Philips HP8634

‡ Kiharrinosassa
on pinnoitekerros.
Ajan myötä pinnoite saattaa hiljalleen
kulua. Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
‡ Toimita laite vianmääritystä ja
korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
käyttäjälle.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
HP8632
HP8633
HP8634
C
b
c
1min.
d
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
e
EN
8VHUPDQXDO
IT
0DQXDOHXWHQWH
DA
%UXJHUYHMOHGQLQJ
NL
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
DE
%HQXW]HUKDQGEXFK
NO
%UXNHUKnQGERN
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT
0DQXDOGRXWLOL]DGRU
ES
0DQXDOGHOXVXDULR
SV
$QYlQGDUKDQGERN
FI
.l\WW|RSDV
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
FR
0RGHG·HPSORL
MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
IN
%XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
f
Ympäristö
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
g
8~12
sec.
h
Hair Type
6ZLWFK
7HPSHUDWXUH6HWWLQJ
Fine and fragile
Low (160 ºC)
Normal and thick
High (190 ºC)
» The power-on indicator lights up (
).
» The ion function is activated when the appliance is switched
on.This function provides additional shine and reduces frizz.
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 35731
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
2 Turn the bristle retraction knob ( ) to fully extract the bristles.
3 Place the appliance on a heat-resistant surface. After 60 seconds, the
appliance is ready for use.
4 Take a hair strand between 2cm and 4cm. Brush down the length of
the hair till you almost reach the hair ends.
7LSV)RUPRUHGHÀQHGFXUOVDQGZDYHVWDNHVPDOOHUVHFWLRQVRIKDLU
5 Rotate the handle such that the hair ends are wound around the
barrel ( ). Make sure that hair is evenly spread on the barrel.
7LS,IWKHKDLUVOLSRIIWKHEDUUHOXVH\RXUÀQJHUVWRSODFHWKHORRVHKDLU
in-between the bristles.
6 Rotate the handle for the hair strand to be completely on the barrel
( ).
7 Keep the brush in the position for 8 to 12 seconds.
1RWH7RSUHYHQWKDLUIURPWDQJOHVURWDWHWKHVW\OLQJEUXVKLQDVLQJOH
GLUHFWLRQZKHQFXUOLQJ\RXUKDLU
8 Turn the knob ( ) to retract the bristles.
9 Remove the brush horizontally to release the hair. Do not unwind
the strand.
Tips: After taking the brush out of your hair, hold the curl in your hand
for few seconds in order for the curls to cool down to give longer
lasting result.
Repeat steps 2-9 to style the rest of your hair.
10 $OZD\VDSSO\KDLUÀ[DWLRQVSUD\DIWHUVW\OLQJ
not use this appliance
6W\OH\RXUKDLU
Preparation for your hair:
‡ Apply heat protection spray on wet hair before drying it.
‡ Make sure your hair is completely dry before styling.
‡ If you have curly or frizzy hair, comb them through before starting
using the heated styling brush.
‡ $SSO\PLOGKDLUÀ[DWLRQVSUD\EHIRUHVW\OLQJZLWKKHDWHGVW\OLQJEUXVK
1 Connect the plug to a power supply socket. Select suitable
temperature setting or ( ) according to your hair type as
follow:
If you want to add more volume to your hair, wrap your hair from the
roots to the tips, ensuring that hair is spread evenly across the barrel.
When wrapping your hair from the roots, you can either extract the
bristles to secure your hair in position, or retract the bristles for faster
styling. To avoid unintentional burns, remember to practice using with
the bristles fully extracted.
$IWHUXVH:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the appliance.
4 Clean the appliance with a damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.
6 You can also hang it with the hanging loop ( ).
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
3
,QGOHGQLQJ
3KLOLSVPPVW\OLQJE¡UVWHU (HP8632, HP8633, HP8634) giver dig
mulighed for hurtigt og nemt at lave bløde krøller og bølger, samtidig
med at du beskytter dit hår. Opvarmet 45 mm cylinder sikrer resultater,
Oversigt
Knap til indtrækning af børstehår
Børstecylinder
(kun HP8632) med keratinbelægning
(kun HP8633) med keramisk belægning
(kun HP8634) med turmalinkeramisk belægning
Børstehår
Ion-udgangshuller
Strømindikator
Temperatur/sluk-kontakt
Ledning med 360º kugleled
Ophængningsstrop
6W\OLQJDIGLWKnU
Forberedelse af håret:
‡ Anvend varmebeskyttende spray i det våde hår inden tørring.
‡ Sørg for, at håret er helt tørt, før du styler det.
‡ Hvis du har krøllet eller kruset hår, skal du rede det, før du begynder
at bruge den opvarmede stylingbørste.
‡ $QYHQGHQOHWKnUÀNVHUHQGHVSUD\I¡UGXVW\OHUPHGGHQRSYDUPHGH
stylingbørste.
1 Sæt stikket i stikkontakten. Vælg en passende temperaturindstilling
eller ( ) alt efter din hårtype som følger:
+nUW\SH
Omskifter
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
Fint og skrøbeligt
Lav (160ºC)
Normalt og tykt
Høj (190ºC)
$GGLWLRQDOVW\OLQJWLSV
near water.
‡ When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched
If you need more information or if you have any problems, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer
off.
&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXFDQÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKH
‡ WARNING: Do not use this appliance ZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ
your country, go to your local Philips dealer.
near bathtubs, showers, basins
or other vessels containing
7URXEOHVKRRWLQJ
water.
Problem
&DXVH
6ROXWLRQ
‡ Always unplug the appliance
The
The power socket to Check the appliance is plugged
after use.
appliance
which the appliance
in correctly.
does not
has been connected
Check the fuse for this power
‡ If the mains cord is damaged, you
work at all.
may be broken.
socket in your home.
must have it replaced by Philips, a
The appliance may
Ensure that the voltage
service centre authorised by Philips or
not be suitable
indicated on the type plate of
for the voltage to
the appliance corresponds to
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
which it has been
the local mains voltage.
connected.
avoid a hazard.
‡ This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
Dansk
and persons with reduced physical,
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
sensory or mental capabilities or
produkt på www.philips.com/welcome.
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
1
Vigtigt
or instruction concerning use of
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
the appliance in a safe way and
‡ ADVARSEL: Anvend ikke dette
understand the hazards involved.
apparat i nærheden af vand.
Children shall not play with the
‡ Hvis du anvender apparatet i
appliance. Cleaning and user
badeværelset, skal du trække stikket
maintenance shall not be made by
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
children without supervision.
selvom apparatet er slukket.
‡ For additional protection, we advise
you to install a residual current device ‡ ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
i nærheden af badekar, brusekabiner,
(RCD) in the electrical circuit that
kummer eller andre kar, der
supplies the bathroom. This RCD
indeholder vand.
must have a rated residual operating
‡
Tag altid stikket ud, efter du
current not higher than 30mA. Ask
har brugt apparatet.
your installer for advice.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
‡ Do not insert metal objects into
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
openings to avoid electric shock.
Philips-serviceværksted eller en
‡ Before you connect the appliance,
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
ensure that the voltage indicated on
undgå enhver risiko.
the appliance corresponds to the local
‡ Dette apparat kan bruges af børn
power voltage.
fra 8 år og opefter og personer
‡ Do not use the appliance for any
med reducerede fysiske, sensoriske
other purpose than described in this
eller mentale evner eller manglende
manual.
erfaring og viden, hvis de er blevet
‡ 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
instrueret i sikker brug af apparatet og
hair.
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
‡ When the appliance is connected to
børn lege med apparatet. Rengøring
the power, never leave it unattended.
og vedligeholdelse må ikke foretages
‡ Never use any accessories or
af børn uden opsyn.
parts from other manufacturers
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
anbefales det, at installationen til
recommend. If you use such
badeværelset er forsynet med et
accessories or parts, your guarantee
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
becomes invalid.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
‡ Do not wind the mains cord round
‡
Stik aldrig metalgenstande ind i
the appliance.
åbningerne, da dette kan give elektrisk
‡ Wait until the appliance has cooled
stød.
down before you store it.
‡
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
‡ Pay full attention when using the
dig, at den spænding, der er angivet
appliance since it could be extremely
på apparatet, svarer til den lokale
hot. Only hold the handle as other
spænding.
parts are hot and avoid contact with
‡ Brug ikke apparatet til andre
the skin.
formål end dem, der er beskrevet i
‡ Always place the appliance on a heatvejledningen.
UHVLVWDQWVWDEOHÁDWVXUIDFH
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
‡ Avoid the mains cord from coming
into contact with the hot parts of the ‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
appliance.
‡
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
‡ Keep the appliance away from
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
it is switched on.
anvender en sådan type tilbehør eller
‡ Never cover the appliance with
dele, annulleres garantien.
anything (e.g. a towel or clothing)
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
when it is hot.
apparatet.
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
‡
Læg aldrig apparatet væk, før det er
not operate the appliance with wet
helt afkølet.
hands.
‡
Vær meget opmærksom, når du
‡ Keep the barrel clean and free of dust
bruger apparatet, da det kan være
and styling products such as mousse,
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
spray and gel.
da de øvrige dele er varme, og undgå
‡ The barrel has a layer of coating. This
kontakt med huden.
coating might slowly wear away over
time. However, this does not affect the ‡ Placer altid apparatet på en
varmebestandig, stabil og jævn
performance of the appliance.
RYHUÁDGH
‡ Always return the appliance to a
‡ Netledningen må ikke komme i
service centre authorized by Philips
kontakt med apparatets varme dele.
for examination or repair. Repair by
‡ Når apparatet er tændt, skal det
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
holdes væk fra brændbare genstande
extremely hazardous situation for the
og materialer.
user.
‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
lægges noget hen over det (f.eks.
This Philips appliance complies with all applicable standards and
håndklæder eller tøj).
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
‡ Brug kun apparatet på tørt hår.
Environment
Undlad at betjene apparatet med våde
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
hænder.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
‡ Hold cylinderen ren og fri for støv og
product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
stylingprodukter som f.eks. mousse,
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
spray og gel.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
‡ Cylinderen har en belægning. Denne
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
belægning slides muligvis væk med
the environment and human health.
tiden. Dette påvirker dog ikke
,QWURGXFWLRQ
apparatets ydeevne.
3KLOLSVPPVW\OLQJEUXVKHV (HP8632, HP8633, HP8634) allow you to
‡ Reparation og eftersyn af apparatet
quickly and easily create soft curls and waves while caring for your hair.
skal altid foretages på et autoriseret
Heated 45mm barrel secures long lasting results, and retractable bristles
guarantee safe application and perfect styling results. Hope you will
Philips-serviceværksted. Reparation
enjoy using your+HDWHG6W\OLQJ%UXVK
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
3
Overview
medføre ekstremt farlige situationer
for brugeren.
Bristle Retraction Knob
Brush Barrel
(HP8632 only) With Keratin Coating
(HP8633 only) With Ceramic Coating
(HP8634 only) With Tourmaline Ceramic Coating
Bristles
Ion Outlet
Power-on Indicator
Temperature/Off Switch
360º Swivel Cord
Hanging Loop
der holder længe, og indtrækkelige børstehår garanterer sikker
anvendelse og perfekte stylingresultater. Vi håber, at du bliver glad for din
RSYDUPHGHVW\OLQJE¡UVWH
» Strømindikatoren lyser (
).
» Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes. Denne funktion
giver yderligere glans og reducerer krusning.
2 Drej knappen til indtrækning af børstehår ( ) for at få
børstehårene helt ud.
3 Anbring apparatet på et varmebestandigt underlag. Efter 60 sekunder
er apparatet klart til brug.
4 Tag fat om en hårlok på mellem 2 cm og 4 cm. Børst i hele hårets
længde, til du næsten når til hårspidserne.
7LS'XNDQInPHUHGHÀQHUHGHNU¡OOHURJE¡OJHUYHGDWWDJHPLQGUH
hårlokker ad gangen.
5 Drej håndtaget, så hårspidserne rulles rundt om cylinderen ( ).
Sørg for, at håret er jævnt fordelt på cylinderen.
7LS+YLVKnUHWVPXWWHUDIF\OLQGHUHQNDQGXEUXJHÀQJUHQHWLODWSODFHUH
det løse hår mellem børstehårene.
6 Drej håndtaget, så hårlokken ligger helt på cylinderen ( ).
7 Hold børsten i denne position i 8 til 12 sekunder.
%HP UN)RUDWXQGJnDWKnUHWÀOWUHUVNDOGXGUHMHVW\OLQJE¡UVWHQLHQ
HQNHOWUHWQLQJQnUGXNU¡OOHUGLWKnU
8 Drej knappen ( ) for at trække børstehårene ind.
9 Fjern børsten vandret for at frigøre håret. Sno ikke hårlokken ud.
Tip: Når du har taget børsten ud af håret, skal du holde krøllen i hånden
i et par sekunder, for at krøllerne kan køle af, hvilket giver et resultat, der
holder længere.
Gentag trin 2 til 9 for at style resten af håret.
10 $QYHQGDOWLGKnUÀNVHULQJVVSUD\HIWHUVW\OLQJ
)OHUHWLSWLOVW\OLQJ
Hvis du vil give dit hår mere fylde, skal du omvikle håret fra rod til
spids, og sørge for, at håret er fordelt ligeligt over cylinderen. Når du
omvikler dit hår fra hårrødderne, kan du enten trække børstehårene ud
for at holde håret på plads eller trække børstehårene ud for hurtigere
styling. For at undgå forbrænding skal du huske at øve brugen med
børstehårene trukket helt ud.
(IWHUEUXJ:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Fjern hår og støv fra apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
6 Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
6
Garanti og service
+YLVGXKDUEHKRYIRUÁHUHRSO\VQLQJHUHOOHUKDUHWSUREOHPNDQGX
besøge Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips
.XQGHFHQWHULGLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG
:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHV
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
)HMOILQGLQJ
Problem
Årsag
/¡VQLQJ
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er sluttet
til, ikke.
Kontroller, at apparatet er sat
korrekt i stikkontakten.
Kontroller sikringen til denne
stikkontakt.
Hårtørreren
er måske ikke
beregnet til den
netspænding, den
er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets
typeskilt svarer til den lokale
netspænding.
'HXWVFK
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
‡ WARNUNG: Verwenden
Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
‡ Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
‡ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
‡ Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
‡ Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
des Geräts, da es äußerst heiß sein
könnte. Halten Sie nur den Griff,
da die anderen Teile heiß sind, und
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
‡ Stellen Sie das Gerät immer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene Fläche.
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
in Berührung kommt.
‡ Halten
Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht entzündbaren
Gegenständen und Materialien.
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
oder anderen Gegenständen.
‡ Verwenden Sie das Gerät nur an
trockenem Haar. Bedienen Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
‡ Halten Sie die Aufsätze sauber und frei
von Staub sowie von Stylingprodukten,
wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel.
‡ Die Stylingbürste hat eine
Schutzbeschichtung. Diese
Beschichtung nutzt sich im Laufe der
Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei
(LQÁXVVDXIGLH/HLVWXQJGHV*HUlWV
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
bzw. Reparatur stets an ein von
Philips autorisiertes Service-Center.
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
Personen kann zu einer hohen
Gefährdung für den Verbraucher
führen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
8PJHEXQJ
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
%HÀQGHWVLFKGLHVHV6\PEROGXUFKJHVWULFKHQH$EIDOOWRQQH
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
(LQIKUXQJ
PP3KLOLSV6W\OLQJEUVWHQ (HP8632, HP8633, HP8634) ermöglichen
Ihnen das schnelle und einfache Stylen von Locken und Wellen, während
das Haar geschont wird. Die beheizte 45 mm Stylingbürste sorgt für
lang anhaltende Ergebnisse, und einziehbare Bürstenreihen garantieren
die sichere Anwendung und ein perfektes Styling. Wir hoffen, dass Sie
die Verwendung Ihrer erhitzten 6W\OLQJEUVWH genießen werden.
3
Überblick
Regler zum Einziehen der Bürstenreihen
Bürstenstab
(Nur HP8632) Mit Keratinbeschichtung
(Nur HP8633) Mit Keramikbeschichtung
(Nur HP8634) Mit Tourmalin-Keramikbeschichtung
Bürstenreihen
Ionen-Auslass
Betriebsanzeige
Temperatur-/Aus-Schalter
360 Grad-Kabelgelenk
Aufhängeöse
4
Haare stylen
Vorbereitung für Ihr Haar:
‡ Tragen Sie Hitzeschutzspray auf das feuchte Haar auf, bevor Sie es
trocknen.
