Philips SHC1300 Wireless Headphone

Register your product and get support at
InfraRed (IR) wireless
headphones
www.philips.com/welcome
SHC1300
EN
1
EL
What’s in the box (Fig. A)
FR
1
Περιεχόμενα συσκευασίας
2) Transmitter
1) Ακουστικά
2) Πομπός
1) Casque
2) Émetteur
3) AC/DC adapter
4) Quick Start Guide
3) Τροφοδοτικό AC/DC
4) Oδηγός γρήγορης εκκίνησης
3) Adaptateur CA/CC
4) Guide de mise en route
5) 3.5mm to 6.3mm stereo adapter plug
5) Βύσμα στερεοφωνικού τροφοδοτικού 3,5 mm ως 6,3 mm
5) Adaptateur stéréo 3,5 mm à 6,3 mm
6) 2 x AAA non-rechargeable batteries (ZnCl)
6) 2 μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA (ZnCl)
6) 2 piles AAA non rechargeables (ZnCl)
2
2
2
Get started
•
•
•
•
LT
Vartotojo vadovas
BG Ръководство за потребителя
LV
Lietotāja rokasgrāmata
CS Příručka pro uživatele
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerhandbuch
PL
Ξεκινήστε
Εγχειρίδιο χρήσης
PT Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
FI
Käyttöopas
SK
Príručka užívateľa
FR
Mode d’emploi
SL
Uporabniški priročnik
Ensure the AC/DC adapter’s rated voltage corresponds to the mains socket voltage.
The effective transmission range is 7 meters maximum, depending on ambient conditions and
restricted to line of sight with relation to the transmitter.
Because IR light travels in a straight line, place the IR transmitter at the same height, or slightly
higher than the reception height of the IR headphones.
High IR light content such as sunlight and bright incandescent indoor lighting may degrade the
audio signal and cause interference. If you experience such problems, simply move the system
to a darker area.
Install/Replace the supplied batteries (Fig. B).
Connect the audio device with the transmitter (Fig. C-1).
Connect the power adapter to the transmitter (Fig. C-2) and wall socket (Fig. C-3).
Power on the transmitter (Fig. C-4).
» The red LEDs are on.
5 Power on the headphones (Fig. D-1).
» The red LED is on.
6 Adjust the volume to a moderate level (Fig. D-2).
3
RU Руководство пользователя
Product version table
Adapter type
number
Left
Right
CM3AD12004/00
100-240V~, 12V, 400mA
50/60Hz
2.3 MHz
2.8 MHz
CM3AD12004/05
100-240V~, 12V, 400mA
50/60Hz
2.3 MHz
2.8 MHz
HR Korisnički priručnik
SV Användarhandbok
HU Felhasználói kézikönyv
TR Kullanım kılavuzu
U.K.
IT
Manuale utente
UK Посібник користувача
Remarque
Input voltage /
frequency
Output
voltage
•
Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του τροφοδοτικού AC/DC αντιστοιχεί στην τάση της
πρίζας.
Το εύρος μετάδοσης είναι 7 μέτρα το μέγιστο, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και
περιορισμένο στην οπτική ευθεία σε σχέση με τον πομπό.
Επειδή η υπέρυθρη ακτινοβολία ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή, τοποθετήστε τον πομπό
υπερύθρων στο ίδιο ύψος ή ελάχιστα πιο ψηλά από το ύψος λήψης των ακουστικών
υπερύθρων.
Η υψηλή περιεκτικότητα φωτός υπερύθρων, όπως στο ηλιακό φως και τον έντονο
εσωτερικό φωτισμό από λαμπτήρες πυρακτώσεως ενδέχεται να υποβαθμίσει το σήμα
ήχου και να προκαλέσει παρεμβολές. Αν προκύψει οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα, απλώς
μετακινήστε το σύστημα σε μια σκοτεινότερη περιοχή.
•
•
•
1
2
3
4
Region
Europe
(except U.K.)
Carrier / Reception frequency
For further product support, please visit www.philips.com/welcome
Εγκαταστήστε/Αντικαταστήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες (Εικ. B).
Συνδέστε τη συσκευή ήχου με τον πομπό (Εικ. C-1).
Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον πομπό (Εικ. C-2) και στην πρίζα (Εικ. C-3).
Ενεργοποιήστε τον πομπό (Εικ. C-4).
» Οι κόκκινες LED ανάβουν.
5 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (Εικ. D-1).
» Η κόκκινη LED ανάβει.
6 Ρυθμίστε την ένταση σε ένα μέτριο επίπεδο (Εικ. D-2).
3
Περιοχή
Αριθμός τύπου
τροφοδοτικού
Τάση / συχνότητα
εισόδου
Ευρώπη CM-3AD12004/00
(εκτός
Η.Β.)
CM-3AD12004/05
Τάση
εξόδου
Συχνότητα φορέα / λήψης
Αριστερό
Δεξί
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
2,8 MHz
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
1
Opérateur / Fréquence de
réception
Gauche
Droite
Europe (à
CM-3AD12004/00
100 l’exception du
240 V~, 50 /
Royaume-Uni)
60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Royaume-Uni
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
CM-3AD12004/05
100 240 V~, 50 /
60 Hz
2,8 MHz
Pour de plus amples informations sur le support produit, veuillez vous rendre sur le site
www.philips.com/welcome
Contenido de la caja
1
Što se nalazi u kutiji
1) Slušalice
2) Odašiljač
3) AC/DC адаптер
4) Ръководство за бързо инсталиране
3) Adaptador de CA/CC
4) Guía de inicio rápido
3) AC/DC adapter
4) Kratke upute
5) Стерео преходник от 3,5 мм към 6,3 мм
5) Enchufe adaptador estéreo de 3,5 mm - 6,3 mm
5) Stereo adapter za 3,5 mm u 6,3 mm
6) 2 бр. обикновени батерии тип AAA (ZnCl)
6) 2 pilas AAA no recargables (ZnCl)
6) 2 AAA nepunjive baterije (ZnCl)
2
2
2
Начални стъпки
Introducción
Уверете се, че номиналното напрежение на AC/DC адаптера отговаря на напрежението
на мрежата.
Ефективният обхват на предаване е максимум 7 метра, в зависимост от околните
условия, и е ограничен до линията на пряка видимост с предавателя.
Тъй като инфрачервената (ИЧ) светлина се разпространява по права линия, поставете ИЧ
предавателя на същата височина или малко над височината на приемащите ИЧ слушалки.
Високата концентрация на ИЧ лъчи, например в слънчевата светлина и ярката светлина
от лампи с нажежаема жичка на закрито, може да намали силата на аудио сигнала и да
предизвика смущения. Ако срещнете такива проблеми, просто преместете системата на
по-тъмно място.
•
Napomena
Asegúrese de que el voltaje nominal del adaptador de CA/CC corresponde con el voltaje de la
toma de alimentación.
La distancia de transmisión efectiva es de 7 metros como máximo, dependiendo de las
condiciones atmosféricas y restringida a la línea de visión en relación al transmisor.
La luz infrarroja viaja en línea recta, por lo que debe colocar el transmisor de rayos infrarrojos
a la misma altura o a una altura ligeramente superior a la altura de recepción de los auriculares
por infrarrojos.
El alto contenido de luz infrarroja, debido a la luz solar o a la iluminación interior brillante e
incandescente, puede reducir la señal de audio y provocar interferencias. Si experimenta tales
problemas, simplemente mueva el sistema a una zona más oscura.
•
•
•
1 Поставяне/смяна на включените в комплекта батерии (Фиг. B).
2 Свържете аудио устройството с предавателя (Фиг. C-1).
3 Включете адаптера за захранване към предавателя (Фиг. C-2) и в електрическия контакт
1 Instale o sustituya las pilas suministradas (fig. B).
2 Conecte el dispositivo de audio al transmisor (fig. C-1).
3 Conecte el adaptador de alimentación al transmisor (fig. C-2) y a la toma de alimentación
4 Включете предавателя (Фиг. C-4).
4 Encienda el transmisor (fig. C-4).
5 Включете слушалките (Фиг. D-1).
5 Encienda los auriculares (fig. D-1).
6 Регулирайте силата на звука до умерено ниво (Фиг. D-2).
6 Ajuste el volumen en un nivel moderado (fig. D-2).
3
3
» Червените светодиоди ще се включат.
