Philips HP8644

Register your product and get support at
ǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
ǽǭǮǻǿǵ
‡ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻ
DZǻǯǭǺǵDZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵ
ǾȇDZǻǯDzǾǯǻDZǭ
‡ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDz
ȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
‡ǜǽǵǼǽDzǰǽȌǯǭǺDzȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵ
ǰǻǻǾǿǭǯDzǿDzDZǭǵǴǾǿǵǯǭǺȌǷǻǸǷǻ
ǹǵǺȀǿǵǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzǻǿǺǻǯǻ
ȀǽDzDZǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǽDzȅDzǿǷǵǿDz
ǺDzǾǭǴǭDZǽȇǾǿDzǺǵǾǼȀȂǷǻǾǹǵǵDZǽ
‡ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
ǿDzȂǺǵǷ
‡ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭ
ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
‡ǔǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭǴǭȆǵǿǭǯǵ
ǾȇǯDzǿǯǭǹDzDZǭǵǺǾǿǭǸǵǽǭǿDzǯ
DzǸDzǷǿǽǻǴǭȂǽǭǺǯǭȆǭǿǭǹǽDzdzǭǺǭ
ǮǭǺȌǿǭDZDzȁDzǷǿǺǻǿǻǷǻǯǭǴǭȆǵǿǭ
5&'ǟǭǴǵ5&'ǿǽȌǮǯǭDZǭDzǾ
ǺǻǹǵǺǭǸDzǺǽǭǮǻǿDzǺǿǻǷǺǭȀǿDzȄǷǭ
ǺDzǼǻǯDzȄDzǻǿP$ǛǮȇǽǺDzǿDz
ǾDzǴǭǾȇǯDzǿǷȇǹǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
DzǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵǷ
‡ǔǭǵǴǮȌǰǯǭǺDzǺǭǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǼǽDzǴ
ǽDzȅDzǿǷǵǿDzǴǭǯȇǴDZȀȂ
‡ǚǵǷǻǰǭǺDzǮǸǻǷǵǽǭǶǿDzǼǽǵǿǻǷǭǺǭ
ǯȇǴDZȀȂǼǽDzǴǽDzȅDzǿǷǭǿǭ
‡ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
ǯǷǻǺǿǭǷǿǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵ
ǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀȀǽDzDZǭ
ǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭǺǭ
ǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
‡ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
‡ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǺǭǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ
ǷǻǾǭ
‡ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
‡ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ
ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
‡ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
‡ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
‡-DNRGRGDWHĈQRXRFKUDQX
GRSRUXĈXMHPHLQVWDORYDWGR
HOHNWULFNpKRREYRGXNRXSHOQ\
SURXGRYîFKUiQLĈ-PHQRYLWî]E\WNRYî
SURYR]QtSURXGWRKRWRSURXGRYpKR
FKUiQLĈHQHVPtEîWY\ååtQHçP$
9tFHLQIRUPDFtYiPSRVN\WQHHOHNWULNiŏ
‡1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\GR
PŏtçHNSURYVWXSDYîVWXSY]GXFKX
3ŏHGHMGHWHWDN~UD]XHOHNWULFNîP
proudem.
‡0ŏtçN\SURYVWXSY]GXFKXXGUçXMWH
WUYDOHYROQp
‡3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH
]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
‡1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\
QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
‡3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHQDXPĖOpYODV\
‡-HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\
jej neponechávejte bez dozoru.
‡1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHER
GtO\RGMLQîFKYîUREFţQHERWDNRYp
NWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt
3KLOLSV3RXçLMHWHOLWDNRYpSŏtVOXåHQVWYt
QHERGtO\SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
‡Nenavíjejte napájecí kabel okolo
SŏtVWURMH
‡3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç
zcela vychladne.
*DUDQWLLMDKRROGXV
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
engedje, hogy gyermekek játsszanak
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽǭǸȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
DNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
HP8103
QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHW
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
pVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
karbantartást rajta.
ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
‡$PpJQDJ\REEYpGHOHPpUGHNpEHQ
ʥǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
Hrvatski
dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘǺʞǾʘǭȀȈ
DMiQORWWHJ\KLEDiUDPYpGʼnNDSFVROy
ʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHXSRWSXQRVWL
5&'EHpStWpVHDIUGʼnV]REiWHOOiWy ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGL3KLOLSVUHJLVWULUDMWHVYRMXUHČDMQDDGUHVL
www.philips.com/welcome.
iUDPN|UEH(]DNDSFVROyPD[P$ DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
QpYOHJHVKLEDiUDPRWQHPOpSKHWLW~O
9DçQR
7RYiEELWDQiFVRWV]DNHPEHUWʼnONDSKDW DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
3ULMHNRULåWHQMDDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
EN User manual
LV /LHWRWüMDURNDVJUüPDWD
VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
‡$]iUDPWpVYHV]pO\pQHNHONHUOpVH
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ PL ,QVWUXNFMDREVãXJL
‡UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte
pUGHNpEHQQHKHO\H]]HQIpPWiUJ\DWD ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
CS 3ŏtUXĈNDSURXçLYDWHOH
RO 0DQXDOGHXWLOL]DUH
koristiti blizu vode.
1 ǍȅǭǺȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
OHYHJʼnUiFVRNED
ET .DVXWXVMXKHQG
RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
‡ ǓǭʘǾȈǸǭǼǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈ ȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDz
‡Kada aparat koristite u kupaonici,
dzǭǸʖǭʚȈǴ
‡6RKDQHIHGMHOHDOHYHJʼnEHPHQHWL
HR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
SK 3UtUXĈNDXçtYDWHĸD
LVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
‡ ǗǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽDZȈǭdzȈǽǭǿȀʜȅȒǺǻǺȈʘʞǽǭǸDZǭǺǿǭǽǿȈǼǭǸȈʚȈǴ
rácsot.
HU )HOKDV]QiOyLNp]LN|Q\Y
SL 8SRUDEQLåNLSULURĈQLN
2 ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʘǻǾʘȈȅȈǺ ȈǾǿȈʘdzʣǺDzʘǭǿǿȈǭȀǭǭʖȈǺȈǹDzǺ
EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNL ‡0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHW
dzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺIIǽDzdzǵǹȒǺDzdzȈǸȈdzʣǺDzdzʞǹǾǭʘǭȀǭ
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
SR .RULVQLĈNLSULUXĈQLN
ǭʖȈǺȈǹDzǺʘȈǾʘǭȅǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀʜȅȒǺǺDzǹDzǾDzǻǺȈǾʣǺDZDzȀʜȅȒǺI
NDGDMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
HOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQIHOWQWHWHWW
ǽDzdzǵǹȒǺDzǺDzǹDzǾDzǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺ ǽDzdzǵǹȒǺDzʘǻǶȈʚȈǴ
LT 9DUWRWRMRYDGRYDV
UK ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
‡UPOZORENJE: Aparat nemojte
IHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWL ǜǭǶDZǭǸǭǺʘǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
1 ʗʞǽȈǸʖȈǺȈʥȅȒǽȒǼǿǻʘǿǭǺǾȀȈǽȈʚȈǴ
NRULVWLWLEOL]XNDGDWXåHYD
IHV]OWVpJJHO
2 ǛǺȈǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
umivaonika ili posuda s
3 ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
‡&VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWW
vodom.
4 ʗʞǽȈǸʖȈǺȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴ
UHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
ǛǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺ ȒǸȒǼʘǻȋȈʚȈǴʖǭDZǭǮǻǸǭDZȈ
‡$SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWH
NpV]OpNHW
a
QDNRQNRULåWHQMD
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿ
‡1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHWPťKDMKR]
‡Ako se aparat pregrije, automatski
ǒǰDzǽǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDzǾȒǴDZDzȅDzȅȒǸǹDzǰDzǺǹʣǾDzǸDzǮǻǸǾǭ
YDJ\SDUyNiKR]
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚZZZSKLOLSVFRPǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDz
ĂHVHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDWWHJD
DzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǿDzǸDzȁǻǺǻǸǺʥǹȒǽDZȒ
‡+DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQD
DZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈ
nekoliko minuta ostavite da se ohladi.
IHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
ȅǭǸȈʚȈǴǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǟʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭ
3ULMHQRåWRSRQRYRXNOMXĈLWHDSDUDW
ǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
IHOJ\HOHWQpONO
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
SURYMHULWHUHåHWNHNDNRELVWHVHXYMHULOL
‡1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]y ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
GDQLVXEORNLUDQHQDNXSLQDPDSUDåLQH
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
b
YDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHPKDJ\RWW
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
kose
itd.
Hladina hluku: Lc = 82 dB [A]
WDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼn
©ǡǵǸǵǼǾªǓǥʗǝDzǾDzǶǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶ
‡$NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQ
ǿDzǸ
HVHWEHQDJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]WL
(OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
‡1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOW ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
7HQWRSŏtVWURM3KLOLSVRGSRYtGiYåHPSODWQîPQRUPiPDSŏHGSLVţP
RYODåWHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQHND
ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺǿDzǸ
WîNDMtFtPVHHOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt
DNpV]OpNN|Up
GUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNRELVH
ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
æLYRWQtSURVWŏHGt
‡0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJD
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
izbjegle
opasne
situacije.
9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
NpV]OpNOHKťO
c
DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
‡Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad Zajszint: Lc=82 dB [A]
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǿDzǸ
3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQWtPWRV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKRNRQWHMQHUX
8
godina
starosti
i
osobe
sa
smanjenim
]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL(8
(OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
À]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPD
=MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
/LHWXYLåNDL
(]D3KLOLSVNpV]OpND]HOHNWURPiJQHVHVWHUHNUHpUYpQ\HV|VV]HV
HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
te osobe koje nemaju dovoljno
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
YRQDWNR]yV]DEYiQ\QDNpVHOʼntUiVQDNPHJIHOHO
6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ1RUĒGDPL
3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
SDVLQDXGRWL3KLOLSVVLşORPDSDUDPDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
iskustva i znanja, pod uvjetom da su
$OOULJKWVUHVHUYHG
.|UQ\H]HWYpGHOHP
www.philips.com/welcome.
SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGtD
pod nadzorom ili da su primili upute
OLGVNp]GUDYt
(]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
u vezi rukovanja aparatom na siguran
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
1 Svarbu
IHOKDV]QiOKDWyN
QDĈLQWHUD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL
English
3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
9\VRXåHQtYODVţ
$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]WMHOHQWL
YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
1
3ŏLSRMWH]iVWUĈNXNQDSiMHFt]iVXYFH
Djeca
se
ne
smiju
igrati
aparatom.
Ako
KRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
‡ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVR
&KFHWHOLGRViKQRXWGRNRQDOpKRY\VXåHQt
SŏLSHYQĖWHQDY\VRXåHĈ
‡
7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
nisu pod nadzorom, djeca ne smiju
koncovku ( ).
KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
www.philips.com/welcome.
netoli vandens.
‡ .RQFRYNXRGSRMtWHY\VXQXWtP]Y\VRXåHĈH
ĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
&VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
2 1DVWDYWHSŏHStQDĈWHSORW\ ) do polohy IISURKRUNîDVLOQîSURXG
‡1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWR
NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
1 Important
‡.DRGRGDWQX]DåWLWXVDYMHWXMHPR
Y]GXFKXSURU\FKOpY\VRXåHQtGRSRORK\ISURWHSOîDMHPQîSURXG
WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
SRQDXGRMLPRLåWUDXNLWHNLåWXNĀLå
Y]GXFKXSURY\VRXåHQtNUiWNîFKYODVţQHERMHMLFK~SUDY\QHERGR
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
PRQWLUDQMH]DåWLWQHVWUXMQHVNORSNH
polohy nebo SURY\SQXWtSŏtVWURMH
PHJHOʼn]pVpEHQ
for future reference.
HOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXRNHOLĀ
(RCD) u strujni krug koji opskrbljuje
3RSRXçLWt
‡WARNING: Do not use this appliance
JUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UD
1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
kupaonicu. Ta sklopka mora imati
near water.
+DMV]iUtWiV
2 3RORçWHMLQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
LåMXQJWDV
SUHRVWDOXUDGQXHOHNWULĈQXHQHUJLMX
3 3ŏtVWURMĈLVWĖWHYOKNîPKDGŏtNHP
1 &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDWiSFVDWODNR]yDOM]DWED
‡When the appliance is used in a
‡3(563đ-,0$6QHQDXGRNLWH
4 6NODGXMWHMHMQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ3ŏtVWURM
‡ $SUHFt]KDMV]iUtWiVpUGHNpEHQFVDWODNR]WDVVDDNHVNHQ\
NRMDQHSUHOD]LP$6DYMHW]DWUDçLWH
bathroom, unplug it after use since the
I~YyFV|YHW DKDMV]iUtWyUD
PţçHWHVNODGRYDW]DYĖåHQî]D]iYĖVQRXVP\ĈNX ).
SULHWDLVRåDOLDYRQLRVGXåR
RGPRQWDçHUD
‡ $NHVNHQ\I~YyFV|YHWDKDMV]iUtWyUyOOHK~]YDWiYROtWKDWMDHO
proximity of water presents a risk, even
NULDXNOĒVDUNLWŧLQGŧSULSLOG\Wŧ
2 ÉOOtWVDDKʼnPpUVpNOHWNDSFVROyW ) a II állásba a gyors szárítást
‡Nemojte umetati metalne predmete
3 Záruka a servis
when the appliance is switched off.
OHKHWʼnYpWHYʼnPHOHJpVHUʼnVOpJiUDPKR]I állásba a rövid haj
vandens.
3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLYSUREOpPQHERSRNXGSRWŏHEXMHWHQĖMDNRX
V]iUtWiViKR]YDJ\IRUPi]iViKR]DMiQORWWOiJ\PHOHJOpJiUDPKR]
XUHåHWNH]DSURSXåWDQMH]UDNDNDNR
‡WARNING: Do not use this appliance
LQIRUPDFLQDYåWLYWHZHERYRXVWUiQNXVSROHĈQRVWL3KLOLSVZZZSKLOLSVFRP
vagy a iOOiVEDDNpV]OpNNLNDSFVROiViKR]
‡%DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWHSULHWDLVĀ
biste izbjegli opasnost od strujnog
near bathtubs, showers, basins
QHERNRQWDNWXMWHVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVYHYDåt
$KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ
LåPDLWLQLPRWLQNOR
]HPLWHOHIRQQtĈtVORQDMGHWHYOHWiĈNXVFHORVYĖWRYRX]iUXNRX3RNXG
udara.
1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
or other vessels containing
VHYHYDåt]HPLVWŏHGLVNRSpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVQHQDFKi]t
‡.DLSULHWDLVDVSHUNDLVWDMLVLåVLMXQJLD
2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
REUDřWHVHQDPtVWQtKRSURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
water.
‡1LNDGDQHEORNLUDMWHUHåHWNH]D
3 $NpV]OpNHWHJ\QHGYHVUXKiYDOWLV]WtWVD
DXWRPDWLåNDL,åMXQNLWHDSDUDWĀLå
SURSXåWDQMH]UDND
‡Always unplug the appliance after use.
4 $NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
HOHNWURVOL]GRLUSDOLNLWHMĪNHOLRPV
‡3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDWSURYMHULWH DNDV]WyKXURNUD IJJHV]WYHLVWiUROKDWy
‡If the appliance overheats, it switches
Eesti
PLQXWĒPVNDGDWYĒVWŧ3ULHåYĒO
off automatically. Unplug the appliance
RGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQQDYHGHQ
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil
-yWiOOiVpVV]HUYL]
ĪMXQJGDPLSULHWDLVĀSDWLNULQNLWHDU
Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil
and let it cool down for a few minutes.
QDDSDUDWXQDSRQXORNDOQHHOHNWULĈQH +DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHYDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHO
www.philips.com/welcome.
JURWHOĒVQHXçNLPåWRVSşNHOLDLVSODXNDLV
látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az
Before you switch the appliance on
PUHçH
DGRWWRUV]iJ3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]DWHOHIRQV]iPRWPHJWDOiOMDD
ir pan.
again, check the grilles to make sure
1 Tähtis
YLOiJV]HUWHpUYpQ\HVJDUDQFLDOHYpOHQ+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQ
‡$SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKX
‡-HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVMĪWXUL
YHYʼnV]ROJiODWIRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke
opisanu u ovim uputama.
see edaspidiseks alles.
SDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDLÅ3KLOLSV´
‡If the mains cord is damaged, you must
‡HOIATUS: ärge kasutage seda seadet ‡Nemojte koristiti aparat na umjetnoj
ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURV
ʙǭǴǭʚȅǭ
have it replaced by Philips, a service
kosi.
vee
läheduses.
FHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRVNYDOLÀNDFLMRV
centre authorised by Philips or similarly
‡'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMH ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
‡Pärast
seadme
kasutamist
vannitoas
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
specialistai, kitaip kyla pavojus.
TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWRDYRLGD
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʖȈǹDzǺǽǭȂǭǿȈʚȈǴʖǭʘǻǸDZǭǺȀ
nikada ga nemojte ostavljati bez
võtke pistik kohe pistikupesast välja,
‡äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLU
hazard.
ʜȅȒǺʥǴȒʚȒǴDZȒʚʥǺȒǹȒʚȒǴDZȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǮǻǶȈǺȅǭǿȒǽǷDzȀǰDz
nadzora.
kuna vee lähedus kujutab endast ohtu
ǻǿȈǽʖȈǴȈʚȈǴ
Y\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
‡This appliance can be used by children
‡Nikada
nemojte
koristiti
dodatke
ka
väljalülitatud
seadme
korral.
À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL
aged from 8 years and above and
ǙǭʜȈǴDZȈ
LOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈDLOL
‡HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
persons with reduced physical, sensory
yra silpnesni, arba neturintieji patirties
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǚǵǯǻǺǭȅȀǹǭ/F G%>$@
SURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMH
YDQQLGHGXååLGHEDVVHLQLGH
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
or mental capabilities or lack of
LUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WL
L]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRNRULVWLWHWDNYH ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
või teiste vettsisaldavate
experience and knowledge if they have ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)
VDXJLDLQDXGRWLVSULHWDLVXLUSULçLşULPL
‡ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
GRGDWNHLOLGLMHORYHYDåHMDPVWYR
anumate läheduses.
been given supervision or instruction
ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
VLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDL
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
prestaje vrijediti.
concerning use of the appliance in a
‡Võtke seade alati pärast kasutamist
QDXGRWŧSULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVX
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ
‡Kabel za napajanje nemojte omotavati ‡ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
safe way and understand the hazards
vooluvõrgust välja.
VXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺ åLXRSULHWDLVX9DO\WLLUWDLV\WLSULHWDLVR
involved. Children shall not play with
oko
aparata.
‡Ülekuumenemisel lülitub seade
ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
ǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒʘʞǽǭǸDZȈʚ
the appliance. Cleaning and user
‡3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDW
YDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURVQHJDOL
ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵ
automaatselt välja. Lülitage seade
ʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭdzǭʘȈǺ
ǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
maintenance shall not be made by
ohladi.
vooluvõrgust välja ja laske mõned
ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽ
ǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼDzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ ‡'ĒOSDSLOGRPRVDXJXPRSDWDULDPH
Razina buke: Lc = 82 dB [A]
children without supervision.
ǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭDzǯǽǻǼDzǶǾǷǭǿǭ
minutid jahtuda. Enne kui lülitate
HOHNWURVJUDQGLQĒMHNXULDWLHNLDPDV
‡ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭ
‡For additional protection, we advise you DZǵǽDzǷǿǵǯǭ(8
(OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
seadme
uuesti
sisse,
kontrollige,
ega
PDLWLQLPDVYRQLDLĪUHQJWLOLHNDPRVLRV
DZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
to install a residual current device (RCD) ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDzǺǭ
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
ǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
õhuavad pole ebemete, juuste vms
VURYĒVĪWDLVĀ5&'äLR5&'QRPLQDOL
SURSLVLPDNRMLVHWLĈXL]ORçHQRVWLHOHNWURPDJQHWVNLPSROMLPD
in the electrical circuit that supplies the
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDzǾǿǭǽǵǿDz
ummistunud.
OLHNDPRMLGDUELQĒVURYĒWXULEşWL
bathroom. This RCD must have a rated ǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿǺǭȄǵǺ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
2NROLå
ǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDzǴǭǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻ
QHGLGHVQĒNDLSP$3DWDULPR
‡Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike
ǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵ
residual operating current not higher
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
NUHLSNLWĒVĪPRQWXRWRMĀ
ȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
olukordade
vältimiseks
tuleb
lasta
NRPSRQHQWLSRJRGQLK]DUHFLNOLUDQMHLSRQRYQRNRULåWHQMH
than 30mA. Ask your installer for advice.
‡ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
NDGDMHQDSURL]YRGXSULND]DQVLPEROSUHNULçHQHNDQWH]DRWSDG]QDĈL
toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi
‡.DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLR
‡Do not insert metal objects into the
GDMHSURL]YRGREXKYDĂHQHXURSVNRPGLUHNWLYRP(8
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ǞȀȅDzǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
volitatud hoolduskeskuses või
ĪRURĪOHLGLPRJURWHOHVQHNLåNLWH
5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
air grilles to avoid electric shock.
‡ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ PHWDOLQLŧGDLNWŧ
1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǺǭǴǭȂǽǭǺǯǭǺDzǿǻ
proizvoda u zaseban otpad.
VDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDO
‡ ǔǭǼǻǼǽDzȃǵǴǺǻǵǴǾȀȅǭǯǭǺDzǼǻǾǿǭǯDzǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭ )
‡Never block the air grilles.
3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
ǺǭǾDzȅǻǭǽǭ
isikul.
‡1LHNDGDQHXçGHQNLWHRURĪOHLGLPR
RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
‡Before you connect the appliance,
‡ ǔǭDZǭǹǭȂǺDzǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǵǴDZȇǽǼǭǶǿDzǰǻǻǿǾDzȅǻǭǽǭ
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
‡Seda seadet võivad kasutada lapsed
JURWHOLŧ
2 ǜǻǾǿǭǯDzǿDzǼǽDzǯǷǸȋȄǯǭǿDzǸȌǴǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ ǺǭIIǴǭǰǻǽDzȆǭ
ljudsko zdravlje.
ensure that the voltage indicated on
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
ǵǾǵǸǺǭǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǾȃDzǸǮȇǽǴǻǾȀȅDzǺDzIǴǭǿǻǼǸǭǵǺDzdzǺǭ
alates 8. eluaastast ning füüsiliste
‡3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDG
ǯȇǴDZȀȅǺǭǾǿǽȀȌǾȃDzǸǾȀȅDzǺDzǺǭǷȇǾǭǷǻǾǭǵǸǵǻȁǻǽǹȌǺDzǺǭ
the appliance corresponds to the local
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
puuete ja vaimuhäiretega isikud või
ǼǽǵȄDzǾǷǭǵǸǵ ǴǭǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz
DQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSDDWLWLQND
6XåHQMHNRVH
power voltage.
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ
isikud, kellel puuduvad kogemused
YLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
1 8PHWQLWHXWLNDĈXXWLĈQLFX
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯDzDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
‡Do not use the appliance for any
‡ =DSUHFL]QRVXåHQMHSULĈYUVWLWHXVPMHULYDĈ QDVXåLOR]DNRVX
ja
teadmised,
kui
neid
valvatakse
või
‡Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
2 ǛǾǿǭǯDzǿDzǰǻǺǭǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDzǻȂǸǭDZǵ
‡ .DNRELVWHRGYRMLOLXVPMHULYDĈSRYXFLWHJDVDVXåLOD]DNRVX
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
other purpose than described in this
neile on antud juhendid seadme ohutu 2 3RGHVLWHSUHNLGDĈ]DWHPSHUDWXUX ) na II]DMDNRVWUXMDQMHYUXĂHJ
3 ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǾǯǸǭdzǺǭǷȇǽǼǭ
LåVN\UXVQXURG\WXVåLDPHYDGRYH
manual.
‡ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
4 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzǰǻǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
]UDNDLEU]RVXåHQMHI]DEODJRVWUXMDQMHWRSORJ]UDND]DVXåHQMH
kasutamise
kohta
ja
nad
mõistavad
‡Nenaudokite prietaiso dirbtiniams
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDz ).
kratke kose i oblikovanje ili ]DLVNOMXĈLYDQMH
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
‡'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
1DNRQNRULåWHQMD
plaukams.
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
hair.
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
‡3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNOR
2 6WDYLWHJDQDSRYUåLQXRWSRUQXQDWRSOLQXGRNVHQHRKODGL
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
‡When the appliance is connected to
ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDz
seadet ilma järelevalveta puhastada
3
2ĈLVWLWHDSDUDWYODçQRPNUSRP
QHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
the power, never leave it unattended. ǕǺǿDzǽǺDzǿǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǾDzǻǮȇǽǺDzǿDz
ega hooldada.
4 ćXYDMWHJDQDVLJXUQRPLVXKRPPMHVWXJGMHQHPDSUDåLQH0RçHWH
ǷȇǹǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǷǸǵDzǺǿǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭ
‡1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧ
JDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMH ).
ǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
ǿDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽǹǻdzDzǿDzDZǭǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭ
‡Never use any accessories or
‡Täiendavaks kaitseks soovitame
ǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭ
SDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
‡ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDz
parts from other manufacturers
ǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDzǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃ
vannitoa elektrisüsteemi
3 Jamstvo i servis
QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HL
ǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
ʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
paigaldada rikkevoolukaitsme
Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu
naudosite tokius priedus arba dalis,
ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDz
WYUWNH3KLOLSVQDZZZSKLOLSVFRPLOLVHREUDWLWH3KLOLSVFHQWUX]DNRULVQLĈNX
recommend. If you use such
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
SRGUåNXXVYRMRMGUçDYLWHOHIRQVNLEURMVHQDOD]LXPHČXQDURGQRP
QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
ǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǾDz
ćHåWLQD
accessories or parts, your guarantee
MDPVWYHQRPOLVWX$NRXYDåRMGUçDYLQHSRVWRMLFHQWDU]DSRWURåDĈH
rakendusvool ei tohi ületada 30 mA.
