FC6141
User manual
1
FC6141
ENGLISH 6
ČEŠTINA 12
DEUTSCH 18
ESPAÑOL 25
FRANÇAIS 32
HRVATSKI 39
MAGYAR 45
ITALIANO 52
ҚАЗАҚША 59
NEDERLANDS 66
POLSKI 73
PORTUGUÊS 80
ROMÂNĂ 87
РУССКИЙ 94
SLOVENSKY 101
SLOVENŠČINA 108
TÜRKÇE 114
УКРАЇНСЬКА 120
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1 Detachable nozzle
2 Nozzle release button 
3 Dust compartment
4 Dust compartment release button
5 Power light
6 On/off slide with 1 speed
7 Exhaust air openings
8 Filter unit
Outer filter
Inner filter with filter holder
9 Long crevice tool
10 Large brush tool
11 Crevice tool
12 Brush tool
13 Car cord with car plug
14 Storage bag
15Hose
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid. Never vacuum up
flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.
-- Never immerse the vacuum cleaner in water or any other liquid.
ENGLISH
7
Warning
-- Do not use the vacuum cleaner if it is damaged.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or
maintaining the appliance.
-----
Caution
Always switch off the vacuum cleaner after use.
Never block the exhaust air openings during vacuuming.
Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
Noise level: Lc = 81 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Using the appliance
1Push the on/off slide forwards to switch on the appliance (Fig. 2).
2Push the on/off slide backwards to switch off the appliance (Fig. 3).
Accessories
The appliance comes with the following accessories:
-- a small and large brush tool to clean delicate surfaces;
-- a long and short crevice tool to vacuum corners or narrow gaps;
-- a car cord with car plug for unlimited runtime;
-- a hose for extended reach;
-- a storage bag to store the appliance in your car.
1Take the accessory you want to use and attach the accessory to
the nozzle of the appliance (Fig. 4).
8
ENGLISH
Hose
This appliance comes with a hose and tube for extended reach during
vacuum cleaning.
1Insert the appliance end of the hose into the nozzle of the
appliance (Fig. 5).
2Attach the brush tool or the crevice tool to the attachment end of
the hose for extended reach during vacuum cleaning (Fig. 6).
Cleaning
Never immerse the vacuum cleaner in water or any other liquid.
1Clean the outside of the appliance with a damp cloth.
Emptying and cleaning the dust compartment
Make sure you empty and clean the dust compartment regularly.
Quick cleaning
To empty the dust compartment quickly:
1Press the nozzle release button (1) and take the detachable nozzle
off the appliance (2). Then shake the contents of the dust
compartment out into a dustbin (Fig. 7).
Thorough cleaning
1Hold the appliance over a dustbin, press the dust compartment
release button (1) and remove the dust compartment (2) (Fig. 8).
2Remove the filter unit from the dust compartment and empty the
dust compartment by shaking it with your free hand (Fig. 9).
3If necessary, clean the dust compartment with a damp cloth and
clean the filter unit (see section ‘Cleaning the filter unit’).
4To reattach the dust compartment, align the slot on the dust
compartment with the projection on the appliance. First attach the
bottom of the dust compartment (1). Then push the top of the dust
compartment towards the appliance (2) until it locks into place
(‘click’) (Fig. 10).
ENGLISH
9
Cleaning the filter unit
Make sure you clean the filter unit regularly.
1Turn the outer filter anticlockwise (1) and remove it from the filter
holder (2) (Fig. 11).
Leave the inner filter attached to the filter holder.
2Clean the inner filter and the outer filter with a brush or with a
normal vacuum cleaner if they are very dirty.
Note: If necessary , you can clean the inner filter and the outer filter in cold
or lukewarm water. Dry the inner and outer filter thoroughly before you use
the filter unit again.
3Place the outer filter back onto the filter holder (1) and turn it
clockwise to attach it (2). Put the filter unit back into the dust
compartment.  (Fig. 12)
Storage
1You can store the vacuum cleaner and the accessories in the
storage bag.  (Fig. 13)
Replacement
We advise you to replace the inner filter after a prolonged period of use
or if you can no longer clean it properly.
Replacing the inner filter
1Remove the filter unit from the dust compartment. Turn the outer
filter anticlockwise (1) and remove it from the filter holder
(2).  (Fig. 14)
2Gently turn the inner filter anticlockwise (1) and remove it from
the filter holder (2). Place a new inner filter on the filter holder (1)
and turn it clockwise to attach it (2).  (Fig. 15)
3Push the tip of the inner filter inwards. Place the outer filter on the
filter holder (1) and turn it clockwise to attach it (2).  (Fig. 16)
4Put the filter unit back into the dust compartment (Fig. 17).
10
ENGLISH
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts (such as filters and additional nozzles),
visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country
(see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 18).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem
Solution
The appliance does
not work.
Check the capacity of the car battery and check
the car cord connection.
If the appliance still does not work, take the
appliance to your dealer or a service centre
authorised by Philips for examination.
The vacuum
cleaner does not
vacuum properly.
The dust compartment may not be attached
properly to the appliance. Attach the dust
compartment properly to the appliance.
ENGLISH 11
Problem
Solution
The dust compartment may be full. Empty the
dust compartment.
The filter unit may be clogged. Clean the inner
filter and the outer filter (see chapter ‘Cleaning’).
Dust escapes from The dust compartment may be full. Empty the
the vacuum cleaner. dust compartment.
The dust compartment may not be attached
properly to the appliance. Attach the dust
compartment properly to the appliance.
Perhaps the filter unit is not placed properly in
the dust compartment. Place the filter unit
properly in the dust compartment.
The vacuum
cleaner does not
work properly
when the hose, the
brush tool or the
crevice tool is
attached.
Check if the hose, the brush head or the crevice
tool is blocked. If this is the case, remove the
obstruction.
The dust compartment may be full. Empty the
dust compartment.
The filter unit may be clogged. Clean the inner
filter and the outer filter (see chapter ‘Cleaning’).
12
ČEŠTINA
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte
svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Všeobecný popis (Obr. 1)
1 Odnímatelná hubice
2 Tlačítko pro uvolnění hubice 3 Prachová komora
4 Tlačítko pro otevření prachové komory
5 Kontrolka POWER (zapnutí/vypnutí)
6 Vypínač s jednou rychlostí
7 Výstupní otvory vzduchu
8 Jednotka filtru
Vnější filtr
Vnitřní filtr s držákem filtru
9 Dlouhá štěrbinová hubice
10 Velká kartáč
11 Nástavec pro štěrbiny
12 Kartáč
13 Kabel se zástrčkou do automobilu
14 Úložné pouzdro
15Hadice
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Nikdy nevysávejte vodu nebo jinou tekutinu. Také nikdy nevysávejte
hořlavé látky nebo popel, pokud není zcela vychladlý.
-- Nikdy neponořujte vysavač do vody nebo do jiné tekutiny.
ČEŠTINA 13
Varování
-- Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí
mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem
rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
-- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od
síťové zásuvky.
-----
Upozornění
Po použití vysavač vždy vypněte.
Nikdy neblokujte výstupní otvory vzduchu během vysávání.
Vysavač používejte vždy s nasazenou jednotkou filtru.
Hladina hluku: Lc = 81 dB (A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
Použití přístroje
1Zapněte přístroj posunutím vypínače směrem dopředu (Obr. 2).
2Vypněte přístroj posunutím vypínače směrem dozadu (Obr. 3).
Příslušenství
S přístrojem je dodáváno následující příslušenství:
-- malý a velký kartáč pro čištění jemných povrchů
-- dlouhý a krátký štěrbinový nástavec pro vysávání rohů a úzkých mezer
-- kabel se zástrčkou do automobilu pro neomezený provoz
-- hadice pro zvýšený dosah
-- úložné pouzdro pro uskladnění přístroje ve vozu.
1Uchopte příslušenství, které chcete použít, a upevněte ho na hubici
přístroje (Obr. 4).
14
ČEŠTINA
Hadice
Tento přístroj je dodáván s hadicí a trubicí pro zvýšení dosahu během vysávání.
1Zasuňte konec hadice do hubice přístroje (Obr. 5).
2Pro zvýšení dosahu během vysávání připojte kartáčový nástavec
nebo nástavec pro štěrbiny ke konci hadice pro připojení
k nástavci (Obr. 6).
Čištění
Nikdy neponořujte vysavač do vody nebo do jiné tekutiny.
1Vnější povrch přístroje čistěte navlhčeným hadříkem.
Vyprazdňování a čištění prachové komory
Prachovou komoru vyprazdňujte a čistěte pravidelně.
Rychlé čištění
Rychlé vyprázdnění prachové komory:
1Stiskněte tlačítko pro uvolnění hubice (1) a odnímatelnou hubici
vyjměte z přístroje (2).Vysypte obsah prachové komory do
odpadkového koše (Obr. 7).
Důkladné čištění
1Držte přístroj nad odpadkovým košem, stiskněte tlačítko pro
otevření prachové komory (1) a vyjměte prachovou
komoru (2) (Obr. 8).
2Z prachové komory vyjměte jednotku filtru a třepáním vyprázdněte
prachovou komoru (Obr. 9).
3V případě potřeby vyčistěte prachovou komoru navlhčeným hadříkem
a vyčistěte jednotku filtru (viz část „Čištění jednotky filtru“).
4Znovu připevněte prachovou komoru tak, že přiložíte otvor na
komoře k výstupku na přístroji. Nejprve připevněte spodní část
prachové komory (1). Pak zatlačte její horní část směrem k přístroji (2),
dokud nezapadne na místo (ozve se „klapnutí“) (Obr. 10).
ČEŠTINA 15
Čištění jednotky filtru
Jednotku filtru čistěte pravidelně.
1Vnějším filtrem otočte proti směru hodinových ručiček (1) a
vyjměte jej z držáku (2) (Obr. 11).
Vnitřní filtr nechte připevněný k držáku.
2Vnitřní i vnější filtr vyčistěte kartáčkem nebo, pokud je značně
znečištěný, pomocí běžného vysavače.
Poznámka:V případě potřeby lze vnitřní i vnější filtr vyčistit studenou nebo
vlažnou vodou. Před dalším použitím jednotky filtru vnitřní i vnější filtr
důkladně vysušte.
3Vložte vnější filtr zpět do držáku (1) a otáčením ve směru
hodinových ručiček jej připevněte (2).Vložte jednotku filtru zpět do
prachové komory. (Obr. 12)
Skladování
1Vysavač a příslušenství můžete skladovat v úložném vaku. (Obr. 13)
Výměna
Vnitřní filtr doporučujeme vyměnit po delším používání, nebo pokud ho
již nelze řádně vyčistit.
Výměna vnitřního filtru
1Vyjměte filtr z prachové komory.Vnějším filtrem otočte proti
směru hodinových ručiček (1) a vyjměte jej z držáku (2). (Obr. 14)
2Vnitřním filtrem jemně otočte proti směru hodinových ručiček (1)
a vyjměte jej z držáku (2). Nový vnitřní filtr vložte do držáku (1) a
otáčením ve směru hodinových ručiček jej připevněte (2). (Obr. 15)
3Špičku vnitřního filtru zatlačte směrem dovnitř.Vnější filtr vložte do
držáku (1) a otáčením ve směru hodinových ručiček jej
připevněte (2). (Obr. 16)
4Vložte jednotku filtru zpět do prachové komory (Obr. 17).
16
ČEŠTINA
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly (jako filtry nebo další
hubice), navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se
obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko
péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace
naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
Životní prostředí
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím
chránit životní prostředí (Obr. 18).
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/
support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete
u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle
následujících informací, navštivte webové stránky www.philips.com/
support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo
kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Problém
Řešení
Přístroj nefunguje.
Zkontrolujte kapacitu baterie vozu a také
připojení kabelu.
Pokud ani pak přístroj nepracuje, vezměte přístroj
ke kontrole k prodejci nebo servisnímu středisku
autorizovanému společností Philips.
Vysavač řádně
nevysává.
Je možné, že prachová komora není řádně
připevněna k přístroji. Prachovou komoru správně
připojte k přístroji.
ČEŠTINA 17
Problém
Řešení
Prachová komora může být plná. Vyprázdněte ji.
Jednotka filtru může být ucpaná. Vyčistěte vnitřní i
vnější filtr (viz kapitola „Čištění“).
Z vysavače uniká
prach.
Prachová komora může být plná. Vyprázdněte ji.
Je možné, že prachová komora není řádně
připevněna k přístroji. Prachovou komoru správně
připojte k přístroji.
Je možné, že jednotka filtru není řádně umístěna
v prachové komoře. Řádně umístěte jednotku
filtru do prachové komory.
Vysavač nefunguje
správně, pokud je
připojena hadice,
kartáčový nástavec
nebo nástavec pro
štěrbiny.
Zkontrolujte, zda nejsou hadice, kartáčový
nástavec nebo nástavec pro štěrbiny blokovány.
Pokud ano, odstraňte překážku.
Prachová komora může být plná. Vyprázdněte ji.
Jednotka filtru může být ucpaná. Vyčistěte vnitřní i
vnější filtr (viz kapitola „Čištění“).
18
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können,
registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1 Abnehmbare Düse
2 Entriegelungstaste der Düse 
3Staubkammer
4 Entriegelungstaste für Staubkammer
5Betriebsanzeige
6 Ein-/Ausschalter mit einer Geschwindigkeit
7Abluftöffnungen
8Filtereinheit
Staubbeutelhalter
Staubbeutel mit Filterhalter
9 Lange Fugendüse
10 Großer Bürstenaufsatz
11Fugendüse
12Bürstenaufsatz
13 Autokabel mit Autoadapter
14Aufbewahrungstasche
15Schlauch
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser oder andere
Flüssigkeiten auf. Saugen Sie auch keine leicht entzündbaren
Substanzen auf, und saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig
ausgekühlt ist.
-- Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
DEUTSCH 19
Warnhinweis
-- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn Beschädigungen daran
erkennbar sind.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des
Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus
der Buchse gezogen werden.
Achtung
-- Schalten Sie den Staubsauger nach jedem Gebrauch wieder aus.
-- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die
Abluftöffnungen.
-- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich mit aufgesetzter
Filtereinheit.
-- Geräuschpegel: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Das Gerät benutzen
1Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorn, um das Gerät
einzuschalten (Abb. 2).
2Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zurück, um das Gerät
auszuschalten (Abb. 3).
20
DEUTSCH
Zubehör
Die folgenden Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:
-- ein kleiner und ein großer Bürstenaufsatz zum Reinigen empfindlicher
Oberflächen;
-- eine lange und eine kurze Fugendüse zum Saugen in Ecken und engen
Zwischenräumen;
-- ein Autokabel mit einem Autoadapter für unbegrenzte Laufzeit;
-- ein Schlauch für eine größere Reichweite;
-- eine Aufbewahrungstasche zum Verstauen des Geräts in Ihrem Auto.
1Nehmen Sie das Zubehörteil, das Sie verwenden möchten,
und bringen Sie es an der Düse des Geräts an (Abb. 4).
Schlauch
Dieses Gerät wird mit einem Schlauch und einem Rohr geliefert,
damit Sie beim Staubsaugen eine größere Reichweite haben.
1Setzen Sie das geräteseitige Schlauchende in die
Gerätedüse (Abb. 5).
2Befestigen Sie den Bürstenaufsatz oder die Fugendüse am anderen
Schlauchende, damit Sie beim Staubsaugen eine größere Reichweite
haben (Abb. 6).
Pflege
Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
1Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Tuch.
Die Staubkammer leeren und reinigen
Die Staubkammer muss regelmäßig entleert und gereinigt werden.
Schnellreinigung
Zum schnellen Entleeren der Staubkammer:
1Drücken Sie die Entriegelungstaste der Düse (1), und nehmen Sie
die Düse vom Gerät (2) ab. Schütteln Sie dann den Inhalt der
Staubkammer über einem Mülleimer aus (Abb. 7).
DEUTSCH 21
Gründliche Reinigung
1Halten Sie das Gerät über einen Mülleimer, drücken Sie auf die
Entriegelungstaste der Staubkammer (1) und entfernen Sie die
Staubkammer (2) (Abb. 8).
2Nehmen Sie die Filtereinheit von der Staubkammer ab,
und entleeren Sie die Staubkammer, indem Sie sie mit Ihrer freien
Hand schütteln (Abb. 9).
3Reinigen Sie die Staubkammer bei Bedarf mit einem feuchten Tuch,
und reinigen Sie die Filtereinheit (siehe Abschnitt “Die Filtereinheit
reinigen”).
4Um die Staubkammer wieder einzusetzen, richten Sie den Schlitz an
der Staubkammer am Vorsprung des Geräts aus. Bringen Sie zuerst
das Unterteil der Staubkammer an (1), und lassen Sie dann das
Oberteil der Staubkammer unter leichtem Druck hörbar im Gerät
einrasten (2) (Abb. 10).
Die Filtereinheit reinigen
Reinigen Sie die Filtereinheit regelmäßig.