Входно
напрежение /
честота
Изходно Носеща честота / Честота на
напрежеприемане
ние
Наляво
Надясно
Specifications are subject to change
without notice.Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
Европа
CM-3AD12004/00 100-240 V, 50/60 12 V, 400
(без ВелиHz
mA
кобритания)
2,3 MHz
2,8 MHz
Великобритания
2,3 MHz
2,8 MHz
V1.0
За още поддръжка за продукта посетете www.philips.com/welcome
CM-3AD12004/05 100-240 V, 50/60 12 V, 400
Hz
mA
1
Región Número de mode- Voltaje de entra- Voltaje de
lo de adaptador
da/frecuencia
salida
•
1
2
3
4
Umetanje/zamjena isporučenih baterija (sl. B).
Audio uređaj povežite s odašiljačem (sl. C-1).
Povežite strujni adapter s odašiljačem (sl. C-2) i zidnom utičnicom (sl. C-3).
Uključivanje odašiljača (sl. C-4).
» Crveni LED indikatori će se uključiti.
5 Uključivanje slušalica (sl. D-1).
» Crveni LED indikator će se uključiti.
6 Postavite glasnoću na umjerenu razinu (sl. D-2).
Tablica verzije proizvoda
Regija
Broj vrste adaptera
Ulazni napon /
frekvencija
Europa CM-3AD12004/00
(menos
U.K.)
CM-3AD12004/
05
Izlazni
napon
Frekvencija nosača / prijema
Europa (osim
Ujedinjenog
Kraljevstva)
CM-3AD12004/00
100 - 240 V~, 12 V, 400 2,3 MHz
50/60 Hz
mA
2,8 MHz
Ujedinjeno
Kraljevstvo
CM-3AD12004/05
100 - 240 V~, 12 V, 400 2,3 MHz
50/60 Hz
mA
2,8 MHz
Lijevo
Operador/frecuencia de recepción
Izquierdo
Derecho
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Desno
Daljnju podršku za proizvod potražite na web-stranici www.philips.com/welcome
Para asistencia del producto adicional, visite www.philips.com/welcome
ET
Obsah dodávky
•
Provjerite odgovara li nazivni napon AC/DC adaptera naponu utičnice.
Efektivni doseg prijenosa je najviše 7 metara, ovisno o uvjetima okoline i ograničeno prema
vidnoj liniji do odašiljača.
Budući da se infracrveno svjetlo širi u ravnoj liniji, IC odašiljač stavite na istoj visini ili malo više u
odnosu na visinu prijema IC slušalica.
Velika koncentracija infracrvenog svjetla, prisutna npr. u sunčevom svjetlu i kod klasične rasvjete
u zatvorenom prostoru, može oslabiti zvučni signal i uzrokovati smetnje. Ako dođe do takvih
problema, jednostavno pomaknite sustav u mračnije područje.
Tabla de versiones del producto
U.K.
CS
•
•
3
» El LED rojo está encendido.
Таблица с версиите на продукта
Номер на модела
на адаптера
(fig. C-3).
» Los LED rojos están encendidos.
» Червеният светодиод ще се включи.
Регион
Prvi koraci
Nota
(Фиг. C-3).
1
HU
Pakendi sisu
1
A doboz tartalma
1) Sluchátka
2) Vysílač
1) Kõrvaklapid
2) Saatja
1) Fejhallgató
2) Adókészülék
3) Síťový adaptér
4) Stručný návod k rychlému použití
3) Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
4) Kiirjuhend
3) Váltóáram/egyenáram (AC/DC) adapter
4) Rövid üzembe helyezési útmutató
5) Stereofonní adaptér konektoru jack 3,5 mm a 6,3 mm
5) 3,5 mm—6,3 mm stereoadapter
5) 3,5 mm - 6,3 mm sztereó adaptercsatlakozó
6) 2 baterie AAA na jedno použití (ZnCl)
6) 2 x AAA tavapatareid (tsinkkloriid)
6) 2 db AAA elem (ZnCl)
2
2
2
/
a
Tension de
sortie
2) Transmisor
•
b
Tension
d’entrée /
Fréquence
1) Auriculares
•
a
Référence de
l’adaptateur
2) Предавател
•
B
Tableau de version du produit
1) Слушалки
•
A
Installez/remplacez les piles fournies (Fig. B).
Connectez l’appareil audio à l’émetteur (Fig. C-1).
Branchez l’adaptateur secteur sur l’émetteur (Fig. C-2) et la prise murale (Fig. C-3).
Allumez l’émetteur (Fig. C-4).
» Les voyants rouges sont allumés.
5 Allumez le casque (Fig. D-1).
» Le voyant rouge est allumé.
6 Réglez le volume sur un niveau modéré. (Fig. D-2).
HR
Забележка
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
1
2
3
4
Région
ES
Какво има в кутията
Assurez-vous que la tension nominale de l’adaptateur CA/CC correspond à la tension de la
prise secteur.
Plage de transmission effective : 7 mètres maximum, en fonction des conditions ambiantes et de
la visibilité directe par rapport à l’émetteur.
Dans la mesure où les signaux IR ne sont diffusés qu’en ligne droite, placez l’émetteur IR au
même niveau que le casque IR ou légèrement au-dessus.
Les sources de lumière infrarouge importantes telles que la lumière du soleil ou une source
de lumière incandescente en intérieur peuvent dégrader les signaux audio et provoquer des
interférences. Si vous rencontrez ce genre de problème, déplacez le système dans une zone
plus sombre.
Πίνακας έκδοσης προϊόντος
Η.Β.
BG
•
•
•
•
3
Για πρόσθετη υποστήριξη προϊόντος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome
1
Guide de démarrage
Σημείωση
1
2
3
4
Instrukcja obsługi
EL
Contenu de l’emballage
1) Headphones
Note
EN User manual
1
R
POWE
IN
AUDIO
ON
OFF
IN 12V
Začínáme
b
c
d
e
Register your product and get support at
Poznámka
f
•
•
Indoor wireless headphones
www.philips.com/welcome
SHC1300
EN User manual
LT
LV
NL Gebruiksaanwijzing
PL
EL
ES
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
•
Vartotojo vadovas
BG Ръководство за потребителя
CS Příručka pro uživatele
DE Benutzerhandbuch
Lietotāja rokasgrāmata
Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
FI
Käyttöopas
SK
Príručka užívateľa
FR
Mode d’emploi
SL
Uporabniški priročnik
HR Korisnički priručnik
SV Användarhandbok
HU Felhasználói kézikönyv
TR KullanП
m kП
lavuzu
IT
UK Посібник користувача
Manuale utente
•
c
C
c
d
ER
POW
ER
POW
O IN
AUDI
ON
IN
DC
OFF
IN 12V
12V
ER
POW
AUD
IO IN
ON
IN 12V
OFF
ON
OFF
Ujistěte se, že jmenovité napětí síťového adaptéru odpovídá napětí v zásuvce elektrické sítě.
Účinný vysílací dosah je maximálně 7 metrů a závisí na okolním prostředí, přičemž je omezen na
oblast s přímou viditelností vysílače.
Protože infračervené záření se šíří přímým směrem, umístěte infračervený vysílač do stejné
výšky nebo o něco výše, než bude předpokládaná poloha přijímače infračervených sluchátek.
Silné zdroje infračerveného záření, jako sluneční světlo a jasné hřejivé pokojové osvětlení,
mohou znehodnocovat audio signál a působit rušení. Pokud máte podobné potíže, jednoduše
přemístěte systém do temnější oblasti.
a
VOLUME
•
•
•
1
2
3
4
3
3
Paigaldage/vahetage komplektisolevad akud (joonis B).
Ühendage heliseade saatjaga (joonis C-1).
Ühendage toiteadapter saatjaga (joon. C-2) ja seinakontakti (joon. C-3).
Saatja toite märgutuli (joonis C-4).
» Punased LED-märgutuled on süttinud.
5 Kõrvaklappide toite märgutuli (joonis D-1).
» Punane LED-märgutuli on süttinud.
6 Seadistage helitugevus keskmisele tasemele (joon. D-2).
Tabulka verzí výrobku
Číslo typu adaptéru
Vstupní napětí /
frekvence
Výstupní
napětí
Megjegyzés
Veenduge, et vahelduv- ja alalisvoolu adapteri nimipinge vastab seinakontakti pingele.
Tõhus toimimispiirkond on maksimaalselt seitse meetrit ning seda mõjutab ümbritsev
temperatuur ning see on piiratud saatja otsenähtavusega.
Kuna infrapunavalgus liigub lineaarselt, asetage infrapunasaatja infrapunakõrvaklappide
vastuvõtukõrgusega samale tasemele või veidi kõrgemale.
Muudest objektidest (nt päikesevalgus ja ere hõõglambist pärinev sisevalgus) pärinev suur
infrapunavalguse hulk võib helisignaali nõrgendada ning selles häireid tekitada. Probleemi
ilmnemisel asetage süsteem pimedamasse kohta.
