‫‪Arabic‬‬
‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬
‫ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻮﺻﻒ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﻗﻢ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﻻﺳﻢ‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‪ /‬ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺰﻟﻖ‬
‫‪4‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ‪DPI‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫ﺃﺿﻐﻂ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ‬
‫ﺃﺿﻐﻂ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻳﻤﻦ‬
‫ﺃﺿﻐﻂ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺣﺮﻙ ﻟﻠﺰﻟﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪،‬‬
‫ﺍﻷﺳﻔﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟ ‪(Vista.‬‬
‫‪ .1‬ﻧﻘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫‪ .2‬ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﻤﺪﺓ ‪ 3‬ﺛﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ ‪DPI‬‬
‫ﺃﺧﻀﺮ‪ / 400 dpi :‬ﺍﻷﺳﺎﺱ‪800 dpi :‬‬
‫ﺃﺣﻤﺮ‪ / 1200 dpi :‬ﺃﺻﻔﺮ‪1600 dpi :‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪No. Name Function‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ‪FCC‬‬
‫ﺇﻥ ﻩﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ‪ .FCC‬ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﻦ‪:‬‬
‫)‪ (1‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻀﺮﺓ ﻭ)‪ (2‬ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ﻩﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻮﺟﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻨﻒ )‪ (B‬ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ‪ .FCC‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﺁﻮﺭﺓ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺁﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻩﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺁﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺁﻴﺒﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺗﻀﺮ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ‪ .‬ﺁﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺁﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﺁﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﺇﻥ ﺁﺎﻥ ﻩﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬
‫ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﺧﻼ ﻣﻀﺮﺍ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺛﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ‬
‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺁﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬
Bulgarian
Функции и индикатори
Вижте по-долу за описания на функциите на бутоните на мишката.
No. Name Function
1
1 Ляв бутон
Натиснете, за да активирате функцията на левия бутон
2 Десен бутон Натиснете, за да активирате функцията на десния бутон
3
Среден бутон /
Колелце за движение
Натиснете, за да активирате функцията на средния бутон,
и местете курсора нагоре, надолу, наляво и надясно
(съвместим с Vista).
4
Горен бутон
1. Еднократно кликване за превключване на приложение
2. Да се задържи за 3 сек., докато цветът се смени за превключване на DPI
5 DPI Индикатор
Зелен:400 dpi/По подразбиране: 800 dpi
Червен:1200 dpi /Оранжев: 1600 dpi
2
3
4
5
Изявление на FCC – Федерална комисия по комуникации
Това устройство изпълнява изискванията на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на
следните две условия:
(1) това устройство може да не причини вредно смущение, и (2) това устройство трябва да приеме всяко
получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелана операция.
Това оборудване е тествано и е установено, че съответства на ограниченията за цифрово устройство
от клас В, според част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения имат за цел да предоставят подходяща
защита срещу вредно смущение при инсталация в домашни условия.
Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано
и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредно смущение на радио комуникации.
Няма гаранция, обаче, че в дадена инсталация няма да се появи смущение. Ако това оборудване
причинява вредно смущение на радио и телевизионно приемане, което може да бъде определено с
изключване и включване на оборудването, потребителят е насърчен да се опита да коригира смущението
чрез една или повече от следните мерки:
- Да преориентира или премести приемната антена.
- Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
- Да свърже оборудването към изход на електрическа верига, различна от тази, към която е свързан
приемникът.