‡1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
REUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈXSURL]YRGDWYUWNH3KLOLSV
ǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
*UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPH9iVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
becomes invalid.
Küsige elektrikult nõu.
3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
‡3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWH
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDzDZDzǺDzǾDzǴȀ
‡Do not wind the mains cord round
3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQDVWUiQNiFKZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
‡Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
SULHWDLVXLDWYĒVWL
ǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌ
0DJ\DU
the appliance.
sisestage õhuava vahelt seadmesse
7ULXNåPRO\JLV/F
G%>$@
'ţOHçLWpLQIRUPDFH
ǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘ
.|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
‡Wait until the appliance has cooled
metallesemeid.
YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWHOMHVN|UťWiPRJDWiVKR]UHJLV]WUiOMD
3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
ǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽ
(OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0)
down before you store it.
WHUPpNpWDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHROGDORQ
SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
‡Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
Å3KLOLSV´SULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVWDLNRPXVVWDQGDUWXVLUQRUPDVGĒO
ʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽ
Noise Level: Lc = 82dB [A]
‡9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWR
HOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧSRYHLNLR
‡Enne seadme sisselülitamist kontrollige, )RQWRV
ǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
kas seadmele märgitud pinge vastab
$NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
Aplinkosauga
ǷʜǿȀȒǺǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈ
Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
This Philips appliance complies with all applicable standards and
‡3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖ
kohaliku
elektrivõrgu
pingele.
*DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
ǷDzǽDzǷ
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
RGSRMWHSRSRXçLWtMHKRVtřRYRX
‡Ärge kasutage seadet muuks, kui selles ‡FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja ‡ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
pakartotinai.
Environment
DNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVW
kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
MHLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪSULWYLUWLQWĀSULH
ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
Your product is designed and manufactured with high quality
JDPLQLRWDLUHLåNLDNDGJDPLQLXLJDOLRMD(XURSRVGLUHNW\YD(%
YRG\SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçH
‡+DIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDD
‡Ärge
rakendage
seadet
kunstjuustel.
materials and components, which can be recycled and reused.
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
MHSŏtVWURMY\SQXWî
NpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNLD
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
surinkimo sistema.
‡Ärge jätke kunagi elektrivõrku
ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
FVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHO
/DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
‡9$529É1Ì1HSRXçtYHMWH
ühendatud
seadet
järelevalveta.
Please inform yourself about the local separate collection system for
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍ
NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
DYt]PpJNLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLV
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQVSUFK
electrical and electronic products.
LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
‡Ärge
kunagi
kasutage
teiste
tootjate
ǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺ
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
YHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
XP\YDGHOQHERMLQîFKQiGRE
products with your normal household waste. The correct disposal of
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
your old product will help prevent potential negative consequences for
s vodou.
‡FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja
,åGçLRYLQNLWHSODXNXV
Philips
ei
ole
eriliselt
soovitanud.
the environment and human health.
‡ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ 1 ĩNLåNLWHNLåWXNĀĪPDLWLQLPROL]GĀ
DNpV]OpNHWIUGʼnNiG
‡3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]H
Selliste tarvikute või osade kasutamisel
ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
‡ .UXRSåĈLDPGçLRYLQLPXLSULMXQNLWHDQWJDOĪ SULHGçLRYLQWXYR
]XKDQ\]yPRVGyNDJ\OyYDJ\
VtWĖ
‡ 1RUĒGDPLDWMXQJWLDQWJDOĪQXLPNLWHMĪQXRGçLRYLQWXYR
kaotab garantii kehtivuse.
2 Dry your hair
ǾǭǸǹǭʚȈǴ
2 1XVWDW\NLWHRURVUDXWRMXQJLNOĪ ) ties II jei norite stipraus oro srauto
HJ\pEIRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\
‡3RNXGVHSŏtVWURMSŏHKŏHMHDXWRPDWLFN\
1 Connect the plug to a power supply socket.
‡Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
LUJUHLWRGçLRYLQLPRWLHVI MHLQRULWHåLOWRLUåYHOQDXVRURVUDXWRWUXPSŧ
‡ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
N|]HOpEHQ
‡ For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer.
SODXNŧGçLRYLQLPXLDUPRGHOLDYLPXLDUEDWLHV MHLQRULWHLåMXQJWL
VHY\SQH2GSRMWHSŏtVWURMDQHFKWH
‡Enne hoiukohta panekut laske seadmel
ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
‡ To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
3RQDXGRMLPR
‡+DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyW
KRQĖNROLNPLQXWY\FKODGQRXW1Hç
2 Adjust the temperature switch ( ) to IIIRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZ
täielikult maha jahtuda.
1 SULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
‡ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
for fast drying, IIRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURU
D]DOM]DWEyO
SŏtVWURM]QRYX]DSQHWHSŏHVYĖGĈWHVH Müratase: Lc = 82 dB (A)
2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
styling hair, or to switch off.
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
3 1XYDO\NLWHSULHWDLVĀGUĒJQDåOXRVWH
çHPŏtçN\YVWXSXDYîVWXSXY]GXFKX
‡7~OKHYOpVHVHWpQDNpV]OpN
After use:
(OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
4 /DLN\NLWHMĪVDXJLRMHLUVDXVRMHYLHWRMHNXULRMHQĒUDGXONLŧ7DLSSDW
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
1 Switch off the appliance and unplug it.
QHMVRXEORNRYiQ\QDSŏtNODGSUDFKHP See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
DXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO+~]]DNL
JDOLWHMĪODLN\WLSDNDELQĔXçSDNDELQLPRNLOSRV ).
2 Place it on a heat-resistant surface unit it cools down.
‡ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
vlasy
apod.
DNpV]OpNFVDWODNR]yGXJyMiWDIDOL
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
3 Clean the appliance by damp cloth.
*DUDQWLMDLUWHFKQLQLVDSWDUQDYLPDV
DOM]DWEyOpVQpKiQ\SHUFLJKDJ\MDKťOQL ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
‡3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHO .HVNNRQG
the hanging loop ( ).
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
3ULUHLNXVLQIRUPDFLMRVDSVLODQN\NLWHÅ3KLOLSV´WLQNODS\MHDGUHVX
0LHOʼnWW~MUDEHNDSFVROQiDNpV]OpNHW
PXVtMHKRYîPĖQXSURYpVWVSROHĈQRVW Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
ZZZSKLOLSVFRPDUEDNUHLSNLWĒVĪÅ3KLOLSV´NOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUĀ
‡ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
materjalidest
ja
osadest,
mida
on
võimalik
ringlusse
võtta
ning
HOOHQʼnUL]]HDV]HOOʼn]ʼnUiFVRWKRJ\KDM
VDYRåDO\MHMRWHOHIRQRQXPHUĪUDVLWHYLVDPHSDVDXO\MHJDOLRMDQĈLRV
3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
uuesti kasutada.
JDUDQWLMRVODQNVWLQXNH-HLMşVŧåDO\MHQĒUDNOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUR
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
V]|V]VWEQHPDNDGiO\R]]DHDOHYHJʼn
3KLOLSVQHERREGREQĖNYDOLÀNRYDQt
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
NUHLSNLWĒVĪYLHWLQĪÅ3KLOLSV´SODWLQWRMĀ
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol,
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
‡ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
áramlását.
SUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
/DWYLHåX
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
QHEH]SHĈt
‡+DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWW
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
go to your local Philips dealer.
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
Toimige
oma
kohalikele
seadustele
vastavalt
ja
ärge
käidelge
vanu
$SVYHLFDPDUSLUNXPXXQODLSQLOşG]DP3KLOLSV/DLSLOQĦEüJşWXODEXPXV
DNRFNi]DWRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
‡'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\
tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
UHĞLVWUĎMLHWVDYXSURGXNWX
‡ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz QR3KLOLSVSLHGüYüWüDWEDOVWD
azt egy Philips szakszervizben, vagy
VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPL
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
www.philips.com/welcome.
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
KLYDWDORVV]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
QHERGXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHER
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǼǽǵ3KLOLSVǔǭDZǭ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ 6YDUĦJL
2 Juuste kuivatamine
QHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
‡$NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHN
ǾDzǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǵǴȃȌǸǻǻǿǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭǻǿ3KLOLSVǼǻDZDZǽȇdzǷǭ
3LUPVLHUĦFHVL]PDQWRåDQDVX]PDQĦJLL]ODVLHWåROLHWRåDQDVLQVWUXNFLMXXQ
1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDW
LOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\
VDJODEüMLHWWRODLYDMDG]ĦEDVJDGĦMXPüYDUĎWXLHVNDWĦWLHVWDMüDUĦWXUSPüN
‡ Täppiskuivatamiseks kinnitage õhuvoo koondaja ( ) fööni külge.
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ ‡%5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHWLHUĦFLşGHQV
YSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHPQHER ‡ Koondaja eemaldamiseks tõmmake see seadmelt ära.
V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼn
ǏǭdzǺǻ
Seadistage temperatuurilüliti kuuma ja tugeva õhuvooga kiireks
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ WXYXPü
E\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQt 2 kuivatamiseks
YDJ\DNpV]OpNPťN|GWHWpVpEHQ
asendisse ( ) kuni II, sooja ja õrna õhuvooga lühikeste
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
SŏtVWURMHDFKiSRXUL]LNDNWHUiPRKRX
MiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN
juuste kuivatamiseks ja soengu kujundamiseks asendisse I või
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
‡-DOLHWRMDWLHUĦFLYDQQDVLVWDEüSĎF
väljalülitamiseks asendisse .
‡ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
KUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiW 3lUDVWNDVXWDPLVW
‡ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
amennyiben ezt felügyelet mellett
OLHWRåDQDVDWYLHQRMLHWLHUĦFLQR
ćLåWĖQtDXçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPt
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
WHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpN
‡ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭ HOHNWURWĦNODMRşGHQVWXYXPVLUEĦVWDPV
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
SURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
EL]WRQViJRVPťN|GWHWpVpQHNPyGMiW
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
‡ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
SDWWDGMDLHUĦFHLUL]VOĎJWD
3 Puhastage seade niiske lapiga.
ǥȀȈǸDZDzʚǰDzǶȒDZDzʚǰDzǶDZȒǮǭʘȈǸǭȀȅDzǰȒ DZǎ>$@
pVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1H
ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
4 Hoidke seda ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka
www.philips.com/welcome
riputusaasa ( ) abil üles riputada.
Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun
Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
a
b
c
Xů\WNRZDQLXWHJRW\SXXU]ĀG]HļSRG
ZDUXQNLHPůHEĔGĀRQHQDG]RURZDQH
OXE]RVWDQĀSRLQVWUXRZDQHQDWHPDW
NRU]\VWDQLD]WHJRXU]ĀG]HQLDZ
EH]SLHF]Q\VSRVyERUD]]RVWDQĀ
poinformowane o potencjalnych
]DJURůHQLDFK']LHFLQLHPRJĀEDZLĂ
VLĔXU]ĀG]HQLHP']LHFLFKFĀFHSRPyF
ZF]\V]F]HQLXLREVãXG]HXU]ĀG]HQLD
]DZV]HSRZLQQ\WRURELĂSRG
QDG]RUHPGRURVã\FK
‡Jako dodatkowe zabezpieczenie
zalecamy zainstalowanie w obwodzie
HOHNWU\F]Q\P]DVLODMĀF\PJQLD]GND
HOHNWU\F]QHZãD]LHQFHEH]SLHF]QLND
UyůQLFRZRSUĀGRZHJR5&'
:DUWRőĂ]QDPLRQRZHJRSUĀGX
pomiarowego tego bezpiecznika nie
PRůHSU]HNUDF]DĂP$$E\X]\VNDĂ
ZLĔFHMLQIRUPDFMLVNRQWDNWXMVLĔ]
monterem.
‡$E\XQLNQĀĂSRUDůHQLDSUĀGHPQLH
XPLHV]F]DMPHWDORZ\FKSU]HGPLRWyZ
w kratkach nadmuchu powietrza.
‡Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu
powietrza.
‡3U]HGSRGãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLD
XSHZQLMVLĔůHQDSLĔFLHSRGDQHQD
XU]ĀG]HQLXMHVW]JRGQH]QDSLĔFLHPZ
domowej instalacji elektrycznej.
‡8U]ĀG]HQLDXů\ZDM]JRGQLH]MHJR
przeznaczeniem, opisanym w tej
LQVWUXNFMLREVãXJL
‡1LHXů\ZDMXU]ĀG]HQLDQDV]WXF]Q\FK
ZãRVDFK
‡Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
XU]ĀG]HQLDSRGãĀF]RQHJRGR]DVLODQLD
‡1LHNRU]\VWDM]DNFHVRULyZDQLF]ĔőFL
LQQ\FKSURGXFHQWyZDQLWDNLFK
NWyU\FKQLH]DOHFDZZ\UDŭQ\VSRVyE
ÀUPD3KLOLSV:\NRU]\VWDQLHWHJRW\SX
DNFHVRULyZOXEF]ĔőFLVSRZRGXMH
XQLHZDůQLHQLHJZDUDQFML
‡Nie zawijaj przewodu sieciowego
ZRNyãXU]ĀG]HQLD
‡3U]HGVFKRZDQLHPXU]ĀG]HQLD
RGF]HNDMDůRVW\JQLH
‡B5ĥ',1û-8061HOLHWRMLHWLHUĦFLYDQQX
GXåXL]OLHWľXYDLFLWXDUşGHQL
SLOGĦWXWUDXNXWXYXPü
‡3ĎFOLHWRåDQDVYLHQPĎU
DWYLHQRMLHWLHUĦFLQRVLHQDV
kontaktligzdas.
‡-DLHUĦFHSüUNDUVWWüDXWRPüWLVNL
L]VOĎG]DV$WYLHQRMLHWLHUĦFLQR
HOHNWURWĦNODXQĶDXMLHWWDLGDçDVPLQşWHV
DWG]LVW3LUPVDWNDOLHVOĎG]DWLHUĦFL
SüUEDXGLHWYDLJDLVDSOşVPDVDWYHUHV
QDYDL]VSURVWRWDVDUSşNüPPDWLHP
u.tml.
‡-DHOHNWUĦEDVYDGVLUERMüWVODLL]YDLUĦWRV
QREĦVWDPüPVLWXüFLMüPMXPVWDV
MüQRPDLQD3KLOLSVSLOQYDURWüVHUYLVD
FHQWUüYDLSLHOĦG]ĦJLNYDOLÀFĎWDP
SHUVRQüP
‡äRLHUĦFLYDUL]PDQWRWEĎUQLYHFXPüQR
JDGLHPXQSHUVRQDVDULHUREHçRWüP
À]LVNDMüPVHQVRUDMüPYDLJDUĦJDMüP
VSĎMüPYDLEH]SLHUHG]HVXQ]LQüåDQüP
MDWLHNQRGURåLQüWDX]UDXG]ĦEDYDL
QRUüGĦMXPLSDUGURåXLHUĦFHVOLHWRåDQX
XQSDQüNWDL]SUDWQHSDULHVSĎMDPR
EĦVWDPĦEX%ĎUQLQHGUĦNVWURWDĶüWLHVDU
3R]LRPKDãDVX/F G%>$@
LHUĦFL%ĎUQLQHGUĦNVWWĦUĦWXQDSNRSW
3RODHOHNWURPDJQHW\F]QH(0)
LHUĦFLEH]X]UDXG]ĦEDV
7RXU]ĀG]HQLHÀUP\3KLOLSVVSHãQLDZV]\VWNLHQRUP\LMHVW]JRGQH
‡3DSLOGXDL]VDUG]ĦEDLLHVDNüPX]VWüGĦW
]ZV]\VWNLPLSU]HSLVDPLGRW\F]ĀF\PLQDUDůHQLDQDG]LDãDQLHSyO
HOHNWULVNüVVKĎPDVNDVSLHYDGD
elektromagnetycznych.
HOHNWUĦEXYDQQDVLVWDEü$L]VDUG]ĦEDV
ŐURGRZLVNR
DWVOĎJåDQDVLHUĦFL5&'5&'LU
7RXU]ĀG]HQLH]RVWDãR]DSURMHNWRZDQHLZ\NRQDQH]PDWHULDãyZ
RUD]NRPSRQHQWyZZ\VRNLHMMDNRőFLNWyUHQDGDMĀVLĔ
MüEşWQRPLQüODLGDUEDVWUüYDLNDV
do ponownego wykorzystania.
QHSüUVQLHG]P$6D]LQLHWLHVDUVDYX -HőOLSURGXNW]RVWDãRSDWU]RQ\V\PEROHPSU]HNUHőORQHJRSRMHPQLND
QDRGSDG\R]QDF]DWRLůSRGOHJDRQSRVWDQRZLHQLRP'\UHNW\Z\
X]VWüGĦWüMX
Europejskiej 2012/19/WE.
‡1HLHYLHWRMLHWPHWüODSULHNåPHWXV
,QIRUPDFMHQDWHPDWZ\G]LHORQ\FKSXQNWyZVNãDGRZDQLD]Xů\W\FK
SURGXNWyZHOHNWU\F]Q\FKLHOHNWURQLF]Q\FKPRůQDX]\VNDĂZPLHMVFX
JDLVDLHSOşGHVUHçĞRVODLL]YDLUĦWRVQR
zamieszkania.
HOHNWULVNüVWUüYDVWULHFLHQD
3URVLP\SRVWĔSRZDĂ]JRGQLH]Z\W\F]Q\PLPLHMVFRZ\FKZãDG]LQLH
‡1HNüGüJDGĦMXPüQHDL]VSURVWRMLHWJDLVD Z\U]XFDĂWHJRW\SXXU]ĀG]HļZUD]]LQQ\PLRGSDGDPLSRFKRG]ĀF\PL
]JRVSRGDUVWZDGRPRZHJR3UDZLGãRZDXW\OL]DFMDVWDU\FKSURGXNWyZ
SRPDJD]DSRELHJDĂ]DQLHF]\V]F]HQLXőURGRZLVNDQDWXUDOQHJRRUD]
SOşVPDVDWYHUHV
utracie zdrowia.
‡3LUPVLHUĦFHVSLHYLHQRåDQDV
HOHNWURWĦNODPSüUOLHFLQLHWLHVNDX]
6XV]HQLHZãRVyZ
LHUĦFHVQRUüGĦWDLVVSULHJXPVDWELOVW
1 3RGãĀF]ZW\F]NĔSU]HZRGX]DVLODMĀFHJRGRJQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
‡ :FHOXSUHF\]\MQHJRVXV]HQLDQDãyůNRQFHQWUDWRU QDVXV]DUNĔ
HOHNWURWĦNODVSULHJXPDPMşVXPüMü
‡ =GHMPLMNRQFHQWUDWRU]VXZDMĀFJR]VXV]DUNL
‡1HL]PDQWRMLHWLHUĦFLFLWLHPQROşNLHP
2 8VWDZSU]HãĀF]QLNWHPSHUDWXU\ ) w pozycji IIDE\X]\VNDĂVLOQ\
VWUXPLHļSRZLHWU]DLSU]\VSLHV]\ĂVXV]HQLHI DE\X]\VNDĂFLHSã\L
NDVQDYDSUDNVWĦWLåDMüURNDVJUüPDWü
GHOLNDWQ\VWUXPLHļSRZLHWU]DGRVXV]HQLDNUyWNLFKZãRVyZLXNãDGDQLD
fryzury, lub DE\Z\ãĀF]\ĂXU]ĀG]HQLH
‡1HOLHWRMLHWLHUĦFLPüNVOĦJRVPDWRV
3RXů\FLX
‡1HNüGüJDGĦMXPüQHDWVWüMLHWLHUĦFHL
1 :\ãĀF]XU]ĀG]HQLHLZ\MPLMMHJRZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
2 8PLHőĂXU]ĀG]HQLHQDSRZLHU]FKQLRGSRUQHMQDZ\VRNLHWHPSHUDWXU\
EH]X]UDXG]ĦEDVNDGWüLUSLHYLHQRWD
DE\RVW\JãR
HOHNWURWĦNODP
3 :\F]\őĂXU]ĀG]HQLHZLOJRWQĀőFLHUHF]NĀ
4 3U]HFKRZXMXU]ĀG]HQLHZEH]SLHF]Q\PLVXFK\PPLHMVFX]GDODRG
‡1HNDGQHL]PDQWRMLHWFLWXUDçRWüMX
NXU]X0RůHV]WHůSRZLHVLĂXU]ĀG]HQLH]DXFKZ\WGR]DZLHV]DQLD ).
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVNXUDV3KLOLSV
QDYĦSDåLLHWHLFLV-DL]PDQWRMDWåüGXV
*ZDUDQFMDLVHUZLV
SLHGHUXPXVYDLGHWDĶDVJDUDQWLMDYDLUV :UD]LHMDNLFKNROZLHNS\WDļOXESUREOHPyZSURVLP\RGZLHG]LĂQDV]Ā
VWURQĔLQWHUQHWRZĀZZZSKLOLSVFRPOXEVNRQWDNWRZDĂVLĔ]ORNDOQ\P
QDYVSĎNü
&HQWUXP2EVãXJL.OLHQWDÀUP\3KLOLSVQXPHUWHOHIRQX]QDMGXMHVLĔ
ZXORWFHJZDUDQF\MQHM-HőOLZ7ZRLPNUDMXQLHPD&HQWUXP2EVãXJL
‡1HWLQLHWHOHNWUĦEDVYDGXDSLHUĦFL
.OLHQWD]ZUyĂVLĔRSRPRFGRVSU]HGDZF\SURGXNWyZÀUP\3KLOLSV
‡3LUPVQRYLHWRMDWLHUĦFLJODEüåDQü
SDJDLGLHWOĦG]WüDWG]LHVW
5RPkQþ
7URNåľDOĦPHQLV/F G%>$@
(OHNWURPDJQĎWLVNLHODXNL(0)
äĦ3KLOLSVLHUĦFHDWELOVWYLVLHPSLHPĎURMDPLHPVWDQGDUWLHPXQ
QRWHLNXPLHPNDVDWWLHFDVX]HOHNWURPDJQĎWLVNRODXNXLHGDUEĦEX
9LGHVDL]VDUG]ĦED
-şVXSURGXNWVLUNRQVWUXĎWVXQL]JDWDYRWVQRDXJVWDVNYDOLWüWHV
PDWHULüOLHPXQVDVWüYGDĶüPNXUDVLULHVSĎMDPVSüUVWUüGüWXQ
L]PDQWRWDWNüUWRWL
-DX]SURGXNWDUHG]DPVSüUVYĦWURWDVDWNULWXPXXUQDVVLPEROVWDVQR]ĦPĎ
NDX]åRSURGXNWXDWWLHFDV(LURSDV6DYLHQĦEDVGLUHNWĦYD(6
/şG]XX]]LQLHWSDUHOHNWULVNRXQHOHNWURQLVNRSURGXNWXYLHWĎMRDWVHYLåıR
VDYüNåDQDVVLVWĎPX
/şG]XUĦNRMLHWLHVDWELOVWRåLYLHWĎMLHPQRWHLNXPLHPXQQHXWLOL]ĎMLHWYHFRV
SURGXNWXVNRSüDUSDUDVWDMLHPVDG]ĦYHVDWNULWXPLHP3DUHL]DMşVX
YHFüSURGXNWDXWLOL]üFLMDSDOĦG]QRYĎUVWSRWHQFLüORQHJDWĦYRLHWHNPLX]
DSNüUWĎMRYLGLXQFLOYĎNXYHVHOĦEX
æüYĎMLHWPDWXV
1 ,HYLHWRMLHWNRQWDNWGDNåXHOHNWUĦEDVNRQWDNWOLJ]Gü
‡ /DLQRGURåLQüWXNRQFHQWUĎWXçüYĎåDQXSLHYLHQRMLHWIĎQDP
koncentratoru ( ).
‡ /DLQRľHPWXNRQFHQWUDWRUXSDYHOFLHWWRQRVWQRIĎQD
2 ,HVWDWLHWWHPSHUDWşUDVVOĎG]L SR]ĦFLMüIIODLLHVOĎJWXNDUVWXXQ
VSĎFĦJXJDLVDSOşVPXüWUDLPDWXçüYĎåDQDLYDLI ODLLHVOĎJWXVLOWXXQ
PDLJXJDLVDSOşVPXĦVODLFĦJDLPDWXçüYĎåDQDLYDLYHLGRåDQDLYDL , lai
L]VOĎJWX
3ĎFOLHWRåDQDV
1 ,]VOĎG]LHWLHUĦFLXQDWYLHQRMLHWWRQRHOHNWURWĦNOD
2 1RYLHWRMLHWWRX]NDUVWXPL]WXUĦJDVYLUVPDVOĦG]WüDWG]LHVW
3 1RWĦULHWLHUĦFLDUPLWUXGUüQLľX
4 8]JODEüMLHWWRGURåüXQVDXVüYLHWüNDVSDVDUJüWDQRSXWHNĶLHP
9DUDWDUĦWRSDNüUWDL]FLOSLľDV ).