•
Instalace/výměna dodaných baterií (obr. B).
Připojte k vysílači audiozařízení (obr. C-1).
Připojte napájecí adaptér k vysílači (obr. C-2) a elektrické zásuvce (obr. C-3).
Napájení vysílače (obr. C-4).
» Červené kontrolky LED svítí.
5 Napájení sluchátek (obr. D-1).
» Červená kontrolka LED svítí.
6 Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň (obr. D-2).
Region
üzembe helyezés
Märkus
1
2
3
4
b
Alustamine
Levý kanál
Pravý kanál
Evropa
CM-3AD12004/00
(mimo Velkou Británii)
100–240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Velká Británie CM-3AD12004/05
100–240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Další podpora výrobku viz stránka www.philips.com/welcome
Piirkond
Adapteri tüübinumber
Euroopa (välja CM-3AD12004/00
arvatu Ühendkuningriik)
Ühendkuningriik
CM-3AD12004/05
Sisendpinge /
sagedus
Väljundpinge
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az AC/DC adapter névleges feszültsége megfelel a hálózati aljzat
feszültségének.
Az effektív átviteli tartomány az adókészülék esetében maximum 7 méter, a körülményektől
függően és a látósugárra korlátozva.
Mivel az infravörös fény egyenes vonalban terjed, helyezze az infravörös adókészüléket az IR
fejhallgatók vételi magasságával megegyező magasságú, vagy magasabb helyre.
A magas infravörös tartományt tartalmazó fényforrások, mint pl. a napfény vagy fényes beltéri
izzólámpák, csökkenthetik az audiojeleket átviteli teljesítményét és interferenciát okozhatnak.
Ha hasonló problémákat észlel, egyszerűen helyezze át a rendszert egy sötétebb helyre.
1
2
3
4
A mellékelt akkumulátorok behelyezése/cseréje (B ábra).
Az audioeszköz és az adókészülék csatlakoztatása (C-1 ábra).
Csatlakoztassa a hálózati adaptert az adókészülékhez (C-2 ábra) és a fali aljzathoz (C-3 ábra).
Az adókészülék bekapcsolása (C-4 ábra).
» A vörös LED-ek be vannak kapcsolva.
5 Az adókészülék bekapcsolása (D-1 ábra).
» A vörös LED be van kapcsolva.
6 Állítsa be a hangerőt egy mérsékelt szintre (D-2 ábra).
Tooteversioonide tabel
Frekvence nosné vlny / příjmu
•
Kandja / vastuvõtusagedus
Vasak
Parem
100-240 V,
~50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
100-240 V,
~50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
3
Termékverzió táblázat
Régió
Az adapter típusszáma
Bal
Jobb
Európa (az
Egyesült
Királyság
kivételével)
CM-3AD12004/00
100 - 240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Egyesült
Királyság
CM-3AD12004/05
100 - 240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Üksikasjalikuma tootetoe saamiseks külastage veebisaiti www.philips.com/welcome
D
Bemeneti feszült- Kimeneti
ség / frekvencia feszültség
Vivő- / vételi frekvencia
További terméktámogatást a következő címen találhat: www.philips.com/welcome
/
DE
ON
OFF
1
VO
LU
ME
a
b
FI
Lieferumfang
1
IT
Toimituksen sisältö
1
Contenuto della confezione
1) Kopfhörer
2) Transmitter
1) Kuulokkeet
2) Lähetin
1) Cuffie
2) Trasmettitore
3) Netzteil
4) Kurzanleitung
3) Verkkolaite
4) Pikaopas
3) Adattatore CA/CC
4) Guida rapida
5) 3,5 mm auf 6,3 mm Stereoadapter
5) 3,5 - 6,3 mm:n stereoliitäntäsovitin
5) Spina adattatore stereo 3,5 mm-6,3 mm
6) 2 x nicht-aufladbare AAA-Akkus (ZnCl)
6) 2 x AAA paristoa (ZnCl)
6) 2 batterie AAA non ricaricabili (ZnCl)
2
2
2
Erste Schritte
Hinweis
•
•
•
•
Huomautus
Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils der Spannung der Steckdose entspricht.
Der Übertragungsbereich liegt bei max. 7 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen
und möglichen Hindernissen zwischen Sender und Empfänger.
Da Infrarotlicht in geraden Linien übertragen wird, sollten Sie den Infrarot-Transmitter auf der
Empfangshöhe der Kopfhörer oder etwas höher positionieren.
Starkes Infrarotlicht, wie z. B. Sonnenlicht oder helle Innenbeleuchtung, kann das Audiosignal
beeinträchtigen und Störungen verursachen. Wenn solche Probleme auftreten, stellen Sie das
Gerät einfach in einem dunkleren Bereich auf.
1
2
3
4
•
•
•
•
Setzen Sie die mitgelieferten Akkus ein bzw. tauschen Sie sie aus (Abb. B).
Verbinden Sie das Audiogerät mit dem Transmitter (Abb. C-1).
Verbinden Sie das Netzteil mit dem Transmitter (Abb. C-2) und einer Steckdose (Abb. C-3).
Schalten Sie den Transmitter ein (Abb. C-4).
» Die roten LEDS leuchten.
5 Schalten Sie die Kopfhörer ein (Abb. D-1).
» Die rote LED leuchtet.
6 Stellen Sie eine mittlere Lautstärke ein (Abb. D-2).
1
2
3
4
3
3
Tabelle mit Produktversionen
Region
Adaptertypennummer
Aloittaminen
Eingangsspannung/
Frequenz
Ausgangsspannung
Träger-/Empfangsfrequenz
Linke Seite
Rechte Seite
Europa CM-3AD12004/00
(außer
Großbritannien)
100 bis
240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Großbri- CM-3AD12004/05
tannien
100 bis
240 V~,
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Nota
Varmista, että verkkolaitteen jännite vastaa verkkovirtaliitännän jännitettä.
Tehokas lähetyskantama on enintään 7 metriä ympäristöolosuhteiden mukaan ja rajoitetusti
suoraan lähettimen edessä.
Koska infrapunavalo liikkuu suoraan eteenpäin, sijoita infrapunalähetin samalle korkeudelle tai
hieman korkeammalle kuin infrapunakuulokkeet.
Voimakas infrapunavalo, kuten auringonvalo tai kirkas sisävalaistus, voivat heikentää äänisignaalia
ja aiheuttaa häiriöitä kuuluvuuteen. Jos tällaisia ongelmia ilmenee, sijoita laitteet hämärämpään
paikkaan.
Asenna tai vaihda laitteen mukana toimitetut paristot (kuva B).
Liitä äänentoistolaite, jossa on lähetin (kuva C-1).
Liitä verkkolaite lähettimeen (Kuva. C-2) ja pistorasiaan (Kuva. C-3).
Kytke lähettimeen virta (kuva C-4).
» Punaiset LED-merkkivalot palavat.
5 Kytke kuulokkeisiin virta (kuva D-1).
» Punainen LED-merkkivalo palaa.
6 Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle (Kuva. D-2).
Verkkolaitteen
tyyppinumero
Tulojännite/taajuus
Lähtöjännite
•
•
•
Verifi care che la tensione nominale dell’adattatore CA/CC corrisponda a quella della presa a
muro.
La portata massima effettiva di trasmissione è di 7 metri a seconda delle condizioni
dell’ambiente e limitata alla linea dell’orizzonte con il trasmettitore.
Poiché i raggi IR viaggiano in linea retta, è necessario posizionare il trasmettitore IR alla stessa
altezza o un po’ più in alto rispetto all’altezza di ricezione delle cuffi e IR.
Fonti di luce IR elevata come quella del sole e dei sistemi di illuminazione per interni a
incandescenza possono ridurre la qualità del segnale audio e causare interferenze. Se si
verifi cano tali problemi, spostare semplicemente il sistema in una zona più scura.
Installare/sostituire le batterie in dotazione (Fig. B).
Collegare il dispositivo audio al trasmettitore (Fig. C-1).
Collegare l’alimentatore al trasmettitore (Fig. C-2) e alla presa a muro (Fig. C-3).
Accendere il trasmettitore (Fig. C-4).
» I LED rossi sono accesi.
5 Accendere le cuffie (Fig. D-1).
» Il LED rosso è acceso.
