Philips KeraShine HP8348

(IWHUEUXJ:
Register your product and get support at
» The ion indicator (
www.philips.com/welcome
» You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is
common because they are caused by the ion generator.
HP8348
5 Slide the closing lock (
) is displayed.
) downwards to unlock the appliance.
6 After the straightener is switched on, the keys are automatically
locked if no button is pressed for 15 sec. Subsequently, the keys are
locked if no button is pressed for 5 sec.
for 1 sec.
To unlock the keys, press
7 Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into
sections not wider than 5cm.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
8 Place one section of hair in between the heating plates (
SUHVVWKHKDQGOHVÀUPO\WRJHWKHU
) and
Lyst, blondt, afbleget eller
farvet hår
Lav (under 150 ºC)
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
DE
%HQXW]HUKDQGEXFK
NO
%UXNHUKnQGERN
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT
0DQXDOGRXWLOL]DGRU
ES
0DQXDOGHOXVXDULR
SV
$QYlQGDUKDQGERN
FI
Käyttöopas
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
1 Switch off the appliance and unplug it.
FR
0RGHG·HPSORL
AR
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
IT
0DQXDOHXWHQWH
FA
3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
4 Close the heating plates ( ) and slide the closing lock (
upwards to lock the appliance.
)
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
Tip
‡ Use the straightener only when your hair is dry.
‡ Frequent users are recommended to use heat protection products
when straightening.
Hair Type
Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten
Mid to High (180 ºC and above)
Fine, medium-textured or softly
waved
Low to Mid (150 ºC to 180 ºC)
Pale, blonde, bleached or colortreated
Low (Below 150ºC)
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1
Vigtigt
/ VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
opbevar den til senere brug.
ikke dette
apparat i nærheden af vand.
3140 035 40471
‡ Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
selvom apparatet er slukket.
www.philips.com/welcome.
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i
1
Important
nærheden af badekar,
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
brusekabiner, kummer eller
‡ WARNING: Do not use this appliance
andre kar, der indeholder vand.
near water.
‡ Tag altid stikket ud, efter du
‡ When the appliance is used in a
har brugt apparatet.
bathroom, unplug it after use since
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
the proximity of water presents a risk,
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
even when the appliance is
Philips-serviceværksted eller en
switched off.
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
‡ WARNING: Do not use this appliance
undgå enhver risiko.
near bathtubs, showers, basins
‡ Dette apparat kan bruges af børn
or other vessels
fra 8 år og opefter og personer
containing water.
med reducerede fysiske, sensoriske
‡ Always unplug the appliance
eller mentale evner eller manglende
after use.
erfaring og viden, hvis de er blevet
‡ If the mains cord is damaged, you
instrueret i sikker brug af apparatet og
must have it replaced by Philips, a
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
service centre authorised by Philips or
børn lege med apparatet. Rengøring
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
og vedligeholdelse må ikke foretages
avoid a hazard.
af børn uden opsyn.
‡ This appliance can be used by
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
children aged from 8 years and above
dig, at den spænding, der er angivet
and persons with reduced physical,
på apparatet, svarer til den lokale
sensory or mental capabilities or
spænding.
lack of experience and knowledge
‡ Brug ikke apparatet til andre
if they have been given supervision
formål end dem, der er beskrevet i
or instruction concerning use of
YHMOHGQLQJHQ
the appliance in a safe way and
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
understand the hazards involved.
når det er sluttet til stikkontakten.
Children shall not play with the
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
appliance. Cleaning and user
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
maintenance shall not be made by
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
children without supervision.
anvender en sådan type tilbehør eller
‡ Before you connect the appliance,
dele, annulleres garantien.
ensure that the voltage indicated on
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
the appliance corresponds to the local
apparatet.
power voltage.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
‡ Do not use the appliance for any
helt afkølet.
other purpose than described in
‡ Vær meget opmærksom, når du
this manual.
bruger apparatet, da det kan være
‡ When the appliance is connected to
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
the power, never leave it unattended.
da de øvrige dele er varme, og undgå
‡ Never use any accessories or
kontakt med huden.
parts from other manufacturers
‡ Placer altid apparatet med holderen
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
SnHQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJM YQ
recommend. If you use such
RYHUÁDGH'HYDUPHYDUPHSODGHUPn
accessories or parts, your guarantee
LNNHEHU¡UHRYHUÁDGHQHOOHUDQGUH
becomes invalid.
brændbare materialer.
‡ Do not wind the mains cord round
‡ Netledningen må ikke komme i
the appliance.
kontakt med apparatets varme dele.
‡ Wait until the appliance has cooled
‡ Når apparatet er tændt, skal det
down before you store it.
holdes væk fra brændbare genstande
‡ Pay full attention when using the
og materialer.
appliance since it could be extremely
‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
hot. Only hold the handle as other
lægges noget hen over det (f.eks.
parts are hot and avoid contact with
KnQGNO GHUHOOHUW¡M
the skin.
