3A nemkívánatos szőrzet eltávolításához lassan
mozgassa befelé és kifelé a készülék hegyét,
miközben ugyanakkor körbe is forgatja.
A bizsergő érzés csökkentése érdekében a vágótartozék
hegyének oldalát határozottan nyomja a bőréhez.
Fülszőrzet levágása
1Tisztítsa ki a fül külső járatait. Győződjön meg róla,
hogy a fül zsírtól mentes legyen.
2Kapcsolja be a készüléket, és a vágótartozék
hegyét finoman mozgassa a fül körül, hogy a kiálló
szőrszálakat eltávolítsa (ábra 15).
3Óvatosan helyezze be a fül külső járatába a
készülék hegyét (ábra 16).
A vágótartozék hegyét 0,5 cm-nél beljebb ne helyezze
be a füljáratba, mivel ezzel károsíthatja a dobhártyát.
F
G
H
I
J
K
L
Gniazdo do podłączenia zasilacza
Szczoteczka do czyszczenia
Grzebień fryzjerski
Wskaźnik ładowania
Zasilacz
Wtyczka zasilacza
Nasadka do włosów twarzy
(brwi i włosów w nosie/uchu)
M Ładowarka ze schowkiem na przewód
N Nasadka precyzyjna (tylko modele HQG267/QG3040) Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też
zachować na przyszłość.
--
Szemöldök vágása
A külön álló szemöldök-szőrszálak levágásához a készülék
hegyét használja.
--
Ne használja a készüléket a teljes szemöldök igazításra
vagy vágására.
--
1A készülék hegyét helyezze a szemöldök felső
széléhez.
--
2Mozgassa a készülék hegyét a szemöldök szélén, az
orr tövétől a szemöldök külső széléig (ábra 17).
Tisztítás
A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot,
súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt,
benzint vagy acetont).
Megjegyzés: A készülék nem igényel olajozást vagy kenést.
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
1Ellenőrizze, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta
a fali aljzatból.
2Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb
tartozékot.
3Fújja, illetve rázza le a szőrszálakat, amelyek a
tartozékon, illetve a fésűn felhalmozódtak.
4A mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg a tartozék
belsejét és külsejét (ábra 18).
5 Az adaptert és a készüléket a tisztítókefével vagy
száraz ruhával tisztítsa.
Az adapter és a készülék tisztításához ne használjon
vizet vagy nedves törlőkendőt.
--
Tárolás
A meghibásodás elkerülése érdekében tárolja a
készüléket és tartozékait a töltőállványon (ábra 19).
Csere
Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
A sérült vagy elhasználódott tartozékot és fésűt kizárólag
eredeti Philips cseretartozékra, illetve -fésűre cserélje.
A Philips cseretartozékokat, -fésűket, illetve adaptereket
hivatalos Philips szakszervizben szerezheti be.
Ha nehézségek merülnek fel a készülékhez megfelelő
adapter, illetve cseretartozékok és fésűk beszerzésével
kapcsolatban, forduljon országa Philips ügyfélszolgálatához
(a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen
található).
--
--
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 20).
A beépített akkumulátor környezetszennyező
anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos
gyűjtőhelyen leadása előtt vagy leselejtezésekor
távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort
hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen adja le. Ha az
akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti
készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol
eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az
akkumulátort (ábra 21).
Az akkumulátor eltávolítása
Csak a teljesen lemerült akkumulátort távolítsa el.
1Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali
konnektorból, és hagyja működni a készüléket, míg
le nem áll.
2Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb
tartozékot.
3Helyezzen egy csavarhúzót a készülék tetején
lévő tengely melletti vájatba. A készülékház
két részének szétválasztásához fordítsa el a
csavarhúzót (ábra 22).
4Vegye ki az akkumulátort a csavarhúzó segítségével.
Addig csavarja a csatlakozóvezetékeket, amíg el nem
szakadnak (ábra 23).
Ne csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, miután az
akkumulátort kivette a készülékből.
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha
valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips
honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott
ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon
a Philips helyi szaküzletéhez.
Polski
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na
stronie www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
Opis ogólny (rys. 1)
Nasadka grzebieniowa do brody 2D Contour Tracking
Nasadka do przycinania
Regulator długości włosów
Przycisk zwalniający
Wyłącznik
---------
---
--
Niebezpieczeństwo
Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamoknięcia.
Ostrzeżenie
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne
z napięciem w sieci elektrycznej.
Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze
względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki
zasilacza na inną.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Uwaga
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w
temperaturze od 15°C do 35°C.
Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do
urządzenia.
Nie używaj uszkodzonego zasilacza.
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku
uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny
zasilacz tego samego typu.
Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia
lub zepsucia grzebienia lub nasadki, ponieważ może
to spowodować skaleczenia.
To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
przycinania brody, wąsów, bokobrodów, włosów
w nosie i w uszach oraz brwi. Nie używaj go do
żadnego innego celu.
Nigdy nie próbuj przycinać rzęs.
Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany
temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem
aklimatyzuj je przez 30 minut.
Zgodność z normami
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie
normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa
go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co
potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.
Przygotowanie do użycia
Ładowanie
Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie
nieużywania urządzenie należy ładować co najmniej przez
10 godzin.
W pełni naładowane urządzenie może działać
bezprzewodowo do 35 minut.
Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny.
Uwaga: Urządzenie nie jest dostosowane do zasilania
sieciowego.
Urządzenie można ładować na dwa sposoby:
Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej
1Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2Włóż bolec wtyczki zasilacza do otworu na dole
podstawki (1) i poruszaj wtyczką na boki, aby ją
zablokować (2) (rys. 2).
3Umieść urządzenie w podstawce ładującej na
wtyczce zasilacza (rys. 3).
4Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
,, Zaświeci się wskaźnik ładowania. Wskaźnik
świeci się, dopóki urządzenie jest podłączone do
sieci elektrycznej (rys. 4).
Ładowanie bez użycia podstawki ładującej
1Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda
w urządzeniu (rys. 5).
3Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
,, Zaświeci się wskaźnik ładowania. Wskaźnik
świeci się, dopóki urządzenie jest podłączone do
sieci elektrycznej (rys. 4).
Optymalizacja okresu eksploatacji
akumulatora
---
Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do
gniazdka elektrycznego na dłużej niż 24 godziny.