1Drehen Sie den Staubbeutelhalter entgegen dem Uhrzeigersinn (1)
und nehmen Sie ihn vom Filterhalter ab (2) (Abb. 11).
Nehmen Sie den Staubbeutel nicht vom Filterhalter ab.
2Bei starker Verschmutzung können Sie Staubbeutelhalter und Staubbeutel
mit einer Bürste oder einem normalen Staubsauger reinigen.
Hinweis: Falls erforderlich , können Sie Staubbeutelhalter und Staubbeutel
auch mit kaltem oder lauwarmem Wasser reinigen.Trocknen Sie
Staubbeutelhalter und Staubbeutel vor der nächsten Benutzung gründlich.
3Setzen Sie den Staubbeutelhalter wieder in den Filterhalter (1)
und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest (2). Setzen Sie die
Filtereinheit wieder in die Staubkammer ein.  (Abb. 12)
22
DEUTSCH
Aufbewahrung
1Sie können den Staubsauger und das Zubehör in der
Aufbewahrungstasche verstauen.  (Abb. 13)
Ersatz
Wir empfehlen, den Staubbeutel nach längerem Gebrauch auszuwechseln,
oder wenn er sich nicht mehr ordentlich reinigen lässt.
Den Staubbeutel austauschen
1Nehmen Sie die Filtereinheit aus der Staubkammer. Drehen Sie den
Staubbeutelhalter gegen den Uhrzeigersinn (1), und nehmen Sie ihn
vom Filterhalter ab (2).  (Abb. 14)
2Drehen Sie den Staubbeutel vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (1),
und nehmen Sie ihn vom Filterhalter ab (2). Setzen Sie den neuen
Staubbeutel in den Filterhalter (1) und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn fest (2).  (Abb. 15)
3Drücken Sie die Spitze des Staubbeutels nach innen. Legen Sie den
Staubbeutelhalter auf den Filterhalter (1), und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn fest (2).  (Abb. 16)
4Setzen Sie die Filtereinheit wieder in die Staubkammer (Abb. 17).
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen (wie Filter und zusätzliche
Düsen), gehen Sie auf www.shop.philips.com/service oder zu Ihrem
Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen
Garantieschrift).
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 18).
DEUTSCH 23
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit
Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere
Website unter: www.philips.com/support für eine Liste mit häufig
gestellten Fragen, oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.
Problem
Lösung
Das Gerät
Prüfen Sie die Kapazität der Autobatterie und die
funktioniert nicht. Autokabelverbindung.
Wenn das Gerät anschließend immer noch nicht
funktioniert, bringen Sie es zur Überprüfung zu
Ihrem Händler oder einem Philips Service-Center.
Das Gerät saugt Die Staubkammer wurde ggf. nicht richtig in den
nicht einwandfrei. Staubsauger eingesetzt. Setzen Sie die Staubkammer
ordentlich in das Gerät ein.
Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die
Staubkammer.
Unter Umständen ist die Filtereinheit verstopft.
Reinigen Sie den Staubbeutel und den
Staubbeutelhalter (siehe Kapitel “Reinigung”).
Staub entweicht
aus dem Gerät.
Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die
Staubkammer.
Die Staubkammer wurde ggf. nicht ordentlich in
den Staubsauger eingesetzt. Setzen Sie die
Staubkammer richtig in das Gerät ein.
24
DEUTSCH
Problem
Lösung
Möglicherweise wurde die Filtereinheit nicht
ordentlich in die Staubkammer eingesetzt. Setzen
Sie die Filtereinheit richtig in die Staubkammer ein.
Der Staubsauger
funktioniert nicht
einwandfrei,
wenn der
Schlauch, der
Bürstenaufsatz
oder die
Fugendüse am
Gerät angebracht
sind.
Prüfen Sie, ob der Schlauch, der Bürstenaufsatz
oder die Fugendüse verstopft sind, und beseitigen
Sie ggf. das Hindernis.
Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die
Staubkammer.
Unter Umständen ist die Filtereinheit verstopft.
Reinigen Sie den Staubbeutel und den
Staubbeutelhalter (siehe Kapitel “Reinigung”).
ESPAÑOL 25
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece,
registre su producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
1 Boquilla desmontable
2 Botón de liberación de la boquilla 
3 Compartimento para el polvo
4 Botón de liberación del compartimento para el polvo
5 Piloto de encendido
6 Botón de encendido/apagado con 1 velocidad
7 Aberturas de salida de aire
8 Unidad de filtrado
Filtro exterior
Filtro interior con portafiltro
9 Boquilla estrecha larga
10 Cepillo grande
11 Boquilla estrecha
12 Cepillo pequeño
13 Cable con clavija para coche
14Bolsa
15Manguera
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca
sustancias inflamables ni cenizas hasta que éstas estén frías.
-- No sumerja nunca el aspirador en agua u otros líquidos.
26
ESPAÑOL
Advertencia
-- No utilice el aspirador si está dañado.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que
sean supervisados.
-- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
-----
Precaución
Apague siempre el aspirador después de usarlo.
No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
Utilice siempre el aspirador con la unidad de filtrado puesta.
Nivel de ruido: Lc = 81 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Uso del aparato
1Deslice el botón de encendido/apagado hacia delante para
encender el aparato (fig. 2).
2Deslice el botón de encendido/apagado hacia atrás para apagar el
aparato (fig. 3).
ESPAÑOL 27
Accesorios
El aparato incluye los siguientes accesorios:
-- un cepillo grande y pequeño para limpiar las superficies delicadas;
-- una boquilla estrecha larga y corta para aspirar las esquinas o
rincones estrechos;
-- un cable con clavija para coche con un tiempo de funcionamiento
ilimitado;
-- una manguera para un mayor alcance;
-- una bolsa de almacenamiento para almacenar el aparato en el coche.
1Coja el accesorio que desee utilizar y colóquelo en la boquilla del
aparato (fig. 4).
Manguera
Este aparato incluye una manguera y un tubo para conseguir mayor
alcance mientras aspira.
1Introduzca el extremo de la manguera para conectar al aparato en
la boquilla del aparato (fig. 5).
2Coloque el cepillo o la boquilla estrecha en el extremo de la
manguera para conectar el aparato, para conseguir mayor alcance
mientras aspira (fig. 6).
Limpieza
No sumerja nunca el aspirador en agua u otros líquidos.
1Limpie la parte exterior con un paño húmedo.
Vaciado y limpieza del compartimento para el polvo
Asegúrese de vaciar y limpiar el compartimento para el polvo con
regularidad.
Limpieza rápida
Para vaciar rápidamente el compartimento para el polvo:
1Pulse el botón de liberación de la boquilla (1) y quite la boquilla
desmontable del aparato (2). A continuación, vacíe el contenido del
compartimento para el polvo en el cubo de la basura (fig. 7).
28
ESPAÑOL
Limpieza a fondo
1Sostenga el aparato sobre el cubo de la basura, presione el botón
de liberación del compartimento para el polvo (1) y
quítelo (2) (fig. 8).
2Saque la unidad de filtrado del compartimento para el polvo y vacíe el
compartimento para el polvo sacudiéndolo con su otra mano (fig. 9).
3Si es necesario, limpie el compartimento para el polvo con un paño
húmedo y limpie la unidad de filtrado (consulte la sección “Limpieza
de la unidad de filtrado”).
4Vuelva a colocar el compartimento para el polvo alineando la
ranura del compartimento con el saliente del aparato.
Primero acople la parte inferior del compartimento para el
polvo (1). Luego empuje la parte superior hacia el aparato (2)
hasta que encaje en su sitio (“clic”) (fig. 10).
Limpieza de la unidad de filtrado
Asegúrese de limpiar la unidad de filtrado con regularidad.
1Gire el filtro exterior en sentido contrario al de las agujas del
reloj (1) y quítelo del portafiltro (2) (fig. 11).
Deje el filtro interior colocado en el portafiltro.
2Limpie el filtro interior y el filtro exterior con un cepillo, o con un
aspirador normal si estuviera muy sucio.
Nota: Si es necesario , puede lavar el filtro interior y el filtro exterior con agua
fría o tibia. Seque bien el filtro interior y el exterior antes de volver a utilizar
la unidad de filtrado.
3Vuelva a colocar el filtro exterior en el portafiltro (1) y gírelo en el
sentido de las agujas del reloj para fijarlo (2).Vuelva a colocar la
unidad de filtrado en el compartimento para el polvo.  (fig. 12)
Almacenamiento
1Puede guardar el aspirador y los accesorios en la funda.  (fig. 13)
ESPAÑOL 29
Sustitución
Le aconsejamos que sustituya el filtro interior después de un periodo
prolongado de uso, o si ya no puede limpiarlo bien.
Sustitución del filtro interior
1Saque la unidad de filtrado del compartimento para el polvo.
Gire el filtro exterior en sentido contrario al de las agujas del
reloj (1) y quítelo del portafiltro (2).  (fig. 14)
2Gire suavemente el filtro interior en sentido contrario al de las
agujas del reloj (1) y quítelo del portafiltro (2). Coloque un filtro
interior nuevo en el portafiltro (1) y gírelo en el sentido de las
agujas del reloj para fijarlo (2).  (fig. 15)
3Empuje el extremo del filtro interior hacia dentro. Coloque el filtro
exterior en el portafiltro (1) y gírelo en el sentido de las agujas del
reloj para fijarlo (2).  (fig. 16)
4Vuelva a colocar la unidad de filtrado en el compartimento para el
polvo (fig. 17).
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto (como filtros y cepillos
adicionales), visite www.shop.philips.com/service o acuda a su
distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto
de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 18).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
30
ESPAÑOL
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden
surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente
información, visite www.philips.com/support para consultar una lista
de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente en su país.
Problema
Solución
El aparato no
funciona.
Compruebe la capacidad de la batería del coche y la
conexión del cable para coche.
Si el aparato sigue sin funcionar, llévelo a su
distribuidor o a un centro de servicio autorizado de
Philips para su revisión.
El aspirador no
aspira bien.
Puede que el compartimento para el polvo no esté
bien colocado en el aparato. Coloque correctamente
el compartimento para el polvo en el aparato.
Puede que el compartimento para el polvo esté
lleno. Vacíelo.
Puede que la unidad de filtrado esté obstruida.
Limpie el filtro interior y el filtro exterior
(consulte el capítulo “Limpieza”).
Sale polvo del
aspirador.
Puede que el compartimento para el polvo esté
lleno. Vacíelo.
Puede que el compartimento para el polvo no esté
bien colocado en el aparato. Coloque correctamente
el compartimento para el polvo en el aparato.
Es posible que la unidad de filtrado no esté
colocada correctamente en el compartimento para
el polvo. Coloque correctamente la unidad de
filtrado en el compartimento para el polvo.
ESPAÑOL 31
Problema
Solución
El aspirador no
funciona
correctamente
cuando están
conectados la
manguera, el
cepillo o la
boquilla
estrecha.
Compruebe que la manguera, el cabezal del cepillo
o la boquilla estrecha no estén obstruidos. Si lo
estuvieran, elimine la obstrucción.
Puede que el compartimento para el polvo esté
lleno. Vacíelo.
Puede que la unidad de filtrado esté obstruida.
Limpie el filtro interior y el filtro exterior
(consulte el capítulo “Limpieza”).
32
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit
sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
1 Embout amovible
2 Bouton de déverrouillage de l’embout 
3 Compartiment à poussière
4 Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
5 Témoin lumineux de marche
6 Bouton coulissant marche/arrêt avec 1 vitesse
7 Orifices d’évacuation
8 Ensemble filtre
Filtre extérieur
Filtre intérieur avec porte-filtre
9 Long suceur plat
10 Grande brosse
11 Suceur plat
12Brosse
13 Cordon pour voiture avec fiche pour allume-cigare
14 Trousse de rangement
15Flexible
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de
cendres encore chaudes.
-- Ne plongez jamais l’aspirateur dans l’eau ou dans tout autre liquide.
FRANÇAIS 33
Avertissement
-- N’utilisez pas l’aspirateur s’il est endommagé.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus,
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des
enfants sans surveillance.
-- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien
de l’appareil.
-----
Attention
Arrêtez toujours l’aspirateur après utilisation.
Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
Niveau sonore : Lc = 81 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Utilisation de l’appareil
1Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’avant pour mettre
l’appareil en marche (fig. 2).
2Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’arrière pour arrêter
l’appareil (fig. 3).
34
FRANÇAIS
Accessoires
L’appareil est livré avec les accessoires suivants :
-- une petite et une grande brosse pour nettoyer les surfaces délicates ;
-- un long et un court suceur plat pour aspirer dans les coins et les
zones étroites ;
-- un cordon pour voiture avec fiche pour allume-cigare pour une
autonomie illimitée ;
-- un flexible pour une plus grande maniabilité ;
-- une trousse de rangement pour ranger l’appareil dans votre voiture.
1Choisissez l’accessoire dont vous avez besoin et fixez-le sur
l’aspirateur (fig. 4).
Flexible
Cet appareil est livré avec un flexible et un tube pour une plus grande
maniabilité en cours d’utilisation.
1Insérez l’extrémité du flexible adéquate dans l’embout de
l’appareil (fig. 5).
2Fixez la brosse ou le suceur plat sur l’autre extrémité du flexible
afin de bénéficier d’une plus grande maniabilité en cours
d’utilisation (fig. 6).
Nettoyage
Ne plongez jamais l’aspirateur dans l’eau ou dans tout autre liquide.
1Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
Vidage et nettoyage du compartiment à poussière
Veillez à vider et à nettoyer le compartiment à poussière régulièrement.
Nettoyage rapide
Pour vider rapidement le compartiment à poussière :
1Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez l’embout
amovible de l’appareil (2). Ensuite, secouez le compartiment à
poussière au-dessus d’une poubelle (fig. 7).
FRANÇAIS 35
Nettoyage en profondeur
1Tenez l’appareil au-dessus d’une poubelle, appuyez sur le bouton de
déverrouillage du compartiment à poussière (1), puis retirez le
compartiment à poussière (2) (fig. 8).
2Retirez l’ensemble filtre du compartiment à poussière et videz le
compartiment à poussière en le secouant avec votre main
libre (fig. 9).
3Si nécessaire, nettoyez le compartiment à poussière à l’aide d’un
chiffon humide et nettoyez l’ensemble filtre (voir la section
« Nettoyage de l’ensemble filtre »).
4Pour remettre en place le compartiment à poussière, alignez la
rainure du compartiment à poussière avec la projection de
l’appareil. Commencez par fixer le bas du compartiment à
poussière (1), puis poussez sa partie supérieure vers l’appareil (2)
jusqu’à ce qu’il s’enclenche (clic) (fig. 10).
Nettoyage de l’ensemble filtre
Veillez à nettoyer l’ensemble filtre régulièrement.
1Tournez le filtre extérieur dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre (1), puis retirez-le du porte-filtre (2) (fig. 11).
Laissez le filtre intérieur dans le porte-filtre.
2Nettoyez les filtres intérieur et extérieur à l’aide d’une brosse ou
en utilisant l’aspirateur s’ils sont très sales.
Remarque : Si nécessaire , vous pouvez nettoyer les filtres intérieur et
extérieur à l’eau froide ou tiède. Séchez-les soigneusement avant de les
replacer dans l’ensemble filtre.
3Placez le filtre extérieur dans le porte-filtre (1), puis tournez dans
le sens des aiguilles d’une montre pour le fixer (2). Replacez
l’ensemble filtre dans le compartiment à poussière.  (fig. 12)
36
FRANÇAIS
Rangement
1L’aspirateur et les accessoires peuvent être rangés dans la trousse
de rangement.  (fig. 13)
Remplacement
Nous vous conseillons de remplacer le filtre intérieur après une période
d’inutilisation prolongée ou si vous ne parvenez plus à le nettoyer correctement.
Remplacement du filtre intérieur
1Retirez l’ensemble filtre du compartiment à poussière.
Tournez le filtre extérieur dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre (1), puis retirez-le du porte-filtre (2).  (fig. 14)
2Tournez délicatement le filtre intérieur dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (1), puis retirez-le du porte-filtre (2).
Placez un nouveau filtre intérieur dans le porte-filtre (1), puis tournezle dans le sens des aiguilles d’une montre pour le fixer (2).  (fig. 15)
3Poussez le bout du filtre vers l’intérieur. Replacez le filtre extérieur
dans le porte-filtre (1), puis tournez-le dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le fixer (2).  (fig. 16)
4Replacez l’ensemble filtre dans le compartiment à
poussière (fig. 17).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange (par ex. des filtres et
des embouts supplémentaires), visitez le site Web www.shop.philips.com/
service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez
également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le
dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
FRANÇAIS 37
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 18).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème à l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur
www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment
posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Problème
Solution
L’appareil ne
fonctionne pas.
Vérifiez le niveau de charge de la batterie de
voiture ainsi que la connexion du cordon
allume-cigare.
Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le
à votre revendeur ou à un
Centre Service Agréé Philips pour vérification.
L’appareil n’aspire
pas bien.
Le compartiment à poussière est peut-être mal
fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
Le compartiment à poussière est peut-être
rempli. Videz-le.
