Philips HP8666

Register your product and get support at
3
2
www.philips.com/welcome
HP8654
HP8664
HP8666
(HP8666)
a
l
A
k
B
E
F
6
4
( 38 mm / 50 mm )
K
G
L
b
Care
LV
Lietotāja rokasgrāmata
BG
Ръководство за потребителя
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
RO
Manual de utilizare
RU
Руководство пользователя
ETKasutusjuhend
HR
Korisnički priručnik
SK
Príručka užívateľa
HU
Felhasználói kézikönyv
SL
Uporabniški priročnik
KK
Қолданушының нұсқасы
SR
Korisnički priručnik
LT
Vartotojo vadovas
UK
Посібник користувача
c
d
1
C
g
h
50mm
38mm
(HP8666)
With 38mm / 50mm mixed bristle brushes
1 (Fig. E) Place the brush into the hair tips. Press the rotation direction
button ( d ), and roll up to hair roots.
2 Keep the brush at hair roots until the hair is completely dry.
3 (Fig. F) Press the rotation direction button ( d ) in the opposite
direction and move the brush away from the hair.
• (Fig. H, I, J) To create flicks, press and hold the rotation direction
button ( d ) while continuously brushing in either inwards or
outwards direction to style only hair ends.
With retractable bristle brush
3140 035 38864
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
• WARNING: Do
1 (Fig. C) Turn the knob ( i ) to fully extract the bristles.
2 (Fig. K) Wrap hair tips once around the barrel.
3 (Fig. L) Once the hair is secure, press the rotating button ( d ) to
wind up the hair.
4 Keep the brush in the position until your hair is completely dry.
5 (Fig. M) Turn the knob to retract the bristles and remove the brush
from your hair.
After styling:
Apply hair spray to your hair to fix the style for long lasting results.
Styling Tips
English
not use this appliance
H
D
Care
f
2 Comb through your hair and divide them into small sections.
3 Select the desired setting to switch on the appliance ( c ):
• Care : Caring temperature with strong airflow to set your style.
• : High temperature with strong airflow for fast drying.
• : Warm temperature with gentle airflow to protect damp hair
from becoming too dry.
• : Off.
»»(Only for HP8664, HP8666)The ion function is automatically
activated when the appliance is switched on. The function
provides additional shine and reduces frizz.
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips
világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
e
User manual
EN
Jamstvo i servis
Ako trebate informacije, npr. o zamjeni nekog od nastavaka ili ako imate
problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips www.philips.com/support
ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi. Broj telefona
nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne
postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda
tvrtke Philips.
•• The brush attachments work the best when hair is 80% dry.
•• It is recommended to use LOW SPEED setting when styling with
retractable bristle brush.
•• Take smaller hair strand for more defined result.
•• To avoid hair from tangling, try instead to have short stops when
using the rotation buttons to ensure hair is nicely rolled onto the
barrel.
•• (Only for HP8666) 38mm brush is suitable for all hair length,
especially for those with bob hair or shoulder-length hair, while
50mm brush works best for longer hair. Select suitable brush
before styling.
i
j
Осведомете се относно местната система за разделно събиране на
отпадъци за електрическите и електронните продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте
старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилният
начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за
отстраняването на потенциални отрицателни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
2
Въведение
Dynamic Volumebrush на Philips е маша за оформяне с въздух с
автоматична въртяща се система, за да ви помогне да създавате
различни стилове, като поддържате косата си гладка и бляскава.
Четките със смесени косми добавят обем и движение, докато
прибиращата се четка създава насочени вълни без заплитания.
Уникалното турмалиново керамично покритие на този уред за
оформяне предпазва и ревитализира косата, докато оформяте.
Специалното покритие провежда ефективно топлина без горещи
зони и добавя блясък с всяко движение.
(Само за HP8664, HP8666) Йонното освежаване предотвратява
закъдрянето, увеличава блясъка на вашата коса.
3
Общ преглед
a Бутон за освобождаване на четката
b Ключ за скорост на въртене (
-НИСКА,
-ВИСОКА)
c Вграден ключ за температура и въздушен поток
d Бутони за посока на въртене
e Дръжка
f Ухо за закачване
g 50 мм четка със смесени косми
(Подходяща за добавяне на обем, плътност и движение за дълги
коси)
h 38 мм четка със смесени косми (само за HP8666)
(Подходяща за създаване на естествени вълни за коса с всякаква
дължина)
i Бутон за прибиране на зъбците на четката
j Четка с прибиращи се зъбци
(Подходяща за създаване на насочени вълни без заплитания)
k Торбичка за съхранение (само за HP8666)
l Предпазна капачка за 38 мм/50 мм четка със смесени косми
4
Използване на машата за
оформяне
Препоръчваме да изпробвате уреда, като използвате Ниска
скорост на въртене ( b ) в продължение на 2 до 3 пъти, за да
свикнете с въртенето.
near water.
• When the appliance is used in a
Забележка
5
After use
bathroom, unplug it after use since
•
•
Винаги оставяйте уреда и приставките да се охладят, преди да
1 Switch off and unplug the appliance.
the proximity of water presents a risk, 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
поставяте или сваляте приставки.
even when the appliance is switched
•• Уредът е най-ефикасен, когато косата е подсушена с кърпа.
3 Clean the appliance and attachments with a damp cloth. Remove
hairs and dust from the brush attachment with your fingers but
•• За да се предотврати скубането, уредът е снабден със
off.
never insert metal objects into the appliance for cleaning.
система за защита. Ако натискът на вашата коса върху четката
премине определена граница, въртенето се забавя.
• WARNING: Do not use this appliance 4 Always use the protection cap ( l ) to store the mixed bristle
brush attachments.
1
(фиг.
A) Изберете приставката за четка, която най-добре пасва
near bathtubs, showers, basins
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
на желаната от вас прическа, и я закрепете към машата.
hang the appliance with its hanging loop ( f ).
or other vessels containing
• (фиг. B) За да махнете приставката, натиснете бутона за
освобождаване на четката ( a ) и я издърпайте.
water.
6
Guarantee and service
2 Срешете косата и я разделете на малки кичури.
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
• Always unplug the appliance
3 Изберете желаната настройка, за да включите уреда ( c ):
you have a problem, please visit the Philips website at
• Care : Щадяща температура и силна въздушна струя за
after use.
www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre
фиксиране на прическата.
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
• If the appliance overheats, it switches
• : Висока температура и силна въздушна струя за бързо
leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
сушене.
off automatically. Unplug the appliance local Philips dealer.
• : Умерена температура и умерена въздушна струя за
and let it cool down for a few minutes. Български
предпазване на мократа коса от прекалено изсушаване.
• : Изключване
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да
Before you switch the appliance on
»»(Само за HP8664, HP8666) Функцията за йонизиране се
се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
again, check the grilles to make sure
активира автоматично, когато включите уреда. Функцията
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
дава допълнителен блясък и намалява начупването.
they are not blocked by fluff, hair, etc.
1
Важно
С 38 мм/50 мм четки със смесени косми
• If the mains cord is damaged, you
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
1 (фиг. E) Поставете четката в краищата на косата. Натиснете
ръководство
за
потребителя
и
го
запазете
за
справка
в
бъдеще.
must have it replaced by Philips, a
бутона за посока на въртене ( d ) и навийте нагоре до
корените на косата.
service centre authorised by Philips or • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
2 Задръжте четката в корените на косата, докато косата изсъхне
използвайте уреда близо до вода.
similarly qualified persons in order to
напълно.
3 (фиг. F) Натиснете бутона за посока на въртене ( d ) в обратна
• Ако уредът се използва в банята,
avoid a hazard.
посока и преместете четката далеч от косата.
след употреба го изключвайте от
• This appliance can be used by
• (фиг. H, I, J) За да създадете кичури, натиснете и задръжте
бутона за посока на въртене ( d ) като непрекъснато
контакта. Близостта до вода води
children aged from 8 years and above
разресвате в посока навътре или навън, за да оформите само
до риск, дори когато уредът не
and persons with reduced physical,
краищата на косата.
работи.
sensory or mental capabilities or
С четка с прибиращи се зъбци
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
lack of experience and knowledge
1 (фиг. C) Завъртете копчето ( i ), за да изтеглите напълно
космите.
използвайте уреда близо до
if they have been given supervision
2 (фиг. K) Увийте краищата на косата, след като са около
вани, душове, мивки или
дръжката.
or instruction concerning use of
3 (фиг. L) След като косата е защитена, натиснете бутона за
други съдове с вода.
the appliance in a safe way and
въртене ( d ), за да навиете косата.
4 Дръжте четката в позиция, докато косата стане суха.
understand the hazards involved.
• След употреба винаги
5 (фиг. M) Завъртете ключа, за да приберете зъбците, и извадете
Children shall not play with the
изключвайте уреда от контакта.
четката от косата си.
След оформяне:
appliance. Cleaning and user
• При прегряване уредът се изключва
Нанесете спрей за коса върху косата си, за да фиксирате стила за
maintenance shall not be made by
автоматично. Изключете уреда и
дълготрайни резултати.
children without supervision.
го оставете да изстива няколко
Съвети за оформянето
• For additional protection, we advise
минути. Преди да включите отново
•• Приставката за четка работи най-добре, когато косата е на
you to install a residual current device
уреда, проверете дали решетките
80% суха.
•• Препоръчително е да използвате настройка за НИСКА
(RCD) in the electrical circuit that
не са задръстени с пух, косми и др.
СКОРОСТ, когато оформяте с четка с прибиращи се зъбци.
supplies the bathroom. This RCD
• С оглед предотвратяване
•• Вземете малък кичур коса за по-добри резултати.
•• За да избегнете заплитане на косата, опитайте да правите
must have a rated residual operating
на опасност, при повреда в
кратки спирания, когато използвате бутоните за въртене, за
current not higher than 30mA. Ask
да гарантирате, че косата е добре навита около дръжката.
захранващия кабел той трябва да
•
•
(Само за P8666) 38 мм четка, подходяща за всякаква дължина
your installer for advice.
бъде сменен от Philips, оторизиран
на косата, особено за тези с къси прически или с дължина
до рамото, докато 50 мм четка работи най-добре при дълги
• Never block the air grilles.
от Philips сервиз или квалифициран
коси. Изберете подходяща четка преди оформяне.
техник.
• Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
• Този уред може да се използва
5
След употреба
the appliance corresponds to the local
от деца на възраст над 8 години
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се
power voltage.
и от хора с намалени физически
охлади.
възприятия или умствени
• Do not use the appliance for any
3 Почистете уреда и четките с влажна кърпа. Почиствайте
космите и праха от приставките за четка, но никога не пъхайте в
недостатъци или без опит и
other purpose than described in this
уреда метални предмети, за да го почистите.
познания, ако са инструктирани за
4 Винаги използвайте предпазната капачка ( l ) за съхранение на
manual.
приставките за четка със смесени косми.
безопасна употреба на уреда и са
• Do not use the appliance on artificial
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете
също да закачите уреда за неговата кука ( f ).
под наблюдение с цел гарантиране
hair.
на
безопасна
употреба
и
ако
са
им
• Only use the appliance on human hair.
6
Гаранция и сервиз
разяснени евентуалните опасности. Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка,
• When the appliance is connected to
или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес
Не позволявайте на деца да си
the power, never leave it unattended.
www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонният
играят
с
уреда.
Не
позволявайте
на
• Never use any accessories or
номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако
деца да извършват почистване или
във вашата страна няма Център за обслужване на потребители,
parts from other manufacturers
обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.
поддръжка
на
уреда
без
надзор.
or that Philips does not specifically
Čeština
• За допълнителна защита ви
recommend. If you use such
Gratulujeme
k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti
съветваме да инсталирате в
accessories or parts, your guarantee
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností
Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
електрозахранващата мрежа на
becomes invalid.
www.Philips.com/welcome.
банята дефектно-токова защита
• Do not wind the mains cord round
1
Důležité
(RCD). Тази RCD трябва да е с
the appliance.
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
обявен работен ток на утечка
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
• Wait until the appliance has cooled
не
повече
от
30
mA.
Обърнете
down before you store it.
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento
се
за
съвет
към
квалифициран
přístroj v blízkosti vody.
• Prevent the hot surfaces of the
електротехник.
appliance from coming into contact
• Pokud je přístroj používán v koupelně,
• Никога не блокирайте притока на
with your skin.
odpojte po použití jeho síťovou
въздух през решетката.
zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost
• If you use the appliance on color• Преди да включите уреда
vody představuje riziko i v případě, že
treated hair, the brush body surface
в контакта, проверете дали
je přístroj vypnutý.
may stain.
посоченото
върху
уреда
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj
• Do not rinse the appliance/brushes
напрежение отговаря на това на
v blízkosti van, sprch, umyvadel
under the tap.
местната електрическа мрежа.
nebo jiných nádob s vodou.
• Do not activate brush rotation switch
• Не използвайте уреда за цели,
• Po použití přístroj vždy
without any attachment attached.
различни от указаното в това
odpojte ze sítě.
• Do not insert metal objects into the
ръководство.
•
Pokud se přístroj přehřeje,
air grilles to avoid electric shock.
• Не използвайте уреда на изкуствена
Noise level: Lc= 81 dB(A)
automaticky se vypne. Odpojte
коса.
Electromagnetic fields (EMF)
přístroj a nechte ho několik minut
• Използвайте уреда само върху
This Philips appliance complies with all applicable standards and
vychladnout. Než přístroj znovu
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
човешка коса.
zapnete, přesvědčte se, že mřížky
Environment
• Никога не оставяйте уреда
vstupu a výstupu vzduchu nejsou
Your product is designed and manufactured with high quality
без надзор, когато е включен в
blokovány například prachem, vlasy
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
електрическата мрежа.
apod.
a product it means the product is covered by the European
•
Никога
не
използвайте
аксесоари
Directive 2012/19/EU.
• Pokud by byl poškozen napájecí kabel,
Please inform yourself about the local separate collection system for
или
части
от
други
производители
musí jeho výměnu provést společnost
electrical and electronic products.
или такива, които не са специално
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
Philips, autorizovaný servis společnosti
products with your normal household waste. The correct disposal of
препоръчвани
от
Philips.
При
Philips nebo obdobně kvalifikovaní
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
използване на такива аксесоари
pracovníci, aby se předešlo možnému
или части вашата гаранция става
2Introduction
nebezpečí.
The Philips Dynamic Volumebrush is an airstyler with automatic rotation
невалидна.
• Děti od 8 let věku a osoby
system to help you create different styles, while keeping hair smooth
• Не навивайте захранващия кабел
and shiny. The mixed bristle brushes add volume and movement while
s omezenými fyzickými, smyslovými
the retractable brush creates defined wave without tangles. The styler’s
около
уреда.
nebo duševními schopnostmi nebo
unique tourmaline ceramic coating protects and revitalizes hair while
you style. This special coating conducts heat effectively with no hot
• Изчакайте уреда да изстине, преди
nedostatkem zkušeností a znalostí
spots and adds shine with every stroke.
да
го
приберете.
mohou tento přístroj používat
(Only for HP8664, HP8666) Ionic conditioning prevents frizz, maximizes
shine for your hair.
• Предпазвайте горещите
v případě, že jsou pod dohledem nebo
3Overview
повърхности на уреда от контакт с
byly poučeny o bezpečném používání
a Brush release button
кожата ви.
přístroje a chápou rizika, která mohou
b Rotation speed switch( -LOW, -HIGH)
•
Ако
уредът
се
използва
на
hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
c Integrated temperature and airflow switch
d Rotation direction buttons
боядисана коса, повърхността
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
e Handle
на
тялото
на
четката
може
да
се
provádět děti bez dozoru.
f Hanging loop
оцвети.
g 50mm mixed bristle brush
• Jako dodatečnou ochranu
(Suitable to add volume, body and movement for longer hair-length)
• Не мийте уреда и четките с течаща
doporučujeme instalovat do
h 38mm mixed bristle brush (only for HP8666)
вода.
elektrického obvodu koupelny
(Suitable to create natural waves for all hair length)
i Bristle retraction knob
proudový chránič. Jmenovitý zbytkový
• Не включвайте превключвателя
j Retractable bristle brush
provozní proud tohoto proudového
за
въртене
на
четката
без
да
сте
(Suitable for adding defined waves without tangles)
k Pouch for storage (only for HP8666)
chrániče nesmí být vyšší než 30 mA.
поставили четка.
l Protection cap for 38mm / 50mm mixed bristle brush
Více informací vám poskytne
• За избягване на токов удар не
4
Use the Airstyler
elektrikář.
пъхайте метални предмети през
We recommend that you practice the appliance using Low rotation
• Mřížky pro vstup vzduchu udržujte
решетките за въздух.
speed ( b ) for 2 to 3 times so that you can get used to how the
Ниво на шума: Lc= 81 dB[A]
rotation works.
trvale volné.
Електромагнитни
полета
(EMF)
Note
• Před zapojením přístroje se ujistěte,
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
•• Always let the appliance and attachments cool down before you
zda napětí uvedené na přístroji
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
connect or disconnect the attachments.
електромагнитни излъчвания.
odpovídá místnímu napětí.
•• The appliance is most effective on towel-dry hair.
•• To prevent excessive pulling of hairs, the appliance is provided
• Nepoužívejte přístroj pro jiné účely
Околна среда
with a security feature. If the pressure of your hair on the brush
Продуктът
е
разработен
и
произведен
от
než uvedené v této příručce.
exceeds a certain limit, the rotation slows down.
висококачествени материали и компоненти, които могат да
1 (Fig. A) Choose the brush attachment that best fit your desired
• Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
бъдат рециклирани и използвани повторно.
hairstyle and snap it onto the styler.
Когато към изделието е прикачен задраскан символ на
• Přístroj používejte pouze na lidské
• (Fig. B) To remove the attachment, press the brush release button контейнер за отпадъци, това означава, че то отговаря на
( a ) and pull it off.
Европейска Директива 2012/19/ЕС.
vlasy.
