ภาษาไทย
ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.
philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1แทนมอเตอร
2ปุ่มควบคุม
A ปุ่ม OFF
Bปุ่มความเร็ว
C ปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN
3ชุดใบมีดของเครื่องป่น
4 โถแก้ว (เฉพาะรุ่น HR2120)
5ขีดแสดงระดับ
6ฝาปดโถป่นพลาสติก
7ชองเติมบนฝาปด
8ถวยตวง
9 แผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
10 ฝาโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
11 ชุดใบมีดโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
12 โถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
13 ชุดอุปกรณเชื่อมตอโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
14โถบด
15ชุดใบมีดของโถบด
ขอสำ�คัญ
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
หามใสสวนผสมลงในแผนกรองสูงเกินกวาสวนที่เปนโลหะ
หามใชแผนกรองในการป่นสวนผสมที่มีความรอน
1เปดฝา
2ใสแผนกรองในโถป่น ตรวจดูใหแนใจวาแผนกรองล็อคเขาที่บนกนโถแลว รอง
ของแผนกรองและสันดานในของโถป่นชวยใหคุณใสแผนกรองในตำ�แหนงที่ถูก
ตอง (รูปที่ 9)
3ปดฝา
4ใสสวนผสมลงในแผนกรองโดยผานทางชองเปดบนฝาปด หั่นผลไมเปนชิ้นเล็กๆ
และแชเมล็ดถั่วตางๆ เชน ถั่วเหลือง ลงในนกอนที่จะใสป่นลงในแผนกรอง
5เติมนหรือของเหลวอื่นๆ
6ประกอบถวยตวงเขากับฝาปด กดปุ่มความเร็ว 5 (ความเร็วสูงสุด)
แลวปลอยใหเครื่องทำ�งานไมเกิน 40 วินาที
--
--------
----------------------
คำ�เตือน
กอนใชงาน  โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่ระบุบนผลิตภัณฑ วาตรงกับแรงดันไฟฟาที่
ใชภายในบานหรือไม
หามใชงาน หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือชิ้นสวนอื่นๆ ชำ�รุดเสียหาย
หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก
ฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำ�เนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได
หามสัมผัส ขอบคมของชุดใบมีด โดยเฉพาะเมื่อเครื่องเสียบปลั๊กไฟอย เพราะใบมีดคมมาก
ตรวจดูใหแนใจวา ไดติดตั้งชุดใบมีดเขากับโถป่นอยางแนนหนาดีแลว กอนประกอบโถป่น
เขากับแทนมอเตอร
หามใชนิ้วหรือวัตถุใดๆ แหยเขาไปในโถป่น ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งาน
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสม
บูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำ�เครื่องนี้
ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการใชงานโดยผที่รับผิด
ชอบในดานความปลอดภัย
เก็บเครื่องและสายไฟใหพนมือเด็ก
หามปลอยใหเครื่องทำ�งานโดยไมมีการควบคุมดูแลเปนอันขาด
ตรวจดูใหแนใจวา ไดติดตั้งชุดใบมีดเขากับโถป่นหรือโถบดอยางแนนหนาดีแลวกอนประ
กอบโถป่นหรือโถบดเขากับแทนมอเตอร
หามใชโถบดบดสวนผสมที่แข็งมาก เชน จันทนเทศ และนแข็งกอน
หากหนึ่งในชุดใบมีดเกิดติดขัด ใหถอดปลั๊กเครื่องออกกอนแลวจึงเขี่ยสวนผสมที่อุดตันใบมีด
ออก
หามใชโถป่น โถบด หรือโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น) ในการเปดและปดเครื่อง
ขอควรระวัง
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง กอนประกอบเครื่อง, ถอดอุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนชิ้นสวนอื่นๆ
หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำ�
การรับประกันจะเปนโมฆะทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนดังกลาว
หามใสสวนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุดบนโถป่น โถบด และโถบดสับ (รน HR2118 เทา
นั้น) 
หามป่นสวนผสมในปริมาณที่มากกวาปริมาณสูงสุดที่กำ�หนดและใชเวลาเกินกวาที่ระบุ
ไวในตาราง
หากมีเศษอาหารติดอยดานในโถป่น ใหปดสวิตชเครื่อง และถอดปลั๊กออก แลวใชพายกวาด
เศษอาหารออก
เครื่องจะเปดสวิตชเมื่อมีการประกอบโถป่น โถบด หรือโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น) เขา
กับแทนมอเตอรอยางถูกตองแลวเทานั้น
หามใสสวนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 60°C ลงในโถป่น
ควรป่นสวนผสมจำ�พวกกานพลู ยี่หรา เมล็ดพืช พรอมกับสวนผสมอื่น หากป่นแยก สวน
ผสมเหลานี้อาจทำ�ใหวัสดุที่เปนพลาสติกของโถบดชำ�รุดเสียหาย
โถบดอาจเปลี่ยนสีได หากใชป่นสวนผสมบางอยาง เชน กานพลู, ยี่หราและอบเชย
ไมควรใชโถบดป่นเนื้อดิบ ควรใชโถป่นหรือโถบดสับแทน
หามใชงานโถบดแหงบดสวนผสมที่เปนของเหลว เชน นผลไม
หามใชที่บดสับในการผสมของเหลว ใหใชเครื่องป่นแทน
ควรแชสวนผสมแหง เชน ถั่วเหลือง ลงในนกอนใสลงในแผนกรอง
หั่นผลไมเปนชิ้นเล็กๆ กอนเทใสแผนกรอง
ไมควรใสสวนผสมลงในแผนกรองครั้งละมากๆ โดยหามใสสวนผสมสูงเกินกวาสวนที่เปน
โลหะ
Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะ
สมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอ
พิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
ระบบล็อคนิรภัยซึ่งติดตั้งในเครื่อง
คุณสมบัตินี้ทำ�ใหคุณสามารถเปดสวิตชเครื่องไดเฉพาะเมื่อประกอบโถป่นและฝา โถบดหรือโถ
บดสับและฝา (รน HR2118 เทานั้น) เขากับแทนมอเตอรเขาที่ดีแลวเทานั้น หากประกอบโถป่น
และฝา โถบดหรือโถบดสับและฝาอยางถูกตอง เครื่องจะปลดระบบล็อคนิรภัยเอง
ระบบปองกันวงจรมอเตอร
เครื่องรนนี้มีระบบปองกันวงจรมอเตอรซึ่งจะตัดการทำ�งานทันทีหากมอเตอรติดขัด (ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นเมื่อใชงานอยางหนัก หรือหากไมไดใชงานเครื่องตามคำ�แนะนำ�ในคมือ) ในกรณีนี้ หามกด
ปุ่มรีเซ็ตดานลางตัวเครื่องทันทีที่ระบบปองกันวงจรปดเครื่อง ควรปดสวิตชแลวถอดปลั๊กออกกอน
จากนั้นปลอยใหเครื่องเย็นลงจนเทากับอุณหภูมิหอง ตรวจดูวาสวนผสมที่คุณป่นมีปริมาณไมเกิน
ปริมาณที่ระบุในคมือและตรวจดูใหแนใจวาไมมีสิ่งใดอุดตันชุดใบมีด หลังจากนั้นใหกดปุ่มรีเซ็
ตดานลางเครื่องแลวใชงานตอได หามสัมผัสชุดใบมีดเมื่อคุณกดปุ่มรีเซ็ต
กอนใชงานครั้งแรก
ควรทำ�ความสะอาดอุปกรณทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร กอนใชงานเครื่องเปนครั้งแรก (ดูไดจากบท
‘การทำ�ความสะอาด’)
การใชงาน
เครื่องป่นใชงานเพื่อ :
-- ผสมของเหลวตางๆ ใหเขากัน เชน นม, ซอส, นผลไม, ซุป, เครื่องดื่มผสมหรือเชค
-- คลุกเคลาสวนผสมที่ออนนมใหเขากัน เชน แปงทำ�แพนเคก หรือมายองเนส
-- บดเคลาสวนผสมที่ปรุงสุกแลว เชน อาหารสำ�หรับทารก
การใชงานเครื่องป่น
1ขันสกรูที่อยดานลางโถป่นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา บนชุดใบมีดเครื่องป่น (รูป
ที่ 2)
2ติดตั้งโถป่นที่ประกอบชุดใบมีดแลว เขากับแทนมอเตอร แลวหมุนตามเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งล็อคเขาที่ (รูปที่ 3)
3กดแปนควบคุมจนกระทั่งฝาปดเปดขึ้น (รูปที่ 4)
4ใสสวนผสมลงในโถป่น
หมายเหตุ: ควรปลอยใหสวนผสมที่มีความรอนใหเย็นลงกอนที่จะใสลงในโถป่น
(อุณหภูมิสูงสุด 60°C)
5ปลอยแปนควบคุมเพื่อปดฝา
6ประกอบถวยตวงเขากับฝาปด (รูปที่ 5)
7เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง
8กดปุ่มความเร็วปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปดสวิตชเครื่อง (รูปที่ 6)
หมายเหตุ: โปรดดูตารางในคมือผใชนี้เพื่อดูปริมาณ ความเร็วและเวลาการป่นที่
แนะนำ�
หามแหยนิ้วหรือวัตถุลงในโถป่น (ยกเวนแตวาจะมีไมพายใหใช) ในขณะที่เครื่องกำ�ลัง
ทำ�งาน
หามป่นสวนผสมติดตอกันนานเกิน 3 นาทีในแตและครั้งที่ใชงาน หากหลังจาก 3 นาที
แลว ยังป่นไมเสร็จ ใหปดเครื่องประมาณ 1 นาที กอนที่จะเริ่มป่นอีกครั้ง
9หากตองการป่นสวนผสมเปนระยะเวลาสั้นๆ ใหกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN
หลายๆ ครั้ง เครื่องจะป่นที่ความเร็วสูงสุด เมื่อคุณปลอยปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เครื่องจะหยุดป่น (รูปที่ 7)
ไมควรกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN คางเปนเวลานานเกินกวาสองสามวินาที
ในแตละครั้ง
10ควรกดปุ่ม OFF เพื่อปดสวิตชเครื่องกอนที่จะเปดฝาเสมอ
--------
ขอแนะนำ�เพิ่มเติม
เพื่อปองกันการกระเด็น ไมควรใสสวนผสมที่เปนของเหลว ลงในโถป่นเกินกวา 1.5 ลิตร
โดยเฉพาะเมื่อตองการป่นดวยความเร็วสูง ในกรณีที่สวนผสมมีลักษณะเหลวและรอนหรือ
เปนฟอง ไมควรใสสวนผสมลงในโถป่นเกินกวา 1 ลิตร
คุณสามารถใชชองเติมบนฝาสำ�หรับเติมสวนผสม ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยได (รูปที่ 8)
หามป่นสวนผสมแหงนานเกิน 1 นาที
ไมควรเตรียมอาหารที่มีสวนผสมของนมันและไขมันในปริมาณสูง
หั่นสวนผสมที่มีเนื้อแข็งเปนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในโถป่น ไมควรป่นสวนผสมที่มีเนื้อแข็งใน
ปริมาณมากพรอมกัน ควรแบงป่นผสมทีละนอยๆ
หากยังไมพอใจกับผลที่ไดเมื่อคุณป่นสวนผสมที่แข็ง ใหปดสวิตชเครื่องป่นและกดปุ่ม
PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้งเพื่อใหเครื่องป่นทำ�งานเปนระยะเวลาสั้นๆ คุณ
สามารถตักสวนผสมออกบางสวน แลวป่นสวนผสมในจำ�นวนนอยลง
หากตองการบดกอนนแข็ง ใสนแข็งลงในโถโดยใสไดสูงสุด 5 กอนตอครั้ง และกดปุ่ม
PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้ง ปดฝาโถในระหวางการป่น
การใชแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
คุณสามารถใชแผนกรองเพื่อทำ�นซอส นผลไมสด หรือค็อกเทลเนื้อละเอียดพิเศษ สวนเมล็ด
และกากผลไมจะถูกกักไวใน
แผนกรอง
การแกปญหา
เครื่องไมทำ�งาน
เครื่องนี้มีการติดตั้งระบบปองกันความปลอดภัย เครื่องจะไมทำ�งาน
หากโถป่น โถบดหรือโถบดสับประกอบเขากับแทนมอเตอรไมถูกตอง
หรือไมไดประกอบเขากันเลย ตรวจดูวาไดประกอบโถป่น โถบด โถบด
สับเขาที่แลวหรือไม (ดูที่บท ‘การใชงาน’ ) กอนอื่นใหกดปุ่ม OFF เพื่อ
ตรวจดูใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องแลว
ฉันไมรวาจะใชงาน
ปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เพื่อทำ�
อะไร
เมื่อกดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN เครื่องจะทำ�งานดวยความเร็ว
สูงสุดจนกระทั่งคุณปลอยมือออกจากปุ่ม ใชปุ่ม PULSE/QUICK
CLEAN เมื่อตองการควบคุมงานการป่นมากขึ้น คุณยังสามารถใชปุ่มนี้
เพื่อทำ�ความสะอาดโถป่นแบบรวดเร็วได (ดูบท ‘การทำ�ความสะอาด’)
มอเตอรสงกลิ่นไมพึง
ประสงคในระหวา
งการป่น
ถือเปนเรื่องปกติที่เครื่องใหมจะสงกลิ่นอันไมพึงประสงคหรือปลอย
ควันออกมาบางในระหวางการใชงานสองหรือสามครั้งแรก ลักษณะ
เชนนี้จะหายไปหลังจากที่คุณใชเครื่องสองสามครั้ง หากมีการ
เปดสวิตชเครื่องทิ้งไวนานเกินไป ก็อาจจะทำ�ใหเกิดกลิ่นอันไมพึง
ประสงคและเกิดควันขึ้นมาได ในกรณีนี้ ใหปดสวิตชเครื่องและ
รอใหเครื่องเย็นเปนเวลา 60 นาที
7กดปุ่ม OFF เพื่อปดสวิตชเครื่อง
8เทเครื่องดื่มผานปากพวยของโถป่น ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาแลว และถวยตวง
อยในฝา ทั้งนี้เปนการปองกันไมใหกากและเปลือกไหลลงไปในเครื่องดื่มของคุณ
9เพื่อใหไดสวนผสมที่ละเอียด ใหใสโถป่นที่ยังมีสวนผสมเหลืออยกลับเขาไปที่
เครื่องโดยปดฝาไว จากนั้นป่นตอไปอีกประมาณ 2-3 วินาที
เครื่องหยุดทำ�งาน
เพราะชุดใบมีดติด
กดปุ่ม OFF และใชไมพายปาดสวนผสมที่ปดกั้นชุดใบมีดของเครื่อง
ป่น ชุดใบมีดโถบดหรือชุดใบมีดโถสับ เราขอแนะนำ�ใหค
ุณป่นสวนผสมในปริมาณที่นอยลง
10เทเครื่องดื่มที่เหลือทั้งหมดออกมา
เหตุใดนผลไมหรือ
เพื่อปองกันกากและเปลือกปนอยในเครื่องดื่ม ควรตรวจดูวาไดประ
นมถั่วเหลืองจึงมีกาก กอบแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น) เขากับโถป่นอยางถูก
หรือเปลือกปนอยมาก ตองแลว และดูวา ไดปดฝาและประกอบถวยตวงเขากับฝาปดแลว
--
โถป่นมีการรั่วซึม
--
ขอแนะนำ�เพิ่มเติม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคุณป่นสวนผสมในปริมาณมาก เราขอแนะนำ�วา ไมควรใสสวนผสม
ทั้งหมดลงในแผนกรองพรอมๆ กัน ควรเริ่มตนป่นในปริมาณนอย ปลอยใหเครื่องทำ�งานสัก
คร ปดสวิตช แลวเติมสวนผสมเพิ่มอีกเล็กนอย
เพื่อใหไดนผลไมและค็อกเทลที่ดีที่สุด ใหเติมนประมาณ 300 มล. กับผลไม 150 กรัม
คุณยังสามารถใชของเหลวประเภทอื่นๆ ได เชน ทำ�ค็อกเทล
การใชโถบด
ทั่วไป
อันตราย
ไมควรนำ�แทนมอเตอรจมลงนหรือของเหลวใดๆ และไมควรนำ�ไปลางใตก็อกนที่
เปดนไหลผาน ควรใชผาชุบนบิดพอหมาดเช็ดทำ�ความสะอาดเทานั้น
ปญหา
บนโตะ (รูปที่ 22)
-- ตารางนี้แสดงความเร็ว ปริมาณ และเวลาการป่นที่แนะนำ�
โถบดใชสำ�หรับการบดสับสวนผสม เชน เม็ดพริกไทย, เมล็ดงา, ขาว, ขาวสาลี, เนื้อมะพราว, ถั่ว
(มีเปลือก), เมล็ดกาแฟ, ถั่วเหลืองแหง, เมล็ดถั่วลันเตาแหง, เนย, ขนมปงชิ้นเล็ก ๆ และอื่นๆ
1ใสสวนผสมลงในโถบด (รูปที่ 10)
2หมุนชุดใบมีดของโถบดเขากับโถบด โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 11)
หมายเหตุ: โปรดดูตารางในคมือผใชนี้เพื่อดูปริมาณและเวลาการป่นที่แนะนำ�
3ควโถบดที่ประกอบชุดใบมีดแลวลงบนแทนมอเตอร โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจน
เขาที่ (รูปที่ 12)
ปดสวิตชเครื่องและเทสวนผสมออก ตรวจดูวา ชุดใบมีดมีการประกอ
บอยางถูกตองหรือไม
TIẾNG VIỆT
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến
với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy
đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.
2วางโถบดสับลงบนแทนมอเตอร (1) แลวหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (2) (รูป
ที่ 14)
Mô tả chung (Hình 1)
1 Bộ phận mô-tơ
2 Panen điều khiển
A Nút TẮT
B Nút tốc độ
C Nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH
3 Bộ lưỡi cắt của máy xay
4 Ly thủy tinh (chỉ có ở kiểu HR2120)
5 Chỉ báo mức
6 Nắp của cối xay bằng nhựa
7 Lỗ trên nắp
8 Cốc định lượng
9 Bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
10 Nắp máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
11 Bộ lưỡi cắt máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
12 Tô máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
13 Bộ ghép nối máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118)
14 Cốc nghiền
15 Bộ lưỡi cắt máy nghiền
4ใสสวนผสมลงในโถบดสับ (รูปที่ 16)
ดูตารางดานลางสำ�หรับปริมาณที่แนะนำ�
Quan trọng
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để
tiện tham khảo sau này.
4เปดสวิตชเครื่อง
เคล็ดลับ: เราขอแนะนำ�ใหคุณใชปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN หรือความเร็วระดับ 5
หามใชโถบดป่นนานเกินกวา 30 วินาทีติดตอกันโดยไมหยุดพัก
5เมื่อป่นเสร็จแลว ใหกดปุ่ม OFF
6ในการถอดโถบดออกจากแทนมอเตอร ใหหมุนโถบดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
การใชโถบดสับ (รน HR2118 เทานั้น)
โถสับมีไวสำ�หรับสับสวนผสมเชน หอมหัวใหญ เนื้อสัตว สมุนไพร ผลไม ช็อกโกแลต ชีสเนื้อ
แข็ง อาหารเด็ก และถั่ว
ควรระมัดระวังเมื่อคุณใสหรือถอดชุดใบมีดเนื่องจากใบมีดมีขอบที่คมมาก
1ประกอบชุดอุปกรณสำ�หรับเชื่อมตอเขาที่ดานลางของโถสับ (1) หมุนชุดอุปก
รณสำ�หรับเชื่อมตอในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (2) (รูปที่ 13)
3ประกอบชุดใบมีดเขากับโถบดสับ (รูปที่ 15)
หามใสสวนผสมเกินปริมาณสูงสุดที่ระบุไวในตาราง
เคล็ดลับ: ควรหั่นอาหารชิ้นใหญออกเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 ซม.
5ปดฝาโถบดสับแลวหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเขาที่ (รูปที่ 17)
หมายเหตุ: ตรวจดูใหแนใจวาไดปดฝาเขาที่ดีแลว กอนที่จะเปดสวิตชเครื่อง
6เปดสวิตชเครื่อง
หมายเหตุ: หากเครื่องสั่น เพราะสวนผสมกระจายตัวไมทั่ว ใหเอามือวางลงบนฝาปด
ของโถบดสับ
หมายเหตุ: โถบดสับจะทำ�งานประมาณ 2-3 วินาที หามป่นนานเกินกวา 2-3 วินาที
Tổng quát
Nguy hiểm
-- Không nhúng bộ phận mô-tơ vào trong nước hay vào bất kỳ chất lỏng
nào khác, bạn cũng không được rửa nó dưới vòi nước. Chỉ dùng một
miếng vải ẩm để lau bộ phận mô-tơ.
---
7เมื่อบดสับเสร็จแลว ใหปดสวิตชเครื่อง และถอดปลั๊กออก
--
ถอดโถบดสับออกจากแทนมอเตอรกอนที่จะเทสวนผสมออกจากโถบดสับ
--
8หมุนโถบดสับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออกจากแทนมอเตอร (รูปที่ 18)
9หมุนชุดอุปกรณสำ�หรับเชื่อมตอตามเข็มนาฬิกา แลวถอดออกจากดานลางของโถ
บดสับ (รูปที่ 19)
10ถอดฝาปดและชุดใบมีดออกจากโถบดสับ
11เทอาหารออกจากโถบดสับ
การทำ�ความสะอาด
หามใชแผนใย อุปกรณที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน นมัน หรืออะซี
โทนในการทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนอันขาด
----
ขอแนะนำ�เพิ่มเติม:
การทำ�ความสะอาดตัวเครื่องและชิ้นสวนตางๆ จะทำ�ไดงายที่สุด หากทำ�ทันทีหลังการ
ใชงาน
หากจำ�เปน คุณสามารถทำ�ความสะอาดตาขายของแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทา
นั้น) ดวยแปรงออนนม
ควรถอดชิ้นสวนที่ถอดประกอบไดออกกอนที่จะทำ�ความสะอาดทุกครั้ง
1ควรถอดปลั๊กไฟออกกอน
2เช็ดทำ�ความสะอาดแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำ�หรับเชื่อมตอโถบดสับดวยผา
ชุบนบิดพอหมาด
ไมควรจมแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำ�หรับเชื่อมตอโถบดสับลงในนหรือของเหลว
อื่นๆ หามทำ�ความสะอาดแทนมอเตอรและชุดอุปกรณสำ�หรับเชื่อมตอโถบดสับดวย
เครื่องลางจาน
3ทำ�ความสะอาดชิ้นสวนที่สามารถถอดออกไดทั้งหมด (ยกเวนชุดอุปกรณสำ�หรับ
เชื่อมตอโถบดสับ) ในนรอน หากจำ�เปน ควรใชนยาลางจานเล็กนอยหรือ
ใชเครื่องลางจาน
การทำ�ความสะอาดโถป่นแบบรวดเร็ว
----
-----------
1ใสนอนลงในโถป่นครึ่งหนึ่ง แลวเติมนยาทำ�ความสะอาดประมาณ 2-3 หยด
--
3ถอดโถป่น แลวเทนออก และลางดวยนกอก
--
2กดปุ่ม PULSE/QUICK CLEAN สองหรือสามครั้ง
--
การจัดเก็บ
ในการจัดเก็บสายไฟ ใหพันสายไฟรอบๆ หลอดมวนสายที่อยบริเวณดานลางของเครื่อง (รูป
ที่ 20)
การสั่งซื้ออุปกรณเสริม
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสำ�หรับเครื่องนี้ โปรดไปที่รานคาออนไลนของเรา www.shop.
philips.com/service หากไมมีรานคาออนไลนในประเทศของคุณ โปรดไปที่ตัวแทนจำ�
หนาย Philips หรือศูนยบริการ Philips หากคุณไมสามารถหาซื้ออุปกรณเสริมสำ�หรับเครื่องได
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา Philips ในประเทศของคุณ โดยคนหารายละเอียดการติดตอไดใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
--
สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงใน
ถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี  (รูป
ที่ 21)
การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากคุณมีปญหา โปรดเขาชม
เว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com/support หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของ Philips ในประเทศของ
คุณ หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคา อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำ�หนายผลิตภัณฑของ Philips
ในประเทศ
สูตรอาหาร
นเตาห
สวนผสม:
-- ถั่วเหลืองแหง 90 กรัม
-- น 600 มิลลิลิตร
1แชถั่วเหลืองเปนเวลา 4 ชั่วโมง กอนป่น
2ใสแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น) ในโถป่น
3ใสถั่วเหลืองที่แชนแลวและนลงในแผนกรอง (รน HR2118/HR2117 เทานั้น)
ป่นผสมกันเปนเวลา 24 วินาที ดวยความเร็วสูงสุด
หามป่นสวนผสมมากกวาหนึ่งครั้งติดตอกันโดยไมปดพักเครื่อง ปลอยใหเครื่องเย็นลงที่
อุณหภูมิหองกอนป่นสวนผสมอื่นๆ ตอ
4นำ�นมถั่วเหลืองที่ไดไปตมในกระทะ และเติมนตาล แลวรอใหเดือด
การแกปญหา
บทนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตาม
ขอมูลดานลาง โปรดดูรายการคำ�ถามที่พบบอยที่ www.philips.com/support หรือติดตอ
ศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ
----------
Cảnh báo
Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi
sử dụng trước khi bạn nối máy vào nguồn điện.
Không nên sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc những bộ
phận khác bị hỏng.
Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm
bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc
những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
Không chạm vào các cạnh cắt của bộ lưỡi cắt, đặc biệt khi thiết bị đang
được cắm điện. Các cạnh cắt rất sắc.
Đảm bảo bộ lưỡi cắt được gắn chặt vào bình máy xay trước khi lắp bình
máy xay vào bộ phận mô-tơ.
Không cho ngón tay hoặc bất kỳ vật nào vào bình máy xay khi máy đang
hoạt động.
Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức
khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng
thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
Giữ thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
Không để máy hoạt động khi không có sự theo dõi.
Đảm bảo rằng bộ lưỡi cắt được lắp chặt vào bình máy xay hoặc cốc
nghiền trước khi lắp bình máy xay hoặc cốc nghiền vào bộ phận mô-tơ.
Không sử dụng máy nghiền để nghiền các nguyên liệu quá cứng như hạt
đậu khấu và nước đá viên.
Nếu một trong các bộ lưỡi cắt bị kẹt, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện
trước khi lấy nguyên liệu làm kẹt lưỡi cắt ra.
Không sử dụng bình máy xay, cốc nghiền hoặc tô máy cắt (chỉ có ở kiểu
HR2118) để tắt và bật máy.
-- Trộn các nguyên liệu mềm, như bột làm bánh hay sốt ma-don-ne.
-- Nghiền nhừ các thức ăn chín, ví dụ để làm thức ăn cho trẻ.
Sử dụng cối xay
1Xoay đáy của bình máy xay theo chiều kim đồng hồ vào bộ lưỡi cắt
của máy xay (Hình 2).
2Gắn bình máy xay cùng với bộ lưỡi cắt vào bộ phận mô-tơ và xoay
theo chiều kim đồng hồ cho tới khi khớp vào vị trí (Hình 3).
3Nhấn cần để mở nắp (Hình 4).
4Bỏ nguyên liệu vào cối xay.
Lưu ý: Để nguyên liệu nóng nguội xuống trước khi cho vào bình máy xay (nhiệt
độ tối đa 60°C).
Không cho ngón tay hoặc một vật nào đó vào bình (trừ thìa đi kèm) khi
máy xay đang hoạt động.
Không để máy chạy quá 3 phút liên tục. Nếu bạn không thể hoàn tất quá
trình chế biến sau 3 phút, hãy tắt máy và chờ một phút trước khi bật lại
máy.
9Nếu bạn muốn chế biến nguyên liệu rất nhanh, nhấn nút XUNG/
LÀM SẠCH NHANH vài lần. Thiết bị hoạt động ở tốc độ cao nhất.
Khi bạn nhả nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH, thiết bị ngừng hoạt
động (Hình 7).
Không nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH liên tục quá vài giây.
10Luôn nhấn nút TẮT để tắt thiết bị trước khi mở nắp.
Mẹo
-- Để tránh nguyên liệu bị tràn ra ngoài, không cho quá 1,5 lít nguyên liệu
lỏng vào bình máy xay, đặc biệt khi bạn muốn xay ở tốc độ cao. Không
cho quá 1 lít nguyên liệu lỏng vào bình máy xay khi bạn muốn xay các
chất lỏng còn nóng hay những nguyên liệu dễ sủi bọt.
-- Bạn có thể sử dụng lỗ trên nắp để cho nguyên liệu vào trong khi máy
đang chạy (Hình 8).
-- Không chế biến nguyên liệu khô lâu quá 1 phút.
-- Không chế biến các món ăn chứa một lượng lớn dầu ăn hoặc chất béo.
-- Cắt nguyên liệu cứng thành những miếng nhỏ trước khi cho vào bình
máy xay. Không xay khối lượng lớn các chất rắn cùng lúc mà chia thành
nhiều mẻ nhỏ.
-- Nếu bạn chưa hài lòng với kết quả khi xay nguyên liệu rắn, tắt máy xay
và nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH vài lần để máy xay chạy
nhanh. Bạn cũng có thể lấy bớt nguyên liệu ra và xử lý lượng nhỏ hơn.
-- Để nghiền đá viên, cho tối đa 5 viên nước đá vào bình cùng lúc và nhấn
nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH một vài lần. Giữ nắp đậy khi đang
nghiền.
