soovitame valmistada toitu
võimalikult madalal temperatuuril ning toitu
mitte liialt pruunistada.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
• Puhastage seadme esiosa ehme lapi abil
sooja vee ja puhastusvahendiga.
• Metallpindade puhastamiseks kasutage
tavalist puhastusvahendit
• Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutamist. Nii on kergem mustust eemaldada ja see ei põle sisse.
• Puhastage rasket mustust spetsiaalse
ahjupuhastusvahendiga.
• Puhastage kõiki ahju tarvikuid (pehme lapi, sooja vee ja puhastusvahendiga) pärast iga kasutamist ja laske neil kuivada.
• Kui teil on kõrbemiskindla kattega tarvikuid, ärge puhastage neid agressiivsete
puhastusvahendite või teravate objektidega ega nõudepesumasinas. See võib
kõrbemiskindla katte hävitada!
Uksetihendite puhastamine
• Kontrollige uksetihendeid korrapäraselt.
Uksetihend on ümber ahju ukse raami.
Ärge kasutage seadet, kui uksetihend on
kahjustatud. Pöörduge teeninduskeskusse.
• Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege puhastamise üldteabe osast.
Ahju riiuli juhikud
Riiuli juhikute eemaldamine
1. Tõmmake riiulijuhiku esiosa küljeseinast
eemale.
electrolux 69
2. Tõmmake riiulijuhiku tagumine osa küljeseinast eemale ja võtke ära.
1 Peatamisdetail
Teleskoopsiine on võimalik ka eraldi osta.
Jälgige, et mõlemad teleskoopsiinid
oleksid paralleelselt.
Teleskoopsiine saab paigutada igale ahjutasandile, et riiulite sisestamine ja eemaldamine oleks hõlpsam.
Tõmmake mõlemad teleskooptoed lõpuni
välja.
Riiuli juhikute paigaldamine
Paigaldage riiulid vastupidises järjestuses.
°C
Riiuli ümarad otsad peavad jääma suunaga ettepoole!
Vahetatavad teleskoopsiinid
Paigaldage teleskoopsiinid lukustussüsteemiga igal tasandil.
Tähtis Siini ühes otsas olevad
peatamisdetailid PEAVAD olema ülespoole.
Asetage riiul või grillipann teleskooptugedele, seejärel suruge need lõpuni ettevaatlikult
ahju.
°C
1
Hoiatus Ärge ahjuust sulgege, kui
teleskooptoed ei ole täielikult sisse
lükatud. See võib rikkuda ukseemaili ja
klaasi.
70 electrolux
Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli. Puhastamiseks saate ahjuukse ja seesmised klaaspaneelid eemaldada.
4. Leidke üles ukse paremal poolel asuv
hing.
Kui te üritate klaaspaneele eemaldada
ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib
see sulguda.
Ahjuukse ja klaaspaneeli eemaldamine
1. Avage uks täielikult ja leidke üles ukse
vasakul poolel asuv hing.
2. Vajutage kergelt kinnitusdetaili, kuni see
välja tõmbub.
5. Keerake hinge hooba.
6. Sulgege ahju uks esimesse avamise
asendisse (poole peale). Seejärel tõmmake ust ettepoole ja tõstke välja.
3. Hoidke ühe käega vajutatavat detaili ja
eemaldage ukse vasak pool oma kohalt
teises käes oleva kruvikeeraja abil.
electrolux 71
7. Asetage uks tasasele, pehme riidega
kaetud pinnale.
10. Tõstke ükshaaval ettevaatlikult klaaspaneelid (1. samm) ja eemaldage need (2.
samm). Alustage ülemisest klaaspaneelist.
2
8. Vabastage lukustussüsteem klaaspaneelide eemaldamiseks.
9. Keerake mõlemat fiksaatorit 90° võrra
ja võtke need pesadest välja.
1
Puhastage klaaspaneele seebiveega. Kuivatage klaaspaneele hoolikalt.
Ahju ukse ja klaaspaneelide
paigaldamine
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud samme vastupidises järjestuses.
Keskmisel klaaspaneelil on dekoratiivraam.
Selle paneeli paigaldamisel jälgige, et kirjaga
pind jääks ukse seesmisele küljele. Pärast
paigaldamist veenduge, et klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas puudutades
kare.
Veenduge, et keskmine klaaspaneel oleks
paigaldatud õigesti (vt joonist).
90°
Veenduge, et ülemine klaaspaneel oleks
paigaldatud õigesti (vt joonist).
72 electrolux
2. Lülitage ahi sisse ja valige aurufunktsioon. Seadke ahju temperatuur vahemikku 130 kuni 230 °C. Lülitage ahi uuesti
20-25 minuti pärast välja ja laske 5-10
minutit jahtuda.
3. Lülitage ahi sisse ja valige aurufunktsioon. Seadke ahju temperatuur vahemikku 130 kuni 230 °C. Lülitage ahi 10 minuti pärast välja. Laske ahjul maha jahtuda ja tühjendage veepaak vastavalt
eespool kirjeldatud juhistele.
4. Loputage veepaaki paar korda ja pühkige ahju jäänud katlakivi jäägid lapiga
ära.
5. Peske vee väljalaskevoolikut käsitsi sooja vee ja seebiga. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage happeid, pihusteid
ega muid sarnaseid aineid.
Veepaagi puhastamine
Hoiatus Ärge valage vett veepaaki
puhastustsükli ajal.
Puhastustsükli ajal võib vett tilkuda auru väljalaskeavast praeahju sisemusse.
Soovitame panna praeplaat ahju otse
auru väljalaskeava alla, et vältida vee tilkumist praeahju põhjale.
Aeg-ajalt võib ahju tekkida veidi katlakivi.
See on loomulik.
Selle ärahoidmiseks tuleb auru tekitavaid
ahju osi puhastada. Tühjendage veepaak
pärast iga auruküpsetust.
1. Kallake veepaaki 0,5 l vett ja 50-60
grammi sidrunhapet (viis teelusikatäit).
Lülitage ahi välja ja oodake umbes 60
minutit.
Vee tüüp
• Pehme vesi madala lubjasisaldusega
- soovitatav, see vähendab puhastamise
vajadust
• Kraanivesi - võite seda kasutada, kui
kasutate veepuhastit või veepehmendit
• Kare vesi suure lubjasisaldusega see ei mõjuta küll seadme tööd, kuid puhastada tuleb sagedamini
MAAILMA TERVISHOIUORGANISATSIOONI KALTSIUMIKOGUSTE TABEL.
(Maailma tervishoiuorganisatsioon)
Kaltsiumisade
Vee karedus
(prantsuse
kraadid)
Vee karedus
(saksa kraadid)
Vee klassifikatsioon
Eemaldada kaltsiumisade iga
0-60 mgl
0-6
0-3
Pehme
150 tsüklit - 2,5
kuu järel
60-120 mgl
6-12
3-7
Keskmine karedus
100 tsüklit - 2 kuu
järel
120-180 mgl
12-18
8-10
Kare või lubjarikas
75 tsüklit - 1,5
kuu järel
üle 180 mgl
üle 18
üle 10
Väga kare
60 tsüklit - 1 kuu
järel
Ahjuvalgusti
Hoiatus Olge ettevaatlik!
Elektrilöögioht!
Enne ahjuvalgusti pirni vahetamist:
• Lülitage ahi välja.
• Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või lülitage kaitselüliti välja.
electrolux 73
Asetage ahju põhja riidelapp ahjuvalgusti ja klaaskatte kaitsmiseks.
1. Keerake klaaskatet vastupäeva, et see
eemaldada.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage ahjuvalgusti pirn vastava 300
°C kuumuskindla ahjuvalgusti pirniga.
Kasutage sama tüüpi ahjuvalgusti pirni.
4. Paigaldage klaaskate.
MIDA TEHA, KUI...
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
Probleem
Seade ei kuumene.
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade on välja lülitatud.
Käivitage seade.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Vajalikud seaded pole määratud.
Kontrollige seadistusi.
Automaatne väljalülitus on sees.
Vt "Automaatne väljalülitus".
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vaadake jaotist "Lapseluku väljalülitamine".
Elektrikilbis on kaitse vallandunud.
Kontrollige kaitsmeid.
Kui kaitse vallandub rohkem kui üks
kord, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei tööta.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Vahetage ahjuvalgusti lamp.
Ahju ventilaator müriseb.
Riiulid või ahjuplaadid puutuvad
vastu ahju tagapaneeli.
Paigaldage riiulid või plaadid õigesti.
Seadmes on vett.
Veepaagis on liiga palju vett.
Lülitage seade välja ja kuivatage
seade lapi või käsnaga.
Indikaator "Veepaak täis"
on väljas.
Veepaagis pole piisavalt vett.
Kallake veepaaki vett, kuni süttib indikaator. Kui vesi hakkab seadmest
välja nõrguma ja indikaator "Veepaak täis" jääb väljalülitatuks, võtke
ühendust teeninduskeskusega.
Indikaator "Veepaak tühi"
põleb.
Veepaagis pole vett.
Täitke veepaak. Kui indikaator jääb
põlema, pöörduge teeninduskeskusse.
Auruküpsetus ei tööta.
Te pole aurufunktsiooni valinud.
Veenduge, et valite kindlasti aurufunktsiooni.
Veepaagis pole vett.
Täitke veepaak.
Katlakivi on ava blokeerinud.
Kontrollige auru sisselaskeava. Eemaldage katlakivi.
Veepaagi tühjendamiseks
kulub üle kolme minuti
või
vesi lekib auru sisselaskeava kaudu.
Seadmes on katlakivi.
Puhastage veepaak (vt jaotist "Veepaagi puhastamine").
Toidule ja seadmesse koguneb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud seadmesse liiga
kauaks.
Kui küpsetamine on lõppenud, ärge
laske toidul seadmes olla rohkem
kui 15-20 minutit.
Ekraanil kuvatakse
“12.00”.
Toitevarustuse häire.
Määrake aeg.
74 electrolux
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ekraanil kuvatakse
või
, seade ei soojene ja
õhuringlus puudub.
Demorežiim on sees.
Lülitage seade välja. Vajutage nuppu
ligikaudu 2 sekundit. Kostab
helisignaal. Vajutage ja hoidke samaaegselt allasurutuna nuppe
ja
, kuni kostab helisignaal ja indikaator kustub.
Ekraanil kuvatakse veakood "F...".
Elektroonikaviga.
Kirjutage veakood üles ja pöörduge
teeninduskeskusse.
Kui te ei suuda probleemi ise lahendada,
siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne esiraamil.
Soovitame märkida need andmed siia:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
TEHNILISED ANDMED
Elektripinge
230 V
Sagedus
50 Hz
PAIGALDAMINE
Hoiatus Vt jaotist "Ohutusinfo".
Paigutamine mööblisse
50
540
20
560
in
2
570
590
594
560
÷57
580
550 m
0
electrolux 75
Elektriühendused
Hoiatus Elektriühendusi tohib teostada
ainult kvalifitseeritud elektrik.
593
in
550 m
8
560
00
1
0÷
-570
Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui
te pole järginud jaotises "Ohutusinfo"
toodud juhiseid.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.
Kaabel
Kaablid, mis sobivad paigaldamiseks või
asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmeplaadilt) ja tabelit:
Koguvõimsus
Kaabli ristlõige
maksimaalne 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimaalne 2300
W
3 x 1 mm²
maksimaalne 3680
W
3 x 1,5 mm²
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab
olema 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid
(sinine ja pruun kaabel).
A
B
JÄÄTMEKÄITLUS
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, oma
76 electrolux
majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjal
Pakkematerjal on keskkonnasõbralik ja
ümbertöödeldav. Plastmassist osad on
tähistatud rahvusvaheliste lühenditega
nagu PE, PS jne. Hävitage pakkematerjalid keskkonnanõudeid järgides ja
toimetage need selleks ette nähtud
konteineritesse kohalikus jäätmehoidlas.
Vanade seadmete käitlemine
1. Võtke pistik stepslist välja.
2. Lõigake ära toitejuhe ja visake see minema.
3. Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei saa lapsed end seadmesse sulgeda. Esineb
lämbumisoht.
electrolux 77
78 electrolux
electrolux 79
www.electrolux.com/shop
397199801-B-032011