Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
2
HR1459
1
ca
2
b
e
d
f
3
4
5
6
i
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ETKasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
LT Vartotojo vadovas
UK Посібник користувача
h
g
• Преди да включите уреда, потопете бъркалките
и куките за месене в продуктите.
• Изключвайте уреда и изваждайте щепсела
от контакта, ако оставяте уреда без надзор,
както и преди да пристъпите към сглобяване,
разглобяване и почистване.
Внимание
• Никога не използвайте аксесоари или части
от други производители или такива, които
не са специално препоръчвани от Philips. При
използване на такива аксесоари или части вашата
гаранция става невалидна.
• Този уред е предназначен само за битови цели.
• Не превишавайте количествата и времената
за обработка, посочени в ръководството за
потребителя.
• Не обработвайте повече от една порция без
прекъсване. Оставете уреда да се охлади за пет
минути, преди да продължите работата.
Забележка
• Ниво на шума = 83 dB [A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на
електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съгласно
указанията в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за използване
според наличните досега научни факти.
Рециклиране
3
4
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта,
това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC:
(MAX)
750 g
3 min
5
750 g
3 min
5
X3 15 min
5
750 g
3 min
5
500 g
3 min
5
X5 3 min
5
Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Информирайте
се за местните правила относно разделното събиране на електрически и електронни
продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
2 Въведение
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате от
поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
С мощния си 300W мотор, този миксер Philips ви осигурява перфектни резултати в
месенето, миксирането и разбиването с възможно най-малко усилия. Имате и повече
контрол с 5 специални настройки на скоростта за всички ваши рецепти.
3 Общ преглед (фигура 1)
a Регулиране на скоростта
• 0: Изключване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за месене
• 1 2 3 4 5: Включване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за
месене и избор на подходящата скорост
b Бутон "турбо"
• Натиснете и задръжте, за да увеличите скоростта за по-интензивна
обработка.
c Бутон за изваждане: Натиснете, за да освободите поставените телени бъркалки/
лентови бъркалки/куки за месене.
d Задвижващ блок
750 g
3 min
e Отделение за прибиране на кабела
5
f Щипка за кабела
g Две лентови бъркалки (в зависимост от страната)
h Две телени бъркалки (в зависимост от страната)
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR1459_EEU_UM_V1.0
500 g
5 min
4 Използване на уреда
3140 035 35211
English
Recycling
1Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Warning
• Do not immerse the motor unit in water nor rinse
it under the tap.
• Before you connect the appliance to the power,
make sure that the voltage indicated on the bottom
of the appliance corresponds to the local power
voltage.
• If the power cord, the plug, or other parts are
damaged, do not use the appliance .
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service center authorized
by Philips, or similarly qualified persons to avoid a
hazard.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• Before you connect the mixer to the mains, insert
the beaters, or kneading hooks into the mixer.
• Before you switch on the appliance, lower the
beaters, or kneading hooks into the ingredients.
• Switch off the appliance and disconnect it from the
mains if you leave it unattended and before you
assemble, disassemble and clean it.
Caution
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
• This appliance is intended for household use only.
• Do not exceed the quantities and processing time
indicated in the user manual.
• Do not process more than one batch without
interruption. Let the appliance cool down for five
minutes before you continue processing.
Note
• Noise level = 83 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
1/3
i Две куки за месене
5
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Directions:
1
2
3
4
5
6
7
Put flour, water, oil, salt, sugar and yeast in a bowl.
•
This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool down for two hours
after preparing this recipe.
Note
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
2Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This Philips mixer with a powerful 300W motor gives you perfect end results with the least
effort when kneading, mixing or whisking . Plus added control with 5 dedicated speeds
settings for all your recipes.
3 Overview (fig.1)
a Speed control
• 0: Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
• 1 2 3 4 5: Switch on the wire beaters/strip beaters/ kneading hooks and select an
appropriate speed
b Turbo button
• Press and hold to increase the speed for tougher jobs.
c Eject button : Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading
hooks.
d Motor unit
e Cord storage
f Cord clip
g Two strip beaters (depending on countries)
h Two wire beaters (depending on countries)
i Two kneading hooks
4 Using the appliance
Before first use
Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into
contact with food.
1
2
Clean the motor unit with a moist cloth.
Clean the beaters and kneading hooks in warm water with some washing-up liquid or
in a dishwasher.
Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (fig.2)
1
2
3
Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or
kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a
higher speed.
• For tougher jobs, press and hold the Turbo button while processing.
After use, turn the speed selector to 0 (off position), and then unplug the appliance.
Press the Eject button to release the wire/strip beaters or kneading hooks.
5Recipe
Toscana Bread
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
1000g All-purpose flour
500 ml water
100 ml oil
1.5 teaspoon salt
1.5 teaspoon sugar
11 g yeast
1.5 teaspoon of dry rosemary
100 g green or black olives
Mix the ingredients for three minutes using turbo speed.
Put the dough into the refrigerator for one hour.
Cut the olives into small pieces.
Take the dough out from the refrigerator.
1
2
Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
Измийте бъркалките и куките за месене с топла вода и малко препарат за миене
на съдове или в съдомиялна машина.
Телени бъркалки/лентови бъркалки/куки за месене (фигура 2)
Bake the bread in a baking tin at 180C for about 30 minutes
1
Caution
1
2
Преди да използвате уреда за пръв път, почистете добре частите, които влизат в
контакт с храната.
Press and hold the turbo button to mix the dough for 10 seconds.
6 Cleaning (fig.4)
•
Преди първата употреба
2
3
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Clean the motor unit with a moist cloth.
Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up
liquid or in a dishwasher.
7 Order accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop. If you
have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer
Care Centre in your country.You will find the contact details at www.philips.com/support.
8 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or
contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to
your local Philips dealer.
Български
1 Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация
и я запазете за справка в бъдеще.
Предупреждение
• В никакъв случай не потапяйте задвижващия блок
във вода и не го изплаквайте с течаща вода.
• Преди да включите уреда в електрически
контакт, проверете дали напрежението, показано
на дъното на уреда, отговаря на напрежението
на местната електрическа мрежа.
• Не използвайте уреда, ако захранващият кабел,
щепселът или други части са повредени.
• С оглед предотвратяване на опасност, при
повреда в захранващия кабел той трябва да бъде
сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз
или квалифициран техник.
• Този уред не е предназначен за ползване от
хора (включително деца) с намалени физически
възприятия или умствени недъзи или без опит
и познания, ако са оставени без наблюдение и
не са инструктирани от страна на отговарящо
за тяхната безопасност лице относно начина на
използване на уреда.
• Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
• Преди да включите миксера в електрическата
мрежа, поставете в него бъркалките или куките
за месене.
Изберете подходяща скорост от 1 до 5, за да включите телените/лентовите
бъркалки или куките за месене. За да избегнете разплискване, започнете с ниска
скорост и след това превключете на по-висока.
• За по-интензивна обработка натиснете и задръжте бутона "турбо".
След употреба завъртете селектора за скорост в положение 0 (изключен) и след
това изключете уреда от контакта.
Натиснете бутона за изваждане, за да освободите поставените телени/лентови
бъркалки или куки за месене.
5 Рецепта
Тоскански хляб
Продукти:
• 1 кг обикновено бяло брашно
• 500 мл вода
• 100 мл олио
• 1,5 чаена лъжичка сол
• 1,5 чаена лъжичка захар
• 11 г мая
• 1,5 чаена лъжичка сух розмарин
• 100 г зелени или черни маслини
Приготвяне:
1
2
3
4
5
6
7
Поставете в купа брашното, водата, олиото, солта, захарта и маята.
Миксирайте съставките в продължение на три минути на турбо скорост.
Оставете тестото в хладилника за един час.
Нарежете маслините на малки парченца.
Извадете тестото от хладилника.
Натиснете и задръжте бутона "турбо" и миксирайте тестото в продължение на
10 секунди.
Изпечете хляба във форма за печене на 180° C за около 30 минути
Забележка
•
Изпълнението на тази рецепта натоварва изключително много вашия миксер. Оставете миксера да се охлади за два часа, след като приготвите рецептата.
6 Почистване (фиг. 4)
Внимание
•
1
2
Преди да почистите уреда или да освободите някой от аксесоарите, изключете
уреда от контакта.
Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
Измийте бъркалките и куките за месене с топла вода (<60° C) и малко препарат
за миене на съдове или в съдомиялна машина.
7 Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари за уреда, посетете нашия уеб сайт www.shop.philips.com/
service. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обърнете
се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за
контакт ще намерите на адрес www.philips.com/support.
8 Гаранция и сервиз
Ако имате проблем, нуждаете се от сервизно обслужване или информация, вижте
www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители
на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната
гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители,
обърнете се към местния търговец на уреди Philips.
Čeština
Eesti
Hrvatski
Magyar
1 Důležité informace
1Tähtis
1 Važno
1Fontos!
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovu knjižicu s informacijama i spremite je za buduće
potrebe.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az információs füzet tartalmát, és
őrizze azt meg későbbi használatra.
Upozornění
• Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody
ani mýt pod tekoucí vodou.
• Než přístroj připojíte do elektrické sítě, přesvědčte
se, zda napětí uvedené v dolní části přístroje
odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.
• Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel,
zásuvka nebo jiné části poškozené.
• Je-li poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
• Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod
dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
• Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
• Před zapojením mixéru do síťového napájení
zasuňte do mixéru šlehací metly nebo hnětací háky.
• Před zapnutím přístroje ponořte šlehací metly nebo
hnětací háky do příslušných ingrediencí.
• Předtím, než necháte přístroj bez dozoru nebo
než jej budete sestavovat, rozebírat a čistit, vypněte
přístroj a odpojte jej ze sítě.
Hoiatus
• Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda
kraani all.
• Enne seadme elektrivõrku ühendamist veenduge,
et seadme põhjal märgitud pinge vastab kohaliku
elektrivõrgu pingele.
• Juhul kui juhe, pistik või teised osad on kahjustatud,
ärge seadet kasutage.
• Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade
vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsi
hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses
või kvalifitseeritud isikul.
• Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja
vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni
nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või
pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
• Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite
kindlustama laste järelvalve.
• Enne mikseri vooluvõrku ühendamist kinnitage
mikseri külge visplid või tainakonksud.
• Enne seadme sisselülitamist uputage visplid või
tainakonksud segatavate ainete sisse.
• Lülitage seade välja ning enne seadme järelvalveta
jätmist, kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist
võtke seade elektrivõrgust välja.
Figyelmeztetés
• Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le
folyó víz alatt.
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz,
ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett
feszültségérték azonos-e a helyi feszültséggel.