Dwa razy w roku całkowicie rozładuj akumulator,
pozwalając, aby urządzenie działało aż do
samoczynnego zakończenia pracy. Następnie
naładuj go.
Zasady używania
Uwaga: Przed rozpoczęciem przycinania zawsze uczesz
włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, używając gęstego
grzebienia.Włosy muszą być suche i czyste.
Przycinanie brody z użyciem nasadki
1Na nasadkę do przycinania załóż nasadkę
grzebieniową do przycinania brody i dociśnij ją do
oporu (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 6).
2Naciśnij przycisk regulacji długości włosów
i przesuń go do żądanego ustawienia. Patrz tabela
poniżej (rys. 7).
Wybrane ustawienie widać w okienku po lewej stronie
przycisku regulacji długości włosów.
-- W przypadku przycinania po raz pierwszy ustaw na
początek maksymalne ustawienie (9), aby zapoznać
się z urządzeniem.
--
Aby uzyskać efekt „kilkudniowego zarostu”, użyj
nasadki grzebieniowej do przycinania brody
ustawionego na długość 1.
Ustawienia nasadki grzebieniowej do
przycinania brody
2Zdejmij nasadkę grzebieniową lub inne nasadki z
urządzenia.
3Wydmuchaj lub wytrząśnij włosy, które
zebrały się na nasadce do przycinania lub nasadce
grzebieniowej.
Ustawienie
Długość włosów po
przycięciu
4Wyczyść nasadkę z zewnętrz i od wewnątrz za
pomocą szczoteczki do czyszczenia (rys. 18).
1
2 mm
2
4 mm
5 Wyczyść zasilacz i urządzenie za pomocą
szczoteczki do czyszczenia lub suchej szmatki.
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
6
12 mm
7
14 mm
8
16 mm
9
18 mm
3Aby uzyskać najlepsze efekty, przesuwaj
urządzenie w kierunku przeciwnym do wzrostu
włosów (rys. 8).
Nie przesuwaj urządzenia zbyt szybko. Wykonuj łagodne i
płynne ruchy oraz zwróć uwagę na to, aby powierzchnia
nasadki pozostawała w ciągłym kontakcie ze skórą.
Jeśli w nasadce zgromadzi się dużo włosów, zdejmij ją z
urządzenia i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy.
Uwaga: Po zdjęciu nasadki trzeba ponownie ustawić długość
przycinania.
Zasilacza ani urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu
wody lub wilgotnej szmatki.
--
Wymiana
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia
zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego
typu.
Uszkodzoną bądź zużytą nasadkę lub grzebień wymieniaj
tylko na oryginalne części firmy Philips.
Oryginalne nasadki, grzebienie i zasilacze są dostępne u
sprzedawców i w autoryzowanych centrach serwisowych
firmy Philips.
W przypadku trudności z zakupem zasilaczy, nasadek
lub grzebieni do urządzenia skontaktuj się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu
można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).
--
Przycinanie brody bez użycia nasadki
Przycinanie bez nasadki grzebieniowej pozwala uzyskać
bardzo krótki zarost.
1Naciśnij i przesuń do góry przycisk regulacji
długości włosów (1), a następnie zdejmij nasadkę
grzebieniową do przycinania brody z urządzenia
(2) (rys. 9).
Przechowywanie
Przechowuj urządzenie i akcesoria w podstawce
ładującej, aby zapobiec ich uszkodzeniu (rys. 19).
--
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
2Wykonując spokojne ruchy, delikatnie przykładaj do
brody nasadkę do przycinania.
Korzystanie z nasadki precyzyjnej (tylko
modele HQG267/QG3040).
Ochrona środowiska
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 20).
Akumulatory i baterie zawierają substancje
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed
wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu
zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich
wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w
wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych.
W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora
lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum
serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą
i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny
dla środowiska naturalnego (rys. 21).
Wyjmowanie akumulatora
---------
---
--
кроме как под контролем и руководством лиц,
ответственных за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Внимание!
Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей
воды.
Использование и хранение прибора должны
производиться при температуре от 15°C
до 35°C.
Пользуйтесь только адаптером, входящим в
комплект поставки.
Не используйте неисправный адаптер.
Если адаптер поврежден, заменяйте его
только таким же адаптером, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора.
Не пользуйтесь прибором, если повреждены
насадки или гребни: это может привести к травме.
Прибор предназначен исключительно для
подравнивания бороды, усов, висков и бровей,
а так же для удаления волос в носу и ушах. Не
используйте прибор для других целей.
Не пытайтесь подравнивать ресницы.
Если прибор подвергался существенным
перепадам температуры, давления или влажности,
подождите 30 минут перед тем как его
использовать.
Соответствие стандартам
Данный прибор Philips соответствует стандартам
по электромагнитным полям (ЭМП). При
правильном обращении согласно инструкциям,
приведенным в руководстве пользователя,
использование прибора безопасно в
соответствии с современными научными данными.
Подготовка прибора к работе
Зарядка
Перед первым использованием прибора или после
продолжительного перерыва заряжайте аккумулятор
не менее 10 часов.
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивают
до 35 минут автономной работы прибора.
Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.
Примечание. Прибор не предназначен для работы от
электросети.
Аккумулятор прибора можно заряжать 2 различными
способами:
Зарядка прибора в зарядном устройстве
Nasadka precyzyjna służy do nadawania odpowiedniego
kształtu brodzie, wąsom i bokobrodom.
Wyrzucić można tylko całkowicie rozładowany
akumulator.
1Naciśnij i przesuń do góry przycisk regulacji
długości włosów (1), a następnie zdejmij nasadkę
grzebieniową do przycinania brody z urządzenia
(2) (rys. 9).
1Odłącz urządzenie od sieci i pozostaw je włączone,
aż do pełnego rozładowania.
2Вставьте штекер прибора в отверстие в нижней
части подставки (1) и нажмите на штекер сбоку,
чтобы зафиксировать его (2) (Рис. 2).
2Zdejmij nasadkę grzebieniową lub inne nasadki z
urządzenia.
3Установите прибор в зарядное устройство на
штекер (Рис. 3).
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
3Wsuń śrubokręt w rowek w górnej części
urządzenia. Obróć śrubokręt, aby oddzielić od
siebie połówki obudowy (rys. 22).
4Подключите адаптер к розетке электросети.
,, Загорится индикатор зарядки. Индикатор будет
светиться, пока прибор подключен к розетке
электросети (Рис. 4).