6 Regolare il volume a un livello moderato (Fig. D-2).
Operaattori / Vastaanottotaajuus
Vasen
Oikea
Eurooppa (paitsi CM-3AD12004/00
Yhdistyneet
kuningaskunnat)
Tulo: 100–240 12 V, 400
V~, 50/60 Hz
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Yhdistyneet
CM-3AD12004/05
kuningaskunnat
Tulo: 100–240 12 V, 400
V~, 50/60 Hz
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa www.philips.com/welcome
•
1
2
3
4
Tuoteversio, pöytä
Alue
Guida introduttiva
3
Tabella relativa alle versioni dei prodotti
Area
Numero di tipo
adattatore
Europa (ec- CM-3AD12004/00
cetto Regno
Unito)
Regno
Unito
CM-3AD12004/05
Tensione in entra- Tensione
ta / frequenza
in uscita
Frequenza di ricezione/portante
Sinistra
Destra
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web www.philips.com/welcome
Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter www.philips.com/welcome.
SHC1300_UM.indd 1
2010-10-22 13:26:58
LT
PT
1
Kas yra rinkinyje
1
SL
Conteúdo da embalagem
1
Kaj je v škatli
1) Ausinės
2) Siųstuvas
1) Auscultadores
2) Transmissor
1) Slušalke
2) Oddajnik
3) AC / DC adapteris
4) Greitos pradžios vadovas
3) Adaptador CA/CC
4) Guia de início rápido
3) Adapter AC/DC
4) Vodnik za hiter začetek
5) 3,5 mm – 6,3 mm stereo adapterio kištukas
5) Ficha adaptadora estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm
5) 3,5 mm - 6,3 mm vtikač za stereo adapter
6) 2 x AAA neįkraunami maitinimo elementai (ZnCl)
6) 2 pilhas não recarregáveis AAA (ZnCl)
6) 2 bateriji AAA za enkratno uporabo (ZnCl)
2
2
2
Pradžia
Introdução
Pastaba
•
•
•
•
Nota
Įsitikinkite, kad AC / DC adapterio įtampa sutampa su tinklo įtampa.
Efektyvus perdavimo diapazonas – maks. 7 metrai, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir apribotos
erdvės siųstuvo atžvilgiu.
Kadangi IR šviesa sklinda tiesia linija, padėkite IR siųstuvą tokiame pačiame aukštyje arba šiek
tiek aukščiau, nei IR ausinių priėmimo aukštis.
Didelis IR šviesos kiekis, pavyzdžiui, saulės šviesa ir kambario apšvietimas, naudojant kaitinamąją
lempą, gali susilpninti audio signalą ir sukelti trukdžius. Jei susiduriate su tokiomis problemomis,
tiesiog nuneškite sistemą į tamsesnę patalpą.
1
2
3
4
Įdiegti / Pakeisti pridėtus maitinimo elementus (Pav. B).
Garso įrenginį prijunkite prie siųstuvo (Pav. C-1).
Prijunkite maitinimo adapterį prie siųstuvo (Pav. C-2) ir sieninio elektros lizdo (Pav. C-3).
Siųstuvo galia (Pav. C-4).
» Dega raudonos LED lemputės.
5 Ausinių galia (Pav. D-1).
» Dega raudona LED lemputė.
6 Reguliuokite garsumą (Pav. D-2).
3
Začetek uporabe
Gaminio versijų lentelė
Regionas
Adapterio tipo
numeris
Įvesties įtampa /
dažnis
Išvesties
įtampa
Laikiklis / Priėmimo dažnis
Kairė
Dešinė
Europoje
(išskyrus
JK)
CM-3AD12004/00
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
2,8 MHz
JK
CM-3AD12004/05
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
2,8 MHz
•
•
•
•
Opomba
Assegure-se de que a voltagem do adaptador CA/CC corresponde à voltagem da tomada de
alimentação.
O alcance para uma transmissão efi caz é de, no máximo, 7 metros, dependendo das condições
ambientais e está restringido à linha de vista relativamente ao transmissor.
Como a luz IV se desloca em linha recta, coloque o transmissor de IV à altura, ou ligeiramente
acima, do ponto de recepção dos auscultadores de IV.
Luzes com elevada capacidade de IV como a luz do sol e luzes interiores incandescentes podem
degradar o sinal de áudio e provocar interferência. Se estes problemas ocorrerem, basta
transferir o sistema para uma área mais escura.
3
Tabela de versões do produto
Número do tipo de
adaptador
Voltagem/
frequência de
entrada
Europa (ex- CM-3AD12004/00
cepto Reino
Unido)
Reino
Unido
Jei norite sužinoti daugiau apie produkto palaikymą, apsilankykite www.philips.com/welcome
CM-3AD12004/05
Voltagem
de saída
•
Namestite/zamenjajte priloženi bateriji (slika B).
Zvočno napravo povežite z oddajnikom (slika C-1).
Napajalni adapter priključite na oddajnik (slika C-2) in v stensko vtičnico (sliko C-3).
Vklopite oddajnik (slika C-4).
» Rdeči LED-indikatorji svetijo.
5 Vklopite slušalke (slika D-1).
» Rdeči LED-indikator sveti.
6 Glasnost prilagodite na zmerno raven (slika D-2).
Instalar/substituir as pilhas fornecidas (Fig. B).
Ligue o dispositivo de áudio ao transmissor (Fig. C-1).
Ligue o transformador ao transmissor (Fig. C-2) e à tomada eléctrica (Fig. C-3).
Alimentação do transmissor (Fig. C-4).
» Os LEDs vermelhos acendem-se.
5 Ligue os auscultadores (Fig. D-1).
» O LED vermelho acende-se.
6 Ajuste o volume a um nível moderado (Fig. D-2).
Região
•
Esquerda
Direita
2,8 MHz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Tabela različic izdelkov
Regija
Frequência de transmissão/
recepção
100-240 V~,
50/60 Hz
Preverite, da nazivna napetost adapterja AC/DC ustreza omrežni napetosti.
Učinkoviti doseg prenosa je največ 7 metrov glede na okoliške razmere in je omejen na linijo
vidljivosti glede na oddajnik.
Ker infrardeča svetloba potuje v ravni črti, infrardeči oddajnik postavite na isto višino ali malce
višje od višine prejema infrardečih slušalk.
Viri intenzivne infrardeče svetlobe, kot sta sončna svetloba in svetla žarilna notranja osvetlitev,
lahko poslabšajo zvočni signal in povzročajo motnje. Če pride do takšnih težav, sistem
premaknite na temnejše območje.
1
2
3
4
1
2
3
4
3
•
•
Številka tipa adapterja Vhodna napetost/
frekvenca
Izhodna
napetost
Operater/sprejemna frekvenca
Levo
Desno
Evropa
(razen
ZK)
CM-3AD12004/00
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
ZK
CM-3AD12004/05
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Za dodatno podporo za izdelek obiščite spletno mesto www.philips.com/welcome
Para obter mais assistência relativa ao produto, visite www.philips.com/welcome
LV
RO
1
Komplektācija
1
SV
Ce se află în cutie
1
Förpackningens innehåll
1) austiņas
2) raidītājs
1) Căşti
2) Transmiţător
1) Hörlurar
2) Sändare
3) maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
4) īsa lietošanas pamācība
3) Adaptor CA/CC
4) Ghid de utilizare rapidă
3) Nätadapter
4) Snabbstartshandbok
5) 3,5 mm līdz 6,3 mm stereo adaptera kontaktdakša
5) Conector adaptor stereo furnizat 3,5 mm la 6,3 mm
5) 3,5 mm - 6,3 mm stereoadapterkontakt
6) divas AAA tipa parastās baterijas (cinka hlorīds)
6) 2 baterii nereîncărcabile AAA (ZnCl)
6) 2 x ej laddningsbara AAA-batterier (ZnCl)
2
2
2
Lietošanas sākšana
Primii paşi
Piezīme
•
•
•
•
Notă
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera nominālais spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Atkarībā no vides apstākļiem un zonas ap raidītāju optimāls raidīšanas diapazons ir līdz
septiņiem metriem.
Tā kā infrasarkanie stari tiek raidīti taisnā līnijā, nolieciet infrasarkano staru raidītāju vienā
augstumā ar infrasarkano staru austiņām vai nedaudz augstāk.
Liels daudzums infrasarkanās gaismas, piemēram, saules gaisma un spožs iekštelpu
apgaismojums, var pasliktināt audio signālu un radīt traucējumus. Ja rodas šādi traucējumi,
novietojiet sistēmu tumšākā vietā.
1
2
3
4
•
•
•
•
Komplektā iekļauto bateriju ielikšana/nomaiņa (att. B)
Audio ierīces un raidītāja savienošana (att. C-1).
Jaudas adaptera pievienošana raidītājam (att. C-2) un sienas kontaktrozetei (att. C-3).
