Zanussi ZFX305W Technical data

ZANUSSI
DIEPVRIEZER
CONGELATEUR
GEFRIERSCHRANK
FREEZER
ZFX 305 W
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
MODE D`EMPLOI
200381579
FR
GEBRAUCHSANLEITUNG
DE
INSTRUCTION BOOK
GB
B/Za/24. (07.)
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt
hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid........3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ............3
Veiligheid van kinderen ........................................3
Vóór het in gebruik nemen ...................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan ...................3
Aanwijzingen voor de gebruiker ...........................4
Algemene informatie ...........................................4
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste
onderdelen ........................................................4
Bedienen van het apparaat...................................5
In gebruik nemen.............................................5
Temperatuur instellen .......................................5
Invriezen.........................................................5
Bewaren.........................................................5
IJsblokjes maken .............................................5
Praktische informatie...........................................5
Tips ..................................................................5
Energie besparen ............................................5
Het apparaat en het milieu.................................6
Onderhoud........................................................6
Ontdooien ......................................................6
Reiniging en onderhoud....................................6
Als de koelkast niet in gebruik is.........................6
Problemen oplossen.........................................7
Aanwijzingen voor de installateur.........................7
Technische gegevens......................................7
Installeren van het apparaat..............................8
Vervoer, uitpakken ...........................................8
Reiniging ........................................................8
Opstelling .......................................................8
Deurdraairichting omzetten ................................8
Elektrische aansluiting ......................................9
Bewaartijdentabel .............................................10
Garantie en service ...........................................10
Garantiebepalingen en Service............................11
Algemene Garantiebepalingen ..........................11
Garantie-uitbreidingen .....................................11
Garantie-uitsluitingen.......................................11
Belangrijk advies ............................................11
Waarborgvoorwaarden ......................................11
Garantie en service ...........................................13
Garantievoorwaarden ........................................15
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de
keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele
wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen,
wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en
dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van
het aansluitsnoer, mogen alleen door Service
worden uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de
gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te
maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan
de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt
of beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door
een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er
dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen
het apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of tong
vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel
mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze producten bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v. elektrische verwarmingstoestellen of chemische stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes
in de diepvriezer
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de installatie.
Als het apparaat niet op de vloer wordt geplaatst, zorg
er dan voor dat het stevig genoeg staat (bijv. door
gebruik van zuignapjes).
Zie hoofdstuk "Plaatsing".
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet
door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
3
NL
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-diepvriezer. Het is geschikt
voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen
van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
1. invriesruimte
2. typeplaatje
3. bewaarruimte
9. temperatuurregelaar
10. condensor
4. vriesrek
11. luchtcirculatie
5. dooiwaterafvoergootje
12. compressor
6. ijsblokjesbakje
13. afstandshouder
7. voeten
4
8. deurrubber
NL
Bedienen van het apparaat
Invriezen
In gebruik nemen
Het invriezen van verse levensmiddelen dient altijd goed
voorbereid te worden.
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de temperatuurregelaar op stand „SUPER” (zie afb.)
en laat hem minstens 4 uur op deze stand staan.
Draai de temperatuurregelaar dan op stand „NORMAL”.
De temperatuur is nu laag genoeg om diepvriesproducten
te bewaren.
Draai voordat u gaat invriezen de temperatuurregelaar op
stand „SUPER”. Doe dat bij kleine hoeveelheden 4 uur
van te voren, bij grote hoeveelheden 24 uur van te voren.
De compressor werkt dan continu om de noodzakelijke
temperatuur voor invriezen te bereiken.
Zet de levensmiddelen in het apparaat en laat het
ongeveer 24 uur op de snelvriesstand staan.
Zet na het invriezen de temperatuurregelaar weer op
stand „NORMAL”.
Bewaren
Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste
naar het bewaarvak verplaatsen, zodat u weer ruimte hebt
in het invriesvak.
Tussentijds invriezen heeft geen nadelige invloed op
reeds ingevroren producten.
IJsblokjes maken
Temperatuur instellen
De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de
ingestelde temperatuur wordt aangehouden en schakelt
regelmatig het apparaat kortere of langere tijd uit.
U kunt de temperatuurregelaar op de gewenste stand
draaien. Hoe meer u de regelaar rechtsom draait, hoe
intensiever er gekoeld wordt.
In het apparaat wordt een temperatuur van -18 °C of kouder bereikt, als u de temperatuurregelaar op stand "NORMAL" instelt (zie afb.).
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt,
gaat het invriezen sneller.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets
te verdraaien.
Praktische informatie
Na openen en sluiten van de deur van de vriezer
ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van
de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer
kunt openen.
Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur
nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge temperaturen bederven de diepvriesproducten.
Controleer elke dag even of het apparaat goed functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Als u de temperatuurregelaar uitschakelt (stand "STOP"),
dan onderbreekt u de werking van de compressor d.w.z.
het apparaat koelt niet meer.
De temperatuur in de vriezer is niet alleen afhankelijk van
de instelling van de temperatuurregelaar, maar ook van de
omgevingstemperatuur, vaak openen van de deur, de
hoeveelheid levensmiddelen enz.
Op de hoogste stand (bijv. tijdens een hittegolf)
werkt de compressor continu. Dit heeft geen
negatieve invloed op het functioneren van het apparaat.
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatie-openingen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen.
5
NL
Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet
in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet.
Houd de condensor schoon.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg
ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
recycling.
Maak het apparaat spanningloos.
Neem de diepvriesproducten uit het apparaat en wikkel ze
in enkele lagen krantenpapier of dekens. Bewaar ze op
een zo koel mogelijke plaats, bijv. in de koelkast.
Laat de deur van het apparaat open.
Veeg het dooiwater, dat zich in het afvoergootje onderin
het apparaat verzamelt, af en toe met een zachte doek of
spons naar opzij weg. U kunt het water verwijderen door
een hoog genoeg bakje voor het apparaat te zetten, waarin
het dooiwater kan lopen.
U kunt het ontdooiproces versnellen door een pan of
schaal met warm water op het vriesrek te zetten.
Na het ontdooien de natte oppervlakken droog wrijven.
De stekker weer in het stopcontact steken.
De diepvriesproducten weer in het apparaat leggen.
” zijn geschikt voor
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het
gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.
Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het
koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt en er is
meer energie nodig.
Na het verwijderen van het vriesrek kunt u m.b.v. de
meegeleverde kunststof schraper kleine stukjes rijp en ijs
verwijderen.
Het bakje in de afbeelding wordt niet met het apparaat
meegeleverd!
Als de ijslaag zo dik is, dat hij niet met de kunststof chraper verwijderd kan worden, moet het apparaat ontdooid
worden. Hoe vaak dat voorkomt, hangt af van het gebruik.
Reiniging en onderhoud
U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken.
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van
het apparaat met handwarm water schoonmaken en
droog wrijven.
Reinig het deurrubber met schoon water.
Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de condensor en de achterkant van
de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per
jaar te verwijderen.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
U ontdooit als volgt:
4-5 uur voordat u gaat ontdooien, draait u de temperatuurregelaar op stand "SUPER", zodat in de opgeslagen
diepvriesproducten een koudereserve ontstaat.
6
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
NL
Problemen oplossen
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Probleem
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat
met onderbrekingen werkt. Als de compressor
stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt.
Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
Oplossing
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
Op een hogere stand instellen.
Voor het invriezen was de temperatuur niet laag
genoeg.
Het apparaat langer op een lagere temperatuur
zetten.
U hebt levensmiddelen met grote afmetingen in het
apparaat gezet.
Levensmiddelen in porties verdelen.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.
Minder levensmiddelen tegelijk invriezen.
U hebt warme levensmiddelen in het apparaat
gezet,
Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten
afkoelen.
De deur is niet goed gesloten.
Controleren of de deur dicht is.
Het apparaat koelt te
sterk.
De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld.
Op een lagere stand instellen.
Het apparaat koelt helemaal niet.
De stekker zit niet in het stopcontact.
De aansluiting controleren.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Stopcontact controleren.
De temperatuurregelaar staat op stand „STOP”.
Stand van de temperatuurregelaar controleren.
Het apparaat staat niet goed.
Controleren of het apparaat stabiel staat.
Het apparaat maakt veel
geluid.
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
Aanwijzingen voor de installateur
Technische gegevens
Model
bruto-inhoud (l)
nuttige inhoud (l)
breedte (mm)
hoogte (mm)
diepte (mm)
Energieverbruik (kWh/24 uur)
(kWh/jaar)
energie-efficiëntieklasse
Neutrale stroomsterkte (A)
invriesvermogen (kg/24 h)
max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)
gewicht (kg)
ZFX 305 W
50
50
525
520
587
0,48
175
A
0,7
7
17
25
7
NL
Installeren van het apparaat
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis.
Vervoer, uitpakken
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan
moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden:
U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op
met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmte-isolerende
plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan
waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
Deurdraairichting omzetten
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de temperatuur in de koelruimte
stijgt en er wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan.
Verwijder de afdekking van het bovenste
deurscharnier, draai de schroeven die het bovenste
deurscharnier vasthouden (2 stuks) uit en verwijder
het deurscharnier (zie afbeelding).
Neem de deur los.
Monteer de afstandhouders die zich bevinden in de
plastic zak waar de accessoires in zitten met behulp
van deze gebruiksaanwijzing. Plaats de afstandhouder zoals in de afbeelding aangegeven, zet hem op z'n
plek door er voorzichtig met een hamer op te slaan.
8
NL
Draai de schroef los die het onderste deurscharnier
vasthoudt en de andere schroef die het onderste
deurscharnier en de voet vasthoudt. Verwijder vervolgens het deurscharnier en de voet zoals weergegeven
in afbeelding.
Draai de schroef los van de voet tegenover het onderste deurscharnier om de voet te kunnen verwijderen.
Bevestig het deurscharnier en de betreffende voet op
de tegenoverliggende zijde en dan de andere losse
voet op de vorige plaats van het deurscharnier, zoals
weergegeven in de afbeelding.
Plaats de onderste voet onder het
deurscharnier. De onderste voet kunt u
herkennen aan de 4 ribben aan de buitenkant.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geďnstalleerd stopcontact met
randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat
het dan door een erkend installateur in de buurt van de
koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
– 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie)
en latere aanvullingen
Plaats de deur op de onderste deurscharnierstift.
Verwijder (bijv. met een mes) voorzichtig de kunststof
afdekkapjes uit de gaten van het bovenste
deurscharnier en plaats ze op de andere kant.
Bevestig het bovenste deurscharnier met 2 schroeven
op de vrijgekomen plaats. Let erop dat de hoek van de
deur parallel loopt met de zijkant van de keukenkast.
Bevestig de afdekking van het bovenste deurscharnier
weer.
Zet de handgreep en de kunststof pluggen op de
andere kant over.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier
overzetten.