• Je-li
přístroj připojen k napájení, nikdy
jej neponechávejte bez dozoru.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo
díly od jiných výrobců nebo takové,
které nebyly doporučeny společností
Philips. Použijete-li takové příslušenství
nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
• Nenavíjejte napájecí kabel okolo
přístroje.
• Před uložením přístroje počkejte, až
zcela vychladne.
• Dbejte, aby se horké plochy přístroje
nedotýkaly pokožky.
• Použijete-li přístroj na barvené vlasy,
může dojít k zabarvení povrchu
kartáče.
• Přístroj ani kartáče neoplachujte pod
tekoucí vodou.
• Neaktivujte rotační spínač kartáče,
nejsou-li k přístroji připojeny žádné
nástavce.
• Nevkládejte kovové předměty do
mřížek pro vstup a výstup vzduchu.
Předejdete tak úrazu elektrickým
proudem.
Hladina hluku: Lc = 81 dB (A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
Životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu
a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici
2012/19/EU.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví.
2Úvod
Philips Dynamic Volumebrush je kulma s automatickým otočným
systémem, který vám pomůže vytvořit různé styly a zachovat hladké a
lesklé vlasy. Kartáče se smíšenými štětinkami přidávají objem a pohyb,
zatímco vysunovací kartáč vytváří přesné kontury vln bez zacuchání.
Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vlasy
během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom
nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.
(pouze modely HP8664, HP8666) Ionizační technologie předchází
zacuchávání a maximalizuje lesk vlasů.
3
Přehled
a Tlačítko pro uvolnění kartáče
b Přepínač rychlosti otáčení ( – NÍZKÁ,
– VYSOKÁ)
c Integrovaný přepínač teploty a proudění vzduchu
d Tlačítka ovládání směru otáčení
e Rukojeť
f Závěsná smyčka
g 50mm kartáč se smíšenými štětinkami
(zlepší objem a pohyb vlasů pro delší vlasy)
h 38mm kartáč se smíšenými štětinkami (pouze model HP8666)
(vytvoří přirozené vlny pro všechny délky vlasů)
i Knoflík pro zatažení štětinek
j Kartáč se zasunovacími štětinkami
(vytvoří přesné kontury vln bez zacuchání)
k Úložné pouzdro (pouze model HP8666)
l Ochranný kryt pro 38mm/50mm kartáč se smíšenými štětinkami
4
Použití kulmy
Doporučujeme 2krát až 3krát vyzkoušet přístroj na nízkou rychlost
otáčení ( b ), abyste si zvykli na tento proces.
Poznámka
•• Před připojováním nebo odpojováním nástavců vždy nechte
přístroj a nástavce vychladnout.
•• Na takto vysušených vlasech je přístroj nejefektivnější.
•• Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem, který zabraňuje
vytrhávání vlasů. Pokud dojde k překročení určitého limitu
v napnutí vlasů na kartáči, otáčení se zpomalí.
1 (obr. A) Vyberte si kartáčový nástavec, který se bude nejvíce hodit na
požadovaný účes a nasaďte jej na kulmu.
• (obr. B) Chcete-li sejmout nástavec, stiskněte tlačítko pro uvolnění
kartáče ( a ) a sejměte jej.
2 Učešte si vlasy a rozdělte je na menší prameny.
3 Přístroj zapněte výběrem požadovaného nastavení ( c ):
• Care : Šetrná teplota a silný proud vzduchu pro zpevnění účesu.
• : Vysoká teplota a silný proud vzduchu pro rychlé vysoušení.
• : Mírná teplota a jemný proud vzduchu pro ochranu vlhkých
vlasů před přesušením.
• : Vypnuto.
»»(pouze model HP8664, HP8666) Funkce iontů je automaticky
aktivována, když je přístroj zapnutý. Funkce poskytuje dodatečný
lesk a redukuje zacuchání.
S 38mm/50mm kartáčem se smíšenými
štětinkami
1 (obr. E) Kartáč umístěte ke konečkům vlasů. Stiskněte tlačítko
ovládání směru otáčení ( d ) a natočte kulmu ke kořínkům vlasů.
2 Kartáč u kořínků přidržte až do úplného vysušení vlasů.
3 (obr. F) Stiskněte tlačítko ovládání směru otáčení ( d ) do
opačného směru a oddalte kartáč od vlasů.
• (obr. H, I, J) Chcete-li vytvořit vlny, stiskněte a podržte tlačítko
ovládání směru otáčení ( d ), zatímco budete neustále česat
směrem dovnitř a ven a postaráte se tím o konečky vlasů.
Kartáč se zasunovacími štětinkami
1 (obr. C) Otočením knoflíku ( i ) plně vysuňte štětinky.
2 (obr. K) Jednou obtočte konečky vlasů kolem válce.
3 (obr. L) Jakmile jsou vlasy zajištěné, stiskněte tlačítko otáčení ( d )
a natočte vlasy.
4 Přidržte kartáč v této pozici, dokud nebudou vlasy úplně suché.
5 (obr. M) Otočením knoflíku zasuňte štětinky a vytáhněte kartáč
z vlasů.
Po stylingu:
Na své vlasy aplikujte sprej na vlasy, čímž zajistíte dlouhotrvající účinek.
Tipy pro styling
•• Kartáčový nástavec funguje nejlépe, když jsou z 80 % suché.
•• Doporučujeme používat nastavení NÍZKÉ RYCHLOSTI, když
upravujete účes pomocí kartáče se zasunovacími štětinkami.
•• Chcete-li dosáhnout kvalitnějších výsledků, vezměte menší
pramen vlasů.
•• Chcete-li zamezit zacuchání, dávejte si menší přestávky během
používání tlačítek otáčení, zajistíte tak správné natočení vlasů na
válec.
•• (pouze model HP8666) 38mm kartáč je vhodný pro všechny
délky vlasů, obzvlášť pro mikáda nebo vlasy po ramena, zatímco
50mm kartáč je určen spíše pro delší vlasy. Před stylingem vyberte
vhodný kartáč.
5
Po použití
1 Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Přístroj a jeho nástavce čistěte vlhkým hadříkem. Z kartáčového
nástavce ručně odstraňte vlasy a prach, ale do přístroje nikdy
nevkládejte kovové předměty za účelem čistění.
4 Vždy používejte ochrannou krytku ( l ), abyste chránili kartáčové
nástavce se smíšenými přírodními štětinkami.
5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj
můžete také pověsit na závěsnou smyčku ( f ).
6
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoli problém (např. s výměnou nástavce)
nebo pokud potřebujete více informací, navštivte webovou stránku
společnosti Philips www.philips.com/support nebo se obraťte na
středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní
číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší
zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte
se na místního prodejce výrobků Philips.
Eesti
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
veebisaidil www.philips.com/welcome.
1
Tähtis
• HOIATUS: ärge
kasutage seda seadet
J
•• Juuste sassimineku vältimiseks püüdke teha lühikesi pause
pöörlemisnuppude kasutamisel, et juuksed saaksid kenasti rullikule
rullitud.
•• (Üksnes mudelil HP8666) 38 mm hari sobib igasuguse pikkusega
juustele, eriti paažisoengutele või õlgadeni ulatuvatele juustele,
ning 50 mm hari toimib kõige paremini pikemate juuste puhul.
Valige sobiv hari enne soengutegemist.
Pärast kasutamist
1 Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
3 Puhastage seadet ja selle osi niiske lapiga. Eemaldage harjalt sõrmede
abil juuksekarvad ja tolm, kuid ärge kunagi kasutage puhastamisel
metallesemeid.
4 Segaharjastega harjade hoiustamisel kasutage alati kaitsekatet ( l ).
5 Hoiustage seade ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Samuti võite
seadme riputusaasa abil üles riputada ( f ).
vee läheduses.
seadme kasutamist vannitoas
võtke pistik kohe pistikupesast välja,
kuna vee lähedus kujutab endast ohtu 6
Garantii ja hooldus
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta, aga ka probleemide
ka väljalülitatud seadme korral.
korral, külastage Philipsi veebisaiti
• HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt
vannide, duššide, basseinide
garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
või teiste vettsisaldavate
anumate läheduses.
Hrvatski
• Võtke seade alati pärast
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno
iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
kasutamist vooluvõrgust välja.
www.philips.com/welcome.
• Ülekuumenemisel lülitub seade
1
Važno
automaatselt välja. Lülitage seade
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i
spremite ga za buduće potrebe.
vooluvõrgust välja ja laske mõned
• UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte
minutid jahtuda. Enne kui lülitate
koristiti blizu vode.
seadme uuesti sisse, kontrollige, ega
• Kada aparat koristite u kupaonici,
õhuavad pole ebemete, juuste vms
iskopčajte ga nakon korištenja jer
ummistunud.
blizina vode predstavlja opasnost, čak i
• Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike
kada je aparat isključen.
olukordade vältimiseks tuleb lasta
• UPOZORENJE: Aparat nemojte
toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi
koristiti blizu kada, tuševa,
volitatud hoolduskeskuses või
umivaonika ili posuda s
samasugust kvalifikatsiooni omaval
vodom.
isikul.
• Aparat obavezno iskopčajte
• Seda seadet võivad kasutada lapsed
nakon uporabe.
alates 8. eluaastast ning füüsiliste
puuete ja vaimuhäiretega isikud või
• Ako se aparat pregrije, automatski
isikud, kellel puuduvad kogemused
će se isključiti. Isključite aparat te ga
ja teadmised, kui neid valvatakse või
nekoliko minuta ostavite da se ohladi.
neile on antud juhendid seadme ohutu
Prije no što ponovo uključite aparat
kasutamise kohta ja nad mõistavad
provjerite rešetke kako biste se uvjerili
• Pärast
•• A kefefejek akkor a leghatékonyabbak, ha a haja 80%-ig száraz.
•• A behúzható sörtéjű hajkefe használatakor célszerű az
ALACSONY FOKOZATÚ forgási sebességet használni.
•• A precízebb eredmény eléréséhez kisebb tincseket fogjon össze.
•• A gubancok elkerülése érdekében tartson rövid szüneteket a
forgató gombok használatakor, így biztosítva, hogy a haj szépen
felcsavarodjon a hengerre.
•• (Csak a HP8666 esetén) A 38 mm-es kefe minden hajhosszhoz
megfelelő, különösen a rövidebb bob frizurához és a vállig érő
hajhoz, míg az 50 mm-es kefe a hosszabb hajhoz a legalkalmasabb.
Válassza ki a megfelelő kefét a formázás előtt.
1 ( E суреті) Щетканы шаштың ұштарына қойыңыз. Айналдыру
бағыты түймесін ( d ) басыңыз және шаштың түбіне дейін
ораңыз.
2 Шаш толық кепкенше щетканы шаштың түбінен алмаңыз.
3 ( F суреті) Айналдыру бағыты түймесін ( d ) кері бағытта басып,
щетканы шаштан ары жылжытыңыз.
• ( H, I, J суреттері) Жеңіл бұйраларды жасау үшін айналдыру
бағыты түймесін ( d ) басып тұрып, тек шаш ұштарына мәнер
беру үшін ішке немесе сыртқа қарай үздіксіз тараңыз.
Ішке жиналатын талшықты щетка
1 ( C суреті) Талшықтарды толығымен шығару үшін тетікті ( i )
басыңыз.
2 ( K суреті) Шаш ұштарын цилиндрге бір рет ораңыз.
3 ( L суреті) Шаш бекітілгеннен кейін шашты орау үшін айналдыру
түймесін ( d ) басыңыз.
4 Шаш толығымен кепкенше щетканы солай ұстап тұрыңыз.
5 ( M суреті) Тетікті бұрып талшықтарды ішке жинап, щетканы
шаштан алыңыз.
Мәнер беруден кейін:
Ұзаққа созылатын нәтижелер алу үшін мәнерді бекіту үшін шашқа
шаш спрейін себіңіз.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói
kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
5
M
N
učvršćivanje frizure.
: Visoka temperatura sa snažnim protokom zraka za brzo
sušenje.
• : Lagani protok toplog zraka za zaštitu vlažne kose od isušivanja.
• : Isključeno.
»»(Samo za HP8664, HP8666) Funkcija iona automatski se aktivira
kada se aparat uključi. Ova funkcija omogućuje dodatni sjaj i
smanjuje statički elektricitet.
•
Javasoljuk, hogy próbálja ki a készüléket 2-3 alkalommal alacsony forgási
sebesség mellett ( b ), hogy kitapasztalja, hogyan működik a forgás.
щеткалар көлем мен қозғалысты қосады, ал ішке қарай жиналатын
щетка шатасусыз, анық толқынды жасайды. Мәнер бергіштің бірегей
турмалин керамикалық қабаты мәнер беру кезінде шашты қорғайды
және қайта жандандырады. Бұл арнайы қабат ыстық нүктелерсіз
жылуды тиімді өткізеді және әр тигенде жылтыр қосады.
(Тек HP8664, HP8666 үшін) Ионды күй беру бұйраны болдырмайды,
шаштың жылтырын барынша арттырады.
Triukšmo lygis: Lc = 81 dB(A)
3
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį,
pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos
direktyva 2012/19/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių
surinkimo sistema.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su
kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda
išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
S četkom od 38 mm / 50 mm s kombiniranim
vlaknima
1 (sl. E) Postavite četku u vrhove kose. Pritisnite gumb za smjer rotacije
( d ) i uvijte do korijena kose.
2 Zadržite četku namotanu do korijena dok se kosa u potpunosti ne
osuši.
3 (sl. F) Pritisnite gumb za smjer rotacije ( d ) u suprotnom smjeru i
pomičite četku od kose.
• (sl. H, I, J) Ako želite oblikovati uvojke, pritisnite i zadržite gumb
za smjer rotacije ( d ) uz istovremeno četkanje u smjeru prema
unutra ili prema van kako biste oblikovali samo vrhove kose.
S četkom s vlaknima koja se mogu uvući
1 (sl. C) Okrenite gumb ( i ) kako biste u potpunosti izvukli vlakna.
2 (sl. K) Vrhove kose jednom omotajte oko cijevi.
3 (sl. L) Nakon što pričvrstite kosu pritisnite gumb za rotaciju ( d )
kako biste namotali kosu.
4 Držite četku u tom položaju dok se ne osuši.
5 (sl. M) Okrenite gumb kako biste uvukli vlakna i izvadite četku iz
kose.
Nakon oblikovanja:
Na kosu nanesite lak kako biste fiksirali frizuru i postigli dugotrajne
rezultate.
Savjeti za oblikovanje
•• Četke su najučinkovitije na kosi koja je 80% suha.
•• Preporučuje se uporaba postavke MALE BRZINE prilikom
oblikovanja četkom s vlaknima koja se mogu uvući.
•• Za bolje definirane rezultate uzimajte male pramenove.
•• Kako biste izbjegli zapetljavanje kose, pokušajte s kratkim pauzama
prilikom uporabe gumba za rotaciju, tako da se kosa uredno
namota na cijev.
•• (Samo za HP8666) Četka od 38 mm pogodna je za sve duljine
kose, naročito za bob frizure i duljinu kose do ramena, dok je
četka od 50 mm najbolja za dulju kosu. Prije oblikovanja odaberite
odgovarajuću četku.
5
Nakon uporabe
1 Isključite i iskopčajte aparat.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 Aparat i nastavke čistite vlažnom krpom. Prstima uklonite vlasi i
prašinu s četke, ali nikada nemojte umetati metalne predmete u
aparat kako biste ga očistili.
4 Prilikom spremanja četki s kombiniranim vlaknima obavezno koristite
kapice ( l ).
5 Aparat čuvajte na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine.
Aparat možete i objesiti pomoću kukice za vješanje ( f ).
• FIGYELMEZTETÉS: Soha
A használatot követően
38 мм / 50 мм аралас талшықты щеткалармен
1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki hálózati csatlakozódugóját.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
3 A készüléket és a kefefejeket nedves ruhával tisztítsa. A kezével
távolítsa el a hajszálakat és a port a kefefejekről – fémtárgyakat ne
helyezzen a készülékbe tisztításkor.
4 Mindig használja a védősapkát ( l ) a vegyes sörtéjű kefe tartozékok
tárolásához.
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az
akasztógyűrű ( f ) segítségével fel is akasztható.
ne használja
a készüléket víz közelében.
• Ha fürdőszobában használja a
készüléket, használat után húzza ki a
csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a
Мәнер беру туралы кеңестер
víz még kikapcsolt készülék esetén is
6
Jótállás
és
szerviz
•• Щетка саптамалары шаш 80% кепкенде өте жақсы жұмыс
veszélyforrást jelent.
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével kapcsolatban,
істейді.
• FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja
vagy valamilyen probléma merül fel a használat során, látogasson
•• Ішке жиналатын талшықты щеткамен мәнер бергенде LOW
el a Philips honlapjára www.philips.com/support vagy forduljon az
SPEED (ТӨМЕН ЖЫЛДАМДЫҚ) параметрін пайдалану
a készüléket fürdőkád,
adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot megtalálja a
ұсынылады.
világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen
zuhanyzó, mosdókagyló, vagy
•• Анығырақ нәтиже алу үшін кішірек шаш бұрымын алыңыз.
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
•• Шаштың шатасуын болдырмау мақсатында шаштың цилиндрге
egyéb folyadékkal teli edény
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
da nisu blokirane nakupinama prašine,
жақсы оралуын қамтамасыз ету үшін айналдыру түймелерін
Қазақша
közelében.
пайдаланғанда оның орнына қысқаша тоқтауларды жасап
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
kose itd.
көріңіз.
фен-щетка
• Használat után mindig húzza ki dugót
seadet ilma järelevalveta puhastada
• Ako je kabel za napajanje oštećen,
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
•• (Тек HP8666 үшін) 38 мм щетка бүкіл шаш ұзындықтары,
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
әсіресе, боб шашы немесе ұзындығы иыққа дейінгі шаш үшін
az aljzatból.
ega hooldada.
mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.
қолайлы, ал 50 мм щетка ұзынырақ шаш үшін өте қолайлы.