Chinese
功能和指示器
下面是鼠标按键功能的描述。
编号
名称
功能
1 左键 按下激活左键功能
2
右键
按下激活右键功能
3
中间 按键/滚轮
按下激活中间按键功能,向上、
向下、向左和向右滚动(兼容 Vista)。
4
顶端按键
1. 单击切换应用程序
2. 按住 3 秒钟,直到颜色变为 DPI 切换
5
DPI 指示器
绿色:400 dpi/默认:800 dpi
红色:1200 dpi/橙色:1600 dpi
1
2
3
4
5
FCC 声明
该设备符合 FCC 规程第 15 部分的要求。设备运行必须符合以下两个条件:
(1) 该设备不会产生有害干扰,(2) 该设备必须能够承受所有接收到的干扰,包括可能会造成未知操作的干
扰。
该设备经测试符合 FCC 规程第 15 部分规定的 B 类数字设备的要求限制。 这些限制旨在为家用安装提
供防止有害干扰的合理保护。 该设备会产生、使用和辐射无线电频率能量,如果未按照使用说明安装和
使用,可能会对无线通讯造成有害干扰。 但是,不保证在特殊安装情况下不产生干扰。如果此设备确实
对无线电或电视接收产生了有害干扰(可通过打开和关闭设备来确定),建议用户采取以下一种或多种措
施消除干扰:
- 重新调整或放置接收电线的朝向和位置。
- 增加该设备和接收器之间的间隔。
- 请使该设备与接收器使用不同的电源插座。
Czech
Funkce a kontrolky
V následující části jsou uvedeny popisy funkcí tlačítek myši.
Bezejmenná 1 Levé tlačítko 2 Pravé tlačítko Funkce
1
Stiskem dojde k aktivaci funkce levého tlačítka.
2
3
Stiskem dojde k aktivaci funkce pravého tlačítka.
4
3
Střední
Tlačítko /
rolovací kolečko
Stiskem dojde k aktivaci funkce prostředního
tlačítka a následným pohybem dojde k posouvání
obsahu směrem nahoru, dolů, doleva a doprava
(Kompatibilní s Windows Vista).
5
4
Horní tlačítko
1. Jedním klepnutím dojde k aktivaci přepínání aplikací.
2. Podržením po dobu 3 sekund dojde ke změně
barvy a rozlišení.
5
Zelená: 400 dpi / výchozí: 800 dpi
Červená: 1 200 dpi / oranžová: 1 600 dpi
Kontrolka rozlišení senzoru
Prohlášení úřadu FCC
Toto zařízení je vyrobeno v souladu s částí 15 pravidel komise FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma
podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně
rušení, které může způsobit nechtěnou funkci.
Tento přístroj byl testován a splnil omezení pro digitální zařízení třídy A, na základě části 15 pravidel FCC.
Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytla přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obydlených
prostorech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na radiových frekvencích. Pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s příslušnými pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací.
Nelze ovšem poskytnout záruku, že při určitých způsobech instalace nedojde ke vzniku rušení. Pokud tento
přístroj bude rušit rozhlasový či televizní příjem, což lze zjistit zapnutím a vypnutím přístroje, doporučuje se,
aby se uživatel pokusil rušení odstranit jedním z následujících opatření:
- Změnit nasměrování nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit přístroj do zásuvky napájené jiným okruhem než přijímač.
Danish
Funktioner & indikatorer
Se beskrivelse af museknapfunktionerne i det følgende.
Nr. Navn 1 Venstre knap 2 Højre knap Funktion
1
Tryk for at aktivere venstre knapfunktion
2
3
Tryk for at aktivere højre knapfunktion
4
3
Midterste knap / rullehjul
Tryk for at aktivere den midterste knap og bevæg
den for at rulle opad, nedad, til venstre og højre
(kompatibel med Vista).
5
4
Øverste knap
1. Enkeltklik for at skifte anvendelse
2. Holdes i 3 sek. indtil farveskift for DPI-kontakt
5 DPI-indikator
Grøn:400 dpi/Standard: 800 dpi
Rød:1200 dpi/Orange: 1600 dpi
FCC-erklæring
Denne enhed er i overensstemmelse med FCC-reglerne, del 15. Driften skal opfylde følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget
forstyrrelse, også forstyrrelse, der kan forårsage uønsket funktion.