Sử dụng bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xay nước sốt, nước quả hay cốctai rất tinh. Tất
cả vỏ hay hạt sẽ được ị bộ lọc giữ lại.
Không đổ nguyên liệu vào bộ lọc vượt quá vần kim loại.
Không sử dụng bộ lọc để chế biến nguyên liệu nóng.
1Mở nắp ra.
2Lắp bộ lọc vào bình máy xay. Đảm bảo rằng bộ lọc được lắp khít vào
đáy bình. Các rãnh của bộ lọc và các răng bên trong bình máy xay giúp
bạn đặt bộ lọc vào đúng vị trí (Hình 9).
3Đóng nắp.
4Cho nguyên liệu vào bộ lọc qua lỗ trên nắp. Cắt trái cây thành từng
miếng nhỏ và ngâm các hạt đậu khô, như đậu nành, trước khi chế biến
trong bộ lọc.
5Thêm nước hay chất lỏng khác vào.
6Đặt cốc định lượng vào nắp, nhấn nút tốc độ 5 (tốc độ cao nhất) và
Bộ phận bảo vệ mạch điện của mô-tơ
Trước khi sử dụng lần đầu
Rửa sạch thật kỹ các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm trước khi sử dụng
thiết bị này lần đầu tiên (xem chương ‘Làm sạch thiết bị’).
Sử dụng thiết bị
Máy xay được dùng để:
-- Trộn chất lỏng, ví dụ sản phẩm sữa, nước xốt, nước trái cây, xúp, các loại
đồ uống thập cẩm.
2Nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH vài lần.
3Tháo bình máy xay, đổ sạch đồ ăn ra khỏi bình và rửa bình dưới vòi
nước.
Lưu trữ sữa
-- Để bảo quản dây điện, cuốn dây quanh cuộn dưới đáy máy (Hình 20).
Đặt mua các phụ kiện
Để mua các phụ kiện cho thiết bị này, vui lòng ghé thăm cửa hàng trực
tuyến của chúng tôi tại www.shop.philips.com/service. Nếu không có
cửa hàng trực tuyến cho quốc gia của bạn, hãy đến đại lý Philips hoặc trung
tâm dịch vụ của Philips. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đặt
mua phụ kiện, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của
Philips ở quốc gia của bạn. Bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên hệ trên tờ bảo hành
toàn cầu.
Môi trường
-- Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi chấm
dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để
tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường.  (Hình 21)
Bảo hành và dịch vụ
Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang
web của Philips tại www.philips.com/support hoặc liên hệ với Trung
Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia bạn. Bạn sẽ tìm thấy số
điện thoại trong tờ bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc
Khách Hàng tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.
Công thức chế biến
Sữa đậu nành
Nguyên liệu:
-- 90g hạt đậu nành khô
-- 600ml nước
1Ngâm đậu nành trong 4 giờ trước khi chế biến.
2Đặt bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117) vào bình máy xay.
3Cho đậu nành đã ngâm và nước vào bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/
HR2117). Xay trong 24 giây với tốc độ cao nhất.
Không nên chế biến liên tục quá 1 đợt. Nên để máy nguội xuống nhiệt độ
trong phòng trước khi chế biến tiếp.
4Đun sôi sữa đậu nành trong nồi, sau đó cho thêm đường vào và và
đun nhỏ lửa.
Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp nhất với thiết bị. Nếu bạn không
thể giải quyết được sự cố sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy
cập www.philips.com/support để xem danh sách các câu hỏi thường
gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia bạn.
Sự cố
Thiết bị không
hoạt động
Giải pháp
Máy được trang bị hệ thống an toàn. Máy sẽ không hoạt
động nếu bình máy xay, cốc nghiền hoặc tô máy cắt
chưa được lắp hoặc lắp vào bộ phận mô-tơ không đúng
cách. Hãy kiểm tra xem bình máy xay, cốc nghiền hoặc
tô máy cắt đã được lắp đúng cách chưa (xem chương
‘Cách sử dụng máy’). Nhấn nút TẮT trước để đảm bảo
rằng máy đã tắt.
Tôi không biết tôi
có thể làm gì với
nút XUNG/LÀM
SẠCH NHANH.
Khi bạn nhấn nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH, máy
sẽ hoạt động ở tốc độ cao nhất cho đến khi bạn nhả
nút. Sử dụng nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH khi bạn
muốn có khả năng điều khiển cao hơn đối với công việc
chế biến. Bạn cũng có thể sử dụng nút này để làm sạch
nhanh bình máy cắt (xem chương ‘Vệ sinh máy’).
8Rót đồ uống ra qua vòi bình máy xay. Đảm bảo nắp được đậy kín và
cốc định lượng đã được đặt vào nắp. Làm như vậy sẽ ngăn không cho
xơ và vỏ lẫn vào đồ uống của bạn.
9Để có hiệu quả tối ưu, hãy đặt lại bình cùng với phần nguyên liệu còn
lại vào máy với nắp đóng. Sau đó để máy chạy vài giây.
10Rót phần đồ uống còn lại ra.
Mẹo
-- Đặc biệt khi chế biến một lượng lớn nguyên liệu, chúng tôi khuyên bạn
không cho tất cả nguyên liệu vào bộ lọc cùng một lúc. Hãy bắt đầu xay
một lượng nhỏ, để máy hoạt động trong chốc lát, tắt máy và sau đó
thêm một lượng nhỏ nguyên liệu khác.
-- Để có được kết quả tốt nhất khi ép nước trái cây và cốc-tai, thêm
khoảng 300ml nước cho 150g trái cây. Bạn cũng có thể sử dụng dung
dịch khác, ví dụ để làm cốc-tai.
Sử dụng chức năng nghiền
Máy nghiền được sử dụng để cắt các loại nguyên liệu như hạt tiêu, hạt vừng,
gạo, bột mì, cùi dừa, lạc (đã bóc vỏ), hạt cà phê, đậu nành khô, đậu Hà Lan
khô, pho mát, vụn bánh mì, v.v.
Xem bảng dưới đây để biết khối lượng đề xuất.
Thiết bị được trang bị mạch bảo vệ mô-tơ có thể tắt mô-tơ nếu mô-tơ bị
tắc (điều này có thể xảy ra khi phải xử lý quá nhiều thức ăn hoặc không sử
dụng thiết bị theo các chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng). Nếu điều
này xảy ra, KHÔNG ấn nút đặt lại ở đáy thiết bị ngay sau khi mạch bảo vệ
tắt thiết bị. Trước tiên tắt máy và rút phích cắm của thiết bị và để thiết bị
nguội xuống nhiệt độ trong phòng. Sau đó kiểm tra xem lượng thức ăn bạn
đang xử lý có vượt quá số lượng được nhắc đến trong tài liệu hướng dẫn sử
dụng không hoặc có vật gì đó làm tắc bộ lưỡi cắt. Sau khi kiểm tra, ấn nút
đặt lại ở đáy thiết bị và tiếp tục xay thức ăn. Không chạm vào bộ lưỡi cắt khi
bạn ấn nút đặt lại.
rửa.
7Bấm nút OFF (tắt) để tắt thiết bị.
Điện từ trường (EMF)
Tính năng này đảm bảo rằng bạn chỉ có thể bật máy nếu bình máy xay và
nắp, cốc nghiền hoặc tô máy cắt và nắp (chỉ có ở kiểu HR2118) được lắp
vào bộ phận mô-tơ theo đúng cách. Nếu bình máy xay và nắp, cốc nghiền
hoặc tô máy cắt và nắp đã được lắp đúng cách, khóa an toàn tích hợp sẽ
được mở.
1Đổ nước ấm vào nửa bìnhmays xay và thêm vài giọt dung dịch tẩy
để máy chạy tối đa 40 giây.
1Cho nguyên liệu khô vào cối xay nghiền (Hình 10).
Thiết bị khoá an toàn bên trong máy
3Rửa tất cả các bộ phận có thể tháo rời (trừ bộ ghép nối máy cắt)
Rửa nhanh bình máy xay
Lưu ý:Tham khảo bảng trong hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời
gian chế biến thích hợp.
2Xoay bộ phận lưỡi cắt của máy nghiền theo chiều kim đồng hồ vào
cốc nghiền (Hình 11).
Lưu ý:Tham khảo bảng trong hướng dẫn sử dụng này để biết số lượng và thời
gian chế biến được khuyến cáo.
3Lộn ngược máy xay đã lắp và xoay theo chiều kim đồng hồ vào bộ
phận mô-tơ (Hình 12).
4Bật máy.
HR2120, HR2118, HR2117, HR2116, HR2115
Không nhúng bộ phận mô-tơ và bộ ghép nối máy cắt vào nước hoặc bất
kỳ loại chất lỏng nào khác. Không làm sạch bộ phận mô-tơ và bộ ghép nối
máy cắt trong máy rửa chén.
6Lắp cốc định lượng vào nắp (Hình 5).
8Nhấn một trong các nút tốc độ để bật máy (Hình 6).
www.philips.com/welcome
2Lau sạch bộ phận mô-tơ và bộ phận ghép nối máy cắt bằng khăn ẩm.
bằng nước nóng, cùng với một chút nước rửa chén nếu cần, hoặc
bằng máy rửa chén.
7Cắm phích vào nguồn điện.
Register your product and get support at
1Bảo đảm rút điện ra khỏi máy.
5Nhả cần điều khiển để đóng nắp.
Chú ý
Luôn luôn rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện trước khi lắp ráp,
tháo rời, vệ sinh hoặc điều chỉnh bất cứ bộ phận nào.
Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc
biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không
phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
Không cho nguyên liệu vào vượt quá chỉ báo mức tối đa trên bình máy
xay, cốc nghiền và tô máy cắt (chỉ có ở kiểu HR2118). 
Không sử dụng vượt quá số lượng tối đa và thời gian xử lý được chỉ định
trong các bảng tương ứng.
Nếu thực phẩm dính vào thành bình máy xay, hãy tắt máy và tháo phích
cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó sử dụng thìa để tách thực phẩm ra khỏi
thành.
Chỉ có thể bật máy nếu bình máy xay, cốc nghiền hoặc tô máy cắt (chỉ
có ở kiểu HR2118) được lắp vào bộ phận mô-tơ theo đúng cách.