Мәнер беру алдында қолайлы щетканы таңдаңыз.
• Täiendavaks kaitseks soovitame
ovlašteni Philips servisni centar ili neka • Túlhevülés esetén a készülék
1
Маңызды
ақпарат
automatikusan
kikapcsol.
Húzza
ki
vannitoa elektrisüsteemi
druga kvalificirana osoba kako bi se
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
5
Пайдаланудан кейін
a készülék csatlakozódugóját a fali
paigaldada rikkevoolukaitsme
izbjegle opasne situacije.
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
үшін сақтап қойыңыз.
1
Құралды
өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni.
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
• Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, • АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құралды судың
rakendusvool ei tohi ületada 30 mA.
3 Құралды және оның саптамаларын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
8 godina starosti i osobe sa smanjenim
Щетка саптамасынан шаш пен кірді шығарыңыз, бірақ тазалау
жанында
пайдаланбаңыз.
ellenőrizze
a
szellőzőrácsot,
hogy
haj,
Küsige elektrikult nõu.
fizičkim ili mentalnim sposobnostima
үшін еш уақытта металл заттарды салмаңыз.
szösz stb. nem akadályozza-e a levegő • Жуынатын бөлмеде пайдаланып
4 Аралас талшықты щетка саптамаларын сақтау үшін әрқашан
• Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
te osobe koje nemaju dovoljno
қорғау қақпағын ( l ) пайдаланыңыз.
болғаннан кейін, құралды
áramlását.
iskustva i znanja, pod uvjetom da su
• Enne seadme sisselülitamist kontrollige,
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
Сондай-ақ, құралды ілмегінен ( f ) іліп қойыңыз.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott,
pod nadzorom ili da su primili upute
kas seadmele märgitud pinge vastab
құралдың
өшірілген
күйінде
де
суға
a kockázatok elkerülése érdekében
u vezi rukovanja aparatom na siguran
6
Кепілдік және қызмет көрсету
kohaliku elektrivõrgu pingele.
жақын орналасуы қауіпті болып
Саптаманы ауыстыру сияқты қандай да бір ақпарат керек болса
azt egy Philips szakszervizben, vagy
način te razumiju moguće opasnosti.
• Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
немесе мәселе туындаса, Philips компаниясының
есептеледі.
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako
www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе өз еліңіздегі
kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
• ЕСКЕРТУ! Құралды ванна, душ,
• A készüléket 8 éven felüli gyermekek,
nisu pod nadzorom, djeca ne smiju
• Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
Телефон нөмірін дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады.
бассейн
немесе
сумен
Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса,
illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy
čistiti aparat niti ga održavati.
• Kasutage seadet ainult inimese juustel.
онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
толтырылған
басқа
szellemi képességekkel rendelkező,
• Kao dodatnu zaštitu savjetujemo
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
заттардың жанында
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
vagy
a
készülék
működtetésében
montiranje
zaštitne
strujne
sklopke
ühendatud seadet järelevalveta.
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
пайдаланбаңыз.
járatlan
személyek
is
használhatják,
(RCD) u strujni krug koji opskrbljuje
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
• Ärge kunagi kasutage teiste tootjate
«Филипс» ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
• Пайдаланып болғаннан кейін,
amennyiben
ezt
felügyelet
mellett
kupaonicu.
Ta
sklopka
mora
imati
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
тел. +7 495 961 1111
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
teszik,
illetve
ismerik
a
készülék
Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты
preostalu
radnu
električnu
energiju
Philips ei ole eriliselt soovitanud.
• Қатты қызып кетсе, құрал автоматты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС
biztonságos
működtetésének
módját
koja
ne
prelazi
30
mA.
Savjet
zatražite
Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел.
Selliste tarvikute või osade kasutamisel
8 75 11 65 0123
түрде өшеді. Құралды ток өзінен
és
az
azzal
járó
veszélyeket.
Ne
od
montažera.
kaotab garantii kehtivuse.
Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара,
ажыратып,
бірнеше
минут
бойы
engedje, hogy gyermekek játsszanak
• Nikada ne blokirajte rešetke za
приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
«Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы,
суытыңыз.
Құралды
қайтадан
токқа
a
készülékkel.
Gyermekek
felügyelet
propuštanje zraka.
Казахстан, тел. 8 75 11 65 0123
• Enne hoiukohta panekut laske seadmel
қосар алдында, ауа торын тексеріп,
nélkül nem tisztíthatják a készüléket
•
Prije
no
što
priključite
aparat
täielikult maha jahtuda.
Lietuviškai
оның мамықпен, шашпен немесе
és nem végezhetnek felhasználói
provjerite odgovara li mrežni napon
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti
• Vältige seadme kuumade pindade
т.б. заттармен жабылып қалмағанын „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu
karbantartást rajta.
naveden na aparatu naponu lokalne
kokkupuudet nahaga.
www.philips.com/welcome.
тексеріңіз.
• A még nagyobb védelem érdekében
električne mreže.
• Kui kasutate seadet värvitud juustel,
• Қуат сымы зақымданған болса,
1Svarbu
ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló
• Aparat koristite isključivo za svrhu
võib hariotsikute pind määrduda.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
(RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó
opisanu u ovim uputama.
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
• Ärge loputage seadet/hariotsikuid
оны тек Philips компаниясында,
áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA
• Nemojte koristiti aparat na umjetnoj
• ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso
kraani all.
Philips мақұлдаған қызмет
névleges hibaáramot nem lépheti túl.
kosi.
netoli vandens.
• Ärge vajutage hariotsiku pöörlemise
орталығында немесе білікті
További tanácsot szakembertől kaphat.
• Aparat koristite isključivo na ljudskoj
•
Naudodami prietaisą vonioje, iš karto
nuppu kui hariotsik ei ole fööni külge
мамандар ауыстыруы керек.
• Soha ne fedje le a levegő bemeneti
kosi.
po naudojimo ištraukite kištuką iš
kinnitatud.
• Бақылау астында болса немесе
rácsot.
• Dok je aparat priključen na napajanje,
elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelią
• Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
құралды қауіпсіз түрде пайдалану
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket,
nikada
ga
nemojte
ostavljati
bez
grėsmę net ir tada, kai prietaisas yra
sisestage õhuava vahelt seadmesse
туралы нұсқаулар алған болса және
ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett
nadzora.
išjungtas.
metallesemeid.
байланысты қауіптерді түсінсе,
feszültség megegyezik-e a helyi
Müratase: Lc = 81 dB (A)
• Nikada nemojte upotrebljavati
• ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite prietaiso šalia
бұл құралды 8 және одан жоғары
hálózati feszültséggel.
dodatke ili dijelove drugih proizvođača
vonios, dušo, kriauklės ar kitų
Elektromagnetilised väljad (EMF)
жастағы балалар және дене, сезу
• Csak a kézikönyvben meghatározott
ili proizvođača koje tvrtka Philips nije
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
indų, pripildytų vandens.
немесе ақыл-ой қабілеттері кем
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
rendeltetés szerint használja a
izričito preporučila. Ako upotrebljavate
• Baigę naudoti, būtinai išjunkite
я болмаса тәжірибесі мен білімі
készüléket.
Keskkond
takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo
prietaisą iš maitinimo tinklo.
жоқ адамдар пайдалана алады.
Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
• Ne használja a készüléket műhajhoz
prestaje
vrijediti.
•
Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning
Балалар құралмен ойнамауы керек.
vagy parókához.
uuesti kasutada.
• Kabel za napajanje nemojte omotavati
automatiškai. Išjunkite aparatą iš
Тазалау және пайдаланушының
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti
• A készüléket csak emberi haj
oko aparata.
sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
elektros lizdo ir palikite jį kelioms
қызмет көрсету жұмысын балалар
formázásához használja.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
• Prije pohrane pričekajte da se aparat
minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
бақылаусыз орындамауы керек.
• Ha a készülék csatlakoztatva van
ohladi.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar
• Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаның
tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
a feszültséghez, soha ne hagyja azt
•
Pazite
da
vrele
površine
aparata
ne
grotelės neužkimštos pūkeliais, plaukais
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
электр желісіне қауіпсіздік
felügyelet nélkül.
dođu
u
kontakt
s
kožom.
ir pan.
мақсатында өшірілу құралын
2.Sissejuhatus
• Ne használjon más gyártótól
•
Ako
aparat
koristite
na
obojenoj
kosi,
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi
Philips Dynamic Volumebrush on automaatse pöörlemissüsteemiga
орнату ұсынылады. Бұл құралдың
származó, vagy a Philips által jóvá nem
koolutaja, mille abil saab teha erinevaid soenguid, hoides samal ajal
na
površini
tijela
četke
mogu
ostati
pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
мөлшерленген жұмыс тогы
juuksed siledate ja läikivatena. Segaharjastega harjad lisavad kohevust
hagyott tartozékot vagy alkatrészt.
mrlje.
ja voogavust, samal ajal kui sissetõmmatavate harjastega hari teeb
įgaliotasis techninės priežiūros
30 мА мәнінен аспауы керек.
silmapaistvaid laineid ilma pusadeta. Koolutaja ainulaadne keraamiline
Ellenkező esetben a garancia érvényét
•
Nemojte
ispirati
aparat/četke
pod
centras arba kiti panašios kvalifikacijos
turmaliinkate kaitseb juukseid ja annab neile soengu tegemise ajal jõudu.
Орнатушымен кеңесіңіз.
veszti.
See eriline kate juhib tõhusalt soojust, ei tekita kuumalaike ja lisab iga
mlazom
vode.
specialistai, kitaip kyla pavojus.
• Еш уақытта ауа кіріп-шығатын
tõmbega juustele sära.
• Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt
• Nemojte aktivirati prekidač za rotaciju
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir
(Üksnes mudelitel HP8664, HP8666) Ioniseeriv hooldus hoiab ära
торларды бөгемеңіз.
juuste sassimineku ja muudab juuksed maksimaalselt läikivaks.
a
készülék
köré.
četke ako na aparat nije pričvršćen
vyresni vaikai bei asmenys, kurių
• Құралды қосар алдында, онда
• Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a
3Ülevaade
nijedan nastavak.
fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
көрсетілген кернеу жергілікті
készülék
lehűl.
a Harja vabastusnupp
yra silpnesni, arba neturintieji patirties
• Nemojte umetati metalne predmete
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
b Pöörlemiskiiruse lüliti ( -AEGLANE, -KIIRE)
• Ügyeljen rá, hogy a készülék forró
ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti
u
rešetke
za
propuštanje
zraka
kako
c Sisseehitatud temperatuuri- ja õhuvoo lüliti
• Құралды осы нұсқаулықта
felületeit
ne
érintse
a
bőréhez.
d Pöörlemissuuna nupud
saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
biste izbjegli opasnost od strujnog
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
e Käepide
•
Ha
festett
hajon
használja
a
készüléket,
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai
udara.
f Riputusaas
пайдаланбаңыз.
Razina buke: Lc = 81 dB (A)
a
kefe
felülete
elszíneződhet.
naudotų prietaisą, ir supažindinti su
g 50 mm segaharjastega hari
• Құралды жасанды шашқа
(sobib pikematele juustele kohevuse, lopsakuse ja voogavuse
• Ne öblítse le a készüléket vagy a
Elektromagnetska polja (EMF)
susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su
lisamiseks)
пайдаланбаңыз.
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
kefefejeket a csap alatt.
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso
h 38 mm segaharjastega hari (üksnes mudelil HP8666)
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
• Құралмен тек адам шашын
(sobib igasuguse pikkusega juustele loomulike lainete tegemiseks)
• A kefefej forgatását csak akkor
vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
i Harjaste sissetõmbamise nupp
кептіріңіз.
Okoliš
kapcsolja
be,
ha
a
készülékhez
fej
van
•
Dėl papildomo saugumo patariame
j Sissetõmmatavate harjastega hari
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
• Розеткаға қосылып тұрғанда,
(sobib silmapaistvate lainete tegemiseks ilma pusadeta)
csatlakoztatva.
komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.
elektros grandinėje, kuria tiekiamas
k Hoiukott (ainult mudelil HP8666)
құралды еш уақытта қадағалаусыз
Kada se na proizvodu nalazi simbol prekriženog spremnika za
•
Az
áramütés
veszélyének
elkerülése
maitinimas voniai, įrengti liekamosios
l Kaitsekate 38 mm / 50 mm segaharjastega harjale
sakupljanje otpada, to znači da se na njega odnosi europska
қалдырмаңыз.
direktiva 2012/19/EU.
érdekében ne helyezzen fémtárgyat a
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali
4
Koolutaja kasutamine
Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih
• Басқа өндірушілер шығарған немесе
levegőrácsokba.
liekamoji darbinė srovė turi būti
proizvoda u zaseban otpad.
Soovitame harjutada seadme kasutamist aeglase pöörlemiskiirusega
Philips компаниясы нақты ұсынбаған
Zajszint: Lc = 81 dB [A]
( b ) kaks-kolm korda, et harjuksite sellega, kuidas see töötab.
Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u
ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo
običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda u otpad
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
Elektromágneses mezők (EMF)
kreipkitės į montuotoją.
pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i
Märkus
пайдаланушы болмаңыз. Ондай
ljudsko zdravlje.
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
•• Enne otsikute külgeühendamist või äravõtmist laske seadmel ja
• Niekada neuždenkite oro įleidimo
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
selle otsikutel alati jahtuda.
2Uvod
grotelių.
•• Seade toimib kõige tõhusamalt, kui juuksed on käterätiga
Környezetvédelem
пайдалансаңыз, құралдың кепілдігі өз
Dynamic Volumebrush tvrtke Philips aparat je za oblikovanje i sušenje
kuivatatud.
• Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
kose sa sustavom automatske rotacije koji vam pomaže u oblikovanju
күшін жояды.
•• Juuksekarvade liigse sikutamise vältimiseks on seade varustatud
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
raznih frizura, istovremeno održavajući kosu glatkom i sjajnom. Četke
ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka
vastava kaitsefunktsiooniga. Kui juustest lähtuv surve harja
felhasználhatók.
s kombiniranim vlaknima dodaju volumen i podatnost, dok četka s
• Қуат сымын құралға орамаңыз.
pöörlemisele ületab teatud piiri, hakkab hari aeglasemalt pöörlema.
vietinę tinklo įtampą.
mogućnošću uvlačenja stvara definirane valove bez zaplitanja. Aparat
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
• Құралды жинап қоятынның алдында,
ima jedinstvenu keramičku oblogu s turmalinom koja štiti i revitalizira
1 (Jn A) Valige hari, mis vastab kõige paremini teie soovitud soengule, ja
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai
•
Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
kosu tijekom oblikovanja. Ova posebna obloga učinkovito provodi
lükake see koolutaja külge.
irányelv.
оның
сәл
суығанын
күтіңіз.
toplinu
bez
vrućih
točaka
i
unosi
sjaj
svakim
potezom.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
• (Jn B) Harja eemaldamiseks vajutage harja vabastusnuppu ( a )
išskyrus nurodytus šiame vadove.
(Samo za HP8664, HP8666) Regeneracija ionima sprječava kuštranje i
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
• Құралдың ыстық беттерін теріге
ja tõmmake see küljest ära.
•
Nenaudokite prietaiso dirbtiniams
osigurava najveći sjaj kose.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
2 Kammige juuksed läbi ja jaotage need salkudeks.
тигізіп
алмаңыз.
készülékeket
gyűjtse
elkülönítve
a
lakossági
hulladéktól.
Az
elhasznált
3 Seadme sisselülitamiseks valige soovitud seade ( c ):
plaukams.
3Pregled
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és
• Құралды боялған шаштарға
• Care : hooliv temperatuur ja tugev õhuvoog soengu
az
emberi
egészséggel
kapcsolatos
esetleges
negatív
következmények
• Prietaisą naudokite tik žmonių
a Gumb za otpuštanje četke
kujundamiseks.
пайдаланғанда, щетканың бетінде
megelőzésében.
b Prekidač za brzinu rotacije ( – MALA, – VELIKA)
• : kõrge temperatuur ja tugev õhuvoog kiireks kuivatamiseks.
plaukams.
дақ пайда болуы мүмкін.
c Integrirani prekidač za temperaturu i protok zraka
• : soe temperatuur ja õrn õhuvoog, et kaitsta niiskeid juukseid
2
Bevezetés
• Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo,
liigse kuivamise eest.
d Gumbi za smjer rotacije
• Құралды/щеткаларды ағын сумен
A Philips Dynamic Volumebrush egy automatikus forgatórendszerrel
• : välja.
e Drška
nepalikite jo be priežiūros.
ellátott levegős hajformázó, mellyel különböző frizurákat készíthet
шаймаңыз.
»»(Üksnes mudelitel HP8664, HP8666) Ioonivoo funktsioon
f Petlja za vješanje
magának, miközben haja fényes és ragyogó marad. A vegyes sörtéjű
• Nenaudokite jokių priedų ar dalių,
aktiveerub seadme sisselülitamisel automaatselt. See funktsioon
g Četka s kombiniranim vlaknima od 50 mm
kefék dússá és lágy esésűvé teszik haját, míg a behúzható kefe
• Щетканы бұрау қосқышын саптама
annab täiendavat läiget ning vähendab juuste sassiminekut.
gubancmentes hullámokat varázsol. A hajformázó egyedülálló turmalin
(pogodna za volumen, punoću i lepršavost duže kose)
pagamintų kitų bendrovių arba
тағылмаған
күйде
қоспаңыз.
kerámiabevonata megóvja és revitalizálja haját használat közben. Ez a
h Četka od 38 mm s kombiniranim vlaknima (samo za HP8666)
38 mm / 50 mm segaharjastega harjadega
nerekomenduojamų „Philips“. Jei
különleges bevonat hatékonyan vezeti a hőt, nincsenek rajta forró foltok,
(pogodna za kreiranje prirodnih valova sa svim duljinama kose)
• Электр тогы соқпауы үшін, ауа кіріпés minden egyes simítással ragyogóbbá teszi a hajat.