Dette udstyr er testet, hvorved det er konstateret, at det overholder grænserne for digitalt udstyr i Klasse B,
jf. FCC-reglerne, del 15. Formålet med disse grænser er at give rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse
i en beboelsesinstallation. Dette udstyr danner, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke
installeres og anvendes efter anvisningerne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse i radioforbindelser. Der
er imidlertid ingen garanti for, at der ikke forekommer forstyrrelse i en bestemt installation. Hvis dette udstyr
forårsager en skadelig forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at tænde eller slukke
for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere forstyrrelsen på én eller flere af følgende måder:
- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret i en kontakt til et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
Dutch
Functies & Indicatoren
Zie voor de beschrijving van de muisknopfuncties hieronder.
Nr.
Naam Functie
1
Linkerknop Druk op de linkerknop om de functie te activeren
2
Rechterknop 1
2
3
Druk op de rechterknop om de functie te activeren
4
3
Middelste
knop/ scrollwiel
Druk op de middelste knop om de functie te activeren en
beweeg deze om omhoog, omlaag, naar links en rechts te
scrollen (compatibel met Vista).
5
4
Bovenste knop
1. Enkele klik voor schakelen tussen toepassingen
2. 3 sec ingedrukt houden totdat de kleur van de
DPI-schakelaar verandert
5
DPI Indicator
Groen:400 dpi/Standaard:800 dpi
Rood:1200 dpi /Oranje:1600 dpi
FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking voldoet derhalve aan
de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen
accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de bepalingen voor een digitaal apparaat,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt
radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding
geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter
geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer deze
apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en
aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen:
- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
English
Functions & Indicators
See the following for descriptions of the mouse button unctions.
No.
Name
Function
1
2
3
1
Left Button
Press to activate the left button function
2
Right Button
Press to activate the right button function
4
3
Middle Button /
Scroll Wheel
Press to activate the middle button
function, and move to scroll up, down, left and right
(Vista compatible).
5
4
Top Button
1. Single Chick for Application Switch
2. To hold for 3 secuntil color change for DPl Switch
5
DPI-indikator
Green: 400 dpi/Default: 800 dpi
Red: 1200 dpi/Orange: 1600 dpi
FCC Statement
This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
French
Fonctions et indicateurs
Voir ci-dessous pour une description des fonctions des boutons de la souris
N° Nom
Fonction
1 Bouton de gauche Appuyer pour activer la fonction du bouton de gauche
2 Bouton de droite 1
2
3
Appuyer pour activer la fonction du bouton de droite
4
3
Bouton central/
molette
Appuyer pour activer la fonction du bouton central
et déplacer pour faire défiler vers le haut, le bas,
la gauche et la droite (compatible Vista).
5
4
Bouton du dessus
1. Un clic pour un basculement entre applications
2. Maintenir enfoncé pendant 3 s, jusqu’à ce que le commutateur DPI change de couleur
5
Indicateur DPI
Vert : 400 dpi/Par défaut : 800 dpi
Rouge : 1200 dpi /Orange : 1600 dpi
Déclaration FCC
Cet appareil est conforme au chapitre 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes :
(1) cet appareil ne doit être à l’origine d’aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris celles qui pourraient engendrer des effets non désirés.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B
telles que définies dans le chapitre 15 des règles FCC. Lesdites limites sont destinées à fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé
et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles dans les
communications radio. Toutefois, nous ne pouvons garantir l’absence de toute interférence. Si cet équipement
provoque des interférences avec la réception d’un poste de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé
en mettant l’équipement hors puis sous tension, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger ce problème
en appliquant l’une des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
- Brancher l’équipement à une prise située sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est
German
Funktionen & Anzeigen
Beschreibung der Tastenfunktionen der Maus:
No. Name
1
Linke Taste 2 Rechte Taste Function
1
Drücken Sie, um die Funktion der linken Taste zu aktivieren
2
3
Drücken Sie, um die Funktion der rechten Taste zu aktivieren
4
3
Mittlere Taste
/Scroll Wheel
Drücken Sie, um die Funktion der mittleren Taste zu
aktivieren und bewegen Sie sie, um nach oben, unten,
links und rechts zu scrollen (Vista kompatibel).