*DUDQWLMDXQDSNDOSRåDQD
-DLUQHSLHFLHåDPDLQIRUPüFLMDYDLSDOĦG]ĦEDOşG]XL]PDQWRMLHW3KLOLSV
WĦPHNĶDYLHWQLZZZSKLOLSVFRPYDLVD]LQLHWLHVDU3KLOLSV.OLHQWX
DSNDOSRåDQDVFHQWUXVDYüYDOVWĦWüWüOUXľDQXPXUVDWURGDPVSDVDXOHV
JDUDQWLMDVEURåşUü-DMşVXYDOVWĦQDY.OLHQWXDSNDOSRåDQDVFHQWUD
JULH]LHWLHVSLHYLHWĎMü3KLOLSVL]SODWĦWüMD
3ROVNL
*UDWXOXMHP\]DNXSXLZLWDP\ZőUyGNOLHQWyZÀUP\3KLOLSV$E\Z
SHãQLVNRU]\VWDĂ]REVãXJLőZLDGF]RQHMSU]H]ÀUPĔ3KLOLSVQDOHů\
]DUHMHVWURZDĂ]DNXSLRQ\SURGXNWQDVWURQLHZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
:DůQH
3U]HGSLHUZV]\PXů\FLHPXU]ĀG]HQLD]DSR]QDMVLĔGRNãDGQLH]QLQLHMV]Ā
LQVWUXNFMĀREVãXJLL]DFKRZDMMĀQDSU]\V]ãRőĂ
‡2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM]
XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZRG\
‡-HőOLNRU]\VWDV]]XU]ĀG]HQLDZãD]LHQFH
SR]DNRļF]HQLXVWRVRZDQLDZ\MPLM
ZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
2EHFQRőĂZRG\VWDQRZL]DJURůHQLH
QDZHWZWHG\JG\XU]ĀG]HQLHMHVW
Z\ãĀF]RQH
‡2675=(Ů(1,(1LHNRU]\VWDM]
XU]ĀG]HQLDZSREOLůXZDQQ\
prysznica, umywalki lub innych
QDF]\ļQDSHãQLRQ\FKZRGĀ
‡=DZV]HSR]DNRļF]HQLX
NRU]\VWDQLD]XU]ĀG]HQLDZ\MPLM
ZW\F]NĔ]JQLD]GNDHOHNWU\F]QHJR
‡-HőOLGRMG]LHGRSU]HJU]DQLDXU]ĀG]HQLD
Z\ãĀF]\VLĔRQRDXWRPDW\F]QLH
:\MPLMZW\F]NĔXU]ĀG]HQLD]JQLD]GND
HOHNWU\F]QHJRLSRF]HNDMNLONDPLQXWDů
XU]ĀG]HQLHRVW\JQLH3U]HGSRQRZQ\P
ZãĀF]HQLHPXU]ĀG]HQLDVSUDZGŭF]\
NUDWNLQLHVĀ]DWNDQHNãDF]NDPLNXU]X
ZãRVDPLLWS
‡=HZ]JOĔGyZEH]SLHF]HļVWZD
Z\PLDQĔXV]NRG]RQHJRSU]HZRGX
VLHFLRZHJR]OHĂDXWRU\]RZDQHPX
FHQWUXPVHUZLVRZHPXÀUP\3KLOLSV
OXERGSRZLHGQLRZ\NZDOLÀNRZDQHM
osobie.
‡8U]ĀG]HQLHPRůHE\ĂXů\ZDQHSU]H]
G]LHFLZZLHNXSRZ\ůHMODWRUD]
RVRE\]RJUDQLF]RQ\PL]GROQRőFLDPL
À]\F]Q\PLVHQVRU\F]Q\PLOXE
XP\VãRZ\PLDWDNůHQLHSRVLDGDMĀFH
ZLHG]\OXEGRőZLDGF]HQLDZ
)HOLFLWþULSHQWUXDFKL]LŗLHŕLEXQYHQLWOD3KLOLSV3HQWUXDEHQHÀFLD
SHGHSOLQGHDVLVWHQŗDRIHULWþGH3KLOLSVvQUHJLVWUDŗLYþSURGXVXOOD
www.philips.com/welcome.
1
Important
&LWLŗLFXDWHQŗLHDFHVWPDQXDOGHXWLOL]DUHvQDLQWHGHDXWLOL]DDSDUDWXOŕL
SþVWUDŗLOSHQWUXFRQVXOWDUHXOWHULRDUþ
‡$9(57,60(171XXWLOL]DŗLDFHVW
DSDUDWvQDSURSLHUHDDSHL
‡&kQGDSDUDWXOHVWHXWLOL]DWvQEDLH
VFRDWHŗLOGLQSUL]þGXSþXWLOL]DUH
GHRDUHFHDSDUHSUH]LQWþXQULVFFKLDU
ŕLFkQGDSDUDWXOHVWHRSULW
‡$9(57,60(171XXWLOL]DŗLDFHVW
DSDUDWvQDSURSLHUHDFþ]LORU
GXŕXULORUED]LQHORUVDXDOWRU
UHFLSLHQWHFXDSþ
‡6FRDWHŗLvQWRWGHDXQDDSDUDWXOGLQSUL]þ
GXSþXWLOL]DUH
‡$SDUDWXOVHRSUHŕWHDXWRPDWvQFD]XO
VXSUDvQFþO]LULL6FRDWHŗLDSDUDWXOGLQ
SUL]þŕLOþVDŗLOVþVHUþFHDVFþSHQWUX
câteva minute. Înainte de a porni
DSDUDWXOGLQQRXYHULÀFDŗLJULODMXO
SHQWUXDYþDVLJXUDFþQXHVWHEORFDW
FXSXISþUHWF
‡ÍQFD]XOvQFDUHFDEOXOGHDOLPHQWDUH
HVWHGHWHULRUDWDFHVWDWUHEXLHvQORFXLW
vQWRWGHDXQDGH3KLOLSVGHXQFHQWUX
de service autorizat de Philips sau de
SHUVRQDOFDOLÀFDWvQGRPHQLXSHQWUXD
evita orice accident.
‡$FHVWDSDUDWSRDWHÀXWLOL]DWGHFþWUH
FRSLLvQFHSkQGGHODYkUVWDGHDQL
ŕLSHUVRDQHFDUHDXFDSDFLWþŗLÀ]LFH
mentale sau senzoriale reduse sau
VXQWOLSVLWHGHH[SHULHQŗþŕLFXQRŕWLQŗH
GDFþVXQWVXSUDYHJKHDWHVDXDXIRVW
LQVWUXLWHFXSULYLUHODXWLOL]DUHDvQ
FRQGLŗLLGHVLJXUDQŗþDDSDUDWXOXLŕL
vQŗHOHJSHULFROHOHSHFDUHOHSUH]LQWþ
&RSLLQXWUHEXLHVþVHMRDFHFX
DSDUDWXO&XUþŗDUHDŕLvQWUHŗLQHUHDGH
FþWUHXWLOL]DWRUQXWUHEXLHUHDOL]DWHGH
FþWUHFRSLLQHVXSUDYHJKHDŗL
‡3HQWUXRSURWHFŗLHVXSOLPHQWDUþ
YþVIþWXLPVþLQVWDODŗLXQGLVSR]LWLY
SHQWUXFXUHQWUH]LGXDO5&'vQ
FLUFXLWXOHOHFWULFFDUHDOLPHQWHD]þEDLD
$FHVW5&'WUHEXLHVþDFŗLRQH]HODR
LQWHQVLWDWHUH]LGXDOþPD[LPþGH
P$&HUHŗLVIDWXOLQVWDODWRUXOXL
‡1XLQWURGXFHŗLRELHFWHPHWDOLFHvQ
grilajele pentru aer, pentru a evita
electrocutarea.
‡1XEORFDŗLQLFLRGDWþJULODMXOSHQWUXDHU
‡ÍQDLQWHGHDFRQHFWDDSDUDWXODVLJXUDŗL
YþFþWHQVLXQHDLQGLFDWþSHDSDUDW
FRUHVSXQGHWHQVLXQLLUHŗHOHLORFDOH
‡1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOSHQWUXDOWVFRS
GHFkWFHOGHVFULVvQDFHVWPDQXDO
‡1XXWLOL]DŗLDSDUDWXOSHSþUDUWLÀFLDO
‡1XOþVDŗLQLFLRGDWþDSDUDWXO
nesupravegheat când este conectat la
sursa de alimentare.
‡1XXWLOL]DŗLQLFLRGDWþDFFHVRULLVDX
FRPSRQHQWHGHODDOŗLSURGXFþWRUL
sau nerecomandate explicit de Philips.
'DFþXWLOL]DŗLDFHVWHDFFHVRULLVDX
FRPSRQHQWHJDUDQŗLDVHDQXOHD]þ
ǐǭǽǭǺǿǵȌǵǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵDz
‡1XvQIþŕXUDŗLFDEOXOGHDOLPHQWDUHvQ
‡ćHVHDSDUDWSUHJUHMHVHVDPRGHMQR
ǜǽǵǯǻǴǺǵǷǺǻǯDzǺǵǵǼǽǻǮǸDzǹȈǼǽǵǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǾǿǵǼǻǸȀȄDzǺǵȌ
jurul aparatului.
L]NORSL,]NOMXĈLWHDSDUDWL]HOHNWULĈQHJD
ǾDzǽǯǵǾǺǻǰǻǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵȌǵǸǵǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵǴǭǶDZǵǿDzǺǭǯDzǮǾǭǶǿ
‡ÍQDLQWHGHDGHSR]LWDDSDUDWXODŕWHSWDŗL ǷǻǹǼǭǺǵǵ3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǯǣDzǺǿǽǼǻDZDZDzǽdzǷǵ RPUHçMDLQSXVWLWHGDVHRKODGL3UHG
ǼǻǷȀǼǭǿDzǸDzǶǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺǻǹDzǽǿDzǸDzȁǻǺǭȃDzǺǿǽǭȀǷǭǴǭǺǺǭ
ponovnim vklopom aparata preverite,
VþVHUþFHDVFþ
ǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹǿǭǸǻǺDzǒǾǸǵǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺDzǿȃDzǺǿǽǭǼǻDZDZDzǽdzǷǵ
Nivel de zgomot: Lc = 82 dB [A]
ǼǻǷȀǼǭǿDzǸDzǶ3KLOLSVǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǼǻǹDzǾǿȀǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǵȌǵǴDZDzǸǵȌ
GD]UDĈQHPUHçHQLVR]DPDåHQHV
ǑǸȌǮȈǿǻǯȈȂǺȀdzDZ
puhom, lasmi itd.
&kPSXULHOHFWURPDJQHWLFH(0)
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
‡3RåNRGRYDQLRPUHçQLNDEHOVPH
$FHVWDSDUDW3KLOLSVUHVSHFWþWRDWHVWDQGDUGHOHŕLUHJOHPHQWþULOH
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭǛǛǛ
zamenjati le podjetje Philips, Philipsov
©ǡǵǸǵǼǾªǝǻǾǾǵȌǙǻǾǷǯǭȀǸǞDzǽǰDzȌǙǭǷDzDzǯǭǿDzǸ
1111
0HGLX
SRREODåĈHQLVHUYLVDOLXVWUH]QR
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭ
3URGXVXOGXPQHDYRDVWUþHVWHSURLHFWDWŕLIDEULFDWGLQPDWHULDOHŕL
usposobljeno osebje.
ǼǽǵǺǵǹǭDzǿǼǽDzǿDzǺǴǵǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶǯǾǸȀȄǭȌȂǼǽDzDZȀǾǹǻǿǽDzǺǺȈȂ
FRPSRQHQWHGHvQDOWþFDOLWDWHFDUHSRWÀUHFLFODWHŕLUHXWLOL]DWH
ǔǭǷǻǺǻǹǝǡ©ǛǴǭȆǵǿDzǼǽǭǯǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶª1ª
‡Ta aparat lahko uporabljajo otroci
&kQGVLPEROXOUHSUH]HQWkQGXQFRŕGHJXQRLFXURŗLWþLDW
ǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ
vQVRŗHŕWHXQSURGXVvQVHDPQþFþSURGXVXOIDFHRELHFWXO'LUHFWLYHL
od 8. leta starosti naprej in osebe z
ǡDzDZDzǽǭȃǵǵ
europene 2012/19/UE.
]PDQMåDQLPLÀ]LĈQLPLDOLSVLKLĈQLPL
9þUXJþPVþYþLQIRUPDŗLGHVSUHVLVWHPXOVHSDUDWGHFROHFWDUHSHQWUX
Model: HP8103
SURGXVHHOHFWULFHŕLHOHFWURQLFH
,QSXWUDWLQJ9a+]W /
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
9þUXJþPVþDFŗLRQDŗLvQFRQFRUGDQŗþFXUHJXOLOHGXPQHDYRDVWUþ
9a+]:
L]NXåQMDPLLQ]QDQMHPĈHVRSUHMHOH
ORFDOHŕLQXHYDFXDŗLSURGXVHOHYHFKLvPSUHXQþFXGHŕHXULOHPHQDMHUH
RELŕQXLWH(YDFXDUHDFRUHFWþDSURGXVXOXLGYVYHFKLDMXWþODSUHYHQLUHD
navodila glede varne uporabe aparata
FRQVHFLQŗHORUSRWHQŗLDOQHJDWLYHDVXSUDPHGLXOXLŕLVþQþWþŗLLRPXOXL
ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
oseba, ki jih opozori na morebitne
8VFDŗLYþSþUXO
Class II appliance
nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z
1 &RQHFWDŗLŕWHFKHUXOODRSUL]þGHDOLPHQWDUH
‡ 3HQWUXXVFDUHSUHFLVþDWDŕDŗLFRQFHQWUDWRUXO SHXVFþWRU
aparatom. Otroci aparata ne smejo
‡ 3HQWUXDGHFRQHFWDFRQFHQWUDWRUXOWUDJHŗLOGHSHDSDUDW
Slovensky
ĈLVWLWLLQY]GUçHYDWLEUH]QDG]RUD
2 5HJODŗLFRPXWDWRUXOSHQWUXMHWGHDHU ) la IISHQWUXMHWÀHUELQWH
ŕLSXWHUQLFSHQWUXXVFDUHUDSLGþISHQWUXMHWFDOGŕLGHOLFDWSHQWUX
%ODKRçHOiPH9iPNXN~SHDYtWDPH9iVPHG]LSRXçtYDWHĸPLSURGXNWRY
‡=DGRGDWQR]DåĈLWRYDPVYHWXMHPR
XVFDUHDSþUXOXLVFXUWVDXFRDIDUHVDX pentru a opri aparatul.
VSRORĈQRVWL3KLOLSV$NFKFHWHQDSOQRY\XçLřSRGSRUXSRQ~NDQ~
'XSþXWLOL]DUH
vgradnjo varnostnega tokovnega stikala
VSRORĈQRVřRX3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYRMSURGXNWQDORNDOLWH
1 2SULŗLDSDUDWXOŕLVFRDWHŗLŕWHFKHUXOGLQSUL]þ
www.philips.com/welcome.
),'YHOHNWULĈQLWRNRNURJNRSDOQLFH
2 $ŕH]DŗLOSHRVXSUDIDŗþWHUPRUH]LVWHQWþSkQþODUþFLUH
Izklopni tok varnostnega tokokroga ne
3 &XUþŗDŗLDSDUDWXOFXRFkUSþXPHGþ
'{OHçLWp
4 'HSR]LWDŗLOvQWUXQORFVLJXUŕLXVFDWIþUþSUDI'HDVHPHQHDvOSXWHŗL
sme presegati 30 mA. Za nasvet se
3UHGSRXçLWtP]DULDGHQLDVLSR]RUQHSUHĈtWDMWHWHQWRQiYRGQDSRXçLWLHD
VXVSHQGDGHODDJþŗþWRDUH ).
SRQHFKDMWHVLKRSUHSUtSDGSRWUHE\YEXG~FQRVWL
REUQLWHQDHOHNWULĈDUMD
‡9$529$1,(1HSRXçtYDMWH]DULDGHQLH
*DUDQŗLHŕLVHUYLFH
‡9]UDĈQRPUHçRQHYVWDYOMDMWH
v blízkosti vody.
'DFþDYHŗLQHYRLHGHLQIRUPDŗLLVDXvQWkPSLQDŗLSUREOHPHYL]LWDŗLVLWHXO
NRYLQVNLKSUHGPHWRYGDQHSRY]URĈLWH
:HE3KLOLSVODDGUHVDZZZSKLOLSVFRPVDXFRQWDFWDŗLFHQWUXOORFDO
‡$N]DULDGHQLHSRXçtYDWHYN~SHĸQL
HOHNWULĈQHJDåRND
GHDVLVWHQŗþSHQWUXFOLHQŗL3KLOLSVQXPþUXOGHWHOHIRQvOSXWHŗLJþVLvQ
KQHĊSRSRXçLWtKRRGSRMWH]R
FHUWLÀFDWXOGHJDUDQŗLHXQLYHUVDO'DFþvQŗDUDGYVQXH[LVWþQLFLXQ
‡1HEORNLUDMWH]UDĈQLKPUHç
FHQWUXGHDVLVWHQŗþSHQWUXFOLHQŗLFRQWDFWDŗLGLVWULEXLWRUXO3KLOLSVORFDO
VLHWHSUHWRçHYRGDYMHKREOt]NRVWL
SUHGVWDYXMHQHEH]SHĈHQVWYRDMNHĊMH ‡3UHGHQDSDUDWSULNOMXĈLWHSUHYHULWHDOL
QDDSDUDWXR]QDĈHQDQDSHWRVWXVWUH]D
ǝȀǾǾǷǵǶ
]DULDGHQLHY\SQXWp
QDSHWRVWLORNDOQHJDHOHNWULĈQHJD
ǡDzǺ
‡VAROVANIE: Toto zariadenie
RPUHçMD
ǜǻǴDZǽǭǯǸȌDzǹǾǼǻǷȀǼǷǻǶǵǼǽǵǯDzǿǾǿǯȀDzǹǯǭǾǯǷǸȀǮDz3KLOLSV
QHSRXçtYDMWHYEOt]NRVWLYDQt
ǤǿǻǮȈǯǻǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌǯǾDzǹǵǼǽDzǵǹȀȆDzǾǿǯǭǹǵǼǻDZDZDzǽdzǷǵ3KLOLSV
‡$SDUDWXSRUDEOMDMWHL]NOMXĈQRY
ǴǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿDzǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻDzȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǺǭǾǭǶǿDz
VSŋFKXPîYDGLHODQLLQîFK
www.philips.com/welcome.
QDPHQHNLVRRSLVDQLYWHPSULURĈQLNX
QiGREREVDKXM~FLFKYRGX
‡Aparata
ne uporabljajte na umetnih
‡3RSRXçLWtYçG\RGSRMWH
ǏǭdzǺǭȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ
laseh.
ǜDzǽDzDZǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭǯǺǵǹǭǿDzǸȉǺǻǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉǾ
zariadenie zo siete.
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǹǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌǵǾǻȂǽǭǺǵǿDzDzǰǻDZǸȌDZǭǸȉǺDzǶȅDzǰǻ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǯǷǭȄDzǾǿǯDzǾǼǽǭǯǻȄǺǻǰǻǹǭǿDzǽǵǭǸǭ
‡Ak sa zariadenie prehreje, automaticky ‡.RMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMHJD
QHSXåĈDMWHEUH]QDG]RUD
‡ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
sa vypne. Odpojte zariadenie zo
‡Ne uporabljajte nastavkov ali delov
ǼǽǵǮǻǽǯǮǸǵǴǵǯǻDZȈ
VLHWHDQHFKDMWHKRQLHNRĸNRPLQ~W
‡ǏȈǺȉǿDzǯǵǸǷȀȅǺȀǽǭǼǵǿǭǺǵȌ
Y\FKODGQ~ř3UHGRSlWRYQîP]DSQXWtP drugih proizvajalcev, ki jih Philips
L]UHFQRQHSULSRURĈD8SRUDEDWDNåQLK
ǼǽǵǮǻǽǭǵǴǽǻǴDzǿǷǵȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
]DULDGHQLDVNRQWUROXMWHĈLQLHV~
nastavkov razveljavi garancijo.
ǼǻǾǸDzǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǼǽǵǮǻǽǭǯ
PULHçN\XSFKDWpFKXFKYDOFDPLSUDFKX
‡2PUHçQHJDNDEODQHQDYLMDMWHRNROL
ǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿDzǎǸǵǴǻǾǿȉǯǻDZȈ
vlasmi a pod.
aparata.
ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌDzǿǽǵǾǷDZǭdzDzDzǾǸǵ
‡9SUtSDGHSRåNRGHQLDHOHNWULFNpKR
ǼǽǵǮǻǽǯȈǷǸȋȄDzǺ
NiEODMHSRWUHEQpVLKRGDřY\PHQLřY ‡3UHGHQDSDUDWVKUDQLWHSRĈDNDMWHGD
‡ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
VSRORĈQRVWL3KLOLSVVHUYLVQRPVWUHGLVNX se ohladi.
Raven hrupa: Lc = 82 dB [A]
ǼǽǵǮǻǽǯǯǭǺǺǻǶDZȀȅDz
VSRORĈQRVWL3KLOLSVDOHERXSRGREQH
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
ǮǭǾǾDzǶǺDzǵǸǵDZǽȀǰǵȂ
NYDOLÀNRYDQîFKRV{EDE\VDSUHGLåOR
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom
ǼǻǹDzȆDzǺǵȌȂǾǼǻǯȈȅDzǺǺǻǶ
PRçQîPUL]LNiP
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
ǯǸǭdzǺǻǾǿȉȋ
‡7RWR]DULDGHQLHP{çXSRXçtYDřGHWL
2NROMH
‡ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
VWDUåLHDNRURNRYDRVRE\NWRUp
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih
ǻǿǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǻǿǽǻǴDzǿǷǵ
PDM~REPHG]HQpWHOHVQp]P\VORYp
GHORYNLMLKMHPRJRĈHUHFLNOLUDWLLQXSRUDELWL]QRYD
ćHMHL]GHOHNRSUHPOMHQVVLPERORPSUHĈUWDQHJDVPHWQMDNDQDNROHVLK
ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
alebo mentálne schopnosti alebo
WRSRPHQLGDMHSULUDYQDQMXVWHPL]GHONRPWUHEDXSRåWHYDWLHYURSVNR
‡ǜǽǵǮǻǽǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǵǻǿǷǸȋȄǭDzǿǾȌ QHPDM~GRVWDWRNVN~VHQRVWtD]QDORVWt direktivo 2012/19/ES.
3RL]YHGLWHNDNRMHQDYDåHPREPRĈMXRUJDQL]LUDQRORĈHQR]ELUDQMH
SRNLDĸV~SRGGR]RURPDOHERLP
ǼǽǵǼDzǽDzǰǽDzǯDzǏȈǷǸȋȄǵǿDz
RGSDGQLKHOHNWULĈQLKLQHOHNWURQVNLKL]GHONRY
ERORY\VYHWOHQpEH]SHĈQpSRXçtYDQLH Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte
ǼǽǵǮǻǽǵDZǭǶǿDzDzǹȀǻǾǿȈǿȉǯ
PHGRELĈDMQHJRVSRGLQMVNHRGSDGNH6SUDYLOQLPRGODJDQMHPVWDULK
tohto zariadenia a za predpokladu,
ǿDzȄDzǺǵDzǺDzǾǷǻǸȉǷǵȂǹǵǺȀǿǜDzǽDzDZ
L]GHONRYSULSRPRUHWHNSUHSUHĈHYDQMXPRUHELWQLKQHJDWLYQLKYSOLYRYQD
çHUR]XPHM~SUtVOXåQîPUL]LNiP'HWL RNROMHLQĈORYHåNR]GUDYMH
ǼǻǯǿǻǽǺȈǹǯǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻǽDzȅDzǿǷǭǺDzǴǭǾǻǽDzǺǭ VDQHVP~KUDřVWîPWR]DULDGHQtP
6XåHQMHODV
'HWLE\EH]GR]RUXQHVP~ĈLVWLřDQL
ǼȈǸȉȋǯǻǸǻǾǭǹǵǵǿǼ
1 9WLNDĈSULNOMXĈLWHQDRPUHçQRYWLĈQLFR
XGUçLDYDřWRWR]DULDGHQLH
‡ǏǾǸȀȄǭDzǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌǾDzǿDzǯǻǰǻ
‡ =DQDWDQĈQRVXåHQMHSULWUGLWHNRQFHQWUDWRU QDVXåLOQLN]DODVH
‡$NFKFHWH]DEH]SHĈLř]YîåHQ~RFKUDQX ‡ .RQFHQWUDWRURGVWUDQLWHWDNRGDJDVQDPHWHVVXåLOQLND
ȅǺȀǽǭDzǰǻǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǴǭǹDzǺǵǿȉ
2 Stikalo za temperaturo ( SUHPDNQLWHYSRORçDMII]DYURĈLQPRĈDQ
RGSRU~ĈDPHYiPQDPRQWRYDřGR
ǤǿǻǮȈǻǮDzǾǼDzȄǵǿȉǮDzǴǻǼǭǾǺȀȋ
]UDĈQLWRN]DKLWURVXåHQMHYSRORçDMI]DWRSHOLQQHçHQ]UDĈQLWRN]D
HOHNWULFNpKRREYRGXNWRUîSULYiG]D
VXåHQMHLQREOLNRYDQMHNUDWNLKODVDOLYSRORçDM za izklop.
ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵȋǼǽǵǮǻǽǭǴǭǹDzǺȌǶǿDz
3RXSRUDEL
HOHNWULFN~HQHUJLXGRN~SHĸQH
ȅǺȀǽǿǻǸȉǷǻǯǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺǻǹ
1 $SDUDWL]NORSLWHLQL]NOMXĈLWH
]DULDGHQLH]Y\åNRYpKRSU~GX5&' 2 3RORçLWHJDQDSRYUåLQRNLMHRGSRUQDSURWLYURĈLQLGDVHRKODGL
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDz3KLOLSVǵǸǵǯ
3 $SDUDWRĈLVWLWH]YODçQRNUSR
7RWR]DULDGHQLH5&'QHVPLHPDř
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDzǾǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹ
4 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga
QRPLQiOQ\]RVWDWNRYîSUHYiG]NRYî
ǯȈǾǻǷǻǶǷǯǭǸǵȁǵǷǭȃǵǵ
ODKNRWXGLWDNRGDJDREHVLWH]DREHåDOQR]DQNR ).
SU~GY\ååtDNRP$3RçLDGDMWHR
‡ǑǭǺǺȈǹǼǽǵǮǻǽǻǹǹǻǰȀǿ
*DUDQFLMDLQVHUYLV
UDGXLQåWDODWpUD
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌDZDzǿǵǾǿǭǽȅDz
‡'RPULHçRNQDYVWXSDYîVWXSY]GXFKX =DLQIRUPDFLMHDOLYSULPHUXWHçDYRELåĈLWH3KLOLSVRYRVSOHWQRVWUDQ
ǸDzǿǵǸǵȃǭǾǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵ
na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center
ǵǺǿDzǸǸDzǷǿȀǭǸȉǺȈǹǵǵǸǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵǹǵ QH]DV~YDMWHNRYRYpREMHNW\3UHGtGHWH ]DSRPRĈXSRUDEQLNRPYVYRMLGUçDYLWHOHIRQVNRåWHYLONRQDMGHWHY
PHGQDURGQHPJDUDQFLMVNHPOLVWXćHYYDåLGUçDYLWDNåQHJDFHQWUDQL
WDN]iVDKXHOHNWULFNîPSU~GRP
ǯǻǴǹǻdzǺǻǾǿȌǹǵǭǿǭǷdzDzǸǵȃǭǾ
se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺȈǹǻǼȈǿǻǹǵǴǺǭǺǵȌǹǵ ‡1LNG\QHEORNXMWHPULHçNXQDYVWXS
Srpski
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹDZǽȀǰǵȂǸǵȃ
vzduchu.
ćHVWLWDPRQDNXSRYLQLLGREURGRåOLX3KLOLSV'DELVWHQDQDMEROMLQDĈLQ
ǵǸǵǼǻǾǸDzǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǻǯǭǺǵȌǻ
‡Pred pripojením zariadenia sa
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGLNRPSDQLMD3KLOLSVUHJLVWUXMWHVYRMSURL]YRG
na adresi www.philips.com/welcome.
ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭ SUHVYHGĈWHĈLQDSlWLHXGiYDQp
ǵǼǻǿDzǺȃǵǭǸȉǺȈȂǻǼǭǾǺǻǾǿȌȂ
na zariadení zodpovedá napätiu v
9DçQR
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZDzǿȌǹǵǰǽǭǿȉǾ
miestnej elektrickej sieti.
3UHXSRWUHEHDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYRXSXWVWYRLVDĈXYDMWHJD]D
ǼǽǵǮǻǽǻǹǑDzǿǵǹǻǰȀǿǻǾȀȆDzǾǿǯǸȌǿȉ ‡=DULDGHQLHQHSRXçtYDMWHQDLQp~ĈHO\ EXGXĂXXSRWUHEX
‡UPOZORENJE: Nemojte da koristite
ǻȄǵǾǿǷȀǵȀȂǻDZǴǭǼǽǵǮǻǽǻǹǿǻǸȉǷǻ
DNRWLHNWRUpV~RStVDQpYWRPWR
ovaj aparat u blizini vode.
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹǯǴǽǻǾǸȈȂ
QiYRGHQDSRXçLWLH
‡Ako koristite aparat u kupatilu,
‡ǑǸȌǻǮDzǾǼDzȄDzǺǵȌDZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺǻǶ ‡=DULDGHQLHQHSRXçtYDMWHQD~SUDYX
LVNOMXĈLWHJDL]VWUXMHQDNRQXSRWUHEH
ǴǭȆǵǿȈǽDzǷǻǹDzǺDZȀDzǿǾȌȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉ
XPHOîFKYODVRY
MHUEOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDUL]LNĈDNL
ǻǰǽǭǺǵȄǵǿDzǸȉǻǾǿǭǿǻȄǺǻǰǻǿǻǷǭ
‡.HĊMH]DULDGHQLDSULSRMHQpN
NDGMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
5&'ǼǽDzDZǺǭǴǺǭȄDzǺǺȈǶDZǸȌ
elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte
‡UPOZORENJE: Nemojte da koristite
ȊǸDzǷǿǽǻǼǵǿǭǺǵȌǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿȈ
bez dozoru.
RYDMDSDUDWXEOL]LQLNDGHWXå
ǚǻǹǵǺǭǸȉǺȈǶǻǾǿǭǿǻȄǺȈǶǽǭǮǻȄǵǶ ‡1LNG\QHSRXçtYDMWHSUtVOXåHQVWYR
kabine, umivaonika i posuda sa
ǿǻǷǺDzDZǻǸdzDzǺǼǽDzǯȈȅǭǿȉǹǍ
DQLV~ĈLDVWN\RGLQîFKYîUREFRYDQL
vodom.
ǜǻǾǻǯDzǿȀǶǿDzǾȉǾȊǸDzǷǿǽǵǷǻǹ
SUtVOXåHQVWYRNWRUpVSRORĈQRVř3KLOLSV
ǯȈǼǻǸǺȌȋȆǵǹȊǸDzǷǿǽǻǹǻǺǿǭdz
‡1DNRQXSRWUHEHDSDUDWXYHNLVNOMXĈLWH
YîVORYQHQHRGSRUXĈLOD$NWDNpWR
‡ǏǻǵǴǮDzdzǭǺǵDzǼǻǽǭdzDzǺǵȌ
SUtVOXåHQVWYRDOHERV~ĈLDVWN\SRXçLMHWH L]XWLĈQLFH
ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹǿǻǷǻǹǺDz
‡$NRVHDSDUDWSUHJUHMHDXWRPDWVNLĂH
]iUXNDVWUiFDSODWQRVř
ǼǽǻǾǻǯȈǯǭǶǿDzǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDz
VHLVNOMXĈLWL,VNOMXĈLWHDSDUDWL]VWUXMHL
‡6LHřRYîNiEHOQHQDYtMDMWHRNROR
ǼǽDzDZǹDzǿȈȄDzǽDzǴǯDzǺǿǵǸȌȃǵǻǺǺȀȋ
ostavite ga da se hladi nekoliko minuta.
zariadenia.
ǽDzȅDzǿǷȀǼǽǵǮǻǽǭ
3UHQHJRåWRSRQRYRXNOMXĈLWHDSDUDW
‡3UHGWîPDNR]DULDGHQLHRGORçtWH
SURYHULWHGDUHåHWNDQLMHEORNLUDQD
‡ǚǵǷǻǰDZǭǺDzǮǸǻǷǵǽȀǶǿDz
QHFKDMWHKRY\FKODGQ~ř
SUDåLQRPNRVRPLWG
ǯDzǺǿǵǸȌȃǵǻǺǺȈDzǽDzȅDzǿǷǵ
'HNODURYDQiKRGQRWDHPLVLHKOXNXMHG%$ĈRSUHGVWDYXMHKODGLQX
$DNXVWLFNpKRYîNRQXY]KĸDGRPQDUHIHUHQĈQîDNXVWLFNîYîNRQS:
‡$NRMHNDEO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQXYHN
‡ǜDzǽDzDZǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
mora da ga zameni kompanija Philips,
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻȀǷǭǴǭǺǺǻDzǺǭ
(OHNWURPDJQHWLFNpSROLD(0)
7HQWRVSRWUHELĈ]QDĈN\3KLOLSVY\KRYXMHYåHWNîPSUtVOXåQîPQRUPiPD
RYODåĂHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQD
ǺDzǹǺǭǼǽȌdzDzǺǵDzǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ
VPHUQLFLDPWîNDM~FLPVDY\VWDYHQLDHOHNWURPDJQHWLFNîPSROLDP
VOLĈDQQDĈLQNYDOLÀNRYDQHRVREHNDNR
ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋǹDzǾǿǺǻǶȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
bi se izbegao rizik.
‡ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌȃDzǸDzǶ æLYRWQpSURVWUHGLH
3ULQDYUKRYDQtDYîUREHSURGXNWXVDSRXçLOLY\VRNRNYDOLWQp
‡Ovaj aparat mogu da koriste
ǻǿǸǵȄǺȈȂǻǿǻǼǵǾǭǺǺȈȂǯDZǭǺǺǻǹ
PDWHULiO\DV~ĈDVWLNWRUpPRçQRUHF\NORYDřD]QRYDY\XçLř
deca starija od 8 godina i osobe
ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯDz
.HĊVDQDSURGXNWHQDFKiG]DV\PEROSUHĈLDUNQXWpKRNRåDVNROLHVNDPL
]QDPHQiWRçHVDQDGDQîSURGXNWY]řDKXMH(XUySVNDVPHUQLFD
VDVPDQMHQLPÀ]LĈNLPVHQ]RUQLP
‡ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌ
2012/19/EÚ.
ili mentalnim sposobnostima, ili
,QIRUPXMWHVDRPLHVWQRPV\VWpPHVHSDURYDQpKR]EHUXHOHNWULFNîFK
ǵǾǷȀǾǾǿǯDzǺǺȈȂǯǻǸǻǾ
DHOHNWURQLFNîFK]DULDGHQt
nedostatkom iskustva i znanja, pod
‡ǚDzǻǾǿǭǯǸȌǶǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǯǾDzǿȉ
'RGUçLDYDMWHPLHVWQHSUHGSLV\DQHY\KDG]XMWHSRXçLWp]DULDGHQLDGR
uslovom da su pod nadzorom ili da su
EHçQpKRGRPRYpKRRGSDGX6SUiYQRXOLNYLGiFLRXSRXçLWpKR]DULDGHQLD
ǼǽǵǮǻǽǮDzǴǼǽǵǾǹǻǿǽǭ
SRP{çHWH]QLçRYDřQHJDWtYQHQiVOHGN\QDçLYRWQpSURVWUHGLHDĸXGVNp
dobile uputstva za bezbednu upotrebu
zdravie.
‡ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌ
DSDUDWDLGDUD]XPHMXPRJXĂH
ǷǭǷǵǹǵǸǵǮǻǭǷǾDzǾǾȀǭǽǭǹǵǵǸǵ
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se
6XåHQLHYODVRY
DZDzǿǭǸȌǹǵDZǽȀǰǵȂǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸDzǶ
igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
1 3ULSRMWH]iVWUĈNXGRVLHřRYHM]iVXYN\
ǺDzǵǹDzȋȆǵȂǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻǶ
‡ $NFKFHWHDE\ERORVXåHQLHHåWHSUHVQHMåLHSULSRMWHQDIpQ
ĈLVWHDSDUDWQLWLGDJDRGUçDYDMXEH]
koncentrátor ( ).
ǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃǵǵ3KLOLSVǜǽǵ
$NFKFHWHNRQFHQWUiWRURGSRMLř
SRWLDKQXWtPKRRGGHĸWHRGIpQX
‡
nadzora.
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǿǭǷǵȂǭǷǾDzǾǾȀǭǽǻǯ
2 1DVWDYHQtPSUHStQDĈDWHSORW\ QDVWXSHŀIIVSXVWtWHVLOQîSU~G
‡8FLOMXGRGDWQH]DåWLWHSUHSRUXĈXMHPR
KRU~FHKRY]GXFKXQDUîFKOHXVXåHQLH1DVWDYHQtPVWXSŀDI spustíte
ǵDZDzǿǭǸDzǶǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈDz
MHPQîSU~GWHSOpKRY]GXFKXQDVXåHQLHNUiWN\FKYODVRYDOHER
YDPXJUDGQMXDXWRPDWVNRJRVLJXUDĈD
ǻǮȌǴǭǿDzǸȉǾǿǯǭǿDzǽȌȋǿǾǵǸȀ
WYDURYDQLH~ĈHVX3ULQDVWDYHQtQD zariadenie vypnete.
QDVWUXMQRNRORNXSDWLOD2YDMRVLJXUDĈ
3RSRXçLWt
‡ǚDzǻǮǹǭǿȈǯǭǶǿDzǾDzǿDzǯǻǶȅǺȀǽ
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
QHVPHGDLPDUDGQXVWUXMXYLåXRG
ǯǻǷǽȀǰǼǽǵǮǻǽǭ
2 8PLHVWQLWHKRQDWHSOXY]GRUQîSRYUFKDQHFKDMWHKRY\FKODGQ~ř
P$=DVDYHWVHREUDWLWHVWUXĈQRP
‡ǜǽDzdzDZDzȄDzǹȀǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽDZǭǶǿDz 3 =DULDGHQLHRĈLVWLWHQDYOKĈHQRXWNDQLQRX
licu.
4 =DULDGHQLHVNODGXMWHQDEH]SHĈQRPVXFKRPDEH]SUDåQRPPLHVWH
DzǹȀǻǾǿȈǿȉ
0{çHWHKRWLHç]DYHVLř]DRĈNRQD]DYHVHQLH ).
‡Da biste izbegli strujni udar, nemojte
ǠǽǻǯDzǺȉȅȀǹǭ/F DZǎ>$@
da stavljate metalne predmete
3 Záruka a servis
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈDzǼǻǸȌǪǙǜ
XUHåHWNX]DSURSXåWDQMHYD]GXKD
$NSRWUHEXMHWHLQIRUPiFLHDOHERDNVDY\VN\WQHSUREOpPQDYåWtYWH
ǪǿǻǿǼǽǵǮǻǽ3KLOLSVǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿǯǾDzǹǼǽǵǹDzǺǵǹȈǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǵ
ZHERY~ORNDOLWXVSRORĈQRVWL3KLOLSVQDDGUHVHZZZSKLOLSVFRP
ǺǻǽǹǭǹǼǻǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈȂǼǻǸDzǶ
‡1LNDGDQHPRMWHGDEORNLUDWHUHåHWNH
DOHERNRQWDNWXMWH6WUHGLVNRVWDURVWOLYRVWLR]iND]QtNDVSRORĈQRVWL
3KLOLSVYRYDåHMNUDMLQHWHOHIyQQHĈtVORQDWRWRVWUHGLVNRQiMGHWHY
]DSURSXåWDQMHYD]GXKD
ǔǭȆǵǿǭǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈ
PHG]LQiURGQRP]iUXĈQRPOLVWH$NVDYR9DåHMNUDMLQHWRWRVWUHGLVNR
ǕǴDZDzǸǵDzǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǻǵǵǴǰǻǿǻǯǸDzǺǻǾǼǽǵǹDzǺDzǺǵDzǹ
‡3UHQHJRåWRSRYHçHWHDSDUDWXYHULWH
QHQDFKiG]DREUiřWHVDQDPLHVWQHKRSUHGDMFXYîURENRY3KLOLSV
ǯȈǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǺȈȂDZDzǿǭǸDzǶǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǻǯǷǻǿǻǽȈDz
VHGDR]QDNDYROWDçHQDDSDUDWX
ǼǻDZǸDzdzǭǿǼDzǽDzǽǭǮǻǿǷDzǵǼǻǯǿǻǽǺǻǹȀǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȋ
6ORYHQåĈLQD
ǒǾǸǵǵǴDZDzǸǵDzǹǭǽǷǵǽǻǯǭǺǻǴǺǭȄǷǻǹǾǵǴǻǮǽǭdzDzǺǵDzǹ
RGJRYDUDYROWDçLXORNDOQRMPUHçL
ǼDzǽDzȄDzǽǷǺȀǿǻǰǻǹȀǾǻǽǺǻǰǻǮǭǷǭȊǿǻǻǴǺǭȄǭDzǿȄǿǻǻǺǻ
ćHVWLWDPRYDPREQDNXSX'REURGRåOLSUL3KLOLSVX'DELL]NRULVWLOL
‡$SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYRXVYUKX
ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿDZǵǽDzǷǿǵǯDzǒǯǽǻǼDzǶǾǷǻǰǻǜǭǽǸǭǹDzǺǿǭ(8
vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani
www.philips.com/welcome.
ǠǴǺǭǶǿDzǻǽǭǴDZDzǸȉǺǻǶȀǿǵǸǵǴǭȃǵǵȊǸDzǷǿǽǻǿDzȂǺǵȄDzǾǷǵȂǵ
RSLVDQXXRYRPSULUXĈQLNX
ȊǸDzǷǿǽǻǺǺȈȂǵǴDZDzǸǵǶǾǻǰǸǭǾǺǻǹDzǾǿǺǻǹȀǴǭǷǻǺǻDZǭǿDzǸȉǾǿǯȀ
‡Nemojte da koristite aparat na
ǑDzǶǾǿǯȀǶǿDzǯǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯǵǵǾǹDzǾǿǺȈǹǵǼǽǭǯǵǸǭǹǵǵǺDz
3RPHPEQR
ǯȈǮǽǭǾȈǯǭǶǿDzǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzDzǵǴDZDzǸǵDzǯǹDzǾǿDzǾǮȈǿǻǯȈǹǵ
YHåWDĈNRMNRVL
3UHGXSRUDERDSDUDWDQDWDQĈQRSUHEHULWHWDXSRUDEQLåNLSULURĈQLNLQJD
ǻǿȂǻDZǭǹǵǜǽǭǯǵǸȉǺǭȌȀǿǵǸǵǴǭȃǵȌǻǿǽǭǮǻǿǭǯȅDzǰǻǵǴDZDzǸǵȌ
VKUDQLWH]DSR]QHMåRXSRUDER
ǼǻǹǻdzDzǿǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿǵǿȉǯǻǴǹǻdzǺȈDzǺDzǰǭǿǵǯǺȈDzǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌDZǸȌ
‡Kada
je aparat povezan na napajanje,
ǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈǵǴDZǻǽǻǯȉȌȄDzǸǻǯDzǷǭ
‡OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte
nikada ga nemojte ostavljati bez
YEOLçLQLYRGH
nadzora.
ǞȀȅǷǭǯǻǸǻǾ
‡Ko aparat uporabljate v kopalnici,
‡Nikada nemojte da koristite dodatke
1 ǏǾǿǭǯȉǿDzǯǵǸǷȀǯǽǻǴDzǿǷȀȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
JDSRXSRUDELYHGQRL]NOMXĈLWHL]
‡ ǑǸȌǿǻȄǺǻǶȀǷǸǭDZǷǵǼǽǵǾǻDzDZǵǺǵǿDzǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ ǷȁDzǺȀ
QLWLGHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈD
‡ ǤǿǻǮȈǾǺȌǿȉǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǼǻǿȌǺǵǿDzDzǰǻǾǼǽǵǮǻǽǭ
RPUHçMDNHUQHSRVUHGQDEOLçLQDYRGH
NRMHNRPSDQLMD3KLOLSVQLMHL]ULĈLWR
2 ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDzǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȈ ǯǼǻǸǻdzDzǺǵDzIIDzǾǸǵ
SUHGVWDYOMDQHYDUQRVWĈHWXGLMHDSDUDW
ǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǯǷǸȋȄǵǿȉǽDzdzǵǹǾǵǸȉǺǻǰǻǰǻǽȌȄDzǰǻǯǻǴDZȀȅǺǻǰǻ
SUHSRUXĈLOD8VOXĈDMXXSRWUHEHWDNYLK
ǼǻǿǻǷǭDZǸȌǮȈǾǿǽǻǶǾȀȅǷǵǯǼǻǸǻdzDzǺǵDzI DzǾǸǵǺDzǻǮȂǻDZǵǹǽDzdzǵǹ
izklopljen.
ǿDzǼǸǻǰǻȆǭDZȌȆDzǰǻǯǻǴDZȀȅǺǻǰǻǼǻǿǻǷǭDZǸȌǾȀȅǷǵǷǻǽǻǿǷǵȂǯǻǸǻǾ
dodataka ili delova, garancija prestaje
ǵǸǵȀǷǸǭDZǷǵǸǵǮǻǯǼǻǸǻdzDzǺǵDz ȄǿǻǮȈǯȈǷǸȋȄǵǿȉǼǽǵǮǻǽ
‡OPOZORILO: Aparata ne
GDYDçL
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ:
XSRUDEOMDMWHYEOLçLQLNDGL
‡Nemojte
da namotavate kabl za
1 ǏȈǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵǻǿǷǸȋȄǵǿDzDzǰǻǻǿȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
WXåHYXPLYDOQLNRYDOLGUXJLK
2 ǜǻǸǻdzǵǿDzDzǰǻǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷȀȋǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉDZǸȌǻǾǿȈǯǭǺǵȌ
napajanje oko aparata.
3 ǛȄǵǾǿǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǸǭdzǺǻǶǿǷǭǺȉȋ
posod z vodo.
‡3UHRGODJDQMDVDĈHNDMWHGDVHDSDUDW
4 ǢǽǭǺǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾȀȂǻǹǹDzǾǿDzǴǭȆǵȆDzǺǺǻǹ
‡Po uporabi aparat vedno izklopite iz
ǻǿǼȈǸǵǙǻdzǺǻǿǭǷdzDzǼǻǯDzǾǵǿȉǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǴǭǾǼDzȃǵǭǸȉǺȀȋ
ohladi.
ǼDzǿǸȋ ).
RPUHçQHYWLĈQLFH
Nivo buke: Lc = 82 dB [A]
(OHNWURPDJQHWQDSROMD(0)
2YDM3KLOLSVDSDUDWXVNODČHQMHVDVYLPSULPHQMLYLPVWDQGDUGLPDL
propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
æLYRWQDVUHGLQD
Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu
visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se
recikliraju i ponovo upotrebe.
NDGDMHRYDMVLPEROSUHFUWDQHNDQWH]DRWSDWNHQDSURL]YRGX]QDĈLGDMH
WDMSURL]YRGREXKYDĂHQ(YURSVNRPGLUHNWLYRP(8
,QIRUPLåLWHVHRORNDOQRPVLVWHPX]DRGYRMHQRSULNXSOMDQMHHOHNWULĈQLKL
elektronskih proizvoda.
3RVWXSDMWHXVNODGXVDORNDOQLPSURSLVLPDLQHPRMWHGDRGODçHWH
VWDUHSURL]YRGHVDXRELĈDMHQLPRWSDGRPL]GRPDĂLQVWYD3UDYLOQLP
RGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDGRSULQRVLWHVSUHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQR
QHJDWLYQLKSRVOHGLFDSRçLYRWQXVUHGLQXL]GUDYOMHOMXGL
6XåHQMHNRVH
1 3ULNOMXĈLWHXWLNDĈX]LGQXXWLĈQLFX
‡ =DSUHFL]QRVXåHQMHSULĈYUVWLWHXVPHULYDĈ ) na fen.
‡ 'DELVWHVNLQXOLXVPHULYDĈSRYXFLWHJDVDIHQD
2 3RGHVLWHSUHNLGDĈ]DWHPSHUDWXUX ) na II]DMDNPOD]YUXĂHJ
YD]GXKDLEU]RVXåHQMHI]DVODEPOD]WRSORJYD]GXKD]DVXåHQMH
kratke kose i friziranje ili ]DLVNOMXĈLYDQMH
Nakon upotrebe:
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLL]YXFLWHNDEOL]VWUXMH
2 3RVWDYLWHJDQDSRYUåLQXNRMDMHRWSRUQDQDWRSORWXGRNVHQHRKODGL
3 2ĈLVWLWHDSDUDWYODçQRPNUSRP
4 2GORçLWHJDQDVXYRLEH]EHGQRPHVWREH]SUDåLQH'DELVWHJD
RGORçLOLPRçHWHLGDJDRNDĈLWHRNXNLFX ).