‡ Brug kun apparatet på tørt hår.
‡ Always place the appliance with the
8QGODGDWEHWMHQHDSSDUDWHWPHGYnGH
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
hænder.
surface. The hot heating plates should ‡ Hold varmepladerne rene og fri
never touch the surface or other
for støv og stylingprodukter som
ÁDPPDEOHPDWHULDO
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
‡ Avoid the mains cord from coming
aldrig apparatet sammen med
into contact with the hot parts of the
stylingprodukter.
appliance.
‡ Varmepladerne har en keratinkeramisk
‡ Keep the appliance away from
belægning. Denne belægning slides
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
muligvis væk med tiden. Dette påvirker
it is switched on.
dog ikke apparatets ydeevne.
‡ Never cover the appliance with
‡ Hvis apparatet bruges til farvet hår,
anything (e.g. a towel or clothing)
kan det smitte af på varmepladerne.
when it is hot.
Kontakt altid forhandleren, før
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
apparatet bruges på kunstigt hår.
not operate the appliance with wet
‡ Reparation og eftersyn af apparatet
hands.
skal altid foretages på et autoriseret
‡ Keep the heating plates clean and free
Philips-serviceværksted. Reparation
of dust and styling products such as
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
mousse, spray and gel. Never use the
medføre ekstremt farlige situationer
appliance in combination with
for brugeren.
styling products.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
‡ The heating plates have Keratin
åbningerne, da dette kan give elektrisk
ceramic coating. This coating might
stød.
slowly wear away over time. However,
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
this does not affect the performance
altid stikket ud af stikkontakten ved at
of the appliance.
holde fast i stikket.
‡ If the appliance is used on colortreated hair, the heating plates may be (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU Dette
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
always consult their distributor.
0LOM¡
‡ Always return the appliance to a
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet
service centre authorized by Philips
af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for
indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale
for examination or repair. Repair by
regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
KXVKROGQLQJVDIIDOG.RUUHNWERUWVNDIIHOVHDIXGWMHQWHSURGXNWHUKM OSHU
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
GLJPHGDWIRUKLQGUHQHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJPHQQHVNHUV
helbred.
extremely hazardous situation for
the user.
*ODWKnUHWXG
)RUEHUHGHOVHDIKnUHW
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
‡ Vask håret med shampoo og balsam
openings to avoid electric shock.
‡ Brug et varmebeskyttende produkt, og red håret med en
bredtandet kam
‡ Do not pull on the power cord after
‡ 7¡UKnUHWYHGKM OSDIHQKnUW¡UUHURJHQE¡UVWH
$QYHQGHOVH
using. Always unplug the appliance by
Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Se
tabellen over hårtyper bagest i kapitlet. Vælg altid en lavere temperatur,
holding the plug.
QnUGXDQYHQGHUJODWWHMHUQHWI¡UVWHJDQJ
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with
normal household waste. Correct disposal of old products helps
prevent negative consequences for the environment and human health.
2
Straighten your hair
Preparation for hair
‡ Wash hair with shampoo and conditioner
‡ Use heat protection product and comb your hair with largetoothed comb
‡ Blow dry your hair with a brush
Usage
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your
hair. Please refer to the Hair Type table at the end of the chapter. Always
VHOHFWDORZHUVHWWLQJZKHQ\RXXVHWKHVWUDLJKWHQHUIRUWKHÀUVWWLPH
Tip
‡ It is suggested to keep the heating plates locked before use.
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the button ( ) until the display screen lights up.
» The default temperature setting 160°C is displayed ( ).
3 Press the
or
buttons ( ) to select your desired
temperature setting. Refer to the Hair Type table at the end of the
chapter.
» When the heating plates are heating up, the temperature digits
will blink.
» When the heating plates have reached the selected temperature,
the temperature digits stop blinking.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above
200°C. When you increase the temperature above 200°C, the
temperature will increase only 5°C by each step.
4 The ion function is activated when the appliance is switched on,
which provides additional shine and reduces frizz.
produkter ved glatning.
Lav til medium (150 ºC til 180 ºC)
Petunjuk Pengguna
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
Tip
‡ $QYHQGHUNXQJODWWHMHUQHWQnUGLWKnUHUW¡UW
‡ Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende
Fint, almindeligt eller let krøllet
hår
NL
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
$OOULJKWVUHVHUYHG
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
0HGLXPWLOK¡Mž&RJGHURYHU
ID
f
) opad for at
Kraftigt, krøllet eller genstridigt
hår
%UXJHUYHMOHGQLQJ
g
), og skub låseknappen (
10 To straighten the rest of your hair, repeat step 7 to 9 until you
achieve your desired look.