5
4
Obere Taste
1. Einmaliges Klicken zum Umschalten der Anwendungen
2. Halten Sie die Taste für 3 Sek. gedrückt, bis der Farbwechsel
zum Umstellen der DPI-Einstellungen erfolgt.
5 DPI-Anzeige
Grün:400 dpi/Standard: 800 dpi
Rot:1200 dpi /Orange: 1600 dpi
FCC-Erklärung
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen
aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten
eines digitalen Geräts der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen
Interferenzstörungen in Wohnräumen.
Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der
Hochfrequenzübertragung kommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten
Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen
verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen,
mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beseitigen:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
Greek
Λειτουργίες & ενδείξεις
Για τις περιγραφές των λειτουργιών των κουμπιών του ποντικιού βλέπε παρακάτω.
Αρ.
Όνομα
Λειτουργία
1
Αριστερό κουμπί Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του
αριστερού κουμπιού
2
Δεξί κουμπί Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του δεξιού
κουμπιού
3
Μεσαίο κουμπί /
ροδάκι κύλισης
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του
μεσαίου κουμπιού και μετακινήστε το για κύλιση προς
τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (συμβατό με Vista).
1
2
3
4
5
4
Επάνω κουμπί
1. Στιγμιαίο πάτημα για αλλαγή εφαρμογής
2. Παρατεταμένο πάτημα επί 3 δευτ. έως ότου αλλάξει το
χρώμα του διακόπτη DPI
5 νδειξη DPI
Πράσινο χρώμα: 400 dpi/Προεπιλογή:800 dpi
Κόκκινο χρώμα: 1200 dpi /Πορτοκαλί χρώμα:1600 dpi
Δήλωση επιτροπής FCC
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο
προϋποθέσεις:
(1) η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να είναι σε
θέση να δεχθεί οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν
μη επιθυμητή λειτουργία.
Ο παρών εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β,
σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της επιτροπής FCC. Τα όρια αυτά έχουν οριστεί για να παρέχουν εύλογη
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένη περιοχή. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί
και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν
είναι βέβαιο ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός
προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να
προσδιοριστεί από την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να
επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα από τα παρακάτω μέτρα:
- Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση που χωρίζει τον εξοπλισμό από το δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Hungarian
Funkciók, kijelzők
A következőkben az egérgombok funkciói láthatók.
Sz. Név Funkció
1 Bal gomb Lenyomásával a bal egérgomb-funkció aktiválódik
2 Jobb gomb Lenyomásával a jobb egérgomb-funkció aktiválódik
1
3
Középső
Lenyomásával a középső egérgomb-funkció aktiválódik,
gomb/gördítőkerék forgatásával pedig felfelé, lefelé, jobbra és balra
görgethet (Vista-kompatibilis).
4
Felső gomb
1. Egy kattintással alkalmazásváltás
2. 3 másodperces nyomvatartással színváltozás a
DPI-kapcsolóhoz
5 DPI kijelző
Zöld: 400 dpi/Alapértelmezett: 800 dpi
Piros: 1200 dpi/Narancs: 1600 dpi
2
3
4
5
FCC-nyilatkozat
A jelen készülék megfelel az FCC-szabályozás 15. fejezetének. A megfelelőség előfeltétele a következő két
körülmény:
(1) a jelen készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a jelen készüléknek ki kell bírni bármilyen külső
interferenciát, azon interferenciákat is beleértve, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.
