FC6049/01, FC6048/02
Read manual before use
1
E
F G
J
I
H
A
K
B
M
C
L
D
X
Y
N
W
V
U
T
S
O
P
R
Q
English 6
Deutsch 10
Ελληνικά 14
Español 19
Français 23
Italiano 27
한국어 31
Nederlands 35
Português 39
Português do Brasil 43
Türkçe 47
繁體中文 51
FC6049/01, FC6048/02
简体中文 55
English
General description (Fig. 1)
A Filter
B Filter holder
C Appliance nozzle
D Dust compartment
E Integrated crevice tool
F Crevice tool release button
G Shoulder strap attachment points
H Dust compartment release button
I On/off slide
J Handle
K Mains cord
L Cord clip
M Exhaust air openings
N Shoulder strap + clasps
O Tube parts (FC6049/01 only) P Nozzle attachment point (FC6049/01 only)
Q Nozzle (FC6049/01 only)
R Brushtool
S Attachment end of hose (FC6048/02 only)
T Appliance end of hose (FC6048/02 only)
U Hose (FC6048/02 only)
V Suction power slide (FC6049/01 only)
W Attachment end of hose (FC6049/01 only)
X Appliance end of hose (FC6049/01 only)
Y Hose (FC6049/01 only)
Important
Read these instructions for use carefully before you use the appliance and save them for future
reference.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged. Take it to an
authorised Philips service centre for repair.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck
up ashes until they are cold.
- Never immerse the vacuum cleaner in water.
- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
- Do not use the vacuum cleaner without dust compartment and/or filter.
- Do not point the hose at the eyes or ears nor put it in your mouth when the vacuum cleaner is
switched on and the hose is connected to the vacuum cleaner.
- Always switch off the vacuum cleaner after use.
- Always switch off the appliance before you connect or disconnect accessories.
- Remove the plug from the wall socket before you clean the appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and in accordance with the instructions in this instruction manual, the appliance is safe to
use according to scientific evidence available today.
English
Preparing for use
The appliance comes with a shoulder strap for extra convenience during vacuum cleaning.
1 To attach the shoulder strap, connect the clasps to the attachment points on the appliance.
See figure 1 for the location of the attachment points.
2 Insert the plug into the wall socket.
Using the appliance
1 Push the on/off slide forwards to switch on the appliance (Fig. 2).
2 Push the on/off slide backwards to switch off the appliance (Fig. 3).
Always switch off the appliance before you connect or disconnect accessories.
Brush tool
You can use the brush tool to clean delicate surfaces.
1 Attach the brush tool to the appliance nozzle (Fig. 4).
Hose (FC6048/02 only)
You can connect the brush tool to the hose for extended reach during vacuum cleaning.
1 Insert the appliance end of the hose into the appliance nozzle (Fig. 5).
2 Attach the brush tool to the attachment end of the hose for extended reach during vacuum
cleaning (Fig. 6).
Hose, tube and nozzle (FC6049/01 only)
This appliance comes with a hose and tube for extended reach during vacuum cleaning. With
the nozzle, you can vacuum either carpets or hard floors.
- You can use the suction power slide on the handgrip to adjust the suction power. (Fig. 7)
1 Insert the appliance end of the hose into the appliance nozzle (Fig. 8).
2 To connect the tube parts to each other, insert the narrow section into the wider section
and turn a little.
3 Connect the tube to the attachment end of the hose (Fig. 9).
4 Attach the nozzle to the other end of the tube (Fig. 10).
Integrated crevice tool
With the crevice tool, you can quickly and conveniently clean hard-to-reach places.
1 Push the release slide towards the handle to release the crevice tool (1) and fold it out with
your free hand (2) (Fig. 11).
2 Push the crevice tool into the appliance nozzle as far as possible to secure it (Fig. 12).
To store the crevice tool on the body of the appliance:
1 Pull the crevice tool outwards (Fig. 13).
2 Fold the crevice tool back onto the body of the appliance and snap it home (‘click’) (Fig. 14).
Cleaning
Always unplug the appliance before you clean it.
Never immerse the appliance in water.
English
1 Clean the appliance with a damp cloth.
Emptying the dust compartment
Make sure you empty the dust compartment and clean the filter regularly to optimise the
performance of the appliance.
Always unplug the appliance before you empty the dust compartment and clean the filter.
1 Press the dust compartment release button (Fig. 15).
2 Remove the dust compartment from the appliance (Fig. 16).
3 Pull the filter holder out of the dust compartment. (Fig. 17)
4 Empty the contents of the dust compartment into a dustbin (Fig. 18).
5 To remove the filter from the holder, turn it anticlockwise (1) and pull it off the holder
(2) (Fig. 19).
6 Clean the filter with a brush. If the filter is very dirty, clean it with a normal vacuum cleaner.
7 Put the filter back in the holder and turn it clockwise.
8 Place the filter holder back into the dust compartment.
9 To reattach the dust compartment, align the slot on the dust compartment with the
projecting part of the appliance. First attach the bottom of the dust compartment and then
push the top of the dust compartment towards the appliance until it locks into place
(‘click’) (Fig. 20).
Storage
1 Wind the cord round the body of the appliance.
2 Fix the cord with the cord clip.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 21).
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your
local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic appliances and Personal
Care BV.
English
Troubleshooting
Problem
Solution
The vacuum cleaner does not
work.
Make sure that you have inserted the plug properly into the
wall socket.
Take the appliance to your dealer or a service centre
authorised by Philips for examination.
The vacuum cleaner does not
vacuum properly.
Make sure that you have attached the dust compartment
properly to the appliance.
Empty the dust compartment (see chapter ‘Cleaning’).
Check if the filter is clogged. If it is clogged, remove the filter
holder and clean the filter (see chapter ‘Cleaning’).
Dust escapes from the vacuum
cleaner.
Check if the dust compartment is full. If it is full, empty it.
Make sure you have attached the dust compartment properly
to the appliance (see chapter ‘Cleaning’).
Make sure you have inserted the filter holder properly into the
dust compartment (see chapter ‘Cleaning’).
The vacuum cleaner does not
work properly when one or
more accessories (hose, tube,
nozzle, brush tool or crevice
tool) are attached.
Check if one of the accessories is clogged. If this is the case,
remove the obstruction.
Check if the dust compartment is full. If it is full, empty it.
Check if the filter is clogged. If it is clogged, use a brush or a
standard vacuum cleaner to clean the filter.
10
Deutsch
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A Filter
B Filterhalter
C Gerätedüse
D Staubkammer
E Integrierte Fugendüse
F Entriegelungstaste für Fugendüse
G Befestigungspunkte für Schultergurt
H Entriegelungstaste für Staubkammer
I Ein-/Ausschalter
J Handgriff
K Netzkabel
L Kabelclip
M Abluftöffnungen
N Schultergurt + Klammern
O Rohrteile (nur FC6049/01) P Befestigungsstelle für Düse (nur FC6049/01)
Q Düse (nur FC6049/01)
R Bürstenaufsatz
S Schlauchende zum Anbringen von Zubehör (nur FC6048/02)
T Geräteseitiges Schlauchende (nur FC6048/02)
U Schlauch (nur FC6048/02)
V Saugleistungsschieber (nur FC6049/01)
W Schlauchende zum Anbringen von Zubehör (nur FC6049/01)
X Geräteseitiges Schlauchende (nur FC6049/01)
Y Schlauch (nur FC6049/01)
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt
ist. Lassen Sie es von einem Philips Service-Center reparieren.
- Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser, andere Flüssigkeiten oder leicht entzündbare
Substanzen auf. Saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.
- Tauchen Sie den Staubsauger unter keinen Umständen in Wasser.
- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die Abluftöffnungen.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubkammer und/oder Filter.
- Richten Sie den Schlauch nicht auf Augen oder Ohren und stecken Sie den angeschlossenen
Schlauch bei eingeschaltetem Gerät auch nicht in den Mund.
- Schalten Sie den Staubsauger nach jedem Gebrauch wieder aus.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen immer aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
Deutsch 11
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Für zusätzlichen Komfort beim Staubsaugen ist ein Schultergurt im Lieferumfang enthalten.
1 Zum Anbringen des Schultergurts befestigen Sie die Klammern an den Befestigungspunkten
am Gerät.
Abb. 1 zeigt, wo sich die Befestigungspunkte befinden.
2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Das Gerät benutzen
1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorn, um das Gerät einzuschalten (Abb. 2).
2 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zurück, um das Gerät auszuschalten (Abb. 3).
Schalten Sie das Gerät vor dem Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen immer aus.
Bürstenaufsatz
Mit dem Bürstenaufsatz können Sie empfindliche Oberflächen reinigen.
1 Stecken Sie den Bürstenaufsatz auf die Gerätedüse (Abb. 4).
Schlauch (nur FC6048/02)
Sie können den Bürstenaufsatz am Schlauch befestigen, damit Sie beim Staubsaugen eine größere
Reichweite haben.
1 Setzen Sie das geräteseitige Schlauchende in die Gerätedüse (Abb. 5).
2 Befestigen Sie den Bürstenaufsatz am anderen Schlauchende, damit Sie beim Staubsaugen eine
größere Reichweite haben (Abb. 6).
Schlauch, Rohr und Düse (nur FC6049/01)
Zum Lieferumfang dieses Geräts gehören ein Schlauch und Rohr, damit Sie beim Staubsaugen eine
größere Reichweite haben. Mit der Düse können Sie weiche und harte Böden saugen.
- Der Saugleistungsschieber am Handgriff dient zum Einstellen der Saugleistung. (Abb. 7)
1 Setzen Sie das geräteseitige Schlauchende in die Gerätedüse (Abb. 8).
2 Zum Verbinden der Rohrteile stecken Sie das schmalere Rohrsegment mit einer leichten
Drehbewegung in das breitere.
3 Befestigen Sie das Rohr am Schlauchende (Abb. 9).
4 Bringen Sie die Düse am anderen Rohrende an (Abb. 10).
Integrierte Fugendüse
Mit der Fugendüse können Sie schnell und bequem schwer erreichbare Stellen reinigen.
1 Drücken Sie den Schieber zur Entriegelung der Fugendüse (1) gegen den Handgriff, und
klappen Sie die Düse mit der freien Hand (2) auf (Abb. 11).
2 Schieben Sie die Fugendüse so weit und fest wie möglich in die Gerätedüse (Abb. 12).
So bewahren Sie die Fugendüse am Gerätegehäuse auf:
12
Deutsch
1 Ziehen Sie die Fugendüse heraus (Abb. 13).
2 Klappen Sie die Fugendüse wieder auf das Gerätegehäuse, bis sie hörbar einrastet (Abb. 14).
Reinigung
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
Staubkammer leeren
Für eine optimale Leistung des Geräts müssen Sie regelmäßig die Staubkammer leeren und den
Filter reinigen.
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Staubkammer leeren und den
Filter reinigen.
1 Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Staubkammer (Abb. 15).
2 Nehmen Sie die Staubkammer aus dem Gerät (Abb. 16).
3 Ziehen Sie den Filterhalter aus der Staubkammer. (Abb. 17)
4 Leeren Sie den Inhalt der Staubkammer in einen Mülleimer (Abb. 18).
5 Zum Abnehmen des Filters vom Filterhalter drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn
(1) und ziehen ihn aus dem Halter (2) (Abb. 19).
6 Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, reinigen Sie
diesen mit einem normalen Staubsauger.
7 Setzen Sie den Filter mit einer Drehung im Uhrzeigersinn wieder in den Filterhalter.
8 Setzen Sie den Filterhalter wieder in die Staubkammer.
9 Befestigen Sie die Staubkammer so am Gerät, dass der Schlitz an der Staubkammer am
vorstehenden Teil des Geräts ausgerichtet ist. Bringen Sie zuerst das Unterteil der
Staubkammer an, und lassen Sie dann das Oberteil der Staubkammer unter leichtem Druck
hörbar am Gerät einrasten (Abb. 20).
Aufbewahrung
1 Wickeln Sie das Kabel um das Gerätegehäuse.
2 Befestigen Sie das Kabel mit dem Kabelclip.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 21).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).
Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV kontaktieren.
Deutsch 13
Fehlerbehebung
Problem
Lösung
Der Staubsauger funktioniert
nicht.
Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.
Lassen Sie das Gerät von Ihrem Händler oder einem Philips
Service-Center überprüfen.
Das Gerät saugt nicht einwandfrei. Prüfen Sie, ob Sie die Staubkammer richtig am Gerät
angebracht haben.
Leeren Sie die Staubkammer (siehe “Reinigung”).
Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Wenn ja, nehmen Sie
den Filterhalter heraus, und reinigen Sie den Filter (siehe
„Reinigung“).
Staub entweicht aus dem Gerät.
Prüfen Sie, ob die Staubkammer voll ist. Wenn ja, sollten Sie
diese leeren.
Prüfen Sie, ob Sie die Staubkammer richtig am Gerät
angebracht haben (siehe „Reinigung“).
Prüfen Sie, ob Sie den Filterhalter richtig in die Staubkammer
eingesetzt haben (siehe „Reinigung“).
Der Staubsauger funktioniert nicht Prüfen Sie, ob eines der Zubehörteile verstopft ist, und
beseitigen Sie ggf. das Hindernis.
einwandfrei, wenn ein oder
mehrere Zubehörteile (Schlauch,
Rohr, Düse, Bürstenaufsatz oder
Fugendüse) am Gerät angebracht
sind.
Prüfen Sie, ob die Staubkammer voll ist. Wenn ja, sollten Sie
diese leeren.
Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Wenn ja, reinigen Sie
den Filter mit einer Bürste oder einem anderen (normalen)
Staubsauger.
14
Ελληνικά
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A Φίλτρο
B Υποδοχή φίλτρου
C Στόμιο συσκευής
D Χώρος συλλογής σκόνης
E Ενσωματωμένο εξάρτημα για τις γωνίες
F Κουμπί απασφάλισης του εξαρτήματος για τις γωνίες
G Σημεία σύνδεσης ιμάντα μεταφοράς
H Κουμπί απασφάλισης του χώρου συλλογής σκόνης
I Διακόπτης on/off
J Λαβή
K Καλώδιο
L Κλιπ καλωδίου
M Ανοίγματα εξόδου αέρα
N Ιμάντας μεταφοράς + άγκιστρα
O Τμήματα άκαμπτου σωλήνα (μόνο στον τύπο FC6049/01) P Σημείο σύνδεσης πέλματος (μόνο στον τύπο FC6049/01)
Q Πέλμα (μόνο στον τύπο FC6049/01)
R Βούρτσα
S Άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα (μόνο στον τύπο FC6048/02)
T Άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή (μόνο στον τύπο FC6048/02)
U Εύκαμπτος σωλήνας (μόνο στον τύπο FC6048/02)
V Διακόπτης απορροφητικής ισχύος (μόνο στον τύπο FC6049/01)
W Άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα (μόνο στον τύπο FC6049/01)
X Άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή (μόνο στον τύπο FC6049/01)
Y Εύκαμπτος σωλήνας (μόνο στον τύπο FC6049/01)
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί
βλάβη. Θα πρέπει να την πάτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για επισκευή.
- Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Ποτέ μην απορροφάτε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ποτέ μην απορροφάτε εύφλεκτες
ουσίες ούτε και στάχτες, αν δεν έχουν πρώτα κρυώσει.
- Μην βυθίζετε ποτέ το ηλεκτρικό σκουπάκι σε νερό.
- Ποτέ μη φράζετε τα ανοίγματα εξόδου αέρα όταν χρησιμοποιείτε το σκουπάκι.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι χωρίς το χώρο συλλογής σκόνης και/ή το
φίλτρο.
- Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα στα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τον βάζετε στο
στόμα σας όταν το ηλεκτρικό σκουπάκι είναι σε λειτουργία και ο εύκαμπτος σωλήνας είναι
συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό σκουπάκι.
- Απενεργοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι μετά από κάθε χρήση.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των εξαρτημάτων της.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
Ελληνικά 15
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
Η συσκευή διατίθεται με ιμάντα μεταφοράς για πρόσθετη ευκολία κατά τη διάρκεια του
σκουπίσματος.
1 Για να συνδέσετε τον ιμάντα μεταφοράς, συνδέστε τα άγκιστρα στα σημεία σύνδεσης
της συσκευής.
Δείτε την εικόνα 1 για τη θέση των σημείων σύνδεσης.
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Χρήση της συσκευής
1 Πιέστε το διακόπτη on/off προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 2).
2 Πιέστε το διακόπτη on/off προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 3).
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των εξαρτημάτων της.
Βούρτσα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα για να καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες.
1 Συνδέστε τη βούρτσα στο στόμιο της συσκευής (Εικ. 4).
Εύκαμπτος σωλήνας (μόνο στον τύπο FC6048/02)
Μπορείτε να συνδέσετε τη βούρτσα στον εύκαμπτο σωλήνα για εκτεταμένη πρόσβαση κατά τη
διάρκεια του σκουπίσματος.
1 Εισαγάγετε το άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή μέσα στο στόμιο της
συσκευής (Εικ. 5).
2 Συνδέστε τη βούρτσα στο άκρο σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα για εκτεταμένη
πρόσβαση κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος (Εικ. 6).
Εύκαμπτος σωλήνας, άκαμπτος σωλήνας και πέλμα (μόνο στον τύπο
FC6049/01)
Αυτή η συσκευή διατίθεται με εύκαμπτο σωλήνα και άκαμπτο σωλήνα για εκτεταμένη
πρόσβαση κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος. Με το πέλμα, μπορείτε να σκουπίσετε χαλιά ή
σκληρά δάπεδα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη απορροφητικής ισχύος στη λαβή για να
προσαρμόσετε την απορροφητική ισχύ. (Εικ. 7)
1 Εισαγάγετε το άκρο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή μέσα στο στόμιο της
συσκευής (Εικ. 8).
2 Για να συνδέσετε τα τμήματα του άκαμπτου σωλήνα μεταξύ τους, εισαγάγετε το στενό
τμήμα στο φαρδύτερο και γυρίστε το λίγο.
3 Συνδέστε τον άκαμπτο σωλήνα στο άκρο σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα (Εικ. 9).
4 Συνδέστε το πέλμα στο άλλο άκρο του άκαμπτου σωλήνα (Εικ. 10).
16
Ελληνικά
Ενσωματωμένο εξάρτημα για τις γωνίες
Με το εξάρτημα για τις γωνίες μπορείτε να καθαρίσετε, εύκολα και άνετα, σημεία που είναι
δύσκολα στην πρόσβαση.
1 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης προς τη λαβή για να απασφαλίσετε το εξάρτημα για τις
γωνίες (1) και ξεδιπλώστε το με το ελεύθερο χέρι σας (2) (Εικ. 11).
2 Πιέστε το εξάρτημα για τις γωνίες μέσα στο στόμιο της συσκευής όσο το δυνατόν
περισσότερο για να το ασφαλίσετε (Εικ. 12).
Για να επαναφέρετε το εξάρτημα για τις γωνίες στη συσκευή:
1 Τραβήξτε το εξάρτημα για τις γωνίες προς τα έξω (Εικ. 13).
2 Διπλώστε ξανά το εξάρτημα για τις γωνίες στη συσκευή και εφαρμόστε το στη θέση του
(‘κλικ’) (Εικ. 14).
Καθαρισμός
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
1 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
Άδειασμα του χώρου συλλογής σκόνης
Φροντίστε να αδειάζετε το χώρο συλλογής σκόνης και να καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά
για βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αδειάσετε το χώρο συλλογής σκόνης
και καθαρίσετε το φίλτρο.
1 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης του χώρου συλλογής σκόνης (Εικ. 15).
2 Αφαιρέστε το χώρο συλλογής σκόνης από τη συσκευή (Εικ. 16).
3 Τραβήξτε την υποδοχή φίλτρου από το χώρο συλλογής σκόνης. (Εικ. 17)
4 Αδειάστε το περιεχόμενο του χώρου συλλογής σκόνης σε ένα καλάθι αχρήστων (Εικ. 18).
5 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο από την υποδοχή, γυρίστε το αριστερόστροφα (1) και
τραβήξτε το από την υποδοχή (2) (Εικ. 19).
6 Καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το με
μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκούπα..
7 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στην υποδοχή και γυρίστε το δεξιόστροφα.
8 Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή φίλτρου στο χώρο συλλογής σκόνης.
9 Για να επανασυνδέσετε το χώρο συλλογής σκόνης, ευθυγραμμίστε την εγκοπή του
χώρου συλλογής σκόνης με το προεξέχον μέρος της συσκευής. Πρώτα συνδέστε το
κάτω μέρος του χώρου συλλογής σκόνης και μετά πιέστε το πάνω μέρος προς τη
συσκευή μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του (‘κλικ’) (Εικ. 20).
Ελληνικά 17
Αποθήκευση
1 Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
2 Στερεώστε το καλώδιο με το κλιπ καλωδίου.
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 21).
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές
φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας
της Philips.
Οδηγός ανεύρεσης βλαβών
Πρόβλημα
Λύση
Το ηλεκτρικό σκουπάκι δεν
λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το φις σωστά στην πρίζα.
Παραδώστε τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας ή σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για έλεγχο.
Το ηλεκτρικό σκουπάκι δεν
σκουπίζει σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το χώρο συλλογής σκόνης
σωστά στη συσκευή.
Αδειάστε το χώρο συλλογής σκόνης (δείτε το κεφάλαιο
‘Καθαρισμός’).
Ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει το φίλτρο. Αν έχει μπλοκάρει,
αφαιρέστε την υποδοχή φίλτρου και καθαρίστε το φίλτρο
(δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
Βγαίνει σκόνη από το
ηλεκτρικό σκουπάκι.
Ελέγξτε αν ο χώρος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος. Αν
είναι, αδειάστε τον.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το χώρο συλλογής σκόνης
σωστά στη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φίλτρου έχει
τοποθετηθεί σωστά μέσα στο χώρο συλλογής σκόνης
(δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
18
Ελληνικά
Πρόβλημα
Λύση
Το ηλεκτρικό σκουπάκι δεν
λειτουργεί σωστά όταν ένα ή
περισσότερα εξαρτήματα
(εύκαμπτος σωλήνας,
άκαμπτος σωλήνας, πέλμα,
βούρτσα ή εξάρτημα για τις
γωνίες) είναι συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν κάποιο από τα εξαρτήματα έχει μπλοκάρει. Σε
αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το εμπόδιο.
Ελέγξτε αν ο χώρος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος. Αν
είναι, αδειάστε τον.
Ελέγξτε αν το φίλτρο έχει μπλοκάρει. Αν έχει μπλοκάρει,
χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή μια συνηθισμένη ηλεκτρική
σκούπα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
Español 19
Descripción general (fig. 1)
A Filtro
B Portafiltro
C Boquilla del aparato
D Compartimento para el polvo
E Boquilla estrecha integrada
F Botón de liberación de la boquilla estrecha
G Puntos de fijación de la correa para el hombro
H Botón de liberación del compartimento para el polvo
I Botón de encendido/apagado
J Empuñadura
K Cable de alimentación
L Clip para el cable
M Aberturas de salida de aire
N Correa para el hombro + enganches
O Piezas del tubo (sólo modelo FC6049/01) P Punto de acoplamiento del cepillo para suelos (sólo modelo FC6049/01)
Q Cepillo para suelos (sólo modelo FC6049/01)
R Cepillo
S Extremo de la manguera para conectar accesorios (sólo modelo FC6048/02)
T Extremo de la manguera para conectar al aparato (sólo modelo FC6048/02)
U Manguera (sólo modelo FC6048/02)
V Botón de potencia de succión (sólo modelo FC6049/01)
W Extremo de la manguera para conectar accesorios (sólo modelo FC6049/01)
X Extremo de la manguera para conectar al aparato (sólo modelo FC6049/01)
Y Manguera (sólo modelo FC6049/01)
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara
consultarlas en el futuro.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con
el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable o el propio aparato están dañados. Llévelo a un servicio
de asistencia técnica autorizado por Philips para su reparación.
