Register your product and get support at
3 Čišćenje
2
1
www.philips.com/welcome
HD2392
HD2395
2
4
3
5
6
Napomena
•• Nikad nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva i materijale za čišćenje jer mogu oštetiti
sloj na pločama koji onemogućuje lijepljenje hrane.
•• Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu niti ispirati pod mlazom vode.
1
2
3
4
5
Ne koristite metalna, oštra ili abrazivna pomagala.
6
7
Čistite grijaće ploče vlažnom mekom tkaninom ili spužvom.
Isključite i iskopčajte aparat.
Aparat ostavite da se dovoljno ohladi u otvorenom položaju.
Prije čišćenja grijaćih ploča kuhinjskim papirom uklonite višak ulja s njih.
Koristite drvenu ili plastičnu lopaticu za uklanjanje ostataka (npr. stvrdnutog sira) s ploča
aparata.
Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.
4Spremanje
HD2392
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребителя
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ETKasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы
SR Korisnički priručnik
LT Vartotojo vadovas
UK Посібник користувача
HD2392
HD2395
HD2395
7
8
Махнете всички лепенки и избършете корпуса на тостера с влажна кърпа.
Почистете нагревателните плочи с мокра кърпа или гъба (вижте раздел
„Почистване“).
Печене на сандвичи
1
За да загреете тостера, включете щепсела в контакта.
»» Червената светлина ще се включи.
»» Когато зелената светлина се включи, тостерът е готов за употреба.
2
3
Отворете тостера.
Поставете филия хляб върху долната плоча, добавете плънка и поставете втората
филия хляб върху плънката.
• Можете да намажете филиите с малко масло от външната и вътрешната
страна за златистокафяв цвят.
• Плънката трябва да е разпределена равномерно в средата на хляба.
• Оставете малко място в края на хляба.
4
За да затворите тостера, хванете дръжката и затворете капака бавно, докато не
щракне.
5
Оставете тостера да препича от 3 до 7 минути.
• Ако филията хляб не се побира, отрежете част от нея, преди да я поставите
на плочата.
• Може да отваряте тостера, за да проверявате дали сандвичите са готови.
• Времето за приготвяне зависи от хляба, плънката и вашия вкус.
4Skladování
1
2
•• По време на приготвянето зелената светлина ще се включва и изключва.
1 Before the first use
Note
•• The appliance may give off some smoke when you use it for the first time.
1
2
6
Когато сандвичите са готови, ги извадете внимателно.
• Може да използвате дървен или пластмасов прибор за целта. Не използвайте
метални, остри или абразивни прибори.
7
Изключете уреда от контакта.
3 Почистване
English
Remove any stickers and wipe the body of the sandwich maker with a damp cloth.
Clean the cooking plates with a damp cloth or sponge (see chapter ‘Cleaning’).
•• Никога не използвайте прекалено силни или абразивни почистващи препарати и
материали, тъй като това поврежда незалепващото покритие на плочите.
•• Никога не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с
течаща вода.
1
2
3
4
Не използвайте метални, остри или абразивни прибори.
Märkus.
1
2
2 Seadme kasutamine
Röstitud võileibade tegemine
1
2
3
4
5
Open the sandwich maker.
Place one slice of bread on the bottom plate, add fillings and then place another slice of
bread on top of the fillings.
• You could lightly butter the outside of the bread and the center of the bread to
have golden brown color.
• The filling should be spread evenly in the center of the bread.
• Leave some space from the edges of the bread.
To close the sandwich maker, hold the handle and close the lid slowly until it latches.
Allow the sandwich maker to toast for 3 to 7 minutes.
• If the bread slice does not fit, trim it before placing it onto the plate.
• You can open it to check whether the sandwiches are ready.
• The cooking time would depend on the bread, the filling and your personal taste.
Note
•• During cooking, the green light will turn on and off.
When the sandwiches are done, remove them carefully.
• You could use wooden or plastic utensil to help. Do not use metal, sharp or
abrasive utensils.
7
Switch off and unplug the appliance.
•• Never use aggressive or abrasive cleaning agents and materials, as this damages the non-stick
coating of the plates.
•• Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
1
2
3
4
Do not use metal, sharp or abrasive utensils.
5
Use a wooden or plastic spatula to remove sticky food residues (for example solidified
cheese) from the cooking plates.
6
7
Clean the cooking plates with a moist soft cloth or sponge.
Switch off and unplug the appliance.
Let the appliance cool down properly in open position.
First remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before you clean
them.
Clean the outside of the appliance with a moist cloth.
4Storage
1
2
Български
1 Преди първата употреба
Забележка
•• Когато използвате уреда за пръв път, от него може да излезе малко дим.
Avage võileiva röstija.
Pange üks leivaviil alumisele plaadile, lisage täidis, seejärel pange teine leivaviil täidise
peale.
• Kuldpruuni värvuse saamiseks võite leiva välisküljele ja keskele määrida õhuke kiht
võid.
• Täidis tuleb laotada ühtlaselt leiva keskele.
• Jätke leiva äärtesse natuke ruumi.
4
Võileivagrilli sulgemiseks hoidke kinni käepidemest ja sulgege kaas aeglaselt, kuni see
lukustub.
5
Laske võileivagrillil 3-7 minutit röstida.
• Kui leivaviil ei mahu võileivagrilli, lõigake see enne plaadile asetamist väiksemaks.
• Selle kontrollimiseks, kas võileivad on valmis, võite grilli avada.