2Wciśnij przycisk zwalniający (1) i zdejmij
z urządzenia nasadkę do przycinania (2) (rys. 10).
3Załóż na urządzenie nasadkę precyzyjną (rys. 11).
4Trzymaj urządzenie skierowane do góry, gdy
korzystasz z nasadki precyzyjnej (rys. 12).
Przycinanie brwi oraz włosów w nosie
i w uszach
1Naciśnij i przesuń do góry przycisk regulacji
długości włosów (1), a następnie zdejmij nasadkę
grzebieniową do przycinania brody z urządzenia
(2) (rys. 9).
Uwaga: Nie należy ciągnąć za elastyczny koniec nasadki
grzebieniowej, ale za jej część spodnią.
4Wyjmij akumulator z obudowy za pomocą
śrubokrętu. Ukręć podłączone do niego
przewody (rys. 23).
Przycinanie włosów w nosie
1Upewnij się, że otwory nosowe są czyste.
2Włącz urządzenie i wsuń końcówkę trymera do
otworu nosowego (rys. 14).
Końcówki nasadki nie należy wsuwać głębiej niż 0,5 cm.
3Powoli wsuwaj i wysuwaj końcówkę nasadki z
otworu nosowego i jednocześnie obracaj ją, aby
przystrzyc włosy.
Aby zmniejszyć wrażenie łaskotania, boczna powierzchnia
końcówki musi mocno przylegać do skóry.
Przycinanie włosów w uszach
1Wyczyść ucho z wosku.
2Włącz urządzenie i ostrożnie przesuwaj końcówkę
nasadki wzdłuż ucha, aby przyciąć włosy wyrastające
z małżowiny usznej (rys. 15).
3Ostrożnie wsuń końcówkę nasadki do środka
ucha (rys. 16).
Końcówki nasadki nie należy wsuwać głębiej niż 0,5 cm,
ponieważ grozi to uszkodzeniem bębenka.
Przycinanie brwi
Końcówkę nasadki należy używać tylko do przycinania
pojedynczych włosów brwi.
Końcówki nie należy używać do modelowania lub
przycinania całych brwi.
1Прибор должен быть выключен.
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy lub w przypadku
jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić
naszą stronę internetową www.philips.com lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips
(numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w Państwa kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum,
o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów
firmy Philips.
3Подключите адаптер к розетке электросети.
,, Загорится индикатор зарядки. Индикатор будет
светиться, пока прибор подключен к розетке
электросети (Рис. 4).
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для
получения полной поддержки, оказываемой
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на вебсайте www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
2Przesuwaj końcówkę nasadki wzdłuż krawędzi brwi,
w kierunku od nosa do skroni (rys. 17).
--
1Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączone od zasilania.
Общее описание (Рис. 1)
Съемный гребень для подравнивания контура
бороды 2D Contour Tracking
Насадка для подравнивания
Регулятор длины волос
Кнопка отсоединения
Переключатель вкл./выкл.
Разъем для подключения адаптера
Щеточка для очистки
Расческа
Индикатор зарядки
Адаптер
Штекер прибора
Насадка для удаления волос в носу и ушах, для
подравнивания бровей
Зарядное устройство с отделением для хранения
Прецизионная насадка (только у моделей
HQG267/QG3040) 
Важно!
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя и
сохраните его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
--
Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania.
Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
2Вставьте штекер в разъем прибора (Рис. 5).
Продление срока службы аккумулятора
---
Русский
1Zbliż końcówkę nasadki do górnej krawędzi brwi.
Czyszczenie
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików,
środków ściernych ani żrących płynów, takich jak
alkohol, benzyna lub aceton.
Зарядка прибора без зарядного
устройства
Nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej
po wyjęciu akumulatora.
2Wciśnij przycisk zwalniający (1) i zdejmij
z urządzenia nasadkę do przycinania (2) (rys. 10).
3Załóż na urządzenie nasadkę do brwi oraz włosów
w nosie i w uszach (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 13).
1Прибор должен быть выключен.
---
Опасно!
Убедитесь, что адаптер питания сухой.
Предупреждение.
Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
В конструкцию адаптера входит трансформатор.
Запрещается заменять адаптер или присоединять
к нему другие штекеры: это опасно.
Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными умственными
или физическими способностями, а также
лицами с недостаточным опытом и знаниями,
Не оставляйте прибор включенным в электросеть
дольше 24 часов.
Два раза в год полностью разряжайте
аккумулятор, оставляя прибор включенным до
остановки двигателя. Затем полностью заряжайте
аккумулятор.
Использование прибора
Примечание. Перед подравниванием следует расчесать
волосы частой расческой в направлении роста.Волосы
должны быть сухими и чистыми.
Подравнивание бороды с использованием
съемного гребня
1Установите съемный гребень для бороды на
насадку для подравнивания и надавите на него
до щелчка (Рис. 6).
2Нажмите на регулятор длины волос и
переместите его в положение, соответствующее
выбранной длине. См. таблицу ниже (Рис. 7).
Выбранная установка отобразится слева от
регулятора длины волос.
-- При первом подравнивании начните с установки
максимальной длины волос (9), чтобы освоить
использование прибора.
-- Для создания эффекта “трехдневная щетина”
установите на съемном гребне для бороды
установку длины волос 1.
Установки длины съемного гребня для
бороды
Установленное
значение
Длина волос после
подравнивания
1
2 мм
2
4 мм
3
6 мм
4
8 мм
5
10 мм
6
12 мм
7
14 мм
8
16 мм
9
18 мм
3Для достижения оптимального результата
перемещайте прибор против направления роста
волос (Рис. 8).
Не перемещайте прибор слишком быстро.
Подравнивайте медленными и плавными движениями,
не отрывая съемный гребень для подравнивания
контура бороды от поверхности кожи.
Если на съемном гребне скопилось слишком много
волос, отсоедините гребень и сдуйте и/или стряхните
с него волосы.
Примечание. После снятия гребня необходимо снова
установить регулятор длины волос в соответствии с
необходимой установкой.
Подравнивание бороды без съемного
гребня
При подравнивании без съемного гребня для бороды
щетина очень короткой.
1Нажмите на регулятор длины волос, сдвиньте
его вверх (1) и снимите съемный гребень для
бороды с прибора (2) (Рис. 9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
--
--
--
Прецизионную насадку можно использовать для
подравнивания бороды, усов и висков.