• A sérült tápkábellel, csatlakozóval és egyéb
alkatrésszel rendelkező készüléket tilos használni.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
• Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent
fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők,
tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező
személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve
a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után,
illetve felügyelet mellett.
• Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
• A mixer hálózatra csatlakoztatása előtt illessze be a
habverőket, illetve a dagasztóhorgokat a készülékbe.
• A készülék bekapcsolása előtt engedje bele a
habverőket, illetve a dagasztóhorgokat a hozzávalókba.
• Ha felügyelet nélkül kívánja hagyni, illetve össze- vagy
szétszerelés és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
Pozor
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných
výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny
společností Philips. Použijete-li takové příslušenství
nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
• Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
• Nikdy nepřekračujte množství a doby zpracování
potravin uvedené v uživatelské příručce.
• Nezpracovávejte více než jednu dávku bez přerušení.
Než budete ve zpracování pokračovat, nechte
přístroj pět minut vychladnout.
Poznámka
• Hladina hluku = 83 dB [A]
Ettevaatust
• Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud
tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt
soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel
kaotab garantii kehtivuse.
• Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
• Ärge ületage kasutusjuhendis toodud toiduainete
koguseid ega töötlemiskestusi.
• Ärge töödelge ilma katkestamata enam kui ühte
kogust aineid. Enne töötlemise jätkamist laske
seadmel viis minutit jahtuda.
Märkus
• Müratase = 83 dB [A]
Upozorenje
• Jedinicu motora nemojte uranjati u vodu niti ispirati
pod mlazom vode.
• Prije priključivanja aparata na napajanje provjerite
odgovara li napon naznačen na donjem dijelu
aparata naponu lokalne električne mreže.
• Ako je kabel za napajanje, utikač ili neki drugi dio
oštećen, nemojte koristiti aparat.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka
druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne
situacije.
• Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
• Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
• Prije priključivanja miješalice u naponsku mrežu u nju
umetnite nastavke za miješanje ili spiralne nastavke
za tijesto.
• Prije uključivanja aparata spustite nastavke za
miješanje ili spiralne nastavke za tijesto u sastojke.
• Ako aparat ostavljate bez nadzora te prije njegovog
sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja, isključite ga i
iskopčajte iz napajanja.
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento leták s důležitými informacemi a uschovejte
jej pro budoucí použití.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických
polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské
příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Recyklace
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda olulist teavet sisaldavat brošüüri ja hoidke see
edaspidiseks alles.
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele.
Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
Ringlussevõtt
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat
a znovu používat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj
vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních
předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
2Úvod
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li
využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.
Tento mixér Philips s výkonným 300W motorem vám zaručí perfektní výsledky s minimálním
úsilím při hnětení, mixování nebo šlehání. Navíc rozšířené ovládání s 5 speciálními nastaveními
rychlosti pro všechny recepty.
3 Přehled (obr. 1)
a Ovládání rychlosti
• 0: Vypne páskové/drátové šlehací metly nebo hnětací háky.
• 1 2 3 4 5: Zapne páskové/drátové šlehací metly nebo hnětací háky a můžete vybrat
příslušnou rychlost.
b Tlačítko Turbo
• Stisknutím a podržením zvýšíte rychlost pro tužší ingredience.
c Uvolňovací tlačítko: Stisknutím tlačítka uvolníte páskové/drátové šlehací metly nebo
hnětací háky.
d Motorová jednotka
e Uložení kabelu
f Svorka kabelu
g Dvě páskové šlehací metly (liší se v jednotlivých zemích)
h Dvě drátové šlehací metly (liší se v jednotlivých zemích)
i Dva hnětací háky
4 Použití přístroje
Před prvním použitím
Před prvním použitím přístroje důkladně očistěte části, které přichází do styku s jídlem.
1 Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
2 Metly nebo hnětací háky myjte v teplé vodě s prostředkem na umývání nádobí nebo
v myčce nádobí.
Drátové/páskové šlehací metly a hnětací háky (obr. 2)
1
2
3
Výběrem vhodné rychlosti (1 až 5) zapněte drátové/páskové šlehací metly nebo hnětací
háky. Abyste při míchání nestříkali kolem, začněte mixovat pomaleji a teprve později
přepněte na vyšší rychlost.
• U tužších ingrediencí stiskněte a podržte během chodu tlačítko Turbo.
Po ukončení práce otočte ovladačem rychlosti do polohy 0 (poloha vypnuto) a
vytáhněte přístroj ze zásuvky.
Stisknutím uvolňovacího tlačítka uvolněte páskové/drátové šlehací metly nebo hnětací
háky.
Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.
Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib tootele
Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:
Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete hulka. Palun viige ennast kurssi
elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
2Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.
See Philipsi võimsa 300 W mootoriga mikser tagab minimaalse jõupingutusega täiusliku
lõpptulemuse sõtkumisel, segamisel või vahustamisel. Ning viie eri kiirusseade abil saate
kõikide toitude valmistamist paremini ohjata.
3 Ülevaade (joon.1)
a Kiiruse regulaator
• 0: lülitage traatvisplid/ribavisplid/tainakonksud välja
• 1 2 3 4 5: Lülitage traatvisplid/ribavisplid/tainakonksud sisse ja valige sobiv kiirus
b Turborežiimi nupp
• Vajutage ja hoidke all kiiruse suurendamiseks raske töötlemistoimingu ajal.
c Vabastusnupp: vajutage kinnitatud traatvisplite/ribavisplite/tainakonksude
vabastamiseks.
d Mootor
e Juhtmehoidik
f Juhtmeklamber
g Kaks ribavisplit (sõltuvalt riigist)
h Kaks traatvisplit (sõltuvalt riigist)
i Kaks tainakonksu
4 Seadme kasutamine
Enne esimest kasutamist
Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad
hoolikalt puhtaks.
1 Puhastage mootorit niiske lapiga.
2 Peske vispleid ja tainakonkse sooja veega, millesse on lisatud natuke nõudepsuvahendit,
või nõudepesumasinas.
Traatvisplid / ribavisplid / tainakonksud (joon. 2)
1
2
3
Traat-/ribavisplite või tainakonksude käivitamiseks valige sobiv kiirus ühest viieni.
Pritsmete vältimiseks alustage segamist madalal kiirusel ja siis lülituge suuremale kiirusele.
• Raskemate töötlemistoimingute ajal vajutage Turbo-nuppu ja hoidke seda
töötlemise ajal all.
Pärast kasutamist keerake kiirusevalija asendisse 0 (väljalülitatud asend) ja seejärel
eemaldage seade elektrivõrgust.
Vajutage traat-/ribavisplite või tainakonksude vabastamiseks vabastusnuppu.
5Retsept
Toskánský chléb
Toscana leib
Ingredience:
• 1 000 g polohrubé mouky
• 500 ml vody
• 100 ml oleje
• 1,5 lžičky soli
• 1,5 lžičky cukru
• 11 g kvasnic
• 1,5 lžičky sušeného rozmarýnu
• 100 g zelených nebo černých oliv
Postup:
1 Do mísy vložte mouku, vodu, olej, sůl, cukr a kvasinky.
2 Pomocí rychlosti Turbo mixujte ingredience po dobu tří minut.
3 Vložte těsto na jednu hodinu do chladničky.
4 Olivy nakrájejte na malé kousky.
5 Vyjměte těsto z chladničky.
6 Stisknutím a podržením tlačítka Turbo mixujte těsto po dobu 10 sekund.
7 Chléb pečte na plechu při teplotě 180 °C po dobu přibližně 30 minut.
Poznámka
• Tento recept znamená pro mixér extrémní zátěž. Po přípravě tohoto receptu nechte
mixér vychladnout na dvě hodiny.
Koostisained:
• 1000 g tavalist nisujahu
• 500 ml vett
• 100 ml õli
• 1,5 tl soola
• 1,5 tl suhkrut
• 11 g pärmi
• 1,5 tl kuivatatud rosmariini
• 100 g rohelisi või musti oliive
Valmistamisõpetus:
1 Pange jahu, vesi, õli, sool, suhkur ja pärm kaussi.
2 Segage koostisaineid kolm minutit turbokiirusel.
3 Pange tainas üheks tunniks külmkappi.
4 Lõigake oliivid väikesteks tükkideks.
5 Võtke tainas külmikust välja.
6 Segage tainast 10 sekundit, vajutades turbonuppu ja hoides seda all.
7 Küpsetage leiba küpsetusvormis 180 °C juures umbes 30 minutit.
Märkus
• Selle retsepti järgi leiva valmistamine koormab väga teie mikserit. Pärast taina
valmistamist laske mikseril kaks tundi jahtuda.
6 Čištění (obr. 4)
6 Puhastamine (joonis 4)
7 Objednání příslušenství
Ettevaatust
• Enne, kui asute seadet puhastama või eemaldate selle küljest tarvikuid, eemaldage see
vooluvõrgust.
1 Puhastage mootorit niiske lapiga.
2 Peske vispleid ja tainakonkse sooja veega (< 60 °C), millesse on lisatud natuke
nõudepesuvahendit, või nõudepesumasinas.
7 Tellige tarvikud
Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte naše webové stránky www.philips.
com/shop. Pokud máte potíže s obdržením příslušenství k přístroji, obraťte se na středisko
péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Kontaktní informace naleznete na webové
stránce www.philips.com/support.
Seadme jaoks tarvikute ostmiseks külastage meie veebisaiti www.philips.com/shop. Kui teil
esineb oma seadmele tarvikute hankimisel probleeme, võtke palun ühendust kohaliku Philipsi
klienditeeninduskeskusega. Üksikasjalikud kontaktandmed leiate veebiaadressilt www.philips.
com/support.
8 Záruka a servis
8 Garantii ja hooldus
Pokud dochází k potížím, potřebujete servis nebo informace, přejděte na adresu
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ve vaší zemi. Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního
prodejce výrobků Philips.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja
(EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku,
prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.
Recikliranje
5Recepty
Pozor
• Přístroj nejprve vypojte ze zásuvky a teprve poté ho očistěte nebo uvolněte
příslušenství.
1 Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
2 Šlehací metly nebo hnětací háky myjte v teplé vodě (<60 °C) s prostředkem na
umývání nádobí nebo v myčce nádobí.
Oprez
• Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove
drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips
nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve
dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
• Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
kućanstvu.
• Nemojte premašiti količine i vrijeme obrade
naznačene u korisničkom priručniku.
• Nemojte obrađivati više od jedne smjese bez stanke.
Prije nastavka obrade ostavite aparat da se hladi pet
minuta.
Napomena
• Razina buke: Lc = 83 dB [A]
Kui vajate abi mõne probleemi lahendamisel, teenindust või informatsiooni, külastage veebisaiti
www.philips.com/support või võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust,
pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i
ponovno korištenje.