L’ensemble filtre est peut-être colmaté.
Nettoyez les filtres intérieur et extérieur
(voir rubrique « Nettoyage »).
38
FRANÇAIS
Problème
Solution
De la poussière
s’échappe de
l’aspirateur.
Le compartiment à poussière est peut-être
rempli. Videz-le.
Le compartiment à poussière est peut-être mal
fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
L’ensemble filtre est peut-être mal positionné
dans le compartiment à poussière. Placez-le
correctement dans le compartiment à poussière.
Vérifiez si le flexible, la brosse ou le suceur plat
L’aspirateur ne
est bouché. Le cas échéant, nettoyez l’accessoire.
fonctionne pas
correctement avec
l’un des éléments
suivants : le flexible,
la brosse ou le
suceur plat.
Le compartiment à poussière est peut-être
rempli. Videz-le.
L’ensemble filtre est peut-être colmaté.
Nettoyez les filtres intérieur et extérieur
(voir rubrique « Nettoyage »).
HRVATSKI 39
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti
iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na:
www.philips.com/welcome.
Opći opis (Sl. 1)
1 Odvojiva usisna cijev
2 Gumb za otpuštanje usisne cijevi 
3 Spremnik za prašinu
4 Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu
5 Lampica napajanja
6 Klizni gumb za uključivanje/isključivanje s 1 brzinom
7 Otvori za zrak
8Filter
Vanjski filter
Unutarnji filter s držačem filtera
9 Dugački nastavak za uske površine
10 Velika četka
11 Nastavak za uske površine
12 Mala četka
13 Kabel s utikačem za korištenje u automobilu
14 Torbica za spremanje
15 Crijevo
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i
spremite ga za buduće potrebe.
Opasnost
-- Nikada ne usisavajte vodu ili neku drugu vrstu tekućine. Nikad ne
usisavajte zapaljive tvari i pepeo dok se ne ohlade.
-- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili neku drugu tekućinu.
40
HRVATSKI
Upozorenje
-- Usisavač nemojte koristiti ako je oštećen.
-- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili
da su primili upute vezane uz rukovanje aparatom na siguran način te
razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu
pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
-- Prije čišćenja ili održavanja aparata utikač se mora iskopčati iz utičnice.
-----
Oprez
Usisavač obavezno isključite nakon upotrebe.
Tijekom usisavanja nemojte blokirati otvore za izlaz zraka na usisavaču.
Usisavač obavezno koristite s pričvršćenom jedinicom filtera.
Razina buke: Lc = 81 dB (A)
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Uporaba aparata
1Klizni gumb za uključivanje/isključivanje gurnite prema naprijed
kako biste uključili aparat (Sl. 2).
2Klizni gumb za uključivanje/isključivanje gurnite prema natrag kako
biste isključili aparat (Sl. 3).
Dodatna oprema
Aparat se isporučuje sa sljedećim dodatnim priborom:
-- mala i velika četka za čišćenje osjetljivih površina;
-- dugački i kratki nastavak za usisavanje kutova i uskih površina;
-- kabel s utikačem za korištenje u automobilu koji omogućava
neograničeno vrijeme rada;
-- crijevo za veći doseg;
-- torba za spremanje aparata u automobilu.
1Nastavak koji želite koristiti pričvrstite na usisnu cijev aparata (Sl. 4).
HRVATSKI 41
Crijevo
Ovaj aparat isporučuje se s crijevom i cijevi za veći doseg tijekom
usisavanja.
1Kraj crijeva koji se pričvršćuje na aparat umetnite u mlaznicu
aparata (Sl. 5).
2Četku ili uski nastavak pričvrstite na kraj crijeva koji se pričvršćuje
na dodatke kako biste povećali domet tijekom usisavanja (Sl. 6).
Čišćenje
Nemojte uranjati usisavač u vodu ili neku drugu tekućinu.
1Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.
Pražnjenje i čišćenje spremnika za prašinu
Spremnik za prašinu mora se redovito prazniti i čistiti.
Brzo čišćenje
Za brzo pražnjenje spremnika za prašinu:
1Pritisnite gumb za otpuštanje usisne cijevi (1) i odvojite usisnu cijev
od aparata (2). Zatim sadržaj spremnika za prašinu istresite u koš za
otpatke (Sl. 7).
Temeljito čišćenje
1Držite aparat iznad kante za otpatke, pritisnite gumb za otpuštanje
spremnika za prašinu (1) i odvojite spremnik za prašinu (2) (Sl. 8).
2Izvadite jedinicu filtera iz spremnika za prašinu i ispraznite spremnik
za prašinu tako da ga protresete slobodnom rukom (Sl. 9).
3Ako je potrebno, spremnik za prašinu očistite vlažnom krpom i
očistite jedinicu filtera (pogledajte odjeljak “Čišćenje jedinice filtera”).
4Kako biste vratili spremnik za prašinu, utor na spremniku
poravnajte s izbočinom na aparatu. Najprije spojite donji dio
spremnika za prašinu (1). Zatim gornji dio spremnika za prašinu
gurajte prema aparatu (2) dok ne sjedne na mjesto (“klik”) (Sl. 10).
42
HRVATSKI
Čišćenje filtera
Jedinica filtera mora se redovito čistiti.
1Vanjski filter zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1)
i izvadite ga iz držača filtera (2) (Sl. 11).
Unutarnji filter ostavite pričvršćenim za držač filtera.
2Ako su jako zaprljani, unutarnji i vanjski filter očistite četkom ili
normalnim usisavačem.
Napomena: Ako je potrebno , unutarnji i vanjski filter možete očistiti u hladnoj ili toploj
vodi. Prije ponovnog korištenja jedinice filtera temeljito osušite unutarnji i vanjski filter.
3Vratite vanjski filter na držač filtera (1) i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili (2). Jedinicu filtera vratite u
odjeljak za prašinu.  (Sl. 12)
Spremanje
1Usisavač i nastavke možete spremiti u torbicu.  (Sl. 13)
Zamjena dijelova
Preporučujemo zamjenu unutarnjeg filtera nakon dugotrajnog korištenja
ili ako ga više ne možete dobro očistiti.
Zamjena unutarnjeg filtera
1Izvadite jedinicu filtera iz odjeljka za prašinu. Okrenite vanjski filter
u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (1) i izvadite ga iz
držača filtera (2).  (Sl. 14)
2Nježno okrenite unutarnji filter u smjeru suprotnom od smjera
kazaljke na satu (1) i izvadite ga iz držača filtera (2). Stavite novi
unutarnji filter u držač filtera (1) i okrenite ga u smjeru kazaljke na
satu kako biste ga pričvrstili (2).  (Sl. 15)
3Vrh unutarnjeg filtera gurnite prema unutra.Vanjski filter stavite u
držač filtera (1) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga
pričvrstili (2).  (Sl. 16)
4Jedinicu filtera vratite u spremnik za prašinu (Sl. 17).
HRVATSKI 43
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove (kao što su filteri i
dodatne usisne četke), posjetite www.shop.philips.com/service ili se
obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar
za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći
ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
Zaštita okoliša
-- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte odlagati s
uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno
odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 18).
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite web-mjesto tvrtke Philips
www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli
susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti
pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support
kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku
podršku u svojoj državi.
Problem
Rješenje
Aparat ne radi.
Provjerite kapacitet akumulatora automobila i
kabel za korištenje usisavača u automobilu.
Ako aparat još uvijek ne radi, odnesite ga
prodavaču ili u ovlašteni Philips servisni centar.
Usisavač ne
usisava dobro.
Spremnik za prašinu možda nije ispravno
pričvršćen na aparat. Pričvrstite spremnik za
prašinu pravilno na aparat.
44
HRVATSKI
Problem
Rješenje
Spremnik za prašinu je možda pun.
Ispraznite spremnik za prašinu.
Jedinica filtera je možda začepljena.
Očistite unutarnji i vanjski filter (pogledajte
poglavlje “Čišćenje”).
Prašina izlazi iz
usisavača.
Spremnik za prašinu je možda pun. Ispraznite
spremnik za prašinu.
Spremnik za prašinu možda nije ispravno
pričvršćen na aparat. Spremnik za prašinu pravilno
pričvrstite na aparat.
Jedinica filtera možda nije ispravno smještena u
spremniku za prašinu. Smjestite jedinicu filtera
pravilno u spremnik za prašinu.
Usisavač ne radi
ispravno kada se
spoji crijevo, četka
ili nastavak za uske
površine.
Provjerite je li crijevo, glava četke ili nastavak za
uske površine začepljen. Ako je to u pitanju,
uklonite smetnju.
Spremnik za prašinu je možda pun.
Ispraznite spremnik za prašinu.
Jedinica filtera je možda začepljena.
Očistite unutarnji i vanjski filter (pogledajte
poglavlje “Čišćenje”).
MAGYAR 45
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Általános leírás (ábra 1)
1 Levehető szívófej
2 Szívófejkioldó gomb 
3Porkamra
4 Porkamranyitó gomb
5 Üzemi fény
6 Be-/kikapcsoló gomb 1 sebességgel
7 Kimenőlevegő-nyílások
8 Szűrőegység
Kimeneti szűrő
Bemeneti szűrő szűrőtartóval
9 Hosszú réstisztító szívófej
10 Nagy kefés szívófej
11 Réstisztító szívófej
12 Kefés szívófej
13 Vezeték autós csatlakozóval
14 Tárolótáska
15 Porszívócső
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Víz vagy más folyadék, gyúlékony anyag vagy még ki nem hűlt hamu
felszívása tilos!
-- Soha ne merítse a porszívót vízbe vagy más folyadékba.
46
MAGYAR
Figyelmeztetés
-- Ne használjon sérült porszívót.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje,
hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet
nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói
karbantartást rajta .
-- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki kell
húznia a fali aljzatból.
Figyelmeztetés!
-- Használat után mindig kapcsolja ki a porszívót.
-- A kimenőlevegő-nyílásokat hagyja szabadon porszívózás közben.
-- A porszívót mindig a megfelelően behelyezett szűrőegységgel
használja.
-- Zajszint: Lc = 81 dB (A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
A készülék használata
1A készüléket a be-/kikapcsoló gomb előretolásával kapcsolhatja
be (ábra 2).
2A készüléket a be-/kikapcsoló gomb hátratolásával kapcsolhatja
ki (ábra 3).
MAGYAR 47
Tartozékok
A készülék tartozékai:
-- kis és nagy kefés szívófej a kényes felületekhez;
-- hosszú és rövid réstisztító szívófej a sarkok és rések tisztításához;
-- vezeték autós csatlakozóval a korlátlan használathoz;
-- gégecső, amellyel messzebbre is elérhet;
-- tárolótáska, amely segítségével az autóban tárolhatja készülékét.
1A használni kívánt kiegészítőt csatlakoztassa a készülék
szívófejéhez (ábra 4).
Porszívócső
Ehhez a készülékhez egy gégecső is tartozik, amellyel messzebbre is
elérhet porszívózás közben.
1Illessze a gégecső készülék felőli végét a készülék
csúcsához (ábra 5).
2Illessze a kefés szívófejet, vagy a réstisztító szívófejet a gégecső
tartozék felőli végéhez, és messzebbre is elérhet porszívózás
közben (ábra 6).
Tisztítás
Soha ne merítse a porszívót vízbe vagy más folyadékba.
1A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
A porkamra ürítése és tisztítása
Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a porkamrát.
Gyors tisztítás
A porkamra gyors kiürítéséhez:
1Nyomja meg a szívófejkioldó gombot (1), és vegye le a szívófejet a
kézi porszívóról (2). Ezt követően ürítse ki a porkamra tartalmát a
szemétbe (ábra 7).
48
MAGYAR
Alapos tisztítás
1Tartsa a készüléket a szemetes fölé, nyomja meg a porkamra kioldó
gombját (1), és vegye ki a porkamrát (2) (ábra 8).
2Vegye ki a porkamrából a szűrőegységet, és rázza ki a porkamrát a
szemetes felett (ábra 9).
3Ha szükséges, tisztítsa meg a porkamrát egy nedves ruhával, és tisztítsa
ki a szűrőegységet is (lásd: „A szűrőegység tisztítása” című részt).
4Helyezze vissza a porkamrát úgy, hogy a porkamrán lévő nyílás
illeszkedjen a készülék kiálló részéhez. Először csatlakoztassa a
porkamra alsó részét (1), majd tolja a felső részt a készülék felé (2),
amíg a helyére pattan (ábra 10).
A szűrőegység tisztítása
Ügyeljen a szűrőegység rendszeres tisztítására.
1Fordítsa el a kimeneti szűrőt az óramutató járásával ellentétes
irányba (1), és vegye ki a szűrőtartóból (2) (ábra 11).
A bemeneti szűrőt ne csatlakoztassa le a szűrőtartóról.
2A bemeneti és kimeneti szűrőt kefével, vagy ha nagy mértékben
elszennyeződött a szűrő, normál porszívóval is kitisztíthatja.
Megjegyzés: Ha szükséges , a kimeneti és bemeneti szűrőt hideg vízben vagy
langyos vízben is tisztíthatja. Mielőtt ismét használná a szűrőegységet,
alaposan szárítsa meg a kimeneti és bemeneti szűrőt.
3Helyezze vissza a kimeneti szűrőt a filtertartóra (1), és a
rögzítéshez forgassa el az óramutató járásának megfelelő irányban
(2). Helyezze vissza a szűrőegységet a porkamrába.  (ábra 12)
Tárolás
1A porszívót és a tartozékokat a tárolótáskában tarthatja.  (ábra 13)
MAGYAR 49
Csere
Javasoljuk, hogy hosszabb ideig történő használat után, illetve ha már nem
tisztítható megfelelően, cserélje ki a bemeneti szűrőt.
A bemeneti szűrő cseréje
1Vegye ki a szűrőt a porkamrából. Forgassa el a kimeneti szűrőt az
óramutató járásával ellenkező irányba (1), és vegye ki a
szűrőtartóból (2).  (ábra 14)
2A bemeneti szűrőt finoman forgassa el az óramutató járásával
ellenkező irányba (1), és vegye ki a szűrőtartóból (2). Helyezze a
tartóra az új bemeneti szűrőt (1), és az óramutató járásának
megfelelő irányban elforgatva rögzítse (2).  (ábra 15)
3Nyomja be a bemeneti szűrő csúcsát. Helyezze a kimeneti szűrőt a
szűrőtartóra (1), és a rögzítéshez forgassa el az óramutató
járásának megfelelő irányban (2).  (ábra 16)
4Helyezze vissza a szűrőegységet a porkamrába (ábra 17).
Tartozékok rendelése
Tartozékok és pótalkatrészek (pl. szűrők és kiegészítő szívófejek)
vásárlásához kérjük, tekintse meg a www.shop.philips.com/service
weboldalt vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Szükség esetén
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips vevőszolgálattal (a részletek
érdekében tekintse meg a világszerte érvényes garancialevelet).
Környezetvédelem
-- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a
környezet védelméhez (ábra 18).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló
világszerte érvényes garancialevelet.
50
MAGYAR
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem
tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra
a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában
illetékes ügyfélszolgálathoz.
Probléma
Megoldás
A készülék nem
működik.
Ellenőrizze az autóakkumulátor kapacitását és az
autós tápvezeték csatlakozását.
Ha a készülék még mindig nem működik,
vigye Philips márkakereskedőhöz vagy hivatalos
Philips szakszervizbe, hogy ellenőrizzék.
A porszívó nem
porszívóz elég
jól.
Előfordulhat, hogy a porkamra nem megfelelően van
a készülékhez csatlakoztatva. Csatlakoztassa a
porkamrát megfelelően a készülékhez.
Előfordulhat, hogy a porkamra megtelt. Ürítse ki a
porkamrát.
Előfordulhat, hogy a szűrőegység eltömődött.
Tisztítsa meg a bemeneti és a kimeneti szűrőt
(lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
A por kiszökik a
porszívóból.
Előfordulhat, hogy a porkamra megtelt. Ürítse ki a
porkamrát.
Előfordulhat, hogy a porkamra nem megfelelően van
a készülékhez csatlakoztatva. Csatlakoztassa a
porkamrát megfelelően a készülékhez.
Előfordulhat, hogy a szűrőegység nem megfelelően
van behelyezve a porkamrába. Helyezze be a
szűrőegységet megfelelően a porkamrába.
MAGYAR 51
Probléma
Megoldás
A porszívó nem Ellenőrizze, hogy a gégecső, a kefés szívófej vagy a
réstisztító szívófej nincs-e eltömődve. Ha ez a
működik
megfelelően, ha a helyzet, távolítsa el az akadályt.
gégecső, a kefés
szívófej vagy a
réstisztító
szívófej
csatlakoztatva
van.
Előfordulhat, hogy a porkamra megtelt. Ürítse ki a
porkamrát.
Előfordulhat, hogy a szűrőegység eltömődött.