User manual
h
4 Luk varmepladerne (
låse apparatet.
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
DA
e
3 Rengør apparatet og varmepladerne med en fugtig klud.
Hårtype
EN
c d
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
9 Slide the straightener down the length of the hair in a single
motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
11 7RÀQLVK\RXUKDLUVW\OLQJPLVWZLWKDVKLQHVSUD\RUÁH[LEOHKROG
hairspray.
Tip: Do not brush your hair while setting your hair style.
Note: The appliance has auto shut-off function. It switches off
automatically after 60 minutes.
After use:
a b
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
‡ ADVARSEL: Anvend
Tip
‡ Det anbefales at holde varmepladerne fastlåst før brug.
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tryk og hold -knappen ( ) nede, indtil displayet lyser.
» Standardtemperaturindstillingen 160 °C vises ( ).
eller
( ) for at vælge den ønskede
3 Tryk på knapperne
temperaturindstilling. Se tabellen over hårtyper bagest i kapitlet.
» Under opvarmning af varmepladerne blinker temperaturtallet.
» Når varmepladerne har nået den valgte temperatur, holder
temperaturtallet op med at blinke.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard forhindrer dig i utilsigtet at blive udsat for varme på over
200 °C. Når du øger temperatur til over 200 °C, vil temperaturen kun
stige 5 °C for hvert trin.
4 Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere
glans og reducerer krusning.
» Ion-indikatoren ( ) vises.
» Du vil måske bemærke en særlig lugt og høre en hvislende lyd.
Det er helt almindeligt, og skyldes ion-generatoren.
5 Skub låseknappen (
) nedad for at låse apparatet op.
6 (IWHUDWJODWWHMHUQHWHUW QGWOnVHVWDVWHUQHDXWRPDWLVNKYLVGHULNNH
trykkes på en knap inden for 15 sek. Derefter låses tasterne, hvis der
ikke trykkes på nogen knapper i 5 sek.
For at låse knapperne op skal du trykke på
i 1 sek.
7 Red dit hår, og begynd derefter med at inddele dit tørre hår i
hårlokker af ikke mere end 5 centimeters bredde.
%HP UN9HGNUDIWLJHUHKnUDQEHIDOHVGHWDWODYHÁHUHKnUORNNHU
8 Placer en hårlok mellem varmepladerne (
godt sammen.
), og pres håndtagene
9 /DGJODWWHMHUQHWJOLGHLKnUHWVUHWQLQJLpQEHY JHOVHPDNVVHNIUD
rod til spids uden at stoppe, for at undgå overophedning.
10 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 7 til 9, indtil du
opnår det ønskede resultat.
11 For at afslutte styling af håret kan du bruge en glansspray eller en
KnUVSUD\PHGÁHNVLEHOWKROGHOOHUOLJQ
Tip: Børst ikke håret, mens du sætter frisuren.
Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk
efter 60 minutter.
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret
ÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHW
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
‡ WARNUNG: Verwenden
6 Sobald der Haarglätter eingeschaltet ist, werden die Tasten
automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste
gedrückt wird. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt
wird, werden die Tasten gesperrt.
Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie 1 Sekunde lang .
7 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie Ihr geföhntes Haar in Strähnen,
die nicht breiter sind als 5 cm.
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu
unterteilen.
8 Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten (
drücken Sie die Griffe fest zusammen.
), und
9 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
10 Um den Rest Ihres Haars zu glätten, wiederholen Sie Schritt 7 bis 9,
bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
11 Um Ihr Haarstyling abzuschließen, besprühen Sie es mit Glanzspray
RGHU+DDUVSUD\IUÁH[LEOHQ+DOW
Tipp: Bürsten Sie Ihr Haar nicht, während Sie es stylen.
+LQZHLV: Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Es schaltet sich
nach 60 Minuten automatisch aus.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
4 Schließen Sie die Heizplatten ( ), und schieben Sie die
Verriegelungstaste ( ) nach oben, um das Gerät zu verriegeln.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
Tipp
‡ Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
‡ Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen,
Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
Haartyp
Temperaturstufe
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƑƱƯƥƴƯƩƬơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
‡ ƌƯƽƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳơƬưƯƵƜƭƪơƩƬơƫơƪƴƩƪƞƪƱƝƬơ
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƝƭơưƱƯƺƼƭưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƪơƩ
ƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƬƩơƷƯƭƴƱƞƷƴƝƭơ
‡ ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơ
ƢƯƽƱƴƳơ
ƗƱƞƳƧ
ƆưƩƫƝƣƥƴƥưƜƭƴơƬƩơƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƂƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƯƭưƟƭơƪơ©ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭªƳƴƯƴƝƫƯƲƴƯƵ
ƪƥƶơƫơƟƯƵƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩơƷơƬƧƫƼƴƥƱƧƱƽƨƬƩƳƧ
ƓƵƬƢƯƵƫƞ
‡ ƓơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơơƶƞƳƥƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ
ƪƫƥƩƤƹƬƝƭƥƲƬƝƷƱƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƑơƴƞƳƴƥƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥươƴƧƬƝƭƯƴƯƪƯƵƬưƟ ( ) ƬƝƷƱƩƭơ
ơƭƜƸƥƩƧƯƨƼƭƧƥƭƤƥƟƮƥƹƭ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƒ&
( ).
