English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome
to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important information
HP6391, HP6390
Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Warning
-- Keep the appliance dry (Fig. 1).
-- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Caution
-- Do not use the precision trimmer when the
cutting element or the precision trimmer itself
is damaged or broken, as this may cause injury.
-- Do not use the appliance in the bath or in the
shower (Fig. 2).
1
2
3
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Environment
-- Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment (Fig. 3).
-- Batteries contain substances that may pollute
the environment. Do not throw away empty
batteries with the normal household waste, but
dispose of them at an official collection point
for batteries. Always remove the batteries
before you discard and hand in the appliance
at an official collection point (Fig. 4).
4
4203.000.7363.1
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the
Philips Consumer Care Centre in your country. You
find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet. If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer or an
authorised Philips service centre.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til
eventuel senere brug.
Advarsel
-- Hold apparatet tørt (fig. 1).
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme
til at lege med det.
Forsigtig
-- Brug ikke præcisionstrimmeren, hvis
skærhovedet eller selve præcisionstrimmeren
er beskadiget eller i stykker, da det kan
forårsage personskade.
-- Brug ikke apparatet i badet eller under
bruseren (fig. 2).
Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
--
--
Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en genbrugsstation. På
den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 3).
Batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet.
Smid aldrig brugte batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aflever dem på
et officielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid
batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og
aflever dem på et officielt indsamlingssted (fig. 4).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller
hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller
kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte “worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler
eller et autoriseret Philips-servicecenter.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von
Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnhinweis
-- Halten Sie das Gerät trocken (Abb. 1).
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
Achtung
-- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen
Sie den Präzisionstrimmer nicht, wenn das
Schneideelement oder der Präzisionstrimmer
selbst beschädigt oder zerbrochen ist.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht in der
Badewanne oder Dusche (Abb. 2).
Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der
Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.
Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise
helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 3).
-- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt
gefährden können. Entsorgen Sie leere Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll,
sondern geben Sie sie an einer offiziellen
Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die
Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben (Abb. 4).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website www.philips.com/support, oder
setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center
in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer
finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder
an ein autorisiertes Philips Service-Center.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από
την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε
το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή (Εικ. 1).
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και
εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να
μην παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ ακριβείας
όταν ο κόπτης ή η ίδια η συσκευή
έχει φθαρεί ή σπάσει, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην
μπανιέρα ή στο ντους (Εικ. 2).
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην
προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην
απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας,
αλλά μόνο σε επίσημο σημείο συλλογής για
μπαταρίες. Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή στα επίσημα σημεία συλλογής (Εικ. 4).
Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε
την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της
Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο
στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si
necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
-- Mantenga el aparato seco (fig. 1).
-- Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con
este aparato.
Precaución
No utilice el recortador de precisión cuando
el elemento de corte o el propio recortador
estén dañados o rotos, ya que podrían ocasionar
lesiones.
-- No utilice el aparato en la bañera o en la
ducha (fig. 2).
--
Cumplimiento de normas
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM).
--
--
Medio ambiente
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
Las pilas contienen sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. No tire las pilas
con la basura normal del hogar, deposítelas en
un punto de recogida oficial para pilas. Quite
siempre las pilas antes de deshacerse del aparato
y llevarlo a un punto de recogida oficial (fig. 4).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema,
visite la página Web de Philips en www.philips.com/
support, o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará
el número de teléfono en el folleto de la garantía
mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase a su distribuidor local de Philips o a un
centro de servicio autorizado por Philips.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Varoitus
-- Pidä laite kuivana (Kuva 1).
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
-- Älä käytä tarkkuustrimmeriä, jos teräyksikkö
tai itse laite on viallinen tai rikki, koska laitteen
käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
-- Älä käytä laitetta kylvyssä tai
pesuhuoneessa (Kuva 2).
Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla
ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja
talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista
paristot aina ennen laitteen toimittamista
valtuutettuun keräyspisteeseen (Kuva 4).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee
ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa
www.philips.com/support tai kysy neuvoa
Philipsin maakohtaisesta kuluttajapalvelukeskuksesta.
Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
Philipsin jälleenmyyjään tai valtuutettuun Philips-huoltoliikkeeseen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes
avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Avertissement
-- N’exposez pas l’appareil à l’humidité (fig. 1).
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci
ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
Attention
Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas la tondeuse
de précision si le bloc tondeuse ou la tondeuse de
précision elle-même est endommagée ou cassée.
-- N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous
la douche (fig. 2).
--
Conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 3).
-- Les piles contiennent des substances qui peuvent
nuire à l’environnement. Ne jetez pas les piles
usées avec les ordures ménagères, mais déposezles à un endroit assigné à cet effet. Retirez toujours
les piles avant de mettre l’appareil au rebut et de
le déposer à un endroit assigné à cet effet (fig. 4).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous rencontrez
un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays.Vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur
le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas
de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local ou d’un Centre Service Agréé Philips.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete
attentamente queste informazioni importanti e
conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua (fig. 1).
-- L’apparecchio non è destinato a persone
(inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui
tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l’uso dell’apparecchio da una
persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che
i bambini giochino con l’apparecchio.
Attenzione
Non utilizzate il rifinitore di precisione se il
gruppo lame o l’apparecchio stesso sono
danneggiati o rotti, onde evitare il rischio di lesioni.
-- Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da
bagno o nella doccia (fig. 2).
--
Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 3).
-- Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente. Non smaltite le batterie scariche insieme ai comuni rifiuti domestici,
ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie prima
dello smaltimento e consegnate l’apparecchio a
un centro di raccolta ufficiale (fig. 4).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi,
visitate il sito Web di Philips www.philips.com/
support oppure contattate il centro assistenza
clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il
numero di telefono, consultate l’opuscolo della
garanzia internazionale. Se nel vostro paese non
esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje
om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Houd het apparaat droog (fig. 1).
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Let op
-- Gebruik het apparaat niet wanneer het
knipelement of het apparaat zelf beschadigd of
kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
-- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de
douche (fig. 2).
Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu. Als u de batterijen weggooit,
doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze
apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de batterijen
altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert
op een officieel aangewezen inzamelpunt (fig. 4).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website www.philips.com/
support of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.
Norsk
Português
Svenska
Türkçe
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För
att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan
du använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Aviso
-- Mantenha o aparelho seco (fig. 1).
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimentos, salvo
se tiverem recebido supervisão ou instruções
sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o aparelho.
Varning
-- Se till att apparaten är torr (Bild 1).
-- Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka
med apparaten.
Cuidado
Não utilize o aparador de precisão se o acessório
de corte ou o próprio aparador de precisão estiver danificado ou partido para evitar ferimentos.
-- Não utilize o aparelho no banho ou no
duche (fig. 2).
Varning!
-- Använd inte precisionstrimmern om trimsaxen
eller själva precisionstrimmern är skadad eller
trasig, eftersom det kan orsaka skador.
-- Använd inte apparaten i badet eller
duschen (Bild 2).
Conformidade com as normas
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Meio ambiente
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem.
Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
-- As pilhas contêm substâncias que podem poluir
o ambiente. Não coloque as pilhas usadas no
lixo doméstico normal; entregue-as num ponto
de recolha oficial para pilhas. Retire sempre as
pilhas antes de eliminar o aparelho e entregue-o
num ponto de recolha oficial (fig. 4).
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut batterierna
innan du kasserar apparaten och lämnar in den
vid en återvinningsstation (Bild 4).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver
algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com/support ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá
encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao
Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da
Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller
har problem med apparaten kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com/support eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land.Telefonnumret
finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala
Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Advarsel
-- Sørg for å holde apparatet tørt (fig. 1).
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis
de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke
leker med apparatet.
Forsiktig
-- Ikke bruk presisjonstrimmeren når
klippeelementet eller selve presisjonstrimmeren
er skadet eller ødelagt. Det kan føre til skade.
-- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i
dusjen (fig. 2).
Overholdelse av standarder
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder
som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du
til med å ta vare på miljøet (fig. 3).
-- Batterier inneholder stoffer som kan forurense
miljøet. Ikke kast tomme batterier i restavfallet, men
lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier.Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer
inn apparatet på et offentlig innsamlingssted (fig. 4).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem med produktet, kan du gå til
webområdet til Philips på www.philips.com/support. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor. Du finner telefonnummeret
i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i landet der du bor, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler eller et autorisert Philipsservicesenter.
--
--
Uyarı
-- Cihazı kuru tutun (Şek. 1).
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
-- Yaralanmalara yol açabileceği için, kesici ünite
ya da hassas düzeltici hasar görmüş veya
bozulmuşsa hassas düzelticiyi kullanmayın.
-- Cihazı banyo ya da duş yaparken
kullanmayın (Şek. 2).
Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Çevre
Kullanım ömrü sonunda,  cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için
resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
-- Piller çevre kirliliğine neden olabilecek
maddeler içermektedir. Boş pilleri normal ev
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine pilleri,
resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı
atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim
etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın (Şek. 4).
--
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya
bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/
support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin
veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.Telefon numarasını dünya çapında
geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir
Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayinize
veya yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.
繁體中文
簡介
感謝您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,
並保留說明以供日後參考。
警示
-- 請保持本產品乾燥。 (圖 1)
-- 基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之
下,本產品不適用於孩童及任何身體、知
覺、或心理功能障礙者,或缺乏使用經驗及
知識者。
-- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。
警告
-- 萬一修剪組件或精準修整刀損壞或破損,
請勿使用精準修整刀,以免受傷。
-- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。 (圖 2)
符合標準
本飛利浦產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。
環境保護
-- 電器壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一
併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回
收站,此舉能為環保盡一份心力。 (圖 3)
-- 電池內含可能會污染環境的物質,請勿將
電力耗盡的電池與一般家庭廢棄物一併丟
棄,應送至政府指定的電池回收點進行回
收。若要丟棄本產品,也請將電池取出,
再將產品送至政府指定的回收點。 (圖 4)
保固與服務
若您需要相關服務或資訊,或是有任何問
題,請瀏覽飛利浦網站:www.philips.com/
support,或聯絡當地的飛利浦客戶服務中
心,您可以在全球保證書上找到聯絡電話。
若您當地沒有客戶服務中心,請洽詢當地的飛
利浦經銷商或飛利浦授權之服務中心。
Download PDF
Similar pages
Philips SWL4165/17 telephony cable
Philips PC Headset SHM3300
Philips SHM3100
Philips PC Headset SHM6103U
Philips Multimedia Speakers 2.0 SPA7210R
Philips Ledino Suspension light 40838/48/16