Không đổ nguyên liệu nóng trên 60ºC vào bình máy xay.
Luôn chế biến đinh hương, cây hồi và hạt hồi cùng với các nguyên liệu
khác. Nếu chế biến riêng lẻ, các nguyên liệu này có thể làm hỏng phần
nhựa của máy.
Cối nghiền có thể bị đổi màu khi dùng để nghiền các loại nguyên liệu
như đinh hương, cây hồi và cây quế.
Máy nghiền không thích hợp để cắt thịt sống. Hãy dùng máy xay hoặc
cối xay thịt.
Không dùng máy nghiền khô để nghiền chất lỏng như nước trái cây.
Không sử dụng ly xay thịt để trộn chất lỏng. Hãy sử dụng máy xay cho
mục đích này.
Ngâm các nguyên liệu khô, chẳng hạn như đậu nành, trong nước trước
khi cho chúng vào bộ lọc.
Cắt trái cây thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào bộ lọc.
Không làm bộ lọc bị quá tải. Không đổ nguyên liệu vào bộ lọc vượt quá
phần kim loại của nó.
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ
trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong
sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng
thiết bị này là an toàn.
Mẹo
-- Cách tốt nhất để làm sạch thiết bị và các bộ phận là ngay sau khi sử
dụng.
-- Nếu cần, bạn có thể rửa sạch lưới bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/
HR2117) bằng bàn chải rất mềm.
-- Luôn tháo tất cả các bộ phần có thể tháo rời trước khi làm sạch chúng.
4222.005.0409.2
1
Mô-tơ phát ra
Việc một thiết bị mới tạo ra mùi khó chịu hoặc bốc một
mùi khó chịu
chút khói trong vài lần sử dụng đầu tiên là điều bình
trong khi chế biến. thường. Hiện tượng này sẽ hết sau khi bạn đã sử dụng
máy vài lần. Máy cũng có thể tạo ra mùi khó chịu hoặc
bốc khói nếu máy được sử dụng quá lâu. Trong trường
hợp này, hãy tắt máy và để máy nguội xuống trong 60
phút.
Máy dừng hoạt
động vì bộ lưỡi
cắt bị kẹt.
Nhấn nút TẮT và dùng thìa để lấy nguyên liệu làm kẹt
bộ lưỡi cắt của máy xay, bộ lưỡi cắt của máy nghiền
hoặc bộ lưỡi cắt của cối xay thịt. Chúng tôi khuyên bạn
chế biến lượng nguyên liệu ít hơn.
Nước trái cây hay Để tránh không cho xơ và vỏ lẫn vào đồ uống của bạn,
sữa đậu nành có đảm bảo rằng bộ lọc (chỉ có ở kiểu HR2118/HR2117)
xơ hoặc vỏ.
được lắp vào bình đúng cách. Cũng cần đảm bảo rằng
nắp đã đóng và cốc định lượng được lắp vào nắp.
Bình máy xay bị
rò rỉ.
Tắt máy và đổ nguyên liệu ra. Kiểm tra xem bộ lưỡi cắt
có được lắp đúng cách không.
HR2120
Bàn (Hình 22)
-- Bảng này trình bày tốc độ, số lượng và thời gian chế biến được đề xuất.
Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn sử dụng nút XUNG/LÀM SẠCH NHANH hoặc tốc
độ 5.
Không để máy nghiền chạy quá 30 giây liên tục.
5Khi chế biến xong, hãy nhấn nút TẮT.
6Để tháo máy nghiền ra khỏi bộ phận mô-tơ, xoay máy nghiền ngược
chiều kim đồng hồ.
Sử dụng cối xay thịt (chỉ có ở kiểu HR2118)
Cối xay thịt dùng để cắt nhỏ nguyên liệu như hành, thịt, rau thơm, trái cây,
sô-cô-la, pho mát rắn, đồ ăn cho em bé và các loại hạt.
Cẩn thận khi lắp hoặc tháo bộ lưỡi cắt, các cạnh cắt rất sắc.
1Lắp bộ nối vào đáy tô máy cắt (1). Xoay bộ nối ngược chiều kim đồng
hồ để cố định bộ nối (2) (Hình 13).
2Đặt tô máy cắt vào bộ phận mô-tơ (1) và xoay tô theo chiều kim
22
đồng hồ để cố định tô (2) (Hình 14).
3Đặt bộ lưỡi cắt vào tô máy cắt (Hình 15).
cups 6
5
4Cho nguyên liệu vào tô trộn (Hình 16).
Không chế biến nguyên liệu vượt quá số lượng tối đa được nêu trong
bảng
4
3
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1500 ml
1250
1000
750
500
1
250
0.5
150
Mẹo: Cắt những phần đồ ăn lớn thành từng miếng nhỏ 1-2cm.
5Đậy nắp vào cối xay thịt và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để cố
định nắp (Hình 17).
Lưu ý: Đảm bảo nắp được cố định đúng cách trước khi bật máy.
6Bật máy.
Lưu ý: Nếu máy bị lắc giật do đồ ăn phân bố không đều, hãy đặt tay bạn lên
nắp.
Lưu ý: Cối xay thịt cần vài giây để chế biến. Không để máy chạy quá vài giây.
7Sau khi đã xay xong, tắt máy và rút phích cắm điện.
8Xoay cối xay thịt ngược chiều kim đồng hồ và tháo cối ra khỏi bộ
phận mô-tơ (Hình 18).
Luôn tháo cối xay thịt ra khỏi bộ phận mô-tơ trước khi lấy hết nguyên
liệu ra khỏi cối xay thịt.
9Xoay bộ ghép nối theo chiều kim đồng hồ và tháo bộ ghép nối ra
khỏi đáy cối xay thịt (Hình 19).
10Tháo nắp và bộ lưỡi cắt ra khỏi cối xay thịt.
11Đổ thức ăn ra khỏi cối xay thịt.
Vệ sinh
Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những
chất lỏng mạnh như là xăng hoặc axêtôn để lau chùi thiết bị.
highest speed. When you release the PULSE/QUICK CLEAN button,
the appliance stops operating (Fig. 7).
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1 Motor unit
2 Control panel
A OFF button
B Speed buttons
C PULSE/QUICK CLEAN button
3 Blender blade unit
4 Glass jar (HR2120 only)
5 Level indication
6 Lid of plastic blender jar
7 Opening in lid
8 Measuring cup
9 Filter (HR2118/HR2117 only)
10 Chopper lid (HR2118 only)
11 Chopper blade unit (HR2118 only)
12 Chopper bowl (HR2118 only)
13 Chopper coupling unit (HR2118 only)
14 Mill beaker
15 Mill blade unit
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
General
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
--------
-------
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are
damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Do not touch the cutting edges of the blade units, especially when the
appliance is plugged in. The cutting edges are very sharp.
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before
you assemble the blender jar onto the motor unit.
Never reach into the blender jar with your fingers or an object while
the appliance is operating.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Keep the appliance and its cord out of reach of children.
Never let the appliance operate unattended.
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar or mill
beaker before you assemble the blender jar or mill beaker onto the
motor unit.
Do not use the mill to grind very hard ingredients such as nutmeg and
ice cubes.
If one of the blade units gets stuck, unplug the appliance before you
remove the ingredients that block the blades.
Never use the blender jar, mill beaker or chopper bowl (HR2118 only)
to switch the appliance on and off.
Caution
-- Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make
adjustments to any of the parts.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or
parts, your guarantee becomes invalid.
-- Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill
beaker and the chopper bowl (HR2118 only). 
-- Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
in the relevant table.
-- If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and
unplug it. Then use a spatula to remove the food from the wall.
-- The appliance can only be switched on if the blender jar, the mill beaker
or the chopper bowl (HR2118 only) is assembled on the motor unit
correctly.
-- Never fill the blender jar with ingredients hotter than 60°C.
-- Always process cloves, star anise and aniseed together with other
ingredients. If processed separately, these ingredients may attack the
plastic materials of the mill.
-- The mill beaker may become discoloured when you use it to process
ingredients such as cloves, anise and cinnamon.
-- The mill is not suitable for chopping raw meat. Use the blender or
chopper instead.
-- Do not use the dry mill to process liquids such as fruit juice.
-- Do not use the chopper to mix liquids. Use the blender for this purpose.
-- Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the
filter.
-- Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
-- Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender
jar and lid, the mill beaker or the chopper bowl and lid (HR2118 only) are
assembled on the motor unit properly. If the blender jar and lid, the mill
beaker or the chopper bowl and lid are correctly assembled, the built-in
safety lock will be unlocked.
Motor circuit protector
Never press the PULSE/QUICK CLEAN button longer than a few
seconds at a time.
10Always press the OFF button to switch off the appliance before you
open the lid.
--
------
--
Tips
To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres of liquid in the
blender jar, especially when you want to process at a high speed. Do not
put more than 1 litre in the blender jar when you want to process hot
liquids or ingredients that tend to foam.
You can use the opening in the lid to add ingredients while the
appliance is operating (Fig. 8).
Do not process dry ingredients for more than 1 minute.
Do not prepare recipes that contain large quantities of oil or fat.
Cut solid ingredients into smaller pieces before you put them in the
blender jar. Do not process a large quantity of solid ingredients at the
same time. Process these ingredients in a series of small batches instead.
If you are not satisfied with the result when you blend solid ingredients,
switch of the blender and press the PULSE/QUICK CLEAN button a
few times to let the blender operate briefly. You can also remove some
of the contents of the jar and process smaller amounts.
To crush ice cubes, put max. 5 cubes at a time in the jar and press the
PULSE/QUICK CLEAN button a few times. Keep the lid closed during
processing.
Using the filter (HR2118/HR2117 only)
You can use the filter to obtain extra finely blended sauces, fresh fruit juices
or cocktails. All pips and skins are caught in the filter.
Never fill the filter beyond its metal part.
Do not use the filter to process hot ingredients.
1Open the lid.
2Put the filter in the blender jar. Make sure the filter fits properly onto
the bottom of the jar. The grooves of the filter and the ribs inside the
blender jar help you put the filter in the right position (Fig. 9).