‡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar vollständig trocken ist, bevor Sie
es stylen.
‡ Wenn Sie lockiges oder krauses Haar haben, kämmen Sie es durch,
bevor Sie beginnen, die erhitzte Stylingbürste zu verwenden.
‡ Verwenden Sie ein mildes Haarspray, bevor Sie das Styling mit der
erhitzten Bürste beginnen.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Wählen Sie die
richtige Temperatureinstellung oder ( ) entsprechend Ihrem
Haartyp folgendermaßen aus:
Haartyp
Fein und brüchig
6FKDOWHQ
7HPSHUDWXUVWXIH
»
Niedrig (160 ºC)
Normal und dick
Hoch (190 ºC)
» Die Betriebsanzeige leuchtet auf (
).
» Die Ionisierungsfunktion wird aktiviert, sobald das Gerät
eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt
dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.
2 Drehen Sie den Regler zum Einziehen der Bürstenreihen ( ), um
die Bürstenreihen vollständig auszufahren.
3 /HJHQ6LHGDV*HUlWDXIHLQHKLW]HEHVWlQGLJH2EHUÁlFKH1DFK
60 Sekunden ist das Gerät bereit für den Gebrauch.
4 Nehmen Sie eine Haarsträhne von 2 bis 4 cm. Bürsten Sie an der
Haarsträhne entlang, bis Sie fast die Haarspitzen erreicht haben.
7LSSV1HKPHQ6LHIUGHÀQLHUWHUH/RFNHQXQG:HOOHQNOHLQHUH
Haarsträhnen.
5 Drehen Sie den Griff so, dass die Haarspitzen um die Bürste
gewickelt werden ( ). Vergewissern Sie sich, dass das Haar
gleichmäßig über die Bürste verteilt ist.
Tipp: Wenn das Haar von der Bürste rutscht, verwenden Sie Ihre Finger,
um das lose Haar zwischen die Bürstenreihen zu platzieren.
6 Drehen Sie den Griff, damit die Haarsträhne vollständig um die
Bürste gewickelt wird ( ).
7 Halten Sie die Bürste 8 bis 12 Sekunden lang in dieser Position.
+LQZHLV8PHLQ9HUNQRWHQGHU+DDUH]XYHUKLQGHUQGUHKHQ6LHGLH
6W\OLQJEUVWHEHLP6W\OHQGHU/RFNHQQXULQHLQH5LFKWXQJ
8 Drehen Sie den Regler ( ), um die Bürstenreihen einzuziehen.
9 Ziehen Sie die Bürste horizontal aus dem Haar heraus. Wickeln Sie
die Strähne nicht ab.
Tipps: Nachdem Sie die Bürste aus Ihrem Haar entfernt haben, halten
Sie die Locke einige Sekunden in Ihrer Hand, damit die Locke abkühlt
und Sie somit ein länger anhaltendes Ergebnis erzielen.
Wiederholen Sie die Schritte 2-9 für den restlichen Teil Ihrer Haare.
10 Verwenden Sie nach dem Styling immer Haarspray.
:HLWHUH6W\OLQJWLSSV
Wenn Sie Ihrem Haar mehr Volumen verleihen wollen, wickeln Sie Ihr
Haar von den Wurzeln zu den Spitzen auf, und stellen Sie dabei sicher,
dass das Haar gleichmäßig über die Bürste verteilt ist. Beim Aufwickeln
Ihrer Haare von den Wurzeln an können Sie die Bürstenreihen
entweder ausfahren, um Ihr Haar in Position zu bringen, oder Sie
können die Bürstenreihen für ein schnelleres Styling einziehen. Um
versehentliche Brandwunden zu vermeiden, üben Sie den Gebrauch mit
den ausgefahrenen Bürstenreihen.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf.
6 Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen ( ).
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie
ÀQGHQGLH7HOHIRQQXPPHULQGHULQWHUQDWLRQDOHQ*DUDQWLHVFKULIW6ROOWH
es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
)HKOHUEHKHEXQJ
Problem
Ursache
/|VXQJ
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
ist die Steckdose,
an die das Gerät
angeschlossen ist,
kaputt.
Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Prüfen Sie in Ihrem Zuhause
die Sicherung für diese
Steckdose.
Möglicherweise
ist das Gerät nicht
für die verfügbare
Netzspannung
geeignet.
Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild
des Geräts mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
‡ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼ
ƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ
ƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ
ƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
ƳơƲ
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
ƣƱƟƫƩƥƲ
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
ƫơƢƞƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
‡ ƑƱƝưƥƩưƜƭƴơƭơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧƳƴơƨƥƱƞ
ƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧ
ƨƥƱƬƼƴƧƴơ
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƼƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
ƪơƩƴƦƥƫ
‡ ƔƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƤƩơƨƝƴƥƩ
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟ
ƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵ
ƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼ
ƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭơưƼƤƯƳƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
ƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƔƯưƱƯƺƼƭƥƟƭơƩƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯƪơƩƪơƴơƳƪƥƵơƳƬƝƭƯơưƼ
ƵƸƧƫƞƲưƯƩƼƴƧƴơƲƵƫƩƪƜƪơƩƥƮơƱƴƞƬơƴơƴơƯưƯƟơƬưƯƱƯƽƭ
ƭơơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭƪơƩƭơƥươƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ
žƴơƭƝƭơưƱƯƺƼƭƤƩơƨƝƴƥƩƴƯƳƽƬƢƯƫƯƥƭƼƲƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵ
ƪƜƤƯƵơưƯƱƱƩƬƬƜƴƹƭƬƥƱƼƤƥƲƴƯưƱƯƺƼƭơƵƴƼƪơƫƽưƴƥƴơƩơưƼƴƧƭ
ƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋ
ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭ
ƍƧƭươƱơƢơƟƭƥƴƥƴƯƵƲƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ
ƴơươƫƩƜưƱƯƺƼƭƴơƬơƦƟƬƥƴơƵưƼƫƯƩươƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈ
ƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭƳơƲưƱƯƺƼƭƴƹƭƨơƢƯƧƨƞƳƥƩƳƴƧ
ƬƥƟƹƳƧƴƹƭưƩƨơƭƾƭơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩ
ƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƐƩƢƯƽƱƴƳƥƲƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƷƩƫƴƧƲ3KLOLSV (HP8632, HP8633,
+3ƳƜƲƥưƩƴƱƝưƯƵƭƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟƴƥƣƱƞƣƯƱơƪơƩƥƽƪƯƫơ
ơươƫƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲƶƱƯƭƴƟƦƯƭƴơƲƴơƵƴƼƷƱƯƭơ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƔƯƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƯƳƾƬơƷƩƫƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƥƮơƳƶơƫƟƦƥƩơưƯƴƥƫƝƳƬơƴơưƯƵƤƩơƱƪƯƽƭƥƭƾƯƩơưƯƳƵƱƼƬƥƭƥƲ
ƴƱƟƷƥƲƥƣƣƵƾƭƴơƩơƳƶơƫƞƥƶơƱƬƯƣƞƪơƩƴƝƫƥƩƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƆƫưƟƦƯƵƬƥƧƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƧƢƯƽƱƴƳơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƭơƪơƫƽƸƥƩƴƩƲ
ơƭƜƣƪƥƲƳơƲ
ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
ƋƯƵƬưƟơưƼƳƵƱƳƧƲƴƹƭƴƱƩƷƾƭƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲ
ƓƾƬơƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲ
ƍƼƭƯƳƴƯƭƴƽưƯ+3ƬƥƥưƟƳƴƱƹƳƧƪƥƱơƴƟƭƧƲ
ƍƼƭƯƳƴƯƭƴƽưƯ+3ƬƥƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧ
ƍƼƭƯƳƴƯƭƴƽưƯ+3ƬƥƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧƴƯƵƱƬơƫƟƭƧƲ
ƔƱƟƷƥƲƢƯƽƱƴƳơƲ
ŻƮƯƤƯƲƩƼƭƴƹƭ
ƆƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ
ƅƩơƪƼưƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ
ƑƥƱƩƳƴƱƥƶƼƬƥƭƯƪơƫƾƤƩƯž
ƄơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
ƅƩơƬƯƱƶƾƳƴƥƴƯƳƴƵƫƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
ƑƱƯƥƴƯƩƬơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
‡ ƘƥƪƜƳƴƥƳưƱƝƩưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƳƥƢƱƥƣƬƝƭơ
ƬơƫƫƩƜưƱƩƭƴơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥ
‡ ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƥƟƭơƩƥƭƴƥƫƾƲƳƴƥƣƭƜưƱƩƭơưƼƴƯ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
‡ ƂƭƝƷƥƴƥƳƣƯƵƱƜƬơƫƫƩƜƞƬơƫƫƩƜưƯƵƶƱƩƦƜƱƯƵƭƷƴƥƭƟƳƴƥƴơ
ƪơƫƜưƱƩƭơƱƷƟƳƥƴƥƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƧƢƯƽƱƴƳơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
‡ ƘƥƪƜƳƴƥƳưƱƝƩƶƩƮơƱƟƳƬơƴƯƲƣƩơƬƥƳơƟƯƪƱƜƴƧƬơưƱƩƭƪƜƭƥƴƥƴƯ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƬƥƴƧƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƧƢƯƽƱƴƳơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơƆưƩƫƝƮƴƥƴƧƭƪơƴƜƫƫƧƫƧƱƽƨƬƩƳƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƞ ( ơƭƜƫƯƣơƬƥƴƯƭƴƽưƯƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
ƹƲƥƮƞƲ
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ
ƒƽƨƬƩƳƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƌƥưƴƜƪơƩƥƽƨƱơƵƳƴơ
ƗơƬƧƫƞž&
ƋơƭƯƭƩƪƜƪơƩƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơ
ƕƸƧƫƞž&
» ƂƭƜƢƥƩƧƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ
).
» ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƂƵƴƞƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƷơƱƟƦƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩ
ƬƥƩƾƭƥƩƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
2 ƄƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟơưƼƳƵƱƳƧƲƴƹƭƴƱƩƷƾƭƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲ )
ƣƩơƭơƢƣƯƵƭƯƩƴƱƟƷƥƲƴƥƫƥƟƹƲưƱƯƲƴơƝƮƹ
3 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞưƜƭƹƳƥƬƩơƥưƩƶƜƭƥƩơơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧ
ƨƥƱƬƼƴƧƴơƍƥƴƜơưƼƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƝƴƯƩƬƧ
ƣƩơƷƱƞƳƧ
4 ƑƩƜƳƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬƥƴơƮƽƥƪƪơƩƥƪƃƯƵƱƴƳƟƳƴƥưƱƯƲƴơƪƜƴƹ
ƴơƬơƫƫƩƜƳƥƼƫƯƴƯƬƞƪƯƲƴƯƵƲƬƝƷƱƩƭơƶƴƜƳƥƴƥƳƷƥƤƼƭƳƴƩƲ
ƜƪƱƥƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƄƩơưƩƯƝƭƴƯƭƥƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩƪƱƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
5 ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƫơƢƞƝƴƳƩƾƳƴƥƯƩƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƭơ
ƴƵƫƩƷƴƯƽƭƣƽƱƹơưƼƴƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ
ƼƴƩƴơƬơƫƫƩƜƥƟƭơƩơưƫƹƬƝƭơƯƬƯƩƼƬƯƱƶơưƜƭƹƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƆƜƭƴơƬơƫƫƩƜƣƫƩƳƴƱƯƽƭƪơƩƮƥƶƥƽƣƯƵƭơưƼƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴơƤƜƷƴƵƫƜƳơƲƣƩơƭơƢƜƫƥƴƥơƭƜƬƥƳơ
ƳƴƩƲƴƱƟƷƥƲƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲƴơƬơƫƫƩƜưƯƵƝƷƯƵƭƮƥƶƽƣƥƩ
6 ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƫơƢƞƾƳƴƥƧƴƯƽƶơƭơƴƵƫƩƷƴƥƟƴƥƫƥƟƹƲưƜƭƹ
ƳƴƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ ).
7 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧƣƩơƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƬưƫƝƮƩƬƯƴƹƭƬơƫƫƩƾƭưƱƝưƥƩ
ƭơưƥƱƩƳƴƱƝƶƥƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲưƱƯƲƬƟơƬƼƭƯ
ƪơƴƥƽƨƵƭƳƧƼƴơƭƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟƴƥƬưƯƽƪƫƥƲ
8 ƄƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ ƣƩơƭơơưƯƳƵƱƨƯƽƭƯƩƴƱƟƷƥƲƴƧƲ
ƢƯƽƱƴƳơƲ
9 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƯƱƩƦƯƭƴƟƹƲƣƩơƭơƥƫƥƵƨƥƱƾƳƥƴƥƴơ
ƬơƫƫƩƜƍƧƭƮƥƴƵƫƟƮƥƴƥƴƧƭƴƯƽƶơ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƂƶƯƽƢƣƜƫƥƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơơưƼƴơƬơƫƫƩƜƪƱơƴƞƳƴƥƴƧ
ƬưƯƽƪƫơƳƴƯƷƝƱƩƳơƲƣƩơƬƥƱƩƪƜƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƣƩơƭơƪƱƵƾƳƥƩƪơƩ
ƭơƤƩơƱƪƝƳƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯ
ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƝƹƲƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
10 ƍƥƴƜơưƼƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơưƱƝưƥƩưƜƭƴơƭơƴơƸƥƪƜƦƥƴƥƬƥƳưƱƝƩ
ƶƩƮơƱƟƳƬơƴƯƲ
ƑƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲƳƵƬƢƯƵƫƝƲƣƩơƴƯ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƆƜƭƨƝƫƥƴƥƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƴƵƫƟƮƴƥƴơơưƼƴƧƱƟƦơƝƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲƶƱƯƭƴƟƦƯƭƴơƲƭơƴơơưƫƾƳƥƴƥ
ƯƬƯƩƼƬƯƱƶơƳƥƼƫƯƴƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲžƴơƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲơưƼƴƧƱƟƦơƬưƯƱƥƟƴƥƥƟƴƥƭơƢƣƜƫƥƴƥưƱƯƲƴơƝƮƹƴƩƲƴƱƟƷƥƲ
ƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲƣƩơƭơƬƧƭƮƥƶƥƽƣƯƵƭƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƥƟƴƥƭơƴƩƲ
ơưƯƳƽƱƥƴƥƣƩơưƩƯƣƱƞƣƯƱƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƵƷƼƭ
ơƪƯƽƳƩơƥƣƪơƽƬơƴơƬƧƭươƱơƫƥƟƸƥƴƥƭơƥƮơƳƪƧƨƥƟƴƥƳƴƧƷƱƞƳƧƴƧƲ
ƢƯƽƱƴƳơƲƬƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƴƧƲƢƣơƫƬƝƭƥƲưƫƞƱƹƲưƱƯƲƴơƝƮƹ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ:
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲ
ưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼƴƧƳƪƼƭƧ
6 ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩƣƩơ
ƪƱƝƬơƳƬơ ).
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥ
ƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƴƯưƯƨƥƳƟơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƔƬƞƬơ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯ
ƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
ƂƭƴƩƬƥƴƾưƩƳƧưƱƯƢƫƧƬƜƴƹƭ
ƑƱƼƢƫƧƬơ
ƂƩƴƟơ
ƌƽƳƧ
ƈƳƵƳƪƥƵƞ
Ƥƥƭ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƥƟ
ƪơƨƼƫƯƵ
ƅƥƭƵưƜƱƷƥƩươƱƯƷƞ
ƱƥƽƬơƴƯƲƳƴƧưƱƟƦơ
ƳƴƧƭƯưƯƟơƝƷƥƩ
ƳƵƭƤƥƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟƳƹƳƴƜ
ƆƫƝƣƮƴƥƴƧƭơƳƶƜƫƥƩơƴƧƲ
ưƱƟƦơƲ
ƆƭƤƝƷƥƴơƩƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƭơƬƧƭƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟ
ƳƥƪơƴƜƫƫƧƫƧƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧ
ưƯƵơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƭ
ưƩƭơƪƟƤơƴƽưƯƵƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭ
ƴƯưƩƪƞƴƜƳƧƱƥƽƬơƴƯƲ
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
producto en www.philips.com/welcome.