1 (Jn E) Pange hari juukseotstesse. Vajutage pöörlemissuuna nuppu
naudosite tokius priedus arba dalis,
i Gumb za uvlačenje vlakana
(Csak a HP8664, HP8666 típusnál) Az ionos kondicionálás sima hajat és
( d ) ja rullige juuksejuurteni.
шығатын торларға темір заттарды
j Četka s vlaknima koja se mogu uvući
nebegalios jūsų garantija.
maximális ragyogást biztosít Önnek.
2 Hoidke harja peanaha lähedal, kuni juuksed on täiesti kuivanud.
(pogodna za definirane valove bez zapetljavanja)
салмаңыз.
3 (Jn F) Harja juustest eemaldamiseks vajutage pöörlemissuuna nuppu
•
Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
k Torbica za spremanje (samo za HP8666)
Шу деңгейі: Lc= 81 dB(A).
3
Áttekintés
( d ) vastupidises suunas.
l Zaštitna kapica za četku od 38 mm / 50 mm s kombiniranim
• Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite
• (Jn H, I, J) Lainete tegemiseks vajutage ja hoidke all pöörlemissuuna
a Kefekioldó gomb
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
vlaknima
nuppu ( d ), harjates samal ajal ainult juukseotstesse soengu
b Forgásszabályozó kapcsoló ( – alacsony fokozat, – magas
prietaisui atvėsti.
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
kujundamiseks kas sisse- või väljapoole.
fokozat)
4
Uporaba aparata Airstyler
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
• Saugokitės, kad karšti prietaiso paviršiai
c Beépített hőmérséklet- és légáramlás-szabályozó kapcsoló
Preporučujemo vam da vježbate uporabu aparata koristeći malu brzinu
Sissetõmmatavate harjastega harjaga
d Forgásirányváltó gombok
Қоршаған
орта
rotacije ( b ) 2 do 3 puta kako biste se navikli na rotaciju.
nesiliestų su jūsų oda.
1 (Jn C) Harjaste täielikult väljatõmbamiseks keerake nuppu( i ).
e Markolat
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары
2 (Jn K) Keerake juukseotsad ühe korra ümber rulliku.
•
Jei naudosite prietaisą dažytiems
f Akasztógyűrű
Napomena
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.
3 (Jn L) Kui juuksed on kindlalt kinnitatud, vajutage juuste
g 50 mm-es vegyes sörtéjű kefe
Өнімге осы үсті сызылған дөңгелекті қоқыс себетінің белгісі
plaukams, šepečio korpuso paviršius
•• Prije spajanja i odvajanja nastavaka obavezno ostavite aparat i
kokkukerimiseks pöörlemisnuppu ( d ).
(Alkalmas a haj dúsítására, tartást ad és lágy esésűvé teszi a hajat;
жапсырылған болса, бұл — өнімге 2012/19/EU еуропалық
njegove nastavke da se ohlade.
4 Hoidke harja selles asendis, kuni juuksed on täiesti kuivad.
gali išsitepti.
hosszabb hajhoz is ideális)
директивасы қолданылады деген сөз.
•• Aparat je najučinkovitiji na kosi osušenoj ručnikom.
5 (Jn M) Harjaste sissetõmbamiseks keerake nuppu ja võtke hari
h 38 mm-es vegyes sörtéjű kefe (csak a HP8666 típusnál)
Электр
және
электрондық
бұйымдарды
қоқысқа
лақтыру
жергілікті
• Prietaiso / šepečių neplaukite po
juustest välja.
•• Aparat ima sigurnosnu značajku za sprječavanje čupanja. Ako
ережелерімен танысып алыңыз.
(Természetes hullámok kialakítására alkalmas minden hajhossz esetén)
pritisak kose na četku prelazi određeno ograničenje, rotacija će se
Soengutegemise järel:
vandeniu.
Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа
i Tüskevisszahúzó gomb
usporiti.
kauakestvama tulemuse saamiseks kandke juustele soengu fikseerimiseks
қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескірген өнімді қоқысқа
j
Behúzható
tüskéjű
hajkefe
juukselakki.
• Neaktyvuokite šepečio sukimosi
1 (sl. A) Odaberite četku koja najbolje odgovara željenoj frizuri i
дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсер тию
(Alkalmas hullámok készítéséhez, gubancolódás nélkül)
pričvrstite je na aparat za oblikovanje i sušenje.
мүмкіндігінің алдын алуға көмектеседі.
jungiklio neprijungę jokio priedo.
k Tárolótok (csak a HP8666 típusnál)
Soengu tegemise soovitused
• (sl. B) Kako biste odvojili nastavak, pritisnite gumb za otpuštanje
l Védősapka a 38 mm-es / 50 mm-es vegyes sörtéjű keféhez
• Kad išvengtumėte elektros smūgio,
četke ( a ) i povucite nastavak.
2
Кіріспе
•• Harjad toimivad kõige paremini siis, kui juuksed on 80% kuivad.
2 Kosu počešljajte i podijelite na manje pramenove.
Philips Dynamic Volumebrush — шашты жұмсақ әрі жылтыр
•• Kui teete soengut sissetõmmatavate harjastega harjaga, on
į oro įleidimo groteles nekiškite
4
Az
Airstyler
levegős
hajformázó
3 Odaberite željenu postavku kako biste uključili aparat ( c ):
етіп сақтай отырып, әр түрлі мәнерлерді жасауға көмектесетін
soovitatav kasutada AEGLASE KIIRUSE seadet.
használata
metalinių daiktų.
автоматты айналу жүйесі бар ауа мәнер бергіші. Аралас талшықты
• Care : Niža temperatura sa snažnim protokom zraka za
•• Silmapaistvama tulemuse saamiseks võtke väiksem juuksesalk.
I
5
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke
see edaspidiseks alles.
Fontos tudnivalók
Formázási tippek
Megjegyzés
•• A kefefejek csatlakoztatása és leválasztása előtt várja meg, amíg a
készülék és a fejek lehűlnek.
•• A készülék enyhén nedves hajon a leghatékonyabb.
•• A beépített biztonsági funkció megakadályozza, hogy a készülék
túlságosan húzza a haját. Ha a kefén lévő hajra nehezedő nyomás
túllépi a megadott értéket, a kefefej forgása lelassul.
1 (Ábra: A) Válassza ki a kívánt frizurához leginkább illő kefefejet, és
pattintsa azt fel a hajformázóra.
• (Ábra: B) A kefefej eltávolításához nyomja meg a kefekioldó
gombot ( a ), majd húzza azt le.
2 Fésülje át, és válassza több kis tincsre haját.
3 A kívánt beállítás kiválasztásával kapcsolja be a készüléket ( c ):
• Care : Kímélő hőmérséklet és erős légáram a hatékony
hajformázáshoz
• : Nagy hőmérséklet és erős légáram a gyors szárításhoz
• : Langyos hőmérséklet és gyenge légáram a haj kiszáradásának
megelőzésére
• : Ki.
»»(Csak a HP8664, HP8666 esetén) Az ionizáló funkció a készülék
bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép. Az ionizáló
funkció további csillogást ad, és kisimítja a hajat.
38 mm-es / 50 mm-es vegyes sörtéjű kefével
1 (Ábra: E) Helyezze a kefét a hajvégekhez. Nyomja meg a
forgásirányváltó gombot ( d ), és tekerje fel a haját egészen a haj
tövéig.
2 Tartsa a kefét a hajtőnél, egészen addig, amíg a haja teljesen meg nem
szárad.
3 (Ábra: F) Nyomja meg a forgásirányváltó gombot ( d ) az ellenkező
irányba, majd távolítsa el a kefét a hajtól.
• (Ábra: H, I, J) Fürtök készítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a
forgásirányváltó gombot ( d ), és közben befelé vagy kifelé irányuló
mozdulatokkal folyamatosan fésülve formázhatja a hajvégeket.
Behúzható sörtéjű hajkefével
1 (Ábra: C) Forgassa el a sörtebehúzó gombot ( i ) a sörték teljes
kiengedéséhez.
2 (Ábra: K) Csavarja fel a hajvégeket egyszer a hengerre.
3 (Ábra: L) Ha a haj stabilan rögzült, nyomja meg a forgató gombot
( d ) a haj felcsavarásához.
4 Tartsa a kefét a hajában, míg haja teljesen meg nem szárad.
5 (Ábra: M) Fordítsa el ismét a gombot a sörték behúzásához, és vegye
ki a kefét a hajából.
Hajformázás után:
A tartós eredmények érdekében fújja be haját hajlakkal.
Шолу
a Щетканы босату түймесі
b Айналдыру жылдамдығының қосқышы (
-ТӨМЕН,
-ЖОҒАРЫ)
c Біріктірілген температураның және ауа ағынының қосқышы
d Айналдыру бағытының түймелері
e Сап
f Ілмек
g 50 мм аралас талшықты щетка
(Ұзынырақ шаш үшін көлемді, қаттылықты және қозғалысты
қосуға арналған)
h 38 мм аралас талшықты щетка (тек HP8666 үшін)
(Барлық шаш ұзындықтары үшін табиғи толқындарды жасауға
қолайлы)
i Талшықты жинауға арналған тетік
j Ішке жиналатын талшықты щетка
(Шатасуларсыз, анық толқындарды қосуға қолайлы)
k Сақтауға арналған сөмке (тек HP8666 үшін)
l 38 мм / 50 мм аралас талшықты щеткаға арналған қорғау
қақпағы
4
Ауа мәнер бергішін пайдалану
Айналдырудың жұмыс істеу әдісіне үйрену үшін құралды Low
(Төмен) айналдыру жылдамдығымен ( b ) 2 - 3 рет айналдырып,
жаттығу ұсынылады.
Ескертпе
•• Саптамаларды жалғау немесе ажыратудың алдында оларды
және құралдың өзін суытып алыңыз.
•• Құрал орамалмен кептірілген шашқа жақсы әсер етеді.
•• Құралдың шашты жұлынып кетуден қорғайтын қауіпсіздік
мүмкіндігі бар. Шаштың щеткаға түсіретін қысымы белгілі бір
шектен асса, бұрау жылдамдығы төмендейді.
1 ( A суреті) Қажет шаш мәнеріне ең қолайлы щетка саптамасын
таңдап, мәнер бергішке орнатыңыз.
• ( B суреті) Саптаманы алу үшін щетканы босату түймесін
( a ) басып, тартып шығарыңыз.
2 Шашыңызды тарап кішірек бөліктерге бөліңіз.
3 Құралды қосу үшін қажетті параметрді таңдаңыз ( c ):
• Care : зиян келтірмейтін температуралы күшті ауа ағыны
шашты сәндеуде қолайлы.
• : жоғары температуралы күшті ауа ағыны шашты жылдам
кептіреді.
• : жылы ауа ағыны дымқыл шашты тым қатты кеуіп кетуден
сақтайды.
• : өшіру.
»»(Тек HP8664, HP8666 үшін) Ион функциясы құрал қосылғанда
автоматты түрде қосылады. Бұл функция шашты жылтыратып,
оратылудан сақтайды.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Aplinkosauga
2
Įvadas
„Philips Dynamic Volume Brush“ yra šukuosenos formavimo prietaisas
su automatine sukimosi sistema. Juo galėsite formuoti įvairias šukuosenas,
o jūsų plaukai bus glotnūs ir žvilgantys. Įvairių šerių šepečiai purena
plaukus ir suteikia lankstumo, o braukiant įtraukiamu šepečiu sukuriamos
išraiškingos garbanos ir nesuveliami plaukai. Šukuosenos formavimo
prietaisas padengtas unikalia turmalino keramika ir formuojant
šukuoseną saugo plaukus nuo pažeidimo bei atgaivina. Ši speciali danga
išsiskiria efektyviu šilumos laidumu be karštų vietų ir suteikia žvilgesio
kiekvienu judesiu.
(Tik HP8664, HP8666) Joninis kondicionavimas padidina plaukų žvilgesį
ir neleidžia garbanotis.
3
Apžvalga
a Šepečio atlaisvinimo mygtukas
b Sukimosi greičio jungiklis (
-LOW (mažas),
-HIGH (didelis)
c Integruotas temperatūros ir oro srovės jungiklis
d Sukimosi krypties mygtukai
e Rankena
f Pakabinimo kilpa
g 50 mm įvairių šerių šepetys
(Ilgiems plaukams suteikia purumo, apimties ir lankstumo)
h 38 mm įvairių šerių šepetys (tik HP8666)
(Sukuria natūralias bangas ir tinka visų ilgių plaukams)
i Šerių įtraukimo rankenėlė
j Šepetys su įtraukiamais šeriais
(Tinka formuojant išraiškingas garbanas, nesuvelia plaukų)
k Maišelis prietaisui laikyti (tik HP8666)
l Apsauginė galvutė skirta 38 mm / 50 mm įvairių šerių šepečiui
4
Šukuosenos formavimo prietaiso
naudojimas
Rekomenduojame 2–3 kartus pasitreniruoti su prietaisu naudojant Low
(lėčiausią) sukimosi ( b ) greitį, kad suprastumėte, kaip sukimasis veikia.
Pastaba
•• Prieš prijungdami arba atjungdami priedus visada palaukite, kol
prietaisas ir jo priedai atvės.
•• Prietaisas efektyviausiai veikia rankšluosčiu nusausintus plaukus.
•• Prietaise yra apsaugos funkcija, kuri neleidžia išrauti plaukų. Jei jūsų
plaukų slėgimas šepečiu viršija nustatytą ribą, sukimasis sulėtėja.
1 ( A pav.) Pasirinkite geriausiai jūsų pageidaujamai šukuosenai tinkantį
šepečio priedą ir uždėkite jį ant formavimo prietaiso.
• ( B pav.) Norėdami nuimti priedą, paspauskite atleidimo mygtuką
( a ) ir nuimkite priedą.
2 Sušukuokite plaukus ir suskirstykite juos mažomis sruogelėmis.
3 Norėdami įjungti prietaisą, pasirinkite norimą nustatymą ( c ):
• Care : neaukšta temperatūra su stipriu oro srautu, kad
suformuotumėte savo stilių.
• : aukšta temperatūra su stipriu oro srautu, kad plaukai greitai
išdžiūtų.
• : šilta temperatūra su švelniu oro srautu, kad drėgni plaukai
netaptų pernelyg sausi.
• : išjungta.
»»(Tik HP8664, HP8666)Kai įjungiate prietaisą, jonizavimo funkcija
aktyvinama automatiškai. Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir
sumažina plaukų įsielektrinimą.
Su 38 mm / 50 mm įvairių šerių šepečiais
1 ( E pav.) Pridėkite šepetį prie plaukų galiukų. Paspauskite sukimosi
krypties mygtuką ( d ), susukite iki plaukų šaknų.
2 Palaikykite šepetį prie plaukų šaknų, kol plaukai visiškai išdžius.
3 ( F pav.) Paspauskite sukimosi krypties mygtuką ( d ) priešinga
kryptimi ir patraukite šepetį nuo plaukų.
• ( H, I, J pav.) Norėdami suformuoti garbanas, paspauskite ir palaikykite
sukimosi krypties mygtuką ( d ) ir nuolat braukite sukimosi į vidų
arba išorę kryptimi, formuokite tik plaukų galiukus.
Su įtraukiamų šerių šepečiu
1 ( C pav.) Pasukite rankenėlę ( i ) ir visiškai išskleiskite šerius.
2 ( K pav.) Plaukų galiukus vieną kartą apsukite apie vamzdelį.
3 ( L pav.) Kai plaukai bus apsukti, paspauskite sukimosi mygtuką ( d )
ir suvyniokite plaukus.
4 Šepetį plaukuose laikykite tol, kol plaukai visiškai išdžius.
5 ( M pav.) Pasukite rankenėlę, kad įtrauktumėte šerius, ir išimkite
šepetį iš plaukų.
Sumodeliavę šukuoseną:
Užpurkškite plaukų lako, kad užfiksuotumėte šukuoseną ir galėtumėte ja
džiaugtis ilgiau.
Plaukų modeliavimo patarimai
•• Geriausiai priedas veikia, kai plaukai yra 80 % sausi.
•• Rekomenduojame naudoti LOW SPEED (mažiausio greičio
nustatymą), kai modeliuojate su įtraukiamų šerių šepečiu.
•• Kad rezultatai būtų geresni, paimkite mažą plaukų sruogą.
•• Kad plaukai nesusiveltų, naudodami sukimosi mygtukus darykite
trumpus stabtelėjimus, kad plaukai ant vamzdelio susivyniotų
nepriekaištingai.
•• (Tik HP8666) 38 mm šepetys tinka visų ilgių plaukams, ypač
trumpiems ar plaukams iki pečių, o 50 mm šepetys geriau tinka
ilgesniems plaukams. Prieš pradėdami formuoti šukuoseną
pasirinkite tinkamą šepetį.
5Panaudojus
1 Išjunkite aparatą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir priedus valykite drėgna šluoste. Nuo pridedamo šepečio
pirštais pašalinkite plaukus ir dulkes, tačiau valydami į prietaisą niekada
nekiškite metalinių daiktų.
4 Įvairių šerių šepečių priedus visada laikykite uždengę apsauginiu
dangteliu ( l ).
5 Laikykite prietaisą sausoje ir saugioje, nedulkėtoje vietoje. Prietaisą
taip pat galite laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( f ).
6
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų,
apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com/support arba
kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono
numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“
platintoją.
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu
Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu
www.philips.com/welcome.
1
Svarīga informācija
• ( B att.) Lai noņemtu uzgali, nospiediet sukas atvienošanas pogu
( a ) un to noņemiet.