Tisztítsa meg a bemeneti és a kimeneti szűrőt
(lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
52
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Bocchetta rimovibile
2 Pulsante di sgancio della bocchetta 
3 Scomparto polvere
4 Pulsante di sgancio dello scomparto polvere
5 Spia di alimentazione
6 Selettore on/off con 1 velocità
7 Bocchetta dell’aria
8 Gruppo del filtro
Filtro esterno
Filtro interno con portafiltro
9 Bocchetta a lancia lunga
10 Spazzola grande
11 Bocchetta a lancia
12Spazzola
13 Cavo con spinotto per auto
14Custodia
15 Tubo flessibile
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide. Non aspirate in nessun
caso sostanze infiammabili e cenere se non completamente fredda.
-- Non immergete mai l’aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.
ITALIANO 53
Avviso
-- Non utilizzate l’aspirapolvere se è danneggiato.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di
età, da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte
oppure persone prive di esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con
l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
-- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o
effettuare interventi di manutenzione sull’apparecchio.
-----
Attenzione
Spegnete sempre l’aspirabriciole dopo l’uso.
Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
Utilizzate l’aspirabriciole sempre il gruppo del filtro montato.
Livello acustico: Lc = 81 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1Per accendere l’apparecchio, spostate in avanti il selettore on/
off (fig. 2).
2Per spegnere l’apparecchio, spostate indietro il selettore on/
off (fig. 3).
54
ITALIANO
Accessori
L’apparecchio è dotato dei seguenti accessori:
-- spazzola piccola e grande per pulire le superfici delicate;
-- bocchetta a lancia lunga e corta per aspirare negli angoli o nelle
piccole fessure;
-- un cavo con presa accendisigari per un funzionamento prolungato;
-- un tubo flessibile per un’ampia portata;
-- una borsa per riporre l’apparecchio in macchina.
1Prendete l’accessorio che volete utilizzare e collegatelo alla
bocchetta dell’apparecchio (fig. 4).
Tubo flessibile
Questo apparecchio è dotato di un tubo rigido e uno flessibile per
raggiungere anche i punti più lontani durante la pulizia.
1Inserite l’estremità del tubo flessibile che va nell’apparecchio nella
bocchetta dell’apparecchio stesso (fig. 5).
2Collegate la spazzola o la bocchetta a lancia all’estremità accessori
del tubo flessibile per raggiungere anche i punti più lontani durante
la pulizia (fig. 6).
Pulizia
Non immergete mai l’aspirapolvere in acqua o in altri liquidi.
1Usate un panno umido per pulire la parte esterna dell’apparecchio.
Svuotamento e pulizia dello scomparto polvere
Assicuratevi di svuotare e pulire regolarmente lo scomparto polvere.
Pulizia rapida
Per svuotare rapidamente lo scomparto polvere:
1Premete il pulsante di sgancio della bocchetta (1) ed estraete la
bocchetta rimovibile dall’apparecchio (2). Scuotete quindi il
contenuto dello scomparto polvere su una pattumiera (fig. 7).
ITALIANO 55
Pulizia accurata
1Posizionate l’apparecchio sopra un cestino, premete il pulsante di
sgancio dello scomparto polvere (1) ed estraete lo scomparto
polvere (2) (fig. 8).
2Rimuovete il gruppo del filtro dallo scomparto polvere e svuotate
quest’ultimo scuotendolo con la mano libera (fig. 9).
3Se necessario, pulite lo scomparto polvere con un panno umido e
pulite il gruppo del filtro (vedere la sezione “Pulizia del gruppo del
filtro”).
4Per rimettere a posto lo scomparto polvere, allineate la fessura
sullo scomparto con la parte sporgente dell’apparecchio.
Posizionate per prima cosa la parte inferiore dello scomparto
polvere (1) e poi spingete la parte superiore verso l’apparecchio
(2), in modo da farlo scattare in posizione (fig. 10).
Pulizia del gruppo del filtro
Assicuratevi di pulire il gruppo del filtro a intervalli regolari.
1Ruotate il filtro esterno in senso antiorario (1) e sganciatelo
dal portafiltro (2) (fig. 11).
Lasciate il filtro interno attaccato al portafiltro.
2Se sono molto sporchi, pulite il filtro interno e quello esterno con
una spazzola o con un aspirapolvere normale.
Nota: Se necessario , potete pulire il filtro interno e quello esterno in acqua
fredda o tiepida. Asciugate accuratamente il filtro interno ed esterno prima di
riutilizzare il gruppo del filtro.
3Posizionate il filtro esterno nuovamente sopra il portafiltro (1)
e ruotatelo in senso orario per collegarlo (2). Rimettete il gruppo
del filtro nello scomparto polvere.  (fig. 12)
Conservazione
1L’aspirapolvere e gli accessori possono essere riposti nella
custodia.  (fig. 13)
56
ITALIANO
Sostituzione
Vi consigliamo di sostituire il filtro interno dopo un lungo utilizzo o se
non può essere più pulito adeguatamente.
Sostituzione del filtro interno
1Rimuovete il gruppo del filtro dallo scomparto polvere. Ruotate il
filtro esterno in senso antiorario (1) e rimuovetelo dal portafiltro
(2).  (fig. 14)
2Ruotate delicatamente il filtro interno in senso antiorario (1)
e rimuovetelo dal portafiltro (2). Posizionate un nuovo filtro
interno sul portafiltro (1) e ruotatelo in senso orario per
collegarlo (2).  (fig. 15)
3Premete la punta del filtro interno verso l’interno. Posizionate il
filtro esterno sul portafiltro (1) e ruotatelo in senso orario per
collegarlo (2).  (fig. 16)
4Reinserite il gruppo del filtro nello scomparto polvere (fig. 17).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio (come filtri e bocchette
aggiuntive), visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure
recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il
centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto,
consultate l’opuscolo della garanzia internazionale).
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro
di raccolta ufficiale (fig. 18).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
ITALIANO 57
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare
con l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le
informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support
per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza
clienti del vostro paese.
Problema
Soluzione
L’apparecchio
non funziona.
Controllate la capacità della batteria dell’automobile
e il collegamento tramite cavo auto.
Se l’apparecchio continua a non funzionare,
portatelo presso il vostro rivenditore o ad un
centro assistenza autorizzato da Philips per
esaminarlo.
L’aspirabriciole
non funziona
correttamente.
È possibile che lo scomparto polvere non sia stato
inserito correttamente nell’apparecchio.
Verificate che sia stato inserito correttamente.
Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno.
Svuotate lo scomparto polvere.
Il gruppo del filtro potrebbe essere otturato.
Pulite il filtro interno e quello esterno (vedere il
capitolo “Pulizia”).
Dall’apparecchio
fuoriesce
polvere.
Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno.
Svuotate lo scomparto polvere.
È possibile che lo scomparto polvere non sia stato
inserito correttamente nell’apparecchio.
Verificate che sia stato inserito correttamente.
Il gruppo del filtro può non essere posizionato
correttamente nello scomparto polvere.
Posizionatelo in maniera corretta.
58
ITALIANO
Problema
Soluzione
L’aspirapolvere
non funziona
correttamente
quando il tubo
flessibile, la
spazzola o la
bocchetta a
lancia sono
inseriti.
Verificate se vi sono ostruzioni all’interno del tubo
flessibile, della spazzola o della bocchetta a lancia ed
eventualmente rimuoverle.
Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno.
Svuotate lo scomparto polvere.
Il gruppo del filtro potrebbe essere otturato.
Pulite il filtro interno e quello esterno (vedere il
capitolo “Pulizia”).
ҚАЗАҚША 59
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен ҚұттыҚтаймыз және Philips компаниясына
Қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын Қолдауды толығымен
пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетінде
тіркеңіз.
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
1 Алынатын саптама
2 Саптаманы шешетін түйме 
3 Шаң бөлімі
4 Шаң бөлімін ашатын түйме
5 Қуат жарығы
6 1 жылдамдығы бар Қосу/өшіру сырғытпасы
7 Пайдаланылған ауаны шығаратын тесіктер
8 Сүзгі бөлігі
СыртҚы сүзгі
Фильтр ұстағышы бар ішкі фильтр
9 Ұзын саңылауларды тазалау саптамасы
10 Үлкен щетка Құралы
11 Саңылауларды тазалау саптамасы
12 Щетка саптамасы
13 Көлік штепселі бар көлік сымы
14 СаҚтауға арналған дорбаша
15 Шланг
Маңызды
Құралды Қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсҚаулығын мұҚият
оҚып шығып, болашаҚта аныҚтамалыҚ Құрал ретінде пайдалану үшін
саҚтап Қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Шаңсорғышпен суды немесе басҚа сұйыҚтыҚты сорғызуға
болмайды. Тұтанғыш заттарды да сорғызуға болмайды, ал күлді тек
суығаннан кейін сорғызу керек.
60
ҚАЗАҚША
-- Шаң сорғышты ешҚашан суға немесе басҚа сұйыҚтыҚҚа
батырмаңыз.
Абайлаңыз!
-- Шаң сорғыш заҚымдалған болса, оны Қолдануға болмайды.
-- Бұл Құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және
физикалыҚ, сезу немесе ойлау Қабілеттері шектеулі, не болмаса
тәжірибесі және білімі жоҚ адамдар Қадағалаумен немесе
Құрылғыны Қауіпсіз пайдалануға Қатысты нұсҚаулар алған және
байланысты Қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
Балалар Құрылғымен ойнамауы керек. Балалар тазалауды және
күтуді Қадағалаусыз орындамауы керек .
-- Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді
розеткадан ажырату керек.
Ескерту
-- Қолданып болғаннан кейін Құралды өшіріп Қойыңыз.
-- Шаңды сорғызып жатҚанда, пайдаланылған ауаны шығаратын
тесіктерді жаппаңыз.
-- Шаң сорғышты сүзгі бөлігімен ғана Қолданыңыз.
-- Шу деңгейі: Lc= 81 дБ (A).
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips Құралы электромагниттік өрістерге Қатысты барлыҚ
Қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Құрылғыны пайдалану
1Құралды Қосу үшін, Қосу/өшіру ысырмасын жоғары Қарай
сырғытыңыз (Cурет 2).
2Құралды өшіру үшін Қосу/өшіру сырғымасын артҚа Қарай
итеріңіз (Cурет 3).
ҚосалҚы Құралдар
Құралға Қосымша бөлшек ретінде мыналар беріледі:
-- нәзік беттерді тазалайтын кішкене және үлкен щетка Құралы;
-- бұрыштардағы немесе тар аралыҚтардағы шаңды соратын ұзын
және ҚысҚа саңылауларды тазалау саптамасы;
ҚАЗАҚША 61
-- шектеусіз жұмыс істеуге арналған көлік штепселі бар көлік сымы;
-- ұзартуға арналған шланг;
-- Құрылғыны көлікте саҚтауға арналған саҚтау сумкасы.
1Пайдаланғыңыз келетін ҚосалҚы Құралды алып, оны Құралдың
саптамасына тіркеңіз (Cурет 4).
Шланг
Шаң сору барысында ұзағыраҚ жерге Қолыңыз жету үшін, Құрылғыға
шланг Қоса беріледі.
1Шлангінің Құрылғы жағындағы Құрылғының саптамасына
енгізіңіз (Cурет 5).
2Шаң сору барысында ұзағыраҚ жерге Қол жеткізу үшін,
ҚылшыҚ аспабын немесе жарыҚшаҚты аспабын шлангідегі
Қосымша бөлшек енгізу ұшына байланыстырыңыз (Cурет 6).
Тазалау
Шаң сорғышты ешҚашан суға немесе басҚа сұйыҚтыҚҚа
батырмаңыз.
1Құралдың сыртын дымҚыл шүберекпен тазалаңыз.
Шаң бөлімін босату және тазалау
Шаң жинау орнын әрдайым босатып, тазалап отырыңыз.
Жылдам тазалау
Шаң жинайтын орынды жылдам босату үшін:
1Саптаманы босату түймесін (1) басып, алынбалы саптаманы
Құралдан алыңыз (2). Одан кейін шаң бөлігінің ішіндегілерін
ҚоҚысҚа шайҚап түсіріңіз (Cурет 7).
МұҚият тазалау
1Құралды ҚоҚыс салатын шелектің үстінен ұстап тұрып, шаң
бөлімін ашатын түймені басып (1), шығарыңыз (2) (Cурет 8).
62
ҚАЗАҚША
2Сүзгі бөлігін шаң бөлігінен алып, шаң бөлігін бос Қолмен
шайҚау арҚылы босатыңыз (Cурет 9).
3Қажет болса, шаң бөлігін ылғал шүберекпен тазалаңыз және
сүзгі бөлігін тазалаңыз («Сүзгі бөлігін тазалау» бөлімін Қараңыз).
4Шаң жинағыш орнын Қайта орнату үшін, шаң жинағыш
орнының тесікшесін Құралдағы төмпешегіне келтіріңіз.
Алдымен шаң жинағыш орынның төмен жағын орнатыңыз (1).
Содан соң шаң жинағыш орынның жоғарғы жағын, ол «сырт»
етіп орнына түскенше, Құралға Қарай итеріңіз (2) (Cурет 10).
Сүзгі бөлігін тазалау
Сүзгі бөлігін уаҚытымен тазалап тұру керек.
1СыртҚы фильтрді сағат бағытына Қарсы бұраңыз (1) және оны
фильтр ұстағыштан алыңыз (2) (Cурет 11).
Ішкі фильтрді фильтр ұстағышта Қалдырыңыз.
2Егер ішкі және сыртҚы фильтірлер кір болса, онда оларды
ҚылшаҚпен немесе әдеттегі шаң сорғышпен тазаласаңыз
болады.
Ескертпе. Қажет болса , ішкі және сыртҚы сүзгілерді салҚын немесе
жылы суда жууға болады. Сүзу бөлігін Қайта Қолданбас бұрын, ішкі
және сыртҚы сүзгілерді жаҚсылап кептіріп алыңыз.
3СыртҚы сүзгіні сүзгі ұстағышҚа (1) Қайта Қойып, оны тіркеу
үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз (2). Сүзгі бөлігін шаң
бөлігіне Қайта Қойыңыз.  (Cурет 12)
СаҚтау
1Шаң сорғышты және ҚосалҚы Құралдарды саҚтау Қалтасында
саҚтауға болады.  (Cурет 13)
Ауыстыру
Ішкі фильтрді ұзаҚ уаҚыт Қолданғаннан соң немесе оны дұрыстап
тазалау мүмкін болмағанда, алмастырыңыз деп кеңес береміз.
ҚАЗАҚША 63
Ішкі фильтірін алмастыру
1Сүзгі бөлігін шаң бөлігінен алыңыз. СыртҚы сүзгіні сағат тілінің
бағытына Қарсы бұрап (1), оны сүзгі ұстағыштан алыңыз
(2).  (Cурет 14)
2Ішкі сүзгіні сағат тілінің бағытына Қарсы жайлап бұрап (1), оны
сүзгі ұстағыштан алыңыз (2). Жаңа ішкі сүзгіні сүзгі ұстағышҚа
Қойып (1), оны тіркеу үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз
(2).  (Cурет 15)
3Ішкі сүзгі ұшын ішке Қарай басыңыз. СыртҚы сүзгіні сүзгі
ұстағышҚа Қойып (1), оны тіркеу үшін сағат тілінің бағытымен
бұраңыз (2).  (Cурет 16)
4Сүзгі ұстағышын Қайтадан шаң бөліміне салыңыз (Cурет 17).
ҚосалҚы Құралдарға тапсырыс беру
ҚосалҚы Құралдар немесе ҚосалҚы бөлшектер (сүзгілер және
Қосымша саптамалар сияҚты) сатып алу үшін,
www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips
дилеріне барыңыз. Сондай-аҚ,еліңіздегі Philips Тұтынушыларды Қолдау
орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік
кепілдік параҚшасынан Қараңыз).
Қоршаған орта
-- Жұмыс мерзімі аяҚталғанда, Құралды күнделікті үй ҚоҚысымен
бірге тастамай, Қайта өңдеу үшін жинап алатын жерге өткізіңіз.
Солай Қоршаған ортаны Қорғауға септігіңізді тигізесіз (Cурет 18).
Кепілдік және Қолдау
Егер сізге аҚпарат немесе Қолдау Қажет болса, www.philips.com/
support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік
параҚшасын оҚыңыз.
64
ҚАЗАҚША
АҚаулыҚтарды жою
Бұл тарауда Құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер
жинаҚталған. Төмендегі аҚпараттың көмегімен мәселені шеше
алмасаңыз, жиі Қойылатын сұраҚтар тізімін көру үшін
www.philips.com/support торабына кіріңіз немесе еліңіздегі
Тұтынушыларды Қолдау орталығына хабарласыңыз.
Проблема
Шешімі
Құрал жұмыс
істемейді.
Көлік батареясының сыйымдылығын және көлік
сымының Қосылымын тексеріңіз.
Егер Құрал әлі де болса жұмыс жасамаса,
Құралды тексерту үшін диллеріңізге немесе
Philips әкімшілік берген Қызмет орталығына
апарыңыз.
Шаң сорғыш
шаңды дұрыстап
сормайды.