Kada na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen
direktivom EU-a 2002/96/EC:
Figyelem
• Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips
által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
• A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
• Ne lépje túl a használati útmutatóban feltüntetett
mennyiségeket és használati időt.
• Megszakítás nélkül legfeljebb egy adag elkészítéséhez
használja a készüléket. A munka folytatása előtt
hagyja lehűlni a készüléket 5 percen át.
Megjegyzés
• Zajszint = 83 dB [A]
Elektromágneses mezők (EMF)
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai
állása szerint a készülék biztonságos.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
2Bevezetés
Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim
propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno odlaganje starih
proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2Uvod
A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes
körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.
Nagy teljesítményű, 300 W-os motorjának köszönhetően ez a Philips mixer a lehető legkisebb
erőfeszítéssel nyújt tökéletes végeredményt dagasztáskor, mixeléskor és habveréskor. Az 5
speciális sebességbeállítást magába foglaló további szabályozásnak köszönhetően az összes
recepthez tökéletes.
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju
nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
Ova miješalica tvrtke Philips sa snažnim motorom od 300 W pruža vam savršene krajnje
rezultate uz minimalan trud prilikom miješanja tijesta, uobičajenog miješanja ili tučenja.
Na raspolaganju vam je i dodatna kontrola s 5 namjenskih postavki za brzinu kojima ćete
zadovoljiti sve potrebe recepata.
3 Áttekintés (1. ábra)
3 Pregled (slika 1)
b Turbó gomb
• Nyomva tartva növelheti a sebességet nehezebb munkák esetén.
a Kontrola brzine
• 0: isključivanje žičanih/uskih nastavaka za miješanje / spiralnih nastavaka za tijesto
• 1 2 3 4 5: uključivanje žičanih/uskih nastavaka za miješanje / spiralnih nastavaka za
tijesto i odabir odgovarajuće brzine
d Motoregység
a Sebességszabályozó
• 0: Kikapcsolhatja a dróthabverőket/habverőket/dagasztóhorgokat
• 1 2 3 4 5: Bekapcsolhatja a dróthabverőket/habverőket/dagasztóhorgokat, és
kiválaszthatja a megfelelő sebességet
c Kiadó gomb : Megnyomásával a készülék kiadja a behelyezett dróthabverőket/
habverőket/dagasztóhorgokat.
b Gumb Turbo
• Pritisnite i zadržite kako biste povećali brzinu za zahtjevnije zadatke.
e Csatlakozókábel tároló
c Gumb za izbacivanje: pritisnite kako biste oslobodili umetnute žičane/uske nastavke
za miješanje / spiralne nastavke za tijesto.
g Két habverő (országfüggő)
d Jedinica motora
i Két dagasztóhorog
f Kábelvezető
h Két dróthabverő (országfüggő)
e Pretinac za kabel
f Kopča za učvršćivanje kabela
g Dva uska nastavka za miješanje (ovisno o državi)
h Dva žičana nastavka za miješanje (ovisno o državi)
i Dva spiralna nastavka za tijesto
4Uporaba
Prije prve uporabe
4 A készülék használata
Teendők az első használat előtt
A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő
részeket.
1 A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
2 A habverőket és dagasztóhorgokat mosogatószeres meleg vízben vagy
mosogatógépben tisztítsa.
Prije prve uporabe aparata temeljito očistite njegove dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.
1 Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
2 Nastavke za miješanje i spiralne nastavke za tijesto perite u toploj vodi s malo sredstva
za čišćenje ili u stroju za pranje posuđa.
Dróthabverők/habverők/dagasztóhorgok (2. ábra)
Žičani/uski nastavci za miješanje/spiralni nastavci za tijesto (slika 2)
2
1
2
3
Odaberite odgovarajuću brzinu, od 1 do 5, kako biste uključili žičane/uske nastavke
za miješanje ili spiralne nastavke za tijesto. Kako biste izbjegli prskanje, započnite s
miješanjem uz nisku brzinu, a zatim promijenite brzinu u višu.
• Za zahtjevnije zadatke pritisnite i zadržite gumb Turbo tijekom obrade.
Nakon uporabe okrenite gumb za odabir brzine na 0 (isključeno), a zatim iskopčajte aparat.
Pritisnite gumb za izbacivanje kako biste otpustili žičane/uske nastavke za miješanje ili
spiralne nastavke za tijesto.
5Recept
Toskanski kruh
Sastojci:
• 1000 g višenamjenskog brašna
• 500 ml vode
• 100 ml ulja
• 1,5 čajna žlica soli
• 1,5 čajna žlica šećera
• 11 g kvasca
• 1,5 čajna žlica suhog ružmarina
• 100 g zelenih ili crnih maslina
Upute:
1 Brašno, vodu, ulje, sol, šećer i kvasac stavite u zdjelu.
2 Sastojke miješajte tri minute koristeći brzinu turbo.
3 Tijesto ostavite u hladnjaku jedan sat.
4 Izrežite masline na male dijelove.
5 Izvadite tijesto iz hladnjaka.
6 Pritisnite i zadržite gumb turbo kako biste tijesto miješali 10 sekundi.
7 Kruh pecite u posudi za pečenje oko 30 minuta pri 180 °C
Napomena
• Ovaj recept izuzetno je zahtjevan za miješalicu. Miješalicu ostavite da se hladi dva sata
nakon pripreme recepta.
6 Čišćenje (slika 4)
Oprez
• Prije čišćenja aparata ili oslobađanja bilo kojeg dodatka iskopčajte aparat iz napajanja.
1 Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
2 Nastavke za miješanje i spiralne nastavke za tijesto perite u toploj vodi (<60 °C) s malo
sredstva za čišćenje ili u stroju za pranje posuđa.
7 Narudžba dodataka
Kako biste kupili dodatni pribor za ovaj aparat, posjetite naše web-mjesto www.philips.com/
shop. Ako imate ikakve poteškoće prilikom nabavljanja dodataka za svoj aparat, obratite se
centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Podatke za kontakt možete pronaći na webstranici www.philips.com/support.
8 Jamstvo i servis
Imate li problem ili su vam potrebni servis ili informacije, posjetite www.philips.com/support
ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u
međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite
se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
1
3
Válassza ki a megfelelő sebességet 1 és 5 között a dróthabverők/habverők/
dagasztóhorgok bekapcsolásához. A kifröccsenés megakadályozásához alacsony
sebességen indítsa el a keverést, majd fokozatosan növelje a sebességet.
• Nehezebb munkák esetén tartsa lenyomva a Turbó gombot feldolgozás közben.
Használat után állítsa a sebességfokozatot 0 (kikapcsolt) pozícióra, és a csatlakozódugót
húzza ki az aljzatból.
Nyomja le a kiadó gombot a dróthabverők/habverők/dagasztóhorgok kiengedéséhez
5Recept
Toszkán kenyér
Hozzávalók:
• 1 kg univerzális liszt
• 0,5 l víz
• 100 ml olaj
• 1,5 teáskanál só
• 1,5 teáskanál cukor
• 11 g élesztő
• 1,5 teáskanál száraz rozmaring
• 10 dkg zöld vagy fekete olívabogyó
Útirányok:
1 Tegye egy tálba a lisztet, vizet, olajat, sót, cukrot és élesztőt.
2 Keverje a hozzávalókat három percig turbó sebességgel.
3 Tegye a tésztát a hűtőbe egy órára.
4 Szeletelje fel az olajbogyókat apró darabokra.
5 Vegye a tésztát a hűtőből.
6 A turbó gomb nyomva tartása mellett keverje a tésztát 10 másodpercig.
7 Süsse a kenyeret sütőformában, 180 °C-os hőmérsékleten körülbelül 30 percig.
Megjegyzés
• Ez a recept nehéz munkát jelent a mixer számára. A recept elkészítése után hagyja
hűlni a készüléket két órán keresztül.
6 Tisztítás (4. ábra)
Figyelem
• A készülék megtisztítása előtt vegye ki belőle a tartozékokat és húzza ki a hálózatból.
1 A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
2 A habverőket és dagasztó horgokat mosogatószeres meleg (< 60°C) vízben vagy
mosogatógépben tisztítsa.
7 Tartozékok rendelése
Ha tartozékokat szeretne vásárolni a készülékhez, látogassa meg weboldalunkat a www.
philips.com/shop címen. Ha nehézségei adódnak a készülékhez tartozó alkatrészek
beszerzésében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával. Az
ügyfélszolgálat elérhetősége a következő honlapon található: www.philips.com/support.
8 Jótállás és szerviz
Ha probléma merülne fel a készülékkel, vagy tájékoztatásra van szüksége, látogasson
el a www.philips.com/support weboldalra, vagy forduljon a helyi Philips vevőszolgálat
munkatársaihoz. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi termékforgalmazójához.
8 Кепілдік және қызмет көрсету
Қазақша
1 Маңызды ақпарат
Құрылғыны қолданбастан бұрын осы маңызды ақпарат парақшасын мұқият оқып шығып,
оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
Ескерту
• Мотор бөлімін суға салуға немесе оны ағын су
астында шаюға болмайды.
• Құралды розеткаға жалғамас бұрын, құралдың
астында көрсетілген кернеудің жергілікті
розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
• Қуат сымы, штепсельдік ұшы немесе басқа
бөліктері зақымданса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
• Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай
орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында,
Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе
білікті мамандар ауыстыруы керек.
• Қозғалу, сезу немесе ойлау қабілеті төмен,
тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде
балалар) бұл құралды қауіпсіздігі үшін жауапты
адамның қадағалауынсыз немесе осы құралды
пайдалану туралы нұсқауларсыз пайдаланбауы
керек.
• Балалардың құралмен ойнауына жол бермеңіз.
• Миксерді қуат көзіне қоспастан бұрын,
бұлғауыштарды немесе илегіш ілмектерді
миксерге салыңыз.
• Құрылғыны іске қоспастан бұрын, бұлғауыштарды
немесе илегіш ілмектерді ингредиенттерге
батырыңыз.
• Қараусыз қалдырғанда, сондай-ақ жинау,
бөлшектеу немесе тазалау алдында құралды
өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
Ескерту
• Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips
компаниясы нақты ұсынбаған қосалқы құралдар
мен бөлшектерді пайдаланушы болмаңыз.
Ондай қосалқы құралдар мен бөлшектерді
пайдалансаңыз, құралдың кепілдігі өз күшін жояды.
• Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
• Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген
көлемдер мен өңдеу уақытынан асырмаңыз.
• Тоқтаусыз бір партиядан артық өңдемеңіз.