*DUDQFLMDLVHUYLV
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, posetite Web
stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite
FHQWUX]DNRULVQLĈNXSRGUåNXNRPSDQLMH3KLOLSVXVYRMRM]HPOMLEURM
WHOHIRQDĂHWHSURQDĂLXPHČXQDURGQRPJDUDQWQRPOLVWX8NROLNRX
YDåRM]HPOMLQHSRVWRMLNRULVQLĈNDSRGUåNDNRPSDQLMH3KLOLSVREUDWLWH
VYRPSURGDYFX3KLOLSVXUHČDMD
ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ
ǏȒǿǭȐǹǻǯǭǾȒǴǼǻǷȀǼǷǻȋǿǭǸǭǾǷǭǯǻǼǽǻǾǵǹǻDZǻǷǸȀǮȀ3KLOLSVǦǻǮ
ȀǼǻǯǺȒǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌǼȒDZǿǽǵǹǷǻȋȌǷȀǼǽǻǼǻǺȀȐ3KLOLSVǴǭǽDzȐǾǿǽȀǶǿDz
ǾǯȒǶǯǵǽȒǮǺǭǯDzǮǾǭǶǿȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǭdzǸǵǯǻ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶȀǯǭdzǺǻǼǽǻȄǵǿǭǶǿDzȃDzǶ
ǼǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭȒǴǮDzǽȒǰǭǶǿDzǶǻǰǻDZǸȌǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓDZǻǯȒDZǷǵ
‡ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȃDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶǮȒǸȌ
ǯǻDZǵ
‡ǠǽǭǴȒǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋȀ
ǯǭǺǺȒǶǷȒǹǺǭǿȒǯǵǿȌǰȀǶǿDzȅǺȀǽȒǴ
ǽǻǴDzǿǷǵǼȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǻǾǷȒǸȉǷǵ
ǼDzǽDzǮȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǮȒǸȌǯǻDZǵ
ǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽǵǴǵǷǺǭǯȒǿȉȌǷȆǻ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǹǷǺDzǺǻ
‡ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǶǻǰǻǮȒǸȌ
ǯǭǺǺDZȀȅȒǯǮǭǾDzǶǺȒǯǭǮǻ
ȒǺȅǵȂǼǻǾȀDZǵǺȒǴǯǻDZǻȋ
‡ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǴǭǯdzDZǵ
ǯȒDZ·ȐDZǺȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
‡ǬǷȆǻǼǽǵǾǿǽȒǶǼDzǽDzǰǽȒȐǿȉǾȌ
ǯȒǺǯǵǹǷǺDzǿȉǾȌǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ
ǏȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒȒ
DZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵǷȒǸȉǷǭȂǯǵǸǵǺ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǴǺǻǯȀȀǯȒǹǷǺȀǿǵ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵǽDzȅȒǿǷȀǺDz
ǴǭǮǸǻǷǻǯǭǺǻǼȀȂǻǹǯǻǸǻǾǾȌǹǿǻȆǻ
‡ǬǷȆǻȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǼǻȅǷǻDZdzDzǺǻ
DZǸȌȀǺǵǷǺDzǺǺȌǺDzǮDzǴǼDzǷǵǶǻǰǻ
ǺDzǻǮȂȒDZǺǻǴǭǹȒǺǵǿǵǴǯDzǽǺȀǯȅǵǾȉDZǻ
ǾDzǽǯȒǾǺǻǰǻȃDzǺǿǽȀȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǰǻ
3KLOLSVǭǮǻȁǭȂȒǯȃȒǯȒǴǺǭǸDzdzǺǻȋ
ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȐȋ
‡ǣǵǹǼǽǵǾǿǽǻȐǹǹǻdzȀǿȉ
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌDZȒǿǵǯȒǷǻǹǯȒDZ
ǽǻǷȒǯǭǮǻǮȒǸȉȅDzȄǵǻǾǻǮǵȒǴ
ǼǻǾǸǭǮǸDzǺǵǹǵȁȒǴǵȄǺǵǹǵǯȒDZȄȀǿǿȌǹǵ
ǭǮǻǽǻǴȀǹǻǯǵǹǵǴDZȒǮǺǻǾǿȌǹǵȄǵ
ǮDzǴǺǭǸDzdzǺǻǰǻDZǻǾǯȒDZȀǿǭǴǺǭǺȉǴǭ
ȀǹǻǯǵȆǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌ
ǼȒDZǺǭǰǸȌDZǻǹȓǹǮȀǸǻǼǽǻǯDzDZDzǺǻ
ȒǺǾǿǽȀǷǿǭdzȆǻDZǻǮDzǴǼDzȄǺǻǰǻ
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȐǹǿǭȓȂǮȀǸǻ
ǼǻǯȒDZǻǹǸDzǺǻǼǽǻǹǻdzǸǵǯȒǽǵǴǵǷǵ
ǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹǮǭǯǵǿǵǾȌ
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹ
ǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵȄǵȆDzǺǺȌǿǭDZǻǰǸȌDZǮDzǴ
ǺǭǰǸȌDZȀDZǻǽǻǾǸǵȂ
‡ǑǸȌDZǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǴǭȂǵǾǿȀ
ǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐǿȉǾȌǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǴǭǸǵȅǷǻǯǻǰǻǾǿǽȀǹȀ5&'
ǯDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǯǭǺǺǻȓǷȒǹǺǭǿǵ
ǚǻǹȒǺǭǸȉǺǵǶǴǭǸǵȅǷǻǯǵǶǾǿǽȀǹ
ǼǽǵǾǿǽǻȋǴǭǸǵȅǷǻǯǻǰǻǾǿǽȀǹȀ
5&'ǺDzǼǻǯǵǺDzǺǼDzǽDzǯǵȆȀǯǭǿǵ
ǹǍǝDzǷǻǹDzǺDZǭȃȒȓȆǻDZǻ
ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȃȉǻǰǻǯǵǽǻǮȀǹǻdzǺǭ
ǻDZDzǽdzǭǿǵǯǾǼDzȃȒǭǸȒǾǿǭ
‡ǚDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDzǹDzǿǭǸDzǯȒǼǽDzDZǹDzǿǵ
ȀǽDzȅȒǿǷȀDZǸȌǼǻǯȒǿǽȌȃDzǹǻdzDz
ǼǽǵǴǯDzǾǿǵDZǻȀǽǭdzDzǺǺȌDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵǹ
ǾǿǽȀǹǻǹ
‡ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǷǽǵǯǭǶǿDzǻǿǯǻǽǵDZǸȌ
ǼǻǯȒǿǽȌ
‡ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶ
DZǻDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵ
ǴǮȒǰǭȐǿȉǾȌǺǭǼǽȀǰǭǯǷǭǴǭǺǭǺǭǺȉǻǹȀ
ȒǴǺǭǼǽȀǰǻȋȀǹDzǽDzdzȒ
‡ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶDZǸȌ
ȒǺȅǵȂȃȒǸDzǶǺDzǻǼǵǾǭǺǵȂȀȃȉǻǹȀ
ǼǻǾȒǮǺǵǷȀ
‡ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ȅǿȀȄǺǻǹȀǯǻǸǻǾǾȒ
‡ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǸǵȅǭǶǿDzǼȒDZ·ȐDZǺǭǺǵǶ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
‡ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǸǭDZDZȌȄǵ
DZDzǿǭǸȒȒǺȅǵȂǯǵǽǻǮǺǵǷȒǯǴǭǯǵǺȌǿǷǻǹ
ǿǵȂȌǷȒǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSV
ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǿǭǷǻǰǻǼǽǵǸǭDZDZȌ
ȄǵDZDzǿǭǸDzǶǼǽǵǴǯDzDZDzDZǻǯǿǽǭǿǵ
ǰǭǽǭǺǿȒȓ
‡ǚDzǺǭǷǽȀȄȀǶǿDzȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǺǭ
ǼǽǵǾǿǽȒǶ
‡ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯȒDZǷǸǭǾǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
ǝȒǯDzǺȉȅȀǹȀ/F DZǎ>$@
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺȒǼǻǸȌǒǙǜ
ǣDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶ3KLOLSVǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐȀǾȒǹȄǵǺǺǵǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǿǭǼǽǭǯǻǯǵǹ
ǺǻǽǹǭǹȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǯǼǸǵǯȀDzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺǵȂǼǻǸȒǯ
ǚǭǯǷǻǸǵȅǺȐǾDzǽDzDZǻǯǵȆDz
ǏǵǽȒǮǯǵǰǻǿǻǯǸDzǺǻǴǯǵǾǻǷǻȌǷȒǾǺǵȂǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯȒǷǻǹǼǻǺDzǺǿȒǯ
ȌǷȒǹǻdzǺǭǼDzǽDzǽǻǮǵǿǵǿǭǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
ǬǷȆǻǯǵǽȒǮǹȒǾǿǵǿȉǾǵǹǯǻǸǼDzǽDzǷǽDzǾǸDzǺǻǰǻǷǻȅǵǷǭǺǭǷǻǸDzǾǭȂȃDz
ǻǴǺǭȄǭȐȆǻǯȒǺǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐǯǵǹǻǰǭǹǑǵǽDzǷǿǵǯǵǂǞ(8
ǑȒǴǺǭǶǿDzǾȌǼǽǻǹȒǾȃDzǯȀǾǵǾǿDzǹȀǽǻǴDZȒǸDzǺǻǰǻǴǮǻǽȀDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵȂǿǭ
DzǸDzǷǿǽǻǺǺǵȂǼǽǵǾǿǽǻȓǯ
ǑȒǶǿDzǴǰȒDZǺǻǴǹȒǾȃDzǯǵǹǵǴǭǷǻǺǭǹǵȒǺDzȀǿǵǸȒǴȀǶǿDzǾǿǭǽȒǯǵǽǻǮǵǴȒ
ǴǯǵȄǭǶǺǵǹǵǼǻǮȀǿǻǯǵǹǵǯȒDZȂǻDZǭǹǵǚǭǸDzdzǺǭȀǿǵǸȒǴǭȃȒȌǾǿǭǽǻǰǻ
ǯǵǽǻǮȀDZǻǼǻǹǻdzDzǴǭǼǻǮȒǰǿǵǺDzǰǭǿǵǯǺǻǹȀǯǼǸǵǯȀǺǭǺǭǯǷǻǸǵȅǺȐ
ǾDzǽDzDZǻǯǵȆDzǿǭǴDZǻǽǻǯ·ȌǸȋDZDzǶ
ǏǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌǯǻǸǻǾǾȌ
1 ǏǾǿǭǯǿDzǯǵǸǷȀȀǽǻǴDzǿǷȀ
‡ ǑǸȌǿǻȄǺǻǰǻǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌǯǾǿǭǺǻǯȒǿȉǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽ ǺǭȁDzǺ
‡ ǑǸȌǯȒDZ·ȐDZǺǭǺǺȌǷǻǺȃDzǺǿǽǭǿǻǽǭǼǽǻǾǿǻǾǿȌǰǺȒǿȉǶǻǰǻǴ
ǼǽǵǾǿǽǻȋ
2 ǏǾǿǭǺǻǯȒǿȉǼDzǽDzǹǵǷǭȄǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵ ȀǼǻǸǻdzDzǺǺȌIIDZǸȌ
ǰǭǽȌȄǻǰǻȒǼǻǿȀdzǺǻǰǻǾǿǽȀǹDzǺȌǿǭȅǯǵDZǷǻǰǻǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌȀ
ǼǻǸǻdzDzǺǺȌIDZǸȌǿDzǼǸǻǰǻȒǾǸǭǮǷǻǰǻǾǿǽȀǹDzǺȌDZǸȌǯǵǾȀȅȀǯǭǺǺȌ
ǷǻǽǻǿǷǻǰǻǯǻǸǻǾǾȌȒǹǻDZDzǸȋǯǭǺǺȌǭǮǻȀǼǻǸǻdzDzǺǺȌ DZǸȌ
ǯǵǹǷǺDzǺǺȌ
ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
1 ǏǵǹǷǺȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶȒǯȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǶǻǰǻǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
2 ǜǻǷǸǭDZȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭǿDzǽǹǻǾǿȒǶǷȀǼǻǯDzǽȂǺȋȒDZǭǶǿDzǶǻǹȀ
ǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
3 ǜǻȄǵǾǿȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǯǻǸǻǰǻȋǰǭǺȄȒǽǷǻȋ
4 ǔǮDzǽȒǰǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶȀǮDzǴǼDzȄǺǻǹȀǾȀȂǻǹȀǿǭǺDzǴǭǼǵǸDzǺǻǹȀǹȒǾȃȒ
ǜǽǵǾǿǽȒǶǹǻdzǺǭǿǭǷǻdzǴǮDzǽȒǰǭǿǵǼȒDZǯȒǾǵǯȅǵǶǻǰǻǺǭǰǭȄǻǷǴǭ
ǼDzǿǸȋ ).
ǐǭǽǭǺǿȒȌǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǬǷȆǻǏǭǹǺDzǻǮȂȒDZǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǭǮǻȀǏǭǾǯǵǺǵǷǸǭǼǽǻǮǸDzǹǭ
ǯȒDZǯȒDZǭǶǿDzǯDzǮǾǿǻǽȒǺǷȀǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPǭǮǻ
ǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVȀ
ǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǿDzǸDzȁǻǺǹǻdzǺǭǴǺǭǶǿǵǺǭǰǭǽǭǺǿȒǶǺǻǹȀǿǭǸǻǺȒǬǷȆǻ
ȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǺDzǹǭȐǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻ
ǹȒǾȃDzǯǻǰǻDZǵǸDzǽǭ3KLOLSV
ǗǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǾǿǽǻǷǾǸȀdzǮǵǺǭDZǭǺǵǶǯǵǽȒǮ²ǺDz
ǹDzǺȅDzǽǻǷȒǯ
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯǺǭǿDzǽǵǿǻǽȒȓǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Register your product and get support at
HP8301
a
b
c
d
e
EN
User manual
LV
Lietotāja rokasgrāmata
BG
Ръководство за потребителя
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
RO
Manual de utilizare
ET
Kasutusjuhend
RU
Руководство пользователя
HR
Korisnički priručnik
SK
Príručka užívateľa
HU
Felhasználói kézikönyv
SL
Uporabniški priročnik
KK
Қолданушының нұсқасы
SR
Korisnički priručnik
LT
Vartotojo vadovas
UK
Посібник користувача
• To create flicks, slowly rotate the straightener in half-circle motion
inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and let the
hair glide off the plates.
7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
4 Lock the straightening plates (
).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ) or store it in the supplied pouch ( ).
3
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
4Troubleshooting
Problem
Cause
Solution
The appliance
does not
work at all.
The power socket to
which the appliance has
been connected may be
broken.
Check the appliance is
plugged in correctly.
Check the fuse for this
power socket in your
home.
The appliance may
not be suitable for the
voltage to which it has
been connected.
Ensure that the voltage
indicated on the type
plate of the appliance
corresponds to the local
mains voltage.
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 36964
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
• WARNING: Do
not use this appliance
near water.
the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is switched
off.
• WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
• Always unplug the appliance after use.
• If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
• Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
• Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
• When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
• Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not specifically
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
• Do not wind the mains cord round
the appliance.
• Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
• Pay full attention when using the
appliance since it could be extremely
hot. Only hold the handle as other
parts are hot and avoid contact with
the skin.
• Always place the appliance with the
stand on a heat-resistant, stable flat
surface. The hot heating plates should
never touch the surface or other
flammable material.
• Avoid the mains cord from coming
into contact with the hot parts of the
appliance.
• Keep the appliance away from
flammable objects and material when
it is switched on.
• Never cover the appliance with
anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
• Only use the appliance on dry hair. Do
not operate the appliance with wet
hands.
• Keep the heating plates clean and free
of dust and styling products such as
mousse, spray and gel. Never use the
appliance in combination with styling
products.
• The heating plates have coating
on. This coating might slowly wear
away over time. However, this does
not affect the performance of the
appliance.
• If the appliance is used on colortreated hair, the heating plates may be
stained. Before using it on artificial hair,
always consult their distributor.
• Always return the appliance to a
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
unqualified people could result in an
extremely hazardous situation for the
user.
• Do not insert metal objects into
openings to avoid electric shock.
• When
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2
Preparation for your hair:
• Wash your hair with shampoo and conditioner.
• Blow dry your hair with a brush.
• Apply heat protective spray to your hair and comb it thoroughly
with large-toothed comb.
Tip
•• It is suggested to keep the heat plates locked before use.
•• Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
•• Use the straightener only when your hair is dry.
1 Connect the plug to a power supply socket.
) to
to switch on the appliance.
»»After 60 seconds, the appliance heats up.
3 Slide the closing lock (
) downwards to unlock the appliance.
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
5 Place the hair between the straightening plates (
handles firmly together.
Български
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да
се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.
1
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте уреда близо до вода.
• Ако уредът се използва в банята,
след употреба го изключвайте от
контакта. Близостта до вода води
до риск, дори когато уредът не
работи.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте уреда близо
до вани, душове, мивки или
съдове с вода.
• След употреба винаги изключвайте
уреда от контакта.
• С оглед предотвратяване
на опасност, при повреда в
захранващия кабел той трябва да
бъде сменен от Philips, оторизиран
от Philips сервиз или квалифициран
техник.
• Този уред може да се използва
от деца на възраст над 8 години
и от хора с намалени физически
възприятия или умствени
недостатъци или без опит и
познания, ако са инструктирани за
безопасна употреба на уреда и са
под наблюдение с цел гарантиране
на безопасна употреба и ако са им
разяснени евентуалните опасности.
Не позволявайте на деца да си
играят с уреда. Не позволявайте на
деца да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
• Преди да включите уреда
в контакта, проверете дали
посоченото върху уреда
напрежение отговаря на това на
местната електрическа мрежа.
• Не използвайте уреда за цели,
различни от указаното в това
ръководство.
• Никога не оставяйте уреда
без надзор, когато е включен в
електрическата мрежа.
• Никога не използвайте аксесоари
или части от други производители
или такива, които не са специално
препоръчвани от Philips. При
използване на такива аксесоари
или части вашата гаранция става
невалидна.
• Не навивайте захранващия кабел
около уреда.
• Изчакайте уреда да изстине, преди
да го приберете.
• Уредът се нагорещява много, затова
бъдете изключително внимателни
при използването му. Хващайте
уреда само за дръжката, тъй
като другите части са горещи, и
избягвайте контакт с кожата.
• Винаги поставяйте уреда с
поставката върху топлоустойчива,
стабилна и равна повърхност.
Нагорещените пластини никога не
бива да докосват повърхността или
други запалими материали.
• Пазете захранващия кабел от допир
с горещите части на уреда.
• Когато уредът е включен, го дръжте
далече от лесно запалими предмети
и материали.
• Не покривайте уреда с каквото и
да било (напр. кърпа или дреха),
докато е горещ.
• Използвайте уреда само на суха
коса. Не използвайте уреда с мокри
ръце.
• Поддържайте пластините чисти, без
прах и стилизиращи продукти като
пяна, лак или гел за коса. Никога не
използвайте уреда в съчетание със
стилизиращи продукти.
• Пластините имат покритие. С
течение на времето покритието
може постепенно да се износи.
Това обаче не влияе на работата на
уреда.
• Ако уредът се използва върху
боядисана коса, пластините може
да станат на петна. Преди да
използвате уреда върху изкуствена
коса, непременно се консултирайте
с дистрибутора на косата.
• За проверка или ремонт носете
уреда само в упълномощен от
Philips сервиз. Ремонт, извършен
от неквалифицирани лица, може
да създаде изключително опасни
ситуации за потребителя.
• За да избегнете токов удар, не
пъхайте метални предмети в
отворите.
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Straighten your hair
2 Slide the on/off switch (
aparat koristite u kupaonici,
a készülékkel. Gyermekek felügyelet
• Басқа өндірушілер шығарған немесе
iskopčajte
ga
nakon
korištenja
jer
nélkül
nem
tisztíthatják
a
készüléket
Philips компаниясы нақты ұсынбаған
•• Препоръчително е да държите пластините затворени преди
употреба.
blizina
vode
predstavlja
opasnost,
čak
i
és
nem
végezhetnek
felhasználói
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
•• Ако често изправяте косата си, е препоръчително да
3
Záruka a servis
използвате продукти за защита от висока температура.
kada je aparat isključen.
karbantartást rajta.
пайдаланушы болмаңыз. Ондай
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo
•• Използвайте пресата за изправяне само на суха коса.
қосалқы құралдар мен бөлшектерді
pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku
• UPOZORENJE: Aparat nemojte
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket,
společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče
пайдалансаңыз, құралдың кепілдігі өз
1 Включете щепсела в контакта.
koristiti blizu kada, tuševa,
ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete
v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko
2 Преместете ключа за вкл./изкл. ( ) в положение
, за да
күшін жояды.
umivaonika
ili
posuda
s
feszültség
megegyezik-e
a
helyi
hálózati
péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního
включите уреда.
prodejce
výrobků
Philips.
vodom.
feszültséggel.
•
Қуат сымын құралға орамаңыз.
»»След 60 секунди уредът се е загрял.
3 Плъзнете заключалката ( ) надолу, за да отключите уреда.
• Aparat obavezno iskopčajte nakon
• Csak a kézikönyvben meghatározott
• Құралды жинап қоятынның алдында,
4
Řešení problémů
4 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за
uporabe.
rendeltetés
szerint
használja
a
оның сәл суығанын күтіңіз.
изправяне.
Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да направите повече
készüléket.
Problém
Příčina
Řešení
• Ako je kabel za napajanje oštećen,
• Құралды пайдаланғанда толық
кичури.
Přístroj vůbec
Zásuvka, ke které je
Zkontrolujte, zda je přístroj
mora
ga
zamijeniti
tvrtka
Philips,
•
Ha
a
készülék
csatlakoztatva
van
мұқият болыңыз, себебі ол қатты
5 Поставете корените на кичура между изправящите пластини
nefunguje.
přístroj připojen, není
zapojen správně.
( ) и притиснете дръжките плътно една към друга.
ovlašteni Philips servisni centar ili neka
a feszültséghez, soha ne hagyja azt
ыстық болады. Басқа бөліктері ыстық
pravděpodobně pod
Zkontrolujte, zda jsou
proudem.
v pořádku pojistky ve vašem
6 Плъзнете пресата за изправяне надолу по дължината на косата с
druga
kvalificirana
osoba
kako
bi
se
felügyelet
nélkül.
болатындықтан тек тұтқасынан
domě.
едно движение (макс. 5 секунди) от корените до краищата, без
да спирате, за да не прегреете косата.
izbjegle
opasne
situacije.
ұстаңыз және теріге тигізуден сақ
•
Ne
használjon
más
gyártótól
származó,
Přístroj není
Zkontrolujte, zda napětí
• За да създадете камшичета, бавно завъртете пресата за
vhodný pro použití
vyznačené na typovém štítku
болыңыз.
• Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad
vagy a Philips által jóvá nem hagyott
изправяне в полукръг навътре (или навън), когато достигне
s napětím, ke
přístroje odpovídá napětí
краищата на косата, и оставете косата се изплъзне от
kterému je připojen.
v elektrické síti.
8
godina
starosti
i
osobe
sa
smanjenim
tartozékot
vagy
alkatrészt.
Ellenkező
•
Әрқашан құрылғының тірегін
пластините.
fizičkim ili mentalnim sposobnostima
esetben a garancia érvényét veszti.
ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс
7 За да изправите останалата част от косата си, повторете стъпки
от 4 до 6.
Eesti
te
osobe
koje
nemaju
dovoljno
бетке қойыңыз. Ыстық қыздырғыш
•
Ne
tekerje
a
hálózati
csatlakozó
kábelt
След употреба:
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi
iskustva
i
znanja,
pod
uvjetom
da
su
пластиналар бетке немесе басқа тез
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
a
készülék
köré.
tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се
pod nadzorom ili da su primili upute
тұтанғыш материалға тимеуі тиіс.
welcome.
• Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a
охлади.
u
vezi
rukovanja
aparatom
na
siguran
•
Қуат сымын құрылғының қызып
készülék
lehűl.
3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
1Tähtis
način
te
razumiju
moguće
opasnosti.
4 Застопорете изправящите пластини ( ).
кететін жерлеріне тигізбеңіз.
• Nagyon figyeljen a készülék
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke
5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете
Djeca
se
ne
smiju
igrati
aparatom.
Ako
•
Құрылғы қосулы тұрған кезде, оны
használatakor,
hiszen
az
rendkívül
forró
see edaspidiseks alles.
също да го окачите на халката за окачване ( ) или да го
nisu
pod
nadzorom,
djeca
ne
smiju
приберете във включената в комплекта чантичка ( ).
тез жанып кететін заттар мен
lehet. Csak a fogantyújánál fogja meg
• HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
čistiti aparat ili ga održavati.
материалдардан алыс ұстаңыз.
a készüléket, mivel a többi része forró,
vee läheduses.
3
Гаранция и сервиз
•
Prije
no
što
priključite
aparat
illetve
óvakodjon
az
érintésétől.
•
Құрал қызып тұрғанда, оны ешқашан
• Pärast seadme kasutamist vannitoas
Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка,
provjerite
odgovara
li
mrežni
napon
ештеңемен жаппаңыз (мысалы
• A készüléket az állvánnyal együtt
или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес
võtke pistik kohe pistikupesast välja,
www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на
naveden
na
aparatu
naponu
lokalne
сүлгімен немесе матамен).
mindig
hőálló,
egyenletes,
stabil
kuna vee lähedus kujutab endast ohtu
клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете
да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата
električne
mreže.
felületen helyezze el. A forró
• Құралды тек құрғақ шашқа
ka väljalülitatud seadme korral.
страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се
•
Aparat
koristite
isključivo
za
svrhu
hajegyenesítő
lapok
soha
ne
érjenek
пайдаланыңыз. Ылғал қолмен
към местния търговец на уреди на Philips.
• HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
opisanu
u
ovim
uputama.
a
felülethez
vagy
más
gyúlékony
құралды пайдаланбаңыз.
vannide, duššide, basseinide
4
Отстраняване на неизправности
• Dok je aparat priključen na napajanje,
anyaghoz.
• Қыздырғыш пластиналарды таза
või teiste vettsisaldavate
nikada
ga
nemojte
ostavljati
bez
•
Kerülje
el,
hogy
a
hálózati
kábel
a
ұстаңыз және оларда шаң мен
Проблем
Причина
Решение
anumate läheduses.
nadzora.
Уредът
Контактът, в който
Проверете дали уредът е
készülék forró részeihez érjen.
мусс, спрей және гель сияқты
• Võtke seade alati pärast
не работи
е включен уредът,
включен добре в контакта.
•
Nikada
nemojte
upotrebljavati
шаш үлгілерін жасайтын заттар
•
A
bekapcsolt
készüléket
tartsa
изобщо.
може да е повреден. Проверете бушона за този
kasutamist vooluvõrgust välja.
контакт.
dodatke
ili
dijelove
drugih
proizvođača
қалдырмаңыз. Құрылғыны ешқашан
gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól
• Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike
Уредът може да
Проверете дали
ili proizvođača koje tvrtka Philips nije
шаш үлгілерін жасайтын заттармен
távol.