9
NL
Bewaartijdentabel
Diepvriesproducten bewaren
Soort
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de ****-vriesruimte
-18 °C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
Garantie en service
Garantiebepalingen en Service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van
de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode
een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het
recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door Zanussi
reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door Zanussi
verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en
gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie,
hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat
van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht
mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt
tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het bezoek
het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
10
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat
zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit
transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en
voor rekening en risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco
aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van
de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7 Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent
per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname
van volledig kosteloos herstel binnen de algemene
garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende
hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing
indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de
aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden
werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de
huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat
bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing geďnstalleerd,
bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet
bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
NL
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van
de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van
een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde
van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht
worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP FABRIEKSSERVICE laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 83 00
Fax
0172 - 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 84 00
Fax
0172 - 46 83 76
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt
daardoor niet negatief beďnvloed.
6.
De waarborg heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7.
De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
chemische en elektrochemische inwerking van
water,
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval
van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om
mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd.
5.
De waarborg heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
contact met agressieve stoffen.
8.
De waarborg heeft geen betrekking op gebreken
door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud,
of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9.
Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren
of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een
defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd of gezonden naar
onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
11
NL
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van
hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van
de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België
gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een
toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van
de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
12
NL
Garantie en service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of
meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
Garantie-uitbreidingen
1
7
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het gevolg is van
een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper
het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk
gebruik, geldt een algemene garantieperiode van
twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van
garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar
servicedienst uitgevoerde herstel-werkzaamheden
en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het directe
gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden
of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de
koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene
garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat,
met verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroog-automaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten
3a De regeling als genoemd onder pont 3 geldt ook
voor caravankoelkasten, mils de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over
normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient tan tijde van het bezoek
het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats
aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder pont 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en pont 3a genoemde apparaten, alsmede apparateri welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco
aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van
de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
Voor koel-/vries- motorcompressoren (exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar ne koopdatum van het op
de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de
aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan
de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installa tievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd,
bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet
bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer
dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen
van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar
servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daar-van gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van
een blijvende veiligheid, en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.
13
NL
Wij adviseren u herstel- en/of controle-werkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te
laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (0172) 46 83 00
Fax. : (0172) 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (01 72) 46 84 00
Fax. : (0172) 46 83 76
14
NL
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten
de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beďnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is
de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van
water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud,
of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren
of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een
defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van
hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van
de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land.
Voor in het buitenland
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te
vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
15
FR
Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode
d`emploi contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les
prescriptions du mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction.
Les symboles utilisés:
Prescriptions de sécurité
Les prescriptions et cautions de ce symbole servent à la protection de l`appareil et de votre personne.
Importantes instructions et informations
Informations pour la protection de l`environnement
Conseils pratiques
Vous trouverez ici des conseils pratiques concernant les aliments et leur stockage.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique
et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Sommaire
Informations importantes de la sécurité ......................1
17
Prescriptions générales de sécurité ..........................17
Prescriptions de sécurité pour l`enfants..................17
Prescriptions de sécurité.............................................17
Prescriptions de sécurité pour isobutane.................17
A l`attention de l`exploiteur ..........................................1
18
Information générale ....................................................18
Désignation de l`appareil, ses
parties principales ........................................................18
Commande de l`appareil.............................................19
Mise en service..........................................................19
Réglage de la température ......................................19
Congélation ................................................................19
Stockage.....................................................................19
Préparation de glaçon ..............................................19
Renseignements et conseils utiles ............................19
Idées et suggestions ....................................................19
Comment économiser d`énergie: ..........................19
Armoire et environnement .......................................20
Entretien .........................................................................20
Décongélation............................................................20
Nettoyage systématique ..............................................20
Appareil hors d`usage .............................................20
Dépannage.....................................................................21
A l`attention de la personne qui mettra
en service l`appareil ........................................................21
1
Caractéristiques techniques .......................................21
Mise en marche de l`appareil.....................................22
Livraison, désemballage...........................................22
Nettoyage....................................................................22
La pose de l`appareil ...............................................22
Changement du sens d`ouverture
de la porte ..................................................................23
Branchement électrique ...........................................24
Temps de stockage .........................................................2
24
24
Garantie et service après-vente .....................................2
Condition de garantie...................................................24
Service après-vente et pièces de
rechange .....................................................................24
Déclaration De Conditions De Garantie. ......................2
25
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières,
lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un
montant d'environ 14 milliards de dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
16
FR
Informations importantes de la sécurité
Prescriptions générales de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre
l`appareil.
L`appareil n`est conçu que pour conserver les aliments dans les conditions domestique ordinaires suivant ce mode d`emploi.
Confiez toute réparation - y compris le changement et
la réparation du câble de raccordement électrique - à
l`atelier agréé. Les pièces de rechange doivent être
livrées par la fabrique. Sinon, l`appareil peut s`endommager ou. de dégâts matériaux ou de blessures
humains peuvent arriver.
L`appareil n`est hors de tension que dans le cas où le
câble d`alimentation est retiré de la prise secteur.
Retirez donc toujours la fiche du câble de la prise (saisissant toujours la fiche et ne jamais tirant sur le câble)
avant de procéder au nettoyage ou à la réparation
Dans le cas où la prise secteur est en un endroit difficilement accessible, déconnectez le réseau électrique
pour mettre l`appareil hors de tension.
Ne rallongez jamais le câble d`alimentation!
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut s'échauffer et causer un
incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le
câble d'alimentation (risque de court circuit et
incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
emplacement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou
écrasé peut causer un court circuit, un incendie
et/ou une électrocution.
Important: En cas de dommage du câble d’alimentation, il ne doit être remplacé que par un professionnel qualifié.
- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas
l'appareil (risque d'électrocution ou incendie).
N`utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants
pour nettoyer, dégeler l`appareil, ou pour faire sortir
les aliments congelés, vous risquez de détériorer le
système réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de température.
Ne consommez pas de la glace et de la crème à la
glace immédiatement après les faisant sortir du congélateur, elles peuvent causer de lésions et engelures.
Ne recongelez pas l`aliment une fois décongelé, consommez le plus tôt possible.
Respectez soigneusement les instructions du fabricant concernant la durée de conservation au cas des
aliments à congélation rapide (mirelite).
Il est interdite de forcer le dégèlement par n`importe
quel appareil électrique ou agent chimique!
Ne touchez pas les parties en plastique de l`appareil
par pot chaud.
N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable dans
l`appareil, un danger de l`explosion existe.
Ne mettez pas de liquides gazeuses et boissons
embouteillées dans le compartiment de congélation.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empêchent d'u-
tiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Prescriptions de sécurité pour
l`enfants
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel
d`emballage. La feuille en plastique peut causer
asphyxie.
L`appareil doit être manipulé par adultes. Ne laissez
pas les enfants jouer à l`appareil ou à ses parties de
réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la fiche
secteur de la prise, coupez le câble de raccordement (le plus proche de l`appareil) et démontez la
porte de l`appareil. Ainsi il devient possible d`éviter
que les enfants subissent de l`électrocution ou un
asphyxie dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Prescriptions de sécurité
Posez l`appareil contre le mur pour éviter le risque
de tout contact avec les parties chaudes (compresseur, condenseur) et prévenir les brûlures
éventuelles.
Avant le déplacement de l`appareil retirez la fiche
de la prise secteur.
Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas
coincé sous l`appareil au cours de sa mise en place.
Assurez un courant d`air suffisant pour l`appareil
pour éviter son surchauffe. Suivez attentivement les
instructions de la mise en service.
Fixez soigneusement l`appareil (par des ventouses)
s`il ne sera pas installé au niveau du sol.
(voir chapitre "Emplacement de l'appareil")
Prescriptions de sécurité pour
isobut.ane
Mise en garde
L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant
de l`appareil, qui est plus intensément inflammable
et explosif.
Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation
dans l`enceinte de l`appareil ou dans la structure
d`encastrement.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres
moyens pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser d`appareils électriques à l`intérieur
du compartiment destiné à la conservation des denrées, à moins qu`ils ne soient du type recommandé
par le fabricant.
Respectez les prescriptions du mode du mode
d`emploi au point de vue de la protection de la vie
et des biens.
17
FR
A l`attention de l`exploiteur
Information générale
La désignation officielle de l`appareil est „congélateur
domestique”. Il est donc capable de conserver des aliments réfrigérés et congelés et apte à la congélation
domestique des marchandises dans une quantité
indiquée dans le mode d`emploi ainsi que à la production de glaçon.
L`appareil est conforme aux prescriptions des normes
dans des limites des diverses classes climatiques.
La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur
le plaque signalétique.
Désignation de l`appareil, ses parties principales
1. Compartiment de congélation
8. Etanchement de porte
2. Plaque signalétique
9. Régulateur de température avec
bouton tournant
3. Compartiment de stockage
4. Etagère de congélation
18
10. Condenseur
5. Tuyau d`écoulement
11. Direction du courant d`air
6. Bac de glaçon
12. Compresseur
7. Pieds
13. Cale
FR
Commande de l`appareil
Mise en service
Placez les accessoires dans le réfrigérateur, insérez la
fiche du câble secteur dans la prise secteur. Mettez en
marche l`appareil en tournant le bouton régulateur de la
température dans le sens de l`aiguilles de la montre
qu`il quitte la position „0” selon la figure. Dans la position „0” le réfrigérateur est hors de service.
L`alinéa suivant donne des instructions concernant
l`ajustement.
Dans le cas d`une charge augmentée, p.e. dans
une canicule le compresseur peut continuellement
fonctionner. Ce régime n`est pas nuisible.
Congélation
La congélation des aliments différents doit être toujours
faite dans le compartiment de congélation après une
préparation convenable.
Tournez le bouton de congélation à la position „SUPER”
quatre heures plus tôt que la congélation désirée dans
cas d`une petite quantité d`aliment, vingt-quatre heures
plus tôt dans le cas d`une grande quantité d`aliment.
Installez l`aliment à congeler dans l`appareil et laissez
le marcher pendant environ 24 heures.
Ensuit retournez le bouton à la position „NORMAL”.
Stockage
Il est conseillé de transmettre au compartiment de
stockage les aliments congelés laissant ainsi de place
pour un nouveau procédé de congélation.
Une congélation répétée n`abîme pas les aliments déjà
emmagasiné.
Réglage de la température
Le régulateur de la température en fonction de son
réglage arrête automatiquement la marche de
l`appareil, ensuite le remet en fonction assurant ainsi la
température désirée.
Les annexes donnent de renseignements détaillés concernant la pratique de stockage des divers aliments.
Préparation de glaçon
Pour préparer du glaçon remplissez de l`eau le bac de
glaçon et posez le dans le compartiment de préparation
de glaçon. L`humidification de la base du bac réduit le
temps de formation du glaçon.
Pour faire sortir de bac les morceaux de glaçon laissez
couler de l`eau sur le bac ensuite frappez le légèrement.
Renseignements et conseils utiles
Nous attirons votre attention à ce que la répartition des rayons dans l`appareil est changeable
qui augment considérablement l`utilité de l`espace
froide. Une ouverture de 90° de la porte permet déjà un
réarrangement des étages.