Өңдеуді жалғастырмас бұрын, құралды бес минут
суытып алыңыз.
Ескертпе
• Шу деңгейі = 83 дБ [A]
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық талаптарға
сәйкес келеді. Нұсқаулықта көрсетілгендей және ұқыпты қолданылған жағдайда, құралды
пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.
Қайта өңдеу
Проблема болса, қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса , www.philips.com/support
торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады.
Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips
компаниясының дилеріне барыңыз.
Lietuviškai
1Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šį lankstinuką ir saugokite jį, nes jo gali
prireikti ateityje.
Įspėjimas
• Niekada nemerkite prietaiso su varikliu į vandenį, ir
neplaukite jo iš čiaupo tekančiu vandeniu.
• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio
įsitikinkite, kad prietaiso apačioje nurodyta įtampa
sutampa su vietine maitinimo įtampa.
• Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas maitinimo
laidas, kištukas ar kitos dalys.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros
centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai,
kad išvengtumėte pavojaus.
• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra
riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių,
nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba
nurodo, kaip naudoti prietaisą.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prieš įjungdami plaktuvą į elektros tinklą, į plaktuvą
įdėkite plaktuvėlius arba tešlos kablius.
• Prieš įjungdami prietaisą, į produktus panardinkite
plaktuvėlius arba tešlos kablius.
• Jei paliekate prietaisą be priežiūros ir prieš jį
surinkdami, ardydami ir valydami, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laidą iš tinklo.
Dėmesio
• Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų
bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei
naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų
garantija.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
• Neviršykite lentelėse nurodytų kiekių ir apdorojimo
laiko.
• Negalima be pertraukos apdoroti daugiau nei vieno
produkto. Prieš tęsdami darbą leiskite prietaisui
atvėsti penkias minutes.
Pastaba
• Triukšmo lygis = 83 dB [A]
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal
šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine
moksline informacija, yra saugus naudoti.
Perdirbimas
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.
Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық 2002/96/
EC директивасына кіретінін білдіреді.
Latviešu
1 Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informatīvo bukletu un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Brīdinājums!
• Nekādā gadījumā nemērciet motora bloku ūdenī, un
neskalojiet to zem krāna.
• Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam
pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces
apakšdaļas, atbilst vietējam strāvas spriegumam.
• Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads, kontaktdakša vai
citas daļas ir bojāti.
• Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām
situācijām, tas jānomaina Philips autorizētā servisa
centrā vai pie citām līdzīgi kvalificētam personām.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni)
ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu
drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi
šo ierīci izmantot.
• Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
• Pirms pieslēdzat mikseri strāvai, ievietojiet tajā
putotājus vai mīklas mīcīšanas āķus.
• Pirms ierīces ieslēgšanas pietuviniet putotājus vai
mīklas mīcīšanas āķus produktiem.
• Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla, ja
atstāsiet to bez uzraudzības, vai arī pirms tās
montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
Ievērībai
• Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
• Nepārsniedziet lietošanas instrukcijā norādītos
daudzumus un apstrādes laikus.
• Neapstrādājiet vairāk kā vienu porciju bez
pārtraukuma. Ļaujiet ierīcei piecas minūtes atdzist,
pirms turpināt apstrādi.
Piezīme
• Trokšņa līmenis: = 83 dB [A]
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF). Ja
rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama
saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Otrreizējā pārstrāde
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu
attiecas ES direktīva 2002/96/EK:
Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem
noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā
produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia,
kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:
2Ievads
Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және
электрондық өнімдердің бөлек жиналуы туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Ескі
өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын
сақтап қалуға болады.
Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės
taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų
išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3 Pārskats (1. att.)
2 Кіріспе
2 Įvadas
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome
торабында тіркеңіз.
Күшті 300 Вт моторы бар бұл Philips миксері илеу, араластыру немесе көпірту кезінде
аз күшпен өте жақсы нәтижелерді береді. Оған барлық рецептілеріңіз үшін 5 арнайы
жылдамдық параметрі бар қосымша басқару қосылады.
3 Шолу (1-сурет)
a Жылдамдықты басқару
• 0: Сымды бұлғауыштарды/жолақты бұлғауыштарды/илегіш ілмектерді
ажыратыңыз
• 1 2 3 4 5: Сымды бұлғауыштарды/жолақты бұлғауыштарды/илегіш ілмектерді
қосып, тиісті жылдамдықты таңдаңыз
b Турбо түймесі
• Қаттырақ тапсырмалар үшін жылдамдықты арттыру мақсатында басып
тұрыңыз.
c Шығару түймесі: Бекітілген сымды бұлғауыштарды/жолақты бұлғауыштарды/
илегіш ілмектерді босату үшін басыңыз.
d Мотор бөлімі
e Тоқ сымын сақтағыш
f Қуат сымының қыстырмасы
g Екі бұлғағыш (елдерге байланысты)
h Екі сымды шайқағыш (елдерге байланысты)
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.
Naudodami „Philips“ plaktuvą su galingu 300 W varikliu produktus suminkysite, sumaišysite
arba išplaksite be jokio vargo. Be to, ruošdami patiekalus galėsite naudoti papildomą valdiklį su
5 specialiais greičio nustatymais.
3 Apžvalga (1 pav.)
a Greičio jungiklis
• 0: išjunkite vielinius plaktuvėlius / juostinius plaktuvėlius / tešlos kablius
• 1 2 3 4 5: įjunkite vielinius plaktuvėlius / juostinius plaktuvėlius / tešlos kablius ir
pasirinkite reikiamą greitį
b Turbo mygtukas
• Paspauskite ir laikykite, kad padidintumėte greitį ir atliktumėte sunkesnius darbus.
c Išstūmimo mygtukas: paspauskite, kad atsilaisvintų įkišti vieliniai plaktuvėliai / juostiniai
plaktuvėliai / tešlos kabliai.
d Variklio įtaisas
e Laido saugykla
f Laido spaustukas
g Du juostiniai plaktuvėliai (priklauso nuo šalies)
h Du vieliniai plaktuvėliai (priklauso nuo šalies)
i Du tešlos kabliai
i Екі илегіш ілмектер
4 Prietaiso naudojimas
4 Құралды пайдалану
Prieš naudojant pirmą kartą
Алғаш қолданар алдында
Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында, тағамға тиген бөліктерді мұқият тазалаңыз.
1 Моторды дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2 Бұлғауыштарды және илегіш ілмектерді біраз жуғыш сұйықтық қосылған жылы суда
немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.
Сымды шайқағыштар/бұлғағыштар/илегіш ілмектері (2-сурет)
1
2
3
Сымды шайқағышты/бұлғағыштарды/илегіш ілмектерді 1 және 5 аралығындағы
тиісті жылдамдықта іске қосыңыз. Шашыратпау үшін, араластыруды төменгі
жылдамдықтан бастап, жоғарырақ жылдамдықты қосыңыз.
• Қаттырақ тапсырмалар үшін өңдеу кезінде «Турбо» түймесін басып тұрыңыз.
Пайдаланған соң, жылдамдық таңдағышты 0 (өшірулі күйіне) күйіне қойып,
құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
Сымды/жолақты бұлғауыштарды немесе илегіш ілмектерді босату үшін «Шығару»
түймесін басыңыз.
5 Рецептілер
Тоскана наны
Ингредиенттер:
• 1000 г жалпы қолданысқа арналған ұн
• 500 мл су
• 100 мл май
• 1,5 шай қасық тұз
• 1,5 шай қасық қант
• 11 г ашытқы
• 1,5 шай қасық құрғақ розмарин
• 100 көк немесе қара зәйтүн
Нұсқаулар:
1 Ыдысқа ұн, су, май, тұз, қант және ашытқы салыңыз.
2 Турбо жылдамдықты пайдаланып ингредиенттерді үш минут араластырыңыз.
3 Қамырды тоңазытқышқа бір сағатқа қойыңыз.
4 Зәйтүнді ұсақтап тураңыз.
5 Қамырды тоңазытқыштан алыңыз.
6 Қамырды 10 секунд араластыру үшін турбо түймесін басып тұрыңыз.
7 Нанды пісіру пішінінде 180 градуста шамамен 30 минут пісіріңіз.
Ескертпе
• Бұл рецепт миксеріңіз үшін өте ауыр. Бұл рецептті дайындағаннан кейін миксерді
екі сағат бойы суытыңыз.
6 Тазалау (4-сурет)
Ескерту
• Құрылғыны тазалау немесе кез келген көмекші құралды босату алдында, оны
розеткадан суырыңыз.
1 Моторды дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2 Бұлғауыштарды және илегіш ілмектерді біраз жуғыш сұйықтық қосылған жылы суда
(<60°C) немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.
7 Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдарын сатып алу үшін, www.philips.com/shop веб-сайтымызға кіріңіз.
Құрылғыға арналған қосалқы құралдарды алуда қандай да бір қиындықтар туындаса,
еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Байланыс
мәліметтерін www.philips.com/support торабынан табасыз.
3140 035 35241
2/3
Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu.
1 Prietaisą su varikliu nuvalykite drėgna šluoste.
2 Plaktuvėlius ir tešlos kablius plaukite šiltu vandeniu su indų plovikliu arba indaplovėje.
Vieliniai plaktuvėliai / juostiniai plaktuvėliai / tešlos kabliai (2 pav.)
1
2
3
Pasirinkite tinkamą greitį, nuo 1 iki 5, kad pradėtų suktis vieliniai arba juostiniai
plaktuvėliai arba tešlos kabliai. Kad nesitaškytų, pradėkite maišyti mažu greičiu, o vėliau
įjunkite didesnį greitį.
• Jei sunku maišyti, prietaisui veikiant paspauskite ir laikykite „Turbo“ mygtuką.
Baigę naudotis prietaisu, greičio jungiklį perjunkite į 0 (išjungimo padėtį), tada išjunkite
prietaisą iš elektros tinklo.
Paspauskite išstūmimo mygtuką, kad atlaisvintumėte vielinius / juostinius plaktuvėlius
arba tešlos kablius.
5Receptas
Toskanos duona
Produktai:
• 1000 g universalios paskirties miltų
• 500 ml vandens
• 100 ml aliejaus
• 1,5 arbatinio šaukštelio druskos
• 1,5 arbatinio šaukštelio cukraus
• 11 g mielių
• 1,5 arbatinio šaukštelio rozmarinų
• 100 g žalių arba juodų alyvuogių
Gaminimas:
1 Sudėkite miltus, vandenį, aliejų, druską, cukrų ir mieles į indą.
2 Maišykite produktus tris minutes įjungę didžiausią greitį.
3 Įdėkite tešlą į šaldytuvą ir laikykite valandą.