Мүмкін шаң жинау орны Құралға дұрыстап
орнатылмаған болар. Шаң жинау орнын Құралға
дұрыстап орнатыңыз.
Мүмкін шаң жинау орны толып кеткен болар.
Шаң жинау орнын босатыңыз.
Фильтр бөлігі ҚоҚыспен бітіп Қалған болар. Ішкі
және сыртҚы фильтрді тазалаңыз («Тазалау»
тармағын Қараңыз).
Шаң сорғыш
шаңды Қалдырып
кетеді.
Мүмкін шаң жинау орны толып кеткен болар.
Шаң жинау орнын босатыңыз.
Мүмкін шаң жинау орны Құралға дұрыстап
орнатылмаған болар. Шаң жинау орнын Құралға
дұрыстап орнатыңыз.
Мүмкін фильтр бөлігі шаң жинау орнына
дұрыстап орнатылмаған болар. Фильтр бөлігін
шаң жинау орнына дұрыстап орнатыңыз.
ҚАЗАҚША 65
Проблема
Шешімі
Шаңсорғыш
шланг, щетка
Құралы немесе
саңылауларды
тазалау
саптамасы
жалғанған кезде
дұрыс жұмыс
істемейді.
Шланг, щетка Құралы немесе саңылауларды
тазалау саптамасы бітіп Қалмағанын тексеріңіз.
Егер солай болса, кедергі жасап тұрған затты
алып тастаңыз.
Мүмкін шаң жинау орны толып кеткен болар.
Шаң жинау орнын босатыңыз.
Фильтр бөлігі ҚоҚыспен бітіп Қалған болар. Ішкі
және сыртҚы фильтрді тазалаңыз («Тазалау»
тармағын Қараңыз).
Портативті шаң сорғыш
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206
АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс”
ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев
көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
FC6141: 12 V, 120 W
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
66
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1 Afneembare zuigmond
2 Ontgrendelknop van zuigmond 
3Stofvak
4 Ontgrendelknop van stofvak
5 Aan/uitlampje
6 Aan/uitknop met 1 snelheid
7Uitblaasopeningen
8Filterunit
Buitenfilter
Binnenfilter met filterhouder
9 Lange spleetzuigmond
10 Grote borstelzuigmond
11Spleetmondstuk
12Borstel
13 Autosnoer met autostekker
14Opbergtas
15Slang
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger.
Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat deze
volledig is afgekoeld.
-- Dompel de stofzuiger nooit in water of een andere vloeistof.
NEDERLANDS 67
Waarschuwing
-- Gebruik de stofzuiger niet als deze beschadigd is.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en
zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt
of onderhoudt.
-----
Let op
Schakel de stofzuiger altijd uit na gebruik.
Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
Gebruik de stofzuiger altijd met de filterunit gemonteerd.
Geluidsniveau: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Het apparaat gebruiken
1Druk de aan/uitknop naar voren om het apparaat in te
schakelen (fig. 2).
2Druk de aan/uitknop naar achteren om het apparaat uit te
schakelen (fig. 3).
68
NEDERLANDS
Accessoires
Het apparaat wordt geleverd met de volgende accessoires:
-- een kleine en een grote borstelzuigmond om kwetsbare
oppervlakken mee schoon te maken;
-- een lange en een korte spleetzuigmond om hoeken of smalle
openingen mee te stofzuigen;
-- een autosnoer met een autostekker voor onbeperkt gebruik;
-- een slang voor meer bereik;
-- een opbergtas waarmee u het apparaat in uw auto kunt bewaren.
1Neem het accessoire dat u wilt gebruiken en bevestig het aan de
zuigmond van het apparaat (fig. 4).
Slang
Dit apparaat is voorzien van een slang en een buis voor meer bereik
tijdens het stofzuigen.
1Steek het apparaatuiteinde van de slang in de zuigmond van het
apparaat (fig. 5).
2Bevestig de borstelzuigmond of de spleetzuigmond aan het
hulpstukuiteinde van de slang voor meer bereik tijdens het
stofzuigen (fig. 6).
Schoonmaken
Dompel de stofzuiger nooit in water of een andere vloeistof.
1Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
Het stofvak legen en schoonmaken
Zorg ervoor dat u het stofvak regelmatig leegt en schoonmaakt.
Snel schoonmaken
Als u het stofvak snel wilt legen:
1Druk op de ontgrendelknop van de zuigmond (1) en neem de
afneembare zuigmond van het apparaat (2). Schud dan de inhoud
van het stofvak uit in een afvalbak (fig. 7).
NEDERLANDS 69
Grondig schoonmaken
1Houd het apparaat boven een afvalbak, druk op de ontgrendelknop
van het stofvak (1) en verwijder het stofvak (2) (fig. 8).
2Verwijder de filterunit uit het stofvak en leeg het stofvak door het
met uw vrije hand uit te schudden (fig. 9).
3Maak zo nodig het stofvak schoon met een vochtige doek en maak
de filterunit schoon (zie ‘De filterunit schoonmaken’).
4Bevestig het stofvak weer aan het apparaat door de sleuf op het
stofvak op één lijn te brengen met het uitsteeksel op het apparaat.
Bevestig eerst de onderzijde van het stofvak (1). Duw vervolgens
de bovenzijde van het stofvak in de richting van het apparaat (2)
totdat het stofvak vastzit (‘klik’) (fig. 10).
De filterunit schoonmaken
Zorg ervoor dat u de filterunit regelmatig schoonmaakt.
1Draai het buitenfilter naar links (1) en verwijder het van de
filterhouder (2) (fig. 11).
Laat het binnenfilter bevestigd zitten op de filterhouder.
2Maak het binnenfilter en het buitenfilter schoon met een borstel of
met een normale stofzuiger als de filters zeer vies zijn.
Opmerking: Indien nodig kunt u het binnenfilter en het buitenfilter in koud of
lauwwarm water schoonmaken. Droog het binnen- en buitenfilter grondig af
voordat u de filterunit opnieuw gebruikt.
3Plaats het buitenfilter terug op de filterhouder (1) en draai het
rechtsom om het te bevestigen (2). Plaats de filterunit terug in het
stofvak.  (fig. 12)
Opbergen
1U kunt de stofzuiger en de accessoires opbergen in de
opbergtas.  (fig. 13)
70
NEDERLANDS
Vervanging
We raden u aan om het binnenfilter te vervangen als u het reeds lange
tijd in gebruik hebt of als u het filter niet langer goed kunt schoonmaken.
Het binnenfilter vervangen
1Verwijder de filterunit uit het stofvak. Draai het buitenfilter linksom
(1) en verwijder het van de filterhouder (2).  (fig. 14)
2Draai het binnenfilter voorzichtig linksom (1) en verwijder het van
de filterhouder (2). Plaats een nieuw binnenfilter op de filterhouder
(1) en draai het rechtsom om het te bevestigen (2).  (fig. 15)
3Duw het uiteinde van het binnenfilter naar binnen. Plaats het
buitenfilter op de filterhouder (1) en draai het rechtsom om het te
bevestigen (2).  (fig. 16)
4Plaats de filterunit terug in het stofvak (fig. 17).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
reserveonderdelen (zoals filters en extra zuigmonden) te kopen of ga
naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’vouwblad voor contactgegevens).
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 18).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’vouwblad.
NEDERLANDS 71
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet
kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar
www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of
neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Oplossing
Het apparaat
werkt niet.
Controleer de capaciteit van de accu van de auto
en controleer de autosnoeraansluiting.
Werkt het apparaat daarna nog steeds niet,
breng het dan naar uw Philips-dealer of naar een
door Philips geautoriseerd servicecentrum.
De stofzuiger
zuigt niet goed.
Het stofvak is mogelijk niet goed aan het apparaat
bevestigd. Bevestig het stofvak goed aan het
apparaat.
Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
De filterunit zit mogelijk verstopt. Maak het
binnenfilter en het buitenfilter schoon
(zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Er komt stof uit
de stofzuiger.
Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
Het stofvak is mogelijk niet goed aan het apparaat
bevestigd. Bevestig het stofvak goed aan het apparaat.
Mogelijk is de filterunit niet goed in het stofvak
geplaatst. Plaats de filterunit goed in het stofvak.
72
NEDERLANDS
Probleem
Oplossing
De stofzuiger
werkt niet goed
als de slang, de
borstelzuigmond
of de
spleetzuigmond
is bevestigd.
Controleer of de slang, de borstelzuigmond of de
spleetzuigmond verstopt zit. Als dit het geval is,
verwijder dan de verstopping.
Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
De filterunit zit mogelijk verstopt. Maak het
binnenfilter en het buitenfilter schoon
(zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
POLSKI 73
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Opis ogólny (rys. 1)
1 Odłączana nasadka
2 Przycisk zwalniający nasadkę 3 Pojemnik na kurz
4 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
5 Wskaźnik zasilania
6 Wyłącznik z 1 prędkością
7 Otwory wylotowe powietrza
8Filtr
Filtr zewnętrzny
Filtr wewnętrzny z uchwytem
9 Długa szczelinówka
10 Duża szczotka
11Szczelinówka
12Szczotka
13 Zasilacz samochodowy z wtyczką
14Torba
15 Wąż
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z
jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-- Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania wody ani innych płynów.
Nigdy nie odkurzaj też substancji łatwopalnych ani gorącego popiołu.
-- Nigdy nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innym płynie.
74
POLSKI
Ostrzeżenie
-- Nie używaj odkurzacza, jeśli jest uszkodzony.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą
bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze
urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
-----
Uwaga
Zawsze wyłączaj odkurzacz po użyciu.
Nigdy nie blokuj otworów wylotowych powietrza podczas odkurzania.
Zawsze używaj odkurzacza z założonym filtrem.
Poziom hałasu: Lc = 81 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zasady używania urządzenia
1Aby włączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do przodu (rys. 2).
2Aby wyłączyć urządzenie, przesuń wyłącznik do tyłu (rys. 3).
POLSKI 75
Akcesoria
Do urządzenia dołączone są następujące akcesoria:
-- mała i duża szczotka do czyszczenia delikatnych powierzchni,
-- długa i krótka szczelinówka do odkurzania kątów i wąskich przestrzeni,
-- zasilacz samochodowy z wtyczką zapewniający nieograniczony czas pracy,
-- wąż zapewniający większy zasięg,
-- torba do przechowywania urządzenia w samochodzie.
1Wybierz akcesorium, którego chcesz użyć, i przymocuj je do
urządzenia (rys. 4).
Wąż
To urządzenie jest wyposażone w wąż i rurę zapewniające większy zasięg
podczas odkurzania.
1Końcówkę węża przeznaczoną do połączenia z urządzeniem włóż
do otworu wlotowego urządzenia (rys. 5).
2Podłącz szczotkę lub szczelinówkę do końcówki węża mocowanej od
strony nasadki, aby zwiększyć zasięg szczotki podczas odkurzania (rys. 6).
Czyszczenie
Nigdy nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani innym płynie.
1Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką.
Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz
Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu i czyszczeniu pojemnika na kurz.
Szybkie czyszczenie
Aby szybko opróżnić pojemnik na kurz:
1Naciśnij przycisk zwalniający odłączaną nasadkę (1) i zdejmij ją z
urządzenia (2). Następnie wysyp zawartość pojemnika na kurz do
kosza na śmieci (rys. 7).
76
POLSKI
Dokładne czyszczenie
1Trzymając urządzenie nad koszem na śmieci, naciśnij przycisk
zwalniający pojemnik na kurz (1) i zdejmij pojemnik (2) (rys. 8).
2Wyjmij filtr z pojemnika na kurz i opróżnij pojemnik, wolną ręką
wytrząsając jego zawartość (rys. 9).
3W razie potrzeby wyczyść pojemnik na kurz wilgotną szmatką i
wyczyść filtr (patrz część „Czyszczenie filtra”).
4Aby ponownie zamocować pojemnik na kurz, ustaw w jednej linii
szczelinę na pojemniku na kurz i wystającą część urządzenia.
Najpierw zamocuj spód pojemnika na kurz (1). Następnie dociśnij
jego górną część do urządzenia (2), aż pojemnik zablokuje się na
swoim miejscu (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 10).
Czyszczenie filtra
Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra.
1Obróć filtr zewnętrzny w lewo (1) i wyjmij go z uchwytu (2) (rys. 11).
Zostaw filtr wewnętrzny w uchwycie.
2Jeśli filtr wewnętrzny oraz filtr zewnętrzny są bardzo zabrudzone,
wyczyść je szczotką lub przy użyciu zwykłego odkurzacza.
Uwaga: Jeśli to konieczne , filtr wewnętrzny i filtr zewnętrzny możesz
wypłukać w zimnej lub letniej wodzie. Przed kolejnym użyciem dokładnie
osusz filtr wewnętrzny i zewnętrzny.
3Umieść filtr zewnętrzny z powrotem w jego uchwycie (1) i obróć
go w prawo, aby go przymocować (2). Umieść filtr z powrotem w
pojemniku na kurz. (rys. 12)
Przechowywanie
1Odkurzacz i akcesoria można przechowywać w torbie. (rys. 13)
POLSKI 77
Wymiana
Zaleca się wymianę filtra wewnętrznego po dłuższym okresie
użytkowania lub jeśli nie można go już dobrze wyczyścić.
Wymiana filtra wewnętrznego
1Wyjmij filtr z pojemnika na kurz. Obróć filtr zewnętrzny w lewo (1)
i wyjmij go z uchwytu (2). (rys. 14)
2Delikatnie obróć filtr wewnętrzny w lewo (1) i wyjmij go z uchwytu
(2). Umieść nowy filtr wewnętrzny w uchwycie (1) i obróć go w
prawo, aby go przymocować (2). (rys. 15)
3Wepchnij końcówkę filtra wewnętrznego do środka. Umieść filtr
zewnętrzny w uchwycie (1) i obróć go w prawo, aby go
przymocować (2). (rys. 16)
4Umieść filtr z powrotem w pojemniku na kurz (rys. 17).
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne (takie jak filtry i dodatkowe
nasadki) odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta (informacje
kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Ochrona środowiska
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 18).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką
gwarancyjną.
78
POLSKI
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć,
korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające
do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support,
na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie
działa.
Sprawdź pojemność akumulatora samochodowego
i połączenie zasilacza samochodowego.
Jeśli urządzenie nadal nie działa, zanieś je do
sprzedawcy lub autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Philips w celu stwierdzenia
przyczyny problemu.
Odkurzacz nie
odkurza dobrze.
Możliwe, że pojemnik na kurz jest nieprawidłowo
przymocowany do urządzenia. Przymocuj pojemnik
w prawidłowy sposób.
Możliwe, że pojemnik na kurz jest pełny.
Opróżnij go.
Możliwe, że filtr jest zatkany. Wyczyść filtr
wewnętrzny oraz filtr zewnętrzny (patrz rozdział
„Czyszczenie”).
Z odkurzacza
wydostaje się
kurz.
Możliwe, że pojemnik na kurz jest pełny.
Opróżnij go.
Możliwe, że pojemnik na kurz jest nieprawidłowo
przymocowany do urządzenia. Przymocuj pojemnik
w prawidłowy sposób.
Być może filtr został nieprawidłowo umieszczony w
pojemniku na kurz. Umieść filtr w pojemniku w
prawidłowy sposób.
POLSKI 79
Problem
Rozwiązanie
Sprawdź, czy wąż, główka szczotki lub szczelinówka
Odkurzacz nie
nie są zatkane. W razie potrzeby usuń zator.
działa
prawidłowo po
przymocowaniu
węża, szczotki lub
szczelinówki.
Możliwe, że pojemnik na kurz jest pełny.
Opróżnij go.
Możliwe, że filtr jest zatkany. Wyczyść filtr
wewnętrzny oraz filtr zewnętrzny (patrz rozdział
„Czyszczenie”).
80
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
1 Bocal destacável
2 Botão de libertação do bocal 
3 Compartimento para o pó
4 Botão de libertação do compartimento para o pó
5 Luz de unidade ligada
6 Botão ligar/desligar com 1 velocidade
7 Aberturas de saída do ar
8Filtro
Filtro de saída
Filtro de entrada com suporte
9 Bico longo para fendas
10 Escova grande
11 Bico para fendas
12Escova
13 Cabo com ficha para automóvel
14 Saco de arrumação
15Mangueira
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire
substâncias inflamáveis nem cinzas ainda quentes.
-- Nunca mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.
Aviso
-- Não use o aspirador se este estiver danificado.
PORTUGUÊS 81
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se compreenderem para os perigos
envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza
e a manutenção do aparelho não podem ser efectuadas por crianças
sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efectuar a manutenção do aparelho.
-----
Cuidado
Desligue sempre o aspirador depois de o utilizar.
Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
Utilize sempre o aspirador com o filtro colocado.
Nível de ruído: Lc = 81 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Utilizar o aparelho
1Empurre o botão ligar/desligar para a frente para ligar o
aparelho (fig. 2).
2Empurre o botão ligar/desligar para trás para desligar o
aparelho (fig. 3).