- Si el cable de red está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips para evitar situaciones de peligro.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca sustancias inflamables ni cenizas
hasta que éstas estén frías.
- No sumerja nunca el aspirador en agua.
- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
- No utilice el aspirador sin el compartimento para el polvo o sin el filtro.
- No oriente la manguera hacia los ojos ni los oídos, ni se la ponga en la boca cuando esté
conectada al aspirador y éste se encuentre encendido.
- Apague siempre el aspirador después de usarlo.
- Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar los accesorios.
- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la red.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
20
Español
Preparación para su uso
El aparato incluye una correa para el hombro para mayor comodidad mientras aspira.
1 Para colocar la correa, conecte los enganches a los puntos de fijación en el aparato.
Consulte la figura 1 para ver su ubicación
2 Enchufe el aparato a la red.
Uso del aparato
1 Pulse el botón de encendido/apagado hacia delante para encender el aparato (fig. 2).
2 Pulse el botón de encendido/apagado hacia atrás para apagar el aparato (fig. 3).
Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar los accesorios.
Cepillo
Puede utilizar el cepillo para limpiar superficies delicadas.
1 Coloque el cepillo en la boquilla del aparato (fig. 4).
Manguera (sólo modelo FC6048/02)
Puede conectar el cepillo a la manguera para conseguir mayor alcance mientras aspira.
1 Introduzca el extremo de la manguera para conectar al aparato en la boquilla del
aspirador (fig. 5).
2 Coloque el cepillo en el extremo de la manguera para conectar accesorios para conseguir
mayor alcance mientras aspira (fig. 6).
Manguera, tubo y cepillo para suelos (sólo modelo FC6049/01)
Este aparato incluye una manguera y un tubo para conseguir mayor alcance mientras aspira. Con el
cepillo para suelos podrá aspirar tanto alfombras como suelos duros.
- Puede utilizar el botón de potencia de succión situado en la empuñadura para ajustar la
potencia de succión. (fig. 7)
1 Introduzca el extremo de la manguera para conectar al aparato en la boquilla del
aspirador (fig. 8).
2 Para conectar las piezas del tubo entre sí, introduzca la parte más estrecha en la parte más
ancha y gírela un poco.
3 Conecte el tubo al extremo de la manguera para conectar accesorios (fig. 9).
4 Coloque el cepillo para suelos en el otro extremo del tubo (fig. 10).
Boquilla estrecha integrada
Con la boquilla estrecha puede limpiar zonas de difícil acceso de manera rápida y cómoda.
1 Deslice el botón de liberación hacia la empuñadura para liberar la boquilla estrecha (1) y
despliéguela con la otra mano (2) (fig. 11).
2 Introduzca la boquilla estrecha en la boquilla del aparato tanto como sea posible hasta que
quede bien fija (fig. 12).
Para guardar la boquilla estrecha en el cuerpo del aparato:
1 Tire de la boquilla estrecha hacia fuera (fig. 13).
2 Pliegue la boquilla estrecha sobre el cuerpo del aparato y encájela en su sitio (“clic”) (fig. 14).
Español 21
Limpieza
Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
No sumerja nunca el aparato en agua.
1 Limpie el aparato con un paño húmedo.
Vaciado del compartimento para el polvo
Asegúrese de vaciar el compartimento para el polvo y de limpiar el filtro con frecuencia para lograr
que el aparato tenga un rendimiento óptimo.
Desenchufe siempre el aparato antes de vaciar el compartimento para el polvo y de limpiar el
filtro.
1 Pulse el botón de liberación del compartimento para el polvo (fig. 15).
2 Saque el compartimento para el polvo del aparato (fig. 16).
3 Saque el portafiltro del compartimento para el polvo. (fig. 17)
4 Vacíe el contenido del compartimento para el polvo en el cubo de la basura (fig. 18).
5 Para quitar el filtro del portafiltro, gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj (1) y
sáquelo del portafiltro (2) (fig. 19).
6 Limpie el filtro con un cepillo. Si está muy sucio, límpielo con un aspirador normal.
7 Vuelva a colocar el filtro en el portafiltro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
8 Vuelva a colocar el portafiltro en el compartimento para el polvo.
9 Vuelva a colocar el compartimento para el polvo alineando la ranura del compartimento con
el saliente del aparato. Primero introduzca la parte inferior del compartimento y luego
empuje la parte superior hacia el aparato, hasta que encaje en su sitio (“clic”) (fig. 20).
Almacenamiento
1 Enrolle el cable alrededor del cuerpo del aparato.
2 Sujete el cable con el clip para el cable.
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 21).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com,
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el
número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service
Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
22
Español
Guía de resolución de problemas
Problema
Solución
El aspirador no funciona.
Asegúrese de que ha enchufado correctamente la clavija a la
red.
Lleve el aparato a su distribuidor o a un centro de servicio
autorizado por Philips para su revisión.
El aspirador no aspira bien.
Asegúrese de que ha colocado correctamente el
compartimento para el polvo en el aparato.
Vacíe el compartimento para el polvo (consulte el capítulo
‘Limpieza’).
Compruebe si el filtro está obstruido. Saque el portafiltro y
limpie el filtro (consulte el capítulo “Limpieza”).
Sale polvo del aspirador.
Compruebe si el compartimento para el polvo está lleno.
Vacíelo.
Asegúrese de que ha colocado correctamente el
compartimento para el polvo en el aparato (consulte el capítulo
“Limpieza”).
Asegúrese de que ha colocado correctamente el portafiltro en
el compartimento para el polvo (consulte el capítulo
“Limpieza”).
Compruebe si alguno de estos accesorios está obstruido.
El aspirador no funciona bien
cuando están conectados uno Elimine la obstrucción.
o más accesorios (manguera,
tubo, boquilla, cepillo o boquilla
estrecha).
Compruebe si el compartimento para el polvo está lleno. Si es
así, vacíelo.
Compruebe si el filtro está obstruido. Utilice un cepillo o un
aspirador normal para limpiar el filtro.
Français 23
Description générale (fig. 1)
A Filtre
B Porte-filtre
C Nez de l’appareil
D Compartiment à poussière
E Suceur plat intégré
F Bouton de déverrouillage du suceur plat
G Points d’attache de la bandoulière
H Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
I Bouton coulissant marche/arrêt
J Poignée
K Cordon d’alimentation
L Bride attache-cordon
M Orifices d’évacuation
N Bandoulière + fermoirs
O Parties du tube (FC6049/01 uniquement) P Point de fixation de l’embout (FC6049/01 uniquement)
Q Embout (FC6049/01 uniquement)
R Brosse
S Extrémité du tuyau réservée à l’accessoire (FC6048/02 uniquement)
T Extrémité du tuyau réservée à l’appareil (FC6048/02 uniquement)
U Tuyau (FC6048/02 uniquement)
V Bouton coulissant de puissance d’aspiration (FC6049/01 uniquement)
W Extrémité du tuyau réservée à l’accessoire (FC6049/01 uniquement)
X Extrémité du tuyau réservée à l’appareil (FC6049/01 uniquement)
Y Tuyau (FC6049/01 uniquement)
Important
Avant d’utiliser l’appareil, lisez les instructions ci-dessous et conservez ce mode d’emploi pour un
usage ultérieur.
- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension secteur locale.
- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon ou l’appareil lui-même est endommagé, mais
confiez-le à un Centre Service Agréé Philips pour réparation.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips ou un
Centre Service Agréé afin d’éviter tout accident.
- Tenez l’appareil hors de portée des enfants.
- N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de cendres encore chaudes.
- Ne plongez jamais l’aspirateur dans l’eau.
- Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
- N’utilisez jamais l’aspirateur sans le compartiment à poussière et/ou le filtre.
- Ne dirigez pas le tuyau vers les yeux ou les oreilles et ne le placez pas dans votre bouche
lorsque l’aspirateur est sous tension et que le tuyau y est raccordé.
- Arrêtez toujours l’aspirateur après utilisation.
- Éteignez toujours l’appareil avant d’y attacher ou détacher des accessoires.
- Débranchez l’appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
Champs électromagnétiques
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
24
Français
Avant utilisation
L’appareil est livré avec une bandoulière afin de rendre son utilisation plus pratique.
1 Pour fixer la bandoulière, attachez les fermoirs aux points d’attache situés sur l’appareil.
Voir figure 1 pour connaître l’emplacement des points d’attache.
2 Insérez la fiche dans la prise secteur.
Utilisation de l’appareil
1 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’avant pour mettre l’appareil en marche (fig. 2).
2 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’arrière pour arrêter l’appareil (fig. 3).
Éteignez toujours l’appareil avant d’y attacher ou détacher des accessoires.
Brosse
Vous pouvez utiliser la brosse pour nettoyer les surfaces délicates.
1 Fixez la brosse sur le nez de l’appareil (fig. 4).
Tuyau (FC6048/02 uniquement)
Vous pouvez fixer la brosse sur le tuyau pour une plus grande maniabilité en cours d’utilisation.
1 Insérez l’extrémité du tuyau adéquate dans le nez de l’appareil (fig. 5).
2 Fixez la brosse sur l’autre extrémité du tuyau afin de bénéficier d’une plus grande maniabilité
en cours d’utilisation (fig. 6).
Tuyau, tube et embout (FC6049/01 uniquement)
Cet appareil est livré avec un tuyau et un tube offrant une maniabilité optimale en cours d’utilisation.
Avec l’embout, vous pouvez aspirer tapis et sols durs.
- Pour régler la puissance d’aspiration, utilisez le bouton coulissant de puissance d’aspiration situé
sur la poignée. (fig. 7)
1 Insérez l’extrémité du tuyau adéquate dans le nez de l’appareil (fig. 8).
2 Pour fixer les tubes ensemble, insérez l’extrémité fine dans la partie plus large et tournez
légèrement.
3 Fixez le tube sur l’extrémité du tuyau réservée aux accessoires (fig. 9).
4 Fixez l’embout sur l’autre extrémité du tube (fig. 10).
Suceur plat intégré
Avec le suceur plat, vous avez la possibilité de nettoyer rapidement et aisément les endroits difficiles
à atteindre.
1 Poussez le bouton de déverrouillage vers la poignée afin de libérer le suceur plat (1) et
dépliez-le à l’aide de votre main libre (2) (fig. 11).
2 Faites glisser le plus loin possible le suceur plat dans le nez de l’appareil afin de le
verrouiller (fig. 12).
Pour ranger le suceur plat dans le corps de l’appareil :
1 Tirez le suceur plat vers l’extérieur de l’appareil (fig. 13).
2 Replacez le suceur plat dans le corps de l’appareil en veillant à ce qu’il s’enclenche
(clic) (fig. 14).
Français 25
Nettoyage
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
1 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
Nettoyage du compartiment à poussière
Veillez régulièrement à vider le compartiment à poussière et à nettoyer le filtre afin d’optimiser les
performances de l’appareil.
Débranchez toujours l’appareil avant de vider le compartiment à poussière et de nettoyer le
filtre.
1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière (fig. 15).
2 Ôtez le compartiment à poussière de l’appareil (fig. 16).
3 Retirez le porte-filtre du compartiment à poussière. (fig. 17)
4 Videz le compartiment au-dessus d’une poubelle (fig. 18).
5 Pour enlever le filtre du porte-filtre, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre (1), puis retirez-le (2) (fig. 19).
6 Nettoyez le filtre à l’aide d’une brosse. S’il est très sale, nettoyez-le à l’aide d’un aspirateur.
7 Replacez le filtre dans le porte-filtre et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre.
8 Replacez le porte-filtre dans le compartiment à poussière.
9 Pour remettre en place le compartiment à poussière, alignez la rainure du compartiment à
poussière et la partie avant de l’appareil. Commencez par fixer le bas du compartiment à
poussière, puis poussez sa partie supérieure vers l’appareil jusqu’à ce qu’il s’enclenche
(clic) (fig. 20).
Rangement
1 Enroulez le cordon autour du corps de l’appareil.
2 Fixez l’extrémité du cordon à la bride attache-cordon.
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 21).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local
ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
26
Français
Dépannage
Problème
Solution
L’aspirateur ne fonctionne pas.
Assurez-vous que vous avez inséré correctement la fiche dans
la prise secteur.
Confiez l’appareil à votre revendeur ou à un
Centre Service Agréé Philips pour vérification.