3Close the lid.
4Put the ingredients in the filter through the opening in the lid. Cut
and let the appliance operate for max. 40 seconds.
7Press the OFF button to switch off the appliance.
8Pour out the drink through the spout of the blender jar. Make sure
the lid is closed and the measuring cup is in the lid. This prevents pulp
and skins from ending up in your drink.
9For optimal results, put the jar with the remaining ingredients back
onto the appliance with the lid closed. Then let the appliance operate
for a few more seconds.
10Pour out the rest of the drink.
Tips
-- Particularly when you process large quantities, we advise you not to put
all the ingredients in the filter at the same time. Start to process a small
quantity, let the appliance operate for a moment, switch it off and then
add another small quantity.
-- To get the best result when you make fruit juices and cocktails, add
approx. 300ml water to 150g fruit. You can also use other liquids, e.g. to
make cocktails.
Using the mill
The mill is intended for chopping ingredients such as peppercorns, sesame
seeds, rice, wheat, coconut flesh, nuts (shelled), coffee beans, dried soy
beans, dried peas, cheese, breadcrumbs, etc.
1Put the ingredients in the mill beaker (Fig. 10).
2Screw the mill blade unit clockwise onto the mill beaker (Fig. 11).
Note: See the table in this user manual for the recommended quantities and
processing times.
motor unit (Fig. 12).
4Switch on the appliance.
Tip:We advise you to use the PULSE/QUICK CLEAN button or speed 5.
Never let the mill operate for more than 30 seconds without
interruption.
5When you have finished processing, press the OFF button.
6To remove the mill from the motor unit, turn the mill anticlockwise.
Using the chopper (HR2118 only)
The chopper is intended for chopping ingredients such as onions, meat,
herbs, fruit, chocolate, firm cheese, baby food and nuts.
Be careful when you place or remove the blade unit, the cutting edges are
very sharp.
1Insert the coupling unit into the bottom of the chopper bowl (1).
Turn the coupling unit anticlockwise to fix it (2) (Fig. 13).
2Place the chopper bowl on motor unit (1) and turn it clockwise to fix
it (2) (Fig. 14).
3Place the blade unit in the chopper bowl (Fig. 15).
4Put the ingredients in the chopper bowl (Fig. 16).
See the table below for recommended quantities.
Do not exceed the maximum quantities indicated in the table
Tip: Precut large pieces of food into pieces of 1-2cm.
5Put the lid on the chopper bowl and turn it clockwise to fix it (Fig. 17).
Note: Make sure the lid is fixed properly before you switch on the appliance.
6Switch on the appliance.
Using the appliance
The blender is intended for:
-- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed
drinks and shakes.
-- Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
-- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
11Empty the chopper bowl.
unit and turn it clockwise until it locks into position (Fig. 3).
3Press the lever to open the lid (Fig. 4).
4Put the ingredients in the blender jar.
Note: Let hot ingredients cool down before you put them in the blender jar
(max. temperature 60°C).
5Release the control lever to close the lid.
6Insert the measuring cup into the lid (Fig. 5).
7Put the mains plug in the wall socket.
Note:The chopper does its work in a few seconds. Never let it operate longer
than a few seconds.
7When you have finished chopping, switch off the appliance and unplug it.
8Turn the chopper anticlockwise and remove it from the motor
unit (Fig. 18).
Always remove the chopper from the motor unit before you empty the
chopper bowl.
the chopper bowl (Fig. 19).
10Remove the lid and the blade unit from the chopper bowl.
Cleaning
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Tips:
-- Cleaning the appliance and its parts is easiest immediately after use.
-- If necessary, you can clean the mesh of the filter (HR2118/HR2117
only) with a very soft brush.
-- Always disassemble all removable parts before you clean them.
1Make sure the appliance is unplugged.
2Clean the motor unit and the chopper coupling unit with a moist cloth.
Never immerse the motor unit and the chopper coupling unit in water or
any other liquid. Do not clean the motor unit and the chopper coupling
unit in the dishwasher.
3Clean all the removable parts (except the chopper coupling unit) in hot
water, if necessary with some washing-up liquid, or in the dishwasher.
Quick-cleaning the blender jar
1Fill the blender halfway with warm water and add a few drops of
washing-up liquid.
8Press one of the speed buttons to switch on the appliance (Fig. 6).
2Press the PULSE/QUICK CLEAN button a few times.
Note: See the table in this user manual for the recommended quantities, speeds
and processing times.
3Detach the blender jar, empty it and rinse it under the tap.
Never reach into the jar with your fingers or an object (except the
spatula provided) while the blender is operating.
Do not let the appliance operate for more than 3 minutes at a time. If
you have not finished processing after 3 minutes, switch off the appliance
for one minute before you let it operate again.
9If you want to process ingredients very briefly, press the PULSE/
QUICK CLEAN button several times. The appliance operates at the
Recipe
Soy milk
Ingredients:
-- 90g dried soy beans
-- 600ml water
1Soak the soy beans for 4 hours before you process them.
2Place the filter (HR2118/HR2117 only) in the blender jar.
3Pour the soaked soy beans and the water in the filter (HR2118/
HR2117 only). Blend for 24 seconds at the highest speed.
Do not process more than 1 batch without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature before you continue
processing.
4Bring the soy milk to boil in a pan, then add sugar and leave to simmer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem
Solution
The appliance
does not work
This appliance is equipped with a safety system. The
appliance does not work if the blender jar, the mill
beaker or the chopper bowl has not been assembled
properly onto the motor unit or has not been
assembled at all. Check whether the blender jar, the mill
beaker or the chopper bowl is assembled properly (see
chapter ‘Using the appliance’ ). Press the OFF button
first to make sure the appliance is switched off.
I do not know
what I can do
with the PULSE/
QUICK CLEAN
button.
When you press the PULSE/QUICK CLEAN button,
the appliance operates at its highest speed until you
release the button. Use the PULSE/QUICK CLEAN
button when you want to have more control over the
processing jobs. You can also use this button to quickclean the blender jar (see chapter ‘Cleaning’).
The motor
produces an
unpleasant smell
during processing.
It is normal for a new appliance to give off an
unpleasant smell or emit some smoke the first few
times you use it. This phenomenon stops after you have
used the appliance a few times. If the appliance has been
switched on too long, it may also give off an unpleasant
smell or emit some smoke. In this case, switch off the
appliance and let it cool down for 60 minutes.
The appliance
stopped
operating because
the blade unit is
blocked.
Press the OFF button and use a spatula to dislodge the
ingredients that block the blender blade unit, the mill
blade unit or the chopper blade unit. We also advise you
to process a smaller quantity.
The fruit juice or
soy milk contains
a lot of pulp or
skins.
To prevent pulp and skins from ending up in your drink,
make sure that the filter (HR2118/HR2117 only) is
placed in the jar properly. Also make sure that the lid is
closed and that the measuring cup is inserted in the lid.
The blender jar
leaks.
Switch off the appliance and pour out the ingredients.
Check if the blade unit is assembled correctly.
Table (Fig. 22)
-- This table shows the recommended speeds, quantities and processing times.
3Turn the assembled mill upside down and screw it clockwise onto the
9Turn the coupling unit clockwise and remove it from the bottom of
2Mount the blender jar with the blade unit attached onto the motor
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
6Put the measuring cup in the lid, press speed button 5 (highest speed)
Before first use
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you
use the appliance for the first time (see chapter ‘Cleaning’).
blade unit (Fig. 2).
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.  (Fig. 21)
5Add water or another liquid.
Note: If the appliance shakes because the food is not distributed evenly, put
your hands on the chopper lid.
1Screw the bottom of the blender jar clockwise onto the blender
--
fruits into smaller pieces and soak dried pulses, such as soy beans,
before you process them in the filter.
The appliance is equipped with a motor circuit protector that switches off
the motor if the motor jams (which might occur during heavy processing
jobs or if the appliance is not used according to the instructions in the user
manual). If this happens, DO NOT press the reset button in the bottom of
the appliance immediately after the circuit protector has switched off the
appliance. First switch off and unplug the appliance and let it cool down to
room temperature. Then make sure that the quantity of ingredients you are
processing does not exceed the quantity mentioned in the user manual and
make sure that nothing is blocking the blade unit. After this, press the reset
button in the bottom of the appliance and continue processing. Do not
touch the blade unit when you press the reset button.
Using the blender
Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in
the worldwide guarantee leaflet.
Storage
-- To store the mains cord, wind it round the reel in the bottom of the
appliance (Fig. 20).
Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have
any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the
BAHASA MELAYU
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Perihalan umum (Gamb. 1)
1 Unit motor
2 Panel kawalan
A Butang MATI
B Butang kelajuan
C Butang DENYUT/BERSIH PANTAS
3 Unit pisau pengisar
4 Balang kaca (HR2120 sahaja)
5 Penunjuk paras
6 Tudung balang pengisar plastik
7 Lubang pada tudung
8 Cawan penyukat
9 Penapis (HR2118/HR2117 sahaja)
10 Tudung pencincang (HR2118 sahaja)
11 Unit pisau pencincang (HR2118 sahaja)
12 Mangkuk pencincang (HR2118 sahaja)
13 Unit gandingan pencincang (HR2118 sahaja)
14 Bikar pengisar
15 Unit pisau pengisar
Penting
Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan
perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.
Am
Bahaya
-- Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa
cecair lain, mahupun membilasnya di bawah air paip. Hanya gunakan kain
lembap untuk membersihkan unit motor.
Amaran
-- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada perkakas sepadan
dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan
perkakas.
-- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau bahagian lain
telah rosak.
-- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis
yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak
bagi mengelakkan bahaya.
-- Jangan sentuh mata pemotong unit bilah, terutama apabila plag perkakas
dipasang. Mata pemotong sangat tajam.
-- Pastikan mata pisau dipasang dengan kejap pada balang pengisar
sebelum anda memasang balang pengisar pada unit motor.
-- Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain ke dalam balang
pengisar semasa perkakas sedang berjalan.
-- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau
kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi
pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang
yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
-- Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.