4 Smulkiai supjaustykite alyvuoges.
5 Išimkite tešlą iš šaldytuvo.
6 Paspauskite ir laikykite „Turbo“ mygtuką, kad galėtumėte 10 sekundžių maišyti produktus.
7 Duoną kepkite apie 30 minučių kepimo skardoje 180 °C temperatūroje
Pastaba
• Gaminant šį patiekalą plaktuvui tenka ypač didelė apkrova. Pagaminę šį patiekalą
nenaudokite plaktuvo dvi valandas, kad jis atvėstų.
6 Valymas (4 pav.)
Dėmesio
• Prieš valydami prietaisą ar nuimdami bet kurį priedą, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
1 Prietaisą su varikliu nuvalykite drėgna šluoste.
2 Plaktuvėlius ir tešlos kablius plaukite šiltu vandeniu (<60 °C) su indų plovikliu arba
indaplovėje.
7 Priedų užsakymas
Jei norite įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.philips.com/
shop. Jeigu turite kokių nors sunkumų įsigyjant priedus prietaisui, prašome kreiptis į savo šalies
„Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinę informaciją galite rasti adresu: www.philips.
com/support.
8 Garantija ir techninė priežiūra
Jei iškyla problema arba jei reikia techninio aptarnavimo ar informacijos, žiūrėkite www.
philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono
numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra klientų
aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto
atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Šis Philips mikseris ar jaudīgu 300 W motoru nodrošina perfektus rezultātus ar vismazāko
piepūli, veicot mīklas mīcīšanu, jaukšanu vai putošanu. Papildus pievienota kontroles iespēja ar
5 ātruma iestatījumiem visām jūsu receptēm.
a Ātruma kontrole
• 0: izslēdziet putošanas slotiņas/putošanas lāpstiņas/mīklas mīcīšanas āķus
• 1 2 3 4 5: ieslēdziet putošanas slotiņas/putošanas lāpstiņas/mīklas mīcīšanas āķus un
izvēlieties atbilstošu ātrumu
b Turbo poga
• Nospiediet un turiet nospiestu, lai palielinātu ātrumu grūtāk veicamiem darbiem.
c Izstumšanas poga: nospiediet, lai noņemtu ievietotās putošanas slotiņas/putošanas
lāpstiņas/mīklas mīcīšanas āķus.
d Motora bloks
e Elektrības vada glabātuve
f Skava vadam
g Divas putošanas lāpstiņas (atkarībā no valsts)
h Divas putošanas slotiņas (atkarībā no valsts)
i Divi mīklas mīcīšanas āķi
4 Ierīces lietošana
Pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi notīriet daļas, kas saskarsies ar pārtikas produktiem.
1 Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
2 Nomazgājiet putotājus un mīklas mīcīšanas āķus siltā ūdenī, kam pievienots trauku
mazgāšanas līdzeklis, vai trauku mazgāšanas mašīnā.
Putošanas slotiņas/putošanas lāpstiņas/mīklas mīcīšanas āķi (2. att.)
1
2
3
Izvēlieties atbilstošu ātrumu no 1 līdz 5, lai ieslēgtu putošanas slotiņas/lāpstiņas vai mīklas
mīcīšanas āķus. Lai izvairītos no šļakstīšanās, sāciet jaukšanu ar zemu ātrumu un tad
pārslēdziet uz lielāku ātrumu.
• Grūtāk veicamiem darbiem produktu apstrādes laikā nospiediet un turiet nospiestu
Turbo pogu.
Pēc lietošanas pārslēdziet ātruma selektoru pozīcijā 0 (izsl. pozīcija) un pēc tam
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Nospiediet izstumšanas pogu, lai izņemtu putošanas slotiņas/lāpstiņas vai mīklas mīcīšanas āķus.
5Recepte
Ostrzeżenie
• Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie
opłukuj pod bieżącą wodą.
• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź,
czy napięcie podane na spodzie urządzenia jest
zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
• Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy,
wtyczka lub inne części są uszkodzone.
• Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
• Przed podłączeniem miksera do sieci elektrycznej
włóż do niego końcówki do ubijania piany lub
końcówki do wyrabiania ciasta.
• Przed włączeniem urządzenia zanurz końcówki do
ubijania piany lub końcówki do wyrabiania ciasta w
składnikach.
• Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej,
jeśli nie zamierzasz już z niego korzystać, a także przed
rozpoczęciem montażu, demontażu i czyszczenia.
Uwaga
• Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów,
ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma
Philips.Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części
spowoduje unieważnienie gwarancji.
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
• Nie przekraczaj ilości składników ani czasów
przygotowania podanych w instrukcji obsługi.
• Nie miksuj bez przerwy więcej niż jednej porcji.
Przed ponownym użyciem urządzenia zaczekaj pięć
minut na jego schłodzenie.
Uwaga
• Poziom hałasu = 83 dB [A]
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych.
Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki
aktualnych badań naukowych.
Recykling
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej
jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że
podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
2 Wstęp
Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez
firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ten mikser firmy Philips z silnikiem o mocy 300 W zapewnia doskonałe rezultaty przy
minimum wysiłku podczas wyrabiania ciasta, miksowania lub ubijania. Ponadto daje dodatkową
kontrolę dzięki 5 dedykowanym ustawieniom prędkości do wszystkich przepisów.
3 Opis elementów urządzenia (rys. 1)
a Regulacja prędkości
• 0: wyłączanie końcówek do ubijania piany wykonanych z pasków/drucików lub
końcówek do wyrabiania ciasta
• 1 2 3 4 5: włączanie końcówek do ubijania piany wykonanych z pasków/drucików
lub końcówek do wyrabiania ciasta i wybieranie odpowiedniej prędkości
b Przycisk turbo
• Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć prędkość w przypadku bardziej wymagających
zadań.
c Przycisk wysuwający: naciśnij, aby zwolnić włożone końcówki do ubijania piany
wykonane z pasków/drucików lub końcówki do wyrabiania ciasta.
d Część silnikowa
e Schowek na przewód sieciowy
f Zacisk do przewodu zasilającego
g Dwie końcówki do ubijania piany wykonane z pasków (w zależności od kraju)
h Dwie końcówki do ubijania piany wykonane z drucików (w zależności od kraju)
i Dwie końcówki do wyrabiania ciasta
4 Zasady używania
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj wszystkie części, które stykają się z żywnością.
1 Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
2 Umyj końcówki do ubijania piany i końcówki do wyrabiania ciasta w ciepłej wodzie z
dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Końcówki do ubijania piany wykonane z pasków/drucików lub
końcówki do wyrabiania ciasta (rys. 2)
1
Toskānas maize
Sastāvdaļas:
• 1000 g parasto miltu
• 500 ml ūdens
• 100 ml eļļas
• 1,5 tējkarote sāls
• 1,5 tējkarote cukura
• 11 g rauga
• 1,5 tējkarote kaltēta rozmarīna
• 100 g zaļo vai melno olīvu
Pagatavošana:
1 Ievietojiet miltus, ūdeni, eļļu, sāli, cukuru un raugu bļodā.
2 Jauciet produktus trīs minūtes, izmantojot turbo ātrumu.
3 Ievietojiet mīklu ledusskapī uz vienu stundu.
4 Sagrieziet olīvas mazos gabaliņos.
5 Izņemiet mīklu no ledusskapja.
6 Nospiediet un turiet nospiestu turbo pogu, lai jauktu mīklu 10 sekundes.
7 Cepiet maizi cepšanas veidnē aptuveni 30 minūtes 180°C temperatūrā.
Piezīme
• Šī recepte rada ļoti lielu noslodzi jūsu mikserim. Pēc šīs receptes pagatavošanas ļaujiet
mikserim atdzist divas stundas.
6 Tīrīšana (4. att.)
Ievērībai
• Pirms tīrīšanas un jebkura piederuma noņemšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
1 Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
2 Nomazgājiet putotājus un mīklas mīcīšanas āķus siltā ūdenī (<60°C), kam pievienots
trauku mazgāšanas līdzeklis, vai trauku mazgāšanas mašīnā.
7 Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/
shop. Ja radušies sarežģījumi, iegādājoties ierīces piederumus, sazinieties ar savas valsts Philips
klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformācija pieejama vietnē www.philips.com/support.
8 Garantija un apkalpošana
Ja jums ir kāda problēma, nepieciešama apkalpošana vai informācija, skatiet www.philips.com/
support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir
norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties
pie vietējā Philips preču izplatītāja.
Polski
1 Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną
i zachowaj ją na przyszłość.
2
3
Wybierz odpowiednią prędkość od 1 do 5, aby włączyć końcówki do ubijania piany wykonane
z pasków/drucików lub końcówki do wyrabiania ciasta. Aby uniknąć rozbryzgiwania składników,
należy zacząć miksowanie od małej prędkości i stopniowo ją zwiększać.
• W przypadku bardziej wymagających zadań naciśnij i przytrzymaj przycisk turbo
podczas miksowania.
Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw regulator prędkości w położeniu 0
(wyłączone), a następnie wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Naciśnij przycisk wysuwający, aby zwolnić końcówki do ubijania piany wykonane z
pasków/drucików lub końcówki do wyrabiania ciasta.
5Przepis
Chleb toskański
Składniki:
• 1000 g mąki uniwersalnej
• 500 ml wody
• 100 ml oleju
• 1,5 łyżeczki soli
• 1,5 łyżeczki cukru
• 11 g drożdży
• 1,5 łyżeczki suchego rozmarynu
• 100 g zielonych lub czarnych oliwek
Czynności:
1 Włóż mąkę, wodę, olej, sól, cukier i drożdże do miski.
2 Miksuj składniki przez trzy minuty, korzystając z funkcji turbo.
3 Włóż ciasto do lodówki na godzinę.
4 Pokrój oliwki na małe kawałki.
5 Wyjmij ciasto z lodówki.
6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk turbo i miksuj ciasto przez 10 sekund.
7 Piecz chleb w formie do pieczenia w temperaturze 180°C przez około 30 minut.
Uwaga
• Przygotowanie tego przepisu to bardzo trudne zadanie dla miksera. Po zakończeniu
pracy zaczekaj dwie godziny, aż mikser ostygnie.
6 Czyszczenie (rys. 4)
Uwaga
• Przed czyszczeniem urządzenia lub odłączeniem jakichkolwiek akcesoriów wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
1 Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
2 Umyj końcówki do ubijania piany i końcówki do wyrabiania ciasta w ciepłej wodzie
(<60°C) z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
7 Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, przejdź na stronę www.philips.com/shop. W przypadku
problemów z zakupieniem akcesoriów do urządzenia skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi
Klienta firmy Philips. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.philips.com/support.