L’appareil n’aspire pas bien.
Vérifiez si vous avez fixé correctement le compartiment à
poussière sur l’appareil.
Videz le compartiment à poussière (voir le chapitre
« Nettoyage »).
Vérifiez si le filtre est bouché. Le cas échéant, retirez le portefiltre et nettoyez le filtre (voir le chapitre « Nettoyage »).
De la poussière s’échappe de
l’aspirateur.
Vérifiez si le compartiment à poussière est rempli. Le cas
échéant, videz-le.
Vérifiez si vous avez fixé correctement le compartiment à
poussière sur l’appareil (voir le chapitre « Nettoyage »).
Assurez-vous que vous avez inséré correctement le portefiltre dans le compartiment à poussière (voir le chapitre
« Nettoyage »).
L’aspirateur ne fonctionne pas
correctement lorsque un ou
plusieurs accessoires (tuyau,
tube, embout, brosse ou suceur
plat) y sont fixés.
Vérifiez si l’un des accessoires est bouché. Le cas échéant,
nettoyez l’accessoire.
Vérifiez si le compartiment à poussière est rempli. Le cas
échéant, videz-le.
Vérifiez si le filtre est bouché. Le cas échéant, servez-vous
d’une brosse ou d’un aspirateur pour le nettoyer.
Italiano 27
Descrizione generale (fig. 1)
A Filtro
B Supporto filtro
C Bocchetta apparecchio
D Scomparto polvere
E Bocchetta a lancia incorporata
F Pulsante sgancio bocchetta a lancia
G Punti di aggancio della tracolla
H Pulsante di sgancio dello scomparto polvere
I Cursore on/off
J Impugnatura
K Cavo di alimentazione
L Clip per cavo
M Bocchetta dell’aria
N Tracolla + ganci
O Parti del tubo (solo FC6049/01) P Punto di inserimento della bocchetta (solo FC6049/01)
Q Bocchetta (solo FC6049/01)
R Spazzola
S Estremità accessori del tubo flessibile (solo FC6048/02)
T Estremità apparecchio del tubo flessibile (solo FC6048/02)
U Tubo flessibile (solo FC6048/02)
V Comando per la potenza di aspirazione (solo FC6049/01)
W Estremità accessori del tubo flessibile (solo FC6049/01)
X Estremità apparecchio del tubo flessibile (solo FC6049/01)
Y Tubo flessibile (solo FC6049/01)
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali
riferimenti futuri.
- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo o l’apparecchio fossero danneggiati. Per le
eventuali riparazioni, rivolgetevi ad un Centro Assistenza Philips.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale opportunamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
- Tenete l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non aspirare mai acqua o altre sostanze liquide. Non aspirare in nessun caso sostanze
infiammabili e cenere se non completamente fredda.
- Non immergete mai l’aspirapolvere nell’acqua.
- Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
- Non usate l’aspirapolvere senza lo scomparto polvere e/o il filtro.
- Non indirizzate la bocchetta verso gli occhi e le orecchie e non introducetela nella bocca
quando l’aspirapolvere è acceso e la bocchetta è collegata all’aspirapolvere.
- Spegnete sempre l’aspirapolvere dopo l’uso.
- Spegnete sempre l’apparecchio prima di montare o smontare gli accessori.
- Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.
28
Italiano
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
L’apparecchio viene fornito con una tracolla per facilitare il trasporto dell’apparecchio durante
l’aspirazione.
1 Per fissare la tracolla, collegate i ganci agli appositi agganci sull’apparecchio.
Vedere la figura 1 per il posizionamento dei punti di aggancio.
2 Inserite la spina nella presa di corrente.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Per accendere l’apparecchio, spostate in avanti il cursore on/off (fig. 2).
2 Per spegnere l’apparecchio, spostate indietro il cursore on/off (fig. 3).
Spegnete sempre l’apparecchio prima di montare o smontare gli accessori.
Spazzola
Per pulire le superfici delicate potete utilizzare la spazzola.
1 Inserite la spazzola sulla bocchetta dell’apparecchio (fig. 4).
Tubo flessibile (solo FC6048/02)
Potete inserire la spazzola nel tubo flessibile per aspirare nei punti più difficili da raggiungere.
1 Collegate l’estremità del tubo flessibile nella bocchetta dell’apparecchio (fig. 5).
2 Collegate la spazzola all’estremità accessori del tubo flessibile per aspirare nei punti più
difficili da raggiungere (fig. 6).
Tubo flessibile, tubo e bocchetta (solo FC6049/01)
L’apparecchio è fornito di un tubo e di un tubo flessibile per aspirare anche i punti più difficili da
raggiungere. Con la bocchetta, potete aspirare sia tappeti che pavimenti duri.
- Potete utilizzare il comando che si trova sul manico per regolare la potenza di
aspirazione. (fig. 7)
1 Collegate l’estremità del tubo flessibile nella bocchetta dell’apparecchio (fig. 8).
2 Per collegare le parti del tubo tra di loro, inserite la sezione stretta in quella più larga,
facendola ruotare leggermente.
3 Collegate il tubo all’estremità del tubo flessibile (fig. 9).
4 Inserite la bocchetta all’altra estremità del tubo (fig. 10).
Bocchetta a lancia incorporata
Con la bocchetta a lancia potete pulire in modo pratico e veloce anche i punti più difficili da
raggiungere.
1 Spingete il cursore di sgancio verso l’impugnatura per sganciare la bocchetta a lancia (1) e
piegatela con la mano libera (2) (fig. 11).
Italiano 29
2 Infilate la bocchetta a lancia nella bocchetta dell’apparecchio, spingendola in fondo per
bloccarla (fig. 12).
Per riporre la bocchetta a lancia sul corpo dell’apparecchio:
1 Estraete la bocchetta a lancia (fig. 13).
2 Quindi, ripiegate la bocchetta a lancia nel corpo dell’apparecchio facendola scattare in
posizione (fig. 14).
Pulizia
Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua.
1 Pulite l’apparecchio con un panno umido.
Svuotamento dello scomparto polvere
Affinché l’apparecchio abbia delle prestazioni ottimali, assicuratevi di svuotare lo scomparto polvere
e di pulire il filtro periodicamente.
Prima di svuotare lo scomparto polvere e di pulire il filtro, togliete sempre la spina dalla presa di
corrente.
1 Premete il pulsante di sgancio dello scomparto polvere (fig. 15).
2 Togliete lo scomparto polvere dall’apparecchio (fig. 16).
3 Togliete il supporto filtro dallo scomparto polvere. (fig. 17)
4 Svuotate il contenuto dello scomparto polvere in un bidone della spazzatura (fig. 18).
5 Per rimuovere il filtro dal relativo supporto, ruotatelo in senso antiorario (1) e rimuovetelo
(2) (fig. 19).
6 Pulite il filtro con una spazzola. Se il filtro è molto sporco, pulitelo con un normale
aspirapolvere.
7 Rimettete il filtro nel supporto e ruotatelo in senso orario.
8 Rimettete il supporto nello scomparto polvere.
9 Per rimettere a posto lo scomparto polvere, allineate la fessura sullo scomparto con la parte
sporgente dell’apparecchio. Posizionate per prima cosa la parte inferiore dello scomparto
polvere e poi spingete la parte superiore verso l’apparecchio, in modo da farlo scattare in
posizione (fig. 20).
Come riporre l’apparecchio
1 Avvolgete il cavo attorno all’apparecchio.
2 Fissate il cavo usando l’apposita clip.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 21).
30
Italiano
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono
è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti
locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips
Domestic Appliances & Personal Care BV.
Risoluzione dei guasti
Problema
Soluzione
L’aspirapolvere non funziona.
Controllate di aver inserito la spina nella presa di corrente.
Portate l’apparecchio dal vostro rivenditore o presso un
centro autorizzato Philips per farlo controllare.
L’aspirapolvere non funziona
correttamente.
Controllate di avere inserito correttamente lo scomparto
polvere nell’apparecchio.
Svuotare lo scomparto polvere (vedere il capitolo “Pulizia”).
Controllate che il filtro non sia ostruito. In questo caso, togliete
il supporto e pulite il filtro (vedere il capitolo “Pulizia”).
Dall’apparecchio fuoriesce
polvere.
Controllate che lo scomparto polvere non sia pieno e, in tal
caso, svuotatelo.
Controllate di aver inserito correttamente lo scomparto
polvere nell’apparecchio (vedere il capitolo “Pulizia”).
Controllate di aver inserito correttamente il supporto filtro
nello scomparto polvere (vedere il capitolo “Pulizia”).
L’aspirapolvere non funziona
correttamente quando vengono
inseriti uno o più accessori
(tubo flessibile, tubo, spazzola o
bocchetta a lancia).
Controllate che gli accessori non siano ostruiti e, in tal caso,
eliminate l’ostruzione.
Controllate che lo scomparto polvere non sia pieno e, in tal
caso, svuotatelo.
Controllate che il filtro non sia ostruito e, in tal caso, usate una
spazzola o un normale aspirapolvere per pulire il filtro.
한국어 31
각 부의 명칭 (그림 1)
A 필터
B 필터 거치대
C 제품 노즐
D 먼지통
E 내장형 틈새 노즐
F 틈새 노즐 열림 버튼
G 어깨 끈 연결부
H 먼지통 분리 버튼
I 전원 스위치
J 손잡이
K 전원 코드
L 코드 클립
M 공기 배출구
N 어깨 끈과 버클
O 연장관(FC6049/01 모델만 해당) P 노즐 연결부(FC6049/01 모델만 해당)
Q 노즐(FC6049/01 모델만 해당)
R 브러시 노즐
S 연결 호스 종단부(FC6048/02 모델만 해당)
T 제품 호스 종단부(FC6048/02 모델만 해당)
U 호스(FC6048/02 모델만 해당)
V 흡입력 조절기(FC6049/01 모델만 해당)
W 연결 호스 종단부(FC6049/01 모델만 해당)
X 제품 호스 종단부(FC6049/01 모델만 해당)
Y 호스(FC6049/01 모델만 해당)
주의 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 지시 사항을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보
관하십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지
확인하십시오.
- 전원 플러그, 코드 또는 제품 자체에 문제가 있을 경우에는 사용하지 말고, 필립스 서
비스 지정점에서 수리하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정
점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 물, 다른 용액 또는 가연성 물질은 절대 흡입하지 마십시오. 타고 남은 재는 완전히
꺼지기 전까지 절대 흡입하지 마십시오.
- 진공 청소기는 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 청소할 때 공기 배출구가 막히지 않도록 하십시오.
- 먼지통 및/또는 필터가 제대로 부착되었는지 확인하고 사용하십시오.
- 진공 청소기의 전원이 켜져 있고 호스가 진공 청소기에 연결되어 있을 때에는 호스를
눈이나 귀에 갖다 대거나 입에 넣지 마십시오.
- 사용 후에는 항상 진공 청소기의 전원을 끄십시오.
- 액세서리를 연결하거나 분리할 때는 제품의 전원을 끄십시오.
- 제품을 청소하기 전에 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)과 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의
지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지
의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.
32
한국어
사용 전 준비
청소할 때 편리하도록 어깨 끈이 제품과 함께 제공됩니다.
1어깨 끈을 사용하려면 버클을 청소기의 연결부에 연결하십시오.
연결 위치는 그림 1을 참조하십시오.
2플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
제품 사용
1제품의 전원을 켜려면 전원 스위치를 앞으로 미십시오 (그림 2).
2제품의 전원을 끄려면 전원 스위치를 뒤로 미십시오 (그림 3).
액세서리를 연결하거나 분리하기 전에 항상 제품의 전원을 끄십시오.
브러시 노즐
섬세한 표면을 청소할 경우 브러시 노즐을 사용할 수 있습니다.
1브러시 노즐을 제품 노즐에 연결하십시오 (그림 4).
호스(FC6048/02 모델에만 해당)
좀 더 멀리까지 청소할 수 있도록 브러시 노즐을 호스에 연결해서 사용할 수 있습니다.
1제품의 호스 종단부를 제품 노즐에 연결하십시오 (그림 5).