3 ƄƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲươƴƞƳƴƥ
( ƂƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƯƭưƟƭơƪơ©ƔƽưƯƲ
ƴơƪƯƵƬưƩƜ ƞ
ƬơƫƫƩƾƭªƳƴƯƴƝƫƯƲƴƯƵƪƥƶơƫơƟƯƵ
» žƴơƭƯƩưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƨƥƱƬơƟƭƯƭƴơƩƴơƸƧƶƟơƴƧƲ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲơƭơƢƯƳƢƞƭƯƵƭ
» ƍƼƫƩƲƯƩưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƶƴƜƳƯƵƭƳƴƧƭƥưƩƫƥƣƬƝƭƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴơƸƧƶƟơƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƳƴơƬơƴƯƽƭƭơ
ơƭơƢƯƳƢƞƭƯƵƭ
7KHUPR*XDUG
ƔƯ7KHUPR*XDUGơưƯƴƱƝưƥƩƴƧƭơƪƯƽƳƩơƝƪƨƥƳƧƳƥƨƥƱƬƼƴƧƴơ
ưƜƭƹơưƼƒ&žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƬƥƣơƫƽƴƥƱƧ
ơưƼƒ&ƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơơƵƮƜƭƥƴơƩƬƼƭƯơƭƜƒ&ƴƧƶƯƱƜ
4 ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƪơƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷơƱƟƦƯƭƴơƲƝƴƳƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƥƫơƴƴƾƭƯƭƴơƲ
ƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧƝƭƤƥƩƮƧƩƼƭƴƹƭ ).
» ƆƭƤƝƷƥƴơƩƭơƬƵƱƟƳƥƴƥƬƩơƷơƱơƪƴƧƱƩƳƴƩƪƞƬƵƱƹƤƩƜƪơƩ
ƭơơƪƯƽƳƥƴƥƝƭơƳƶƵƱƩƷƴƼƞƷƯƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƨƾƲ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴƧƣƥƭƭƞƴƱƩơƩƼƭƴƹƭ
‡ 3DUDHYLWDUGHVFDUJDVHOpFWULFDVQR
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
aberturas.
‡ No tire del cable de alimentación
GHVSXpVGHFDGDXVR'HVHQFKXIH
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRUOD
FODYLMD
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
VREUHH[SRVLFLyQDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORHQXQSURGXFWRVLJQLÀFDTXHHOSURGXFWRFXPSOH
con la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el
VLVWHPDORFDOGHUHFRJLGDGHSURGXFWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV
Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la
basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana.
$OLVDGRGHOSHOR
3UHSDUDFLyQGHOSHOR
‡ Lávese el pelo con champú y acondicionador
‡ 8WLOLFHXQSURGXFWRSURWHFWRU\SpLQHVHFRQXQSHLQHGHS~DV
grandes
‡ Seque el pelo con secador y un cepillo
Uso
Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo
GHFDEHOOR&RQVXOWHODWDEOD7LSRGHFDEHOORDOÀQDOGHHVWHFDStWXOR
6HOHFFLRQHVLHPSUHXQDSRVLFLyQGHWHPSHUDWXUDPiVEDMDFXDQGR
utilice la plancha por primera vez.
Consejo
‡ Es recomendable mantener las placas alisadoras bloqueadas antes
de utilizar el aparato.
Ympäristö
‡ Ne
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
MDQHXYRVWRQGLUHNWLLYLQ(8VRYHOWDPLVDODDQ7XWXVWX
SDLNDOOLVHHQVlKN|MDHOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQNHUl\VMlUMHVWHOPllQ
Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
WDORXVMlWWHHQPXNDQD9DQKRMHQWXRWWHLGHQDVLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQ
DXWWDDHKNlLVHPllQ\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLD
haittavaikutuksia.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
2
Hiusten suoristaminen
Hiusten valmistelu
‡ 3HVHKLXNVHWVKDPSRROODMDKRLWRDLQHHOOD
‡ .l\WlOlPS|VXRMDWXRWWHLWDMDNDPSDDKLXNVHWKDUYDSLLNNLVHOOl
kammalla
‡ .XLYDDKLXNVHWKLXVWHQNXLYDLPHOODMDKDUMDOOD
Käyttö
9DOLWVHKLXVW\\SLQPXNDLQHQOlPS|WLOD.DWVROLVlWLHWRMDNDSSDOHHQORSXVVD
olevasta hiustyyppitaulukosta. Valitse aina matala asetus, kun käytät
suoristinta ensimmäistä kertaa.