Raidītāja ieslēgšana (att. C-4).
» Sarkanās gaismas diodes ir iedegtas.
5 Austiņu ieslēgšana (att. D-1).
» Sarkanā gaismas diode ir iedegta.
6 Mērena skaļuma līmeņa iestatīšana (att. D-2).
1
2
3
4
3
3
Produkta versiju tabula
Reģions
Komma igång
Adaptera veida
numurs
Ieejas
spriegums/
frekvence
Labā austiņa
2,8 MHz
Eiropā
CM-3AD12004/00 100–240 V, ~
(izņemot
50/60 Hz
Apvienoto
Karalisti)
12 V,
400 mA
2,3 MHz
Apvienota- CM-3AD12004/05 100–240 V, ~
jā Karalistē
50/60 Hz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
Asiguraţi-vă că tensiunea nominală a adaptorului CA/CC corespunde cu tensiunea prizei de
reţea.
Intervalul de transmisie efectiv este de maxim 7 metri, în funcţie de condiţiile de mediu şi este
restricţionat de câmpul vizual în legătură cu transmiţătorul.
Deoarece IR se propagă în linie dreaptă, plasaţi transmiţătorul IR la aceeaşi înălţime, sau puţin
mai sus decât înălţimea de recepţie a căştilor IR.
Sursele de radiaţie IR puternică, precum lumina solară şi becurile incandescente puternice pot
degrada semnalul audio şi pot cauza interferenţă. Dacă întâmpinaţi astfel de probleme, mutaţi
sistemul într-o zonă mai întunecată.
Număr tip adaptor Tensiune / Frecvenţă de intrare
Europa (cu CM-3AD12004/00
excepţia Marii Britanii)
Marea
Britanie
2,8 MHz
CM-3AD12004/05
Tensiune
de ieşire
•
•
Se till att nätadapterns märkspänning motsvarar nätuttagets spänning.
Den effektiva sändningsräckvidden är max 7 meter, beroende på omgivande förhållanden och
begränsat till sikten i förhållande till sändaren.
Eftersom infrarött ljus går i en rak linje ska du placera IR-sändaren på samma höjd eller något
högre än IR-hörlurarnas mottagningshöjd.
Högt infrarött ljusinnehåll, till exempel solljus och stark glödlampsbelysning inomhus, kan
försämra ljudsignalen och orsaka störning. Om du upplever sådana problem, fl yttar du bara
systemet till ett mörkare område.
Installera/ersätta medföljande batterier (bild B).
Anslut ljudenheten med sändaren (bild C-1).
Anslut nätadaptern till sändaren (bild C-2) och vägguttaget (bild C-3).
Slå på sändaren (bild C-4).
» De röda lysdioderna lyser.
5 Slå på hörlurarna (bild D-1).
» Den röda lysdioden lyser.
6 Justera volymen till en måttlig nivå (bild D-2).
3
Tabel versiune produs
Regiune
•
•
1
2
3
4
Instalaţi/înlocuiţi bateriile furnizate (Fig. B).
Conectaţi dispozitivul audio cu transmiţătorul (Fig. C-1).
Conectaţi adaptorul de alimentare la transmiţător (Fig. C-2) şi la priză (Fig. C-3).
Porniţi transmiţătorul (Fig. C-4).
» LED-urile roşii sunt aprinse.
5 Porniţi căştile (Fig. D-1).
» LED-ul roşu este aprins.
6 Reglaţi volumul la un nivel moderat (Fig. D-2).
Izejas sprie- Raidīšanas/uztveršanas frekvence
gums
Kreisā
austiņa
Kommentar
Frecvenţă purtătoare / recepţie
Stânga
Dreapta
Produktversionstabell
Region
Adaptermodellnummer
Inspänning/ Utspänning
frekvens
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Europa CM-3AD12004/00 100–240 V~
(utom
50/60 Hz
Storbritannien)
100-240 V~,
50/60 Hz
12 V, 400
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Storbri- CM-3AD12004/05 100–240 V~
tannien
50/60 Hz
Pentru asistenţă suplimentară pentru produse, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/welcome
Leverantör/Mottagningsfrekvens
Vänster
Höger
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
12 V,
400 mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/welcome
Lai saņemtu turpmāku produkta atbalstu, skatiet tīmekļa vietni www.philips.com/welcome
NL
1
RU
Wat zit er in de doos?
1
TR
Комплект поставки
1
Kutuda neler var
1) Hoofdtelefoon
2) Zender
1) Наушники
2) Передатчик
1) Kulaklık
2) Verici
3) AC/DC-adapter
4) Snelstartgids
3) Адаптер постоянного/переменного тока
4) Краткое руководство пользователя
3) AC/DC adaptör
4) Hızlı Başvuru Kılavuzu
5) Stereoadapterstekker (3,5 tot 6,3 mm)
5) Переходник 3,5 мм-6,3 мм (стерео)
5) 3,5 mm - 6,3 mm stereo adaptör fişi
6) 2 niet-oplaadbare AAA-batterijen (ZnCl)
6) 2 батарейки типа AAA (ZnCl)
6) 2 x AAA şarj edilemeyen pil (ZnCl)
2
2
2
Aan de slag
Начало работы
Opmerking
•
•
•
•
Примечание
Controleer of het voltage van de AC/DC-adapter overeenkomt met het voltage van het
stopcontact.
Het effectieve zendbereik is maximaal 7 meter, afhankelijk van omgevingsfactoren en beperkt
tot de zichtlijn van de zender.
Omdat infraroodlicht bestaat uit stralen van rechte lijnen, dient u de infraroodzender op
dezelfde hoogte of iets hoger dan de ontvangsthoogte van de infraroodhoofdtelefoon te
plaatsen.
Infraroodlicht met een hoge straling, zoals zonlicht en heldere binnenverlichting, kan het
audiosignaal verminderen en storing veroorzaken. Als u dergelijke problemen ervaart, dient u
het systeem op een donkerdere plek neer te zetten.
Invoervermogen/frequentie
Uitvoervermogen
Europa (m.u.v. CM-3AD12004/00 100 - 240 V, 50/60 Hz 12 V, 400
het Verenigd
mA
Koninkrijk)
het Verenigd
Koninkrijk.
CM-3AD12004/05 100 - 240 V, 50/60 Hz 12 V, 400
mA
•
Links
Rechts
2,3 MHz
2,8 MHz
2,3 MHz
2,8 MHz
Таблица данных версии продукта
Регион
Bereik-/ontvangstfrequentie
Ga voor meer productondersteuning naar www.philips.com/welcome
Номер модели
адаптера
Входное
напряжение/
частота
Выходное
напряжение
•
•
Левый
Правый
100-240 В~,
50/60 Гц
12 В,
400 мА
2,3 МГц
2,8 МГц
Великобритания
100-240 В~,
50/60 Гц
12 В,
400 мА
2,3 МГц
2,8 МГц
AC/DC adaptörün nominal geriliminin şebeke gerilimine uygun olduğundan emin olun.
Etkili iletim uzaklığı ortam koşullarına bağlı olarak maksimum 7 metre olup, vericinin görüş
alanıyla sınırlıdır.
Kızılötesi ışınlar düz bir çizgide hareket ettiğinden, kızılötesi vericiyi kızılötesi kulaklığın alım
yüksekliğiyle aynı seviyeye veya biraz daha yükseğe yerleştirin.
Güneş ışını ve parlak akkor lamba ışığı gibi yüksek kızılötesi ışık içerikleri, ses sinyalinin kalitesini
azaltabilir ve parazitlere neden olabilir. Bu tür bir sorunla karşılaşırsanız sistemi daha karanlık bir
alana taşıyın.
1
2
3
4
Birlikte verilen pilleri Takın/Değiştirin (Şekil B).
Ses cihazını vericiye bağlayın (Şekil C-1).
Güç adaptörünü vericiye (Şekil C-2) ve duvardaki sokete bağlayın (Şekil C-3).
Vericiye güç verin (Şekil C-4).
» Kırmızı LED’ler yanar.
5 Kulaklığa güç verin (Şekil D-1).
» Kırmızı LED yanar.