8 Gwarancja i serwis
Jeśli masz problem, potrzebujesz informacji lub usług serwisowych, przejdź na stronę
www.philips.com/support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.
Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum
Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Română
Русский
1Important
1 Важная информация
Avertisment
• Nu introduceţi blocul motor în apă şi nici nu îl clătiţi la
robinet.
• Înainte de a conecta aparatul la alimentare, asiguraţivă că tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului
corespunde tensiunii de alimentare locale.
• Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de alimentare,
ştecherul sau alte piese sunt deteriorate.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu,
pentru a evita pericolele.
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv
copii) care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale
reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi
cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a ne asigura că nu se
joacă cu aparatul.
• Înainte de a conecta mixerul la priză, introduceţi paletele
sau spiralele pentru aluat în mixer.
• Înainte de a porni aparatul, coborâţi paletele sau spiralele
pentru aluat în ingrediente.
• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la reţea dacă îl lăsaţi
nesupravegheat şi înainte de a-l asambla, dezasambla şi
curăţa.
Предупреждение
• Запрещается погружать блок электродвигателя в
воду и промывать его под струей воды.
• Перед подключением прибора к источнику питания
убедитесь, что напряжение, указанное на нижней
панели прибора, соответствует напряжению
местной электросети.
• Не используйте прибор в случае повреждения
шнура питания, вилки или других деталей.
• В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур
только в авторизованном сервисном центре Philips
или в сервисном центре с персоналом аналогичной
квалификации.
• Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными умственными или
физическими способностями, а также лицами с
недостаточным опытом и знаниями, кроме как под
контролем и руководством лиц, ответственных за
их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Перед подключением миксера к розетке вставьте в
него венчики или крюки для теста.
• Перед включением прибора погрузите венчики или
крюки для теста в чашу с ингредиентами.
• В случаях когда прибор остается без присмотра, а
также перед сборкой, разборкой и очисткой его
необходимо выключить и отключить от розетки
электросети.
Citiţi cu atenţie această broşură cu informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-o
pentru consultare ulterioară.
Precauţie
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă
utilizaţi aceste accesorii sau componente, garanţia se
anulează.
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
• Nu depăşiţi cantităţile şi timpul de preparare indicate în
manualul de utilizare.
• Nu preparaţi mai mult de o şarjă fără întrerupere. Lăsaţi
aparatul să se răcească timp de cinci minute înainte de a
continua prepararea.
Notă
• Nivel de zgomot = 83 dB [A]
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF).
Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare,
aparatul este sigur, conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Reciclarea
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate,
care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta înseamnă că produsul face obiectul
Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Внимание!
• Запрещается пользоваться какими-либо
аксессуарами или деталями других производителей,
не имеющих специальной рекомендации Philips.
При использовании таких аксессуаров и деталей
гарантийные обязательства теряют силу.
• Прибор предназначен только для домашнего
использования.
• Количество обрабатываемых продуктов и время
работы прибора не должны превышать значения,
указанные в данном руководстве пользователя.
• Не обрабатывайте несколько порций ингредиентов
без перерыва. Перед тем как перейти к обработке
следующей партии необходимо охладить прибор в
течение пяти минут.
Примечание
• Уровень шума = 83 дБ [A]
Электромагнитные поля (ЭМП)
Nu evacuaţi niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informaţi despre
regulamentele locale referitoare la colectarea separată a produselor electrice şi electronice.
Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative
asupra mediului şi a sănătăţii umane.
2Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Acest mixer Philips cu un motor puternic de 300 W vă oferă rezultate finale perfecte cu efort
minim atunci când frământaţi, amestecaţi sau bateţi cu telul. Plus control suplimentar cu 5 setări de
viteză dedicate, pentru toate reţetele dvs.
3 Prezentare generală (fig. 1)
a Control al vitezei
• 0: Opriţi paletele din sârmă/paletele lamelare/spiralele pentru aluat
• 1 2 3 4 5: Porniţi paletele din sârmă/paletele lamelare/spiralele pentru aluat şi selectaţi o
viteză adecvată
b Buton Turbo
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a creşte viteza pentru sarcini mai dificile.
c Buton Detaşare: Apăsaţi pentru a elibera paletele din sârmă/paletele lamelare/
spiralele pentru aluat introduse.
d Bloc motor
e Sistem de stocare a cablului
f Clemă pentru cablu
g Două palete lamelare (în funcţie de ţară)
h Două palete din sârmă (în funcţie de ţară)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При
правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор
абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня
научными данными.
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это
означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и
Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических
и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации
отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить
возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми
преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте
www.philips.com/welcome.
Этот миксер Philips оснащен мощным мотором 300 Вт и обеспечивает простое и
равномерное замешивание теста, смешивание и взбивание. Благодаря удобному управлению и
5 режимам скорости вы сможете готовить блюда по разнообразным рецептам.
4 Utilizarea aparatului
a Регулятор скорости
• 0: отключение миксера при использовании венчиков с тонкими/плоскими спицами/
Palete din sârmă/lamelare/spirale pentru aluat (fig. 2)
1
2
3
Selectaţi o viteză adecvată, de la 1 la 5, pentru a porni paletele din sârmă/lamelare sau
spiralele pentru aluat. Pentru a evita stropirea, porniţi amestecarea la o viteză scăzută şi apoi
comutaţi la o viteză mai ridicată.
• Pentru sarcini mai dificile, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Turbo în timpul procesării.
După utilizare, rotiţi selectorul de viteză în poziţia 0 (poziţia oprit) şi apoi scoateţi aparatul
din priză.
Apăsaţi butonul Detaşare pentru a elibera paletele din sârmă/lamelare sau spiralele pentru
aluat.
5 Reţetă
Pâine Toscana
Ingrediente:
• 1000 g de făină universală
• 500 ml de apă
• 100 ml de ulei
• o linguriţă şi jumătate de sare
• o linguriţă şi jumătate de zahăr
• 11 g drojdie
• o linguriţă şi jumătate de rozmarin uscat
• 100 g măsline verzi sau negre
Indicaţii:
1 Puneţi făina, apa, uleiul, sarea, zahărul şi drojdia într-un bol.
2 Amestecaţi ingredientele timp de trei minute, folosind viteza turbo.
3 Puneţi aluatul în frigider pentru o oră.
4 Tăiaţi măslinele în bucăţi mici.
5 Scoateţi aluatul din frigider.
6 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul turbo pentru a amesteca aluatul timp de 10 secunde.
7 Coaceţi pâinea într-o tavă de copt la 180°C timp de aproximativ 30 de minute.
Notă
• Această reţetă este extrem de solicitantă pentru mixerul dvs. Lăsaţi mixerul să se răcească
timp de două ore după prepararea acestei reţete.
6 Curăţarea (fig. 4)
Precauţie
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l curăţa sau de a elibera orice accesoriu.
1 Curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă.
2 Curăţaţi paletele şi spiralele pentru aluat în apă fierbinte (<60°C) cu puţin detergent lichid
sau într-o maşină de spălat vase.
7 Comandaţi accesorii
Pentru a achiziţiona accesorii pentru acest aparat, vizitaţi site-ul nostru web www.philips.com/shop.
Dacă întâmpinaţi dificultăţi în obţinerea accesoriilor pentru aparatul dvs., contactaţi centrul de
asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. Veţi găsi detaliile de contact la www.philips.com/support.
8 Garanţie şi service
Dacă aveţi o problemă, aveţi nevoie de service sau aveţi nevoie de informaţii, consultaţi www.philips.
com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Philips din ţara dvs. Numărul de telefon se
află în certificatul de garanţie internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă
pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
7 Заказ аксессуаров
Вы можете приобрести аксессуары для прибора на нашем веб-сайте: www.philips.com/shop.
Если у вас возникли вопросы относительно заказа аксессуаров для прибора, обратитесь в
центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактную информацию см. на вебсайте www.philips.com/support.
8 Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или необходимости в обслуживании прибора или получении
информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей
стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.
Slovensky
1 Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento leták s dôležitými informáciami a uschovajte si
ho na neskoršie použitie.
Varovanie
• Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani ju
neoplachujte pod tečúcou vodou.
• Kým spotrebič pripojíte k zdroju napájania, uistite sa,
že napätie uvedené na jeho spodnej časti zodpovedá
napätiu v miestnej elektrickej sieti.
• Ak sa napájací kábel, zástrčka alebo iný diel poškodí,
spotrebič nepoužívajte.
• Poškodený napájací kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
• Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane
detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo
mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok
skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo
im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
• Pred pripojením mixéra k elektrickej sieti doň vložte
šľahacie nástavce alebo háky na miesenie.
• Pred zapnutím zariadenia ponorte šľahacie nástavce
alebo háky na miesenie do surovín.
• Ak nechávate zariadenie bez dozoru prípadne ak ho
skladáte, rozkladáte alebo čistíte, najskôr zariadenie
vypnite a odpojte ho zo siete.
Upozornenie
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných
výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips
výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo
súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
• Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
• Neprekračujte množstvá a časy spracovania uvedené v
používateľskej príručke.
• Nespracúvajte viac ako jednu dávku bez prerušenia.
Kým budete pokračovať v spracovaní, nechajte
spotrebič vychladnúť.
Poznámka
• Deklarovaná hodnota emisie hluku je 83 dB(A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1 pW.
Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s
elektromagnetickými poľami (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi
v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych
vedeckých poznatkov.
•
крюков для теста
1 2 3 4 5: включение миксера при использовании венчиков с тонкими/плоскими
спицами/крюков для теста и выбор нужной скорости
b Кнопка включения турборежима
• Нажмите и удерживайте для увеличения скорости при обработке сложных
ингредиентов.
c Кнопка отсоединения: нажмите, чтобы отсоединить вставленные венчики с
тонкими/плоскими спицами/крюки для теста.
d Блок электродвигателя
e Отсек для хранения шнура
f Фиксатор шнура
g Две венчика с плоскими спицами (не все страны)
h Два венчика с тонкими спицами (не все страны)
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno
recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ
č. 2002/96/EC:
Tento produkt sa nesmie nikdy likvidovať s iným domovým odpadom. Oboznámte sa s miestnymi
predpismi pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správnou likvidáciou použitých
produktov pomáhate znižovať potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
2Úvod
2
3
Установите венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста, выберите
скорость (от 1 до 5) и включите миксер. Чтобы избежать разбрызгивания, начинайте
перемешивание ингредиентов на низкой скорости. Затем включите более высокую
скорость.
• Во время обработки сложных ингредиентов нажмите и удерживайте кнопку
турборежима.