1Нажмите на регулятор длины волос, сдвиньте
его вверх (1) и снимите съемный гребень для
бороды с прибора (2) (Рис. 9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
2Нажмите кнопку фиксатора (1) и снимите с
прибора насадку для подравнивания (2) (Рис. 10).
3Установите насадку для точного
подравнивания (Рис. 11).
4При использовании насадки для точного
подравнивания удерживайте прибор в
вертикальном положении (Рис. 12).
Удаление волос в носу и ушах и коррекция
бровей
1Нажмите на регулятор длины волос, сдвиньте
его вверх (1) и снимите съемный гребень для
бороды с прибора (2) (Рис. 9).
Примечание. Запрещается снимать насадку, взявшись
за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись
за ее основание.
2Нажмите кнопку фиксатора (1) и снимите с
прибора насадку для подравнивания (2) (Рис. 10).
3Установите насадку для удаления волос в носу
и ушах/коррекции бровей (должен прозвучать
щелчок) (Рис. 13).
Удаление волос в носу
1Носовая полость должна быть чистой.
2Включите прибор и введите наконечник насадки
в одну из ноздрей (Рис. 14).
QG3040, QG3030
Замена деталей
Если адаптер поврежден, заменяйте его только
таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора.
Заменяйте поврежденную или изношенную насадку
или гребень только оригинальными насадкой или
гребнем Philips.
Сменные насадки, гребни и адаптеры можно
приобрести в торговой организации Philips или в
авторизованном сервисном центре Philips.
Если у вас возникли сложности с приобретением
адаптера или сменных насадок или гребней
для прибора, обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона
центра указан на гарантийном талоне).
2Аккуратно перемещайте насадку для
подравнивания, слегка касаясь бороды.
Использование прецизионной насадки
(только у моделей HQG267/QG3040).
Хранение
Во избежание повреждений храните
прибор и аксессуары в отделении зарядного
устройства (Рис. 19).
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте
его в специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 20).
Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие
окружающую среду. После окончания срока
службы прибора и передачи его для утилизации
аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор
следует утилизировать в специализированных
пунктах. Если при извлечении аккумулятора
возникли затруднения, можно передать прибор в
сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут
и утилизируют безопасным для окружающей
среды способом (Рис. 21).
Извлечение аккумулятора
Перед извлечением аккумулятор должен
быть полностью разряжен.
1Отключите прибор от электросети, включите и
подождите, пока мотор не остановится.
2Снимите все гребни и/или насадки с прибора.
3Вставьте отвертку в паз рядом с выступом
в верхней части прибора. Откройте прибор,
сняв обе половинки корпуса с помощью
отвертки (Рис. 22).
4С помощью отвертки извлеките аккумулятор
из корпуса. Перекручивайте соединительные
провода, пока они не порвутся (Рис. 23).
Не подключайте прибор к электросети после
удаления аккумулятора.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации и при
необходимости сервисного обслуживания, а также
в случае возникновения проблем посетите вебсайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр
поддержки потребителей Philips в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в местную торговую
организацию Philips.
Не вводите наконечник в ноздрю глубже, чем на
0,5 см.
3Медленно вводите и извлекайте наконечник,
одновременно поворачивая его, чтобы удалить
нежелательные волосы.
Чтобы избежать щекотки, поверхность наконечника
должна плотно прилегать к поверхности кожи.
Удаление волос в ушах
1Очистите наружный ушной канал. Убедитесь в
отсутствии в нем серы.
2Включите прибор и плавно перемещайте
наконечник насадки вокруг уха для удаления
торчащих из ушной раковины волос (Рис. 15).
3Осторожно введите наконечник в наружный
ушной канал (Рис. 16).
Не вводите наконечник в ушной канал больше
чем на 0,5 см, чтобы не травмировать барабанную
перепонку.
Подравнивание бровей
Чтобы подстричь отдельные волосы бровей,
используйте наконечник насадки.
Не используйте прибор для создания контура или
полного состригания бровей.
Дату изготовления изделия Вы можете определить
по серийному номеру (ххххГГННхххххх), где ГГ –
год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример
расшифровки серийного номера: AJ021025123456 –
дата изготовления 25 неделя 2010 года.
или
на плате прибора в виде четырехзначных кодов:
1) ААВВ
АА - две последние цифры года
ВВ - номер недели
2) А ВВ С
А - последняя цифра год
ВВ - номер недели а
С - день недели
Изготовлено под контролем: “Philips Consumer
Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды
Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация,
119048 г. Москва ул., Усачева д. 35А.
Очистка
Запрещается использовать для чистки прибора губки
с абразивным покрытием, абразивные чистящие
средства или растворители типа бензина или
ацетона.
u
4203.000.5368.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Q
1Приложите наконечник насадки к верхнему
краю брови.
2Перемещайте наконечник насадки вдоль
края брови от переносицы к внешнему краю
брови (Рис. 17).
www.philips.com
1
Примечание. Прибор не нуждается в смазке.
Прибор необходимо очищать после каждого
использования.
1Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините
его от сети электропитания.
2Снимите все гребни и/или насадки с прибора.
3Сдуйте и/или стряхните скопившиеся в насадке
и/или гребне волосы.
4Очистите внешнюю и внутреннюю поверхности
насадки с помощью щеточки (Рис. 18).
5 Очищайте адаптер и ручку прибора щеточкой
или сухой тканью.
Не используйте для очистки адаптера и прибора
воду или влажную ткань.
23
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers,
register your product at www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
General description (Fig. 1)
2D Contour Tracking beard trimming comb
Trimming attachment
Hair length selector
Release button
On/off slide
Socket for appliance plug
Cleaning brush
Barber’s comb
Charging light
Adapter
Appliance plug
Nose/ear/eyebrow attachment
Charging stand with storage facility
Precision attachment (HQG267/QG3040 only) 
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
-----
--
--------
---
--
Danger
Make sure the adapter does not get wet.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug, as
this causes a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Caution
Do not immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
Use, charge and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
Only use the adapter supplied.
Do not use a damaged adapter.
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
Do not use the appliance if one of the attachments
or combs is damaged or broken, as this may cause
injury.
This appliance is only intended for trimming the
human beard, moustache, sideburns, nose hair,
ear hair and eyebrows. Do not use it for another
purpose.
Never try to trim your eyelashes.
If the appliance is subjected to a major change in
temperature, pressure or humidity, let the appliance
acclimatise for 30 minutes before you use it.