1
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
‡ ADVERTENCIA: No
utilice este
aparato cerca del agua.
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes
que contengan agua.
‡ Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
‡ Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.
‡ Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento sin
supervisión.
‡ Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
‡ Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
aberturas.
‡ Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
‡ No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
‡ No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.
‡ No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
‡ Espere a que se enfríe el aparato
antes de guardarlo.
‡ Preste total atención cuando utilice
el aparato, ya que puede estar muy
caliente. Agarre solo el mango, ya que
el resto de piezas están calientes, y
evite el contacto con al piel.
‡ Coloque siempre el aparato sobre una
VXSHUÀFLHSODQDHVWDEOH\UHVLVWHQWHDO
calor.
‡ Evite que el cable de alimentación
entre en contacto con las piezas
calientes del aparato.
‡ Mantenga el aparato lejos de objetos
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
encendido.
‡ Nunca cubra el aparato (por ejemplo,
con una toalla o ropa) mientras esté
caliente.
‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
seco. No utilice el aparato con las
manos mojadas.
‡ Mantenga el cilindro limpio y sin polvo
ni productos para moldear el pelo,
tales como espuma moldeadora, laca
o gel.
‡ El cilindro tiene una capa de
revestimiento. Este revestimiento se
puede desgastar lentamente con el
tiempo. No obstante, esto no afecta al
rendimiento del aparato.
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
de servicio autorizado por Philips
para su comprobación y reparación.
Las reparaciones llevadas a cabo por
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
lugar a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWDO
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea
2012/19/EU.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado
correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
,QWURGXFFLyQ
Los FHSLOORVPROGHDGRUHVGHPPGH3KLOLSV (HP8632, HP8633 y
HP8634) le permiten crear de forma rápida y fácil rizos suaves y ondas
mientras cuidan de su pelo. El cilindro de 45 mm caliente asegura unos
resultados duraderos y las púas retráctiles garantizan una aplicación
segura y un moldeado perfecto. Esperamos que disfrute de su cepillo
PROGHDGRUFRQFDORU
'HVFULSFLyQJHQHUDO
Botón de retracción de púas
Cilindro del cepillo
(Solo modelo HP8632) Con revestimiento de queratina
(Solo modelo HP8633) Con revestimiento cerámico
(Solo modelo HP8634) Con revestimiento de turmalina
Púas
Salida de iones
Indicador de encendido
Interruptor de temperatura/apagado
Cable giratorio de 360°
Anilla para colgar
&yPRGDUIRUPDDOFDEHOOR
Preparación del pelo:
‡ Aplique un spray protector del calor sobre el pelo mojado antes de
secarlo.
‡ Asegúrese de que el pelo está completamente seco antes de
moldearlo.
‡ Si tiene el pelo rizado o encrespado, péinelo bien antes de empezar
a utilizar el cepillo moldeador con calor.
‡ $SOLTXHXQVSUD\ÀMDGRUVXDYHDQWHVGHPROGHDUFRQHOFHSLOOR
moldeador con calor.
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente. Seleccione la posición de
temperatura adecuada o ( ) según su tipo de pelo, de acuerdo
con lo siguiente:
7LSRGHFDEHOOR
,QWHUUXSWRU
-RKGDQWR
3KLOLSVLQPPQPXRWRLOXKDUMRLOOD (HP8632, HP8633, HP8634) voit
nopeasti ja helposti luoda pehmeitä kiharoita ja laineita. Kuumennettava
45 mm:n kiharrinosa varmistaa pitkäkestoinen lopputuloksen.
Sisäänvedettävät harjakset ovat turvalliset käyttää ja niillä saavutat
täydelliset muotoilutuloksen. Toivottavasti nautit PXRWRLOXKDUMDQ käytöstä.
0XRWRLOHKLXNVHVL
Hiusten valmistelu:
‡ Käytä kuumuudelta suojaavaa suihketta ennen märkien hiuksien
kuivaamista.
‡ Varmista ennen muotoilua, että hiukset ovat täysin kuivat.
‡ Jos sinulla on kiharat hiukset, kampaa ne ennen kuin käytät
kuumennettavaa muotoiluharjaa.
‡ Käytä mietoa hiuskiinnettä ennen kuumennettavan muotoiluharjan
käyttöä.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan. Valitse lämpötila-asetus tai ( )
hiustyypin mukaan seuraavasti:
+LXVW\\SSL
.\WNLQ
/lPS|WLODDVHWXV
Hauraat, ohuet
Pieni (160 ºC)
Normaalit, tuuheat
Suuri (190 ºC)
3RVLFLyQGHWHPSHUDWXUD
» Virran merkkivalo (
Fino y frágil
Baja (160 °C)
Normal y grueso
Alta (190 °C)
» Kun laite käynnistetään, ionitoiminto aktivoituu ja lisää kiiltoa ja
vähentää karkeutta.
» El indicador de encendido se ilumina (
).
» La función de iones se activa cuando el aparato está encendido.
Esta función proporciona un brillo adicional y reduce el
encrespado.
2 Gire el botón de retracción de púas ( ) para extraer
completamente las púas.
3 &RORTXHHODSDUDWRVREUHXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORU(O
aparato está listo para su uso después de 60 segundos.
4 Tome un mechón de pelo que tenga entre 2 cm y 4 cm. Cepille
todo el pelo hacia abajo hasta llegar casi a las puntas.
&RQVHMRV3DUDREWHQHUUL]RV\RQGDVPiVGHÀQLGRVWRPHPHFKRQHV
más pequeños.
5 Gire el mango de forma que las puntas se enrollen en el cilindro
( ). Asegúrese de que el pelo está bien repartido por el cilindro.
Consejo: Si el pelo se desliza del cilindro, utilice los dedos para colocarlo
entre las púas.
6 Gire el mango hasta que el mechón esté completamente en el
cilindro ( ).
7 Mantenga el cepillo en la posición durante 8 o 12 segundos.
1RWD3DUDHYLWDUHQUHGRVJLUHHOFHSLOORPROGHDGRUHQXQDVROD
GLUHFFLyQFXDQGRULFHHOSHOR
8 Gire el botón ( ) para retraer las púas.
9 Retire el cepillo horizontalmente para liberar el pelo. No desenrolle
el mechón.
Consejos: Después de retirar el cepillo del pelo, sujete el rizo en la
mano unos segundos para que se enfríe y los resultados sean más
duraderos.
Repita los pasos del 2 al 9 en el resto del pelo.
10 $SOLTXHVLHPSUHXQHVSUD\ÀMDGRUGHVSXpVGHPROGHDU
0iVFRQVHMRVGHPROGHDGR
Si quiere dar más volumen al pelo, enróllelo desde la raíz a las puntas,
asegurándose de que está repartido uniformemente por el cilindro.
&XDQGRHQUROOHHOSHORGHVGHODUDt]SXHGHH[WUDHUODVS~DVSDUDÀMDUHO
pelo en su posición o retraerlas para moldear con mayor rapidez. Para
evitar quemaduras accidentales, recuerde practicar utilizando las púas
totalmente extraídas.
'HVSXpVGHOXVR:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Elimine los pelos y el polvo del aparato.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo.
6 También puede guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
6
Garantía y servicio
Si necesita más información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número
de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
&DXVD
6ROXFLyQ
El aparato
no funciona.
Puede que la toma
de corriente donde
está enchufado el
aparato esté rota.
Compruebe que el aparato está
conectado correctamente.
Compruebe el fusible de esta
toma de corriente de la casa.
Puede que el
aparato no sea
adecuado para el
voltaje al que está
conectado.
Compruebe si el voltaje
indicado en la placa de modelo
se corresponde con el voltaje
de red local.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
‡ VAROITUS: Älä
7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
internetsivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on maailmanlaajuisessa
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
7
Vianmääritys
Ongelma
6\\
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty
Tarkista, että laite on kytketty
pistorasiaan, johon ei tule oikein.
virtaa.
Tarkista pistorasian sulake.
Laitetta ei ehkä ole
tarkoitettu käytettäväksi
paikallisella
verkkojännitteellä.
5DWNDLVX
Varmista, että laitteen tyyppikilvessä mainittu jännite vastaa
paikallista verkkojännitettä.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
1
Important
‡ AVERTISSEMENT
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
käytä tätä laitetta
veden lähellä.
käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
‡ Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
‡ Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
kun käytät sitä, koska se voi olla
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
Vältä ihokosketusta.
‡ Aseta aina laite lämmönkestävälle,
tukevalle ja tasaiselle alustalle.
‡ Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
‡ Pidä laite poissa helposti syttyvistä
esineistä ja materiaaleista, kun sen virta
on kytkettynä.
‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
tai vaatteella, kun se on kuuma.
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
‡ Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei
niihin kerry pölyä ja muotoilutuotteita,
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai
geeliä.
‡ Jos
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
6XRPL
1
/LVllW\\OLYLQNNHMl
Jos haluat lisätä hiusten tuuheutta, kierrä hiukset juuresta latvaan
tasaisesti kiharrinosan ympärille. Voit varmistaa hiusten pysymisen
paikallaan työntämällä harjakset kokonaan esiin, tai nopeuttaa muotoilua
vetämällä harjakset sisään. Harjoittele muotoilijan käyttöä harjakset
kokonaan ulosvedettynä, jotta vältät palovammat.
.l\W|QMlONHHQ:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Poista hiukset ja pöly laitteesta.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
6 Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
6ROXFLyQGHSUREOHPDV
Problema
) syttyy.
2 Käännä harjasten sisäänvetopainikkeella ( ) harjakset kokonaan
ulos.
3 Aseta laite lämmönkestävälle alustalle. Laite on käyttövalmis 60
sekunnin jälkeen.
4 Muotoile kerrallaan noin 2–4 cm:n hiussuortuva. Harjaa
hiussuortuvaa, kunnes harja on melkein hiusten latvoissa.
Vihje: käsittele pienempiä hiussuortuvia, jos haluat luoda kapeampia
kiharoita ja laineita.
5 Kierrä kahvaa niin, että hiusten latvat kiertyvät kiharrinosan ympärille
( ). Varmista, että hiukset ovat tasaisesti kiharrinosan ympärillä.
Vihje: jos osa hiuksista irtoaa kiharrinosasta, aseta ne sormillasi harjasten
väliin.
6 Kierrä kahvaa, kunnes hiussuortuva on kokonaan kiharrinosan ( )
ympärillä.
7 Pidä harja asennossa 8-12 sekuntia.
+XRPDXWXV9RLWHVWllKLXVWHQWDNHUWXPLVHQKDUMDNVLLQNLHUWlPlOOl
PXRWRLOXKDUMDDYDLQ\KWHHQVXXQWDDQNLKDUWDPLVHQDLNDQD
8 Vedä harjakset sisään -painikkeella.
9 Vapauta hiukset irrottamalla harja vaakasuunnassa. Älä vedä
hiussuortuvaa suoraksi.
Vihje: Pidä kiharoita kädessäsi harjan irrottamisen jälkeen muutaman
sekunnin ajan, jotta kiharat jäähtyvät ja kestävät näin pidempään.
Muotoile hiuksesi toistamalla vaiheita 2-9.
10 Käytä hiuskiinnettä muotoilun jälkeen.
laissez pas l’appareil à proximité
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
lorsqu’il est allumé.
‡ Ne couvrez jamais l’appareil (par
exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
vous avez les mains mouillées.
‡ Le corps de l’appareil doit être propre
et ne doit comporter aucune trace de
poussières, ni de produits coiffants du
type mousse, spray ou gel.
‡ Le corps de l’appareil présente
une couche de revêtement. Ce
revêtement peut présenter une
XVXUHQRUPDOHDXÀOGXWHPSV&H
phénomène n’affecte toutefois pas les
performances de l’appareil.
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
Centre Service Agréé Philips pour
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH
réparation par une personne non
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
pour l’utilisateur.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
<OHLVNXYDXV
harjasten sisäänvetopainike
kiharrinosa
(vain HP8632) keratiinipinnoite
(vain HP8633) keraaminen pinnoite
(vain HP8634) keraaminen turmaliinipinnoite
harjakset
ionienpoistoaukko
virran ilmaisin
lämpötilanvalitsin/virtakytkin
360º pyörivä johto
Ripustuslenkki
‡ Ne
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
,QWURGXFWLRQ
/DEURVVH9ROXPHGHPPGH3KLOLSV (HP8632, HP8633, HP8634)
vous permet de créer rapidement et facilement des boucles et
ondulations légères pour donner plus de volume et de texture à vos
cheveux, sans les abîmer. Le fer chaud de 45 mm assure des résultats
longue durée et les picots rétractables garantissent une utilisation en
toute sécurité et un style parfait. Nous espérons que vous prendrez
plaisir à utiliser votreEURVVHFKDXGH
$SHUoX
Bouton de commande des picots
Corps de l’appareil
(HP8632 uniquement) Avec revêtement en kératine
(HP8633 uniquement) Avec revêtement en céramique
(HP8634 uniquement) Avec revêtement en céramique tourmaline
Picots
Sortie des ions
Voyant d’alimentation
Bouton marche/arrêt de la température
Cordon rotatif à 360º
Anneau de suspension
4
Coiffage
Préparatifs pour vos cheveux :
‡ Appliquez un spray de protection contre la chaleur sur vos cheveux
mouillés avant de les sécher.
‡ Assurez-vous que vos cheveux sont parfaitement secs avant de les
coiffer.
‡ Si vous avez des cheveux bouclés ou frisés, peignez-les avant de
commencer à utiliser la brosse chaude.
‡ $SSOLTXH]XQVSUD\À[DQWGRX[SRXUOHVFKHYHX[DYDQWOHFRLIIDJHj
l’aide de la brosse chaude.
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ6pOHFWLRQQH]OHUpJODJH
de température approprié ou ( ) selon votre type de cheveux
comme suit :
7\SHGHFKHYHX[
%RXWRQ
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
Fins et fragiles
Basse (160 ºC)
Normaux et épais
Élevée (190 ºC)
» Le voyant d’alimentation s’allume (
).
» La fonction ionique est activée lors de la mise sous tension de
l’appareil. Elle apporte davantage de brillance tout en réduisant
les frisottis.
2 Tournez le bouton de commande des picots ( ) pour les faire
entièrement sortir.
3 Placez l’appareil sur une surface résistant à la chaleur. Au bout de
60 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.
4 Prenez une mèche de cheveux de 2 à 4 cm. Passez la brosse sur
toute la longueur du cheveu jusqu’à la pointe.
Conseil : pour des boucles et des ondulations plus marquées, prenez
des mèches plus petites.
5 Tournez la poignée de manière à ce que les pointes s’enroulent
autour du corps de l’appareil ( ). Assurez-vous que les cheveux
sont répartis de manière homogène sur le corps de l’appareil.
Conseil : si les cheveux glissent, remettez-les en place dans les picots à
l’aide de vos doigts.
6 Tournez la poignée de façon à ce que la mèche de cheveux soit
complètement sur le corps de l’appareil ( ).
7 Maintenez la brosse dans cette position pendant 8 à 12 secondes.
5HPDUTXHSRXUQHSDVHPPrOHUYRVFKHYHX[ORUVTXHYRXVOHV
ERXFOH]WRXUQH]ODEURVVHGDQVXQHVHXOHGLUHFWLRQ
8 Tournez le bouton ( ) pour que les picots se rétractent.
9 Retirez la brosse horizontalement pour libérer vos cheveux. Ne
déroulez pas la mèche.
Conseil : après avoir retiré la brosse de vos cheveux, tenez les boucles
dans votre main pendant quelques secondes pour que celles-ci
refroidissent. Les résultats seront ainsi plus durables.
Répétez les étapes 2 à 9 pour le reste de vos cheveux.
10 $SSOLTXH]WRXMRXUVGXVSUD\À[DQWDSUqVOHFRLIIDJH
$XWUHVFRQVHLOVGHPLVHHQ
forme
Pour donner plus de volume à vos cheveux, enroulez-les de la racine
jusqu’aux pointes en veillant à ce qu’ils soient répartis de manière
homogène sur le corps de l’appareil. Quand vous enroulez vos cheveux
depuis la racine, vous pouvez faire sortir les picots pour maintenir vos
cheveux, ou les rétracter pour un coiffage plus rapide. Pour éviter les
brûlures accidentelles, n’oubliez pas d’utiliser l’appareil avec les picots
entièrement sortis.