6 Sesi orta düzeye ayarlayın (Şekil D-2).
3
Ürün sürümü tablosu
Bölge
Adaptör tip numarası
Giriş gerilimi /
frekansı
Çıkış
gerilimi
Sol
Sağ
Avrupa
(İngiltere
hariç)
CM-3AD12004/00
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
2,8 MHz
İngiltere
CM-3AD12004/05
100-240V~,
50/60Hz
12V,
400mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Несущая частота/частота
приема
Европа
CM-3AD12004/00
(кроме
Великобритании)
CM-3AD12004/05
•
•
Taşıyıcı / Alım frekansı
Daha fazla ürün desteği için bkz.: www.philips.com/welcome
Информацию о поддержке устройства см. на веб-сайте www.philips.com/welcome
PL
1
•
3
Productversietabel
Adaptertypenummer
•
Убедитесь, что параметры напряжения адаптера постоянного/переменного тока
соответствуют напряжению в электросети.
Эффективный рабочий диапазон составляет максимум 7 метров, зависит от условий
среды и ограничен областью прямой видимости для передатчика.
Поскольку ИК-луч передается в пределах линии прямой видимости, поставьте ИКпередатчик на той же высоте или немного выше места расположения ИК-наушников.
Источники сильного ИК-излучения, такие как солнечный свет или яркое искусственное
освещение, могут ухудшить качество аудиосигнала и вызвать помехи. При
возникновении подобных проблем переставьте систему в более темное место.
Установите/замените входящие в комплект элементы питания (Рис. B).
Подключите аудиоустройство к передатчику (Рис. C-1).
Подключите адаптер питания к передатчику (Рис. C-2) и розетке электросети (Рис. C-3).
Включите передатчик (Рис. C-4).
» Загорятся красные индикаторы.
5 Включите наушники (Рис. D-1).
» Загорится красный индикатор.
6 Выберите средний уровень громкости (Рис. D-2).
Installeer/vervang de geleverde batterijen (afb. B).
Verbind het audioapparaat met de zender (afb. C-1).
Sluit de voedingsadapter aan op de zender (afb. C-2) en het stopcontact (afb. C-3).
De zender inschakelen (afb. C-4).
» De rode LED-lampjes branden.
5 Schakel de hoofdtelefoon in (afb. D-1).
» Het rode LED-lampje brandt.
6 Stel het volume in op een gemiddeld niveau (afb. D-2).
Regio
•
Not
1
2
3
4
1
2
3
4
3
Başlarken
SK
Zawartość opakowania
1
UK
Čo je v škatuli
1
Комплектація упаковки
1) Słuchawki
2) Nadajnik
1) Slúchadlá
2) Vysielač
1) Навушники
2) Передавач
3) Zasilacz AC/DC
4) Skrócona instrukcja obsługi
3) Adaptér striedavého prúdu (AC/DC)
4) Stručná úvodná príručka
3) Адаптер змінного/постійного струму
4) Короткий посібник
5) Przejściówka stereo 3,5 mm–6,3 mm
5) Koncovka adaptéra 3,5 mm na 6,3 mm stereo
5) 3,5-6,3 мм стереоадаптер
6) 2 baterie AAA (ZnCl)
6) 2 x nenabíjateľné batérie typu AAA (ZnCl)
6) 2 звичайні батареї типу AAA (ZnCl)
2
2
2
Czynności wstępne
Úvodné pokyny
Uwaga
•
•
•
•
Włóż/Wymień dołączone do zestawu akumulatory (rys. B).
Połącz urządzenie audio z nadajnikiem (rys. C-1).
Podłącz zasilacz do nadajnika (rys. C-2) i gniazdka elektrycznego (rys. C-3).
Podłącz nadajnik do źródła zasilania (rys. C-4).
» Czerwone wskaźniki LED świecą.
5 Podłącz słuchawki do źródła zasilania (rys. D-1).
» Czerwony wskaźnik LED świeci się.
6 Ustaw głośność na średnim poziomie (rys. D-2).
Tabela wersji produktu
Region
Numer typu
zasilacza
Europa
(oprócz
Wielkiej
Brytanii)
CM-3AD12004/00
Wielka
Brytania
CM-3AD12004/05
Napięcie
wejściowe /
częstotliwość
100–240 V~,
50/60 Hz
100–240 V~,
50/60 Hz
Napięcie
wyjściowe
12 V,
400 mA
12 V,
400 mA
Częstotliwość nośnej / transmisji
Lewa
Prawa
2,3 MHz
2,8 MHz
2,3 MHz
Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.
SHC1300_UM.indd 2
•
•
•
•
Uistite sa, že menovité napätie adaptéra striedavého prúdu zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky.
Efektívny dosah prenosu je maximálne 7 metrov, v závislosti od okolitých podmienok a pri
priamej viditeľnosti s vysielačom.
Keďže sa infračervené svetlo šíri priamočiaro, umiestnite infračervený vysielač do rovnakej výšky
alebo trochu vyššie, ako je výška príjmu infračervených slúchadiel.
Pri vysokej intenzite infračerveného svetla, napríklad zo slnečného svetla alebo jasného
žiarovkového interiérového osvetlenia, môže dochádzať k poklesu kvality zvukového signálu a
vzniku rušenia. Ak zaznamenáte takéto problémy, stačí presunúť systém na tmavšie miesto.
1
2
3
4
1
2
3
4
3
Примітка
Poznámka
Sprawdź, czy napięcie znamionowe zasilacza AC/DC jest zgodne z napięciem gniazdka
elektrycznego.
Skuteczny zasięg działania wynosi maksymalnie 7 metrów w zależności od warunków otoczenia
i jest ograniczony do pola widzenia w odniesieniu do nadajnika.
Wiązka podczerwieni przesyłana jest w linii prostej, dlatego nadajnik podczerwieni należy
umieścić na tej samej wysokości lub nieco wyżej niż odbiornik podczerwieni słuchawek.
Światło z dużą zawartością podczerwieni, np. promienie słoneczne oraz jasne oświetlenie
wewnątrz pomieszczenia, mogą pogorszyć sygnał audio i spowodować zakłócenia. Jeśli wystąpi
tego typu problem, wystarczy przenieść zestaw w ciemniejsze miejsce.
2,8 MHz
Початок роботи
•
•
•
•
Vložte alebo vymeňte dodané batérie (obr. B).
Pripojte zvukové zariadenie k vysielaču (obr. C-1).
Pripojte napájací adaptér k vysielaču (obr. C-2) a sieťovej zásuvke (obr. C-3).
Zapnite vysielač (obr. C-4).
» Červené diódy LED sa rozsvietia.
5 Zapnite slúchadlá (obr. D-1).
» Červená dióda LED sa rozsvieti.
6 Nastavte hlasitosť na strednú úroveň (obr. D-2).
1
2
3
4
3
3
Встановлення/заміна батарей із комплекту (мал. B).
Підключення аудіопристрою до передавача (мал. C-1).
Під’єднання адаптера живлення до передавача (мал. C-2) та розетки (мал. C-3).
Увімкнення передавача (мал. C-4).
» Світяться червоні світлодіоди.
5 Увімкнення навушників (мал. D-1).
» Світиться червоний світлодіод.
6 Налаштування рівня гучності (мал. D-2).
Tabuľka verzie produktu
Oblasť
Číslo typu adaptéra
Vstupné napä- Výstupné
tie/frekvencia napätie
Nosná frekvencia/frekvencia
príjmu
Ľavé
Pravé
Európa
(okrem
Spojeného
kráľovstva)
CM-3AD12004/00
100 – 240 V~, 12 V, 400
50/60 Hz
mA
2,3 MHz
2,8 MHz
Spojené
kráľovstvo
CM-3AD12004/05
100 – 240 V~, 12 V, 400
50/60 Hz
mA
2,3 MHz
Ďalšiu podporu pre tento výrobok získate na stránke www.philips.com/welcome
Перевірте, чи номінальна напруга адаптера змінного/постійного струму відповідає
напрузі в мережі.
Робочий діапазон становить щонайбільше 7 метрів, залежить від умов зовнішнього
середовища та обмежується лінією наведення на передавач.
Оскільки ІЧ-промені рухаються по прямій, розмістіть інфрачервоний передавач на тій
самій висоті, або й дещо вище, ніж висота прийому ІЧ-навушників.
Наявність великої кількості ІЧ-променів (наприклад, сонячне світло чи яскраве внутрішнє
освітлення) може призвести до погіршення аудіосигналу і створювати перешкоди. У разі
виникнення таких проблем просто перенесіть систему в темніше місце.
2,8 MHz
Таблиця версії виробу
Регион
Номер модели
адаптера
Входное Выходное
напряжение/ напряжечастота
ние
Несущая частота/частота
приема
Ліва
сторона
Права сторона
Європа (крім CM-3AD12004/00 100-240 В~,
Великобританії)
50/60 Гц
12 В,
400 мА
2,3 МГц
2,8 МГц
Великобританія CM-3AD12004/05 100-240 В~,
50/60 Гц
12 В,
400 мА
2,3 МГц
2,8 МГц
Для вирішення інших питань підтримки пристрою відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років.