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
Charging
Charge the appliance for at least 10 hours before you use
it for the first time and after a long period of disuse.
When the appliance is fully charged, it has a cordless
operating time of up to 35 minutes.
Do not charge the appliance for more than 24 hours.
Note:The appliance is not suitable for mains operation.
You can charge the appliance in 2 different ways:
Charging in the charging stand
1Make sure the appliance is switched off.
2Insert the pin of the appliance plug into the opening
in the bottom of the stand (1) and push the plug
sideways to lock it into place (2) (Fig. 2).
3Place the appliance in the charging stand on the
appliance plug (Fig. 3).
4Put the adapter in the wall socket.
,, The charging light goes on. The light stays on
as long as the appliance is connected to the
mains (Fig. 4).
Charging outside the charging stand
1Make sure the appliance is switched off.
2Insert the appliance plug into the socket of the
appliance (Fig. 5).
3Put the adapter in the wall socket.
,, The charging light goes on. The light stays on
as long as the appliance is connected to the
mains (Fig. 4).
Optimising the lifetime of the rechargeable
battery
---
Do not leave the appliance plugged into the wall
socket for more than 24 hours.
Discharge the battery completely twice a year
by letting the motor run until it stops. Then fully
recharge the battery.
Using the appliance
Note: Always comb the hair with a fine comb in the hair
growth direction before you start trimming.Make sure that
the hair is dry and clean.
Beard trimming with comb
1Put the beard trimming comb on the trimming
attachment and push it home (‘click’) (Fig. 6).
2Press the hair length selector and slide it to the
desired setting. See the table below (Fig. 7).
The selected setting appears in the window to the left of
the hair length selector.
-- When you trim for the first time, start at the highest
setting (9) to familiarise yourself with the appliance.
-- To create a ‘stubble look’, trim with the beard
trimming comb set to hair length setting 1.
Settings of the beard trimming comb
Setting
Hair length after trimming
1
2mm
2
4mm
3
6mm
4
8mm
5
10mm
6
12mm
7
14mm
8
16mm
9
18mm
3To trim most effectively, move the appliance against
the hair growth direction (Fig. 8).
Do not move the appliance too fast. Make smooth and
gentle movements and make sure the surface of the
comb always stays in contact with the skin.
If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the
comb from the appliance and blow and/or shake the hair
out of it.
Note:You have to set the hair length selector to the
desired setting again after you have removed the comb.
3Blow and/or shake out any hair that has
accumulated in the attachment and/or comb.
4Clean the outside and inside of the attachment
with the brush cleaning brush (Fig. 18).
5 Clean the adapter and the appliance with the
cleaning brush or a dry cloth.
Do not use water or a moist cloth to clean the adapter
and the appliance.
--
Replacement
If the adapter is damaged, always have it replaced with
one of the original type in order to avoid a hazard.
Only replace a damaged or worn attachment or comb
with an original Philips replacement attachment or comb.
Philips replacement attachments, combs and adapters are
available from your Philips dealer and authorised Philips
service centres.
If you have any difficulties obtaining an adapter or
replacement attachments and combs for the appliance,
contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet).
--
--
Beard trimming without comb
Trimming without the comb results in a very short
stubble beard.
1Press and slide the hair length selector upwards (1)
and pull the beard trimming comb off the appliance
(2) (Fig. 9).
Note: Never pull at the flexible top of the comb. Always pull
at the bottom part.
2Make well-controlled movements and touch your
beard only lightly with the trimming attachment.
Using the precision attachment (HQG267/
QG3040 only).
You can use the precision attachment to define the
contours of your beard, moustache and sideburns.
1Press and slide the hair length selector upwards
(1) and pull the beard trimming comb off the
appliance (2) (Fig. 9).
Storage
Store the appliance and its accessories in the
charging stand to prevent damage (Fig. 19).
Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 20).
The built-in rechargeable battery contains substances
that may pollute the environment. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliance at an official collection point. Dispose of
the battery at an official collection point for batteries.
If you have trouble removing the battery, you can
also take the appliance to a Philips service centre.
The staff of this centre will remove the battery for
you and will dispose of it in an environmentally safe
way (Fig. 21).
Removing the rechargeable battery
Only remove the rechargeable battery when it
is completely empty.
1Disconnect the appliance from the mains and let
the appliance run until the motor stops.
2Remove any comb and/or attachment from the
appliance.
3Insert a screwdriver in the groove next to the shaft
at the top of the appliance.Turn the screwdriver to
separate the two housing halves (Fig. 22).
Note: Never pull at the flexible top of the comb. Always pull
at the bottom part.
4Lift the battery out of the housing with a
screwdriver. Twist the connecting wires until they
break (Fig. 23).
2Press the release button (1) and pull the trimming
attachment off the appliance (2) (Fig. 10).
Do not connect the appliance to the mains again after
you have removed the battery.
3Put the precision attachment on the
appliance (Fig. 11).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem,
please visit the Philips website at www.philips.com or
contact the Philips Consumer Care Centre in your country
(you find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
4Hold the appliance upright when you use the
precision attachment (Fig. 12).
Grooming nose hair, ear hair and eyebrows
1Press and slide the hair length selector upwards (1)
and pull the beard trimming comb off the appliance
(2) (Fig. 9).
Note: Never pull at the flexible top of the comb. Always pull
at the bottom part.
2Press the release button (1) and pull the trimming
attachment off the appliance (2) (Fig. 10).
3Put the nose/ear/eyebrow attachment on the
appliance (‘click’) (Fig. 13).
Trimming nose hair
1Make sure your nostrils are clean.
2Switch on the appliance and insert the tip of the
trimmer into one of your nostrils (Fig. 14).
Do not insert the tip more than 0.5cm into your nostril.
3Slowly move the tip in and out while turning it
round at the same time to remove unwanted hair.
To reduce the tickling effect, make sure that you press the
side of the tip firmly against the skin.
Trimming ear hair
1Clean the outer ear channel. Make sure it is free
from wax.
2Switch on the appliance and move the tip softly
round the ear to remove hairs that stick out
beyond the rim of the ear (Fig. 15).
3Carefully insert the tip into the outer ear
channel (Fig. 16).
Do not insert the tip more than 0.5cm into the ear
channel as this could damage the eardrum.
Trimming eyebrows
Use the tip to cut individual eyebrow hairs.
Do not use the appliance to define or trim the entire
eyebrow.