2 Izķemmējiet matus un sadaliet tos nelielās šķipsnās.
3 Lai ieslēgtu ierīci, izvēlieties vēlamo iestatījumu ( c ):
• Care : saudzīga temperatūra ar spēcīgu gaisa plūsmu frizūras
fiksācijai;
• : augsta temperatūra ar spēcīgu gaisa plūsmu ātrai žāvēšanai;
• : vidēja temperatūra ar maigu gaisa plūsmu mitru matu
pasargāšanai no pāržāvēšanas;
• : Izslēgts
»»(Tikai HP8664, HP8666) Jonu funkcija tiek automātiski aktivizēta,
kad ierīce ir ieslēgta. Funkcija sniedz matiem papildu mirdzumu un
samazina to sprogošanos
Ar 38 mm / 50 mm jauktu saru sukām
1 ( E att.) Ievietojiet suku matu galos. Nospiediet rotācijas virziena
pogu ( d ) un ritiniet līdz matu saknēm.
2 Turiet suku pie matu saknēm, līdz mati ir pilnībā sausi.
3 ( F att.) Nospiediet rotācijas virziena pogu ( d ) pretējā virzienā un
virziet suku projām no matiem.
• ( H, I, J att.) Lai ieveidotu lokas, nospiediet un turiet rotācijas virziena
pogu ( d ), vienlaikus nepārtraukti sukājot matus virzienā vai nu uz
iekšu, vai uz āru, lai ieveidotu tikai matu galus.
Ar ievelkamu saru suku
1 ( C att.) Pagrieziet pogu ( i ), lai pilnībā izvirzītu sarus.
2 ( K att.) Aptiniet matu galus ap cilindru.
3 ( L att.) Kad mati ir nofiksēti, nospiediet rotācijas pogu ( d ), lai
saritinātu matus.
4 Turiet suku šādā pozīcijā, līdz jūsu mati ir pilnībā sausi.
5 ( M att.) Pagrieziet pogu, lai ievilktu sarus un izņemtu suku no
matiem.
Pēc ieveidošanas:
uzklājiet matiem matu laku, lai nofiksētu matu sakārtojumu ilgstošiem
rezultātiem.
Ieveidošanas padomi
•• Sukas uzgaļi ir visefektīvākie, kad mati ir 80% sausi.
•• Ieteicams izmantot ZEMA ĀTRUMA iestatījumu, ieveidojot matus
ar ievelkamu saru suku.
•• Izteiksmīgākam rezultātam ņemiet mazākas matu šķipsnas.
•• Lai novērstu matu sapīšanos, mēģiniet ievērot īsas pauzes,
izmantojot rotācijas pogas, lai nodrošinātu, ka mati tiek uzritināti
uz cilindra.
•• (Tikai HP8666) 38 mm suka ir piemērota visiem matu garumiem,
īpaši sievietēm ar karē vai matu garumu līdz pleciem, bet 50 mm
suka vislabāk piemērota garākiem matiem. Pirms ieveidošanas
izvēlieties piemērotu suku.
5
Pēc lietošanas
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Tīriet ierīci un tās uzgaļus ar mitru drāniņu. Ar pirkstiem noņemiet
matus un putekļus no sukas uzgaļa, bet nekādā gadījumā, tīrot ierīci,
nebāziet tajā metāla priekšmetus.
4 Vienmēr izmantojiet aizsargvāciņu ( l ), lai uzglabātu jauktu saru
sukas uzgaļus.
5 Uzglabājiet ierīci drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī
pakarināt ierīci aiz cilpiņas ( f ).
6
Garantija un serviss
Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies
kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas
centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas
brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie
vietējā Philips preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać
pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj
zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą
instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
e Uchwyt
f Uchwyt do zawieszania
g Szczotka 50 mm z włosiem mieszanym
(przeznaczona do zwiększania objętości i sprężystości dłuższych
włosów)
h Szczotka 38 mm z włosiem mieszanym (tylko model HP8666)
(przeznaczona do tworzenia naturalnie wyglądających fal w przypadku
włosów o dowolnej długości)
i Pokrętło wysuwania szczotki
j Szczotka z wysuwanymi ząbkami
(przeznaczona do tworzenia wyraźnych fal bez splątań)
k Etui do przechowywania (tylko model HP8666)
l Nasadka zabezpieczająca na szczotkę 38/50 mm z włosiem
mieszanym
4
Używanie suszarko-lokówki
Zalecamy próbne użycie urządzenia 2 lub 3 razy w trybie Niskiej
szybkości obrotów ( b ) w celu zapoznania się ze sposobem jego
działania.
Uwaga
•• Przed włożeniem lub zdjęciem nasadek poczekaj, aż urządzenie i
nasadki ostygną.
•• Urządzenie działa najlepiej na włosach osuszonych ręcznikiem.
•• Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające
nadmiernemu ciągnięciu włosów. Jeśli siła oddziaływująca na włosy
przekroczy określony limit, obroty zostaną zmniejszone.
1 (Rys. A) Wybierz szczotkę, która najlepiej nadaje się do wykonania
danej fryzury, i nałóż ją na lokówkę.
• (Rys. B) Aby zdjąć nasadkę, naciśnij przycisk zwalniający szczotkę
( b ) i ściągnij ją.
2 Przeczesz włosy i podziel je na małe pasma.
3 Aby włączyć urządzenie, wybierz żądane ustawienie ( c ):
• Care : Łagodna temperatura i silny strumień powietrza do
utrwalania fryzury.
• : Wysoka temperatura i silny strumień powietrza zapewniające
szybkie suszenie.
• : Niższa temperatura i łagodny strumień powietrza
zapobiegający nadmiernemu wysuszeniu wilgotnych włosów.
• : Wyłączenie.
»»(Tylko modele HP8664 i HP8666) Funkcja jonizacji jest
aktywowana automatycznie po włączeniu urządzenia. Funkcja
jonizacji nadaje włosom blask i zmniejsza skręcanie się włosów.
Ze szczotką 38/50 mm z włosiem mieszanym
1 (Rys. E) Umieść szczotkę w końcówkach włosów. Naciśnij przycisk
kierunku obrotu ( d ) i nawiń włosy aż do nasady.
2 Trzymaj szczotkę w tej pozycji aż do całkowitego wysuszenia włosów.
3 (Rys. F) Naciśnij przycisk kierunku obrotu ( d ) w kierunku
przeciwnym do wybranego wcześniej i wysuń szczotkę z włosów.
• (Rys. H, I, J) W celu podwinięcia lub wywinięcia włosów naciśnij i
przytrzymaj przycisk kierunku obrotu ( d ), szczotkując włosy do
wewnątrz lub na zewnątrz, tak aby wymodelować jedynie końcówki
włosów.
Ze szczotką z wysuwanymi ząbkami
1 (Rys. C) Obróć pokrętło ( i ), aby całkowicie wysunąć ząbki.
2 (Rys. K) Owiń końcówkę pasma włosów wokół wałka.
3 (Rys. L) Po zabezpieczeniu włosów naciśnij przycisk kierunku obrotu
( d ), aby nawinąć włosy.
4 Trzymaj szczotkę w tej pozycji aż do całkowitego wysuszenia włosów.
5 (Rys. M) Obróć pokrętło, aby schować ząbki, i wyjmij szczotkę z
włosów.
Po zakończeniu stylizacji:
Użyj lakieru do włosów, aby utrwalić fryzurę.
Wskazówki dotyczące układania włosów
•• Szczotki sprawdzają się najlepiej, gdy włosy są wysuszone w 80%.
•• W przypadku szczotki z wysuwanymi ząbkami zalecamy
ustawienie NISKIEJ PRĘDKOŚCI.
•• Aby uzyskać wyraźniejszy efekt, nawijaj mniejsze pasma włosów.
•• Aby zapobiec plątaniu się włosów, podczas korzystania z
przycisków obrotu rób krótkie przerwy w celu równomiernego
ułożenia włosów na wałku.
•• (Tylko model HP8666) Szczotka 38 mm nadaje się do włosów o
każdej długości, a zwłaszcza fryzur typu bob i włosów o długości
do ramion, natomiast szczotka 50 mm sprawdza się najlepiej w
przypadku dłuższych włosów. Wybierz odpowiednią szczotkę
przed rozpoczęciem układania fryzury.
(Numai pentru HP8664, HP8666) Tratamentul cu ioni previne încreţirea
şi maximizează strălucirea părului dvs.
3
Prezentare generală
a Buton de eliberare a periei
b Comutator pentru viteza de rotaţie (
-REDUSĂ,
-RIDICATĂ)
c Comutator pentru temperatură şi flux de aer integrat
d Butoane pentru direcţia de rotaţie
e Mâner
f Agăţătoare
g Perie cu peri micşti de 50 mm
(Adecvată pentru a adăuga volum, structură şi mişcare părului mai
lung)
h Perie cu peri micşti de 38 mm (numai pentru HP8666)
(Adecvată pentru a crea onduleuri naturale pentru orice lungime de
păr)
i Buton pentru retragere perie
j Perie retractabilă
(Adecvată pentru a adăuga onduleuri definite fără şuviţe încurcate)
k Husă pentru depozitare (numai pentru HP8666)
l Capac de protecţie pentru peria cu peri micşti de 38 mm / 50
mm
4
Utilizarea Airstyler-ului
Vă recomandăm să folosiţi aparatul la viteza de rotaţie Redusă
( b ) timp de 2 - 3 ori pentru a vă obişnui cu modul de funcţionare al
rotaţiilor.
Notă
•• Întotdeauna lăsaţi aparatul şi accesoriile sale să se răcească înainte
de a conecta sau a deconecta accesoriile.
•• Aparatul este cel mai eficient pe părul uscat cu prosopul.
•• Pentru a împiedica smulgerea excesivă a firelor, aparatul este livrat
cu un sistem de securitate. Dacă presiunea părului dvs. pe perie
depăşeşte o anumită limită, rotaţia se încetineşte.
1 (Fig. A) Alegeţi accesoriul pentru perie care se potriveşte cel mai
bine stilului dorit şi fixaţi-l pe peria de coafat.
• (Fig. B) Pentru a îndepărta accesoriul, apăsaţi butonul de eliberare
a periei ( a ) şi trageţi-l în afară.
2 Pieptănaţi-vă părul şi împărţiţi-l în şuviţe mici.
3 Selectaţi setarea dorită pentru a porni aparatul ( c ):
• Care : Temperatură moderată cu flux puternic de aer pentru a
vă defini coafura.
• : Temperatură ridicată cu flux puternic de aer pentru uscare
rapidă.
• : Temperatură caldă cu flux de aer uşor, pentru protejarea
părului umed împotriva uscării excesive.
• : Dezactivat.
»»(Numai pentru HP8664, HP8666) Funcţia de ionizare se activează
automat când aparatul este pornit. Funcţia oferă un plus de
strălucire şi reduce aspectul creţ.
Cu perii cu peri micşti de 38 mm / 50 mm
1 (Fig. E) Aşezaţi peria pe vârful părului. Apăsaţi butonul pentru direcţia
de rotaţie ( d ), rulaţi până la rădăcina părului.
2 Menţineţi peria la rădăcina părului până când acesta este complet
uscat.
3 (Fig. F) Apăsaţi butonul pentru direcţia de rotaţie ( d ) în direcţia
opusă şi îndepărtaţi peria de păr.
• (Fig. H, I, J) Pentru a crea spirale, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
pentru direcţia de rotaţie ( d ) în timp ce periaţi continuu fie spre
interior, fie spre exterior pentru a coafa numai vârfurile de păr.
Cu perie cu peri retractabili
1 (Fig. C) Rotiţi butonul ( i ) pentru a extrage complet perii.
2 (Fig. K) Înfăşuraţi vârful părului o dată în jurul barei.
3 (Fig. L) După fixarea părului, apăsaţi butonul rotativ ( d ) pentru a
înfăşura părul.
4 Menţineţi peria în poziţie până la uscarea completă a părului.
5 (Fig. M) Rotiţi butonul pentru a retracta perii şi îndepărtaţi peria de
pe păr.
După coafare:
Aplicaţi fixativ pe păr pentru fixarea coafurii în vederea unor rezultate
de durată.
Sugestii de coafare
• Запрещается
промывать прибор и
щетки под струей воды.
• Не включайте функцию вращения,
если не установлена одна из
насадок.
• Во избежание поражения
электрическим током не
просовывайте металлические
предметы через вентиляционную
решетку прибора.
Уровень шума: Lc = 81 дБ(A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
Данное изделие изготовлено из высококачественных
материалов и компонентов, которые подлежат повторной
переработке и вторичному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением
перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно
соответствует требованиям директивы 2012/19/ЕС.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
2
Введение
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush с системой
автоматического вращения позволяет создавать различные укладки,
придавая блеск и мягкость вашим волосам. Щетки со смешанным
типом щетины подходят для придания объема и направления,
в то время как щетка со втягивающейся щетиной позволяет
создавать более упругие, четкие волны, предотвращая спутывания
волос. Уникальное турмалиновое керамическое покрытие
стайлера защищает и восстанавливает волосы во время укладки.
Специальное покрытие эффективно и равномерно распределяет
тепло и придает блеск волосам при каждом движении.
(Только для моделей HP8664, HP8666). Система ионизации
обеспечивает невероятную гладкость и придает блеск волосам.
3
Описание
a Кнопка фиксатора щетки
b Переключатель скорости вращения (
-НИЗКАЯ,
-ВЫСОКАЯ)
c Встроенный переключатель температуры и интенсивности
воздушного потока
d Кнопки выбора направления вращения
e Ручка
f Петелька для подвешивания
g Щетка со смешанным типом щетины 50 мм
(Подходит для придания объема, направления и общей формы
при укладке длинных волос)
h Щетка со смешанным типом щетины 38 мм (только для
модели HP8666)
(Подходит для создания естественных волн для волос любой
длины)
i Кнопка втягивания щетины
j Щётка со втягиваемой щетиной
(Подходит для создания более упругих, четких волн и
предотвращает спутывание волос)
k Чехол для хранения (только для модели HP8666)
l Защитная насадка для щетки со смешанным типом щетины
38 мм/50 мм
4
Использование фена-щетки
Чтобы привыкнуть к использованию прибора, рекомендуется
первые 2—3 раза установить низкую скорость вращения ( b ).
Примечание
korzystaj z
•• Accesoriile pentru perie funcţionează cel mai bine când părul
este 80% uscat.
•
•
Перед
установкой или отсоединением насадок убедитесь, что
urządzenia w pobliżu wody.
они остыли.
•• Se recomandă utilizarea setării de VITEZĂ REDUSĂ când se
• BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens • Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience,
realizează coafuri cu peria cu peri retractabili.
•• Наилучший эффект от применения прибора достигается при
•
•
Luaţi şuviţe de păr mai mici pentru rezultate mai definite.
условии, что волосы, высушены полотенцем.
tuvumā.
po zakończeniu stosowania wyjmij
•• Pentru a evita încurcarea părului, încercaţi să faceţi pauze scurte
•• Для защиты волос прибор оснащен системой безопасности.
5
Po użyciu
când utilizaţi butoanele rotative pentru a vă asigura că părul s-a
• Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Если давление волос на щетку превышает допустимый предел,
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
înfăşurat corect pe bară.
скорость вращения снижается.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i
lietošanas atvienojiet ierīci no
Obecność wody stanowi zagrożenie
•• (Numai pentru HP8666) Peria de 38 mm este adecvată pentru
1 (Рис. A) Выберите щетку-насадку, которая лучше всего подходит
pozostaw do ostygnięcia.
toate lungimile de păr, în special pentru persoanele cu o coafură
elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams
nawet wtedy, gdy urządzenie jest
для ваших волос, и установите ее на стайлер.
3 Urządzenie i nasadki czyść wilgotną szmatką. Oczyść palcami szczotkę
bob sau cu părul până la umeri, în timp ce peria de 50 mm
• (Рис. B) Чтобы снять насадку, нажмите кнопку отсоединения
z
włosów
i
kurzu.
Nigdy
jednak
nie
używaj
w
tym
celu
metalowych
pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
wyłączone.
funcţionează mai bine pentru părul lung. Selectaţi peria adecvată
( a ) и стяните насадку с прибора.
przedmiotów.
înainte de coafare.
• BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, • OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
2 Расчешите волосы и разделите их на небольшие пряди.
4 Na czas przechowywania zawsze umieszczaj na szczotkach z włosiem
mieszanym nasadki zabezpieczające ( l ).
3 Чтобы включить прибор, выберите необходимую настройку
dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni
urządzenia w pobliżu wanny,
( c ):
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od
5
După utilizare
pildītu trauku tuvumā.
prysznica, umywalki ani innych
kurzu. Możesz także zawiesić urządzenie na przeznaczonym do tego
• Care : невысокая температура и мощный воздушный поток
1 Opriţi şi scoateţi aparatul din priză.
celu uchwycie ( f ).
для укладки.
naczyń napełnionych wodą.
2 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
• Pēc lietošanas vienmēr
• : высокая температура и мощный воздушный поток для
3
Curăţaţi
aparatul
şi
accesoriile
cu
o
cârpă
umedă.
Îndepărtaţi
cu
6
Gwarancja i serwis
atvienojiet ierīci no sienas
быстрой сушки.
• Zawsze po zakończeniu
mâna firele de păr şi praful de pe accesoriul periei, dar nu introduceţi
W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w
•
: низкая температура и мягкий воздушный поток для
niciodată obiecte de metal în aparat pentru curăţare.
kontaktligzdas.
korzystania z urządzenia wyjmij
przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
защиты от пересушивания при сушке влажных волос.
4 Utilizaţi întotdeauna capacul de protecţie ( l ) pentru a depozita
www.philips.com/support bądź skontaktować się z Centrum Obsługi
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
• Ja ierīce pārkarst, tā automātiski
• : выкл.
accesoriile periei cu peri micşti.
Klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w
»»(Только для моделей HP8664, HP8666). Функция ионизации
5 Depozitaţi aparatul într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea,
izslēdzas. Atvienojiet ierīci no
• Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi
активируется автоматически после включения прибора.
puteţi suspenda aparatul de la agăţătoare ( f ).
Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Данная функция усиливает блеск и предотвращает
elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes
wyłączy się ono automatycznie.
спутывание волос.