-- Jangan sekali-kali biarkan perkakas beroperasi tanpa diawasi.
-- Pastikan unit mata pisau dipasang dengan kukuh pada balang pengisar
atau bikar pengisar sebelum anda memasang balang pengisar atau bikar
pengisar pada unit motor.
-- Jangan menggunakan pengisar untuk mengisar bahan-bahan yang sangat
keras seperti buah pala dan ketulan ais.
-- Jika salah satu unit pisau tersekat, cabut plag perkakas sebelum anda
mengeluarkan bahan-bahan yang menyekat pisau.
-- Jangan guna balang pengisar, bikar pengisar atau mangkuk pencincang
(HR2118 sahaja) untuk menghidupkan dan mematikan perkakas.
Awas
-- Sentiasa cabut plag perkakas sebelum anda memasang, membuka atau
membuat pelarasan terhadap mana-mana bahagian.
-- Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian daripada
pengilang lain atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika
anda menggunakan aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda
menjadi tidak sah.
-- Jangan melebihi penunjuk maksimum pada balang pengisar, bikar pengisar
dan mangkuk pencincang (HR2118 sahaja). 
-- Jangan melebihi kuantiti maksimum dan masa pemprosesan yang
dinyatakan dalam jadual yang relevan.
-- Jika makanan melekat pada dinding balang pengisar, matikan perkakas
dan cabut plagnya. Kemudian gunakan spatula untuk mengeluarkan
makanan tersebut dari dinding.
-- Perkakas hanya boleh dihidupkan jika balang pengisar, bikar pengisar atau
mangkuk pencincang (HR2118 sahaja) dipasangkan pada unit motor
dengan betul.
-- Jangan sekali-kali mengisi balang pengisar dengan bahan yang lebih panas
daripada 60°C.
-- Anda hendaklah memproses bunga cengkih, bunga lawang dan jintan
manis bersama-sama dengan bahan-bahan lain setiap kali. Jika diproses
berasingan, bahan-bahan ini mungkin akan merosakkan bahan-bahan
plastik pengisar.
-- Bikar pengisar kering mungkin berubah warna apabila anda
menggunakannya untuk memproses bahan-bahan seperti bunga cengkih,
jintan manis dan kayu manis.
-- Pengisar kering tidak sesuai digunakan untuk mencincang daging mentah.
Gunakan pengisar atau pencincang untuk tujuan ini.
-- Jangan gunakan pengisar kering untuk memproses cecair seperti jus
buah-buahan.
-- Jangan gunakan pencincang untuk mencampurkan cecair. Gunakan
pengisar untuk tujuan ini.
-- Rendam bahan kering, seperti kacang soya, sebelum memasukkannya ke
dalam penapis.
-- Potong buah menjadi kepingan lebih kecil sebelum memasukkannya ke
dalam penapis.
-- Jangan sekali-kali menyaratkan penapis. Jangan isi penapis melebihi
bahagian logamnya.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan
elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul
dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan
berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.
Kunci keselamatan binaan dalam
Ciri ini memastikan anda hanya boleh menghidupkan perkakas jika balang
pengisar dan tudungnya, bikar pengisar atau mangkuk pencincang dan
tudungnya (HR2118 sahaja) dipasangkan pada unit motor dengan betul. Jika
balang pengisar dan tudungnya, bikar pengisar atau mangkuk pencincang dan
tudungnya dipasangkan dengan betul, kunci keselamatan terbina dalam akan
terbuka.
Pelindung litar motor
Perkakas dilengkapi pelindung litar motor yang matikan motor jika motornya
tersekat (yang mungkin berlaku semasa tugas pemprosesan yang berat atau
jika perkakas tidak digunakan mengikut arahan di dalam manual pengguna).
Jika ini berlaku, JANGAN tekan butang set semula di bahagian bawah
perkakas sebaik sahaja selepas pelindung litar telah mematikan perkakas.
Matikan dahulu dan tanggalkan plag perkakas dan biarkan ia menyejuk pada
suhu bilik. Kemudian pastikan jika kuantiti ramuan yang anda proses tidak
melebihi kuantiti yang disebut dalam manual pengguna dan pastikan tidak
ada apa-apa yang menyekat unit pisaunya. Selepas ini, tekan butang set
semula di bahagian bawah perkakas dan teruskan memproses. Jangan sentuh
unit pisau semasa anda menekan butang set semula.
Sebelum penggunaan pertama
Bersihkan dengan menyeluruh semua bahagian yang bersentuhan dengan
makanan sebelum anda menggunakan perkakas buat kali pertama (lihat bab
‘Membersihkan’).
Menggunakan perkakas
Pengisar dimaksudkan untuk:
-- Mengisar cecair, cth. hasil tenusu, sos, jus buah, sup, minuman bancuhan
dan minuman kocak.
-- Mencampur bahan-bahan lembut, contohnya adunan lempeng atau
mayones.
-- Memurikan bahan yang telah dimasak, contohnya, untuk menyediakan
makanan bayi.
Menggunakan pengisar
biarkan perkakas berjalan untuk seketika, matikannya lalu tambahkan
sedikit lagi.
-- Untuk mendapatkan hasil yang terbaik apabila anda membuat jus dan
koktel buah-buahan, tambah anggaran 300ml air kepada 150g buahbuahan. Anda juga boleh menggunakan cecair lain, contohnya untuk
membuat koktel.
Menggunakan pengisar kering
Bikar dimaksudkan untuk mencincang bahan- seperti lada biji, bijan, beras,
gandum, isi kelapa, kacang (berkulit) biji kopi, biji soya kering, kacang pea
kering, keju, serbuk roti, dll.
1Masukkan bahan kering ke dalam balang pengisar kering (Gamb. 10).
2Ketatkan unit pisau pengisar mengikut arah jam pada balang
pengisar (Gamb. 11).
Nota: Lihat jadual dalam manual pengguna ini untuk kuantiti, kelajuan dan
masa pemprosesan yang disyorkan.
3Terbalikkan pengisar yang telah dipasang dan ketatkannya pengikut
arah jam pada unit motor (Gamb. 12).
4Hidupkan suis perkakas.
Petua: Kami mengesyorkan anda untuk menggunakan butang DENYUT/
BERSIH PANTAS atau kelajuan 5.
Jangan biarkan pengisar kering berjalan lebih daripada 30 saat tanpa
gangguan.
5Apabila anda telah selesai memproses, tekan butang MATI.
6Untuk mengeluarkan pengisar dari unit motor, putarkan pengisar
melawan arah jam.
Menggunakan pencincang (HR2118 sahaja)
Pencincang adalah dimaksudkan untuk mencincang bahan seperti bawang,
daging, herba, buah-buahan, coklat, keju pejal, makanan bayi dan kacang.
Nota: Biarkan bahan yang panas menjadi sejuk sebelum anda
memasukkannya ke dalam balang pengisar (suhu maks. 60°C).
5Lepaskan tuil kawalan untuk menutup penutup.
6Masukkan cawan penyukat ke dalam penutup (Gamb. 5).
7Masukkan plag utama ke dalam soket.
8Tekan salah satu butang kelajuan untuk menghidupkan perkakas (Gamb. 6).
Nota: Lihat jadual dalam manual pengguna ini untuk kuantiti, kelajuan dan
masa pemprosesan yang disyorkan.
Jangan sekali-kali masukkan jari anda atau objek lain (kecuali spatula yang
dibekalkan) ke dalam balang semasa perkakas sedang berjalan.
Jangan biarkan perkakas berjalan berterusan lebih daripada 3 minit
sekali gus. Jika anda belum selesai memproses selepas 3 minit, matikan
perkakas selama satu minit sebelum anda menjalankannya semula.
9Jika anda ingin memproses ramuan untuk seketika, tekan butang
DENYUT/BERSIH PANTAS beberapa kali. Perkakas akan berjalan pada
kelajuan tertinggi. Apabila anda melepaskan butang DENYUT/BERSIH
PANTAS, perkakas akan berhenti berjalan (Gamb. 7).
Jangan sekali-kali menekan butang DENYUT/BERSIH PANTAS lebih lama
daripada beberapa saat pada satu-satu masa.
10Tekan butang MATI untuk mematikan perkakas setiap kali sebelum
anda membuka penutup.
--
-----
--
--
Petua
Untuk mengelakkan tumpahan, jangan masukkan lebih daripada 1.5 liter
cecair ke dalam balang pengisar, lebih-lebih lagi apabila anda hendak
memproses pada kelajuan tinggi. Jangan masukkan lebih daripada 1liter
ke dalam balang pengisar apabila anda hendak memproses cecair panas
atau bahan yang mudah berbuih.
Anda boleh menggunakan bukaan pada penutup untuk menambah
bahan semasa perkakas sedang berjalan (Gamb. 8).
Jangan proses bahan kering lebih daripada 1 minit.
Jangan sediakan makanan yang resipinya mengandungi banyak minyak
atau lemak.
Potongkan bahan pepejal kepada bahagian-bahagian kecil sebelum
memasukkannya ke dalam balang pengisar. Jangan proses kuantiti bahan
pepejal yang banyak sekali gus. Sebaliknya, proses bahan ini dalam
beberapa kelompok kecil.
Jika anda tidak berpuas hati dengan hasil kisaran bahan pepejal, matikan
pengisar dan tekan butang DENYUT/BERSIH PANTAS beberapa kali
untuk mambiarkan pengisar berjalan buat seketika. Anda juga boleh
keluarkan sebahagian isi dari balang dan proses bilangan yang lebih sikit.
Untuk menghancurkan ketulan ais, letakkan maksimum 5 kiub pada satu
masa di dalam balang dan tekan butang DENYUT/BERSIH PANTAS
beberapa kali. Biarkan tudung tertutup semasa memproses.
Menggunakan penapis (HR2118/HR2117 sahaja)
Anda boleh menggunakan penapis untuk menghasilkan sos, jus buah segar
atau koktel yang lebih halus kisarannya. Semua biji dan kulit buah akan
tersangkut pada penapis.
Jangan isikan penapis melebihi bahagian logamnya.
Jangan gunakan penapis untuk memproses bahan yang panas.
1Bukakan tudung.
2Letakkan penapis dalam balang pengisar. Pastikan penapis dimuatkan
dengan betul pada bahagian bawah balang. Alur penapis dan rusuk
dalam balang pengisar membantu anda meletakkan penapis pada
tempat yang betul (Gamb. 9).
3Tutup tudung.
4Letakkan ramuan dalam penapis menerusi bukaan pada penutup.
Potong buah-buahan menjadi kecil dan rendam bahan kering seperti
kacang soya, sebelum anda memprosesnya dalam penapis.
5Tambah air atau cecair lain.
6Letakkan cawan penyukat di dalam penutup, tekan butang kelajuan 5
(kelajuan tertinggi) dan biarkan perkakas berjalan selama maksimum
40 saat.
7Tekan butang MATI untuk mematikan perkakas.
8Tuangkan keluar minuman melalui muncung balang pengisar. Pastikan
tudung tertutup dan cawan penyukat di dalam penutup. Ini menghindari
pulpa dan kulit daripada termasuk ke dalam minuman anda.
9Untuk mendapat hasil yang optimum, letakkan balang dengan bahan yang
selebihnya kembali di atas perkakas dengan keadaan ditutup dengan
penutup. Kemudian biarkan perkakas berjalan selama beberapa saat lagi.
10Tuangkan keluar minuman selebihnya.
Petua
-- Terutamanya apabila anda memproses kuantiti yang banyak, kami
nasihatkan agar anda tidak meletakkan semua bahan di dalam penapis
pada masa yang sama. Mulakan dengan memproses kuantiti yang kecil,
Biasanya perkakas baru mengeluarkan bau yang kurang
menyenangkan atau sedikit asap pada beberapa kali
pertama ia digunakan. Kejadian ini akan berhenti selepas
anda menggunakan perkakas beberapa kali. Jika perkakas
telah dihidupkan terlalu lama, ia juga akan mengeluarkan
bau yang kurang menyenangkan atau sedikit asap. Jika
ini berlaku, matikan perkakas dan biarkan ia menyejuk
selama 60 minit.
Perkakas berhenti
berjalan kerana
unit pisau
tersumbat.
Tekan butang MATI dan gunakan spatula untuk
mengeluarkan bahan yang menyekat unit pisau pengisar
atau unit pisau pencincang. Kami juga menasihatkan anda
agar memproses dalam jumlah yang sedikit.
Jus buah atau
susu kacang soya
mengandungi
banyak pulpa atau
kulit.
Untuk mengelakkan pulpa dan kulit buah daripada
termasuk ke dalam minuman anda, pastikan penapis
(HR2118/HR2117 sahaja) diletakkan dengan betul
di dalam balang. Juga pastikan bahawa penutup telah
ditutup dan cawan penyukat dimasukkan ke dalam
penutup.
Balang pengisar
bocor.
Matikan perkakas dan tuang keluar bahan-bahan. Periksa
sama ada unit pisau dipasang dengan betul.
Jadual (Gamb. 22)
-- Jadual ini menunjukkan kelajuan,kuantiti dan masa memproses yang
disyorkan.
2Letakkan mangkuk pencincang pada unit motor (1) dan putarkannya
1
mengikut arah jam untuk menetapkannya (2) (Gamb. 14).
3Letakkan unit pisau ke dalam mangkuk pencincang (Gamb. 15).
4Masukkan bahan-bahan ke dalam mangkuk pencincang (Gamb. 16).
Lihat jadual di bawah untuk kuantiti yang disyorkan.
Jangan melebihi kuantiti maksimum yang ditunjukkan dalam jadual
Petua: Potong terlebih dahulu ketulan makanan ke dalam bahagian sebesar
1-2sm.
5Letakkan tudung pada mangkuk pencincang dan putarkannya mengikut
arah jam untuk menetapkannya (Gamb. 17).
Nota: Pastikan penutup diletakkan dengan betul sebelum anda menghidupkan
perkakas.
6Hidupkan suis perkakas.
Nota: Jika perkakas bergoncang disebabkan makanan tidak teragih dengan
sekata, letakkan tangan anda di atas penutup pencincang.
Nota: Pencincang menjalankan kerjanya dalam beberapa saat. Jangan biarkan
ia berjalan lebih lama daripada beberapa saat.
7Selepas selesai mencincang, matikan perkakas dan cabut plagnya.
HR2120
8Putar pencincang melawan arah jam dan keluarkannya daripada unit
motor (Gamb. 18).
9Putar unit gandingan mengikut arah jam dan keluarkannya dari
4Letak bahan-bahan dalam balang pengisar.
Motor
mengeluarkan
bau yang tidak
menyenangkan
semasa
pemprosesan.
pencincang (1). Putar unit gandingan melawan arah jam untuk
menetapkannya (2) (Gamb. 13).
2Lekapkan balang pengisar dengan unit pisau yang terpasang pada unit
3Tekan tuil untuk membuka penutup (Gamb. 4).
Apabila anda menekan butang DENYUT/BERSIH
PANTAS, perkakas berjalan pada kelajuan tertingginya
sehingga anda melepaskan butang. Gunakan butang
DENYUT/BERSIH PANTAS apabila anda mahukan lebih
kawalan ke atas kerja-kerja pemprosesan. Anda juga
boleh menggunakan butang ini untuk membersihkan
pantas balang pengisar (lihat bab ‘Pembersihan’).
1Masukkan unit gandingan ke dalam bahagian bawah mangkuk
Tanggalkan pencincang daripada unit motor sebelum anda mengosongkan
mangkuk pencincang.
motor dan putarkannya mengikut arah jam sehingga ia terkunci pada
tempatnya (Gamb. 3).
Penyelesaian
Saya tidak tahu
apa yang boleh
saya lakukan
dengan butang
‘DENYUT/
BERSIH PANTAS’.
Berhati-hati apabila anda meletakkan atau mengalihkan unit pisau, kerana
mata pemotong sangat tajam.
1Skru bahagian bawah balang pengisar mengikut arah jam pada unit
pisau pengisar (Gamb. 2).
Masalah
bahagian bawah mangkuk pencincang (Gamb. 19).
10Keluarkan tudung dan unit pisau dari mangkuk pencincang.
11Kosongkan mangkuk pencincang.
Pembersihan
Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, agen pembersih yang
melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk
membersihkan perkakas.
Petua:
-- Perkakas dan bahagian-bahagiannya amat mudah dibersihkan sebaik saja
ia selesai digunakan.
-- Jika perlu, anda boleh bersihkan jaringan penapis (HR2118/HR2117
sahaja) dengan berus yang sangat lembut.
-- Buka semua bahagian yang boleh ditanggalkan setiap kali sebelum anda
membersihkannya.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1Pastikan palam perkakas ditanggalkan.
2Bersihkan unit motor dan unit gandingan pencincang dengan kain lembap.
Jangan sekali-kali merendam unit motor dan unit gandingan pencincang di
dalam air atau sebarang cecair lain. Jangan bersihkan unit motor dan unit
gandingan pencincang di dalam mesin basuh pinggan.
3Bersihkan semua bahagian yang boleh ditanggalkan (kecuali unit
gandingan pencincang) di dalam air panas, jika perlu dengan sedikit
cecair pencuci, atau di dalam mesin basuh pinggan.
Membersihkan balang pengisar dengan cepat
1Isi pengisar separuh penuh dengan air suam dan tambah beberapa titik
cecair pencuci pinggan mangkuk.
2Tekan butang DENYUT/BERSIH PANTAS beberapa kali.
3Tanggalkan balang pengisar, kosongkannya dan bilas di bawah air paip.
Penyimpanan
-- Untuk menyimpan kord sesalur utama, gulung di sekeliling gelendong
pada bahagian bawah perkakas (Gamb. 20).
Memesan aksesori
Untuk membeli aksesori perkakas ini, sila lawati kedai dalam talian kami
di www.shop.philips.com/service. Sekiranya kedai dalam talian tidak
terdapat di negara anda, lawatilah pembekal Philips anda atau pusat servis
Philips. Sekiranya anda menghadapi kesukaran mendapatkan aksesori bagi
perkakas anda, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.
Anda boleh menemui butirannya dalam risalah jaminan sedunia.
Alam sekitar
-- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir
hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar
semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam
sekitar.  (Gamb. 21)
Jaminan dan perkhidmatan
Jika anda memerlukan perkhidmatan atau jika anda menghadapi masalah, sila
layari laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor
telefonnya dalam risalah jaminan sedunia. Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak
terdapat di negara anda, hubungi wakil penjual Philips setempat anda.
Resipi
Susu soya
Ramuan:
-- 90g kacang soya kering
-- 600ml air
1Rendam kacang soya selama 4 jam sebelum memprosesnya.
2Letakkan penapis (HR2118/HR2117 sahaja) dalam balang pengisar.
3Tuangkan kacang soya yang telah direndam dan air ke dalam penapis
(HR2118/HR2117 sahaja). Kisar selama 24 saat pada kelajuan tertinggi.
Jangan memproses lebih daripada 1 kelompok tanpa henti seketika.
Biarkan perkakas menjadi sejuk hinggap ke suhu bilik sebelum anda
meneruskan pemprosesan.
4Didihkan susu kacang soya dalam periuk, kemudian tambah gula dan
biarkan ia mereneh.
Mencarisilapan
Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi
dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah
dengan maklumat di bawah, lawati www.philips.com/support untuk
mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di
negara anda.
Masalah
Penyelesaian
Perkakas tidak
berjalan
Perkakas ini dilengkapkan dengan sistem keselamatan.
Perkakas ini tidak berjalan jika balang pengisar, bikar
pengisar atau mangkuk pencincang tidak dipasang
dengan betul pada unit motor atau belum dipasang.
Pastikan balang pengisar, bikar pengisar atau mangkuk
pengisar dipasang dengan betul (lihat bab ‘Menggunakan
perkakas’ ) Tekan butang MATI dahulu untuk memastikan
perkakas telah dimatikan.
22
cups 6
5
4
3
2
1500 ml
1250
1000
750
500
1
250
0.5
150