не е подходящ
напрежението, посочено
olukordade vältimiseks tuleb lasta
за напрежението
в табелката върху уреда,
izričito
preporučila.
Ako
upotrebljavate
бірге пайдаланбаңыз.
•
Ne
takarja
le
a
forró
készüléket
toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi
на мрежата, към
отговаря на напрежението в
takve
dodatke
ili
dijelove,
vaše
jamstvo
която е включен.
местната електрическа мрежа.
• Қыздырғыш пластиналардың
semmivel (pl. törölközővel vagy
volitatud hoolduskeskuses või
prestaje
vrijediti.
жабыны бар. Бұл жабын уақыт өте
ruhával).
samasugust kvalifikatsiooni omaval
Čeština
•
Kabel
za
napajanje
nemojte
omotavati
жайлап ескіреді. Дегенмен, бұл
• A készüléket csak száraz haj
isikul.
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti
oko aparata.
құрылғының жұмысына әсер етпейді.
formázásához használja. Ne
• Seda seadet võivad kasutada lapsed
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností
•
Prije
pohrane
pričekajte
da
se
aparat
•
Егер құрылғыны боялған шашқа
működtesse
a
készüléket
nedves
Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
alates 8. eluaastast ning füüsiliste
www.philips.com/welcome.
ohladi.
қолдансаңыз, қыздырғыш
kézzel.
puuete ja vaimuhäiretega isikud või
•
Budite
vrlo
pažljivi
prilikom
uporabe
пластиналарда дақтар қалуы
•
Tartsa
a
hajegyenesítő
lapokat
tisztán,
isikud, kellel puuduvad kogemused
1
Důležité informace
aparata
jer
on
može
biti
izuzetno
мүмкін. Алдымен оны жасанды
portól és szennyeződéstől, valamint
ja teadmised, kui neid valvatakse või
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
vruć. Aparat držite samo za dršku jer
шашта пайдаланыңыз, әрқашан
hajformázó habtól, spray-től és zselétől
neile on antud juhendid seadme ohutu
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento
su
drugi
dijelovi
vrući
te
izbjegavajte
дистрибьютормен кеңесіңіз.
mentesen.
Ne
használja
a
készüléket
kasutamise kohta ja nad mõistavad
přístroj v blízkosti vody.
kontakt s kožom.
• Тексеру немесе жөндету үшін
hajformázó készítményekkel együtt.
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
• Pokud je přístroj používán v koupelně,
•
Aparat
uvijek
postavljajte
s
postoljem
құралды тек қана Philips рұқсат
•
A
hajegyenesítő
lapok
bevonattal
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
odpojte po použití jeho síťovou
na
stabilnu
i
ravnu
površinu
otpornu
еткен қызмет орталығына апарыңыз.
rendelkeznek. A bevonat az idő
seadet ilma järelevalveta puhastada
zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost
na toplinu. Vruće grijaće ploče ne smiju
Біліктілігі жоқ адамдардың жөндеуі
folyamán kophat. Ez azonban nem
ega hooldada.
vody představuje riziko i v případě, že • Enne seadme sisselülitamist kontrollige,
biti u doticaju s površinom ili drugim
пайдаланушыға өте қауіпті жағдай
befolyásolja a készülék teljesítményét.
je přístroj vypnutý.
zapaljivim materijalom.
тудыруы мүмкін.
• Ha festett hajon használja a
kas seadmele märgitud pinge vastab
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
•
Izbjegavajte
dodir
mrežnog
kabela
s
•
Электр тогы соқпауы үшін,
készüléket,
a
hajegyenesítő
lapok
kohaliku elektrivõrgu pingele.
přístroj v blízkosti van, sprch,
vrućim
dijelovima
aparata.
тесіктерге темір заттарды салмаңыз.
elszíneződhetnek. Mielőtt műhajhoz
• Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
umyvadel nebo jiných nádob
vagy parókához használná, mindig
kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. • Kad je uključen, aparat držite podalje
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
s vodou.
od
zapaljivih
stvari
i
materijala.
kérjen tanácsot a forgalmazójuktól.
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
• Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
• Dok je vruć, aparat nikada nemojte
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
• A készüléket kizárólag Philips hivatalos
ühendatud seadet järelevalveta.
• Pokud by byl poškozen napájecí kabel,
prekrivati
(ručnikom
ili
tkaninom).
szakszervizbe
vigye
vizsgálatra,
illetve
• Ärge kunagi kasutage teiste tootjate
Қоршаған орта
musí jeho výměnu provést společnost
• Aparat koristite isključivo na suhoj kosi.
javításra. A szakszerűtlen javítás
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары
Philips, autorizovaný servis společnosti
S aparatom nemojte raditi ako su vam
a felhasználó számára különösen
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.
Philips ei ole eriliselt soovitanud.
өнімге осы үсті сызылған дөңгелекті қоқыс себетінің белгісі
Philips nebo obdobně kvalifikovaní
ruke mokre.
veszélyes lehet.
Selliste tarvikute või osade kasutamisel
жапсырылған болса, бұл — өнімге 2012/19/EU еуропалық
pracovníci, aby se předešlo možnému
нұсқауы қолданылады деген сөз.
• Grijaće ploče trebaju biti očišćene
• Az áramütés elkerülése érdekében ne
kaotab garantii kehtivuse.
Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті
nebezpečí.
od
prljavštine,
prašine
i
sredstava
helyezzen
fémtárgyat
a
nyílásokba.
ережелерімен танысып алыңыз.
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа
• Děti od 8 let věku a osoby
za oblikovanje frizure poput pjene,
• Enne hoiukohta panekut laske seadmel
қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескірген өнімді қоқысқа
Elektromágneses
mezők
(EMF)
дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсер тию
s omezenými fyzickými, smyslovými
laka ili gela. Aparat nikada nemojte
täielikult maha jahtuda.
мүмкіндігінің алдын алуға көмектеседі.
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
nebo duševními schopnostmi nebo
koristiti u kombinaciji s proizvodima za vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
• Olge seadme kasutamisel väga
nedostatkem zkušeností a znalostí
oblikovanje.
2
Шашты түзету
tähelepanelik, kuna see võib olla
Környezetvédelem
mohou tento přístroj používat
Шашыңызды
дайындау:
•
Grijaće
ploče
imaju
premaz.
Ta
obloga
äärmiselt kuum. Hoidke kinni üksnes
• Шашты шампуньмен және кондиционермен жуыңыз.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
v případě, že jsou pod dohledem nebo
s vremenom se može polako trošiti.
käepidemest, kuna teised osad on
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
• Шашыңызды тарай отырып кептіргішпен кептіріңіз.
byly poučeny o bezpečném používání
• Қызудан қорғайтын спрей қолданып, шашыңызды үлкен тісті
Međutim, to ne utječe na rad aparata. felhasználhatók.
kuumad. Vältige kokkupuudet nahaga.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
тарақпен тараңыз.
přístroje a chápou rizika, která mohou • Asetage seade koos alusega alati
jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai irányelv.
• Ako aparat koristite na obojanoj
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Кеңес
kosi, na grijaćim pločama mogu ostati
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
kuumakindlale stabiilsele tasasele
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
mrlje.
Prije
upotrebe
na
umjetnoj
kosi,
•• Қолданар алдында қыздыру табақшаларын құлыптаулы күйде
pinnale. Kuumad sirgendusplaadid
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. Az elhasznált
ұстау ұсынылады.
provádět děti bez dozoru.
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és
obavezno se posavjetujte s njezinim
ei tohi kunagi pinna ega muude
•• Жиі пайдаланушыларға түзету кезінде қорғаныс өнімдерін
az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények
• Před zapojením přístroje se ujistěte,
пайдалану ұсынылады.
distributerom.
megelőzésében.
tuleohtlike materjalidega kokku
•• Шаш түзеткішті тек шаш құрғақ кезде пайдаланыңыз.
zda napětí uvedené na přístroji
• Aparat uvijek dostavite u ovlašteni
puutuda.
2
Hajegyenesítés
odpovídá místnímu napětí.
1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
Philips servisni centar na ispitivanje
• Ärge laske toitejuhtmel vastu seadme
2 Құралды қосу үшін, қосу/өшіру сырғытпасын ( )
күйіне
A
haj
előkészítése:
• Nepoužívejte přístroj pro jiné účely
ili popravak. Popravak od strane
kuumi osi minna.
сырғытып апарыңыз.
• Samponnal mossa meg a haját, majd használjon balzsamot.
než uvedené v této příručce.
• Szárítsa meg a haját, ehhez hajkefét is használjon.
nestručnih osoba može rezultirati
»»60 секундтан кейін құрал қызады.
• Hoidke sisselülitatud seadet kergesti
• Vigyen fel hővédő spray-t a hajára, majd alaposan fésülje át ritka
3 Құралды ашу үшін, ( ) ілгегін төмен қарай сырғытыңыз.
• Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy
izuzetno
opasnom
situacijom
za
fogú fésűvel.
süttivatest objektidest ja materjalidest
4 Шашыңызды тарап, ені 5 сантиметрден аспайтын шаш бөлігін
jej neponechávejte bez dozoru.
korisnika.
алыңыз.
kaugemal.
Tanács
Ескертпе: қалыңырақ шаш үшін көбірек бөліктер жасау ұсынылады.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo
•
Kako
biste
izbjegli
opasnost
od
• Kunagi ärge katke kuuma seadet
5 Шашты түзету табақшалары ( ) арасына салып, тұтқаларды
•• Használat előtt a hajegyenesítő lapokat ajánlatos összezárva
díly od jiných výrobců nebo takové,
strujnog udara, nemojte umetati
бірге басыңыз.
millegagi kinni (nt käteräti või
tárolni.
které nebyly doporučeny společností
•
•
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj hő elleni
6
Шаш түзеткішті шаштың бойымен, түбінен бастап төмен қарай
metalne
predmete
u
otvore.
riidetükiga).
védelmét biztosító termékek használata.
тоқтатпастан бірқалыпты жүргізіп (ең көбі 5 секунд) шаштың
Philips. Použijete-li takové příslušenství • Rakendage seadet ainult kuivadel
•• A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
күйіп қалуына жол бермеңіз.
Elektromagnetska
polja
(EMF)
• Серпіндер жасау үшін шаш түзеткішті жарты шеңбер
nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
juustel. Ärge kasutage seadet märgade Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
қимылымен ішке қарай (немесе сыртқа қарай) бұрап, шаш
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
• Nenavíjejte napájecí kabel okolo
ұшына жеткен кезде, шашты табақшалардан сырғытып
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
kätega.
2 A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a be-/kikapcsolót ( )
шығарыңыз.
přístroje.
állásba.
• Hoidke sirgendusplaate puhtana
7 Қалған шашты түзету үшін, 4-қадамнан 6-қадамға дейін
Okoliš
»»60 másodperc elteltével a készülék felmelegszik.
• Před uložením přístroje počkejte, až
қайталаңыз.
ning ärge laske neile tolmu ja
3 Csúsztassa lefelé a zárat ( ) a készülék kinyitása érdekében.
Пайдаланғаннан кейін:
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
zcela vychladne.
komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
juuksehooldusvahendite, nagu
4 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje
1 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
kada je na proizvodu prikazan simbol prekrižene kante za
meg az egyenesítést.
• Při použití přístroje vždy dávejte dobrý
2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
juuksevahu, piserdusvahendite
otpad, znači da je proizvod obuhvaćen europskom direktivom
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több tincsre osztani.
3 Құралды және түзету тілімшелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
pozor, protože může být velmi horký.
2012/19/EU.
ja geeli jääke koguneda. Ärge
5 Helyezze a hajtincsekett a lapok ( ) közé, majd erősen nyomja
Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih
4 Түзеткіш табақшаларды ( ) кілттеңіз.
össze a fogókat.
Držte jej pouze za rukojeť a zabraňte
proizvoda u zaseban otpad.
kunagi kasutage seda seadet koos
5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны
6 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű
Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u
styku s pokožkou, protože jeho ostatní
ілмегінен іліп ( ) немесе берілген қалтаға ( ) салып сақтауға
juuksehooldusvahenditega.
mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a
običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda u otpad
да болады.
túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
části jsou horké.
pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i
• Sirgendusplaatidel on pinnakate. See
• Fürtök kialakításához lassan forgassa a hajegyenesítőt félkörös
ljudsko zdravlje.
• Přístroj vždy ukládejte stojánkem
mozdulattal befelé (vagy kifelé) addig, amíg el nem éri a hajvégeket,
3
Кепілдік және қызмет көрсету
kate võib pika aja jooksul ära kuluda.
majd engedje ki a haját a lapok közül.
na tepelně odolný, stabilní rovný
2
Izravnajte
svoju
kosu
Samas ei mõjuta kulumine seadme
Егер
қосымша
бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса
7 A haj többi részének egyenesítéséhez ismételje meg a 4-6-os
немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының
povrch. Horké ohřívací destičky se
lépéseket.
Priprema kose:
jõudlust.
www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips
A használatot követően:
• Operite kosu koristeći šampon i regenerator.
nesmí dotýkat povrchu nebo jiného
тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние жүзі
• Kui seadet kasutada värvitud juustel,
• Osušite kosu sušilom koristeći četku.
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер
hořlavého materiálu.
•
Na kosu nanesite sprej za zaštitu od topline i temeljito je
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
siis võivad sirgendusplaadid määrduda.
pročešljajte češljem s velikim zupcima.
жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
• Zabraňte tomu, aby se horké díly
3
A
készüléket
és
a
hajegyenesítő
lapokat
egy
nedves
ruhával
tisztítsa.
Enne kasutamist kunstjuustel pöörduge
4
Zárja
össze
a
hajegyenesítő
lapokat
(
).
přístroje dotknuly napájecího kabelu.
Savjet
alati nende edasimüüja poole.
4
Ақаулықтарды жою
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az
• Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej
•• Preporučujemo da ploče aparata držite zaključane prije korištenja.
akasztóhurokra ( ) függesztve, illetve a mellékelt tokban ( )
• Viige seade tõrke otsimiseks või
•• Osobe koje često koriste aparat za ravnanje trebaju nanositi
egyaránt tárolható.
Проблема
Себебі
Шешімі
mimo dosah hořlavých předmětů a
parandamiseks alati Philipsi volitatud
proizvode za zaštitu kose od topline prilikom ravnanja.
Құрал
жұмыс
Құрылғы
Құрылғының дұрыс қосылғанын
•• Aparat za ravnanje koristite isključivo na suhoj kosi.
materiálu.
teeninduskeskusesse. Kui seadet
істемейді.
қосылған қуат
тексеріңіз.
3
Jótállás és szerviz
розеткасы
Үйіңіздегі осы қуат
• Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím
parandab kvalifitseerimata isik, võib see 1 Umetnite utikač u utičnicu.
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével kapcsolatban,
бұзылған болуы
розеткасының түйіспесін
valamilyen probléma merül fel a használat során, látogasson el a
nezakrývejte (např. ručníkem nebo
мүмкін.
тексеріңіз.
seada kasutaja väga ohtlikku olukorda. 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje ( ) gurnite na kako biste vagy
Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország
uključili aparat.
oblečením).
Құрал
жергілікті
Құралдың табанында
Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte
• Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge
»»Aparat će se zagrijati nakon 60 sekundi.
кернеуге
көрсетілген кернеу мөлшері
érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen
• Přístroj používejte pouze na suché
сәйкес
жергілікті кернеуге сәйкес
sisestage avade vahelt seadmesse
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
3 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( ) prema dolje kako biste
келмейді.
келетінін тексеріңіз.
otključali aparat.
vlasy. Nepoužívejte přístroj, pokud
metallesemeid.
4 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije širi od 5 cm.
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
4
Hibakeresés
máte mokré ruce.
Napomena: ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje u više
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
Elektromagnetilised
väljad
(EMF)
pramenova.
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
• Ohřívací destičky udržujte čisté, bez
Probléma
Ok
Megoldás
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
5 Kosu stavite između ploča za ravnanje ( ) i čvrsto spojite drške.
See
Philipsi
seade
vastab
kõikidele
kokkupuudet
elektromagnetiliste
prachu a kadeřnických přípravků,
«Филипс» ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
A készülék
Elképzelhető, hogy a
Ellenőrizze, hogy a
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
6 Aparat za ravnanje gurajte duž kose (maks. 5 sekundi) od korijena do
тел. +7 495 961 1111
egyáltalán
fali aljzat, amelyhez
készülék megfelelően van-e
jako jsou pěnové tužidlo, sprej či gel.
vrha bez zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты
nem
a készüléket
csatlakoztatva.
•
Kako
biste
oblikovali
uvojke,
polako
okrećite
aparat
za
ravnanje
Keskkond
шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС
Přístroj nepoužívejte v kombinaci
működik.
csatlakoztatta, nem
Ellenőrizze az ehhez az
polukružnim pokretom prema unutra (ili prema van) kada dosegne
Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел.
működik megfelelően. aljzathoz tartozó biztosítékot.
vrhove
i
pustite
kosu
da
sklizne
s
ploča.
Teie
toode
on
kavandatud
ja
toodetud
kvaliteetsetest
s kadeřnickými přípravky.
8 75 11 65 0123
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning
Előfordulhat,
hogy
Győződjön
meg
róla,
hogy
Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара,
7 Za ravnanje ostatka kose ponavljajte korake 4 do 6.
• Ohřívací destičky mají upravený
uuesti kasutada.
a
csatlakoztatott
a
készülékre
szerelt
címkén
приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО
Nakon uporabe:
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti
feszültség nem
feltüntetett feszültség értéke
«Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы,
povrch. Tento povrch se může
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
megfelelő a készülék
egyezik-e a helyi hálózati
Казахстан, тел. 8 75 11 65 0123
Palun
viige
ennast
kurssi
elektriliste
ja
elektrooniliste
toodete
eraldi
számára.
feszültséggel.
2
Stavite
ga
na
površinu
otpornu
na
toplinu
dok
se
ne
ohladi.
postupně pomalu odírat. Tento
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
Lietuviškai
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu
jev však nemá žádný vliv na výkon
4 Zaključajte ploče za ravnanje ( ).
tooteid koos olmeprügiga. Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida
Қазақша
Sveikiname
įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti
přístroje.
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine.
Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu
Шаш
түзеткіш
Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje ( ) ili spremiti u
• Pokud přístroj používáte na barvené
www.philips.com/welcome.
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош
isporučenu torbicu ( ).
2
Juuste
sirgestamine
келдіңіз!
Philips
ұсынатын
қолдауды
толығымен
рахатыңызға
қолдану
vlasy, ohřívací destičky se mohou
үшін, өзіңіздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге
1Svarbu
Juuste ettevalmistamine
3
Jamstvo i servis
ušpinit. Před použitím na umělé vlasy
отырғызыңыз.
• Peske juukseid šampooni ja palsamiga.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo
se poraďte s jejich distributorem.
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni dodatka, ili imate
• Föönitage juukseid harja abil.
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
problem,
posjetite
web-stranicu
tvrtke
Philips
na
www.philips.com
ili
se
• Pihustage juustesse kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
1
Маңызды ақпарат
• Kontrolu nebo opravu přístroje
obratite
Philips
centru
za
korisničku
podršku
u
svojoj
državi
(telefonski
suurte piidega kammiga.
• ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso
Құралды қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne
svěřte vždy servisu společnosti Philips.
netoli vandens.
оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану
postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda
үшін сақтап қойыңыз.
tvrtke Philips.
Opravy provedené nekvalifikovanými
Soovitus
• Naudodami prietaisą vonioje, iš karto
• АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құралды судың
osobami mohou být pro uživatele
•• Enne kasutamist on soovitatav hoida sirgendusplaate lukustatult.
po naudojimo ištraukite kištuką iš
4
Rješavanje problema
•• Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel kasutada
жанында пайдаланбаңыз.
mimořádně nebezpečné.
elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelią
kuumakaitsevahendeid.
Problem
Uzrok
Rješenje
• Жуынатын бөлмеде пайдаланып
• Nevkládejte kovové předměty
•• Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
grėsmę net ir tada, kai prietaisas yra
Aparat
Utičnica na koju je
Provjerite je li aparat ispravno
болғаннан кейін, құралды
do otvorů. Předejdete tak úrazu
uopće ne
aparat priključen
ukopčan.
išjungtas.
radi.
možda ne radi.
Provjerite osigurač utičnice.
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
розеткадан ажыратыңыз. Себебі,
elektrickým proudem.
• PERSPĖJIMAS: nenaudokite
2 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse-välja lüliti ( ) asendisse
.
Aparat možda
Provjerite odgovara li mrežni
құралдың өшірілген күйінде де суға
prietaiso šalia vonios, dušo,
nije
pogodan
za
napon
naveden
na
pločici
s
»»Pärast 60 sekundit on seade kuumenenud.
Elektromagnetická pole (EMP)
korištenje na naponu
oznakom naponu vaše lokalne
жақын орналасуы қауіпті болып
3
Seadme
vabastamiseks
libistage
lukustusklambrit
(
).
kriauklės ar kitų indų, pripildytų
na koji je spojen.
električne mreže.
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
есептеледі.
4 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk, mis pole laiem
týkajícím se elektromagnetických polí.
vandens.
kui 5 cm.
• АБАЙЛАҢЫЗ! Құралды
NB! Paksemate juuste puhul on soovitatav teha rohkem salke.
•
Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą
Magyar
Životní prostředí
ванна, душ, бассейн немесе
5 Asetage juuksed plaatide ( ) vahele ja vajutage plaadid kokku.
iš maitinimo tinklo.
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu
6 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat peatumata
сумен толтырылған басқа
világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
•
Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi
(max 5 sekundit) piki juukseid juurtest juukseotsteni.
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
заттардың жанында қолданбаңыз.
•
Lainete tegemiseks keerake sirgendajat aeglaselt poole pöörde
pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici
võrra sissepoole (või väljapoole), kuni see jõuab juukseotstesse, ja
• Пайдаланып болғаннан кейін,
2012/19/EU.
1
Fontos!
laske juustel plaatidelt maha libiseda.
įgaliotasis techninės priežiūros
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
құралды ток көзінен ажыратыңыз.
7 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 4 kuni 6.
elektrických a elektronických výrobků.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói
centras arba kiti panašios kvalifikacijos
Pärast kasutamist
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu
kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
• Қуат сымы зақымданған болса,
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
specialistai, kitaip kyla pavojus.
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
қауіпті жағдай орын алмауы үшін,
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir
a lidské zdraví.
a készüléket víz közelében.
оны тек Philips компаниясында,
3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
vyresni vaikai bei asmenys, kurių
4 Lukustage sirgestusplaadid ( ).
• Ha fürdőszobában használja a
Philips мақұлдаған қызмет
2
Narovnávání vlasů
fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Seadme saate
készüléket, használat után húzza ki a
орталығында немесе білікті
Příprava vlasů:
hoiustada riputusaasa abil ( ) või asetage see kaasasolevasse
yra silpnesni, arba neturintieji patirties
• Umyjte vlasy šampónem a kondicionérem.
kotikesse. ( ).
csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a
мамандар
ауыстыруы
керек.
ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti
• Vysušte vlasy vyfoukáním s kartáčem.
víz még kikapcsolt készülék esetén is
• Na vlasy použije sprej na ochranu před teplem a důkladně je
• Бақылау астында болса немесе
saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
3
Garantii
ja
hooldus
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
veszélyforrást jelent.
құралды
қауіпсіз
түрде
пайдалану
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide
• FIGYELMEZTETÉS: Soha
korral külastage palun Philipsi veebisaiti
туралы нұсқаулар алған болса және
Tip
naudotų prietaisą, ir supažindinti su
www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi
ne használja a készüléket
байланысты қауіптерді түсінсе,
klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt
•• Před použitím doporučujeme mít ohřívací destičky zamknuté.
susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su
garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge
•• Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání používat
fürdőkád,
zuhanyzó,
бұл
құралды
8
және
одан
жоғары
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
přípravky na ochranu vlasů před teplem.
mosdókagyló, vagy egyéb
•• Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
жастағы балалар және дене, сезу
vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
folyadékkal teli edény közelében.
4Veaotsing
немесе
ақыл-ой
қабілеттері
кем
я
•
Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
• Használat után mindig húzza ki dugót
болмаса тәжірибесі мен білімі жоқ
Probleem
Põhjus
Lahendus
2 Posunutím vypínače ( ) do polohy
přístroj zapnete.
ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka
Seade
Võimalik, et pistikupesa, Kontrollige, kas seade on
az aljzatból.
адамдар пайдалана алады. Балалар
»»Po 60 sekundách se přístroj zahřeje.
vietinę tinklo įtampą.
ei hakka
kuhu seade on
õigesti elektrivõrku ühendatud.
3 Přesunutím zavíracího zámku ( ) směrem dolů přístroj odemkněte.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott,
құралмен ойнамауы керек. Балалар
tööle.
ühendatud, on katki.
Kontrollige pistikupesa kaitset.
• Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
4 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše
a kockázatok elkerülése érdekében
тазалауды және пайдаланушының
Võimalik, et
Kontrollige, kas pinge, mis on
5 cm.
išskyrus nurodytus šiame vadove.
seadme pinge ei
märgitud seadme nimiandmete
Poznámka: U hustších vlasů doporučujeme vytvořit více pramínků vlasů.
azt egy Philips szakszervizben, vagy
күтуін бақылаусыз орындамауы
vasta kasutatava
sildile, vastab kohaliku
• Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo,
5 Umístěte vlasy mezi narovnávací destičky ( ) a pevně stiskněte
elektrivõrgu pingele.
elektrivõrgu pingele.
