Philips Dock for iPod/iPhone DCK3061

Register your product and get support at
DCK3061
Home theater dock for iPod/iPhone
EN
Quick Start
FR
Mise en route
ES
Inicio rápido
DE
Schnellstart
NL
Snelle start
IT
Guida di avvio rapido
SV
Snabbstart
DA
Lynvejledning
FL
Pikaopas
PT
Instalação Rápida
EL
Γρήγορη εκκίνηση
PL
Skrócona instrukcja
RU
Hızlı Başlangıç
TR
Начало работы
BR-PT
Início Rápido
MS-MY
Permulaan Ringkas
ZH-CN
快速入门
ZH-TW
快速入門
video cable
34.5mm
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Sgpjp_1122_v1
104mm
2
1
135g
i
3
Philips Home Theater
Philips Home Theater
TV
TV
Philips Home Theater
(HTS6120, HTS8160B, HTS8161B only)
AV/VIDEO
O
UNL
C
K
Slide to adjust
DOCK for iPod
1
www.philips.com/support
video cable
2
Philips Home Theater
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les
numéros de modèle et de série du produit. Les
numéros de série et de modèle sont indiqués à l’arrière
du produit ou dessous. Notez ces numéros ici :
N° de série_______________________________
ES
Copyright
Model No. _________________________________
Serial No. __________________________________
FR
Droits d’auteur
Ce produit intègre une technologie de protection des
droits d’auteur protégée par des brevets américains
et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle
détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le
démontage sont interdits.
Este producto incorpora tecnología de protección
de derechos de autor recogida en las patentes de
EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual
pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la
ingeniería inversa y el desmontaje.
Cumplimiento
Este producto cumple los requisitos fundamentales
y otras disposiciones aplicables de las Directivas
2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
Marcas comerciales
“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone”
significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado
para conectarse específicamente a un iPod o iPhone,
y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir
con los estándares de rendimiento de Apple.
Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie,
die durch US-Patente sowie durch andere
Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt
ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und
Disassemblierung sind nicht zulässig.
Normerfüllung
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden
Anforderungen und sonstigen relevanten
Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC
(Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).
•
“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen
zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen
om te worden aangesloten op een iPod of iPhone
en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de
prestatiestandaarden van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van
dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan
de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of
iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
Die Angaben “Made for iPod”, und “Made for iPhone”
bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil
speziell für die Verwendung mit einem iPod oder
iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom
Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den
Leistungsstandards von Apple entspricht.
Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung
von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht
verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch
dieses Zubehörteils mit einem iPod oder iPhone die
kabellose Übertragungsleistung beeinflussen könnte.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch
sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
•
•
•
Stel het product en de accessoires nooit bloot aan
regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen
bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het
product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in
het product terechtkomen, dan moet u de stekker
direct uit het stopcontact halen. Neem contact
op met Philips Consumer Care om het product te
laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
Houd het product en de accessoires uit de
buurt van open vuur of andere warmtebronnen,
waaronder direct zonlicht.
Gebruik alleen een droge doek om het product
te reinigen.
Uw oude product weggooien
•
Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder
Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals
Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe
des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen
mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie
sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das
Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor
der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie
offenem Feuer oder anderen Wärmequellen
(z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen
Tuch.
Smaltimento del prodotto
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen, welke
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG.Ta reda på var du
kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla
produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt
kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
Maintenance Tips for your Home Theatre System:
• Always keep a Disc loaded in your Home Theatre System tray.
• Keep the home theatre away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
• Clean your Home Theatre System Lens after every 20 Discs played.
o Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
• Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your Home Theatre System
Philips Electronics India Limited,
Registered Office: 7, Justice Chandra Madhab Road, Kolkata – 700 020
For Any Sales & Service Enquiry:
Email us at customercare.india@philips.com
Modell- och serienummer
Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och
serienumret till produkten. Modell- och serienumret
finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren
här:
Call us on Tel No. 1800 102 2929 *
1860 180 1111 *
0124- 429 1111*
*Standard Call rates apply for the calls made to above telephone lines
Pls fill the following for your reference and warranty validity:-
Modellnummer _____________________________
• Serial No:_______________________________
• Bill No. & Date of Purchase:________________
• Purchaser’s Name:________________________
• Location & Tel No.:_______________________
• Dealer’s Name:___________________________
• Location & Tel No:________________________
• Dealer’s Stamp & Sign:_____________________
Serienr ___________________________________
DA
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone
dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è
soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi
sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Agire come stabilito dalle normative locali e non
smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.
Il corretto smaltimento dei prodotti non più
utilizzabili aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale
e possibili danni alla salute.
Numero di modello e numero di serie
Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del
modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di
modello e il numero di serie si trovano sul retro o sulla
parte inferiore del prodotto. Annotare i numeri qui:
Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi,
der er beskyttet af amerikanske patenter og andre
immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi
Corporation. Reverse engineering (ombygning) og
demontering af enheden er forbudt.
Overholdelse
Dette produkt overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiverne
2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).
N° di serie ________________________________
Varemærker
SV
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer
op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt
onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het
plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude
producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke
afval weg.
Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
The Warranty is not valid in case:
•
Proof of purchase is not accompanied with this warranty form
•
This warranty form is not completed immediately after purchase
•
The Apparatus is not used according to this manual
•
Defects are caused by improper or reckless use
•
Any repair work are done by person other than Authorised Philips service center
•
Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus
•
The serial number is tampered
•
Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God or
while in transit to the purchaser’s residence
Copyright
N° modello _______________________________
Sicherheit
•
•
Non esporre il prodotto e gli accessori a
pioggia o acqua. Non collocare contenitori di
liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se
vengono versati dei liquidi sopra o all’interno
del prodotto, scollegarlo immediatamente
dalla presa di corrente. Per un controllo del
prodotto prima dell’uso, contattare il centro di
assistenza clienti Philips.
Non collocare mai il prodotto e gli accessori
vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di
calore, inclusa la luce diretta del sole.
Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni
asciutti.
Veiligheid
Marken
•
DCK3060_00_QSG_v2_520x650.indd 1
Handelsmerken
Copyright
N° de modèle_____________________________
Model number and serial number
If you contact Philips, you will be asked for the model
and serial number of your product. The model number
and serial number are on the back or bottom of your
product. Write the numbers here:
DE
•
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas
och återanvändas.
Copyright
Den här produkten är försedd med
kopieringsskyddsteknik som skyddas med USApatent och andra immateriella rättigheter som
tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och
isärmontering är inte tillåtet.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt
til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet
certificeret af udvikleren til at overholde Apples
ydeevnestandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder
og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den
trådløse ydeevne.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ɍɪɟɛɭɣɬɟ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ
ɬɚɥɨɧɚ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ!
ɪ ɭ
ɪ
ɪ ɞ ɰ
Référence du modèle et numéro de
série
Número de serie ____________________________
Sicurezza
Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to
repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service centre. If the purchaser shifts
his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service center.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɛɟɡ ɩɟɱɚɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨɞɩɢɫɢ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. Ʉɚɫɫɨɜɵɣ ɢ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɤɢ ɨ ɩɨɤɭɩɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭ ɬɚɥɨɧɭ.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means that the product is covered by
the European Directive 2002/96/EC. Please inform
yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not
dispose of your old products with your normal
household waste.
Correct disposal of your old product helps to prevent
potential negative consequences for the environment
and human health.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit
indique que ce dernier est conforme à la Directive
européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur
votre système de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
pas vos anciens produits avec les ordures ménagères
courantes.
La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit
permet de protéger l’environnement et la santé.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
en overige relevante bepalingen van de richtlijnen
2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG
(elektromagnetische compatibiliteit).
This Philips Home Theatre System is covered under warranty against any defect arising out of faulty
or defective material or workmanship for a period of 12 Months from the date of purchase.
(ɎɂɈ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ)
Your product is designed and manufactured with
high quality materials and components, which can be
recycled and reused.
Número de modelo __________________________
Naleving van richtlijnen
WARRANTY
Kassering av din gamla produkt
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ)
Disposal of your old product
Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará
el número de serie y de modelo del producto. El
número de modelo y el número de serie están en la
parte posterior o inferior del producto. Escriba los
números aquí:
In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging
verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse
octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten
van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat
te decompileren of te demonteren.
•
“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for
iPhone” (Specifico per iPhone) indicano che un
accessorio elettronico è stato creato per il collegamento
specifico ad iPod o iPhone ed è certificato dallo
sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli
standard Apple in termini di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di
questo dispositivo o per la sua conformità agli standard
normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio
con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch
sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e
in altri paesi.