A jelen berendezés bevizsgálása igazolta, hogy megfelel a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeknek az FCC-szabályozás 15. fejezete szerint. E határértékek megállapításánál a káros interferenciák
elleni, lakókörnyezetben történő megfelelő védettség igényeit vették alapul. A jelen berendezés
rádiófrekvenciás energiát generál, használ, és sugározhat ki. Amennyiben nem az útmutatásoknak megfelelően
telepítik és használják, akkor a rádiótávközlésre nézve káros interferenciát okozhat. Nem garantálható
azonban, hogy egy adott telepítésnél nem léphet fel interferencia. Amennyiben a jelen berendezés a ki- és
bekapcsolásával igazolható módon a rádió- vagy televíziós vételre nézve káros interferenciát okoz, akkor a
felhasználó az alábbi intézkedésekkel próbálkozhat kiküszöbölni azt:
- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- A berendezést ne ugyanahhoz a körhöz csatlakoztassa, amelyhez a vevőt.
Italian
Funzioni & Indicatori
Leggere le informazioni seguenti per le descrizioni delle funzioni dei tasti del mouse.
N°
1 Funzione
Tasto sinistro Nome
1
Premere per attivare la funzione tasto sinistro
2
3
2 Tasto destro Premere per attivare la funzione tasto destro
4
3
Medio Tasto/
Rotella di scorrimento
Premere per attivare la funzione tasto medio e
muovere per scorrere verso l’alto, il basso,
sinistra e destra (compatibile con Vista).
5
4
Tasto superiore
1.Clic singolo per accensione dell’applicazione
2.Trattenere per 3 secondi finché il colore cambia
per il DPI switch
5
Indicatore DPI Verde: 400 dpi/Default:800 dpi
Rosso: 1200 dpi/Arancione:1600 dpi
Dichiarazione FCC
Il presente apparecchio è conforme alla sezione 15 delle Regolamentazioni FCC. L’utilizzo è soggetto alle due
seguenti condizioni:
(1) il presente apparecchio non dovrà causare interferenze dannose, e (2) il presente apparecchio dovrà
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, ivi incluse le interferenze che potrebbero causare utilizzi indesiderati.
Il presente apparecchio è stato testato e riconosciuto conforme alle limitazioni stabilite per un apparecchio
digitale di Classe B, relative alla sezione 15 delle Regolamentazioni FCC. Tali limiti sono stati fissati per fornire
una protezione ragionevole contro eventuali interferenze dannose in un’installazione abitativa. Il presente
apparecchio genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza, pertanto, se non viene installato e
utilizzato in conformità con le relative istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni
radio. Tuttavia, non è possibile accertare che nessuna interferenza si possa verificare in una particolare
installazione. Qualora il presente apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di trasmissioni radio
o televisive, che possano essere riscontrate spegnendo e accendendo l’apparecchio, si raccomanda l’utente di
provare a correggere l’interferenza seguendo una o più fra le misure seguenti:
- Ri-orientare o riposizionare l’antenna ricevente.
- Distanziare ulteriormente l’apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l’apparecchio a una presa di un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
Korean
기능 및 표시
1
2
1
왼쪽 버튼
왼쪽 버튼 기능을 활성화 할 때 누른다.
2
오른쪽 버튼
오른쪽 버튼 기능을 활성화 할 때 누른다.
3
중간 버튼/
스크롤 휠
중간 버튼 기능을 활성화하고 스크롤을 상하좌우로
움 직 이 고 자 할 때 누 른 다 (비 스 타 호환 가 능 ).
4
4
상부 버튼
1.애 플 리 케 이 션 스 위 치 : 한 번 클 릭한 다 .
2.DPI 스 위 치 : 색 상 이 변 경 될 때 까 지 3초 간 누 른 다 .
5
5
DPI 표시 라이트
녹 색 : 400 dpi/ 디 폴 트 : 800 dpi
적 색 : 1200 dpi / 주 황 색 : 1600 dpi
3
FCC(미국 연방통신위원회) 설명
이 기기는 FCC 규정 제 15부 의 내 용 을 준 수 한 다 .기 기 작 동 은 다 음 의 두 조 건 을 따 른 다 .
(1) 이 기 기는 치명적 간섭현 상 을 야 기 하 지 않 으 며 , (2) 원 치 않 는 작 동 을 포 함 한 간 섭 현 상 을 수 신 할 경 우 , 이
를 받아들인다.
이 기기는 테스트를 거쳤으며 , FCC 규 정 제 15부 에 규 정 된 ‘
디 지 털 기 기 등 급 B’
의 제한사항을 준수하는 것으
로 밝혀졌다.이러한 제한사 항 은 가 정 용 으 로 설 치 된 기 기 에 서 치 명 적 간 섭 현 상 이 발 생 하 는 것 을 차 단 하 기
위해 작성되었다.이 기기는 사 용 가 능 하 며 , 무 선 주 파 수 에 너 지를 방 출 할 수 있 다 .설 명 서 에 따 라 설 치 및 사
용하지 않을 경우 무선 통신 에 치 명 적 간 섭 현 상 을 발 생 시 킬 수 도 있 다 .그 러 나 간 섭 현 상 의 완 벽 한 차 단 을 보
장하는 특수한 설치방법은 없 다 .이 기 기 의 전 원 을 켜 고 끌 때 라 디 오 나 텔 레 비 전 수 신 이 간 섭 현 상 을 일 으 킬
경우, 사용자는 다음 방법에 따 라 간 섭 현 상 을 해 결 할 수 있 다 .
- 수신 안테나를 조절하거나 위 치 를 바 꾼 다 .
- 기기를 수신기로부터 먼 곳 에 놓 는 다 .
- 수신기 가 연결된 회로가 아 닌 다 른 콘 센 트 에 기 기 를 연 결 한 다.
Polish
Funkcje i wskaźniki
Poniżej znajduje się opis funkcji przycisków myszy.
1 2 Lewy przycisk Prawy przycisk
Naciśnij, aby uaktywnić funkcję lewego przycisku
1
Naciśnij, aby uaktywnić funkcję prawego przycisku
2
3
3
Środkowy
przycisk/
rolka przewijania
Naciśnij, aby uaktywnić funkcję środkowego przycisku i porusz, aby przewijać w dół, w lewo i prawo
5
(zgodność z systemem Vista)
4
Górny przycisk
1. Pojedyncze kliknięcie powoduje przełączenie
między aplikacjami
4
2. Przytrzymaj przez 3 sekund, aż zmieni się kolor i DPI
5
Wskaźnik DPI
Zielony: 400 dpi/domyślnie: 800 dpi
Czerwony: 1200 dpi/pomarańczowy: 1600 dpi
Oświadczenie FCC
Urządzenie spełnia wymagania opisane w części 15 zasad FCC. Użytkowanie zależy od dwóch warunków:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) Urządzenie musi przyjmować zakłócenia, w tym
także zakłócenia wywołujące niepożądane działanie.
To urządzenie przebadano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie
z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi
zakłóceniami podczas korzystania z urządzenia w obszarze mieszkalnym. Urządzenie generuje i emituje
promieniowanie radiowe oraz korzysta z niego, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i
wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie
ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią po przeprowadzeniu określonej instalacji. Jeśli urządzenie
powoduje pogorszenie jakości odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i
wyłączenie urządzenia, zaleca się usunięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:
- przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny
- zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem
- podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Portuguese
Funções & indicadores
Consulte as seguintes descrições para saber as funções dos botões do rato.
N.°
Nome Função
1 Botão esquerdo Pressionar para activar a função do botão esquerdo
2 Botão direito Pressionar para activar a função do botão direito
1
3
Botão central/ Pressionar para activar a função do botão central,
roda de deslocamento e para deslocar para cima ou para baixo, para a
esquerda e para a direita (compatível com Vista)
2
3
4
5
4
Botão superior 1. Clique único para mudar de aplicação
2. Pressionar durante 3 seg. até à mudança de cor
para alterar o valor DPI
5
Indicador DPI Verde:400 dpi/por defeito:800 dpi
Vermelho:1200 dpi /cor-de-laranja:1600 dpi
Declaração FCC
Este aparelho está em conformidade com as regras de funcionamento da FCC, parte 15, e está sujeito às
seguintes duas condições:
(1) este aparelho não pode causar interferências prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Este aparelho foi testado em conformidade com os limites estabelecidos para a Classe B de aparelhos digitais,
de acordo com a parte 15 das regras FCC. Estes limites foram estabelecidos para oferecer uma protecção
aceitável contra interferências prejudiciais em instalações domésticas. Este aparelho gera, utiliza e pode emitir
energia de radiofrequências, e se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode
causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não
ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este aparelho causar interferências prejudiciais na
recepção de rádio ou televisão, o que facilmente pode ser detectado ao ligar e desligar o aparelho, aconselhase o utilizador de tentar corrigir esta situação aplicando uma ou mais das seguintes medidas:
- reorientar ou recolocar a antena de recepção;
- aumentar a distância entre o aparelho e o receptor;
- conectar o aparelho a uma tomada pertencente a um circuito eléctrico diferente daquele a que está ligado o
receptor.
Romanian
Funcţii şi indicatoare
Citiţi următoarele pentru descrierea funcţiilor butoanelor mouse-ului.
Nr. Nume 1 Buton stânga 2 Buton dreapta Funcţie
1
Apăsaţi pentru a activa funcţia butonului stânga
2
3
Apăsaţi pentru a activa funcţia butonului dreapta
4
3
Mijloc Butonul/
Rotiţa de defilare
Apăsaţi pentru a activa funcţia butonului din mijloc
şi treceţi la derulare în sus, în jos, la stânga şi la
dreapta (compatibil Vista).
5
4
Butonul superior
1. O singură apăsare pentru comutarea între aplicaţii
2. A se menţine apăsat pentru 3 secunde până la
schimbarea culorii pentru comutatorul DPI
5 Indicator DPI
Verde: 400 dpi/Valoare implicită: 800 dpi
Roşu: 1200 dpi /Portocaliu 1600 dpi
Declaraţia privind compatibilitatea cu reglementările FCC (Comisia Federală pentru
Comunicaţii)
Acest dispozitiv este conform cu capitolul 15 din Regulamentele FCC. Funcţionarea sa se supune următoarelor
două condiţii:
(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că îndeplineşte limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B,
în conformitate cu capitolul 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o instalare de tip rezidenţial. Acest echipament generează,
foloseşte şi poate emite energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor,
poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că nu vor
apărea interferenţe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei
radio sau TV, lucru care poate fi determinat oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este sfătuit să încerce
să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Russian
Функции и индикаторы
Описание функций кнопок мыши.
No. Name Function
1 Левая кнопка Нажмите для активации функций левой кнопки
2
Правая кнопка
1
Нажмите для активации функций правой кнопки 3
Средняя кнопка Нажмите для активации функций средней кнопки
/Колесо прокрутки и прокручивайте его в четырех направлениях: вверх,
вниз, налево и направо. (совместимость с Vista).
4
Верхняя кнопка 1. Одинарный щелчок для переключения
прикладных программ
2. Держите 3 секунд пока цвет не поменяется
для переключения DPI
5
Индикатор DPI Зеленый: 400 dpi / Стандарт: 800 dpi
Красный:1200 dpi / Оранжевый: 1600 dpi
Заявление ФКС (FCC Statement)
Данное устройство соответствует Части 15 Правил ФКС. Работа устройства должна отвечать следующим
двум условиям: (1) данное устройство не должно создавать недопустимые помехи; (2) данное
устройство должно быть устойчиво к любым внешним помехам, включая те, которые могут вызвать
кратковременное нарушение его работы.
Данное устройство испытано и признано соответствующим ограничениям, действующим для
цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии связи (США).
Эти ограничения введены с целью обеспечения надежной защиты от недопустимых помех в месте
эксплуатации устройства. Данное устройство генерирует, использует и может излучать высокочастотную
энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с настоящим руководством, может
создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Тем не менее, даже при соблюдении всех положений
руководства нет гарантии, что помехи не возникнут в каком-то конкретном месте эксплуатации. Если
данное устройство создает недопустимые помехи приему радио- или телевизионных программ, что
можно определить путем включения и выключения устройства, рекомендуем вам попытаться устранить
помехи одним из следующих способов:
- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подсоедините устройство к розетке в ветви электросети, отличной от той, к которой подключен приемник.
2
3
4
5
Spanish
Funciones e indicadores
Consulta las siguientes descripciones de las funciones de los botones del ratón.
Nº 1 Nombre Función
1
Botón izquierdo Pulse para activar la función del botón izquierdo
2
3
2 Botón derecho Pulse para activar la función del botón derecho
4
3
Botón central/ Pulse para activar la función del botón central y
Rueda de mueva la rueda para desplazarse hacia arriba, abajo,
desplazamiento izquierda y derecha (compatible con Vista).
5
4
Botón superior 1. Clic individual para el interruptor de la aplicación
2. Mantener pulsado durante 3 seg. hasta que el color
del interruptor PPP cambie
5 Indicador PPP Verde: 400 ppp / Valor predeterminado: 800 ppp
Rojo: 1200 ppp / Naranja: 1600 ppp
Declaración FCC
Este dispositivo cumple la parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos
condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B,
a efectos de la parte 1 5 de las Normas FCC Rules. Estos límites se han creado para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede
radiar energía por radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de conformidad con las instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía
de que no aparezca una interferencia en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el
equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los métodos siguientes:
- Reorientar o volver a localizar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
Turkish
İşlevler & Göstergeler
Fare düğmesi işlevlerinin anlatımları için aşağıdakilere bakınız.
1
No. Name Function
1 Sol Düğme 2 Sağ Düğme Sol düğme işlevini etkinleştirmek üzere bas
2
3
Sağ düğme işlevini etkinleştirmek üzere bas
4
3
Orta Düğme/
Akıtma Tekerleği
Orta düğme işlevini etkinleştirmek üzere bas,
ve yukarıya, aşağıya, sola ve sağa bilgi akıtmak
için çevir (Vista ile uyumlu).
5
4
Üst Düğme
1. Uygulama değişikliği için tek sefer tıkla
2. DPI değiştirmek için renk değişinceye kadar
3 saniye basılı tut
5 DPI Göstergesi
Yeşil:400 dpi/Olağan ayar:800 dpi
Kırmızı:1200 dpi /Kavuniçi:1600 dpi
FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olup, çalıştırılması aşağıdaki iki şarta bağlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı enterferanslara neden olmamalı ve (2) istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans
dâhil, aldığı tüm enterferansları kabul etmelidir.
Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları’nın 15 bölümüne göre B sınıflı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu sınırlar ev tesisatlarında zararlı enterferansa karşı nispeten iyi koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve bunu yayabilir. Talimatlara uygun olarak tesis
edilmediğinde ve kullanılmadığında radyo iletişimleri için zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak bu da özel
bir tesisatta enterferans olmayacağının bir garantisini vermez. Donanım radyo veya televizyon yayın dalgaları
açısından zararlı enterferansa neden olup olmadığı donanım açılıp kapatılarak belirlenebilir ve kullanıcı da
aşağıdaki tedbirlerden bir veya birden fazlası kullanarak enterferansını düzeltmeye çalışabilir:
- Alıcı anteni yeniden yönlendir veya yerleştir.
- Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi arttır.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye ait prize bağla