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua
2010-10-22 13:27:43
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
InfraRed (IR) wireless
headphones
SHC1300
EN
DE
Hearing Safety
Gehörschutz
Seguridad auditiva
Danger
• To avoid hearing damage, limit the time you use the headphones at high volume and
set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter is the safe listening
time.
Achtung
• Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit
bei hoher Lautstärke. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die
Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.
Peligro
• Para evitar dañar la capacidad auditiva, procure limitar el uso de los auriculares con
volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen,
más corto es el tiempo seguro de escucha.
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:
Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase nicht
kontinuierlich erhöhen.
• Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen
können.
• In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung
kurzzeitig unterbrechen.
• Übermäßiger Schalldruck aus Ohr- und Kopfhörern kann Gehörschäden bewirken.
Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.
• Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
• Tenga cuidado de no subir constantemente el nivel del sonido mientras se adapta su oído.
• No suba el nivel del sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
• En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente
el uso.
• Una presión de sonido excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de audición.
Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)
1. Royal Philips Electronics fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al
igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales
electromagnéticas.
2. Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas
de salud y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos
legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento
en que se producen.
3. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no
perjudiciales para la salud.
4. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que
están destinados, según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente, será seguro
utilizarlos.
5. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales,
por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa
temprana en sus productos.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.
• Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
• Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your hearing adapts.
• Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s around you.
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
Electric-, Magnetic- and Electromagnetic Fields (EMF)
EN Important
DE Wichtig
ES
Importante
FR
Important
IT
Importante
NL Belangrijk
RU Важно
ES
1. Royal Philips Electronics manufactures and sells many products targeted at consumers, which,
like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic
signals.
2. One of Philips’ leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for
our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF
standards applicable at the time of producing products.
3. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health
effects.
4. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to
use according to scientific evidence available today.
5. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards,
enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its
products.
General information
• To prevent fire or shock hazard: Always keep this product dry. Do not expose it to excessive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
heat by heating equipment or direct sunlight.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
Do not allow your headset to be submerged in water.
To clean the product: Use a slightly dampened chamois cloth. Do not use cleansing agents
containing alcohol, spirits, ammonia or abrasives as they may harm the product.
Do not disassemble the product.
Transmission range: 7 meters maximum, depending on ambient conditions and restricted to
line of sight with relation to the transmitter.
Do not operate or store the product in a place where temperature is below 0°C (32°F) or
above 40°C (104°F) as this may shorten the battery life.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
The mains plug of AC/DC adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall
be readily operable.
Only use R03/AAA batteries (preferably Philips) with your headphones.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which
can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about
the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local
rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
Notice for the European Union
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, declares that the Philips InfraRed
(IR) wireless headphones SHC1300 is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This product has been designed, tested and
manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC.
ADAPTER
Region
Adapter typenumber
Input voltage
Output voltage
Voltage Input
Europe
(except U.K.)
CM-3AD12004/00
100-240V
12V 400mA
50/60Hz
U.K.
CM-3AD12004/05
100-240V
12V 400mA
50/60Hz
•
•
1. Royal Philips Electronics produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes
elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen
können.
2. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle
notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren
rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts
anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.
3. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu ver treiben, die keine
gesundheitlichen Probleme hervorrufen.
4. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass bei ordnungs- und
zweckgemäßem Gebrauch die Produkte von Philips sicher sind.
5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der inter nationalen EMF- und
Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der
Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.
Allgemeine Informationen
• Um das Risiko eines Stromschlags oder Brandgefahr zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stets trocken halten. Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder
direktes Sonnenlicht aus.
Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Gerät ab.
Tauchen Sie das Headset nicht in Wasser.
Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts, ein angefeuchtetes Ledertuch. Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten, da diese
das Gerät beschädigen können.
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
Übertragungsbereich: max. 7 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen und möglichen
Hindernissen zwischen Sender und Empfänger.
Das Gerät sollte nicht an Orten mit einer Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C betrieben
oder aufbewahrt werden, da dies die Akkulebensdauer verkürzen kann.
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
Der Netzstecker des AC/DC-Adapters dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung
muss frei zugänglich bleiben.
Verwenden Sie nur R03/AAA-Akkus (vorzugsweise Philips) für Ihre Kopfhörer.
Batterien (Batteriesatz oder Batterien eingelegt) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht,
Feuer oder ähnliches ausgesetzt werden.
Entsorgung Ihres alten Geräts
Dieses Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren
Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur separaten Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeräten in Ihrem Land.
Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie
Altgeräte nicht im Haushaltsabfall. Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Das Produkt enthält
Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (CEM)
Información general
• Para evitar incendios o descargas eléctricas: mantenga este producto siempre seco.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No exponga el aparato a temperaturas excesivamente altas, causadas por un sistema de
calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
No coloque sobre el dispositivo llamas sin protección, como velas encendidas.
No sumerja los auriculares en el agua.
Para limpiar el aparato: utilice una gamuza ligeramente mojada. No utilice ninguna solución de
limpieza que contenga alcohol, licores, amoniaco o compuestos abrasivos ya que podrían dañar
el aparato.
No desmonte el aparato.
Distancia de transmisión: máxima de 7 metros, dependiendo de las condiciones atmosféricas y
restringida a la línea de visión en relación al transmisor.
No utilice ni guarde el aparato en lugares con una temperatura inferior a 0 °C o superior
a 40 °C ya que puede reducir la duración de la vida de la batería.
No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
El enchufe de corriente del adaptador de CA/CC se utiliza como dispositivo de desconexión y
debe funcionar correctamente.
Sólo utilice pilas R03/AAA (preferiblemente Philips) con los auriculares.
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz
del sol, el fuego o similares.
Eliminación del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que
se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas
tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/
EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.
Cumpla la normativa local y no deseche los productos antiguos con la basura normal del hogar. La
correcta eliminación del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no
se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas, ya que un desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Al deshacerse de las pilas hay que prestar atención a los aspectos relacionados con el medio
ambiente.
Bei der Entsorgung von Akkus sind die entsprechenden Umweltvorschriften zu beachten.
Aviso para la Unión Europea
Hinweis für die Europäische Union
Por la presente, Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, declara que estos auriculares
inalámbricos por infrarrojos (IR) SHC1300 de Philips cumplen los requisitos fundamentales
y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Este producto ha sido diseñado,
probado y fabricado según la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones
(R&TTE) 1999/5/EC.
Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, erklärt hiermit, dass die kabellosen Philips
Infrarot-Kopfhörer SHC1300 die notwendigen Anforderungen und sonstigen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllen. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Specifications are subject to change
without notice.Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
V1.0
Saftety_SHC1300.indd 1
2010-10-22 13:29:26
FR
IT
NL
RU
Sécurité d’écoute
Sicurezza per l’udito
Gehoorbescherming
Правила безопасности при прослушивании
Danger
• Pour éviter des pertes d’audition, n’utilisez pas le casque à un volume élevé trop
longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus
la durée d’écoute non nuisible est courte.
Pericolo
• Per evitare danni all’udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un
livello sicuro per il volume. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che
rientra nei parametri di sicurezza.
Gevaar
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw hoofdtelefoon beter niet langdurig
op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig
geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.
Опасно!
• Чтобы избежать повреждения слуха, следует ограничить время прослушивания
на высокой громкости и устанавливать безопасный уровень громкости. Чем
выше уровень громкости, тем меньше время безопасного прослушивания.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation de vos écouteurs.
• Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
• Veillez à ne pas augmenter le volume en continu lorsque votre ouïe est en phase d’adaptation.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement les sons environnants.
• Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez l’utilisation dans des
situations potentiellement dangereuses.
• Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de
provoquer une perte d’audition.
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non
eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l’orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere momentaneamente
l’ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita
dell’udito.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend
raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de headset niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon kunnen gehoorbeschadiging
veroorzaken.
При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
• Устанавливайте при прослушивании умеренный уровень громкости, прослушивание
должно длиться в течение разумных периодов времени.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать
окружающие звуки.
• В потенциально опасных ситуациях соблюдайте осторожность или временно прерывайте
прослушивание.
• Высокий уровень звукового давления из головных наушников и наушников-вкладышей
может стать причиной потери слуха.
Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM)
1. Royal Philips Electronics fabrique et commercialise de nombreux produits destinés aux
consommateurs qui, comme tout appareil électronique, peuvent généralement émettre et
recevoir des signaux électromagnétiques.
2. L’un des principes commerciaux majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de
sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations
applicables et de respecter les normes relatives aux CEM applicables lors de la production des
produits.