Vihje
‡ Suoristuslevyt kannattaa pitää lukittuina ennen käyttöä.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Paina painiketta ( ), kunnes näyttö avautuu.
» Oletuslämpötila-asetus 160 °C tulee näyttöön (
).
3 Valitse haluttu lämpötila painamalla
- tai
-painiketta ( ).
.DWVROLVlWLHWRMDNDSSDOHHQORSXVVDROHYDVWDKLXVW\\SSLWDXOXNRVWD
» Kun suoristuslevyt lämpenevät, lämpötilaa osoittavat numerot
vilkkuvat.
» Kun suoristuslevyt ovat saavuttaneet halutun lämpötilan, lämpötilaa
osoittavat numerot lakkaavat vilkkumasta.
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUGVXRMDDWDKDWWRPDOWDDOWLVWXNVHOWD\OLƒ&Q
kuumuudelle. Kun nostat lämpötilaa yli 200 °C:n, lämpötila kasvaa vain
5 °C kerrallaan.
4 .XQODLWHNl\QQLVWHWllQLRQLWRLPLQWRDNWLYRLWXXMDOLVllNLLOWRDMD
vähentää pörröisyyttä.
» Ionikäsittelyn osoitin ( ) näkyy.
» .lVLWWHO\VWlVDDWWDDWXOODKDMXDWDLVLKLVHYlllQL6HRQQRUPDDOLDMD
tirez pas sur le cordon
G·DOLPHQWDWLRQDSUqVXWLOLVDWLRQ
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
WHQDQWODÀFKH
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
OHVUqJOHPHQWVDSSOLFDEOHVUHODWLIVjO·H[SRVLWLRQDX[FKDPSV
pOHFWURPDJQpWLTXHV
Environnement
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est
FRQIRUPHjODGLUHFWLYHHXURSpHQQH8(,QIRUPH]YRXV
DXSUqVGHVLQVWDQFHVORFDOHVVXUOHV\VWqPHGHFROOHFWHGHV
SURGXLWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHVHQÀQGHYLH5HVSHFWH]
ODUpJOHPHQWDWLRQORFDOHHWQHMHWH]SDVFHSURGXLWDYHFOHVRUGXUHV
PpQDJqUHV/DPLVHDXUHEXWFRUUHFWHGHYRVDQFLHQVDSSDUHLOVDLGHj
SUpVHUYHUO·HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp
/LVVDJHGHYRVFKHYHX[
3UpSDUDWLRQGHVFKHYHX[
‡ /DYH]OHVFKHYHX[DYHFGXVKDPSRLQJHWGHO·DSUqVVKDPSRLQJ
‡ 8WLOLVH]OHSURGXLWGHSURWHFWLRQFRQWUHODFKDOHXUHWGpPrOH]YRV
cheveux avec un peigne à dents larges
‡ Faites un brushing à l’aide d’une brosse
Utilisation
9HLOOH]jVpOHFWLRQQHUXQHWHPSpUDWXUHDGDSWpHjYRWUHW\SHGH
FKHYHX[&RQVXOWH]OHWDEOHDXGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHFKHYHX[jODÀQ
GXFKDSLWUH6pOHFWLRQQH]WRXMRXUVXQUpJODJHPRLQVpOHYpORUVGHOD
SUHPLqUHXWLOLVDWLRQ
Conseil
‡ ,OHVWUHFRPPDQGpGHODLVVHUOHVSODTXHVFKDXIIDQWHVYHUURXLOOpHV
avant l'utilisation.
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 0DLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQ ( MXVTX·jFHTXHO·pFUDQV·DOOXPH
» /HUpJODJHGHWHPSpUDWXUHSDUGpIDXWƒ&V·DIÀFKH ).
ou
( SRXUVpOHFWLRQQHUOD
3 Appuyez sur les boutons
Sie das
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
MRKWXXLRQLVDDWWRULVWD
Dick, lockig, schwer zu glätten
Mittel bis hoch (mind. 180 ºC)
WHPSpUDWXUHVRXKDLWpH&RQVXOWH]OHWDEOHDXGHVGLIIpUHQWVW\SHVGH
(
)
hasta
que
se
encienda
el
display.
2
Mantenga
pulsado
el
botón
Fein,
normal
oder
leicht
Niedrig
bis
mittel
(150
ºC
bis
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
FKHYHX[jODÀQGXFKDSLWUH
5 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta ( ) alaspäin.
5 ƓƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơưƫơƪƾƭ ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƣƩơƭơ
» Se mostrará la posición de temperatura predeterminada de
gewellt
180 ºC)
» Lorsque les plaques chauffantes chauffent, les chiffres de la
ƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
6 Kun suoristin on käynnistetty, näppäimet lukittuvat automaattisesti,
160 °C ( ).
‡ Wenn das Gerät in einem
WHPSpUDWXUHFOLJQRWHQW
Hell, blond, gebleicht oder
Niedrig (max. 150 ºC)
MRVPLWllQSDLQLNHWWDHLSDLQHWDVHNXQWLLQ0\|KHPPLQQlSSlLPHW
6 ƂƭƤƥƭươƴƞƳƥƴƥƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƥƭƴƼƲƤƥƵƴƥƱƯƫƝưƴƹƭ
» 8QHIRLVTXHOHVSODTXHVFKDXIIDQWHVRQWDWWHLQWODWHPSpUDWXUH
3 Pulse los botones
o
( ) para seleccionar la posición de
Badezimmer verwendet wird, trennen gefärbt
OXNLWWXYDWMRVPLWllQSDLQLNHWWDHLSDLQHWDVHNXQWLLQ
ơưƼƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƯƵƩƳƩƹƴƞƴơưƫƞƪƴƱơƪƫƥƩƤƾƭƯƭƴơƩ
VpOHFWLRQQpHOHVFKLIIUHVGHODWHPSpUDWXUHFHVVHQWGHFOLJQRWHU
WHPSHUDWXUDTXHGHVHH&RQVXOWHODWDEOD7LSRGHFDEHOORDOÀQDOGH
Voit poistaa näppäinten lukituksen painamalla
-painiketta 1 sekunnin
ơƵƴƼƬơƴơƓƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơƭƤƥƭươƴƞƳƥƴƥƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƥƭƴƼƲ
Sie es nach dem Gebrauch von der
este capítulo.
DMDQ
ƤƥƵƴƥƱƯƫƝưƴƹƭƴơưƫƞƪƴƱơƪƫƥƩƤƾƭƯƭƴơƩ
7KHUPR*XDUG
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
» &XDQGRODVSODFDVDOLVDGRUDVHVWpQFDOLHQWHVORVGtJLWRVGH
ƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴơưƫƞƪƴƱơươƴƞƳƴƥ ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
7KHUPR*XDUGYRXVSURWqJHFRQWUHXQHH[SRVLWLRQLQGpVLUDEOHjXQH
7 .DPSDDKLXNVHVLMDDORLWDNLLQQLWWlPlOOlNXLYLNVLSXKDOOHWXWKLXNVHWDOOH
Stromversorgung. Die Nähe zum
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
temperatura parpadearán.
FKDOHXUVXSpULHXUHjƒ&/RUVTXHYRXVDXJPHQWH]ODWHPSpUDWXUH
5 cm:n levyisiin osioihin.
7 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƳƴƥƣƭƹƬƝƭơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơƷƹƱƟƳƴƥ
treten
Probleme
auf,
besuchen
Sie
die
Philips
Website
(www.philips.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
DXGHOjGHƒ&ODWHPSpUDWXUHDXJPHQWHXQLTXHPHQWSDULQFUpPHQW
» Cuando las placas alisadoras alcancen la temperatura
+XRPDXWXVSDNVXWKLXNVHWNDQQDWWDDMDNDDXVHDPSLLQRVLRLKLQ
ƴơƪơƩưƩƜƳƴƥƴơƬƥƪƫƩưƳƥƴƯƽƶƥƲưƯƵƤƥƭƮƥưƥƱƭƯƽƭƴơ
com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem
de 5 °C.
VHOHFFLRQDGDORVGtJLWRVGHWHPSHUDWXUDGHMDUiQGHSDUSDGHDU
ƥƪơƴƯƳƴƜ
Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
8 $VHWD\NVLKLXVVXRUWXYDVXRULVWXVOHY\MHQYlOLLQ MDSDLQDNDKYDW
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
ƓƧƬƥƟƹƳƧƂƭƝƷƥƴƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƳơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơƷƹƱƟƳƥƴƥ
4 /DIRQFWLRQLRQLVDQWHHVWDFWLYpHORUVGHODPLVHVRXVWHQVLRQGH
7KHUPR*XDUG
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
tiiviisti yhteen.
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
O·DSSDUHLO(OOHRIIUHXQHEULOODQFHVXSSOpPHQWDLUHHWUpGXLWOHVIULVRWWLV
ThermoGuard evita que la exposición al calor supere de forma no
lokalen Philips Händler.