Acessórios
O aparelho inclui os seguintes acessórios:
-- uma escova pequena e uma grande para limpar superfícies delicadas;
-- um bico para fendas longo e um curto para aspirar cantos ou
espaços estreitos;
-- um cabo com ficha para automóvel para um tempo de utilização ilimitado;
-- uma mangueira para uma maior alcance;
-- um saco de arrumação para guardar o aparelho no seu automóvel.
1Escolha o acessório que pretende utilizar e fixe-o no bocal do
aparelho (fig. 4).
82
PORTUGUÊS
Mangueira
Este aparelho inclui uma mangueira e um tubo para maior alcance
enquanto aspira.
1Introduza a extremidade da mangueira no bocal do aparelho (fig. 5).
2Encaixe a escova ou o bico para fendas na extremidade da
mangueira para acessórios para alcançar zonas de difícil acesso
durante a aspiração (fig. 6).
Limpeza
Nunca mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.
1Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.
Esvaziar e limpar o compartimento para o pó
Certifique-se de que esvazia e limpa regularmente o compartimento para o pó.
Limpeza rápida
Para esvaziar rapidamente o compartimento para o pó:
1Prima o botão de libertação do bocal (1) e retire a escova amovível
do aparelho (2). Em seguida, esvazie o conteúdo do compartimento
para o pó num caixote do lixo (fig. 7).
Limpeza profunda
1Segure o aspirador sobre o caixote do lixo, prima o botão de
libertação do compartimento para o pó (1) e retire-o (2) (fig. 8).
2Retire o filtro do compartimento para o pó e esvazie o
compartimento abanando-o com a mão livre (fig. 9).
3Se necessário, limpe o compartimento para o pó com um pano
húmido e limpe o filtro (consulte a secção “Limpeza do filtro”).
4Para voltar a colocar o compartimento para o pó, alinhe a ranhura
do compartimento para o pó com a saliência do aparelho. Comece
por colocar a base do compartimento para o pó (1); de seguida,
empurre a parte de cima do compartimento para o pó em direcção
ao aspirador (2) até ouvir um ‘click’ (fig. 10).
PORTUGUÊS 83
Limpeza do filtro
Certifique-se de que limpa regularmente o filtro.
1Rode o filtro de saída para a esquerda (1) e retire-o
do suporte (2) (fig. 11).
Deixe o filtro de entrada colocado no suporte.
2Limpe o filtro de entrada e o filtro de saída com uma escova, ou
com um aspirador normal se estiverem muito sujos.
Nota: Se necessário , pode lavar o filtro de entrada e o filtro de saída em
água fria ou morna. Seque completamente o filtro de entrada e o filtro de
saída antes de utilizar novamente o filtro.
3Coloque o filtro exterior novamente no suporte do filtro (1) e
rode-o para a direita para o encaixar (2).Volte a colocar o filtro no
compartimento para o pó.  (fig. 12)
Arrumação
1Pode arrumar o aspirador e os acessórios no saco de arrumação. (fig. 13)
Substituição
É aconselhável a substituição do filtro de entrada após um longo período
de utilização, ou quando já não for possível limpá-lo adequadamente.
Substituição do filtro de entrada
1Retire o filtro do compartimento para o pó. Rode o filtro exterior
para a esquerda (1) e retire-o do suporte do filtro (2).  (fig. 14)
2Rode com cuidado o filtro interior para a esquerda (1) e retire-o do
suporte do filtro (2). Coloque um novo filtro interior no suporte do
filtro (1) e rode-o para a direita para o encaixar (2).  (fig. 15)
3Pressione a extremidade do filtro interior. Coloque o filtro exterior
no suporte do filtro (1) e rode-o para a direita para o encaixar
(2).  (fig. 16)
4Volte a colocar o filtro no compartimento para o pó (fig. 17).
84
PORTUGUÊS
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes (como filtros e bicos
adicionais), visite www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu
revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao
Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no
folheto da garantia mundial).
Meio ambiente
-- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 18).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência,
visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial
em separado.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no
aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações
fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar
uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu país.
Problema
Solução
O aparelho não
funciona.
Verifique a capacidade da bateria do automóvel e
verifique a ligação do cabo para automóvel.
Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o
seu revendedor Philips ou um centro de assistência
autorizado pela Philips.
PORTUGUÊS 85
Problema
Solução
O aspirador
não aspira bem.
O compartimento para o pó pode não estar
correctamente colocado no aspirador. Coloque
correctamente o compartimento para o pó no
aspirador.
O compartimento para o pó pode estar cheio.
Esvazie o compartimento para o pó.
O filtro pode estar obstruído. Limpe o filtro de
entrada e o filtro de saída (consulte o capítulo
‘Limpeza’).
O pó sai para
fora do
aspirador.
O compartimento para o pó pode estar cheio.
Esvazie o compartimento para o pó.
O compartimento para o pó pode não estar
correctamente colocado no aspirador. Coloque
correctamente o compartimento para o pó no
aspirador.
Talvez o filtro não esteja colocado correctamente no
compartimento para o pó. Coloque o filtro
correctamente no compartimento para o pó.
O aspirador
não funciona
correctamente
quando a
mangueira, a
escova ou o
bico para
fendas estão
instalados.
Verifique se a mangueira, a escova ou o bico para
fendas estão obstruídos. Se for o caso, elimine a
obstrução.
86
PORTUGUÊS
Problema
Solução
O compartimento para o pó pode estar cheio.
Esvazie o compartimento para o pó.
O filtro pode estar obstruído. Limpe o filtro de
entrada e o filtro de saída (consulte o capítulo
‘Limpeza’).
ROMÂNĂ 87
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Descriere generală (fig. 1)
1 Cap de aspirare detaşabil
2 Buton de eliberare a capului de aspirare 
3 Compartiment pentru praf
4 Buton de deblocare a compartimentului pentru praf
5 Indicator alimentare
6 Buton glisant pornire/oprire 1 viteză
7 Orificii de evacuare a aerului
8 Unitate de filtrare
Filtru exterior
Filtru interior cu suport
9 Accesoriu lung pentru spaţii înguste
10 Accesoriu cu perie mare
11 Accesoriu pentru spaţii înguste
12Perie
13 Cablu auto cu adaptor auto
14 Geantă
15Furtun
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului şi
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
Pericol
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira apă sau alte lichide. Nu aspiraţi
niciodată substanţe inflamabile sau scrum, înainte ca acestea să se fi răcit.
-- Nu introduceţi aspiratorul în apă sau în alte lichide.
--
88
ROMÂNĂ
Avertisment
-- Nu folosiţi aspiratorul dacă este deteriorat.
-- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani
şi persoane care au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi
sau instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului
şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate de
către copii nesupravegheaţi.
-- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua lucrări
de întreţinere a aparatului.
Precauţie
-- Opriţi întotdeauna aspiratorul după utilizare.
-- Nu blocaţi niciodată deschizăturile de evacuare a aerului în timpul
aspirării.
-- Folosiţi întotdeauna aspiratorul împreună cu unitatea de filtrare
montată.
-- Nivel de zgomot: Lc = 81 dB (A)
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Utilizarea aparatului
1Împingeţi comutatorul de pornire/oprire în sus pentru a porni
aparatul (fig. 2).
2Împingeţi comutatorul de pornire/oprire înapoi pentru a opri
aparatul (fig. 3).
ROMÂNĂ 89
Accesorii
Aparatul este dotat cu următoarele accesorii:
-- un accesoriu cu perie mică şi unul cu perie mare pentru curăţarea
suprafeţelor delicate;
-- un accesoriu lung şi unul scurt pentru spaţii înguste pentru aspirarea
colţurilor sau a spaţiilor înguste;
-- un cablu auto cu adaptor auto pentru funcţionare nelimitată;
-- un furtun pentru acces extins;
-- o husă de depozitare pentru depozitarea aparatului în maşină.
1Alegeţi accesoriul pe care doriţi să îl utilizaţi şi ataşaţi accesoriul la
capul de aspirare al aspiratorului (fig. 4).
Furtun
Acest aparat este livrat cu un furtun şi un tub pentru acces extins în
timpul aspirării.
1Introduceţi capătul furtunului care se conectează la aparat în duza
aparatului (fig. 5).
2Ataşaţi peria sau accesoriul pentru spaţii înguste la capătul
furtunului la care se conectează ataşamentele pentru acces extins
în timpul aspirării (fig. 6).
Curăţarea
Nu introduceţi aspiratorul în apă sau în alte lichide.
1Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
Golirea şi curăţarea compartimentului pentru praf
Asiguraţi-vă că goliţi şi curăţaţi regulat compartimentul pentru praf.
Curăţare rapidă
Pentru a goli rapid compartimentul pentru praf:
1Apăsaţi butonul de eliberare a capului de aspirare (1) şi scoateţi capul
de aspirare detaşabil de pe aparat (2). Apoi scuturaţi conţinutul
compartimentului pentru praf într-un coş de gunoi (fig. 7).
90
ROMÂNĂ
Curăţare temeinică
1Ţineţi aparatul deasupra unui coş de gunoi, apăsaţi butonul de
decuplare a compartimentului pentru praf (1) şi îndepărtaţi
compartimentul pentru praf (2) (fig. 8).
2Extrageţi unitatea de filtrare din compartimentul pentru praf şi
goliţi compartimentul pentru praf, scuturându-l cu mâna (fig. 9).
3Dacă este necesar, curăţaţi compartimentul pentru praf cu o cârpă
umedă şi curăţaţi unitatea de filtrare (consultaţi secţiunea
„Curăţarea unităţii de filtrare”).
4Pentru a reataşa compartimentul pentru praf, aliniaţi orificiul
compartimentului pentru praf cu proeminenţa aparatului. Ataşaţi
mai întâi partea inferioară a compartimentului pentru praf (1).
Apoi împingeţi partea superioară a acestuia spre aparat (2) până se
fixează în poziţie (clic) (fig. 10).
Curăţarea unităţii de filtrare
Asiguraţi-vă că unitatea de filtrare este curăţată regulat.
1Răsuciţi filtrul exterior în sens antiorar (1) şi îndepărtaţi-l
din suportul pentru filtru (2) (fig. 11).
Lăsaţi filtrul interior montat în suportul pentru filtru.
2Curăţaţi filtrul interior şi pe cel exterior cu o perie sau cu un
aspirator normal dacă sunt excesiv de murdare.
Notă: Dacă este necesar , puteţi curăţa filtrul interior şi filtrul exterior cu apă
rece sau călduţă. Uscaţi bine filtrul interior şi pe cel exterior înainte de a
utiliza din nou unitatea de filtrare.
3Aşezaţi filtrul exterior la loc în suportul pentru filtru (1) şi rotiţi-l
în sens orar pentru a-l ataşa (2). Puneţi unitatea de filtrare înapoi în
compartimentul pentru praf.  (fig. 12)
ROMÂNĂ 91
Depozitarea
1Puteţi păstra aspiratorul şi accesoriile în geanta de
depozitare.  (fig. 13)
Înlocuirea
Vă sfătuim să înlocuiţi filtrul interior după o perioadă prelungită de
utilizare sau atunci când nu mai poate fi curăţat bine.
Înlocuirea filtrului interior
1Scoateţi unitatea de filtrare din compartimentul pentru praf. Rotiţi
filtrul exterior în sens antiorar (1) şi îndepărtaţi-l din suportul
pentru filtru (2).  (fig. 14)
2Rotiţi uşor filtrul interior în sens antiorar (1) şi îndepărtaţi-l din
suportul pentru filtru (2). Aşezaţi un filtru interior nou în suportul
pentru filtru (1) şi răsuciţi-l în sens orar pentru a-l ataşa (2).  (fig. 15)
3Împingeţi în interior vârful filtrului interior. Aşezaţi filtrul exterior
pe suportul pentru filtru (1) şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l ataşa
(2).  (fig. 16)
4Puneţi unitatea de filtrare înapoi în compartimentul pentru
praf (fig. 17).
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb (precum filtre sau capete
de aspirare suplimentare), vizitaţi www.shop.philips.com/service sau
mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi
Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura
de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Protecţia mediului
-- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător (fig. 18).
92
ROMÂNĂ
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie
internaţională separată.
Depanare
Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la
utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva o problemă cu ajutorul
informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru o
listă de întrebări frecvente sau contactaţi de asistenţă pentru clienţi din
ţara dvs.
Problemă
Soluţie
Aparatul nu
funcţionează.
Verificaţi capacitatea bateriei auto şi verificaţi
conexiunea cablului auto.
Dacă aparatul nu funcţionează în continuare, duceţi
aparatul la reprezentantul dvs. sau la un centru de
service autorizat de Philips pentru examinare.
Aspiratorul nu
aspiră bine.
Compartimentul pentru praf poate fi montat
incorect în aparat. Montaţi corect compartimentul
pentru praf în aparat.
Compartimentul pentru praf poate fi plin.
Goliţi compartimentul pentru praf.
Este posibil ca unitatea de filtrare să fie înfundată.
Curăţaţi filtrul interior şi filtrul exterior (consultaţi
capitolul ‘Curăţarea’).
Aspiratorul
prezintă scăpări
de praf.
Compartimentul pentru praf poate fi plin.
Goliţi compartimentul pentru praf.
Compartimentul pentru praf poate fi montat
incorect în aparat. Montaţi corect compartimentul
pentru praf în aparat.
ROMÂNĂ 93
Problemă
Soluţie
Poate că unitatea de filtrare nu este aşezată corect
în compartimentul pentru praf. Aşezaţi unitatea de
filtrare corect în compartimentul pentru praf.
Aspiratorul nu
funcţionează
corect dacă sunt
ataşate furtunul,
accesoriul cu
perie sau
accesoriul pentru
spaţii înguste.
Verificaţi dacă sunt blocate furtunul, capul de
periere sau accesoriul pentru spaţii înguste. În acest
caz, îndepărtaţi obstrucţia.
Compartimentul pentru praf poate fi plin.
Goliţi compartimentul pentru praf.
Este posibil ca unitatea de filtrare să fie înfundată.
Curăţaţi filtrul interior şi filtrul exterior (consultaţi
capitolul ‘Curăţarea’).
94
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться
всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор
на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Общее описание (Рис. 1)
1 Съемная насадка
2 Кнопка фиксации насадки 
3 Контейнер для сбора пыли
4 Кнопка открытия контейнера для сбора пыли
5 Индикатор питания
6 Переключатель вкл./выкл. с 1 настройкой скорости
7 Отверстия для выхода воздуха
8 Блок фильтров
Наружный фильтр
Внутренний фильтр с держателем
9 Удлиненная щелевая насадка
10 Большая насадка-щетка
11 Щелевая насадка
12 Насадка-щетка
13 Автомобильный шнур питания со штекером
14 Сумочка для хранения
15 Шланг
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости.
Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных
веществ, а также неостывшего пепла.
-- Запрещается погружать пылесос в воду или другие жидкости.
РУССКИЙ 95
Предупреждение
-- Не используйте пылесос при наличии повреждений.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с
ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями,
а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром или после инструктирования о безопасном
использовании прибора и потенциальных опасностях.
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять
очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
-- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания
прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
Внимание!
-- Всегда отключайте пылесос после использования.
-- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда
должны быть свободны.
-- Использование блока фильтров во время работы пылесоса
обязательно.
-- Уровень шума: Lc = 81 дБ (A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Использование прибора
1Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель вкл./выкл.
вперед (Рис. 2).
2Чтобы выключить прибор, сдвиньте переключатель вкл./выкл.
назад (Рис. 3).
96
РУССКИЙ
Дополнительные принадлежности
В комплекте с прибором поставляются следующие дополнительные
принадлежности:
-- малая и большая насадки-щетки для бережной очистки поверхностей;
-- удлиненная и короткая щелевые насадки для уборки в углах и щелях;
-- автомобильный шнур питания со штекером для неограниченного
времени работы;
-- шланг для увеличения радиуса действия прибора;
-- чехол для хранения прибора в автомобиле.
1Выберите необходимую насадку и присоедините ее к трубке
пылесоса (Рис. 4).
Шланг
Пылесос поставляется со шлангом и трубкой для увеличения радиуса
действия во время уборки.
1Вставьте конец шланга в трубку прибора (Рис. 5).
2Подсоедините насадку-щетку или щелевую насадку к концу
шланга, чтобы увеличить радиус действия прибора (Рис. 6).
Очистка
Запрещается погружать пылесос в воду или другие жидкости.
1Очищайте наружную поверхность прибора влажной тканью.
Удаление мусора и очистка контейнера для сбора пыли
Не забывайте регулярно очищать контейнер для сбора пыли.
Быстрая очистка
Быстрая очистка контейнера для сбора пыли.
1Нажмите на кнопку фиксации насадки (1) и снимите съемную
насадку с прибора (2). Затем вытряхните содержимое
контейнера для сбора пыли в мусорное ведро (Рис. 7).
РУССКИЙ 97
Тщательная очистка
1Поместив пылесос над мусорным ведром, нажмите кнопку
открытия контейнера для сбора пыли (1) и очистите контейнер
(2) (Рис. 8).
