Philips Wake-up Light

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Wake-up Light
HF3520
EN User manual
2
IT Manuale utente 38
DA Brugervejledning
2
NL Gebruiksaanwijzing
38
DE Bedienungsanleitung 2
NO Brukerhåndbok 38
ES Manual del usuario 20
PL Instrukcja
56
Käyttöopas
20
SV Användarhandbok 56
FR Mode d’emploi 20
FI
General
Generelt
Allgemeines/
Buttons
Taster
Tasten/ Tasten
3
Lamp on/off button
Tænd/sluk-knap til lampe 11
Ein-/Ausschalter für die Lampe
Important
Vigtigt
Wichtig
4
Music on/off button
Tænd/sluk-knap til musik 12
Ein-/Ausschalter für Musik
Icon explanation
Forklaring af ikoner
Symbolerklärung
4
Overview
Oversigt
Überblick
5
What’s in the box
Hvad følger med?
Verpackungsinhalt
6
Menu
Menu
Menü
Wake-up profile
Vækkeprofil
Weckprofil
7
Wake-up sound
Opvågningslyd
Weckton
8
Setting clock time
Indstilling af klokkeslæt
Die Uhrzeit einstellen
Display contrast
Display-kontrast
Displaykontrast
2
Snooze
Slumre
Schlummerfunktion
Fall asleep button
Fald i søvn-knap
Einschlaf-Taste
First use
Første brug
Erste Anwendung
Clock time
Klokkeslæt
Uhrzeit
Alarm on/off button
Tænd/sluk-knap til alarm
Ein-/Ausschalter für die
Weckfunktion
9
10
13
14
15
Extra options
Ekstra indstillinger
Zusätzliche Optionen
Dawn duration time
Varighed for solopgang
Sonnenaufgangszeit
17
Demo mode
Demo-tilstand
Demomodus
18
Support
Støtte
Unterstützung
19
What’s in the box
Hvad er der i kassen
Lieferumfang
3
Important information
Vigtige oplysninger
Wichtige Informationen
Read the separate important information booklet before you start reading this user manual.
Læs den separate brochure med vigtige oplysninger, før du begynder at læse denne brugervejledning.
Lesen Sie das separate Heft mit wichtigen Informationen, bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen.
Icon explanation
Forklaring af ikoner
Symbolerklärung
Wake-up profile
Vækkeprofil
Weckprofil
Wake-up sound
Opvågningslyde
Wecktöne
Clock time
Klokkeslæt
Uhrzeit
Display contrast
Display-kontrast
Displaykontrast
Lamp
Lampe
Lampe
4
FM radio
FM-radio
UKW-Radio
Fall asleep
Fald i søvn
Einschlafen
Natural sounds
Naturlige lyde
Naturklänge
Radio
Radio
Radio
Dawn duration
Varighed for solopgang
Sonnenaufgangszeit
Overview
Oversigt
Überblick
FM
Display
Display
Display
Menu-buttons - press to activate
Menu-knapper - tryk på for at aktivere
Menü-Tasten - zum Aktivieren drücken
Navigating through the menu/Navigering i menuen/Durch das Menü navigieren
Press the MENU button
to enter the menu.
Tryk på MENU-knappen for
at åbne menuen.
Drücken Sie zum Öffnen des
Menüs die MENU-Taste.
1
Press the + or – button
to select a menu setting.
Tryk på + eller – knappen for
at vælge en menuindstilling.
Drücken Sie die Taste “+”
oder “–”, um eine
Menüeinstellung auszuwählen.
2
Press SELECT to confirm.
Tryk på VÆLG for at bekræfte.
Drücken Sie zum Bestätigen
die SELECT-Taste.
3
Note: To exit the menu, either press the MENU button or wait for 30 seconds.
Bemærk: For at forlade menuen, skal du enten trykke på knappen MENU eller vente 30 sekunder.
Hinweis: Um das Menü zu verlassen, drücken Sie entweder die MENU-Taste, oder warten Sie 30 Sekunden.
5
First use - placing the Wake-up light
Første anvendelse - placering af Wake-up Light
Erste Verwendung - das Wake-up Light aufstellen
Place the Wake-up Light 40-50cm from your head, for example on a bedside table.
Placér Wake-up Light 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord.
Stellen Sie das Wake-up Light ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch).
First use - setting the clock time
Første anvendelse - indstilling af klokkeslæt
Erste Verwendung - Die Uhrzeit einstellen
You have to set the clock time when you plug in the appliance for the first time and when there has
been a power failure.
Du skal indstille klokkeslættet, når du sætter stikket i apparatet første gang, og når der har været
strømsvigt.
Sie müssen die Uhrzeit einstellen, wenn Sie das Gerät das erste Mal an das Stromnetz anschließen
und wenn es einen Stromausfall gab.
6
Setting your wake-up profile
Indstilling af vækkeprofil
lhr Weckprofil einstellen
When you set your wake-up profile, you set the wake-up time (steps 1 - 6), the light intensity
(steps 9 and 10) and the sound level (steps 7 and 8) you want to wake up to.You can set two
different wake-up times, for example if you want to wake up at a different time in the weekend
than on weekdays. The procedure to set the wake-up profile and wake-up sound is the same for both.
Når du indstiller vækkeprofilen, indstiller du vækningstidspunktet (trin 1 – 6), lysintensiteten
(trin 7 og 8) og lydniveauet (trin 9 og 10), som du vil vågne op til. Du kan indstille to forskellige
vækketidspunkter, for eksempel hvis du gerne vil vækkes på et andet tidspunkt i weekenden end på
hverdage. Fremgangsmåden for indstilling af vækkeprofil og vækkelyd er den samme.
Bemærk: Fordi følsomheden over for lys er forskellig fra person til person, skal du muligvis
eksperimentere med forskellige indstillinger over et par dage for at finde dit optimale niveau.
Wenn Sie Ihr Weckprofil einstellen, stellen Sie die Weckzeit (Schritt 1 bis 6), die Lichtintensität (Schritt 7
und 8) und den Geräuschpegel (Schritt 9 und 10) ein. Sie werden dann entsprechend geweckt. Sie können
zwei verschiedene Weckzeiten einstellen, wenn Sie z. B. am Wochenende zu einer anderen Zeit als an
Werktagen aufwachen möchten. Die Vorgehensweise zum Einstellen des Weckprofils und des Wecktons
ist für beide Weckzeiten gleich. Hinweis: Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich
ist, dauert es möglicherweise ein paar Tage, bis Sie Ihre ideale Einstellung gefunden haben.
7
Setting your wake-up sound
Indstilling af vækkelyden
Ihren Weckton einstellen
You can use natural wake-up sounds or the FM radio as a wake-up sound. The Wake-up Light has five
built-in natural sounds.
Du kan bruge naturlige vækkelyde eller FM-radio som vækkelyd. Wake-up Light har fem indbyggede
naturlige lyde.
Sie können natürliche Weckgeräusche oder das UKW-Radio als Weckton verwenden. Das Wake-up
Light verfügt über fünf integrierte Naturgeräusche.
8
Adjusting the clock time
Justering af klokkeslættet
Die Uhrzeit einstellen
To set the clock time, choose between a 12-hour and a 24-hour clock and then adjust the time.
For at indstille uret kan du vælge mellem et 12-timers ur og et 24-timers ur og derefter indstille
klokkeslættet.
Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format aus, und stellen Sie
dann die Zeit ein.
9
Setting the display contrast
Indstilling af displayets kontrast
Den Displaykontrast einstellen
You can adjust the display contrast from level 1 to level 4. Choose a level that is optimal for you to
see the display at night. The Wake-up Light will automatically adjust the contrast level when your
bedroom becomes brighter.
Du kan justere displayets kontrast fra niveau 1 til niveau 4.Vælg et niveau, der optimalt for dig,
så du kan se displayet om natten. Wake-up Light vil automatisk justere kontrastniveauet, når dit
soveværelse bliver lysere.
Sie können den Displaykontrast von Stufe 1 bist Stufe 4 einstellen. Wählen Sie eine Stufe aus, mit der
Sie das Display optimal bei Nacht sehen können. Das Wake-up Light passt den Kontrast automatisch
an, wenn es in Ihrem Schlafzimmer heller wird.
10
Switching the lamp on/off
Sådan tændes/slukkes lampen
Die Lampe ein-/ausschalten
Press the lamp on/off button to switch on the lamp and use it as a bedside lamp.You can adjust the
light intensity by pressing the + and – buttons. To switch off the lamp, press the lamp on/off button
again.
Tryk på lampens tænd/sluk-knap for at slukke for lampen, og brug den som sengelampe. Du kan
justere lysintensiteten ved at trykke på knapperne + og – . For at slukke for lampen skal du trykke på
lampens tænd/sluk-knap igen.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter der Lampe, um die Lampe einzuschalten und als Nachttischleuchte
zu verwenden. Sie können die Lichtintensität anpassen, indem Sie die Tasten “+” und “-” drücken. Um
die Lampe auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter der Lampe.
11
Switching the FM radio on/off
Sådan tændes og slukkes FM-radio
Das UKW-Radio ein-/ausschalten
Press the FM on/off button to switch on the FM radio.
FM-radioen tændes ved tryk på FM-knappen.
Drücken Sie die FM-Taste, um das UKW-Radio einzuschalten.
FM
Note: To scan radio frequencies automatically, press and hold the menu - or + button for approx. 2
seconds.