3. Philips s’engage à développer, produire et commercialiser des produits n’ayant aucun effet
indésirable sur la santé.
4. Philips confirme que ses produits, s’ils sont manipulés correctement et conformément à l’usage
prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques
actuelles.
5. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière
de sécurité et de CEM, ce qui lui permet d’anticiper les développements à venir dans la
normalisation d’intégration de ses produits.
Informations générales
• Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, conservez toujours le produit dans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
un endroit sec. N’exposez pas le produit à une chaleur excessive causée par un appareil de
chauffage ou la lumière directe du soleil.
Aucune flamme nue, par exemple des bougies allumées, ne doit être placée sur l’appareil.
Ne plongez pas le casque dans l’eau.
Nettoyez le produit, à l’aide d’une peau de chamois légèrement humide. N’utilisez pas de
produits à base d’alcool, d’ammoniaque ou d’abrasif pour nettoyer le produit, au risque de
l’endommager.
Ne démontez pas le produit.
Plage de transmission : 7 mètres maximum, en fonction des conditions ambiantes et de la
visibilité directe par rapport à l’émetteur.
N’utilisez ou ne rangez pas le produit dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C
ou supérieure à 40 °C. Cela pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.
Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
La fiche d’alimentation de l’adaptateur secteur doit rester facilement accessible car elle est
utilisée comme dispositif de sectionnement.
Utilisez uniquement des piles R03/AAA (Philips de préférence) avec votre casque.
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur
excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué à l’aide de matériaux et composants de haute qualité,
recyclables et réutilisables. Le symbole en forme de poubelle barrée sur un produit indique
que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou
électroniques. Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens
produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit
permet de protéger l’environnement et la santé.
Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/CE qui
ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Renseignez-vous sur les
réglementations locales concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut
citoyenne des piles permet de protéger l’environnement et la santé.
Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux de la mise au rebut de
la batterie.
Avertissement pour l’Union européenne
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, déclare que ce casque
infrarouge (IR) sans fil SHC1300 Philips est conforme aux exigences principales et aux
autres dispositions per tinentes de la Directive 1999/5/EC. Ce produit a été conçu, testé et
fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/EC.
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (EMF)
1. Royal Philips Electronics produce e distribuisce al dettaglio diversi prodotti e apparecchi
elettronici che emettono e ricevono segnali elettromagnetici.
2. Uno dei principi aziendali cardine di Philips prevede l’adozione di tutte le misure sanitarie
e di sicurezza necessarie al fine di assicurare la conformità dei propri prodotti ad ogni
regolamentazione e standard EMF in vigore al momento della produzione dell’apparecchio.
3. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno
effetti negativi sulla salute.
4. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi
sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.
5. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali.
In questo modo, è in grado di anticipare i risultati della standardizzazione e di garantirne
l’integrazione nei propri prodotti.
Informazioni generali
• Per ridurre il rischio di incendi o di shock elettrici: mantenere il prodotto sempre asciutto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non esporlo a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce
solare diretta.
Non collocare sull’unità sorgenti di fiamme non protette, come le candele.
Evitare di immergere le cuffie in acqua.
Per pulire il prodotto: utilizzare un panno in camoscio leggermente umido. Non utilizzare
agenti detergenti che contengano alcol, derivati dell’alcol, ammoniaca o sostanze abrasive,
poiché possono danneggiare il prodotto.
Non smontare il prodotto.
Portata di trasmissione: massimo 7 metri a seconda delle condizioni dell’ambiente e limitata alla
linea dell’orizzonte con il trasmettitore.
Non utilizzare o riporre in luoghi con temperatura inferiore a 0°C (32°F) o superiori a 40°C
(104°F), poiché ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
Evitare che l’apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.
La spina principale dell’adattatore CA/CC viene utilizzata come dispositivo di scollegamento e
deve quindi essere sempre facilmente accessibile.
Per le cuffie usare solo batterie R03/AAA (preferibilmente Philips).
Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
•
•
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (“EMF”)
1. Royal Philips Electronics maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere
elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten
beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen
dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat
onze producten worden vervaardigd.
3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen
die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden
aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de
publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen,
wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn
producten.
Algemene informatie
• Voorkom vuur en elektrische schokken: zorg dat het apparaat te allen tijde droog blijft. Stel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
Zorg dat uw headset niet in water wordt ondergedompeld.
Voor het reinigen van het product: gebruik een licht vochtige zeem. Gebruik geen
reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten, want deze
kunnen het product beschadigen.
Demonteer het product niet.
Zendbereik: maximaal 7 meter, afhankelijk van omgevingsfactoren en beperkt tot de zichtlijn
van de zender.
Gebruik of bewaar het product niet bij een temperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.
Dit kan de levensduur van de batterij verkorten.
Zorg dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
De stekker van de AC/DC-adapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen. Zorg
ervoor dat de stekker goed toegankelijk is.
Gebruik alleen R03/AAA-batterijen (bij voorkeur van Philips) voor uw hoofdtelefoon.
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge
temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
Smaltimento di vecchi prodotti
Verwijdering van uw oude product
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che
possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone
dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2002/96/CE. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella
zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento
dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti unitamente ai normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
EC e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali
relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/
EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de
lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u
oude producten correct verwijder t, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de
juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
È necessario prestare attenzione all’impatto ambientale che può avere lo smaltimento
delle batterie.
Comunicazione per l’Unione Europea
Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, certifica con la presente che queste cuffie
wireless Philips SHC1300 a infrarossi (IR) sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre
disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE. Questo dispositivo è stato ideato, testato e
prodotto nel rispetto della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.
Bij het verwijderen van de batterijen dient het milieu in acht te worden genomen.
Mededeling voor Europese Unie
Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, verklaar t hierbij dat de Philips infrarood
(IR) draadloze hoofdtelefoon SHC1300 voldoet aan de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd
volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.
Электрические, магнитные и электромагнитные поля (ЭМП)
1. Компания Royal Philips Electronics производит и продает различные изделия
потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны
излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из главных принципов компании Philips является применение всех мер
безопасности для соответствия всем правовым требованиям и стандартам в отношении
ЭМП, действующим на момент производства изделия.
3. Компания Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не
оказывающие отрицательного воздействия на здоровье.
4. Компания Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании
в указанных целях изделия являются безопасными в соответствии с современными
научными данными.
5. Компания Philips активно участвует в разработке международных стандартов в
отношении ЭМП и стандартов безопасности, что позволяет заранее внедрять новые
производственные требования в области стандартизации.
Общая информация
• Предотвращение возгорания и поражения электрическим током. Не подвергайте
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
изделие воздействию воды. Изделие не должно подвергаться чрезмерному нагреванию
от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
На изделие нельзя ставить источники открытого пламени, например, зажженные свечи.
Не погружайте наушники в воду.
Очистка изделия. Для очистки изделия пользуйтесь влажной замшевой тканью. Не
пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак или абразивные
средства, так как они могут повредить изделие.
Не разбирайте данное изделие.
Рабочий диапазон: максимум 7 метров (в зависимости от условий среды, ограничен
областью прямой видимости для передатчика).
Рабочая температура и температура хранения должны соответствовать следующим
значениям: от 0°C до 40°C. Несоблюдение температурного режима хранения и работы
может стать причиной сокращения срока службы аккумулятора.
Запрещается подвергать изделие воздействию воды.
Если вилка адаптера AC-DC используется для отключения изделия, доступ к ней должен
оставаться свободным.
Для наушников используйте только батареи R03/AAA (предпочтительно производства
Philips).
Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или встроенный аккумулятор)
чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Утилизация отслужившего оборудования
Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и
компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.
Маркировка изделия значком с изображением перечеркнутого мусорного бака
означает, что изделие попадает под действие директивы 2002/96/EC. Для утилизации
электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе
раздельного сбора отходов.
Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте
отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация
отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Изделие оснащено батареями,
которые подпадают под действие директивы 2006/66/EC и не подлежат утилизации
вместе с бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей.
Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую
среду и здоровье человека.
Особое внимание должно уделяться экологическим аспектам утилизации
аккумуляторов.
Примечание для Евросоюза
Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, настоящим заявляет, что беспроводные
инфракрасные (“ИК”) наушники SHC1300 Philips соответствуют основным
требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/EC. Изделие
разработано, произведено и протестировано в соответствии с положениями директивы о
радио-и телекоммуникационном терминальном оборудовании (R&TTE) 1999/5/EC.
Saftety_SHC1300.indd 2
2010-10-22 13:29:31