$SUqVXWLOLVDWLRQ:
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Retirez les cheveux et la poussière du corps de l’appareil.
4 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
5 Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
6 Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension ( ).
: n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
6
Garantie et service
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
salle de bains, débranchez-le après
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
utilisation car la proximité d’une
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
source d’eau constitue un risque,
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
même lorsque l’appareil est hors
revendeur Philips.
tension.
7
Dépannage
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
Problème
&DXVH
6ROXWLRQ
d’une douche, d’un lavabo
L'appareil ne
La prise sur
9pULÀH]VLO
DSSDUHLOHVWEUDQFKp
ni de tout autre récipient
fonctionne
laquelle l'appareil correctement.
pas.
a été branché est 9pULÀH]OHIXVLEOHUHOLpjFHWWH
contenant de l’eau.
peut-être cassée. prise secteur dans votre maison.
‡ Débranchez toujours l’appareil après
L'appareil n'a
Assurez-vous que la tension
peut-être pas
indiquée sur la plaque signalétique
utilisation.
été connecté
de l'appareil correspond bien à la
‡ Si le cordon d’alimentation est
sur la tension
tension secteur locale.
correcte.
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
,QGRQHVLD
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
Selamat
atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
‡ Cet appareil peut être utilisé
produk Anda di www.philips.com/welcome.
par des enfants âgés de 8 ans
1
Penting
ou plus, des personnes dont les
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
capacités physiques, sensorielles ou
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
intellectuelles sont réduites ou des
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
personnes manquant d’expérience
dekat air.
et de connaissances, à condition que
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
ces enfants ou personnes soient
cabutlah stekernya setelah digunakan
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
karena dekat dengan air dapat
des instructions quant à l’utilisation
menimbulkan risiko, sekalipun alat
sécurisée de l’appareil et qu’ils
telah dimatikan.
aient pris connaissance des dangers
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan
encourus. Les enfants ne doivent pas
alat ini bak mandi, pancuran,
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
bak atau tempat berisi air
l’entretien ne doivent pas être réalisés
lainnya.
par des enfants sans surveillance.
‡ Selalu cabut steker setiap kali selesai
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé
menggunakan alat.
de brancher l’appareil sur une prise de
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
courant protégée par un disjoncteur
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
différentiel de 30 mA dans la salle
Philips atau orang yang mempunyai
de bains. Demandez conseil à votre
keahlian sejenis agar terhindar dari
électricien.
bahaya.
‡ N’insérez aucun objet métallique
‡
Alat ini dapat digunakan oleh anakdans les ouvertures au risque de vous
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
électrocuter.
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezmental yang kurang atau kurang
vous que la tension indiquée sur
pengalaman dan pengetahuan jika
l’appareil correspond bien à la tension
mereka diberi pengawasan atau
secteur locale.
petunjuk mengenai cara penggunaan
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
alat yang aman dan mengerti
but que celui qui est indiqué dans ce
bahayanya. Anak-anak dilarang
manuel.
memainkan alat ini. Pembersihan dan
‡ N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
perawatan pengguna tidak boleh
DUWLÀFLHOV
dilakukan oleh anak-anak tanpa
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
pengawasan.
le laissez jamais sans surveillance.
‡ Untuk perlindungan tambahan, kami
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de
sarankan Anda memasang Residual
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
Current Device (RCD) pada sirkuit
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
listrik yang memasok listrik ke kamar
par Philips. L’utilisation de ce type
mandi. RCD ini harus memiliki arus
d’accessoires ou de pièces entraîne
operasi residu terukur yang tidak
l’annulation de la garantie.
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
‡ N’enroulez pas le cordon
kepada petugas yang memasang alat
d’alimentation autour de l’appareil.
ini.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
‡ Jangan memasukkan barang logam
avant de le ranger.
ke dalam lubang untuk menghindari
‡ Cet appareil peut être extrêmement
kejutan listrik.
chaud ; soyez particulièrement
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
uniquement la poignée car les autres
alat sesuai dengan voltase listrik di
parties sont chaudes et évitez tout
tempat Anda.
contact avec la peau.
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
‡ Placez toujours l’appareil sur une
selain yang diterangkan dalam buku
surface plane et stable résistant à la
petunjuk ini.
chaleur.
‡ Jangan menggunakan alat pada rambut
‡ Veillez à ce que le cordon
tiruan.
d’alimentation ne soit pas en contact
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
avec les parties chaudes de l’appareil.
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
‡ Jangan
sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
alat karena bisa menjadi sangat panas.
Cukup pegang gagang karena bagian
lain panas dan hindari kontak dengan
kulit.
‡ Selalu tempatkan alat pada permukaan
yang tahan panas, stabil, dan datar.
‡ Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
bagian alat yang panas.
‡ Jauhkan alat dari barang dan bahan
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
saat sedang panas.
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
kering. Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
‡ Jagalah laras agar tetap bersih dan
bebas dari debu serta produk
penataan seperti mousse, semprotan
dan gel.
‡ Laras memiliki lapisan pelindung.
Lapisan ini lambat laun akan menipis
seiring waktu. Meskipun demikian, hal
ini tidak memengaruhi performa alat.
‡ Bawalah selalu alat ke pusat servis
resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
merugikan bagi penggunanya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
/LQJNXQJDQ
Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada
produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European
Directive 2012/19/EU.
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda
untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.
3HQGDKXOXDQ
6LVLUSHQDWD3KLOLSVPP (HP8632, HP8633, HP8634) memungkinkan
Anda membuat ikal dan ombak rambut yang lembut dengan cepat
dan merawat rambut di saat yang sama. Laras 45mm yang dipanaskan
menjaga hasil yang bertahan lama, dan bulu sikat yang dapat keluar
masuk menjamin penerapan yang aman dan hasil penataan yang
sempurna. Semoga Anda senang menggunakan6LNDW3DQDV3HQDWD
3
‡ Prima
di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella
locale.
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
non descritti nel presente manuale.
‡ Non utilizzare l’apparecchio su capelli
DUWLÀFLDOL
‡ Quando l’apparecchio è collegato
all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
altri produttori oppure componenti
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
‡ Non attorcigliare il cavo di
alimentazione attorno all’apparecchio.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
prima di riporlo.
‡ Prestare la massima attenzione
durante l’uso dell’apparecchio poiché
potrebbe essere estremamente caldo.
Utilizzare esclusivamente l’apposita
impugnatura poiché le altre parti sono
calde ed evitare il contatto con la
pelle.
‡ Appoggiare sempre l’apparecchio
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
termoresistente.
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
‡ Tenere l’apparecchio acceso lontano
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
‡ Non coprire mai l’apparecchio (ad
esempio con un asciugamano o un
indumento) quando è caldo.
‡ Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
con le mani bagnate.
‡ Assicurarsi che il cilindro sia pulito e
privo di polvere e residui di prodotti
modellanti come mousse, spray o gel.
‡ Il cilindro è dotato di uno strato
di rivestimento. Quest’ultimo è
soggetto a usura nel corso del tempo.
Questo, tuttavia, non compromette le
prestazioni dell’apparecchio.
‡ Per eventuali controlli o riparazioni,
rivolgersi sempre a un centro servizi
autorizzato da Philips. La riparazione
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
potrebbe mettere in serio pericolo
l’incolumità dell’utente.
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ambiente
Ikhtisar
Tombol Keluar-Masuk Bulu Sikat
Laras Sikat
(Hanya HP8632) Dengan Lapusan Keratin
(Hanya HP8633) Dengan Lapisan Keramik
(Hanya HP8634) Dengan Lapisan Keramik Turmalin
Bulu Sikat
Lubang Keluar Ion
IndikatorDaya
Sakelar Suhu/Off
360º Kabel Putar
Simpul Gantungan
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
ULÀXWLFRQXQDFURFHVLJQLÀFDFKHWDOHSURGRWWRqVRJJHWWRDOOD
Direttiva Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
$WWHQHUVLDOOHQRUPDWLYHORFDOLSHUORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLHQRQ
JHWWDUHLYHFFKLSURGRWWLQHLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL,OFRUUHWWR
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
0HQDWDUDPEXW$QGD
Persiapan untuk rambut Anda:
‡ Beri semprotan pelindung panas pada rambut yang basah sebelum
mengeringkannya.
‡ Pastikan rambut Anda benar-benar kering sebelum menatanya.
‡ Jika rambut Anda keriting atau kribo, sisir dahulu sebelum
menggunakan sikat panas penata.
‡ Beri semprotan hairspray lembut sebelum menata dengan sikat panas
penata.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya. Pilih pengaturan suhu yang
sesuai atau ( ) menurut jenis rambut Anda sebagai berikut:
-HQLV5DPEXW
6DNHODU
6HWHODQ6XKX
Halus dan mudah rusak
Rendah (160 ºC)
Normal dan tebal
Tinggi (190 ºC)
» Lampu tanda hidup akan menyala (
).
» Fungsi ion diaktifkan bila alat dinyalakan. Fungsi ini memberikan
kemilau tambahan dan mengurangi keriting.
2 Putar kenop penarik sikat ( ) agar bulu sikat benar-benar keluar.
3 Letakkan alat pada permukaan yang tahan panas. Setelah 60 detik,
alat siap digunakan.
4 Ambil sejumput rambut antara 2cm dan 4cm. Sikat sepanjang rambut
hingga hampir mencapai ujungnya.
Tip: Untuk mendapatkan rambut ikal dan berombak yang tegas, ambil
rambut lebih sedikit.
5 Putar pegangan sedemikian rupa hingga ujung rambut terlilit pada
laras ( ). Pastikan rambut tersebar dengan merata pada laras.
Tip: Jika rambut terlepas dari laras, gunakan jari Anda untuk rambut yang
lepas di antara bulu sikat.
6 Putar pegangan agar rambut benar-benar berada di laras ( ).
7 Biarkan sikat di posisi tersebut selama 8 hingga 12 detik.
&DWDWDQ8QWXNPHQFHJDKUDPEXWNXVXWSXWDUVLNDWSHQDWDNHVDWX
DUDKVDDWPHQJHULWLQJUDPEXW
8 Putar kenop ( ) untuk menarik bulu sikat.
9 Lepaskan sikat secara horizontal untuk melepas rambut. Jangan
memutar rambut.
Tip: Setelah melepas sikat dari rambut, tahan ikalan dengan tangan
selama beberapa detik agar ikalan mendingin untuk mendapatkan hasil
yang lebih tahan lama.
Ulangi langkah 2-9 ke bagian rambut yang lainnya.
10 Selalu beri semprotan hairspray setelah menata.
5
Tip penataan tambahan
Jika Anda ingin menambah volume rambut, lilitkan rambut dari akar
hingga ujung, pastiikan rambut tersebar dengan merata sepanjang laras.
Saat melilitkan rambut dari akar, Anda dapat mengeluarkan bulu sikat
untuk mengamankan rambut di tempatnya, atau masukkan bulu sikat
untuk penataan yang lebih cepat. Agar terhindar dari terbakar, ingat
untuk berlatih menggunakan bulu sikat yang keluar penuh.
6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan rambut dan debu dari alat.
4 Bersihkan alat dengan kain lembab.
5 Simpanlah alat di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.
6 Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
*DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau menemui masalah,
harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda
lihat pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat
Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
0HQJDWDVLPDVDODK
0DVDODK
Penyebab
6ROXVL
Alat sama
sekali
tidak
bekerja.
Soket daya yang
terhubung dengan
alat mungkin rusak.
Periksa apakah alat ditancapkan
dengan benar.
Periksa sekring untuk soket daya
ini di rumah Anda.
Alat mungkin tidak
cocok dengan
tegangan listrik yang
dihubungkan.
Pastikan tegangan listrik yang
ditunjukkan pada pelat tipe alat
tersebut sesuai dengan tegangan
listrik setempat.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
‡ AVVERTENZA: non
,QWURGX]LRQH
/HVSD]]ROHSHUODSLHJDGDPP3KLOLSV (HP8632, HP8633, HP8634)
consentono di creare ricci e onde morbide in modo semplice e veloce,
prendendosi cura dei capelli. Il cilindro da 45 mm garantisce risultati
a lunga durata, mentre le setole retrattili favoriscono un’applicazione
sicura e una piega perfetta. Buon divertimento con la VSD]]RODSHUOD
SLHJDULVFDOGDWD!
3
Panoramica
Pomello per ritrarre le setole
Cilindro della spazzola
Con rivestimento in cheratina (solo il modello HP8632)
Con rivestimento in ceramica (solo il modello HP8633)
Con rivestimento in ceramica e tormalina (solo il modello HP8634)
Setole
Apertura di ionizzazione
Spia di accensione
Interruttore della temperatura/off
Parte ricurva a 360º
Gancio
&UHDODWXDSLHJD
Preparazione dei capelli:
‡ Applicare uno spray per la protezione dal calore sui capelli bagnati
prima di asciugarli.
‡ Accertarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di iniziare
la piega.
‡ Pettinare i capelli ricci o crespi prima di iniziare a utilizzare la spazzola
per la piega riscaldata.
‡ $SSOLFDUHVXLFDSHOOLXQRVSUD\ÀVVDQWHGHOLFDWRSULPDGLLQL]LDUHOD
piega con la spazzola calda.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione. Selezionare
un’impostazione della temperatura adatta oppure ( ) a
seconda del tipo di capelli, come segue:
7LSRGLFDSHOOL
,QWHUUXWWRUH
,PSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUD
Sottili e fragili
Bassa (160 °C)
Normali e spessi
Alta (190 °C)
» L’indicatore di accensione si illumina (
).
» La funzione di ionizzazione è attivata quando l’apparecchio è
acceso. Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e
riduce l’effetto crespo.
2 Ruotare il pomello per ritrarre le setole ( ) in modo da estrarle.
3 3RVL]LRQDUHO·DSSDUHFFKLRVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWH'RSR
secondi, l’apparecchio è pronto per l’uso.
4 Scegliere una ciocca di capelli con una lunghezza tra 2 cm e 4 cm.
6SD]]RODUHSHUWXWWDODOXQJKH]]DGHLFDSHOOLÀQRDUDJJLXQJHUHOD
punta.
6XJJHULPHQWRSHULULFFLHOHRQGHSLGHÀQLWLVFHJOLHUHFLRFFKHGL
capelli più piccole.
5 Ruotare l’impugnatura in modo tale che le punte dei capelli siano
avvolte intorno al cilindro ( ). Accertarsi che i capelli siano avvolti
intorno al cilindro in modo uniforme.
Suggerimento: se i capelli scivolano dal cilindro, riposizionarli tra le setole
con le dita.
6 Ruotare l’impugnatura in modo tale che la ciocca di capelli sia
completamente avvolta intorno al cilindro ( ).
7 Mantenere la spazzola in questa posizione per 8-12 secondi.
1RWDSHUSUHYHQLUHO·DJJURYLJOLDUVLGHLFDSHOOLUXRWDUHODVSD]]ROD
VHPSUHYHUVRODVWHVVDGLUH]LRQHGXUDQWHODFUHD]LRQHGHLULFFL
8 Ruotare il pomello ( ) per ritrarre le setole.
9 Rimuovere la spazzola in senso orizzontale per rilasciare i capelli.
Non srotolare la ciocca.
Suggerimento: dopo aver estratto la spazzola dai capelli, tenere il
riccio in mano per alcuni secondi per consentire ai ricci di raffreddarsi,
ottenendo in questo modo risultati più duraturi.
Ripetere i passaggi 2-9 sul resto dei capelli.
10 $SSOLFDUHVHPSUHXQRVSUD\ÀVVDQWHGRSRODSLHJD
8OWHULRULVXJJHULPHQWLSHUOD
piega
Se si desidera aggiungere maggiore volume ai capelli, avvolgerli dalle
UDGLFLÀQRDOOHSXQWHDFFHUWDQGRVLFKHVLDQRSRVL]LRQDWLVXOFLOLQGURLQ
modo uniforme. Quando si avvolgono i capelli partendo dalle radici, è
possibile posizionare i capelli estraendo le setole oppure ritrarle per
una piega più veloce. Per evitare bruciature involontarie, utilizzare con le
setole completamente estratte.