2Извлеките блок фильтров из контейнера для сбора пыли и
вытряхните содержимое контейнера (Рис. 9).
3При необходимости протрите контейнер для сбора пыли
влажной тканью и очистите блок фильтров (см. раздел
“Очистка блока фильтров”).
4Установите контейнер для сбора пыли обратно, совместив
выемку на контейнере с ответными деталями на корпусе
прибора. Сначала присоедините нижнюю часть контейнера для
сбора пыли (1), затем надавите на верхнюю часть в сторону
пылесоса (2), пока контейнер для сбора пыли не встанет на
место (должен прозвучать щелчок) (Рис. 10).
Очистка блока фильтров
Не забывайте регулярно очищать блок фильтров.
1Поверните наружный фильтр против часовой стрелки. (1) и
извлеките его из держателя фильтра (2) (Рис. 11).
Оставьте внутренний фильтр в держателе.
2При сильном загрязнении очистите наружный и внутренний
фильтры щеткой или обычным пылесосом.
Примечание При необходимости можно промыть внутренний и
наружный фильтры холодной или чуть теплой водой. Перед
использования блока фильтров тщательно просушите внутренний и
наружный фильтры.
3Установите наружный фильтр в держатель фильтра (1) и
поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить его (2).
Вставьте блок фильтров на место в контейнер для сбора
пыли.  (Рис. 12)
98
РУССКИЙ
Хранение
1Пылесос и насадки можно хранить в чехле.  (Рис. 13)
Замена
После продолжительного использования, внутренний
ильтр рекомендуется заменить, если его достаточная очистка
невозможна.
Замена внутреннего фильтра
1Извлеките блок фильтров из контейнера для сбора пыли.
Поверните наружный фильтр против часовой стрелки (1) и
извлеките его из держателя фильтра (2).  (Рис. 14)
2Аккуратно поверните внутренний фильтр против часовой
стрелки (1) и извлеките его из держателя фильтра (2).
Установите в держатель фильтра новый внутренний фильтр (1)
и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрепить
(2).  (Рис. 15)
3Заправьте край внутреннего фильтра внутрь. Установите
наружный фильтр в держатель фильтра (1) и поверните его по
часовой стрелке, чтобы закрепить (2).  (Рис. 16)
4Вставьте блок фильтров на место в контейнер для сбора
пыли (Рис. 17).
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части (например,
фильтры и дополнительные насадки), посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную
торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в
местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные
указаны на гарантийном талоне).
РУССКИЙ 99
Защита окружающей среды
-- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 18).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам,
возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно
справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
Проблема
Способы решения
Прибор не
работает.
Проверьте заряд автомобильного аккумулятора
и подключение автомобильного шнура питания.
Если прибор по-прежнему не работает,
обратитесь в торговую организацию или
авторизованный сервисный центр Philips.
Пылесос
работает
недостаточно
эффективно.
Возможно, контейнер для сбора пыли установлен
неправильно. Правильно установите контейнер
для сбора пыли в прибор.
Возможно, контейнер для сбора пыли заполнен.
Очистите контейнер для сбора пыли.
Возможно, засорен блок фильтров. Очистите
внутренний и внешний фильтры (см. главу
“Очистка”).
100 РУССКИЙ
Проблема
Способы решения
Пылесос не
Возможно, контейнер для сбора пыли заполнен.
удерживает пыль. Очистите контейнер для сбора пыли.
Возможно, контейнер для сбора пыли установлен
неправильно. Правильно закрепите контейнер
для сбора пыли на приборе.
Возможно, блок фильтров неправильно
установлен в контейнер для сбора пыли.
Установите блок фильтров правильно.
Пылесос
работает
неэффективно,
если
подсоединен
шланг,
насадка-щетка
или щелевая
насадка.
Проверьте, не засорился ли шланг, насадка-щетка
или щелевая насадка. При необходимости
удалите застрявший мусор.
Возможно, контейнер для сбора пыли заполнен.
Очистите контейнер для сбора пыли.
Возможно, засорен блок фильтров. Очистите
внутренний и внешний фильтры (см. главу “Очистка”).
Ручной пылесос
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО
«Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея
Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
FC6141: 12 V, 120 W
Для бытовых нужд
SLOVENSKY 101
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Opis zariadenia (Obr. 1)
1 Oddeliteľná hubica
2 Tlačidlo na uvoľnenie hubice 3 Priečinok na zachytený prach
4 Tlačidlo na uvoľnenie priečinka na zachytený prach
5 Kontrolka napájania
6 Posuvný vypínač s nastavením 1 rýchlosti
7 Otvory pre vyfukovaný vzduch
8 Filtračná jednotka
Vonkajší filter
Vnútorný filter s nosičom filtra
9 Dlhý štrbinový nástavec
10 Veľký kefový nástavec
11 Štrbinový nástavec
12 Kefový nástavec
13 Autokábel so zástrčkou na pripojenie v aute
14 Taška na odkladanie
15Hadica
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.
Nebezpečenstvo
-- Nikdy nevysávajte vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nevysávajte horľavý
materiál ani popol, kým nevychladne.
-- Vysávač nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
102 SLOVENSKY
Varovanie
-- Ak je vysávač poškodený, nepoužívajte ho.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a tiež osoby, ktoré
majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu,
že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
-- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča sa musí odpojiť zástrčka od
elektrickej zásuvky.
-----
Výstraha
Vysávač po použití vždy vypnite.
Otvory na vyfukovaný vzduch nesmú byť počas vysávania blokované.
Vysávač používajte jedine s namontovaným filtrom.
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 81 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Používanie zariadenia
1Zariadenie zapnete posunutím vypínača smerom dopredu (Obr. 2).
2Zariadenie vypnete posunutím vypínača smerom dozadu (Obr. 3).
Príslušenstvo
Zariadenie sa dodáva s nasledujúcimi príslušenstvami:
-- malý a veľký kefový nástavec na čistenie jemných povrchov,
-- dlhý a krátky štrbinový nástavec na vysávanie v rohoch alebo úzkych
medzerách,
-- autokábel so zástrčkou pre pripojenie v aute s neobmedzenou dobou
prevádzky,
-- hadica s väčším dosahom,
-- taška na odkladanie zariadenia vo vašom aute.
1Vezmite požadované príslušenstvo a pripojte ho k hubici zariadenia (Obr. 4).
SLOVENSKY 103
Hadica
Toto zariadenie sa dodáva s hadicou a trubicou, ktoré slúžia na zväčšenie
dosahu počas vysávania.
1Koncovku hadice na pripojenie k vysávaču zasuňte do hubice
vysávača (Obr. 5).
2Kefový alebo štrbinový nástavec pripojte ku koncovke hadice na
pripojenie nástavcov, čím zväčšíte ich dosah počas
vysávania (Obr. 6).
Čistenie
Vysávač nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
1Vonkajšiu strany zariadenia očistite navlhčenou tkaninou.
Vysýpanie a čistenie priečinka na zachytený prach
Priečinok na zachytený prach nezabudnite pravidelne čistiť.
Rýchle čistenie
Rýchle vyprázdnenie priečinka na zachytený prach:
1Stlačte tlačidlo na uvoľnenie hubice (1) a odnímateľnú hubicu
odpojte od zariadenia (2). Obsah priečinka na zachytený prach
potom vytraste do smetného koša (Obr. 7).
Dôkladné čistenie
1Zariadenie podržte nad smetným košom, stlačte tlačidlo na uvoľnenie
priečinka na zachytený prach (1) a vyberte ho (2) (Obr. 8).
2Z priečinka na zachytený prach vyberte filtračnú jednotku a voľnou
rukou vytraste z priečinka zachytený prach (Obr. 9).
3V prípade potreby vyčistite priečinok na zachytený prach pomocou
vlhkej tkaniny a vyčistite filtračnú jednotku (pozrite si časť
„Čistenie filtračnej jednotky“).
104 SLOVENSKY
4Priečinok na zachytený prach pripevníte späť tak, že drážku na
okraji priečinka nasadíte na výstupok na zariadení. Najskôr nasaďte
spodnú stranu priečinka na zachytený prach (1). Potom zatlačte aj
jeho vrchnú časť smerom na zariadenie (2), aby zapadol na svoje
miesto (budete počuť kliknutie) (Obr. 10).
Čistenie filtračnej jednotky
Nezabudnite pravidelne čistiť filtračnú jednotku.
1Vonkajší filter otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a
vyberte ho z nosiča filtra (2) (Obr. 11).
Vnútorný filter nechajte pripevnený k nosiču filtra.
2V prípade značného znečistenia vnútorný a vonkajší filter vyčistite
pomocou kefy alebo bežného vysávača.
Poznámka: Ak treba , vnútorný a vonkajší filter môžete vyčistiť v studenej
alebo vlažnej vode. Pred opätovným použitím filtračnej jednotky nechajte
vnútorný a vonkajší filter poriadne vyschnúť.
3Vonkajší filter umiestnite späť na nosič filtra (1) a otočením v
smere hodinových ručičiek ho upevnite (2). Filtračnú jednotku
vložte späť do priečinku na zachytený prach. (Obr. 12)
Odkladanie
1Vysávač a príslušenstvo môžete odložiť do tašky na
odkladanie. (Obr. 13)
Výmena
Po dlhodobom používaní vnútorného filtra alebo v prípade, ak sa nedá
dobre vyčistiť, Vám odporúčame, aby ste ho vymenili.
SLOVENSKY 105
Výmena vnútorného filtra
1Z priečinka na zachytený prach vyberte filtračnú jednotku.
Vonkajší filter otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1)
a vyberte ho z nosiča filtra (2). (Obr. 14)
2Vnútorný filter jemne otočte proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (1) a vyberte ho z nosiča filtra (2). Na nosič filtra (1)
umiestnite nový vnútorný filter a otočením v smere pohybu
hodinových ručičiek ho upevnite (2). (Obr. 15)
3Špičku vnútorného filtra zatlačte dovnútra.Vonkajší filter umiestnite
na nosič filtra (1) a otočením v smere hodinových ručičiek ho
upevnite (2). (Obr. 16)
4Filtračnú jednotku vložte späť do priečinku na zachytený
prach (Obr. 17).
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely (napríklad filtre a
dodatočné nástavce), navštívte webovú stránku
www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu
výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (podrobnosti nájdete v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Životné prostredie
-- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste
oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné
prostredie (Obr. 18).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v
priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
106 SLOVENSKY
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu
vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou
nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených
otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.
Problém
Riešenie
Zariadenie
nefunguje.
Skontrolujte kapacitu akumulátora v aute a
pripojenie autokábla.
Ak zariadenie stále nefunguje, zaneste ho na kontrolu
predajcovi alebo do servisného centra
autorizovaného spoločnosťou Philips.
Vysávač riadne
nevysáva.
Priečinok na zachytený prach možno nie je správne
pripojený k zariadeniu. Priečinok na zachytený prach
správne upevnite k zariadeniu.
Možno je priečinok na prach plný. Vyprázdnite
priečinok na prach.
Možno je zanesená filtračná jednotka. Vyčistite
vnútorný filter a vonkajší filter (pozrite si kapitolu
„Čistenie“).
Z vysávača
uniká prach.
Možno je priečinok na prach plný. Vyprázdnite
priečinok na prach.
Priečinok na zachytený prach možno nie je správne
pripojený k zariadeniu. Priečinok na zachytený prach
správne upevnite k zariadeniu.
Možno nie je v priečinku na zachytený prach správne
umiestnená filtračná jednotka. Filtračnú jednotku
správne umiestnite v priečinku na zachytený prach.
SLOVENSKY 107
Problém
Riešenie
Vysávač správne Skontrolujte, či nie sú hadica, kefový nástavec alebo
štrbinový nástavec upchané. Ak áno, odstráňte
nefunguje, keď
prekážku.
je pripojená
hadica, kefový
nástavec alebo
štrbinový
nástavec.
Možno je priečinok na prach plný.
Vyprázdnite priečinok na prach.
Možno je zanesená filtračná jednotka.
Vyčistite vnútorný filter a vonkajší filter (pozrite si
kapitolu „Čistenie“).
108 SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na
www.philips.com/welcome.
Splošni opis (Sl. 1)
1 Snemljivi nastavek
2 Gumb za sprostitev nastavka 
3 Komora za prah
4 Gumb za sprostitev komore za prah
5 Indikator polnjenja
6 Drsno stikalo za vklop/izklop z 1 hitrostjo
7 Odprtine za odvodni zrak
8 Filtrirna enota
Zunanji filter
Notranji filter z nosilcem filtra
9 Dolgi ozki nastavek
10 Veliki krtačni nastavek
11 Ozki nastavek
12 Krtača
13 Avtomobilski kabel z avtomobilskim vtikačem
14 Torbica za shranjevanje
15 Gibljiva cev
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga
shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Ne vsesavajte vode ali katerekoli druge tekočine. Ne vsesavajte
vnetljivih snovi ali pepela, dokler se ta popolnoma ne ohladi.
-- Sesalnika ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
SLOVENŠČINA 109
Opozorilo
-- Ne uporabljajte poškodovanega sesalnika.
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori
na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
-- Vtič mora biti odstranjen iz omrežne vtičnice pred čiščenjem ali
vzdrževanjem aparata.
-----
Previdno
Sesalnik po uporabi izklopite.
Med sesanjem odprtine za odvodni zrak ne smejo biti blokirane.
Sesalnika ne uporabljajte brez nameščene filtrirne enote.
Raven hrupa: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Uporaba aparata
1Za vklop aparata potisnite drsno stikalo za vklop/izklop naprej (Sl. 2).
2Za izklop aparata potisnite drsno stikalo za vklop/izklop nazaj (Sl. 3).
Dodatna oprema
Aparatu je priložena naslednja dodatna oprema:
-- mali in veliki krtačni nastavek za čiščenje občutljivih površin;
-- dolgi in kratki ozki nastavek za čiščenje kotov ali ozkih špranj;
-- avtomobilski kabel z avtomobilskim vtikačem za neomejen čas delovanja;
-- cev za podaljšan doseg;
-- torbica za shranjevanje aparata v avtu.
1Želeni nastavek namestite na šobo aparata (Sl. 4).
110 SLOVENŠČINA
Gibljiva cev
Aparatu sta priloženi gibljiva cev in cev za podaljšan doseg sesanja.
1Vstavite konec gibljive cevi za aparat v nastavek aparata (Sl. 5).
2Namestite krtačni ali ozki nastavek v konec gibljive cevi za nastavek
za podaljšan doseg sesanja (Sl. 6).
Čiščenje
Sesalnika ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
1Zunanjost aparata očistite z vlažno krpo.
Praznjenje in čiščenje komore za prah
Komoro za prah redno praznite in čistite.
Hitro čiščenje
Hitro praznjenje komore za prah:
1Pritisnite gumb za sprostitev nastavka (1) in snemite snemljivi
nastavek z aparata (2). Nato vsebino komore za prah iztresite v koš
za smeti (Sl. 7).
Temeljito čiščenje
1Aparat držite nad košem za smeti, pritisnite gumb za sprostitev
komore za prah (1) in odstranite komoro za prah (2) (Sl. 8).
2Filtrirno enoto odstranite iz komore za prah in s stresanjem
izpraznite komoro za prah (Sl. 9).
3Po potrebi očistite komoro za prah z vlažno krpo in očistite
filtrirno enoto (oglejte si poglavje “Čiščenje filtrirne enote”).
4Komoro za prah pritrdite nazaj na aparat tako, da režo na komori
poravnate z izbočenim delom aparata. Priključite spodnji del
komore (1). Nato pritisnite zgornji del komore proti aparatu (2), da
se zaskoči (“klik”) (Sl. 10).
SLOVENŠČINA 111
Čiščenje filtrirne enote
Filtrirno enoto redno čistite.
1Zunanji filter zavrtite v levo (1) in ga odstranite iz nosilca filtra
(2) (Sl. 11).
Notranji filter naj ostane pritrjen na nosilec filtra.
2Če je notranji ali zunanji filter zelo umazan, ga očistite s krtačo ali
običajnim sesalnikom.
Opomba: Če je treba, lahko notranji in zunanji filter očistite v hladni ali
mlačni vodi. Pred ponovno uporabo filtrirne enote temeljito posušite notranji
in zunanji filter.
3Zunanji filter namestite nazaj na nosilec filtra (1) in ga pritrdite z
zasukom v desno (2).Vstavite filtrirno enoto nazaj v komoro za
prah.  (Sl. 12)
Shranjevanje
1Sesalnik in nastavke lahko shranjujete v torbici za shranjevanje.  (Sl. 13)
Zamenjava
Priporočamo, da zamenjate notranji filter po daljši uporabi ali če ga ni več
mogoče ustrezno očistiti.