• Küpsetamise aeg sõltub leivast, täidisest ja teie isiklikust maitsest.
Märkus.
•• Küpsetamise ajal roheline märgutuli süttib ja kustub.
6
7
Почистете нагревателните плочи с влажна мека кърпа или гъба.
•• Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ja -materjale, sest need võivad
kahjustada plaatide külgevõtmatut pinda.
•• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
Навийте кабела около приспособлението за съхранение на кабела.
1 Před prvním použitím
Poznámka
•• Při prvním použití přístroje z něj může unikat slabý kouř.
1
2
Märkus.
Почистете уреда отвън с влажна кърпа.
Čeština
Odstraňte všechny nálepky a otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem.
1
2
3
4
5
Ärge kasutage metallist, teravaid või abrasiivseid abivahendeid.
6
7
Küpsetusplaatide puhastamiseks kasutage pehmet lappi või käsna.
Avage seade ja laske sel täiesti jahtuda.
Enne seadme pesemist eemaldage plaatidelt majapidamispaberiga üleliigne õli.
Kasutage puidust või plastikust spaatlit külgejäänud toidujäätmete (nt kõvastunud
juustutükikeste) eemaldamiseks küpsetusplaatidelt.
Puhastage seadme välispinda niiske lapiga.
4Hoidmine
1
2
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku.
Hoidke seadet vertikaalses või horisontaalses asendis.
Hrvatski
Zapojte zástrčku do zásuvky a sendvičovač předehřejte.
»» Rozsvítí se červená kontrolka.
1
Napomena
Otevřete sendvičovač.
Vložte jeden plátek pečiva na spodní desku, přidejte náplň a dalším plátkem pečiva
náplň přikryjte.
• Vnější části a střed pečiva můžete lehce potřít máslem, upeče se dozlatova.
• Náplň by měla být rovnoměrně rozmístěna ve středu pečiva.
• Na krajích pečiva ponechte trochu místa.
Sendvičovač zavřete uchopením rukojeti a zaklapnutím víka.
Nechte sendvičovač opékat pečivo 3 až 7 minut.
• Pokud je plátek pečiva příliš velký, před vložením jej ořízněte.
• Otevřete přístroj a zkontrolujte, zda jsou sendviče připraveny.
• Doba přípravy závisí na typu pečiva, náplni a vašich preferencích.
•• Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima.
1
2
Nyissa ki a szendvicssütőt.
4
5
A fogantyúnál fogva lassan zárja le a szendvicssütő fedelét a retesz kattanásáig.
6
Ha kész vannak a szendvicsek, óvatosan vegye ki őket.
• Ehhez fa vagy műanyag evőeszközt használhat segítségképpen. Ne használjon fém,
éles vagy karcoló eszközöket.
7
Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
3Tisztítás
Megjegyzés
•• Soha ne használjon maró vagy karcoló tisztítószereket és anyagokat, mert ezek kárt tesznek a
sütőlapok tapadásmentes bevonatán.
•• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyóvíz alatt.
1
2
3
4
Ne használjon fém, éles vagy karcoló eszközöket.
5
A leragadt maradékokat (pl. megkeményedett sajt) fa vagy műanyag lapátkával távolítsa
el a sütőlapokról.
6
7
Tisztítsa le a sütőlapokat puha, nedves ruhával vagy szivaccsal.
6
Když jsou sendviče připraveny, opatrně je vyjměte.
• Můžete použít dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní. Nepoužívejte žádné
kovové, ostré ani abrazivní náčiní.
7
Odpojte přístroj.
3 Čištění
1
2
3
4
5
Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní náčiní.
6
7
Topné desky vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbou.
Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
Přístroj otevřete a nechte ho zcela vychladnout.
Před čištěním topných desek nejprve odstraňte zbytky oleje papírovou utěrkou.
Je-li to nutné, odstraňte z topných desek zbytky potravin (například zatuhlý sýr)
dřevěnou nebo plastovou stěrkou.
Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.
Otvorite aparat.
Stavite jednu šnitu kruha na donju ploču, dodajte nadjev i zatim stavite drugu šnitu
kruha na nadjev.
• Vanjsku stranu i sredinu kruha mogli biste premazati malom količinom maslaca
kako biste dobili zlatno-smeđu boju.
• Nadjev treba ravnomjerno rasporediti u sredini kruha.
• Nemojte stavljati nadjev na područje uz rubove kruha.
4
Kako biste zatvorili toster za sendviče, uhvatite ručku i polako zatvarajte poklopac dok
ne sjedne na mjesto.
5
Ostavite toster za sendviče da tostira 3 do 7 minuta.
• Ako šnita kruha ne može stati, obrežite je prije stavljanja na ploču.
• Toster možete otvoriti kako biste provjerili jesu li sendviči gotovi.
• Vrijeme tostiranja ovisi o vrsti kruha, nadjevu i osobnom ukusu.
Poznámka
•• Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo materiály, neboť poškozují
nepřilnavý povrch desek.
•• Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod tekoucí
vodou.
Kako biste zagrijali toster za sendviče, ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
»» Uključit će se crveni indikator.
Napomena
•• Tijekom tostiranja zeleni indikator će se uključivati i isključivati.
6
Kada tostiranje sendviča završi, pažljivo ih izvadite.
• Možete koristiti drveni ili plastični kuhinjski pribor. Ne koristite metalna, oštra ili
abrazivna pomagala.
7
Iskopčajte aparat.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki hálózati csatlakozódugóját.