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
керек.
obě rukojeti.
nepalikite jo be priežiūros.
6 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů
• A készüléket 8 éven felüli gyermekek,
• Құралды қосар алдында, онда
• Nenaudokite jokių priedų ar dalių,
směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke konečkům bez
Hrvatski
illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy
көрсетілген кернеу жергілікті
zastavení, abyste zabránili přehřátí vlasů.
pagamintų kitų bendrovių arba
• Chcete-li dosáhnout podtočení či vytočení vlasů, pomalu otáčejte
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti
szellemi képességekkel rendelkező,
кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
žehličkou na vlasy o půl otáčky směrem dovnitř (nebo ven), jakmile
iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi
nerekomenduojamų „Philips“. Jei
s ní dosáhnete konečků vlasů, a pak nechte vlasy vyklouznout
vagy a készülék működtetésében
• Құралды осы нұсқаулықта
www.philips.com/welcome.
naudosite tokius priedus arba dalis,
z destiček.
járatlan személyek is használhatják,
көрсетілмеген басқа мақсаттарға
7 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 4 až 6.
nebegalios jūsų garantija.
1
Važno
Po použití:
amennyiben ezt felügyelet mellett
пайдаланбаңыз.
• Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
teszik, illetve ismerik a készülék
• Розеткаға қосылып тұрғанда,
spremite ga za buduće potrebe.
• Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
biztonságos működtetésének módját
құралды еш уақытта қадағалаусыз
• UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte
3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
prietaisui atvėsti.
és az azzal járó veszélyeket. Ne
қалдырмаңыз.
4 Zajistěte narovnávací destičky ( ).
koristiti blizu vode.
engedje, hogy gyermekek játsszanak
Съвет
www.philips.com/welcome
) and press the
6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
електромагнитни излъчвания.
Околна среда
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Когато към изделието е прикачен задраскан символ на
контейнер за отпадъци, това означава, че изделието отговаря на
европейската директива 2012/19/EU.
Осведомете се относно местната система за разделно събиране на
отпадъци за електрическите и електронните продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте
старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилният
начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за
отстраняването на потенциални отрицателни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
2
Изправяне на косата
Подгoтовка на косата:
• Измийте косата с шампоан и балсам.
• Изсушете косата със сешоар и четка.
• Нанесете спрей за защита от високата температура върху
косата и я разрешете добре с четка с широки зъбци.
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj
můžete zavěsit za závěsnou smyčku ( ) nebo jej uložit do
dodaného pouzdra ( ).
• Kada
• Naudodami
prietaisą būkite atidūs,
nes jis gali būti labai įkaitęs. Laikykite
rankeną, nes kitos dalys yra įkaitusios,
kad išvengtumėte kontakto su oda.
• Prietaisą su stovu visada statykite ant
karščiui atsparaus stabilaus plokščio
paviršiaus. Įkaitusios kaitinimo plokštės
niekada neturėtų liestis su paviršiumi
ar kita degia medžiaga.
• Saugokite, kad maitinimo laidas
nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.
• Įjungtą prietaisą laikykite atokiai nuo
degių daiktų ir medžiagų.
• Jokiu būdu neuždenkite įkaitusio
prietaiso (pvz., rankšluosčiu ar audiniu).
• Prietaisą naudokite tik plaukams
išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso, jei
jūsų rankos šlapios.
• Kaitinimo plokštes saugokite nuo
dulkių ir šukuosenai formuoti skirtų
priemonių, pvz., putų, lako ir želės.
Niekada nenaudokite prietaiso kartu
su šukuosenai formuoti skirtomis
priemonėmis.
• Kaitinimo plokštelės padengtos
danga. Ši danga gali pamažu dėvėtis.
Tačiau tai nekenkia prietaiso veikimo
efektyvumui.
• Naudojant prietaisą su dažytais
plaukais, kaitinimo plokštės gali išsitepti.
Visada pasikonsultuokite su pardavėju
prieš naudodami prietaisą su dirbtiniais
plaukais.
• Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite
tik į „Philips“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį pavojų.
• Kad išvengtumėte elektros smūgio, į
angas nekiškite metalinių daiktų.
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Aplinkosauga
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.
jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį,
pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva
2012/19/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių
surinkimo sistema.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su
kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda
išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
2
Plaukų tiesinimas
Plaukų paruošimas
• Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi.
• Išdžiovinkite plaukus šukuodami šepečiu.
• Išpurkškite plaukus nuo karščio apsaugančia priemone ir gerai juos
iššukuokite šukomis ilgais dantimis.
Patarimas
•• Tai rekomenduojama tam, kad kaitinamosios plokštelės prieš
naudojant būtų užfiksuotos.
•• Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant rekomenduojame
naudoti apsaugos nuo karščio priemones.
•• Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (
įjungtumėte prietaisą.
) į padėtį
, kad
»»Po 60 sekundžių prietaisas įkais.
3 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą (
) žemyn.
4 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą
tiesinimui.
Pastaba: jei plaukai storesni, rekomenduojama daryti daugiau sruogų.
5 Įdėkite plaukus tarp tiesinimo žnyplių (
rankenas.
) ir kartu tvirtai suspauskite
6 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn (maks. 5
sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad plaukai nenudegtų.
• Norėdami suformuoti sruogas lėtai sukite tiesinimo įtaisą, kol
tiesinimo žnyplės pusiau pasisuks į vidų (ar išorę) ir pasieks plaukų
galiukus, tada leiskite plaukams nuslysti nuo plokštelių.
7 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite 4–6 veiksmus.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples (
).
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat
galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( ) arba pridėtame
krepšyje ( ).
3
Garantija ir techninis aptarnavimas
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų,
apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės
į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį
rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje
nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
4
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Problema
Priežastis
Prietaisas
neveikia.
Galbūt pažeistas elektros Patikrinkite, ar prietaisas
tinklo lizdas, prie kurio
tinkamai prijungtas prie tinklo.
prijungtas prietaisas.
Patikrinkite namie esantį šio
elektros lizdo saugiklį.
Prietaisui gali netikti
maitinimo tinklo, į kurį
jis jungiamas, įtampa.
Sprendimas
Įsitikinkite, kad ant prietaiso
modelio plokštelės nurodyta
įtampa sutampa su vietinio
elektros tinklo įtampa.
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumus
no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu
www.philips.com/welcome.
1
Svarīgi
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
• BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet ierīci ūdens
tuvumā.
• Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc
lietošanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams
pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
ierīci vannu, dušu, izlietņu vai
citu ar ūdeni pildītu trauku
tuvumā.
• Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet
ierīci no sienas kontaktligzdas.
• Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos
no bīstamām situācijām, jums tas
jānomaina Philips pilnvarotā servisa
centrā vai pie līdzīgi kvalificētam
personām.
• Šo ierīci var izmantot bērni vecumā
no 8 gadiem un personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensorajām
vai garīgajām spējām vai bez pieredzes
un zināšanām, ja tiek nodrošināta
uzraudzība vai norādījumi par drošu
ierīces lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību. Bērni
nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni
nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez
uzraudzības.
• Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka uz
ierīces norādītais spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
• Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
• Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei
bez uzraudzības, kad tā ir pievienota
elektrotīklam.
• Nekad neizmantojiet citu ražotāju
piederumus vai detaļas, kuras Philips
nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus
piederumus vai detaļas, garantija vairs
nav spēkā.
• Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
• Pirms novietojat ierīci glabāšanā,
pagaidiet, līdz tā atdziest.
• Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo
tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci
tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas,
un izvairieties no saskares ar ādu.
• Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu
uz karstumizturīgas, stabilas, līdzenas
virsmas. Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu
uzliesmojošu materiālu.
• Raugieties, lai elektrības vads
nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām
detaļām.
• Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta,
nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem un materiāliem.
• Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai
drāniņu), kad tā ir karsta.
• Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu
sausus matus. Nelietojiet ierīci ar
slapjām rokām.
• Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras
un brīvas no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem, piemēram,
putām, lakas un želejas. Nekad
neizmantojiet ierīci apvienojumā ar
matu veidošanas produktiem.
• Gdy
a
b
c
d
e
• Taisnošanas
plātnēm ir pārklājums. Šis
pārklājums var samazināt nodilumu
laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
• Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus,
taisnošanas plātnes var nosmērēties.
Pirms lietot ierīci mākslīgiem matiem,
konsultējieties ar izplatītāju.
• Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram, ja
nepieciešama apskate vai remonts.
Nekvalificētu personu veikts remonts
var radīt ļoti bīstamas situācijas
lietotājam.
• Neievietojiet atverēs metāla
priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās
strāvas trieciena.
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Vides aizsardzība
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas
nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/
ES.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo
savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos
produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu
vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
2
Iztaisnojiet matus
Matu sagatavošana:
• Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri.
• Žāvējiet un sukājiet matus ar suku.
• Uzklājiet matiem laku aizsardzībai pret karstumu un rūpīgi
izķemmējiet ar ķemmi, kurai ir lieli zobiņi.
Padoms
•• Ieteicams pirms lietošanas glabāt taisnošanas plātnes noslēgtas.
•• Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams izmantot
produktus aizsardzībai pret karstumu.
•• Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
) pozīcijā
»»Pēc 60 sekundēm ierīce uzsilst.
) lejup, lai atbloķētu ierīci.
4 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
Piezīme: biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
) un cieši saspiediet
6 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz
matu galiem (maks. 5 sekundes), lai matus nepārkarsētu.
• Lai ieveidotu sprogas, lēnām grieziet matu taisnotāju ar pusapļa
kustību uz iekšpusi (vai ārpusi), līdz tas sasniedz matu galus, un
ļaujiet matiem izslīdēt no plātnēm.
7 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet 4. līdz 6. solī aprakstītās
darbības.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4 Noslēdziet matu iztaisnošanas plātnes (
).
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem.
Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas ( ) vai uzglabāt to
komplektā ietvertajā somiņā ( ).
3
Garantija un apkalpošana
Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu,
vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai
sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu
apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.
4
Traucējummeklēšana
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Środowisko
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów
oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się
do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom
Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
2
Przygotowanie włosów:
• Umyj włosy szamponem i nałóż na nie odżywkę.
• Wysusz włosy suszarką, korzystając ze szczotki.
• Spryskaj włosy sprayem zabezpieczającym przed wysoką
temperaturą i dokładnie je rozczesz grzebieniem o szeroko
rozstawionych ząbkach.
Wskazówka
•• Zaleca się, aby do momentu użycia płytki grzejne były
zablokowane.
•• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
działaniem ciepła.
•• Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy są suche.
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2 Przesuń wyłącznik (
) do pozycji
, aby włączyć urządzenie.
) w dół, aby odblokować urządzenie.
4 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie
większej niż 5 cm.
Uwaga! W przypadku grubszych włosów zalecane jest podzielenie ich
na więcej pasm.
5 Umieść pasmo włosów między płytkami prostującymi (
ściśnij uchwyty.
• Păstraţi
plăcile de încălzire curate şi
curăţaţi-le de praf şi produse pentru
coafat precum spumă, spray sau
gel. Nu utilizaţi niciodată aparatul
împreună cu produse de coafat.
• Plăcile de încălzire au un înveliş. Acest
înveliş se poate uza lent în timp. Totuşi,
acest lucru nu afectează performanţa
aparatului.
• Dacă aparatul este utilizat pe păr
vopsit, plăcile de încălzire se pot
păta. Înainte de a-l utiliza pentru
păr artificial, consultaţi întotdeauna
distribuitorul.
• Pentru control sau depanare duceţi
aparatul numai la un centru service
autorizat de Philips. Repararea făcută
de persoane necalificate poate genera
situaţii periculoase pentru utilizator.
• Nu introduceţi obiecte metalice în
orificii, pentru a evita electrocutarea.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Mediu
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale
şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate.
Când simbolul reprezentând un coş de gunoi cu roţi tăiat
însoţeşte un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei
europene 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru
produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră
locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere
obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
2
) i mocno
6 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym
ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu
uniknięcia przegrzania.
• Aby podwinąć lub wywinąć włosy, powoli skieruj prostownicę o
pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz) po przesunięciu jej do
końcówek włosów. Następnie wypuść włosy spomiędzy płytek.
7 Powtórz czynności od 4 do 6, aby wyprostować resztę włosów.
Po użyciu:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Pregătire pentru părul dvs.:
• Spălaţi-vă părul cu şampon şi balsam.
• Uscaţi-vă părul cu o perie.
• Aplicaţi pe păr un spray protector împotriva căldurii şi pieptănaţi-l
cu atenţie cu un pieptene cu dinţi rari.
•• Se recomandă să păstraţi plăcile de încălzire blocate înainte de
utilizare.
•• Utilizatorilor frecvenţi li se recomandă să utilizeze produse de
protecţie împotriva căldurii atunci când îşi îndreaptă părul.
•• Utilizaţi aparatul de îndreptat numai atunci când părul este uscat.
2 Glisaţi comutatorul Pornit/Oprit (
3
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku
konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce
gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta,
zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
4
Rozwiązywanie problemów
pentru a porni aparatul.
) în jos pentru a debloca aparatul.
4 Pieptănaţi-vă părul şi alegeţi o şuviţă nu mai lată de 5 cm pentru a
o îndrepta.
Notă: Pentru părul cu firul gros, se sugerează crearea mai multor şuviţe.
5 Aşezaţi firele de păr între plăcile de îndreptat (
mânerele ferm.
) şi strângeţi
6 Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea părului cu o
singură mişcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă
opri pentru a preveni supraîncălzirea.
• Pentru a crea spirale, rotiţi uşor aparatul de îndreptat părul într-o
mişcare de semicerc spre interior (sau exterior) când ajunge la
vârfurile firelor de păr şi permiteţi părului să alunece de pe plăci.
7 Pentru a îndrepta restul părului, repetaţi paşii 4 - 6.
După utilizare:
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Curăţaţi aparatul şi plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
4 Blocaţi plăcile pentru îndreptare (
).
5 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi
suspenda de la agăţătoare ( ) sau îl puteţi depozita în husă ( ).
Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu,
sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa
www.philips.com sau contactaţi centrul local de asistenţă pentru clienţi
Philips (numărul de telefon îl puteţi găsi în certificatul de garanţie
universal). Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă pentru
clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
Problemă
Cauză
Soluţie
Aparatul nu
funcţionează
deloc.
Probabil că priza
electrică la care a fost
conectat aparatul este
ruptă.
Verificaţi dacă aparatul este
conectat corect.
Verificaţi siguranţa pentru
această priză electrică din
locuinţa dvs.
Probabil că aparatul
nu este conectat
la tensiunea
corespunzătoare.
Asiguraţi-vă că tensiunea
indicată pe plăcuţa aparatului
corespunde tensiunii de
alimentare locale.
Русский
Выпрямитель
Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте
www.philips.com/welcome.
1
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением
перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно
соответствует директиве Европейского Парламента 2012/19/EU.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Выпрямление волос
Подготовка волос к укладке
• Вымойте волосы шампунем и нанесите кондиционер.
• Высушите волосы феном, используя щетку.
• Нанесите на волосы термозащитный спрей и расчешите их
расческой с крупными зубцами.
• Ohrevné
platne udržiavajte čisté,
chráňte pred prachom a znečistením
prípravkami na tvarovanie účesu,
ako napríklad penovým tužidlom,
lakom alebo gélom. Zariadenie
nikdy nepoužívajte v kombinácii s
prostriedkami na úpravu účesov.
• Ohrevné platne majú povrchovú
vrstvu. Povrchovú vrstva sa môže
časom postupne opotrebovať. Toto
však nemá vplyv na činnosť ani výkon
zariadenia.
• Ak sa zariadenie používa na úpravu
farbených vlasov, ohrevné platne sa
môžu znečistiť. Pred použitím na
umelých vlasoch sa vždy poraďte s
predajcom daných vlasov.
• Zariadenie vždy vráťte do
servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips, kde ho
skontrolujú, prípadne opravia. Oprava
nekvalifikovanou osobou môže
pre používateľa predstavovať veľké
nebezpečenstvo.
• Do otvorov nezasúvajte kovové
predmety, aby nedošlo k zásahu
elektrickým prúdom.
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
рекомендуется держать их в закрытом состоянии.
•• При частом использовании прибора рекомендуется для
выпрямления использовать термозащитные средства для
укладки.
•• Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
2 Чтобы включить прибор, установите переключатель питания
«Вкл./Выкл.» ( ) в положение
.
»»Прибор нагреется через 60 секунд.
3 Переместите фиксатор (
прибор.
Vyrovnajte vaše vlasy
Príprava vlasov:
• Vlasy si umyte pomocou šampónu a kondicionéru.
• Vlasy usušte pomocou sušiča a kefy.
• Naneste na vlasy sprej na ochranu proti teplu a dôkladne ich
prečešte pomocou hrebeňa s veľkými zubami.
Tip
•• Odporúčame ponechať ohrevné platne pred použitím uzamknuté.
•• V prípade častého používania odporúčame pri vyrovnávaní vlasov
nanášať prostriedok na ochranu pred vysokými teplotami.
•• Žehličku používajte iba na suché vlasy.
) вниз, чтобы разблокировать
4 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5
см для выпрямления.
Примечание. Если волосы густые, разделите их на большее число
прядей.
5 Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами
( ) и крепко сожмите рукоятки.
6 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение
максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте
движение, чтобы не перегреть волосы.
• Чтобы создать завитки, медленно подкручивайте
выпрямителем кончики волос внутрь или наружу, пока прядь
не соскользнет с пластин.
2 Posunutím vypínača (
) do polohy
zapnite zariadenie.
»»Zariadenie sa zohreje za 60 sekúnd.
3 Posunutím zatváracieho zámku (
) nadol odomknite zariadenie.
4 Rozčešte si vlasy a oddeľte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý
budete vyrovnávať.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac prameňov.
5 Vložte vlasy medzi vyrovnávacie platne (
pevne k sebe.
) a pritlačte rukoväte
6 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov
jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korienkov až ku koncom.
Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste
neprehriali.
• Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi, pomaly pri
končekoch vlasov otáčajte žehličku v polkruhu smerom k sebe
(alebo smerom von), až kým sa vlasy neuvoľnia z platní.
7 Zvyšok vlasov vyrovnajte opakovaním krokov 4 až 6.
Po použití:
7 Повторите шаги с 4 по 6, чтобы выпрямить остальные волосы.
После завершения работы
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou tkaninou.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
4 Uzamknite vyrovnávacie platne (
3 Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste.
Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie ( ) alebo ho odložiť
do dodaného puzdra ( ).
4 Закройте выпрямляющие пластины (
).
3
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости получения
сервисного обслуживания или информации (например, если нужно
заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips
www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей
в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей
Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.
4
Поиск и устранение
неисправностей
Проблема
Причина
Возможные решения
Прибор не
включается.
Возможно,
неисправна
электророзетка, к
которой подключен
прибор.
Проверьте правильность
подключения прибора к
розетке электросети.
Проверьте исправность
предохранителя для этой
розетки электросети в доме.
Возможно,
напряжение в сети
не подходит для
данного прибора.
Проверьте, соответствует
ли напряжение, указанное
на заводской табличке
прибора, напряжению в
сети.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3
).
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa
vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na
adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo tohto
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej
krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu
výrobkov Philips.
4
Riešenie problémov
Problém
Príčina
Riešenie
Zariadenie
vôbec
nefunguje.
Elektrická zásuvka, do
ktorej ste spotrebič
pripojili, môže byť
nefunkčná.
Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený.
Skontrolujte v domácnosti
poistku tejto elektrickej zásuvky.
Zariadenie nemusí byť
vhodné na pripojenie
do siete s napätím,
ktoré je v miestnom
rozvode.
Uistite sa, že napätie uvedené
na štítku zariadenia zodpovedá
napätiu v danej sieti.
Slovenščina
Nasvet
•• Priporočljivo je, da sta grelni plošči pred uporabo zaprti.
•• Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da lase
zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
•• Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
7 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 4 do 6.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz utičnice.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
) premaknite na
, da vklopite aparat.
»»Aparat se po 60 sekundah segreje.
) navzdol, da odklenete aparat.
4 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
Opomba: če imate debelejše lase, ustvarite več delov.
5 Lase položite med ravnalni plošči (
skupaj.
3
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Lahko ga
tudi obesite za obešalno zanko ( ) ali spravite v priloženo torbico
( ).
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka, ili imate
problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi
www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije
Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom
garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji korisnička podrška
kompanije Philips, obratite svom prodavcu Philips uređaja.
Rešavanje problema
Problem
Uzrok
Rešenje
Aparat uopšte
ne radi.
Možda utičnica u
koju je priključen
aparat ne radi.
Proverite da li je aparat
pravilno priključen.
Proverite osigurač za tu
utičnicu u svom domu.
Aparat možda
ne odgovara
naponu na koji je
priključen.
Proverite da li napon naznačen
na tipskoj pločici aparata
odgovara naponu lokalne
električne mreže.
) in ročaja trdno pritisnite
6 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las,
5 sekund) od korenin do konic da preprečite pregretje las.
• Če želite oblikovati zavihane lase, ravnalnik počasi polkrožno
obrnite navznoter (ali navzven), ko pride do konic las, in pustite, da
zdrsnejo iz ravnalnika.
).
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje
takođe možete da upotrebite petlju za kačenje ( ) ili možete da
odložite aparat u torbicu koja se nalazi u kompletu ( ).
4
1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
3 Premaknite zaklep (
6 Klizite presom za kosu celom dužinom pramena bez zaustavljanja
(maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez zaustavljanja, tako da se
kosa ne pregreje.
• Da biste kreirali izvijene krajeve, lagano rotirajte presu za kosu
polukružno ka unutra (ili ka spolja) kada stigne do krajeva i
dopustite da kosa sklizne sa ploča.
4 Zaključajte ploče za ravnanje (
Priprava za lase:
• Lase operite s šamponom in balzamom.
• Lase posušite in jih hkrati krtačite.
• Na lase nanesite razpršilo za zaščito pred vročino in jih temeljito
razčešite z glavnikom z velikimi zobmi.
2 Stikalo za vklop/izklop (
) i čvrsto spojite
3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
Ravnanje las
4 Zaklenite ravnalni plošči (
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na daný produkt vzťahuje
Európska smernica 2012/19/EÚ.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské
zdravie.
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2
3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
Životné prostredie
•• Когда нагревательные пластины не используются,
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih
delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.
Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka
na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba
upoštevati evropsko direktivo 2012/19/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje
odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte
med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem starih
izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na
okolje in človeško zdravje.
7 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 4 do 6.
Po uporabi:
Elektromagnetické polia (EMF)
2
5 Postavite kosu između ploča za ispravljanje (
ručice aparata.
Okolje
Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб
уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте
свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
1
Важлива інформація
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій біля
води.
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav
•
У разі використання пристрою
obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma
se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
у ванній кімнаті витягуйте шнур
(telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega
із розетки після використання,
prodajalca.
оскільки перебування пристрою біля
води становить ризик, навіть якщо
4
Odpravljanje težav
пристрій вимкнено.
Težava
Vzrok
Rešitev
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не
Aparat ne
Napajalna vtičnica, v
Preverite, ali je aparat pravilno
використовуйте його біля
deluje.
katero ste priključili
priključen.
aparat, je mogoče
Doma preverite varovalko za to
ванн, душів, басейнів або
okvarjena.
napajalno vtičnico.
інших посудин із водою.
Mogoče aparat ne
Napetost, navedena na tipski
ustreza napetosti,
ploščici aparata, mora ustrezati
•
Після використання завжди
na katero je
napetosti lokalnega električnega
priključen.
omrežja.
від’єднуйте пристрій від мережі.
• Якщо шнур живлення пошкоджено,
Srpski
для уникнення небезпеки його
Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način
необхідно замінити, звернувшись до
iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod
na adresi www.philips.com/welcome.
сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною
1
Važno
кваліфікацією.
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
• Цим пристроєм можуть
buduću upotrebu.
користуватися діти віком від
• UPOZORENJE: Nemojte da koristite
8 років або більше чи особи із
ovaj aparat u blizini vode.
послабленими фізичними відчуттями
• Ako koristite aparat u kupatilu,
або розумовими здібностями,
isključite ga iz struje nakon upotrebe
чи без належного досвіду та
jer blizina vode predstavlja rizik, čak i
знань, за умови, що користування
kad je aparat isključen.
відбувається під наглядом, їм
• UPOZORENJE: Nemojte da
було проведено інструктаж
koristite ovaj aparat u blizini
щодо безпечного користування
kade, tuš kabine, umivaonika i
пристроєм та їх було повідомлено
posuda sa vodom.
про можливі ризики. Не дозволяйте
• Nakon upotrebe aparat uvek isključite
дітям бавитися пристроєм. Не
iz utičnice.
дозволяйте дітям виконувати
• Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek
чищення та догляд без нагляду
mora da ga zameni kompanija Philips,
дорослих.
ovlašćeni Philips servisni centar ili na
• Перед тим як під’єднувати пристрій
sličan način kvalifikovane osobe kako
до електромережі, перевірте, чи
bi se izbegao rizik.
збігається напруга, вказана на ньому,
• Ovaj aparat mogu da koriste
із напругою у мережі.
deca starija od 8 godina i osobe
• Не використовуйте пристрій для
sa smanjenim fizičkim, senzornim
інших цілей, не описаних у цьому
ili mentalnim sposobnostima, ili
посібнику.
nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su • Ніколи не залишайте під’єднаний
пристрій без нагляду.
dobile uputstva za bezbednu upotrebu
• Не використовуйте приладдя
aparata i da razumeju moguće
чи деталі інших виробників, за
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se
винятком тих, які рекомендує
igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
компанія Philips. Використання
čiste aparat niti da ga održavaju bez
такого приладдя чи деталей
nadzora.