9 9HGlVXRULVWLQKLXVWHQMXXULVWDODWYRLKLQDVWLVHNXQQLVVD
» Le voyant de la fonction ionisante ( V·DIÀFKH
intencionada los 200 °C. Si sube la temperatura por encima de 200 °C,
8 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƬƩơƴƯƽƶơơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ )
S\VlKW\PlWWlMRWWDKLXNVHWHLYlWNXXPHQHOLLNDD
Gerät nicht in der Nähe von
esta aumentará solo en intervalos de 5 °C.
ƪơƩưƩƝƳƴƥƴƩƲƫơƢƝƲƣƩơƭơƪƫƥƟƳƯƵƭ
» ,OHVWSRVVLEOHTXHYRXVVHQWLH]XQHRGHXUSDUWLFXOLqUHHW
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
10 Suorista loput hiuksista toistamalla vaiheita 7–9, kunnes hiuksesi
Badewannen, Duschen,
HQWHQGLH]XQFULVVHPHQW&HSKpQRPqQHHVWQRUPDOHWHVWFDXVp
4 La función de iones, que proporciona un brillo adicional y reduce el
9 ƔƱơƢƞƮƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƬƥ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
näyttävät siltä kuin haluat.
par le diffuseur d’ions.
encrespado, se activa cuando el aparato está encendido.
ƬƟơƪƟƭƧƳƧƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
Waschbecken oder sonstigen
11
6XLKNXWDKLXNVLLQORSXNVLNLLOWRVXLKNHWWDWDLMRXVWDYDQSLGRQ
» Se muestra el indicador de iones ( ).
ƷƹƱƟƲƭơƳƴơƬơƴƞƳƥƴƥƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRP
5 'pYHUURXLOOH]O·DSSDUHLOHQIDLVDQWJOLVVHUOHYHUURX ) vers le bas.
hiuskiinnettä.
Behältern mit Wasser.
welcome.
» Es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga
10 ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơ
VinkkibOlKDUMDDKLXNVLDVLNXQPXRWRLOHWKLXNVLDVL
6 $SUqVTXHOHOLVVHXUDpWpDOOXPpOHVWRXFKHVVRQWDXWRPDWLTXHPHQW
un chisporroteo. Esto es habitual y se debe al generador de iones.
ƝƹƲƬƝƷƱƩƭơưƥƴƽƷƥƴƥƴƯƥưƩƨƵƬƧƴƼơưƯƴƝƫƥƳƬơ
Huomautus: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. Virta katkeaa
‡ =LHKHQ6LHQDFKMHGHP*HEUDXFKGHQ YHUURXLOOpHVVLYRXVQ·DSSX\H]VXUDXFXQERXWRQSHQGDQW
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
automaattisesti
60
minuutin
kuluttua.
11 ƄƩơƭơƯƫƯƪƫƧƱƾƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƸƥƪƜƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƬƥƝƭơ
VHFRQGHV3DUODVXLWHOHVWRXFKHVVRQWYHUURXLOOpHVVLYRXV
5 Para desbloquear el aparato ( GHVOLFHKDFLDDEDMRHOPHFDQLVPR
Netzstecker aus der Steckdose.
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
Käytön
jälkeen:
ƳưƱƝƩƣƩơƫƜƬƸƧƞƬƩơƫơƪƣƩơƥƫơƳƴƩƪƼƪƱƜƴƧƬơ
n’appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.
de cierre.
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍƧƭƢƯƵƱƴƳƟƦƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƪơƴƜƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
3RXUGpYHUURXLOOHUOHVWRXFKHVDSSX\H]VXU pendant 1 seconde.
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
6 'HVSXpVGHHQFHQGHUODSODQFKDORVERWRQHVVHEORTXHDQ
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ƓƧƬƥƟƹƳƧƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƼƬơƴƧƲ
7 3HLJQH]YRVFKHYHX[SXLVFRPPHQFH]SDUVpSDUHUYRVFKHYHX[
automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos.
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƥƴƜơưƼƫƥưƴƜ
ein defektes Netzkabel nur von einem ‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
EUXVKpVHQPqFKHVGHFPGHODUJHPD[LPXP
Posteriormente, los botones se bloquean si no se pulsa ningún botón
3
3XKGLVWDODLWHMDVXRULVWXVOHY\WNRVWHDOODOLLQDOOD
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ:
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
5HPDUTXHSRXUOHVFKHYHX[SOXVpSDLVLOHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHSOXV
durante 5 segundos.
Philips Service-Center, einer von
4 6XOMHOlPS|OHY\W ) lukitse laite työntämällä lukitsinta ylöspäin
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
GHPqFKHV
durante 1 segundo.
Para desbloquear los botones, pulse
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
( ).