6
Garanţie
şi
service
Română
atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci,
Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka
Dacă aveţi nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu,
Использование щетки со смешанным типом
pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe
pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres
elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż Felicitări
sau dacă aveţi o problemă, vizitaţi site-ul web Philips la
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
щетины 38 мм/50 мм
www.philips.com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru
nav aizsprostotas ar pūkām, matiem
urządzenie ostygnie. Przed ponownym www.philips.com/welcome.
clienţi Philips din ţara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul
1 (Рис. E) Поместите щетку под кончики волос. Нажмите кнопку
de garanţie internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de
u.tml.
włączeniem urządzenia sprawdź, czy
выбора направления вращения ( d ) и переместите щетку к
1Important
asistenţă pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
корням волос.
kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu,
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi
• Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos
2 Держите щетку у корней волос, пока они полностью не
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
Русский
włosami itp.
высохнут.
no bīstamām situācijām, jums tas
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
3 (Рис. F) Чтобы высвободить прядь волос, нажмите кнопку
фен-щетка
jānomaina Philips pilnvarotā servisa
• Ze względów bezpieczeństwa
выбора направления вращения ( d ) в противоположном
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips!
aparat în apropierea apei.
направлении.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
centrā vai pie līdzīgi kvalificētam
wymianę uszkodzonego przewodu
зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.
• (Рис. H, I, J) Для создания завитков нажмите и удерживайте
•
Când
aparatul
este
utilizat
în
baie,
personām.
sieciowego zleć autoryzowanemu
кнопку выбора направления вращения ( d ) одновременно
scoateţi-l din priză după utilizare
1
Важная информация
расчесывая волосы в одном из направлений (внутрь или наружу)
centrum serwisowemu firmy Philips
• Šo ierīci var izmantot bērni vecumā
для укладки только кончиков волос.
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
deoarece
apa
reprezintă
un
risc
chiar
lub odpowiednio wykwalifikowanej
no 8 gadiem un personas ar
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
Использование щетки со втягивающейся
şi când aparatul este oprit.
использования в качестве справочного материала.
osobie.
ierobežotām fiziskajām, sensorajām
щетиной
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
• ВНИМАНИЕ! Не используйте
vai garīgajām spējām vai bez pieredzes • Urządzenie może być używane przez
1 (Рис. C) Поверните регулятор ( i ) чтобы полностью
aparat în apropierea căzilor,
прибор вблизи воды.
выдвинуть щетинки.
un zināšanām, ja tiek nodrošināta
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
2 (Рис. K) Оберните кончики волос один раз вокруг корпуса.
duşurilor,
bazinelor
sau
altor
•
Выньте
вилку
шнура
питания
uzraudzība vai norādījumi par drošu
osoby z ograniczonymi zdolnościami
3 (Рис. L) После того как прядь волос будет зафиксирована,
recipiente cu apă.
нажмите кнопку вращения ( d ), чтобы накрутить волосы.
прибора из розетки электросети
ierīces lietošanu un panākta izpratne
fizycznymi, sensorycznymi lub
4 Держите щетку в таком положении, пока волосы не высохнут.
•
Scoateţi
întotdeauna
aparatul
после
использования
прибора
в
par iespējamo bīstamību. Bērni
umysłowymi, a także nieposiadające
5 (Рис. M) Поверните регулятор так, чтобы щетинки втянулись
din priză după utilizare.
внутрь, и освободите прядь.
ванной комнате. Близость воды
nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces
wiedzy lub doświadczenia w
По завершении укладки
• Aparatul se opreşte automat în cazul
представляет риск, даже если
tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni
użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
Для более стойкой укладки зафиксируйте прическу с помощью лака
supraîncălzirii. Scoateţi aparatul din
для волос.
прибор выключен.
bez pieaugušo uzraudzības.
warunkiem, że będą one nadzorowane
priză şi lăsaţi-l să se răcească pentru
• ВНИМАНИЕ! Не используйте
lub zostaną poinstruowane na temat
• Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt
Советы по укладке
câteva
minute.
Înainte
de
a
porni
прибор в ванной, душе,
korzystania z tego urządzenia w
elektriskās shēmas, kas pievada
•• Для получения наилучших результатов при использовании
aparatul din nou, verificaţi grilajul
щеток-насадок волосы должны быть высушены на 80 %.
бассейне или других
bezpieczny sposób oraz zostaną
elektrību vannas istabā, Aizsardzības
•• Рекомендуется использовать НИЗКУЮ СКОРОСТЬ при
pentru
a
vă
asigura
că
nu
este
blocat
помещениях с повышенной
poinformowane o potencjalnych
atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir
укладке с помощью щетки со втягивающейся щетиной.
cu puf, păr etc.
•• Отделяйте небольшие пряди волос для более четкой формы
влажностью.
zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić
jābūt nominālai darba strāvai, kas
укладки.
się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc • În cazul în care cablul de alimentare
• После завершения работы
nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu
•• Чтобы волосы не спутывались, попробуйте приостанавливать
вращение насадки с помощью кнопки вращения для более
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
отключите прибор от розетки
uzstādītāju.
аккуратного накручивания волос на насадку.
întotdeauna de Philips, de un centru
zawsze powinny to robić pod
электросети.
•• (Только для модели HP8666). Щетка 38 мм подходит
• Nekādā gadījumā neaizsprostojiet
для волос любой длины, особенно для короткого или
de service autorizat de Philips sau de
nadzorem dorosłych.
• Прибор автоматически отключается
gaisa plūsmas atveres.
удлиненного каре. Щетка 50 мм идеально подойдет для
personal calificat în domeniu, pentru a
укладки длинных волос. Прежде чем начать укладку, выберите
• Jako dodatkowe zabezpieczenie
при перегреве. Выключите
• Pirms ierīces pievienošanas
подходящую щетку.
evita
orice
accident.
zalecamy zainstalowanie w obwodzie
прибор и дайте ему остыть в
elektrotīklam pārliecinieties, ka uz
• Acest aparat poate fi utilizat de către
elektrycznym, zasilającym gniazdka
течение нескольких минут. Перед
ierīces norādītais spriegums atbilst
5
После использования
copii începând de la vârsta de 8 ani
elektryczne w łazience, bezpiecznika
повторным включением прибора
elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
прибор на термостойкую поверхность для
şi persoane care au capacităţi fizice,
różnicowo-prądowego (RCD).
убедитесь, что решетка не засорена 2 Положите
• Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
остывания.
mentale
sau
senzoriale
reduse
sau
Wartość znamionowego prądu
пылью, волосами и т.п.
3 Очищайте прибор и насадки влажной тканью. Удаляйте
kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
волосы и пыль с насадки пальцами, но при очистке никогда не
sunt
lipsite
de
experienţă
şi
cunoştinţe,
pomiarowego
tego
bezpiecznika
nie
• В случае повреждения сетевого
• Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
вставляйте металлические предметы в прибор.
dacă sunt supravegheate sau au fost
może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać
4 Для хранения насадок-щеток со смешанным типом щетины
шнура его необходимо заменить.
• Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu
всегда надевайте защитную насадку ( l ).
instruite cu privire la utilizarea în
więcej informacji, skontaktuj się z
Чтобы обеспечить безопасную
cilvēku matus.
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от
condiţii de siguranţă a aparatului şi
пыли. Также можно подвесить прибор за специальную петельку
monterem.
эксплуатацию прибора, заменяйте
• Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei
( f ).
înţeleg pericolele pe care le prezintă.
• Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu
шнур только в авторизованном
bez uzraudzības, kad tā ir pievienota
6
Гарантия и обслуживание
Copii nu trebuie să se joace cu
powietrza.
сервисном центре Philips или в
elektrotīklam.
При
возникновении
проблемы или при необходимости получения
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de
сервисном центре с персоналом
• Przed podłączeniem urządzenia
информации, например, о замене насадки, посетите веб-сайт
• Nekad neizmantojiet citu ražotāju
Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки
către utilizator nu trebuie realizate de
высокой квалификации.
upewnij się, że napięcie podane na
piederumus vai detaļas, kuras Philips
потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в
către
copii
nesupravegheaţi.
гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки
urządzeniu jest zgodne z napięciem w
• Дети старше 8 лет и лица с
nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus
потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.
•
Pentru
o
protecţie
suplimentară,
domowej instalacji elektrycznej.
ограниченными возможностями
Для бытовых нужд
piederumus vai detaļas, garantija vairs
vă sfătuim să instalaţi un dispozitiv
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
сенсорной системы или
• Urządzenia używaj zgodnie z jego
nav spēkā.
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
pentru
curent
rezidual
(RCD)
în
ограниченными умственными
przeznaczeniem, opisanym w tej
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО
• Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
«Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961
circuitul electric care alimentează
или
физическими
способностями,
instrukcji
obsługi.
1111
• Pirms novietojat ierīci glabāšanā,
baia. Acest RCD trebuie să acţioneze
а
также
лица
с
недостаточным
Импортер на территорию России и Таможенного Союза
•
Nie
używaj
urządzenia
na
sztucznych
pagaidiet, līdz tā atdziest.
принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных
la
o
intensitate
reziduală
maximă
опытом
и
знаниями
могут
włosach.
Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1»,
• Raugieties, lai ierīces karstās virsmas
specificată de 30 mA. Cereţi sfatul
в отношении товара, приобретенного на территории Российской
пользоваться этим прибором
•
Używaj
urządzenia
wyłącznie
na
nesaskaras ar ādu.
Федерации
instalatorului.
под присмотром или после
ludzkich
włosach.
• Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus,
Model: HP8654
• Nu blocaţi niciodată grilajul pentru aer.
получения инструкций о
• Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
sukas virsma var notraipīties.
Input rating:220-240V~ 50-60 Hz 1800 W
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţiбезопасном использовании
urządzenia
podłączonego
do
zasilania.
Model: HP8664, HP8666
• Neskalojiet ierīci/sukas tekošā krāna
vă că tensiunea indicată pe aparat
прибора и потенциальных
Input rating:220-240V~ 50-60 Hz 1000 W
•
Nie
korzystaj
z
akcesoriów
ani
części
ūdenī.
corespunde
tensiunii
reţelei
locale.
опасностях.
Не
позволяйте
детям
innych producentów, ani takich,
• Neieslēdziet griešanās slēdzi, ja nav
• Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop
играть с прибором. Дети могут
których nie zaleca w wyraźny sposób
pievienots uzgalis.
decât cel descris în acest manual.
осуществлять очистку и уход за
firma Philips. Wykorzystanie tego typu
• Neievietojiet metāla priekšmetus
прибором только под присмотром
•
Nu
utilizaţi
aparatul
pe
păr
artificial.
Class II appliance
akcesoriów lub części spowoduje
gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no
взрослых.
•
Utilizaţi
aparatul
numai
pe
păr
uman.
unieważnienie gwarancji.
elektriskā strāvas trieciena.
• Для обеспечения дополнительной
• Nu lăsaţi niciodată aparatul
• Nie zawijaj przewodu sieciowego
Trokšņa līmenis: Lc = 81 dB(A)
защиты рекомендуется установить
Slovensky
nesupravegheat când este conectat la
wokół urządzenia.
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov
ограничитель
остаточного
тока
sursa
de
alimentare.
• Przed schowaniem urządzenia
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
(RCD), предназначенный для
spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
odczekaj, aż ostygnie.
stránke www.philips.com/welcome.
электропитания
ванной
комнаты.
componente de la alţi producători
Vides aizsardzība
• Nie dopuść do kontaktu gorących
Номинальный остаточный рабочий
1
Dôležité informácie
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
sau nerecomandate explicit de Philips.
powierzchni urządzenia ze skórą.
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
ток
не
должен
превышать
30 мА.
Dacă utilizaţi aceste accesorii sau
izmantot atkārtoti.
ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
• Jeśli urządzenie jest używane na
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols,
Посоветуйтесь с электриком,
componente, garanţia se anulează.
włosach farbowanych, powierzchnia
• VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie
tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva
выполняющим электромонтаж.
2012/19/ES.
•
Nu
înfăşuraţi
cablul
de
alimentare
în
szczotki może się zabarwić.
v blízkosti vody.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo
• Никогда не блокируйте
jurul aparatului.
savākšanas sistēmu.
• Nie myj urządzenia/szczotek pod
• Ak zariadenie používate v kúpeľni,
вентиляционные решетки.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos
• Înainte de a depozita aparatul,
bieżącą wodą.
hneď po použití ho odpojte zo
produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu
• Перед подключением прибора
aşteptaţi să se răcească.
vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz
siete, pretože voda v jeho blízkosti
•
Nie
włączaj
funkcji
obrotowej,
jeśli
nie
apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
убедитесь, что указанное на
•
Nu
lăsaţi
suprafeţele
fierbinţi
ale
predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je
została założona żadna nasadka.
нем напряжение соответствует
2Ievads
aparatului să vină în contact cu pielea
zariadenie vypnuté.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nie
Philips dinamiskā apjoma suka ir matu veidotājs ar automātisku rotācijas
напряжению местной электросети.
dvs.
sistēmu, lai palīdzētu jums izveidot dažādus matu sakārtojumus,
• VAROVANIE: Toto zariadenie
umieszczaj metalowych przedmiotów
• Не используйте прибор для целей,
saglabājot matus gludus un mirdzošus. Jauktu saru suka piešķir kuplumu
• Dacă aparatul este utilizat pe păr
nepoužívajte v blízkosti vaní,
w
kratkach
nadmuchu
powietrza.
un dabisku matu plūdumu, bet ievelkamie sukas sari veido izteiksmīgus
отличных от описанных в данном
Poziom hałasu: Lc = 81 dB (A)
vopsit, suprafaţa corpului periei se
viļņus bez sapīšanās. Matu veidotāja unikālais turmalīna keramiskais
spŕch, umývadiel ani iných
pārklājums aizsargā un atjauno matus veidošanas laikā. Šis īpašais
руководстве.
poate păta.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
nádob obsahujúcich vodu.
pārklājums efektīvi vada siltumu bez karstajiem punktiem, un tas piešķir
• Не используйте прибор для
matiem papildu mirdzumu ar katru kustību.
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
• Nu clătiţi aparatul/periile la robinet.
• Po použití vždy odpojte
(Tikai HP8664, HP8666) Kondicionēšana ar joniem novērš matu
z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
искусственных волос.
• Nu activaţi comutatorul de rotire a
sprogošanos un sniedz maksimālu mirdzumu.
elektromagnetycznych.
zariadenie zo siete.
• Прибор предназначен только для
periei
fără
niciun
accesoriu
ataşat.
• Ak sa zariadenie prehreje, automaticky
3
Pārskats
Środowisko
людей.
• Nu introduceţi obiecte metalice în
Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i
a Sukas atvienošanas poga
sa vypne. Odpojte zariadenie zo
elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.
• Не оставляйте включенный в сеть
b Rotācijas ātruma slēdzis( -ZEMS, -AUGSTS)
grilajele
pentru
aer,
pentru
a
evita
siete a nechajte ho niekoľko minút
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
c Iebūvēts temperatūras un gaisa plūsmas slēdzis
прибор без присмотра.
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on
electrocutarea.
vychladnúť. Pred opätovným zapnutím
d Rotācijas virziena pogas
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
Nivel de zgomot: Lc = 81 dB [A]
• Запрещается пользоваться
e Rokturis
zariadenia skontrolujte, či nie sú
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
f Karināšanas cilpa
какими-либо аксессуарами или
Câmpuri electromagnetice (EMF)
produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu
mriežky upchaté chuchvalcami prachu,
g 50 mm jauktu saru suka
zamieszkania.
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
деталями других производителей,
(Piemērota apjoma palielināšanai un matu plūduma uzlabošanai
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
vlasmi a pod.
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
garākiem matiem)
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
не имеющих специальной
•
V prípade poškodenia elektrického
z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
h 38 mm jauktu saru suka (tikai HP8666)
Mediu
рекомендации Philips. При
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
(Piemērota dabisku viļņu veidošanai visā matu garumā)
kábla je potrebné si ho dať vymeniť
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale
utracie zdrowia.
i Saru ievilkšanas poga
использовании таких аксессуаров
şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
v spoločnosti Philips, servisnom
j Ķemme ar ievelkamiem sariem
reutilizate.
2
Wprowadzenie
и
деталей
гарантийные
(Piemērota izteiksmīgu viļņu ieveidošanai bez sapīšanās)
stredisku spoločnosti Philips alebo u
Când simbolul reprezentând o pubelă tăiată însoţeşte un
Suszarko-lokówka Dynamic Volumebrush firmy Philips została
обязательства теряют силу.
produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei Europene
k Glabāšanas somiņa (tikai HP8666)
podobne kvalifikovaných osôb, aby sa
wyposażona w automatyczny system obrotowy, który pomaga tworzyć
2012/19/UE.
l 38 mm / 50 mm jauktu saru sukas aizsargvāciņš
różne stylizacje oraz utrzymywać blask i gładkość włosów. Szczotki
• Не обматывайте сетевой шнур
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru
predišlo možným rizikám.
z włosiem mieszanym zwiększają objętość włosów i ułatwiają ich
4
Airstyler izmantošana
produse electrice şi electronice.
вокруг прибора.
układanie, a szczotka z wysuwanymi ząbkami pozwala tworzyć wyraźne
•
Toto zariadenie môžu používať deti
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră
Ieteicams izmēģināt ierīces lietošanu ar Zemu rotācijas ātrumu ( b )
fale bez splątań. Wyjątkowa powłoka turmalinowo-ceramiczna lokówki
• Прежде чем убрать прибор, дайте
locale
şi
nu
evacuaţi
produsele
vechi
împreună
cu
deşeurile
menajere
2 līdz 3 reizes, lai jūs varētu pierast pie rotācijas.
staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré
chroni i odświeża włosy podczas układania. Ta specjalna powłoka
obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea
efektywnie i równomiernie przewodzi ciepło, dodając blasku z każdym
ему остыть.
consecinţelor
potenţial
negative
asupra
mediului
şi
sănătăţii
omului.
majú obmedzené telesné, zmyslové
Piezīme
ruchem.