2청소하는 도중 좀 더 멀리까지 닿고 싶은 경우 브러시 노즐을 연결 호스 종단부에 부
착하십시오 (그림 6).
호스, 연장관 및 노즐(FC6049/01 모델에만 적용)
좀 더 멀리까지 청소할 수 있도록 호스와 연장관이 제품과 함께 제공됩니다. 카페트나 딱
딱한 바닥을 청소할 때는 노즐을 연결해서 사용하십시오.
- 손잡이에 있는 흡입력 조절기는 흡입력을 조절할 때 사용합니다. (그림 7)
1제품 호스 종단부를 제품 노즐에 연결하십시오 (그림 8).
2연장관을 서로 연결하려면 좁은 부분을 넓은 부분에 끼우고 살짝 돌리십시오.
3연장관을 연결 호스 종단부에 연결하십시오 (그림 9).
4반대 쪽에는 노즐을 부착하십시오 (그림 10).
내장형 틈새 노즐
틈새 노즐을 사용하면 닿기 힘든 곳도 쉽게 청소할 수 있습니다.
1열림 슬라이드를 핸들 쪽으로 눌러 틈새 노즐을 분리하고(1) 다른 손으로 이 노즐을
빼십시오(2) (그림 11).
2틈새 노즐을 제품 노즐에 최대한 밀어 넣으십시오 (그림 12).
틈새 노즐을 제품 본체에 보관하려면:
1틈새 노즐을 밖으로 빼십시오 (그림 13).
2틈새 노즐을 제품 본체에 다시 접어 넣고 딸각 소리가 나도록 끼우십시오 (그림 14).
한국어 33
청소
제품을 청소하기 전에는 항상 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.
1제품을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.
먼지통 비우기
청소기를 오래 사용하려면 정기적으로 먼지통을 비우고 필터를 깨끗이 유지해야 합니
다.
먼지통을 비우고 필터를 청소하기 전에는 항상 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
1먼지통 분리 버튼을 누르십시오 (그림 15).
2먼지통을 제품에서 분리하십시오 (그림 16).
3먼지통에서 필터 거치대를 꺼내십시오. (그림 17)
4먼지통을 흔들어 내용물을 버리십시오 (그림 18).
5필터 거치대에서 필터를 분리하려면 시계 반대 방향으로 돌린 다음(1) 거치대에서 잡
아 당기십시오(2) (그림 19).
6브러시를 이용하여 필터를 청소하십시오. 필터가 아주 더러운 경우에는 일반 진공 청
소기를 이용하여 청소하십시오.
7필터를 거치대에 다시 넣고 시계 방향으로 돌리십시오.
8필터 거치대를 먼지통에 다시 넣으십시오.
9분리한 먼지통을 다시 부착하려면 먼지통 슬롯을 제품 돌출부에 맞추고, 먼지통 아래
쪽을 먼저 부착한 다음, 위쪽 부분을 딸각 소리가 나면서 잠기도록 제품 쪽으로 미십
시오 (그림 20).
보관
1전원 코드를 제품 본체에 감으십시오.
2코드 클립으로 코드를 고정하십시오.
환경
-
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거
장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 21).
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보가 필요하시거나 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스 전자 홈페이지
(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스
센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02) 709-1200 * 고객 상
담실: (080) 600-6600(수신자부담)
34
한국어
문제 해결
문제점
해결책
진공 청소기가 작동하지 않습니
다.
플러그를 벽면 콘센트에 제대로 꽂았는지 확인하십
시오.
제품을 필립스 대리점이나 필립스 서비스 지정점에
문의하십시오.
진공 청소기 성능이 올바로 작
동하지 않습니다.
먼지통을 제대로 부착했는지 확인하십시오.
먼지통을 비우십시오(‘청소’란 참조).
필터가 막혀 있는지 확인하십시오. 필터가 막혔으면
필터 거치대를 분리하여 필터를 청소하십시오(‘청
소’란 참조).
진공 청소기에서 먼지가 빠져
나옵니다.
먼지통이 꽉 찼는지 확인하십시오. 꽉 찼으면 먼지통
을 비우십시오.
먼지통을 제대로 부착했는지 확인하십시오(‘청
소’란 참조).
필터 거치대를 먼지통에 제대로 넣었는지 확인하십
시오(‘청소’란 참조).
호스, 연장관, 노즐, 브러시 노즐 해당 액세서리가 막혀 있는지 확인하십시오. 이물질
이 있으면 제거하십시오.
또는 틈새 노즐 등의 액세서리
를 연결했을 때 진공 청소기가
제대로 작동하지 않습니다.
먼지통이 꽉 찼는지 확인하십시오. 꽉 찼으면 먼지통
을 비우십시오.
필터가 막혀 있는지 확인하십시오. 막혀 있으면 브러
시나 다른 청소기를 사용하여 필터를 청소하십시오.
Nederlands 35
Algemene beschrijving (fig. 1)
A Filter
B Filterhouder
C Zuigmond apparaat
D Stofvak
E Geïntegreerde spleetzuigmond
F Ontgrendelknop voor spleetzuigmond
G Bevestigingspunten schouderband
H Ontgrendelknop stofvak
I Aan/uitknop
J Handgreep
K Netsnoer
L Snoerclip
M Uitblaasopeningen
N Schouderband + haken
O Buisdelen (alleen FC6049/01) P Bevestigingspunt zuigmond (alleen FC6049/01)
Q Zuigmond (alleen FC6049/01)
R Borstelzuigmond
S Hulpstukuiteinde van slang (alleen FC6048/02)
T Apparaatuiteinde van slang (alleen FC6048/02)
U Slang (alleen FC6048/02)
V Zuigkrachtschuif (alleen FC6049/01)
W Hulpstukuiteinde van slang (alleen FC6049/01)
X Apparaatuiteinde van slang (alleen FC6049/01)
Y Slang (alleen FC6049/01)
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigd is. Laat
het in een door Philips geautoriseerd servicecentrum repareren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger. Zuig nooit brandbare stoffen op
en zuig nooit as op voordat deze volledig is afgekoeld.
- Dompel de stofzuiger nooit in water.
- Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
- Gebruik de stofzuiger niet zonder stofvak en/of filter.
- Richt de slang niet op ogen of oren en stop de slang ook niet in uw mond als de stofzuiger is
ingeschakeld en de slang is aangesloten op de stofzuiger.
- Schakel de stofzuiger altijd uit na gebruik.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u accessoires plaatst of verwijdert.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
36
Nederlands
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Het apparaat wordt geleverd met een schouderband voor extra gemak tijdens het stofzuigen.
1 Om de schouderband vast te maken, bevestigt u de haken aan de bevestigingspunten op het
apparaat.
Zie afbeelding 1 voor de locatie van de bevestigingspunten.
2 Steek de stekker in het stopcontact.
Het apparaat gebruiken
1 Druk de aan/uitknop naar voren om het apparaat in te schakelen (fig. 2).
2 Druk de aan/uitknop naar achteren om het apparaat uit te schakelen (fig. 3).
Schakel het apparaat altijd uit voordat u accessoires plaatst of verwijdert.
Borstelzuigmond
U kunt de borstelzuigmond gebruiken voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken.
1 Bevestig de borstelzuigmond aan de zuigmond van het apparaat (fig. 4).
Slang (alleen FC6048/02)
U kunt de borstelzuigmond aansluiten op de slang om meer bereik te hebben tijdens het stofzuigen.
1 Steek het apparaatuiteinde van de slang in de zuigmond van het apparaat (fig. 5).
2 Bevestig de borstelzuigmond aan het hulpstukuiteinde van de slang om meer bereik te
hebben tijdens het stofzuigen (fig. 6).
Slang, buis en zuigmond (alleen FC6049/01)
Dit apparaat wordt geleverd met een slang en buis waarmee u meer bereik hebt tijdens het
stofzuigen. Met de zuigmond kunt u zowel tapijt als harde vloeren stofzuigen.
- U kunt de zuigkrachtschuif op de handgreep gebruiken om de zuigkracht aan te passen. (fig. 7)
1 Steek het apparaatuiteinde van de slang in de zuigmond van het apparaat (fig. 8).
2 Bevestig de buisonderdelen aan elkaar door het smalle gedeelte in het bredere gedeelte te
schuiven en het een beetje te draaien.
3 Bevestig de buis aan het hulpstukuiteinde van de slang (fig. 9).
4 Bevestig de zuigmond aan het andere uiteinde van de buis (fig. 10).
Geïntegreerde spleetzuigmond
Met de spleetzuigmond kunt u snel en gemakkelijk moeilijk bereikbare plekjes zuigen.
1 Duw de ontgrendelschuif in de richting van de handgreep om de spleetzuigmond te
ontgrendelen (1) en klap deze uit met uw vrije hand (2) (fig. 11).
2 Zet de spleetzuigmond vast door deze zo ver mogelijk in de zuigmond van het apparaat te
duwen (fig. 12).
U bevestigt de spleetzuigmond als volgt weer op de behuizing van het apparaat:
Nederlands 37
1 Trek de spleetzuigmond naar buiten (fig. 13).
2 Klap de spleetzuigmond terug op de behuizing van het apparaat en klik deze vast
(‘klik’) (fig. 14).
Schoonmaken
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
Dompel het apparaat nooit in water.
1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
Het stofvak leegmaken
Zorg ervoor dat u regelmatig het stofvak leegt en het filter schoonmaakt zodat het apparaat
optimaal kan blijven functioneren.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het stofvak leegt en het filter schoonmaakt.
1 Druk op de ontgrendelknop van het stofvak (fig. 15).
2 Verwijder het stofvak van het apparaat (fig. 16).
3 Trek de filterhouder uit het stofvak. (fig. 17)
4 Leeg het stofvak in een afvalbak (fig. 18).
5 Verwijder het filter uit de houder door het linksom te draaien (1) en van de houder te
trekken (2) (fig. 19).
6 Maak het filter schoon met een borstel. Als het filter erg vuil is, kunt u het met een gewone
stofzuiger schoonmaken.
7 Plaats het filter terug in de houder en draai het rechtsom.
8 Plaats de filterhouder terug in het stofvak.
9 Bevestig het stofvak weer aan het apparaat door de sleuf op het stofvak op één lijn te
brengen met het uitstekende deel van het apparaat. Bevestig eerst de onderzijde van het
stofvak en duw vervolgens de bovenzijde van het stofvak in de richting van het apparaat
totdat het stofvak vastzit (‘klik’) (fig. 20).
Opbergen
1 Wikkel het snoer rond de behuizing van het apparaat.
2 Zet het snoer vast met de snoerclip.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 21).
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de afdeling Service van Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
38
Nederlands
Problemen oplossen
Probleem
Oplossing
De stofzuiger werkt niet.
Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
Breng het apparaat naar uw dealer of een door Philips
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek.
De stofzuiger zuigt niet goed.
Zorg ervoor dat het stofvak goed aan het apparaat is
bevestigd.
Leeg het stofvak (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Controleer of het filter verstopt zit. Als dit het geval is,
verwijder dan de filterhouder en maak het filter schoon (zie
hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Er komt stof uit de stofzuiger.
Controleer of het stofvak vol is. Als dit het geval is, leeg dan
het stofvak.
Zorg ervoor dat het stofvak goed aan het apparaat is
bevestigd (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Zorg ervoor dat de filterhouder goed in het stofvak is
geplaatst (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
De stofzuiger werkt niet goed
wanneer er een of meerdere
accessoires (slang, buis,
zuigmond, borstelzuigmond of
spleetzuigmond) zijn bevestigd.
Controleer of een van de accessoires verstopt zit. Als dit het
geval is, verwijder dan de verstopping.
Controleer of het stofvak vol is. Als dit het geval is, leeg dan
het stofvak.
Controleer of het filter verstopt zit. Als dit het geval is, gebruik
dan een borstel of een gewone stofzuiger om het filter schoon
te maken.
Português 39
Descrição geral (fig. 1)
A Filtro
B Suporte do filtro
C Bico do aparelho
D Compartimento para o pó
E Bico para fendas integrado
F Botão de libertação do bico para fendas
G Pontos de encaixe da alça para utilização ao ombro
H Botão de libertação do compartimento para o pó
I Botão ligar/desligar
J Pega
K Fio de alimentação
L Mola para o fio
M Aberturas de saída do ar
N Alça para utilização ao ombro + ganchos
O Peças do tubo (apenas FC6049/01) P Ponto de encaixe do bico (apenas FC6049/0)
Q Bico (apenas FC6049/01)
R Escova
S Extremidade da mangueira para acessórios (apenas FC6048/02)
T Extremidade da mangueira para introduzir no aparelho (apenas FC6048/02)
U Mangueira (apenas FC6048/02)
V Comutador da potência de sucção (apenas FC6049/01)
W Extremidade da mangueira para acessórios (apenas FC6049/01)
X Extremidade da mangueira para introduzir no aparelho (apenas FC6049/01)
Y Mangueira (apenas FC6049/01)
Importante
Leia estas instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma eventual
consulta futura.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de
ligar o aparelho.
- Não se sirva do aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho estiverem danificados. Leve-o a
um centro de assistência Philips autorizado para ser reparado.
- Se o fio se estragar, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado
pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas
que não estejam completamente frias.
- Nunca mergulhe o aspirador em água.
- Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
- Não utilize o aspirador sem o compartimento para o pó e/ou o filtro.
- Não aponte a mangueira para os olhos ou para os ouvidos nem a meta na boca com o
aspirador a trabalhar e a mangueira ligada ao aspirador.
- Desligue sempre o aspirador depois de o utilizar.
- Desligue sempre o aparelho antes de colocar ou retirar acessórios.
- Antes de proceder à limpeza do aparelho, retire a ficha da tomada eléctrica.
40
Português
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF).
Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual de
instruções, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Preparação
O aparelho inclui uma alça para utilização ao ombro para conveniência extra durante a aspiração.
1 Para encaixar a alça para utilização ao ombro, introduza os ganchos nos pontos de encaixe
no aparelho.
Consulte a figura 1 para a localização dos pontos de encaixe.
2 Introduza a ficha na tomada eléctrica.
Utilização do aparelho
1 Empurre o botão ligar/desligar para a frente para ligar o aparelho (fig. 2).
2 Empurre o botão ligar/desligar para trás para desligar o aparelho (fig. 3).
Desligue sempre o aparelho antes de colocar ou retirar acessórios.
Escova
Pode utilizar a escova para limpar superfícies delicadas.
1 Encaixe a escova no bico do aspirador (fig. 4).
Mangueira (apenas FC6048/02)
Pode encaixar a escova na mangueira para alcançar a zonas de difícil acesso durante a aspiração.
1 Introduza a extremidade da mangueira no bico do aspirador (fig. 5).
2 Encaixe a escova na extremidade da mangueira para acessórios para alcançar zonas de difícil
acesso durante a aspiração (fig. 6).
Mangueira, tubo e bico (apenas FC6049/01)
Este aparelho inclui uma mangueira e um tubo para alcançar zonas de difícil acesso durante a
aspiração. Com o bico, pode aspirar carpetes ou superfícies duras.
- Pode utilizar o comutador da potência de sucção na pega para ajustar a potência de
sucção. (fig. 7)
1 Introduza a extremidade da mangueira no bico do aspirador (fig. 8).
2 Para encaixar as peças do tubo umas nas outras, introduza a secção mais estreita na secção
mais larga e rode-a um pouco.
3 Encaixe o tubo na extremidade da mangueira para acessórios (fig. 9).
4 Introduza o bico na outra extremidade do tubo (fig. 10).
Bico para fendas integrado
Com o bico para fendas pode aspirar zonas de alcance difícil com rapidez e comodidade.
1 Empurre o comutador de libertação na direcção da pega para soltar o bico para fendas (1) e
dobre-o com a outra mão (2) (fig. 11).
Português 41
2 Empurre o bico para fendas para dentro do bico do aspirador o mais que puder até ficar
bem preso (fig. 12).
Para guardar o bico para fendas dentro do aspirador:
1 Puxe a escova para fora (fig. 13).
2 Dobre novamente o bico para fendas para dentro do aspirador e encaixe-o (‘clique’) (fig. 14).
Limpeza
Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.
Nunca mergulhe o aparelho em água.
1 Limpe o aparelho com um pano húmido.
Esvaziar o compartimento para o pó
Certifique-se de que esvazia o compartimento para o pó e que limpa regularmente o filtro
para optimizar o desempenho do aparelho.
Antes de esvaziar o compartimento para o pó e de limpar o filtro, deve desligar sempre o
aspirador da corrente.
1 Prima o botão de libertação do compartimento para o pó (fig. 15).
2 Retire o compartimento para o pó para fora do aspirador (fig. 16).
3 Puxe o suporte do filtro para fora do compartimento para o pó. (fig. 17)
4 Esvazie o compartimento para o pó num balde do lixo (fig. 18).
5 Para remover o filtro do suporte, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
(1) e retire-o do suporte (2) (fig. 19).
6 Limpe o filtro com uma escova. Se o filtro estiver muito sujo, limpe-o com um aspirador
normal.
7 Volte a colocar o filtro no suporte e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio.
8 Volte a colocar o suporte do filtro no compartimento para o pó.
9 Para voltar a colocar o compartimento para o pó, alinhe a ranhura do compartimento para o
pó com a saliência do aparelho. Comece por colocar a base do compartimento para o pó e
depois empurre a parte de cima do compartimento para o pó em direcção ao aspirador até
ficar bem encaixado na posição correcta (‘clique’) (fig. 20).
Arrumação
1 Enrole o fio à volta do corpo do aparelho.
2 Fixe o fio com a mola para o fio.
Ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil;
entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o
ambiente (fig. 21).
42
Português
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou
contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no
seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Resolução de problemas
Problema
Solução
O aspirador não funciona.
Certifique-se de que introduziu correctamente a ficha na
tomada eléctrica.
Leve o aparelho ao seu revendedor ou a um centro de
assistência autorizado pela Philips para ser examinado.
O aspirador não aspira bem.
Certifique-se de que o compartimento para o pó está colocado
correctamente no aparelho.
Esvazie o compartimento para o pó (consulte o capítulo
‘Limpeza’).
Verifique se o filtro está obstruído. Se estiver, retire o suporte
do filtro e limpe o filtro (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
O pó sai para fora do
aspirador.
Verifique se o compartimento para o pó está cheio. Se estiver,
esvazie-o.
Certifique-se de que o compartimento para o pó está colocado
correctamente no aparelho. (Consulte o capítulo ‘Limpeza’).
Certifique-se de que o suporte do filtro está correctamente
introduzido no compartimento para o pó (consulte o capítulo
‘Limpeza’).
O aspirador não trabalha bem
quando se coloca um ou mais
acessórios (mangueira, tubo,
bico, escova ou bico para
fendas).
Verifique se um dos acessórios está obstruído. Se for o caso,
desobstrua-os.
Verifique se o compartimento para o pó está cheio. Se estiver,
esvazie-o.
Verifique se o filtro está obstruído. Se estiver, utilize uma escova
ou um aspirador normal para limpar o filtro.
Português do Brasil 43
Descrição geral (fig. 1)
A Filtro
B Porta-filtro
C Bocal do aparelho
D Reservatório de pó
E Bocal fino integrado
F Botão de liberação do bocal fino
G Pontos de fixação da alça para transporte no ombro
H Botão de liberação do reservatório de pó
I Botão liga/desliga
J Alça
K Fio
L Clipe para fixação do fio
M Saídas de ar
N Alça para transporte no ombro + prendedores
O Partes do tubo (FC6049/01 somente) P Ponto de fixação do bocal (FC6049/01 somente)
Q Bocal (FC6049/01 somente)
R Escova
S Extremidade de fixação da mangueira (FC6048/02 somente)
T Extremidade da mangueira para fixação no aparelho (FC6048/02 somente)
U Mangueira (FC6048/02 somente)
V Botão de controle do poder de sucção (FC6049/01 somente)
W Extremidade de fixação da mangueira (FC6049/01 somente)
X Extremidade da mangueira para fixação no aparelho (FC6049/01 somente)
Y Mangueira (FC6049/01 somente)
Importante
Antes de começar a usar o aparelho, leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras
consultas.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
do local.
- Não use o aparelho se o plugue, o fio ou o próprio aparelho estiverem danificados. Leve-o até
uma assistência técnica autorizada Philips para que seja feito o reparo.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas
credenciadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Nunca aspire água nem outro líquido ou substâncias inflamáveis; também não aspire cinzas até
que estejam frias.
- Nunca mergulhe o aspirador de pó na água.
- Nunca bloqueie as saídas de ar durante a aspiração.
- Não use o aspirador de pó sem o reservatório de pó e/ou o filtro.
- Não direcione a mangueira para os olhos ou ouvidos nem a coloque na boca quando o
aspirador de pó estiver ligado e a mangueira, conectada.
- Sempre desligue o aspirador de pó após o uso.
- Sempre desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar acessórios.
- Remova o plugue da tomada antes de limpar o aparelho.
Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se
manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual, a utilização do aparelho é
segura segundo evidências científicas atualmente disponíveis.
44
Português do Brasil
Preparação para o uso
O aparelho vem com uma alça para transporte no ombro para seu maior conforto durante a
aspiração.
1 Para afixar a alça para transporte no ombro, conecte os prendedores aos pontos de fixação
existentes no aparelho.
Veja na figura 1 a localização dos pontos de fixação.
2 Insira o plugue na tomada elétrica.
Utilização do aparelho
1 Empurre o botão liga/desliga para frente para ligar o aparelho (fig. 2).
2 Empurre o botão liga/desliga para trás para desligar o aparelho (fig. 3).
Sempre desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar acessórios.
Escova
A escova pode ser usada para limpar superfícies delicadas.
1 Fixe a escova ao bocal do aparelho (fig. 4).
Mangueira (FC6048/02 somente)
A escova pode ser conectada à mangueira para aumentar o alcance durante a aspiração.
1 Insira no aparelho a extremidade correta da mangueira (fig. 5).
2 Fixe a escova à extremidade de fixação da mangueira para aumentar o alcance durante a
aspiração (fig. 6).
Mangueira, tubo e bocal (FC6049/01 somente)
Este aparelho vem com uma mangueira e um tubo para aumentar o alcance durante a aspiração.
Com o bocal, é possível aspirar carpetes e pisos rígidos.
- Você pode usar o botão de controle do poder de sucção existente na alça para ajustar o poder
de sucção. (fig. 7)
1 Insira no aparelho a extremidade correta da mangueira (fig. 8).
2 Para conectar as partes do tubo uma à outra, insira a parte estreita na parte mais larga e faça
uma pequena rotação.
3 Conecte o tubo à extremidade de fixação da mangueira (fig. 9).
4 Fixe o bocal à outra extremidade do tubo (fig. 10).
Bocal fino integrado
Com o bocal fino, é possível limpar rapidamente locais de difícil acesso.
1 Empurre o botão de liberação na direção da alça para soltar o bocal fino (1) e desdobre-o
com a mão livre (2) (fig. 11).
2 Para fixar o bocal fino, empurre-o o máximo possível no bocal do aparelho (fig. 12).
Para armazenar o bocal fino no corpo do aparelho:
1 Puxe o bocal fino (fig. 13).
2 Dobre o bocal de volta sobre o corpo do aparelho e encaixe (você ouvirá um clique) (fig. 14).
Português do Brasil 45
Limpeza
Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
Nunca mergulhe o aparelho na água.
1 Limpe o aparelho com um pano úmido.
Como esvaziar o reservatório de pó
Não deixe de esvaziar o reservatório de pó nem de limpar os filtros regularmente, para otimizar o
desempenho do aparelho.
Sempre desligue o aparelho da tomada antes de esvaziar o reservatório de pó e limpar o filtro.
1 Pressione o botão de liberação do reservatório de pó (fig. 15).
2 Remova o reservatório de pó do aparelho (fig. 16).
3 Retire o porta-filtro do reservatório de pó. (fig. 17)
4 Despeje o conteúdo do reservatório de pó em uma lixeira (fig. 18).
5 Para retirar o filtro, gire-o no sentido anti-horário (1) e retire-o do porta-filtro (2) (fig. 19).
6 Limpe o filtro com uma escova. Se estiver muito sujo, limpe-o com um aspirador de pó
comum.
7 Recoloque o filtro no porta-filtro e gire-o no sentido horário.
8 Recoloque o porta-filtro no reservatório de pó.
9 Para recolocar o reservatório de pó, alinhe a ranhura existente no reservatório de pó com a
saliência existente no aparelho. Primeiramente, fixe a parte inferior do reservatório de pó e,
em seguida, empurre a parte superior na direção do aparelho até que haja o encaixe na
posição correta (você ouvirá um clique) (fig. 20).
Para guardar a aparelho
1 Enrole o fio no corpo do aparelho.
2 Prenda o fio com o clipe para fixação.
Meio ambiente
-
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de
coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 21).
Garantia e assistência técnica
Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips em www.philips.com.br, ou contate o Atendimento ao Cliente Philips do seu país (os números de
telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente
Philips no seu país, dirija-se a um representante local da Philips ou contate o Departamento de
Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais Philips.
46
Português do Brasil
Resolução de problemas
Problema
Solução
O aspirador não funciona.
Verifique se você inseriu o plugue corretamente na tomada da
parede.
Leve o aparelho até um representante ou uma assistência
técnica autorizada Philips para que seja feita uma verificação.
O aspirador não aspira
corretamente.
Verifique se você fixou o reservatório de pó corretamente no
aparelho.
Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo ‘Limpeza’.
Verifique se o filtro está entupido. Se estiver, remova o portafiltro e limpe o filtro (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
O pó escapa do aspirador de
pó.
Verifique se o reservatório de pó está cheio. Se estiver,
esvazie-o.
Verifique se você fixou o reservatório de pó corretamente no
aparelho (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
Verifique se você inseriu o porta-filtro corretamente no
reservatório de pó (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
O aspirador não funciona
corretamente quando um ou
mais acessórios (mangueira,
tubo, bocal, escova ou bocal
fino) estão conectados.
Verifique se um dos acessórios está obstruído. Caso esteja,
remova a obstrução.
Verifique se o reservatório de pó está cheio. Se estiver,
esvazie-o.
Verifique se o filtro está entupido. Se estiver, use uma escova
ou um aspirador de pó comum para limpá-lo.
Türkçe 47
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A Filtre
B Filtre yuvası
C Cihaz başlığı
D Toz bölmesi
E Entegre oluk başlık
F Oluk başlık çıkarma düğmesi
G Omuz askılıklı bağlantı noktaları
H Toz bölmesi açma düğmesi
I Açma/kapama sürgüsü
J Kol
K Elektrik kablosu
L Kablo klipsi
M Tahliye havalandırma delikleri
N Omuz askılığı ve tokalar
O Boru parçaları (sadece FC6049/01) P Başlık bağlantı noktası (sadece FC6049/01)
Q Başlık (sadece FC6049/01)
R Fırça başlığı
S Hortum bağlantı ucu (sadece FC6048/02)
T Cihaz hortum bağlantı ucu (sadece FC6048/02)
U Hortum (sadece FC6048/02)
V Emiş gücü sürgüsü (sadece FC6049/01)
W Hortum bağlantı ucu (sadece FC6049/01)
X Cihaz hortum bağlantı ucu (sadece FC6049/01)
Y Hortum (sadece FC6049/01)
Önemli
Lütfen cihazı kullanmadan önce verilen talimatları dikkatli şekilde okuyun. İleride başvurmak için bu
talimatları saklayın.
- Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan voltajın, evinizdeki şebeke voltajı ile uygunluğunu
kontrol edin.
- Cihazın fişi, elektrik kordonu veya kendisi bozuk ise kesinlikle kullanmayın. Tamir için yetkili Philips
servisine götürün.
- Cihazın elektrik kordonu herhangi bir şekilde zarar görmüşse, Philips tarafından, yetkili Philips
servisleri tarafından ya da benzer şekilde onaylanmış kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Kesinlikle su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin. Yanıcı maddeleri asla süpürmeyin ve sigara
külü süpürürken mutlaka soğumasını bekleyin.
- Elektrikli süpürgeyi kesinlikle suya batırmayın.
- Temizleme sırasında hava deliklerini kapamayın.
- Elektrikli süpürgeyi toz torbasız ve/veya filtresiz kullanmayın.
- Vakum temizleyici açık ve hortum, vakum temizleyiciye bağlıyken hortumu gözlerinize veya
kulaklarınıza doğrultmayın ya da ağzınıza sokmayın.
- Elektrik süpürgesini her kullanımdan sonra kapatın.
- Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce cihazı mutlaka kapatın.
- Temizlemeden önce cihazın fişini duvar prizinden çekin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.
48
Türkçe
Cihazın kullanıma hazırlanması
Süpürme işlemi sırasında daha rahat bir kullanım için cihazla birlikte bir omuz askılığı da
sağlanmaktadır.
1 Omuz askılığını bağlamak için tokaları cihaz üzerindeki bağlantı noktalarına bağlayın.
Bağlantı noktalarının konumu için bkz. şekil 1.
2 Fişi prize takın.
Cihazın Kullanımı
1 Açma/kapama düğmesini ileri iterek cihazı çalıştırın (Şek. 2).
2 Açma/kapama düğmesini geri çekerek cihazı durdurun (Şek. 3).
Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce cihazı mutlaka kapatın.
Fırça başlığı
Hassas yüzeyleri temizlemek için fırça başlığı kullanabilirsiniz.
1 Fırça başlığı cihazın ucuna takın (Şek. 4).
Hortum (sadece FC6048/02)
Süpürme sırasında güç yerlere erişmek için fırça başlığı hortuma ekleyebilirsiniz.
1 Hortumun cihaza giriş ağzını cihaz başlığına takın (Şek. 5).
2 Süpürme sırasında güç yerlere erişim için fırça başlığı hortumun bağlantı ucuna
ekleyebilirsiniz (Şek. 6).
Hortum, boru ve başlık (sadece FC6049/01)
Bu cihazla birlikte, süpürme sırasında güç yerlere erişim için hortum ve boru sağlanmaktadır. Başlığı
kullanarak halıları veya sert yüzeyleri temizleyebilirsiniz.
- Emme gücünü ayarlamak için tutma kolu üzerindeki emiş gücü sürgüsünü kullanabilirsiniz. (Şek. 7)
1 Hortumun cihaza giriş ağzını cihaz başlığına takın (Şek. 8).
2 Boruları birbirlerine bağlamak için dar kısmı daha geniş olan kısma yerleştirin ve bir parça
döndürün.
3 Boruyu, hortumun bağlantı ucuna bağlayın (Şek. 9).
4 Başlığı borunun diğer ucuna takın (Şek. 10).
Entegre oluk başlık
Oluk başlık ile ulaşılması zor mekanları kolaylıkla ve çabukça temizleyebilirsiniz.
1 Başlık serbest bırakma sürgüsünü cihazın sapına doğru öne iterek oluk başlığı öne doğru
kaydırın (1) ve serbest elinizle açın (2) (Şek. 11).
2 Oluk başlığı cihazın başlığı içine yerine sabitleninceye kadar itin (Şek. 12).
Oluk başlığı cihaz gövdesinde saklamak için:
1 Oluk başlığı dışarı doğru çekin (Şek. 13).
2 Oluk başlığı cihazın gövdesinde bulunan yuvasına katlayarak yerleştirin (‘klik’ sesi
duyulur) (Şek. 14).
Türkçe 49
Temizleme
Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
Asla cihazı suya batırmayın.
1 Cihazı nemli bir bez ile silerek temizleyin.
Toz bölmesinin boşaltılması
Cihazın performansını optimum halde tutmak için düzenli olarak toz toplama bölmesini boşaltın ve
filtreyi temizleyin.
Toz toplama bölmesini boşaltmadan ve filtreyi temizlemeden önce mutlaka cihazın fişini prizden
çekin.
1 Toz toplama bölmesi açma düğmesine basın (Şek. 15).
2 Toz toplama bölmesini cihazdan çıkarın (Şek. 16).
3 Filtreyi toz toplama bölmesinden çıkarın. (Şek. 17)
4 Toz toplama bölmesini çöpe boşaltın (Şek. 18).
5 Filtreyi yuvadan çıkarmak için saatin ters yönünde döndürün (1) ve yuvadan çekin
(2) (Şek. 19).
6 Filtreyi bir fırçayla temizleyin. Filtre çok kirliyse normal bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.
7 Filtreyi tekrar yuvasına yerleştirerek saat yönünde çevirin.
8 Filtre yuvasını toz toplama bölmesine yerleştirin.
9 Toz toplama bölmesindeki yuvayı cihazdaki çıkıntılı kısım ile hizalayarak yerine tekrar takın. İlk
olarak toz toplama bölmesinin alt kısmını cihaza takın daha sonra üst kısmı cihaza doğru
iterek yerine yerleştirip kilitlenmesini sağlayın (‘klik’ sesi duyacaksınız) (Şek. 20).
Saklama
1 Kabloyu, cihaz gövdesi etrafında dolayın.
2 Kablo klipsini kullanarak kabloyu sabitleyin.
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 21).
Garanti ve servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr
adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi
ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve
Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.
50
Türkçe
Sorun giderme
Sorun
Çözüm
Elektrikli süpürge çalışmıyor.
Cihazın fişinin prize doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol
edin.
Cihazı yetkili Philips servisine veya bayisine götürün.
Elektrikli süpürge iyi
temizlemiyor.
Toz toplama bölmesinin cihaza doğru yerleştirildiğinden emin
olun.
Toz bölmesini boşaltın (bkz. ‘Cihazın Temizliği’ bölümü).
Filtrenin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer kirlenmiş ve
tıkanmışsa yerinden çıkararak temizleyin (bkz. ‘Cihazın Temizliği’
bölümü).
Cihazdan toz çıkıyor.
Toz bölmesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa,
boşaltın.
Toz toplama bölmesinin cihaza doğru şekilde yerleştirildiğinden
emin olun (bkz. ‘Temizlik’ bölümü).
Filtre yuvasının toz toplama bölmesine doğru yerleştirildiğinden
emin olun (bkz. ‘Temizlik’ bölümü).
Cihaza bir veya daha fazla
aksesuar (hortum, boru, fırça
başlık veya oluk başlık)
takıldığında düzgün çalışmıyor.
Aksesuarların tıkanmış olmadığından emin olun. Tıkanmışsa
temizleyin.
Toz bölmesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa,
boşaltın.
Filtrenin tıkanmış olmadığından emin olun. Tıkanmışsa fırça veya
normal elektrikli süpürge ile temizleyin.
繁體中文 51
一般說明 (圖 1)
A 濾網
B 濾網固定器
C 吸塵器吸嘴
D 集塵室
E 整合式隙縫工具
F 隙縫工具釋放鈕
G 肩帶連接處
H 集塵室釋放鈕
I On/Off 開關
J 握柄
K 電線
L 電線夾
M 排氣孔
N 肩帶 + 叩環
O 吸塵管零件 (僅限 FC6049/01) P 吸嘴連接端點 (僅限 FC6049/01)
Q 吸嘴 (僅限 FC6049/01)
R 毛刷工具
S 軟管連接端點 (僅限 FC6048/02)
T 吸塵器連接端點 (僅限 FC6048/02)
U 軟管 (僅限 FC6048/02)
V 吸力調節滑動蓋 (僅限 FC6049/01)
W 軟管連接端點 (僅限 FC6049/01)
X 吸塵器連接端點 (僅限 FC6049/01)
Y 軟管 (僅限 FC6049/01)
重要事項
在使用本設備前,請先仔細閱讀本使用說明書並保留,以供日後參考。
- 在您連接電源之前,請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓相符。
- 如果吸塵器的插頭、電線或產品本身損壞,請不要使用。請將其交由飛利浦授權服務
中心維修。
- 如果電線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具備相同資格的技師
更換,以免發生危險。
- 請勿讓孩童接觸本產品。
- 請勿用來吸水或任何其它液體。請勿吸取易燃性物質,且請勿吸取尚未完全冷卻的灰
燼。
- 請勿將吸塵器浸泡在水中。
- 使用時,請勿將排氣孔阻塞。
- 使用吸塵器時,請務必裝上集塵室和/或濾網。
- 當吸塵器開關打開且軟管接上吸塵器時,請勿將軟管指向眼睛或耳朵,或將其放入口
中。
- 使用後請務必將吸塵器的電源關閉。
- 組裝或拆卸配件之前,請務必先關閉電源。
- 在清潔產品前,請務必將插頭由牆上插座拔下。
電磁場 (EMF)
本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields,EMF) 所有相關標準。若正確處理及依
照本使用手冊之說明進行操作,根據現有之科學文獻來看,使用本產品並無安全顧慮。
52
繁體中文
使用前準備
本產品附有肩帶,讓您使用吸塵器清潔時更加方便。
1若要接上肩帶,請將叩環連接至吸塵器上的連接處。
請參閱圖 1 的連接處位置。
2將插頭正確插入電源插座。
使用此電器
1將 On/Off 開關往前推,即可開啟吸塵器電源。 (圖 2)
2將 On/Off 開關往後推,即可關閉吸塵器電源。 (圖 3)
組裝或拆卸配件之前,請務必先關閉電源。
毛刷工具
您可以使用毛刷工具清潔難處理的表面。
1將毛刷工具連接至吸塵器吸頭。 (圖 4)
軟管 (僅限 FC6048/02)
使用吸塵器清潔時,您可以將毛刷工具連接至軟管以延長範圍。
1將軟管的吸塵器端點插入吸塵器吸嘴。 (圖 5)
2使用吸塵器清潔時,請將毛刷工具接至軟管連接端點,以擴大延伸清潔範圍。 (圖 6)
軟管、吸塵管及吸嘴 (僅限 FC6049/01)
本吸塵器附有軟管和吸塵管,可擴大吸塵器的清潔範圍。另外,也附有吸嘴,可供您清潔
地毯或硬質地板。
- 您可以使用握把上的吸力調節滑動蓋調整吸力。 (圖 7)
1將軟管的吸塵器端點插入吸塵器吸嘴。 (圖 8)
2將吸塵管較窄的一端插入較寬的一端彼此相接,連接時稍微轉動。
3將吸塵管連接至軟管連接端點。 (圖 9)
4將吸嘴連接至吸塵管的另一端。 (圖 10)
整合式隙縫工具
有了隙縫工具,您可以快速且方便地清潔死角。
1將釋放滑鈕往握柄方向推,鬆開隙縫工具 (1),然後以另外一隻手取出 (2)。 (圖 11)
2將隙縫工具推入吸塵器吸嘴,盡量推入內部以確保穩固。 (圖 12)
若要將隙縫工具收納至吸塵器機體內:
1將隙縫工具往外拉出。 (圖 13)
2將隙縫工具折回吸塵器機體內,卡入定位 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 14)
清潔
進行清潔前,請務必先拔離電源插頭。
切勿將本產品浸泡於水中。
1用微濕的布清潔本產品。
繁體中文 53
清空集塵室
請定期清空集塵室並清潔濾網,讓吸塵器發揮最佳效果。
在清空集塵室並清潔濾網之前,請務必先拔離電源插頭。
1按下集塵室釋放鈕。 (圖 15)
2移除吸塵器的集塵室。 (圖 16)
3拉出集塵室內的濾網固定器。 (圖 17)
4將集塵室中的內容物清空倒入垃圾桶中。 (圖 18)
5若要移除固定座的濾網,請先依逆時針方向轉動 (1),然後再將它從固定座上拔出
(2)。 (圖 19)
6使用刷子清潔濾網。若濾網非常髒,請使用一般吸塵器清潔。
7將濾網裝回固定座中,請依順時針方向轉動。
8將濾網固定座裝回集塵室中。
9若要重新接上集塵室,請將集塵室的凹槽對準吸塵器的對應點。首先連接集塵室底
部,然後將集塵室上方推入吸塵器內,直到卡入定位 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 20)
收藏
1將電線纏繞在吸塵器機體上。
2使用固定夾將電源線固定起來。
環境保護
-
本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回
收站,此舉能為環保盡一份心力。 (圖 21)
保證書與服務
若您需要相關資訊或有任何問題,請瀏覽飛利浦網站 www.philips.com,或連絡您當地的
飛利浦客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。如果您當地沒有客戶服務中
心,請洽詢當地飛利浦經銷商,或與飛利浦小家電服務部門聯繫。
故障排除
問題
解決方法
吸塵器無法啟動。
請檢查插頭是否已插入電源插座。
請將電器送至經銷商或飛利浦授權的服務中心檢
查。
吸塵器無法正常運作。
請檢查集塵器是否已正確連接至吸塵器。
請清空集塵室 (請參考「清潔」單元)。
請檢查濾網是否阻塞。若有阻塞,請移除濾網固定
座並清潔濾網 (請參考「清潔」單元)。
灰塵會從吸塵器溢出。
請檢查集塵室是否已滿。如果滿了,請清空集塵
室。
54
繁體中文
問題
解決方法
請確認集塵室已正確連接至吸塵器 (請參考「清潔」
單元)。
請確認濾網固定座已正確連接至集塵室 (請參考「清
潔」單元)。
當一個或多個配件 (軟管、吸塵
管、吸嘴、毛刷頭或隙縫工具) 連
接至吸塵器時,吸塵器無法正常
運作。
請檢查其中的配件是否阻塞。若有阻塞,請移除堵
塞物。
請檢查集塵室是否已滿。如果滿了,請清空集塵
室。
請檢查濾網是否阻塞。若有阻塞,請用刷子或一般
吸塵器清潔濾網。
简体中文 55
一般说明 (图 1)
A 过滤网
B 过滤网支架
C 吸尘器吸嘴
D 积尘盒
E 综合缝隙吸嘴
F 缝隙吸嘴拆卸按钮
G 肩带连接点
H 积尘盒拆卸按钮
I 滑动开/关
J 手柄
K 电源线
L 线夹
M 排气口
N 肩带 + 搭扣
O 硬管(仅限 FC6049/01) P 吸嘴连接点(仅限 FC6049/01)
Q 吸嘴(仅限 FC6049/01)
R 毛刷
S 软管连接附件的一端(仅限 FC6048/02)
T 软管连接吸尘器的一端(仅限 FC6048/02)
U 软管(仅限 FC6048/02)
V 吸力控制滑块(仅限 FC6049/01)
W 连接附件一端的软管(仅限 FC6049/01)
X 连接产品一端的软管(仅限 FC6049/01)
Y 软管(仅限 FC6049/01)
注意事项
使用产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以供日后参考。
- 在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果插头,电线或产品本身损坏,请勿使用。请将其送往经授权的飞利浦顾客服务中
心修理。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更
换。
- 请将产品放置在儿童接触不到的地方。
- 切勿吸取水或其它液体。切勿吸取易燃物质,并且不要吸取未冷却的灰烬。
- 千万不要将吸尘器浸入水中。
- 吸尘时切勿阻塞排气口。
- 未装妥积尘盒或过滤网时,不要使用吸尘器。
- 在吸尘器电源打开并且软管与吸尘器相连时,不要将软管指向双眼或双耳,也不要将
其放在口中。
- 使用后,务必切断吸尘器的电源。
- 在连接或拆开附件连接之前,请始终切断产品电源。
- 清洁本产品之前,务必将插头从墙上的插座中拔出。
电磁场 (EMF)
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明,如果正确使用并
按照本手册中的说明进行操作,本产品是安全的。
56
简体中文
使用准备
产品随附肩带,令您在吸尘过程中更方便。
1要安装肩带,请将搭扣连接到产品上的连接点。
有关连接点的位置,请参见图 1。
2将插头插入电源插座。
使用本产品
1向前推动开/关滑钮以接通产品电源。 (图 2)
2向后推动开/关滑钮以切断产品电源。 (图 3)
在连接或拆开附件连接之前,请始终切断产品电源。
毛刷
您可以使用毛刷清洁细致表面。
1把毛刷吸嘴接连到吸尘器上。 (图 4)
软管(仅限 FC6048/02)
您可以将毛刷连接到软管,从而扩大吸尘时吸嘴的接触面。
1把软管连接吸尘器的一端插入吸尘器吸嘴。 (图 5)
2将毛刷插入软管连接附件的一端,从而扩大吸尘时吸嘴的接触面。 (图 6)
软管、硬管和吸嘴(仅限 FC6049/01)
此产品随附软管和硬管,可扩大吸尘时吸嘴的接触面。借助吸嘴,您可以清洁地毯或硬地
板。
- 您可以使用手柄上的吸力控制滑钮调节吸力。 (图 7)
1把软管连接吸尘器的一端插入吸尘器吸嘴。 (图 8)
2要将硬管的两端相互连接,请将窄的部分插入宽的部分,同时稍加旋转。
3通过接口将硬管连接至软管的一端。 (图 9)
4将地板吸嘴连连到硬管另一端。 (图 10)
综合缝隙吸嘴
用缝隙吸嘴,您可以迅速方便地清洁难以接触到的地方。
1把拆卸滑钮推向把手以打开缝隙吸嘴 (1) 并用另一只手翻开缝隙吸嘴 (2)。 (图 11)
2把缝隙吸嘴塞入吸尘器吸嘴使其卡紧。 (图 12)
把缝隙吸嘴与吸尘器一起存放:
1将缝隙吸嘴从吸尘器吸嘴中拉出。 (图 13)
2合拢缝隙吸嘴,把它放回吸尘器并压扣到位(“咔哒”一声)。 (图 14)
清洁
清洗产品前,务必先将电源插头拔掉。
切勿将产品浸入水中。
1用湿布擦拭本产品。
简体中文 57
倒空积尘盒
请确保倒空积尘盒并且定期清洁过滤网,以使产品性能达到最佳。
在进行倒空积尘盒及清洁过滤网操作之前,务必将插头拔掉。
1按下积尘盒拆卸按钮。 (图 15)
2从吸尘器上卸下积尘盒。 (图 16)
3从积尘盒中取出过滤网支架。 (图 17)
4将积尘盒中的尘垢倒入垃圾桶。 (图 18)
5要从过滤网架取下过滤网,请逆时针旋转 (1) 并将其从过滤网支架上拉下 (2)。 (图 19)
6请用毛刷清洁过滤网。如果过滤网非常脏,可使用普通吸尘器清洁。
7把过滤网放入支架并顺时针旋转。
8把过滤网支架放回积尘盒。
9要重新安装积尘盒,可以将积尘盒的槽与吸尘器的突出部份对齐。首先连接积尘盒的
底部,然后将积尘盒的顶部推向吸尘器,直到它锁定到位(“咔哒”一声)。 (图 20)
存放
1将电线缠绕在产品的机身上。
2使用线夹固定电线。
环保
-
弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交给官方指定的回收中
心。这样做有利于环保。 (图 21)
保修和服务
如果您需要详细信息或有任何问题,请浏览飞利浦网站,地址为 www.philips.com。您也
可以与贵国的飞利浦顾客服务中心联系(您可以从全球保修卡中找到电话号码)。如果贵
国没有飞利浦顾客服务中心,请与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的售后服务
部联系。
故障种类和处理方法
问题
解决方法
吸尘器不工作
检查是否已将插头插入墙上的插座。
请将本产品送往当地的飞利浦经销商,或经飞利浦授
权的顾客服务中心,请他们检查。
吸尘器运作不正常。
检查积尘盒是否适当地安装在吸尘器内。
倒空积尘盒(见“清洁”一章)。
检查过滤网是否堵塞。如果堵塞,卸下过滤网支架并
清洗过滤网(请参阅“清洗”一章)。
尘土从吸尘器中溢出。
检查积尘盒是否已满。如果已满,则倒空积尘盒。
58
简体中文
问题
解决方法
检查是否已将积尘盒正确地安装在本产品中(见’清
洁’一章)。
确认过滤网支架已正确插入积尘盒(请参阅“清
洗”一章)。
吸尘器连接附件(例如软管、硬
管、吸嘴、毛刷吸嘴或缝隙吸嘴
等)后,不能正常工作。
检查某个附件是否堵住。如果堵住,需清理杂物。
检查积尘盒是否已满。如果已满,则倒空积尘盒。
检查过滤网是否堵塞。如果堵塞,用毛刷或普通吸尘
器清洁过滤网。
2006/09/19
59
60
61
62
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
18
1
2
63
4222.003.3357.1