По завершении работы установите переключатель скорости в положение 0
("Выключено") и отключите прибор от электросети.
Нажмите кнопку отсоединения, чтобы извлечь венчики с тонкими/плоскими спицами/
крюки для теста.
5 Рецепт
Тосканский хлеб
Ингредиенты:
• 1000 г обычной муки
• 500 мл воды
• 100 мл растительного масла
• 1,5 ч. л. соли
• 1,5 ч. л. сахара
• 11 г дрожжей
• 1,5 ч. л. сушеного розмарина
• 100 г оливок или маслин
Способ приготовления:
1 Добавьте в чашу муку, воду, растительное масло, соль, сахар и дрожжи.
2 Смешивайте ингредиенты в течение трех минут, используя кнопку турборежима.
3 Поставьте тесто в холодильник на один час.
4 Мелко нарежьте оливки.
5 Выньте тесто из холодильника.
6 Нажмите и удерживайте кнопку турборежима и замешивайте тесто в течение
10 секунд.
7 Выпекайте хлеб в форме при температуре 180 °C в течение 30 минут.
Примечание
• При приготовлении этого блюда миксер подвергается большой нагрузке. После
приготовления дайте миксеру остыть в течение двух часов.
8 Záruka a servis
Ak sa vyskytne problém, potrebujete servisný zásah alebo doplnkové informácie, navštívte stránku
www.philips.com/support alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej
krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
Slovenščina
1Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta letak s pomembnimi informacijami in ga shranite za
poznejšo uporabo.
Opozorilo
• Motorne enote ne potapljajte v vodo, niti je ne
spirajte pod tekočo vodo.
• Preden aparat priključite na napajanje, preverite, ali
na dnu aparata navedena napetost ustreza napetosti
lokalnega električnega omrežja.
• Če so napajalni kabel, vtič ali drugi deli poškodovani,
aparata ne uporabljajte.
• Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo
podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
• Preden mešalnik priključite na električno omrežje, vanj
vstavite metlice ali kavlje za gnetenje.
• Preden aparat vklopite, metlice ali kavlje za gnetenje
pogreznite v sestavine.
• Če aparat pustite brez nadzora in preden ga začnete
sestavljati, razstavljati ali čistiti, ga izklopite in izključite iz
električnega omrežja.
Pozor
• Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih
proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča.
Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
• Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
• Ne prekoračite količin in časov obdelave, ki so
navedeni v uporabniškem priročniku.
• Neprekinjeno ne obdelujte več kot ene porcije. Pred
nadaljevanjem obdelave počakajte pet minut, da se
aparat ohladi.
Opomba
• Raven hrupa = 83 dB [A]
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom
ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne
znanstvene dokaze varna.
Recikliranje
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in
uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi
2002/96/ES:
Izdelka ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih za
ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
2Uvod
Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove
podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.
Mešalnik Philips z zmogljivim 300 W motorjem zagotavlja popolne rezultate z malo truda pri
gnetenju, mešanju ali stepanju. Nudi vam tudi boljši nadzor s 5 nastavitvami hitrosti za vse recepte.
3 Pregled (slika 1)
a Regulator hitrosti
• 0: izklopite žične metlice/metlice/kavlje za gnetenje
• 1 2 3 4 5: vklopite žične metlice/metlice/kavlje za gnetenje in izberite ustrezno hitrost
e Shranjevanje kabla
a Regulácia rýchlosti
• 0: Vypnutie drôtených šľahacích nástavcov/pásových šľahacích nástavcov/hákov na
g Dve metlici (odvisno od države)
•
miesenie
1 2 3 4 5: Zapnutie drôtených šľahacích nástavcov/pásových šľahacích nástavcov/hákov na
miesenie a výber vhodnej rýchlosti
b Tlačidlo Turbo
• Stlačením a podržaním tlačidla zvýšite rýchlosť pri náročnejších úlohách.
c Tlačidlo na uvoľnenie nástavcov: Stlačením uvoľníte vložené drôtené šľahacie
nástavce/pásové šľahacie nástavce/háky na miesenie.
d Pohonná jednotka
g Dva pásové šľahacie nástavce (v závislosti od krajiny)
1
Ak si chcete kúpiť príslušenstvo k tomuto zariadeniu, navštívte našu webovú stránku
www.philips.com/shop. Ak máte problémy s objednaním príslušenstva pre daný spotrebič, obráťte
sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Kontaktné údaje
nájdete na stránke www.philips.com/support.
3 Prehľad (obr. 1)
4 Использование прибора
Венчики с тонкими/плоскими спицами/крюки для теста (рис.2)
7 Objednanie príslušenstva
b Gumb za turbo hitrost
• Pridržite, da povišate hitrost za zahtevnejša opravila.
e Úložný priestor kábla
Перед первым использованием прибора тщательно очистите все части, соприкасающиеся с
продуктами питания.
1 Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.
2 Для очистки венчиков или крюков для теста поместите их в теплую воду с
добавлением небольшого количества жидкого моющего средства или в посудомоечную
машину.
Upozornenie
• Kým začnete spotrebič čistiť alebo odpájať príslušenstvo, odpojte ho od siete.
1 Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
2 Šľahacie nástavce a háky na miesenie umyte v teplej vode (< 60 °C) s prídavkom saponátu
alebo v umývačke na riad.
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete
naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.
philips.com/welcome.
Mixér Philips s výkonným 300 W motorom vám umožní bez námahy dosiahnuť vynikajúce výsledky
pri miesení, mixovaní alebo šľahaní. Okrem toho je vybavený ovládaním s 5 nastaveniami rýchlosti
vhodnými pre všetky recepty.
i Две насадки для теста
Перед первым использованием
6 Čistenie (obr. 4)
Recyklácia
2 Введение
3 Описание (рис.1)
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, curăţaţi foarte bine componentele care vin în contact
cu alimentele.
1 Curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă.
2 Curăţaţi paletele şi cârligele de frământat în apă fierbinte cu puţin detergent lichid sau într-o
maşină de spălat vase.
Внимание!
• Перед очисткой прибора или извлечением любых аксессуаров отключайте его от
электросети.
1 Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.
2 Для очистки венчиков или крюков для теста поместите их в теплую воду (< 60 °C) с
добавлением небольшого количества жидкого моющего средства или в посудомоечную машину.
Elektromagnetické polia (EMF)
i Două spirale pentru aluat
Înainte de prima utilizare
6 Очистка (рис. 4)
f Úchytka na kábel
h Dva drôtené šľahacie nástavce (v závislosti od krajiny)
i Dva háky na miesenie
c Gumb za izmet: pritisnite ga, da sprostite vstavljene žične metlice/metlice/kavlje za
gnetenje.
d Motorna enota
f Sponka za kabel
h Dve žični metlici (odvisno od države)
i Dva kavlja za gnetenje
4 Uporaba aparata
Pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo aparata temeljito očistite dele, ki bodo v stiku s hrano.
1 Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
2 Metlice ali metlice za gnetenje očistite v topli vodi z nekaj pomivalne tekočine ali v pomivalnem stroju.
Žične metlice/metlice/kavlji za gnetenje (slika 2)
1
Izberite ustrezno hitrost od 1 do 5, da vklopite žične metlice/metlice ali kavlje za gnetenje. Da
preprečite škropljenje, začnite mešati z nizko hitrostjo, pozneje pa prestavite v višjo.
• Za zahtevnejša opravila med obdelavo pridržite gumb za turbo.
Po uporabi izbirnik hitrosti premaknite na 0 (izklop) in aparat izključite z napajanja.
Pritisnite gumb za izmet, da sprostite žične metlice/metlice ali kavlje za gnetenje.
4 Použitie zariadenia
2
3
Pred prvým použitím
5Recept
Kým spotrebič použijete po prvýkrát, dôkladne vyčistite súčasti, ktoré prichádzajú do kontaktu s
potravinami.
1 Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
2 Šľahacie nástavce a háky na miesenie umyte v teplej vode s prídavkom saponátu alebo v
umývačke na riad.
Drôtené šľahacie nástavce/pásové šľahacie nástavce/háky na
miesenie (obr. 2)
1
2
3
Vyberte vhodnú rýchlosť, od 1 do 5, čím zapnete drôtené/pásové šľahacie nástavce alebo
háky na miesenie. Ak chcete zabrániť vyšplechovaniu prísad, začnite mixovať pri nízkej
rýchlosti a postupne prechádzajte na vyššiu rýchlosť.
• Pri náročnejších úlohách počas spracovania stlačte a podržte tlačidlo Turbo.
Po použití otočte volič rýchlosti do polohy 0 (vypnuté) a potom spotrebič odpojte od siete.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie drôtených/pásových šľahacích nástavcov alebo hákov na miesenie.
5Recept
Toskánsky chlieb
Suroviny:
• 1 000 g polohrubej múky
• 500 ml vody
• 100 ml oleja
• 1,5 čajovej lyžičky soli
• 1,5 čajovej lyžičky cukru
• 11 g droždia
• 1,5 čajovej lyžičky sušeného rozmarínu
• 100 g zelených alebo čiernych olív
Príprava:
1 Do misky vložte múku, vodu, olej, soľ, cukor a droždie.
2 Prísady miešajte tri minúty pomocou turbo rýchlosti.
3 Odložte cesto na jednu hodinu do chladničky.
4 Olivy nakrájajte na malé kúsky.
5 Vyberte cesto z chladničky.
6 Stlačte a podržte tlačidlo Turbo a miešajte cesto po dobu 10 sekúnd.
7 Chlieb pečte vo forme na pečenie približne 30 minút pri teplote 180 °C.
Poznámka
• Príprava tohto receptu predstavuje pre mixér mimoriadnu záťaž. Nechajte preto mixér po
príprave tohto receptu na dve hodiny vychladnúť.
Toskanski kruh
Sestavine:
• 1000 g večnamenske moke
• 500 ml vode
• 100 ml olja
• 1,5 čajna žlička soli
• 1,5 čajna žlička sladkorja
• 11 g kvasa
• 1,5 čajna žlička suhega rožmarina
• 100 g zelenih ali črnih oliv
Navodila:
1 V posodo dajte moko, vodo, olje, sol, sladkor in kvas.
2 Sestavine tri minute mešajte s hitrostjo turbo.
3 Testo za eno uro postavite v hladilnik.
4 Olive narežite na koščke.
5 Testo vzemite iz hladilnika.
6 Pridržite gumb za turbo in testo 10 sekund mešajte.
7 Kruh pecite v pekaču pri temperaturi 180 °C približno 30 minut
Opomba
• Ta recept predstavlja veliko obremenitev za mešalnik. Po pripravi tega recepta naj se mešalnik
hladi dve uri.