'RSRO·XVR:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Rimuovere i capelli e la polvere dall’apparecchio.
4 Pulite l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporre l’apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
6 Per riporre l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite
l’apposito gancio ( ).
*DUDQ]LDHDVVLVWHQ]D
utilizzare questo
Per ricevere ulteriori informazioni o risolvere eventuali problemi,
apparecchio in prossimità di acqua.
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
rivenditore Philips.
la vicinanza all’acqua rappresenta un
5LVROX]LRQHGHLSUREOHPL
rischio anche quando il sistema è
spento.
Problema
&DXVD
6ROX]LRQH
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
L'apparecchio
La presa di corrente 9HULÀFDUHFKHO
DSSDUHFFKLR
non
sia collegato all'alimentazione
apparecchio in prossimità di vasche da non funziona. utilizzata
funziona.
correttamente.
bagno, docce, lavandini o altri
9HULÀFDUHLOIXVLELOHGLTXHVWD
presa di alimentazione di casa.
recipienti contenenti acqua.
L'apparecchio
Assicurarsi che la tensione
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare
potrebbe non
indicata sulla targhetta del
essere adatto
modello dell'apparecchio
sempre l’apparecchio.
per la tensione
corrisponda a quella della rete
‡ Se il cavo di alimentazione è
alla quale è stato
locale.
collegato.
danneggiato deve essere sostituito
da Philips, da un centro di assistenza
1HGHUODQGV
autorizzato Philips o da persone
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
danni.
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
‡ Quest’apparecchio può essere usato
%HODQJULMN
da bambini di età superiore agli 8 anni Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
e da persone con capacità mentali,
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
kunnen raadplegen.
esperienza o conoscenze adatte a
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
condizione che tali persone abbiano
apparaat niet in de buurt van water.
ricevuto assistenza o formazione per
‡ Als u het apparaat in de badkamer
utilizzare l’apparecchio in maniera
gebruikt, haal de stekker dan na
sicura e capiscano i potenziali pericoli
gebruik altijd uit het stopcontact.
associati a tale uso. Evitare che i
De nabijheid van water kan gevaar
bambini giochino con l’apparecchio. Le
opleveren, zelfs als het apparaat is
operazioni di pulizia e manutenzione
uitgeschakeld.
non devono essere eseguite da
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
bambini senza la supervisione di un
apparaat niet in de buurt van
adulto.
een bad, douche, wastafel of
‡ Per una sicurezza maggiore, è
ander waterhoudend object.
consigliabile installare un dispositivo
‡ Haal na gebruik altijd de
RCD (Residual Current Device,
stekker uit het stopcontact.
dispositivo per corrente residua)
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
all’interno del circuito elettrico che
moet u het laten vervangen door
fornisce alimentazione al bagno. Tale
Philips, een door Philips geautoriseerd
dispositivo RCD deve avere una
servicecentrum of personen met
corrente operativa residua nominale
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH
non superiore a 30 mA. Chiedere
voorkomen.
aiuto al proprio installatore.
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
‡ Per evitare il rischio di scariche
door kinderen vanaf 8 jaar en
elettriche, non inserire oggetti metallici
door personen met verminderde
nelle aperture.
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat,
en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden
uitgevoerd.
‡ Voor extra veiligheid adviseren we u
een aardlekschakelaar te installeren
in de elektrische groep die de
badkamer van stroom voorziet. Deze
aardlekschakelaar dient een waarde te
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
Raadpleeg de installateur.
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
openingen, om elektrische schokken te
voorkomen.
‡ Controleer voordat u het apparaat
aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt
met de plaatselijke netspanning.
‡ Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
‡ Gebruik het apparaat niet op
kunsthaar.
‡ Laat het apparaat nooit zonder
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
‡ Gebruik nooit accessoires of
onderdelen van andere fabrikanten of
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
Philips. Als u dergelijke accessoires
of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
apparaat.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
is afgekoeld.
‡ Wees zeer voorzichtig bij gebruik van
het apparaat. Het kan bijzonder heet
zijn. Houd het handvat alleen vast
als andere onderdelen heet zijn en
vermijd contact met de huid.
‡ Plaats het apparaat altijd op een
hittebestendige, stabiele, vlakke
ondergrond.
‡ Voorkom dat het netsnoer in
aanraking komt met de hete delen van
het apparaat.
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
brandbare voorwerpen en materialen
als het is ingeschakeld.
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
is (bijv. met een handdoek of kleding).
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
haar. Bedien het apparaat niet met
natte handen.
‡ Houd de staaf schoon en vrij van stof
en stylingproducten zoals mousse,
haarlak en gel.
‡ De staaf is voorzien van een laag.
Deze laag kan in de loop der tijd
langzaam wegslijten. Dit heeft echter
geen invloed op de prestaties van het
apparaat.
‡ Breng het apparaat altijd naar
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot
een bijzonder gevaarlijke situatie voor
de gebruiker.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
0LOLHX
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes
ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
‡ ADVARSEL: Ikke
bruk apparatet nær
badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må
den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av
3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller
kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
med apparatet. Barn skal ikke utføre
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
om råd.
‡ Ikke stikk metallgjenstander inn i
åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
‡ Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
formål enn det som beskrives i denne
veiledningen.
‡ Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
må du aldri la det stå uten tilsyn.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
produsenter eller som Philips ikke
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du
legger det vekk.
‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
siden det kan være svært varmt. Bare
hold i håndtaket ettersom andre deler
er varme og ikke må tas på.
‡ Sett alltid apparatet på en
varmebestandig, stabil og jevn
RYHUÁDWH
‡ Unngå at strømledningen kommer
i kontakt med de varme delene av
apparatet.
‡ Hold apparatet unna brennbare
gjenstander og brennbart materiale
når det er slått på.
‡ Ikke dekk apparatet til med noe (for
eksempel et håndkle eller klesplagg)
når det er varmt.
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
‡ Hold alltid sylinderen ren og fri for
støv og friseringsprodukter som skum,
spray og gelé.
‡ Sylinderen har et belegg. Dette
belegget kan kanskje slites sakte vekk
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til
apparatet.
‡ Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er
XWI¡UWDYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQ
skape svært farlige situasjoner for
brukeren.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
0LOM¡
Met de 3KLOLSVVWLMOERUVWHOVYDQPP (HP8632, HP8633, HP8634)
maakt u snel en eenvoudig zachte krullen en golven terwijl u
tegelijkertijd uw haar verzorgt. De verwarmde staaf van 45 mm zorgt
op een veilige manier voor langdurige resultaten en de intrekbare
borstelpennen garanderen veilig gebruik en perfecte stylingresultaten.
We hopen dat u zult genieten van het gebruik van uw YHUZDUPGH
VWLMOERUVWHO
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
direktivet 2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
,QOHLGLQJ
2YHU]LFKW
Knop voor het intrekken van de borstelpennen
Borstelstaaf
(Alleen HP8632) met keratinelaag
(Alleen HP8633) met keramische laag
(Alleen HP8634) met toermalijnen keramische laag
Borstelpennen
Uitlaatopeningen voor ionen
Aan-lampje
Temperatuur/uit-schakelaar
360º draaibaar snoer
Ophangoog
4
Uw haar stylen
Voorbereiding voor uw haar:
‡ Gebruik hittebestendige spray voor u nat haar droogt.
‡ Zorg ervoor dat uw haar helemaal droog is voordat u het gaat
stylen.
‡ Als u krullend of kroezend haar hebt, kam uw haar dan voordat u de
verwarmde stijlborstel gebruikt.
‡ Gebruik een milde verstevigende spray voor u de verwarmde
stijlborstel gebruikt.
1 Steek de stekker in een stopcontact. Kies als volgt een geschikte
temperatuurstand of ( ) voor uw haartype:
Haartype
Overschakelen
7HPSHUDWXXUVWDQG
Fijn en breekbaar
Laag (160ºC)
Normaal en dik
Hoog (190ºC)
» Het aan-lampje gaat branden (
).
» De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert
pluizigheid.
2 Draai de knop voor het intrekken van de borstelpennen ( ) om
zodat de borstelpennen uit de borstel komen.
3 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak. Na 60
seconden is het apparaat klaar voor gebruik.
4 Neem een haarstreng van 2 tot 4 cm. Borstel het haar tot u de
haarpunten bijna hebt bereikt.
7LSVYRRUJHGHÀQLHHUGHNUXOOHQHQJROYHQQHHPWXVPDOOHUH
haarstrengen.
5 Draai het handvat zo dat de haarpunten rond de staaf ( )
zijn gewikkeld. Controleer of het haar gelijkmatig over de staaf is
verdeeld.
Tip: als het haar van de staaf glijdt, plaatst u de losse haren met uw
vingers tussen de borstelpennen.
6 Draai het handvat zodat de haarstreng zich volledig op de staaf
( ) bevindt.
7 Houd de borstel 8 tot 12 seconden in dezelfde positie.
2SPHUNLQJRPNOLWWHQLQKHWKDDUWHYRRUNRPHQGUDDLWXGH
VWLMOERUVWHOVOHFKWVLQULFKWLQJZDQQHHUXXZKDDUNUXOW
8 Draai de knop ( ) om de borstelpennen terug te trekken.
9 Verwijder de borstel horizontaal om het haar los te laten. Wikkel de
streng niet af.
Tips: houd voor een langdurig resultaat de krullen nadat u de borstel
uit uw haar hebt gehaald enkele seconden in uw hand, zodat ze kunnen
afkoelen.
Herhaal stap 2-9 voor de rest van uw haar.
10 Gebruik altijd verstevigende spray na het stylen.
([WUDVW\OLQJWLSV
Als u uw haar meer volume wilt geven, wikkelt u uw haar van de
wortels tot de punten om de staaf. Zorg ervoor dat het haar gelijkmatig
over de staaf is verdeeld. Wanneer u uw haar vanaf de wortels om de
staaf wikkelt, kunt u de borstelpennen naar buiten laten komen om uw
haren op hun plek te houden of trek de borstelharen in als u sneller wilt
stylen. Om brandwonden te voorkomen, laat u de borstelpennen naar
buiten komen om te oefenen.
1DJHEUXLN:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Verwijder haar en stof van het apparaat.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op.
6 U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
6
Garantie en service
Als u meer informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het
Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
7
Problemen oplossen
Probleem
2RU]DDN
Oplossing
Het apparaat
doet het
helemaal niet.
Misschien is het
stopcontact waarop
het apparaat
aangesloten defect.
Controleer of het apparaat
juist is aangesloten.
Controleer de zekering voor
dit stopcontact in uw huis.
Misschien is het
apparaat niet
geschikt voor
de netspanning
waarop het is
aangesloten.
Controleer of het voltage
op het typeplaatje op het
apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
‡ ADVARSEL: Ikke
bruk dette apparatet
i nærheten av vann.
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
du koble det fra etter bruk. Nærheten
til vann utgjør en risiko, selv når
apparatet er slått av.
,QQOHGQLQJ
3KLOLSVPPVW\OLQJE¡UVWHU (HP8632, HP8633, HP8634) gjør
det enkelt og raskt å lage myke krøller og bølger samtidig som du
tar vare på håret. Oppvarmet 45 mm sylinder sikrer langvarige
resultater, og inntrekkbare børstehår garanterer sikker bruk og
perfekte stylingresultater. Håper du vil ha glede av denRSSYDUPHGH
VW\OLQJE¡UVWHQ
3
Oversikt
Knapp for å trekke inn børstehår
Børstesylinder
(kun HP8632) med keratinbelegg
(kun HP8633) med keramisk belegg
(kun HP8634) med keramisk turmalinbelegg
Børstehår
Ion-utgang
Strømindikator
Temperatur-/av-bryter
360º roterbar ledning
Hengeløkke
)ULVHUHKnUHW
Forberedelse av håret:
‡ Påfør varmebeskyttende spray på vått hår før du tørker det.
‡ Sørg for at håret er helt tørt før du friserer det.
‡ Hvis du har krøllete eller krusete hår, bør du gre det før du begynner
å bruke den oppvarmede stylingbørsten.
‡ 3nI¡UPLOGÀNVHULQJVVSUD\SnKnUHWI¡UGXIULVHUHUPHGGHQ
oppvarmede stylingbørsten.
1 Koble støpselet til en stikkontakt. Velg passende temperaturinnstilling
eller ( ) i henhold til hårtypen din som følger:
+nUW\SH
6On
7HPSHUDWXULQQVWLOOLQJ
Fint og skjørt
Lav (160 ºC)
Normalt og tykt
Høy (190 ºC)
» På-lampen lyser (
).
» Ionefunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på. Denne
funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing.
2 Vri på knappen for inntrekking av børstehår ( ) for å skyve
børstehårene helt ut.
3 3ODVVHUDSSDUDWHWSnHQYDUPHEHVWDQGLJRYHUÁDWH(WWHUVHNXQGHU
er apparatet klart til bruk.
4 Ta en hårlokk på mellom 2 cm og 4 cm. Børst nedover håret til du
nesten kommer til hårtuppene.
7LSV+YLVGXYLOKDPHUGHÀQHUWHNU¡OOHURJE¡OJHUPnGXWDPLQGUH
deler av håret.
5 Drei håndtaket slik at hårtuppene vikles rundt sylinderen ( ).
Kontroller at håret er jevnt fordelt på sylinderen.
7LSV+YLVKnUHWJOLSSHUDYV\OLQGHUHQEUXNHUGXÀQJUHQHIRUnSODVVHUH
løst hår mellom børstehårene.
6 Drei håndtaket slik at hårlokken ligger godt på sylinderen ( ).
7 Hold børsten i denne posisjonen i 8 til 12 sekunder.
0HUN+YLVGXYLOIRUKLQGUHKnUÁRNHUGUHLHUGXVW\OLQJE¡UVWHQLpQ
UHWQLQJQnUGXNU¡OOHUKnUHW
8 Vri på knappen ( ) for å trekke inn børstehårene.
9 Fjern børsten horisontalt for å frigjøre håret. Ikke vikle ut hårlokken.
Tips: Når du har tatt børsten ut av håret, holder du krøllen i hånden i
noen sekunder for at krøllen skal avkjøles og gi langvarige resultater.
Gjenta trinnene 2–9 for å style resten av håret.
10 3nI¡UDOOWLGÀNVHULQJVVSUD\SnKnUHWHWWHUVW\OLQJHQ
)OHUHVW\OLQJWLSV
Hvis du vil ha mer volum i håret, vikler du håret fra røttene til tuppene
og sørger for at håret er det jevnt fordelt over sylinderen. Når du vikler
håret fra røttene, kan du enten presse børstehårene ut for å holde håret
på plass, eller du kan trekke inn børstehårene for raskere styling. For å
unngå utilsiktede brannskader må du øve deg på å bruke apparatet med
børstehårene helt ute.
(WWHUEUXN:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Fjern hår og støv fra apparatet.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv.
6 Du kan også henge det i hengeløkken ( ).
6
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
PHG3KLOLSV·NXQGHVW¡WWHGHUGXERUGXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWL
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du
gå til den lokale Philips-forhandleren.
)HLOV¡NLQJ
9HULÀTXHVHRDSDUHOKRHVWiOLJDGR )HOV|NQLQJ
6RUXQJLGHUPH
utilize este aparelho perto O aparelho A tomada de
não
alimentação a que correctamente à tomada.
de banheiras, chuveiros, lavatórios ou
funciona.
o aparelho foi
9HULÀTXHRIXVtYHOSDUDHVWD
Problem
Orsak
Lösning
6RUXQ
1HGHQL
d|]P
ligado pode estar
tomada eléctrica em sua casa.
outros recipientes que
Apparaten
Cihaz
&LKD]×QWDN×OG×Ě×SUL]
&LKD]×QSUL]HG]JQ
Uttaget som
Kontrollera att apparaten är
avariada.
contenham água.
fungerar inte
oDO×ŕP×\RU
oDO×ŕP×\RURODELOLU
WDN×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ
apparaten har
korrekt ansluten.
O secador
&HUWLÀTXHVHGHTXHDYROWDJHP
alls.
(YLQL]GHEXSUL]LQEDĚO×ROGXĚX
anslutits till kanske
Kontrollera säkringen för
poderá não ser
LQGLFDGDQDSODFDGHLGHQWLÀFDomR
‡ Desligue sempre da corrente
VLJRUWD\×NRQWUROHGLQ
inte är strömförande. eluttaget.
adequado para a
do aparelho corresponde à
após cada utilização.
&LKD]EDĚO×
&LKD]×QWLSSODNDV×QGDEHOLUWLOHQ
Apparaten är
Kontrollera att den spänning
voltagem ao qual
corrente eléctrica local.
EXOXQGXĚXYROWDMOD
JHULOLPLQ\HUHOŕHEHNH
kanske inte
som anges på apparatens
está ligado.
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
X\JXQOXNVDĚODP×\RU
JHULOLPL\OHX\XPOXROGXĚXQGDQ
lämplig för den
märkplåt överensstämmer med
sempre substituído pela Philips, por
olabilir:
emin olun.
nätspänning som
den lokala nätspänningen.
den anslutits till.
6YHQVND
um centro de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal devidamente Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
%DKDVD0HOD\X
din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
7UNoH
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV registrera
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
Philips support.
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
de perigo.
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQZZZSKLOLSV
Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.
1
Viktigt
‡ Este aparelho pode ser utilizado
FRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
por crianças com idade igual ou
1
Penting
spara den för framtida bruk.
1
Önemli
superior a 8 anos e por pessoas
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
‡ VARNING: Använd inte den här
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.
com capacidades físicas, sensoriais
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
apparaten
nära
vatten.
‡ AMARAN: Jangan gunakan perkakas
ou mentais reduzidas, ou com falta
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
‡ Om du använder apparaten i ett
ini dekat dengan air.
de experiência e conhecimento, caso
NXOODQPD\×Q
badrum
måste
du
dra
ut
kontakten
‡
Apabila anda menggunakan
tenham sido supervisionadas ou lhes
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
efter
användning.
Närhet
till
vatten
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
utgör en fara, även när apparaten är
plagnya setelah digunakan kerana
à utilização segura do aparelho e se
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
avstängd.
kehampirannya dengan air juga adalah
tiverem sido alertadas para os perigos
prizden
çekin.
‡
VARNING:
Använd
inte
apparaten
i
risiko, walaupun setelah perkakas
envolvidos. As crianças não podem
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWOHULQLQ
närheten av badkar, duschar,
dimatikan.
brincar com o aparelho. A limpeza e a
GXŕODU×QODYDERODU×QYHVX\OD
behållare eller kärl som
‡ AMARAN: Jangan gunakan perkakas
manutenção do utilizador não podem
GROXEDŕNDNDSODU×Q\DN×Q×QGD
innehåller vatten.
ini berhampiran dengan tab
ser efectuadas por crianças sem
oDO×ŕW×UPD\×Q
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
mandi, pancur air, sinki atau
supervisão.
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQL
användning.
bekas lain yang mengandungi
‡ Para maior segurança, aconselhamos
mutlaka
çekin.
‡
Om
nätsladden
är
skadad
måste
den
air.
a instalação de um dispositivo de
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
‡ Cabut plag perkakas setiap kali selepas
corrente residual (disjuntor) no
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
auktoriserade serviceombud eller
digunakan.
circuito eléctrico que abastece a casa
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
liknande
behöriga
personer
för
att
de banho. Este disjuntor deve ter
‡ Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
undvika olyckor.
uma corrente residual nominal não
diganti oleh Philips, pusat servis yang
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
‡ Den här apparaten kan användas av
superior a 30 mA. Aconselhe-se com
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
barn
som
är
8
år
och
äldre
och
av
o seu electricista.
lain seumpamanya yang layak bagi
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
med olika funktionshinder, eller som
mengelakkan bahaya.
‡ Não introduza objectos metálicos
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
inte har kunskap om hur apparaten
nas aberturas para evitar choques
‡ Perkakas ini boleh digunakan oleh
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
används så länge de övervakas och
eléctricos.
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
får instruktioner angående säker
ke atas dan orang yang kurang
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
användning och förstår riskerna
NHXSD\DDQÀ]LNDOGHULDDWDXPHQWDO
de que a tensão indicada no mesmo
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
som
medföljer.
Barn
ska
inte
leka
atau kekurangan pengalaman dan
corresponde à tensão do local onde
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
med apparaten. Rengöring och
pengetahuan jika mereka diberi
está a utilizá-lo.
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
användarunderhåll ska inte göra av
pengawasan dan arahan berkaitan
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
barn
utan
vuxens
tillsyn.
penggunaan perkakas secara selamat
que não o descrito neste manual.
durumunda
mümkündür.
Çocuklar
‡
Av
säkerhetsskäl
rekommenderar
dan memahami bahaya yang mungkin
‡ Não utilize o aparelho sobre cabelo
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
vi även att du installerar en
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya
DUWLÀFLDO
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
jordfelsbrytare
för
den
krets
bermain dengan perkakas ini.
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
som
strömförsörjer
badrummet.
Pembersihan dan penyenggaraan oleh
quando estiver ligado à corrente.
‡ Ek koruma için banyonun elektrik
Jordfelsbrytaren
måste
ha
en
pengguna tidak sepatutnya dilakukan
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
GHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
brytströmstyrka
som
inte
överstiger
oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
peças de outros fabricantes ou que
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\H
30
mA.
Kontakta
en
behörig
elektriker
‡ Untuk perlindungan tambahan, kami
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
HGHUL]%XUH]LGHODN×PNRUXPD
för mer information.
mengesyorkan agar anda memasang
recomendado. Se utilizar tais
FLKD]×Q×QUH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×
‡
För
inte
in
metallföremål
i
öppningarna
peranti arus baki (RCD) dalam litar
acessórios ou peças, a garantia
GHĚHULP$·GDQ\NVHNROPDPDO×G×U
eftersom
det
medför
risk
för
elektriska
elektrik yang membekali bilik air
perderá a validade.
.XUXOXPX\DSDQNLŕL\HGDQ×ŕ×Q
stötar.
tersebut. RCD ini mesti mempunyai
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
‡
Innan
du
ansluter
apparaten
arus operasi baki berkadar yang tidak
volta do aparelho.
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
kontrollerar
du
att
spänningen
som
melebihi 30mA. Tanya pemasang anda
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
anges
på
apparaten
motsvarar
den
untuk mendapat nasihat.
antes de o guardar.
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
lokala
nätspänningen.
‡
Jangan masukkan objek logam ke
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
‡ Använd inte apparaten för något annat
dalam bukaan untuk mengelakkan
o aparelho, pois este pode estar
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
ändamål
än
vad
som
beskrivs
i
den
här
kejutan elektrik.
extremamente quente. Segure apenas
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
användarhandboken.
‡
Sebelum anda menyambungkan
pela pega, visto que as outras peças
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡
Använd
inte
apparaten
på
konstgjort
perkakas ini, pastikan voltan yang
estão quentes, e evite o contacto com
‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
hår.
dinyatakan pada perkakas selaras
a pele.
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
‡
Lämna
aldrig
apparaten
obevakad
när
dengan voltan kuasa tempatan anda.
‡ Coloque sempre o aparelho numa
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
den
är
ansluten
till
elnätet.
‡ Jangan gunakan perkakas untuk
superfície plana, estável e resistente ao
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D
‡
Använd
aldrig
tillbehör
eller
delar
från
sebarang tujuan lain selain daripada
calor.
3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
andra
tillverkare,
eller
delar
som
inte
yang diterangkan dalam buku panduan
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×
uttryckligen
har
rekommenderats
ini.
em contacto com as partes quentes
NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q
%XWUDNVHVXDU
av
Philips.
Om
du
använder
sådana
‡
Jangan gunakan perkakas pada rambut
do aparelho.
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
tillbehör
eller
delar
gäller
inte
garantin.
palsu.
‡ Mantenha o aparelho afastado de
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
‡
Linda
inte
nätsladden
runt
apparaten.
‡ Apabila perkakas telah disambungkan
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
‡
Vänta
tills
apparaten
har
svalnat
innan
kepada kuasa, jangan sekali-kali
quando estiver ligado.
VDUPD\×Q
du
lägger
undan
den.
dibiarkan tanpa diawasi.
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
‡
Var
försiktig
när
du
använder
‡ Jangan sekali-kali gunakan sebarang
toalhas ou roupa) quando estiver
bekleyin.
apparaten,
eftersom
den
kan
vara
perkakas atau bahagian dari manaquente.
‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
mycket
varm.
Håll
endast
i
handtaget
mana pengilang atau yang tidak
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ
'LĚHU
eftersom
andra
delar
är
varma,
och
disyorkan secara khusus oleh Philips.
cabelos secos. Não utilize o aparelho
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
undvik
kontakt
med
huden.
Jika anda menggunakan aksesori atau
com as mãos molhadas.
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
‡
Ställ
alltid
apparaten
på
en
värmetålig,
bahagian yang sedemikian, jaminan
‡ Mantenha o modelador limpo e sem
engelleyin.
stabil
och
plan
yta.
anda menjadi tidak sah.
pó e produtos de modelação do
‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
‡
Undvik
att
nätsladden
kommer
i
‡
Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
cabelo como espuma, laca e gel.
\]H\]HULQH\HUOHŕWLULQ
kontakt
med
apparatens
varma
delar.
perkakas.
‡ O ferro tem uma camada de
‡
(OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
‡ Tunggu sehingga perkakas sejuk
revestimento. Este revestimento
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
föremål
och
material
när
den
är
sebelum menyimpannya.
poderá desgastar-se com o passar do
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
påslagen.
‡
Beri perhatian penuh semasa
tempo. No entanto, isto não afecta o
uzak
tutun.
‡ Täck aldrig över apparaten med något
menggunakan perkakas kerana ia
desempenho do aparelho.
‡ &LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
(t.ex.
en
handduk)
när
den
är
varm.
boleh menjadi sangat panas. Pegang
‡ Leve sempre o aparelho a um
JLELNXPDŕODUOD|UWPH\LQ
‡
Apparaten
får
endast
användas
på
pemegang sahaja kerana bahagian lain
centro de assistência autorizado da
‡
&LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
torrt hår. Använd inte apparaten med
panas dan elakkan dari bersentuhan
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
våta
händer.
dengan kulit anda.
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
‡
Bigudiyi
temiz
tutun
ve
içine
tozun
ve
‡
Håll
kolven
ren
och
fri
från
damm
‡
Sentiasa letakkan perkakas di atas
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
NUHP
VSUH\
M|OHJLELVDoŕHNLOOHQGLUPH
och stylingprodukter som hårskum,
permukaan tahan panas dan rata stabil.
uma situação extremamente perigosa
ürünlerinin
girmesini
önleyin.
hårspray
och
hårgelé.
‡
Jauhkan kord sesalur kuasa dari
para o utilizador.
‡ %LJXGLQLQ]HULQGHNDSODPDNDWPDQ×
‡ Kolven har en enkel beläggning.
tersentuh pada bahagian panas
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
YDUG×U
%XNDSODPD]DPDQLoLQGH
Beläggningen kan nötas bort efter
perkakas.
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
\DYDŕoD\×SUDQDELOLU$QFDNEXGXUXP
längre tids användning. Det påverkar
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
‡ Jauhkan perkakas daripada objek dan
FLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
dock inte apparatens prestanda.
bahan yang mudah terbakar apabila ia
Ambiente
‡
&LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQ
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
dihidupkan.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
mutlaka yetkili bir Philips servis
serviceombud
auktoriserat
av
Philips
‡ Jangan sekali-kali tutup perkakas
reutilizados.
PHUNH]LQHJ|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOL
för undersökning och reparation.
dengan apa-apa (contohnya tuala atau
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por
FLPDFRQVWDUGHXPSURGXWRVLJQLÀFDTXHHVVHSURGXWRHVWiDEUDQJLGR
ROPD\DQNLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQ kain) apabila ia panas.
Reparation
som
görs
av
en
pela Directiva Europeia 2012/19/UE.
çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
‡ Gunakan perkakas hanya pada
eléctricos e electrónicos.
en
ytterst
riskfylld
situation
för
rambut yang kering. Jangan kendalikan
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
3URFHGDGHDFRUGRFRPDVUHJXODPHQWDo}HVORFDLVHQmRHOLPLQHRV
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
användaren.
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
perkakas dengan tangan yang basah.
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
‡
Pastikan cerompong sentiasa bersih
para o ambiente e para a saúde pública.
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
Çevre
dan bebas daripada habuk dan produk
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
,QWURGXomR
hUQQ]JHULG|QŕWUOHELOHQYH\HQLGHQNXOODQ×ODELOHQ\NVHN
pendandan seperti mus, semburan dan
NDOLWHOLPDO]HPHYHELOHŕHQOHUNXOODQ×ODUDNUHWLOPLŕWLU
$VHVFRYDVPRGHODGRUDVGHPPGD3KLOLSV (HP8632, HP8633,
gel.
0LOM|
%LUUQHoDUS×LŕDUHWOLWHNHUOHNOLo|SDUDEDV×LŕDUHWOLHWLNHW
HP8634) permitem-lhe criar caracóis e ondas suaves de forma rápida
\DS×ŕW×U×OPDV×V|]NRQXVXUQQ(&VD\×O×$YUXSD
Produkten
är
utvecklad
och
tillverkad
av
högkvalitativa
material
‡ Cerompong mempunyai lapis salutan.
e fácil, enquanto cuida do seu cabelo. O ferro de 45 mm aquecido
<|QHUJHVLNDSVDP×QGDROGXĚXDQODP×QDJHOLU
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
assegura resultados duradouros e as cerdas retrácteis garantem uma
/WIHQHOHNWULNOLYHHOHNWURQLNUQOHULQWRSODQPDV×LOHLOJLOLEXOXQGXĚXQX]
Salutan ini mungkin akan haus
När
den
här
symbolen
med
en
överkryssad
papperskorg
aplicação segura e resultados de modelação perfeitos. Esperamos que
\HUGHNLVLVWHPKDNN×QGDELOJLHGLQLQ
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
desfrute da utilização da suaHVFRYDPRGHODGRUDDTXHFLGD
perlahan-lahan dari masa ke semasa.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
europeiska direktivet 2012/19/EU.
HYVHODW×NODU×Q×]ODELUOLNWHDWPD\×Q
(VNL\HQUQQ]QDW×NLŕOHPOHULQLQ
Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
GRĚUXELoLPGHJHUoHNOHŕWLULOPHVLoHYUHYHLQVDQVDĚO×Ěׁ]HULQGHROXPVX]
9LVmRJHUDO
och elektroniska produkter.
prestasi perkakas.
HWNLOHUH\RODo×OPDV×Q×|QOHPH\H\DUG×PF×RODFDNW×U
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
Botão de retracção das cerdas
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
‡
Kembalikan perkakas ke pusat servis
Ferro com cerdas
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
*LULŕ
(Apenas HP8632) Com revestimento em queratina
yang dibenarkan oleh Philips setiap
hälsa.
(Apenas HP8633) Com revestimento em cerâmica
3KLOLSVPPVDoŕHNLOOHQGLUPHI×UoDV× (HP8632, HP8633, HP8634)
kali anda hendak mendapatkan
(Apenas HP8634) Com revestimento em cerâmica de turmalina
VDo×Q×]×NRUX\DUDN\XPXŕDNEXNOHOHUYHGDOJDODUROXŕWXUPD\×K×]O×YH
Cerdas
,QWURGXNWLRQ
pemeriksaan atau pembaikan.
NROD\KDOHJHWLULUPP×V×WPDO×ELJXGLX]XQVUHOLVRQXoODUHOGH
6DtGDGHL}HV
HWPHQL]LVDĚODUYHJHULoHNLOHELOLUN×OO×I×UoDJYHQOLX\JXODPDYHNXVXUVX]
Med
Philips
45
mm
stylingborstar
(HP8632,
HP8633,
HP8634)
Pembaikan oleh orang yang tidak
Indicador ligar/desligar
ŕHNLOOHQGLUPHJDUDQWLHGHU,V×WPDO×6DoŔHNLOOHQGLUPH)×UoDV×Q×NH\LÁH
kan du snabbt och enkelt skapa mjuka lockar och vågor utan att det
Botão da temperatura/para desligar
berkelayakan boleh menyebabkan
NXOODQPDQ×]×GLOL\RUX]
sliter på håret. Värmekolven på 45 mm ger ett långvarigt resultat
Cabo rotativo a 360°
och den indragbara borsten ger en säker användning och ett perfekt
situasi yang amat berbahaya kepada
Argola de suspensão
stylingresultat. Mycket nöje med din+HDWHG6W\OLQJ%UXVK.
*HQHO%DN×ŕ
pengguna.
0RGHOHRVHXFDEHOR
)×UoD.×O×$\DUODPD'ĚPHVL
3
Översikt
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
)×UoD%LJXGLVL
‡ AVISO: não
Preparação para o seu cabelo:
‡ Aplique um produto de protecção térmica no cabelo molhado antes
de o secar.
‡ Assegure-se de que o seu cabelo está completamente seco antes
de o modelar.
‡ Se tiver cabelo encaracolado ou frisado, penteie-o antes de começar
a utilizar a escova de modelação aquecida.
‡ $SOLTXHODFDGHÀ[DomRVXDYHDQWHVGHPRGHODURFDEHORFRPD
escova modeladora aquecida.
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD6HOHFFLRQHD
regulação da temperatura ou ( ) adequada de acordo com o
VHXWLSRGHFDEHORVHJXQGRDVLQIRUPDo}HVVHJXLQWHV
7LSRGHFDEHOR
Årsak
/¡VQLQJ
Apparatet
virker ikke i
det hele tatt.
Kanskje stikkontakten
som apparatet er
tilkoblet, ikke fungerer.
Kontroller at apparatet er
riktig koblet til.
Kontroller sikringen for den
aktuelle kontakten.
5HJXODomRGDWHPSHUDWXUD
Baixa (160 °C)
Normal e grosso
Alta (190 °C)
» O indicador ligar/desligar acende-se (
).
» $IXQomRGHL}HVpDFWLYDGDTXDQGRRDSDUHOKRpOLJDGR(VWD
função fornece um brilho adicional e reduz o frisado.
2 Rode o botão de retracção das cerdas ( ) para estender
completamente as cerdas.
3 Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor. Depois de
60 segundos, o aparelho está pronto a usar.
4 Pegue numa madeixa de cabelo entre 2 cm e 4 cm. Escove a
madeixa a todo o comprimento até quase alcançar as pontas.
6XJHVW}HVSDUDFDUDFyLVHRQGDVPDLVGHÀQLGRVSHJXHHPPDGHL[DVGH
cabelo mais pequenas.
5 Rode a pega de forma a enrolar as pontas do cabelo à volta do ferro
( ). Assegure-se de que o cabelo está distribuído uniformemente
pelo ferro.
Sugestão: se o cabelo se soltar do ferro, utilize os dedos para colocar o
cabelo solto entre as cerdas.
6 5RGHDSHJDSDUDDPDGHL[DGHFDEHORÀFDUFRPSOHWDPHQWH
enrolada no ferro ( ).
7 Mantenha a escova nesta posição durante 8 a 12 segundos.
6XJHVWmRSDUDHYLWDUTXHRFDEHORÀTXHHPDUDQKDGRURGHDHVFRYD
PRGHODGRUDQXPD~QLFDGLUHFomRDRHQURODURVHXFDEHOR
8 Rode o botão ( ) para recolher as cerdas.
9 Retire a escova horizontalmente para libertar o cabelo. Não
desenrole a madeixa.
Sugestão: depois de retirar a escova do seu cabelo, segure o caracol
na sua mão durante alguns segundos para os caracóis arrefecerem,
obtendo um resultado mais duradouro.
Repita os passos 2 a 9 para modelar o resto do cabelo.
10 Aplique sempre laca depois da modelação.
Problem
3RVLomR
Fino e frágil
6XJHVW}HVGHPRGHODomR
DGLFLRQDLV
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
Se quiser aumentar o volume do seu cabelo, enrole o cabelo da
raiz até às pontas, assegurando-se de que o cabelo está distribuído
uniformemente pelo ferro. Ao enrolar o seu cabelo a partir da raiz,
pode extrair as cerdas para manter o seu cabelo na sua posição
ou retrair as cerdas para uma modelação mais rápida. Para evitar
queimaduras acidentais, pratique a utilização da escova com as cerdas
completamente extraídas.
$SyVDXWLOL]DomR:
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Remova cabelos e o pó do aparelho.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó.
6 Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão ( ).
1
Apparatet er kanskje
ikke beregnet for
spenningen det er
koblet til.
Kontroller at spenningen som
er angitt på merkeplaten, er
den samme som den lokale
nettspenningen.
3RUWXJXrV
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não
utilize este aparelho perto
*DUDQWLDHDVVLVWrQFLD
6HSUHFLVDUGHPDLVLQIRUPDo}HVRXVHWLYHUDOJXPSUREOHPDYLVLWHR
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
Apoio ao Cliente da Philips do seu país (pode encontrar o número de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa
5HVROXomRGHSUREOHPDV
casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a
Problema
&DXVD
6ROXomR
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
Vred för borstindragning
Kolv med borste
(Endast HP8632) med keratinbeläggning
(Endast HP8633) med keramisk beläggning
(Endast HP8634) med keramisk turmalinbeläggning
Borste
Jonöppning
Strömindikator
Temperaturrelgage/av-knapp
360º vridbar sladd
Upphängningsögla
.HUDWLQ.DSODPDO×VDGHFH+3PRGHOLQGH
6HUDPLN.DSODPDO×VDGHFH+3PRGHOLQGH
7XUPDOLQ6HUDPLN.DSODPDO×VDGHFH+3PRGHOLQGH
)×UoD.×OODU×
ī\RQd×N×ŕ
*o$o×N*|VWHUJHVL
6×FDNO×N.DSDPD'ĚPHVL
360º Dönen Kablo
$VPD.DQFDV×
6Do×Q×]×QKD]×UODQPDV×
‡ 6Do×Q×]×NXUXWPDGDQ|QFH×VODNVDo×Q×]D×V×NRUX\XFXVSUH\X\JXOD\×Q
‡ 6Do×Q×]×ŕHNLOOHQGLUPHGHQ|QFHWDPDPHQNXUXROGXĚXQGDQHPLQROXQ
‡ 6DoODU×Q×]N×Y×UF×NYH\DHOHNWULNOLLVH×V×WPDO×VDoŕHNLOOHQGLUPHI×UoDV×Q×
NXOODQPDGDQ|QFHVDoODU×Q×]×WDUD\×Q
‡ ,V×WPDO×VDoŕHNLOOHQGLUPHI×UoDV×Q×NXOODQPDGDQ|QFHVDo×Q×]DKDÀIELU
VDoVDELWOH\LFLVSUH\X\JXOD\×Q
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q$ŕDĚ×GDNLVDoWLSOHULQHJ|UHX\JXQV×FDNO×N
D\DUODU×QGDQ veya ( D\DU×Q×VHoLQ
)RUPDKnUHW
Förberedelser:
‡ Använd värmeskyddande spray på blött hår innan du torkar det.
‡ Se till att håret är helt torrt innan du börjar styla det.
‡ Om du har lockigt eller krusigt hår kammar du först igenom det
innan du börjar använda värmeborsten.
‡ $QYlQGHQPLOGÀ[HULQJVVSUD\LQQDQGXE|UMDUVW\ODKnUHWPHG
värmeborsten.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag. Välj temperaturinställning eller (
efter hårtyp enligt nedan:
+nUW\S
9l[OD
7HPSHUDWXULQVWlOOQLQJ
Fint och sprött
Låg (160 ºC)
Normalt och tjockt
Hög (190 ºC)
» Strömindikatorn tänds (
)
2 Vrid på vredet för borstindragning ( ) för att dra in borsten.
3 Lägg apparaten på en värmetålig yta. Apparaten kan användas efter
60 sekunder.
4 Ta tag i en hårslinga på 2 till 4 cm. För borsten nedåt tills du nästan
når hårtopparna.
Tips: Om du vill ha mer markerade lockar eller vågor kan du dela upp
håret i mindre sektioner.
5 Vrid på handtaget så att hårtopparna lindas kring kolven ( ). Se till
att håret är jämnt fördelat över kolven.
Tips: Om håret glider av kolven kan du föra in de lösa hårstråna mellan
ERUVWVWUnQDPHGÀQJUDUQD
6 Vrid på handtaget så att hela hårslingan lindas kring kolven ( ).
7 Håll borsten i den positionen i 8 till 12 sekunder.
2EV)|UDWWI|UKLQGUDDWWKnUHWWUDVVODUVLJNDQGXYULGDSnNROYHQnW
VDPPDKnOOQlUGXORFNDUKnUHW
8 Vrid på vredet ( ) för att dra in borsten.
9 Ta bort borsten i vågrätt läge för att lossa på håret. Linda inte upp
hårslingan.
Tips! När du tar bort borsten ur håret kan du hålla kvar locken i handen
en stund så att den svalnar och varar längre.
Upprepa steg 2-9 på resten av håret.
10 $QYlQGDOOWLGÀ[HULQJVVSUD\HIWHUVW\OLQJ
)OHUVW\OLQJWLSV
Om du vill ge håret mer volym kan du linda håret kring golven från rot
till topp. Se till att håret fördelas jämnt över kolven. När du lindar håret
kring kolven från hårroten och nedåt kan du antingen dra ut borsten så
att håret lättare fäster vid borsten, eller dra in borsten så att stylingen
går fortare. För att undvika brännskador ska du alltid testa dig fram med
borsten utdragen.
(IWHUDQYlQGQLQJ:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort hårstrån och damm från apparaten.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara apparaten på en säker, torr och dammfri plats.
6 Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan ( ).
6
6Do7LSL
Garanti och service
Om du behöver mer information eller har problem med apparaten kan
du gå till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
NXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVLJDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHW
LQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQGXYlQGDGLJWLOOGLQORNDOD
Philips-återförsäljare.
*HoLŕ
6×FDNO×N$\DU×
īQFHYHKDVVDV
'ŕNž&
1RUPDOYHNDO×Q
Yüksek (190 ºC)
» *oDo×NJ|VWHUJHVL\DQDU
).
» &LKD]Do×OG×Ě×QGDL\RQIRQNVL\RQXHWNLQOHŕWLULOLU%XIRQNVL\RQ
ID]ODGDQSDUODNO×NVDĚODUYHHOHNWULNOHQPH\LD]DOW×U
).
» Jonfunktionen aktiveras när apparaten är påslagen, ger extra lyster
och motverkar krusighet.
6Do×Q×]×ŕHNLOOHQGLULQ
2 )×UoDN×O×D\DUODPDGĚPHVLQL oHYLUHUHNI×UoDN×OODU×Q×G×ŕDU×o×NDU×Q
3 &LKD]××V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQVDQL\HVRQUDFLKD]
NXOODQ×PDKD]×UKDOHJHOLU
4 FPLODFP·OLNELUVDoWXWDP×DO×Q6Do×Q×]×GLSOHUGHQXoODUDGRĚUX
I×UoDOD\×Q
īSXFX'DKDEHOLUJLQEXNOHOHUYHGDOJDODULoLQGDKDLQFHWXWDPODUDO×Q
5 .ROXVDoXoODU×ELJXGLQLQ HWUDI×QDGRODQDFDNŕHNLOGHoHYLULQ
6Do×Q×]×ELJXGL]HULQGHHŕLWŕHNLOGH\D\G×Ě×Q×]GDQHPLQROXQ
īSXFX6Do×Q×]ELJXGLGHQND\×\RUVDJHYŕHNVDoODU×I×UoDN×OODU×DUDV×QD
\HUOHŕWLUPHNLoLQSDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×Q
6 .ROXVDoWXWDP×WDPDPHQELJXGLQLQ ]HULQGHRODFDNŕHNLOGH
çevirin.
7 )×UoD\×VDQL\HER\XQFDEXNRQXPGDWXWXQ
1RW6Do×Q×]×QNDU×ŕPDV×Q×HQJHOOHPHNLoLQVDoODU×Q×]×EXNOH\DSDUNHQ
VDoŕHNLOOHQGLUPHI×UoDV×Q×WHN\|QGHoHYLULQ
8 )×UoDN×OODU×Q×JHULoHNPHNLoLQGĚPH\L ) çevirin.
9 6Do×Q×]×VHUEHVWE×UDNPDNLoLQI×UoD\×VDoWXWDP×QGDQ\DWD\RODUDN
o×NDU×Q6DoWXWDP×Q×oHNPH\LQ
īSXFX)×UoD\×VDo×Q×]GDQo×NDUG×NWDQVRQUDEXNOHOHULQVRĚXPDV×LoLQ
avucunuza alarak birkaç saniye tutun, böylece bukleler daha uzun süre
NDO×F×ROXU
6Do×Q×]×QNDODQ×LoLQDUDV×DG×PODU×WHNUDUOD\×Q
10 6Do×Q×]×ŕHNLOOHQGLUGLNWHQVRQUDKHU]DPDQVDoVDELWOH\LFLVSUH\
X\JXOD\×Q
(NŕHNLOOHQGLUPH|QHULOHUL
6Do×Q×]DGDKDID]ODKDFLPYHUPHNLVWHUVHQL]VDo×Q×]×ELJXGL]HULQGHHŕLW
ŕHNLOGH\D\G×Ě×Q×]GDQHPLQRODUDNGLSOHULQGHQXoODU×QDNDGDUVDU×Q6Do×Q×]×
GLSOHULQGHQVDUDUNHQELJXGLGHQND\PDV×Q×|QOHPHNLoLQI×UoDN×OODU×Q×G×ŕDU×
o×NDUDUDNNXOODQDELOLU\DGDGDKDK×]O×ŕHNLOOHQGLUPHLoLQI×UoDN×OODU×Q×JHUL
oHNHELOLUVLQL]īVWHQPH\HQ\DQ×NODUGDQNDo×QPDNLoLQVDoŕHNLOOHQGLULFL\L
I×UoDN×OODU×G×ŕDU×GD\NHQNXOODQPD\×XQXWPD\×Q
.XOODQ×PGDQVRQUD:
1 &LKD]×NDSDW×SÀŕLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]GDNDODQVDoODU×YHWR]XWHPL]OH\LQ
4 &LKD]×QHPOLELUEH]LOHVLOHUHNWHPL]OH\LQ
5 &LKD]×JYHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q
6 $\U×FDDVPDKDONDV×QGDQ ) asarak da saklayabilirsiniz.
6
Garanti ve servis
'DKDID]ODELOJL\HLKWL\DoGX\X\RUVDQ×]YH\DELUVRUXQXQX]YDUVDOWIHQ
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL'HVWHĚL0HUNH]LLOHLOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQ
QXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGDEXODELOLUVLQL]hONHQL]GH
0ŕWHUL'HVWHN0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
Alam sekitar
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang
boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada
sesuatu produk ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan
Eropah 2012/19/EU.
Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan
setempat bagi produk elektrik dan elektronik.
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang
produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa. Cara membuang
produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat
negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
2
Pengenalan
*DPEDUDQNHVHOXUXKDQ
Tombol boleh sentap bulu kejur
Cerompong Berus
(HP8632 sahaja) Dengan Salutan Keratin
(HP8633 sahaja) Dengan Salutan Seramik
(HP8634 sahaja) Dengan Salutan Seramik Turmalin
Berus Kejur
Alur keluar ion
Penunjuk kuasa hidup
Suis Suhu/Matikan
Kord Putar Ayun 360º
Gelung Penggantung
*D\DNDQUDPEXWDQGD
Penyediaan untuk rambut anda:
‡ Gunakan semburan pelindung panas pada rambut basah sebelum
mengeringkannya.
‡ Pastikan rambut anda kering sepenuhnya sebelum pendandan.
‡ Jika anda mempunyai rambut yang keriting atau keriting terlalu halus,
sikatkannya sebelum mula menggunakan berus pendandan panas.
‡ Gunakan semburan penempat rambut sederhana sebelum
pendandan dengan berus pendandan panas.
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa. Pilih suhu tetapan yang
sesuai atau ( ) mengikut jenis rambut anda seperti berikut:
-HQLV5DPEXW
6XLV
7HWDSDQ6XKX
Lembut dan rapuh
Rendah (160 ºC)
Biasa dan tebal
Tinggi (190 ºC)
» Penunjuk hidup kuasa (
3HWXDWDPEDKDQPHQGDQGDQ
Jika anda ingin menambahkan lebih kembang rambut anda, gulungkan
rambut anda daripada akarnya hingga ke hujung rambut, pastikan yang
rambut tersebar sama rata di seluruh cerompong. Apabila menggulung
rambut anda daripada akar, anda sama ada mengekstrak berus kejur
untuk memastikan rambut anda dalam kedudukannya atau menarik balik
berus kejur untuk dandanan lebih cepat. Untuk mengelakkan terbakar
dengan tidak sengaja, ingat untuk melatih menggunakan dengan berus
kejur yang di ekstrak sepenuhnya.