• Не допускайте контакта горячих
(Tylko
modele
HP8664,
HP8666)
Pielęgnacja
jonowa
zapobiega
2Introducere
alebo mentálne schopnosti alebo
•• Pirms uzgaļu pievienošanas vai noņemšanas, vienmēr ļaujiet ierīcei
skręcaniu się włosów i maksymalizuje ich blask.
Philips Dynamic Volumebrush este o perie airstyler cu sistem automat
поверхностей прибора с кожей.
un uzgaļiem atdzist.
nemajú dostatok skúseností a znalostí,
de rotaţie pentru a vă ajuta să creaţi diferite stiluri, menţinând în acelaşi
•• Ar ierīci vislabāk ieveidot ar dvieli nosusinātus matus.
3
Opis elementów urządzenia
• При использовании прибора
timp părul mătăsos şi strălucitor. Periile cu peri micşti adaugă volum
pokiaľ sú pod dozorom alebo im
•• Lai izvairītos no matu izraušanas, ierīce ir aprīkota ar drošības
şi mişcare, în timp ce peria retractabilă creează onduleuri definite,
a Przycisk zwalniający szczotkę
на
окрашенных
волосах
на
funkciju. Ja matu radītais spiediens uz suku pārsniedz noteiktu
bolo vysvetlené bezpečné používanie
fără şuviţe încurcate. Învelişul ceramic din turmalină unic al periei de
b Przełącznik szybkości obrotów ( — NISKA, — WYSOKA)
robežu, suka sāk griezties lēnāk.
coafare protejează şi revitalizează părul în timpul coafării. Învelişul special
поверхности
щетки
могут
tohto zariadenia a za predpokladu, že
c Zintegrowany przełącznik regulacji temperatury i strumienia
conduce căldura eficient, fără puncte fierbinţi, şi adaugă strălucire cu
1 ( A att.) Izvēlieties sukas uzgali, kas vislabāk atbilst vēlamajam matu
powietrza
появиться
пятна.
fiecare
mişcare.
sakārtojumam, un uzlieciet to uz matu veidotāja.
rozumejú príslušným rizikám. Deti sa
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
• OSTRZEŻENIE: Nie
d Przyciski kierunku obrotu
nesmú hrať s týmto zariadením. Deti
bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať
údržbu tohto zariadenia.
• Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
ochranu, odporúčame vám
namontovať do elektrického obvodu,
ktorý privádza elektrickú energiu
do kúpeľne, zariadenie zvyškového
prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD
nesmie mať nominálny zostatkový
prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA.
Požiadajte o radu inštalatéra.
• Nikdy neblokujte mriežku na vstup
vzduchu.
• Pred pripojením zariadenia sa
presvedčte, či napätie udávané
na zariadení zodpovedá napätiu v
miestnej elektrickej sieti.
• Zariadenie nepoužívajte na iné účely,
ako tie, ktoré sú opísané v tomto
návode na použitie.
• Zariadenie nepoužívajte na úpravu
umelých vlasov.
• Zariadenie používajte len na úpravu
ľudských vlasov.
• Keď je zariadenia pripojené k
elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte
bez dozoru.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo
ani súčiastky od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips
výslovne neodporučila. Ak takéto
príslušenstvo alebo súčiastky použijete,
záruka stráca platnosť.
• Sieťový kábel nenavíjajte okolo
zariadenia.
• Predtým, ako zariadenie odložíte,
nechajte ho vychladnúť.
• Zabráňte kontaktu horúcich plôch
zariadenia s pokožkou.
• Ak sa zariadenie používa na úpravu
farbených vlasov, povrch tela kefy sa
môže znečistiť.
• Zariadenie ani kefy neoplachujte pod
tečúcou vodou.
• Nezapínajte otáčanie kefy bez
pripojeného nástavca.
• Do mriežok na vstup a výstup
vzduchu nezasúvajte kovové objekty.
Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
• Ta
aparat lahko uporabljajo otroci
od 8. leta starosti naprej in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele
navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
odgovorna oseba, ki jih opozori na
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne
igrajo z aparatom. Otroci aparata ne
smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
• Za dodatno zaščito vam svetujemo
vgradnjo varnostnega tokovnega
stikala (FID) v električni tokokrog
kopalnice. Izklopni tok varnostnega
tokokroga ne sme presegati 30 mA.
Za nasvet se obrnite na električarja.
• Ne blokirajte zračnih mrež.
• Preden aparat priključite, preverite, ali
na aparatu označena napetost ustreza
napetosti lokalnega električnega
omrežja.
• Aparat uporabljajte izključno v
namene, ki so opisani v tem priročniku.
• Aparata ne uporabljajte na umetnih
laseh.
• Aparat uporabljajte samo na ljudeh.
• Ko je aparat priključen na napajanje, ga
ne puščajte brez nadzora.
• Ne uporabljajte nastavkov ali delov
drugih proizvajalcev, ki jih Philips
izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih
nastavkov razveljavi garancijo.
• Omrežnega kabla ne navijajte okoli
aparata.
• Preden aparat shranite, počakajte, da
se ohladi.
• Pazite, da vroče površine aparata ne
pridejo v stik s kožo.
• Če uporabljate aparat na pobarvanih
laseh, se lahko površina krtač umaže.
• Aparata/krtač ne spirajte pod tekočo
vodo.
• Ne vklopite stikala za vrtenje krtač,
če na aparat ni nameščen noben
nastavek.
• V zračno mrežo ne vstavljajte
kovinskih predmetov, da ne povzročite
električnega šoka.
Raven hrupa: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 81 dB(A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Elektromagnetické polia (EMF)
Okolje
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.
Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka
na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba
upoštevati evropsko direktivo 2012/19/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje
odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte
med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem starih
izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na
okolje in človeško zdravje.
Životné prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď je na výrobku vyznačený symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na daný produkt vzťahuje
Európska smernica 2012/19/EÚ.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské
zdravie.
2Úvod
Kefa na zväčšenie objemu Philips Dynamic Volumebrush je teplovzdušná
kulma s automatickým systémom otáčania, ktorý vám pomôže
vytvárať rôzne účesy, pričom uchová vaše vlasy hladké a lesklé. Kefy so
zmiešanými štetinami zväčšujú objem a pružnosť, zatiaľ čo vysúvateľná
kefa vytvára výrazné vlny bez zamotania vlasov. Jedinečná povrchová
keramická vrstva tejto kulmy chráni a revitalizuje vaše vlasy pri
vytváraní účesu. Táto špeciálna povrchová vrstva účinne rozvádza teplo
bez vytvárania prehriatych miest a každým ťahom dodáva vlasom lesk.
(Len pre modely HP8664, HP8666) Ionizačný kondicionér zabráni
pochlpeniu vlasov a dodá účesu maximálny lesk.
3
Prehľad
a Tlačidlo na uvoľnenie kefového nástavca
b Prepínač rýchlosti otáčania [
-LOW (Nízka),
-HIGH (Vysoká)]
c Vstavaný prepínač teploty a prúdu vzduchu
d Tlačidlá smeru otáčania
e Rukoväť
f Očko na zavesenie
g 50 mm kefa so zmiešanými štetinami
(Vhodná na zväčšenie objemu, tvaru a pružnosti pre dlhšie vlasy)
h 38 mm kefa so zmiešanými štetinami (len pre model HP8666)
(Vhodná na vytváranie prirodzených vĺn pre všetky dĺžky vlasov)
i Tlačidlo na zatiahnutie štetín
j Kefa s vysúvateľnými štetinami
(Vhodná na vytvorenie výrazných vĺn bez zamotania)
k Puzdro na odkladanie (len pre model HP8666)
l Ochranný kryt pre 38 mm/50 mm pre kefu so zmiešanými
štetinami
4
Používanie teplovzdušnej kulmy
Odporúčame vám 2- alebo 3-krát si zariadenie vyskúšať s rýchlosťou
otáčania Low (nízka) ( b ), aby ste si osvojili spôsob fungovania
otáčania.
Poznámka
•• Pred pripájaním alebo odpájaním nástavcov vždy nechajte
zariadenie a nástavce vychladnúť.
•• Zariadenie je najúčinnejšie pri úprave vlasov, ktoré ste usušili
pomocou uteráka.
•• Aby sa predišlo nadmernému vytrhávaniu vlasov, zariadenie
je vybavené bezpečnostnou funkciou. Ak tlak vlasov na kefu
presiahne určitú hranicu, rýchlosť otáčania sa zníži.
1 (Obr. A) Vyberte si kefový nástavec, ktorý sa najlepšie hodí pre vami
požadované účesy, a nasaďte ho na kulmu.
• (Obr. B) Nástavec odpojte stlačením tlačidla na uvoľnenie
kefového nástavca ( a ) a vytiahnite ho.
2 Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich do menších prameňov.
3 Výberom požadovaného nastavenia zapnite zariadenie ( c ):
• Care : Šetrná teplota so silným prúdom vzduchu na zafixovanie
vášho účesu.
• : Vysoká teplota so silným prúdom vzduchu na rýchle usušenie.
• : Mierna teplota s jemným prúdom vzduchu na ochranu vlhkých
vlasov pred nadmerným vysušením.
• : Vypnuté.
»»(Len pre modely HP8664, HP8666) Funkcia vytvárania iónov sa
automaticky aktivuje po zapnutí zariadenia. Funkcia dodáva vlasom
vyšší lesk a znižuje ich pochlpenie.
S 38 mm/50 mm kefou so zmiešanými štetinami
1 (Obr. E) Zasuňte kefu do končekov vlasov. Stlačte tlačidlo smeru
otáčania ( d ) a natáčajte vlasy smerom ku korienkom.
2 Kefu nechajte pri korienkoch vlasov, až kým vlasy úplne neuschnú.
3 (Obr. F) Stlačte tlačidlo smeru otáčania ( d ) v opačnom smere a
pohybujte kefou smerom od vlasov.
• (Obr. H, I, J) Na vytvorenie účesu so zahnutými končekmi stlačte a
podržte tlačidlo smeru otáčania ( d ), pričom neustále prečesávajte
vlasy buď smerom dovnútra, alebo von, aby ste tak upravili iba
končeky vlasov.
Kefa s vysúvateľnými štetinami
1 (Obr. C) Otočením tlačidla ( i ) úplne vysuniete štetiny.
2 (Obr. K) Natočte končeky vlasov okolo valca.
3 (Obr. L) Po uchytení vlasov stlačte tlačidlo otáčania ( d ), aby ste
vlasy natočili na kulmu.
4 Podržte kefu v danej pozícii, až kým vlasy nie sú úplne suché.
5 (Obr. M) Otočením tlačidla zatiahnite štetiny a kefu z vlasov
vytiahnite.
Po dokončení tvarovania účesu:
Aby vám vytvarovaný účes vydržal čo najdlhšie, zafixujte ho aj pomocou
laku na vlasy.
Tipy na tvarovanie účesu
2Uvod
Philips Dynamic Volumebrush je oblikovalnik pričesk s sistemom za
samodejno vrtenje, s katerim lahko ustvarjate različne pričeske ter
hkrati lase ohranjate gladke in sijoče. Krtače iz različnih ščetin izboljšajo
volumen in gibanje, z zložljivo krtačo pa lahko oblikujete valovite
pričeske brez kuštranja. Edinstvena turmalinska keramična prevleka med
oblikovanjem pričeske ščiti in poživi lase. Posebna prevleka enakomerno
prevaja toploto brez vročih mest in z vsako potezo pričeski doda sijaj.
(Samo za HP8664, HP8666) Ionsko oblikovanje preprečuje kodranje in
izboljša lesk las.
3Pregled
5
Po použití
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3 Zariadenie a nástavce očistite navlhčenou tkaninou. Prstami
odstráňte z kefového nástavca vlasy a nečistoty, ale nikdy pri čistení
nevkladajte do zariadenia kovové predmety.
4 Pri odkladaní kefových nástavcov so zmiešanými štetinami vždy
použite ochranný kryt ( l ).
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste.
Zariadenie môžete zavesiť pomocou očka na zavesenie ( f ).
6
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, napríklad o výmene nástavca, alebo máte
akýkoľvek problém, pozrite si webovú stránku spoločnosti Philips
www.philips.com/support alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo nájdete
v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine toto
stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov
Philips.
Slovenščina
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse
prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na
www.philips.com/welcome.
1Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga
shranite za poznejšo uporabo.
• OPOZORILO: Aparata
ne
uporabljajte v bližini vode.
• Ko aparat uporabljate v kopalnici,
ga po uporabi vedno izključite iz
omrežja, ker neposredna bližina vode
predstavlja nevarnost, četudi je aparat
izklopljen.
• OPOZORILO: Aparata ne
uporabljajte v bližini kadi, tušev,
umivalnikov ali drugih posod z
vodo.
• Po uporabi aparat vedno
izklopite iz omrežne vtičnice.
• Če se aparat pregreje, se samodejno
izklopi. Izključite aparat iz električnega
omrežja in pustite, da se ohladi. Pred
ponovnim vklopom aparata preverite,
da zračne mreže niso zamašene s
puhom, lasmi itd.
• Poškodovani omrežni kabel sme
zamenjati le podjetje Philips, Philipsov
pooblaščeni servis ali ustrezno
usposobljeno osebje.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i
propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Životna sredina
Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu
visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se
recikliraju i ponovo upotrebe.
Simbol precrtane kante za otpatke sa točkovima na proizvodu
znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom
2012/19/EU.
Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i
elektronskih proizvoda.
Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete
stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda doprinosite sprečavanju potencijalno
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2Uvod
Philips Dynamic Volumebrush je aparat za oblikovanje i sušenje kose
sa automatskim sistemom rotacije koji će vam pomoći u pravljenju
različitih frizura, uz održavanje glatkog i sjajnog izgleda kose. Četke sa
kombinovanim vlaknima povećavaju volumen i pokretljivost, a četka koja
se uvlači kreira definisane talase bez uplitanja. Jedinstvena keramička
obloga sa turmalinom na ovom aparatu štiti i revitalizuje kosu dok je
oblikujete. Ova specijalna obloga efikasno provodi toplotu bez pojave
vrelih tačaka i povećava sjaj sa svakim potezom.
(Samo za HP8664 i HP8666) Jonsko kondicioniranje sprečava
neposlušnost kose i maksimalno povećava njen sjaj.
3Pregled
b Prekidač za brzinu rotacije ( -MALA,
b Stikalo za hitrost vrtenja ( – NIZKA,
– VISOKA)
c Vgrajeno stikalo za temperaturo in zračni tok
d Gumba za smer vrtenja
e Ročaj
f Obešalna zanka
g 50 mm krtača iz različnih ščetin
(Primerno za dodajanje volumna, oblike in izboljšanje gibanja pri
daljših laseh)
h 38 mm krtača iz različnih ščetin (samo za HP8666)
(Primerno za oblikovanje naravnih kodrov pri vseh dolžinah las)
i Gumb za umik ščetin
j Krtača s pogrezljivimi ščetinami
(Primerno za oblikovanje valov brez kuštranja)
k Torbica za shranjevanje (samo za HP8666)
l Zaščitni pokrovček za 38 mm/50 mm krtačo iz različnih ščetin
Uporaba oblikovalnika pričesk
Priporočamo, da aparat prvi 2 ali 3 uporabe uporabljate pri nizki hitrosti
vrtenja ( b ), da spoznate, kako vrtenje učinkuje.
Opomba
-VELIKA)
c Integrisani prekidač za temperaturu i protok vazduha
d Dugmad za smer rotacije
e Drška
f Petlja za kačenje
g Četka sa kombinovanim vlaknima od 50 mm
(pogodna je za povećavanje volumena, punoće i pokretljivosti kod
duže kose)
h Četka od 38 mm sa kombinovanim vlaknima (samo za HP8666)
(pogodna je za kreiranje prirodnih talasa sa svim dužinama kose)
i Dugme za uvlačenje vlakana
j Četka sa vlaknima koja mogu da se uvuku
(pogodna je za pravljenje definisanih talasa bez uplitanja)
k Torbica za odlaganje (samo za HP8666)
l Zaštitni poklopac za četku od 38 mm/50 mm sa kombinovanim
vlaknima
4
nastavki ohladijo.
•• Aparat je najbolj učinkovit na laseh, ki jih prej posušite z brisačo.
•• Aparat je opremljen z varnostno funkcijo, ki preprečuje močno
puljenje las. Če sila las na krtačo preseže določeno mejo, se
vrtenje upočasni.
1 (slika A) Izberite krtačo, ki je primernejša za vaše lase, in jo nataknite
na oblikovalnik.
• (slika B) Nastavek z aparata odstranite tako, da pritisnete gumb
za sprostitev krtač ( a ) in snamete nastavek.
2 Počešite lase se in jih razdelite na manjše pramene.
3 Izberite želeno nastavitev za vklop aparata ( c ):
• Care : negovalna temperatura z močnim pretokom zraka za
utrditev pričeske.
• : visoka temperatura z močnim pretokom zraka za hitro sušenje.
• : zmerna temperatura z nežnim pretokom zraka za zaščito
vlažnih las pred izsušitvijo.
• : izklop.
»»(Samo za HP8664, HP8666) Ionska funkcija se ob vklopu aparata
aktivira samodejno. Funkcija lasem dodaja blesk in zmanjšuje
nakodranost.
Z 38 mm/50 mm krtačami iz različnih ščetin
1 (slika E) Krtačo dajte med konice las. Pritisnite gumb za smer vrtenja
( d ) in lase navijte do konic.
2 Dokler lasje niso povsem suhi, krtače ne odmaknite od las.
3 (slika F) Pritisnite gumb za smer vrtenja ( d ) v nasprotni smeri in
krtačo premikajte proč od las.
• (slika H, I, J) Če želite oblikovati zavihano pričesko, pridržite gumb za
smer vrtenja ( d ) in hkrati krtačite v notranjo ali zunanjo smer, da
oblikujete samo konice las.