Hagyja a készüléket nyitva, hogy teljesen kihűlhessen.
Tisztítás előtt először távolítsa el a felesleges olajat a sütőlapokról egy darab
konyhapapírral.
A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
4Tárolás
1
2
Csévélje a kábelt a kábeltárolóra.
A készüléket tárolhatja függőlegesen vagy vízszintesen.
Қазақша
1 Бірінші рет пайдалану алдында
Есте сақтаңыз
•• Бірінші рет пайдаланғанда құрылғыдан аздап түтін шығуы мүмкін.
1
Жапсырмаларды алып тастап, бутерброд жасағыштың корпусын дымқыл
шүберекпен сүртіп алыңыз.
2
Пісіру табақшаларын дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз («Тазалау»
тарауын қараңыз).
2 Құрылғыны пайдалану
Тостерленген бутерброд жасау
1
Бутерброд жасағышты алдын ала қыздыру үшін ашаны розеткаға қосыңыз.
»» Қызыл шам қосылады.
»» Жасыл шам қосылғанда бутерброд жасағыш пайдалануға дайын болады.
2
3
Бутерброд жасағышты ашыңыз.
4
Бутерброд жасағышты жабу үшін тұтқаны ұстап тұрып, қақпақты бекітілгенше баяу
жабыңыз.
5
Бутерброд жасағышты 3 - 7 минут пісіруге қалдырыңыз.
• Нан тілімі сыймаса, табақшаға салмай тұрып кесіңіз.
• Бутербродтардың піскен-піспегенін тексеру үшін оны ашуға болады.
• Пісіру уақыты нанға, салындыға және жеке талғамға байланысты.
Očistite grijaće ploče vlažnom krpom ili spužvom (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).
»» Kada se zeleni indikator uključi, toster za sendviče bit će spreman za uporabu.
2
3
Hagyja dolgozni a szendvicssütőt 3 - 7 percig.
• Ha a kenyérszelet nem fér be, vágjon le belőle, mielőtt a sütőlapra helyezi.
• A készüléket kinyitva ellenőrizheti, hogy kész vannak-e a szendvicsek.
• A sütési idő a kenyértől, a tölteléktől és az Ön ízlésétől függ.
•• Sütés alatt a zöld fény felgyullad, majd kialszik.
Uklonite sve naljepnice i obrišite kućište aparata vlažnom krpom.
Pripremanje tost sendviča
1
Helyezzen egy szelet kenyeret az alsó sütőlapra, tegyen rá tölteléket, majd helyezzen rá
egy másik szelet kenyeret.
• Kicsit megvajazhatja a kenyér külső részét és a közepét, hogy aranybarnára süljön.
• A tölteléket egyenletesen kell szétkenni a kenyér közepén.
• A kenyér szélénél hagyjon egy kis helyet üresen.
Megjegyzés
2 Uporaba aparata
Poznámka
•• Během přípravy bliká zelená kontrolka.
A szendvicssütő előmelegítéséhez csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a fali
aljzatba.
»» A piros fény világít.
2
3
1 Prije prve uporabe
»» Po rozsvícení zelené kontrolky je sendvičovač připraven k použití.
4
5
Melegszendvicsek készítése
Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast.
Příprava zapékaných sendvičů
2
3
2 A készülék használata
Topné desky vyčistěte vlhkým hadříkem nebo houbou (viz kapitola „Čištění“).
2 Použití přístroje
Wind the cord around the cord storage facility.
Store appliance in vertical or horizontal position.
2
3
3Puhastamine
3 Cleaning and maintenance
Note
»» Võileivagrill on kasutusvalmis, kui süttib roheline märgutuli.
Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните остатъците от
храна (например, втвърдено сирене) от нагревателните плочи.
1
6
Võileivagrilli eelsoojendamiseks pange pistik pistikupessa.
»» Süttib punane märgutuli.
5
Съхранявайте уреда в изправено или легнало положение.
Tisztítsa le a főzőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal. (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).
Puhastage küpsetusplaadid niiske lapi või käsnaga (vt ptk „Puhastamine”).
Ühendage seade seinakontaktist lahti.
1
2
2
Eemaldage kõik kleepsud ja pühkige võieivaröstija korpus niiske lapiga üle.
7
Оставете уреда да изстине напълно в отворено положение.
Távolítson el minden matricát a szendvicssütőről, majd nedves ruhával törölje le a
burkolatot.
•• Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda.
Отстранете с парче кухненска хартия излишната мазнина от плочите, преди да
ги миете.
Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
1
1 Enne esmakasutust
Kui võileivad on valmis, võtke need ettevaatlikult välja.
• Te võite selleks kasutada puidust või plastist riistu. Ärge kasutage metallist, teravaid
või abrasiivseid abivahendeid.
Making toasted sandwiches
»» When the green light turns on, the sandwich maker is ready to use.
1 Az első használat előtt
Skladujte přístroj ve vertikální nebo horizontální poloze.
6
4 Съхранение
To preheat the sandwich maker, put the mains plug in the wall socket and switch on the
appliance.
»» The red light will be on.
Napájecí kabel oviňte okolo držáku pro uložení kabelu.
Eesti
Забележка
2 Using the appliance
1
Magyar
»» Amikor a zöld fény világítani kezd, a szendvicssütő használatra kész.
Забележка
3140 035 38801
Aparat odložite u okomitom ili vodoravnom položaju.
•• A készülék első használatakor némi füst keletkezhet.
2 Използване на уреда
HD2392_95_EEU_UM_V1.0
Omotajte kabel oko držača kabela.