6HOHSDVGLJXQDNDQ:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
menyejuk.
3 Buang rambut dan habuk dari cerompong.
4 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
5 Simpan perkakas di tempat yang selamat dan kering, yang bebas
daripada habuk.
6 Anda boleh juga menggantungnya dengan gelung gantung ( ).
-DPLQDQGDQSHUNKLGPDWDQ
Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai masalah,
sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat
Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda akan mendapatkan
nombor telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat
Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan
anda.
0HQ\HOHVDLNDQPDVDODK
0DVDODK
6HEDE
Penyelesaian
Alat ini tidak
berfungsi
langsung.
Soket kuasa yang
tersambung dengan
perkakas mungkin
telah rosak.
Pastikan bahawa perkakas telah
diplag masuk.
3HULNVDÀXVVRNHWNXDVDLQLGL
rumah anda.
Perkakas mungkin
tidak sesuai
dengan voltan
yang digunakan.
Pastikan voltan yang ditandakan
di atas plat jenis pada perkakas
berpadanan dengan kuasa voltan
utama tempatan.
ࡩ฼ᇓ໗
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄3KLOLSVĞ༛੶ி஡ի‫෕ྼە‬3KLOLSVຖ
‫ݤ‬؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHቡԊி؇ԣసd
ᇛဵྔ༓
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌ
ӷফd
‡ ी݃ķमሚᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ҉
ԣసd
‡ ҉ԣసᅿᅆ෋ட඲ᄊඪĩ඲ᄊࠌл
ྑԎ໊ĩმ༛ࢉ඲҉ԣసঙ‫ٰޓ‬ঙ
ࠌĩआयฅ഑‫׋‬ᅿ༔ྤd
‡ ी݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴc
ઇᅆcྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬
य඲ᄊ҉౸॰d
‡ ඲ᄊࠌརңлྑԣస؇Ԏ໊d
‡ ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛ҧ୉༔ྤĩң
ဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࡩਭฝ؇ቧሑഈᅖਁ‫࠲ݙ‬d
‡ ҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇
‫ښ‬ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ
൪ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇
ഈම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲
ᄊ҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ
๒ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ
‫ޓ‬؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣ
సdӤ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ
৥ྑफ࿽ೄओߦѮႃd
‡ ༛੶ᆛࢨѮࠛĩࣛგᅿᅆ෋‫تݤ‬؇
‫ت‬౹ࡏીሱПቯႤ‫ىڏݓ‬ගᄧ‫ݟ‬኶
‫ت‬ઢӤԳ޸P$؇ගᄧ‫ت‬ઢቯ
ሤ5&'dྐྵೈೊ࿁5&'Пቯ൧
ኈ်d
‡ ಯཡࣞण෭འບԎനঙ৉ሱĩႽ୉
֊‫ت‬d
‡ ੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
‡ ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
‡ ೊཡ‫ڡࢮٵ‬඲ᄊ҉ԣసd
‡ ‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
ഈণ‫ޗ‬d
‡ ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫ࡩ࣓ܚ‬
Ө࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬Ө࣓ĩ
ி؇Ѯဋࣞච࿔d
‡ ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
‡ ‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
‡ ᄐᄡԣసࡘߵກĩೊᅿ඲ᄊඪ‫ࢨځ‬
ቡ჋dሜ஡ཆበාӅĩმ༛౥๒
Ө༬ࡘߵກĩӋಱҧ୉ᄲథ۳आ
֊d
‡ ඵሶࣞ҉ԣస‫ۄ‬ሤᅿ‫ݑ‬അ؇ా༹Ҹ
୍൪d
‡ Ӥ႓඲‫ت‬ᅙྮआ֊‫؀‬ԣస؇ኅഅӨ
‫ە‬d
‡ ത޶ԣసႺ‫ח‬ঙĩೊ඲ԣసᅛਸჀ
೹འບߦӭ੺d
‡ ‫״‬ԣసүഅඪಯཡᅿ౥Ҹ୍܏‫ܤ‬ഋ
ߧའసĥത଒ठࡩႫ‫۽‬Ħd
‡ ԣసሜ஡ᄊᄡ‫ܦ‬؇໊‫ڡ‬dಯཡᄊඣ
ාԂ኶҉ԣసd
‡ Ѯ՝ॾ‫ڡ‬ѡओौཏՅಱ༥ᆶ൪‫ى‬࿺
ԣసĥത୫ถc‫ى‬࿺ఊ࢖ߦ‫ڡ‬
࣭Ħd
‡ ॾ‫ڡ‬ѡ൪ᄗႤԌ໒Ԍdְ໒Ԍস
஡ࡘ฽ኄඪࢹ؇໙Ⴏଆଆ୪็d‫׮‬
වĩᇥӋӤჷྻԣస؇ခ஡d
‡ ԣసሜ஡ฤ‫ੈۈ؀‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࣁဋdᄐӤߨ‫ݎ‬ഈᅖफ࿽ဋ਺
স஡ࣞᄊࠞሤᄡࢀ٩༔ྤ؇ॄ‫؛‬d
‫׌‬Ռӊ(0)
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
ߐࣦ
҉ԣసӲᄊসࡏ෎ੈᄊ؇ܼခ஡ӭ੺ߦከ࣓ሧᆑ‫ڙ‬Րd
ത޶ԣస൪ຮᄗԏྮᄗ૟৹࡯ླ‫ߞۺ‬ĩᆗฌ୞‫ܠ‬ԣస‫ߨۺ‬
௚ሿሙઙ(8d
ೊ෥ཱི‫؛״‬ᇮ‫تٵ‬ኒߦ‫ت‬౸ԣసሧ‫ي‬؇‫ە‬ବһਭ؇෎ࢄ
ࡱሧd
ೊኰး‫؛״‬؇‫ޡ‬ᇅሧ٩ĩӤ႓ࣞग़ԣసᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻
ሤdሀ೴౻ሤग़ԣసᄗቛᄡҧ୉‫ߦॄ࠮ٵ‬ഈਭࣔতᆑՐಐᅿ؇
‫୍ܗ‬ჷྻd
Ӆ௚ࡩࢾ
৪Ⴌ٪৪௹‫ݼ‬ૠᄳྜർĥ+3c+3c+3Ħĩ
ிসႽ৛ะೀภ‫ח‬ᆑսೀഞॾ‫ߦڡ‬ӑਘॾĩ຿ඪᄝѮࠛတ‫ڡ‬୉෕
൦޿dࢨഅ࿺ߚାॾ‫ڡ‬ѡস೴Ѯᆑ࿺࿔޶‫ݙ‬՝॔ĩඇ์බේ
դসѮህП೨඲ᄊĩѮ՝໽ଧᆑ࿺࿔޶dི༎ிཱྀ࠭඲ᄊࡊಧ
ૉ‫ك‬ᄳྜർd
‫ۄ‬එ
ේդඇ์ဪை
ේ࿺ॾ‫ڡ‬ѡ
ĥऩྭᄡ+3Ħ‫ם‬ᄗࣺ‫׳‬ф໒Ԍ
ĥऩྭᄡ+3Ħ‫ם‬ᄗຊ֮໒Ԍ
ĥऩྭᄡ+3Ħ‫ם‬ᄗ‫ت‬౹ඨຊ֮໒Ԍ
ේդ
‫ܗ‬ਸኒෝս
‫ت‬ᅙሙභ؉
༳٩ঙ‫ޓ‬
ºഃྮቯሤ
‫࠮ލ‬
෕ᄳ‫ྜك‬
໊‫ڡ‬ᆑ࿺ቻ҃ķ
‡ ֚‫ڡ໊ܦ‬ಏĩᅿඣ‫ڡ‬൪ఊഴഅ‫ࠛڿ‬ఊཞd
‡ ᆑ࿺ሏಏĩೊ೴Ѯி؇໊‫ڡ‬ව໽೨‫ܦ‬ᆔ؇d
‡ ത޶ிවॾ‫ڡ‬ĩೊᅿ඲ᄊࢨഅᆑ࿺ේಏफ࿽ේ਺d
‡ ೊᅿ඲ᄊࢨഅᆑ࿺ේफ࿽ᆑ࿺ಏఊഴ༳ߦ؇໊‫ىڡ‬࿺ఊཞd
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd‫ݖ‬८ி؇‫ڡ‬ራਭ࿺ĩာᆖႽྑߨස
؇༳٩ඃሤ ࡩ ķ
‫ك‬ᇍ৏ྜ
%HUXV3HQGDQGDQ3KLOLSVPP (HP8632, HP8633, HP8634)
membolehkan anda menghasilkan keriting dan gelombang dengan cepat
dan mudah sambil menjaga rambut anda. Cerompong 45mm dipanaskan
memastikan hasil yang tahan lama dan berus kejur boleh sentap
menjamin penggunaan yang selamat dan hasil pendandan sempurna.
Kami berharap anda akan gembira menggunakan %HUXV3HQGDQGDQ
Panas anda.
9 Alih keluar berus secara mendatar untuk melepaskan rambut. Jangan
merungkai rambut.
Petua: Selepas mengeluarkan berus daripada rambut anda, pegang
keriting untuk selama beberapa saat untuk membolehkannya menyejuk
bagi memberikan tahan lebih lama.
Ulang langkah 2-9 untuk mendandan rambut selebihnya.
10 Sentiasa menggunakan semburan penempat rambut selepas
mengayakan rambut.
) menyala.
» Fungsi ion diaktifkan apabila perkakas di hidupkan. Fungsi ini
memberi sinaran tambahan dan mengurangkan keriting terlalu
halus.
2 Putarkan tombol boleh sentap bulu kejur ( ) untuk mengekstrak
bulu kejur sepenuhnya.
3 Tempatkan perkakas di atas permukaan tahan panas. Selepas 60 saat,
perkakas telah sedia untuk digunakan.
4 Ambil helaian rambut antara 2cm dan 4cm. Berus ke bawah di
sepanjang rambut sehingga hampir ke hujung rambut.
Petua: Untuk keriting dan gelombang yang lebih jelas, ambil sedikit
bahagian rambut.
5 Putarkan pemegang sehingga hujung rambut menggulung di sekeliling
cerompong ( ). Pastikan yang rambut tersebar sama rata pada
cerompong.
Petua: Jika rambut terkeluar daripada cerompong, gunakan jari anda
untuk meletakkan rambut yang terlepas di antara cerompong.
6 Putarkan pemegang supaya helaian rambut tergulung sepenuhnya
pada cerompong ( ).
7 Kekalkan berus pada kedudukan ini selama 8 hingga 12 saat.
1RWD8QWXNPHQJHODNNDQUDPEXWGDULSDGDNXVXWSXWDUNDQEHUXV
SHQGDQGDQGDODPVDWXDUDKDSDELODPHQJHULWLQJUDPEXWDQGD
8 Putarkan tombol ( ) untuk menarik balik berus kejur.
ऻܵ
໕؋ഥ‫׫‬
ྚ྇c‫ׅ‬ല
ؐº&
Ⴄѐcோୃ
ܼº&
» ‫ت‬ᅙሙභ؉ࣞ੬౱ d
» ത޶ԣసႺ‫ח‬ঙĩᆗ‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡ࣞ҆ࡹࡥĩ‫ݡܠ‬஡ઙတ‫ڡ‬
‫ࢨݙ‬൜੬cชࠣd
2 ဪቩේդඇ์ဪை ࣞේդ໽೨ඇսd
3 ࣞԣస‫ۄ‬ᅿஒഅҸ୍൪d୒ሴࠌĩԣసफ़সႽ඲ᄊ੶d
4 ೞႤ૏ড়ᅡਲା؇໊‫ڡ‬dชኄ໊‫ڡ‬࿁ྑේĩሒሢ৛႓
֊ࢅ‫ڡ‬൭d
ຖභķ႓‫ח‬ᆑ‫ࢨݙ‬໽ଧ؇ॾ‫ߦڡ‬ӑਘॾĩೊೞ‫ݙ‬൴੪؇໊‫ڡ‬d
5 ဪቩාӅႽҮ‫ڡ‬൭ԡഃᅿॾ‫ڡ‬ѡ൪ dೊ೴Ѯ໊‫ڡ‬ঊᅭ‫؛‬
ഽӥᅿॾ‫ڡ‬ѡ൪d
ຖභķത޶໊‫ڡॾָڡ‬ѡ൪ࠣ૭ĩೊᄊාሙࣞ఑ภ؇໊‫؀ۄڡ‬
ේդሱࢹd
6 ဪቩාӅႽ඲‫ڡ‬૏໽೨‫ܚ‬ኄᅿॾ‫ڡ‬ѡ൪ d
7 ഀ‫ڡ‬ේᅿ‫ܠ‬༬ሤຶટሢ୒ሴd
ሃၭńຽਘ١ᆼ๬‫ك‬ӃࢶĶᇉቘठ‫ك‬ൌĶ౬ལ၆۵ٞལ࿌ላᄳ
ྜർ‰
8 ဪቩဪை Ⴝ์ࡏේդd
9 ฅాೞྑ‫ڡ‬ේႽภঙ໊‫ڡ‬dೊཡภঙ‫ڡ‬૏d
ຖභķࣞ‫ڡ‬ේָ໊‫ڡ‬ሱೞսࠌĩࣞ‫ॾڡ‬ᅿාሱཆበࢍ୒ሷĩႽҮ
‫ॾڡ‬਱ೱሏࠌѮ՝‫ݙ‬՝॔؇࿔޶d
ೊሹܑӦ቉Ⴝ༛౥ᄧ໊‫ڡ‬ᆑ࿺d
10 ೊඵሶᅿᆑ࿺໽Րࠌఊഴ໊‫ىڡ‬࿺ఊཞd
ఇ෴ᄳྜ๐൚
ത޶ி႓ᆛࢨတ‫ڡ‬؇۠ჶ٩ĩࣞி؇໊‫ڡ؀ॾݖڡָڡ‬൭ĩೊ೴
Ѯ໊‫ڡ‬ঊᅭ‫ە؛‬ӥᅿॾ‫ڡ‬ѡ൪dָ‫ڡ໊ॾ֋ݖڡ‬ඪĩி࢝সႽඇ
սේդႽ‫ىއ‬ி؇໊‫ڡ‬ĩႛসႽ์ࡏේդႽफ࿽৛ะᆑ࿺d༛੶
ҧ୉჋໵ກ൦ĩೊ࢜በ႓੢ཿതߧᅿේդ໽೨ඇսඪ඲ᄊd
ൔႬޮķ
1 ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
2 ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
3 ೄքԣస൪؇଒‫ࡉߦڡ‬Յd
4 ᄊඣӥӪ඼҉ԣసd
5 ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤd
6 ிႛসႽ඲ᄊ‫ࣞ ࠮ލ‬ԣస‫ލ‬౱‫ۄ׋‬d
Аྭე‫ڟ‬༄
ത޶ிပ႓‫ځݙ‬࿲ཱࡩᄗഋߧ༻ທĩೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁ
ZZZSKLOLSVFRPĩࡩ੕྄ி๐ᅿ޵ࢧ‫؛‬೗؇‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ
࿱ĥসᅿ೨೑Ѯဋগሱᇕ‫؀‬౥‫૴ߞࠧت‬Ħdത޶ி๐ᅿ؇޵ࢧ
‫؛‬೗ଢᄗ‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩೊ࿁‫؛״‬؇‫ੈۈ‬౗ा࿉൧೒ቛd
‫ܧ‬ᅴᇙ৏‫ވ‬ԭড়ٞ‫ى‬
ໝู
ჴၽ
ࢷऩٞ‫ى‬
ԣస໽೨ཏ
‫ݟڧ‬኶d
ԣస๐੗आ؇‫ت‬
ᅙԎኸস஡Ⴚ็
ࠬd
ࣁԒඃ҃Ⴚሀ೴Ԏനd
ࣁԒிࢧሱ‫ت‬ᅙԎኸ؇Ѯ
ྤถd
ԣస੗आ؇‫ت‬ᅙ
‫ت‬၄স஡ᄲԣస
‫ت‬၄Ӥ‫ۺ‬d
೴Ѯԣస࿺ߞୡ௩൪ҵභ؇
‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d