Idées et suggestions
Son réglage devient possible par un mouvement de rotation du bouton régulateur de température. La rotation du
bouton dans le sens des aiguilles d`une montre intensifie le refroidissement.
En ajustant le bouton régulateur de température à la
position „NORMAL” selon la figure la température interne
peut atteindre les -18 °C ou moins.
La mise à la position de „0” du bouton régulateur de température arrête le compresseur et le refroidissement en
coupant le circuit électrique.
La fréquence de l`ouverture de la porte et la quantité des
aliments posés dans l`appareil influencent la température interne du congélateur en dessus de la position du
régulateur et de la température ambiante.
Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à
l`utilisation de l`appareil pour diminuer la consommation en énergie. Il donne encore information sur l`environnement.
Comment économiser d`énergie:
Ne placez l`appareil à la proximité d`une source de
chaleur ou ne l`exposez pas au soleil.
Veillez à la bonne aération du compresseur et du
condenseur, n`obturez pas le passage du courant
d`air.
Enveloppez fermement les aliments dans des
feuilles plastiques ou d`aluminium ou mettez les
19
FR
dans des récipients bien fermés pour éviter la formation du blanc gel.
Evitez que les aliments placés dans le compartiment
de congélation entrent en contact avec ceux y trouvant et déjà congelés.
N`ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas
ouverte trop longtemps.
Ne placez pas aliment chaux dans l`appareil, laissez
le se refroidir à la température ambiante.
Nettoyez régulièrement le condenseur.
Débranchez l`appareil.
Faites sortir les aliments congelés et posez les dans un
panier garni de chiffon et stockez le panier dans un
endroit frais ou transmettez les aliments dans le compartiment de congélation ou l`espace normal d`un
réfrigérateur normal.
Laissez la porte de l`appareil ouverte.
Balayez par un mouvement latéral l`eau de dégel qui
s`accumule dans la gouttière dans la partie inférieure de
l`appareil. Posez un bac devant l`appareil et laissez
couler dedans l`eau de dégel.
Armoire et environnement
La matière isolante et l`agent de congélation de
l`armoire ne contiennent pas des gaz qui ne sont pas
nuisibles pour la couche d`ozone. Evitez tout endommagement du système réfrigérant surtout à l`arrière à
proximité du système. Les autorités municipales donnent de renseignement concernant les endroits de
l`élimination des appareils délabrés.
Les matières désignées utilisées dans cet appareil sont
réutilisables
.
Entretien
Décongélation
L`humidité à l`intérieur de l`appareil se glace et se précipite sous forme des couches de glace ou de blanc gel.
La couche épaisse de glace ou de blanc gel a un effet
isolant et diminue la puissance réfrigérante qui se
traduit dans augmentation de la température interne de
l`espace réfrigérant et l`accroissement de la consommation en énergie.
Pour éliminer une couche mince de glace ou de blanc
gel retirez la tablette de congélation et enlevez la
couche par la raclette livrée.
Le plateau présenté sur la figure n`est pas accessoire
de l`appareil.
Décongelez la couche de glace ou de blanc gel quand il
n`est pas possible de l`enlever par la raclette. La
fréquence de cet enlèvement dépend du manière de
l`utilisation.
Exécutez l`opération comme suite:
Avant le commencement du dégel mettez le régulateur
de température à la position maximale durant 4-5 heures
pour que les aliments stockés se refroidissent.
Vous pouvez accélérer la processus du dégel en posant
un pot rempli de l`eau chaude sur les plaques de
refroidissement formant une tablette.
Après le dégel de la couche séchez les surfaces
humides.
Mettez l`appareil sous tension.
Remettez les aliments enlevés.
Nettoyage systématique
Il est conseillé de lier le nettoyage de l`intérieur de
l`appareil à sa congélation.
N`utilisez pas au nettoyage des produits abrasifs ou du
savon.
Après le débranchement de l`appareil lavez de l`eau
tiède et séchez soigneusement son intérieur.
Nettoyez l`isolation de la porte avec l`eau de conduit.
Ensuite remettez sous tension l`appareil.
Enlevez une ou deux fois par an la couche de poussière
couvrant la surface du condenseur au fond de
l`appareil.
Appareil hors d`usage
Procédez comme suite au cas d`une non utilisation prolongée de l`appareil:
Débranchez l`appareil.
Enlevez de l`appareil les aliments y trouvants.
Exécutez la décongélation et le nettoyage suivant les
précédents.
Laissez un peu ouverte la porte pour éviter la production
d`odeur.
20
FR
Dépannage
Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent arriver des petits incidents qui n`exigent pas l`appel d`un
expert. Le tableau suivant vous donne des renseignements de les maîtriser vous-même et éviter ainsi les
dépenses inutiles.
Nous vous attirons l`attention à ce que le fonctionnement de l`appareil produit quelques effets phoniques
Incident
Refroidissement
n`est pas suffisant
Refroidissement trop
fort
Il n`y a pas de
refroidissement
L`appareil émet trop
de bruit
(compresseur, circulation du liquide) qui ne constituent
pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement normal.
Nous vous attirons l`attention de nouveau à ce
que l`arrêt du compresseur ne signifie pas l`état
hors tension de l`appareil. Il est INTERDIT de toucher les
parties électriques de l`appareil avant le débrancher du
réseau!
Cause
Remèdes
Régulateur de température est mis à un
degré trop bas.
Avant la congélation l`appareil n`était pas
prérefroidi.
L`aliment mis dedans a de trop grandes
dimensions.
Quantité trop grande des aliments à réfrigérer.
La porte n`est pas fermée correctement.
Régulateur de température est mis à un
degré trop haut.
La fiche secteur n`est pas correctement
branchée.
Il n`y a pas de tension dans la prise secteur.
Régulateur de température est mis dans la
position de „STOP”.
Support insuffisant de l`appareil.
Sélection d`un degré plus haut
Exécuter un prérefroidissement convenable.
Couper en morceaux l`aliment.
Mise une quantité d`aliments plus petite.
Vérifier la fermeture de la porte.
Sélection d`un degré plus bas.
Vérifier le branchement correct.
Vérifier la tension.
Vérifier la position du régulateur.
Vérifier l`emplacement stable (les quatre
pieds sur le sol).
A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil
Caractéristiques techniques
Model
Volume brut (l)
ZFX 305 W
50
Volume net (l)
50
Largeur (mm
525
Hauteur (mm)
520
Profondeur (mm)
587
Consommation en énergie: (kWh/24h)
0,48
(kWh/an)
175
Classe d`énergie suivant la norme EU
Intensité de courant électrique nominale (A)
Puissance réfrigérante (kg/24h)
A
0,7
7
Temps max. de stockage en cas d`une
panne (h)
17
Masse (kg)
25
21
FR
Mise en marche de l`appareil
Livraison, désemballage
Faites livrer l`appareil dans son emballage original, dans une position verticale et respectez les
signalisations sur l`emballage.
Après chaque livraison laissez reposer l`appareil durant
2 heures sans le mettant en marche.
Désemballez l`appareil et vérifiez s`il n`y a pas de
traces d`endommagements. Si oui signalez les immédiatement là où l`appareil a été acheté. Gardez l`emballage endommagé.
Nettoyage
Enlevez les bandes adhésives fixant contre tout
déplacement les éléments dans l`intérieur de l`appareil.
Lavez l`intérieur de l`appareil par d`eau tiède et de liquide vaisselle. Utilisez de chiffon mou.
Séchez l`intérieur de l`appareil après nettoyage.
La pose de l`appareil
La température d`ambiance influence la consommation
en énergie et le fonctionnement correcte de l`appareil.
Pour installer l`appareil prenez en considération que le
fonctionnement correcte de l`appareil ne sera possible
que dans les limites de température ambiante donné
dans le tableau ci-dessous.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Si la température ambiante baisse au-dessous de la limite inférieure la température de l`espace réfrigérant pourrait monter au-dessus de la température prescrite.
L`augmentation de la température ambiante au-dessus
de la limite supérieure se traduit dans l`augmentation de
la durée de fonctionnement du compresseur, dans un
dérangement de la décongélation automatique, dans une
augmentation de la température dans l`espace
réfrigérant enfin dans une augmentation de la consommation en énergie.
A la pose de l`appareil veillez à ce que sa position soit
horizontale.
22
Pour éviter que le condenseur ne touche le mur, vous
devez fixer les entretoises jointes dans le sachet con tenant les accessoires. Placez les entretoises comme
indiqué sur la figure en les emboîtant à fond
N`exposez pas l`appareil aux rayons de soleil, ne posez
pas l`appareil à la proximité d`un foyer.
S`il est impératif de poser l`appareil dans la proximité
d`un chauffage au gaz ou à l`électricité respectez les
distances minimales suivantes:
en cas d`une distance de 3 cm ou moins entreposez une plaque termiquement isolante d`une
épaisseur de 0,5 - 1 cm et non flammable entre les
deux appareils.
en cas d`un chauffage à l`huile ou au charbon la
distance doit être augmentée à 30 cm.
L`appareil est utilisable en le posant contre le
mur.
Il faut respecter les distances minimales de la figure au
cours de la pose de l`appareil:
A: pose au-dessous d`une armoire murale
B: pose libre
FR
Changement du sens d`ouverture de
la porte
Il est possible de changer le sens d`ouverture de droite
à gauche au sens de gauche à droite de la porte si
l`installation ou le maniabilité l`exige.
Exécutez l`opération suivant les instructions ci-dessous:
Débranchez l`appareil.
Otez attentivement les couvercle de la porteuse
superieur, dévissez les deux vis fixant la porteuse
superieur de porte et ôtez la porte suivant la figure.
Otez la porte.
Remettez la porte sur la cheville inférieure porteuse
de porte.
Otez attentivement (p.e. à l`aide d`un couteau) les
couvercles des trous de la porteuse de porte et
remettez les à l`autre côté.
Fixez par deux vis la porteuse supérieure de porte
dans les places devenues libres et assurez que le
bord de la porte soit parallèle au côté de l`armoire.
Reposez le couvercle supérieur de la porteuse de
porte.
Remontez à l`autre côté la poignée et les goupilles
en plastique.
Faites appel à un atelier spécialisé le plus proche si vous
ne voulez pas exécuter les opérations ci-dessus. Les
opérations seront exécuter contre un remboursement.
Retirez la vis de fixation du support inférieur de la
porte et la vis de fixation du pied sur ce support.
Puis retirez le support de la porte et le pied comme
illustré.
Dévissez la vis de fixation du pied sur le côté opposé
afin de le retirer. Fixez le support inférieur de la porte
et le pied correspondant sur le côté opposé. Fixez le
pied dans l'emplacement resté libre sur le côté
opposé. (voir figure).
N'oubliez pas de fixer le pied inférieur audessous du support de la porte. Le pied
inférieur est reconnaissable aux 4 nervures qui sont
dessinées sur sa surface externe.
23
FR
Branchement électrique
Cet appareil répond aux spécification des directives suivantes:
Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension
alternative de 230 V et de fréquence de 50 Hz.