Megjegyzés
1
2
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
1
2
Төменгі табақшаға бір нан тілімін қойып, салындыларды қосыңыз, содан кейін
салындылардың үстінен тағы бір нан тілімін қойыңыз.
• Сары-қоңыр түсті алу үшін нанның сыртына және ортасына аздап май жағуға
болады.
• Салындыны нанның ортасында біркелкі жаю керек.
• Нанның шеттерінен біраз бос орын қалдырыңыз.
Есте сақтаңыз
•• Пісіру кезінде жасыл шам қосылады және өшеді.
6
Бутербродтар дайын болғанда, абайлап алыңыз.
• Көмек ретінде ағаш немесе пластикалық құралды пайдалануға болады. Метал,
өткір немесе қырғыш ас үй аспаптарын қолданбаңыз.
7
Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
3 Тазалау
Есте сақтаңыз
•• Ешқашан агрессивті немесе абразивті тазалау құралдарын және материалдарды
пайдаланбаңыз, өйткені бұл табақшалардың жабыспайтын қабатын зақымдайды.
•• Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз және ағын сумен шаймаңыз.
1
2
3
4
Метал, өткір немесе қырғыш ас үй аспаптарын қолданбаңыз.
5
Ағаш немесе пластик күрекше қолданып, жабысып қалған тамақ қалдықтарын
(мысалы ерітілген ірімшік) пісіретін табақшалардан алып тастаңыз.
6
7
Табақшаларды дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
Құрылғыны ашықтай суытыңыз.
Табақшаларды тазалар алдында олардағы артық майды ас үй қағазымен сүртіп
алыңыз.
Құралдың сыртын сулы шүберекпен сүртіп тазалаңыз.
4 Сақтау
1
2
Сымды сақтауға арналған бөлшекке ораңыз.
Құрылғыны тік немесе көлденең күйінде сақтаңыз.
Lietuviškai
•
•
1 Prieš naudojant pirmą kartą
4
Aby zamknąć opiekacz, chwyć rączkę i zamknij powoli pokrywę. Powinna ona przylegać
do podstawy.
5
Opiekaj kanapki od 3 do 7 minut.
• Jeśli kromka nie mieści się w opiekaczu, przytnij ją do odpowiedniego rozmiaru.
• Aby sprawdzić, czy kanapki są już gotowe, otwórz opiekacz.
• Czas opiekania zależy od chleba, dodatków i własnych upodobań.
Pastaba
•• Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų.
1
2
Nuimkite lipdukus ir nušluostykite sumuštinių keptuvės korpusą drėgna skepetėle.
Kepimo plokštes valykite drėgna šluoste ar kempinėle (žr. skyrių „Valymas“).
2 Prietaiso naudojimas
Uwaga
•• W trakcie opiekania zielona lampka będzie się włączać i wyłączać.
6
Skrudintų sumuštinių gaminimas
1
Norėdami įkaitinti sumuštinių keptuvę įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą.
»» Užsidegs raudona lemputė.
»» Kai užsidegs žalia lemputė, sumuštinių keptuvę bus galima naudoti.
2
3
Atidarykite sumuštinių keptuvę.
Padėkite duonos riekę ant apatinės plokštės, pridėkite įdaro ir uždėkite ant jo kitą
duonos riekę.
• Kad sumuštinis gražiai apskrustų, galite jo kraštus ir vidurį patepti sviestu.
• Įdaras turi būti tolygiai paskirstytas duonos riekės centre.
• Netepkite įdaro iki pat duonos riekės kraštų.
4
Norėdami uždaryti sumuštinių keptuvę, laikykite už rankenos, lėtai nuleiskite ir
užfiksuokite dangtelį.
5
Sumuštinius keptuvėje skrudinkite 3–7 minutes.
• Jei duonos riekė netinka, prieš dėdami ant kepimo plokštės ją apipjaukite.
• Atidarykite keptuvę, jei norite patikrinti ar sumuštiniai jau paruošti.
• Kepimo laikas priklauso nuo duonos rūšies, įdaro ir asmeninio skonio.
Pastaba
•• Kepant žalia lemputė įsijungs ir užges.
6
7
Atsargiai išimkite paruoštus sumuštinius.
• Kad būtų lengviau išimti, naudokite medinį arba plastikinį įrankį. Nenaudokite
metalinių, aštrių ar šiurkščių įrankių.
Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
3Valymas
Pastaba
•• Niekada nenaudokite šiurkščių ar abrazyvinių valymo priemonių ir medžiagų, nes taip galite
pažeisti nepridegančią plokščių dangą.
•• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
1
2
3
4
5
6
7
Nenaudokite metalinių, aštrių ar šiurkščių įrankių.
7
Prieš valydami plokštes, virtuvinio popieriaus skiaute nuimkite nuo jų riebalų perteklių.
Prilipusiems maisto likučiams (pavyzdžiui sukietėjusiam sūriui) nuvalyti nuo kepimo
plokščių naudokite medinę arba plastikinę mentelę.
Kepimo plokštes valykite drėgna, minkšta skepetėle ar kempine.
Aparato išorę valykite drėgna šluoste.
Gdy kanapki będą już gotowe, ostrożnie je wyjmij.
• Do wyjmowania kanapek możesz użyć drewnianych lub plastikowych przyborów
kuchennych. Nie używaj metalowych, ostrych ani szorstkich przyborów
kuchennych.
Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
3Czyszczenie
Uwaga
•• Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków ani materiałów do czyszczenia, gdyż mogą
one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
•• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
1
2
3
4
Nie używaj metalowych, ostrych ani szorstkich przyborów kuchennych.
5
Do usunięcia przyklejonych resztek jedzenia (np. przypalonego sera) z płytek
opiekających użyj drewnianej lub plastikowej łopatki.
6
7
Przetrzyj płytki opiekające wilgotną, miękką szmatką lub gąbką.
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Otwórz urządzenie i zaczekaj, aż zupełnie ostygnie.
Przed umyciem płytek opiekających usuń z nich nadmiar oleju za pomocą kawałka
papierowego ręcznika kuchennego.
Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką.
4Przechowywanie
1
2
Zwiń przewód sieciowy w schowku na przewód.
Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej lub poziomej.
1 Înainte de prima utilizare
•• Este posibil ca aparatul să scoată puţin fum la prima utilizare.
1
Dezlipiţi autocolantele şi ştergeţi carcasa aparatului de preparat sandvişuri cu o cârpă
umedă.
2
Curăţaţi plitele cu o cârpă umedă sau cu un burete (consultaţi capitolul „Curăţarea”).
1
2
1
Prepararea sandvişurilor prăjite
Pentru a preîncălzi aparatul pentru sandvişuri, introduceţi ştecherul în priza de perete.
»» Led-ul roşu se va aprinde.
»» Când se aprinde led-ul verde, aparatul pentru sandvişuri este gata de utilizare.
Latviešu
1 Pirms pirmās lietošanas reizes
Piezīme.
•• Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt mazliet dūmu.
1
2
2
3
4
Notīriet cepšanas plātnes ar mitru drānu vai sūkli (skatiet nodaļu “Tīrīšana”).
Lăsaţi aparatul pentru sandvişuri să funcţioneze timp de 3 - 7 minute.
• Dacă felia de pâine nu încape, tăiaţi-o înainte de a o aşeza pe plită.
• Îl puteţi deschide pentru a verifica dacă sandvişurile sunt gata.
• Timpul de preparare depinde de tipul de pâine, de umplutură şi de preferinţele
dvs.
Notă
•• În timpul preparării, led-ul verde se va aprinde şi se va stinge.
Grauzdētu sviestmaižu pagatavošana
1
2
3
Lai iepriekš uzsildītu sviestmaižu tosteru, pievienojiet strāvas kontaktdakšu sienas
kontaktligzdā.
»» Deg sarkanā lampiņa.
5
»» Kad iedegas zaļā lampiņa, sviestmaižu tosters ir gatavs lietošanai.
6
Atveriet sviestmaižu tosteru.
Novietojiet vienu maizes šķēli uz apakšējās plātnes, pievienojiet pildījumu un pēc tam
uzlieciet otru maizes šķēli uz pildījuma.
• Varat mazliet ieziest sviestmaizes ārpusi un vidu ar sviestu, lai iegūtu zeltaini brūnu
krāsu.
• Pildījums vienmērīgi jāizkārto maizes vidū.
• Atstājiet mazliet vietas no maizes malām.
4
Lai aizvērtu sviestmaižu tosteru, satveriet rokturi un lēnām aizveriet vāku, līdz tas tiek
noslēgts.
5
Uzgaidiet, līdz sviestmaižu tosters grauzdē maizītes 3 līdz 7 minūtes.
• Ja maizes šķēle neietilpst tosterī, apgrieziet to, pirms novietot uz plātnes.
• Varat to atvērt, lai pārbaudītu, vai sviestmaizes ir gatavas.
• Gatavošanas laiks ir atkarīgs no maizes, pildījuma un jūsu garšas sajūtas.
Piezīme.
•• Gatavošanas laikā zaļā lampiņa iedegsies un nodzisīs.
6
7
Kad sviestmaizes ir gatavas, uzmanīgi tās izņemiet.
• Varat izmantot koka vai plastmasas lāpstiņu. Neizmantojiet metāla, asus vai
abrazīvus priekšmetus.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
3 Tīrīšana
Piezīme.
•• Nekad nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un materiālus, jo varat sabojāt plātņu
nepiedegošo pārklājumu.
•• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
1
2
3
4
5
Neizmantojiet metāla, asus vai abrazīvus priekšmetus.
6
7
Tīriet cepšanas plātnes ar mitru, mīkstu drānu vai sūkli.
Pirms plātņu tīrīšanas noņemiet no tām lieko eļļu ar papīra dvieli.
Ar koka vai plastmasas lāpstiņu noņemiet ēdiena paliekas (piemēram, sacietējušu sieru)
no cepšanas plātnēm.
Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drānu.
4 Glabāšana
1
2
Aptiniet strāvas vadu ap vada uzglabāšanas spoli.
Notă
•• Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare şi materiale agresive sau abrazive pentru a nu
deteriora suprafaţa anti-aderentă a plitelor.
•• Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alt lichid şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă.
1
2
3
4
5
Nu utilizaţi ustensile metalice, ascuţite sau abrazive.
6
7
Curăţaţi plăcile cu o cârpă moale şi umedă sau cu un burete.
1
2
•• Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydostawać się niewielka ilość dymu.
1
2
»» Opiekacz jest gotowy do użycia, gdy zaświeci się zielona lampka.
2
3
Otwórz opiekacz.
Umieść kromkę chleba na dolnej płytce grzejnej, umieść na kromce dodatki i przykryj je
drugą kromką.
• Aby kromki opiekły się na złotobrązowy kolor, posmaruj je masłem z dwóch stron.
Utilizaţi o spatulă din lemn sau plastic pentru a îndepărta reziduurile lipicioase de
alimente (de exemplu caşcaval întărit) de pe plite.
Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
Для удаления с пластин прилипших остатков продуктов (например, присохшего
сыра) пользуйтесь деревянной или пластмассовой лопаточкой.
6
7
Очистите пластины влажной мягкой тканью или губкой.
1
2
Перед очисткой пластин удалите с них излишки жира с помощью кусочка
кулинарной бумаги.
1
2
Намотайте шнур питания на приспособление для хранения шнура.
Храните прибор в вертикальном или горизонтальном положении.
1 Pred prvým použitím
1
2
Odstráňte všetky nálepky a utrite telo sendvičovača navlhčenou tkaninou.
Navlhčenou tkaninou alebo špongiou očistite platne na pečenie (pozrite si kapitolu
Čistenie).
2 Používanie zariadenia
Príprava hriankovaných sendvičov
Aby sa sendvičovač predhrial, zapojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
»» Rozsvieti sa červené svetlo.
»» Keď sa rozsvieti zelené svetlo, môžete začať sendvičovač používať.
2
3
Otvorte sendvičovač.
4
Sendvičovač zatvoríte tak, že ho chytíte za rúčku a pomaly zatvárate veko, až kým sa
nezaistí západka.
5
Chlieb nechajte v sendvičovači 3 až 7 minút.
• Ak sú krajce chleba príliš veľké, pred uložením na platňu ich orežte.
• Sendvičovač môžete otvoriť a skontrolovať, či sú sendviče hotové.
• Dĺžka prípravy záleží od druhu chleba, náplne a vašej osobnej chuti.
Na spodnú platňu položte krajec chleba, poukladajte naň náplň a zakryte ju ďalším
krajcom chleba.
• Vonkajšiu aj strednú časť chleba môžete jemne natrieť maslom, aby chlieb získal
zlatistú farbu.
• Náplň treba rovnomerne rozložiť v strede krajca.
• Okolo okrajov chleba ponechajte malý odstup.
Poznámka
•• Počas prípravy sa bude zelené svetlo striedavo zapínať a vypínať.
6
7
Keď sú sendviče hotové, opatrne ich vyberte.
• Môžete na to použiť drevené alebo plastové kuchynské náčinie. Nepoužívajte
kovové, ostré a abrazívne kuchynské náčinie.
Положите один ломтик хлеба на нижнюю пластину, добавьте начинку и сверху
положите второй ломтик.
• Чтобы на хлебе появилась золотистая корочка, смажьте ломтики небольшим
количеством сливочного масла с той стороны, которая соприкасается с
пластинами, а также с внутренней стороны.
• Равномерно распределите начинку по ломтику хлеба.
• Оставьте немного места по краям ломтика.
4
Удерживая ручку, медленно закройте крышку бутербродницы. Должен прозвучать
щелчок.
5
Подождите 3–7 минут, пока бутербродница поджарит хлеб.
• Если ломтик хлеба не подходит по размеру, обрежьте его, прежде чем
поместить в бутербродницу.
• Чтобы проверить, готовы ли бутерброды, откройте крышку прибора.
• Время приготовления зависит от вида хлеба, начинки и ваших личных
предпочтений.
Примечание
•• Во время приготовления зеленый индикатор загорится и погаснет.
6
Когда бутерброды будут готовы, осторожно извлеките их из прибора.
• Воспользуйтесь деревянной или пластиковой лопаткой. Не используйте
металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.
7
Отключите устройство от сети.
Očistite grejne ploče vlažnom krpom ili sunđerom (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).
Pripremanje tost sendviča
1
Da biste unapred zagrejali aparat za pravljenje sendviča, uključite utikač za napajanje u
zidnu utičnicu.
»» Uključiće se crveni indikator.
»» Kada se uključi zeleni indikator, aparat za pravljenje sendviča je spreman za
upotrebu.
2
3
Otvorite aparat za pravljenje sendviča.
4
Da biste zatvorili aparat za pravljenje sendviča, uhvatite ručku i polako zatvarajte
poklopac dok se ne fiksira.
5
Ostavite aparat za pravljenje sendviča da radi 3 do 7 minuta.
• Ako parče hleba ne može da stane, opsecite ga pre nego što ga stavite na ploču.
• Možete da otvorite aparat da biste proverili da li su sendviči gotovi.
• Vreme pripreme zavisi od vrste hleba, punjenja i ličnog ukusa.
Stavite jedno parče hleba na donju ploču, dodajte punjenje, a zatim stavite drugo parče
hleba preko punjenja.
• Možete da nanesete tanak sloj putera na spoljnu stranu hleba i na sredinu da biste
dobili zlatno braon boju.
• Punjenje bi trebalo da bude raspoređeno ravnomerno na sredini hleba.
• Ostavite malo prostora po ivicama hleba.
Napomena
•• Zeleni indikator će se uključivati i isključivati tokom pripreme.
6
Pažljivo izvadite sendviče kada budu gotovi.
• Da biste olakšali vađenje, možete da upotrebite drveni ili plastični pribor. Ne
koristite metalne, oštre ili abrazivne predmete.
7
Isključite aparat iz napajanja.
3 Čišćenje
Napomena
•• Nemojte da koristite agresivna ili abrazivna sredstva i materijale za čišćenje jer će to oštetiti
teflonsku oblogu ploča.
•• Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte ga pod slavinom.
1
2
3
4
5
Ne koristite metalne, oštre ili abrazivne predmete.
6
7
Grejne ploče čistite mekom vlažnom krpom ili sunđerom.
Isključite aparat i isključite ga iz električne mreže.
Ostavite aparat u otvorenom položaju da se potpuno ohladi.
Pre čišćenja, pomoću komada kuhinjskog papira uklonite višak ulja sa ploča.
Za uklanjanje lepljivih ostataka hrane (npr. stvrdnutog sira) sa grejnih ploča, koristite
drvenu ili plastičnu lopaticu.
Spoljašnjost aparata očistite vlažnom tkaninom.
4Odlaganje
1
2
Kabl namotajte oko držača za kabl.
Aparat odložite u vertikalnom ili horizontalnom položaju.
Zariadenie odpojte zo siete.
3 Čistenie
Poznámka
Українська
1 Перед першим використанням
•• Na čistenie nepoužívajte agresívne ani drsné čistiace prostriedky a materiály, pretože tieto
poškodzujú nepriľnavý povrch platní.
•• Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Примітка
•• Під час першого використання з пристрою може виходити дим.
1
2
3
4
5
Nepoužívajte kovové, ostré a abrazívne kuchynské náčinie.
6
7
Platne očistite navlhčenou mäkkou tkaninou alebo špongiou.
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
Otvorte zariadenie a nechajte ho dôkladne vychladnúť.
Pred čistením z platní najskôr odstráňte pomocou kuchynského papiera prebytočný olej.
Na odstránenie zvyškov potravín (napr. stuhnutý syr) prilepených na platniach použite
drevenú alebo umelohmotnú varešku.
Vonkajšiu časť zariadenia očistite vlhkou utierkou.
4Odkladanie
1
2
Kábel naviňte okolo výstupku na jeho odkladanie.
Zariadenie odkladajte vo zvislej alebo vodorovnej polohe.
1
2
1 Pred prvo uporabo
Grelni plošči očistite z vlažno krpo ali gobico (oglejte si poglavje »Člščenje«).
2
3
4
5
2
3
Відкрийте бутербродницю.
4
Щоб закрити бутербродницю, візьміться за ручку і повільно закрийте кришку до
клацання.
5
Час підсмажування бутерброда становить 3-7 хвилин.
• Якщо шматок хліба не поміщається, обріжте його перед тим, як класти на
пластину.
• Бутербродницю можна відкрити, щоб перевірити готовність бутербродів.
• Час приготування залежить від сорту хліба, начинки та особистих уподобань.
Покладіть один шматок хліба на нижню пластину, додайте начинку і накрийте її
зверху другим шматком хліба.
• Щоб надати хлібові золотисто-коричневого кольору, ззовні та всередині його
можна злегка змастити маслом.
• Начинку можна рівномірно викласти посередині шматка хліба.
• По краям варто залишити вільне місце.
Примітка
•• Під час приготування зелений індикатор буде засвічуватись і згасати.
6
Коли бутерброди будуть готові, обережно вийміть їх.
• Для цього можна скористатися дерев’яним або пластмасовим приладдям. Не
використовуйте металеве, гостре чи абразивне приладдя.
Za segrevanje opekača sendvičev priključite omrežni vtikač v omrežno vtičnico.
»» Rdeča lučka bo vklopljena.
7
Від’єднайте пристрій від мережі.
»» Ko se vklopi zelena lučka, je opekač pripravljen za uporabo.
3 Чищення
Odprite opekač sendvičev.
Položite eno rezino kruha na spodnjo ploščo, dodajte nadev in nato položite drugo
rezino kruha na vrh nadeva.
• Če želite, da bi imel kruh zlatorjavo barvo, z maslom rahlo namažite zunanjo stran
in sredino kruha.
• Nadev naj bo enakomerno porazdeljen na sredini kruha.
• Pustite nekaj prostora na robovih kruha.
Opekač sendvičev zaprete tako, da držite ročaj in počasi zaprete pokrov, da se zaskoči.
Opekač sendvičev naj peče od 3 do 7 minut.
• Če se rezina kruha ne prilega, jo obrežite, preden jo položite na ploščo.
• Lahko ga odprete, da preverite, ali so sendviči pripravljeni.
• Čas pečenja je odvisen od kruha, nadeva in vašega okusa.
Opomba
•• Med pečenjem se bo vklapljala in izklapljala zelena lučka.
6
Ko so sendviči končani, jih previdno odstranite.
• Pomagate si lahko z lesenim ali plastičnim priborom. Ne uporabljajte kovinskega,
ostrega ali grobega pribora.
7
Izklopite aparat iz električnega omrežja.
3 Čiščenje
Opomba
•• Ne uporabljajte agresivnih ali jedkih čistilnih sredstev in snovi, ker boste poškodovali premaz
proti sprijemanju.
•• Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
1
2
3
4
5
Ne uporabljajte kovinskega, ostrega ali grobega pribora.
6
7
Grelni plošči očistite z vlažno mehko krpo ali gobico.
Izklopite in izključite aparat.
Pustite aparat odprt, da se ohladi.
Pred čiščenjem najprej s papirnatimi servietami odstranite odvečno olje s plošč.
S pomočjo lesene ali plastične lopatice z grelnih plošč odstranite ostanke hrane (npr.
strnjen sir).
Zunanjost aparata očistite z vlažno krpo.
4Shranjevanje
1
2
Щоб попередньо розігріти бутербродницю, вставте штекер у розетку.