1Place the tip of the attachment on the upper edge
of the eyebrow.
2Move the tip of the attachment along the edge of
the eyebrow from the base of the nose towards the
outer tip of the eyebrow (Fig. 17).
Cleaning
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to
clean the appliance.
Note:The appliance does not need any lubrication.
Clean the appliance every time you have used it.
1Make sure the appliance is switched off and
disconnected from the mains.
2Remove any comb and/or attachment from the
appliance.
Čeština
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti
Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou
Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Všeobecný popis (Obr. 1)
2D hřebenový nástavec zastřihovače vousů pro
sledování obrysů tváře
Zastřihovací nástavec
Volič délky střihu
Uvolňovací tlačítko
Posuvný spínač/vypínač
Zásuvka pro přístrojovou zástrčku
Čisticí kartáč
Holičský hřeben
Indikace nabíjení
Adaptér
Přístrojová zástrčka
Nástavec pro zastřihování chloupků v nose,
uších a obočí
Nabíjecí stojan s držákem pro uložení přístroje
Nástavec pro přesné zastřikování
(pouze u modelů HQG267/QG3040) Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
-----
------
Nebezpečí
Dbejte na to, aby adaptér nenavlhnul.
Upozornění
Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte,
zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím
v místní elektrické síti.
Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér
nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla
vzniknout nebezpečná situace.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod
dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Upozornění
Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani
jej neproplachujte pod tekoucí vodou.
Přístroj používejte, nabíjejte a uchovávejte při teplotě
mezi 15 °C a 35 °C.
Používejte výhradně dodaný adaptér.
Nepoužívejte poškozený síťový adaptér.
------
--
Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen
originálním typem, abyste předešli možnému
nebezpečí.
Přístroj nepoužívejte, pokud je některý z jeho
nástavců či hřebenů poškozen nebo rozbit, aby
nedošlo ke zranění.
Přístroj je určen výhradně k úpravě pánského
plnovousu, kníru, kotlet, chloupků v nose a uších
a obočí. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
Nezkoušejte zastřihovat řasy.
Pokud je přístroj vystaven velké změně teploty, tlaku
nebo vlhkosti, nechte přístroj před použitím 30 minut
aklimatizovat.
Soulad s normami
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem
normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).
Pokud je správně používán v souladu s pokyny
uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití
podle dosud dostupných vědeckých poznatků
bezpečné.
Příprava k použití
Nabíjení
Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání
nabíjejte přístroj po dobu alespoň 10 hodin.
Při plném nabití přístroj pracuje bez připojení k síti zhruba
35 minut.
Nenabíjejte přístroj déle než 24 hodin.
Poznámka: Přístroj není vhodný pro napájení ze sítě.
Přístroj lze nabíjet dvěma způsoby:
Použití nástavce pro přesné zastřihování
(pouze u HQG267/QG3040).
Nástavec pro přesné zastřihování lze použít k úpravě linie
plnovousu, kníru a kotlet.
1Stiskněte volič délky střihu a posuňte ho směrem
nahoru (1), poté sejměte hřeben pro zastřihování
vousů z přístroje (2) (Obr. 9).
Poznámka: Nikdy netahejte za ohebný vrchol nástavce.
Nástavec vždy vytahujte za spodní část.
2Stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a sejměte hřeben
pro zastřihování vousů z přístroje (2) (Obr. 10).
Úprava chloupků v nose, uších a obočí.
1Stiskněte volič délky střihu a posuňte ho směrem
nahoru (1), poté sejměte hřeben pro zastřihování
vousů z přístroje (2) (Obr. 9).
Poznámka: Nikdy netahejte za ohebný vrchol nástavce.
Nástavec vždy vytahujte za spodní část.
2Stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a sejměte hřeben
pro zastřihování vousů z přístroje (2) (Obr. 10).
3Nasaďte na přístroj nástavec pro zastřihování
chloupků v nose, uších a obočí (ozve se
„klapnutí“) (Obr. 13).
Stříhání chloupků v nose
2Zapněte přístroj a vložte čelo zastřihovače
chloupků do nosní dírky (Obr. 14).
Nezasouvejte čelo zastřihovače hlouběji než 0,5 cm.
3Zvolna pohybujte čelem zastřihovače dovnitř a ven
a současně jím otáčejte, abyste odstranili nežádoucí
chloupky.
Abyste snížili pocit lechtání, dbejte na to, aby byla strana
čela zastřihovače vždy pevně přitlačena k pokožce.
Zastřihování chloupků v uších
Nabíjení mimo nabíjecí stojan
1Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý.
1Vyčistěte vnější část ucha od ušního mazu.
2Zasuňte přístrojovou zástrčku do konektoru
přístroje (Obr. 5).
2Zapněte přístroj a pohybujte čelem zastřihovače
jemně kolem uší tak, abyste odstranili nežádoucí
chloupky vystupující z uší (Obr. 15).
---
Nenechávejte přístroj připojený do sítě déle než
24 hodin.
Dvakrát ročně akumulátor zcela vybijte tak, že
necháte přístroj v provozu, dokud se motor nezastaví.
Pak akumulátor plně nabijte.
Použití přístroje
Poznámka: Než začnete se stříháním, vždy rozčešte vousy
jemným hřebenem ve směru růstu vousů.Dbejte na to, aby
vlasy nebo vousy byly suché a čisté.
Zastřihávání vousů s hřebenem
1Umístěte hřebenový nástavec zastřihovače vousů
na zastřihovací nástavec a zatlačte na místo (ozve se
„klapnutí“) (Obr. 6).
2Stiskněte volič délky střihu a posuňte ho na
požadovanou délku střihu.Viz níže uvedená
tabulka (Obr. 7).
Vybrané nastavení se zobrazí v okénku na levé straně
voliče délky střihu.
-- Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte
s maximálním nastavením (9), abyste si práci
s přístrojem vyzkoušeli.
-- „Strniště“ vytvoříte nastavením hřebene pro
zastřihování vousů na délku 1.
Nastavení hřebene pro zastřihování vousů
Nastavení
Délka chloupků
po zastřihnutí
1
2 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
6
12 mm
7
14 mm
8
16 mm
9
18 mm
3Stříhání bude nejúčinnější, když přístrojem budete
pohybovat proti směru růstu vousů (Obr. 8).
Nepohybujte přístrojem příliš rychle. Pracujte plynulými a
jemnými pohyby a dbejte na to, aby plocha hřebenového
nástavce byla stále v kontaktu s pokožkou.