Ne connectez la fiche secteur que dans une prise
secteur possédant d`une protection contre les contacts
accidentels (contact de sûreté). Si vous ne possédez
une prise convenable faites appel à un technicien qui
établira la prise nécessaire.
– 73/23 EEC - 73/02/19 (Directive des petites tensions)
et ses amendements en vigueur
– 89/336 EEC - 89/05/03 (Directive EMC) et ses
amendements en vigueur,
– 96/57 CE - 03/09/96 (Directive concernant les exigences en matière de rendement énergétique) et ses
amendements ultérieurs.
Temps de stockage
Temps de stockage de marchandises congelées
Marchandise
dans l`espace
normal
+2 – +7 °C
Légumes:
haricots verts, petits pois, légume mixte, maïs, courge
Plat préfabriqué:
plats avec viande, avec garniture, légume en nature
Plat préfabriqué:
filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée
Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires:
purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi
Potages:
bouillon, soupe d`haricot vert, soupe de petits pois
Fruits:
cerise, griotte, crème de fruit, purée de marrons
Viandes:
poulet, canard, oie,
poisson en filet, thon
Glace, crème à la glace
dans le compartiment
de congélation à 4 étoiles,
-18 °C
1 jour
12 mois
1 jour
12 mois
1 jour
6 mois
1 jour
12 mois
1 jour
6 mois
1 jour
12 mois
1 jour
1 jour
1 jour
5 mois
6 mois
3 semaines
Garantie et service après-vente
Condition de garantie
Service après-vente et pièces de
rechange
refroidissement et contient le type, le modèle et le
numéro de fabrication de l`appareil.
Signalez la panne dans notre atelier le plus proche de
votre domicile s`il devient inévitable une l`intervention.
Notez ci-dessous les données de la plaque d`identification:
Indiquez à l`atelier les caractéristiques de l`appareil qui
sont indiquées sur sa plaque d`identification.
Modèle
La plaque d`identification se trouve au fond de
l`appareil, côté gauche dans l`espace normal de
No de la série
No de fabrication
Date de l`achat
La fabrique réserve tout droit de changement de production.
24
FR
Déclaration De Conditions De Garantie
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin.
Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter. Notre
service clientèle se chargera de réparer ceci sur
demande, pendant ou après la période de garantie. La
durée de vie de l'appareil n'en sera pas pour autant
amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est
basée sur la Directive de l'Union Européenne 99/44/CE
et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont
le consommateur dispose au titre de cette législation ne
peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne porte pas atteinte aux obligations
de garantie du vendeur envers l'utilisateur final. L'appareil
est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1.Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à toute
défectuosité qui se manifeste au cours de la période
de 24 mois à compter de la date de livraison de l'appareil au premier consommateur final.
Ces conditions de garantie ne sont pas d'application en
cas d'utilisation à des fins professionnelles ou de
façon équivalente.
8.La garantie ne s'applique pas pour les défectuosités,
dues au transport, survenues en dehors de notre
responsabilité. Celles causées par une installation ou
un montage inadéquat, par un manque d'entretien, ou
par le non-respect des indications de montage et d'utilisation, ne seront pas davantage couvertes par la
garantie
9.Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d' interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou
incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction
d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine.
10.Les appareils aisément transportables doivent être
délivrés ou envoyés au service clientèle. Les interventions à domicile ne peuvent s'entrevoir que pour des
appareils volumineux ou pour des appareils encastrables.
11.Si des appareils sont encastrés, sous-encastrés, fixés
ou suspendus de telle sorte que le retrait et la remise
en place de ceux-ci dans leur niche d'encastrement
prennent plus d'une demi-heure, les frais de prestation
qui en découlent seront portés en compte. Les dommages connexes causés par ces opérations de retrait
et de remise en place sont à charge de l'utilisateur.
3.Afin d'éviter des dommages plus sévères, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre connaissance.
12.Si au cours de la période de garantie, la réparation
répétée d'une même défectuosité n'est pas concluante, ou si les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l'appareil défectueux
par un autre de même valeur peut être accompli en
concertation avec le consommateur. Dans ce cas
nous nous réservons le droit de réclamer une participation financière calculée au prorata de la période d'utilisation écoulée.
4.L'application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d'achat avec la
date d'achat et/ou la date de livraison.
13.La réparation sous garantie n'entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le départ
d'un nouveau cycle de garantie.
5.La garantie n'interviendra pas si des dommages
causés à des pièces délicates, telles que le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques et le
caoutchouc, résultent d'une mauvaise utilisation.
14.Nous octroyons une garantie de douze mois sur les
réparations, limitée à la même défectuosité.
2.La prestation sous garantie implique que l'appareil est
remis dans l'état qu'il avait avant que la défectuosité ne
survienne. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les composants remplacés sans
frais deviennent notre propriété.
6.Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des
anomalies bénignes qui n'affectent pas la valeur et la
solidité générales de l'appareil.
7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les
défectuosités sont causées par :
une réaction chimique ou électrochimique provoquée
par l'eau,
des conditions environnementales anormales en
général,
des conditions de fonctionnement inadaptées,
un contact avec des produits agressifs.
15.Hormis les cas où une responsabilité est imposée
légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages
extérieurs à l'appareil dont le consommateur voudrait
faire prévaloir les droits. Dans le cas d'une responsabilité reconnue légalement, la compensation n'excèdera pas la valeur d'achat de l'appareil.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement
pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour
les appareils exportés, l'utilisateur doit d'abord s'assurer
qu'ils satisfont aux conditions techniques (p. ex. : la tension, la fréquence, les prescriptions d'installation, le type
de gaz, etc.) pour le pays concerné, et qu'ils supportent
les conditions climatiques et environnementales locales.
Pour les appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit
d'abord s'assurer qu 'ils répondent bien aux qualifica25
FR
tions requises en Belgique. Des adaptations
indispensables ou souhaitées ne sont pas couvertes par
la garantie et ne sont pas possibles dans tous les cas.
Le service clientèle se tient à votre disposition, également après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - 1502 LEMBEEK
Tél. 02.3630444
26
DE
Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung durch, die
Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält.
Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben.
Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden.
Sicherheitsvorschriften
Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes
Wichtige Hinweise und Informationen
Umwelthinweise
Bei diesem Symbol finden Sie Tips zur Lagerung von Lebensmitteln
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit .................28
Allgemeine Sicherheitsvorschriften ......................28
Für die Sicherheit Ihrer Kinder ............................28
Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme ......28
Informationen für Sicherheitsvorschriften von
Isobutan ..........................................................28
Zum Betrieb des Gerätes...................................29
Allgemeine Informationen ...................................29
Bedienungselemente des Gerätes .......................29
Inbetriebnahme..............................................30
Temperaturregelung .......................................30
Einfrieren ......................................................30
Lagerung ......................................................30
Eiszubereitung...............................................30
Wichtige Informationen und Ratschläge................30
Tips und Hinweise.............................................31
Und so können Sie Energie sparen: ..................31
Geräte und Umgebung....................................31
Instandhaltung ..................................................31
Abtauen ........................................................31
Regelmäßige Reinigung ..................................31
Außer Betrieb gesetztes Gerät..........................31
Fehlerbeseitigung .............................................32
Zu Händen von Inbetriebnahmer........................32
Technische Daten .............................................32
Inbetriebnahme..............................................33
Transport, Auspacken .....................................33
Reinigung .....................................................33
Standort .......................................................33
Wechsel des Türanschlags ..............................34
Elektrischer Anschluß .....................................35
Lagerzeittabelle ...............................................35
Garantie und Service.........................................35
Garantiebedingungen ........................................35
Service und Ersatzteile ...................................35
Garantiebedingungen........................................36
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die
Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150
Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger,
Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.
27
DE
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen,
vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen
dazuzulegen.
Sie haben ein Gerät für den Haushalt erworben, und es
sollte auch nur zur Lagerung von Lebensmitteln
gebraucht werden.
Wartungen und Reparaturen (einschließlich
Verbesserung und Austausch der Netzleitung) nur
durch eine autorisierte Werkstatt durchführen lassen.
Für Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile benutzt
werden, anderenfalls könnte Ihr Gerät beschädigt oder Sie
selbst verletzt werden.
Das Gerät ist nur vom Netz getrennt, wenn Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
deshalb vor Reinigungen, Reparaturen oder
Abtauvorgängen den Netzstecker aus der Steckdose.
Nicht am Anschlußkabel ziehen, um das Gerät vom Netz
zu trennen! Wenn die Steckdose schwer zu erreichen
ist, schalten Sie das Stromnetz ab (Sicherung herausnehmen).
Es ist verboten, das Netzkabel zu verlängern!
Bitte prüfen, dass das Netzkabel nicht von der
Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt wird.
Ein beschädigtes Netzkabel kann überhitzen und
einen Brand verursachen.
- Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst auf
das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und Brandgefahr!
Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose
ziehen, besonders wenn das Gerät aus der Nische
gezogen wurde. Eine Beschädigung des
- Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder
Stromschlag verursachen.
Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst ersetzt
werden.
- Den Netzstecker niemals in eine lockere oder
beschädigte Steckdose stecken. Stromschlag- und
Brandgefahr!
Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb sollten
Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere spitze
Gegenstände benutzen.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem
Temperaturregler in Berührung kommen.
Durch Eis können Sie sich Verletzungen zufügen, wenn
Sie es unmittelbar nach dem Herausnehmen verzehren.
Aufgetaute oder angetaute Produkte nicht erneut einfrieren. Solche Produkte sollten Sie möglichst schnell
aufbrauchen.
Beachten Sie bitte bei Tiefkühlkost die Hinweise zur
Lagerzeit auf der Verpackung des Herstellers.
Keine Geräte mit elektrischem Antrieb bzw. Motor oder
Chemikalien zum Beschleunigen des Abtauens anwenden!
Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer
Nähe der Kunststoffteile des Gerätes auf.
Lagern Sie keine entflammbaren Gase und Flüssigkeiten
im Gerät, es besteht Explosionsgefahr.
Im Gerät dürfen keine kohlensäurehaltigen Getränke in
Flaschen eingelagert werden.
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten sowie
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur unter Aufsicht
oder nach entsprechender Einweisung durch eine
Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
den Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
28
Für die Sicherheit Ihrer Kinder
Ihre Kinder sollten nicht mit den Klebebändern und
Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da
Lebensgefahr durch Ersticken besteht!
Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen
bedient werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder
mit dem Gerät oder dessen Bedienungselementen
nicht spielen.
Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer
Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, trennen Sie das
Anschlußkabel durch (möglichst nah am Gerät) und
montieren Sie die Tür ab. Dadurch verhindern Sie,
daß sich spielende Kinder selbst einsperren oder
einen Stromschlag erleiden.
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten
sowie Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen
sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur
unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung
durch eine Person benutzt werden, die sicherstellt,
dass sie sich den Gefahren des Gebrauchs bewusst
sind.
Sicherheitsvorschriften für die
Inbetriebnahme
Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand.
Die Wärme abgebenden Teile (Kompressor und
Verflüssiger) sollen die Wand nicht berühren.
Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der Netzstecker
aus in der Steckdose genommen sein.
Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß es
nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes. Nicht
ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung des
Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die erforderliche
Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte die Hinweise für
die „Inbetriebnahme des Gerätes”.
Für den Fall, daß Sie das Gerät nicht auf den Boden
stellen, sollten Sie es entsprechend befestigen (z.B. mit
Haftballen).
Siehe Abschnitt "Standort".
Informationen für Sicherheitsvorschriften von Isobutan
Warnung
Ihr Gerät enthält im Kältekreislauf Isobutan (R 600a);
bei
diesem
Stoff
besteht
Feuerund
Explosionsgefahr.
Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des
Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.
Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen
mechanischen Einrichtungen oder sonstige künstlichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen
benutzen.
Kühlkreislauf nicht beschädigen.
Keine elektrischen Geräte innerhalb des
Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.
Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden,
halten
Sie
sich
an
die
Sicherheitsvorschriften der Gebrauchs-anleitung. Für
Schäden infolge von Nichtbeachtung dieser
Vorschriften haftet der Hersteller nicht.
DE
Zum Betrieb des Gerätes
Allgemeine Informationen
Sie
haben
einen
Gefrierschrank
erworben.
Dementsprechend ist Ihr Gerät für die Lagerung von
tiefgekühlten Lebensmittel, zum Einfrieren von Waren
(Mengen sind in der Gebrauchsanleitung angegeben),
und zur Eiswürfelzubereitung geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen der auf dem
Typenschild
angegebenen
Klimaklasse
unter
Berücksichtigung der dort aufgeführten Temperatur.
Bedienungselemente des Gerätes
1. Gefrierfach
2. Typenschild
3. Einlegebereich
8. Dichtung
9. Temperaturreglerknopf
10. Verflüssiger
4. Gefrierregal
11. Luftzirkulation
5. Tauwasserablauf
12. Kompressor
6. Eiswürfelschale
13. Abstandhalter
7. Füße
29
DE
Inbetriebnahme
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Drehen Sie den Temperaturreglerknopf in die „SUPER”Stellung und lassen Sie das Gerät auf diese Weise vier
Stunden lang laufen.
Nach vier Stunden können Sie den Regler in die „NORMAL”-Stellung zurückstellen. Nun ist die Temperatur dazu
geeignet, tiefgekühlte Produkte zu lagern.
Im Falle erhöhter Belastung oder Hitze kann der
Kompressor ununterbrochen laufen. Zu einer
Schädigung Ihres Gerätes kommt es dadurch nicht.
Einfrieren
Das Einfrieren von Lebensmitteln erfolgt immer nach den
entsprechenden Vorbereitungen in dem Gefrierfach.
4 Stunden vor dem Einlagern kleinerer Mengen
Frischware und 24 Stunden vor dem Einlagern größerer
Mengen
Frischware
schalten
Sie
den
Temperaturreglerdrehknopf in die „SUPER”-Stellung. So
läuft der Kompressor ununterbrochen und sichert somit
die erforderliche Temperatur zum Einfrieren der
Lebensmittel.
Lagern Sie die einzufrierende Lebensmittel ein, lassen Sie
auf die eben geschilderte Weise das Gerät 24 Stunden
lang arbeiten.
Nun können Sie den Drehknopf in die „NORMAL”Stellung zurückstellen.
Lagerung
Temperaturregelung
Das Kühlaggregat muß nicht ununterbrochen laufen.
Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat,
schaltet der Thermostat es automatisch ab und später
dann wieder ein, die gewünschten Temperaturen werden
damit erreicht.
Die gewünschte Temperatur ist durch Drehen des
Temperaturreglerknopfes zu erreichen.
Mit dem Uhrzeigersinn wird die Kühlung immer intensiver.
Im Gerät ist eine Temperatur von -18 °C bzw. eine
niedrigere Temperatur zu erreichen, wenn Sie den
Temperaturreglerknopf - wie in der nachstehenden
Abbildung zu sehen ist - in die „NORMAL”-Stellung einstellen.
Sie können den Temperaturregler ausschalten, indem Sie
ihn auf Position „STOP” stellen. Dies bedeutet, daß der
Kompressor nicht läuft, und die Kühlung eingestellt wird.
Außer von der eingestellten Temperatur und der
Außentemperatur wird die Temperatur im Gefrierschrank
auch von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
sowie der Häufigkeit des Türöffnens beeinflußt.
Wir empfehlen Ihnen, die bereits tiefgekühlte Ware in die
Körbe zu legen. Somit schaffen Sie im Gefrierfach Platz
für frische, neu einzufrierende Ware.
Die bereits eingefrorene Ware wird durch Einfrieren frischer Ware nicht beeinträchtigt.
Mehrere Informationen über Lagerzeit und Lagerart der
verschiedenen Lebensmittel finden Sie im bereits erwähnten Anhang.
Eiszubereitung
Füllen Sie die beigelegte Eiswürfelschale mit Wasser und
legen Sie sie ins Gefrierfach. Die Zubereitungszeit kann
dadurch verkürzt werden, daß die Schale von unten
befeuchtet wird.
Zum Gebrauch der Eiswürfel die Eiswürfelschale kurz
unter Wasser halten, die Schale sanft drehen oder leicht
schlagen.
Wichtige Informationen und
Ratschläge
Nach
dem
Öffnen
und
Schließen
der
Gefrierschranktür entsteht wegen der tiefen
Temperatur ein Vakuum. Wenn Sie nach dem
Schließen die Tür erneut öffnen wollen, warten Sie 23 Minuten bis der Druck ausgeglichen wird.
Ihre Tiefkühlkost erfordert eine gleichmäßige
Lagertemperatur von -18 °C. Achten Sie darauf, daß
die Temperatur des Innenraumes nicht über
-18 °C steigt. Eine höhere Temperatur reduziert die
Haltbarkeit Ihres Gefriergut.
Überzeugen Sie sich möglichst jeden Tag von der einwandfreien Funktion des Gerätes, um eventuelle
Funktionsstörungen rechtzeitig zu merken und somit
ein Verderben der tiefgekühlten Lebensmittel zu vermeiden.
30
DE
Tips und Hinweise
In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur
Einsparung von Energie sowie zum Umweltschutz.
Und so können Sie Energie
sparen:
Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
und Heizungsquellen sind zu vermeiden.
Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des
Kompressors und Verflüssigers.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Material, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu
vermeiden.
Vermeiden Sie bitte, daß frisch einzufrierende Ware
mit bereits eingefrorenen Produkten in Berührung
kommt.
Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen der
Tür.
Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen auf
Zimmertemperatur abkühlen.
Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch zu
erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig gereinigt
werden.
Geräte und Umgebung
Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und
Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die
Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt.
Hat sich eine dickere Reif- und Eisschicht gebildet, die
nicht mehr mit dem Kunststoffschaber entfernt werden
kann, muß das Gefrierfach abgetaut werden. Die
Häufigkeit des Abtauens hängt vom Gebrauch ab.
Gehen Sie beim Abtauen wie folgt vor:
Stellen Sie ca. 4-5 Stunden vor dem Abtauen den
Temperaturregler in die „SUPER”- Stellung. Hierdurch wird
das Gefriergut sehr stark abgekühlt, so daß es nicht so
schnell wieder auftauen kann.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Nehmen Sie Ihr Gefriergut während des Abtauvorganges
aus dem Gefrierbereich heraus, wickeln Sie es in mehrere
Lagen Zeitungspapier ein und lagern Sie es an einem
kühlen Ort oder bewahren Sie es in einem anderen
Kühlschrank oder Gefrierfach auf.
Lassen Sie die Tür geöffnet.
Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus Ihrem
Haushalt
entfernt
werden,
nehmen
Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene Teile
umweltverträglich.
Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten Sie
bei den städtischen Ämtern.
Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit
diesem Zeichen
gekennzeichnet.
Instandhaltung
Abtauen
Nach einer bestimmten Betriebszeit kann sich im
Kühlraum des Gerätes eine Reif- bzw. Eischicht bilden.
Diese Reif- und Eisschicht wirkt isolierend, die
Kälteabgabe wird dadurch erschwert, was zur erhöhten
Temperatur der Kühlräume führen kann und den
Stromverbrauch ansteigen läßt. Eine dicke Reif- und
Eisschicht kann dazuführen daß sich die Tür des
Gefrierfaches nur schwer öffnen läßt.
Hat sich eine Reif- und Eisschicht in geringerem Maße
gebildet, kann sie nach der Entfernung der Gefrierregal
mit dem beiliegenden Kunststoffschaber entfernt werden.
Das abgebildete Tablett gehört nicht zum Gerät!
Führen Sie das Tauwasser mit einem Schwamm oder
Lappen in waagerechter Richtung ab. Das Wasser sammelt sich in dem dafür vorgesehenen Ausguß und kann
entfernt werden, indem Sie ein Gefäß unterstellen, so kann
das Wasser reinfließen.
Stellen Sie eine Schüssel mit heißem Wasser in den
Gefrierbereich. Hierdurch wird das Abtauen beschleunigt.
Wischen Sie nach dem Abtauen alles gut trocken.
Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Nun können Sie die Lebensmittel zurücklegen.
31
DE
Fehlerbeseitigung
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen,
daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen
laufen muß. Wenn der Thermostat es also abschaltet, und
das Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so bleibt die
Stromversorgung dennoch gewährleistet. Es ist UNTERSAGT, die elektrischen Elemente des Gerätes zu
berühren, solange Ihr Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist!
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen
auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den
Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen
wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise geben,
damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten verschont
bleiben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten, die
teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das durch
die Rohre strömt, herrühren. Das ist kein Fehler, sondern
ein Zeichen der normalen Funktion.
Problem
Das Gerät kühlt nicht
ausreichend.
Kühlraum ist zu kalt.
Das Gerät kühlt überhaupt nicht.
Das Gerät ist zu laut.
Mögliche Ursachen
Der Temperaturregler ist falsch eingestellt.
(Eingestellte Wert ist zu niedrig.)
Vor dem Einfrieren wurde das Gerät noch nicht
ausreichend vorgekühlt.
Ein zu großes Stück Lebensmittel wurde eingelagert.
Zu große Menge Frischware wurde auf einmal eingelagert.
Warme Speisen wurden eingelagert.
Lösungen
Nehmen Sie eine höhere Einstellung am
Temperaturregler.
Lassen Sie das Gerät genügend vorkühlen.
Stückeln sie das eingelagerte Lebensmittel.
Kleinere Mengen auf einmal einlagern.
Lassen Sie die Lebensmittel vor dem
Einlagern auf Zimmertemperatur abkühlen.
Tür ist nicht richtig geschlossen.
Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig
geschlossen ist.
Kühltemperatur ist falsch eingestellt. (Eingestellter Nehmen Sie eine niedrigere Einstellung.
Wert ist zu hoch.)
Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose. Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig
in der Steckdose ist.
Steckdose steht nicht unter Spannung.
Kontrollieren Sie, ob die Steckdose unter
Spannung steht.
Der Temperaturregler ist auf der Position „STOP”. Überprüfen Sie die Einstellung am
Temperaturregler.
Gerät steht nicht fest und eben.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil auf den
Boden steht (alle vier Füße fest am Boden).
Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen.
Zu Händen von Inbetriebnahmer
Technische Daten
ZFX 305 W
50
Model
Bruttoinhalt (L)
Nettoinhalt (L)
50
Breite (mm)
525
Höhe (mm)
520
Tiefe (mm)
587
Energieverbrauch (kWh/24Std)
0,48
(kWh/Jahr)
Energieeffizienzklasse
Nennstromstärke (A)
175
A
0,7
Gefriervermögen (kg/24Std)
7
Maximale Lagerzeit bei Störungen (h)
17
Gewicht (kg)
25
32
DE
Inbetriebnahme
Transport, Auspacken
Das Gerät sollte stehend und in Originalverpackung transportiert werden.
Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung des
Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen, bevor es
eingeschaltet wird.
Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt
angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen,
benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben. In diesem Falle bewahren Sie
das Verpackungsmaterial auf.
Die
im
Zubehörbeutel
mitgelieferten
Abstandselemente aufmontieren.
Wie hier abgebildet, die Abstandselemente mit leichten Hammerschlägen bis zum Anschlag einschlagen.
Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen,
Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden.
Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie die
Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten:
zu Gas- und Elektroherden
3 cm
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muß
eine 0,5 - 1 cm dicke nicht brennbare Isolierplatte
dazwischen gestellt werden.
Reinigung
zu Öl- und Kohleherden
Entfernen Sie alle Klebebänder, die die Zubehörteile des
Gerätes gegen Verrutschen gesichert haben.
30 cm
Das Kühlgerät ist so gefertigt, daß es bis zum Anschlag an
die Wand gestellt werden kann.
Das Geräteinnere und alle Zubehörteile mit lauwarmem
Wasser reinigen, dem ein mildes Reinigungsmittel zugesetzt werden kann. Benutzen Sie einen weichen Lappen.
Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere trocken.
Standort
Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf den
Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion des
Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das Gerät
in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur in Betrieb
zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht. Die
Klimaklasse ist dem Typenschild zu entnehmen.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände
eingehalten werden. (siehe Abb.)
A:
B:
Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank
aufgestellt wird
Wenn das Kühlgerät „frei” steht
Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann
ein ungewünschter Temperaturanstieg im Kühlbereich
erfolgen.
Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze, schaltet sich der Kompressor für längere Zeit ein, es kann ein
Temperaturanstieg im Innenraum entstehen bzw. der
Energieverbrauch erhöht werden.
Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen.
33
DE
Wechsel des Türanschlags
Wenn der Türanschlag aus räumlichen Gründen gewechselt werden muß, so besteht die Möglichkeit, den
Türanschlag auf die linke Seite zu montieren.
Der Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig montiert.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der nachstehenden
Beschreibung und Abbildungen vor:
Stellen sie sicher daß das Gerät vom Netz getrennt ist
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
Entfernen Sie die Schraubenabdeckungen der
oberen Halterung und ihre 2 Schrauben, und nehmen
Sie die Tür , wie Sie es in der Abbildung sehen, heraus.
Nehmen Sie die Tür heraus.
Befestigen Sie die obere Halterung mit 2 Schrauben in
die frei gewordene Stelle, achten Sie aber darauf, daß
die Tür parallel zur Schrankkante sitzt.
Setzen Sie die oberen Abdeckungen zurück.
Setzen Sie den Türgriff um, und die Blindstopfen auf
der gegenüberliegenden Seite auch.
Sie können diesen Türwechsel auch von Fachleuten
durchführen lassen. Benachrichtigen Sie bitte die nächste
Kundendienststelle. Die entstehenden Kosten sind von
Ihnen zu übernehmen.
Schrauben Sie die Schraube der unteren Halterung
und die andere Schraube der unteren Halterung und
des Standfußes heraus. Entfernen Sie dann die
Türhalterung und den Standfuß (siehe Abbildung).
Schrauben Sie die Schraube des Standfußes
gegenüber der unteren Türhalterung heraus und entfernen Sie den anderen Standfuß.
Montieren Sie die Türhalterung und den entsprechenden Standfuß auf der gegenüberliegenden Seite. Der
andere abgeschraubte Standfuß ist dort zu montieren,
wo vorher die untere Türhalterung mit dem anderen
Standfuß montiert war (siehe Abbildung).
Der untere Standfuß ist unter der
Türhalterung anzubringen. Der untere
Standfuß besitzt auf seiner Außenfläche vier
Einkerbungen.
Setzen Sie die Tür an den unteren Bolzen.
Um die obere Halterung einsetzen zu können, müssen
Sie die Schraubenabdeckungen vorsichtig (z.B. mit
einem Messer) entfernen, und auf die andere Seite
einsetzen.
34
DE
Elektrischer Anschluß
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
Niederspannung
Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V
Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz versehenes
Netz mit Wechselspannung angeschlossen werden.
73/23 EWG - 73/02/19 - und Elektromagnetische
Verträglichkeit
Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte
Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
Lassen Sie sich gegebenenfalls - von einem qualifizierten - Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes
eine Schutzkontaktsteckdose vorschriftsmäßig
installieren zu lassen.
89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen
Fassung
96/57 EEC - 96/09/03 (Energieeffizienzrichtlinie)
und nachfolgende Neufassungen.
Lagerzeittabelle
Lagerzeit tiefgekühlter, eingefrorener Lebensmittel
Lebensmittel
Im normalen Kühlbereich
+2 - +7 °C
Im 4 Sternen Gefrierfach
-18 °C
Gemüse:
grüne Bohnen, grüne Erbsen, Mais, wasserhaltige,
rohe Gemüse (z.B. Kürbis)
1 Tag
12 Monate
Fertige Speisen:
Fleischgerichte, Eintöpfe
1 Tag
12 Monatee
Fertige Speisen:
Rinderhack, Eisbeingulasch, Sülze usw.
1 Tag
6 Monate
Kartoffeln- und Nudelngerichte:
Kartoffelpüree, Knödel, Nockeln, Pommes Frites
1 Tag
12 Monate
Suppen:
Fleischsuppe, Bohnensuppe, Erbsensuppe
1 Tag
6 Monate
Obstsorten:
Sauerkirsche, Kirsche, Stachelbeere, Obstcreme, Kastanienpüree usw.
1 Tag
12 Monate
Fleisch:
Geflügel (Hähnchen, Gans, Ente) und ihre Teile,
1 Tag
5 Monate
Fisch
Eiscreme, Eis
1 Tag
1 Tag
6 Monate
3 Wochen
Garantie und Service
Garantiebedingungen
Service und Ersatzteile
Modellbezeichnung, Herstellnummer usw.)
Bei Störungen am Gerät benachrichtigen Sie bitte umgehend die nächste Kundendienststelle.
Tragen Sie bitte die Daten vom Typenschild hier ein:
Ihr Gerät kann aufgrund seines Typenschildes identifiziert
werden.
Das Typenschild befindet sich links unten im Kühlbereich
neben dem Obstfach.
Modellbezeichnung
Hier finden Sie alle wichtige Angaben zum Gerät (Typen-,
Herstellnummer
Typenbezeichnung
Produktnummer
Der Hersteller hält sich Änderungen des Produktes vor.
35
DE
Garantiebedingungen
Unsere Geräte werden mit größter Sorgfalt hergestellt.
Trotzdem kann es einmal zu einem Defekt kommen. Unser
Kundendienst übernimmt auf Anfrage gerne die
Reparatur, und zwar sowohl während des
Garantiezeitraums als auch danach. So ist gewährleistet,
dass ein Defekt nicht zu einer Verkürzung der
Lebensdauer des Geräts führt.
Die vorliegenden Garantiebedingungen beruhen auf der
Richtlinie der Europäischen Union 99/44/EG sowie den
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die dem
Kunden aufgrund dieser Gesetze zustehenden Rechte
können durch die vorliegenden Garantiebedingungen
nicht geändert werden.
Diese Garantiebedingungen ziehen keine Einschränkung
der Garantieverpflichtungen des Verkäufers gegenüber
dem Endbenutzer nach sich. Die Garantie für das Gerät
erfolgt im Rahmen und unter Beachtung folgender
Bedingungen:
1. Bei Beachtung der in den Absätzen 2 bis 15
niedergelegten Bestimmungen beheben wir kostenlos
jeden Defekt, der während eines Zeitraums von 24
Monaten ab dem Datum der Übergabe des Geräts an
den ersten Endkunden auftritt.
Diese Garantiebedingungen gelten nicht im Falle
einer Nutzung des Geräts zu gewerblichen oder vergleichbaren Zwecken.
2. Die Garantieleistung zielt auf eine Wiederherstellung
des Gerätezustands vor dem Auftreten des Defekts
ab. Die defekten Bestandteile werden ausgetauscht
oder repariert. Kostenlos ausgetauschte Bestandteile
gehen in unser Eigentum über.
3. Um schwereren Schäden vorzubeugen, müssen wir
über den Defekt unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.
4. Bedingung für die Gewährung der Garantieleistung
ist, dass der Kunde die Kaufbelege mit dem Kaufund/oder Übergabedatum vorlegt.
5. Die Garantie greift nicht, wenn Schäden an empfindlichen Bestandteilen, wie z.B. Glas (Glaskeramik),
Kunststoffen oder Gummi, auf unsachgemäßen
Gebrauch zurückzuführen sind.
6. Eine Inanspruchnahme der Garantie ist nicht möglich
bei kleinen Veränderungen ohne Auswirkungen auf
Gesamtwert und -stabilität des Geräts.
7. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn der Defekt
auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist:
eine chemische oder elektrochemische Reaktion
infolge von Wassereinwirkung,
allgemein anomale Umweltbedingungen,
unsachgemäße Betriebsbedingungen,
Kontakt mit aggressiven Substanzen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf außerhalb
unseres
Verantwortungsbereichs
auftretende
Transportschäden.
Auch
Schäden
infolge
36
unsachgemäßer Aufstellung oder Installation, mangelnder Wartung, oder Nicht-Beachtung der
Aufstellungs- und Installationshinweise sind durch die
Garantie nicht gedeckt.
9. Durch die Garantie nicht gedeckt sind ferner Defekte
infolge von Reparaturen oder Eingriffen durch nichtqualifizierte oder nicht-kompetente Personen, oder
infolge des Einbaus von nicht-originalen Zubehöroder Ersatzteilen.
10. Leicht zu transportierende Geräte müssen beim
Kundendienst abgegeben bzw. dorthin geschickt werden. Heimkundendienst kommt nur bei großen
Geräten oder bei Einbaugeräten in Frage.
11. Bei Einbau- oder Unterbaugeräten sowie bei Geräten,
die derart befestigt oder aufgehängt sind, dass für den
Aus- und Wiedereinbau in die betreffende
Einbaunische mehr als eine halbe Stunde erforderlich
ist, werden die anfallenden Zusatzleistungen in
Rechnung gestellt. Etwaige Schäden infolge derartiger Aus- und Wiedereinbauarbeiten gehen zu Lasten
des Kunden.
12. Wenn während des Garantiezeitraums eine wiederholte Reparatur ein und desselben Defekts zu keinem
befriedigenden Ergebnis führt, oder bei unverhältnismäßig hohen Reparaturkosten kann, in Abstimmung
mit dem Kunden, ein Austausch des defekten Geräts
durch ein gleichwertiges anderes erfolgen.
In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, vom
Kunden eine finanzielle Beteiligung zu verlangen, die
anteilig zum verstrichenen Nutzungszeitraum berechnet wird.
13. Eine Reparatur im Rahmen der Garantie zieht weder
eine Verlängerung des normalen Garantiezeitraums
noch den Beginn eines neuen Garantiezyklus nach
sich.
14. Auf Reparaturen gewähren wir eine Garantie von 12
Monaten,
unter
Beschränkung
auf
das
Wiederauftreten desselben Defekts.
15. Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, wird durch die vorliegenden
Garantiebedingungen jede durch den Kunden u.U.
geforderte Entschädigung für über das Gerät hinausgehende Schäden ausgeschlossen. Im Falle der
gesetzlich niedergelegten Haftung erfolgt maximal
eine Entschädigung in Höhe des Kaufpreises des
Geräts.
Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für in
Belgien gekaufte und benutzte Geräte. Bei Geräten, die
exportiert werden, muss sich der Kunde zunächst
vergewissern, dass sämtliche technischen Vorgaben (z.B.
Netzspannung und -frequenz, Anschlussvorschriften,
Gasart usw.) für das betreffende Land erfüllt sind und dass
das Gerät sich für die Klima- und Umweltbedingungen vor
Ort eignet. Bei im Ausland gekauften Geräten muss der
Kunde sich zunächst vergewissern, dass sie die
Vorschriften und Anforderungen für Belgien erfüllen.
DE
Etwaige erforderliche oder gewünschte Änderungen sind
durch die Garantie nicht abgedeckt und sind nicht in allen
Fällen möglich.
Der Kundendienst steht auch nach Ablauf des
Garantiezeitraums jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.
Adresse unseres Kundendiensts:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - B-1502 LEMBEEK
Tel. 02.3630444
37
GB
Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints, information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will
operate properly and provide you with greatest satisfaction.
The symbols below help you to find things more easily:
Safety precautions
Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
Hints, useful information
Environmental information
Symbol for ideas
At this symbol ideas can be found according to food and its storing.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling
of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Contents
Important safety information .............................39
General safety precautions.................................39
Precautions for child safety ................................39
Safety precautions for installation ........................39
Safety precautions for isobutane .........................39
Instruction for the User......................................40
General information...........................................40
Description of the appliance, main parts...............40
Handling the appliance ......................................41
Putting it into use ...........................................41
Controlling the temperature..............................41
Freezing .......................................................41
Storing .........................................................41
How to make ice cubes...................................41
Some useful information and advice.....................41
Hints and ideas.................................................41
How to save energy........................................42
The appliance and environment........................42
Maintenance ....................................................42
Defrosting .......................................................42
Regular cleaning ..............................................42
When the refrigerator is not in use .......................42
Trouble shooting...............................................43
Instructions for the Installer...............................43
Technical data..................................................43
Installing the appliance ......................................44
Transportation, unpacking ...............................44
Cleaning.......................................................44
Placement ....................................................44
Change of door opening direction ....................45
Electrical connection ......................................45
Storage time chart.......................................46
Warranty and service ........................................46
Guarantee conditions ........................................46
Service and spare parts.....................................46
Declaration of guarantee terms ........................46
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
38
GB
Important safety information
General safety precautions
Keep these instructions and they should remain at the
appliance when moving away or changing owner.
This appliance is designed for storing food, domestic
use and being used according to these instructions
only.
Specialised companies that are qualified to do so
by the manufacturer must carry out service and
repairs including repairing and changing the
power cord. Accessory parts supplied by them
should be used only for repairing. Otherwise the
appliance can be damaged or can cause other damage or injury.
The appliance is out of circuit only in that case if the
plug is removed from the socket. Before cleaning and
maintenance always unplug it (do not get it by the
cable). If the socket is difficult to reach, switch off the
appliance by cutting off the current.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the fridge/freezer.
- A damaged power plug may overheat and cause a
fire.
Do not place heavy articles or the fridge/freezer
itself on the power cord.
- There is a risk of a short circuit and fire.
Do not remove the power cord by pulling on its
lead, particularly when the fridge/freezer is being
pulled out of its niche.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by
a certified service agent or qualified service personnel.
If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
When cleaning, defrosting, taking out frozen food or
ice tray do not use sharp, pointed or hard devices, as
they can cause damage to the appliance.
Be careful not to allow liquids to the temperature control.
Ice and ice-cream can cause hurt if they are eaten
immediately after removal from the frozen food compartment.
After dissolving frozen food must not be refrozen, it
must be used up as soon as possible.
Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
You must not make defrosting faster with any electric
heating appliance or chemicals.
Do not put hot pot to the plastic parts of the freezer.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not store carbonated drinks, bottled drinks and
bottled fruits in the freezer.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Precautions for child safety
Do not allow children to play with the packaging of the
appliance. Plastic foil can cause suffocation.
Adults must handle the appliance. Do not allow children to play with it or its controlling parts.
If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Safety precautions for installation
Put the appliance to the wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
When moving the appliance take care of the plug not
to be in the socket.
When placing the appliance take care not to stand it
on the power cord.
Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
If the appliance is not placed on floor level, provide
appropriate fixing (e. g. using sucking disks).
See chapter "Placement".
Safety precautions for isobutane
Warning
The refrigerant of the appliance is isobutane (R600a)
that is inflammable and explosive to a greater extent.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are
of the type recommended by the manufacturer.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused
by omission.
39
GB
Instructions for the User
General information
The official designation of the appliance is home freezer.
According to this the appliance is suitable for storing
frozen and deep-frozen food, freezing products in quantity given in the user's instructions at home and making ice.
The appliance can meet the requirements of standards
between different temperature limits according to the climate class.
The letter symbol for climate class can be found on the
data plate.
Description of the appliance, main parts
1. Freezing compartment
2. Data plate
8. Door gasket
9. Thermostat with knob
3. Storing compartment
10. Condenser
4. Freezing shelf
11. Air circulation
5. Defrost water outlet
12. Compressor
6. Ice tray
13. Spacer
7. Legs
40
GB
Handling the appliance
Putting it into use
Put the plug into the mains socket.
Turn the thermostatic control knob to „SUPER” position
according to the figure and operate the appliance at least
for 4 hours.
Then reset the thermostatic control knob to „NORMAL”
position. This time the appliance is suitable for storing
frozen and deep-frozen foods.
In maximum position of the thermostat - in case of
increased demand e.g. during heatwaves - the
compressor may operate continually. This does not cause
damages to the appliance.
Freezing
Freezing different products should always be done in the
freezing compartment after proper preparing.
Set the thermostatic control knob to „SUPER” position 4
hours before freezing food in small quantity and about 24
hours before in case of products in bigger quantity. This
time the compressor operates continually to reach temperature necessary for freezing.
Place the foods to be frozen in and operate the appliance
as written for about 24 hours.
After these reset the thermostatic control knob to „NORMAL” position.
Storing
It is practical to replace frozen products into the storing
compartment after freezing has finished so that to make
room in the freezing compartment for another freezing.
Controlling the temperature
The thermostatic controller interrupts the operation of the
appliance automatically for more or less time depending
on the setting then restarts it assuring the required temperature.
Setting the thermostat knob can be done by rotation.
Turning the control knob clockwise cooling becomes
more and more intensive.
In the appliance -18 °C or lower temperature can be
reached if the thermostat knob is set to „NORMAL” position according to the figure.
The thermostat can be switched off („STOP” position),
which means breaking the circuit of the compressor i.e.
stopping cooling.
The temperature coming about in the freezer is effected by
not only the position of the thermostatic control and the
ambient temperature, but frequency of door openings and
the quantity of food put into it, etc.
Intermediate freezing does not deteriorate foods already
stored.
How to make ice cubes
To make ice cubes fill the enclosed ice cube tray with
water and put it to the frozen food compartment. Wetting
the bottom of the tray can shorten preparing time.
Ready ice cubes can be taken out of the tray under running water then twist or hit it.
Some useful information and
advice
After opening and closing the door of freezer vacuum
will rise inside the appliance because of the low temperature. So wait 2-3 minutes after closing the door if you want to open it again - while inner pressure
equalises.
Take care of operating the freezer at a position of thermostatic control so that the inside temperature can
never go beyond -18 °C, since temperature higher
than this can deteriorate frozen foods.
It is practical to make sure of faultless operation of the
appliance daily so as to notice possible failure in time
and prevent deterioration of frozen foods.
Hints and ideas
In this chapter practical hints and ideas are given about
how to use the appliance to reach maximum energy saving and there is environmental information about the appliance as well.
41
GB
How to save energy
The colder the ambient temperature of the appliance
is the less energy it uses.
Avoid putting the appliance in a sunny place and near
anything that gives off heat.
Be sure that the condenser and the compressor are
well ventilated. Do not cover the sections where ventilation is.
Wrap products in tightly closing dishes or cling film to
avoid building up unnecessary frost.
Avoid products put in the freezer compartment to
touch foods already frozen.
Do not leave the door open longer than necessary
and avoid unnecessary openings.
Put warm foods into the appliance only when they are
at room temperature.
The condenser must be kept clean.
When ice coating is so thick that it can not be removed with
the frost scraper defrosting is necessary. Its frequency
depends on usage.
How to defrost it:
4-5 hours before starting defrosting turn the thermostatic
control knob to "SUPER" position so that the stored foods
can refrigerate well.
Break the circuit of the appliance.
Take the frozen foods out of the appliance and put them
into a basket lined with paper or cloth. Store them in a possibly cool place or replace them into a frozen or fresh food
compartment of a refrigerator.
Leave the door open.
The appliance and environment
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and rubbish. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. Information on your local disposal sites may be
obtained from your municipal authorities.
The materials used on this appliance marked with the sympol
are recyclable.
Maintenance
Defrosting
Bleeding part of the moisture of cooling chamber in form
of frost and ice goes with the operation of the appliance.
Thick frost and ice has an insulating effect, so it reduces
cooling efficiency as the temperature increases and
needs more energy.
After removing the freezing shelf it is possible to scrape off
and remove smaller frost and ice with the enclosed ice
scraper.
The tray in figure is not a piece of accessories to the appliance!
Sweep off melting water, which gathers in the outlet channel practically formed in the bottom of the appliance, occasionally with a cloth or sponge in direction of sides. It can
be removed if you put an adequately high tray in front of the
appliance, which defrost water will flow into.
Defrosting process can be made quicker by placing a pot
or dish filled with warm water to the freezing shelf.
After defrosting wipe the wet surfaces.
Apply voltage to the appliance.
Put the foods back.
Regular cleaning
It is practical to clean the inside of the freezer and defrost
it at a time.
Household cleaner or soap must not be used.
After breaking the circuit wash the appliance using lukewarm water and wipe it.
Clean the door gasket with clean water.
After cleaning apply voltage to the appliance.
It is recommended to remove the dust and dirt collected
on the back of the appliance and the condenser once or
twice a year.
When the refrigerator is not in use
In case the appliance will not be used for a long time follow these steps:
Break the circuit of the appliance.
Remove foods from the refrigerator.
Defrost and clean it as written before.
Leave the door open to avoid a build up of air inside.
42
GB
Trouble shooting
We draw it to your attention again that the appliance
operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no-current. That is why you
must not touch the electrical parts of the appliance before
breaking the circuit.
During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling
a technician out. In the following chart information is given
about them to avoid unnecessary charges on service.
We draw your attention that operation of appliance goes
with certain sounds (compressor- and circulating sound).
This is not trouble, but means normal operation.
Problem
The appliance does
not cool sufficiently
The appliance cools
too hard
The appliance does
not cool at all
The appliance is noisy
Possible cause
Thermostatic control is set too low.
Before freezing the appliance was not precooled sufficiently.
Large-sized food was put in.
Too many foods to be frozen were put in.
Warm foods were put in.
Door is not shut properly.
The thermostatic control is set too high.
Plug is not connected to the mains socket
properly.
There is no voltage in the mains socket.
Thermostatic control is in „STOP” position.
The appliance is not supported properly.
Solution
Set higher position.
Pre-cool the appliance for enough time.
Cut up food.
Put fewer foods to be cooled.
Put foods max. at room temperature.
Check if the door is shut.
Set lower position.
Check if the connection is proper.
Check if there is voltage.
Check setting of thermostatic control.
Check if the appliance stands stable.
Inasmuch as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Instructions for the Installer
Technical data
Model
Gross capacity (l)
ZFX 305 W
50
Net capacity (l)
50
Width (mm)
525
Height (mm)
520
Depth (mm)
587
Energy consumption (kWh/24h)
0,48
(kWh/year)
175
Energy class, according to EU
Standards
Rated current (A)
A
0,7
Freezing capacity (kg/24h)
7
Rising time (h)
17
Weight (kg)
25
43
GB
Installing the appliance
Transportation, unpacking
It is recommended to deliver the appliance in original packaging, in vertical position considering the
protective warning on packaging.
After each transportation the appliance must not be
switched on for approx. 2 hours.
Unpack the appliance and check if there are damages on
it. Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packaging.
Mount the spacers supplied in the plastic bag of the
accessories. Hold the spacer as shown on the Fig.,
using fine strokes of hammer put it in its place.
Do not stand the appliance on a sunny place or close to a
radiator or cooker.
If it is unavoidable because of furnishing and the appliance
has to be stood near a cooker take these minimum distances into consideration:
In case of gas or electric cooker 3 cm must be left,
when it is less put a 0,5-1 cm non-flam insulation
between the two appliances.
Cleaning
Remove every adhesive tape, which ensure the parts not
to move in the appliance.
Wash the inside of the appliance using lukewarm water
and mild detergent. Use soft cloth.
After cleaning wipe out the inside of the appliance.
In case of oil or coal-fired stove the distance must be
30 cms since they give off more heat.
The refrigerator is designed to operate when it is totally
pushed to the wall.
Placement
The ambient temperature has an effect on the energy consumption and proper operation of the appliance. When
placing, take into consideration that it is practical to operate the appliance between ambient temperature limits
according to the climate class that is given in the chart
below and can be found in the data label.
Class of climate
Ambient temperature
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... + 38 °C
If the ambient temperature goes below the lower data the
temperature of the cooling compartment can go beyond
the prescribed temperature.
If the ambient temperature goes beyond the upper data
this means longer operating time of the compressor,
increasing temperature in the cooling compartment or
increasing energy consumption.
When placing the appliance ensure that it stands level.
44
When placing the refrigerator keep minimal distances recommended in figure.
A
B
: placing it under a wall-cupboard
: placing it freely
GB
Change of door opening direction
Should the setting-up or handling demand it, door-opening direction can be refitted from right-handed to left-handed.
Following operations are to be done on the basis of figures and explanations:
Please make sure to place the lower foot
below the door holder. The lower foot is
recognizable by its 4 ribs on the outer surface.
Fit the door to the lower door holding pin.
To fit top door holder remove plastic coverings of door
holder holes carefully (e. g. with a knife) and put them
on the other side.
Break the circuit of the appliance.
Take the covering of top door holder off, unscrew the
screws fixing the top door holder (2 pieces) and take
it off according to figure.
Take the door off.
Fix top door holder with 2 screws in the place set free
being careful that the edge of the door is parallel with
the side of cupboard.
Put the covering of top door holder back.
Put over the handle and the plastic nails on the other
side.
Remove the screw fixing the lower door holder and the
other screw fixing the lower door holder and the foot.
Then remove the door holder and the foot as shown in
the Figure.
Loosen the screw fixing the foot opposite the lower
door holder in order to remove the foot.
Fix the door holder and the corresponding foot on the
opposite side and then the other loosened foot at the
former place of the door holder as shown in the
Figure.
In case you do not want to perform the procedures above,
call the nearest brand-mark service. Technicians will
accomplish the refitting expertly for charge.
Electrical connection
This refrigerator is designed to operate on a
230 V AC (~) 50 Hz supply.
The plug must be put into a socket with protective
contact. If there is no such, it is recommended to get
an electrician to fit an earthed socket in compliance
with standards near the refrigerator.
This appliance complies with the following E.E.C.
Directives:
73/23 EEC of 19.02.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications,
89/336 EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent modifications,
96/57 EEC - 96/09/03 (Energy Efficiency Directive)
and its subsequent amendments.
45
GB
Storage time chart
Storage time of deep-frozen and frozen products
Foods
In the fresh food
compartment +2 - +7°C
Vegetables:
green beans, green peas, mixed vegetables, marrow, corn, etc.
Ready-cooked foods:
vegetable dish, trimmings, with meat, etc.
Ready-cooked foods:
sirloin steaks, stew from knuckle of ham, meat from pig pudding, etc.
Foods from potatoes, pasta:
mashed potato, gnocchi, dumpling, pasta filled with jam, chips
Soups:
meat-broth, soup from green beans, soup from green peas, etc.
Fruits:
sour cherry, cherry, gooseberry, fruit cream, mashed maroon
Meat:
chicken, duck, goose
fillets, tuna fish
Popsicle, ice-cream
In the **** frozen food
compartment -18°C
1 day
12 months
1 day
12 months
1 day
6 months
1 day
12 months
1 day
6 months
1 day
12 months
1 day
1 day
1 day
5 months
6 months
3 weeks
Warranty and service
Guarantee conditions
Service and spare parts
If calling the service is unavoidable, announce the trouble
at a brand-mark service nearest to your place.
When announcing the appliance has to be identified
according to its data label.
The data label of the appliance is stuck to the wall of the
interior beside the vegetable box in the fresh food compartment in the bottom on the left side. All necessary data
are there which are needed to the service announcement
(type, model, serial number, etc.). Note here the data from
the data label of your appliance:
Model
Product No.
Serial No.
Date of purchase:
The manufacturer reserves the right to make any changes in the products.
Declaration of guarantee terms
This declaration of guarantee terms is based on European
Union Directive 99/44/EC and the provisions of the Civil
Code. The statutory rights that the consumer has under this
legislation are not affected by this declaration of guarantee
terms.
This declaration does not affect the vendor's statutory warranty to the end user. The appliance is guaranteed within the
context of and in adherence with the following terms:
1.
46
In accordance with provisions laid down in paragraphs
2 to 15, we will remedy free of charge any defect that
occurs within 24 months from the date the appliance is
delivered to the first end user. These guarantee terms
do not apply in the event of use for professional or
equivalent purposes.
2.
Performing the guarantee means that the appliance is
returned to the condition it was in before the defect
occurred. Defective parts are replaced or repaired.
Parts replaced free of charge become our property.
3.
So as to avoid more severe damage, the defect must
be brought to our attention immediately.
4.
Applying the guarantee is subject to the consumer providing proof of purchase showing the purchase and/or
delivery date.
5.
The guarantee will not apply if damage caused to delicate parts, such as glass (vitreous ceramic), synthetic
materials and rubber, is the result of inappropriate use.
B/Za/24. (07.)
Our appliances are produced with the greatest of care.
However, a defect may still occur. Our consumer services
department will repair this upon request, either during or
after the guarantee period. The service life of the appliance
will not, however, be reduced as a result.
GB
6.
The guarantee cannot be called on for minor faults that
do not affect the value or the overall reliability of the
appliance.
7.
The statutory warranty does not apply when defects
are caused by:
a chemical or electrochemical reaction caused
by water,
abnormal environmental conditions in general,
unsuitable operating conditions,
contact with harsh substances.
8.
The guarantee does not apply to defects due to transport which have occurred outside of our responsibility. Nor will the guarantee cover those caused by inadequate installation or assembly, lack of maintenance
or failure to respect the assembly instructions or
directions for use.
9.
Defects that result from repairs or measures carried
out by people who are not qualified or expert or
defects that result from the addition of non-original
accessories or spare parts are not covered by the
guarantee.
10. Appliances that are easy to transport may be delivered
or sent to the consumer services department. Home
repairs are only anticipated for bulky appliances or
built-in appliances.
11. If the appliances are built-in, built-under, fixed or suspended in such a way that removing and replacing
them in the place where they are fitted takes more
than half an hour, the costs that result therefrom will
be charged for. Connected damage caused by these
removal and replacement operations will be the
responsibility of the user.
with the consumer, the defective appliance may be
replaced with another appliance of the same value.
In this event, we reserve the right to ask for a financial
contribution calculated according to the length of time
it has been used.
13. A repair under guarantee does not mean that the normal guarantee period will be extended nor that a new
guarantee period begins.
14. We give a twelve month guarantee for repairs, limited
to the same defect.
15. Except in the event where liability is legally imposed,
this declaration of guarantee terms excludes any compensation for damage outside the appliance for which
the consumer wishes to assert his rights. In the event
of legally admitted liability, compensation will not
exceed the purchase price paid for the appliance.
These guarantee terms are only valid for appliances purchased and used in Belgium. For exported appliances, the
user must first make sure that they satisfy the technical conditions (e.g.: voltage, frequency, installation instructions,
type of gas, etc.) for the country concerned and that they
can withstand the local climatic and environmental conditions. For appliances purchased abroad, the user must first
ensure that they meet the qualifications required in
Belgium. Non-essential or requested adjustments are not
covered by the guarantee and are not possible in all cases.
Our consumer services department is always at your disposal, even after the guarantee period has expired.
Address for our consumer services department:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - 1502 LEMBEEK
Tel. 02.3630444
12. If, during the guarantee period, repairing the same
defect repeatedly is not conclusive, or if the repair
costs are considered disproportionate, in agreement
47
2008. 01. 07.
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kifchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerations, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.