»» Засвітиться червоний індикатор.
»» Коли засвітиться зелений індикатор, це означає, що бутербродниця готова до
використання.
•• Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi.
Odstranite vse nalepke in ohišje aparata obrišite z vlažno krpo.
Почистіть пластини вологою ганчіркою чи губкою (див. розділ «Чищення»).
Приготування гарячих бутербродів.
1
Opomba
1
2
Зніміть усі етикетки і протріть корпус бутербродниці вологою ганчіркою.
2 Використання пристрою
Slovenščina
Протрите пластины прибора влажной тканью или губкой (см. главу “Очистка”).
Откройте бутербродницу.
Skinite sve nalepnice i obrišite kućište aparata za pravljenje sendviča vlažnom krpom.
2 Upotreba aparata
•• Počas prvého použitia môže zariadenie mierne dymiť.
1
»» Когда цвет индикатора изменится на зеленый, это значит, что бутербродница
готова к работе.
1
2
Poznámka
Priprava popečenih sendvičev
Чтобы разогреть бутербродницу, вставьте вилку в розетку электросети.
»» Загорится красный индикатор.
Napomena
Slovensky
Păstraţi aparatul în poziţie verticală sau orizontală.
Снимите с прибора все наклейки и очистите его мягкой тканью.
1 Pre prve upotrebe
Протрите наружную поверхность кофеварки влажной тканью.
2 Uporaba aparata
Приготовление горячих бутербродов
2
3
Дайте прибору полностью остыть в открытом положении.
4 Хранение
2 Использование прибора
1
Выключите прибор и отключите его от электросети.
Înfăşuraţi cablul în jurul suportului de depozitare a cablului.
•• При первом включении прибора может появиться небольшое количество дыма.
Przetrzyj płytki opiekające wilgotną, miękką szmatką lub gąbką (patrz rozdział
„Czyszczenie”).
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego, aby nagrzać opiekacz
do kanapek.
»» Zaświeci się czerwona lampka.
5
Примечание
2 Korzystanie z urządzenia
1
Не используйте металлические, острые или абразивные кухонные приспособления.
Înainte de a curăţa plitele, îndepărtaţi uleiul în exces cu o bucată de hârtie de bucătărie.
1 Перед первым использованием
Usuń wszystkie nalepki i przetrzyj obudowę opiekacza wilgotną szmatką.
Przygotowywanie zapiekanych kanapek
Lăsaţi aparatul să se răcească bine în poziţia deschis.
Русский
1 Przed pierwszym użyciem
Uwaga
Opriţi şi scoateţi aparatul din priză.
4Depozitare
Glabājiet ierīci vertikālā vai horizontālā stāvoklī.
Polski
Deconectaţi aparatul.
3 Curăţarea
Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
Ļaujiet ierīcei kārtīgi atdzist, atstājot to atvērtu.
Când sandvişurile sunt gata, scoateţi-le cu grijă.
• Puteţi utiliza ustensile din lemn sau din plastic pentru a vă ajuta. Nu utilizaţi
ustensile metalice, ascuţite sau abrazive.
Srpski
•• Pri prvoj upotrebi aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima.
1
2
3
4
Deschideţi aparatul de preparat sandvişuri.
Aşezaţi o felie de pâine pe plita de jos, adăugaţi umplutură şi apoi aşezaţi încă o felie de
pâine peste umplutură.
• Puteţi unge uşor exteriorul şi centrul pâinii pentru a avea o culoare maro-aurie.
• Umplutura trebuie distribuită uniform în centrul feliei de pâine.
• Lăsaţi puţin spaţiu de la marginile feliei de pâine.
Pentru a închide aparatul pentru sandvişuri, ţineţi mânerul şi închideţi capacul încet până
când se blochează.
Noņemiet visas uzlīmes un noslaukiet sviestmaižu tosteru ar mitru drānu.
2 Ierīces izmantošana
•• Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, так как они могут
повредить антипригарное покрытие пластин.
•• Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под
струей воды.
Notă
2 Utilizarea aparatului
Prietaisą laikykite vertikaliai arba horizontaliai.
Примечание
Română
4Laikymas
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą.
3 Очистка
1
Išjunkite aparatą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
Prietaisą palikite atidarytą, kad atvėstų.
Dodatki między kromkami powinny być równomiernie rozłożone na środku
kanapki.
Dodatki w kanapce nie powinny dochodzić do brzegów.
Kabel navijte na pripomoček za shranjevanje kabla.
Aparat lahko shranite v navpični ali vodoravni legi.
Примітка
•• Ніколи не використовуйте їдкі абразивні засоби та матеріали для чищення, оскільки вони
можуть пошкодити антипригарне покриття пластин.
•• Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.
1
2
3
4
Не використовуйте металеве, гостре чи абразивне приладдя.
5
Щоб видалити залишки продуктів, що прилипли до пластин (наприклад,
затверділий сир), використовуйте дерев’яну чи пластмасову лопатку.
6
7
Почистіть пластини м’якою вологою ганчіркою чи губкою.
Вимкніть пристрій та від’єднайте його від електромережі.
Дайте бутербродниці охолонути у відкритому положенні.
Перед тим, як чистити пластини, спочатку витріть із них залишок масла паперовим
рушником.
Почистіть прилад ззовні вологою тканиною.
4 Зберігання
1
2
Намотайте шнур живлення на пристосування для шнура.
Зберігайте пристрій у вертикальному чи горизонтальному положенні.