6 Čiščenje (slika 4)
Pozor
•
1
2
Aparat izključite z napajanja, preden ga očistite ali sprostite katerega od nastavkov.
Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
Metlice ali metlice za gnetenje očistite v topli vodi (< 60 °C)z nekaj pomivalne tekočine ali v
pomivalnem stroju.
7 Naročanje nastavkov
Dodatno opremo za to napravo lahko kupite na naši spletni strani www.philips.com/shop. Če
imate kakršnekoli težave pri nabavi nastavkov za aparat, se obrnite na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi. Kontaktne podatke lahko najdete na strani www.philips.com/support.
8 Garancija in servis
Če imate težavo, potrebujete servis ali informacije, obiščite spletno stran www.philips.com/support
ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonska številka je
navedena na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
2Uvod
Srpski
1 Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovu brošuru sa važnim informacijama i sačuvajte je za
buduće potrebe.
Upozorenje
• Jedinicu motora nikada ne uranjajte u vodu i ne perite je
ispod slavine.
• Pre nego što aparat povežete na električnu mrežu,
proverite da li napon naveden sa donje strane aparata
odgovara naponu lokalne električne mreže.
• Nemojte da koristite aparat ako je oštećen kabl za
napajanje, utikač ili drugi delovi.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni
kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na
sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
• Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu
uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe
koja odgovara za njihovu bezbednost.
• Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala
aparatom.
• Dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo postavite
na mikser pre nego što ga priključite na električnu mrežu.
• Dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo spustite
u sastojke pre nego što uključite aparat.
• Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice ako ćete ga
ostaviti bez nadzora ili pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.
Oprez
• Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove
drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito
preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova,
garancija prestaje da važi.
• Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
• Nemojte da prekoračite količine i vreme pripremanja
koje je navedeno u korisničkom priručniku.
• Nakon obrade jedne količine napravite pauzu. Ostavite aparat
da se ohladi pet minuta pre nego što nastavite obrađivanje.
Napomena
• Nivo buke = 83 dB [A]
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima
(EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog
priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.
Recikliranje
Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti
koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.
Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska
direktiva 2002/96/EC.
Nikada nemojte da odlažete ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Informišite se
o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih
posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
3140 035 35251
3/3
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju
nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.
Ovaj mikser kompanije Philips sa veoma snažnim motorom (300 W) pruža savršene krajnje
rezultate uz najmanje napora prilikom mešenja, mućenja i mešanja. Tu je i dodatna kontrola uz
5 namenskih postavki brzine za sve recepte.
3 Pregled (slika 1)
a Kontrola brzine
• 0: Isključite žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo.
• 1 2 3 4 5: Uključite žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo
i izaberite odgovarajuću brzinu.
b Dugme turbo
• Pritisnite i zadržite kako biste povećali brzinu za zahtevnije zadatke.
c Dugme za izbacivanje: Pritisnite da biste oslobodili postavljene žičane/trakaste
dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo.
d Jedinica motora
e Pregrada za kabl
f Štipaljka za pričvršćivanje kabla
g Dva trakasta dodatka za mućenje (u zavisnosti od zemlje)
h Dva žičana dodatka za mućenje (u zavisnosti od zemlje)
i Dva spiralna dodatka za testo
4 Upotreba aparata
Pre prve upotrebe
Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom.
1 Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
2 Dodatke za mućenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi sa malo
deterdženta ili u mašini za pranje sudova.
Žičani/trakasti dodaci za mućenje/spiralni dodaci za testo (slika 2)
1
2
3
Izaberite odgovarajuću brzinu, od 1 do 5, da biste uključili žičane/trakaste dodatke za
mućenje ili spiralne dodatke za testo. Da biste izbegli prskanje, mućenje počnite na
manjoj brzini, a zatim pređite na veću brzinu.
• Za zahtevnije zadatke, tokom obrade pritisnite dugme turbo i zadržite ga.
Nakon upotrebe, selektor brzine okrenite u položaj 0 (isključeno), a zatim isključite
aparat iz utičnice.
Pritisnite dugme za izbacivanje da biste oslobodili žičane/trakaste dodatke za mućenje ili
spiralne dodatke za testo.
5Recept
Toskanski hleb
Sastojci:
• 1000 g višenamenskog brašna
• 500 ml vode
• 100 ml ulja
• 1,5 kašičica soli
• 1,5 kašičica šećera
• 11 g kvasca
• 1,5 kašičica suvog ruzmarina
• 100 g zelenih ili crnih maslina
Uputstvo:
1 Brašno, vodu, ulje, so, šećer i kvasac stavite u posudu.
2 Mutite sastojke tri minuta pomoću turbo brzine.
3 Stavite testo u frižider na jedan sat.
4 Narežite masline na male delove.
5 Izvadite testo iz frižidera.
6 Pritisnite dugme turbo i zadržite ga da biste mešali testo 10 sekundi.
7 Hleb pecite u plehu približno 30 minuta pri temperaturi od 180°C.
Napomena
• Ovaj recept je izuzetno zahtevan za mikser. Ostavite mikser da se hladi dva sata nakon
što završite sa pripremom ovog recepta.
6 Čišćenje (slika 4)
Oprez
• Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja ili oslobađanja dodatka.
1 Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
2 Dodatke za mućenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi (<60°C) sa malo
deterdženta ili u mašini za pranje sudova.
7 Naručivanje dodataka
Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu Web lokaciju www.philips.com/shop. Ako
imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za svoj aparat, obratite se centru za korisničku
podršku kompanije Philips u vašoj državi. Detalje za kontakt možete pronaći na Web lokaciji
www.philips.com/support.
8 Garancija i servis
Ako imate problem, potreban vam je servis ili informacije, pogledajte www.philips.com/
support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar
za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.
Українська
1 Важлива інформація
Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей буклет із важливою
інформацією та зберігайте його для довідки в майбутньому.
Попередження
• Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і
не мийте його під краном.
• Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі,
перевірте, чи напруга, вказана на дні пристрою,
збігається із напругою у мережі.
• Якщо кабель живлення, штекер або інші частини
пошкоджено, не використовуйте пристрій.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
до сервісного центру, уповноваженого Philips, або
фахівців із належною кваліфікацією.
• Цей пристрій не призначено для користування
особами (включаючи дітей) із послабленими
фізичними відчуттями чи розумовими здібностями,
або без належного досвіду та знань, крім випадків
користування під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя.
• Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
• Перед тим як під'єднувати міксер до мережі,
встановіть вінчики або замішувачі для тіста у міксер.
• Перед тим як вмикати пристрій, опустіть вінчики
або замішувачі для тіста у продукти.
• Залишаючи пристрій без нагляду або перед тим
як його збирати, розбирати або чистити, завжди
вимикайте пристрій та від'єднуйте його від
електромережі.
Увага!
• Не використовуйте приладдя чи деталі інших
виробників, за винятком тих, які рекомендує
компанія Philips. Використання такого приладдя чи
деталей призведе до втрати гарантії.
• Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
• Не перевищуйте кількість продуктів і тривалість
обробки, вказані в посібнику користувача.
• Не обробляйте без перерви більше, ніж одну
порцію. Перед тим як продовжити обробку,
давайте пристрою охолонути протягом 5 хвилин.
Примітка
• Рівень шуму = 83 дБ [A]
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).
Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов
правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.
Утилізація
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та
використовувати повторно.
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей
виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:
Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему
розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою
допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.
2 Вступ
Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися
підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування
тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А також додатковий контроль із
5 спеціальними налаштуваннями швидкості для приготування будь-яких страв.
3 Огляд (мал. 1)
a Регулятор швидкості
• 0: вимкнення дротяних/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста
• 1 2 3 4 5: увімкнення дротяних/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста та вибір
відповідної швидкості
b Кнопка "Turbo"
• Натисніть та утримуйте для збільшення швидкості під час обробки твердих та
густих продуктів.
c Кнопка виймання: натискайте для виймання дротяних/стрічкових вінчиків/
замішувачів для тіста.
d Блок двигуна
e Зберігання шнура
f Затискач для шнура
g Два стрічкові вінчики (залежно від країни)
h Два дротяні вінчики (залежно від країни)
i Два замішувачі для тіста
4 Застосування пристрою
Перед першим використанням
Перед першим використанням пристрою добре почистіть частини, які контактуватимуть із їжею.
1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді з миючим засобом або у
посудомийній машині.
Дротяні вінчики/стрічкові вінчики/замішувачі для тіста (мал. 2)
1
2
3
Виберіть відповідну швидкість від 1 до 5, щоб увімкнути дротяні/стрічкові вінчики або
замішувачі для тіста. Для запобігання розбризкуванню починайте змішувати на малій
швидкості, а потім вмикайте більшу швидкість.
• Під час обробки твердих та густих продуктів натискайте та утримуйте кнопку "турбо".
Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 (положення
вимкнення) та від'єднайте пристрій від мережі.
Натисніть кнопку виймання, щоб вийняти дротяні/стрічкові вінчики або замішувачі для тіста.
5 Рецепт
Хліб по-тосканськи
Інгредієнти:
• 1000 г звичайного борошна
• 500 мл води
• 100 мл олії
• 1,5 чайні ложки солі
• 1,5 чайні ложки цукру
• 11 г дріжджів
• 1,5 чайні ложки сушеного розмарину
• 100 г зелених або чорних оливок
Спосіб приготування:
1 Покладіть у чашу борошно, воду, олію, сіль, цукор і дріжджі.
2 Змішуйте продукти протягом трьох хвилин із використанням швидкості "турбо".
3 Покладіть тісто в холодильник на одну годину.
4 Поріжте оливки на дрібні шматки.
5 Вийміть тісто з холодильника.
6 Натиснувши та утримуючи кнопку "турбо", змішуйте тісто протягом 10 секунд.
7 Випікайте хліб у відповідній формі за температури 180 °C протягом приблизно
30 хвилин.
Примітка
• Продукти для приготування цієї страви змішуються дуже важко. Після приготування
страви дайте міксеру охолонути протягом двох годин.
6 Чищення (мал. 4)
Увага!
• Перед тим як чистити пристрій або виймати аксесуари, від'єднуйте його від мережі.
1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді (<60 °C) з миючим засобом або у
посудомийній машині.
7 Замовлення аксесуарів
Щоб придбати приладдя для цього пристрою, відвідайте наш веб-сайт www.philips.com/shop.
Якщо у Вас виникли проблеми із придбанням аксесуарів для цього пристрою, зверніться до
Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. Контактну інформацію можна знайти на
веб-сайті www.philips.com/support.
8 Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у
своїй країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає
Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.