Menjava notranjega filtra
1Filtrirno enoto odstranite iz komore za prah. Zunanji filter obrnite
v levo (1) in odstranite z nosilca (2).  (Sl. 14)
2Notranji filter nežno zavrtite v levo (1) in ga odstranite iz nosilca
filtra (2). Na nosilec filtra namestite novi notranji filter (1) in ga
pritrdite z zasukom v desno (2).  (Sl. 15)
3Vrh notranjega filtra potisnite navznoter. Na nosilec filtra (1)
namestite zunanji filter in ga pritrdite z zasukom v desno
(2).  (Sl. 16)
4Vstavite filtrirno enoto nazaj v komoro za prah (Sl. 17).
112 SLOVENŠČINA
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele (kot so filtri in
dodatni nastavki), obiščite spletno stran www.shop.philips.com/
service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si
oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
Okolje
-- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem
mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 18).
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/
support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri
uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani
www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se
obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.
Težava
Rešitev
Aparat ne deluje.
Preverite zmogljivost avtomobilskega
akumulatorja in priključitev avtomobilskega kabla.
Če aparat še vedno ne deluje, ga nesite na pregled
k prodajalcu ali na Philipsov pooblaščeni servis.
Sesalnik ne sesa
pravilno.
Komora za prah morda ni pravilno nameščena
na aparat. Komoro za prah pravilno namestite na
aparat.
Komora za prah je morda polna. Izpraznite jo.
SLOVENŠČINA 113
Težava
Rešitev
Filtrirna enota je morda zamašena. Očistite notranji
in zunanji filter (oglejte si poglavje “Čiščenje”).
Prah uhaja iz
sesalnika.
Komora za prah je morda polna. Izpraznite jo.
Komora za prah morda ni pravilno nameščena
na aparat. Komoro za prah pravilno namestite na
aparat.
Filtrirna enota morda ni pravilno nameščena v
komoro za prah. Filtrirno enoto pravilno
namestite v komoro za prah.
Preverite, ali je gibljiva cev, glava ščetke ali ozki
Sesalnik ne deluje
nastavek zamašen, in ga po potrebi odmašite.
pravilno, če je
nameščena gibljiva
cev, krtačni nastavek
ali ozki nastavek.
Komora za prah je morda polna. Izpraznite jo.
Filtrirna enota je morda zamašena. Očistite
notranji in zunanji filter (oglejte si poglavje
“Čiščenje”).
114 TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Sökülebilir başlık
2 Başlık çıkarma düğmesi 
3 Toz bölmesi
4 Toz bölmesi açma düğmesi
5 Güç ışığı
6 1 hız ayarlı açma/kapama sürgüsü
7 Tahliye havalandırma delikleri
8 Filtre ünitesi
Dış filtre
Filtre tutucuya sahip iç filtre
9 Uzun aralık temizleme başlığı
10 Geniş fırça başlığı
11 Aralık temizleme başlığı
12 Fırça başlığı
13 Araç soketli araç kablosu
14 Saklama çantası
15Hortum
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Kesinlikle süpürgeyle su veya diğer sıvı maddeleri çekmeyin. Yanıcı
maddeleri asla süpürmeyin ve sigara külünü çekerken mutlaka
soğumasını bekleyin.
-- Elektrikli süpürgeyi kesinlikle suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
TÜRKÇE 115
Uyarı
-- Hasar görmüş elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi
bir gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi
prizden çekilmelidir.
-----
Dikkat
Elektrikli süpürgeyi her kullanımdan sonra kapatın.
Temizleme sırasında hava deliklerini kapamayın.
Elektrikli süpürgeyi her zaman filtre takılı olarak kullanın.
Gürültü düzeyi: Lc = 81 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Cihazın kullanımı
1Açma/kapama düğmesini ileri iterek cihazı çalıştırın (Şek. 2).
2Açma/kapama düğmesini geri çekerek cihazı durdurun (Şek. 3).
Aksesuarlar
Cihaz şu aksesuarlarla birlikte gelir:
-- hassas yüzeyleri temizlemek için küçük ve büyük fırça başlığı;
-- köşeleri ve dar yerleri temizlemek için uzun ve kısa aralık temizleme başlığı;
-- sınırsız çalışma süresi için araç soketli araç kablosu;
-- ulaşılması zor yerlere erişim için hortum;
-- cihazı arabanızda saklamanız için saklama çantası.
1Kullanmak istediğiniz aksesuarı seçin ve aksesuarı cihazın başlığına
takın (Şek. 4).
116 TÜRKÇE
Hortum
Cihaz, süpürme işlemi sırasında ulaşılması zor yerlere erişim için bir
hortum ve boruya sahiptir.
1Hortumun cihaz ucunu cihazın başlığına takın (Şek. 5).
2Süpürme sırasında güç yerlere erişim için fırça başlığını ya da aralık
temizleme başlığını hortumun bağlantı ucuna takın (Şek. 6).
Temizlik
Elektrikli süpürgeyi kesinlikle suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
1Cihazın dış tarafını nemli bir bezle temizleyin.
Toz bölmesinin boşaltılması ve temizlenmesi
Toz bölmesini düzenli aralıklarla boşalttığınızdan ve temizlediğinizden emin olun.
Hızlı temizlik
Toz bölmesini hızlı bir şekilde boşaltmak için:
1Başlık çıkarma düğmesine (1) basın ve sökülebilir başlığı cihazdan
(2) çıkarın. Daha sonra toz bölmesini sallayarak içindekileri bir çöp
kutusuna boşaltın (Şek. 7).
Tam temizlik
1Cihazı çöp kutusunun üzerinde tutun, toz bölmesi çıkarma
düğmesine (1) basın ve toz bölmesini (2) çıkarın (Şek. 8).
2Filtre ünitesini toz bölmesinden çıkarın ve toz bölmesini boştaki
elinizle sallayarak boşaltın (Şek. 9).
3Gerekirse, toz bölmesini nemli bir bezle temizleyin ve filtre ünitesini
temizleyin (bkz. ‘Filtre ünitesinin temizlenmesi’ bölümü).
4Toz bölmesini tekrar takmak için, toz bölmesindeki yuvayı cihazdaki
çıkıntı ile hizalayın. İlk olarak toz bölmesinin alt kısmını cihaza takın
(1). Daha sonra üst kısmı cihaza doğru iterek yerine yerleştirip (2)
kilitlenmesini sağlayın (‘klik’ sesi duyacaksınız) (Şek. 10).
TÜRKÇE 117
Filtre ünitesinin temizlenmesi
Filtre ünitesini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
1Dış filtreyi saat yönünün tersine çevirin (1) ve filtre yuvasından (2)
çıkarın (Şek. 11).
İç filtreyi filtre yuvasına takılı bırakın.
2İç ve dış filtreleri bir fırçayla veya çok kirliyse normal elektrikli
süpürgeyi ile temizleyin.
Dikkat: Gerekirse , iç ve dış filtreleri soğuk veya ılık suyla temizleyebilirsiniz.
Filtre ünitesini tekrar kullanmadan önce, iç ve dış filtreleri tamamen temizleyin.
3Dış filtreyi filtre yuvasına (1) tekrar yerleştirin ve saat yönünde çevirerek
sabitleyin (2). Filtre ünitesini toz bölmesine geri takın.  (Şek. 12)
Saklama
1Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları saklama çantasında saklayabilirsin
iz.  (Şek. 13)
Değiştirme
Uzun süreli kullanımdan sonra veya artık düzgün bir şekilde temizlemez
hal aldığında, iç filtreyi yenisiyle değiştirmenizi öneriyoruz.
İç filtrenin değiştirilmesi
1Filtre ünitesini toz bölmesinden çıkarın. Dış filtreyi saat yönünün
tersine çevirin (1) ve filtre yuvasından çıkarın (2).  (Şek. 14)
2İç filtreyi saat yönünün tersine yavaşça çevirin (1) ve filtre
yuvasından (2) çıkarın. Filtre yuvasına (1) yeni bir iç filtre yerleştirin
ve saat yönünde çevirerek sabitleyin (2).  (Şek. 15)
3İç filtrenin uç kısmını içe doğru itin. Dış filtreyi filtre yuvasına (1)
yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sabitleyin (2).  (Şek. 16)
4Filtre ünitesini toz bölmesine geri takın (Şek. 17).
118 TÜRKÇE
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça (filtreler ve ek başlıklar gibi) satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi
ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti
kitapçığına başvurun).
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 18).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir.
Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki
Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Çözüm
Cihaz çalışmıyor
Araç pil kapasitesini ve araç kablosu bağlantısını
kontrol edin.
Eğer cihaz hala çalışmıyorsa, cihazı yetkili Philips
servisine veya bayisine götürün.
Elektrikli süpürge iyi
temizlemiyor.
Toz bölmesi cihaza doğru takılmamış olabilir. Toz
bölmesini cihaza doğru şekilde takın.
Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini
temizleyin.
TÜRKÇE 119
Sorun
Çözüm
Filtre ünitesi tıkanmış olabilir. İç ve dış filtreleri
temizleyin (bkz. ‘Temizleme’ bölümü).
Cihazdan toz çıkıyor.
Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini
temizleyin.
Toz bölmesi cihaza doğru takılmamış olabilir. Toz
bölmesini cihaza doğru şekilde takın.
Filtre ünitesi, toz bölmesine doğru
yerleştirilmemiş olabilir. Filtre ünitesini toz
bölmesine doğru şekilde takın.
Hortum, fırça başlığı Hortum, fırça başlığı ya da aralık temizleme
veya aralık temizleme başlığının tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
Tıkanmışsa, engeli kaldırın.
başlığı takıldığında
elektrikli süpürge
düzgün çalışmıyor.
Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini
temizleyin.
Filtre ünitesi tıkanmış olabilir. İç ve dış filtreleri
temizleyin (bkz. ‘Temizleme’ bölümü).
120 УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Загальний опис (Мал. 1)
1 Знімна насадка
2 Кнопка розблокування насадки 
3 Відділення для пилу
4 Кнопка розблокування відділення для пилу
5 Індикатор живлення
6 Перемикач “увімк./вимк.” на 1 швидкість
7 Отвори для повітря
8 Блок із фільтрами
Зовнішній фільтр
Внутрішній фільтр із тримачем
9 Довга щілинна насадка
10 Велика насадка-щітка
11 Щілинна насадка
12 Насадка-щітка
13 Кабель для авто зі штекером для авто
14 Футляр для зберігання
15 Шланг
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Не використовуйте пристрій для прибирання води чи іншої
рідини. Не використовуйте його для прибирання займистих
речовин, а також попелу, поки він не охолоне.
-- Ніколи не занурюйте пилосос у воду чи іншу рідину.
УКРАЇНСЬКА 121
Попередження
-- Не використовуйте пилосос, якщо він пошкоджений.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або
більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або
розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань,
за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було
проведено інструктаж щодо безпечного користування
пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям
виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
-- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте
штекер із розетки.
Увага
-- Завжди вимикайте пилосос після використання.
-- Під час прибирання ніколи не блокуйте отвори для повітря.
-- Завжди використовуйте пилосос із встановленим блоком з
фільтрами.
-- Рівень шуму: Lc = 81 дБ (A)
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Застосування пристрою
1Для увімкнення пристрою пересуньте перемикач “увімк./вимк.”
вперед (Мал. 2).
2Щоб вимкнути пристрій, пересуньте перемикач “увімк./вимк.”
назад (Мал. 3).
122 УКРАЇНСЬКА
Аксесуари
У комплекті пристрою таке приладдя:
-- мала та велика насадки-щітки для чищення делікатних поверхонь;
-- довга та коротка щілинні насадки для чищення кутків та вузьких щілин;
-- кабель для авто із штекером для авто для тривалого часу роботи;
-- шланг для подовженого доступу;
-- сумка для зберігання пристрою в автомобілі.
1Візьміть приладдя, яке потрібно використовувати, і під’єднайте
його до насадки пристрою (Мал. 4).
Шланг
Цей пристрій постачається із шлангом і трубкою для кращого
прибирання важкодоступних місць.
1Вставте кінець шланга з боку пристрою у відповідний отвір
пристрою (Мал. 5).
2Під’єднайте щітку-насадку або щілинну насадку до кінця
насадки з боку шланга для прибирання важкодоступних
місць (Мал. 6).
Прибирання
Ніколи не занурюйте пилосос у воду чи іншу рідину.
1Витріть пристрій усередині вологою ганчіркою.
Спорожнення і чищення відділення для пилу
Не забувайте регулярно спорожнювати і чистити відділення для пилу.
Швидке чищення
Щоб швидко спорожнити відділення для пилу:
1Натисніть кнопку розблокування насадки (1) і зніміть насадку з
пристрою (2). Потім витрусіть вміст відділення для пилу у
смітник (Мал. 7).
УКРАЇНСЬКА 123
Ретельне чищення
1Тримаючи пристрій над смітником, натисніть кнопку
розблокування відділення для пилу (1) і зніміть відділення для
пилу (2) (Мал. 8).
2Вийміть блок із фільтрами з відділення для пилу та спорожніть
відділення для пилу, струшуючи його вільною рукою (Мал. 9).
3Можна також почистити відділення для пилу вологою
ганчіркою, а також почистити блок із фільтрами (див. розділ
“Чищення блока з фільтрами”).
4Щоб встановити відділення для пилу, вирівняйте виїмки на
відділенні для пилу відповідно до виступу на пристрої.
Спочатку під’єднайте дно відділення для пилу (1), а потім
просуньте верхню частину відділення у напрямку пристрою (2)
для фіксації (Мал. 10).
Чищення блока з фільтрами
Не забувайте регулярно чистити блок з фільтрами.
1Поверніть зовнішній фільтр проти годинникової стрілки (1) і
вийміть його з тримача (2) (Мал. 11).
Внутрішній фільтр залишіть у тримачеві.
2Якщо внутрішній і зовнішній фільтри дуже брудні, почистіть їх
щіточкою або звичайним пилососом.
Примітка: За потреби можна помити внутрішній та зовнішній
фільтри у холодній чи літній воді. Перед повторним використанням
блока з фільтрами ретельно висушіть внутрішній і зовнішній фільтри.
3Вставте зовнішній фільтр назад на тримач фільтрів (1) і поверніть
його за годинниковою стрілкою для фіксації (2). Вставте блок із
фільтрами на місце у відділення для пилу.  (Мал. 12)
124 УКРАЇНСЬКА
Зберігання
1Пилосос і приладдя можна зберігати у сумці для
зберігання.  (Мал. 13)
Заміна
Рекомендується заміняти внутрішній фільтр після тривалого часу
використання або якщо не вдається його почистити належним
чином.
Заміна внутрішнього фільтра
1Вийміть блок із фільтрами з відділення для пилу. Поверніть
зовнішній фільтр проти годинникової стрілки (1) і вийміть його
з тримача фільтрів (2).  (Мал. 14)
2Легенько поверніть внутрішній фільтр проти годинникової
стрілки (1) і вийміть його з тримача фільтрів (2). Вставте новий
внутрішній фільтр на тримач фільтрів (1) і поверніть його за
годинниковою стрілкою для фіксації (2).  (Мал. 15)
3Натисніть на внутрішній фільтр і втопіть його досередини.
Вставте зовнішній фільтр на тримач фільтрів (1) і поверніть його
за годинниковою стрілкою для фіксації (2).  (Мал. 16)
4Встановіть блок з фільтрами назад у відділення для
пороху (Мал. 17).
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини (такі як фільтри та
додаткові насадки), відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися
до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну
інформацію шукайте в гарантійному талоні).
УКРАЇНСЬКА 125
Навколишнє середовище
-- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити
довкілля (Мал. 18).
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний
талон.
Усунення несправностей
У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під
час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему
за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань
або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Проблема
Вирішення
Пристрій не
працює.
Перевірте ємність акумулятора автомобіля і
під’єднання кабелю для авто.
Якщо пристрій і далі не працює, для перевірки
віднесіть його до дилера або у сервісний центр,
уповноважений Philips.
Пилосос не
працює
належним
чином.
Можливо, відділення для пилу не встановлене на
пристрій належним чином. Під’єднайте
відділення для пилу до пристрою належним
чином.
Можливо, відділення для пилу заповнене.
Спорожніть відділення для пилу.
126 УКРАЇНСЬКА
Проблема
Вирішення
Можливо, блок з фільтрами заблокувався.
Почистіть внутрішній і зовнішній фільтри
(див. розділ “Чищення”).
З пилососа
виходить пил.
Можливо, відділення для пилу заповнене.
Спорожніть відділення для пилу.
Можливо, відділення для пилу не встановлене на
пристрій належним чином. Під’єднайте
відділення для пилу до пристрою належним
чином.
Можливо, блок з фільтрами неправильно
встановлений у відділення для пилу.
Встановіть блок з фільтрами у відділення для
пилу належним чином.
Перевірте, чи не заблоковано шланг,
Пилосос не
головку щітки-насадки чи щілинної насадки.
працює
Якщо так, вийміть перешкоду.
належним
чином, якщо
під’єднано
шланг, щіткунасадку або
щілинну насадку.
Можливо, відділення для пилу заповнене.
Спорожніть відділення для пилу.
Можливо, блок з фільтрами заблокувався.
Почистіть внутрішній і зовнішній фільтри
(див. розділ “Чищення”).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4222.003.3784.2