призведе до втрати гарантії.
• Pre nego što povežete aparat uverite
•
Не накручуйте шнур живлення на
se da oznaka voltaže na aparatu
пристрій.
odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
• Перед тим як відкласти пристрій на
• Aparat koristite isključivo u svrhu
зберігання, дайте йому охолонути.
opisanu u ovom priručniku.
• Будьте дуже уважними під час
• Kada je aparat povezan na napajanje,
використання пристрою, оскільки він
nikada ga nemojte ostavljati bez
може сильно нагрітися. Тримайте
nadzora.
пристрій лише за ручку та уникайте
• Nikada nemojte da koristite dodatke
контакту зі шкірою, оскільки інші
niti delove drugih proizvođača
частини є гарячі.
koje kompanija Philips nije izričito
•
Завжди кладіть пристрій на
preporučila. U slučaju upotrebe takvih
підставку на жаростійкій, рівній та
dodataka ili delova, garancija prestaje
стійкій поверхні. Не торкайтеся
da važi.
гарячими нагрівальними пластинами
• Nemojte da namotavate kabl za
поверхні чи інших займистих
napajanje oko aparata.
матеріалів.
• Pre odlaganja sačekajte da se aparat
• Запобігайте контакту шнура
ohladi.
живлення із гарячими частинами
• Budite veoma pažljivi prilikom
пристрою.
upotrebe aparata jer može biti veoma
• Тримайте увімкнений пристрій
vruć. Aparat držite samo za dršku jer
подалі від вогненебезпечних
su drugi delovi vrući te izbegavajte
об’єктів та матеріалів.
kontakt sa kožom.
•
Ніколи не накривайте гарячий
• Aparat sa postoljem uvek postavite na
пристрій (наприклад, рушником чи
vatrostalnu, stabilnu i ravnu površinu.
одягом).
Vruće grejne ploče nikada ne bi
•
Використовуйте пристрій лише на
trebalo da dodiruju površine niti druge
сухому волоссі. Не користуйтеся
zapaljive materijale.
пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
• Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa
• Слідкуйте, щоб нагрівальні пластини
vrelim delovima aparata.
були чистими від пилу та засобів
• Držite aparat dalje od zapaljivih
моделювання зачіски: пінки, лаку
predmeta i materijala kada je uključen.
та гелю для волосся. Ніколи
• Nikada nemojte da pokrivate aparat
не користуйтеся пристроєм у
(npr. peškirom ili odećom) kada je
поєднанні з засобами моделювання.
vruć.
•
Нагрівальні пластини мають
• Upotrebljavajte aparat samo kada
покриття. Із часом це покриття
je kosa suva. Nemojte da rukujete
може зноситися. Однак, це не
aparatom dok su vam ruke mokre.
впливає на роботу пристрою.
• Pazite da grejne ploče uvek budu čiste
• Якщо пристрій використовується
i bez tragova prašine i proizvoda za
для вкладання фарбованого
oblikovanje kose, poput pene, spreja
волосся, на нагрівальних пластинах
ili gela. Nikada nemojte da koristite
можуть з’явитися плями. Перед
aparat u kombinaciji sa proizvodima za
тим як використовувати пристрій
oblikovanje kose.
для вкладання штучного волосся,
• Grejne ploče imaju premaz. Taj premaz
спершу завжди консультуйтеся з
se tokom vremena može polako
дистриб’ютором такого волосся.
istrošiti. Međutim, to ne utiče na
• Перевірку та ремонт пристрою слід
performanse aparata.
проводити виключно у сервісному
• Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi,
центрі, уповноваженому Philips.
grejne ploče mogu da se oboje. Pre
Ремонт, виконаний особами без
upotrebe na veštačkoj kosi uvek se
спеціальної кваліфікації, може
obratite distributeru veštačke kose.
спричинити дуже небезпечну
• U slučaju provere ili popravke aparat
ситуацію для користувача.
uvek vratite u ovlašćeni Philips
• Не вставляйте металеві предмети в
servisni centar. Popravka od strane
отвори, оскільки це може призвести
nekvalifikovanih osoba može da
до ураження електричним струмом.
izazove izuzetno opasne situacije po
korisnika.
Електромагнітні поля (ЕМП)
• Da biste izbegli strujni udar, nemojte
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
da stavljate metalne predmete u
otvore.
Навколишнє середовище
3
Przyczyna
Rozwiązanie
• Для створення завитків, коли щипці для розпрямлення волосся
наблизяться до кінчиків волосся, повільно повертайте щипці
півколом досередини (або назовні), поки волосся не висковзне
з пластин.
7 Для випрямлення решти волосся повторіть дії 4-6.
Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому
охолонути.
3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою ганчіркою.
4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини (
).
5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці.
Пристрій можна також зберігати у футлярі з комплекту ( ) або
підвісивши його на гачок за петлю ( ).
3
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити насадку)
або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії
Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування
клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти
на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
4
Усунення несправностей
Проблема
Причина
Вирішення
Пристрій
взагалі не
працює.
Можливо, не працює
розетка, в яку
вставлено пристрій.
Перевірте, чи пристрій
підключено належним чином.
Перевірте запобіжник для цієї
розетки в домі.
Можливо, пристрій
не придатний
для цієї напруги в
мережі.
Перевірте, чи збігається
напруга, вказана в табличці з
даними пристрою, із напругою
у мережі.
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не
менше 2 років
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України
безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua
Model: HP8301
Input rating: 110-240V~ 50-60 Hz 22-26 W
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
Garancija in servis
Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse
Не используйте
prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani
прибор
вблизи
воды.
www.philips.com/welcome.
Problēma
Iemesls
Risinājums
Для
бытовых
нужд
Urządzenie nie
Być może gniazdko, Sprawdź, czy urządzenie jest
•
Выньте
вилку
шнура
питания
Ierīce
Iespējams, ka ir bojāta
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi
Изготовитель:
“Филипс
Консьюмер
Лайфстайл
Б.В.
”
,
Туссендиепен
4,
działa.
do którego
prawidłowo podłączone do
1Pomembno
nedarbojas.
kontaktligzda, kurai ierīce pievienota.
9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
podłączono
gniazdka.
прибора из розетки электросети
ir pievienota.
Pārbaudiet šīs kontaktligzdas
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО
urządzenie, jest
Sprawdź bezpiecznik
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga
drošinātāju savās mājās.
«Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961
после использования прибора в
zepsute.
odpowiadający za dane
shranite za poznejšo uporabo.
1111
gniazdko elektryczne.
Iespējams, ierīce
Pārbaudiet, vai ierīces
ванной
комнате.
Близость
воды
Импортер
на
территорию
России
и
Таможенного
Союза
• OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte
nav piemērota
modeļa plāksnītē norādītais
Urządzenie
Upewnij się, że napięcie
принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных
spriegumam, kādam tā
spriegums atbilst elektrotīkla
представляет риск, даже если
może nie być
wskazane na tabliczce
v bližini vode.
Законом
РФ
«О
защите
прав
потребителей»
07.02.1992
N
2300-1»,
pievienota.
spriegumam jūsu mājā.
dostosowane do
znamionowej urządzenia
в отношении товара, приобретенного на территории Российской
прибор
выключен.
napięcia sieci, do
odpowiada lokalnemu
• Ko aparat uporabljate v kopalnici,
Федерации
której zostało
napięciu w sieci.
• ВНИМАНИЕ! Не
ga po uporabi vedno izključite iz
dołączone.
Polski
Slovensky
используйте прибор в
omrežja, ker neposredna bližina vode
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov
ванной, душе, бассейне
pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy
predstavlja nevarnost, četudi je aparat
Română
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
или
других
помещениях
с
spoločnosťou
Philips,
zaregistrujte
svoj
produkt
na
lokalite
izklopljen.
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe
www.philips.com/welcome.
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
повышенной
влажностью.
1
Ważne
• OPOZORILO: Aparata ne
www.philips.com/welcome.
• После завершения работы
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą
uporabljajte v bližini kadi, tušev,
1
Dôležité
instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
отключите прибор от розетки
1Important
umivalnikov ali drugih posod z
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
• OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
электросети.
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi
vodo.
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
urządzenia w pobliżu wody.
• VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie
• В случае повреждения сетевого
• Po uporabi aparat vedno izklopite iz
• Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, • AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
v blízkosti vody.
шнура его необходимо заменить.
omrežne vtičnice.
aparat în apropierea apei.
po zakończeniu stosowania wyjmij
• Ak zariadenie používate v kúpeľni,
Чтобы обеспечить безопасную
• Poškodovani omrežni kabel sme
• Când aparatul este utilizat în baie,
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
hneď po použití ho odpojte zo
эксплуатацию прибора, заменяйте
zamenjati le podjetje Philips, Philipsov
scoateţi-l din priză după utilizare
Obecność wody stanowi zagrożenie
siete, pretože voda v jeho blízkosti
шнур только в авторизованном
pooblaščeni servis ali ustrezno
deoarece apa reprezintă un risc chiar
nawet wtedy, gdy urządzenie jest
predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je
сервисном центре Philips или в
usposobljeno osebje.
şi când aparatul este oprit.
wyłączone.
zariadenie vypnuté.
сервисном центре с персоналом
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
• OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj
• VAROVANIE: Toto zariadenie
высокой квалификации.
od 8. leta starosti naprej in osebe z
aparat în apropierea căzilor,
z urządzenia w pobliżu wanny,
nepoužívajte v blízkosti vaní,
• Данным прибором могут
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
duşurilor, bazinelor sau altor
prysznica, umywalki lub innych
spŕch, umývadiel ani iných
пользоваться дети старше
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
recipiente cu apă.
naczyń napełnionych wodą.
nádob obsahujúcich vodu.
8 лет и лица с ограниченными
izkušnjami in znanjem, če so prejele
• Scoateţi întotdeauna aparatul
• Zawsze po zakończeniu korzystania z
• Po použití vždy odpojte zariadenie zo
интеллектуальными или
navodila glede varne uporabe
din priză după utilizare.
urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka
siete.
физическими возможностями,
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
• În cazul în care cablul de alimentare
elektrycznego.
а также лица с недостаточным
• V prípade poškodenia elektrického
odgovorna oseba, ki jih opozori na
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
• Ze względów bezpieczeństwa
опытом и знаниями под
kábla je potrebné si ho dať vymeniť
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne
întotdeauna de Philips, de un centru
wymianę uszkodzonego przewodu
присмотром других лиц или
v spoločnosti Philips, servisnom
igrajo z aparatom. Otroci aparata ne
de service autorizat de Philips sau de
sieciowego zleć autoryzowanemu
после инструктирования о
stredisku spoločnosti Philips alebo u
smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
personal calificat în domeniu, pentru a
centrum serwisowemu firmy Philips
безопасном использовании
podobne kvalifikovaných osôb, aby sa
• Preden aparat priključite, preverite, ali
evita orice accident.
lub odpowiednio wykwalifikowanej
прибора и потенциальных
predišlo možným rizikám.
na aparatu označena napetost ustreza
• Acest aparat poate fi utilizat de către
osobie.
опасностях. Не позволяйте детям
• Toto zariadenie môžu používať deti
napetosti lokalnega električnega
copii începând de la vârsta de 8 ani
• Urządzenie może być używane przez
играть с прибором. Дети могут
staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré
omrežja.
şi persoane care au capacităţi fizice,
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
осуществлять очистку и уход за
majú obmedzené telesné, zmyslové
• Aparat uporabljajte izključno v
mentale sau senzoriale reduse sau
osoby z ograniczonymi zdolnościami
прибором только под присмотром
alebo mentálne schopnosti alebo
namene, ki so opisani v tem priročniku.
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
fizycznymi, sensorycznymi lub
взрослых.
nemajú dostatok skúseností a znalostí, • Ko je aparat priključen na napajanje, ga
dacă sunt supravegheate sau au fost
umysłowymi, a także nieposiadające
• Перед подключением прибора
pokiaľ sú pod dozorom alebo im
ne puščajte brez nadzora.
instruite cu privire la utilizarea în
wiedzy lub doświadczenia w
убедитесь, что указанное на
bolo vysvetlené bezpečné používanie
• Ne uporabljajte nastavkov ali delov
condiţii de siguranţă a aparatului şi
użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
нем напряжение соответствует
tohto zariadenia a za predpokladu,
drugih proizvajalcev, ki jih Philips
înţeleg pericolele pe care le prezintă.
warunkiem, że będą one nadzorowane
напряжению местной электросети.
že rozumejú príslušným rizikám. Deti
izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih
Copii nu trebuie să se joace cu
lub zostaną poinstruowane na temat
sa nesmú hrať s týmto zariadením.
• Не используйте прибор для целей,
nastavkov razveljavi garancijo.
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de
korzystania z tego urządzenia w
Deti by bez dozoru nesmú čistiť ani
отличных от описанных в данном
• Omrežnega kabla ne navijajte okoli
către utilizator nu trebuie realizate de
bezpieczny sposób oraz zostaną
udržiavať toto zariadenie.
руководстве.
aparata.
către copii nesupravegheaţi.
poinformowane o potencjalnych
• Pred pripojením zariadenia sa
• Не оставляйте включенный в сеть
• Preden aparat shranite, počakajte, da
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţizagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić
presvedčte, či napätie udávané
прибор без присмотра.
se ohladi.
vă că tensiunea indicată pe aparat
się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc
na zariadení zodpovedá napätiu v
• Запрещается пользоваться
• Pri uporabi aparata bodite zelo
corespunde tensiunii reţelei locale.
w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
miestnej elektrickej sieti.
какими-либо аксессуарами или
pozorni, ker je lahko izjemno vroč.
• Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop
zawsze powinny to robić pod
• Zariadenie nepoužívajte na iné účely,
деталями других производителей,
Primite samo ročaj, ker so drugi deli
decât cel descris în acest manual.
nadzorem dorosłych.
ako tie, ktoré sú opísané v tomto
не имеющих специальной
vroči, in se izogibajte stiku s kožo.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul
• Przed podłączeniem urządzenia
návode na použitie.
рекомендации Philips. При
• Aparat s stojalom vedno položite
nesupravegheat când este conectat la
upewnij się, że napięcie podane na
использовании таких аксессуаров
• Keď je zariadenia pripojené k
na stabilno ravno površino, odporno
sursa de alimentare.
urządzeniu jest zgodne z napięciem w
и деталей гарантийные
elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte
proti vročini. Vroče grelne plošče se
domowej instalacji elektrycznej.
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
обязательства теряют силу.
bez dozoru.
ne smejo nikoli dotakniti površine ali
componente de la alţi producători
• Urządzenia używaj zgodnie z jego
• Не обматывайте сетевой шнур
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo
drugega vnetljivega materiala.
sau nerecomandate explicit de Philips.
przeznaczeniem, opisanym w tej
вокруг прибора.
ani súčiastky od iných výrobcov ani
• Preprečite stik omrežnega kabla z
Dacă utilizaţi aceste accesorii sau
instrukcji obsługi.
príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips
• Прежде чем убрать прибор, дайте
vročimi deli aparata.
componente, garanţia se anulează.
• Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
výslovne neodporučila. Ak takéto
ему остыть.
• Vklopljenega aparata ne približujte
urządzenia podłączonego do zasilania. • Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în
príslušenstvo alebo súčiastky použijete,
• Соблюдайте осторожность при
vnetljivim predmetom in materialom.
jurul aparatului.
• Nie korzystaj z akcesoriów ani części
záruka stráca platnosť.
использовании прибора, так как он
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів,
Elektromagnetna polja (EMF)
• Vročega aparata ne pokrivajte (npr. z
які можна переробити та використовувати повторно.
• Înainte de a depozita aparatul,
innych producentów, ani takich,
может сильно нагреваться. Держите • Sieťový kábel nenavíjajte okolo
Якщо виріб містить символ перекресленого кошика на
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i
brisačo ali obleko).
aşteptaţi să se răcească.
których nie zaleca w wyraźny sposób
колесах, це означає, що він відповідає вимогам Директиви
propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
zariadenia.
прибор только за ручку, так как
• Aparat uporabljajte samo na suhih
ЄС 2012/19/EU.
firma Philips. Wykorzystanie tego typu • Aveţi foarte multă grijă când utilizaţi
остальные части очень горячие.
• Predtým, ako zariadenie odložíte,
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та
Životna sredina
laseh.
Aparata
ne
uporabljajte
z
електронних пристроїв.
akcesoriów lub części spowoduje
aparatul întrucât ar putea fi extrem
Избегайте контакта с кожей.
nechajte ho vychladnúť.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі
Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu
mokrimi
rokami.
unieważnienie gwarancji.
звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого
de fierbinte. Apucaţi doar mânerul,
• Всегда размещайте прибор с
• Pri používaní zariadenia buďte
visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se
виробу допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
• Grelne plošče morajo biti čiste in
recikliraju i ponovo upotrebe.
deoarece celelalte componente sunt
• Nie zawijaj przewodu sieciowego
подставкой на термостойкой,
mimoriadne opatrní, pretože môže
середовище та здоров’я людей.
kada je ovaj simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu,
brez
prahu,
umazanije
in
sredstev
za
znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.
fierbinţi, şi evitaţi contactul cu pielea.
wokół urządzenia.
устойчивой, плоской поверхности.
byť veľmi horúce. Zariadenie držte
Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i
oblikovanje, kot so žele, pršilo in gel.
2
Розпрямлення волосся
• Aşezaţi întotdeauna aparatul cu
• Przed schowaniem urządzenia
Горячие нагревательные пластины
elektronskih proizvoda.
len za rukoväť, pretože ostatné
Aparata
ne
uporabljajte
v
kombinaciji
s
Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete
Підготовка волосся:
suportul pe o suprafaţa plată, stabilă,
odczekaj, aż ostygnie.
не должны соприкасаться с
časti sú horúce. Zabráňte kontaktu s
stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilnim
• Помийте волосся шампунем і сполосніть кондиціонером.
sredstvi za oblikovanje.
odlaganjem starog proizvoda doprinosite sprečavanju potencijalno
termorezistentă. Plăcile de încălzire
• Висушіть волосся, розчісуючи його щіткою.
• Podczas korzystania z urządzenia
поверхностью или другими
pokožkou.
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
• Нанесіть на волосся спрей для термозахисту і ретельно
• Grelni plošči imata prevleko. Prevleka
fierbinţi nu trebuie să atingă niciodată
zachowaj szczególną ostrożność —
воспламеняющимися материалами.
• Zariadenie vždy položte stojanom
розчешіть його рідким гребінцем.
se
sčasoma
lahko
obrabi.
Vendar
to
ne
suprafaţa sau alte materiale inflamabile. • Не допускайте контакта сетевого
może być bardzo gorące. Chwytaj
2
Ispravljanje kose
na stabilný a rovný povrch odolný
vpliva na delovanje aparata.
Порада
• Evitaţi intrarea în contact a cablului
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
Priprema kose:
шнура с горячими частями прибора.
voči vysokej teplote. Horúce ohrevné
• Če aparat uporabljate na barvanih
•
Operite kosu šamponom i balzamom.
•• Рекомендується тримати нагрівальні пластини затиснутими
de alimentare cu piesele fierbinţi ale
pozostałe części są gorące. Unikaj
platne sa nesmú dotýkať povrchu ani
• Держите включенный прибор в
• Osušite kosu fenom uz upotrebu četke.
перед використанням.
laseh,
se
grelne
plošče
lahko
umažejo.
•
Na
kosu
nanesite
lak
otporan
na
toplotu
i
temeljno
je
očešljajte
aparatului.
•• У разі частого використання рекомендується застосовувати
kontaktu ze skórą.
iného horľavého materiálu.
стороне от легковоспламеняющихся
pomoću
češlja
sa
velikim
zupcima.
засоби для захисту волосся від нагрівання.
Preden ga uporabite na umetnih laseh,
• Păstraţi aparatul la distanţă de obiecte
• Zawsze umieszczaj urządzenie na
объектов и материалов.
• Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel
•• Використовуйте щипці лише для розпрямлення сухого
se
posvetujte
z
njihovim
distributerjem.
волосся.
şi materiale inflamabile când este
podpórce na żaroodpornej, stabilnej,
nedotýkal horúcich častí zariadenia.
• Запрещается покрывать
Savet
• Za pregled ali popravilo aparata se
pornit.
płaskiej powierzchni. Rozgrzane płytki
неостывший прибор (например,
• Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať
1 Вставте вилку у розетку.
obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. •• Preporučuje se da grejne ploče budu fiksirane pre upotrebe.
2 Щоб увімкнути пристрій, посуньте перемикач «увімк./вимк.»
grzejne nigdy nie powinny dotykać
• Nu acoperiţi niciodată aparatul cu
полотенцем или одеждой).
do blízkosti horľavých predmetov a
•• Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje se da
( ) у положення
.
Popravilo
s
strani
neusposobljenih
prilikom
ispravljanja
koriste
proizvode
za
zaštitu
od
toplote.
blatu stolika ani innych łatwopalnych
ceva (de exemplu un prosop sau
materiálu.
• Пользуйтесь прибором для укладки
•
•
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
»»Через 60 секунд пристрій нагріється.
oseb je lahko za uporabnika izredno
materiałów.
un articol vestimentar) când este
3 Щоб розблокувати пристрій, посуньте замок блокування ( )
только сухих волос. Запрещается
• Zapnuté zariadenie nikdy ničím
nevarno.
донизу.
fierbinte.
• Nie dopuść do zetknięcia się
брать прибор мокрыми руками.
neprikrývajte (napr. uterákom alebo
1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
4 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не більше 5 см для
• V reže ne vstavljajte kovinskih
2 Pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje ( ) u položaj
da
przewodu zasilającego z rozgrzanymi
• Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat.
розпрямлення.
oblečením).
• Нагревательные пластины следует
biste uključili aparat.
predmetov, da ne povzročite
Примітка. Товстіше волосся радимо поділити на більше пасом.
częściami urządzenia.
Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.
содержать в чистоте. Очищайте
• Zariadenie používajte len na
»»Aparat će da se zagreje nakon 60 sekundi.
5 Розташуйте волосся між пластинами ( ) і міцно стисніть ручки
električnega šoka.
• Włączone urządzenie trzymaj z
пристрою одна до одної.
3 Bravu za zatvaranje povucite ( ) prema dole da biste otključali
их от пыли и средств для укладки:
úpravu suchých vlasov. Zariadenie
aparat.
6
Одним рухом пересуньте щипці по всій довжині волосся
dala od łatwopalnych substancji i
Elektromagnetna polja (EMF)
муссов, спреев и гелей. Запрещается
nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
від коренів до кінчиків (макс. 5 секунд), не зупиняючись, щоб
4 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za ispravljanje.
przedmiotów.
запобігти перегріванню.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je podelite na više
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom
использовать прибор вместе со
pramenova.
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
средствами для укладки.
Problem
• ВНИМАНИЕ!
Электромагнитные поля (ЭМП)
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от
пыли. Прибор можно хранить в прилагаемом футляре ( ) либо
подвешивать его за специальную петлю ( ).
4Depanare
).
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od
kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania
( ) lub schować je w dołączonym etui ( ).
) la
»»După 60 de secunde, aparatul se încălzeşte.
3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej
ściereczki.
пластины имеют
специальное покрытие. Со
временем это покрытие может
стираться. Это не влияет на работу
прибора.
• При использовании прибора
на окрашенных волосах на
нагревательных пластинах
могут появиться пятна.
Прежде чем использовать
прибор на искусственных
волосах, проконсультируйтесь
со специалистами в месте
приобретения волос.
• Для проверки или ремонта прибора
следует обращаться только в
авторизованный сервисный центр
Philips. Ремонт, произведенный
неквалифицированным лицом,
может привести к особо опасным
для пользователя ситуациям.
• Во избежание поражения
электрическим током не вставляйте
металлические предметы в
отверстия.
Совет
1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
3
• Нагревательные
2
Sugestie
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i
pozostaw do ostygnięcia.
4 Zablokuj płytki prostujące (
Îndreptaţi-vă părul
3 Glisaţi clema de închidere (
Prostowanie włosów
3 Przesuń zatrzask blokujący (
2 Lai ieslēgtu ierīci, bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (
.
5 Ievietojiet matus starp taisnošanas plātnēm (
rokturus kopā.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
»»Urządzenie nagrzeje się po 60 sekundach.
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
3 Bīdiet noslēgu (
urządzenie jest gorące, nigdy go
nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub
odzieżą).
• Używaj urządzenia na suchych
włosach. Nie używaj urządzenia, gdy
masz mokre dłonie.
• Na bieżąco czyść płytki grzejne z kurzu
oraz środków do układania włosów
(np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie
używaj lokówki w połączeniu z takimi
środkami.
• Płytki grzejne są pokryte powłoką.
Powłoka ta może zużywać się z
upływem czasu. Nie wpływa to
na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.
• Jeśli urządzenie jest używane do
włosów farbowanych, płytki grzejne
mogą się zabarwić. Jeśli zamierzasz
używać urządzenia do sztucznych
włosów, najpierw dowiedz się od ich
sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne.
• Konieczność przeglądu lub
naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj
do autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Philips. Naprawy
przez osoby niewykwalifikowane mogą
prowadzić do poważnego zagrożenia
dla użytkownika urządzenia.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nie
umieszczaj metalowych przedmiotów
w otworach urządzenia.
Class II appliance