Bemærk: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på menuknappen - eller + og
holde den nede i ca. 2 sekunder.
Hinweis: Halten Sie Menütaste “+” oder “-” etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Radiofrequenzen
automatisch zu durchsuchen.
12
Switching the alarm on/off
Sådan tændes og slukkes alarmen
Die Weckfunktion ein-/ausschalten
Press alarm 1 or alarm 2 if you want to switch the alarm on or off.The corresponding icon appears on the
display when you switch on the alarm. It dissappears when you switch off the alarm.When you switch on
the alarm, the hour indication starts to flash. If necessary, you can now adjust the alarm time.
Tryk på alarm 1 eller alarm 2, hvis du vil tænde eller slukke for alarmen. Det tilsvarende ikon vises på
displayet, når du aktiverer alarmen. Det forsvinder, når du slukker for alarmen. Når du aktiverer alarmen,
begynder timeindikationen at blinke. Hvis det er nødvendigt, kan du nu justere alarmtidspunktet.
Drücken Sie Alarm 1 oder Alarm 2, wenn Sie die Weckfunktion ein- oder ausschalten möchten.
Das entsprechende Symbol wird auf dem Display angezeigt, wenn Sie die Weckfunktion einschalten.
Es wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie die Weckfunktion ausschalten. Wenn Sie die Weckfunktion
einschalten, blinkt die Stundenanzeige. Bei Bedarf können Sie jetzt die Weckzeit einstellen.
Note: If you want to adjust the light level or volume to wake up to,
you have to use the menu. See chapter ‘Setting your alarm profile’.
Bemærk: Hvis du vil justere lysniveauet eller lydstyrken til vækning, skal
du bruge menuen. Se kapitlet “Indstilling af vækkeprofilen”.
Hinweis: Wenn Sie die Lichtintensität oder die Lautstärke für das
Wecken verändern möchten, müssen Sie über das Menü gehen. Siehe
Kapitel “Ihr Weckprofil einstellen”.
13
Snoozing
Snooze-funktion
Schlummerfunktion
When the alarm sound is played at the set time, you can tap on the front of the Wake-up Light to
snooze for a while. The lamp stays on, but the alarm sound stops. After 9 minutes, the alarm sound is
automatically played again. Do not hit the Wake-up Light with too much force, as this may cause damage.
Når alarmen afspilles på det fastsatte tidspunkt, kan du trykke på forsiden af Wake-up Light for at
aktivere snooze i et stykke tid. Lampen forbliver tændt, men alarmen stopper. Efter 9 minutter afspilles
alarmen automatisk igen. Skub ikke for voldsomt til Wake-up Light, da dette kan beskadige den.
Wenn der Weckton zur eingestellten Zeit abgespielt wird, können Sie auf die Vorderseite des Wakeup Lights tippen, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Die Lampe bleibt an, aber der Weckton
schaltet sich aus. Nach 9 Minuten wird der Weckton automatisch wieder eingeschaltet. Tippen Sie
nicht zu stark auf das Wake-up Light, um Beschädigungen zu vermeiden.
Note: The alarm 1 or alarm 2 icon flashes on the display when the alarm is snoozed.
Bemærk: Ikonet for alarm 1 eller alarm 2 blinker på displayet, når alarmen er snoozet.
Hinweis: Das Alarm 1- oder Alarm 2-Symbol auf dem Display blinkt, wenn der Weckton in den
Schlummer-Modus gesetzt wurde.
14
Fall asleep
Fald i søvn
Einschlafen
Press the fall asleep button when you want the light and/or the sound of the Wake-up Light to stay on
and dim gradually during a set period of time (5 to 60 minutes) before you go to sleep. The lamp and/or
sound switch off automatically after the set time.
1. Press the fall asleep button to switch on the fall asleep function.
2. The set fall asleep time appears on the display.
3. Press the + or – button to adjust the time (5 to 60 minutes).
To switch off the fall asleep function, press the fall asleep button again. The fall asleep icon disappears
from the display.
Tryk på Fald i søvn-knappen, når du vil have lyset og/eller lyden på Wake-up Light til at forblive tændt
og reduceres langsomt i løbet af et indstillet tidsrum (5 minutter til 60 minutter), før du falder i søvn.
Lampen og/eller lyden slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt.
1. Tryk på fald i søvn-knappen for at tænde for fald i søvn-funktionen.
2. Den indstillede fald i søvn-tid ses i displayet.
3. Tryk på knappen + eller – for at justere tiden (5 til 60 minutter).
For at slukke for fald i søvn-funktionen skal du trykke på fald i søvn-knappen igen. Fald i søvn-ikonet
forsvinder fra displayet.
Drücken Sie die Einschlaf-Taste, wenn Licht und/oder Ton auf dem Wake-up Light eingeschaltet bleiben
und sich langsam abschwächen soll, bevor Sie einschlafen. Dafür können Sie eine Zeitspanne auswählen
(5 bis 60 Minuten), nach der sich Licht und Ton automatisch ausschalten.
1. Drücken Sie die Einschlaf-Taste, um die Einschlaf-Funktion einzuschalten.
2. Die eingestellte Einschlafzeit wird auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste “+” oder “-”, um die Zeit einzustellen (5 bis 60 Minuten).
Um die Einschlaf-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Einschlaf-Taste. Das Einschlaf-Symbol
wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.
15
Note: If you press the fall asleep button when neither the lamp nor the FM function is on, the lamp
goes on and will dim gradually.
Bemærk: Hvis du trykker på fald i søvn-knappen, når hverken lampen eller FM-funktionen er tændt,
tændes lampen, hvorefter den gradvist dæmpes.
Hinweis: Wenn Sie die Einschlaf-Taste drücken, wenn weder die Lampe noch die UKW-Funktion
eingeschaltet sind, schaltet sich die Lampe ein und wird allmählich dunkler.
16
Adjusting the dawn duration time
Justering af solopgangens varighed
Die Sonnenaufgangszeit einstellen
The dawn duration time is the time in which the light intensity of the lamp gradually increases to the
set level before the alarm sound is played. The default dawn duration time is 30 minutes, but you can
reduce the dawn duration time to 20 or 25 minutes or increase it to 40 minutes.
1. Simultaneously press and hold alarm 1 and alarm 2.
2. The default dawn duration time of 30 minutes appears on the display.
3. Press the + and – button to adjust the minutes.
Solopgangens varighed er den tid, hvor lampens lysintensitet stiger gradvist til det valgte niveau,
før alarmen afspilles. Standardvarigheden for solopgangen er 30 minutter, men du kan reducere
solopgangens varighed til 20 eller 25 minutter, eller øge den til 40 minutter.
1. Tryk samtidigt på alarm 1 og alarm 2, og hold dem nede.
2. Standardvarigheden for solopgang på 30 minutter vises på displayet.
3. Tryk på knappen + og – for at indstille minutterne.
Die Sonnenaufgangszeit ist die Zeit, bei der die Lichtintensität der Lampe stetig ansteigt, bis die Stufe
erreicht ist, bei der der Weckton ausgelöst wird. Die standardmäßige Sonnenaufgangszeit beträgt
30 Minuten, aber Sie können sie auch auf 20 oder 25 Minuten reduzieren oder auf 40 Minuten erhöhen.
1. Halten Sie gleichzeitig Alarm 1 und Alarm 2 gedrückt.
2. Die standardmäßige Sonnenaufgangszeit von 30 Minuten wird auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste “+” und “-”, um die Minuten einzustellen.
+
17
Demonstration mode
Demo-mode
Demo-Modus
If you want a quick demonstration (90 seconds) of the gradually increasing light intensity and sound
level, switch on the test function of the appliance.
1. Press and hold the alarm 1 or alarm 2 button for at least 3 seconds.
2. The appliance starts the demonstration of the corresponding alarm.
3. To switch off the demonstration, press and hold the previously pressed alarm button for
3 seconds again.
Hvis du vil have en hurtig demonstration (90 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd,
skal du aktivere apparatets testfunktion.
1. Tryk og hold knappen alarm 1 eller alarm 2 i mindst 3 sekunder.
2. Apparatet starter en demonstration af den tilsvarende alarmen.
3. For at slukke for demonstrationen skal du trykke på og holde alarm-knappen nede i 3 sekunder igen.
Wenn Sie eine kurze Demonstration (90 Sekunden) der sich langsam steigernden Lichtintensität und
Lautstärke wünschen, aktivieren Sie die Testfunktion des Geräts.
1. Halten Sie die Taste Alarm 1 oder Alarm 2 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Das Gerät startet die Demo des entsprechenden Wecktons.
3.Um die Demonstration zu deaktivieren, halten Sie die zuvor gedrückte Alarm-Taste 3 Sekunden
lang gedrückt.
18
Audio feedback
Lyd-feedback
Akustisches Feedback
When you press a menu button, you hear a click. If you do not want to hear clicks when you press
a button, press and hold the FM button for 5 seconds to switch off the audio feedback.You hear
one click as a confirmation. To activate, press and hold the FM button again.You hear two clicks to
confirm that the audio feedback is activated.
Når du trykker på en menu-knap, hører du et klik. Hvis du ikke vil høre klik, når du trykker på en
knap, skal du trykke på FM-knappen og holde den nede i 5 sekunder for at slukke for lyd-feedback.
Du hører et klik som en bekræftelse. For at aktivere det igen skal du trykke på FM-knappen igen og
holde den. Du hører to klik, der bekræfter, at lyd-feedback er aktiveret.
Wenn Sie eine Menütaste drücken, hören Sie ein Klicken. Wenn Sie beim Drücken einer Taste kein
Klicken hören möchten, halten Sie die FM-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um akustisches Feedback
zu deaktivieren. Sie hören zur Bestätigung ein Klicken. Halten Sie zum Aktivieren erneut die FM-Taste
gedrückt. Zur Bestätigung, dass akustisches Feedback aktiviert wurde, hören Sie zweimal ein Klicken.
Button backlight
Knappen baggrundslys
Taste für Hintergrundbeleuchtung
The menu buttons have a backlight to help you to find the buttons. If you move your fingers close to
the buttons, the backlight lights up. If you don’t press the button, the backlight goes out.
Menu-knapper har en baggrundsbelysning, som hjælper dig med at finde knapperne. Hvis du bevæger
fingrene tæt på knapperne, tændes baggrundsbelysningen. Hvis du ikke trykker på knappen, slukker
baggrundsbelysningen.
Die Menütasten verfügen über eine Hintergrundbeleuchtung, die Ihnen dabei hilft, die Tasten zu
finden. Wenn Sie Ihre Finger nahe an den Tasten bewegen, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung auf.
Wenn Sie die Taste nicht drücken, erlischt die Hintergrundbeleuchtung.
Support
Støtte
Zusätzliche Unterstützung
19
General
Yleistä
Général
Botones
Painikkeet
BoutonsTasten
Contenido del paquete
Pakkauksen sisältö
Contenu de l’emballage
21
Importante
Tärkeää
Important
22
Explicación de los iconos
Kuvakkeiden selitykset
Explication des icônes
22
Vista general
Yleiskuvaus
Aperçu
23
Uso por primera vez
Ensimmäinen käyttökerta
Première utilisation
Hora del reloj
Kellonaika
Heure (horloge)
Botón de encendido/
apagado de la música
Musiikkipainike
30
Bouton d’activation/
désactivation de la musique
Botón de encendido/
apagado de la alarma
Herätyspainike
31
Bouton d’activation/
désactivation de l’alarme
Aplazar
Torkkuherätys
Fonction de répétition
24
Menú
Menu
Menu
20
Botón de encendido/
apagado de la lámpara
Lampun painike
29
Bouton d’activation/
désactivation de la lampe
Botón de dormir
Nukahtamispainike
Bouton S’endormir
32
33
Opciones adicionales
Lisävaihtoehdot/
Options supplémentaires
Perfil de despertar
Herätysprofiili
Profil de réveil
25
Sonido de despertador
Herätysääni
Son pour le réveil
Tiempo de duración del amanecer
35
Aamunkoiton kesto
Durée de l’aube
26
36
Ajuste de la hora del reloj
Kellonajan asettaminen
Réglage de l’heure
Modo demo
Esittelytila
Mode démo
27
Contraste de la pantalla
Näytön kontrasti
Contraste d’affichage
28
Soporte
Tuki
Support
37
Contenido de la caja
Toimituksen sisältö
Contenu de l’emballage
21
Información importante
Tärkeää
Informations importantes
Lea las instrucciones importantes del folleto adjunto antes de comenzar a leer este manual
de usuario.
Lue erillinen tärkeiden tietojen lehtinen, ennen kuin alat lukea tätä käyttöopasta.
Lisez le livret d’informations avant de commencer à lire ce mode d’emploi.
Explicación de los iconos
Kuvakkeiden selitykset
Explication des icônes
Perfil de despertar
Herätysprofiili
Profil de réveil
Sonidos del despertador
Herätysäänet
Sons pour le réveil
Hora del reloj
Kellonaika
Heure (horloge)
Contraste de la pantalla
Näytön kontrasti
Contraste d’affichage
Lámpara
Lamppu
Lampe
22
Radio FM
FM-radio
Radio FM
Dormir
Nukahtaminen
S’endormir
Sonidos naturales
Luonnonääniä
Sons naturels
Radio
Radio
Radio
Duración del amanecer
Aamunkoiton kesto
Durée de l’aube
Vista general
Yleiskuvaus
Aperçu
FM
Pantalla
Näyttö
Afficheur
Botones del menú - púlselos para activarlos
Valikko-painikkeet - ota käyttöön painamalla
Boutons de menu - Appuyez dessus pour les activer
Navegación por el menú/Valikon selaaminen/Navigation dans le menu
Pulse el botón MENU para
acceder al menú.
Avaa valikko painamalla
MENU-painiketta.
Appuyez sur le bouton MENU
pour accéder au menu.
1
Pulse el botón + o – para
seleccionar un ajuste del menú.
Valitse valikkoasetus plus (+)tai miinus (-) -painikkeella.
Appuyez sur les boutons
+ ou – pour sélectionner un
paramètre du menu.
2
Pulse SELECT para confirmar.
Vahvista SELECT-painikkeella.
Appuyez sur SELECT
pour confirmer.
3
Nota: Para salir del menú, pulse el botón MENU o espere 30 segundos.
Huomautus: Sulje valikko painamalla MENU-painiketta tai odota 30 sekuntia.
Remarque : Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU ou patientez 30 secondes.
23
Primer uso: colocación de la Wake-up Light
Ensimmäinen käyttökerta - Wake-up Light
-herätysvalon sijoittaminen
Première utilisation - Installation de l’Éveil lumière
Coloque la Wake-up Light a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo, sobre una mesilla
de noche.
Aseta Wake-up Light 40–50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle.
Placez l’Éveil lumière à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de
chevet par exemple.
Primer uso: ajuste de la hora del reloj
Ensimmäinen käyttökerta - kellonajan asettaminen
Première utilisation - Réglage de l’heure
Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez y cuando se produzca un
corte en el suministro de energía.
Kellonaika on määritettävä, kun laite kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa ja sähkökatkon jälkeen.
Vous devez régler l’heure lorsque vous branchez l’appareil pour la première fois et lorsqu’il y a eu
une panne de courant.
24
Ajuste del perfil de despertar
Herätysprofiilin määrittäminen
Définition de votre profil de réveil
Al ajustar el perfil de despertar, se ajusta la hora de despertar (pasos 1-6), la intensidad de la luz
(pasos 7 y 8) y el nivel de sonido (pasos 9 y 10) con los que desea despertarse. Puede ajustar dos
horas de despertar diferentes, por ejemplo, si desea despertarse los fines de semana a una hora
diferente que los días de diario. El procedimiento para ajustar el perfil de despertar y el sonido de
despertar es igual para ambos. Nota: La sensibilidad a la luz es diferente en cada persona, por lo que
debe probar distintos ajustes durante unos días para encontrar su nivel óptimo.
Herätysprofiilia määritettäessä voit valita herätysajan (vaiheet 1–6), valotehon (vaiheet 7 ja 8) ja
äänenvoimakkuuden (vaiheet 9 ja 10), joihin haluat herätä. Laitteessa on kaksi herätysaikaa, joten
arkipäivien ja viikonlopun herätysajat voi määrittää erikseen. Molemmat herätysajat ja -äänet
määritetään samalla tavalla. Huomautus: koska ihmisten valoherkkyys on erilainen, sinun täytyy ehkä
kokeilla eri asetuksia muutamana päivänä, jotta löydät itsellesi parhaan tason.
Lorsque vous définissez votre profil de réveil, vous définissez l’heure de réveil (étapes 1–6),
l’intensité lumineuse (étapes 7 et 8) et le niveau sonore (étapes 9 et 10) avec lesquels vous souhaitez
vous réveiller.Vous pouvez définir deux heures de réveil différentes, par exemple si vous souhaitez
vous réveiller à une heure différente les jours de la semaine et le week-end. La procédure de réglage
du profil de réveil est identique à celle de réglage du son de réveil. Remarque : Étant donné que
la sensibilité à la lumière varie d’une personne à l’autre, vous devrez peut-être essayer différents
réglages pendant quelques jours pour trouver l’intensité optimale.
25
Ajuste del sonido de despertar
Herätysäänen määrittäminen
Définition du son de réveil
Puede utilizar sonidos de la naturaleza o la radio FM para despertarse. La Wake-Up Light dispone de
cinco sonidos de la naturaleza integrados.
Voit käyttää herätysäänenä luonnon ääniä tai FM-radiota. Wake-up Light -herätysvalossa on valmiina
viisi luontoääntä.
Vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM pour vous réveiller. L’Éveil lumière dispose de
cinq sons naturels préinstallés.
26
Ajuste de la hora del reloj
Kellonajan asettaminen
Réglage de l’heure
Para ajustar la hora del reloj, elija entre el reloj de 12 o 24 horas y, a continuación, ajuste la hora.
Määritä kellonaika valitsemalla ensin 12 tunnin tai 24 tunnin aikanäyttö ja asettamalla sitten ajan.
Pour réglez l’heure, choisissez entre l’horloge de 12 heures et celle de 24 heures, puis réglez l’heure.
27
Ajuste del contraste de la pantalla
Näytön kontrastin määrittäminen
Définition du contraste d’affichage
Puede ajustar el contraste de la pantalla entre los niveles 1 y 4. Elija un nivel para ver la pantalla por
la noche. La Wake-up Light ajustará automáticamente el nivel de contraste cuando la haya más luz en
la habitación.
Voit säätää näytön kontrastia tason 1 ja 4 välillä.Valitse kontrasti, jolla näet näytön parhaiten öisin.
Wake-up Light -herätysvalo säätää automaattisesti kontrastia huoneen valon lisääntyessä.
Vous pouvez régler le contraste d’affichage du niveau 1 à 4. Choisissez le niveau le mieux adapté
pour que vous puissiez voir l’afficheur de nuit. L’Éveil lumière ajustera automatiquement le niveau de
contraste lorsque la lumière commencera à entrer dans votre chambre.
28
Encendido/apagado de la lámpara
Valaisimen sytyttäminen/sammuttaminen
Activation/désactivation de la lampe
Pulse el botón de encendido/apagado de la lámpara y utilícela como lámpara de noche. Puede ajustar
la intensidad de la luz pulsando los botones + y –. Para apagar la lámpara, pulse de nuevo el botón de
encendido/apagado de la lámpara.
Voit sytyttää valaisimen lampun painikkeesta ja käyttää sitä lukuvalona.Voit säätää valotehoa painamalla
plus (+)- ja miinus (-) -painikkeita. Sammuta lamppu painamalla lampun painiketta uudelleen.
Appuyez sur le bouton d’activation/désactivation de la lampe pour l’allumer et l’utiliser comme
lampe de chevet.Vous pouvez régler l’intensité lumineuse en appuyant sur les boutons + et –. Pour
éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton d’activation/désactivation.
29
Encendido/apagado de la radio FM
FM-radion n ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Activation/désactivation de la radio FM
Pulse el botón FM para encender la radio FM.
Avaa FM-radio painamalla radion painiketta.
Appuyez sur le bouton FM pour allumer la radio FM.
FM
Nota: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente,
mantenga pulsado el botón - o + durante unos 2 segundos.
Huomautus: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti pitämällä
valikon miinus (-)- tai plus (+) -painiketta painettuna noin 2 sekuntia.
Remarque : Pour effectuer une recherche automatique des
fréquences radio, maintenez le bouton - ou + du menu enfoncé
pendant environ 2 secondes.
30
Encendido/apagado de la alarma
Herätyksen kytkentä ja sammutus
Activation/désactivation de l’alarme
Pulse los botones de alarma 1 o alarma 2 si desea encender o apagar la alarma. Aparecerá el icono
correspondiente en la pantalla cuando encienda la alarma. Si la apaga, el icono desaparecerá. Cuando
enciende la alarma, la indicación de hora comienza a parpadear. Si es necesario, puede ajustar la hora
de la alarma en ese momento.
Voit asettaa herätyksen päälle tai pois päältä painamalla herätys 1- tai herätys 2 -painiketta.Vastaava
kuvake tulee näyttöön, kun otat herätyksen käyttöön. Se katoaa, kun sammutat herätyksen. Kun otat
herätyksen käyttöön, tuntinäyttö alkaa vilkkua. Tällöin voit tarvittaessa säätää herätysaikaa.
Appuyez sur l’alarme 1 ou l’alarme 2 si vous souhaitez activer ou désactiver l’alarme. L’icône
correspondante apparaît sur l’afficheur lorsque vous activez l’alarme. Elle disparaît lorsque vous
désactivez l’alarme. Lorsque vous activez l’alarme, l’indicateur d’heure se met à clignoter.Vous pouvez
maintenant régler l’heure de l’alarme si vous le souhaitez.
Nota: Si desea ajustar el nivel de luz o el volumen para despertarse, debe
utilizar el menú. Consulte el capítulo “Ajuste del perfil de despertar”.
Huomautus: Jos haluat säätää herätyksen valon tai äänenvoimakkuuden
tasoa, sinun on käytettävä valikkoa. Katso kohtaa Herätysprofiilin
määrittäminen.
Remarque : Si vous souhaitez régler le niveau de luminosité ou le
volume pour votre réveil, vous devez utiliser le menu.Voir le chapitre
« Définition de votre profil de réveil ».
31
Alarma diferida
Lisäaika
Répétition
Cuando se reproduzca el sonido de la alarma a la hora establecida, puede tocar la parte frontal de
la Wake-up Light para retrasarla un momento. La lámpara permanece encendida, pero el sonido
de la alarma se detiene. Después de 9 minutos, el sonido de la alarma se reproduce de nuevo
automáticamente. No golpee la Wake-up Light con demasiada fuerza, ya que podría dañarla.
Kun herätysääni toistetaan määritettynä aikana, voit torkkua vielä hetken napauttamalla Wake-up
Light -herätysvalon etuosaa. Lamppu palaa edelleen, mutta herätysääni sammuu. Herätysääni alkaa
kuulua uudelleen 9 minuutin kuluttua. Älä napauta Wake-up Light -herätysvaloa liian voimallisesti, sillä
se saattaa aiheuttaa vahinkoa.
Lorsque la sonnerie d’alarme se déclenche à l’heure programmée, vous pouvez tapoter sur l’avant de
l’Éveil lumière afin de répéter l’alarme pendant quelques minutes. La lampe reste allumée, mais la
sonnerie d’alarme s’interrompt. La sonnerie d’alarme se déclenche de nouveau automatiquement au
bout de 9 minutes. Ne tapez pas trop fort sur l’Éveil lumière car cela risquerait de l’endommager.
Nota: El icono de la alarma 1 o la alarma 2 parpadea en la pantalla cuando se retrasa la alarma.
Huomautus: Herätys 1- tai herätys 2 -kuvake vilkkuu näytössä torkkuherätyksen aikana.
Remarque : L’icône d’alarme 1 ou 2 clignote sur l’afficheur lorsque l’alarme est mise en mode de
répétition.
32
Dormir
Nukahtaminen
S’endormir
Pulse el botón de dormir si desea que la luz o el sonido de la Wake-up Light permanezcan
encendidos y se atenúen gradualmente durante un periodo de tiempo establecido (de 5 a
60 minutos) antes de irse a dormir. La lámpara o el sonido se apagan automáticamente una vez que
transcurre el tiempo establecido.
1. Pulse el botón de dormir para activar la función de dormir.
2. La hora establecida para dormir aparece en la pantalla.
3. Pulse el botón + o – para ajustar el tiempo (de 5 a 60 minutos).
Para desactivar la función de dormir, pulse de nuevo el botón de dormir. El icono de dormir
desaparece de la pantalla.
Nukahtamispainikkeella saat valon himmenemään ja/tai äänen vaimenemaan vähitellen tietyn ajan
kuluessa (5 minuutista 1 tuntiin) ennen nukahtamista. Lamppu sammuu ja/tai ääni kytkeytyy pois
automaattisesti määritettynä aikana.
1. Ota nukahtamistoiminto käyttöön painamalla nukahtamispainiketta.
2. Määritetty nukahtamisaika tulee näyttöön.
3. Määritä aika (5–60 minuuttia) painamalla plus (+)- ja miinus (-) -painikkeita.
Poista nukahtamistoiminto käytöstä painamalla nukahtamispainiketta uudelleen. Nukahtamiskuvake
katoaa näytöstä.
Sélectionnez la fonction S’endormir si vous souhaitez que la lumière et/ou le son de l’Éveil lumière
diminuent progressivement pendant une période définie (5 à 60 minutes) au moment du coucher. La
lumière et/ou le son s’éteignent automatiquement à l’heure programmée.
1. Appuyez sur le bouton S’endormir pour activer la fonction S’endormir.
2. L’heure d’endormissement programmée apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour régler l’heure (5 à 60 minutes).
Pour désactiver la fonction S’endormir, appuyez de nouveau sur le bouton S’endormir. L’icône
S’endormir disparaît de l’afficheur.
33
Nota: Si pulsa el botón de dormir cuando no están encendidas ni la lámpara ni la función FM, la
lámpara se enciende y se atenúa gradualmente.
Huomautus: Jos painat nukahtamispainiketta silloin, kun lamppu tai FM-toiminnot eivät ole käytössä,
lamppu syttyy ja alkaa himmetä vähitellen.
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton S’endormir alors que la lampe et la fonction FM ne sont
pas activées, la lumière diminue progressivement.
34
Ajuste del tiempo de duración del amanecer
Aamunkoiton keston säätäminen
Réglage de la durée de l’aube
El tiempo de la simulación del amanecer es el tiempo en el que la intensidad de la luz de la lámpara
aumenta gradualmente hasta el nivel establecido antes de que se reproduzca el sonido de la alarma.
El tiempo de duración del amanecer es de 30 minutos, pero puede reducirlo a 20 o 25 minutos o
aumentarlo a 40 minutos.
1. Mantenga pulsados al mismo tiempo la alarma 1 y la alarma 2.
2. En la pantalla, se muestra el tiempo de duración del amanecer predeterminado de 30 minutos.
3. Pulse los botones + y – para ajustar los minutos.
Aamunkoiton kesto määrittää ajanjakson, jona lampun valoteho vaiheittain lisääntyy asetettuun
tehotasoon ennen herätysäänen toistamista. Oletusarvoinen kesto on 30 minuuttia, mutta voit
lyhentää sen 20 tai 25 minuuttiin tai pidentää sitä 40 minuuttiin.
1. Pidä herätys 1- ja herätys 2 -painikkeita painettuna samanaikaisesti.
2. Aamunkoiton oletusarvoinen kesto (30 minuuttia) tulee näkyviin näyttöön.
3. Säädä minuutteja plus (+)- ja miinus (-) -painikkeilla.
La durée de l’aube est la durée pendant laquelle l’intensité lumineuse de la lampe augmente
progressivement jusqu’au niveau sélectionné avant que la sonnerie d’alarme ne se déclenche. La
durée par défaut de l’aube est de 30 minutes, mais vous pouvez la réduire à 20 ou 25 minutes ou
l’augmenter à 40 minutes.
1. Maintenez simultanément enfoncés les boutons de l’alarme 1 et de l’alarme 2.
2. La durée par défaut de l’aube (30 minutes) apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour modifier la durée.
+
35
Modo de demostración
Demo-toiminto
Mode de démonstration
Si desea ver una demostración rápida (90 segundos) del nivel de luz y sonido aumentando
gradualmente, active la función de prueba del aparato.
1. Mantenga pulsado el botón de la alarma 1 o la alarma 2 durante al menos 3 segundos.
2. El aparato inicia la demostración de la alarma correspondiente.
3.Para desactivar la demostración, mantenga pulsado el botón de alarma que ha pulsado
anteriormente de nuevo durante 3 segundos.
Jos haluat pikaesittelyn (90 sekuntia) vähitellen lisääntyvästä valosta ja äänestä, ota laitteen
testitoiminto käyttöön.
1. Pidä herätys 1- tai herätys 2 -painiketta painettuna ainakin 3 sekuntia.
2. Laite käynnistää kyseisen herätyksen esittelyn.
3. Sammuta esittely pitämällä uudelleen aiemmin painamaasi herätyspainiketta painettuna 3 sekuntia.
Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l’augmentation progressive de l’intensité
lumineuse et du volume sonore, activez la fonction Test de l’appareil.
1. Maintenez le bouton de l’alarme 1 ou de l’alarme 2 enfoncé pendant au moins 3 secondes.
2. L’appareil commence la démonstration de l’alarme correspondante.
3. Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton d’alarme enfoncé pendant
3 secondes.
36
Respuesta de audio
Äänimerkki
Mode sonore
Cuando pulsa un botón del menú, se oye un clic. Si no desea oír clics al pulsar un botón, mantenga
pulsado el botón FM durante 5 segundos para desactivar la respuesta de audio. Oirá un clic a
modo de confirmación. Para activarla, mantenga pulsado de nuevo el botón FM. Oirá dos clics para
confirmar que la respuesta de audio está activada.
MENU-painiketta painettaessa kuuluu napsahdus. Jos et halua kuulla napsahduksia painikkeita
painettaessa, poista äänimerkki käytöstä pitämällä FM-painiketta painettuna 5 sekuntia. Kuulet yhden
napsahduksen vahvistuksena. Ota äänimerkit uudelleen käyttöön pitämällä FM-painiketta painettuna.
Kaksi napsahdusta vahvistaa, että äänimerkit on otettu käyttöön.
Lorsque vous appuyez sur un bouton de menu, vous entendez un clic. Si vous ne souhaitez pas
entendre de clic lorsque vous appuyez sur un bouton, maintenez le bouton FM enfoncé pendant
5 secondes pour désactiver le mode sonore.Vous entendez un clic de confirmation. Pour activer
le mode sonore, maintenez de nouveau le bouton FM enfoncé.Vous entendez deux clics de
confirmation de l’activation du mode.
Retroiluminación de los botones
Painikkeiden taustavalo
Rétroéclairage des boutons
Los botones del menú tienen retroiluminación para que los encuentre fácilmente. Si mueve los dedos
cerca de los botones, la retroiluminación se activa. Si no pulsa el botón, la retroiluminación se apaga.
Valikkopainikkeiden taustavalo auttaa sinua löytämään painikkeet. Taustavalo syttyy, kun viet sormen
painikkeen lähelle. Jos painiketta ei paineta, taustavalo sammuu.
Les boutons de menu sont rétroéclairés pour vous aider à les trouver. Si vous approchez vos doigts
des boutons, le rétroéclairage s’allume. Si vous n’appuyez pas sur le bouton, le rétroéclairage s’éteint.
Soporte
Tuki
Support
37
Indicazioni generali
Algemeen
Generelt
Pulsanti
Knoppen
Knapper
39
Pulsante on/off della lampada
Aan/uitknop voor licht
47
Av/på-knapp for lampe
Importante
Belangrijk
Viktig
40
Pulsante on/off musica
Aan/uitknop voor muziek 48
Av/på-knapp for musikk
Spiegazione delle icone
Uitleg van pictogrammen
Forklaring av ikoner
40
Panoramica
Overzicht
Oversikt
41
Contenuto della confezione
Wat zit er in de doos?
Eskens innhold
42
Menu
Menu
Meny
38
Snooze
Sluimeren
Snooze
49
50
Pulsante per addormentarsi
51
Knop ‘in slaap vallen’
Knapp for å sovne
Primo utilizzo
Eerste gebruik
Første gangs bruk
Ora
Kloktijd
Klokkeslett
Pulsante on/off sveglia
Aan/uitknop voor
wekfunctie
Av/på-knapp for alarm
Profilo sveglia
Wekprofiel
Vekkeprofil
43
Allarme sveglia
Wekgeluid
Oppvåkningslyd
44
Impostazione dell’ora
Kloktijd instellen
Angi klokkeslett
45
Contrasto del display
Schermcontrast
Skjermkontrast
46
Opzioni extra
Extra keuzen
Ekstra alternativer
Tempo di durata dell’alba
Dageraadsimulatietijd
Varighet for daggry
53
Modalità demo
Demomodus
Demo-modus
54
Supporto
Steun
Støtte
55
Contenuto della confezione
Wat zit er in de doos?
Innholdet i esken
39
Informazioni importanti
Belangrijke informatie
Viktig informasjon
Leggete il libretto separato Informazioni importanti prima di cominciare a leggere questo manuale dell’utente.
Lees het afzonderlijke boekje met belangrijke informatie voordat u deze gebruiksaanwijzing te leest.
Les det separate viktige informasjonsheftet før du begynner å lese denne brukerhåndboken.
Spiegazione delle icone
Uitleg van pictogrammen
Forklaring av ikoner
Profilo sveglia
Wekprofiel
Vekkeprofil
Audio per la sveglia
Wekgeluiden
Oppvåkningslyder
Ora
Kloktijd
Klokkeslett
Contrasto del display
Schermcontrast
Skjermkontrast
Lampada
Lamp
Lampe
40
Radio FM
FM-radio
FM-radio
Addormentarsi
In slaap vallen
Sovne
Suoni naturali
Natuurlijke geluiden
Naturlige lyder
Radio
Radio
Radio
Durata dell’alba
Dageraadsimulatietijd
Varighet for daggry
Panoramica
Overzicht
Oversikt
FM
Display
Display
Skjerm
Pulsanti del menu - premere per attivare
Menuknoppen - druk om te activeren
Meny-knapper – trykk for å aktivere
Navigazione nel menu/Door het menu navigeren/Navigere gjennom menyen
Per accedere al menu,
premete il pulsante MENU.
Druk op de MENU-knop
om het menu te openen.
Trykk på MENU-knappen for
å gå inn i menyen.
1
Premete il pulsante + o – per
selezionare un’impostazione
del menu.
Druk op + of – om een
menustand te selecteren.
Trykk på knappene + eller for å velge en menyinnstilling.
2
Premete SELECT per
confermare.
Druk op SELECT om uw
keuze te bevestigen.
Trykk på SELECT for
å bekrefte.
3
Nota: Per uscire dal menu, premete il pulsante MENU o aspettate 30 secondi.
Opmerking: U kunt het menu sluiten door op de MENU-knop te drukken of door 30 seconden te wachten.
Merk: Hvis du vil lukke menyen, trykker du enten på knappen MENU eller venter i 30 sekunder.
41
Primo utilizzo - posizionamento della Wake-up Light
Eerste gebruik - de Wake-up Light plaatsen
Første gangs bruk – plassere Wake-up Light
Posizionate la Wake-up Light a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino.
Plaats de Wake-up Light op 40-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een nachtkastje.
Plasser Wake-up Light 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet.
Primo utilizzo - impostazione dell’ora
Eerste gebruik - de kloktijd instellen
Første gangs bruk – stille inn klokkeslett
Dovete impostare l’ora quando collegate l’apparecchio all’alimentazione per la prima volta e dopo un
blackout.
U moet de kloktijd instellen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt en na een
Du må stille inn klokkeslettet når du kobler til apparatet for første gang, og når det har vært
strømbrudd.
42
Impostazione del profilo della sveglia
Uw wekprofiel instellen
Konfigurere vekkeprofilen
Quando impostate il vostro profilo della sveglia, impostate l’ora (passaggi 1-6), l’intensità luminosa
(passaggi 7-8) e il livello audio (passaggi 9-10) della sveglia. Potete impostare due diversi orari di
sveglia, ad esempio se volete svegliarvi a orari diversi nel weekend e nei giorni feriali. La procedura
per impostare il profilo e il suono della sveglia è la stessa per entrambi.
Nota: poiché la sensibilità alla luce differisce da persona a persona, potreste dover sperimentare
diverse impostazioni per qualche giorno prima di trovare il vostro livello ottimale.
Wanneer u uw wekprofiel instelt, stelt u de wektijd (stap 1-6), de lichtintensiteit (stap 7 en 8) en
het geluidsniveau (stap 9 en 10) in. U kunt twee verschillende wektijden instellen, bijvoorbeeld als u
in het weekend op een andere tijd wilt worden gewekt dan op weekdagen. De procedure voor het
instellen van het wekprofiel en wekgeluid is voor beide wektijdstippen gelijk.
Opmerking: omdat de gevoeligheid voor licht per persoon verschilt, moet u mogelijk enkele dagen
experimenteren met de lichtinstellingen voordat u uw optimale niveau hebt gevonden.
Når du konfigurerer vekkeprofilen, angir du vekketidspunktet (trinn 1–6), lysintensiteten (trinn 7
og 8) og lydnivået (trinn 9 og 10) du vil våkne opp til. Du kan stille inn to forskjellige vekketider, for
eksempel hvis du ønsker å våkne på et annet tidspunkt i helgen enn i ukedagene. Prosedyren for å
konfigurere vekkeprofilen og vekkelyden er den samme for begge.
Merk: Fordi følsomheten for lys avhenger av per person, kan det hende du må eksperimentere med
forskjellige innstillinger i noen få dager for å finne det optimale nivået for deg.
43
Impostazione del suono della sveglia
Uw wekgeluid instellen
Konfigurere vekkelyden
Potete usare suoni naturali o la radio FM come sveglia. La Wake-up Light ha impostati cinque suoni
naturali.
U kunt natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio gebruiken als wekgeluid. De Wake-up Light heeft vijf
ingebouwde natuurlijke geluiden.
Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio som din vekkelyd. Wake-up Light har fem
innebygde naturlige lyder.
44
Impostazione dell’ora
De kloktijd aanpassen
Justere klokkeslettet
Per impostare l’ora, scegliete tra l’orologio a 12 o a 24 ore e impostate quindi l’ora.
U kunt de kloktijd instellen door eerst te kiezen tussen een 12-uurs en een 24-uurs tijdaanduiding en
daarna de tijd aan te passen.
Når du stiller inn klokkeslettet, velger du mellom 12- og 24-timers format og deretter justerer du tiden.
45
Impostazione del contrasto del display
Het scherm-contrast instellen
Stille inn kontrasten til displayet
Potete regolare il contrasto del display dal livello 1 al livello 4. Scegliete un livello ottimale per voi,
per vedere il display di notte. La Wake-up Light regolerà automaticamente il livello del contrasto
quando la vostra camera da letto diventa più luminosa.
U kunt het schermcontrast instellen van niveau 1 tot niveau 4. Kies een niveau waarbij u het display
optimaal kunt zien in het donker. De Wake-up Light past het contrastniveau automatisch aan
wanneer uw slaapkamer lichter wordt.
Du kan justere skjermkontrasten fra nivå 1 til nivå 4.Velg et nivå som er optimalt for at du kan se
displayet om natten. Wake-up Light justerer kontrastnivået automatisk når soverommet ditt blir lysere.
46
Accensione e spegnimento della lampada
De lamp in- of uitschakelen
Slå lampen av/på
Premete il pulsante on/off sulla lampada per accenderla ed usarla come lampada per il comodino.
Potete regolare l’intensità luminosa premendo i pulsanti + e –. Per spegnere la lampada, premete
nuovamente il pulsante on/off sulla lampada.
Druk op de aan/uitknop voor licht om de lamp in te schakelen en als nachtkastlamp te gebruiken. U
kunt de lichtintensiteit aanpassen door op + en – te drukken. Druk opnieuw op de aan/uitknop voor
licht als u de lamp wilt uitschakelen.
Trykk på av/på-knappen til lampen for å slå lampen på og bruke den som nattbordslampe. Du kan
justere lysintensiteten ved å trykke på knappene + og -. Når du skal slå lampen av, trykker du på av/
på-knappen igjen.
47
Accensione e spegnimento della radio FM
De FM-radio in- of uitschakelen
Slå FM-radio av/på
Premete il pulsante FM per accendere la radio FM.
Druk op de FM-knop om de FM-radio in te schakelen.
Trykk på FM-knappen for å slå på FM-radioen.
FM
Nota: Per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto il pulsante del
menu - o + per circa 2 secondi.
Opmerking: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de menuknop - of + ongeveer
2 seconden ingedrukt.
Merk: Hvis du vil at det skal søkes automatisk i radiofrekvensene, trykker du og holder inne
menyknappen + eller - i ca. to sekunder.
48
Attivazione e disattivazione della sveglia
De wekfunctie in- of uitschakelen
Slå alarmen av eller på
Premete la sveglia 1 o la sveglia 2 se volete attivare o disattivare la sveglia. Quando attivate la sveglia,
sul display viene visualizzata l’icona corrispondente. L’icona scompare quando disattivate la sveglia.
Quando attivate la sveglia, l’indicatore dell’ora comincia a lampeggiare. Se necessario, potete a questo
punto regolare l’ora della sveglia.
Druk op de knop voor wekfunctie 1 of wekfunctie 2 als u de wekfunctie wilt in- of uitschakelen. Het
bijbehorende pictogram verschijnt op het display wanneer u de wekfunctie inschakelt. Het pictogram
verdwijnt wanneer u de wekfunctie uitschakelt. Wanneer u de wekfunctie inschakelt, begint de
uuraanduiding te knipperen. Indien nodig kunt u nu de wektijd aanpassen.
Trykk på alarm 1 eller alarm 2 hvis du vil slå alarmen av eller på. Det tilsvarende ikonet vises i
displayet når du slår alarmen på. Det forsvinner når du slår alarmen av. Når du slår alarmen på,
begynner indikatoren for timer å blinke. Hvis det er nødvendig, kan du nå justere alarmtiden.
Nota: Se volete regolare il livello di illuminazione o il volume della
sveglia, usate il menu.Vedere il capitolo “Impostazione del profilo
della sveglia”.
Opmerking: Als u het lichtniveau of volume waarmee u wordt
gewekt wilt aanpassen, moet u het menu gebruiken. Zie hoofdstuk
‘Uw wekprofiel instellen’.
Merk: Hvis du vil justere lysnivået eller volumet du vil våkne til, må
du bruke menyen. Se avsnittet Konfigurere vekkeprofilen.
49
Funzione snooze
Sluimeren
Slumring
Quando la sveglia si attiva all’ora impostata, potete toccare la parte anteriore della Wake-up Light per
continuare a dormire ancora un po’. La lampada rimane accesa ma il suono della sveglia si interrompe.
Dopo 9 minuti, il suono della sveglia viene di nuovo riprodotto automaticamente. Non colpite la Wakeup Light con troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiarla.
Wanneer het wekgeluid op de ingestelde tijd wordt afgespeeld, kunt u op de voorzijde van de Wakeup Light tikken om nog even te sluimeren. De lamp blijft branden, maar het wekgeluid stopt. Na negen
minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld. Tik niet te hard op de Wake-up Light,
anders kan er schade ontstaan.
Når alarmlyden spilles av på det angitte klokkeslettet, kan du trykke på fronten til Wake-up Light for
å slumre en stund. Lampen lyser, men alarmlyden stopper. Etter ni minutter spilles alarmlyden igjen
automatisk. Ikke bruk for mye kraft når du trykker på Wake-up Light. Det kan skade apparatet.
Nota: L’icona della sveglia 1 o della sveglia 2 lampeggia sul display quando l’allarme è in modalità snooze.
Opmerking: Het pictogram voor wekfunctie 1 of wekfunctie 2 knippert op het display wanneer de
sluimerfunctie is geactiveerd.
Merk: Ikonet for alarm 1 eller alarm 2 blinker i displayet når alarmen slumrer.
50
Addormentarsi
In slaap vallen
Sovne
Utilizzate il pulsante per addormentarsi se desiderate che la luce e/o l’audio della Wake-up Light
rimangano accesi e si spengano gradualmente in un intervallo di tempo preimpostato (da 5 a 60
minuti) prima di andare a letto. Trascorso tale periodo di tempo, la lampada e/o l’audio si spengono
automaticamente.
1. Premete il pulsante per addormentarsi per attivare la funzione corrispondente.
2. L’ora impostata per la funzione appare sul display.
3. Premete il pulsante + o – per regolare l’ora (da 5 a 60 minuti).
Per disattivare la funzione per addormentarsi, premete di nuovo il relativo pulsante. L’icona della
funzione scompare dal display.
Druk op de knop ‘in slaap vallen’ als u wilt dat het licht en/of geluid van de Wake-up Light gedurende
een ingestelde periode (5 tot 60 minuten) aan blijft, maar geleidelijk afzwakt voordat u gaat slapen. Na
de ingestelde tijd gaat het licht en/of geluid automatisch uit.
1. Druk op de knop ‘in slaap vallen’ om deze functie in te schakelen.
2. De tijd voor het in slaap vallen verschijnt op het display.
3. Druk op + of – om de tijd aan te passen (5 tot 60 minuten).
Druk opnieuw op de knop ‘in slaap vallen’ als u deze functie wilt uitschakelen. Het pictogram verdwijnt
van het display.
Trykk på sovneknappen når du vil at lyset og/eller lyden til Wake-up Light skal forbli på, og dempes
gradvis i løpet av en angitt tidsperiode (5 til 60 minutter) før du sovner. Lampen og/eller lyden slås av
automatisk når den angitte tiden er utløpt.
1. Trykk på sovneknappen for å slå på sovnefunksjonen.
2. Den angitte sovnetiden vises i displayet.
3. Trykk på knappene + eller - for å justere tiden (5 til 60 minutter).
Du slår av sovnefunksjonen ved å trykke på sovneknappen igjen. Sovneikonet forsvinner fra displayet.
51
Nota: Se premete il pulsante per addormentarsi quando né la lampada né la funzione FM sono accesi, la
lampada resta accesa e si oscurerà progressivamente.
Opmerking: Als u op de knop ‘in slaap vallen’ drukt wanneer het licht en de FM-radio beide zijn
uitgeschakeld, gaat de lamp aan en wordt het licht geleidelijk gedimd.
Merk: Hvis du trykker på sovneknappen når verken lampen eller FM-funksjonen er på, tennes lampen
og dimmes gradvis.
52
Impostazione del tempo di durata dell’alba
De dageraadsimulatietijd aanpassen
Justering av varighet for daggry
Il tempo di durata dell’alba è il tempo in cui l’intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente
fino al livello impostato prima che venga riprodotto il suono della sveglia. Il tempo di durata predefinito
dell’alba è 30 minuti, ma potete ridurlo fino a 20 o 25 minuti o aumentarlo fino
a 40 minuti.
1. Tenete premuti simultaneamente la sveglia 1 e la sveglia 2.
2. Sul display viene visualizzato il tempo di durata predefinito di 30 minuti.
3. Premete i pulsanti + e – per regolare i minuti.
De dageraadsimulatietijd is de tijd waarin de lichtintensiteit van de lamp geleidelijk toeneemt tot het
ingestelde niveau voordat het wekgeluid wordt afgespeeld. De standaardduur van de dageraad is
30 minuten, maar u kunt deze duur verkorten tot 20 of 25 minuten of verlengen tot 40 minuten.
1. Houd de knoppen voor wekfunctie 1 en wekfunctie 2 tegelijkertijd ingedrukt.
2. De standaard dageraadsimulatietijd van 30 minuten verschijnt op het display.
3. Druk op + en – om de minuten aan te passen.
Varigheten for daggry er tiden der lysintensiteten til lampen øker gradvis til angitt nivå før alarmlyd
spilles av. Standardtiden for varighet for daggry er 30 minutter, men du kan redusere varigheten for
daggry til 20 eller 25 minutter eller øke den til 40 minutter.
1. Trykk på og hold nede alarm 1 og alarm 2 samtidig.
2. Standardtiden for varighet for daggry på 30 minutter vises i displayet.
3. Trykk på knappene + og - for å justere minuttene.
+
53
Modalità demo
Demonstratieprogramma
Demonstrasjonsmodus
Per una dimostrazione veloce (90 secondi) dell’intensità luminosa e dell’audio ad aumento graduale,
attivate la funzione test dell’apparecchio.
1. Tenete premuto il pulsante della sveglia 1 o della sveglia 2 per almeno 3 secondi.
2. L’apparecchio avvia la dimostrazione della sveglia corrispondente.
3. Per terminare la dimostrazione, tenete nuovamente premuto il pulsante della sveglia per 3 secondi.
Als u een snelle demonstratie (90 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau
wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat.
1. Houd de knop voor wekfunctie 1 of wekfunctie 2 ten minste 3 seconden ingedrukt.
2. Het apparaat start de demonstratie van de bijbehorende wekfunctie.
3.Houd de eerder ingedrukte wekfunctieknop opnieuw 3 seconden ingedrukt als u de
demonstratie wilt stoppen.
Aktiver testfunksjonen til apparatet hvis du ønsker å få en kort demonstrasjon (90 sekunder) av den
økende lysintensiteten og det økende lydnivået.
1. Trykk på og hold nede knappen for alarm 1 eller alarm 2 i minst tre sekunder.
2. Apparatet starter demonstrasjonen av den tilsvarende alarmen.
3.Du slår av demonstrasjonen ved å trykke på og holde nede alarmknappen du trykket på tidligere,
i tre sekunder.
54
Feedback audio
Audiofeedback
Lydsignaler
Quando premete un pulsante del menu, è possibile sentire uno scatto. Se non volete sentire questo
suono quando premete un pulsante, tenete premuto il pulsante FM per 5 secondi per disattivare il
feedback audio. Sentirete uno scatto di conferma. Per attivarlo, tenete di nuovo premuto il pulsante
FM. Sentirete due scatti per confermare che il feedback audio è attivo.
Wanneer u op een menuknop drukt, hoort u een klik. Als u deze klik niet wilt horen wanneer u op een
menuknop drukt, houdt u de FM-knop 5 seconden ingedrukt om de audiofeedback uit te schakelen.
U hoort één klik ter bevestiging. Houd de FM-knop opnieuw ingedrukt als u de feedback weer wilt
inschakelen. U hoort twee klikken ter bevestiging dat de audiofeedback weer is ingeschakeld.
Når du trykker på menyknappen, hører du et klikk. Hvis du ikke vil høre et klikk når du trykker på
en knapp, trykker du på og holder nede FM-knappen i fem sekunder for å slå av lydsignalet. Du hører
ett klikk som en bekreftelse. Hvis du vil aktivere den på nytt, trykker du på og holder nede FMknappen igjen. Du hører to klikk for å bekrefte at lydsignalet er aktivert.
Retroilluminazione dei pulsanti
Achtergrondverlichting
Bakbelysning for knappene
I pulsanti del menu hanno una retroilluminazione per aiutarvi a trovarli. Se muovete le dita vicino ai
pulsanti, la retroilluminazione si accende. Se non premete il pulsante, la retroilluminazione si spegne.
De menuknoppen hebben achtergrondverlichting om u te helpen de knoppen te vinden. Zodra u met
uw vingers in de buurt van de knoppen komt, gaat de achtergrondverlichting branden. Als u niet op
de knop drukt, gaat de achtergrondverlichting uit.
Menyknappene har bakbelysning som hjelper deg med å finne knappene. Hvis du beveger fingrene nær
knappene, begynner bakbelysningen å lyse. Hvis du ikke trykker på knappen, slukkes bakbelysningen.
Supporto
Ondersteuning
Støtte
55
Botões
Knappar
Geral
Allmänt
O que está na caixa
Vad finns i förpackningen?
57
Importante
Viktigt
58
Explicação dos ícones
Ikonförklaringar
58
Visão geral
Översikt
59
60
Botão ligar/desligar do
alarme
På/av-knapp för alarm
Botão da função
adormecer
Insomningsknapp
65
66
67
68
69
Opções extra
Ytterligare alternativ
Tipo
Meny
56
Botão ligar/desligar da
música
På/av-knapp för musik
Snooze
Snooze-funktion
Primeira utilização
Första användningen
Hora do relógio
Klocktid
Botão ligar/desligar do
candeeiro
På/av-knapp för lampa
Perfil de despertar
Väckningsprofil
61
Som de despertar
Väckningsljud
62
Definição da hora do relógio
Ställa in klocktiden
63
Contraste do visor
Teckenfönstrets kontrast
64
Tempo de duração da aurora
Gryningssimuleringstid
71
Modo Demo
Demoläge
72
Suporte
Support
73
Conteúdo da embalagem
Förpackningens innehåll
57
Informações importantes
Viktig information
Leia o folheto de informações importantes em separado antes de começar a ler este manual do utilizador.
Läs det separata informationshäftet innan du läser den här användarhandboken.
Explicação dos ícones
Ikonförklaringar
58
Perfil de despertar
Väckningsprofil
Rádio FM
FM-radio
Sons de despertar
Väckningsljud
Função adormecer
Somna
Hora do relógio
Klocktid
Sons naturais
Naturliga ljud
Contraste do visor
Teckenfönstrets kontrast
Rádio
Radio
Lâmpada
Lampa
Duração da aurora
Gryningssimuleringstid
Visão geral
Översikt
FM
Visor
Teckenfönster
Botões do menu - premir para activar
Menyknappar – tryck för att aktivera
Navegar no menu/Navigera genom menyn
Prima o botão MENU para
abrir o menu.
Tryck på MENY-knappen
om du vill öppna menyn.
1
Prima os botões + ou – para
seleccionar uma definição
do menu.
Tryck på + eller – för att
välja en menyinställning.
2
Prima SELECT para confirmar.
Bekräfta genom att trycka
på SELECT.
3
Nota: Para sair do menu, prima o botão MENU ou aguarde 30 segundos.
Obs! Stäng en meny genom att antingen trycka på knappen MENU eller vänta i 30 sekunder.
59
Primeira utilização - colocação do Wake-up Light
Första användningen – placera Wake-up Light
Coloque o Wake-up Light a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira.
Placera Wake-up Light 40–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet.
Primeira utilização - definição da hora do relógio
Första användningen – ställa in klocktiden
Quando ligar o aparelho pela primeira vez ou quando houver uma falha de energia, é necessário
definir a hora.
Du måste ställa klockan när du ansluter apparaten första gången och när det har varit strömavbrott.
60
Definir o seu perfil de despertar
Ställa in väckningsprofilen
Quando definir o seu perfil de despertar, irá definir a hora de despertar (passos 1 a 6), a intensidade
da luz (passos 7 e 8) e o nível de som (passos 9 e 10) a que deseja acordar. Pode definir duas horas
de despertar diferentes se pretender, por exemplo, acordar a uma hora diferente ao fim de semana
e nos dias úteis. O procedimento para definir o perfil de despertar e o som de despertar é igual.
Nota: visto que a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, poderá ter de experimentar várias
definições durante alguns dias para encontrar o seu nível ideal.