Pokud se v hřebenu nahromadí větší množství chloupků,
sejměte hřeben z přístroje a chloupky z něj vytřepte
a vyfoukejte.
Poznámka: Po sejmutí hřebenového nástavce je třeba znovu
nastavit volič délky střihu na požadovanou délku.
Stříhání vousů bez hřebenového nástavce
3Opatrně vsuňte čelo zastřihovače do vnějšího
ušního kanálu (Obr. 16).
Nezasouvejte čelo do ušního kanálu hlouběji než 0,5 cm,
abyste nepoškodili ušní bubínek.
Úprava obočí
Čelo zastřihovače můžete použít i k zastřihnutí
jednotlivých chloupků obočí.
Přístroj však nepoužívejte k úpravě a zastřižení celého
obočí.
1Umístěte čelo zastřihovače na horní ohraničení
obočí.
2Pohybujte špičkou nástavce podél okraje obočí
od kořene nosu směrem k vnějšímu konci
obočí (Obr. 17).
Čištění
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky,
abrazivní čisticí prostředky ani agresivní tekuté
přípravky, jako je například líh, benzín nebo aceton.
Poznámka: Přístroj není třeba ničím mazat.
Přístroj vyčistěte po každém použití.
1Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od
sítě.
2Sejměte z přístroje hřeben, případně nástavec.
3Vyfoukejte nebo vyklepejte chloupky, které
se nashromáždily v nástavci nebo hřebeni.
4Vnější i vnitřní část nástavce vyčistěte dodaným
kartáčkem (Obr. 18).
5 Adaptér a přístroj vyčistěte čisticím kartáčkem
nebo suchým hadříkem.
K čištění adaptéru a přístroje nepoužívejte vodu ani
vlhký hadřík.
--
Poznámka: Nikdy netahejte za ohebný vrchol nástavce.
Nástavec vždy vytahujte za spodní část.
2Pohyby s přístrojem mějte stále pod kontrolou a
vousů se nástavcem dotýkejte pouze jemně.
Skladování
Chcete-li zabránit poškození přístroje a
jeho příslušenství, uchovávejte je v nabíjecím
stojanu (Obr. 19).
Výměna
Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen
originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
Poškozený nebo opotřebovaný nástavec nebo hřeben
nahrazujte pouze originálním hřebenem nebo nástavcem
společnosti Philips.
Náhradní nástavce, hřebeny a adaptéry od společnosti
Philips jsou k dostání v autorizovaných servisních
střediscích Philips.
Pokud byste měli jakékoli problémy s obstaráním
adaptéru nebo náhradních nástavců či hřebenů k přístroji,
obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete na
letáčku s celosvětovou zárukou).
--
Zastřihnutím bez hřebene vznikne velmi krátké strniště.
1Stiskněte volič délky střihu a posuňte ho směrem
nahoru (1), poté sejměte hřeben pro zastřihování
vousů z přístroje (2) (Obr. 9).
3Vložte šroubovák do žlábku vedle hřídele v horní
části přístroje a točivým pohybem od sebe odpačte
obě poloviny krytu (Obr. 22).
Po vyjmutí akumulátoru nepřipojujte přístroj znovu
k síti.
1Dbejte na to, aby byly nosní dírky čisté.
Optimalizace životnosti akumulátoru
2Sejměte z přístroje hřeben, případně nástavec.
4Pokud používáte přesný nástavec, držte přístroj ve
svislé poloze (Obr. 12).
2Zasuňte kolík přístrojové zástrčky do otvoru ve
spodní části stojanu (1) a tlačte zástrčku do stran,
čímž ji bezpečně zajistíte na svém místě (2) (Obr. 2).
3Zasuňte adaptér do zásuvky.
,, Kontrolka nabíjení se rozsvítí. Kontrolka bude svítit,
dokud bude přístroj připojen k síti (Obr. 4).
1Odpojte přístroj od sítě a nechte motorek v chodu,
dokud se sám nezastaví.
3Na přístroj nasaďte přesný nástavec (Obr. 11).
1Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý.
4Zasuňte adaptér do zásuvky.
,, Kontrolka nabíjení se rozsvítí. Kontrolka bude svítit,
dokud bude přístroj připojen k síti (Obr. 4).
Akumulátor vyjměte jen tehdy, je-li ve zcela vybitém
stavu.
4Šroubovákem nazvedněte akumulátor z krytu.
Pak točivým pohybem zlomte oba přívodní
vodiče (Obr. 23).
Nabíjení v nabíjecím stojanu
3Umístěte přístroj do nabíjecího stojanu na
přístrojovou zástrčku (Obr. 3).
Vyjmutí akumulátoru
--
Životní prostředí
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí (Obr. 20).
Vestavěný akumulátor obsahuje látky, které mohou
škodit životnímu prostředí. Před vyhozením přístroje
nebo odevzdáním na oficiálním sběrném místě z něj
vždy vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdejte
na oficiálním sběrném místě pro akumulátory.
Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete přístroj
zanést do servisního střediska společnosti Philips.
Zaměstnanci centra akumulátor vyjmou a zajistí jeho
bezpečnou likvidaci (Obr. 21).
Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo
pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte
na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve
své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku
s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko
péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního
dodavatele výrobků Philips.
Magyar
Bevezetés
Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a
Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által
kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben
igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.
com/welcome oldalon.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Általános leírás (ábra 1)
Kétdimenziós kontúrkövető szakállformázó fésű
Vágótartozék
Hosszúságállító
Kioldógomb
Be-/kikapcsológomb
A készülék csatlakozó aljzata
Tisztítókefe
Fésű
Töltésjelző fény
Adapter
Készülék csatlakozó
Orr-, fülszőrzet és szemöldökvágó
Töltőállvány és -tároló
Precíziós tartozék (csak a HQG267/QG3040 típusnál) 
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
-----
--
----------
--
Vigyázat!
Vigyázzon, hogy a hálózati adaptert ne érje víz.
Figyelmeztetés
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja
le az adaptert a vezetékről és ne kössön másik dugót
a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent
fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező,
tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező
személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a
biztonságukért felelős személy felvilágosítása után,
felügyelet mellett.
Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
Figyelmeztetés!
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
és ne öblítse le folyó víz alatt.
A készüléket 15 és 35 °C közötti hőmérsékleten
használja, töltse és tárolja.