ɉȿɑȺɌɖ
•
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des
matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
Auteursrecht
•
ɉɊɈȾȺȼɐȺ
•
Never expose the product and accessories to
rain or water. Never place liquid containers,
such as vases, near the product. If liquids are
spilt on or into the product, disconnect it from
the power outlet immediately. Contact Philips
Consumer Care to have the product checked
before use.
Never place the product and accessories near
naked flames or other heat sources, including
direct sunlight.
Only use dry cloth to clean the product.
Marchi
ɂɡɞɟɥɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas
tachado se muestra en un producto indica que éste
cumple la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese
sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de
sus productos antiguos con la basura doméstica normal.
La eliminación correcta del producto antiguo ayudará
a evitar posibles consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn
eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska,
t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska
spills på produkten ska du omedelbart koppla bort
den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att
produkten kan kontrolleras före användning.
Placera varken produkten eller tillbehören i
närheten av öppen eld eller andra värmekällor,
inklusive direkt solljus.
Använd endast en torr trasa för att rengöra
produkten.
ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ.
ȼɫɺ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ
ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
•
•
NL
Número de modelo y número de serie
Safety
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali
e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive
2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
Mise au rebut de votre ancien
produit
Serien-Nr. ________________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɢ E-mail:
•
Säkerhet
Modell-Nr. ________________________________
El producto ha sido diseñado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
•
Conservez toujours le produit et ses accessoires
à l’abri de la pluie ou de l’eau. Ne placez jamais de
récipients remplis de liquide (vases par exemple)
à proximité du produit. Dans l’éventualité où
un liquide serait renversé sur votre produit,
débranchez-le immédiatement de la prise secteur.
Contactez le Service Consommateurs Philips pour
faire vérifier le produit avant de l’utiliser.
Ne placez jamais le produit et ses accessoires à
proximité d’une flamme nue ou d’autres sources
de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
Utilisez uniquement un chiffon sec pour
nettoyer le produit.
Conformità
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
•
Il presente prodotto utilizza una tecnologia di
protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e
altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation.
Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.
“Made for iPod” (Skapad för iPod) och “Made
for iPhone” (Skapad för iPhone) betyder att ett
elektroniskt tillbehör har utformats för att passa
särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard.
Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion
eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och
användning. Observera att användningen av det här
tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den
trådlösa kapaciteten.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i
USA och andra länder.
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
Sécurité
Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der
Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie
finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückoder Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:
Copyright
ɉɊɈȾȺȼȿɐ:
Ⱦ
ɐ
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an
electronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards,
please note that the use of this accessory with iPod, or
iPhone may affect wireless performance.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch
are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
Eliminación del producto antiguo
Modell- und Seriennummer
Varumärken
IT
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Trademarks
•
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene
Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
This product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC
(EMC).
•
Serienummer ______________________________
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav
och andra relevanta villkor i direktivet
2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ:
Compliance
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod) et « Made
for iPhone » (Compatible avec l’iPhone) signifient
qu’un appareil électronique est conçu spécialement
pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que
le développeur certifie que le produit satisfait aux
normes de performances Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet
appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité
et aux normes réglementaires. Notez que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut
affecter les performances sans fil.
iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Nano et iPod Touch
sont des marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Nunca exponga el producto ni los accesorios a la
lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de
líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se
derramase algún líquido sobre el producto o en su
interior, desconéctelo de la toma de alimentación
inmediatamente. Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de Philips para que
se compruebe el dispositivo antes de su uso.
No coloque nunca el producto ni los accesorios
cerca de llamas sin protección u otras fuentes
de calor, lo que incluye la luz solar directa.
Utilice únicamente un paño seco para limpiar el
producto.
Modelnummer _____________________________
Överensstämmelse
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The Performers
Protection Acts 1958 to 1972.
•
Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om
het model- en serienummer van dit product. Het modelen serienummer bevinden zich op de achterkant of
onderkant van uw product. Noteer de nummers hier:
ɋɟɪɢɣɧɵɣ
ɪ
ɧɨɦɟɪ:
ɪ
Copyright in the UK
Seguridad
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
die recycelt und wiederverwendet werden können.
Modelnummer en serienummer
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
Marques
This item incorporates copy protection technology
that is protected by U.S. patents and other intellectual
property rights of Rovi Corporation. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Entsorgung Ihres alten Geräts
Ɇɨɞɟɥɶ:
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et
autres dispositions pertinentes des Directives
2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).
Apple no se hace responsable del funcionamiento
de este dispositivo o de su cumplimiento con los
estándares de seguridad o reguladores. Tenga en
cuenta que el uso de este accesorio con iPod o
iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son
marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los
EE.UU. y otros países.
DZǮǾǮǻȀǶǷǻȉǷ ȀǮǹǼǻ
Copyright
Conformité
Ɇɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɱɟɤɨɜ
EN
5/31/2011 10:33:05 AM
EL
Sikkerhed
•
•
•
Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn
eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks.
vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes
væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt
afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips
Kundeservice for at få produktet undersøgt
før brug.
Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i
nærheden af åben ild eller andre varmekilder,
herunder direkte sollys.
Benyt kun en tør klud til at rengøre produktet med.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja
tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Bortskaffelse af udtjente produkter
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Telif Hakkı
Copyright
版权
Bu ürün, Rovi Corporation’a ait ABD patentleri ve
diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması
teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya
parçalara ayırma yasaktır.
Mallinumero ja sarjanumero
Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία
προστασίας κατά της αντιγραφής που
προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α.
και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη
συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.
Este produto contém tecnologia de proteção contra
cópia, que está protegida por patentes americanas e
por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi
Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem
são proibidas.
本商品采用版权保护技术,受美
国 专利和 Rovi Corporation 的其
它知识产权保护。 禁止反向工程
或反汇编。
Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen
malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen
tausta- tai alapuolella. Kirjoita numerot tähän:
Συμμόρφωση
Sarjanumero ________________________________
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση),
2004/108/ΕΚ (EMC).
PT
Este item incorpora tecnologia de protecção contra
cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros
direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation.
A manipulação e a alteração são proibidas.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om
modelnummeret og serienummeret på produktet.
Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden
eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:
Conformidade
Modelnr. ___________________________________
Serienr. ____________________________________
Este produto cumpre os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes das Directivas
2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).
FI
Yhdenmukaisuus
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite),
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä
koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.
Segurança
Tavaramerkit
•
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” ilmaisevat,
että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti
liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa,
että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että
se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Laitteen
käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman yhteyden toimintaan.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, joka on rekisteröity
Yhdysvalloissa. ja muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
•
•
•
•
•
Nunca exponha o produto e os acessórios à
chuva ou água. Nunca coloque recipientes com
líquidos, tais como jarras, próximos do produto.
Se forem derramados líquidos sobre o produto,
desligue-o imediatamente da tomada. Contacte
o Apoio ao Cliente da Philips para que o
produto seja verificado antes de ser utilizado.
Nunca coloque o produto e os acessórios
perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a
exposição solar directa.
Utilize apenas panos secos para limpar o produto.
Eliminação do seu antigo produto
O produto foi concebido e fabricado com materiais
e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Turvallisuus
Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle
tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita
kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä
kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite
heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin
asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen
käyttöä.
Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen
tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan
auringonvaloon.
Puhdista laitetta vain kuivalla liinalla.
Οι ενδείξεις “Made for iPod” και “Made for iPhone”
σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει
σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod
ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί
από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της
παρούσας συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της
με πρότυπα ασφαλείας και κανονιστικά πρότυπα.
Σημειώνεται ότι η χρήση του συγκεκριμένου
αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάζει
την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και
iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
•
“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for
iPhone” (Concebido para iPhone) significam que o
acessório electrónico foi concebido especificamente
para ligar iPods ou iPhones, respectivamente, e foi
certificado pelo criador para responder às normas de
desempenho da Apple.
A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste
dispositivo ou pela sua conformidade com as normas
regulamentares e de segurança; tenha em atenção que a
utilização deste acessório com o iPod ou o iPhone pode
afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são
marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A.
e noutros países.
Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu
Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin
immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan
selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.
Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC
(EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer
hükümlerine uygundur.
Ticari markalar
“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir
elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı
kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple
performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı
anlamına gelir.
Apple bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve
yönetmelik standarlarına uyumluluğundan sorumlu
değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılması
kablosuz bağlantıyı etkileyebilir.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch
A.B.D’li Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
tescilli ticari markasıdır.
•
•
Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα
σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά
δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν
χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το
από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για
να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα
εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή
άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης
της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί για τον
καθαρισμό του προϊόντος.
•
•
•
Vanhan tuotteen hävittäminen
Número do modelo e número de
série
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen.
Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números
de modelo e de série do produto. Os números de
modelo e de série encontram-se na parte posterior
ou inferior do produto. Anote os números aqui:
Nº de modelo ______________________________
Nº de série ________________________________
Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya
suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla
vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi
durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden
kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek
birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev
veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına
yakın konuma yerleştirmeyin.
Ürünü temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın.
䪙
䚼ӊৡ⿄
1DPHRIWKH3DUWV 3E/HDG
∲+J
䬝&G
0HUFXU\ &DGPLXP
݁Ӌ䫀
໮⒈㘨㣃
&KURPLXP 3%%
໮⒈Ѡ㣃䝮
3%'(˅
+RXVLQJ
໪໇
O
O
O
O
O
O
3:%V
⬉䏃ᵓ㒘ӊ
X
O
O
O
O
O
$FFHVVRULHV
FDEOHV
䰘ӊ˄䖲᥹㒓˅
X
O
O
O
O
O
ƻ˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛ೼6-7ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.
h˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ6-7̢ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.
10
⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤Environmental Protection Use Period
ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤˄कᑈ˅ˈ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿᳝ⱘ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵӊϟϡӮথ
⫳໪⊘៪さবˈ⫼᠋Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤Ϲ䞡∵ᶧ៪ᇍ݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇ
ⱘᳳ䰤DŽ
•
•
•
Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva
ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido,
como vasos, perto do produto. Se algum líquido
for derramado sobre ou dentro do produto,
desconecte-o da tomada imediatamente. Entre
em contato com a Central de Atendimento ao
Cliente Philips para que o produto seja verificado
antes de ser utilizado novamente.
Nunca coloque o produto e os acessórios
próximo a fogo exposto ou a outras fontes de
calor, incluindo luz solar direta.
Use somente um pano seco para limpar o
produto.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και
μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί
ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του
προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του
προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
安全
•
Descarte do produto antigo
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais
e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας
•
切勿让本产品及附件与雨或
水接触。 切勿将液体容器
(如花瓶)置于产品旁边。
如果有液体溅到本产品表
面或内部,请立即断开其电
源。 请与 Philips 客户服务
中心联系,对产品进行检查
后再行使用。
切勿将本产品和附件放置在
靠近明火或其它热源的地
方,包括阳光直射处。
只能用湿的抹布擦洗本产
品。
NOTES
弃置旧产品
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli
etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına
gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması
ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi
edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde
olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.
Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver
afixado a um produto, significa que ele se enquadra
na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o
sistema de coleta especial local de produtos elétricos
e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não
descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.
O descarte correto de produtos antigos ajuda a
impedir possíveis conseqüências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
Model numarası ve seri numarası
Números do modelo e de série
Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve
model numaraları istenecektir. Model numarası ve
seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır.
Numaraları buraya yazın:
Ao entrar em contato com a Philips, você será
solicitado a fornecer os números do modelo e de
série do aparelho, localizados na parte traseira do
próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Model No. __________________________________
Seri No. ____________________________________
_____________
Nº de série ______________
Nº do modelo
RU
MS-MY
Авторские права
Hak cipta
Αριθμός μοντέλου ___________________________
本产品采用可回收利用的高性能材
料和组件制造而成。
如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶
符号,则表示此产品符合欧盟指令
2002/96/EC。请自行了解当地的
电子和电气产品分类收集系统。
请遵守当地规定,不要将旧产品丢
弃到普通生活垃圾中。
正确弃置旧产品有助于避免对环境
和人类健康造成潜在的负面影响。
型号和序列号
如果您与 Philips 联系,将会被询
问产品的型号和序列号。型号和序
列号可以在产品的背面或底部找
到。请在此处填写型号:
型号 _________________________
序列号________________________
Αριθμός σειράς _____________________________
PL
Prawa autorskie
В данном изделии используется технология
защиты авторских прав, защищенная некоторыми
патентами США и другими правами на
интеллектуальную собственность Rovi Corporation.
Разборка или реконструирование запрещены.
ZH-TW
Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak
cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta
intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan
penyahhimpunan adalah dilarang.
版權
Поддержка стандартов
Tanda dagangan
W niniejszym produkcie zastosowano technologię
zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest
chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi
prawami dotyczącymi własności intelektualnej
firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż
urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtwarzanie
konstrukcji urządzenia).
Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania
związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa
niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa
zgodności elektromagnetycznej).
Znaki towarowe
„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają,
że dane akcesorium elektroniczne zostało
zaprojektowane do podłączania odpowiednio do
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono
certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie
standardów firmy Apple.
Firma Apple nie jest odpowiedzialna za pracę tego
urządzenia ani za jego zgodność z standardami
bezpieczeństwa oraz przepisami prawa. Należy
pamiętać, że korzystanie z tego urządzenia wraz z
odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć
wpływ na działanie komunikacji bezprzewodowej.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch są
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w
Stanach Zjednoczonych. i innych krajach.
Данное изделие соответствует основным
требованиям и другим соответствующим
положениям директив 2006/95/EC (Директива
по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC
(Директивы по ЕМС).
Товарные знаки
Обозначения “Разработано для iPod” и
“Разработано для iPhone” означают, что
электронное устройство разработано
специально для подключения устройств iPod и
iPhone соответственно и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple.
Корпорация Apple не несет ответственности
за функциональность данного устройства или
за его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности; обратите внимание, что
использование этого устройство совместно
с iPod или iPhone может повлиять на работу
беспроводной связи.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
являются товарными знаками корпорации Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
Техника безопасности
•
Bezpieczeństwo
•
This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements
contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or
elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.
•
Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
•
Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów
na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj
przedmiotów wypełnionych cieczą (np.
wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku
rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast
odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić
urządzenie przed użyciem, skontaktuj się
z działem obsługi klienta firmy Philips.
Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu
otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie
wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie
suchej ściereczki.
Pozbycie się starego produktu
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego wykorzystania.
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ!
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɚɫ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢɡɞɟɥɢɹ Ɏɢɥɢɩɫ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɡɞɟɥɢɹ
ɋɪɨɤ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
1 ɝɨɞ
1 ɝɨɞ
1 ɝɨɞ
2 ɝɨɞɚ
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ
5 ɥɟɬ
1 ɝɨɞ
3 ɝɨɞɚ
2 ɝɨɞɚ
ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɢɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ. ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ȼɚɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ
ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɬɚɥɨɧ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ, ɚ ɟɫɥɢ ɱɟɤ ɧɟ ɛɵɥ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧ ɤ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭ ɬɚɥɨɧɭ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ȼɚɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹ – ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɭ.
ɂɡɞɟɥɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɬɨɜɚɪ. ɉɪɢ ɛɟɪɟɠɧɨɦ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ȼɚɦ
ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɜɧɭɬɪɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɩɪ., ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɢ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣ ɫɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɟ (ɞɚɧɧɵɣ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ, ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɢ ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɱɟɤɢ, ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ). ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȼɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɟ,
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɟ ɱɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ,
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɐɟɧɬɪ.
ɐɟɧɬɪ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Ɍɭɫɫɟɧɞɢɟɩɟɧ 4, 9206 ȺȾ, Ⱦɪɚɯɬɟɧ, ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ. ɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ "Ɏɢɥɢɩɫ", ɊɎ, 119048 ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ɍɫɚɱɟɜɚ, ɞ. 35Ⱥ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ). ȿɫɥɢ ɤɭɩɥɟɧɧɨɟ ȼɚɦɢ ɢɡɞɟɥɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸɫɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɭɫɥɭɝ. Ʌɢɰɨ (ɤɨɦɩɚɧɢɹ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɟ ȼɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɦɧɢɬɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ɞɥɹ
ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɋɪɨɤɢ
ɪ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɭ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ:
ɪ
Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪɵ
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪɵ ɢ ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ
Ɍɨɜɚɪɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ
ɉɨɪɬɚɬɢɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɨɫɢɦɵɟ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɵ, ɮɨɬɨɪɚɦɤɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɚɤɭɫɬɢɤɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɨɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɭɱɚɟɦɵɟ ɩɭɥɶɬɵ Ⱦɍ
ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɥɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ,
ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ:
1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ,
ɬɨɜɚɪɚ;
ɩɪɚɜɢɥ
ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɪɭ
ɪ
ɪ
ɭ
, ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɪ
ɪ
ɪ ɪ
ɪ ;
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɣ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ:
‡ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ;
‡ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɟ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
‡ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ȽɈɋɌɨɜ) ɢ ɧɨɪɦ ɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ;
‡ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ;
‡ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɢɡɞɟɥɢɸ/ɬɨɜɚɪɭ ɜ ɧɟɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
(ɥɸɛɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ/ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ).
ɫɟɬɢ)
3. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ (ɫɬɢɯɢɹ, ɩɨɠɚɪ, ɦɨɥɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.);
Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ, ɧɨ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹɫɶ: ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ), ɧɚɭɲɧɢɤɢ, ɱɟɯɥɵ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɩɪ.
Ⱦɚɬɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɫɟɪɢɣɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ (ɯɯɯɯȽȽɇɇɯɯɯɯɯɯ), ɝɞɟ ȽȽ – ɝɨɞ, ɇɇ ɧɨɦɟɪ ɧɟɞɟɥɢ, ɚ x – ɥɸɛɨɣ ɫɢɦɜɨɥ. ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ: AJ021025123456 – ɞɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 25 ɧɟɞɟɥɹ 2010 ɝɨɞɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɐɟɧɬɪ.
Ʌɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɡɞɟɥɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢ ɨ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ȼ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɂ
ȼɵ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɮ
ɐ
ɐɟɧɬɪɟ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ: (495) 961-1111 ɢɥɢ 8 800 200-0880 (ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ)
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ: ɫ 9-00 ɞɨ 21-00 (ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɜɪɟɦɹ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɟ)
ɂɧɬɟɪɧɟɬ: www.philips.ru
DCK3060_00_QSG_v2_520x650.indd 2
Segurança
“Made for iPod”和“Made for
iPhone”表示电子附件专为连接
iPod 或 iPhone 而设计,并经开发
人员认证,符合 Apple 性能标准。
Apple 对该设备的操作及其是否符
合安全和法规标准不负任何责任。
请注意,通过 iPod 或 iPhone 使
用该配件可能影响无线性能。
iPhone、iPod、iPod
classic、iPod nano 和 iPod touch
是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/
地区注册的商标。
•
Zgodność
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴
+D]DUGRXV7R[LF6XEVWDQFH
“Made for iPod” (Feito para iPod) e “Made for
iPhone” (Feito para iPhone) significam que um
acessório eletrônico foi projetado para conectar-se
especificamente ao iPod ou ao iPhone, respectivamente,
e foi certificado pelo desenvolvedor para estar de
acordo com os padrões de desempenho da Apple.
A Apple não é responsável pela operação deste
dispositivo ou sua conformidade com os padrões
reguladores e de segurança. O uso deste acessório com
o iPod ou o iPhone pode afetar o desempenho wireless.
IPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são
marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA
e em outros países.
NOTES
商标
Eski ürününüzün atılması
Αριθμός μοντέλου και αριθμός σειράς
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um
traço por cima constar de um produto, significa que
esse produto está abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e
não elimine os seus antigos produtos juntamente com
o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita
potenciais consequências nocivas para o ambiente e
para a saúde pública.
Marcas comerciais
Güvenlik
Ασφάλεια
Marcas comerciais
Tekijänoikeus
Uyumluluk
Εμπορικά σήματα
Direitos de autor
Modelnummer og serienummer
ZH-CN
Πνευματικά δικαιώματα
Mallinumero ________________________________
Når et produkt er forsynet med dette symbol med
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente
produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
BR-PT
TR
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/
WE. Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych i
elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Numer modelu i numer seryjny
W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać
numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer
modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na
spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:
Nr modelu ________________________________
Nr seryjny ________________________________
•
•
Не подвергайте устройство и
дополнительные принадлежности
воздействию дождя или воды. Никогда не
размещайте рядом с устройством сосуды
с жидкостью, например вазы. В случае
попадания жидкости на поверхность или
внутрь устройства немедленно отключите
его от электросети. Обратитесь в центр
поддержки потребителей Philips для
проверки устройства перед его дальнейшим
использованием.
Не помещайте устройство и
дополнительные принадлежности вблизи
источников открытого огня или других
источников тепла, в том числе не допускайте
воздействия прямых солнечных лучей.
Для очистки используйте только сухую
ткань.
Утилизация старого изделия
Изделие разработано и изготовлено с
применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и
повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного
бака означает, что данное изделие подпадает под
действие директивы Европейского Совета 2002/96/
EC Узнайте о правилах местного законодательства
по раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местными правилами
и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с
бытовыми отходами.
Правильная утилизация отслужившего
оборудования поможет предотвратить возможное
вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
Номер модели и серийный номер
При обращении в Philips вам потребуется назвать
модель и серийный номер устройства. Серийный
номер и номер модели указаны на задней панели
устройства. Впишите эти номера здесь:
Номер модели _____________________________
Серийный номер ___________________________
“Dibuat untuk iPod” dan “Dibuat untuk iPhone”
bermaksud bahawa suatu aksesori elektronik itu telah
direka bentuk untuk menyambung secara khusus
masing-masing kepada iPod, atau iPhone, dan telah
diperakui oleh pembangun sebagai telah memenuhi
standard prestasi Apple.
Apple tidak bertanggungjawab terhadap pengendalian
peranti ini atau terhadap pematuhannya kepada
standard keselamatan dan pengawalaturan, sila ambil
perhatian bahawa penggunaan aksesori ini dengan
iPod, atau iPhone mungkin akan memberi kesan
kepada prestasi wayarles.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, dan iPod touch
adalah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di
A.S. dan negara lain.
Keselamatan
•
•
•
Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori
kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan
bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan
produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke
dalam produk, putuskan sambungan dengan
alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi
Penjagaan Pelanggan Philips agar produk
diperiksa sebelum digunakan.
Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori
berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba
lain, termasuk cahaya matahari langsung.
Hanya gunakan kain yang kering untuk
membersihkan produk.
Pembuangan barang lama anda
本物品採用具有版權保護的技術,
受到某些美國 專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。
禁止進行反向工程或拆解。
商標
「iPod 專用」和「iPhone 專用」
意指該電子配件產品專為連接
iPod 或 iPhone 而設計,通過開
發者認證,並符合 Apple 效能標
準。
對該裝置操作或相容性方面的安
全與法規標準,Apple 概不負責。
請注意,本配件與 iPod 或 iPhone
搭配使用可能會影響無線效能。
iPhone、iPod、iPod classic、
iPod nano 及 iPod touch 是
Apple Inc. 在美國 及其他國家的
註冊商標。
安全
•
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti
tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini
dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk
tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC.
Sila maklumkan diri anda mengenai sistem kutipan
berasingan setempat untuk produk elektrik dan
elektronik.
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan
jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah
anda yang biasa.
Cara membuang produk lama anda yang betul akan
membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap
alam sekitar dan kesihatan manusia.
Nombor model dan nombor siri
Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta
untuk memberikan model dan nombor siri produk
anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada
bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut
di sini:
No. Model __________________________________
No. Siri ____________________________________
•
•
請勿讓產品及配件暴露在
雨或水中。 請勿將花瓶等
液體容器放置在產品附近。
若不慎將水濺灑於本產品
或滲入機內,請立即拔除電
源。 聯絡 Philips 顧客服務
中心,進行檢查後再使用產
品。
請勿將本產品及配件直接
靠近火燄或熱源,也勿直接
曝曬於陽光下。
請僅使用乾布清潔產品。
舊產品的處置
您的產品是使用高品質材質和元件
所設計製造,可回收和重複使用。
當產品附有打叉的附輪回收筒標
籤時,代表產品適用於歐洲指令
(European Directive)
2002/96/EC。 請取得當地電子產
品分類收集系統的相關資訊。
根據當地法規處理,請勿將廢棄產
品當作一般家庭垃圾棄置。
正確處理廢棄產品有助於避免對
環境和人類健康帶來潛在的負面
影響。
機型與序號
若與 Philips 聯絡,您必需提供產
品的機型與序號。 機型與序號位
於產品的背面或底部。 將號碼填
寫與此:
型號 _________________________
序號 _________________________
5/31/2011 10:33:23 AM