I väckningsprofilen ställer du in väckningstiden (steg 1–6), ljusintensiteten (steg 7 och 8) och
ljudnivån (steg 9 och 10) som du vill vakna till. Du kan ställa in två olika väckningstider, till exempel
en väckningstid för helgen och en för veckodagarna. Åtgärden att ställa in väckningsprofil och
väckningsljud är densamma. Obs! Eftersom ljuskänsligheten varierar från person till person kan det
hända att du behöver prova olika inställningar under några dagar innan du hittar den bästa nivån för dig.
61
Definir o seu som de despertar
Ställa in väckningsljudet
Pode utilizar sons de despertar naturais ou o rádio FM como som de despertar. O Wake-up Light
tem cinco sons naturais incorporados.
Du kan välja mellan naturliga väckningsljud eller FM-radio som väckningsljud. Det finns fem naturliga
ljud i Wake-up Light.
62
Ajustar a hora
Justera klocktiden
Para definir a hora, escolha o formato de 12 horas ou de 24 horas e, em seguida, defina a hora.
Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning och ställ klockan.
63
Definir o contraste do visor
Ställa in teckenfönstrets kontrast
Pode ajustar o contraste do visor do nível 1 até ao nível 4. Seleccione um nível que seja ideal para
ver o visor durante a noite. O Wake-up Light ajustará o nível de contraste automaticamente quando
o seu quarto tiver mais luz.
Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast mellan 1 och 4.Välj den nivå som passar dig bäst så att du
kan se teckenfönstret på kvällen. Wake-up Light justerar automatiskt kontrastnivån allt eftersom det
blir ljusare i sovrummet.
64
Ligar/desligar o candeeiro
Slå på och stänga av lampan
Prima o botão ligar/desligar do candeeiro para o ligar e utilize-o como um candeeiro de mesa-decabeceira. Pode ajustar a intensidade da luz premindo os botões + e –. Para desligar o candeeiro,
prima novamente o botão ligar/desligar do candeeiro.
Tryck på på/av-knappen om du vill tända lampan och använda den som en vanlig sänglampa.
Du kan justera ljusintensiteten med knapparna + och –. Stäng av lampan genom att trycka på på/
av-knappen igen.
65
Ligar/desligar o rádio FM ou
Slå på och stänga av FM-radio
Prima o botão FM para ligar o rádio FM.
Tryck på FM-knappen när du vill slå på radion.
FM
Nota: Para procurar automaticamente frequências de rádio,
mantenha os botões - ou + do menu premidos durante cerca de
2 segundos.
Obs! Du kan söka efter radiofrekvenser automatiskt genom att
trycka in menyknappen, eller - eller + i ca 2 sekunder.
66
Ligar/desligar o alarme
Slå på och stänga av larmfunktionen
Prima o alarme 1 ou o alarme 2 se pretender ligar ou desligar o alarme. O ícone correspondente é
apresentado no visor quando liga o alarme. Este desaparece quando desliga o alarme. Quando liga o
alarme, a indicação das horas fica intermitente. Se necessário, pode então ajustar a hora de despertar.
Tryck på larm 1 eller larm 2 när du vill slå på eller stänga av larmet. Motsvarande ikon visas i
teckenfönstret när du slår på larmet, och den försvinner igen när du stänger av larmet. När du slår på
larmet börjar timangivelsen att blinka. Justera larmtiden om det behövs.
Nota: Se quiser ajustar o nível de luz ou de volume do despertar,
tem de utilizar o menu. Consulte o capítulo “Definir o seu perfil de
despertar”.
Obs! Du måste använda menyn om du vill justera ljusnivån eller
volymen som du vill vakna till. Se kapitlet “Ställa in väckningsprofilen”.
67
Snoozer
Snooze
Quando o som do alarme é reproduzido à hora definida, pode tocar na parte frontal do Wake-up Light
para repetir o alarme alguns minutos depois. O candeeiro permanece aceso, mas o som do alarme pára.
Depois de decorridos 9 minutos, o som do alarme é novamente reproduzido automaticamente. Não
bata no Wake-up Light com demasiada força, pois isto pode causar danos.
När larmljudet spelas upp vid den inställda tiden kan du aktivera snooze-funktionen genom att trycka
på framsidan av Wake-up Light. Lampan fortsätter lysa men larmljudet stoppas. Larmljudet aktiveras igen
efter 9 minuter. Tryck inte för hårt på Wake-up Light eftersom det kan orsaka skada.
Nota: O ícone do alarme 1 ou do alarme 2 fica intermitente no visor quando o alarme está em
repetição.
Obs! Ikonen för larm 1 eller larm 2 blinkar i teckenfönstret när snooze-funktionen har aktiverats.
68
Função adormecer
Somna
Prima o botão da função adormecer se desejar que a luz e/ou o som do Wake-up Light fiquem
ligados e diminuam de intensidade gradualmente durante um período de tempo definido (de 5 a
60 minutos) antes de adormecer. O candeeiro e/ou o som são desligados automaticamente após o
tempo definido.
1. Prima o botão da função adormecer para activar esta função.
2. O tempo definido para a função adormecer é apresentado no visor.
3. Prima os botões + ou – para ajustar o tempo (5 a 60 minutos).
Para desligar a função adormecer, prima novamente o botão da função adormecer. O ícone da função
adormecer desaparece do visor.
Tryck på insomningsknappen om du vill att ljuset och/eller ljudet på Wake-up Light ska vara på och
dämpas gradvis under en angiven tidsperiod (5 till 60 minuter) innan du somnar. Lampan och/eller
ljudet stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått.
1. Aktivera insomningsfunktionen genom att trycka på insomningsknappen.
2. Den inställda insomningstiden visas i teckenfönstret.
3. Tryck på knappen + eller – om du vill justera tiden (5 till 60 minuter).
Tryck på insomningsknappen igen om du vill stänga av insomningsfunktionen. Insomningsikonen
försvinner från teckenfönstret.
69
Nota: Se premir o botão da função adormecer com o candeeiro e a função FM desligados, o
candeeiro acende-se e, em seguida, diminui gradualmente a intensidade de luz.
Obs! Om du trycker på insomningsknappen när varken lampan eller FM-funktionen är på, tänds
lampan och dämpas gradvis.
70
Ajustar o tempo de duração da aurora
Justera gryningssimuleringstiden
O tempo de duração da aurora é o tempo durante o qual a intensidade da luz do candeeiro aumenta
gradualmente até ao nível definido, antes do som do alarme ser reproduzido. O tempo predefinido
da duração da aurora é de 30 minutos, mas pode reduzi-lo para 20 ou 25 minutos ou aumentá-lo
para 40 minutos.
1. Em simultâneo, mantenha os botões do alarme 1 e do alarme 2 premidos.
2. O tempo predefinido da duração da aurora de 30 minutos é apresentado no visor.
3. Prima os botões + e – para ajustar os minutos.
Gryningssimuleringstiden är den tidsperiod då lampans ljusintensitet gradvis ökar till den inställda
nivån innan larmljudet spelas upp. Standardtiden för gryningssimulering är 30 minuter, men tiden kan
kortas till 20 eller 25 minuter, eller förlängas till 40 minuter.
1. Tryck in och håll larm 1 och larm 2 samtidigt.
2. Standardtiden 30 minuter för gryningssimulering visas i teckenfönstret.
3. Justera minuterna med knapparna + och –.
+
71
Modo de demonstração
Demonstrationsläge
Se quiser ver uma demonstração rápida (90 segundos) dos níveis de intensidade da luz e som a
aumentarem gradualmente, active a função de teste do aparelho.
1. Mantenha o botão do alarme 1 ou do alarme 2 premido durante 3 segundos, no mínimo.
2. O aparelho inicia a demonstração correspondente do alarme.
3. Para desactivar a demonstração, mantenha premido durante 3 segundos o botão do alarme que
foi premido previamente.
Slå på apparatens testfunktion om du vill se en snabbdemonstration (90 sekunder) av den gradvis
ökande ljusintensiteten och ljudnivån.
1. Håll knapparna larm 1 och larm 2 intryckta i minst 3 sekunder.
2. Apparaten startar demonstrationen av respektive larm.
3. Stäng av demonstrationen genom att hålla in larmknappen igen i 3 sekunder.
72
Informação áudio
Knappljud
Quando prime um botão de menu, ouve um estalido. Se não quiser ouvir estalidos quando prime um
botão, mantenha o botão FM premido durante 5 segundos para desligar a informação áudio. Ouve
um estalido para confirmação. Para voltar a activar, mantenha o botão FM premido novamente. Ouve
dois estalidos para confirmar que a informação áudio foi activada.
Det hörs ett klickljud när du trycker på en menyknapp. Om du inte vill höra klickljuden håller du
FM-knappen intryckt i 5 sekunder så stängs knappljuden av. Avaktiveringen bekräftas med ett klick.
Om du vill aktivera knappljuden igen håller du bara FM-knappen intryckt på nytt. Två klickljud hörs
nu som bekräftelse på att knappljuden har aktiverats igen.
Retroiluminação dos botões
Belysta knappar
Os botões do menu são retroiluminados para o ajudar a encontrar os botões. Se deslocar os
seus dedos próximos dos botões, a retroiluminação acende. Se não premir nenhum botão, a
retroiluminação apaga-se.
Menyknapparna är bakgrundsbelysta så att det är lättare för dig att hitta rätt knapp. När du håller
fingrarna nära en knapp tänds bakgrundsbelysningen. Den här bakgrundsbelysningen släcks igen om
du inte trycker på knappen.
Suporte
Support
73
Specifications are subject to change without notice.
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4222.002.7578.1