Csak a mellékelt adaptert használja.
Ne használjon meghibásodott adaptert.
Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra
cseréltesse ki.
Ne használja a készüléket, ha annak valamelyik
tartozéka vagy valamelyik fésűje meghibásodott vagy
eltörött, mert ez sérülést okozhat.
A készüléket kizárólag emberi szakáll, bajusz, barkó,
orr- és fülszőr valamint szemöldök vágására tervezték.
Kérjük, ne használja semmilyen más célra.
Ne próbálja meg a készülékkel rövidre vágni a
szempilláit.
Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy
páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig
akklimatizálódni, mielőtt újra használná.
Szabványoknak való megfelelés
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses
mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak
megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása
szerint a készülék biztonságos.
Előkészítés a használatra
Töltés
Az első használat előtt, illetve mielőtt hosszabb kihagyás
után először használná a készüléket, legalább 10 órán át
töltse.
A készülék teljesen feltöltött állapotban akár 35 perc
vezeték nélküli használatra alkalmas.
Ne töltse a készüléket 24 óránál tovább.
Megjegyzés: A készülék nem alkalmas hálózati
üzemmódban való használatra.
A készüléket két különböző módon töltheti fel:
Töltés a töltőállványon:
1Kapcsolja ki a készüléket.
2Helyezze be a készülék csatlakozójának érintkezőjét
az állvány alsó részébe (1), és nyomja oldalra, amíg a
helyére nem kattan (2) (ábra 2).
3Helyezze a készüléket a készülékcsatlakozón lévő
töltőállványra (ábra 3).
4Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali konnektorba.
,,
A töltést jelző fény világítani kezd, és mindaddig
világít, amíg a készülék a hálózatra van
csatlakoztatva (ábra 4).
1
Töltés a töltőállvány nélkül
1Kapcsolja ki a készüléket.
2Illessze a készülékcsatlakozót a készülék
aljzatába (ábra 5).
3Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali
konnektorba.
,, A töltést jelző fény világítani kezd, és mindaddig
világít, amíg a készülék a hálózatra van
csatlakoztatva (ábra 4).
Az akkumulátor élettartamának növelése
---
Ne hagyja a készüléket a hálózati konnektorba dugva
24 óránál tovább.
Évenként kétszer merítse le teljesen az akkumulátort
úgy, hogy a készüléket addig járatja, míg leáll. Ezután
teljesen töltse fel újra az akkumulátort.
A készülék használata
Megjegyzés: A vágás előtt mindig fésülje át szakállát a
növekedés irányában, sűrű fogú fésűvel.Ügyeljen arra, hogy
szakálla száraz és tiszta legyen.
Szakállvágás fésűvel
1Helyezze a szakállformázó fésűt a vágótartozékra,
és nyomja a helyére kattanásig (ábra 6).
2Nyomja meg a szakállhosszúság-állítót, és
csúsztassa a kívánt beállításra. Lásd az alábbi
táblázatot (ábra 7).
A választott beállítás megjelenik a szakállhosszúság-állító
mellett, a bal oldali ablakban.
-- Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen
a legnagyobb beállítással (9), hogy megismerkedjen a
készülék használatával.
-- Ha rövidre, vagyis „borostás” hatásúra szeretné vágni
szakállát, a szakállformázó fésűt az 1. hosszbeállítással
használja.
A szakállformázó fésű beállításai
Beállítás
Vágás utáni
szőrzethosszúság
1
2 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
6
12 mm
7
14 mm
8
16 mm
9
18 mm
3A leghatékonyabb vágás érdekében a készüléket
a haj növekedési irányával ellentétesen
mozgassa (ábra 8).
Ne mozgassa túl gyorsan a készüléket. Egyenletes és
finom mozdulatokat végezzen és ügyeljen arra, hogy a
fésű felülete mindig érje a bőrét.
Ha sok szőrszál halmozódott fel a fésűben, vegye
le a fésűt a készülékről, és fújja le és/vagy rázza le a
szőrszálakat a fésűről.
Megjegyzés: A fésű eltávolítása után a szakállhosszúságállítót ismét a kívánt hosszúságra kell állítani.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Szakállvágás fésű nélkül
Ha fésű nélkül vágja a szakállát, akkor nagyon rövid
borosta lesz az eredmény.
1Nyomja és csúsztassa a szakállhosszúság-állító
gombot felfelé (1), majd húzza le a szakállformázó
fésűt a készülékről (2) (ábra 9).
Megjegyzés: Soha ne húzza meg a fésű rugalmas tetejét.
Mindig az alsó részénél fogva húzza a fésűt.
2Jól irányított mozdulatokkal, enyhén érintse
szakállát a vágótartozékkal.
A precíziós tartozék használata (csak a
HQG267/QG3040 típusnál).
A precíziós tartozékkal határozhatja meg szakálla, bajusza
és barkója kontúrját.
1Nyomja és csúsztassa a szakállhosszúság-állító
gombot felfelé (1), majd húzza le a szakállformázó
fésűt a készülékről (2) (ábra 9).
Megjegyzés: Soha ne húzza meg a fésű rugalmas tetejét.
Mindig az alsó részénél fogva húzza a fésűt.
2Nyomja meg a kioldógombot (1), és vegye le a
vágótartozékot a készülékről (2) (ábra 10).
3Helyezze fel a készülékre a precíziós
tartozékot (ábra 11).
4A precíziós tartozék használatakor tartsa
függőlegesen a készüléket (ábra 12).
Orrszőrzet, fülszőrzet és szemöldök ápolása
1Nyomja és csúsztassa a szakállhosszúság-állító
gombot felfelé (1), majd húzza le a szakállformázó
fésűt a készülékről (2) (ábra 9).
Megjegyzés: Soha ne húzza meg a fésű rugalmas tetejét.
Mindig az alsó részénél fogva húzza a fésűt.
2Nyomja meg a kioldógombot (1), és vegye le a
vágótartozékot a készülékről (2) (ábra 10).
3Helyezze az orr-, fülszőr- és szemöldökvágó
tartozékot a készülékre kattanásig (ábra 13).
Orrszőrzet levágása
1Ügyeljen arra, hogy orrlyukai tiszták legyenek.
2Kapcsolja be a készüléket, és helyezze a
vágótartozék hegyét az egyik orrlyukba (ábra 14).
A készülék hegyét ne helyezze 0,5 cm-nél beljebb
az orrlyukba.
23