S krtačo s pogrezljivimi ščetinami
1 (slika C) Obrnite gumb ( i ), da popolnoma izvlečete ščetine.
2 (slika K) Konice las enkrat ovijte okoli ravnalnika.
3 (slika L) Ko so lasje na mestu, pritisnite gumb za vrtenje ( d ), da
lase navijete.
4 Krtačo držite v položaju, dokler lasje niso povsem suhi.
5 (slika M) Obrnite gumb, da se ščetine pogreznejo, in krtačo
odstranite iz las.
Po oblikovanju:
Na lase nanesite razpršilo za lase, da pričesko utrdite.
Namigi za oblikovanje
•• Krtače so najučinkovitejše, ko so lasje 80 % suhi.
•• Priporočeno je, da pri oblikovanju pričeske s krtačo s pogrezljivimi
Upotreba aparata za oblikovanje i
sušenje kose
Preporučujemo vam da steknete praksu u korišćenju aparata tako što
ćete koristiti malu brzinu rotacije ( b ) 2 do 3 puta da biste se navikli
na način funkcionisanja rotacije.
•• Preden namestite ali odstranite nastavke, počakajte, da se aparat in
Napomena
•• Pre postavljanja ili skidanja dodataka obavezno ostavite aparat i
dodatke da se ohlade.
•• Aparat je najefikasniji kada se kosa prvo osuši peškirom.
•• Aparat je opremljen bezbednosnim sistemom kako bi se sprečilo
prekomerno čupanje dlaka. Ako pritisak kose na četku prevazilazi
određeno ograničenje, rotacija će se usporiti.
1 (sl. A) Odaberite četku koja najbolje odgovara željenoj frizuri i
postavite je na aparat.
• (sl. B) Da biste skinuli četku, pritisnite dugme za oslobađanje četke
( a ) i skinite je.
2 Očešljajte kosu i podelite je na male pramenove.
3 Izaberite željenu postavku da biste uključili aparat ( c ):
• Care : Nežna temperatura sa snažnim protokom vazduha za
oblikovanje po želji.
• : Visoka temperatura sa snažnim protokom vazduha za brzo
sušenje.
• : Blaga temperatura sa laganim protokom vazduha za zaštitu
vlažne kose od isušivanja.
• : Isključeno.
»»(Samo za HP8664 i HP8666) Funkcija jonizacije automatski se
aktivira prilikom uključivanja aparata. Ova funkcija omogućava
dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.
Sa četkom od 38 mm/50 mm sa kombinovanim
vlaknima
1 (sl. E) Uvucite četku u krajeve kose. Pritisnite dugme za smer rotacije
( d ) i uvijte do korena kose.
2 Zadržite četku u tom položaju dok se kosa u potpunosti ne osuši.
3 (sl. F) Pritisnite dugme za smer rotacije ( d ) u suprotnom smeru i
pomerajte četku od kose.
• (sl. H, I, J) Da biste kreirali izvijene krajeve, pritisnite i zadržite dugme
za smer rotacije ( d ) uz stalno češljanje samo u smeru ka unutra ili
ka spolja prilikom oblikovanja krajeva.
Sa četkom sa vlaknima koja mogu da se uvuku
1 (sl. C) Okrenite dugme ( i ) da biste potpuno izvukli vlakna.
2 (sl. K) Krajeve jedanput obmotajte oko cevi.
3 (sl. L) Nakon što fiksirate kosu, pritisnite dugme za rotaciju ( d ) da
biste namotali kosu.
4 Četku držite u tom položaju dok se kosa potpuno ne osuši.
5 (sl. M) Okrenite dugme da biste uvukli vlakna i izvucite četku iz kose.
Nakon oblikovanja:
Primenite sprej za kosu da biste učvrstili frizuru za dugotrajne rezultate.
Saveti za oblikovanje frizure
ščetinami uporabljate NIZKO HITROST.
•• Za izrazitejšo pričesko oblikujte manjše pramene las.
•• Da preprečite prepletanje las, gumbe za vrtenje uporabljajte s
•• Četka daje najbolje rezultate kada je kosa 80% suva.
•• Preporučuje se korišćenje postavke MALE BRZINE prilikom
•• (Samo za HP8666) 38 mm krtača je primerna za vse dolžine las,
•• Uzimajte manje pramenove da biste dobili bolje definisan rezultat.
•• Da biste izbegli uplitanje kose, pokušajte sa kratkim pauzama
krajšimi premori, da bodo lasje pravilno naviti na cevko.
predvsem kratke pričeske in lase do ramen, 50 mm krtača pa je
najprimernejša za daljše lase. Pred oblikovanjem izberite primerno
krtačo.
•• Kefové nástavce fungujú lepšie, ak sú vlasy suché na 80 %.
•• Pri tvarovaní účesu pomocou kefy s vysúvateľnými štetinami sa
odporúča používať nastavenie LOW SPEED (Nízka rýchlosť).
•• Pre výraznejší výsledok používajte pri tvarovaní menšie pramene
vlasov.
•• Aby ste predišli zamotaniu vlasov, skúste pri používaní tlačidla
otáčania robiť krátke prestávky, aby ste tým dosiahli rovnomerné
natočenie vlasov na valec.
•• (Len pre model HP8666) 38 mm kefa je vhodná pre všetky
dĺžky vlasov, hlavne pre účes typu mikádo alebo vlasy s dĺžkou
po ramená, zatiaľ čo 50 mm kefa je vhodnejšia pre dlhšie vlasy.
Pred tvarovaním účesu vyberte vhodnú kefu.
Nivo buke: Lc= 81 dB (A)
a Dugme za oslobađanje četke
a Gumb za sprostitev krtače
4
aparata i da razumeju moguće
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se
igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
čiste aparat niti da ga održavaju bez
nadzora.
• U cilju dodatne zaštite preporučujemo
vam ugradnju automatskog osigurača
na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač
ne sme da ima radnu struju višu od
30 mA. Za savet se obratite stručnom
licu.
• Nikada nemojte da blokirate rešetke
za propuštanje vazduha.
• Pre nego što povežete aparat uverite
se da oznaka voltaže na aparatu
odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
• Aparat koristite isključivo u svrhu
opisanu u ovom priručniku.
• Nemojte da koristite aparat na
veštačkoj kosi.
• Aparat koristite isključivo na ljudskoj
kosi.
• Kada je aparat povezan na napajanje,
nikada ga nemojte ostavljati bez
nadzora.
• Nikada nemojte da koristite dodatke
niti delove drugih proizvođača
koje kompanija Philips nije izričito
preporučila. U slučaju upotrebe takvih
dodataka ili delova, garancija prestaje
da važi.
• Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
• Pre odlaganja sačekajte da se aparat
ohladi.
• Pazite da vrele površine aparata ne
dođu u kontakt sa kožom.
• Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi,
površina tela četke se može obojiti.
• Nemojte da ispirate aparat/četke pod
mlazom vode.
• Nemojte aktivirati prekidač za rotaciju
četke ako na aparat nije postavljen
nijedan dodatak.
• Da biste izbegli strujni udar, nemojte
da stavljate metalne predmete
u rešetku za propuštanje vazduha.
5
Po uporabi
1 Izklopite in izključite aparat.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
3 Aparat in nastavke očistite z vlažno krpo. Iz krtač s prsti odstranite
lase in prah, vendar aparata ne poskušajte očistiti tako, da bi vanj
vstavili kovinske predmete.
4 Pri shranjevanju naj bodo krtače iz različnih ščetin vedno zaščitene s
pokrovčkom ( l ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Aparat
lahko tudi obesite na obešalno zanko ( f ).
6
Garancija in servis
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav
obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali
pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu.
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega
prodajalca.
Srpski
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način
iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod
na www.philips.com/welcome.
1
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
buduću upotrebu.
• UPOZORENJE: Nemojte
da koristite
ovaj aparat u blizini vode.
• Ako koristite aparat u kupatilu,
isključite ga iz struje nakon upotrebe
jer blizina vode predstavlja rizik, čak i
kad je aparat isključen.
• UPOZORENJE: Nemojte da koristite
ovaj aparat u blizini kade, tuš
kabine, umivaonika ili drugih
posuda sa vodom.
• Nakon upotrebe aparat uvek
isključite iz utičnice.
• Ako se aparat pregreje, automatski će
se isključiti. Isključite aparat iz struje i
ostavite ga da se hladi nekoliko minuta.
Pre nego što ponovo uključite aparat
proverite da rešetka nije blokirana
prašinom, kosom itd.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek
mora da ga zameni kompanija Philips,
ovlašćeni Philips servisni centar ili na
sličan način kvalifikovane osobe kako
bi se izbegao rizik.
• Ovaj aparat mogu da koriste
deca starija od 8 godina i osobe
sa smanjenim fizičkim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu
oblikovanja sa četkom sa vlaknima koja mogu da se uvuku.
prilikom upotrebe dugmadi za rotaciju kako biste bili sigurni da je
kosa pravilno obmotana oko cevi.
•• (Samo za HP8666) Četka od 38 mm pogodna je za sve dužine
kose (naročito za dužinu do brade i do ramena), dok četka od 50
mm predstavlja najbolji izbor za dužu kosu. Izaberite odgovarajuću
četku za oblikovanje frizure.
5
Nakon upotrebe
1 Isključite aparat i isključite ga iz električne mreže.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
3 Aparat i dodatke čistite vlažnom krpom. Prstima uklonite dlake i
prašinu sa četke, ali nikada nemojte da postavljate metalne predmete
u aparat radi čišćenja.
4 Prilikom odlaganja četki sa kombinovanim vlaknima uvek upotrebite
poklopac ( l ).
5 Aparat odložite na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje
aparata možete da upotrebite i petlju za kačenje ( f ).
6
Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije (npr. u vezi sa zamenom dodatka)
ili ako imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na
adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na
međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za
korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною
кваліфікацією.
• Цим пристроєм можуть
користуватися діти віком від
8 років або більше чи особи із
послабленими фізичними відчуттями
або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та
знань, за умови, що користування
відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж
щодо безпечного користування
пристроєм та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не дозволяйте
дітям бавитися пристроєм. Не
дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду
дорослих.
• Для додаткового захисту
рекомендується використовувати
пристрій залишкового струму (RCD)
в електромережі ванної кімнати.
Номінальний залишковий струм
пристрою залишкового струму
(RCD) не повинен перевищувати
30 мА. Рекомендації щодо
використання цього виробу можна
одержати в спеціаліста.
• Ніколи не закривайте отвори для
повітря.
• Перед тим як під’єднувати пристрій
до електромережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана на ньому,
із напругою у мережі.
• Не використовуйте пристрій для
інших цілей, не описаних у цьому
посібнику.
• Не використовуйте пристрій на
штучному волоссі.
• Використовуйте пристрій лише для
людського волосся.
• Ніколи не залишайте під’єднаний
пристрій без нагляду.
• Не використовуйте приладдя
чи деталі інших виробників, за
винятком тих, які рекомендує
компанія Philips. Використання
такого приладдя чи деталей
призведе до втрати гарантії.
• Не накручуйте шнур живлення на
пристрій.
• Перед тим як відкласти пристрій на
зберігання, дайте йому охолонути.
• Запобігайте контакту гарячих
поверхонь пристрою зі шкірою.
• Якщо пристрій використовується
для моделювання фарбованого
волосся, на щітці можуть з’явитися
плями.
• Не мийте пристрій/щітки під
краном.
• Не вмикайте перемикач обертання
щітки, не під’єднавши насадки.
• Не вставляйте металеві предмети
у решітку для повітря, це
може призвести до ураження
електричним струмом.
Рівень шуму: Lc= 81 дБ (A)
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів,
які можна переробити та використовувати повторно.
Якщо виріб містить символ перекресленого кошика на
колесах, це означає, що він відповідає вимогам Директиви
ЄС 2012/19/EU.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та
електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі
звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого
виробу допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
2
3
1
Важливо
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій біля
води.
• У разі використання пристрою
у ванній кімнаті витягуйте шнур
із розетки після використання,
оскільки перебування пристрою біля
води становить ризик, навіть якщо
пристрій вимкнено.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
використовуйте цей
пристрій біля ванн, душів,
басейнів або інших ємностей
із водою.
• Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від мережі.
• Якщо пристрій перегріється,
він вимкнеться автоматично.
Від’єднайте пристрій від мережі
і дайте йому охолонути кілька
хвилин. Перед тим, як знову
увімкнути пристрій, перевірте, чи
решітку не заблоковано пухом,
волоссям тощо.
• Якщо шнур живлення пошкоджено,
для уникнення небезпеки його
необхідно замінити, звернувшись до
Огляд
a Кнопка розблокування щітки
b Перемикач швидкості обертання ( – НИЗЬКА,
– ВИСОКА)
c Вбудований перемикач температури і струменя повітря
d Кнопки налаштування напрямку обертання
e Ручка
f Петля для підвішування
g 50-мм щітка зі змішаною щетиною
(Підходить для надання об’єму, форми та руху довшому волоссю)
h 38-мм щітка зі змішаною щетиною (лише для HP8666)
(Підходить для створення природних хвиль для будь-якої
довжини волосся)
i Кнопка втягування щетини
j Щітка з висувною щетиною
(Підходить для створення чітких хвиль без заплутування)
k Футляр для зберігання (лише для HP8666)
l Захисний ковпачок для 38-мм/50-мм щітки зі змішаною
щетиною
4
Використання фена-щітки
Рекомендується навчитися користуватися пристроєм за низької
швидкості обертання ( b ) 2–3 рази, щоб звикнути до обертання.
Примітка
•• Перед тим як під’єднувати чи від’єднувати насадки, завжди
слідкуйте, щоб пристрій і насадки були холодними.
•• Пристрій працює найефективніше, коли волосся підсушене.
•• Для запобігання надмірній втраті волосся пристрій обладнано
функцією безпеки. Якщо тиск волосся на щітку перевищує
певне обмеження, швидкість обертання зменшується.
1 (Мал. A) Виберіть щітку-насадку, яка найкраще підходить для
потрібної зачіски, і встановіть її на пристрій.
• (Мал. B) Щоб від’єднати насадку, натисніть кнопку
розблокування щітки ( a ) і зніміть її.
2 Розчешіть волосся і розділіть його на малі пасма.
3 Увімкніть пристрій, вибравши потрібне налаштування ( c ):
• Care : помірна температура з потужним струменем повітря
для створення зачіски.
• : висока температура з потужним струменем повітря для
швидкого висушування.
• : теплий слабкий струмінь повітря для запобігання
пересушуванню вологого волосся.
• : вимкнення.
»»(Лише для HP8664, HP8666) Функція генерації іонів
вмикається автоматично після увімкнення пристрою. Ця
функція надає волоссю додаткового блиску і зменшує
скуйовдження.
Із 38-мм/50-мм щіткою зі змішаною щетиною
1 (Мал. E) Вставте щітку в кінчики волосся. Натисніть кнопку
налаштування напрямку обертання ( d ) і накрутіть волосся до
коренів.
2 Тримайте щітку біля коренів волосся, поки воно не висохне.
• (Мал. F) Натисніть кнопку налаштування напрямку обертання
( d ) у протилежному напрямку та ведіть щіткою від волосся.
• (Мал. H, I, J) Для створення завитків натисніть та утримуйте
кнопку налаштування напрямку обертання ( d ), постійно
працюючи щіткою у напрямку досередини чи назовні, щоб
укласти лише кінчики волосся.
Зі щіткою з висувною щетиною
1 (Мал. C) Поверніть регулятор ( i ), щоб повністю витягнути
щетину.
2 (Мал. K) Накрутіть кінчики волосся один раз на циліндр.
3 (Мал. L) Зафіксувавши волосся, натисніть кнопку обертання
( d ), щоб накрутити волосся.
4 Тримайте щітку у такому положенні, поки волосся не висохне.
5 (Мал. M) Поверніть регулятор, щоб втягнути щетину, та вийміть
щітку з волосся.
Після вкладання:
Нанесіть на волосся лак для волосся, щоб зафіксувати зачіску
надовго.
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Вступ
Philips Dynamic Volumebrush – це фен-щітка з системою
автоматичного обертання для створення різних зачісок, яка
зберігає гладкість і блиск волосся. Щітки зі змішаною щетиною
додають об’єму та руху, а висувна щітка створює чіткі хвилі без
заплутування. Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою
захищає та відновлює волосся під час вкладання. Це спеціальне
покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і
додає блиску з кожним рухом.
(Лише для HP8664, HP8666) Іонне кондиціонування запобігає
сплутуванню і додає волоссю максимального блиску.
Поради щодо вкладання волосся
•• Щітки-насадки працюють найкраще, коли волосся сухе на 80%.
•• У разі вкладання волосся за допомогою щітки з висувною
щетиною рекомендується використовувати налаштування
НИЗЬКОЇ ШВИДКОСТІ.
•• Для отримання чіткішого результату беріть менше пасмо
волосся.
•• Для запобігання заплутуванню волосся гарно накручуйте
його на циліндр без коротких зупинок, коли використовуєте
кнопки налаштування напрямку обертання.
•• (Лише для HP8666) 38-мм щітка підходить для будь-якої
довжини волосся, особливо для короткого волосся або
волосся до плечей, а 50-мм щітка найкраще підходить для
довшого волосся. Перед вкладанням волосся виберіть
відповідну щітку.
5
Після використання
1 Вимкніть пристрій та від’єднайте його від електромережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому
охолонути.
3 Чистіть пристрій і насадки вологою ганчіркою. Чистіть щіткунасадку від волосся і бруду пальцями. У жодному разі не
вставляйте в пристрій металевих предметів, щоб його почистити.
4 Зберігайте щітки-насадки зі змішаною щетиною у захисному
ковпачку ( l ).
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці.
Пристрій можна також підвішувати за петлю ( f ).
6
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити насадку)
або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips
www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування
клієнтів компанії Philips у Вашій країні. Номер телефону можна
знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не
менше 4 років: HP8654, HP8664
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не
менше 3 років: HP8666
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України
безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua