Register your product and get support at
2
1
www.philips.com/welcome
3
4
Nederlands
8
0
P
1
HR7830
2
(MAX)
9
5 x 1 sec
500 g
P
5 x 1 sec
500 g
P/2
30 sec
50 g
2
60 sec
250 g
1
45 sec
250 g
2
30 sec
200 g
2
2-3 min
EN User manual
NLGebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DEBenutzerhandbuch
ES
Manual del usuario
IT
Manuale utente
PL
Instrukcja obsługi
SVAnvändarhandbok
NOBrukerhåndbok
DABrugervejledning
FIKäyttöopas
Εγχειρίδιο χρήσης
Kullanım kılavuzu
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Discs
Kies voor u begint de gewenste schijf en bevestig die volgens fig. 4 en 5:
Dompel de motorunit niet in water en spoel deze ook niet af.
Let op
•
•
1
•
•
60-180 sec 350 ml
1
•
60-180 sec 4 pcs
1
30 sec
500 g
1
30 sec
200 g
1
30 sec
2 pcs
1
30 sec
500 g
1
30 sec
300 g
1
•
5
9
10
•
•
•
•
•
30 sec
500 g
1
30 sec
200 g
1
30 sec
500 g
1
30 sec
40 g
2
•
•
30 sec
70 g
2
•
•
•
•
Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp (bijvoorbeeld een spatel) om ingrediënten
door de vultrechter te duwen terwijl het apparaat werkt. Gebruik alleen de stamper.
Controleer voordat u het apparaat aansluit op netspanning of het voltage dat aan
de onderkant van het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
Sluit dit apparaat nooit aan op een tijdschakelaar om gevaarlijke situaties te vermijden.
Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of andere onderdelen
beschadigd zijn.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door
Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen voor hun eigen veiligheid.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan
de wand van de blenderkan of kom blijven kleven. Verwijder de ingrediënten vervolgens
van de wand met een spatel.
Wees voorzichtig wanneer u de schijven, de mesunit van de keukenmachine, de
mesunit van de blender en de minihakmolen beetpakt of schoonmaakt. De mesunits en
de inzetschijven zijn zeer scherp.
Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
•
6
7
Schakel het apparaat nooit uit door de blenderkan, de kom of de deksels te draaien.
Schakel het apparaat altijd uit door de snelheidskeuzeknop naar de stand 0 te draaien.
Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw vingers of een voorwerp
(bijvoorbeeld een spatel) in de blenderkan steekt.
Wacht tot de bewegende delen stilstaan voordat u het deksel van de kom of kan
verwijdert.
Overschrijd het aangegeven maximumniveau op de kan of de kom niet.
Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het
apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Schakel, voor u de accessoires verwijdert, schoonmaakt of verwisselt, het apparaat uit
en haal de stekker uit het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek
zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt
de garantie.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijd in de gebruiksaanwijzing niet.
Laat hete ingrediënten afkoelen (< 80°C) voordat u deze gaat verwerken.
Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
Bepaalde ingrediënten kunnen verkleuringen op de onderdelen veroorzaken. Dit heeft
geen negatief effect op de onderdelen. De verkleuringen verdwijnen na een tijdje
meestal vanzelf.
30 sec
40 g
2
30 sec
50 g
2
5 sec
100 g
P
1 min
1 L
2
1 min
1 L
2
1 min
1 L
2
Px9
6x
P
Opmerking
2
Elektromagnetische velden (EMV)
11
•
0
•
1
2
•
400 g
3 min
•
•
•
•
•
600 ml
Geluidsniveau = 83 dB [A]
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
3140 035 31991
5
6
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for
future reference.
Danger
Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Warning
Never use your fingers or an object (for example, a spatula) to push ingredients into
the feeding tube while the appliance is running. Only use the pusher.
Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated
on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
Never connect this appliance to a timer switch, to avoid a hazardous situation.
If the power cord, the plug, or other parts are damaged, do not use the appliance.
If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center
authorized by Philips, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
For their safety, do not allow children to play with the appliance.
Never let the appliance run unattended.
If food sticks to the wall of the blender jar or bowl, switch off the appliance and unplug
it. Then use a spatula to remove the food from the wall.
Be careful when you handle or clean the discs, the blade unit of the food processor, and
the blade unit of the blender and the mini chopper. The blade units and the inserts are
very sharp.
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are
very sharp.
If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
2Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This appliance is equipped with a built-in safety lock. You can only switch on the appliance
after you correctly assemble the following parts on the motor unit:
• the food processor bowl and its lid, or
• the blender jar and its lid, or
• the mini chopper.
If these parts are assembled correctly, the built-in safety lock is unlocked.
For recipes, go to www.philips.com/kitchen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
Recycling
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
1/4
•
•
•
•
•
Emulsifying disc
Reversible slicing / shredding disc (fine)
Reversible slicing / shredding disc (coarse)
French fry disc
Granulating disc
Caution
•• Be careful when you handle the slicing blade of disc. It has a very sharp cutting edge.
•• Never use the disc to process hard ingredients, like ice cubes.
•• Do not exert too much pressure on the pusher when you press ingredients into the feed
tube.
Put the disc on the shaft.
4
Put the ingredients into the feeding tube with the pusher. Fill the feeding tube evenly for
the best results. When you have to process a large amount of ingredients, process small
batches and empty the bowl between batches.
Before you start, make sure that you assemble according to Fig. 2.
You can use the blade unit to chop, mix, blend, or puree ingredients.
Caution
•• Do not use the blade unit to chop hard ingredients, like coffee beans, turmeric, nutmeg, and
ice cubes, as this may cause the blade to get blunt.
Note
•• Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese or chocolate. Otherwise
these ingredients become too hot, start to melt, and turn lumpy.
•• Precut large pieces of food into pieces of approx. 3 x 3 x 3 cm.
1
Turn the bowl clockwise to fix it on the motor unit, and then put the shaft in the bowl.
»» When the bowl is fixed correctly, you hear a click.
2
3
4
5
Take the blade unit out of the protective cover.
6
7
8
9
Put the blade unit on the shaft.
Put the ingredients in the bowl.
Put the lid on the bowl, and then turn the lid clockwise to fix it.
»» When the lid is assembled correctly, you hear a click and the lid is fixed to the
bowl handle.
Put the pusher into the feeding tube.
Connect the power plug to the power supply.
Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.
After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
Tip
•• When you chop onions, turn the speed selector to P a few times to prevent the onions from
becoming too finely chopped.
•• How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the
appliance, and then unplug it. 2. Remove the lid from the bowl. 3. Remove the ingredients
from the blade or from the side of the bowl with a spatula.
Kneading accessory
You can use the kneading accessory to knead yeast dough for bread and pizzas. You need to
adjust the amount of liquid to form the dough according to the humidity and temperature
condition.
1
2
3
4
Turn the bowl clockwise to fix it on the motor unit, and then put the shaft in the bowl.
»» When the bowl is fixed correctly, you hear a click.
Put the kneading accessory on the shaft.
Put the ingredients in the bowl.
Put the lid on the bowl, and then turn the lid clockwise to fix it.
»» When the lid is assembled correctly, you hear a click and the lid is fixed to the
bowl handle.
5Blender
Before you start, make sure you assemble according to Fig. 7.
The blender is intended for:
•
•
•
Before you start, make sure that you pick your desired disc from following and assemble
according to Fig. 4 and Fig. 5:
2
3
Before you start, make sure that you assemble according to Fig. 3.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
Discs
Blade unit
Noise level = 83 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
Turn the bowl clockwise to fix it on the motor unit, and then put the shaft in the bowl.
»» When the bowl is fixed correctly, you hear a click.
Note
•
Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.
• Depending on the recipe, pour liquid ingredient into the feeding tube while the
device is turned on.
1
Caution
Never switch off the appliance by turning the blender jar, the bowl, or their lids. Always
switch off the appliance by turning the speed selector to 0.
Unplug the appliance immediately after use.
Always unplug the appliance before you reach into the blender jar with your fingers or
an object (for example, a spatula).
Wait until the moving parts stop running before you remove the lid of the bowl or jar.
Do not exceed the maximum level indication on the jar or the bowl.
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the
appliance for the first time.
Before you remove, clean or change the accessories, switch off and unplug the
appliance.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
This appliance is intended for household use only.
Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.
Let hot ingredients cool down (< 80ºC) before processing them.
Always let the appliance cool down to room temperature after each batch that you
process.
Certain ingredients may cause discolorations on the surface of the parts. This does not
have a negative effect on the parts. The discolorations usually disappear after some time.
7
Connect the power plug to the power supply.
3 Food processor
•
Draai de kom rechtsom om deze op de motorunit te bevestigen en plaats dan de as
in de kom.
»» Als de kom correct is geplaatst, hoort u een klik.
2
3
Plaats de schijf op de as.
4
Doe de ingrediënten met de stamper in de vultrechter. Plaats de ingrediënten
gelijkmatig in de vultrechter voor het beste resultaat. Wanneer u een grote hoeveelheid
ingrediënten wilt verwerken, verwerk dan kleine porties en maak de kom tussentijds
regelmatig leeg.
5
6
7
Plaats het deksel op de kom en draai het deksel rechtsom om het vast te zetten.
»» Wanneer het deksel correct is geplaatst, hoort u een klik. Het deksel is dan aan
het handvat van de kom bevestigd.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer in Tabel 1 de vereiste bereidingstijd, maximale hoeveelheid en snelheid voor
de ingrediënten. Kies de snelheid die bij de kleur van het accessoire past.
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 en haal vervolgens de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.
Zorg ervoor dat u voor u begint alles in elkaar zet volgens fig. 6.
Let op
•• Gebruik de minihakmolen niet om harde ingrediënten zoals nootmuskaat, Chinese rotssuiker
en ijsblokjes te hakken.
•• Laat de minihakmolen nooit langer dan 30 seconden onafgebroken werken.
•• Bevestig de afdichtring op de mesunit voordat u de mesunit aan de minihakmolen bevestigt
om lekken te voorkomen.
•• Verwerk kruidnagels, steranijs en anijszaad altijd samen. Als deze ingrediënten ongemengd
worden verwerkt, kunnen ze de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten.
•• De beker van de minihakmolen kan verkleuren indien de maalmolen wordt gebruikt om
ingrediënten zoals kruidnagels, anijs en kaneel te verwerken.
•• Gebruik de minihakmolen niet om vloeistoffen zoals vruchtensap te verwerken.
•• Laat hete ingrediënten afkoelen (< 80°C) voordat u deze gaat verwerken.
1
2
3
4
5
6
7
8
Doe de ingrediënten in de beker van de minihakmolen en overschrijd daarbij de
maximumindicatie op de kom niet.
Draai de mesunit linksom op de beker van de minihakmolen totdat deze goed vast zit.
Draai de minihakmolen rechtsom op de motorunit totdat u een klik hoort.
Steek de stekker in het stopcontact.
Kies de snelheid die bij de kleur van het accessoire past - snelheid 2. Laat het apparaat
ongeveer 10-30 seconden werken totdat de ingrediënten fijn genoeg zijn.
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 en haal vervolgens de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.
Draai de minihakmolen linksom om deze van de motorunit te verwijderen.
Draai de mesunit rechtsom om deze van de beker van de minihakmolen te
verwijderen.
•• U kunt de minihakmolen gebruiken om koffiebonen, peperkorrels, noten, kruiden enz.
te hakken. Gebruik snelheid 2 en laat het apparaat 30 sec. werken. Overschrijd het
maximumniveau aangegeven op de minihakmolen niet.
•• Voor het beste resultaat bij het verwerken van rundvlees gebruikt u gekoelde
rundvleesblokjes (2x2x2 cm). Gebruik max. 100 g rundvleesblokjes voor 5 sec. op snelheid P.
Zorg ervoor dat u voor u begint alles in elkaar zet volgens fig. 7.
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
English
•
1
5Blender
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
•
•• Wees voorzichtig als u het mes van de schijf gebruikt. Het heeft een zeer scherpe snijkant.
•• Gebruik de schijf nooit om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.
•• Oefen niet te veel druk uit op de stamper wanneer u de ingrediënten in de vultrechter duwt.
Tip
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
•
Mengschijf
Omgekeerd snijden/raspschijf (fijn)
Omgekeerd snijden/raspschijf (grof)
Schijf voor frites
Granuleerschijf
Let op
Recycling
12
HR7830_UM_V1.0
•
•
•
•
•
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 en haal vervolgens de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.
4 Minihakmolen
Let op
P
EL
TR
AR
FA
PT
Manual do utilizador
KK
Қолданушының нұсқасы
UK Посібник користувача
CS Příručka pro uživatele
RU Руководство пользователя
RO Manual de utilizare
SL
Uporabniški priročnik
SK
Príručka užívateľa
ETKasutusjuhend
LV
Lietotāja rokasgrāmata
LT
Vartotojo vadovas
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
BG Ръководство за потребителя
7
•
360 ml
Kies de snelheid die bij de kleur van het accessoire past - snelheid 1.
• Giet vloeibare ingrediënten in de vultrechter terwijl het apparaat is ingeschakeld.
Dit is afhankelijk van het recept.
1Belangrijk
Gevaar
500 g
6
Put the lid on the bowl, and then turn the lid clockwise to fix it.
»» When the lid is assembled correctly, you hear a click and the lid is fixed to the
bowl handle.
5
6
Connect the power plug to the power supply.
7
After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
Check the preparation time, the maximum amount and the speed setting required for
the ingredients in Table 1. Select the speed that matches the color of the accessory.
4 Mini chopper
Blending fluids, like dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, and shakes,
Mixing soft ingredients, like pancake batter,
Pureeing cooked ingredients, like baby food.
Note
•• Do not exert too much pressure on the handle of the blender jar.
•• Never open the lid to put your hand or any object in the jar while the blender is running.
•• Always assemble the sealing ring onto the blade unit before you attach the blade unit to the
blender jar.
•• To add liquid ingredients during processing, pour them into the blender jar through the
feeding hole.
•• Precut solid ingredients into small pieces before you process them.
•• If you want to prepare a large quantity, process small batches of ingredients instead of a large
quantity at once.
•• Use cooked ingredients when you blend a soup.
•• To avoid spillage: When you process a liquid that is hot or tends to foam (for example, milk),
do not put more than 1 liter of liquid in the blender jar.
•• If you are not satisfied with the result, switch off the appliance and stir the ingredients with a
spatula. Remove some of the contents to process a smaller quantity or add some liquid.
1
2
Turn the blade unit on the blender jar.
3
4
5
6
7
Put the ingredients in the blender jar within the maximum level indication.
Place the blender jar on the motor unit and turn it clockwise to fix it.
»» When the jar is fixed correctly, you hear a click.
•• Do not use the mini chopper to chop hard ingredients, like nutmeg, Chinese rock sugar, or
ice cubes.
•• Never use the mini chopper for more than 30 seconds without interruption.
•• Assemble the sealing ring onto the blade unit before you attach the blade unit to the mini
chopper, to avoid leakage.
•• Always process cloves, star anise, and aniseed together. If processed separately, these
ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
•• The mini chopper beaker may become discolored when you use the mill to process
ingredients, like cloves, anise, and cinnamon.
•• Do not use the mini chopper to process liquids like fruit juice.
•• Let hot ingredients cool down (< 80ºC) before processing them.
1
2
3
4
5
Put the ingredients in the mini chopper beaker within the maximum indication.
6
7
8
After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2.
After use, turn the speed selector to 0, and unplug the appliance.
Tip
•• How to remove the ingredients that stick to the side of the blender jar? 1. Switch off
the appliance, and then unplug it. 2. Open the lid, and then use a spatula to remove the
ingredients from the side of the jar. 3. Keep the spatula at least 2 cm from the blade.
6 Cleaning and storage
•• Before you clean the appliance, unplug it.
•• Make sure that the cutting edges of the blades, discs, and the inserts do not come into
contact with hard objects. This may cause the blade to get blunt.
•• The cutting edges are sharp. Be careful when you clean.
1
2
Clean the motor unit with a moist cloth.
Als deze onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Ga voor recepten naar www.philips.com/kitchen
3Keukenmachine
Mesunit
Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. 2.
U kunt de mesunit gebruiken om ingrediënten te hakken, mixen, mengen of pureren.
Let op
•• Gebruik de mesunit niet om harde ingrediënten zoals koffiebonen, kurkuma, nootmuskaat of
ijsblokjes te hakken. Hierdoor kan het mes bot worden.
3
Store the product in a dry place.
You can follow the following steps to clean the food processor bowl and blender jar easier.
Connect the power plug to the power supply.
Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2. Let it run for about
10-30 seconds until the ingredients are fine enough.
•
•
•• Laat het apparaat niet te lang werken wanneer u (harde) kaas of chocolade hakt. Deze
ingrediënten worden anders te heet, waardoor ze gaan smelten en klonteren.
•• Snijd grote stukken voedsel van tevoren in stukjes van circa 3 x 3 x 3 cm.
1
Draai de kom rechtsom om deze op de motorunit te bevestigen en plaats dan de as
in de kom.
»» Als de kom correct is geplaatst, hoort u een klik.
2
3
4
5
Haal de mesunit uit de beschermhoes.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
6
7
8
9
Plaats de stamper in de vultrechter.
Plaats het deksel op de kom en draai het deksel rechtsom om het vast te zetten.
»» Wanneer het deksel correct is geplaatst, hoort u een klik. Het deksel is dan aan
het handvat van de kom bevestigd.
Steek de stekker in het stopcontact.
Kies de snelheid die bij de kleur van het accessoire past - snelheid 1.
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 en haal vervolgens de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.
Tip
•• Als u uien hakt, draai dan de snelheidskeuzeknop een paar keer naar P om te voorkomen dat
de uien te fijn worden gehakt.
•• Hoe verwijder ik de ingrediënten die aan het mes of aan de binnenkant van de kom blijven
kleven? 1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Neem het deksel
van de kom. 3. Verwijder de ingrediënten met een spatel van het mes en van de zijkant van
de kom.
Note
•• Make sure that the blade is assembled in the bowl if you clean the food processor bowl.
Turn the mini chopper anticlockwise to take it off from the motor unit.
1
Pour lukewarm water (not more than 0.5 liters) and some washing-up liquid into the
food processor bowl or blender jar.
2
Place the lid on the food processor bowl or blender jar, and then turn it clockwise to
fix it.
3
4
Turn the speed selector to P until the bowl or jar is clean.
5
Detach the blender jar or food processor bowl and rinse it with clean water.
Let the appliance run for 30 seconds or until the food processor bowl or blender jar
is clean.
7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or
contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your
local Philips dealer.
Kneedaccessoire
Draai de mesunit op de blenderkan.
3
4
5
6
7
Doe de ingrediënten in de blenderkan en overschrijd daarbij de maximumindicatie niet.
5
Steek de stekker in het stopcontact.
Doe de ingrediënten in de kom.
Plaats het deksel op de kom en draai het deksel rechtsom om het vast te zetten.
»» Wanneer het deksel correct is geplaatst, hoort u een klik. Het deksel is dan aan
het handvat van de kom bevestigd.
Kies de snelheid die bij de kleur van het accessoire past - snelheid 2.
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 en haal de stekker van het apparaat uit
het stopcontact.
Let op
•• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
•• Voorkom dat de snijkanten van de messen, schijven en inzetschijven in contact komen met
harde voorwerpen. Hierdoor kan het mes bot worden.
•• De snijkanten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het schoonmaken.
1
2
Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
3
Berg het product op een droge plaats op.
Maak de andere onderdelen schoon in warm water (< 60ºC) met een beetje
afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
Snel schoonmaken
Om de keukenmachinekom en blenderkan gemakkelijker schoon te maken gaat u als volgt
te werk.
Opmerking
•• Controleer of het mes in de kom is bevestigd als u de keukenmachinekom schoonmaakt.
1
3
4
Plaats het kneedaccessoire op de as.
Steek de stekker in het stopcontact.
6 Schoonmaken en opbergen
2
2
3
4
Plaats het deksel op de blenderkan en draai het deksel rechtsom om het vast te zetten.
Tip
U kunt het kneedaccessoire gebruiken om gistdeeg voor brood en pizza's te kneden. U moet
de hoeveelheid vloeistof aanpassen om het deeg te vormen aan de hand van de vochtigheid
en temperatuur.
Draai de kom rechtsom om deze op de motorunit te bevestigen en plaats dan de as
in de kom.
»» Als de kom correct is geplaatst, hoort u een klik.
Plaats de blenderkan op de motorunit en draai de kan rechtsom om deze vast te
zetten.
»» Als de kan correct is geplaatst, hoort u een klik.
•• Hoe verwijder ik ingrediënten die aan de zijkant van de blenderkan kleven? 1. Schakel het
apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Open het deksel en gebruik een spatel
om de ingrediënten van de zijkant van de kan te verwijderen. 3. Houd de spatel op ten minste
2 cm van het mes.
Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. 3.
1
Oefen niet te veel druk uit op het handvat van de blenderkan.
Steek nooit uw hand of een voorwerp in de kan terwijl de blender werkt.
Bevestig de afdichtring altijd op de mesunit voordat u de mesunit aan de blenderkan bevestigt.
Als u tijdens de bewerking vloeibare ingrediënten wilt toevoegen, giet deze dan in de
blenderkan via de vulopening.
Snijd vaste ingrediënten in kleine stukjes voordat u ze verwerkt.
Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt bereiden, doe dan niet alle ingrediënten in
één keer in de kom, maar verwerk steeds kleine hoeveelheden.
Gebruik gare ingrediënten wanneer u soep in de blender verwerkt.
Voorkom morsen: als u een vloeistof verwerkt die heet is of snel gaat schuimen (bijvoorbeeld
melk), doe dan niet meer dan 1 liter vloeistof in de blenderkan.
Als u niet tevreden bent met het resultaat, schakel dan het apparaat uit en roer de
ingrediënten met een spatel. Giet een deel van de ingrediënten uit de kan om een kleinere
hoeveelheid te verwerken of voeg wat vloeistof toe.
1
2
Plaats de mesunit op de as.
Doe de ingrediënten in de kom.
het mengen van vloeistoffen zoals zuivelproducten, sauzen, vruchtensappen, soepen,
drankjes en milkshakes;
het mengen van zachte ingrediënten zoals pannenkoekbeslag;
het pureren van gekookte ingrediënten zoals babyvoeding.
Opmerking
Opmerking
Clean the other parts in hot water (< 60ºC) with some washing-up liquid or in a
dishwasher.
Turn the mini chopper clockwise onto the motor unit until you hear a click.
•• You can use the mini chopper to chop coffee beans, peppercorns, nuts, herbs etc. Use speed
2 and process for 30 sec. Do not exceed the maximum level indicated on the mini chopper.
•• For best results when processing beef, please use refrigerated beef cubes (2x2x2 cm). Use
max of 100g beef cubes at speed P for 5 sec.
Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde beveiliging. U kunt het apparaat alleen
inschakelen nadat u de volgende onderdelen op de juiste manier op de motorunit hebt
bevestigd:
• de keukenmachinekom en het deksel of
• de blenderkan en het deksel of
• de minihakmolen.
Caution
Quick cleaning
Tip
Connect the power plug to the power supply.
Turn the blade unit anticlockwise on the mini chopper beaker until it is fixed properly.
Turn the blade unit clockwise to take it off from the mini chopper beaker.
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.
philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
•
Place the lid on the blender jar, and then turn it clockwise to fix it.
Before you start, make sure you assemble according to Fig. 6.
Caution
2Inleiding
De blender is bedoeld voor:
5
Giet lauwwarm water (niet meer dan 0,5 liter) en wat afwasmiddel in de kom van de
keukenmachine of in de blenderkan.
Plaats het deksel op de kom van de keukenmachine of de blenderkan en draai het
deksel rechtsom om het vast te zetten.
Zet de snelheidskeuzeknop op P totdat de kom of kan schoon is.
Laat het apparaat 30 seconden werken of totdat de kom van de keukenmachine of de
blenderkan schoon is.
Maak de kom van de keukenmachine of de blenderkan los en spoel deze met schoon
water uit.
7 Garantie en service
Als u een probleem hebt of vraag hebt of service nodig hebt, gaat u naar www.philips.com/
support of neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Het
telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Français
1Important
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Danger
•
Avant de commencer, veillez à choisir le disque souhaité dans la liste suivante et à l'assembler
sur l'appareil conformément aux fig. 4 et 5 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N'utilisez jamais vos doigts ou un objet (par exemple, une spatule) pour introduire
des ingrédients dans la cheminée de remplissage en cours d'utilisation. Utilisez
exclusivement le poussoir.
Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension indiquée au bas
de l'appareil correspond à la tension secteur locale.
Pour éviter tout accident, ne connectez jamais cet appareil à un programmateur.
Si le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres pièces sont endommagés, n'utilisez pas
l'appareil.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre
Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne
soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de
l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Pour leur sécurité, ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du blender ou du bol, éteignez l'appareil
et débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide d'une spatule.
Soyez prudent(e) lorsque vous manipulez ou nettoyez les disques, les ensembles lames
du robot ménager et du blender ainsi que le mini-hachoir. Les ensembles de lames et
les disques sont très tranchants.
Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l'appareil est branché car elles sont très
coupantes.
Si les lames se bloquent, débranchez toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients
à l'origine du blocage.
Attention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N'éteignez jamais l'appareil en tournant le blender, le bol ou leur couvercle. Pour
éteindre l'appareil, vous devez impérativement régler le sélecteur de vitesse sur 0.
Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
Débranchez toujours l'appareil avant de mettre vos doigts ou tout autre objet (par ex.
une spatule) dans le blender.
Avant de retirer le couvercle du bol ou du blender, patientez jusqu'à l'arrêt complet des
éléments en mouvement.
Ne remplissez pas le bol ou le blender au-delà de l'indication de niveau maximal.
Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec
des aliments.
Avant d'enlever, de nettoyer ou de changer les accessoires, éteignez et débranchez
l'appareil.
N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de
pièces entraîne l'annulation de la garantie.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation indiqués dans le manuel
d'utilisation.
Laissez refroidir les aliments chauds (<80 °C) avant de les traiter.
Laissez toujours refroidir l'appareil après chaque utilisation.
Certains aliments peuvent altérer la coloration de la surface des pièces. Cela est sans
conséquence sur le bon fonctionnement de l'appareil. Ces altérations de la coloration
disparaissent généralement avec le temps.
Remarque
•
Niveau sonore = 83 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d'utilisation.
Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de
préserver l'environnement et la santé.
2Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de
l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.
com/welcome.
Cet appareil est équipé d'un verrou de sécurité intégré. Vous ne pouvez allumer l'appareil
qu'après avoir assemblé correctement les pièces suivantes sur le bloc moteur :
• le bol du robot ménager et son couvercle ;
• le blender et son couvercle ;
• le mini-hachoir.
Une fois ces pièces correctement assemblées, le verrou de sécurité intégré est déverrouillé.
Vous trouverez des recettes sur notre site www.philips.com/kitchen
3 Robot ménager
Ensemble lames
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage conformément à la
fig. 2.
Vous pouvez utiliser l'ensemble lames pour hacher, mélanger ou mixer des ingrédients, ou
encore pour en faire de la purée.
Attention
•• Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame du disque à trancher. Il est extrêmement coupant.
•• N'utilisez jamais les disques pour traiter des ingrédients durs, tels que des glaçons.
•• N'exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir introduit des ingrédients
dans la cheminée de remplissage.
1
2
3
4
5
6
7
Remarque
•• Ne faites pas fonctionner l'appareil trop longtemps lorsque vous râpez du fromage (à pâte
dure) ou du chocolat car les ingrédients deviendraient trop chauds, commenceraient à fondre
et à former des grumeaux.
•• Coupez les grands aliments en morceaux d'environ 3 x 3 x 3 cm.
2
3
4
5
6
7
8
9
Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer sur le bloc moteur,
puis placez l'axe dans le bol.
»» Lorsque le bol est correctement fixé, vous entendez un clic.
Retirez l'ensemble lames de la protection.
Placez l'ensemble lames sur l'axe.
Placez les ingrédients dans le bol.
Placez le couvercle sur le bol et fermez-le en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.
»» Lorsque le couvercle est correctement assemblé, vous entendez un clic et le
couvercle est fixé à la poignée du bol.
Insérez le poussoir dans la cheminée de remplissage.
Branchez la fiche électrique.
Sélectionnez la vitesse qui correspond au code couleur accessoire-vitesse 1.
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur la position 0, puis débranchez
l'appareil.
Conseil
•• Lorsque vous hachez des oignons, réglez le sélecteur de vitesse sur la position P à plusieurs
reprises afin d'éviter que les oignons ne soient hachés trop finement.
•• Comment enlever les ingrédients qui s'accumulent sur la lame ou sur les parois intérieures du
bol ? 1. Arrêtez l'appareil, puis débranchez-le. 2. Retirez le couvercle du bol. 3. Détachez les
ingrédients de la lame ou de la paroi du bol à l'aide d'une spatule.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer sur le bloc moteur,
puis placez l'axe dans le bol.
»» Lorsque le bol est correctement fixé, vous entendez un clic.
Warnhinweis
•
•
•
•
•
Placez le disque sur l'axe.
Placez le couvercle sur le bol et fermez-le en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.
»» Lorsque le couvercle est correctement assemblé, vous entendez un clic et le
couvercle est fixé à la poignée du bol.
•
Introduisez les ingrédients dans la cheminée de remplissage au moyen du poussoir. Pour
de meilleurs résultats, remplissez la cheminée de façon régulière. Si vous devez préparer
d'importantes quantités d'aliments, procédez par petites portions et videz le bol après
chaque utilisation.
•
•
•
Branchez la fiche électrique.
•
Vérifiez le temps de préparation, la quantité maximale et la vitesse nécessaires pour les
ingrédients dans le Tableau 1. Sélectionnez la vitesse qui correspond au code couleur de
l'accessoire.
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur la position 0, puis débranchez l'appareil.
•
•
Verwenden Sie nie Ihre Finger oder einen Gegenstand (z. B. einen Teigschaber), um
Zutaten in die Einfüllöffnung zu schieben, während das Gerät läuft. Verwenden Sie
ausschließlich den Stopfer.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf der
Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
Um Gefährdungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nie an einen Zeitschalter anschließen.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das
Gerät nicht.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen
nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur
Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Erlauben Sie Kindern zu ihrem Schutz nicht, mit dem Gerät zu spielen.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines
Teigschabers von der Becherwand.
Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Einsätze, die Messereinheit der
Küchenmaschine, die Messereinheit des Mixbechers und den Mini-Zerkleinerer
verwenden bzw. reinigen. Die Messereinheiten und die Einsätze sind sehr scharf.
Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf.
Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage selon la fig. 6.
•
Attention
•• N'utilisez pas le mini-hachoir pour hacher des ingrédients durs, comme la muscade, le sucre
candi ou les glaçons.
•• N'utilisez jamais le mini-hachoir pendant plus de 30 secondes sans interruption.
•• Placez la bague d'étanchéité sur l'ensemble lames avant de fixer l'ensemble lames sur le minihachoir, et ce afin d'éviter les fuites.
•• Hachez toujours les clous de girofle, l'anis étoilé et les graines d'anis ensemble. Si vous les
hachez séparément, ces ingrédients pourraient attaquer les pièces en plastique de l'appareil.
•• La couleur du bol du mini-hachoir peut s'altérer suite au mixage d'ingrédients tels que les
clous de girofle, l'anis et la cannelle.
•• N'utilisez pas le mini-hachoir pour des préparations liquides telles que les jus de fruits.
•• Laissez refroidir les aliments chauds (<80 °C) avant de les traiter.
1
2
3
4
5
6
7
8
Placez les ingrédients dans le bol du mini-hachoir sans dépasser le niveau maximal
indiqué.
Tournez l'ensemble lames dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le bol du
mini-hachoir jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.
Tournez le mini-hachoir dans le sens des aiguilles d'une montre sur le bloc moteur
jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Branchez la fiche électrique.
Sélectionnez la vitesse qui correspond au code couleur accessoire-vitesse 2. Laissez
l'appareil fonctionner pendant environ 10-30 secondes jusqu'à ce que les ingrédients
soient assez fins.
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur la position 0, puis débranchez l'appareil.
Pour retirer le mini-hachoir du bloc moteur, tournez-le mini-hachoir dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
Pour retirer l'ensemble lames du bol du mini-hachoir, tournez-le dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Conseil
•• Vous pouvez utiliser le mini-hachoir pour hacher des grains de café, des grains de poivre, des
noix, des herbes, etc. Sélectionnez la vitesse 2 et actionnez l'appareil pendant 30 secondes.
Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le mini-hachoir.
•• Pour de meilleurs résultats lors de la préparation du bœuf, veuillez utiliser des cubes de
bœuf réfrigéré (2x2x2 cm). Utilisez 100 g de cubes de bœuf maximum à la vitesse P pendant
5 secondes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nie durch Drehen des Mixbechers, der Schüssel oder deren
Deckel aus. Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts immer den Geschwindigkeitsregler
auf 0.
Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit den Fingern oder
einem Gegenstand, z. B. einem Teigschaber, in den Mixbecher langen.
Nehmen Sie den Deckel der Schüssel oder des Mixbechers erst ab, wenn alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
Füllen Sie den Mixbecher bzw. die Schüssel nicht über die maximale
Füllstandsmarkierung hinaus.
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen.
Schalten Sie vor dem Entfernen, Reinigen oder Wechseln von Zubehör das Gerät aus,
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Überschreiten Sie nicht die im Benutzerhandbuch aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen (< 80 °C), bevor Sie sie verarbeiten.
Lassen Sie das Gerät immer auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die nächste
Portion verarbeiten.
Bestimmte Zutaten können die Oberfläche der Teile verfärben. Dies wirkt sich nicht negativ
auf die Teile aus. Die Verfärbungen verschwinden gewöhnlich nach einer gewissen Zeit.
Hinweis
•
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage conformément à la
fig. 3.
Vous pouvez utiliser l'accessoire de pétrissage pour pétrir de la pâte à pain ou à pizza.
Vous devez adapter la quantité de liquide pour former la pâte en fonction des conditions
d'humidité et de température.
1
2
3
4
Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer sur le bloc moteur,
puis placez l'axe dans le bol.
»» Lorsque le bol est correctement fixé, vous entendez un clic.
Placez l'accessoire de pétrissage sur l'axe.
Placez les ingrédients dans le bol.
Placez le couvercle sur le bol et fermez-le en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.
»» Lorsque le couvercle est correctement assemblé, vous entendez un clic et le
couvercle est fixé à la poignée du bol.
5
6
Branchez la fiche électrique.
7
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur la position 0, puis débranchez l'appareil.
Sélectionnez la vitesse qui correspond au code couleur accessoire-vitesse 1.
• Si la recette le demande, versez les ingrédients liquides dans la cheminée de
remplissage en cours d'utilisation.
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre gewünschte Scheibe aus den
folgenden auswählen und Sie gemäß Abb. 4 und Abb. 5 zusammensetzen.
•
•
•
•
•
•• Gehen Sie vorsichtig mit der Messereinheit der Scheibe um. Sie hat eine sehr scharfe Klinge.
•• Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
•• Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in die Einfüllöffnung füllen.
Drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, um sie an der Motoreinheit anzubringen, und
setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel.
»» Wenn die Schüssel richtig angebracht wurde, rastet sie hörbar ein.
2
3
Befestigen Sie die Scheibe am Schaft.
4
5
6
7
Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er
einrastet.
»» Wenn der Deckel richtig angebracht wurde, rastet er hörbar am Griff der Schüssel ein.
Drücken Sie die Zutaten mit dem Stopfer in die Einfüllöffnung. Die besten Ergebnisse
erhalten Sie, wenn Sie die Einfüllöffnung gleichmäßig füllen. Verarbeiten Sie größere
Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren kleinen Portionen nacheinander. Leeren
Sie zwischendurch die Schüssel.
Remarque
•• N'exercez pas une pression trop forte sur la poignée du blender.
•• N'ouvrez jamais le couvercle et n'introduisez jamais vos doigts ou tout objet dans le blender
pendant son fonctionnement.
•• Veillez à toujours placer la bague d'étanchéité sur l'ensemble lames avant de fixer ce dernier
au blender.
•• Pour ajouter des ingrédients liquides en cours de préparation, versez-les dans le blender par
l'orifice de remplissage.
•• Prédécoupez les ingrédients solides en petits morceaux avant de les traiter.
•• Si vous devez préparer d'importantes quantités d'aliments, procédez par petites portions.
•• Utilisez des ingrédients cuits pour mixer une soupe.
•• Pour éviter tout risque d'éclaboussure : si vous préparez un liquide chaud ou susceptible de
mousser (par exemple du lait), ne versez pas plus d'1 litre dans le blender.
•• Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, éteignez l'appareil et mélangez les ingrédients avec une
spatule. Réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol et ajoutez un peu de liquide.
Tournez l'ensemble lames sur le blender.
3
4
Placez les ingrédients dans le blender sans dépasser le niveau maximal indiqué.
5
6
7
Branchez la fiche électrique.
Placez le blender sur le bloc moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une
montre pour le fixer.
»» Lorsque le blender est correctement fixé, vous entendez un clic.
Placez le couvercle sur le blender et fermez-le en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.
Wenn diese Teile richtig angebracht sind, ist das integrierte Sicherheitssystem entriegelt.
Weitere Rezepte finden Sie unter www.philips.com/kitchen.
3Küchenmaschine
Mit der Messereinheit können Sie Zutaten hacken, verrühren, mixen oder pürieren.
Achtung
•• Zerkleinern Sie mit der Messereinheit keine harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Kurkuma,
Muskatnüsse oder Eiswürfel, da die Messer sonst stumpf werden.
Hinweis
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur la position 0, puis débranchez l'appareil.
•• Comment enlever les ingrédients qui s'accumulent sur les parois du blender ? 1. Arrêtez
l'appareil, puis débranchez-le. 2. Ouvrez le couvercle et utilisez une spatule pour enlever les
aliments des parois du blender. 3. Gardez la spatule à au moins 2 cm de la lame.
6 Nettoyage et rangement
Attention
•• Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le.
•• Évitez de heurter les parties coupantes des lames et des disques contre des objets durs car
cela pourrait les émousser.
•• Les lames sont coupantes. Faites attention lorsque vous les nettoyez.
Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
Nettoyez les autres pièces à l'eau chaude (< 60 °C) avec un peu de liquide vaisselle ou
au lave-vaisselle.
•• Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder Schokolade zerkleinern.
Ansonsten werden diese Zutaten zu heiß, schmelzen und werden klumpig.
•• Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 3 x 3 x 3 cm große Stücke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rangez l'appareil dans un endroit sec.
Nettoyage rapide
Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour nettoyer plus facilement le bol du robot
ménager et le blender.
Remarque
Drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, um sie an der Motoreinheit anzubringen, und
setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel.
»» Wenn die Schüssel richtig angebracht wurde, rastet sie hörbar ein.
Nehmen Sie die Messereinheit aus der Schutzhülle.
Setzen Sie die Messereinheit auf den Schaft.
Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er
einrastet.
»» Wenn der Deckel richtig angebracht wurde, rastet er hörbar am Griff der Schüssel ein.
Setzen sie den Stopfer in die Einfüllöffnung ein.
Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
1
2
3
4
5
Versez de l'eau tiède (pas plus de 0,5 litre) et un peu de liquide vaisselle dans le
blender ou le bol du robot ménager.
Placez le couvercle sur le blender ou le bol du robot ménager et tournez-le dans le
sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
Réglez le sélecteur de vitesse sur la position P jusqu'à ce que le bol ou le blender soit
propre.
Faites fonctionner l'appareil pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que le blender ou le
bol du robot ménager soit propre.
Retirez le blender ou le bol du robot ménager et rincez-le à l'eau claire.
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0, und ziehen Sie den
Stecker des Geräts aus der Steckdose.
•• Wenn Sie Zwiebeln hacken möchten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler einige Male auf P,
um zu verhindern, dass die Zwiebeln zu fein gehackt werden.
•• Wie entferne ich Speisen, die am Messer oder der Innenseite der Schüssel haften? 1. Schalten
Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. Nehmen Sie den
Deckel von der Schüssel ab. 3. Verwenden Sie einen Teigschaber, um die Zutaten vom Messer
und von der Innenwand der Schüssel zu entfernen.
Achtung
•• Hacken Sie mit dem Mini-Zerkleinerer keine harten Zutaten, wie Muskatnuss, Kandiszucker
oder Eiswürfel.
•• Lassen Sie den Mini-Zerkleinerer pro Arbeitsgang keinesfalls länger als 30 Sekunden ohne
Unterbrechung laufen.
•• Montieren Sie den Dichtungsring auf der Messereinheit, bevor Sie die Messereinheit am MiniZerkleinerer befestigen, um Auslaufen zu vermeiden.
•• Bearbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen. Werden diese
Gewürze einzeln gemahlen, können sie die Kunststoffteile des Geräts angreifen.
•• Der Becher des Mini-Zerkleinerers kann sich verfärben, wenn Sie Zutaten wie Gewürznelken,
Anis und Zimt mahlen.
•• Verwenden Sie den Mini-Zerkleinerer nicht, um Flüssigkeiten wie Fruchtsaft zu verarbeiten.
•• Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen (< 80 °C), bevor Sie sie verarbeiten.
1
2
7 Garantie et service
Si vous rencontrez un problème ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
visitez le site Web Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans
le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans
votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
•
•
•
•
3
4
5
8
Drehen Sie die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sicher am Becher des
Mini-Zerkleinerers befestigt ist.
Drehen Sie den Mini-Zerkleinerer im Uhrzeigersinn, bis er hörbar auf der Motoreinheit
einrastet.
•
•
•
•
•
•
•
•
No apague nunca el aparato girando la jarra de la batidora, el recipiente o las tapas.
Apague siempre el aparato girando el selector de velocidad a la posición 0.
Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
Desenchufe siempre el aparato antes de introducir los dedos o un objeto (por ejemplo,
una espátula) en la jarra de la batidora.
Antes de quitar la tapa del recipiente o de la jarra, espere hasta que las piezas móviles
se paren.
No exceda el indicador de nivel máximo de la jarra o del recipiente.
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en
contacto con los alimentos.
Antes de quitar, limpiar o cambiar los accesorios, apague y desenchufe el aparato.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
No supere las cantidades y los tiempos indicados en el manual del usuario.
Deje que los ingredientes calientes se enfríen (80º C o menos) antes de procesarlos.
Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después de procesar
cada lote.
Ciertos ingredientes pueden causar decoloraciones en la superficie de las piezas. Esto
no tiene un efecto negativo en ellas. Las decoloraciones desaparecen generalmente
después de algún tiempo.
Nota
•
Nivel de ruido = 83 dB [A]
Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
Campos electromagnéticos (CEM)
Wählen Sie die Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt – Geschwindigkeit
2. Lassen Sie den Zerkleinerer ungefähr 10 bis 30 Sekunden lang laufen, bis die Zutaten
fein genug sind.
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0, und ziehen Sie den
Stecker des Geräts aus der Steckdose.
Reciclaje
Drehen Sie den Mini-Zerkleinerer gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der
Motoreinheit abzunehmen.
Drehen Sie die Messereinheit im Uhrzeigersinn, um sie vom Becher des MiniZerkleinerers abzunehmen.
•• Sie können den Mini-Zerkleinerer verwenden, um Kaffeebohnen, Pfefferkörner, Nüsse und Kräuter
zu zerkleinern.Verwenden Sie die Geschwindigkeit 2, und verarbeiten Sie die Zutaten 30 Sekunden
lang. Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Füllmenge des Mini-Zerkleinerers.
•• Für die besten Ergebnisse bei der Verarbeitung von Rindfleisch, verwenden Sie bitte gekühlte
Rindfleischwürfel (2x2x2 cm). Verwenden Sie für 5 Sekunden bei Geschwindigkeit P maximal
100 g Rindfleischwürfel.
Der Mixer ist geeignet zum:
•
•
•
•
Tipp
•
•
•
Geben Sie die Zutaten bis zur maximalen Füllmenge in den Becher des Mini-Zerkleinerers.
Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte, Suppen, Mixgetränke,
Milchshakes
Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig
Pürieren gekochter Zutaten, z. B. Babynahrung
Hinweis
•• Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Griff des Mixbechers aus.
•• Öffnen Sie nie den Deckel, um Ihre Hand oder einen Gegenstand in den Behälter zu führen,
wenn der Mixer läuft.
•• Setzen Sie immer den Dichtungsring auf die Messereinheit, bevor Sie diese in den Mixbecher
einsetzen.
•• Zum Einfüllen von flüssigen Zutaten bei laufendem Gerät gießen Sie sie durch die
Einfüllöffnung in den Mixbecher.
•• Schneiden Sie feste Zutaten in kleinere Stücke, bevor Sie sie verarbeiten.
•• Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren kleinen Portionen
nacheinander.
•• Verwenden Sie zum Mixen von Suppen gekochte Zutaten.
•• Um Auslaufen zu vermeiden: Wenn Sie heiße oder leicht schäumende Flüssigkeiten (z. B.
Milch) verarbeiten, sollten Sie höchstens 1 Liter in den Mixbecher füllen.
•• Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, schalten Sie das Gerät aus, und rühren Sie
die Zutaten mit einem Teigschaber. Entnehmen Sie einen Teil des Inhalts, um eine kleinere
Menge zu verarbeiten, oder geben Sie Flüssigkeit hinzu.
1
2
Setzen Sie die Messereinheit auf den Mixbecher.
Setzen Sie den Mixbecher auf die Motoreinheit, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
»» Wenn der Becher richtig angebracht wurde, rastet er hörbar ein.
3
4
5
6
7
Geben Sie die Zutaten bis zur maximalen Füllmenge in den Mixbecher.
Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
Wählen Sie die Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt – Geschwindigkeit 2.
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0, und ziehen Sie den
Stecker des Geräts aus der Steckdose.
Tipp
•• Wie entferne ich Zutaten, die an der Wand des Mixbechers haften? 1. Schalten Sie das
Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. Öffnen Sie den Deckel,
und entfernen Sie die Zutaten mit einem Teigschaber von der Innenwand des Mixbechers. 3.
Halten Sie den Teigschaber mindestens 2 cm vom Messer entfernt.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de
la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación
correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
2 Introducción
Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo de
la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Este aparato está equipado con un bloqueo de seguridad incorporado. Sólo se puede
encender después de montar correctamente las piezas siguientes en la unidad motora:
• el recipiente del robot de cocina y su tapa, o
• la jarra de la batidora y su tapa, o
• la minipicadora.
Si estas piezas se montan correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se
desbloquea.
Para recetas, vaya a www.philips.com/kitchen
3 Robot de cocina
Unidad de cuchillas
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 2.
Puede utilizar la unidad de cuchillas para cortar, mezclar y batir los ingredientes o hacerlos
puré.
Precaución
•• No utilice la unidad de cuchillas para picar ingredientes duros como granos de café, cúrcuma,
nuez moscada y cubitos de hielo, ya que podrían estropear el filo de las cuchillas.
Nota
•• No deje el aparato en funcionamiento demasiado tiempo cuando corte queso o chocolate
duro. De lo contrario, estos ingredientes pueden calentarse demasiado, empezar a fundirse y
formar grumos.
•• Corte los alimentos grandes en trozos de aproximadamente 3 x 3 x 3 cm.
1
Gire el recipiente hacia la derecha para fijarlo en la unidad motora y a continuación
coloque el eje en el recipiente.
»» Cuando el recipiente se fija correctamente, se oye un clic.
2
3
4
5
Quite la unidad de cuchillas de la cubierta protectora.
6
7
8
9
Coloque el empujador en el orificio de entrada.
6 Reinigung und Aufbewahrung
Achtung
•• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
•• Achten Sie darauf, dass die Klingen der Messer, der Scheiben und der Einsätze nicht mit
harten Gegenständen in Berührung kommen. Sie könnten stumpf werden.
•• Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie bei der Reinigung vorsichtig.
1
2
Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
3
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
Reinigen Sie die anderen Teile in heißem Wasser (< 60 ºC) mit einem Spülmittel oder
in einem Geschirrspüler.
Schnellreinigung
Coloque la unidad de cuchillas en el eje.
Hinweis
Knethaken
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 3 montieren.
Mit dem Knethaken können Sie Hefeteig für Brot und Pizzen kneten. Sie müssen
die Flüssigkeitsmenge einstellen, um den Teig gemäß der Luftfeuchtigkeits- und
Temperaturbedingungen zu formen.
Drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, um sie an der Motoreinheit anzubringen, und
setzen Sie dann den Schaft in die Schüssel.
»» Wenn die Schüssel richtig angebracht wurde, rastet sie hörbar ein.
Befestigen Sie den Knethaken am Schaft.
Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er
einrastet.
»» Wenn der Deckel richtig angebracht wurde, rastet er hörbar am Griff der Schüssel ein.
5
6
Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
7
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0, und ziehen Sie den
Stecker des Geräts aus der Steckdose.
Wählen Sie die Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt – Geschwindigkeit 1.
• Gießen Sie die flüssigen Zutaten je nach Rezept in die Einfüllöffnung, während das
Gerät eingeschaltet ist.
1
2
3
4
5
Gießen Sie nicht mehr als 500 ml lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel in die
Schüssel bzw. den Mixbecher.
Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel bzw. den Mixbecher, und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn fest.
Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf P, bis die Schüssel bzw. der Becher sauber ist.
Lassen Sie das Gerät 30 Sekunden lang oder bis die Schüssel bzw. der Mixbecher
sauber ist laufen.
Nehmen Sie den Mixbecher bzw. die Schüssel vom Gerät ab, und spülen Sie ihn/sie mit
klarem Wasser aus.
7 Garantie und Kundendienst
Besuchen Sie bei evtl. Problemen, für Service oder Informationen www.philips.com/support,
oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer
befindet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Antes de comenzar, asegúrese de que escoge el disco que desea de los siguientes y móntelo
según las fig. 4 y 5:
•
•
•
•
•
Disco de emulsionar
Disco para cortar en rodajas/tiras reversible (fino)
Disco para cortar en rodajas/tiras reversible (grueso)
Disco para patatas fritas
Disco para rallar
Precaución
•• Tenga cuidado cuando maneje la cuchilla para cortar en rodajas del disco. Tiene un borde
muy afilado.
•• No utilice nunca el disco para procesar ingredientes duros, como cubitos de hielo.
•• No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los ingredientes por el
orificio de entrada.
1
Gire el recipiente hacia la derecha para fijarlo en la unidad motora y a continuación
coloque el eje en el recipiente.
»» Cuando el recipiente se fija correctamente, se oye un clic.
2
3
Coloque el disco en el eje.
4
Coloque los ingredientes en el orificio de entrada con el empujador. Para obtener los
mejores resultados, llene el tubo del orificio de entrada uniformemente. Cuando tenga
que procesar una gran cantidad de ingredientes, divídalos en pequeños lotes y procese
cada uno por separado, vaciando el recipiente cada vez.
5
6
7
Coloque la tapa sobre el recipiente y gírela en el sentido de las agujas del reloj para
ajustarla.
»» Cuando la tapa se monta correctamente, se oye un clic y la tapa queda fijada al
asa del recipiente.
Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación.
Compruebe el tiempo de preparación, la cantidad máxima y la posición de velocidad
necesarios para los ingredientes en la Tabla 1. Seleccione la velocidad que corresponda
con el color del accesorio.
Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición 0 y, a continuación,
desenchufe el aparato.
4 Minipicadora
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 6.
Precaución
•• No utilice la minipicadora para cortar ingredientes duros, como nuez moscada, caramelos
duros ni cubitos de hielo.
•• No utilice nunca la minipicadora durante más de 30 segundos sin interrupción.
•• Coloque siempre la junta de sellado en la unidad de cuchillas antes de acoplarla a la
minipicadora para evitar que gotee.
•• Procese siempre clavos, anís estrellado y anís juntos. Si los procesa solos, podrían deteriorar
los materiales de plástico del aparato.
•• El vaso de la minipicadora podría teñirse si la utiliza para procesar ingredientes como clavo,
anís o canela.
•• No utilice la minipicadora para procesar líquidos como zumo de frutas.
•• Deje que los ingredientes calientes se enfríen (80º C o menos) antes de procesarlos.
1
2
Coloque los ingredientes en el vaso de la minipicadora sin superar el máximo indicado.
3
4
5
Gire la minipicadora a la derecha en la unidad motora hasta que oiga un clic.
6
7
8
Gire la unidad de cuchillas de derecha a izquierda en el vaso de la minipicadora hasta
que quede fijado correctamente.
Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación.
Seleccione la velocidad que corresponda con el color del accesorio: velocidad 2. Déjela
en marcha de 10 a 30 segundos hasta que los ingredientes queden bien picados.
Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición 0 y, a continuación,
desenchufe el aparato.
Gire la minipicadora de derecha a izquierda para quitarla de la unidad motora.
Gire la unidad de cuchillas a la derecha para quitarla del vaso de la minipicadora.
Consejo
•• Puede utilizar la minipicadora para picar granos de café, granos de pimienta, frutos secos,
hierbas, etc. Utilice la velocidad 2 y procese durante 30 segundos. No exceda el nivel máximo
indicado en la minipicadora.
•• Para obtener mejores resultados al procesar ternera, use cubos de ternera refrigerados
(2x2x2 cm). Utilice como máximo 100 g de dados de ternera a la velocidad P durante
5 segundos.
5Batidora
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 7.
La batidora está diseñada para:
•
•
•
Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas, zumos de fruta, purés, batidos,
mezclas de bebidas.
Mezclar ingredientes blandos, como masa para tortitas.
Hacer puré de ingredientes cocinados, como comida para bebés.
Nota
•• No ejerza demasiada presión sobre el asa de la jarra de la batidora.
•• No abra nunca la tapa para poner la mano ni ningún objeto en la jarra mientras la batidora
esté funcionando.
•• Coloque siempre la junta de sellado en la unidad de cuchillas antes de colocar esta unidad en
la jarra de la batidora.
•• Para añadir ingredientes líquidos durante el procesado, viértalos en la jarra de la batidora a
través del orificio de entrada.
•• Trocee bien los ingredientes sólidos antes de procesarlos.
•• Si desea preparar una gran cantidad, procese los ingredientes en pequeños lotes en vez de
hacerlo de una sola vez.
•• Utilice ingredientes cocidos para hacer un puré.
•• Para evitar salpicaduras, cuando procese líquidos calientes o que tiendan a hacer espuma (por
ejemplo, la leche), no eche más de un litro en la jarra de la batidora para evitar que se derrame.
•• Si no está satisfecho con el resultado, apague el aparato y remueva los ingredientes con una
espátula. Quite algo del contenido para procesar una cantidad más pequeña, o añada un poco
de líquido.
1
2
Gire la unidad de cuchillas en la jarra de la batidora.
3
4
Coloque los ingredientes en la jarra de la batidora hasta el nivel máximo indicado.
5
6
7
Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación.
Coloque el recipiente de la picadora sobre la unidad motora y gírelo en el sentido de
las agujas del reloj para fijarlo.
»» Cuando la jarra quede fijada correctamente, se oirá un clic.
Coloque la tapa sobre la jarra de la batidora y gírela en el sentido de las agujas del reloj
para fijarla.
Seleccione la velocidad que corresponda con el color del accesorio: velocidad 2.
Después de usarlo, gire el selector de velocidad a 0 y desenchufe el aparato.
Consejo
•• ¿Cómo se limpian los ingredientes que se pegan a las paredes de la jarra de la batidora? 1. Apague
el aparato y desenchúfelo. 2. Abra la tapa y utilice una espátula para separar los ingredientes de las
paredes de la jarra. 3. Mantenga la espátula por lo menos a 2 cm de la cuchilla.
Ponga los ingredientes en el recipiente.
Coloque la tapa sobre el recipiente y gírela en el sentido de las agujas del reloj para
ajustarla.
»» Cuando la tapa se monta correctamente, se oye un clic y la tapa queda fijada al
asa del recipiente.
Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación.
Seleccione la velocidad que corresponda con el color del accesorio: velocidad 1.
Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición 0 y, a continuación,
desenchufe el aparato.
Consejo
•• Si va a picar cebolla, gire el selector de velocidad a la posición P unas cuantas veces para
evitar picarla demasiado fina.
•• ¿Cómo se limpian los alimentos pegados a la cuchilla o al interior del recipiente? 1. Apague
el aparato y desenchúfelo. 2. Quite la tapa del recipiente. 3. Retire los ingredientes de las
cuchillas o de las paredes del recipiente con una espátula.
Reinigen Sie die Schüssel der Küchenmaschine und den Mixbecher wie folgt:
•• Vergewissern Sie sich, dass das Messer in der Schüssel montiert ist, wenn Sie die Schüssel der
Küchenmaschine reinigen.
2
3
4
•
Wählen Sie die Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt – Geschwindigkeit 1.
Tipp
1
•
•
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 2 montieren.
Sélectionnez la vitesse qui correspond au code couleur accessoire-vitesse 2.
Conseil
3
Das Gerät ist mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet. Sie können das Gerät erst
einschalten, nachdem Sie die folgenden Teile richtig an der Motoreinheit angebracht haben:
• Schüssel der Küchenmaschine und deren Deckel oder
• Mixbecher und dessen Deckel oder
• Mini-Zerkleinerer.
Messereinheit
1
2
1
2
•
•
Recycling
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um die Unterstützung
von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/
welcome registrieren.
•
Nunca utilice los dedos ni un objeto (por ejemplo, una espátula) para empujar
ingredientes en el orificio de entrada mientras el aparato está en funcionamiento.
Utilice sólo el empujador.
Antes de conectar el aparato a la corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la
parte inferior del aparato se corresponde con el de la red eléctrica local.
Para evitar situaciones de peligro, no conecte nunca el aparato a un interruptor con
temporizador.
Si el cable de alimentación, el enchufe u otra pieza ha sufrido daños, no utilice el
aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro
de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad
física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
mismo por una persona responsable de su seguridad.
Para su seguridad, no permita que los niños jueguen con el aparato.
No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora o del recipiente, apague el
aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos
de la pared.
Tenga mucho cuidado al manipular o limpiar los discos, la unidad de cuchillas del
robot de cocina y la unidad de cuchillas de la jarra de la batidora y la minipicadora. Las
unidades de cuchillas y los accesorios están muy afilados.
No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están
muy afiladas.
Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que
están bloqueándolas.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 6 montieren.
7
2Einführung
•
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0, und ziehen Sie den
Stecker des Geräts aus der Steckdose.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 7 montieren.
•
•
No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Discos
Advertencia
•
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage selon la fig. 7.
mixer des ingrédients liquides, tels que des produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes,
cocktails et milk-shakes ;
mélanger des préparations à consistance molle, telles que la pâte à crêpes ;
réduire en purée des ingrédients cuits, par exemple pour préparer des repas pour bébés ;
•
Überprüfen Sie die Zubereitungszeit, die maximale Menge und die
Geschwindigkeitsstufe, die für Zutaten in Tabelle 1 erforderlich sind. Wählen Sie die
Geschwindigkeit, die zur Farbe des Zubehörs passt.
5 Mixer
•
Peligro
Precaución
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
5Blender
Le blender est destiné à :
1Importante
4 Mini-Zerkleinerer
6
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Español
•
1
Elektromagnetische Felder
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Emulgierscheibe
Drehbare Schneide-/Raspelscheibe(fein)
Drehbare Schneide-/Raspelscheibe (grob)
Pommes-Frites-Scheibe
Reibscheibe
Achtung
Geräuschpegel = 83 dB [A]
•• Assurez-vous que la lame est fixée dans le bol si vous nettoyez le bol du robot ménager.
Accessoire de pétrissage
Scheiben
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
4 Mini-hachoir
Attention
•• N'utilisez pas l'ensemble lames pour hacher des ingrédients durs, tels que des grains de café,
du curcuma, des noix de muscade ou des glaçons. Cela pourrait émousser les lames.
1Wichtig
•
1
Disque émulsionneur
Disque à trancher/râper (fin) réversible
Disque à trancher/râper (épais) réversible
Disque pour pommes frites
Disque à granuler
Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau du robinet.
Avertissement
•
Deutsch
Disques
6 Limpieza y almacenamiento
Precaución
•• Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo.
•• Asegúrese de que los bordes de las cuchillas, los discos y los accesorios no entren en
contacto con objetos duros. Podrían estropear el filo de las cuchillas.
•• Los bordes de las cuchillas están muy afilados. Tenga cuidado cuando limpie.
1
2
Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
3
Guarde el aparato en un lugar seco.
Limpieza rápida
Puede seguir los pasos siguientes para limpiar el recipiente del robot de cocina y la jarra de la
batidora con más facilidad.
Accesorio para amasar
Nota
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 3.
Puede utilizar el accesorio para amasar para hacer masa de levadura para pan y pizza. Debe
ajustar la cantidad de líquido para formar la masa según las condiciones de humedad y la
temperatura.
1
Gire el recipiente hacia la derecha para fijarlo en la unidad motora y a continuación
coloque el eje en el recipiente.
»» Cuando el recipiente se fija correctamente, se oye un clic.
2
3
4
Coloque el accesorio para amasar en el eje.
Ponga los ingredientes en el recipiente.
Coloque la tapa sobre el recipiente y gírela en el sentido de las agujas del reloj para
ajustarla.
»» Cuando la tapa se monta correctamente, se oye un clic y la tapa queda fijada al
asa del recipiente.
5
6
Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación.
7
Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición 0 y, a continuación,
desenchufe el aparato.
Seleccione la velocidad que corresponda con el color del accesorio: velocidad 1.
• Dependiendo de la receta, vierta el ingrediente líquido en el orificio de entrada
con el dispositivo en marcha.
Lave las otras piezas con agua caliente (menos de 60º) y, si es necesario, con un poco
de detergente líquido o en el lavavajillas.
•• Asegúrese de que la cuchilla está montada en el recipiente si limpia el recipiente del robot
de cocina.
1
2
3
4
5
Vierta agua tibia (no más de medio litro) y un poco de detergente líquido en el
recipiente del robot de cocina o la jarra de la batidora.
Coloque la tapa del recipiente del robot de cocina o la jarra de la batidora y gírela en
el sentido de las agujas del reloj para fijarla.
Gire el selector de velocidad a P hasta limpiar el recipiente o la jarra.
Deje que el aparato funcione durante 30 segundos o hasta que el recipiente del robot
de cocina o la jarra de la batidora quede limpio.
Desmonte el recipiente del robot de cocina o la jarra de la batidora y enjuáguelo con
agua limpia.
7 Garantía y servicio
Si tiene cualquier problema, necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El número
de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al
Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Italiano
1Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per
riferimenti futuri.
Pericolo
•
Non immergere la base motore nell'acqua e non sciacquarla mai sotto l'acqua corrente.
Avviso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare mai le dita o altri oggetti (ad esempio una spatola) per spingere gli
ingredienti nell'apertura di inserimento cibo mentre l'apparecchio è in funzione. Servirsi
esclusivamente del pestello.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione
riportata sulla parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.
Al fine di evitare situazioni pericolose, non collegare mai l'apparecchio a un timer.
Se il cavo di alimentazione, la spina o altre parti sono danneggiate, non utilizzare
l'apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro
di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Per la loro sicurezza, non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
Non lasciare mai in funzione l'apparecchio incustodito.
Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore o del recipiente, spegnere
l'apparecchio e staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla
parete.
Fare attenzione quando si maneggiano o si puliscono i dischi, il gruppo lame del robot
da cucina, del frullatore e del minitritatutto. I gruppi lame e i dischi sono molto affilati.
Non toccare le lame, specialmente quando l'apparecchio è collegato alla presa di
corrente. Le lame sono molto affilate.
Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli
ingredienti che hanno bloccato le lame.
Attenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non spegnere mai l'apparecchio ruotando il vaso frullatore, il recipiente o i relativi
coperchi. Per spegnere l'apparecchio, ruotare sempre il selettore di velocità su 0.
Scollegare la spina dell'apparecchio subito dopo l'uso.
Staccare sempre la spina dell'apparecchio prima di introdurre le dita o altri oggetti (ad
esempio una spatola) nel vaso frullatore.
Prima di togliere il coperchio dal recipiente o dal vaso, aspettare che le parti mobili si
arrestino.
Non superare l'indicazione di livello massimo riportata sul vaso o sul recipiente.
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che
verranno a contatto con gli ingredienti.
Prima di rimuovere, pulire o cambiare gli accessori, spegnere e disinserire l'apparecchio.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non
consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
Non superare le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nel manuale.
Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi (< 80ºC) prima di lavorarli.
Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
Alcuni ingredienti possono far scolorire la superficie degli accessori. Si tratta di un
fenomeno del tutto innocuo: di norma gli accessori tornano al colore originario dopo
un po' di tempo.
Nota
•
Livello di rumorosità = 83 db [A]
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
•
•
•
Disco reversibile per affettare/grattugiare (grossolanamente)
Disco per patatine fritte
Disco per sminuzzare
Attenzione
•• Prestare attenzione quando si maneggia la lama per affettare del disco. Quest'ultima è molto
affilata.
•• Non utilizzare mai il disco con ingredienti duri come i cubetti di ghiaccio.
•• Non esercitare una pressione eccessiva sul pestello quando si spingono gli ingredienti
nell'apertura di inserimento cibo.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
1
Ruotare il recipiente in senso orario per bloccarlo sul gruppo motore, quindi inserire
l'albero nel recipiente.
»» Il recipiente è montato correttamente quando scatta in posizione.
2
3
Posizionare il disco sull'albero.
4
5
6
7
Posizionare il coperchio sul recipiente, quindi ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
»» Il coperchio è montato correttamente quando scatta in posizione ed è fissato
all'impugnatura del recipiente.
Inserire gli ingredienti nell'apertura di inserimento cibo servendosi del pestello. Per
ottenere risultati migliori, riempire l'apertura in modo uniforme. Se si devono lavorare
grosse quantità di ingredienti, ricordare di introdurre solo pochi pezzi alla volta e
svuotare il recipiente di tanto in tanto.
Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
Verificare il tempo di preparazione, la quantità massima e l'impostazione della velocità
richiesta per gli ingredienti nella Tabella 1. Selezionare la velocità corrispondente al
colore dell'accessorio.
Dopo l'utilizzo, impostare il selettore della velocità su 0, quindi scollegare l'apparecchio.
4 Mini tritatutto
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 6.
Attenzione
•• Non utilizzare il mini tritatutto per tritare ingredienti duri come noce moscata, zucchero
candito o cubetti di ghiaccio.
•• Non utilizzare il mini tritatutto per più di 30 secondi senza interruzioni.
•• Prima di montare il gruppo lame nel mini tritatutto, inserire la guarnizione ad anello sul
gruppo lame per evitare perdite.
•• Tritare sempre insieme chiodi di garofano, anice stellato e semi di anice. Se lavorati
separatamente, questi ingredienti potrebbero intaccare i materiali in plastica dell'apparecchio.
•• Il bicchiere del mini tritatutto potrebbe scolorirsi se utilizzato per tritare ingredienti come
chiodi di garofano, anice e cannella.
•• Non utilizzare il mini tritatutto per lavorare liquidi come i succhi di frutta.
•• Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi (< 80ºC) prima di lavorarli.
1
Introdurre gli ingredienti nel bicchiere del mini tritatutto senza superare l'indicazione di
livello massimo.
2
Ruotare il gruppo lame in senso antiorario nel bicchiere del mini tritatutto fino a
quando non si blocca correttamente.
3
Ruotare il mini tritatutto in senso orario sul gruppo motore fino a quando non scatta
in posizione.
4
5
Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
6
7
8
L'apparecchio è dotato di un blocco di sicurezza incorporato che consente di accendere
l'apparecchio solo dopo aver montato le parti seguenti sul gruppo motore:
• recipiente del robot e relativo coperchio o
• vaso frullatore e relativo coperchio o
• mini tritatutto.
Se queste parti sono montate correttamente, il blocco di sicurezza incorporato si sblocca.
Per le ricette, andare su www.philips.com/kitchen
3 Robot da cucina
Gruppo lame
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 2.
Utilizzare il gruppo lame per tritare, mescolare, frullare o ridurre in purè gli ingredienti.
Attenzione
•• Non utilizzare il gruppo lame per tritare ingredienti duri come caffè in grani, curcuma, noce
moscata e cubetti di ghiaccio, per evitare di danneggiare o spuntare le lame.
Nota
•• Quando si tritano formaggi duri o cioccolato, non lasciare l'apparecchio in funzione troppo
a lungo, per evitare che questi ingredienti si riscaldino eccessivamente, inizino a sciogliersi e
formino grumi.
•• Pretagliare gli ingredienti più grossi riducendoli a cubetti di circa 3 cm di lato.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ruotare il recipiente in senso orario per bloccarlo sul gruppo motore, quindi inserire
l'albero nel recipiente.
»» Il recipiente è montato correttamente quando scatta in posizione.
Estrarre il gruppo lame dal rivestimento protettivo.
Inserire il gruppo lame nell'albero.
Mettere gli ingredienti nel contenitore.
Posizionare il coperchio sul recipiente, quindi ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
»» Il coperchio è montato correttamente quando scatta in posizione ed è fissato
all'impugnatura del recipiente.
Spingere il pestello nell'apertura di inserimento cibo.
Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
Suggerimento
•• Quando si tritano le cipolle, ruotare alcune volte il selettore di velocità su P per evitare che
vengano tritate troppo finemente.
•• Come si rimuovono gli ingredienti che si attaccano alle lame o alla parete interna del
recipiente? 1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina. 2. Togliere il coperchio dal recipiente.
3. Staccare gli ingredienti dalle lame o dalla parete del recipiente con una spatola.
Ruotare il gruppo lame in senso orario per staccarlo dal bicchiere del mini tritatutto.
5Frullatore
Il frullatore è particolarmente adatto per:
•
•
•
Nota
•• Non esercitare troppa pressione sul manico del frullatore.
•• Non aprire mai il coperchio per introdurre la mano o altri oggetti nel vaso mentre il frullatore
è in funzione.
•• Prima di montare il gruppo lame nel vaso frullatore, inserire sempre l'anello di guarnizione sul
gruppo lame.
•• Per aggiungere ingredienti liquidi durante il funzionamento, versarli nel vaso frullatore
attraverso l'apertura di inserimento cibo.
•• Tagliare gli ingredienti solidi in piccoli pezzi prima di introdurli nel frullatore.
•• Se si desidera preparare grandi quantitativi, ricordare di procedere con piccole quantità alla
volta, invece di frullare tutto insieme.
•• Per preparare una zuppa, utilizzare ingredienti cotti.
•• Per evitare schizzi in caso di liquidi caldi o che tendono a formare schiuma (ad es. il latte),
riempire il vaso frullatore con massimo 1 litro di liquido.
•• Se il risultato non è soddisfacente, spegnere l'apparecchio e mescolare gli ingredienti con
una spatola. Rimuovere parte del contenuto in modo da frullare un quantitativo minore o
aggiungere un po' di liquido.
1
2
3
4
5
6
7
Ruotare il gruppo lame nel vaso frullatore.
Posizionare il vaso frullatore sul gruppo motore e ruotarlo in senso orario per
bloccarlo.
»» Il vaso è montato correttamente quando scatta in posizione.
Introdurre gli ingredienti nel vaso frullatore senza superare l'indicazione di livello
massimo.
Posizionare il coperchio sul vaso frullatore, quindi ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso, ruotare il selettore di velocità su 0 e staccare la spina dell'apparecchio.
•• Come si rimuovono gli ingredienti che si attaccano alla parete del vaso frullatore? 1. Spegnere
l'apparecchio e staccare la spina. 2. Aprire il coperchio e utilizzare una spatola per staccare
gli ingredienti dalla parete del vaso. 3. Mantenere la spatola ad almeno 2 cm di distanza dalle
lame.
6 Come pulire e riporre l'apparecchio
Attenzione
•• Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina.
•• I bordi taglienti delle lame e dei dischi non devono mai venire in contatto con oggetti duri,
per evitare di danneggiare o spuntare le lame.
•• I bordi taglienti sono affilati. Prestare attenzione durante la pulizia.
1
2
Pulire il gruppo motore con un panno umido.
3
Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
Lavare le altre parti in acqua calda (< 60 °C) con un po' di detergente liquido per piatti
o in lavastoviglie.
Per lavare più facilmente il recipiente del robot e il vaso frullatore, attenersi alla procedura
seguente:
Nota
3
4
Ruotare il selettore di velocità su P fino a quando il recipiente o il vaso non è pulito.
5
Staccare il recipiente del robot o il vaso frullatore e risciacquarlo con l'acqua pulita.
Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
7
Dopo l'uso, ruotare il selettore di velocità su 0, quindi staccare la spina dell'apparecchio.
Selezionare la velocità corrispondente al colore dell'accessorio - velocità 1.
• A seconda della ricetta, versare gli ingredienti liquidi nell'apertura di inserimento
cibo mentre l'apparecchio è acceso.
Dischi
Prima di iniziare, scegliere il disco desiderato tra quelli seguenti e assemblarlo secondo le Fig.
4 e 5:
•
•
Disco emulsionante
Disco reversibile per affettare/grattugiare (finemente)
3140 035 32001
2/4
•
•
•
•
•
•
•
Uwaga!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nigdy nie wyłączaj urządzenia przez przekręcenie dzbanka blendera, pojemnika ani ich
pokrywek. Zawsze wyłączaj urządzenie, ustawiając regulator prędkości w pozycji 0.
Zaraz po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Zawsze wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego przed włożeniem palców
albo jakiegoś przedmiotu (np. łopatki) do dzbanka blendera.
Przed zdjęciem pokrywki z pojemnika lub dzbanka poczekaj, aż zatrzymają się wszystkie
ruchome części.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego na dzbanku lub pojemniku.
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia stykające się z
żywnością.
Przed wyjmowaniem, czyszczeniem lub zmianą akcesoriów wyłącz urządzenie i wyjmij
jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie
zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części
spowoduje unieważnienie gwarancji.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie przekraczaj ilości składników ani czasów przygotowania podanych w instrukcji obsługi.
Przed zmiksowaniem poczekaj, aż gorące składniki wystygną (do poniżej 80°C).
Przed ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ostygnie ono do temperatury pokojowej.
Niektóre składniki mogą powodować przebarwienia na akcesoriach. Nie wpływa to
negatywnie na działanie tych akcesoriów. Po pewnym czasie przebarwienia na ogół
same znikają.
Poziom hałasu = 83 dB [A]
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych.
Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy
naukowej.
Recykling
Tarcza emulgacyjna
Dwustronna tarcza krojąco-szatkująca (na drobno)
Dwustronne tarcza krojąco-szatkująca (na grubo)
Tarcza do frytek
Tarcza rozdrabniająca
Przestroga
•• Uważaj na ostrze tarczy krojącej. Jest ono bardzo ostre.
•• Nigdy nie używaj tarczy do rozdrabniania twardych składników, takich jak kostki lodu.
•• Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na
produkty.
1
2
3
4
5
6
7
Obróć pojemnik w prawo, aby przymocować go do części silnikowej, a następnie
umieść wałek w pojemniku.
»» Gdy pojemnik będzie prawidłowo założony, usłyszysz „kliknięcie”.
Svenska
1Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Fara
•
•
•
•
•
•
•
Nałóż pokrywkę na pojemnik i obróć w prawo, aby ją dokręcić.
»» Pokrywka będzie prawidłowo założona, jeśli usłyszysz „kliknięcie” i będzie ona
przymocowana do uchwytu pojemnika.
•
•
•
Wpychaj składniki do otworu na produkty za pomocą popychacza. Aby osiągnąć
najlepsze rezultaty, wkładaj produkty do otworu stopniowo. W przypadku dużej ilości
składników miksuj jednorazowo małe porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji.
•
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
•
Sprawdź czas przygotowania, maksymalną ilość i ustawienie szybkości wymagane
w przypadku składników z tabeli 1. Wybierz ustawienie szybkości, które odpowiada
kolorowi końcówki.
•
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0, a
następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
•
4Minirozdrabniacz
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 6.
Przestroga
•• Nie używaj minirozdrabniacza do rozdrabniania twardych składników, takich jak gałka
muszkatołowa, cukier w kostkach lub kostki lodu.
•• Nigdy nie używaj minirozdrabniacza dłużej niż przez 30 sekund bez przerwy.
•• Przed zamocowaniem części tnącej w minirozdrabniaczu nałóż na nią uszczelkę, aby zapobiec
wyciekaniu produktów.
•• Goździki, anyż gwiazdkowaty i nasiona anyżu należy zawsze mielić razem. Jeśli są one mielone
oddzielnie, mogą uszkodzić plastikowe ścianki urządzenia.
•• Naczynie minirozdrabniacza może ulec odbarwieniu w przypadku użycia młynka do
zmiksowania takich składników, jak goździki, anyż czy cynamon.
•• Nie używaj minirozdrabniacza do miksowania płynów, np. soku owocowego.
•• Przed zmiksowaniem poczekaj, aż gorące składniki wystygną (do poniżej 80°C).
Włóż składniki do naczynia minirozdrabniacza, uważając, aby nie przekroczyć
maksymalnego poziomu zawartości.
2
Obracaj część tnącą w lewo na naczyniu minirozdrabniacza, aż będzie dobrze
przymocowana.
3
Przymocuj minirozdrabniacz do części silnikowej, obracając go w prawo, aż usłyszysz
„kliknięcie”.
4
5
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
Wybierz ustawienie szybkości, które odpowiada kolorowi końcówki — prędkość
2. Włącz urządzenie na około 10–30 sekund, aż składniki zostaną odpowiednio
rozdrobnione.
6
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0, a
następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
7
8
Obróć minirozdrabniacz w lewo, aby zdjąć go z części silnikowej.
Obróć część tnącą w prawo, aby wyjąć ją z naczynia minirozdrabniacza.
Innan du börjar väljer du den skiva du vill använda och monterar den enligt bild 4 och 5.
•
•
•
•
•
Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Använd aldrig fingrarna eller ett föremål (till exempel en slickepott) för att trycka in
ingredienser i matningsröret medan apparaten är igång. Använd bara pressklossen.
Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till att spänningen som anges på
apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen.
Anslut aldrig apparaten till en timer eftersom det kan leda till en farlig situation.
Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller andra delar är skadade.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används,
om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en
person som är ansvarig för deras säkerhet.
Låt inte barn leka med apparaten, för deras säkerhets skull.
Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
Om mat fastnar på mixerbehållarens eller -skålens sidor stänger du av apparaten och
drar ut stickkontakten. Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
Var försiktig när du hanterar eller rengör skivorna, matberedarens och mixerns
knivenhet och minihackaren. Knivenheterna och insatserna är mycket vassa.
Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är
mycket vassa.
Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna som
blockerar knivarna.
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av aldrig apparaten genom att vrida på mixerbehållaren, skålen eller deras lock.
Stäng alltid av apparaten genom att vrida hastighetsväljaren till 0.
Dra ur nätsladden direkt efter användning.
Dra alltid ur nätsladden innan du stoppar ned fingrarna eller något föremål (t.ex. en
slickepott) i mixerbehållaren.
Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tar bort locket från skålen eller
behållaren.
Överskrid inte den angivna maxnivån för behållaren eller skålen.
Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder
apparaten för första gången.
Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du tar loss, rengör eller byter tillbehör.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen
har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte
garantin.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i användarhandboken.
Låt heta ingredienser svalna (< 80 ºC) innan du bereder dem.
Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter varje gång du använt den.
Vissa ingredienser kan orsaka missfärgningar på delarnas ytor. Det har inte någon
negativ effekt på delarna. Missfärgningarna försvinner vanligtvis efter viss tid.
Obs!
1
Skivor
•
Ljudnivå = 83 dB [A]
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Emulgeringsskiva
Vändbar skivnings-/rivningsskiva (fin)
Vändbar skiva/rivningsinsats (grov)
Skiva för pommes frites
Finfördelningsskiva
Var försiktig
Varning
Umieść tarczę na wałku.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej
jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że
podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.
•• Minirozdrabniacza można używać do rozdrabniania ziaren kawy, pieprzu ziarnistego, orzechów,
ziół itp. Użyj prędkości 2 i miksuj przez 30 s. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu
zawartości oznaczonego na minirozdrabniaczu.
•• Wołowinę najlepiej mielić w zamrożonych kostkach (2x2x2 cm). Użyj maks. 100 g kostek
wołowiny i zastosuj prędkość P przez 5 s.
5Blender
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 7.
2 Wstęp
•
•
Blender jest przeznaczony do:
•
•• Var försiktig när du hanterar skivans skärblad. Eggen är mycket vass.
•• Använd aldrig skivan till att bereda hårda ingredienser som isbitar.
•• Tryck inte för hårt på pressklossen när du trycker ned ingredienser i matningsröret.
1
2
3
4
Fäst skålen på motorenheten genom att vrida den medurs, och placera sedan drivaxeln
i skålen.
»» När skålen är ordentligt på plats hörs ett klickljud.
Fäst skivan på drivaxeln.
Placera locket på skålen och fäst sedan locket genom att vrida det medurs.
»» När locket är ordentligt på plats hörs ett klickljud och locket är fäst vid skålens
handtag.
Pressa in ingredienserna i matningsröret med pressklossen. Fyll matningsröret jämnt för
bästa resultat. När du ska tillreda en stor mängd ingredienser tillreder du lite i taget och
tömmer skålen mellan omgångarna.
Norsk
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for bruk
senere.
Fare
•
Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles under springen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
•
Kontrollera tillredningstiden, den maximala mängden och vilken hastighet som krävs
för ingredienserna i Tabell 1. Välj den hastighet som överensstämmer med färgen på
tillbehöret.
•
7
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0 och drar ut nätsladden.
•
Bruk aldri fingrene eller et objekt (for eksempel en slikkepott) til å skyve ingredienser
inn i materøret mens motoren er i gang. Bruk bare stapperen.
Før du kobler apparatet til strømnettet, må du kontrollere at spenningen som er angitt
på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen på stedet.
For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet aldri kobles til en timer.
Ikke bruk apparatet hvis strømledningen, støpselet eller andre deler er ødelagt.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er
godkjent av Philips eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring
eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
For barnets egen sikkerhet må du ikke la det leke med apparatet.
La aldri apparatet gå uten tilsyn.
Hvis mat kleber seg til veggen på hurtigmikserens kanne eller bolle, slår du av apparatet
og trekker ut støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten
fra veggen.
Vær forsiktig når du håndterer eller rengjør skivene, knivenheten til foodprocessoren og
knivenheten til hurtigmikseren. Knivseggene er svært skarpe.
Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært
skarpe.
Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
ingrediensene som blokkerer knivene.
4Minihackare
Forsiktig
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 6.
•
•
Var försiktig
•• Använd inte minihackaren till att hacka hårda ingredienser, såsom muskot, kandisocker eller
isbitar.
•• Använd inte minihackaren i mer än 30 sekunder utan avbrott.
•• Montera tätningsringen på knivenheten innan du fäster knivenheten på minihackaren, för att
undvika läckage.
•• Bered alltid kryddnejlikor, stjärnanis och anisfrö tillsammans. Om de bereds separat kan dessa
ingredienser slita på apparatens plastmaterial.
•• Minihackarens bägare kan missfärgas när du använder kvarnen att bereda sådana ingredienser
som kryddnejlikor, anis och kanel.
•• Använd inte minihackaren för att bearbeta vätskor som fruktjuice.
•• Låt heta ingredienser svalna (< 80 ºC) innan du bereder dem.
1
2
3
4
5
Lägg ingredienserna i minihackarens bägare. Överskrid inte maxindikeringen.
6
7
8
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0och drar sedan ut nätsladden.
Vrid knivenheten moturs på minihackarens bägare tills den sitter ordentligt på plats.
Vrid minihackaren medurs på motorenheten tills du hör ett klickljud.
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
Välj den hastighet som överensstämmer med färgen på tillbehör - hastighet 2. Låt den
gå i cirka 10-30 sekunder tills ingredienserna är tillräckligt finfördelade.
Vrid minihackaren moturs för att lossa den från motorenheten.
Vrid knivenheten medurs för att lossa den från minihackarens bägare.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EC:
•• Du kan använda minihackaren till att mala kaffebönor, pepparkorn, hacka nötter, örter osv.
Använd hastighet 2 och bearbeta i 30 sek. Fyll inte minihackaren över markeringen för
maxnivån.
•• För bästa resultat vid bearbetning av nötkött ska du använda kylskåpskalla köttbitar (2x2x2 cm).
Använd max 100 g köttbitar på hastighet P i 5 sek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå aldri av apparatet ved å vri på mikserkannen, bollen eller lokkene til disse. Slå alltid
av apparatet ved å vri hastighetsvelgeren til 0.
Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter bruk.
Koble alltid apparatet fra strømnettet før du stikker hånden eller en gjenstand (for
eksempel en slikkepott) inn i mikserkannen.
Vent til de bevegelige delene har stanset før du fjerner lokket på bollen eller kannen.
Ikke overskrid maksimumsnivået som er angitt på kannen eller bollen.
Før du bruker apparatet for første gang, må alle deler som kommer i kontakt med mat,
rengjøres grundig.
Før du fjerner, rengjør eller endrer tilbehør, må du slå av og koble fra apparatet.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er angitt i
bruksanvisningen.
Avkjøl varme ingredienser (< 80 ºC) før de bearbeides.
La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur mellom hver porsjon som bearbeides.
Visse ingredienser kan forårsake misfarging av overflaten til delene. Dette har ingen
negativ innvirkning på delene. Misfargingen forsvinner vanligvis etter noe tid.
Merk
•
Jeśli wszystkie elementy zostały zamontowane poprawnie, wbudowana blokada
bezpieczeństwa zostanie zwolniona.
Przepisy kulinarne można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/kitchen.
3 Robot kuchenny
Część tnąca
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 2.
Część tnąca służy do siekania, mieszania, miksowania i przygotowywania purée ze składników.
Przestroga
•• Nie używaj ostrza do rozdrabniania twardych składników, takich jak ziarna kawy, kurkuma,
gałka muszkatołowa czy kostki lodu, ponieważ może to doprowadzić do jego stępienia.
Uwaga
••
••
••
••
••
••
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na uchwyt dzbanka blendera.
Nigdy nie wkładaj do dzbanka dłoni ani żadnych przedmiotów podczas pracy blendera.
Przed zamocowaniem części tnącej w dzbanku blendera zawsze nałóż na nią uszczelkę.
Aby dodać płynne składniki podczas miksowania, wlej je do dzbanka przez otwór na produkty.
Potnij składniki stałe przeznaczone do miksowania na małe kawałki.
Jeśli chcesz przygotować większą ilość jedzenia lub napoju, podziel składniki na mniejsze porcje
— nie przetwarzaj ich w całości za jednym razem.
•• Do przecierania zupy używaj gotowanych produktów.
•• Aby zapobiec rozlewaniu się płynów, w przypadku miksowania gorących lub pieniących się
płynów (np. mleka) nie wlewaj do dzbanka więcej niż 1 litr płynu.
•• Jeśli rezultaty nie są zadowalające, wyłącz urządzenie i przemieszaj składniki łopatką. Wyjmij
część zawartości, aby zmiksować mniejszą ilość, albo dodaj trochę płynu.
1
2
Obróć część tnącą w dzbanku blendera.
3
4
5
6
7
Włóż składniki do dzbanka blendera, nie przekraczając maksymalnego poziomu.
Uwaga
•• Nie należy rozdrabniać czekolady lub twardego sera zbyt długo. Może to spowodować
zbytnie nagrzanie się tych produktów i ich roztopienie lub zbijanie się w grudki.
•• Duże kawałki pokrój na mniejsze kawałki wielkości ok. 3 x 3 x 3 cm.
1
Obróć pojemnik w prawo, aby przymocować go do części silnikowej, a następnie
umieść wałek w pojemniku.
»» Gdy pojemnik będzie prawidłowo założony, usłyszysz „kliknięcie”.
2
3
4
5
Wyjmij część tnącą z osłony zabezpieczającej.
6
7
8
9
Umieść część tnącą na wałku.
Włóż składniki do pojemnika.
Nałóż pokrywkę na pojemnik i obróć w prawo, aby ją dokręcić.
»» Pokrywka będzie prawidłowo założona, jeśli usłyszysz „kliknięcie” i będzie ona
przymocowana do uchwytu pojemnika.
Umieść popychacz w otworze na produkty.
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
Wybierz ustawienie szybkości, które odpowiada kolorowi końcówki — prędkość 1.
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0, a
następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Wskazówka
•• Gdy rozdrabniasz cebulę, przekręć kilkakrotnie regulator prędkości do położenia P. Dzięki
temu cebula nie zostanie posiekana zbyt drobno.
•• Jak usunąć produkty, które przykleją się do ostrza lub do ścianek pojemnika? 1. Wyłącz
urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 2. Zdejmij pokrywkę z pojemnika.
3. Łopatką usuń składniki z ostrza i ścianek pojemnika.
Nałóż pokrywkę na dzbanek blendera i obróć w prawo, aby ją dokręcić.
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
Wybierz ustawienie szybkości, które odpowiada kolorowi końcówki — prędkość 2.
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0, a
następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
•• Jak usunąć składniki, które przywierają do ścianek dzbanka blendera? 1. Wyłącz urządzenie i
wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 2. Otwórz pokrywkę i usuń składniki ze ścianek
dzbanka blendera za pomocą łopatki. 3. Trzymaj łopatkę w odległości co najmniej 2 cm od
ostrza.
6 Czyszczenie i przechowywanie
Przestroga
•• Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
•• Upewnij się, że ostrza elementu tnącego, tarcz i wkładek nie stykają się z twardymi
przedmiotami. Może to doprowadzić do ich stępienia.
•• Krawędzie tnące są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia.
1
2
Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
3
Przechowuj produkt w suchym miejscu.
Myj pozostałe części w gorącej wodzie (poniżej 60°C) z dodatkiem płynu do mycia
naczyń lub w zmywarce.
Lasciare in funzione l'apparecchio per almeno 30 secondi o fino a quando il recipiente
del robot o il vaso frullatore non è pulito.
7 Garanzia e assistenza
In caso di problemi, per assistenza o per informazioni, consultare la pagina Web www.philips.
com/support o contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è
nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro
di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Końcówki do wyrabiania ciasta można używać do wyrabiania ciasta drożdżowego na chleb
lub pizzę. Aby wyrobić ciasto o odpowiedniej konsystencji, ilość płynu należy dostosować do
wilgotności i temperatury otoczenia.
2
Nałóż pokrywkę na pojemnik robota kuchennego lub dzbanek blendera, a następnie
przekręć w prawo, aby ją zamocować.
2
3
4
Umieść końcówkę do wyrabiania ciasta na wałku.
3
4
Ustaw regulator prędkości w położeniu P, aż pojemnik lub dzbanek staną się czyste.
5
Zdejmij dzbanek blendera lub pojemnik robota kuchennego i wypłucz go czystą wodą.
5
6
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
7
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0, a
następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Wybierz ustawienie szybkości, które odpowiada kolorowi końcówki — prędkość 1.
• W zależności od przepisu płynne składniki można wlewać do otworu na produkty,
gdy urządzenie jest włączone.
Knivenhet
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 2.
Du kan använda knivenheten till att hacka, blanda, mixa och puréa ingredienser.
Var försiktig
•• Använd inte knivenheten till att hacka hårda ingredienser som kaffebönor, gurkmeja,
muskotnöt eller isbitar. Det gör kniven slö.
Kommentar
•• Låt inte apparaten gå för länge när du hackar (hård) ost eller choklad. Annars blir dessa
ingredienser för varma, börjar smälta och blir klimpiga.
•• Skär större livsmedel i mindre bitar, cirka 3 x 3 x 3 cm.
1
Fäst skålen på motorenheten genom att vrida den medurs, och placera sedan drivaxeln
i skålen.
»» När skålen är ordentligt på plats hörs ett klickljud.
2
3
4
5
Ta ut knivenheten ur skyddshöljet.
6
7
8
9
Placera pressklossen i matningsröret.
Fäst knivenheten på drivaxeln.
Pozostaw urządzenie włączone przez 30 sekund, aż pojemnik robota kuchennego lub
dzbanek blendera zostanie oczyszczony.
7 Gwarancja i serwis
Jeśli masz problem, potrzebujesz informacji lub usług serwisowych, przejdź na stronę www.
philips.com/support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.
Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum
Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
•
•
•
Placera locket på skålen och fäst sedan locket genom att vrida det medurs.
»» När locket är ordentligt på plats hörs ett klickljud och locket är fäst vid skålens
handtag.
Mixa vätskor såsom mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shakedrycker.
Blanda mjuka ingredienser såsom pannkakssmet,
Puréa kokade ingredienser som barnmat.
Kommentar
•• Tryck inte för hårt på mixerbehållarens handtag.
•• Öppna aldrig locket för att placera handen eller något föremål i behållaren medan mixern är
ingång.
•• Sätt alltid på tätningsringen på knivenheten innan du ansluter knivenheten till mixerbehållaren.
•• Tillsätt flytande ingredienser under tillredningen genom att hälla dem i mixerbehållaren genom
matningshålet.
•• Förskär fasta ingredienser i små bitar innan du behandlar dem.
•• Om du vill tillreda en stor mängd ingredienser kör du flera mindre omgångar istället för en
stor omgång på en gång.
•• Använd kokta ingredienser när du ska mixa soppa.
•• För att undvika spill: När du bereder en vätska som är het eller tenderar att skumma (till
exempel mjölk), ha då inte mer än 1 liter av vätska i mixerbehållaren.
•• Om du inte är nöjd med resultatet, stänger du av apparaten och rör om ingredienserna med
en slickepott. Ta bort lite av innehållet och bered en mindre mängd eller tillsätt lite vätska.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken,
er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Vrid knivenheten på mixerbehållaren.
3
4
5
6
7
Lägg ingredienserna i mixerbehållaren. Överskrid inte maxindikeringen.
Fäst mixerbehållaren genom att placera den på motorenheten och vrida den medurs.
»» När behållaren är ordentligt på plats hörs ett klickljud.
Placera locket på mixerbehållaren och vrid det medurs så att det sitter fast.
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
Välj den hastighet som överensstämmer med färgen på tillbehör - hastighet 2.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
6 Rengöring och förvaring
Var försiktig
•• Dra ut nästsladden innan du rengör apparaten.
•• Se till att eggen på knivar, skivor och insatser inte kommer i kontakt med hårda föremål. Det
kan medföra att kniven blir slö.
•• Eggen är vass. Var försiktig vid rengöring.
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
Välj den hastighet som överensstämmer med färgen på tillbehör - hastighet 1.
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0och drar sedan ut nätsladden.
•• När du hackar lök vrider du hastighetsväljaren till P några gånger för att förhindra att löken
blir för fint hackad.
•• Hur tar jag bort mat som fastnar på kniven eller på insidan av skålen? 1. Stäng av apparaten
och dra ut nätsladden. 2. Ta av locket från skålen. 3. Ta bort ingredienserna från kniven eller
från skålens sidor med en slickepott.
1
2
3
Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
Rengör övriga delar i hett vatten (< 60 ºC) med lite diskmedel eller i diskmaskin.
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som
Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Dette apparatet er utstyrt med en innebygd sikkerhetslås. Du kan bare slå på apparatet når
følgende deler på motorenheten er korrekt montert:
• foodprocessorbollen og tilhørende lokk eller
• mikserkannen og tilhørende lokk eller
• minihakkeren
Når disse delene er montert korrekt, vil den innebygde sikkerhetslåsen låses opp.
For oppskrifter kan du gå til www.philips.com/kitchen
3Foodprocessor
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 2.
Forsiktig
•• Ikke bruk kniven til å hakke ingredienser som er veldig harde, f.eks. kaffebønner, gurkemeie,
muskatnøtt og isbiter, da dette kan gjøre kniven sløv.
•• Ikke la apparatet gå for lenge når du hakker (harde) oster eller sjokolade. Disse ingrediensene
kan bli for varme, slik at de begynner å smelte og blir klumpete.
•• Del opp større stykker på forhånd i biter på ca. 3 x 3 x 3 cm.
1
Vri bollen med klokken for å feste den på motorenheten, og plasser akselen i bollen.
»» Når bollen sitter fast på riktig måte, hører du et klikk.
2
3
4
5
Ta knivenheten ut av beskyttelsesdekselet.
6
7
8
9
Plasser stapperen i materøret.
Sett lokket på bollen, og vri lokket med klokken for å feste det.
»» Når lokket er montert riktig, hører du et klikk og lokket er festet til bollens
håndtak.
Koble støpselet til stikkontakten.
Velg hastigheten som samsvarer med fargen på utstyret – hastighet 1.
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 og kobler fra apparatet.
Tips
•• Når du hakker løk, vrir du hastighetsvelgeren til P et par ganger for å hindre at løken blir
hakket for fint.
•• Hvordan fjerne mat som henger fast på kniven eller på innsiden av bollen? 1. Slå apparatet av,
og trekk deretter ut støpselet fra stikkontakten. 2. Ta av lokket på bollen. 3. Fjern ingrediensene
fra kniven eller innsiden av bollen med en slikkepott.
2
1
Placera locket på matberedarskålen eller mixerbehållaren och vrid det medurs för att
sätta fast det.
3
4
5
Vrid hastighetsväljaren till P tills skålen eller behållaren är ren.
Du kan bruke eltetilbehøret til å elte gjærdeig til brød og pizza. Du må justere mengden
væske for å forme deigen i henhold til luftfuktighet og temperatur.
Kör apparaten i 30 sekunder eller tills matberedarskålen eller mixerbehållaren är ren.
1
Vri bollen med klokken for å feste den på motorenheten, og plasser akselen i bollen.
»» Når bollen sitter fast på riktig måte, hører du et klikk.
2
3
4
Plasser eltetilbehøret på akselen.
5
6
Koble støpselet til stikkontakten.
7
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 og kobler fra apparatet.
5
6
7
Lägg ingredienserna i skålen.
Placera locket på skålen och fäst sedan locket genom att vrida det medurs.
»» När locket är ordentligt på plats hörs ett klickljud och locket är fäst vid skålens
handtag.
Anslut stickkontakten till ett eluttag.
Välj den hastighet som överensstämmer med färgen på tillbehör - hastighet 1.
• Beroende på recept, häller du flytande ingredienser i matningsröret medan
enheten är påslagen.
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0och drar sedan ut nätsladden.
Om du har frågor eller behöver service eller information kan du gå till www.philips.com/
support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i garantibroschyren.
Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
Sett skiven på akselen.
4
Skyv ingrediensene gjennom materøret med stapperen. Fyll materøret jevnt for å oppnå
best mulig resultat. Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem
opp i flere omganger og tømmer bollen mellom hver gang.
5
6
Koble støpselet til stikkontakten.
7
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 og kobler fra apparatet.
Sett lokket på bollen, og vri lokket med klokken for å feste det.
»» Når lokket er montert riktig, hører du et klikk og lokket er festet til bollens
håndtak.
Kontroller tilberedningstid, maksimal mengde og hastighetsinnstilling som kreves for
ingrediensene i Tabell 1. Velg hastigheten som samsvarer med fargen på tilbehøret.
4Minikutter
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 6.
Forsiktig
•• Bruk ikke minikutteren til å kutte harde ingredienser som muskatnøtt, kandissukker eller isbiter.
•• Bruk aldri minikutteren lenger enn 30 sekunder om gangen.
•• Fest pakningen på knivenheten før du fester knivenheten på minikutteren, slik at du unngår
lekkasjer.
•• Bearbeid alltid kryddernellik, stjerneanis og anisfrø. Hvis de bearbeides separat, kan disse
ingrediensene sette seg fast på plasten i apparatet.
•• Minikutteren kan bli misfarget når du bruker den til å bearbeide ingredienser som
kryddernellik, anis og kanel.
•• Ikke bruk minikutteren til å tilberede væsker som fruktjuice.
•• Avkjøl varme ingredienser (< 80 ºC) før de bearbeides.
1
2
3
4
5
Plasser ingrediensene i minikutterbegeret, nedenfor maksimumsmerket.
6
7
8
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 og kobler fra apparatet.
Vri knivenheten mot klokken på minikutterbegeret til det er festet ordentlig.
Vri minikutteren med klokken på motorenheten til du hører et klikk.
Koble støpselet til stikkontakten.
Velg hastigheten som samsvarer med fargen på utstyret – hastighet 2. La den gå i
omtrent 10–30 sekunder til ingrediensene er finhakket nok.
Vri minikutteren mot klokken for å ta den av motorenheten.
Vri bladenheten med klokken for å ta den av minikutterbegeret.
Tips
•• Du kan bruke minihakkeren til å hakke kaffebønner, pepperkorn, nøtter, urter osv. Bruk hastighet
2 og bearbeid maten i 30 sek. Ikke overskrid maksimumsnivået som er angitt på minihakkeren.
•• For å oppnå best mulig resultat ved behandling av storfekjøtt bruker du terninger av storfekjøtt
som har ligget i kjøleskapet (2x2x2 cm). Bruk maks. 100 g storfekjøtt i terninger ved hastighet
P i 5 sek.
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 7.
•
•
•
blande væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, blandingsdrikker og
shaker
mikse myke ingredienser som pannekakerøre
mose kokte ingredienser som babymat.
Merknad
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Ikke bruk for mye kraft på håndtaket på mikserkannen.
Åpne aldri lokket for å stikke hånden eller et objekt inn i kannen mens mikseren går.
Fest alltid pakningen på knivenheten før du fester knivenheten til hurtigmikserkannen.
Hvis du vil tilsette flytende ingredienser i løpet av bearbeidingen, heller du dem ned i
hurtigmikseren gjennom matehullet.
Kutt opp store ingredienser til mindre biter før du bearbeider dem.
Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem opp i flere omganger og
bearbeider litt om gangen.
Du bør bruke kokte ingredienser når du lager suppe.
Slik unngår du søl: Når du bearbeider væske som er varm eller som kan skumme (for
eksempel melk), bruker du ikke mer enn 1 liter væske i hurtigmikserkannen.
Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, slår du av apparatet og rører inn ingrediensene med
en slikkepott. Ta ut litt av innholdet for å bearbeide en mindre mengde, eller tilsett litt væske.
1
2
Vri knivenheten på mikserkannen.
3
4
5
6
7
Ha ingrediensene i mikserkannen, innenfor maksimumsmerket.
Plasser mikserkannen på motorenheten, og vri den med klokken for å feste den.
»» Når kannen sitter fast på riktig måte, hører du et klikk.
Sett lokket på mikserkannen, og vri lokket med klokken for å feste det.
Koble støpselet til stikkontakten.
Velg hastigheten som samsvarer med fargen på utstyret – hastighet 2.
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 og kobler fra apparatet.
Tips
•• Hvordan fjerne ingredienser som sitter fast på innsiden av mikserkannen? 1. Slå apparatet
av, og trekk deretter ut støpselet fra stikkontakten. 2. Åpne lokket, og bruk en slikkepott til å
fjerne ingrediensene på innsiden av kannen. 3. Ikke kom nærmere med slikkepotten enn 2 cm
fra kniven.
6 Rengjøring og oppbevaring
Forsiktig
•• Koble apparatet fra strømnettet før du rengjør det.
•• Sørg for at eggen på knivene, skivene og innleggene ikke kommer i kontakt med harde
objekter. Dette kan gjøre knivene sløve.
•• Knivseggene er skarpe. Vær forsiktig når du rengjør.
1
2
Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
3
Oppbevar produktet tørt.
Vask de andre delene i varmt vann (< 60 ºC) med oppvaskmiddel eller i en
oppvaskmaskin.
Rask rengjøring
Merknad
Eltetilbehør
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 3.
Lossa mixerbehållaren eller matberedarskålen och skölj av den med rent vatten.
7 Garanti och service
2
3
Du kan gjøre følgende for å rengjøre foodprocessorbollen og hurtigmikserkannen enklere.
Du kan använda knådningstillbehöret till att knåda jäsdeg för bröd och pizza. Justera mängden
vätska utifrån fuktighets- och temperaturförhållanden för att forma degen.
Fäst knådningstillbehöret på drivaxeln.
Vri bollen med klokken for å feste den på motorenheten, og plasser akselen i bollen.
»» Når bollen sitter fast på riktig måte, hører du et klikk.
Ha ingrediensene i bollen.
Häll ljummet vatten (inte mer än 0,5 liter) och lite diskmedel i matberedarskålen eller
mixerbehållaren.
2
3
4
1
Sett knivenheten på akselen.
1
Fäst skålen på motorenheten genom att vrida den medurs, och placera sedan drivaxeln
i skålen.
»» När skålen är ordentligt på plats hörs ett klickljud.
•• Del store ingredienser i biter som passer i materøret.
Du kan bruke knivenheten til å hakke, mikse, blande eller mose ingredienser.
•• Se till att kniven är monterad i skålen om du rengör matberedarskålen.
Knådningstillbehör
Merknad
Hurtigmikseren skal brukes til å:
Snabbrengöring
Kommentar
•• Vær forsiktig når du håndterer kniven på skiven. Den har en svært skarp knivkant.
•• Bruk aldri skiven til å bearbeide harde ingredienser som isbiter.
•• Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene inn i materøret.
2Innledning
Förvara produkten på en torr plats.
Följande steg kan följas för att lättare rengöra matberedarskålen och mixerbehållare.
Forsiktig
5Hurtigmikser
Merknad
•• Hur avlägsnar jag de ingredienser som fastnar på sidorna i mixerbehållaren? 1. Stäng av
apparaten och dra ut nätsladden. 2. Öppna locket och använd en slickepott till att ta bort
ingredienserna från behållarens sidor. 3. Håll slickepotten minst 2 cm från kniven.
Emulgeringsplate
Skive for motsatt kutting/rasping (fin)
Skive for motsatt kutting/rasping (grov)
Pommes frites-skive
Maleskive
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0 och drar ut nätsladden.
Tips
•
•
•
•
•
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Knivenhet
1
2
Lägg ingredienserna i skålen.
Tips
Uwaga
Obróć pojemnik w prawo, aby przymocować go do części silnikowej, a następnie
umieść wałek w pojemniku.
»» Gdy pojemnik będzie prawidłowo założony, usłyszysz „kliknięcie”.
Nałóż pokrywkę na pojemnik i obróć w prawo, aby ją dokręcić.
»» Pokrywka będzie prawidłowo założona, jeśli usłyszysz „kliknięcie” i będzie ona
przymocowana do uchwytu pojemnika.
3Matberedare
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby w prostszy sposób czyścić pojemnik robota
kuchennego i dzbanek blendera.
Wlej letnią wodę (nie więcej niż 0,5 litra) z odrobiną płynu do mycia naczyń do
pojemnika robota kuchennego lub dzbanka blendera.
Włóż składniki do pojemnika.
Recept finns på www.philips.com/kitchen
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 3.
1
1
Den här apparaten är utrustad med en inbyggd säkerhetsspärr. Du kan bara slå på apparaten
efter att du korrekt har monterat följande delar på motorenheten:
• matberedarskålen och dess lock eller
• mixerbehållaren och dess lock eller
• minihackaren.
Szybkie czyszczenie
•• Podczas czyszczenia pojemnika robota kuchennego upewnij się, że część tnąca jest założona
w pojemniku.
Mixern används till att:
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.
Nałóż dzbanek blendera na część silnikową i przekręć go w prawo, aby go zamocować.
»» Gdy dzbanek będzie prawidłowo założony, usłyszysz „kliknięcie”.
Wskazówka
Końcówka do wyrabiania ciasta
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 3.
2Introduktion
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 7.
Før du begynner må du kontrollere at du velger riktig plate ved å følge og sette sammen i
henhold til fig. 4 og fig. 5:
Støynivå = 83 dB (A).
5Mixer
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Skiver
Advarsel
Tips
Om dessa delar monteras korrekt låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej
przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną blokadę bezpieczeństwa. Urządzenie można
włączyć jedynie wtedy, gdy na części silnikowej prawidłowo zamontowano następujące
elementy:
• pojemnik robota kuchennego i pokrywka lub
• dzbanek blendera i pokrywka lub
• minirozdrabniacz.
Mieszania płynów, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, koktajli i
drinków.
Mieszania miękkich składników, np. na ciasto na naleśniki.
Ucierania gotowanych składników, np. do jedzenia dla niemowląt.
•• Quando si pulisce il recipiente del robot, assicurarsi che le lame siano fissate nel recipiente.
Posizionare il coperchio sul recipiente del robot o sul vaso frullatore, quindi ruotarlo in
senso orario per bloccarlo.
5
6
•
•
•
Pulizia rapida
2
Posizionare il coperchio sul recipiente, quindi ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
»» Il coperchio è montato correttamente quando scatta in posizione ed è fissato
all'impugnatura del recipiente.
•
Suggerimento
1
Mettere gli ingredienti nel contenitore.
•
•
Selezionare la velocità corrispondente al colore dell'accessorio - velocità 2.
Versare dell'acqua tiepida (max. 0,5 l) e una piccola dose di detergente liquido per
piatti nel recipiente del robot o nel vaso frullatore.
Posizionare l'accessorio per impastare sull'albero.
•
Frullare sostanze fluide come latticini, salse, succhi di frutta, zuppe, frappé e frullati.
Miscelare ingredienti morbidi come la pastella per i pancake.
Ridurre in purè ingredienti cotti come gli alimenti per bambini.
1
2
3
4
•
Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie wpychaj produktów do otworu na produkty
palcami lub przy użyciu innych przedmiotów (np. łopatki). Używaj wyłącznie popychacza.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź, czy napięcie podane na spodzie
urządzenia jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy podłączać do
włącznika czasowego.
Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy, wtyczka lub inne części są uszkodzone.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego
zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez opiekuna.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci nie należy pozwalać im na zabawę urządzeniem.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
Jeśli składniki przywierają do ścianek dzbanka blendera lub pojemnika, wyłącz urządzenie
i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Następnie za pomocą łopatki usuń składniki
ze ścianek.
Zachowaj ostrożność przy dotykaniu i czyszczeniu tarcz, części tnącej robota
kuchennego, części tnącej blendera oraz minirozdrabniacza. Części tnące i wkładki są
bardzo ostre.
Nie dotykaj ostrzy, zwłaszcza gdy wtyczka urządzenia jest włożona do gniazdka
elektrycznego. Ostrza są bardzo ostre.
W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem składników, które je blokują, wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Dopo l'uso, ruotare il selettore di velocità su 0, quindi staccare la spina dell'apparecchio.
Ruotare il mini tritatutto in senso antiorario per staccarlo dal gruppo motore.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia wybierz jedną z poniższych tarcz i zmontuj ją
zgodnie z rys. 4 i rys. 5:
Ostrzeżenie
•
Utilizzare l'accessorio per impastare per preparare pasta per pane e pizze. È necessario
regolare la quantità dei liquidi per formare l'impasto tenendo conto delle condizioni di
umidità e temperatura.
Ruotare il recipiente in senso orario per bloccarlo sul gruppo motore, quindi inserire
l'albero nel recipiente.
»» Il recipiente è montato correttamente quando scatta in posizione.
Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.
Tarcze
Wskazówka
Accessorio per impastare
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 3
•
Uwaga
Selezionare la velocità corrispondente al colore dell'accessorio - velocità 1.
Dopo l'uso, ruotare il selettore di velocità su 0, quindi staccare la spina dell'apparecchio.
Niebezpieczeństwo
Selezionare la velocità corrispondente al colore dell'accessorio - velocità 2. Lasciarlo
in funzione per circa 10-30 secondi fino a quando gli ingredienti non sono tritati a
sufficienza.
•• Il mini tritatutto può tritare chicchi di caffè, grani di pepe, noci, erbe, ecc... Utilizzare la velocità
2 e lavorare per 30 sec. Non superare l'indicazione del livello massimo sul mini tritatutto.
•• Per risultati ottimali nella lavorazione della carne, utilizzare cubetti di carne fredda (2x2x2 cm).
Lavorare massimo 100 g di cubetti di carne alla velocità P per 5 sec.
2Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/
welcome.
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i
zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.
•
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 7.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.
1 Ważne
•
Suggerimento
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Polski
Ha ingrediensene i bollen.
Sett lokket på bollen, og vri lokket med klokken for å feste det.
»» Når lokket er montert riktig, hører du et klikk og lokket er festet til bollens
håndtak.
Velg hastigheten som samsvarer med fargen på utstyret – hastighet 1.
• Avhengig av oppskriften kan du helle flytende ingredienser gjennom materøret
mens enheten er på.
•• Sørg for at kniven er montert i bollen hvis du rengjør foodprocessorbollen.
1
Hell lunkent vann (ikke mer enn 0,5 liter) og litt oppvaskmiddel i foodprocessorbollen
eller mikserkannen.
2
Sett lokket på foodprocessorbollen eller mikserkannen og vri det med klokken for å
feste det.
3
4
5
Vri hastighetsvelgeren til P til bollen eller kannen er ren.
La apparatet gå i 30 sekunder eller til foodprocessorbollen eller mikserkannen er ren.
Ta av mikserkannen eller foodprocessorbollen, og skyll den i rent vann.
7 Garanti og service
Hvis du har et problem eller trenger hjelp eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support
eller kontakte Philips kundestøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det
ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Dansk
1Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
brugervejledningen til eventuel senere brug.
Fare
•
Før du starter, skal du sørge for at vælge den ønskede skive blandt de følgende og sætte den
på som vist i Fig. 4 og Fig. 5:
•
•
•
•
•
Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug aldrig dine fingre eller en genstand, f.eks. en spatel, til at skubbe ingredienser ned i
påfyldningstragten, mens apparatet kører. Brug altid kun nedstopperen.
Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at den netspænding, der er angivet
i bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.
For at undgå farlige situationer må du aldrig slutte apparatet til en timerkontakt.
Hvis strømledningen, stikket eller andre dele er beskadigede, skal du ikke bruge
apparatet.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,
medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Af hensyn til børnenes egen sikkerhed bør de ikke lege med apparatet.
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset eller skålen, skal du slukke apparatet
og tage stikket ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
Vær forsigtig, når du håndterer eller rengør skiver, knivenheden i en foodprocessor og
knivenheden på en blender. Knivbladenes ægge er meget skarpe.
Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget
skarpe.
Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes.
NB!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk aldrig apparatet ved at dreje på blenderglasset, skålen eller lågene. Sluk altid
apparatet ved at dreje hastighedsvælgeren til 0.
Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du stikker fingre eller redskaber (f.eks. spatlen)
ned i blenderglasset.
Vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du tager låget af skål eller blenderglas.
Undgå at overskride indikatoren for maks. påfyldning i glasset eller skålen.
Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
apparatet første gang.
Inden du fjerner, rengører eller skifter tilbehøret, skal du slukke for apparatet og tage
stikket ud af stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt
er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
De angivne mængder og tilberedningstider i brugervejledningen må ikke overskrides.
Lad varme ingredienser afkøle (< 80ºC), før de kommes i apparatet.
Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur efter hver portion.
Visse ingredienser kan forårsage misfarvning af delenes overflader. Det påvirker ikke
delenes funktionsevne. Misfarvningerne forsvinder som regel efter nogen tid.
Bemærk
•
Støjniveau = 83 dB [A].
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Genanvendelse
Piskeplade
Vendbar skive til snitning/rivning (fin)
Vendbar skive til snitning/rivning (grov)
Pommes frites-skive
Granuleringsskive
Advarsel
Advarsel
•• Vær forsigtig, når du rører ved skivens skarpe kanter. Den har en meget skarp skæreside.
•• Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
•• Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bemærk
•• Forskær store ingredienser til stykker, der kan gå i påfyldningstragten.
1
Drej skålen med uret for at fastgøre den til motorenheden, og anbring derefter skaftet
i skålen.
»» Du kan høre et klik, når skålen er sat rigtigt fast.
2
3
Sæt skiven på skaftet.
4
Brug nedstopperen til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten. Det bedste
resultat opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i påfyldningstragten. Når du skal
tilberede en stor mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange og tømme
skålen mellem hver portion.
Læg låget på skålen, og drej derefter låget med uret for at sætte det fast.
»» Du kan høre et klik, når låget er sat rigtigt fast.
5
6
Tilslut strømmen.
7
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 og frakoble strømmen.
Kontroller tilberedningstiden, den maksimale mængde og den nødvendige hastighed til
ingredienserne i Tabel 1. Vælg den hastighed, der passer til farven på tilbehøret.
4Minihakker
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 6.
Advarsel
•• Brug ikke minihakkeren til hakning af hårde ingredienser som f.eks. muskatnød, kandissukker
eller isterninger.
•• Lad aldrig minihakkeren køre i mere end 30 sekunder ad gangen.
•• Montér tætningsringen på knivenheden, før du sætter knivenheden fast i minihakkeren for at
undgå spild.
•• Hak altid kryddernelliker, stjerneanis og anisfrø sammen med andre ingredienser. Hvis de
tilberedes hver for sig, kan de beskadige apparatets plastikdele.
•• Minihakkerbægeret kan blive misfarvet, hvis du bruger den til at tilberede ingredienser som
f.eks. kryddernelliker, anis og kanel.
•• Brug ikke minihakkeren til tilberedning af væske som f.eks. frugtsaft.
•• Lad varme ingredienser afkøle (< 80ºC), før de kommes i apparatet.
1
2
3
4
5
Kom ingredienser i minihakkerbægeret op til maksimummærket.
6
7
8
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 og frakoble strømmen.
Drej knivenheden mod uret i minihakkerbægeret, indtil den sidder fast.
Drej minihakkeren med uret på motoren, indtil du hører et klik.
Tilslut strømmen.
Vælg den hastighed, der passer til farven på tilbehør/hastighed 2. Lad den køre i ca.
10 - 30 sekunder, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens.
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Dette apparat har en indbygget sikkerhedslås. Du kan kun tænde for apparatet, efter at du har
monteret følgende dele korrekt i motorenheden:
• foodprocessorskålen og låget dertil, eller
• blenderglasset og låget dertil, eller
• minihakkeren.
Hvis delene er samlet korrekt, låses den indbyggede sikkerhedslås op.
Du kan finde opskrifter på www.philips.com/kitchen
3Foodprocessor
Knivenhed
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2.
Du kan bruge knivenheden til at hakke, mikse, blande eller purere ingredienser.
Advarsel
•• Brug ikke knivenheden til hakning af hårde ingredienser som f.eks. kaffebønner, gurkemeje,
muskatnød og isterninger, da dette kan gøre kniven sløv.
Bemærk
•• Lad ikke apparatet køre for lang tid, når du hakker (hård) ost eller chokolade. Ellers bliver
ingredienserne for varme, begynder at smelte og bliver klumpede.
•• Skær større stykker ud i mindre stykker på ca. 3 x 3 x 3 cm.
1
Drej skålen med uret for at fastgøre den til motorenheden, og anbring derefter skaftet
i skålen.
»» Du kan høre et klik, når skålen er sat rigtigt fast.
2
3
4
5
Tag knivenheden ud af beskyttelsesomslaget.
•• Du kan bruge minihakkeren til at male kaffebønner, peberkorn, nødder, urter m.m.
Brug hastighed 2 i 30 sek. Overskrid ikke maksimum-markeringen på minihakkeren.
•• For at opnå de bedste resultater når du tilbereder oksekød, skal du bruge oksekød i tern, der er
afkølet i køleskabet. Brug maks (2x2x2 cm). 100 g oksekødstern ved hastighed P i 5 sek.
6
7
8
9
Sæt nedstopperen ned i påfyldningstragten.
Blenderen er beregnet til:
•
•
•
Læg låget på skålen, og drej derefter låget med uret for at sætte det fast.
»» Du kan høre et klik, når låget er sat rigtigt fast.
Tilslut strømmen.
Vælg den hastighed, der passer til farven på tilbehør/hastighed 1.
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 og frakoble strømmen.
Tip
•• Når du hakker løg, skal du dreje hastighedsvælgeren til P et par gange for at forhindre, at
løgene bliver hakket for fint.
•• Hvordan fjerner jeg mad, der sidder fast på kniven eller på indersiden af skålen? 1. Sluk for
apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tag låget af skålen. 3. Fjern madresterne på
knivenheden eller indersiden af skålen med en spatel.
blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtsaft, suppe, mixede
drinks og shakes,
blendning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej,
purering af tilberedte ingredienser, f.eks. babymad.
Bemærk
•• Tryk ikke for hårdt på blenderglassets håndtag.
•• Åbn aldrig låget for at stikke din hånd eller andre genstande ned i glasset, mens blenderen
kører.
•• Montér altid tætningsringen på blenderens knivenhed, før du sætter knivenheden fast i
blenderglasset.
•• Hvis du vil tilsætte flydende ingredienser, mens du blender, skal du hælde dem ned gennem
hullet i blenderglassets låg.
•• Skær store ingredienser i mindre stykker, før du blender dem.
•• Hvis du skal blende en stor mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange i stedet
for at lave det hele på én gang.
•• Brug tilberedte ingredienser, når du blender en suppe.
•• Undgå spild: Når du blender flydende ingredienser, som er varme eller har tendens til at
skumme (f.eks. mælk), bør du højst hælde 1 liter i blenderglasset.
•• Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du slukke for apparatet og røre i ingredienserne
med en spatel. Fjern nogle af ingredienserne for at tilberede en mindre mængde, eller tilsæt
noget væske.
1
2
Drej knivenheden fast i blenderglasset.
3
4
5
6
7
Kom ingredienser i blenderglasset op til maksimummærket.
Anbring blenderglasset på motorenheden, og drej det med uret for at fastgøre det.
»» Du kan høre et klik, når glasset er sat rigtigt fast.
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 og frakoble strømmen.
•• Hvordan fjerner jeg ingredienser, der sidder fast i blenderglasset? 1. Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af stikkontakten. 2. Åbn låget, og fjern ingredienserne fra blenderglassets inderside
med en spatel. 3. Hold spatlen mindst 2 cm fra knivenheden.
6 Rengøring og opbevaring
•• Tag strømmen fra apparatet, før du rengør det.
•• Sørg for, at hverken knivenhedernes, skivernes eller rive-/snitteskivernes ægge kommer i
kontakt med hårde genstande. Det kan gøre dem sløve.
•• Knivbladenes ægge er skarpe. Pas på, når du rengør dem.
1
2
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 3.
Du kan bruge æltetilbehøret til at ælte dej til brød og pizza. Du skal justere mængden af
væske til at forme dejen i forhold til luftfugtighed og temperatur.
1
2
3
4
Drej skålen med uret for at fastgøre den til motorenheden, og anbring derefter skaftet
i skålen.
»» Du kan høre et klik, når skålen er sat rigtigt fast.
Sæt æltetilbehøret på skaftet.
Kom ingredienserne i skålen.
Læg låget på skålen, og drej derefter låget med uret for at sætte det fast.
»» Du kan høre et klik, når låget er sat rigtigt fast.
5
6
Tilslut strømmen.
7
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 og frakoble strømmen.
Vælg den hastighed, der passer til farven på tilbehør/hastighed 1.
• Afhængigt af opskriften skal du hælde flydende ingredienser i påfyldningstragten,
mens apparatet er tændt.
Varoitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Älä koskaan käytä sormiasi tai mitään esinettä (esimerkiksi lastaa) valmistusaineiden
työntämiseen syöttösuppiloon laitteen ollessa käynnissä. Käytä vain syöttöpaininta.
Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että laitteen pohjan jännitemerkintä
vastaa paikallista jännitettä.
Älä koskaan liitä laitetta ajastinkytkimeen, jottei aiheudu vaaratilanteita.
Jos virtajohto, pistoke tai muut osat vahingoittuivat, älä käytä laitetta.
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Älä anna lasten leikkiä laitteella heidän turvallisuutensa vuoksi.
Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
Jos ruoka tarttuu sekoituskulhon tai kannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen
pistorasiasta. Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
Ole varovainen käsitellessäsi tai puhdistaessasi terälevyjä, monitoimikoneen teräyksikköä
ja tehosekoittimen teräyksikköä. Terät ovat erittäin teräviä.
Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan sammuta laitetta kiertämällä sekoituskulhoa, kannua tai näiden kansia.
Sammuta aina laite kiertämällä nopeudensäädin asentoon 0.
Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin laitat sekoituskannuun kätesi tai
esimerkiksi lastan.
Odota, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistat kulhon tai kannun
kannen.
Älä ylitä kulhoon tai kannuun merkittyä enimmäistilavuuden rajaa.
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen lisäosien irrottamista, puhdistamista
tai vaihtamista.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Älä ylitä käyttöoppaassa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
Anna kuumien valmistusaineiden jäähtyä (< 80 ºC) ennen niiden käsittelemistä.
Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän
jälkeen.
Tietyt valmistusaineet saattavat aiheuttaa osien pintojen värjääntymistä. Tämä ei
heikennä osia. Värjääntymiset katoavat tavallisesti ajan myötä.
Huomautus
•
Käyttöääni = 83 dB [A]
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Opbevar produktet på et tørt sted.
Hurtig rengøring
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2Johdanto
Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Saat parhaan
mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla turvakytkimellä. Voit käynnistää laitteen vain
koottuasi seuraavat osat oikein runkoon:
• monitoimikoneen kulhon ja sen kansi tai
• sekoituskannu ja sen kansi tai
• pieni teholeikkuri.
Jos nämä osat kootaan oikein, sisäänrakennettu turvakytkin aukeaa.
Reseptejä on osoitteessa www.philips.com/kitchen
3Monitoimikone
Teräyksikkö
Teräosalla voi pilkkoa, sekoittaa tai soseuttaa aineksia.
Varoitus
•• Älä hienonna terällä kovia aineita, kuten kahvipapuja, maustekurkumaa, muskottipähkinää tai
jääpaloja, sillä ne voivat tylsyttää terää.
Huomautus
1
Kom lunkent vand (maks. 0,5 liter) og lidt opvaskemiddel op i foodprocessorskålen eller
blenderglasset.
2
Sæt låget på foodprocessorskålen eller blenderglasset, og drej med uret for at fastgøre
det.
3
4
Drej hastighedsvælgeren til P, indtil skålen eller glasset er rent.
5
Tag blenderglasset eller foodprocessorskålen af, og skyl efter med rent vand.
Lad apparatet køre i 30 sekunder, eller indtil foodprocessorskålen eller blenderglasset
er rent.
7 Garanti og service
Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/
support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
•• Käsittele levyn viipalointiterää varovasti. Sen leikkuuterä on erittäin terävä.
•• Älä koskaan käytä levyä kovien aineiden kuten jääpalojen käsittelyyn.
•• Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita työntimen avulla syöttösuppiloon.
Huomautus
•• Paloittele suurikokoiset ainekset siten, että palat mahtuvat syöttösuppiloon.
1
Kiinnitä kulho runkoon kiertämällä sitä myötäpäivään ja aseta sitten varsi kulhoon.
»» Kun kulho on kiinnitetty oikein, kuulet naksahduksen.
2
3
Aseta levy varteen.
4
Työnnä valmistusaineet syöttösuppiloon syöttöpainimella. Täytä syöttösuppilo
mahdollisimman tasaisesti. Kun käsiteltävänä on suuria raaka-ainemääriä, käsittele raakaaineet pienissä erissä ja tyhjennä kulho erien välillä.
5
6
Liitä virtajohto virtalähteeseen.
7
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja irrota sitten laite pistorasiasta.
Kiinnitä kulho runkoon kiertämällä sitä myötäpäivään ja aseta sitten varsi kulhoon.
»» Kun kulho on kiinnitetty oikein, kuulet naksahduksen.
2
3
4
5
Ota teräyksikkö suojuksesta.
6
7
8
9
Aseta syöttöpainin syöttösuppiloon.
Aseta teräyksikkö varteen.
Mittaa aineet kulhoon.
Aseta kansi kulhoon ja kiinnitä se sitten kiertämällä kantta myötäpäivään.
»» Kun kansi on koottu oikein, kuulet naksahduksen ja kansi on tukevasti kiinni kulhon
kahvassa.
Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Aseta kansi kulhoon ja kiinnitä se sitten kiertämällä kantta myötäpäivään.
»» Kun kansi on koottu oikein, kuulet naksahduksen ja kansi on tukevasti kiinni kulhon
kahvassa.
Tarkista valmistusaika, enimmäismäärä ja valmistusaineiden tarvitsema nopeusasetus
taulukosta 1. Valitse nopeus, joka vastaa lisäosan väriä.
4 Pieni teholeikkuri
Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä: kuva 6.
Varoitus
•• Älä käytä pientä teholeikkuria kovien aineiden kuten muskottipähkinän, suurikiteisen
ruokosokerin tai jääpalojen pilkkomiseen.
•• Älä käytä pientä teholeikkuria yhtäjaksoisesti yli 30 sekunnin ajan.
•• Aseta tiiviste teräyksikköön ennen kuin kiinnität teräyksikön pieneen teholeikkuriin. Näin vältät
vuodot.
•• Käsittele aina mausteneilikat, tähtianikset ja aniksensiemen yhdessä. Jos ne käsitellään erikseen,
nämä valmistusaineet saattavat vahingoittaa laitteen muovisia materiaaleja.
•• Miniteholeikkurin sekoituskannu saattaa värjäytyä käyttäessäsi myllyä valmistusainesten kuten
mausteneilikoiden, aniksen ja kanelin käsittelyyn.
•• Älä käsittele pienellä teholeikkurilla nesteitä, kuten hedelmämehua.
•• Anna kuumien valmistusaineiden jäähtyä (< 80 ºC) ennen niiden käsittelemistä.
1
Lisää miniteholeikkurin sekoituskannuun valmistusaineita korkeintaan ylätason
ilmaisimeen asti.
2
Kierrä teräyksikköä vastapäivään miniteholeikkurin sekoituskannussa, kunnes se on
kunnolla kiinni.
3
4
5
Kierrä pientä teholeikkuria myötäpäivään rungossa, kunnes kuulet naksahduksen.
6
7
8
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja irrota sitten laite pistorasiasta.
Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Valitse nopeus, joka vastaa lisäosan väriä - nopeus 2. Pidä laite käynnissä noin 10-30
sekunnin ajan, kunnes valmistusaineet ovat hienontuneet tarpeeksi.
Irrota pieni teholeikkuri rungosta kääntämällä sitä vastapäivään.
Irrota teräyksikkö pienen teholeikkurin sekoituskannusta kääntämällä sitä myötäpäivään.
Vihje
•• Pientä teholeikkuria voi käyttää muun muassa kahvipapujen, kokonaisten pippurien,
pähkinöiden ja yrttien pilkkomiseen. Käytä 2-nopeutta ja käsittele 30 sekunnin ajan. Älä ylitä
pieneen teholeikkuriin merkittyä enimmäisrajaa.
•• Naudanlihaa käsitellessäsi saat parhaan tuloksen, kun käytät jääkaappikylmiä naudanlihakuutioita
(2x2x2 cm). Käytä enintään 100 grammaa naudanlihakuutioita. Käsittele P-nopeudella
5 sekunnin ajan.
5Tehosekoitin
Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä: kuva 7.
Tehosekoittimen käyttötarkoitukset
•
•
•
Nesteiden, kuten meijerituotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen, keittojen, juomien ja
pirtelöiden, sekoittaminen,
Pehmeiden valmistusaineiden, kuten ohukaistaikinan sekoittaminen,
Kypsennettyjen valmistusaineiden, kuten vauvanruoan soseuttaminen.
Huomautus
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Älä väännä tehosekoittimen kannun kahvaa liian voimakkaasti.
Älä koskaan avaa kantta ja työnnä sormia tai apuvälineitä kannuun tehosekoittimen käydessä.
Aseta tiiviste teräyksikköön aina ennen kuin kiinnität teräyksikön sekoituskannuun.
Voit lisätä nestemäisiä aineita käsittelyn aikana kaatamalla ne tehosekoittimen kannuun
syöttöaukosta.
Leikkaa kiinteät aineet pieniksi paloiksi ennen tehosekoittimeen laittamista.
Käsittele suuret ainemäärät pienissä erissä.
Käytä keitettyjä aineksia, kun sekoitat keittoa.
Vuotojen välttämiseksi: Kun käsittelet kuumaa tai vaahtoutuvaa nestettä (esimerkiksi maitoa),
älä laita tehosekoittimen kannuun 1 litraa enempää nestettä.
Jos et ole tyytyväinen tulokseen, sammuta laite ja sekoita valmistusaineita lastalla. Poista osa
sisällöstä ja käsittele pienempi määrä tai lisää nestettä.
1
2
Kierrä teräyksikköä sekoituskulhossa.
3
4
5
6
7
Lisää sekoituskulhoon valmistusaineita korkeintaan ylätason ilmaisimeen asti.
•• Älä anna laitteen olla pitkään käynnissä pilkkoessasi (kovaa) juustoa tai suklaata. Muuten nämä
ainekset kuumenevat, alkavat sulaa ja muuttuvat kokkareisiksi.
•• Leikkaa isokokoiset aineet pienemmiksi paloiksi, noin 3 x 3 x 3 cm.
1
Vispilälevy
Käännettävä viipalointi-/silppurilevy (hieno)
Käännettävä viipalointi-/silppurilevy (karkea)
Ranskanperunoiden terä
Rakeistusosa
Varoitus
Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä: kuva 2.
Aseta sekoituskulho runkoon ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään.
»» Kun sekoituskulho on kiinnitetty oikein, kuulet naksahduksen.
Aseta kansi sekoituskulhon päälle ja kiinnitä se kääntämällä myötäpäivään.
Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Valitse nopeus, joka vastaa lisäosan väriä - nopeus 2.
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja irrota laite pistorasiasta.
Vihje
•• Kuinka irrotan ainekset, jotka tarttuvat sekoituskulhon sisäpintaan? 1. Katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta. 2. Avaa kansi ja irrota aineet kulhon seinästä lastalla. 3. Älä vie lastaa
2 cm lähemmäksi terää.
6 Puhdistus ja säilytys
Varoitus
•• Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota sen pistorasiasta.
•• Varmista, että terien, levyjen ja lisäosien leikkuuterät eivät osu koviin esineisiin. Tämä voi
aiheuttaa terän tylsymisen.
•• Leikkuuterät ovat teräviä. Puhdista varovaisesti.
Valitse nopeus, joka vastaa lisäosan väriä - nopeus 1.
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja irrota sitten laite pistorasiasta.
Vihje
•• Kun pilkot sipuleita, käännä nopeudensäädin asentoon P muutaman kerran estääksesi sipuleita
hienontumasta liikaa.
•• Kuinka irrotan ruoan, joka tarttuu terään tai kulhon sisäpintaan? 1. Katkaise laitteesta virta
ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Poista kansi kulhon päältä. 3. Irrota aineet terästä tai kulhon
pinnasta lastalla.
Du kan benytte følgende trin til at rengøre foodprocessorskålen og blenderglasset på en nem
måde.
•• Sørg for, at knivenheden er samlet i skålen, hvis du rengør foodprocessorskålen.
•
•
•
•
•
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Rengør de øvrige dele i varmt vand (< 60ºC) tilsat lidt opvaskemiddel eller i
opvaskemaskinen.
Valitse tarvittava terä seuraavista ennen kuin aloitat, ja kokoa ohjeiden mukaan: kuva 4 ja kuva 5
Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Advarsel
Bemærk
Æltetilbehør
•
Tilslut strømmen.
Vælg den hastighed, der passer til farven på tilbehør/hastighed 2.
Levyt
Vaara
Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at skrue det fast.
Tip
Sæt knivenheden fast på skaftet.
Kom ingredienserne i skålen.
Drej knivenheden med uret for at tage den ud af minihakkerbægeret.
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 7.
2Indledning
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa
käyttöä varten.
Drej minihakkeren mod uret for at tage den af motorenheden.
5Blender
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
1Tärkeää
•
Tip
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Suomi
Skiver
Vaivausosa
Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä: kuva 3.
Vaivausosalla voi vaivata hiivataikinaa esimerkiksi leipää tai pizzaa varten. Taikinan nesteen
määrää on säädettävä ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan.
1
Kiinnitä kulho runkoon kiertämällä sitä myötäpäivään ja aseta sitten varsi kulhoon.
»» Kun kulho on kiinnitetty oikein, kuulet naksahduksen.
2
3
4
Kiinnitä vaivausosa varteen.
Mittaa aineet kulhoon.
Aseta kansi kulhoon ja kiinnitä se sitten kiertämällä kantta myötäpäivään.
»» Kun kansi on koottu oikein, kuulet naksahduksen ja kansi on tukevasti kiinni kulhon
kahvassa.
1
2
Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
3
Säilytä laitetta kuivassa paikassa.
Puhdista muut osat kuumassa vedessä (< 60 ºC) astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
Pikapuhdistus
Voit puhdistaa monitoimikoneen kulhon ja sekoituskulhon helpommin noudattamalla
seuraavia ohjeita.
Huomautus
•• Varmista, että terä on koottu kulhossa, jos puhdistat monitoimikoneen kulhon.
1
Kaada monitoimikoneen kulhoon tai tehosekoittimen kannuun lämmintä vettä (ei
enempää kuin 0,5 l) ja hieman astianpesuainetta.
2
Aseta monitoimikoneen kulhon tai tehosekoittimen kannun kansi paikalleen ja kiinnitä se
kääntämällä sitä myötäpäivään.
3
4
Käännä nopeudensäädin asentoon P kunnes kulho tai kannu on puhdas.
5
Irrota monitoimikoneen kulho tai tehosekoittimen kannu ja huuhtele se puhtaalla
vedellä.
Anna laitteen käydä ainakin 30 sekuntia tai kunnes monitoimikoneen kulho tai
tehosekoittimen kannu on puhdas.
5
6
Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Valitse nopeus, joka vastaa lisäosan väriä - nopeus 1.
• Reseptistä riippuen kaada nestemäinen aine syöttösuppiloon, kun laite on käynnissä.
7 Takuu ja huolto
7
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja irrota sitten laite pistorasiasta.
Jos sinulla on ongelma tai tarvitset palvelua, katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com/
support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on takuulehtisessä. Jos
maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Ελληνικά
Δίσκοι
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο (π.χ. μια
σπάτουλα) για να σπρώξετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, μην συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή
σε χρονοδιακόπτη.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα μέρη
της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη
Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες
ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Για την ασφάλειά τους, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
•
Εάν το φαγητό κολλήσει στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ ή του
μπολ, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
• Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε τους δίσκους, τις λεπίδες της
κουζινομηχανής και τις λεπίδες του μπλέντερ και του μίνι κόφτη. Οι λεπίδες και οι
προσθήκες είναι πολύ αιχμηρές.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή περιστρέφοντας την κανάτα του μπλέντερ,
το μπολ ή τα καπάκια τους. Θα πρέπει να την απενεργοποιείτε πάντα στρέφοντας
τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση 0.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν βάλετε τα δάχτυλά σας ή
κάποιο αντικείμενο (π.χ. μια σπάτουλα) στην κανάτα του μπλέντερ.
• Για να αφαιρέσετε το καπάκι από το μπολ ή την κανάτα, περιμένετε ώσπου να
σταματήσουν να λειτουργούν τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
• Μην υπερβαίνετε την ένδειξη της μέγιστης στάθμης στην κανάτα ή το μπολ.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα
μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
• Πριν απομακρύνετε, καθαρίσετε ή αλλάξετε τα εξαρτήματα, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που
η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
• Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και το χρόνο επεξεργασίας που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο χρήσης.
• Πριν χρησιμοποιήσετε ζεστά υλικά, αφήστε τα να κρυώσουν (< 80ºC).
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από
την επεξεργασία κάθε ποσότητας.
• Ορισμένα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμούς στην επιφάνεια
των εξαρτημάτων. Αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα εξαρτήματα. Συνήθως, οι
αποχρωματισμοί εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Σημείωση
• Επίπεδο θορύβου = 83 dB [A]
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να επιλέξετε το δίσκο που επιθυμείτε από τους παρακάτω
και να τον συναρμολογήσετε σύμφωνα με τις εικόνες 4 και 5:
• Εξάρτημα ανάδευσης
• Δίσκος διπλής όψης για κοπή (σε λεπτές φέτες) / τεμαχισμό (σε λεπτά κομμάτια)
• Δίσκος διπλής όψης για κοπή (σε χοντρές φέτες) / τεμαχισμό (σε χοντρά κομμάτια)
• Δίσκος για τηγανιτές πατάτες
• Δίσκος κοπής για κοπή σε μικρά κομμάτια
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Tehlike
•
Προσοχή
•• Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ή το δίσκο κοπής σε φέτες. Το άκρο κοπής
είναι πολύ αιχμηρό.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών, όπως τα παγάκια.
•• Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
εξάρτημα ώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
Γυρίστε το μπολ προς τα δεξιά για να κουμπώσει στο μοτέρ και στη συνέχεια
τοποθετήστε το στέλεχος στο μπολ.
»» Όταν κουμπώσει σωστά το μπολ, θα ακούσετε ένα κλικ.
Τοποθετήστε το δίσκο στο στέλεχος.
Βάλτε το καπάκι στο μπολ και στη συνέχεια γυρίστε το καπάκι προς τα δεξιά για
να ασφαλίσει.
»» Αν το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο
και το καπάκι θα κουμπώσει στη λαβή του μπολ.
Βάλτε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας με το εξάρτημα ώθησης. Γεμίστε
ομοιόμορφα το στόμιο τροφοδοσίας για καλύτερα αποτελέσματα. Όταν θέλετε να
επεξεργαστείτε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε μικρές δόσεις και
αδειάζετε τον κάδο μεταξύ των δόσεων.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Ελέγξτε το χρόνο παρασκευής, τη μέγιστη ποσότητα και τη ρύθμιση ταχύτητας
που απαιτείται για τα υλικά, στον Πίνακα 1. Επιλέξτε την ταχύτητα που αντιστοιχεί
στο χρώμα του εξαρτήματος.
Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη
συσκευή από το ρεύμα.
4 Μίνι κόφτης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 6.
Προσοχή
•• Μην χρησιμοποιείτε τον μίνι κόφτη για να κόβετε σκληρά υλικά, όπως μοσχοκάρυδο,
κινέζικη σκληρή ζάχαρη ή παγάκια.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον κόφτη για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή.
•• Για να αποφύγετε τις διαρροές, τοποθετήστε το δακτύλιο σφράγισης στη λεπίδα προτού
στερεώσετε τη λεπίδα στον μίνι κόφτη.
•• Υλικά όπως το γαρίφαλο, ο αστεροειδής γλυκάνισος και το γλυκάνισο πρέπει να
υφίστανται πάντοτε από κοινού επεξεργασία. Αν χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά αυτά τα
υλικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στο πλαστικό μέρος της συσκευής.
•• Το δοχείο του μίνι κόφτη μπορεί να αποχρωματιστεί όταν χρησιμοποιείτε το μύλο για
την επεξεργασία υλικών όπως γαρίφαλο, γλυκάνισο και κανέλλα.
•• Μην χρησιμοποιείτε τον μίνι κόφτη για να επεξεργάζεστε υγρά, όπως π.χ. χυμό φρούτων.
•• Πριν χρησιμοποιήσετε ζεστά υλικά, αφήστε τα να κρυώσουν (< 80ºC).
1
2
3
4
5
6
7
8
Ανακύκλωση
Türkçe
Βάλτε τα υλικά στο δοχείο του μίνι κόφτη. Προσέξτε να μην ξεπερνούν τη μέγιστη
ένδειξη.
Γυρίστε τη λεπίδα προς τα αριστερά στο δοχείο του μίνι κόφτη, μέχρι να
στερεωθεί στη θέση της.
Γυρίστε τον μίνι κόφτη προς τα δεξιά στο μοτέρ, μέχρι να ακούσετε ένα
χαρακτηριστικό ήχο.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Επιλέξτε την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο χρώμα του εξαρτήματος - ταχύτητα 2.
Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 10-30 δευτερόλεπτα, μέχρι γίνει σωστή
επεξεργασία των υλικών.
Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη
συσκευή από το ρεύμα.
Γυρίστε τον μίνι κόφτη προς τα αριστερά για να τον βγάλετε από το μοτέρ.
Στη συνέχεια, γυρίστε τη λεπίδα προς τα δεξιά, για να τη βγάλετε από το δοχείο
του μίνι κόφτη.
Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.
Diskler
Başlamadan önce, aşağıdakilerden istediğiniz diski seçtiğinizden ve Şekil. 4 ve Şekil 5'e göre
birleştirdiğinizden emin olun:
•
•
•
•
•
Uyarı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz çalışır haldeyken, besleme borusuna malzemeleri kesinlikle parmaklarınızla veya
bir nesne yardımıyla (örneğin spatula) iterek doldurmaya çalışmayın. Bunun için yalnızca
malzeme iticiyi kullanın.
Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında belirtilen gerilimin yerel ana
şebeke gerilimine uygun olduğundan emin olun.
Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı asla bir zamanlayıcı anahtarına bağlamayın.
Güç kablosu, fiş veya diğer parçalar hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.
Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel,
sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler
tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
Çocukların kendi güvenliği için, cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
Blender haznesinin veya kasesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini
prizden çekin. Ardından bir spatula ile yiyeceği temizleyin.
Diskleri, mutfak robotunun bıçak ünitesini ve blenderin bıçak ünitesini tutarken ve
temizlerken dikkatli olun. Bıçakların ağzı çok keskindir.
Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
Dikkat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı asla blender haznesini, kasesini veya bunların kapaklarını çevirerek kapatmayın.
Cihazı her zaman hız seçme düğmesini 0 ayarına getirerek kapatın.
Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
Blender haznesinin içine elinizi ve herhangi bir cismi (örneğin spatula) sokmadan önce
mutlaka cihaz fişini prizden çekin.
Kasenin veya haznenin kapağını çıkarmadan önce hareketli parçaların durmasını bekleyin.
Haznenin veya kasenin üzerindeki maksimum seviye göstergesini geçmeyin.
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin.
Aksesuarları çıkarmadan, temizlemeden veya değiştirmeden önce, cihazı kapatıp fişini çekin.
Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar
ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz
geçerliliğini yitirir.
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Kullanıcı kılavuzunda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
Sıcak malzemeleri işleme almadan önce soğumasını (< 80ºC) bekleyin.
Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Bazı malzemeler parçaların yüzeyinde renk değişimine neden olabilir. Bunun parçalar üzerinde
olumsuz bir etkisi yoktur. Renk değişimi genellikle belirli bir süre sonra meydana gelir.
Not
•
Gürültü seviyesi = 83 dB [A]
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru
ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına
göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme
ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Dikkat
•• Diskin dilimleyici bıçağını tutarken dikkatli olun. Ağzı çok keskindir.
•• Diskle kesinlikle buz küpleri gibi çok sert cisimleri parçalamaya çalışmayın.
•• Besleme borusundan malzeme eklerken, malzeme iticiyi çok fazla bastırmayın.
Not
•• Büyük malzemeleri besleme borusundan geçecek büyüklükte parçalara bölün.
1
Hazneyi saat yönünde çevirerek motor ünitesinin üzerinde sabitleyin ve ardından mili
kasenin içine koyun.
»» Hazne doğru şekilde sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.
2
3
Diski milin üzerine yerleştirin.
4
5
6
7
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αφού έχετε συναρμολογήσει σωστά τα εξής
εξαρτήματα στο μοτέρ:
• το μπολ της κουζινομηχανής και το καπάκι του ή
• την κανάτα του μπλέντερ και το καπάκι της ή
• τον μίνι κόφτη.
Εάν αυτά τα εξαρτήματα συναρμολογηθούν σωστά, το ενσωματωμένο κλείδωμα
ασφαλείας ξεκλειδώνει.
Για συνταγές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/kitchen
3 Κουζινομηχανή
Λεπίδες
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 2.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπίδες για να κόψετε, να αναμίξετε, να ανακατέψετε ή
να πολτοποιήσετε υλικά.
Προσοχή
•• Με τον μίνι κόπτη μπορείτε να ψιλοκόβετε κόκκους καφέ, κόκκους πιπεριού, ξηρούς
καρπούς, βότανα κ.λπ. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα 2 και επεξεργαστείτε τα υλικά για 30
δευτερόλεπτα. Μην γεμίζετε τη συσκευή με ποσότητες που ξεπερνούν τη μέγιστη ένδειξη.
•• Όταν επεξεργάζεστε βοδινό, για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε κυβάκια
διατηρημένα στο ψυγείο (2x2x2 cm). Επεξεργαστείτε έως 100 γρ. κυβάκια βοδινού στην
ταχύτητα Ρ για 5 δευτερόλεπτα.
5 Μπλέντερ
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 7.
Το μπλέντερ χρησιμοποιείται για:
• Την ανάμιξη υγρών υλικών, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμοί
φρούτων, σούπες, κοκτέιλ και μιλκσέικ.
• Την ανάμιξη μαλακών υλικών, όπως η ζύμη για τηγανίτες
• Την πολτοποίηση μαγειρεμένων υλικών, όπως οι βρεφικές τροφές.
Σημείωση
•• Μην εφαρμόζετε πολλή πίεση στη λαβή της κανάτας του μπλέντερ.
•• Όταν το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία, μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι για να βάλετε
στην κανάτα το χέρι σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο.
•• Τοποθετείτε πάντα το δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες προτού τις στερεώσετε στην
κανάτα του μπλέντερ.
•• Αν θέλετε να προσθέσετε υγρά υλικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ρίξτε τα στην
κανάτα του μπλέντερ μέσω της οπής τροφοδοσίας.
•• Προετοιμάστε τα στερεά υλικά που θα επεξεργαστείτε, κόβοντάς τα σε κομματάκια.
•• Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε μικρές δόσεις αντί σε μια μεγάλη.
•• Όταν αναμιγνύετε σούπες στο μπλέντερ, χρησιμοποιείτε μαγειρεμένα υλικά.
•• Για να μην χύνονται τα υλικά: Κατά την επεξεργασία ενός υγρού που είναι ζεστό ή έχει
την τάση να αφρίζει (όπως το γάλα), μην βάζετε στην κανάτα του μπλέντερ πάνω από 1
λίτρο από το συγκεκριμένο υγρό.
•• Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
ανακατέψτε τα υλικά με μια σπάτουλα. Αφαιρέστε ένα μέρος από το περιεχόμενο για να
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα ή για να προσθέσετε λίγο υγρό.
1
2
3
4
•• Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες για να κόψετε πολύ σκληρά υλικά όπως κόκκους καφέ,
κουρκούμη, μοσχοκάρυδο και παγάκια, επειδή μπορεί να στομώσουν.
5
6
7
Σημείωση
•• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ μεγάλο διάστημα όταν κόβετε (σκληρό)
τυρί ή σοκολάτα. Διαφορετικά, αυτά τα υλικά ζεσταίνονται υπερβολικά, αρχίζουν να
λιώνουν και σβολιάζουν.
•• Προετοιμάστε τα τρόφιμα κόβοντάς τα σε μεγάλα κομμάτια διαστάσεων περίπου 3 x 3 x 3 εκ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Γυρίστε το μπολ προς τα δεξιά για να κουμπώσει στο μοτέρ και στη συνέχεια
τοποθετήστε το στέλεχος στο μπολ.
»» Όταν κουμπώσει σωστά το μπολ, θα ακούσετε ένα κλικ.
Βγάλτε τις λεπίδες από το προστατευτικό κάλυμμα.
Τοποθετήστε τη λεπίδα στο στέλεχος.
Βάλτε τα υλικά στο μπολ.
Βάλτε το καπάκι στο μπολ και στη συνέχεια γυρίστε το καπάκι προς τα δεξιά για
να ασφαλίσει.
»» Αν το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο
και το καπάκι θα κουμπώσει στη λαβή του μπολ.
Τοποθετήστε το εξάρτημα ώθησης στο στόμιο τροφοδοσίας.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Επιλέξτε την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο χρώμα του εξαρτήματος - ταχύτητα 1.
Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη
συσκευή από το ρεύμα.
•• Όταν κόβετε κρεμμύδια, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στο P μερικές φορές για να
μην τα κόψετε υπερβολικά λεπτά.
•• Τρόπος αφαίρεσης του φαγητού που κολλάει στη λεπίδα ή στο εσωτερικό του μπολ:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε
το καπάκι από το μπολ. 3. Αφαιρέστε τα υλικά από τη λεπίδα ή από τις πλευρικές
επιφάνειες του μπολ με μια σπάτουλα.
Εξάρτημα ζύμωσης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 3.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ζύμωσης για να ετοιμάσετε ζύμη για ψωμί
και πίτσα. Πρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα του υγρού για τη ζύμη ανάλογα με την
υγρασία και τη θερμοκρασία.
1 Γυρίστε το μπολ προς τα δεξιά για να κουμπώσει στο μοτέρ και στη συνέχεια
τοποθετήστε το στέλεχος στο μπολ.
»» Όταν κουμπώσει σωστά το μπολ, θα ακούσετε ένα κλικ.
5
6
7
Τοποθετήστε το εξάρτημα ζύμωσης στο στέλεχος.
Βάλτε τα υλικά στο μπολ.
Βάλτε το καπάκι στο μπολ και στη συνέχεια γυρίστε το καπάκι προς τα δεξιά για
να ασφαλίσει.
»» Αν το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο
και το καπάκι θα κουμπώσει στη λαβή του μπολ.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Επιλέξτε την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο χρώμα του εξαρτήματος - ταχύτητα 1.
• Ανάλογα με τη συνταγή, μπορείτε να ρίξετε υγρά υλικά στο στόμιο
τροφοδοσίας ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη
συσκευή από το ρεύμα.
3140 035 32011
Βάλτε τα υλικά στην κανάτα του μπλέντερ και προσέξτε να μην ξεπερνούν την
ένδειξη μέγιστης στάθμης.
Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα του μπλέντερ και γυρίστε το προς τα δεξιά
για να κουμπώσει.
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Επιλέξτε την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο χρώμα του εξαρτήματος - ταχύτητα 2.
Μετά τη χρήση, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη
συσκευή από το ρεύμα.
Συμβουλή
•• Για να αφαιρέσετε τα υλικά που έχουν κολλήσει στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του
μπλέντερ: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 2. Ανοίξτε το
καπάκι και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υλικά από τα τοιχώματα της
κανάτας. 3. Κρατήστε τη σπάτουλα σε απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. από τις λεπίδες.
6 Καθαρισμός και αποθήκευση
•• Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την προηγουμένως από το ρεύμα.
•• Βεβαιωθείτε ότι τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων, των δίσκων και των προσθηκών δεν έρχονται
σε επαφή με σκληρά αντικείμενα. Οποιαδήποτε επαφή μπορεί να στομώσει τις λεπίδες.
•• Τα άκρα των λεπίδων είναι αιχμηρά. Να τις καθαρίζετε πολύ προσεκτικά.
1
2
3
Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό (< 60 ºC)
και υγρό απορρυπαντικό ή βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς υγρασία.
3/4
Για να καθαρίσετε πιο εύκολα το μπολ της κουζινομηχανής, μπορείτε να ακολουθήσετε
τα παρακάτω βήματα.
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
2 Giriş
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome
adresinde kaydettirin.
Cihazda dahili bir güvenlik kilidi bulunur. Cihazı ancak motor ünitesinin aşağıdaki parçalarını
doğru şekilde taktıktan sonra açabilirsiniz:
• mutfak robotu kasesi ve kapağı veya
• blender haznesi ve kapağı veya
• mini parçalayıcı.
1
2
3
4
5
Ρίξτε χλιαρό νερό (όχι πάνω από 0,5 λίτρο) και λίγο υγρό απορρυπαντικό στο
μπολ της κουζινομηχανής ή στην κανάτα του μπλέντερ.
Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ της κουζινομηχανής ή στην κανάτα του
μπλέντερ και γυρίστε το προς τα δεξιά για να κουμπώσει.
Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση P μέχρι να καθαρίσει το μπολ ή η
κανάτα.
Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να
καθαρίσει το μπολ της κουζινομηχανής ή η κανάτα του μπλέντερ.
Αφαιρέστε την κανάτα του μπλέντερ ή το μπολ της κουζινομηχανής και ξεπλύνετέ
τα με καθαρό νερό.
7 Εγγύηση και σέρβις
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή η συσκευή σας
χρειάζεται σέρβις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου
βρίσκεται στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Fişi güç kaynağına takın.
Tablo 1'den malzemeler için gerekli hazırlama süresini, maksimum miktarı ve hız ayarını
kontrol edin. Aksesuarın rengine uygun olan hızı seçin.
Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini 0 ayarına getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. Şekil 6.
Dikkat
•• Mini doğrayıcı ile kesinlikle muskat, kaya şekeri veya buz küpleri gibi çok sert cisimleri
doğramaya çalışmayın.
•• Mini doğrayıcıyı aralıksız 30 saniyeden fazla çalıştırmayın. Yeni bir grup malzemeyi işleme
almadan önce mini doğrayıcının en az bir dakika soğumasını bekleyin.
•• Sızmayı önlemek için, bıçak ünitesini mini doğrayıcıya takmadan önce mutlaka bıçak ünitesine
conta takın.
•• Karanfil tanelerini, yıldız anasonu ve anason tohumlarını her zaman birlikte doğrayın. Ayrı ayrı
işleme alındıklarında, bu malzemeler cihazın plastik parçalarına hasar verebilir.
•• Mini doğrayıcının mili karanfil tanesi, anason tohumu ve tarçın gibi maddeleri öğütmekte
kullanılırsa, parçalayıcının kabında renk değişimi görülebilir.
•• Mini doğrayıcıyı meyve suyu gibi sıvıları işlemek için kullanmayın.
•• Sıcak malzemeleri işleme almadan önce soğumasını (< 80ºC) bekleyin.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
uma eventual consulta futura.
Perigo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nunca utilize os seus dedos nem um objecto (por exemplo, uma espátula)
para empurrar alimentos no tubo de alimentos, enquanto o aparelho está em
funcionamento. Utilize apenas o pressor.
Antes de ligar o aparelho à alimentação, assegure-se que a voltagem indicada na parte
inferior do aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
Nunca ligue este aparelho a um temporizador para evitar situações de perigo.
Se o cabo de alimentação, a ficha ou outras peças estiverem danificadas, não utilize o
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela
Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com
qualificação equivalente para evitar situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e
conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
Por motivos de segurança, não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Se os alimentos ficarem colados ao copo misturador ou à taça, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
Tenha cuidado ao manusear ou limpar os acessórios e as lâminas do robot, da
liquidificadora e da mini-picadora. As lâminas e os acessórios são muito afiados.
Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As
lâminas são muito afiadas.
Se as lâminas ficarem presas, desligue a ficha do aparelho antes de retirar os
ingredientes que estiverem a bloquear as lâminas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nota
3
4
5
Bıçak ünitesi mini doğrayıcının kabı üzerinde doğru bir şekilde sabitlenene kadar üniteyi
saat yönünün tersine çevirin.
Mini doğrayıcıyı motor ünitesinin üzerinde bir tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.
•
Nunca desligue o aparelho, rodando o copo misturador, a taça ou as suas tampas.
Desligue sempre o aparelho rodando o selector da velocidade para 0.
Desligue imediatamente o aparelho da tomada após cada utilização.
Desligue sempre a ficha do aparelho, antes de colocar os dedos ou um objecto (p. ex.,
uma espátula) dentro do copo misturador.
Aguarde até as peças em movimento pararem antes de retirar a tampa da taça ou do
copo.
Não exceda o nível máximo indicado no copo ou na taça.
Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com os alimentos antes
de utilizar o aparelho pela primeira vez.
Antes de retirar ou limpar os acessórios, as pás de amassar ou os discos, desligue a
ficha do aparelho.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Não exceda as quantidades e os tempos de preparação indicados no manual do
utilizador.
Deixe os ingredientes quentes arrefecer (< 80 ºC) antes de os processar.
Deixe sempre o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente entre a preparação de
cada porção.
Alguns ingredientes podem causar descolorações na superfície das peças. Isto não tem
um efeito negativo nas peças. Normalmente, as descolorações desaparecem depois de
algum tempo.
Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini 0 ayarına getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
Mini doğrayıcıyı motor ünitesinden çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
Bıçak ünitesini mini doğrayıcı kabından çıkarmak için saat yönünde çevirin.
•• Mini doğrayıcıyı kahve çekirdeklerini, çekilmemiş biberleri, kabuklu yemişleri ve otları doğramak
için kullanabilirsiniz. Malzemeleri 2. hız ayarını kullanarak 30 saniye boyunca doğrayıcıdan
geçirin. Mini doğrayıcının üzerinde belirtilen maksimum seviyeyi geçmeyin.
•• Sığır etini işlerken en iyi sonuçları almak için, lütfen buzdolabında soğutulmuş ve küp halinde
doğranmış et kullanın (2x2x2 cm). P hızında 5 saniye boyunca maksimum 100 g küp et kullanın.
Bıçak ünitesi
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. Şekil 2.
Bıçak ünitesini malzemeleri doğramak, karıştırmak veya püre yapmak için kullanabilirsiniz.
Dikkat
•• Kahve çekirdeği, zerdeçal, muskat ve buz küpleri gibi sert malzemeleri doğrarken bıçak
ünitesini kullanmayın. Aksi halde bıçak körelecektir.
Not
•• Peynir (sert) veya çikolata doğrarken cihazı çok uzun süre çalıştırmayın. Aksi halde malzemeler
çok ısınabilir, erimeye başlayabilir ve topaklanabilir.
•• Büyük malzemeleri önceden yaklaşık 3 x 3 x 3 cm boyutlarında küçük parçalar halinde kesin.
1
Hazneyi saat yönünde çevirerek motor ünitesinin üzerinde sabitleyin ve ardından mili
kasenin içine koyun.
»» Hazne doğru şekilde sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.
2
3
4
5
Bıçak ünitesini koruyucu kapağından çıkarın.
6
7
8
9
Malzeme iticiyi besleme borusunun üzerine koyun.
Bıçak ünitesini milin üzerine yerleştirin.
Malzemeleri hazneye koyun.
Kapağı haznenin üzerine yerleştirin ve ardından kapağı saat yönünde çevirerek sabitleyin.
»» Kapak doğru şekilde takıldığında bir tık sesi duyulur ve kapak hazne kulpunun
üzerinde sabitlenir.
5Blender
Campos electromagnéticos (CEM)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual
do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini 0 ayarına getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
İpucu
•• Soğan doğrarken, hız seçme düğmesini P ayarına getirerek soğanların çok ince doğranmasını
önleyin.
•• Bıçağa veya haznenin içine yapışan yiyecek nasıl temizlenir? 1. Cihazı kapatarak fişini prizden
çekin. 2. Hazne kapağını açın. 3. Spatula yardımı ile bıçağa veya haznenin içine yapışan
malzemeleri sıyırın.
•
•
•
Süt ürünleri, soslar, meyve suları, çorbalar ve karışık içecekler gibi sıvıları karıştırmak,
Krep hamuru gibi yumuşak malzemeleri karıştırmak,
Bebek maması gibi pişmiş yiyecekleri püre yapmak.
Not
•• Blender haznesinin kulpuna çok fazla güç uygulamayın.
•• Blender çalışırken kesinlikle elinizi veya başka bir nesneyi kaseye sokmak için kapağı açmaya
çalışmayın.
•• Bıçak ünitesini blender haznesine takmadan önce mutlaka bıçak ünitesine conta takın.
•• İşlem sırasında blender haznesine sıvı eklemek için yiyecek besleme borusunu kullanın.
•• Sert malzemeleri işleme almadan önce küçük parçalara bölün.
•• Büyük miktarda yiyecek hazırlayacaksanız, malzemeleri bir defada işleme sokmak yerine küçük
gruplara ayırarak hazırlayın.
•• Çorba karıştırmak için pişirilmiş malzeme kullanın.
•• Sıçramayı önlemek için: Sıcak veya köpüren bir sıvı kullanacaksanız (örneğin süt), blender
haznesine sıvıyı 1 litreden fazla koymayın.
•• Sonuçtan memnun kalmadığınız takdirde, cihazı kapatıp malzemeleri spatulayla karıştırın. Daha
az miktarda malzemeyi karıştırmak için bir kısmını çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin.
3
4
5
6
7
Blender haznesinin üzerinde bıçak ünitesini çevirin.
Blender haznesini motor ünitesinin üzerine koyun ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.
»» Hazne doğru şekilde sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.
1
Hazneyi saat yönünde çevirerek motor ünitesinin üzerinde sabitleyin ve ardından mili
kasenin içine koyun.
»» Hazne doğru şekilde sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.
2
3
4
Yoğurma aksesuarını milin üzerine yerleştirin.
Malzemeleri hazneye koyun.
Kapağı haznenin üzerine yerleştirin ve ardından kapağı saat yönünde çevirerek sabitleyin.
»» Kapak doğru şekilde takıldığında bir tık sesi duyulur ve kapak hazne kulpunun
üzerinde sabitlenir.
Atenção
•• Tenha cuidado ao manusear a lâmina de corte do disco. Esta tem um rebordo de corte muito
afiado.
•• Nunca utilize os discos para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
•• Não exerça demasiada força sobre o pressor quando estiver a empurrar alimentos no tubo
de alimentos.
Nota
1
Rode a taça para a direita para a fixar no motor e, em seguida, coloque o eixo na taça.
»» Quando a taça é fixa correctamente, ouve-se um estalido.
2
3
Coloque o disco no eixo.
4
Coloque os ingredientes no tubo de alimentos com o pressor. Encha o tubo dos
alimentos uniformemente para obter os melhores resultados. Quando tiver de
processar uma grande quantidade de ingredientes, processe pequenas doses de cada
vez e esvazie a taça após cada processamento.
5
6
Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação.
7
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 e, em seguida, desligue a
ficha do aparelho.
Este aparelho está equipado com um bloqueio de segurança incorporado. Pode ligar o
aparelho apenas depois de montar correctamente as seguintes peças na unidade do motor:
• a taça do robot de cozinha e a sua tampa, ou
• o copo misturador e a sua tampa, ou
• a mini-picadora.
Se estas peças estiverem montadas correctamente, o bloqueio de segurança incorporado é
desbloqueado.
3 Robot
Kapağı blender haznesinin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a Fig. 2.
Fişi güç kaynağına takın.
As lâminas podem ser utilizadas para picar, misturar, liquidificar ou reduzir a puré.
Kullandıktan sonra, hız seçme düğmesini 0 ayarına getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
Atenção
•• Não utilize as lâminas para picar ingredientes muito duros, como grãos de café, açafrão, noz
moscada e cubos de gelo, pois isto poderá tornar as lâminas rombas.
•• Blender haznesinin yan tarafına yapışan malzemeler nasıl temizlenir? 1. Cihazı kapatarak fişini
prizden çekin. 2. Kapağı açın ve spatula yardımı ile malzemeleri blender haznesinden temizleyin.
3. Spatulayı bıçaktan en az 2 cm uzakta tutun.
6 Cihazın temizliği ve saklanması
4 Mini-picadora
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a Fig. 6.
Nota
•• Não deixe o aparelho funcionar durante um período de tempo muito prolongado, quando
pica queijo (duro) ou chocolate. Caso contrário, estes ingredientes aquecem, começam a
derreter e formam grumos.
•• Corte previamente os pedaços grandes de comida em pedaços de aprox. 3 x 3 x 3 cm.
1
2
3
Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
Diğer parçaları sıcak suda (< 60ºC) bulaşık deterjanı ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.
1
2
3
4
5
•• Não utilize a mini-picadora para picar alimentos duros, como noz moscada, açúcar em cristais
ou cubos de gelo.
•• Nunca utilize a mini-picadora durante mais de 30 segundos ininterruptamente.
•• Monte o anel vedante na lâmina antes de a colocar na mini-picadora, para evitar derrames.
•• Processe sempre cravos-da-índia, flor de anis e sementes de anis juntos. Se processados
individualmente, estes ingredientes podem atacar os materiais em plástico do aparelho.
•• O copo da mini-picadora pode perder a cor se utilizar o moinho para processar ingredientes,
como cravos-da-índia, anis e canela.
•• Não utilize a mini-picadora para processar líquidos, como sumo de fruta.
•• Deixe os ingredientes quentes arrefecer (< 80 ºC) antes de os processar.
1
2
Coloque os ingredientes no copo da mini-picadora, sem exceder a indicação máxima.
3
4
5
Rode a mini-picadora para a direita no motor até ouvir um estalido.
6
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 e, em seguida, desligue a
ficha do aparelho.
7
8
Rode a mini-picadora para a esquerda para a retirar do motor.
Cihazı kuru bir yerde saklayın.
Mutfak robotu kasesini ve blender haznesini daha kolay bir biçimde temizlemek için aşağıdaki
adımları izleyin.
6
7
8
9
Not
2
3
4
5
Mutfak robotu kasesine veya blender haznesine ılık su (en fazla 0,5 litre) doldurun ve bir
miktar bulaşık deterjanı ekleyin.
Mutfak robotu kasesinin ve blender haznesinin kapağını takın ve saat yönünde çevirerek
sabitleyin.
Coloque a lâmina no eixo.
Coloque os ingredientes na taça.
Coloque a tampa na taça e, em seguida, rode a tampa para a direita para a fixar.
»» Quando a tampa é montada correctamente, ouve-se um estalido e a tampa fica
presa à pega da taça.
Introduza o pressor no tubo dos alimentos.
Seleccione a velocidade que combina com a cor do acessório - velocidade 1.
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 e, em seguida, desligue a
ficha do aparelho.
•• Se estiver a picar cebolas, rode o selector de velocidade para P algumas vezes para evitar que
as cebolas fiquem demasiado picadas.
•• Como retirar os alimentos que ficam colados à lâmina ou ao interior da taça? 1. Desligue o
aparelho e retire a ficha. 2. Retire a tampa da taça. 3. Retire os ingredientes da lâmina ou das
paredes da taça com uma espátula.
Hazne veya kase temizlenene kadar hız seçme düğmesini P ayarına getirin.
Cihazı 30 saniye ya da mutfak robotu kasesi veya blender haznesi temizlenene kadar
çalıştırın.
Blender haznesini veya mutfak robotu kasesini çıkarın ve suyla durulayın.
5
6
Fişi güç kaynağına takın.
7 Garanti ve servis
7
Aksesuarın rengine uygun olan hızı seçin - hız 1.
• Tarife bağlı olarak, cihaz çalışırken sıvı malzemeyi besleme borusundan içeriye dökün.
Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini 0 ayarına getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
Bir sorun yaşarsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support adresine
bakın veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için
garanti broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação.
Seleccione a velocidade que combina com a cor do acessório - velocidade 2. Deixe-a
funcionar durante aprox. 10 a 30 segundos até os ingredientes ficarem suficientemente
finos.
Rode a lâmina para a direita para a retirar do copo da mini-picadora.
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a Fig. 7.
A liquidificadora destina-se a ser utilizada para:
Liquidificar fluidos, como lacticínios, molhos, sumos de fruta, sopas, bebidas e batidos,
Misturar ingredientes macios, como preparado para panquecas,
Reduzir alimentos a puré, como comida para bebé.
Nota
•• Não faça demasiada pressão na pega do copo misturador.
•• Nunca abra a tampa para meter a mão ou qualquer objecto dentro do copo, enquanto a
liquidificadora está a trabalhar.
•• Monte sempre o anel vedante na lâmina antes de a montar no copo misturador.
•• Para adicionar ingredientes líquidos durante o processamento, verta-os para o copo
misturador através do orifício de alimentação.
•• Corte previamente os ingredientes sólidos em pedaços pequenos antes de os processar.
•• Se quiser preparar uma quantidade grande, processe pequenas quantidades de ingredientes
separadas, e não uma grande quantidade de uma só vez.
•• Utilize ingredientes cozidos quando liquidificar sopa.
•• Para evitar derrames: Quando processar um ingrediente líquido que esteja quente ou tenha
tendência para formar espuma (por exemplo, leite), não coloque mais de 1 litro desse líquido
no copo misturador.
•• Se não estiver satisfeito com o resultado, desligue o aparelho e mexa os ingredientes com
uma espátula. Retire algum conteúdo, para processar uma quantidade menor ou adicione um
pouco de líquido.
1
2
Rode a lâmina no copo misturador.
3
Coloque os ingredientes no copo misturador, sem exceder a indicação do nível
máximo.
4
5
6
7
Coloque a tampa no copo misturador e rode-a para a direita para a fixar.
Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação.
Seleccione a velocidade que combina com a cor do acessório - velocidade 2.
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 e desligue a ficha do
aparelho.
Dica
•• Como retirar os ingredientes que ficam colados às paredes do copo misturador? 1. Desligue
o aparelho e retire a ficha. 2. Abra a tampa e utilize uma espátula para retirar os ingredientes
das paredes do copo. 3. Mantenha a espátula a uma distância mínima de 2 cm em relação à
lâmina.
6 Limpeza e arrumação
Atenção
•• Antes de limpar o aparelho, desligue a ficha.
•• Assegure-se de que os rebordos das lâminas, dos discos e dos acessórios não entram em
contacto com objectos rígidos. Isto pode tornar as lâminas rombas.
•• Os rebordos de corte são afiados. Tenha cuidado ao limpar.
1
2
3
Limpe o motor com um pano húmido.
Lave as restantes peças em água quente (< 60 °C) com um pouco de detergente da
loiça ou coloque-as na máquina de lavar loiça.
Guarde o produto num local seguro.
Nota
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a Fig. 3.
Rode a taça para a direita para a fixar no motor e, em seguida, coloque o eixo na taça.
»» Quando a taça é fixa correctamente, ouve-se um estalido.
2
3
4
Coloque o acessório para amassar no eixo.
5
6
Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação.
7
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 e, em seguida, desligue a
ficha do aparelho.
Coloque os ingredientes na taça.
Coloque a tampa na taça e, em seguida, rode a tampa para a direita para a fixar.
»» Quando a tampa é montada correctamente, ouve-se um estalido e a tampa fica
presa à pega da taça.
Seleccione a velocidade que combina com a cor do acessório - velocidade 1.
• Dependendo da receita, verta eventuais ingredientes líquidos no tubo de
alimentos, enquanto o dispositivo está ligado.
•
Мотор бөлімін суға салуға немесе оны ағын су астында шаюға болмайды.
•• Assegure-se de que a lâmina está montada na taça, quando limpar a taça do robot de cozinha.
1
Coloque água tépida (não mais de 0,5 litros) e um pouco de detergente da loiça
dentro da taça do robot ou do copo misturador.
2
Coloque a tampa na taça do robot ou no copo misturador e rode-a para a direita para
a fixar.
3
4
Rode o selector de velocidade para P até a taça ou o copo estar limpo.
5
Retire o copo misturador ou a taça do robot e passe-a por água limpa.
Deixe o aparelho funcionar durante 30 segundos ou até a taça do robot de cozinha ou
do copo misturador estar limpo.
7 Garantia e assistência
Se tiver algum problema ou se precisar de assistência ou informações, visite www.philips.com/
support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. O número de
telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Centro de Apoio ao
Cliente no seu país, dirija-se a um representante local Philips.
Дискілер
Бастамастан бұрын, төмендегілерден қажетті дискіні таңдап, оны 4 және 5 суреттерге
сай жинағаныңызды тексеріңіз:
•
•
•
•
•
Абайлаңыз!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрал істеп тұрғанда, азық салатын түтікке азықты саусақпен немесе басқа затпен
(мысалы, күрекше) тықпаңыз. Тек тығындағышты пайдаланыңыз.
Құралды розеткаға жалғамас бұрын, құралдың астында көрсетілген кернеудің
жергілікті розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
Қауіпті жағдай орын алмауы үшін, бұл құралды таймер арқылы істетпеңіз.
Қуат сымы, штепсель немесе басқа бөлшектер зақымданған болса, құралды
қолданбаңыз.
Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips
компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар
ауыстыруы керек.
Қозғалу, сезу немесе ойлау қабілеті төмен, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар
(соның ішінде балалар) бұл құралды қауіпсіздігі үшін жауапты адамның
қадағалауынсыз немесе осы құралды пайдалану туралы нұсқауларсыз пайдаланбауы
керек.
Қауіпсіздік мақсатында балалардың құралмен ойнауына жол бермеңіз.
Құралдың қадағалаусыз істеп тұруына жол бермеңіз.
Блендер құмырасының немесе тостағанының қабырғаларына азық жабысып қалса,
құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Жабысып қалған азықты күрекшемен
алып тастаңыз.
Ас үй комбайны мен блендердің пышақтарын және шағын турағышты ұстағанда
немесе тазалағанда абай болыңыз. Пышақтар мен қосымшалардың жүздері өте
өткір болады.
Пышақтардың жүзін ұстамаңыз (әсіресе құрал қуат көзіне қосулы тұрған кезде).
Пышақтар өте өткір.
Пышақ кептеліп қалған жағдайда, пышаққа тұрып қалған азықты алмас бұрын
құралды розеткадан ажыратыңыз.
Ескерту
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құралды блендер құмырасын, тостағанды немесе олардың қақпақтарын бұрап
өшірмеңіз. Құралды жылдамдық таңдағышын 0 күйіне қою арқылы ғана өшіріңіз.
Қолданып болған соң құралды дереу розеткадан ажыратыңыз.
Блендер құмырасына саусақ немесе басқа зат (мысалы, күрекше) салмас бұрын
құралды розеткадан ажыратыңыз.
Тостағанның немесе құмыраның қақпағын ашпас бұрын құралдың жылжымалы
бөлшектерінің тоқтауын күтіңіз.
Құмыраның немесе тостағанның ең жоғарғы көрсеткішінен асырмаңыз.
Құралды алғаш қолданар алдында, азыққа тиетін бөлшектерді жақсылап тазалаңыз.
Қосалқы құралдарды шығару, тазалау немесе ауыстыру алдында құрылғыны өшіріп,
розеткадан ажыратыңыз.
Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған қосалқы
құралдар мен бөлшектерді пайдаланушы болмаңыз. Ондай қосалқы құралдар мен
бөлшектерді пайдалансаңыз, құралдың кепілдігі өз күшін жояды.
Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген көлемдер мен өңдеу уақытынан
асырмаңыз.
Ыстық азықтарды өңдемес бұрын суытып алыңыз (< 80 °C).
Әр партияны өңдегеннен кейін құралды міндетті түрде бөлме температурасына
дейін суытып алыңыз.
Кейбір азық түрлері бөлшек беттерінің түстерін өзгертуі мүмкін. Бұл бөлшектерге
кері әсер етпейді. Бөлшек түсі әдетте белгілі бір уақыттан кейін қалпына келеді.
Ескертпе
•
Шу деңгейі = 83 дБ [A]
Электро магниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық талаптарға
сәйкес келеді. Нұсқаулықта көрсетілгендей және ұқыпты қолданылған жағдайда, құралды
пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.
Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық 2002/96/
EC директивасына кіретінін білдіреді.
Эмульсиялық диск
Ауысатын тілімдеу / ұсақтау дискісі (жұқа)
Ауысатын тілімдеу / ұсақтау дискісі (ірі)
Қуырылған картоп дискісі
Түйіршіктейтін диск
Ескерту
•• Дискінің кесу пышағын ұстағанда абайлаңыз. Онда өте өткір кесу жүзі бар.
•• Дискіні ешқашан мұз текшелері сияқты қатты азықтарды өңдеу үшін пайдаланбаңыз.
•• Азық салынатын түтіктің ішіне азықтарды тығындағышпен күш салып тығындамаңыз.
1
Тостағанды сағат тілімен бұрып мотор бөліміне бекітіңіз де, тостағанға тұтқаны
салыңыз.
»» Тостаған дұрыс тағылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі.
2
3
Дискіні тұтқаға орнатыңыз.
4
Ингредиенттерді беру түтігіне итергішпен салыңыз. Жақсылап туралуы немесе
үгітілуі үшін, азық салатын түтікті бірқалыпты етіп толтырыңыз. Азықты көп
мөлшерде өңдеу керек болса, онда кішкене партиялармен өңдеңіз және
тостағанды партиялар арасында босатып отырыңыз.
5
6
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
7
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 күйіне қойып, құрылғыны розеткадан
ажыратыңыз.
Тостағанның қақпағын жабыңыз да, қақпақты сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
»» Қақпақ дұрыс жабылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі, ал қақпақ тостаған
тұтқасына бекітіледі.
1-кестеде ингредиенттер үшін қажетті дайындау уақытын, ең көп мөлшерді
және жылдамдық параметрін тексеріңіз. Қосалқы құралдың түсіне сәйкес келетін
жылдамдықты таңдаңыз.
4 Шағын турағыш
Бастамастан бұрын, 6-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз:
Ескерту
•• Шағын турағышпен мускат жаңғағы, мұз кәмпит немесе мұз кесектері сияқты қатты
азықтарды турамаңыз.
•• Шағын турағышты тоқтатпастан 30 секундтан артық істетпеңіз.
•• Сұйықтық ақпауы үшін, пышақтарды шағын турағышқа тақпас бұрын оған сақина
тығыздағышты салыңыз.
•• Қалампыр, жұлдызды бәден және бәден дәндерін әрдайым бірге өңдеңіз. Бөлек өңдесе,
бұлар құралдың пластмассалық материалдарына зақым келтіруі мүмкін.
•• Шағын турағыш стаканы қалампыр, бәден және даршын сияқты азықтарды өңдеген
кезде түсін жоғалтуы мүмкін.
•• Жеміс шырындары сияқты сұйықтықтарды өңдеу үшін шағын турағышты пайдаланбаңыз.
•• Ыстық азықтарды өңдемес бұрын суытып алыңыз (< 80 °C).
1
2
3
4
5
Азықтарды шағын турағыш стаканындағы ең жоғарғы деңгейге дейін салыңыз.
6
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 күйіне қойып, құрылғыны розеткадан
ажыратыңыз.
7
8
Шағын турағышты сағат тіліне қарсы бұрап мотор бөлімінен шешіп алыңыз.
Қайта өңдеу
Пышақтарды шағын турағыш стаканында сағат тіліне қарсы бұрап мықтап бекітіңіз.
Шағын турағышты мотор бөліміне орнатып, сағат тілімен сырт еткенше бұраңыз.
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
Қосалқы құралдың түсіне (2 жылдамдығына) сәйкес келетін жылдамдықты
таңдаңыз. Азықтар жетерліктей ұсақ болғанша 10-30 секундтай істетіңіз.
Пышақтарды сағат тілімен бұрап шағын турағыш стаканынан шешіп алыңыз.
Кеңес
•• Шағын турағышты кофе дәндерін, бұрыш дәндерін, жаңғақтарды, шөптерді және т.б.
турау үшін қолдануға болады. 2жылдамдықты пайдаланып, 30 сек өңдеңіз. Шағын
турағышта көрсетілген ең жоғарғы деңгейден асырмаңыз.
•• Сиыр етін өңдегенде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, мұздатылған сиыр
етінің текшелерін пайдаланыңыз (2x2x2 cm). Ең көбі 100 г сиыр еті текшелерін P
жылдамдығында 5 сек тураңыз.
5 Блендер
Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және
электрондық өнімдердің бөлек жиналуы туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Ескі
өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын
сақтап қалуға болады.
2 Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome
торабында тіркеңіз.
Құралдың ішіне қауіпсіздік құлпы орнатылған. Құралды мотор бөліміндегі келесі
бөлшектерді дұрыс жинағанда ғана қосуға болады:
• ас комбайнының тостағаны және оның қақпағы; немесе
• блендердің құмырасы және оның қақпағы; немесе
• шағын турағыш.
Бұл бөлшектер дұрыс жиналған болса, ішке орнатылған қауіпсіздік құлпы ашылады.
Бастамастан бұрын, 7-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз:
Блендер функциялары:
•
•
•
••
••
••
••
••
••
••
••
3 Ас комбайны
••
Пышақтар
Бастамастан бұрын, 2-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз.
Пышақтардың көмегімен азықтарды турауға, араластыруға, шайқауға немесе олардан
езбе жасауға болады.
Ескерту
•• Пышақтармен кофе дәндері, куркума, мускат жаңғағы және мұз бөліктері сияқты қатты
азықтарды ұсақтамаңыз, себебі бұл пышақтың өткірлігіне әсер етеді.
сүт өнімдері, соустар, жеміс-жидек шырындары, сорпа, сусындар, коктейльдер
сияқты сұйықтықтарды шайқау;
құймаққа арналған сұйық қамырды дайындау;
балалар тағамы сияқты піскен азықтардан пюре жасау.
Ескертпе
Рецептілер алу үшін, www.philips.com/kitchen торабына өтіңіз.
Блендер құмырасының тұтқасына күш салмаңыз.
Блендер қосылып тұрғанда, құмыраға қолыңызды немесе басқа затты салмаңыз.
Пышақтарды блендер құмырасына тақпас бұрын оған сақина тығыздағышты салыңыз.
Өңдеу барысында сұйық азықтарды қосу үшін, оларды блендер құмырасына азық
салынатын тесік арқылы құйыңыз.
Өңдемес бұрын, қатты азықты кішкентай етіп бөлшектеп алыңыз.
Көп мөлшерде дайындау керек болса, бірден көп азық салмай, кішкентай партияларға
бөліңіз.
Сорпа шайқағанда пісірілген азық түрлерін қолданыңыз.
Тасымауы үшін: ыстық немесе көбіктенетін (мысалы, сүт) сұйықтықтарды өңдегенде,
блендер құмырасына 1 литрден артық сұйықтық құймаңыз.
Нәтиже қанағаттандырмаса, құралды өшіріп, азықтарды күрекшемен араластырыңыз.
Азырақ көлемін өңдеу немесе сұйықтық қосу үшін, кішкене бөлігін алып тастаңыз.
1
2
Пышақтарды блендер құмырасына бұрап бекітіңіз.
3
4
5
6
Азықтарды блендер құмырасына жоғарғы деңгейден асырмай салыңыз.
7
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 күйіне қойып, құрылғыны розеткадан
ажыратыңыз.
Блендер құмырасын мотор бөліміне орнатып, оны сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
»» Құмыра дұрыс тағылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі.
Блендер құмырасының қақпағын жауып, оны сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
Қосалқы құралдың түсіне (2 жылдамдығына) сәйкес келетін жылдамдықты
таңдаңыз.
Ескертпе
•• (Қатты) ірімшік немесе шоколад тураған кезде, құралды ұзақ істетпеңіз. Әйтпесе, бұл
азық түрлері қызып, ериді де, кесектеніп кетеді.
•• Азықтың үлкен кесектерін алдын ала 3 x 3 x 3 см етіп бөліп алыңыз.
1
Тостағанды сағат тілімен бұрып мотор бөліміне бекітіңіз де, тостағанға тұтқаны
салыңыз.
»» Тостаған дұрыс тағылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі.
2
3
4
5
Пышақтарды қорғау қабынан шығарыңыз.
6
7
8
Тығындағышты тамақ салатын түтікке кіргізіңіз.
9
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 күйіне қойып, құрылғыны розеткадан
ажыратыңыз.
Пышақ бөлімін тұтқаға орнатыңыз.
Азықты тостағанға салыңыз.
Тостағанның қақпағын жабыңыз да, қақпақты сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
»» Қақпақ дұрыс жабылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі, ал қақпақ тостаған
тұтқасына бекітіледі.
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
Қосалқы құралдың түсіне (1 жылдамдығына) сәйкес келетін жылдамдықты
таңдаңыз.
Кеңес
•• Пиязды тым ұсақ етіп турамау үшін, жылдамдық таңдағышты бірнеше рет P күйіне бұрап
қойыңыз.
•• Пышаққа немесе тостаған ішіне тұрып қалған тамақты қалай алуға болады? 1. Құралды
өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. 2. Тостағанның қақпағын ашыңыз. 3. Пышақтағы немесе
тостағанның ішіндегі азықты күрекшенің көмегімен тазалаңыз.
Limpeza rápida
Acessório para amassar
1
Қауіпті жағдайлар
Coloque o copo misturador no motor e rode-o para a direita para o fixar.
»» Quando o copo é fixo correctamente, ouve-se um estalido.
Pode seguir os passos seguintes para limpar a taça do robot de cozinha e o copo misturar
com maior facilidade.
Este acessório pode ser utilizado para amassar massas levedadas para pão e piza. Deve
ajustar a quantidade de líquido para preparar a massa de acordo com as condições da
humidade e da temperatura.
Құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта анықтама
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Dica
Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação.
Dica
•• Mutfak robotu kasesini temizleyecekseniz, bıçağın haznede takılı olduğundan emin olun.
1
Rode a lâmina para a esquerda no copo da mini-picadora até esta estar correctamente
fixa.
•• Para obter os melhores resultados ao processar carne de vaca, utilize cubos de carne
refrigerada.
•• Como retirar os ingredientes que ficam colados às paredes da mini-picadora? 1. Desligue o
aparelho e retire a ficha. 2. Retire o copo da lâmina. 3. Retire os ingredientes da lâmina ou das
paredes do copo com uma colher.
Rode a taça para a direita para a fixar no motor e, em seguida, coloque o eixo na taça.
»» Quando a taça é fixa correctamente, ouve-se um estalido.
Retire a lâmina da capa de protecção.
1 Маңызды ақпарат
Atenção
Dikkat
•• Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
•• Bıçakların, disklerin ve ek parçaların keskin uçlarının sert cisimlerle temas etmediğinden emin
olun. Bu, bıçağın körelmesine yol açabilir.
•• Bıçakların ağzı oldukça keskindir. Temizlerken dikkatli olun.
Verifique a regulação do tempo de preparação, da quantidade máxima e da definição
da velocidade necessária para os ingredientes na Tabela 1. Seleccione a velocidade que
combina com a cor do acessório.
•
•
•
Lâminas
İpucu
Coloque a tampa na taça e, em seguida, rode a tampa para a direita para a fixar.
»» Quando a tampa é montada correctamente, ouve-se um estalido e a tampa fica
presa à pega da taça.
2 Introdução
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade
do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Қазақша
•• Corte previamente os ingredientes maiores em pedaços adequados ao tamanho do tubo dos
alimentos.
5 Liquidificadora
Blender haznesine malzemeleri koyarken maksimum seviye göstergesini aşmayın.
Aksesuarın rengine uygun olan hızı seçin - hız 2.
Disco de emulsionar
Disco para fatiar/cortar reversível (fino)
Disco para fatiar/cortar reversível (grosso)
Disco para batatas fritas
Disco para granular
Disco para juliana
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas
para o ambiente e para a saúde humana.
Para receitas, vá a www.philips.com/kitchen
1
2
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. Şekil 3.
Yoğurma aksesuarını ekmek ve pizza için mayalı hamur yoğurmak amacıyla kullanabilirsiniz.
Nem ve sıcaklık durumuna göre hamuru biçimlendirmek için kullanılacak sıvı miktarını
ayarlamanız gerekir.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Blenderin kullanım amaçları:
Hızlı temizlik
Yoğurma aksesuarı
Reciclagem
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. Şekil 7.
Fişi güç kaynağına takın.
Aksesuarın rengine uygun olan hızı seçin - hız 1.
•
•
•
•
•
•
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Yemek tarifleri için www.philips.com/kitchen adresine gidin
3 Mutfak robotu
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que seleccionou o disco pretendido entre os
apresentados abaixo e de que este foi montado de acordo com a Fig. 4 e a Fig. 5:
Nível de ruído = 83 dB [A]
Fişi güç kaynağına takın.
Aksesuarın rengine uygun olan hızı seçin - hız 2. Malzemeler istenen inceliğe gelene
kadar 10-30 saniye çalıştırın.
Discos e acessórios
Atenção
Mini doğrayıcıya malzemeleri koyarken maksimum seviye göstergesini aşmayın.
6
7
8
Nunca mergulhe o motor em água, nem o enxagúe em água corrente.
Aviso
1
2
Bu parçalar doğru biçimde takılmışsa, dahili güvenlik kilidi açılır.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι όταν καθαρίζετε το μπολ της κουζινομηχανής, η λεπίδα είναι
στερεωμένη στο μπολ.
Malzeme iticiyle malzemeleri besleme borusunun içine doğru yerleştirin. En iyi sonucu
elde etmek için besleme borusunu eşit miktarda doldurun. Çok miktarda malzeme
kullanacaksanız, küçük miktarlarla işleme başlayın ve gruplar arasında hazneyi boşaltın.
1 Importante
İpucu
Προσοχή
Γρήγορος καθαρισμός
Συμβουλή
2
3
4
Γυρίστε τις λεπίδες στην κανάτα του μπλέντερ.
Τοποθετήστε την κανάτα του μπλέντερ στο μοτέρ και γυρίστε την προς τα δεξιά
για να κουμπώσει.
»» Αν έχετε τοποθετήσει σωστά την κανάτα, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο.
Kapağı haznenin üzerine yerleştirin ve ardından kapağı saat yönünde çevirerek sabitleyin.
»» Kapak doğru şekilde takıldığında bir tık sesi duyulur ve kapak hazne kulpunun
üzerinde sabitlenir.
4 Mini doğrayıcı
Συμβουλή
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Bulamaç diski
Ters çevrilebilir dilimleme / rendeleme diski (ince)
Ters çevrilebilir dilimleme / rendeleme diski (kalın)
Patates dilimleme diski
Öğütme diski
Português
Илеу құралы
Бастамастан бұрын, 3-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз.
Нан немесе пиццаларға арналған ашытылған қамырды илеу үшін илеу құралын қолдануға
болады. Қамырды ылғалдылық және температура жағдайына сай жасау үшін, сұйықтық
мөлшерін реттеуіңіз керек.
1
Тостағанды сағат тілімен бұрып мотор бөліміне бекітіңіз де, тостағанға тұтқаны
салыңыз.
»» Тостаған дұрыс тағылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі.
2
3
4
Илеу құралын тұтқаға орнатыңыз.
Азықты тостағанға салыңыз.
Тостағанның қақпағын жабыңыз да, қақпақты сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
»» Қақпақ дұрыс жабылғанда, сырт еткен дыбыс естіледі, ал қақпақ тостаған
тұтқасына бекітіледі.
5
6
Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
7
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 күйіне қойып, құрылғыны розеткадан
ажыратыңыз.
Қосалқы құралдың түсіне (1 жылдамдығына) сәйкес келетін жылдамдықты
таңдаңыз.
• Құрылғы істеп тұрғанда, рецептке қарай, сұйық азықты салынатын түтікке
құйыңыз.
Кеңес
•• Блендер құмырасының қабырғаларына жабысып қалған азықтарды кетірудің жолы 1.
Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. 2. Қақпағын ашып, күрекшенің көмегімен
азықты құмыра қабырғасынан тазалаңыз. 3. Күрекшені пышақтан кемінде 2 см аулақ
ұстаңыз.
6 Тазалау және сақтау
Ескерту
•• Құралды тазаламас бұрын оны розеткадан ажыратыңыз.
•• Пышақтардың, дискілердің және қосымшалардың жүздерін қатты заттарға тигізбеңіз. Бұл
пышақты мұқалтуы мүмкін.
•• Жүздері өте өткір. Тазалағанда абайлаңыз.
1
2
Моторды дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3
Өнімді құрғақ жерде сақтаңыз.
Басқа бөлшектерді ыстық суға (< 60 ºC) біраз жуу сұйықтығын қосып немесе ыдыс
жуғышта жуыңыз.
Жылдам тазалау
Ас комбайны тостағанын және блендер құмырасын оңай тазалау үшін, төмендегі
қадамдарды орындауға болады.
Ескертпе
•• Ас комбайны тостағанын тазалаған жағдайда, пышақтың тостағанға тағылғанын
тексеріңіз.
1
Ас комбайнының тостағанына немесе блендер құмырасына жылы су (0,5 литрден
аспауы керек) және аздап жуу сұйықтығын құйыңыз.
2
Ас комбайны тостағанының немесе блендер құмырасының қақпағын жауып, оны
сағат тілімен бұрып бекітіңіз.
3
4
Тостаған немесе құмыра таза болғанша жылдамдық таңдағышын P күйіне қойыңыз.
5
Блендер құмырасын немесе ас комбайны тостағанын шешіп, таза сумен шайыңыз.
Ас комбайнының тостағаны немесе блендер құмырасы таза болғанша құралды 30
секундтай істетіңіз.
7 Кепілдік және қызмет көрсету
Проблема болса, қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса , www.philips.com/support
торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады.
Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips
компаниясының дилеріне барыңыз.
Українська
1 Важлива інформація
Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача та
зберігайте його для майбутньої довідки.
Небезпечно
•
Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.
Перед початком використання пристрою виберіть потрібний диск із перелічених
нижче і встановіть його відповідно до мал. 4 та мал. 5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
У жодному разі не проштовхуйте продукти в отвір для подачі пальцями
чи за допомогою предметів (наприклад, лопатки), коли пристрій працює.
Використовуйте для цього лише штовхач.
Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи напруга, сказана на
дні пристрою, збігається із напругою у мережі.
Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до таймера.
Якщо кабель живлення, штекер чи інші частини пошкоджено, не під'єднуйте
пристрій.
Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців
із належною кваліфікацією.
Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей)
із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без
належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за
вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
З міркувань безпеки не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.
Якщо їжа прилипає до глека блендера або чаші, вимкніть пристрій і від'єднайте
його від розетки. Потім лопаткою видаліть продукти зі стінок.
Будьте обережні під час використання або чищення дисків і ріжучих блоків
кухонного комбайна, блендера та міні-подрібнювача. Ріжучі блоки та насадки дуже
гострі.
Не торкайтеся ножів, особливо коли пристрій під'єднано до мережі. Вони дуже
гострі.
Якщо до ножів прилипають продукти, перед тим як чистити ножі, витягніть
штекер із розетки.
Увага
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
У жодному разі не вимикайте пристрій, повертаючи глек блендера, чашу чи
їхні кришки. Завжди вимикайте пристрій повертанням селектора швидкості в
положення 0.
Одразу ж після використання від'єднайте пристрій від мережі.
Перед тим як робити будь-що всередині глека пальцями або іншими предметами
(наприклад, лопаткою), завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
Перед тим як знімати кришку чаші чи глека, дочекайтеся повної зупинки рухомих
частин.
Не наповнюйте глек або чашу вище позначки максимального рівня.
Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть
із їжею.
Перед тим як виймати, чистити або заміняти приладдя, вимкніть пристрій та
від'єднайте його від мережі.
Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які
рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе
до втрати гарантії.
Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
Не перевищуйте кількість продуктів і тривалість обробки, вказані в посібнику
користувача.
Перед тим як обробляти гарячі продукти, дайте їм охолонути (до температури
нижче 80°C).
Давайте пристрою охолонути до кімнатної температури після обробки кожної
порції.
Деякі продукти можуть спричиняти знебарвлення поверхонь деталей. Це не є
шкідливим. Знебарвлення зникає через деякий час.
Примітка
•
Рівень шуму = 83 дБ [A]
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних
полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у
використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому
посібнику користувача.
Утилізація
Увага!
•• Будьте обережними з ріжучим лезом диска. Воно має дуже гострі краї.
•• У жодному разі не використовуйте цей диск для подрібнення твердих продуктів,
наприклад кубиків льоду.
•• Просуваючи продукти в отвір для подачі, не тисніть на штовхач надто сильно.
1
Поверніть чашу за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її на блоці двигуна, а
після цього встановіть у неї вал.
»» У разі належного встановлення чаші чути клацання.
2
3
Встановіть диск на вал.
4
5
6
7
2 Вступ
Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на вебсайті www.philips.com/welcome.
Цей пристрій обладнано вбудованою системою запобіжного блокування. Увімкнути
його можна лише після належного встановлення на блок двигуна однієї з перелічених
частин:
• чаша кухонного комбайна з кришкою;
• глек блендера з кришкою;
• міні-подрібнювач.
Якщо потрібну частину встановлено правильно, вбудовану систему запобіжного
блокування буде вимкнено.
Рецепти можна переглянути на веб-сайті www.philips.com/kitchen
3 Кухонний комбайн
Ріжучий блок
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно до мал. 2.
За допомогою ріжучого блока можна подрібнювати продукти, змішувати їх або робити
пюре.
Увага!
•• Не використовуйте ріжучий блок для подрібнення таких твердих продуктів, як кавові
зерна, куркума, мускатний горіх і кубики льоду, оскільки лезо може затупитися.
Примітка
•• Не допускайте, щоб пристрій надто довго працював під час подрібнення твердого сиру
або шоколаду. Ці продукти можуть сильно нагрітися, почати плавитися та зробитися
грудкуватими.
•• Великі шматки продуктів попередньо розрізайте на шматочки розміром прибл. 3 x 3 x
3 см.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поверніть чашу за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її на блоці двигуна, а
після цього встановіть у неї вал.
»» У разі належного встановлення чаші чути клацання.
Під'єднайте штекер до мережі.
Перевірте час готування, максимальну кількість і налаштування швидкості,
передбачені для використовуваних інгредієнтів, у таблиці 1. Виберіть швидкість, яка
відповідає кольору аксесуара.
Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 та від'єднайте
пристрій від мережі.
Увага!
•• Не використовуйте міні-подрібнювач для подрібнення таких твердих продуктів, як
мускатний горіх, цукор-рафінад або кубики льоду.
•• У жодному разі не використовуйте міні-подрібнювач більше 30 секунд.
•• Для запобігання витіканню перед встановленням ріжучого блоку міні-подрібнювача
встановлюйте на ріжучий блок ущільнююче кільце.
•• Подрібнюйте гвоздику, зірчастий аніс та анісове насіння разом з іншими продуктами.
Якщо робити це окремо, ці продукти можуть негативно вплинути на пластикові деталі
пристрою.
•• Чаша міні-подрібнювача може втратити колір у разі використання млинка для обробки
таких продуктів, як гвоздика, аніс або кориця.
•• Не використовуйте міні-подрібнювач для обробки рідини, наприклад фруктового соку.
•• Перед тим як обробляти гарячі продукти, дайте їм охолонути (до температури нижче
80°C).
1
2
3
4
5
6
7
Покладіть продукти в чашу міні-подрібнювача, не перевищуючи позначки
максимального рівня.
Повертайте ріжучий блок на чаші міні-подрібнювача проти годинникової стрілки,
поки він не зафіксується належним чином.
Поверніть міні-подрібнювач на блоці двигуна за годинниковою стрілкою до
фіксації.
Під'єднайте штекер до мережі.
Виберіть швидкість, яка відповідає кольору аксесуара, – швидкість 2. Увімкніть
пристрій приблизно на 10-30 секунд, поки продукти не буде подрібнено
належним чином.
Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 та від'єднайте
пристрій від мережі.
Встановіть ріжучий блок на вал.
Покладіть продукти до чаші.
Накрийте чашу кришкою і поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
»» У разі належного встановлення кришки чути клацання і вона фіксується на
ручці чаші.
Вставте штовхач в отвір для подачі.
Під'єднайте штекер до мережі.
Виберіть швидкість, яка відповідає кольору аксесуара, – швидкість 1.
Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 та від'єднайте
пристрій від мережі.
•• Нарізаючи цибулю, повертайте селектор швидкості в положення P кілька разів, щоб не
нарізати її надто дрібно.
•• Щоб видалити продукти, які прилипають до ножа або чаші, виконайте дії, описані нижче.
1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі. 2. Зніміть з чаші кришку. 3.
Лопаткою почистіть ніж або чашу від продуктів.
Насадка для замішування тіста
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно до мал. 3.
За допомогою насадки для замішування тіста можна замішувати дріжджове тісто для
хліба та піци. Кількість рідини для замішування тіста слід коригувати відповідно до рівня
вологості та температури середовища.
Поверніть чашу за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її на блоці двигуна, а
після цього встановіть у неї вал.
»» У разі належного встановлення чаші чути клацання.
2
3
4
Встановіть приладдя для замішування тіста на вал.
5
6
Під'єднайте штекер до мережі.
7
Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 та від'єднайте
пристрій від мережі.
Покладіть продукти до чаші.
Накрийте чашу кришкою і поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
»» У разі належного встановлення кришки чути клацання і вона фіксується на
ручці чаші.
Виберіть швидкість, яка відповідає кольору аксесуара, – швидкість 1.
• Залежно від рецепту, рідкі інгредієнти можна наливати в отвір для подачі,
коли пристрій увімкнено.
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro
budoucí použití.
Nebezpečí
Поверніть ріжучий блок за годинниковою стрілкою, щоб зняти його з чаші мініподрібнювача.
Порада
•• Міні-подрібнювач можна використовувати для подрібнення кавових зерен, зерен перцю,
горіхів, трав тощо. Використовуйте швидкість 2 і обробляйте продукти протягом
30 секунд. Не наповнюйте вище максимальної позначки на міні-подрібнювачі.
•• Для оптимальних результатів обробки яловичини завантажуйте її в пристрій порізаною
на кубики та охолодженою (2x2x2 cm). Використовуйте щонайбільше 100 г яловичини,
порізаної на кубики, та обробляйте її за швидкості P протягом 5 секунд.
5 Блендер
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно до мал. 7.
Блендер використовується для:
•
•
•
змішування рідких продуктів, наприклад молочних продуктів, соусів, фруктових
соків, супів, змішаних напоїв і коктейлів;
змішування м'яких продуктів, наприклад рідкого тіста для млинців;
приготування пюре з варених продуктів, наприклад дитячої їжі.
Примітка
•• Не тисніть занадто сильно на ручку глека блендера.
•• У жодному разі не відкривайте кришку та не занурюйте руки чи будь-які предмети в
глек, коли блендер працює.
•• Перед тим як під'єднувати до глека блендера ріжучий блок, встановлюйте на ріжучий
блок ущільнююче кільце.
•• Для додавання рідких продуктів під час роботи наливайте їх у глек блендера через
отвір для подачі.
•• Перед обробкою твердих продуктів ріжте їх на невеликі шматочки.
•• Щоб обробити велику кількість продуктів, подавайте їх малими порціями, а не все одразу.
•• Змішуючи суп, використовуйте приготовані продукти.
•• Обробляючи гарячу рідину або рідину, яка може пінитися (наприклад, молоко), не
наливайте в глек блендера більше 1 л, щоб вона не виливалася.
•• Якщо Ви не задоволені результатом, вимкніть пристрій і перемішайте продукти лопаткою.
Вийміть частину продуктів і спробуйте обробити меншу кількість або долийте трохи рідини.
1
2
3
4
5
6
7
Upozornění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Když je přístroj v provozu, nikdy netlačte suroviny do plnicí trubice prsty nebo nějakým
předmětem (například stěrkou). Používejte pouze pěchovač.
Než přístroj připojíte do elektrické sítě, přesvědčte se, zda napětí uvedené v dolní části
přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.
Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy tento přístroj nepřipojujte k časovému spínači.
Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo jiné části přístroje, přestaňte
přístroj používat.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo
možnému nebezpečí.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud
nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost.
Z důvodu bezpečnosti nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru.
Pokud se na stěnách nádoby mixéru nebo mísy přichytí jídlo, přístroj vypněte a odpojte
ze zásuvky. Poté přichycené jídlo ze stěn odstraňte stěrkou.
Při čištění disků, nožové jednotky robota, nožové jednotky mixéru a minisekáčku dbejte
zvýšené opatrnosti. Nožové jednotky a nástavce jsou velmi ostré.
Nedotýkejte se nožů, zejména dokud je přístroj připojen k napájecí síti. Nože jsou velmi
ostré.
Pokud by se nože zablokovaly, nejprve odpojte přístroj ze sítě a pak vyjměte obsah,
který zablokování nožů způsobil.
Pozor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevypínejte přístroj tím, že otočíte nádobou mixéru, mísou nebo víkem. Přístroj vždy
vypínejte tak, že volič rychlosti otočíte do pozice 0.
Po použití přístroj ihned odpojte od elektrické sítě.
Než sáhnete prsty nebo předmětem (například stěrkou) do nádoby mixéru, vždy
přístroj odpojte ze sítě.
Než sejmete víko z mísy či nádoby, počkejte, než všechny pohyblivé díly přestanou
pracovat.
Nepřekračujte maximální uvedené hladiny plnění mísy nebo nádoby.
Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku
s potravinami.
Před vyjmutím, čištěním nebo výměnou příslušenství přístroj vypněte a vytáhněte ze
zásuvky.
Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly
doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá
záruka platnosti.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Nikdy nepřekračujte množství a doby zpracování potravin uvedené v uživatelské příručce.
Než začnete zpracovávat horké suroviny, vyčkejte, než trochu vychladnou (< 80 °C).
Po zpracování každé dávky nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu, než
budete pokračovat.
Některé suroviny mohou způsobit změnu barvy povrchu jednotlivých částí. Tato
skutečnost nemá negativní vliv na funkčnost. Barevné změny obvykle po čase samy zmizí.
Poznámka
•
Hladina hluku = 83 dB [A]
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických
polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské
příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Поверніть ріжучий блок на глеку блендера.
Встановіть глек блендера на блок двигуна та поверніть його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
»» У разі належного встановлення глека чути клацання.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj
vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Після використання поверніть селектор швидкості в положення 0 та від'єднайте
пристрій від мережі.
Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních
předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
2 Úvod
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li
využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.
Přístroj je vybaven vestavěnou bezpečnostní pojistkou. Můžete jej zapnout pouze v případě,
že správně složíte a vložíte tyto části motorové jednotky:
• mísu robota s víkem, nebo
• nádobu mixéru s víkem, nebo
• minisekáček.
Když tyto části vložíte správným způsobem, vestavěná pojistka se odblokuje.
Recepty naleznete na webu www.philips.com/kitchen
6 Чищення та зберігання
Увага!
•• Перед тим як чистити пристрій, від'єднуйте його від електромережі.
•• Слідкуйте, щоб ножі, диски та насадки не торкалися твердих предметів. Інакше вони
можуть затупитися.
•• Леза гострі. Будьте обережними під час чищення пристрою.
1
2
Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
3
Поставте пристрій у сухому місці.
Інші частини мийте гарячою водою (нижче 60°C) із миючим засобом або в
посудомийній машині.
Nožová jednotka
Nožovou jednotkou můžete sekat, míchat nebo mixovat jednotlivé složky.
Výstraha
•• Nepoužívejte nožovou jednotku k sekání velmi tvrdých surovin, jako jsou kávová zrna,
kurkuma, muškátový oříšek nebo kostky ledu, protože by mohlo dojít ke ztupení ostří.
•• Při sekání tvrdého sýra nebo čokolády dbejte na to, aby přístroj neběžel příliš dlouho. Při
delším provozu se tyto potraviny zahřívají, rozpouští a tvoří se v nich hrudky.
•• Velké kusy potravin nakrájejte na kousky o velikosti přibližně 3 x 3 x 3 cm.
1
Upevněte mísu na motorovou jednotku otočením ve směru hodinových ručiček. Potom
do mísy vložte šnekovou hřídel.
»» Když mísa zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí.
2
3
4
5
Vyjměte nožovou jednotku z ochranného obalu.
6
7
8
9
Vložte pěchovač do plnicí trubice.
Nožovou jednotku upevněte na šnekovou hřídel.
Vložte potraviny do mísy.
Zakryjte mísu víkem a upevněte je otočením ve směru hodinových ručiček.
»» Správné umístění víka je potvrzeno klapnutím. Víko pak drží na rukojeti mísy.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Nastavte rychlost, která odpovídá barvě vybraného příslušenství – rychlost 1.
Po ukončení práce otočte voličem rychlosti do pozice 0 a vytáhněte přístroj ze zásuvky.
Tip
•• Při sekání cibule otočte voličem rychlosti několikrát do pozice P. Pokud byste rychlost nastavili
trvale, cibule by se nasekala příliš najemno.
•• Jak odstranit jídlo, které se přichytí na nůž nebo na stěny mísy? 1. Vypněte přístroj a odpojte jej
ze sítě. 2. Sejměte víko z mísy. 3. Pomocí stěrky potraviny odstraňte ze stěny mísy nebo z nože.
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 3.
Hnětací příslušenství můžete používat pro přípravu těsta na chleba, pizzu nebo buchty.
Množství tekutin pro přípravu těsta musíte upravit podle vlhkosti a teploty.
1
•• Для чищення чаші кухонного комбайна ріжучий блок має бути встановлено в чаші.
2
3
4
5
Накрийте чашу кухонного комбайна або глек блендера кришкою і поверніть її за
годинниковою стрілкою до фіксації.
Повертайте селектор швидкості в положення P для повного очищення чаші або глека.
Увімкніть пристрій на 30 секунд або до повного очищення чаші кухонного
комбайна або глека блендера.
Від'єднайте глек блендера або чашу кухонного комбайна та сполосніть чистою водою.
7 Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips
у своїй країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
2
3
Upevněte mísu na motorovou jednotku otočením ve směru hodinových ručiček. Potom
do mísy vložte šnekovou hřídel.
»» Když mísa zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí.
Upevněte disk na šnekovou hřídel.
Zakryjte mísu víkem a upevněte je otočením ve směru hodinových ručiček.
»» Správné umístění víka je potvrzeno klapnutím. Víko pak drží na rukojeti mísy.
4
Suroviny posouvejte do plnicí trubice pomocí pěchovače. Potraviny vkládejte postupně
a rovnoměrně. Pokud zpracováváte velké množství surovin, postupujte po malých
dávkách a po každé dávce vyprázdněte mísu.
5
6
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7
Zkontrolujte dobu přípravy, maximální množství a nastavení rychlosti požadované pro
suroviny v Tabulce 1. Nastavte rychlost, která odpovídá barvě vybraného příslušenství.
Po ukončení práce otočte ovladačem rychlosti do pozice 0 a vytáhněte přístroj ze
zásuvky.
4 Minisekáček
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 6.
Výstraha
•• Nepoužívejte minisekáček k sekání velmi tvrdých surovin, například muškátového oříšku,
krystalického cukru nebo kostek ledu.
•• Nikdy nenechávejte minisekáček v nepřetržitém provozu déle než 30 sekund.
•• Než vložíte nožovou jednotku do minisekáčku, nejprve na ni nasaďte těsnicí kroužek, aby vám
hotová směs neunikala.
•• Česnek, badyán nebo anýz zpracovávejte vždy společně s jinými surovinami. Pokud je budete
zpracovávat samostatně, mohlo by dojít k poškození plastových materiálů přístroje.
•• Když budete v minisekáčku zpracovávat česnek, anýz nebo skořici, může dojít k zabarvení
nádobky minisekáčku.
•• Minisekáček nepoužívejte ke zpracování tekutin, jako je ovocná šťáva.
•• Než začnete zpracovávat horké suroviny, vyčkejte, než trochu vychladnou (< 80 °C).
1
Vložte suroviny do nádoby minisekáčku. Dbejte na to, aby nepřesáhly maximální
povolenou hladinu.
2
3
Upevněte nožovou jednotku v nádobě otočením proti směru hodinových ručiček.
4
5
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6
7
Po ukončení práce otočte voličem rychlosti do pozice 0 a vytáhněte přístroj ze zásuvky.
8
Otočte nožovou jednotkou po směru hodinových ručiček a vyjměte ji z minisekáčku.
Minisekáček upevněte na motorovou jednotku otočením ve směru hodinových ručiček.
Správné nasazení je potvrzeno cvaknutím.
Nastavte rychlost, která odpovídá barvě vybraného příslušenství – rychlost 2. Nechte
přístroj běžet 10–30 vteřin, až jsou jednotlivé složky nasekány najemno.
Otočte minisekáčkem proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z motorové
jednotky.
Tip
•• K mletí kávových zrn, pepře, ořechů, bylinek atd. můžete použít minisekáček. Použijte
druhou rychlost po dobu 30 sekund. Nepřekračujte maximální hladinu plnění uvedenou na
minisekáčku.
•• Nejlepších výsledků dosáhnete při přípravě hovězího masa. Používejte chlazené kostky
z hovězího masa (2x2x2 cm). Použijte maximálně 100 g kostek z hovězího masa při rychlosti
P po dobu 5 sekund.
1 Важная информация
Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Опасно!
• Не погружайте блок электродвигателя в воду и не промывайте под струей воды.
Внимание!
• Во время работы прибора запрещается проталкивать продукты в камеру подачи
пальцами или какими-либо предметами (например, лопаткой). Пользуйтесь только
толкателем.
• Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение,
указанное на его нижней панели, соответствует напряжению местной электросети.
• Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать его к таймеру
отключения.
• Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других
деталей.
• В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы
обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а
также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля
или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц,
ответственных за их безопасность.
• Для безопасности детей не позволяйте им играть с прибором.
• Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
• Если продукты налипли на стенки кувшина блендера или чаши, выключите прибор
и отключите его от электросети. Затем снимите продукты со стенок лопаточкой.
• Будьте осторожны во время эксплуатации и очистки дисков, ножевого блока
кухонного комбайна и ножевого блока блендера и мини-измельчителя. Ножевые
блоки и вставки очень острые.
• Не прикасайтесь к ножам, если прибор подключен к электросети. Лезвия очень
острые!
• В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем
извлечь продукты, препятствующие движению лезвий.
Предупреждение
• Не пытайтесь выключить прибор, поворачивая кувшин блендера, чашу или их
крышки. Обязательно выключайте электроприбор, установив переключатель
скорости в положение 0.
• После завершения работы отключайте прибор от розетки электросети.
• Обязательно отключите прибор от электросети, прежде чем работать с
внутренней емкостью кувшина блендера рукой или каким-либо предметом
(например, лопаткой).
• Прежде чем снять крышку с чаши или кувшина, дождитесь полной остановки
движущихся деталей.
• Не заполняйте чашу или кувшин блендера выше отметки максимального уровня.
• Перед первым применением прибора тщательно промойте все детали, которые
будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
• Перед извлечением, очисткой и заменой аксессуаров выключите прибор и
отключите его от розетки электросети.
•
Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других
производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании
таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
• Прибор предназначен только для домашнего использования.
• Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должны
превышать значения, указанные в данном руководстве пользователя.
• Перед измельчением дайте горячим ингредиентам остыть (< 80 °C).
• Всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой
следующей порции продуктов.
• Некоторые ингредиенты могут вызвать изменение цвета поверхности деталей.
Это не оказывает на детали отрицательного эффекта. Обычно со временем цвет
восстанавливается.
Примечание
• Уровень шума = 83 дБ [А]
•
•
•
mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv, polévek,
míchaných nápojů nebo koktejlů,
míchání jemných směsí, například těsta na palačinky,
mixování vařených potravin, například pro přípravu kojenecké stravy,
Poznámka
••
••
••
••
••
••
••
••
••
1
2
Na rukojeť nádoby mixéru nevyvíjejte přílišný tlak.
Za provozu nikdy neotevírejte víko a nedávejte do nádoby ruce ani žádné předměty.
Než připevníte nožovou jednotku k nádobě mixéru, vždy na ni připevněte těsnicí kroužek.
Chcete-li během zpracování přidat tekuté suroviny, nalijte je do nádoby mixéru plnicím
otvorem.
Pevné suroviny před zpracováním nakrájejte na menší kousky.
Pokud chcete připravovat velké množství, zpracovávejte raději menší dávky spíše než velké
množství surovin najednou.
Při mixování polévky používejte vařené suroviny.
Při zpracovávání horkých nebo pěnivých tekutin (například mléka) nedávejte do nádoby více
než litr tekutiny, aby vám během zpracování nevytekla ven.
Jestliže s výsledkem nejste spokojeni, přístroj vypněte a promíchejte obsah stěrkou. Odeberte
část obsahu, aby v přístroji zůstalo menší množství, nebo přidejte trochu tekutiny.
2
3
4
5
6
7
Upevněte mísu na motorovou jednotku otočením ve směru hodinových ručiček. Potom
do mísy vložte šnekovou hřídel.
»» Když mísa zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí.
Upevněte hnětací příslušenství na šnekovou hřídel.
Vložte potraviny do mísy.
Zakryjte mísu víkem a upevněte je otočením ve směru hodinových ručiček.
»» Správné umístění víka je potvrzeno klapnutím. Víko pak drží na rukojeti mísy.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Nastavte rychlost, která odpovídá barvě vybraného příslušenství – rychlost 1.
• Podle typu receptu postupně nalévejte tekuté složky do plnicí trubice zapnutého
přístroje.
Po ukončení práce otočte voličem rychlosti do pozice 0 a vytáhněte přístroj ze zásuvky.
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации
электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе
отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и
здоровья человека.
2 Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми
преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на
сайте www.philips.com/welcome.
Данный прибор оснащен встроенной системой защиты. Включение прибора возможно
только после правильной установки на блоке электродвигателя следующих деталей:
• чаши кухонного комбайна и ее крышки;
• чаши кувшина блендера и ее крышки;
• мини-измельчителя.
Если перечисленные детали установлены должным образом, встроенная система
защиты будет разблокирована.
Рецепты см. на веб-сайте www.philips.com/kitchen
Ножевой блок
Nasaďte na nádobu víko a otočením po směru hodinových ručiček je upevněte.
Перед включением прибора убедитесь, что сборка выполнена, как указано на рис. 2.
Ножевой блок используется для измельчения, смешивания и приготовления
однородных масс.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Nastavte rychlost, která odpovídá barvě vybraného příslušenství – rychlost 2.
Po ukončení práce otočte voličem rychlosti do pozice 0 a vytáhněte přístroj ze zásuvky.
Внимание
•• Не пользуйтесь ножевым блоком для измельчения твердых ингредиентов, таких как
кофейные зерна, куркума, мускатный орех и кубики льда. Нож может затупиться.
Tip
•• Jak odstranit suroviny, které se přichytí na stěny nádoby mixéru? 1. Vypněte přístroj a odpojte
jej ze sítě. 2. Otevřete víko a pomocí stěrky odstraňte suroviny ze stěny nádoby. 3. Dbejte na
to, aby stěrka byla vždy alespoň 2 cm daleko od ostří nožů.
6 Čištění a skladování
1
2
Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
3
Přístroj uchovávejte na suchém místě.
Ostatní části umyjte horkou vodou (<60 ºC) s trochou mycího prostředku nebo
v myčce.
Rychlé čištění
•• При измельчении сыров или шоколада (твердых) не используйте прибор в течение
долгого времени. В противном случае ингредиенты могут слишком сильно нагреться,
расплавиться и сбиться комками.
•• Нарежьте крупные продукты на кусочки размером приблизительно 3 x 3 x 3 см.
1
1
Do mísy robota nebo nádoby mixéru nalijte vlažnou vodu (nejvýše půl litru) s přísadou
vhodného mycího prostředku.
2
3
4
5
Na nádobu nasaďte víko a otočením po směru hodinových ručiček je upevněte.
Otočte voličem rychlosti do pozice P a vyčkejte, dokud nádoba nebude čistá.
Nechte přístroj běžet nejméně 30 vteřin, dokud se mísa robota nebo nádoba nevyčistí.
Sejměte nádobu mixéru nebo mísu robota a opláchněte ji čistou vodou.
7 Záruka a servis
Pokud dochází k potížím, potřebujete servis nebo informace, přejděte na adresu www.philips.com/
support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.Telefonní číslo
je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky
společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на блоке
электродвигателя, затем установите в чашу вал.
»» При правильной установке чаши прозвучит щелчок.
2
3
4
5
Извлеките ножевой блок из защитного футляра.
Установите ножевой блок на вал.
Поместите ингредиенты в чашу.
Накройте чашу крышкой, затем поверните крышку по часовой стрелке для
фиксации.
»» Если крышка собрана верно, прозвучит щелчок, и крышка будет надежно
прикреплена к ручке чаши.
6
7
8
9
Установите толкатель в камеру подачи.
Подключите сетевую вилку к источнику питания.
Выберите режим скорости, соответствующий цвету насадки — режим скорости 1.
После использования установите переключатель скорости в положение 0, затем
отключите прибор от электросети.
Chcete-li si čištění mísy robota a nádoby mixéru usnadnit, postupujte podle následujících
pokynů.
•• Před čištěním v nádobě ponechejte nožovou jednotku.
Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на блоке
электродвигателя, затем установите в чашу вал.
»» При правильной установке чаши прозвучит щелчок.
2
3
Установите диск на вал.
Накройте чашу крышкой, затем поверните крышку по часовой стрелке для фиксации.
»» Если крышка собрана верно, прозвучит щелчок, и крышка будет надежно
прикреплена к ручке чаши.
4
Опустите ингредиенты в камеру подачи с помощью толкателя. Для получения
наилучших результатов заполняйте камеру подачи равномерно. Если вам
необходимо обработать большое количество продуктов, разделите их на
небольшие порции и освобождайте чашу после обработки каждой порции.
Подключите сетевую вилку к источнику питания.
Время приготовления, максимальный объем и значения скорости для разных
ингредиентов см. в таблице 1. Выберите режим скорости, соответствующий цвету насадки.
После использования установите переключатель скорости в положение 0, затем
отключите прибор от электросети.
5
6
7
Совет
•• Во время измельчения лука несколько раз поверните переключатель скорости в
положение P, чтобы предотвратить слишком сильное измельчение.
•• Как удалить продукты, налипшие на нож или внутреннюю поверхность чаши? 1.
Выключите прибор и отключите его от электросети. 2. Снимите с чаши крышку. 3. С
помощью лопатки очистите прилипшие продукты с лезвия ножа или со стенок чаши.
Насадка для теста
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 3.
Насадка для теста используется для замешивания дрожжевого теста для хлеба и
пиццы. Объем жидкости для теста следует подбирать в соответствии с уровнем
влажности и температурой.
1 Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на блоке
электродвигателя, затем установите в чашу вал.
»» При правильной установке чаши прозвучит щелчок.
2
3
4
5
6
7
Установите насадку для теста на вал.
Поместите ингредиенты в чашу.
Накройте чашу крышкой, затем поверните крышку по часовой стрелке для
фиксации.
»» Если крышка собрана верно, прозвучит щелчок, и крышка будет надежно
прикреплена к ручке чаши.
Подключите сетевую вилку к источнику питания.
Выберите режим скорости, соответствующий цвету насадки — режим скорости 1.
• В зависимости от рецепта налейте жидкий ингредиент в камеру подачи,
когда прибор включен.
После использования установите переключатель скорости в положение 0, затем
отключите прибор от электросети.
1 Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-l pentru
consultare ulterioară.
Pericol
Nu introduceţi blocul motor în apă şi nici nu îl clătiţi la robinet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi niciodată degetele sau un obiect (de exemplu o spatulă) pentru a împinge
ingredientele în tubul de alimentar în timp ce aparatul funcţionează. Utilizaţi numai
elementul de împingere.
Înainte de a conecta aparatul la alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea indicată în partea
inferioară a aparatului corespunde tensiunii de alimentare locale.
Nu conectaţi niciodată acest aparat la un întrerupător comandat de un ceas electronic
pentru a evita situaţiile periculoase.
În cazul în care cablul de alimentare, ştecherul sau alte componente sunt deteriorate, nu
utilizaţi aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de
un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a
evita pericolele.
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi
fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului
de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Pentru siguranţa lor, nu le permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
Dacă alimentele se lipesc de peretele vasului blenderului sau al bolului, opriţi aparatul şi
scoateţi-l din priză. Apoi utilizaţi o spatulă pentru a îndepărta alimentele de pe perete.
Fiţi atenţi atunci când manevraţi sau curăţaţi discurile, blocul tăietor al robotului de
bucătărie şi blocul tăietor al blenderului şi al tocătorului fin. Blocurile tăietoare şi
accesoriile sunt foarte ascuţite.
Nu atingeţi lamele cuţitului, în special atunci când aparatul este în funcţiune. Lamele
cuţitului sunt foarte ascuţite.
Dacă lamele cuţitului se blochează, scoateţi ştecherul din priză înainte de a îndepărta
ingredientele care blochează lamele.
•
Перед включением убедитесь, что сборка произведена согласно рис. 6.
Precauţie
Внимание
•• Не используйте мини-измельчитель для измельчения твердых продуктов, таких как
мускатные орехи, кусковой сахар и кубики льда.
•• Запрещается пользоваться измельчителем дольше 30 секунд без перерыва.
•• Чтобы предотвратить протекание, перед присоединением ножевого блока к миниизмельчителю устанавливайте на ножевой блок уплотнительное кольцо.
•• Гвоздику, бадьян и анис всегда измельчайте вместе. Если их измельчать отдельно, эти
ингредиенты могут повредить пластиковые детали прибора.
•• Стакан мини-измельчителя может поменять цвет при обработке некоторых продуктов,
таких как гвоздика, анис и корица.
•• Запрещается использовать мини-измельчитель для обработки жидкостей, например
фруктовых соков.
•• Перед измельчением дайте горячим ингредиентам остыть (< 80 °C).
1
2
3
4
5
8
Поместите ингредиенты в стакан мини-измельчителя, не превышая отметки
максимального уровня.
Поворачивайте ножевой блок, установленный на стакан мини-измельчителя,
против часовой стрелки до фиксации.
Поворачивайте мини-измельчитель, установленный на блоке электродвигателя, по
часовой стрелке до щелчка.
Подключите сетевую вилку к источнику питания.
Выберите режим скорости, соответствующий цвету насадки — режим скорости 2.
Включите прибор на 10—30 секунд до необходимого измельчения продуктов.
После использования установите переключатель скорости в положение 0, затем
отключите прибор от электросети.
Поверните мини-измельчитель против часовой стрелки, чтобы снять его с блока
электродвигателя.
Поверните ножевой блок по часовой стрелке, чтобы снять его со стакана миниизмельчителя.
Совет
•• Мини-измельчитель можно использовать для перемалывания кофейных зерен, перца
горошком, орехов и трав. Установите скорость 2 и обрабатывайте ингредиенты в течение
30 секунд. Не заполняйте мини-измельчитель выше отметки максимального уровня.
•• Для наилучших результатов при приготовлении фарша из говядины используйте
нарезанное кубиками мясо, охлажденное в холодильнике (2x2x2 cm). Обрабатывайте
не более 100 г нарезанной кубиками говядины на скорости P в течение 5 секунд.
5 Блендер
Перед включением прибора убедитесь, что сборка выполнена, как указано на рис. 7.
Блендер предназначен для:
• перемешивания жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки,
супы, напитки, коктейли;
• перемешивания мягких продуктов, таких как тесто для оладьев;
• доведения до консистенции пюре, например, при приготовлении детского питания.
Примечание
•• Не нажимайте слишком сильно на ручку кувшина блендера.
•• Во время работы блендера запрещается открывать крышку и помещать в кувшин руку
или любые предметы.
•• Перед подсоединением ножевого блока к кувшину блендера обязательно
устанавливайте на ножевой блок уплотнительное кольцо.
•• Чтобы в процессе обработки продуктов добавить жидкие ингредиенты, наливайте их в
кувшин блендера через загрузочное отверстие.
•• Перед обработкой твердых ингредиентов нарежьте их на небольшие кусочки.
•• Если вам требуется переработать большой объем продуктов, разделите его на
небольшие порции, а не старайтесь переработать все продукты за один прием.
•• При приготовлении супов используйте уже сваренные ингредиенты.
•• Чтобы предотвратить проливание, при обработке горячих жидкостей или жидкостей,
образующих пену (например, молока), не наливайте в кувшин блендера более 1 л жидкости.
•• Если вы не удовлетворены результатом обработки ингредиентов, выключите прибор
и перемешайте ингредиенты лопаткой. Извлеките часть содержимого для обработки
меньшей порции или добавьте немного жидкости.
1
2
Поверните ножевой блок на кувшине блендера.
Установите кувшин блендера на блок электродвигателя и поверните по часовой
стрелке для фиксации.
»» При правильной установке кувшина прозвучит щелчок.
3
Поместите ингредиенты в кувшин блендера, не превышая отметки максимального
уровня.
Установите крышку на кувшин блендера и поверните по часовой стрелке для
фиксации.
Подключите сетевую вилку к источнику питания.
Выберите режим скорости, соответствующий цвету насадки — режим скорости 2.
После использования установите переключатель скорости в положение 0, затем
отключите прибор от электросети.
4
5
6
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 Очистка и хранение
Внимание
•• Перед очисткой прибора отключите его от электросети.
•• Убедитесь, что лезвия ножей, дисков и вставок не касаются твердых предметов. В
противном случае это может привести к затуплению лезвий.
•• Режущие края очень острые. Будьте осторожны при очистке.
1
2
3
Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.
Очистите остальные детали горячей водой (< 60 ºC) с добавлением моющего
средства или в посудомоечной машине.
Храните прибор в сухом месте.
Быстрая очистка
•
•• При очистке чаши кухонного комбайна убедитесь, что лезвие находится в чаше.
1
2
3
4
5
Налейте в чашу кухонного комбайна или в кувшин блендера теплую воду (не
более 0,5 л) и немного моющего средства.
Накройте чашу кухонного комбайна или кувшин блендера крышкой и поверните
ее по часовой стрелке для фиксации.
Устанавливайте переключатель скорости в положение P, пока чаша или кувшин не
станут чистыми.
Не отключайте прибор по крайней мере 30 секунд или до полной очистки чаши
кухонного комбайна или кувшина блендера.
Снимите кувшин блендера или чашу кухонного комбайна и промойте чистой
водой.
7 Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или необходимости в обслуживании прибора или
получении информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или обратитесь
в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в
гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips,
обратитесь по месту приобретения изделия.
Nivel de zgomot = 83 dB [A]
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice
(EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest
manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Reciclarea
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta înseamnă că produsul face
obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că alegeţi discul dorit din cele de mai jos şi asamblaţi conform
Fig. 4 şi Fig. 5:
•
•
•
•
•
Disc de emulsifiere
Disc de feliere/radere reversibil (fin)
Disc de feliere/radere reversibil (grunjos)
Disc pentru cartofi prăjiţi
Disc de granulare
Precauţie
•• Manevraţi cu atenţie lama de feliere a discului. Are o margine tăioasă foarte ascuţită.
•• Nu utilizaţi niciodată discul pentru a procesa ingrediente tari, precum cuburi de gheaţă.
•• Nu exercitaţi o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsaţi
ingredientele în tubul de alimentare.
1
Răsuciţi bolul în sens orar pentru a-l fixa pe blocul motor şi apoi puneţi axul în bol.
»» Atunci când bolul se fixează corect, auziţi un clic.
2
3
Puneţi discul pe ax.
4
Puneţi ingredientele în tubul de alimentare cu elementul de împingere. Pentru rezultate
optime, umpleţi complet tubul de alimentare. Când trebuie să preparaţi o cantitate
mare de ingrediente, preparaţi pe rând cantităţi mici şi goliţi bolul frecvent.
5
6
Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
7
După utilizare, rotiţi selectorul de viteză în poziţia 0 şi apoi scoateţi aparatul din priză.
Puneţi capacul pe bol şi apoi răsuciţi capacul în sens orar pentru a-l fixa.
»» Atunci când capacul se asamblează corect, auziţi un clic, iar capacul se fixează pe
mânerului bolului.
Verificaţi intervalul de preparare, cantitatea maximă şi setarea de viteză necesare pentru
ingrediente în Tabelul 1. Selectaţi viteza care se potriveşte cu culoarea accesoriului.
4 Tocător fin
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 6.
Precauţie
•• Nu utilizaţi tocătorul fin pentru a toca ingrediente tari, precum nucşoară, zahăr candel sau
cuburi de gheaţă.
•• Nu utilizaţi niciodată tocătorul fin mai mult de 30 de secunde neîntrerupt.
•• Asamblaţi inelul de etanşare pe blocul tăietor înainte de a ataşa blocul tăietor pe tocătorul fin
pentru a evita scurgerile.
•• Procesaţi întotdeauna cuişoarele, anasonul-stea şi anasonul obişnuit împreună. Dacă sunt
procesate separat, aceste ingrediente pot ataca materialele plastice ale aparatului.
•• Este posibil ca bolul tocătorului fin să se decoloreze atunci când utilizaţi râşniţa pentru a
procesa ingrediente, precum cuişoare, anason şi scorţişoară.
•• Nu utilizaţi tocătorul fin pentru a procesa lichide, precum sucuri de fructe.
•• Lăsaţi ingredientele fierbinţi să se răcească (< 80ºC) înainte de a le procesa.
1
2
Puneţi ingredientele în bolul tocătorului fin până la nivelul maxim indicat.
3
4
5
Răsuciţi tocătorul fin în sens orar pe blocul motor până când auziţi un clic.
6
7
8
După utilizare, răsuciţi selectorul de viteză în poziţia 0 şi apoi scoateţi aparatul din priză.
Răsuciţi blocul tăietor în sens antiorar pe bolul tocătorului fin până când se fixează
corespunzător.
Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
Selectaţi viteza care se potriveşte cu culoarea accesoriului - viteza 2. Lăsaţi-l să
funcţioneze timp de aproximativ 10-30 de secunde până când ingredientele sunt
suficient de fine.
Răsuciţi tocătorul fin în sens antiorar pentru a-l scoate de pe blocul motor.
Răsuciţi blocul tăietor în sens orar pentru a-l scoate de pe bolul tăietorului fin.
Sugestie
•• Puteţi utiliza tocătorul fin pentru a măcina boabe de cafea, de piper, nuci, condimente uscate
etc. Utilizaţi viteza 2 şi procesaţi timp de 30 de secunde. Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe
tocătorul fin.
•• Pentru cele mai bune rezultate de procesare a cărnii de vită, utilizaţi cuburi de vită congelate
(2x2x2 cm). Utilizaţi maxim 100 g de cuburi de vită la viteza P timp de 5 sec.
5Blender
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 7.
Blenderul este proiectat pentru:
•
Niciodată nu evacuaţi produsul împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informaţi despre
regulamentele locale referitoare la colectarea separată a produselor electrice şi electronice.
Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial
negative asupra mediului şi a sănătăţii umane.
2 Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa
oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Acest aparat este echipat cu un dispozitiv de siguranţă încorporat. Puteţi porni aparatul
numai după ce asamblaţi corect următoarele componente pe blocul motor:
• bolul robotului de bucătărie şi capacul acestuia sau
• vasul blenderului şi capacul acestuia sau
• tocătorul fin.
Dacă aceste componente sunt asamblate corect, dispozitivul de siguranţă încorporat este
deblocat.
Pentru reţete, accesaţi www.philips.com/kitchen
3 Robot de bucătărie
Bloc tăietor
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 2.
Puteţi utiliza blocul tăietor pentru a toca, a mixa, a amesteca sau a pasa ingredientele.
Precauţie
•• Nu utilizaţi blocul tăietor pentru a toca ingrediente tari, de tipul boabelor de cafea,
tumericului, nucşoarei şi cuburilor de gheaţă, deoarece astfel puteţi toci lama.
•
•
Amestecarea lichidelor, precum lactate, sosuri, sucuri de fructe, supe, cocktail-uri şi
shake-uri,
Amestecarea ingredientelor moi, precum aluatul de clătite,
Pasarea ingredientelor preparate, precum hrana pentru bebeluşi.
Notă
•• Nu exercitaţi o presiune prea mare asupra mânerului vasului blenderului.
•• Nu deschideţi niciodată capacul pentru a introduce mâna sau orice obiect în vas în timpul
funcţionării blenderului.
•• Asamblaţi întotdeauna inelul de etanşare pe blocul tăietor înainte de a ataşa blocul tăietor la
vasul blenderului.
•• Pentru a turna ingrediente lichide în timpul procesării, turnaţi-le în vasul blenderului prin
orificiul de alimentare.
•• Tăiaţi în prealabil ingredientele solide în bucăţi mici înainte de a le procesa.
•• Dacă doriţi să preparaţi o cantitate mare, procesaţi pe rând cantităţi mici în loc să introduceţi
o cantitate mare o dată.
•• Utilizaţi ingrediente preparate când pasaţi o supă.
•• Pentru a evita vărsarea: Atunci când procesaţi un lichid care este fierbinte sau care face spumă
(de exemplu lapte), nu puneţi mai mult de 1 litru de lichid în vasul blenderului.
•• Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultat, opriţi aparatul şi amestecaţi ingredientele cu o spatulă.
Îndepărtaţi o parte din conţinut pentru a procesa o cantitate mai mică sau adăugaţi nişte
lichid.
1
2
Răsuciţi blocul tăietor pe vasul blenderului.
3
4
5
6
7
Puneţi ingredientele în vasul blenderului până la nivelul maxim indicat.
Aşezaţi vasul blenderului pe blocul motor şi răsuciţi-l în sens antiorar pentru a-l fixa.
»» Atunci când vasul se fixează corect, auziţi un clic.
Puneţi capacul pe vasul blenderului şi apoi răsuciţi-l în sens orar pentru a-l fixa.
Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
Selectaţi viteza care se potriveşte cu culoarea accesoriului - viteza 2.
După utilizare, răsuciţi selectorul de viteză în poziţia 0 şi scoateţi aparatul din priză.
Sugestie
Notă
•• Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze un timp prea îndelungat atunci când tocaţi brânză (tare) sau
ciocolată. În caz contrar, aceste ingrediente se înfierbântă prea tare, încep să se topească şi
devin pline de cocoloaşe.
•• Tăiaţi în prealabil bucăţile mari de alimente în bucăţi de aprox. 3 x 3 x 3 cm.
1
Răsuciţi bolul în sens orar pentru a-l fixa pe blocul motor şi apoi puneţi axul în bol.
»» Atunci când bolul se fixează corect, auziţi un clic.
2
3
4
5
Scoateţi blocul tăietor din capacul protector.
6
7
8
9
Для более удобной очистки чаши кухонного комбайна и кувшина блендера выполните
следующие шаги.
Примечание
Nu opriţi niciodată aparatul răsucind vasul blenderului, bolul sau capacele acestora.
Opriţi întotdeauna aparatul răsucind selectorul de viteză în poziţia 0.
Scoateţi aparatul din priză imediat după utilizare.
Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce degetele sau vreun obiect (de
exemplu o spatulă) în vasul blenderului.
Aşteptaţi până când componentele mobile se opresc, înainte de a scoate bolul sau
vasul.
Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe vas sau pe bol.
Curăţaţi foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza
aparatul pentru prima oară.
Înainte de a demonta, curăţa sau schimba accesoriile, opriţi aparatul şi scoateţi-l din
priză.
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau
nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizaţi aceste accesorii sau componente,
garanţia se anulează.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Nu depăşiţi cantităţile şi timpul de preparare indicate în manualul de utilizare.
Lăsaţi ingredientele fierbinţi să se răcească (< 80ºC) înainte de a le procesa.
Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare şarjă pe
care o procesaţi.
Anumite ingrediente pot provoca decolorarea suprafeţei componentelor. Aceasta nu
are un efect negativ asupra componentelor. Decolorările dispar de obicei după un
anumit timp.
Notă
Совет
•• Как удалить продукты, налипшие на стенки кувшина блендера? 1. Выключите прибор
и отключите его от электросети. 2. Откройте крышку и очистите налипшие продукты
со стенок кувшина с помощью лопатки. 3. Расстояние от лезвия до лопатки должно
составлять не менее 2 см.
Discuri
Avertisment
4 Мини-измельчитель
Примечание
Výstraha
•• Než se budete přístroj čistit, odpojte ho ze zásuvky.
•• Dávejte pozor, aby ostří nožů, disky a nástavce nepřišly do kontaktu s tvrdými předměty.
Mohlo by dojít k jejich otupení.
•• Krájecí plochy jsou velmi ostré. Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
1
Утилизация
Položte nádobu mixéru na motorovou jednotku a otočením po směru hodinových
ručiček ji upevněte.
»» Když nádoba zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí.
4
5
6
7
•• Будьте осторожны при обращении с лезвием для нарезки на диске. Режущий край
лезвия очень острый.
•• Не используйте диски для обработки твердых ингредиентов, таких как кубики льда.
•• При проталкивании ингредиентов в камеру подачи не нажимайте на толкатель слишком
сильно.
7
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного
бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского
Парламента и Совета 2002/96/EC:
Română
•
Внимание
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).
При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве
прибор абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на
сегодня научными данными.
3 Кухонный комбайн
Vložte suroviny do nádoby mixéru. Dbejte na to, aby nepřesáhly maximální povolenou
hladinu.
Прежде чем приступить к работе, выберите подходящий диск из перечисленных ниже
и выполните сборку, как указано на рис. 4 и 5:
• Диск для приготовления эмульсий
• Двусторонний диск для нарезки/шинковки (мелкой)
• Двусторонний диск для нарезки/шинковки (крупной)
• Диск для картофеля фри
• Диск для измельчения
6
Našroubujte nožovou jednotku do nádoby mixéru.
3
Диски
Электромагнитные поля (ЭМП)
Mixér je vhodný pro:
Poznámka
Для зручнішого чищення чаші кухонного комбайна та глека блендера виконайте дії,
описані нижче.
Налийте в чашу кухонного комбайна або глек блендера теплої води (не більше
0,5 л) та трохи миючого засобу.
1
Poznámka
Hnětací příslušenství
1
•• Při manipulaci s ostřím disku na krájení dbejte zvýšené opatrnosti. Má velice ostré čepele.
•• Disk nikdy nepoužívejte na zpracování tvrdých surovin, například ledových kostek.
•• Při vtlačování surovin do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak.
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 2.
Швидке чищення
Примітка
Výstraha
3 Kuchyňský robot
Порада
•• Щоб видалити продукти, які прилипають до глека блендера, виконайте дії, описані
нижче. 1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі. 2. Відкрийте кришку та
лопаткою видаліть продукти зі стінок. 3. Тримайте лопатку на відстані щонайменше 2 см
від ріжучого блока.
Emulgační disk
Disk na krájení / strouhání se zpětným chodem (jemné)
Disk na krájení / strouhání se zpětným chodem (hrubé)
Disk na výrobu hranolků
Disk pro drcení
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 7.
Накрийте глек кришкою і поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
Виберіть швидкість, яка відповідає кольору аксесуара, – швидкість 2.
•
•
•
•
•
5 Mixér
Покладіть продукти в глек блендера, не перевищуючи позначки максимального рівня.
Під'єднайте штекер до мережі.
Než začnete, zkontrolujte, zda jste vybrali správný disk a sestavte jej podle obr. 4 a 5.
Recyklace
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné
recyklovat.
Русский
Disky
Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
Поверніть міні-подрібнювач проти годинникової стрілки, щоб зняти його з блока
двигуна.
Вийміть ріжучий блок із захисного чохла.
Порада
1
Проштовхуйте продукти в отвір для подачі штовхачем. Для отримання кращих
результатів заповнюйте отвір для подачі рівномірно. Обробляючи велику кількість
продуктів, подавайте їх малими порціями і щоразу спорожнюйте чашу.
Перед початком використання перевірте, чи пристрій зібрано відповідно до мал. 6.
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і
використовувати повторно.
Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище
та здоров'я людей.
Накрийте чашу кришкою і поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
»» У разі належного встановлення кришки чути клацання і вона фіксується на
ручці чаші.
4 Міні-подрібнювач
8
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на
цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:
Диск для приготування емульсій
Поворотний диск для нарізання/натирання (дрібного)
Поворотний диск для нарізання/натирання (грубого)
Диск для картоплі фрі
Диск для подрібнення
1 Důležité informace
•
Увага!
•
Čeština
Диски
Puneţi blocul tăietor pe ax.
Puneţi ingredientele în bol.
Puneţi capacul pe bol şi apoi răsuciţi capacul în sens orar pentru a-l fixa.
»» Atunci când capacul se asamblează corect, auziţi un clic, iar capacul se fixează pe
mânerului bolului.
Puneţi elementul de împingere în tubul de alimentare.
Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
Selectaţi viteza care se potriveşte cu culoarea accesoriului - viteza 1.
După utilizare, răsuciţi selectorul de viteză în poziţia 0 şi apoi scoateţi aparatul din priză.
Sugestie
•• Dacă tocaţi ceapă, răsuciţi de câteva ori selectorul de viteză în poziţia P pentru a evita tocarea
prea fină a cepei.
•• Cum se îndepărtează alimentele care se lipesc pe lama cuţitului sau pe partea interioară a
bolului? 1. Opriţi aparatul şi apoi scoateţi-l din priză. 2. Luaţi capacul de pe bol. 3. Îndepărtaţi
ingredientele de pe lama cuţitului sau de pe marginea bolului cu ajutorul unei spatule.
•• Cum se îndepărtează ingredientele care se lipesc de marginea vasului blenderului? 1. Opriţi
aparatul şi apoi scoateţi-l din priză. 2. Deschideţi capacul şi apoi dezlipiţi ingredientele de pe
marginea bolului cu o spatulă. 3. Ţineţi spatula la o distanţă de cel puţin 2 cm de lama cuţitului.
6 Curăţarea şi depozitarea
Precauţie
•• Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l din priză.
•• Asiguraţi-vă că marginile tăioase ale lamelor cuţitului, discurile şi accesoriile nu vin în contact
cu obiecte dure. Aceasta poate provoca tocirea lamei cuţitului.
•• Marginile tăioase sunt ascuţite. Curăţaţi cu atenţie.
1
2
Curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă.
3
Depozitaţi produsul într-un loc uscat.
Curăţaţi celelalte componente în apă fierbinte (< 60ºC) cu puţin detergent lichid sau în
maşina de spălat vase.
Curăţare rapidă
Puteţi urma paşii de mai jos pentru a curăţa mai uşor bolul robotului de bucătărie şi vasul
blenderului.
Notă
•• Asiguraţi-vă că lama cuţitului este asamblată în bol în cazul în care curăţaţi bolul robotului de
bucătărie.
1
Turnaţi apă călduţă (nu mai mult de 0,5 litri) şi puţin detergent lichid în bolul robotului
de bucătărie sau în vasul blenderului.
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că asamblaţi în conformitate cu Fig. 3.
2
Puteţi utiliza accesoriul de frământare pentru a frământa aluaturi dospite pentru pâine şi
pizza. Trebuie să ajustaţi cantitatea de lichid, pentru a forma aluatul, în funcţie de condiţiile de
umiditate şi temperatură.
Aşezaţi capacul pe bolul robotului de bucătărie sau pe vasul blenderului şi apoi răsuciţi-l
în sens orar pentru a-l fixa.
3
4
Răsuciţi selectorul de viteză în poziţia P până când bolul sau vasul sunt curate.
5
Detaşaţi vasul blenderului sau bolul robotului de bucătărie şi clătiţi-l cu apă curată.
Accesoriu de frământare
1
Răsuciţi bolul în sens orar pentru a-l fixa pe blocul motor şi apoi puneţi axul în bol.
»» Atunci când bolul se fixează corect, auziţi un clic.
2
3
4
Puneţi accesoriul de frământare pe ax.
5
6
Conectaţi ştecherul la sursa de alimentare.
7
După utilizare, răsuciţi selectorul de viteză în poziţia 0 şi apoi scoateţi aparatul din priză.
Puneţi ingredientele în bol.
Puneţi capacul pe bol şi apoi răsuciţi capacul în sens orar pentru a-l fixa.
»» Atunci când capacul se asamblează corect, auziţi un clic, iar capacul se fixează pe
mânerului bolului.
Selectaţi viteza care se potriveşte cu culoarea accesoriului - viteza 1.
• În funcţie de reţetă, turnaţi ingredientul lichid în tubul de alimentare în timp ce
dispozitivul este pornit.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 30 de secunde sau până când bolul robotului de
bucătărie sau vasul blenderului sunt curate.
7 Garanţie şi service
Dacă aveţi o problemă, aveţi nevoie de service sau aveţi nevoie de informaţii, consultaţi www.
philips.com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Philips din ţara dvs. Numărul
de telefon se află în certificatul de garanţie internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun
centru de asistenţă pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
Slovenščina
1 Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
Nevarnost
•
Motorne enote ne potapljajte v vodo, niti je ne spirajte pod tekočo vodo.
Pred začetkom med temi ploščami izberite ustrezno in jo namestite, kot je prikazano na slikah
4 in 5:
•
•
•
•
•
Opozorilo
•
Ko aparat deluje, sestavin v kanal za polnjenje ne potiskajte s prsti ali kakšnim
predmetom (na primer z lopatico). Za to lahko uporabljate samo potiskalo.
Preden aparat priključite na napajanje, preverite, ali na dnu aparata navedena napetost
ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalo, da ne povzročite nevarnosti.
Če so napajalni kabel, vtič ali drugi deli poškodovani, aparata ne uporabljajte.
Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni
servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri
uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otrokom zaradi varnosti ne dovolite, da bi se igrali z aparatom.
Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
Če se hrana prime stene mešalnika, vrča ali posode, aparat izklopite in izključite z
napajanja. Nato z lopatico odstranite hrano s stene.
Pri uporabi ali čiščenju plošč, rezilne enote multipraktika, rezilne enote mešalnika in mini
sekljalnika bodite previdni. Rezilne enote in nastavki so zelo ostri.
Ne dotikajte se rezil, predvsem, ko je aparat priključen na električno omrežje. Rezila so
zelo ostra.
Če se rezila zataknejo, aparat izključite iz električnega omrežja in šele nato odstranite
hrano, ki jih ovira.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozor
•
Aparata ne izklapljajte tako, da obrnete posodo mešalnika, posodo ali njuna pokrova.
Aparat vedno izklopite tako, da izbirnik hitrosti obrnete na 0.
Po uporabi aparat takoj izključite iz električnega omrežja.
Preden v posodo mešalnika sežete s prsti ali predmetom (na primer z lopatico), aparat
izključite z napajanja.
Preden odstranite pokrov posode, počakajte, da se premični deli ustavijo.
Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na vrču ali posodi.
Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano.
Preden odstranite, očistite ali zamenjate nastavke, aparat izklopite in izključite z
napajanja.
Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne
priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
Ne prekoračite količin in časov obdelave, ki so navedeni v uporabniškem priročniku.
Preden začnete z obdelavo vročih sestavin, naj se ohladijo (< 80 ºC).
Po posamezni obdelavi počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.
Določene sestavine lahko povzročijo razbarvanje površine nastavkov. To nima
negativnega učinka na nastavke. Razbarvanost ponavadi po določenem času izgine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opomba
•
Raven hrupa = 83 dB [A]
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z
aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na
danes veljavne znanstvene dokaze varna.
Recikliranje
Mešalna plošča
Obrnljiva rezalna/strgalna plošča (fino)
Obrnljiva rezalna/strgalna plošča (grobo)
Plošča za ocvrti krompirček
Plošča za granuliranje
Pozor
•• Pri ravnanju z rezilom plošče bodite previdni. Ima zelo oster rob.
•• Plošče ne uporabljajte za obdelovanje trdih sestavin, kot so ledene kocke.
•• Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine.
Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi
2002/96/ES:
1 Dôležité
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na
neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
•
•
1
Posodo obrnite v desno, da jo pritrdite na motorno enoto, in gred postavite v posodo.
»» Ko je posoda pravilno pritrjena, zaslišite klik.
•
2
3
Ploščo postavite na gred.
•
•
4
5
6
7
Na posodo namestite pokrov in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.
»» Ko je pokrov pravilno nameščen, zaslišite klik, pokrov pa je pritrjen na ročaj posode.
Sestavine s potiskalom potisnite v kanal za polnjenje. Za optimalne rezultate kanal za
polnjenje napolnite enakomerno. Večje količine sestavin obdelujte v manjših količinah in
posodo občasno izpraznite.
Napajalni vtič priključite na napajanje.
V tabeli 1 za sestavine preverite čas priprave, največjo količino in zahtevano nastavitev
hitrosti. Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka.
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 in aparat izključite z napajanja.
4 Mini sekljalnik
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 6.
•
•
•
•
•
•
•
Pozor
•• Mini sekljalnika ne uporabljajte za sekljanje trdih sestavin, kot so muškatni orešček, kitajske
sladkorne kocke in ledene kocke.
•• Mini sekljalnika ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 sekund.
•• Preden rezilno enoto pritrdite na mini sekljalnik, nanjo namestite gumijasto tesnilo, da
preprečite puščanje.
•• Klinčke, zvezdasti janež in janež obdelujte skupaj. Če jih obdelujete posebej, lahko te sestavine
poškodujejo plastične dele aparata.
•• Posoda mini sekljalnika se lahko razbarva, če z njim obdelujete sestavine, kot so klinčki, janež
in cimet.
•• Z mini sekljalnikom ne obdelujte tekočin, kot je sadni sok.
•• Preden začnete z obdelavo vročih sestavin, naj se ohladijo (< 80 ºC).
1
2
3
4
5
Sestavine dajte v mini sekljalnik do oznake za najvišjo raven.
6
7
8
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 in aparat izključite z napajanja.
Napajalni vtič priključite na napajanje.
Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka – hitrost 2. Pustite ga delovati 10–30 sekund,
dokler sestavine niso dovolj fino zmešane.
Mini sekljalnik obrnite v levo, da ga snamete z motorne enote.
Rezilno enoto obrnite v desno, da jo snamete s posode mini sekljalnika.
•• Z mini sekljalnikom lahko sekljate kavna zrna, poprova zrna, orehe, zelišča itd. Sestavine pri
hitrosti 2 obdelujte 30 sekund. Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na mini
sekljalniku.
•• Za najboljše rezultate pri obdelavi govedine uporabite ohlajene kocke govedine (2x2x2 cm).
Obdelajte največ 100 g kock govedine, in sicer 5 sekund pri hitrosti P.
Na zatláčanie prísad do dávkovacej trubice počas prevádzky spotrebiča nikdy
nepoužívajte prsty ani iné predmety (napr. varešku). Používajte len príslušný piest.
Kým spotrebič pripojíte k zdroju napájania, uistite sa, že napätie uvedené na jeho
spodnej časti zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie na časový
spínač.
Ak sa napájací kábel, zástrčka alebo iný diel poškodí, spotrebič nepoužívajte.
Poškodený napájací kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné
stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby
nedošlo k nebezpečnej situácii.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí,
pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
Ak sa jedlo prilepí k stene nádoby mixéra alebo misky, spotrebič vypnite a odpojte ho
od siete. Potom pomocou varešky odstráňte jedlo zo steny.
Pri narábaní s diskami, nástavcom s čepeľami kuchynského robota, nástavcom s čepeľami
mixéra a mini nástavcom na sekanie, ako aj pri ich čistení, buďte opatrní. Nástavce s
čepeľami a vložky sú mimoriadne ostré.
Nedotýkajte sa čepelí, najmä keď je zariadenie zapojené do siete. Čepele sú
mimoriadne ostré.
Ak sa čepele zaseknú, najskôr odpojte zariadenie zo siete, a potom uvoľnite suroviny,
ktoré blokujú čepele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič nikdy nevypínajte otáčaním nádoby mixéra, misky alebo ich viek. Spotrebič
vždy vypínajte otočením regulátora rýchlosti do polohy 0.
Hneď po použití zariadenie odpojte.
Skôr, ako do nádoby mixéra vložíte prsty alebo iný predmet (napr. varešku), odpojte
zariadenie od siete.
Počkajte, kým sa pohyblivé časti zastavia, a až potom otvorte veko misky alebo nádoby.
Neprekračujte značku maximálnej úrovne na miske.
Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky súčiastky, ktoré prídu do styku
s potravinami.
Pred odstránením, čistením alebo výmenou príslušenstva vypnite zariadenie a odpojte
ho od siete.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo,
ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky
použijete, záruka stráca platnosť.
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
Neprekračujte množstvá a časy spracovania uvedené v používateľskej príručke.
Prísady nechajte pred spracovaním vychladnúť (< 80 ºC).
Po spracovaní každej dávky nechajte zariadenie vždy vychladnúť na izbovú teplotu.
Niektoré prísady môžu na povrchu dielov vyvolať farebné zmeny. Na diely to však
nemá žiaden nežiaduci vplyv. Farebné zmeny sa zvyčajne časom stratia.
Poznámka
•
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 83 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s
elektromagnetickými poľami (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade
s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v
súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
2 Uvod
Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove
podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.
Ta aparat ima vgrajeno varnostno ključavnico. Aparat lahko vklopite šele, ko so naslednji deli
pravilno nameščeni na motorno enoto:
• posoda multipraktika s pokrovom ali
• posoda mešalnika s pokrovom ali
• mini sekljalnik.
Če so ti deli nameščeni pravilno, se vgrajena varnostna ključavnica odklene.
Za recepte obiščite www.philips.com/kitchen
3 Multipraktik
Rezilna enota
5 Mešalnik
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 7.
Mešalnik je namenjen za:
•
•
•
mešanje tekočin, kot so mlečni izdelki, omake, sadni sokovi, juhe ter mešani in osvežilni
napitki,
mešanje mehkih sestavin, kot je osnova za palačinke,
pasiranje kuhanih sestavin, kot je otroška hrana.
Pozor
•• Z rezilno enoto ne sekljajte trdih sestavin, kot so kavna zrna, kurkuma, muškatni orešček in
ledene kocke, ker se lahko rezilo skrha.
Opomba
2
3
4
5
6
7
8
9
Posodo obrnite v desno, da jo pritrdite na motorno enoto, in gred postavite v posodo.
»» Ko je posoda pravilno pritrjena, zaslišite klik.
Rezilno enoto namestite na gred.
Sestavine dajte v posodo.
Na posodo namestite pokrov in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.
»» Ko je pokrov pravilno nameščen, zaslišite klik, pokrov pa je pritrjen na ročaj posode.
Potiskalo vstavite v kanal za polnjenje.
Napajalni vtič priključite na napajanje.
Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka – hitrost 1.
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 in aparat izključite z napajanja.
•• Ko sekljate čebulo, izbirnik hitrosti nekajkrat obrnite na položaj P, da čebula ni nasekljana
predrobno.
•• Kako lahko odstranim hrano, ki se drži rezila ali notranjosti posode? 1. Aparat izklopite in
izključite z napajanja. 2. Odstranite pokrov posode. 3. Sestavine z lopatico odstranite z rezila ali
s stene posode.
Nastavek za gnetenje
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 3.
Nastavek za gnetenje lahko uporabite za gnetenje kvašenega testa za kruh ali pice. Količino
tekočine za oblikovanje testa prilagodite vlažnosti in temperaturi.
1
Posodo obrnite v desno, da jo pritrdite na motorno enoto, in gred postavite v posodo.
»» Ko je posoda pravilno pritrjena, zaslišite klik.
2
3
4
Nastavek za gnetenje namestite na gred.
7
Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ
č. 2002/96/EC.
•• Ne pritiskajte premočno na ročaj posode mešalnika.
•• Ne odpirajte pokrova in ne segajte z roko ali kakršnimkoli predmetom v posodo, ko mešalnik
deluje.
•• Preden rezilno enoto pritrdite na posodo mešalnika, nanjo namestite gumijasto tesnilo.
•• Tekočine lahko med obdelovanjem dodajate skozi odprtino v posodi mešalnika.
•• Trde sestavine pred obdelavo narežite na manjše koščke.
•• Večje količine sestavin obdelujte v več manjših količinah in ne vseh naenkrat.
•• Pri mešanju juhe uporabite kuhane sestavine.
•• Da preprečite razlivanje: ko obdelujete tekočine, ki so vroče ali se rade penijo (npr. mleko), jih
v posodo mešalnika ne nalijte več kot 1 liter.
•• Če z rezultatom niste zadovoljni, izklopite aparat in sestavine premešajte z lopatico. Odstranite
nekaj sestavin in obdelujte manjšo količino ali pa dodajte nekaj tekočine.
Sestavine dajte v posodo.
Na posodo namestite pokrov in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.
»» Ko je pokrov pravilno nameščen, zaslišite klik, pokrov pa je pritrjen na ročaj posode.
Napajalni vtič priključite na napajanje.
Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka – hitrost 1.
• Glede na recept tekočo sestavino dolijte v kanal za polnjenje, ko je naprava
vklopljena.
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 in aparat izključite z napajanja.
2 Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak
chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na
lokalite www.philips.com/welcome.
1
2
Obrnite rezilno enoto na posodi mešalnika.
3
4
5
6
7
Sestavine dajte v posodo mešalnika do oznake za najvišjo raven.
Posodo mešalnika namestite na motorno enoto in obrnite v desno, da jo pritrdite.
»» Ko je posoda pravilno pritrjena, zaslišite klik.
Pokrov namestite na posodo mešalnika in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.
Napajalni vtič priključite na napajanje.
Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka – hitrost 2.
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 in aparat izključite z napajanja.
Nasvet
•• Kako lahko odstranim sestavine, ki se držijo notranjosti posode mešalnika? 1. Aparat izklopite
in izključite z napajanja. 2. Odprite pokrov in z lopatico odstranite sestavine s sten posode. 3.
Lopatica mora biti vsaj 2 cm oddaljena od rezila.
Tento spotrebič je vybavený vstavanou bezpečnostnou zámkou. Spotrebič je možné zapnúť
až po správnom nasadení nasledujúcich dielov na pohonnú jednotku:
• misky kuchynského robota a jej veka alebo
• nádoby mixéra a jej veka alebo
• mini nástavca na sekanie.
Ak sa tieto súčasti namontujú správne, vstavaná bezpečnostná zámka sa odomkne.
Recepty nájdete na stránke www.philips.com/kitchen
3 Kuchynský robot
Misku otáčaním v smere hodinových ručičiek pripevnite k pohonnej jednotke a potom
do misky vložte hriadeľ.
»» Keď sa miska nasadí správne, zaznie kliknutie.
2
3
Na hriadeľ položte disk.
4
Do dávkovacej trubice podávajte suroviny pomocou piesta. Dávkovaciu trubicu
napĺňajte rovnomerne, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Ak máte spracovať veľké
množstvo surovín, spracujte ho po menších dávkach a po každej dávke vyprázdnite
nádobu.
5
6
7
Na misku umiestnite veko a potom ho upevnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
»» Keď sa veko nasadí správne, zaznie kliknutie a veko sa upevní k rukoväti misky.
Pred používaním poskladajte spotrebič podľa znázornenia na obr. 2.
Nástavec s čepeľami môžete použiť na sekanie, mixovanie a miešanie surovín, ako aj prípravu
pyré.
6 Čiščenje in hramba
Pozor
•• Aparat pred čiščenjem izključite z napajanja.
•• Pazite, da rezilni robovi rezil, plošč in nastavkov ne pridejo v stik s trdimi predmeti. To lahko
skrha rezila.
•• Rezilni robovi so ostri. Pri čiščenju bodite previdni.
1
2
3
Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
Druge dele očistite v vroči vodi (< 60 ºC) z nekaj tekočega čistila ali v pomivalnem
stroju.
Výstraha
•• Aby sa čepeľ nezatupila, nepoužívajte ju na sekanie tvrdých surovín, napr. zrniek kávy, kurkumy,
muškátového orieška ani kociek ľadu.
V tabuľke 1 skontrolujte čas prípravy, maximálne množstvo a nastavenie rýchlosti pre
použité suroviny. Zvoľte rýchlosť zhodujúcu sa s farbou použitého príslušenstva.
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 a spotrebič odpojte od siete.
Pred používaním poskladajte spotrebič podľa znázornenia na obr. 6.
Výstraha
•• Mini nástavec na sekanie nepoužívajte na sekanie tvrdých surovín ako sú muškátový orech,
čínsky kamenný cukor alebo kocky ľadu.
•• Nádobu s mini nástavcom na sekanie môžete nechať pracovať bez prestávky maximálne 30
sekúnd.
•• Pred pripojením čepele k nádobe mixéra nasaďte na mini nástavec na sekanie tesniaci krúžok,
aby nedošlo k pretečeniu.
•• Klinčeky, badyán a aníz vždy spracúvajte spolu. Ak by ste ich spracúvali samostatne, tieto
prísady môžu svojím agresívnym zložením poškodiť plastový materiál, z ktorého je spotrebič
vyrobený.
•• Pohárik mini nástavca na sekanie môže pri použití mlynčeka na spracovanie prísad ako sú
klinčeky, badyán, aníz a škorica zmeniť svoju farbu.
•• Mini nástavec na sekanie nepoužívajte na spracovanie tekutín, ako sú ovocné šťavy.
•• Prísady nechajte pred spracovaním vychladnúť (< 80 ºC).
1
2
Suroviny vkladajte do pohárika mini nástavca na sekanie po značku maximálnej úrovne.
3
4
5
Mini nástavec na sekanie otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezaznie kliknutie.
Nástavec s čepeľami na poháriku mini nástavca na sekanie otáčajte v smere hodinových
ručičiek, kým sa riadne neupevní.
Napájaciu zástrčku pripojte k zdroju napájania.
Zvoľte rýchlosť zhodujúcu sa s farbou príslušenstva - rýchlosť 2. Nechajte ho v činnosti
približne 10-30 sekúnd, kým sa suroviny nerozmixujú dostatočne najemno.
6
7
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 a spotrebič odpojte od siete.
8
Nástavec s čepeľami na poháriku mini nástavca na sekanie otáčajte v smere hodinových
ručičiek, aby ste ho mohli následne sňať.
Mini nástavec na sekanie otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho zložili z
jednotky motora.
•• Pri sekaní (tvrdého) syra alebo čokolády nenechávajte spotrebič v činnosti príliš dlhý čas. V
opačnom prípade sa prísady príliš zohrejú, začnú sa topiť a vytvoria sa hrčky.
•• Najskôr nakrájajte veľké kusy jedla na malé kúsky s rozmermi pribl. 3 x 3 x 3 cm.
1
Misku otáčaním v smere hodinových ručičiek pripevnite k pohonnej jednotke a potom
do misky vložte hriadeľ.
»» Keď sa miska nasadí správne, zaznie kliknutie.
2
3
4
5
Nástavec s čepeľami vyberte z ochranného obalu.
6
7
8
9
Do dávkovacej trubice zasuňte piest.
Aparat hranite na suhem mestu.
Hitro čiščenje
Po naslednjem postopku lahko enostavneje očistite posodi multipraktika in mešalnika.
Opomba
•• Pri čiščenju posode multipraktika zagotovite, da je rezilo nameščeno v posodi.
1
V posodo multipraktika ali posodo mešalnika nalijte mlačno vodo (največ pol litra) in ji
dodajte nekaj tekočega čistila.
2
Na posodo multipraktika ali posodo mešalnika namestite pokrov in ga obrnite v desno,
da ga pritrdite.
3
4
5
Izbirnik hitrosti premaknite na P, dokler posoda ni čista.
Aparat pustite delovati 30 sekund, dokler ni posoda multipraktika ali mešalnika čista.
Odstranite posodo mešalnika ali posodo multipraktika in jo sperite s čisto vodo.
7 Garancija in servis
Če imate težavo, potrebujete servis ali informacije, obiščite spletno stran www.philips.com/
support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonska
številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi ni centra za pomoč
uporabnikom, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
Na hriadeľ nasaďte nástavec s čepeľami.
Do misky vložte suroviny.
Na misku umiestnite veko a potom ho upevnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
»» Keď sa veko nasadí správne, zaznie kliknutie a veko sa upevní k rukoväti misky.
Napájaciu zástrčku pripojte k zdroju napájania.
Zvoľte rýchlosť zhodujúcu sa s farbou príslušenstva - rýchlosť 1.
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 a spotrebič odpojte od siete.
Tip
•• Keď krájate cibuľu, regulátor rýchlosť otočte niekoľkokrát do polohy P, aby ste ju nenakrájali
príliš najemno.
•• Ako odstrániť jedlo, ktoré sa prilepí k čepeli alebo na vnútorné steny misky? 1. Spotrebič
vypnite a odpojte ho od siete. 2. Odmontujte veko misky. 3. Vareškou odstráňte z čepele a zo
stien nádoby prilepené suroviny.
•• Malý nástavec na sekanie môžete používať na sekanie kávových zŕn, zrniek korenia, orechov,
byliniek a pod. Použite rýchlostný stupeň 2 a dĺžku spracovania 30 s. Neprekračujte maximálnu
úroveň vyznačenú v malom nástavci na sekanie.
•• Najlepšie výsledky pri spracovaní hovädzieho mäsa dosiahnete, ak použijete schladené kocky
hovädziny (2x2x2 cm). Použite max. 100 g hovädzích kociek na rýchlostnom stupni P po dobu 5 s.
5 Mixér
•
•
miešanie kvapalín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných džúsov, polievok,
miešaných nápojov a koktailov,
miešanie jemných prísad ako je šľahané cesto na palacinky,
prípravu pyré z uvarených surovín, napr. strava pre bábätká.
Poznámka
•• Netlačte na rukoväť nádoby mixéra príliš veľkou silou.
•• Kým je mixér v činnosti, nikdy neotvárajte veko, aby ste následne do vnútra vložili ruku alebo
iný predmet.
•• Pred pripojením nástavca s čepeľami vždy nasaďte na čepeľ mixéra tesniaci krúžok.
•• Ak chcete do nádoby počas činnosti zariadenia pridať kvapalné suroviny, použite na tento účel
dávkovací otvor.
•• Pevné suroviny pred spracovaním pokrájajte na drobné kúsky.
•• Ak chcete spracovať väčšie množstvo surovín, radšej spracujte niekoľko menších dávok, ako
väčšie množstvo surovín naraz.
•• Pri mixovaní polievky použite varené suroviny.
•• Predchádzanie vyliatiu: Keď spracúvate kvapalinu, ktorá je horúca a má tendenciu vykypieť
(napr. mlieko), do nádoby mixéra nelievajte viac ako 1 liter tejto kvapaliny.
•• Ak nie ste spokojní s výsledkom, spotrebič vypnite a suroviny premiešajte vareškou. Odstráňte
časť obsahu, aby sa spracúvalo menšie množstvo, prípadne pridajte trochu kvapaliny.
1
2
3
4
5
6
7
Otočte nástavec s čepeľami na nádobe mixéra.
Nádobu mixéra nasaďte na pohonnú jednotku a otočte ňou v smere hodinových
ručičiek, aby sa upevnila.
»» Keď sa nádoba nasadí správne, zaznie kliknutie.
Suroviny vkladajte do nádoby mixéra po značku maximálnej úrovne.
Na nádobu mixéra nasaďte veko a potom ním otočte v smere hodinových ručičiek, aby
ste ho upevnili.
Pred používaním poskladajte spotrebič podľa znázornenia na obr. 3.
1
Misku otáčaním v smere hodinových ručičiek pripevnite k pohonnej jednotke a potom
do misky vložte hriadeľ.
»» Keď sa miska nasadí správne, zaznie kliknutie.
2
3
4
Na hriadeľ nasaďte nástavec na miesenie.
5
6
Napájaciu zástrčku pripojte k zdroju napájania.
7
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 a spotrebič odpojte od siete.
Do misky vložte suroviny.
Na misku umiestnite veko a potom ho upevnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
»» Keď sa veko nasadí správne, zaznie kliknutie a veko sa upevní k rukoväti misky.
Zvoľte rýchlosť zhodujúcu sa s farbou príslušenstva - rýchlosť 1.
• V závislosti od konkrétneho receptu vlejte tekuté prísady do dávkovacej trubice,
kým je zariadenie zapnuté.
Oht
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda kraani all.
Hoiatus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi kasutage sõrmi ega mõnda eset (nt spaatlit) koostisainete etteandetorusse
vajutamiseks, kui seade töötab. Kasutage ainult tõukurit.
Enne seadme elektrivõrku ühendamist veenduge, et seadme põhjal märgitud pinge
vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Ohtlike olukordade vältimiseks ärge seda seadet kunagi taimerlülitiga ühendage.
Kui toitejuhe, pistik või muud osad on kahjustunud, ärge seadet kasutage.
Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe
vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud
isikul.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii
kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest
vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
Laste ohutuse tagamiseks ärge laske neil seadmega mängida.
Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
Kui toiduained kleepuvad mikserikannu või nõu seintele, lülitage seade välja ja
eemaldage elektrivõrgust. Seejärel kasutage toiduainete anuma seintelt eemaldamiseks
spaatlit.
Olge sissepandavate ketaste, köögikombaini lõiketera ning kannmikseri ja minilõikuri
lõiketera käsitsemisel ja puhastamisel ettevaatlik. Lõiketera ja sissepandavad terad on
väga teravad.
Kui seade on elektrivõrku ühendatud, ärge terasid puudutage. Terad on väga teravad.
Eemaldage seade elektrivõrgust, kui lõiketerad kiiluvad kinni, ning enne lõiketerade külge
kleepunud ainete ära võtmist.
Ettevaatust
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi lülitage seadet välja mikserikannu, nõud või nende kaant keerates. Lülitage
seade alati välja keerates kiirusevalija asendisse 0.
Lülitage seade otsekohe peale kasutamist välja.
Enne, kui puudutate oma sõrmede või muu esemega (nt spaatel) mikserikannu,
eemaldage seade elektrivõrgust.
Enne nõu või kannu kaane eemaldamist oodake, kuni liikuvad osad on peatunud.
Ärge ületage kannu või nõu peal märgitud maksimaalse koostisainete taseme märget.
Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik toiduainetega
kokkupuutuvad osad puhtaks.
Enne tarvikute eemaldamist, puhastamist või vahetamist lülitage seade välja ja
eemaldage vooluvõrgust.
Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole
eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
Ärge ületage kasutusjuhendis toodud toiduainete koguseid ega töötlemiskestusi.
Enne töötlemist laske kuumadel koostisainetel maha jahtuda (< 80 °C).
Pärast iga portsjoni töötlemist laske seadmel alati toatemperatuurini jahtuda.
Teatud koostisained võivad põhjustada osade pinna värvi luitumist. See ei avalda osade
toimimisele negatiivset mõju. Tavaliselt luitunud värv taastub mõne aja pärast.
Märkus
•
Müratase = 83 dB [A]
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele.
Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on
võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.
Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib tootele
Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:
•• Kým začnete spotrebič čistiť, odpojte ho od siete.
•• Dajte pozor, aby rezné hrany čepelí, diskov a nástavcov neprišli do kontaktu s tvrdými
predmetmi. Mohlo by to spôsobiť otupenie čepele.
•• Rezné hrany sú mimoriadne ostré. Pri čistení buďte opatrní.
1
2
Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
3
Zariadenie skladujte na suchom mieste.
•• Olge ketta viilutusteraga ettevaatlik. Selle serv on väga terav.
•• Ärge kunagi kasutage ketast kõvade koostisainete, nagu näiteks jääkuubikud, töötlemiseks.
•• Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate.
1
Keerake nõud päripäeva, et see mootori külge kinnitada, ja seejärel asetage võll nõusse.
»» Kui nõu on õigesti kinnitatud, kuulete klõpsu.
2
3
Pange ketas võlli külge.
4
Lükake koostisained tõukuri abil etteandetorusse. Parema tulemuse saavutamiseks
täitke sisestamistoru ühtlaselt. Vajadusel töödelda suurt kogust koostisaineid, tehke seda
väikeste koguste kaupa, ning tühjendage kogustevahelisel ajal nõu.
Ak chcete ľahšie umyť kuchynského robota a nádobu mixéra, postupujte podľa uvedených
pokynov.
5
6
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
7
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 ja seejärel eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete hulka. Palun viige ennast kurssi
elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.
See seade on varustatud sisseehitatud turvalukuga. Saate seadme sisse lülitada alles pärast
seda, kui olete järgmised osad korralikult mootori külge paigaldanud:
• köögikombaini nõu ja selle kaas või
• mikserikann ja selle kaas või
• minilõikur.
Kui need osad on korralikult paigaldatud, lukustatakse sisseehitatud turvalukk lahti.
Retsepte leiate aadressilt www.philips.com/kitchen
3 Köögikombain
Lõiketera
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 2.
Saate lõiketera kasutada koostisainete tükeldamiseks, kokkusegamiseks, segustamiseks või
püreestamiseks.
Ettevaatust
•• Ärge kasutage lõiketera liiga kõvade koostisainete, nt kohvioad, kurkum, muskaatpähkel ja
jääkuubikud, tükeldamiseks. See võib lõiketera nüristada.
•• Ärge laske seadmel liiga kaua töötada, kui tükeldate (kõva) juustu või šokolaadi. Vastasel juhul
võivad need koostisained muutuda kuumaks, hakata sulama ja minna tükki.
•• Tükeldage suured toiduained eelnevalt tükkideks, mille suurus on umbes 3 x 3 x 3 cm.
1
Keerake nõud päripäeva, et see mootori külge kinnitada, ja seejärel asetage võll nõusse.
»» Kui nõu on õigesti kinnitatud, kuulete klõpsu.
2
3
4
5
Võtke lõiketera kaitsepakendist välja.
6
7
8
9
Asetage tõukur etteandetorusse.
Pange lõiketerade moodul võlli peale.
Pange koostisained kaussi.
Asetage kaas nõu peale ja seejärel keerake kaant selle kinnitamiseks päripäeva.
»» Kui kaas on õigesti paigaldatud, kuulete klõpsu ja kaas on nõu käepideme külge
kinnitatud.
Ettevaatust
•• Ärge kasutage minilõikurit kõvade koostisainete, nt muskaatpähkel, tükksuhkur või jääkuubikud,
tükeldamiseks.
•• Ärge kasutage minilõikurit tööd katkestamata üle 30 sekundi järjest.
•• Lekke vältimiseks paigaldage enne lõiketera minilõikuri külge kinnitamist lõiketera peale
rõngastihend.
•• Töödelge nelki, tähtaniisi ja aniisiseemneid alati koos. Eraldi töötlemisel võivad need
koostisained seadme plastiktarvikuid kahjustada.
•• Kui kasutate jahvatusmasinat koostisainete, nagu nelk, aniis ja kaneel töötlemiseks, võib
minilõikuri mõõteklaasi värvus luituda.
•• Ärge kasutage minihakkijat vedelike, näiteks puuviljamahla töötlemiseks.
•• Enne töötlemist laske kuumadel koostisainetel maha jahtuda (< 80 °C).
1
Pange minilõikurisse koostisaineid arvestades mõõteklaasil märgitud maksimaalse
koguse märki.
2
3
4
5
Keerake lõiketera minilõikuril vastupäeva, kuni see on korralikult kinnitatud.
6
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 ja seejärel eemaldage seade
elektrivõrgust.
7
8
Keerake minilõikurit vastupäeva, et see mootori küljest eemaldada.
Na misku kuchynského robota alebo nádobu mixéra nasaďte veko a otočte ním v
smere hodinových ručičiek, aby ste ho upevnili.
3
Regulátor rýchlosti otočte do polohy P a držte ho v nej, kým miska alebo nádoba
nebude čistá.
4
Zariadenie nechajte pracovať po dobu 30 sekúnd alebo kým nebude miska
kuchynského robota alebo nádoba mixéra čistá.
Nádobu mixéra alebo misku kuchynského robota odpojte a opláchnite ju čistou vodou.
7 Záruka a servis
Ak sa vyskytne problém, potrebujete servisný zásah alebo doplnkové informácie, navštívte
stránku www.philips.com/support alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom
liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu
výrobkov Philips.
Keerake minilõikur mootori peale päripäeva, kuni kuulete klõpsu.
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
Valige lisatarviku värvile vastav kiirus - kiirus 2. Laske sel töötada umbes 10-30 sekundit,
kuni koostisained on piisavalt peened.
Keerake lõiketera päripäeva, et see minilõikuri mõõteklaasist eemaldada.
Soovitus
•• Minilõikuriga saate jahvatada kohviube, pipraterasid, pähkleid, ürte jne. Kasutage kiirust nr 2 ja
jahvatage neid 30 sekundit. Ärge täitke minilõikurit suuremal määral, kui maksimaalse tähisega
näidatud.
•• Veiseliha töötlemisel parima tulemuse saavutamiseks kasutage jahutatud veiselihakuubikuid
(2x2x2 cm). Kasutage kuni100 g veiselihakuubikuid kiirusel P viis sekundit.
Kannmikser on ette nähtud:
•
•
•
vedelike, nt piimatoodete, kastmete, puuviljamahlade, suppide, jookide ja kokteilide
segustamiseks,
pehmete koostisainete, nt pannkoogitaina segamiseks,
keedetud koostisainete, nt beebitoidu püreestamiseks.
Märkus
••
••
••
••
••
••
ärge vajutage liiga tugevasti mikserikannu käepidemele.
Ärge kunagi avage kaant, et oma kätt või mõnda eset kannmikseri töötamise ajal kannu panna.
Enne lõiketera mikserikannu kinnitamist paigaldage alati rõngastihend lõiketera peale.
Töötlemise käigus lisage vedelaid koostisaineid mikserikannu etteandetoru kaudu.
Enne töötlemist lõigake tahked koostisained väikesteks tükkideks.
Selle asemel, et valmistada ühe korraga suur kogus, töödelge koostisaineid väikeste koguste
kaupa.
•• Supi segamiseks kasutage keedetud koostisaineid.
•• Mahaloksumise vältimiseks: kui töötlete vedelikku, mis on kuum või läheb kergesti vahtu (nt
piim), ärge valage mikserikannu vedelikku rohkem kui 1 liiter.
•• Kui tulemus teid ei rahulda, lülitage seade välja ja segage koostisaineid spaatliga. Väiksema
koguse töötlemiseks eemaldage mõned koostisained või lisage veidi vedelikku.
1
2
Keerake lõiketera mikserikannu peale.
3
Asetage koostisained mikserikannu, arvestades kannule märgitud maksimaalse
koostisainete taseme märki.
4
5
6
7
Pange mikserikannule kaas peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.
Asetage mikserikann mootori külge ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.
»» Kui kann on korralikult kinnitatud, kuulete klõpsu.
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
Valige lisatarviku värvile vastav kiirus - kiirus 2.
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 ja eemaldage seade elektrivõrgust.
6 Puhastamine ja hoidmine
Ettevaatust
•• Enne seadme puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust.
•• Veenduge, et terade, ketaste ja sissepandavate terade lõikeservad ei puutuks kõvade
esemetega kokku. See võib põhjustada tera nüristumist.
•• Lõikeservad on teravad. Olge puhastamisel ettevaatlik.
3
Hoidke seadet kuivas kohas.
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 ja seejärel eemaldage seade
elektrivõrgust.
Kiirpuhastus
Tainasegamiskonksud
Tainasegamiskonksudega saate sõtkuda pärmitainast leiva ja pitsa valmistamiseks. Taina
valmistamiseks vajamineva vedeliku kogust tuleb niiskust ja temperatuuri arvesse võttes
reguleerida.
1
•• Kuidas eemaldada mikserikannu seintele kleepuvaid koostisaineid? 1. Lülitage seade välja ja
eemaldage elektrivõrgust. 2. Avage kaas ja kasutage spaatlit, et koostisained kannu seintelt
eemaldada. 3. Hoidke spaatel terast vähemalt 2 cm kaugusel.
Valige lisatarviku värvile vastav kiirus - kiirus 1.
•• Kui tükeldate sibulaid, keerake kiirusevalija paaril korral asendisse P, et vältida sibula liiga
peeneks tükeldamist.
•• Kuidas eemaldada tera või nõu seinte külge kleepuvaid toiduaineid? 1. Lülitage seade välja ja
eemaldage elektrivõrgust. 2. Võtke nõult kaas ära. 3. Eemaldage koostisained tera pealt või nõu
seintelt spaatliga.
Keerake nõud päripäeva, et see mootori külge kinnitada, ja seejärel asetage võll nõusse.
»» Kui nõu on õigesti kinnitatud, kuulete klõpsu.
2
3
4
Pange tainasegamistarvikud võlli külge.
5
6
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
7
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 ja seejärel eemaldage seade
elektrivõrgust.
Pange koostisained kaussi.
Asetage kaas nõu peale ja seejärel keerake kaant selle kinnitamiseks päripäeva.
»» Kui kaas on õigesti paigaldatud, kuulete klõpsu ja kaas on nõu käepideme külge
kinnitatud.
Valige lisatarviku värvile vastav kiirus - kiirus 1.
• Vastavalt retseptile valage vedelad koostisained etteandetorusse, kui seade on sisse
lülitatud.
Briesmas
•
Puhastage teisi osasid pesuvahendit sisaldavas kuumas vees (< 60 °C) või
nõudepesumasinas.
Köögikombaini nõu ja mikserikannu kergemaks puhastamiseks saate järgida alljärgnevaid
nõuandeid.
Märkus
•• Veenduge, et köögikombaini nõu puhastamise ajal oleks tera nõu sees.
1
Valage köögikombaini nõusse või mikserikannu leiget vett (mitte rohkem kui 0,5 liitrit) ja
natuke pesuvahendit.
2
3
4
Pange kaas köögikombaini nõu või mikserikannu peale ja keerake kaas päripäeva kinni.
5
Eemaldage mikserikann või köögikombaini nõu ja loputage seda puhta veega.
Keerake kiirusevalija asendisse P, kuni nõu või kann on puhas.
Laske seadmel töötada 30 sekundit või kuni köögikombaini nõu või mikserikann on
puhas.
7 Garantii ja hooldus
Kui vajate abi mõne probleemi lahendamisel, teenindust või informatsiooni, külastage veebisaiti
www.philips.com/support või võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust,
pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
Nekādā gadījumā nemērciet motora bloku ūdenī, un neskalojiet to zem krāna.
Diski
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat izvēlējies vēlamo disku no pieejamajiem un
uzstādījis atbilstoši 4. un 5. att.
•
•
•
•
•
Brīdinājums!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekad neizmantojiet pirkstus vai kādu priekšmetu (piemēram, lāpstiņu), lai iestumtu
sastāvdaļas padevējcaurulē ierīces darbības laikā.. Izmantojiet tikai bīdni.
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz
ierīces apakšdaļas, atbilst vietējam strāvas spriegumam.
Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
Ja strāvas vads, kontaktdakša vai citas daļas ir bojātas, neizmantojiet ierīci.
Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, tas jānomaina Philips
autorizētā servisa centrā vai pie citām līdzīgi kvalificētam personām.
Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību
atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
Drošības nolūkā neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Nekad neatstājiet ierīci darbībā bez uzraudzības.
Ja pie blendera krūkas vai bļodas malām pielīp ēdiens, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
elektrotīkla. Pēc tam izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu ēdienu no malām.
Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar vai tīrot diskus, virtuves kombaina asmeņu bloku un
blendera un mini smalcinātāja asmeņu blokus. Asmeņu bloki un ieliktņi ir ļoti asi.
Nepieskarieties asmeņiem, īpaši ja ierīce ir pievienota elektrotīklam. Asmeņi ir ļoti asi.
Ja asmeņiem ir pielipis pārāk daudz produkta, atvienojiet ierīci no elektrības, pirms
izņemt sastāvdaļas, kas nosprostoja asmeņus.
Ievērībai
•
•
•
•
•
•
Puhastage mootorit niiske lapiga.
Soovitus
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, un saglabājiet lietošanas
instrukciju turpmākai uzziņai.
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 6.
1
2
Ühendage toitepistik elektrivõrku.
1 Svarīgi
•
•
Soovitus
Märkus
Latviešu
4 Minilõikur
2 Tutvustus
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 3.
Do misky kuchynského robota alebo nádoby mixéra nalejte vlažnú vodu (najviac
0,5 litra) s trochou saponátu.
Kontrollige komponentide jaoks vajalikku valmistusaega, maksimaalseid koguseid ja
kiirusseadeid tabelist 1. Valige lisatarviku värvile vastav kiirus.
Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 7.
Poznámka
•• Ak čistíte misku kuchynského robota, uistite sa, že čepeľ je upevnená k miske.
Asetage kaas nõu peale ja seejärel keerake kaant selle kinnitamiseks päripäeva.
»» Kui kaas on õigesti paigaldatud, kuulete klõpsu ja kaas on nõu käepideme külge
kinnitatud.
5 Kannmikser
Ostatné diely umývajte v teplej vode (< 60 °C) s prídavkom saponátu alebo v
umývačke na riad.
Rýchle čistenie
Emulgeeriv ketas
Pööratav viilutamis- ja purustamisketas (peen)
Pööratav viilutamis- ja purustamisketas (jäme)
Friikartulite ketas
Purustamisketas
Ettevaatust
Ringlussevõtt
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 a spotrebič odpojte od siete.
Výstraha
5
Enne alustamist veenduge, et võtate ketaste seast soovitud variandi ja paigaldate selle joonise
4 ja 5 järgi.
Zvoľte rýchlosť zhodujúcu sa s farbou príslušenstva - rýchlosť 2.
6 Čistenie a odkladanie
2
Plaadid
Napájaciu zástrčku pripojte k zdroju napájania.
•• Ako odstrániť suroviny, ktoré sa prilepia k bočným stenám nádoby mixéra? 1. Spotrebič
vypnite a odpojte ho od siete. 2. Otvorte veko a potom pomocou varešky odstráňte suroviny
zo stien nádoby. 3. Varešku držte aspoň 2 cm od čepele.
1
Nástavec na miesenie
Tip
Tip
Poznámka
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles.
Napájaciu zástrčku pripojte k zdroju napájania.
4 Mini nástavec na sekanie
Nástavec s čepeľami
Nástavec na miesenie môžete použiť na miesenie kysnutého cesta na chlieb a pizzu. Pri
miesení cesta je potrebné prispôsobiť množstvo tekutiny podľa danej vlhkosti a teploty.
3140 035 32021 4/4
1
•
Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou
likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie
a ľudské zdravie.
1 Tähtis
•
Mixér je určený na:
Rezilno enoto vzemite iz zaščitnega pokrova.
Nasvet
5
6
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Opomba
•• Pri sekljanju (trdega) sira ali čokolade ne dovolite, da aparat deluje predolgo. Sicer se sestavine
preveč segrejejo in posledično stalijo ali postanejo grudaste.
•• Večje kose hrane narežite na približno 3 x 3 x 3 cm velike koščke.
1
•• Pri manipulácii s čepeľou disku na krájanie buďte opatrní. Jeho ostrie je veľmi ostré.
•• Disk nikdy nepoužívajte na spracovanie tvrdých surovín, ako napr. kociek ľadu.
•• Pri dávkovaní surovín cez dávkovaciu trubicu netlačte priveľmi na piest.
Pred používaním poskladajte spotrebič podľa znázornenia na obr. 7.
Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 2.
Rezilno enoto lahko uporabljate tudi za sekljanje, mešanje ali pasiranje sestavin.
Emulgačný disk
Obojstranný disk na krájanie/strúhanie (jemný)
Obojstranný disk na krájanie/strúhanie (hrubý)
Disk na hranolčeky
Granulovací disk
Výstraha
Upozornenie
Recyklácia
Izdelka ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih
za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka
pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
•
•
•
•
•
Rezilno enoto na posodi mini sekljalnika obrnite v levo, da jo pravilno pritrdite.
Mini sekljalnik na motorni enoti obrnite v desno, da zaslišite klik.
Na začiatku najskôr vyberte požadovaný disk zo zoznamu uvedeného nižšie a založte ho
podľa obr. 4 a obr. 5:
Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
Varovanie
Eesti
Disky
•
Nasvet
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Slovensky
Plošče
•
•
•
•
•
Nekad neizslēdziet ierīci, pagriežot blendera krūku, bļodu vai to vākus. Vienmēr izslēdziet
ierīci, pagriežot ātruma selektoru pozīcijā 0.
Pēc ierīces lietošanas uzreiz atvienojiet to no elektrotīkla.
Pirms izņemt produktus no blendera krūkas ar pirkstiem vai priekšmetu (piemēram,
lāpstiņu), vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Pirms noņemt bļodas vai krūkas vāku, pagaidiet, kamēr kustīgās detaļas apstājas.
Nepārsniedziet maksimālo līmeņa norādi uz krūkas vai bļodas.
Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem.
Pirms noņemt, tīrīt vai mainīt piederumus, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas.
Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis.
Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
Nepārsniedziet lietošanas instrukcijā norādītos daudzumus un apstrādes laikus.
Ļaujiet karstiem produktiem atdzist (< 80ºC), pirms to apstrādes.
Vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas
apstrādes.
Noteiktas sastāvdaļas var izraisīt detaļu virsmu krāsas maiņu. Tas nerada negatīvu efektu
uz detaļām. Krāsas maiņas efekts parasti pēc kāda laika pazūd.
Piezīme
•
Trokšņa līmenis: = 83 dB [A]
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF). Ja
rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama
saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Otrreizējā pārstrāde
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu
attiecas ES direktīva 2002/96/EK:
Emulģējošs disks
Apgriežams šķēlēšanas/smalcināšanas disks (smalks)
Apgriežams šķēlēšanas/smalcināšanas disks (rupjš)
Frī kartupeļu disks
Drupināšanas disks
Ievērībai
•• Uzmanieties, rīkojoties ar diska griešanas asmeni. Tam ir ļoti asa griezējmala.
•• Nekad neizmantojiet diskus, lai apstrādātu cietus produktus, piemēram, ledus gabaliņus.
•• Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.
1
Pagrieziet bļodu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to nostiprinātu uz motora bloka,
un pēc tam ielieciet vārpstu bļodā.
»» Kad bļoda ir pareizi nofiksēta, atskan klikšķis.
2
3
Uzlieciet disku uz vārpstas.
4
Iestumiet produktus atverē, izmantojot bīdni. Lai iegūtu labākus rezultātus, vienmērīgi
piepildiet produktu padevējcauruli. Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to
nelielās porcijās un iztukšojiet bļodu pēc katras porcijas apstrādes.
5
6
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
7
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 un pēc tam atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Uzlieciet vāku uz bļodas un pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
noslēgtu.
»» Kad vāks ir pareizi salikts, atskan klikšķis un vāks ir nofiksēts pie bļodas roktura.
Produktu pagatavošanas laiku, maksimālo daudzumu un nepieciešamo ātruma
iestatījumu skatiet 1. tabulā. Izvēlieties ātrumu, kas atbilst piederuma krāsai.
4 Mini smalcinātājs
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši 6. att.
Ievērībai
•• Neizmantojiet mini smalcinātāju, lai smalcinātu cietus produktus, piemēram, muskatriekstus,
Ķīnas rupjo cukuru vai ledus gabaliņus.
•• Nekad nelietojiet mini smalcinātāju bez pārtraukuma ilgāk par 30 sekundēm.
•• Pirms asmeņu bloka piestiprināšanas mini smalcinātājam uzlieciet uz asmeņu bloka
blīvgredzenu, lai novērstu noplūdi.
•• Vienmēr apstrādājiet ķiploku daiviņas, anīsu un anīsa sēklas kopā ar citiem produktiem.
Apstrādājot atsevišķi, tās var bojāt ierīces plastmasas detaļas.
•• Mini smalcinātāja krūka var zaudēt krāsu, ja dzirnaviņās tiek smalcināti tādi produkti kā ķiploku
daiviņas, anīss un kanēlis.
•• Neizmantojiet mini smalcinātāju, lai apstrādātu šķidrumus, piemēram, augļu sulu.
•• Ļaujiet karstiem produktiem atdzist (< 80ºC), pirms to apstrādes.
1
2
Ievietojiet produktus mini smalcinātāja krūkā, ievērojot maksimālā līmeņa norādi.
3
Pagrieziet mini smalcinātāju uz motora bloka pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz
atskan klikšķis.
4
5
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
6
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 un pēc tam atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
7
Pagrieziet mini smalcinātāju pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu no
motora bloka.
8
Pagrieziet asmeņu bloku pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai noņemtu no mini
smalcinātāja krūkas.
Pagrieziet asmeņu bloku uz mini smalcinātāja krūkas pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, līdz tas ir stingri fiksēts.
Izvēlieties ātrumu, kas atbilst piederuma krāsai - ātrums 2. Ļaujiet darboties aptuveni
10-30 sekundes, līdz produkti ir pietiekami sasmalcināti.
Padoms
Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar
vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu.
Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību.
2 Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto
atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu drošības slēdzi. Varat ieslēgt ierīci tikai pēc tam, kad esat pareizi
samontējis šādas motora bloka detaļas:
• virtuves kombaina bļodu un tās vāku, vai arī
• blendera krūku un tās vāku, vai arī
• mini smalcinātāju.
Ja šīs detaļas tiek samontētas pareizi, iebūvētais drošības slēdzis atbloķējas.
Receptes skatiet vietnē www.philips.com/kitchen
•• Varat izmantot mini smalcinātāju, lai samaltu kafijas pupiņas, piparus, riekstus, garšaugus
u. c. Izmantojiet 2. ātruma iestatījumu un apstrādājiet 30 sekundes. Nepārsniedziet uz mini
smalcinātāja norādīto maksimālo līmeni.
•• Lai iegūtu vislabākos rezultātus, apstrādājot liellopu gaļu, lūdzu, izmantojiet atdzesētus liellopu
gaļas gabaliņus (2x2x2 cm). Apstrādājiet maksimāli 100 g liellopu gaļas gabaliņus ar P ātruma
iestatījumu 5 sekundes.
5 Blenderis
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši 7. att.
Blenderis ir paredzēts:
•
•
•
3 Virtuves kombains
Asmens
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši 2. attēlam.
Jūs varat izmantot asmeni, lai sasmalcinātu vai sajauktu sastāvdaļas, kā arī, lai no tām pagatavotu
biezeni.
Ievērībai
•• Nelietojiet asmeni ļoti cietu produktu, piemēram, kafijas pupiņu, kurkumas, muskatriekstu un
ledus gabaliņu, smalcināšanai. Asmens var kļūt neass.
Piezīme
•• Neļaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, smalcinot (cietu) sieru vai šokolādi. Citādi šīs sastāvdaļas
kļūst pārāk karstas, sāk kust un salipt.
•• Lielus produktu gabalus sagrieziet gabalos ar izmēru apt. 3 x 3 x 3 cm.
1
Pagrieziet bļodu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to nostiprinātu uz motora bloka,
un pēc tam ielieciet vārpstu bļodā.
»» Kad bļoda ir pareizi nofiksēta, atskan klikšķis.
2
3
4
5
Izņemiet asmeņu bloku ārā no aizsargvāka.
6
7
8
9
Uzlieciet asmeņu bloku uz vārpstas.
Piezīme
•• Nespiediet blendera krūkas rokturi pārāk stipri.
•• Blendera darbības laikā nekad neatveriet vāku, lai ieliktu krūkā roku vai jebkādu priekšmetu.
•• Vienmēr uzlieciet blīvgredzenu uz blendera asmeņu bloka pirms tā pievienošanas blendera
krūkai.
•• Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, ielejiet tos blendera krūkā pa padeves atveri.
•• Sagrieziet lielus produktu gabalus mazākos gabaliņos pirms to apstrādes.
•• Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu porcijas, nevis uzreiz lielu
porciju.
•• Jaucot blenderī zupu, izmantojiet apstrādātus produktus.
•• Lai novērstu izšļakstīšanos: apstrādājot karstu vai putojošu šķidrumu (piemēram, pienu),
nelejiet blendera krūkā vairāk par 1 litru.
•• Ja rezultāts jūs neapmierina, izslēdziet ierīci un apmaisiet produktus ar lāpstiņu. Izņemiet daļu
produktu, lai apstrādātu mazāku daudzumu, vai pievienojiet nedaudz šķidruma.
1
2
Pagrieziet asmeņu bloku uz blendera krūkas.
3
4
Ievietojiet sastāvdaļas blendera krūkā, nepārsniedzot maksimālā līmeņa norādi.
5
6
7
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
Novietojiet blendera krūku uz motora bloka un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu.
»» Kad krūka ir pareizi nofiksēta, atskan klikšķis.
Uzlieciet vāku uz blendera krūkas un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
fiksētu.
Izvēlieties ātrumu, kas atbilst piederuma krāsai - ātrums 2.
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Ielieciet bļodā produktus.
Uzlieciet vāku uz bļodas un pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
noslēgtu.
»» Kad vāks ir pareizi salikts, atskan klikšķis un vāks ir nofiksēts pie bļodas roktura.
Ielieciet bīdni padevējcaurulē.
Padoms
•• Kā noņemt produktus, kas pielipuši blendera krūkas malām? 1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to
no elektrotīkla. 2. Atveriet vāku un ar lāpstiņu noņemiet produktus no krūkas malām. 3. Turiet
lāpstiņu vismaz 2 cm attālumā no asmens.
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
Izvēlieties ātrumu, kas atbilst piederuma krāsai - ātrums 1.
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 un pēc tam atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Padoms
•• Smalcinot sīpolus, dažas reizes pagrieziet ātruma selektoru pozīcijā P, lai novērstu pārāk smalku
sīpolu sasmalcināšanu.
•• Kā noņemt ēdienu, kas pielipis pie asmens vai bļodas iekšpusē? 1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla. 2. Noņemiet bļodas vāku. 3. Ar lāpstiņu noņemiet produktus no asmens vai
bļodas sienām.
Mīcīšanas piederumi
Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši 3. attēlam.
Jūs varat izmantot mīcīšanas piederumu, lai mīcītu rauga mīklu maizei un picām. Jums
jāpievieno piemērots šķidruma daudzums, lai mīcītu mīklu atbilstoši mitrumam un
temperatūrai.
1
šķidrumu, piem., piena produktu, mērču, augļu sulu, zupu, kokteiļu, jauktu dzērienu
jaukšanai;
mīkstu produktu, piemēram, pankūku sviesta, maisīšanai;
biezeņu pagatavošanai, piemēram, bērnu pārtikai.
6 Tīrīšana un uzglabāšana
Ievērībai
•• Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
•• Pārliecinieties, vai asmeņu, disku un ieliktņu griezējmalas nesaskaras ar cietiem priekšmetiem.
Citādi asmens var kļūt neass.
•• Griezējmalas ir asas. Tīrīšanas laikā ievērojiet piesardzību.
1
2
Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
3
Glabājiet izstrādājumu sausā vietā.
Ātrā tīrīšana
Varat veikt tālāk norādītās darbības, lai viegli iztīrītu virtuves kombaina bļodu un blendera krūku.
Pagrieziet bļodu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to nostiprinātu uz motora bloka,
un pēc tam ielieciet vārpstu bļodā.
»» Kad bļoda ir pareizi nofiksēta, atskan klikšķis.
2
3
4
Uzlieciet mīcīšanas piederumu uz vārpstas.
5
6
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
7
Nomazgājiet pārējas detaļas karstā ūdenī (< 60ºC), izmantojot mazgāšanas līdzekli, vai
trauku mazgāšanas mašīnā.
Piezīme
•• Pārliecinieties, vai asmens ir uzstādīts bļodā, ja tīrāt virtuves kombaina bļodu.
Ielieciet bļodā produktus.
1
Ielejiet virtuves kombaina bļodā vai blendera krūkā remdenu ūdeni (ne vairāk kā
0,5 litrus) un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
2
Uzlieciet vāku uz virtuves kombaina bļodas vai blendera krūkas un pagrieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu.
Izvēlieties ātrumu, kas atbilst piederuma krāsai - ātrums 1.
• Atkarībā no receptes ielejiet šķidrās sastāvdaļas padevējcaurulē, kad ierīce ir ieslēgta.
3
4
Pagrieziet ātruma selektoru pozīcijā P, līdz bļoda vai krūka ir tīra.
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 un pēc tam atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
5
Noņemiet blendera krūku vai virtuves kombaina bļodu un izskalojiet to ar tīru ūdeni.
Uzlieciet vāku uz bļodas un pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
noslēgtu.
»» Kad vāks ir pareizi salikts, atskan klikšķis un vāks ir nofiksēts pie bļodas roktura.
Ļaujiet ierīcei darboties vismaz 30 sekundes, līdz virtuves kombaina bļoda vai blendera
krūka ir tīra.
7 Garantija un apkalpošana
Ja jums ir kāda problēma, nepieciešama apkalpošana vai informācija, skatiet www.philips.com/
support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir
norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties
pie vietējā Philips preču izplatītāja.
Lietuviškai
1 Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes
jo gali prireikti ateityje.
Pavojus
•
Niekada nemerkite prietaiso su varikliu į vandenį, ir neplaukite jo iš čiaupo tekančiu
vandeniu.
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą diską ir surinkote prietaisą pagal 4 ir 5
pav.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudodami prietaisą produktų į tiekimo vamzdį niekada nestumkite pirštu ar kokiu nors
daiktu (pvz., mentele). Naudokite tik stūmiklį.
Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad prietaiso apačioje
nurodyta įtampa sutampa su vietine maitinimo įtampa.
Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada nejunkite prie laikmačio
jungiklio.
Jei pažeistas maitinimo laidas, kištukas arba kitos dalys, prietaiso nenaudokite.
Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kad išvengtumėte
pavojaus.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, sensoriniai ar
psichiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų
saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
Saugumo sumetimais neleiskite vaikams žaisti prietaisu.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Jei maistas prilimpa prie maišytuvo ąsočio ar dubens sienelių, išjunkite prietaisą ir
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Tada mentele pašalinkite maistą nuo sienelių.
Būkite atsargūs naudodami ar valydami diskus, virtuvės kombaino pjaustymo įtaisą,
maišytuvo pjaustymo įtaisą ir minikapoklį. Pjaustymo įtaisai ir įdedamosios dalys yra labai
aštrūs.
Nelieskite ašmenų, ypač kai prietaisas prijungtas prie maitinimo lizdo. Ašmenys yra labai
aštrūs.
Jei ašmenys užstringa, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite ašmenis
blokuojančius elementus.
Dėmesio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niekada neišjunkite prietaiso sukdami maišytuvo ąsotį, dubenį ar jų dangtelius. Prietaisą
visada išjunkite pasukdami greičio reguliatorių į 0.
Vos baigę naudotis, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Prieš kišdami pirštus arba kokį nors daiktą (pvz., mentelę) į maišytuvo ąsotį prietaisą
visada atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Prieš nuimdami dubens arba ąsočio dangtį, palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
Neviršykite maksimalaus produktų kiekio, nurodyto ant ąsočio ar dubens.
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu.
Prieš nuimdami, valydami ar keisdami priedus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš
maitinimo lizdo.
Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
Neviršykite lentelėse nurodytų kiekių ir apdorojimo laiko.
Prieš apdorodami palaukite, kol karšti produktai atvės (< 80 ºC).
Apdoroję kiekvieną porciją visada leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros.
Apdorojant kai kuriuos produktus gali pasikeisti dalių paviršiaus spalva. Tai neturi
neigiamo poveikio dalims. Po kurio laiko spalvos pasikeitimas išnyksta.
Pastaba
•
Triukšmo lygis: = 83 dB [A]
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal
šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine
moksline informacija, yra saugus naudoti.
Perdirbimas
•• Būkite atsargūs imdami disko pjaustymo peilį. Jis turi labai aštrius ašmenis.
•• Disko niekada nenaudokite su kietais produktais, pavyzdžiui, ledo kubeliais.
•• Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai.
Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės
taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų
išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
1
2
3
Pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite jį ant variklio įtaiso, tada į dubenį
įdėkite veleną.
»» Tinkamai užfiksavus dubenį pasigirs spragtelėjimas.
Uždėkite diską ant veleno.
Uždėkite dangtelį ant dubens, tada dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis
užsifiksuotų.
»» Tinkamai uždėjus dangtelį pasigirsta spragtelėjimas, o dangtelis pritvirtinamas prie
dubens rankenėlės.
4
Įdėkite produktus į tiekimo vamzdį naudodami stūmiklį. Geriausių rezultatų pasieksite
vamzdį pripildę tolygiai. Kai turite apdoroti didelį maisto kiekį, darykite tai nedideliais
kiekiais ir, prieš imdami naują porciją, ištuštinkite dubenį.
5
6
Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
7
1 lentelėje patikrinkite, kiek laiko reikia apdoroti produktus, maksimalų kiekį ir greičio
nustatymą. Pasirinkite priedo spalvą atitinkantį greitį.
Baigę naudotis prietaisu, greičio jungiklį perjunkite į 0, o tada išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo.
Pjaustymo įtaisas
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal 2 pav.
Pjaustymo įtaisą galite naudoti norėdami pjaustyti, maišyti, sumaišyti ir tyrei gaminti.
Atsargiai
•• Kietiems produktams, tokiems kaip kavos pupelės, ciberžolės, muskato riešutai ar ledo kubeliai,
smulkinti peiliuko nenaudokite – jis gali atšipti.
Pastaba
•• Neleiskite prietaisui veikti per ilgai, kai smulkinate (kietus produktus) sūrį ar šokoladą. Kitaip
produktai gali sušilti, pradėti tirpti arba susidaryti gumuliukai.
•• Iš anksto supjaustykite didelius maisto gabalus maždaug 3 x 3 x 3 cm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite jį ant variklio įtaiso, tada į dubenį
įdėkite veleną.
»» Tinkamai užfiksavus dubenį pasigirs spragtelėjimas.
Atsargiai
•• Minikapoklio nenaudokite su kietais produktais, pavyzdžiui, muskato riešutais, kinišku gabaliniu
cukrumi arba ledo kubeliais.
•• Jokiu būdu nenaudokite minikapoklio be pertraukos ilgiau nei 30 sekundžių.
•• Prieš uždėdami pjaustymo įtaisą ant minikapolio įdėkite sandarinimo žiedą į pjaustymo įtaisą,
kad nepratekėtų skysčiai.
•• Gvazdikėlius, žvaigždanyžius ir anyžių sėklas visada apdorokite kartu. Jei apdorosite atskirai, šie
produktai gali pažeisti plastikines prietaiso dalis.
•• Malant tokius produktus kaip gvazdikėliai, anyžiai ar cinamonas minikapoklio indelis gali pakeisti
spalvą.
•• Nenaudokite minikapoklio skysčiams, pavyzdžiui, vaisių sultims, maišyti.
•• Prieš apdorodami palaukite, kol karšti produktai atvės (< 80 ºC).
1
2
3
Produktų į minikapoklio indelį dėkite iki nurodytos žymos.
Pjaustymo įtaisą ant minikapoklio pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis tvirtai
užsifiksuos.
Produktus sudėkite į indą.
Uždėkite dangtelį ant dubens, tada dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis
užsifiksuotų.
»» Tinkamai uždėjus dangtelį pasigirsta spragtelėjimas, o dangtelis pritvirtinamas prie
dubens rankenėlės.
Įstatykite stūmiklį į tiekimo vamzdį.
Baigę naudoti prietaisą nustatykite greičio reguliatorių į 0, tada atjunkite prietaisą nuo
maitinimo šaltinio.
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal 3 pav.
2
3
4
5
6
7
Pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite jį ant variklio įtaiso, tada į dubenį
įdėkite veleną.
»» Tinkamai užfiksavus dubenį pasigirs spragtelėjimas.
Uždėkite minkymo prietaisą ant veleno.
Produktus sudėkite į indą.
Uždėkite dangtelį ant dubens, tada dangtelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis
užsifiksuotų.
»» Tinkamai uždėjus dangtelį pasigirsta spragtelėjimas, o dangtelis pritvirtinamas prie
dubens rankenėlės.
Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
Pasirinkite priedo spalvą atitinkantį greičio nustatymą – greitį 1.
• Atsižvelgdami į receptą skystus produktus pilkite į tiekimo vamzdį, kai įrenginys
įjungtas.
Baigę naudoti prietaisą nustatykite greičio reguliatorių į 0, tada atjunkite prietaisą nuo
maitinimo šaltinio.
•
•
•
•
•
•
•
Pažnja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparat nikada nemojte isključivati okretanjem vrča miješalice, zdjele ili njihovih
poklopaca. Aparat obavezno isključujte okretanjem gumba za odabir brzine na 0.
Iskopčajte aparat neposredno nakon korištenja.
Obavezno iskopčajte aparat prije no što prstima ili priborom (npr. lopaticom)
posegnete za sastojcima u vrču miješalice.
Prije skidanja poklopca sa zdjele ili vrča pričekajte da se pomični dijelovi zaustave.
Nemojte premašiti maksimalnu razinu naznačenu na vrču ili zdjeli.
Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s
hranom.
Isključite i iskopčajte aparat prije odvajanja, čišćenja ili zamjene dodataka.
Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje
tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše
jamstvo prestaje vrijediti.
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
Nemojte premašiti količine i vrijeme obrade naznačene u korisničkom priručniku.
Vruće sastojke prije obrade ostavite da se ohlade (< 80ºC).
Nakon obrade svake skupine sastojaka aparat ostavite da se ohladi do sobne
temperature.
Neki sastojci mogu obojati površinu dijelova aparata. To nema negativan učinak na
dijelove. Boja obično nestaje nakon nekog vremena.
Baigę naudoti prietaisą nustatykite greičio reguliatorių į 0, tada atjunkite prietaisą nuo
maitinimo šaltinio.
7
8
Pasukite minikapoklį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo variklio įtaiso.
Razina buke = 83 dB [A]
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja
(EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku,
prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.
Recikliranje
Patarimas
•• Kopotuvėlį galite naudoti kavos pupelių, pipirų grūdelių, riešutų, žolelių ir t. t. smulkinimui.
Naudokite 2 greitį ir apdorokite 30 sekundžių. Nedėkite produktų virš didžiausios kapotuvėlyje
nurodytos žymos.
•• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, apdorokite sušaldytą jautieną (2x2x2 cm). Naudokite
daugiausia 100 g jautienos kubelių ir P greitį 5 sekundes.
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i
ponovno korištenje.
Kada na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen
direktivom EU-a 2002/96/EC:
Maišytuvas skirtas:
•
•
Skysčiams, pavyzdžiui, pieno produktams, padažams, vaisių sultims, sriuboms, gėrimų
mišiniams ir kokteiliams, maišyti.
Skystiems produktams, pavyzdžiui, blynų tešlai, maišyti.
Virtiems ar garintiems produktams, pavyzdžiui, kūdikių maistui, paversti tyre.
Pastaba
•• Per stipriai nespauskite maišytuvo ąsočio rankenos.
•• Niekada neatidarykite dangčio ir nekiškite rankų ar kitų daiktų į ąsotį, kai maišytuvas įjungtas.
•• Prieš įstatydami pjaustymo įtaisą į maišytuvo ąsotį, visada ant maišytuvo įtaiso uždėkite
sandarinimo žiedą.
•• Jei darbo metu į maišytuvo ąsotį norite įpilti skysčių, pilkite juos per tiekimo angą.
•• Prieš apdorodami kietus produktus supjaustykite smulkesniais gabalėliais.
•• Jei norite pagaminti didelį maisto kiekį, geriau produktus apdorokite mažomis porcijomis, o ne
dideliais kiekiais vienu metu.
•• Maišydami sriubą, naudokite išvirtus produktus.
•• Kad gaminys neišsipiltų: apdorodami skystus produktus, kurie yra karšti arba putoja (pvz.,
pienas), į maišytuvo ąsotį nepilkite daugiau nei 1 litro skysčio.
•• Jei nesate patenkinti rezultatu, išjunkite prietaisą ir sumaišykite produktus mentele. Šiek tiek
sumažinkite turinio ir pabandykite apdoroti mažesnį jo kiekį arba įpilkite šiek tiek skysčio.
1
2
3
4
5
6
7
Pasukite pjaustymo įtaisą ant maišytuvo ąsočio.
Uždėkite maišytuvo ąsotį ant variklio įtaiso ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol
užsifiksuos.
»» Tinkamai užfiksavus ąsotį pasigirs spragtelėjimas.
Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
Pasirinkite priedo spalvą atitinkantį greičio nustatymą – greitį 2.
•• Kaip pašalinti prie maišytuvo ąsočio sienelių prikibusius produktus? 1. Prietaisą išjunkite
ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. 2. Atidarykite dangtelį ir mentele pašalinkite produktus,
prilipusius prie ąsočio sienelių. 3. Mentelę laikykite bent 2 cm nuo peiliuko.
6 Valymas ir saugojimas
Atsargiai
•• Prieš valydami prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
•• Saugokite, kad peiliukų ašmenys, diskai ir įdedamosios dalys nesiliestų su kietais daiktais. Dėl to
gali atšipti ašmenys.
•• Pjaunamieji paviršiai yra aštrūs. Būkite atsargūs valydami.
1
2
3
Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim
propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno odlaganje
starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko
zdravlje.
2 Uvod
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju
nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
Ovaj aparat ima ugrađeni sigurnosni mehanizam. Aparat se može uključiti tek nakon pravilnog
postavljanja sljedećih dijelova na jedinicu s motorom:
• zdjela dodatka za obradu hrane i njezin poklopac ili
• vrč miješalice i njezin poklopac ili
• mala sjeckalica.
Kada se ti dijelovi pravilno postave, ugrađeni sigurnosni mehanizam će se otključati.
Recepte potražite na adresi www.philips.com/kitchen
Prietaisą su varikliu nuvalykite drėgna šluoste.
Kitas dalis plaukite karštu vandeniu (< 60 ºC) su šiek tiek plovimo skysčio arba indų
ploviklio.
•
•
•
4
Sastojke potiskivačem umetnite u cijev za umetanje. Za najbolje rezultate ravnomjerno
napunite cijev. Kada trebate obraditi velike količine sastojaka, obrađujte manje količine
odjednom i ispraznite zdjelu između dva procesa.
5
6
Utikač umetnite u utičnicu.
U tablici 1 provjerite vrijeme pripreme, maksimalnu količinu i potrebnu postavku brzine
za vaše sastojke. Odaberite brzinu koja odgovara boji nastavka.
•
7
Nakon korištenja okrenite gumb za odabir brzine na 0, a zatim iskopčajte aparat.
•
Poklopite zdjelu, a zatim poklopac okrenite udesno kako biste ga fiksirali.
»» Kada se poklopac pravilno pričvrsti, začut ćete "klik" i poklopac će se fiksirati na
ručku zdjele.
Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
•
•
•
Ha működésben van a készülék, soha ne nyúljon kézzel vagy más tárggyal (például
kenőlapáttal) az adagolócsőbe azért, hogy az alapanyagokat benyomja. Ehhez kizárólag a
nyomórudat használja.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a készülék alján
feltüntetett feszültségérték azonos-e a helyi feszültséggel.
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa
időzítőkapcsolóra.
Ne használja a készüléket, ha a kábel, a csatlakozó vagy egyéb alkatrész megsérült.
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips
szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel
rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyeknek (beleértve
a gyermekeket is), kivéve a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, illetve
felügyelet mellett.
A biztonság érdekében ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak.
Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
Ha a turmixkehely vagy a munkatál falához étel tapad, kapcsolja ki a készüléket, és
a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Az odatapadt ételt kenőlapát segítségével
távolítsa el.
Legyen óvatos a következők használatakor és tisztításakor: tárcsák, a konyhai robotgép
aprítókése, illetve a turmixgép és a mini aprító aprítókése Az aprítókések és a betétek
nagyon élesek.
Ne nyúljon az aprítókésekhez, ha a készülék csatlakoztatva van. Az aprítókések nagyon
élesek.
Amennyiben a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaljból és
vegye ki azt, ami akadályozza a működést.
4 Mala sjeckalica
•
Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 6.
Figyelem
•
Oprez
•• Malu sjeckalicu nemojte koristiti za sjeckanje tvrdih sastojaka kao što je muškatni oraščić,
kineski kristalni šećer ili led.
•• Malu sjeckalicu nikada nemojte koristiti duže od 30 sekundi bez prekida.
•• Montirajte brtveni prsten na jedinicu s rezačima prije pričvršćivanja jedinice s rezačima na
malu sjeckalicu kako biste spriječili curenje.
•• Klinčić, zvjezdasti anis i sjemenke anisa uvijek obrađujte zajedno. Ako se obrađuju zasebno, ti
sastojci mogu nagristi plastične dijelove aparata.
•• Ako mlinac koristite za obradu sastojaka kao što su klinčići, anis i cimet, posuda male sjeckalice
može promijeniti boju.
•• Mini sjeckalicu nemojte koristiti za obradu tekućina, primjerice voćnog soka.
•• Vruće sastojke prije obrade ostavite da se ohlade (< 80ºC).
1
2
3
4
5
6
7
8
Posudu male sjeckalice napunite sastojcima do oznake maksimalne razine.
Jedinicu s rezačima u posudi male sjeckalice okrećite ulijevo dok ne sjedne na mjesto.
Malu sjeckalicu okrećite udesno na jedinici motora dok ne čujete "klik".
Utikač umetnite u utičnicu.
Odaberite brzinu koja odgovara boji nastavka – brzina 2. Ostavite aparat da radi oko
10 - 30 sekundi dok se sastojci dovoljno ne usitne.
Nakon korištenja okrenite gumb za odabir brzine na 0, a zatim iskopčajte aparat.
Malu sjeckalicu okrenite ulijevo kako biste je odvojili od jedinice motora.
Jedinicu s rezačima okrenite udesno kako biste je odvojili od posude male sjeckalice.
Savjet
•• Malu sjeckalicu možete koristiti za usitnjavanje zrna kave, papra u zrnu, orašastih plodova,
začinskog bilja itd. Koristite brzinu 2 i obrađujte 30 s. Nemojte premašiti maksimalnu razinu
naznačenu na maloj sjeckalici.
•• Kako biste postigli najbolje rezultate u obradi govedine, koristite ohlađenu govedinu narezanu
na kocke (2x2x2 cm). Koristite najviše 100 g govedine narezane na kocke pri brzini P 5 s.
5 Miješalica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soha ne a turmixkehely, a munkatál vagy a fedelek letekerésével kapcsolja ki a
készüléket. A készülék kikapcsolásához a sebességválasztó gombot állítsa 0 pozícióba.
Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
Mielőtt a kezével vagy más tárggyal (pl. kenőlapáttal) a turmixkehelybe nyúlna, mindig
húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
Mielőtt levenné a munkatál vagy az edény fedelét, várjon, míg minden forgó rész leáll.
Ne lépje túl a kelyhen vagy a munkatálon jelzett maximális szintet.
A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az
étellel érintkezni fognak.
A tartozékok eltávolítása, cseréje vagy tisztítása előtt kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket a fali csatlakozóból.
Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot
vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Ne lépje túl a használati útmutatóban feltüntetett mennyiségeket és használati időt.
Feldolgozás előtt hagyja az alapanyagokat lehűlni (< 80ºC).
Az egyes adagok feldolgozása között várjon, míg a készülék szobahőmérsékletre hűl.
Egyes hozzávalók a tartozékok felületén elszíneződést okozhatnak. Ez nem befolyásolja
a tartozékok használhatóságát. Az elszíneződés kis idő múlva rendszerint eltűnik.
Megjegyzés
•
Zajszint = 83 dB [A]
Elektromágneses mezők (EMF)
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai
állása szerint a készülék biztonságos.
Újrafelhasználás
•
•
Napomena
•• Nemojte prejako pritiskati ručku vrča miješalice.
•• Nikada nemojte podizati poklopac kako biste rukom ili nekim predmetom posegnuli u vrč
dok miješalica radi.
•• Prije pričvršćivanja jedinice rezača na vrč miješalice obavezno montirajte brtveni prsten na
jedinicu rezača.
•• Kako biste dodali tekuće sastojke tijekom obrade, izlijte ih u vrč miješalice kroz otvor za
umetanje.
•• Krute sastojke prije obrade izrežite na manje dijelove.
•• Ako želite pripremiti velike količine, obrađujte više manjih serija sastojaka umjesto jedne velike
količine.
•• Kada miješate juhu koristite skuhane sastojke.
•• Kako biste izbjegli prolijevanje: prilikom obrade tekućih sastojaka koji su vrući ili se pjene (npr.
mlijeko), u vrč miješalice nemojte ulijevati više od 1 litre.
•• Ako niste zadovoljni rezultatom, isključite aparat i sastojke promiješajte lopaticom. Izvadite dio
sadržaja kako biste obradili manju količinu ili dodajte malo tekućine.
Jedinica s rezačima
3
4
5
6
7
Stavite sastojke u vrč miješalice do oznake maksimalne razine.
Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 2.
Jedinicu s rezačima možete koristiti za sjeckanje, miješanje i pasiranje sastojaka.
Oprez
•• Jedinicu s rezačima nemojte koristiti za sjeckanje tvrdih sastojaka kao što su kava u zrnu,
kurkuma, muškatni oraščići i kocke leda jer se oštrica može istupiti.
Napomena
•• Prilikom sjeckanja (tvrdog) sira ili čokolade pazite da aparat ne radi predugo. U suprotnom će
se ti sastojci jako zagrijati, počet će se topiti i stvorit će se grudice.
•• Velike komade hrane najprije izrežite na dijelove od približno 3 x 3 x 3 cm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Okrenite zdjelu udesno kako biste je fiksirali na jedinici motora, a zatim stavite osovinu
u zdjelu.
»» Kada se zdjela pravilno fiksira, začut će se "klik".
Izvadite jedinicu s rezačima iz zaštitne navlake.
Postavite jedinicu s rezačima na osovinu.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
2 Bevezetés
A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes
körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.
A készülék beépített biztonsági rendszerrel rendelkezik. A készülék csak akkor kapcsolható be,
ha a következő tartozékokat megfelelően tette fel a motoregységre:
• a robotgép munkatálát vagy annak fedelét, vagy
• a turmixkelyhet vagy annak fedelét, vagy
• a mini aprítót.
Ha ezeket az alkatrészeket megfelelően helyezte fel, a beépített biztonsági zár kiold.
Receptekért látogasson el a www.philips.com/kitchen weboldalra
3 Konyhai robotgép
Aprítókés
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 2. ábra szerint rakja össze.
Az aprítókést használhatja aprításhoz, összekeveréshez, turmixoláshoz vagy hozzávalók
pürésítéséhez.
Vigyázat
Stavite poklopac na vrč miješalice i okrenite ga udesno kako biste ga pričvrstili.
Utikač umetnite u utičnicu.
Odaberite brzinu koja odgovara boji nastavka – brzina 2.
•• Ne használja a vágókést nagyon kemény hozzávalók, pl. babkávé, szerecsendió és jégkocka
aprításához, mert a kés éle kicsorbulhat.
Nakon korištenja okrenite gumb za odabir brzine na 0 i iskopčajte aparat.
Savjet
•• Kako ukloniti sastojke koji se zalijepe za stjenke vrča miješalice? 1. Isključite aparat, a zatim
ga iskopčajte. 2. Otvorite poklopac i lopaticom odvojite sastojke od stjenke vrča. 3. Lopaticu
držite najmanje 2 cm od rezača.
6 Čišćenje i spremanje
Oprez
•• Prije čišćenja aparat iskopčajte iz napajanja.
•• Pazite da oštrice rezača, diskova i umetaka ne dođu u dodir s tvrdim predmetima. To može
istupiti rezače.
•• Rubovi rezača su oštri. Budite pažljivi prilikom čišćenja.
Megjegyzés
•• Csokoládé vagy (kemény) sajt aprításakor ne üzemeltesse sokáig a készüléket. Máskülönben
ezek az alapanyagok túlmelegedhetnek, megolvadhatnak és csomóssá válhatnak.
•• A nagy ételdarabokat először vágja fel kb. 3 x 3 x 3 cm-es darabokra.
1
Forgassa a tálat az óramutató járásával megegyező irányba a motoregységhez való
rögzítéshez, ezután helyezze a tengelyt a tálba.
»» A tál rögzülésekor kattanás hallatszik.
2
3
4
5
Vegye ki az aprítókést a védőtokból.
6
7
8
9
Tegye a nyomórudat az adagolócsőbe.
Sastojke stavite u zdjelu.
Poklopite zdjelu, a zatim poklopac okrenite udesno kako biste ga fiksirali.
»» Kada se poklopac pravilno pričvrsti, začut ćete "klik" i poklopac će se fiksirati na
ručku zdjele.
1
2
Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
Stavite potiskivač u otvor za umetanje.
3
Spremite proizvod na suho mjesto.
Utikač umetnite u utičnicu.
Druge dijelove operite u vrućoj vodi (< 60ºC) s malo sredstva za pranje posuđa ili u
stroju za pranje posuđa.
Odaberite brzinu koja odgovara boji nastavka – brzina 1.
Brzo čišćenje
Nakon korištenja okrenite gumb za odabir brzine na 0, a zatim iskopčajte aparat.
Pratite sljedeće korake za lakše čišćenje zdjele dodatka za obradu hrane i vrča miješalice.
Savjet
•• Kada namjeravate sjeckati luk, gumb za odabir brzine okrenite na P nekoliko puta kako biste
spriječili presitno sjeckanje.
•• Kako ukloniti hranu koja se zalijepi za rezač ili unutarnju stjenku zdjele? 1. Isključite aparat, a
zatim ga iskopčajte. 2. Skinite poklopac sa zdjele. 3. Lopaticom uklonite sastojke s rezača ili
stjenke zdjele.
Dodatak za miješanje tijesta
Napomena
•• Ako čistite zdjelu dodatka za obradu hrane, provjerite je li rezač u zdjeli.
1
U zdjelu dodatka za obradu hrane ili vrč miješalice ulijte mlaku vodu (ne više od 0,5 l) i
malo sredstva za pranje posuđa.
2
Stavite poklopac na zdjelu dodatka za obradu hrane ili vrč miješalice i okrenite ga
udesno kako biste ga fiksirali.
Okrećite gumb za odabir brzine na P dok zdjela ili vrč ne bude čist.
Odvojite vrč miješalice ili zdjelu dodatka za obradu hrane i isperite je čistom vodom.
Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 3
2
Pomoću dodatka za miješanje zamijesite dizano tijesto za kruh i pizzu. Količinu tekućine za
oblikovanje tijesta trebate prilagoditi razini vlage i temperaturi.
5
Uždėkite ant virtuvės kombaino dubens ar maišytuvo ąsočio dangtį ir sukite jį laikrodžio
rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos.
1
3
4
Pasukite greičio reguliatorių į P ir palaukite, kol dubuo arba ąsotis bus švarus.
5
Nuimkite maišytuvo ąsotį ar virtuvės kombaino dubenį ir išskalaukite švariu vandeniu.
2
3
4
Vrč miješalice stavite na jedinicu motora i okrenite je udesno kako biste je fiksirali.
»» Kada se vrč pravilno fiksira, začut će se "klik".
Okrenite zdjelu udesno kako biste je fiksirali na jedinici motora, a zatim stavite osovinu
u zdjelu.
»» Kada se zdjela pravilno fiksira, začut će se "klik".
Postavite nastavak za miješanje tijesta na osovinu.
Sastojke stavite u zdjelu.
Poklopite zdjelu, a zatim poklopac okrenite udesno kako biste ga fiksirali.
»» Kada se poklopac pravilno pričvrsti, začut ćete "klik" i poklopac će se fiksirati na
ručku zdjele.
5
6
Utikač umetnite u utičnicu.
7
Nakon korištenja okrenite gumb za odabir brzine na 0, a zatim iskopčajte aparat.
Odaberite brzinu koja odgovara boji nastavka – brzina 1.
• Ovisno o receptu, ulijte tekuće sastojke u otvor za umetanje dok je aparat uključen.
Ostavite aparat da radi 30 sekundi dok se zdjela dodatka za obradu hrane ili vrč
miješalice ne očisti.
7 Jamstvo i servis
Imate li problem ili su vam potrebni servis ili informacije, posjetite www.philips.com/support
ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u
međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite
se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a megfelelő tárcsát választotta, és hogy a 4. és
5. ábrának megfelelően rakta össze a készüléket.
•
•
•
•
•
•• A szeletelőtárcsa használatakor legyen nagyon óvatos. A penge rendkívül éles.
•• A tárcsákat soha ne használja kemény összetevők, mint például jégkocka feldolgozásához.
•• Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal.
Helyezze a fedőt a munkatálra. A fedél rögzítéséhez forgassa el azt kattanásig, az
óramutató járásával megegyező irányba.
»» Ha a fedél megfelelően van felhelyezve, kattanás hallatszik, és a fedél rögzül a
munkatál fogantyújához.
Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
1
Tanács
•• Hagyma aprításakor néhányszor fordítsa a sebességválasztót P fokozatba, így elkerülheti, hogy
a hagymát túl finomra vágja.
•• A pengéhez vagy a tál belsejéhez tapadt étel eltávolítása 1. Kapcsolja ki a készüléket, és a
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. 2. Vegye le a fedőt a tálról. 3. Távolítsa el a vágókésre
vagy a munkatál falára tapadt hozzávalókat a kenőlapáttal.
Dagasztótartozék
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 3. ábra szerint rakja össze.
Helyezze a tárcsát a tengelyre.
4
Helyezze az alapanyagokat az adagolócsőbe a nyomórúd segítségével. A legjobb
eredmény érdekében egyenletesen töltse meg az ételadagoló nyílást. Ha nagyobb
mennyiséget dolgoz fel, végezze kisebb adagokban, és közben mindig ürítse ki a
munkatálat.
5
6
Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
7
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0 pozícióra, és a csatlakozódugót húzza ki az
aljzatból.
2
3
4
5
6
7
Forgassa a tálat az óramutató járásával megegyező irányba a motoregységhez való
rögzítéshez, ezután helyezze a tengelyt a tálba.
»» A tál rögzülésekor kattanás hallatszik.
Helyezze a dagasztótartozékot a tengelyre.
Tegye a hozzávalókat a tálba.
Helyezze a fedőt a munkatálra. A fedél rögzítéséhez forgassa el azt kattanásig, az
óramutató járásával megegyező irányba.
»» Ha a fedél megfelelően van felhelyezve, kattanás hallatszik, és a fedél rögzül a
munkatál fogantyújához.
Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
Válassza ki a tartozék színének megfelelő sebességet: sebesség 1..
• A recepttől függően öntse a folyékony összetevőket az adagolócsőbe úgy, hogy a
készülék be van kapcsolva.
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0. pozícióra, és a csatlakozódugót húzza ki az
aljzatból.
1 Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и
го запазете за справка в бъдеще.
Опасност
•
Helyezze a fedőt a munkatálra. A fedél rögzítéséhez forgassa el azt kattanásig, az
óramutató járásával megegyező irányba.
»» Ha a fedél megfelelően van felhelyezve, kattanás hallatszik, és a fedél rögzül a
munkatál fogantyújához.
Ellenőrizze, hogy az alapanyagnak megfelelő elkészítési időt, a maximális mennyiséget és
a sebességet az 1. táblázatban foglaltak szerint állította be. Válassza ki a tartozék színének
megfelelő sebességet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 6. ábra szerint rakja össze.
•
•
•• Ne használja a mini aprítót nagyon kemény hozzávalók, mint például szerecsendió, kandiscukor
vagy jégkocka aprításához.
•• Ne működtesse a mini aprítót megszakítás nélkül 30 másodpercnél hosszabb ideig.
•• A turmixkések beszerelése előtt mindig tegye fel a tömítőgyűrűt a vágókésre a szivárgás
elkerülése érdekében.
•• A szegfűszeget, ánizst és csillagánizst mindig együtt aprítsa. Önmagukban őrölve ezek kárt
tehetnek a készülék műanyag részeiben.
•• Szegfűszeg, ánizs, fahéj vagy hasonló alapanyagok őrlése esetén a mini aprító kelyhe
elszíneződhet.
•• Ne használja a mini aprítót folyadékok, például gyümölcslé feldolgozására.
•• Feldolgozás előtt hagyja az alapanyagokat lehűlni (< 80ºC).
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
A hozzávalókat a mini aprító kelyhén jelzett maximális szintig töltse.
6
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0. pozícióra, és a csatlakozódugót húzza ki az
aljzatból.
7
Fordítsa el a mini aprítót az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy le tudja venni a
motoregységről.
8
Fordítsa el az aprítókést az óramutató járásával megegyező irányba, hogy le tudja venni
a mini aprító kelyhéről.
A mini aprító kelyhén rögzítse az aprítókést az óra járásával ellentétes irányba csavarva.
Csavarja a mini aprítót a motoregységre, amíg kattanást nem hall.
•
•
Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
Válassza ki a tartozék színének megfelelő sebességet: sebesség 2.. 10-30 másodpercig
működtesse a készüléket, amíg a hozzávalókat finomra nem aprította.
Tanács
•• A mini aprítóval kávébabot, szemes borsot, diót, fűszernövényeket, stb. apríthat. Ehhez a 2-es
sebességfokozatot használja 30 másodpercig. Ne lépje túl a mini aprítón feltüntetett maximális
szintet.
•• Marhahús feldolgozásakor a legjobb eredmény érdekében használjon hűtött, kockára
vágott marhahúst (2x2x2 cm). Maximum 100 g kockára vágott marhahúst aprítson P
sebességfokozaton 5 másodpercig.
Никога не натискайте продуктите в улея за подаване с пръсти или някакъв
предмет (например лопатка), докато уредът работи. Използвайте само тласкача.
Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете дали напрежението,
показано на дъното на уреда, отговаря на напрежението на местната
електрическа мрежа.
За да избегнете евентуална опасност, никога не свързвайте този уред към
таймерен ключ.
Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или други части са
повредени.
С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той
трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран
техник.
Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени
физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са
оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за
тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
За тяхната безопасност, не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение.
Ако по стените на купата или каната на пасатора полепнат продукти, изключете
уреда и извадете щепсела от контакта. След това отстранете продуктите с
лопатка.
Бъдете внимателни, когато докосвате или почиствате дисковете, режещия блок
на кухненския робот и режещия блок на пасатора и малката кълцаща приставка.
Режещите блокове и вложките са много остри.
Не докосвайте остриетата, особено когато уредът е включен в контакта.
Ножовете са много остри.
Ако ножовете заседнат, изключете уреда от контакта, преди да отстраните
продуктите, които са ги блокирали.
Внимание
•
Vigyázat
Не потапяйте задвижващия блок във вода и не го мийте с течаща вода.
Никога не се опитвайте да изключвате уреда чрез завъртане на каната на
пасатора, купата или капаците им. Винаги изключвайте уреда чрез завъртане на
селектора за скорост на 0.
Веднага след употреба изваждайте щепсела от контакта.
Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да бръкнете в каната на пасатора с
пръсти или с някакъв предмет (напр. лопатка).
Изчакайте движещите се части да спрат, преди да свалите капака на купата или
каната.
Не превишавайте максималното ниво, показано на каната или купата.
Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат
в контакт с храната.
Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта, преди да свалите,
почистите или смените аксесоар.
Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива,
които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива
аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
Този уред е предназначен само за битови цели.
Не превишавайте количествата и времената за обработка, посочени в
ръководството за потребителя.
Оставете продуктите да се охладят (< 80ºC), преди да пристъпите към
обработката им.
Винаги изчаквайте уреда да изстине до стайна температура, преди да обработите
поредната порция.
Някои продукти може да предизвикат оцветяване на повърхностите на отделни
части. Това не вреди на частите. След известно време оцветяването обикновено
изчезва.
Бележка
•
Ниво на шума: Lc = 83 dB [A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на
електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно
напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните
досега научни факти.
Рециклиране
A turmixgép felhasználási területei:
•
•
•
Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások, gyümölcslevek, levesek, italkeverékek, koktélok
mixelése,
Lágy hozzávalók, pl. palacsintatészta keverése,
Főtt alapanyagok, pl. bébiételek pépesítése.
Megjegyzés
•• Ne nyomja túl erősen a kehely fogantyúját.
•• A készülék működése közben soha ne nyissa fel fedelet, ne nyúljon kezével a pohárba és ne
tegyen bele semmilyen tárgyat.
•• Az aprítóegységnek a turmixkehelybe való beszerelése előtt mindig tegye fel a tömítőgyűrűt
az aprítókésre.
•• Turmixolás közben a turmixkehely adagolónyílásán keresztül adagolhat folyékony alapanyagot.
•• Mielőtt szilárd alapanyagokat turmixolna, darabolja fel őket.
•• Ha nagyobb mennyiséget kíván turmixolni, végezze kis adagokban.
•• Leveskészítéskor főtt hozzávalókat alkalmazzon.
•• A folyadék kifröccsenésének elkerülése érdekében: ha forró vagy habosodó folyadékot (pl.
tejet) kíván turmixolni, 1 liternél többet ne töltsön a turmixkehelybe.
•• Ha nem elégedett a végeredménnyel, kapcsolja ki a készüléket, és kenőlapát segítségével
keverje össze az alapanyagokat. Vegyen ki belőle valamennyit, és turmixoljon kisebb adagot,
vagy adjon hozzá kevés folyadékot.
1
2
Csavarja az aprítóegységet a turmixkehelyre.
Helyezze a turmixkelyhet a motoregységre, és rögzítse az óramutató járásával
megegyező irányba történő elforgatással.
»» A kehely rögzülésekor kattanás hallatszik.
3
4
A hozzávalókat a turmixkelyhen jelzett maximális szintig töltse.
5
6
7
Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
Helyezze a fedelet a turmixkehelyre, és rögzítse az óramutató járásával megegyező
irányba való forgatással.
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта,
това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО:
6 Tisztítás és tárolás
Vigyázat
•• Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
•• Vigyázzon, hogy a kések és a betétek vágóélei ne érjenek kemény tárgyakhoz. Ez kicsorbíthatja
őket.
•• A vágóélek nagyon élesek. Óvatosan tisztítsa.
1
2
3
Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Информирайте
се за местните правила относно разделното събиране на електрически и електронни
продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
2 Въведение
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате от
поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/
welcome.
Уредът е съоръжен с вградена защитна блокировка. Можете да включите уреда само
след като сглобите правилно следните части на задвижващия блок:
• купата на кухненския робот и капака й, или
• каната на кухненския робот и капака й, или
• малката кълцаща приставка.
Ако тези части са сглобени правилно, вградената защитна блокировка ще се освободи.
За рецепти, отидете на www.philips.com/kitchen
3 Кухненски робот
Режещ блок
A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
A többi részt meleg (< 60ºC), mosószeres vízben vagy mosogatógépben tisztíthatja.
Можете да използвате режещия блок за кълцане, смесване, пасиране и смачкване на
пюре на продуктите.
Внимание
•• Не използвайте режещия блок за рязане на много твърди продукти, като кафе на зърна,
индийско орехче, куркума и кубчета лед, тъй като това може да причини затъпяване на
ножа.
Забележка
•• Не допускайте уредът да работи прекалено дълго, когато режете (твърдо) сирене или
шоколад. В противен случай тези продукти ще се нагорещят, ще започнат да се топят и
ще станат на бучки.
•• Нарязвайте предварително големите продукти на парчета от около 3 x 3 x 3 см.
1
Завъртете купата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате върху задвижващия
блок, и след това поставете в купата държача на приставките.
»» Когато купата е наместена правилно, ще чуете щракване.
2
3
4
5
Извадете режещия блок от защитния калъф.
6
7
8
9
A készüléket száraz helyen tárolja.
Megjegyzés
•• A robotgép munkatálának tisztításakor ellenőrizze, hogy a vágókés a munkatálba megfelelően
van-e behelyezve.
1
Öntsön kézmeleg (legfeljebb 0,5 l), mosogatószeres vizet a robotgép munkatálába vagy
a turmixkehelybe.
2
Helyezze a robotgép munkatálára vagy a turmixkehelyre a fedelet, majd rögzítse azt az
óramutató járásával megegyező irányba elforgatva.
3
4
5
Állítsa a sebességfokozatot P. pozícióra, amíg a munkatál vagy a kehely tiszta nem lesz.
Hagyja a készüléket kb. 30 másodpercig működni, amíg a robotgép munkatála vagy a
turmixkehely tiszta nem lesz.
Vegye le a robotgép munkatálát vagy a turmixkelyhet és öblítse ki tiszta vízzel.
7 Jótállás és szerviz
Ha probléma merülne fel a készülékkel, vagy tájékoztatásra van szüksége, látogasson
el a www.philips.com/support weboldalra, vagy forduljon a helyi Philips vevőszolgálat
munkatársaihoz. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi termékforgalmazójához.
Сложете режещия блок върху държача на приставките.
Сложете продуктите в купата.
Сложете капака на купата и след това завъртете капака по часовниковата стрелка,
за да го фиксирате.
»» Когато капакът е сглобен правилно, ще чуете щракване при фиксирането му
към дръжката на купата.
Сложете тласкача в улея за подаване.
Включете щепсела в електрически контакт.
Изберете скоростта, която съответства на цвета на приставката - скорост 1.
След употреба поставете селектора за скорост в положение 0 и изключете уреда
от контакта.
Съвет
Gyors tisztítás
A robotgép munkatálának és a turmixkehelynek egyszerű tisztításához kövesse az alábbi
utasításokat.
Диск за емулгиране
Обръщаем диск за нарязване/настъргване (фино)
Обръщаем диск за нарязване/настъргване (едро)
Диск за картофи за пържене
Гранулиращ диск
Внимание
•• Бъдете внимателни, когато боравите с ножа или с диск за нарязване. Режещите ръбове
са много остри.
•• Никога не използвайте диска за обработване на твърди продукти, като кубчета лед.
•• Не натискайте прекалено силно тласкача, когато избутвате продуктите през улея за подаване.
1
Завъртете купата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате върху задвижващия
блок, и след това поставете в купата държача на приставките.
»» Когато купата е наместена правилно, ще чуете щракване.
2
3
Сложете диска върху държача на приставките.
4
Сложете продуктите в улея за подаване с помощта на тласкача. За най-добри резултати,
пълнете равномерно улея за подаване. Когато обработвате голямо количество
продукти, работете с малки порции и изпразвайте купата между порциите.
5
6
7
Сложете капака на купата и след това завъртете капака по часовниковата стрелка,
за да го фиксирате.
»» Когато капакът е сглобен правилно, ще чуете щракване при фиксирането му
към дръжката на купата.
Включете щепсела в електрически контакт.
Проверете в Таблица 1 времето за приготвяне, максималното количество и
настройката за скорост, които са необходими за съответните продукти. Изберете
скоростта, която съответства на цвета на приставката.
След употреба нагласете селектора за скорост в положение 0 и след това
изключете уреда от контакта.
4 Малка кълцаща приставка
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано на фиг. 6.
Внимание
•• Не използвайте малката кълцаща приставка за твърди продукти като индийско орехче,
едрокристална захар (небет-шекер) или ледени кубчета.
•• Никога не използвайте малката кълцаща приставка за повече от 30 секунди без прекъсване.
•• Винаги поставяйте уплътнителния пръстен на режещия блок, преди да монтирате
режещия блок към малката кълцаща приставка, за да не избегнете изтичане.
•• Винаги обработвайте скилидките чесън, звездовидния анасон и анасоновото семе
заедно с другите продукти. Ако се обработват отделно, тези продукти може да
повредят пластмасата на уреда.
•• Каната на малката кълцаща приставка може да се оцвети, когато приставката се
използва за обработване на продукти като чесън, анасон и канела.
•• Не използвайте малката кълцаща приставка за обработване на течности, например плодов сок.
•• Оставете продуктите да се охладят (< 80ºC), преди да пристъпите към обработката им.
1
2
3
4
5
6
7
8
Сложете продуктите в каната на малката кълцаща приставка, без да превишавате
обозначеното максимално ниво.
Завъртете режещия блок върху каната на малката кълцаща приставка обратно на
часовниковата стрелка, докато се фиксира добре.
Завъртете малката кълцаща приставка върху задвижващия блок по часовниковата
стрелка, докато чуете щракване.
Включете щепсела в електрически контакт.
Изберете скоростта, която съответства на цвета на приставката - скорост 2. Оставете я
да работи за около 10-30 секунди, докато продуктите се смелят достатъчно фино.
След употреба поставете селектора за скорост в положение 0 и изключете уреда
от контакта.
Завъртете малката кълцаща приставка обратно на часовниковата стрелка, за да я
свалите от задвижващия блок.
Завъртете режещия блок по часовниковата стрелка, за да го свалите от каната на
малката кълцаща приставка.
•• Можете да използвате малката кълцаща приставка за смилане на кафе или черен пипер на
зърна, както и за нарязване на ядки, растителни подправки и др. Използвайте скорост 2 за
30 секунди. Не превишавайте максималното ниво, указано на малката кълцаща приставка.
•• За най-добри резултати при обработване на телешко месо, използвайте охладено месо,
нарязано на кубчета (2x2x2 cm). Обработвайте максимум по 100 г телешко месо на
скорост P за 5 секунди.
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано на фиг. 7.
Пасаторът е предназначен за:
•
•
•
разбъркване на течности, например млечни продукти, сосове, плодови сокове,
супи, коктейли и шейкове,
смесване на меки продукти, например тесто за палачинки,
Приготвяне на пюре от сварени продукти, например за приготвяне на бебешки храни.
Забележка
•• Не натискайте прекалено силно дръжката на каната на пасатора.
•• Не отваряйте капака, за да бръкнете с ръка или сложите нещо в каната, когато пасаторът работи.
•• Винаги поставяйте уплътнителния пръстен на режещия блок, преди да монтирате
режещия блок към каната на пасатора.
•• За да добавите течни продукти по време на обработване, наливайте ги в каната на
пасатора през отвора за подаване.
•• Нарязвайте предварително твърдите продукти на по-малки парчета, преди да ги обработвате.
•• Ако искате да приготвите голямо количество, обработвайте малки порции продукти
вместо голямо количество наведнъж.
•• Когато пасирате супа, използвайте предварително термично обработени продукти.
•• За да избегнете разплискване: Когато обработвате течност, която е гореща или лесно
се разпенва (например мляко), не наливайте повече от 1 литър в каната на пасатора.
•• Ако не сте доволни от резултата, изключете уреда и разбъркайте продуктите с лопатка.
Извадете малко от съдържанието, за да обработите по-малко количество, или добавете
малко течност.
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано на фиг. 2.
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0 pozícióra, és a csatlakozódugót húzza ki az
aljzatból.
•• Hogyan távolíthatom el a turmixkehely oldalához tapadt hozzávalókat? 1. Kapcsolja ki a
készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. 2. Nyissa fel a fedelet, és kenőlapát
segítségével távolítsa el a hozzávalókat a kehely faláról. 3. A kenőlapátot tartsa legalább 2
cm-re a vágókéstől.
•
•
•
•
•
5 Пасатор
Válassza ki a tartozék színének megfelelő sebességet: sebesség 2..
Tanács
Преди да започнете се уверете, че сте избрали необходимия диск от следните и сте
го поставили, както е показано на фиг. 4 и фиг. 5.
Съвет
5 Turmixgép
Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 7. ábra szerint rakja össze.
Дискове
Предупреждение
4 Mini aprító
A dagasztótartozék segítségével kelt tésztát készíthet kenyérhez vagy pizzához. A
hőmérséklettől és a páratartalomtól függően adagolja a megfelelő folyadékmennyiséget a
tészta elkészítéséhez.
1
Forgassa a tálat az óramutató járásával megegyező irányba a motoregységhez való
rögzítéshez, ezután helyezze a tengelyt a tálba.
»» A tál rögzülésekor kattanás hallatszik.
2
3
Válassza ki a tartozék színének megfelelő sebességet: sebesség 1..
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0. pozícióra, és a csatlakozódugót húzza ki az
aljzatból.
Български
•
Helyezze az aprítókést a tengelyre.
Tegye a hozzávalókat a tálba.
Elegyítő tárcsa
Megfordítható szeletelő- / aprítótárcsa (finom)
Megfordítható szeletelő- / aprítótárcsa (durva)
Hasábburgonya tárcsa
Granulálótárcsa
Vigyázat
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 7.
miješanju tekućih sastojaka, npr. mliječnih proizvoda, umaka, voćnih sokova, juha,
miješanih pića i frapea,
miješanju mekih sastojaka kao što je smjesa za palačinke,
Pasiranju kuhanih sastojaka, npr. za hranu za bebe.
Lemezek
Figyelmeztetés
Postavite disk na osovinu.
Įpilkite į virtuvės kombaino dubenį ar maišytuvo ąsotį drungno vandens (ne daugiau
kaip 0,5 litro) ir šiek tiek indų ploviklio.
Jei iškyla problema arba jei reikia techninio aptarnavimo ar informacijos, žiūrėkite
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje.
Telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra
klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
•
2
3
1
7 Garantija ir techninis aptarnavimas
Vigyázat!
•
•
3
4
Leiskite prietaisui veikti 30 sekundžių, kol virtuvės kombaino dubuo ar maišytuvo ąsotis
bus švarus.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg
későbbi használatra.
Okrenite zdjelu udesno kako biste je fiksirali na jedinici motora, a zatim stavite osovinu
u zdjelu.
»» Kada se zdjela pravilno fiksira, začut će se "klik".
Okrenite jedinicu s rezačima na vrču miješalice.
Pastaba
•• Plaunant virtuvės kombaino dubenį jame būtinai turi būti įstatytas peiliukas.
1
1 Fontos!
•
1
2
Gaminį laikykite sausoje vietoje.
Kad virtuvės kombaino dubenį ir maišytuvo ąsotį valyti būtų lengviau, galite vadovautis toliau
pateikiamais veiksmais.
•• Budite pažljivi prilikom rukovanja s rezačem diska. Njegova oštrica je vrlo oštra.
•• Disk nikada nemojte koristiti za obradu tvrdih sastojaka kao što su kocke leda.
•• Nemojte prejako pritiskati potiskivač prilikom potiskivanja sastojaka niz cijev za umetanje.
3 Dodatak za obradu hrane
Baigę naudoti prietaisą nustatykite greičio reguliatorių į 0 ir atjunkite prietaisą nuo
maitinimo šaltinio.
Patarimas
Disk za emulzije
Dvostrani disk za rezanje/rendanje (sitno)
Dvostrani disk za rezanje/rendanje (krupno)
Disk za krumpiriće
Disk za granuliranje
Oprez
•
Sudėkite produktus į maišytuvo ąsotį iki maksimalaus lygio žymos.
Norėdami užfiksuoti dangtelį uždėkite jį ant maišytuvo ąsočio ir pasukite pagal laikrodžio
rodyklę.
•
•
•
•
•
Magyar
Miješalica je namijenjena:
5 Maišytuvas
Mielinei duonos ir picos tešlai minkyti galite naudoti minkymo priedą. Norėdami suminkyti
tešlą, pagal drėgmės ir temperatūros sąlygas turite nustatyti tinkamą skysčio kiekį.
1
•
•
6
Greitasis valymas
Minkymo priedas
•
Dok aparat radi, nikada nemojte prstima ili priborom (npr. lopaticom) gurati sastojke u
otvor za umetanje. U tu svrhu koristite isključivo potiskivač.
Prije priključivanja aparata na napajanje provjerite odgovara li napon naznačen na
donjem dijelu aparata naponu lokalne električne mreže.
Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na prekidač kojim
upravlja mjerač vremena.
Ako se ošteti kabel za napajanje, utikač ili neki drugi dio, nemojte koristiti aparat.
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips
servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili
mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja,
osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
Djeci, radi njihove sigurnosti, nemojte dopuštati da se igraju s aparatom.
Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
Ako se hrana zalijepi za stjenku vrča ili zdjele miješalice, isključite i iskopčajte aparat.
Zatim lopaticom uklonite hranu sa stjenke.
Budite pažljivi prilikom rukovanja diskovima, jedinicom s rezačima dodatka za obradu
hrane, jedinicom s rezačima miješalice i male sjeckalice, kao i prilikom njihovog čišćenja.
Jedinice s rezačima i umeci vrlo su oštri.
Nemojte dodirivati rezače, naročito dok je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštri.
Ako se rezači zaglave, isključite aparat iz napajanja prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju
rezače.
•
Patarimas
•• Smulkindami svogūnus greičio reguliatorių į P pasukite kelis kartus, kad jų nesusmulkintumėte
per daug.
•• Kaip pašalinti prie peiliuko ar dubens viduje prikibusį maistą? 1. Prietaisą išjunkite ir atjunkite
nuo maitinimo lizdo. 2. Nuo dubens nukelkite dangtį. 3. Mentele pašalinkite prie peiliuko ar
dubens sienelių prilipusius produktus.
•
Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
Pasirinkite priedo spalvą atitinkantį greičio nustatymą – greitį 1.
Upozorenje
4
5
Pasukite pjaustymo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo minikapoklio indelio.
Prije početka provjerite jeste li među sljedećim diskovima odabrali odgovarajući disk i
postavite ga u skladu sa slikama 4 i 5:
Jedinicu motora nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.
Napomena
Pasirinkite priedo spalvą atitinkantį greičio nustatymą – greitį 2. Palikite veikti maždaug
10–30 sekundžių, kol produktai bus pakankamai smulkūs.
Diskovi
Uždėję minikapoklį ant variklio įtaiso pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Išimkite pjaustymo įtaisą iš apsauginio dėklo.
Pjaustymo įtaisą uždėkite ant veleno.
•
•
•
3 Virtuvės kombainas
Opasnost
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal 6 pav.
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Norėdami rasti receptų, apsilankykite www.philips.com/kitchen
Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal 7 pav.
Jei šios dalys įstatomos tinkamai, įtaisytasis saugos užraktas atrakinamas.
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće
potrebe.
4 Minikapoklis
2 Įvadas
Šiame prietaise yra įrengtas saugos užraktas. Prietaisą galite įjungti tik tinkamai uždėję toliau
pateikiamas dalis ant variklio įtaiso:
• virtuvės kombaino dubenį ir jo dangtelį;
• maišytuvo ąsotį ir jo dangtelį arba
• minikapoklį.
1 Važno
•
Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia,
kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:
Plakimo diskas
Apsukamas raikymo / pjaustymo diskas (smulkus)
Apsukamas raikymo / pjaustymo diskas (stambus)
Gruzdintų bulvyčių diskas
Smulkinimo granulėmis diskas
Atsargiai
Įspėjimas
•
Hrvatski
Diskai
•• Когато кълцате лук, завъртете селектора за скорост на P няколко пъти, за да избегнете
прекалено ситното накълцване на лука.
•• Как се отстраняват продуктите, полепнали по ножа или по вътрешността на купата? 1.
Изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта. 2. Свалете капака от купата.
3. Отстранете полепналите продуктите от ножа или от стената на купата с лопатка.
1
2
Завъртете режещия блок върху каната на пасатора.
3
Сложете продуктите в каната на пасатора, без да превишавате обозначеното
максимално ниво.
4
5
6
7
Поставете каната на пасатора върху задвижващия блок и я завъртете по
часовниковата стрелка, за да я фиксирате.
»» Когато каната е наместена правилно, ще чуете щракване.
Поставете капака на каната на пасатора и я завъртете по часовниковата стрелка,
за да я закрепите.
Включете щепсела в електрически контакт.
Изберете скоростта, която съответства на цвета на приставката - скорост 2.
След употреба завъртете селектора за скорост в положение 0 и изключете уреда
от контакта.
Съвет
•• Как се отстраняват продуктите, полепнали по стените на каната на пасатора? 1.
Изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта. 2. Отворете капака и
използвайте лопатка, за да отстраните продуктите от стените на каната. 3. Дръжте
лопатката на разстояние поне 2 см от ножа.
6 Почистване и съхранение
Внимание
•• Преди да преминете към почистване на уреда, извадете щепсела от контакта.
•• Внимавайте режещите ръбове на ножовете, дисковете и рендетата да не се допират
до твърди предмети. Това може да причини затъпяването им.
•• Режещите ръбове са много остри. Бъдете внимателни, когато почиствате.
1
2
Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
3
Съхранявайте уреда на сухо място.
Почистете другите части с гореща вода (< 60ºC) и малко течен миещ препарат
или в съдомиялна машина.
Бързо почистване
Следвайте стъпките по-долу, за да почистите купата на кухненския робот и каната на
пасатора по-лесно.
Забележка
Приставка за месене
Преди да започнете се уверете, че сте сглобили уреда както е показано на фиг. 3.
Можете да използвате приставката за месене, за да месите тесто с мая за хляб и
пици. Когато приготвяте тестото, съобразете количеството вода, в зависимост от
влажността и температурата.
1
Завъртете купата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате върху задвижващия
блок, и след това поставете в купата държача на приставките.
»» Когато купата е наместена правилно, ще чуете щракване.
2
3
4
Сложете приставката за месене върху държача на приставките.
•• Уверете се, че ножът е монтиран в купата, ако ще почиствате купата на кухненския робот.
1
2
3
4
Сипете хладка вода (не повече от 0,5 л) и малко течен миещ препарат в купата
на кухненския робот или в каната на пасатора.
Сложете капака на купата на кухненския робот или на каната на пасатора и го
завъртете по часовниковата стрелка, за да се фиксира.
Завъртете селектора за скорост на P, докато купата или каната се почистят.
Оставете уреда да работи 30 секунди или докато купата на кухненския робот или
каната на пасатора се почисти.
Сложете продуктите в купата.
5
Сложете капака на купата и след това завъртете капака по часовниковата стрелка,
за да го фиксирате.
»» Когато капакът е сглобен правилно, ще чуете щракване при фиксирането му
към дръжката на купата.
7 Гаранция и сервиз
5
6
Включете щепсела в електрически контакт.
7
След употреба поставете селектора за скорост в положение 0 и изключете уреда
от контакта.
Изберете скоростта, която съответства на цвета на приставката - скорост 1.
• В зависимост от рецептата, излейте течния продукт в улея за подаване,
докато уредът е включен.
Свалете каната на пасатора или купата на кухненския робот и я изплакнете с
чиста вода.
Ако имате проблем, нуждаете се от сервизно обслужване или информация, вижте
www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители
на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната
гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители,
обърнете се към местния търговец на уреди Philips.