ưƱƟƦơ
Philips autorisierten Werkstatt oder
8 3ODFH]XQHPqFKHGHFKHYHX[HQWUHOHVSODTXHVFKDXIIDQWHV ) et
7 3pLQHVHHOSHOR\DFRQWLQXDFLyQHPSLHFHDVHSDUDUHOFDEHOORVHFDGR
5 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
UHVVHUUH]IHUPHPHQWOHVSRLJQpHV
con secador en mechones que no superen los 5 cm de ancho.
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƬƥƝƭơƢƱƥƣƬƝƭƯ Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en
9 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
más mechones.
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
ươƭƟ
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
Vihje
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
SDVYRWUHPRXYHPHQWSRXUpYLWHUGHVXUFKDXIIHUOHVFKHYHX[
8 Coloque un mechón de pelo entre las placas alisadoras ( \MXQWH
ƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơ
4
ƋƫƥƟƳƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ
werden.
ORVPDQJRVÀUPHPHQWH
‡ Käytä suoristinta vain, kun hiuksesi ovat kuivat.
ưƫơƪƾƭ ưƱƯƲƴơƥưƜƭƹƣƩơƭơƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
10 3RXUOLVVHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVjMXVTX·j
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
‡ 8VHLQWRLVWXYDVVDNl\W|VVlVXRVLWHOODDQOlPS|VXRMDWXRWWHLGHQ
REWHQWLRQGXUpVXOWDWVRXKDLWp
9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
käyttöä.
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
ƴƧƳƪƼƭƧ
ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
11 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray
ab 8 Jahren und Personen mit
evitar que se caliente en exceso.
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
GHEULOODQFHRXXQHODTXHOpJqUH
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
verringerten physischen, sensorischen
Astuce : ne brossez pas vos cheveux lorsque vous les mettez en forme.
10 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos del 7 al 9 hasta que
Hiustyyppi
Lämpötila-asetus
ƓƵƬƢƯƵƫƞ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
Remarque : l’appareil dispose d’une fonction d’arrêt automatique. Il
obtenga el look que desea.
oder psychischen Fähigkeiten oder
Karkeat, kiharat, vaikeasti
Keskitaso–korkea (vähintään
V·pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQWDSUqVPLQXWHV
‡
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬƼƭƯƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
11
3DUDÀQDOL]DUHOSHLQDGR
YDSRULFHXQVSUD\SDUDGDUEULOORRXQDODFD
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
suoristettavat
180 ºC)
Après utilisation :
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
‡ ƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƳƵƷƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƵƭƩƳƴƜƴơƩƭơ
ÁH[LEOH
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi
Matala–keskitaso (150–180 ºC)
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
1 $UUrWH]O·DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
Consejo: No cepille el pelo mientras le da forma.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƱƯƺƼƭƴơưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơưƱƩƭ
verwendet werden, wenn sie bei der
kihartuvat
Nota: El aparato dispone de una función de apagado automático. Se
ƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
apaga automáticamente transcurridos 60 minutos.
Verwendung beaufsichtigt wurden
Vaaleat, vaalennetut tai
Matala (Alle 150 ºC)
3 Nettoyez l’appareil et les plaques chauffantes à l’aide d’un chiffon
'HVSXpVGHOXVR:
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
YlUMlW\W
humide.
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ
ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
oder Anweisung zum sicheren
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
4
Fermez les plaques chauffantes ( HWIDLWHVJOLVVHUOHV\VWqPHGH
‡
ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƍơƫƫƩƜƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƪơƴƳơƱƜƞ ƍƥƳơƟơƝƹƲƵƸƧƫƞž&
Gebrauch des Geräts erhalten und
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3
Takuu ja huolto
verrouillage des plaques ( ) vers le haut pour verrouiller l’appareil.
ƤƽƳƪƯƫơƳƴƯƟƳƩƹƬơ
ƪơƩƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
-RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ
die Gefahren verstanden haben.
5 5DQJH]OHGDQVXQHQGURLWV€UHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH9RXV
ƍơƫƫƩƜƬƥƫƥưƴƞƞƬƝƴƱƩơƴƱƟƷơƞ
ƗơƬƧƫƞƝƹƲƬƥƳơƟơž&
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.
SRXYH]pJDOHPHQWDFFURFKHUO·DSSDUHLOSDUVRQDQQHDXGHVXVSHQVLRQ
)
y
deslice
el
mecanismo
de
cierre
4
Cierre
las
placas
alisadoras
(
‡
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƬơƫƫƩƜƥƫơƶƱƾƲƳươƳƴƜ
ƝƹƲž&
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
philips.com
tai
ota
yhteyttä
Philipsin
asiakaspalveluun
(puhelinnumero
on
( ).
( ) hacia arriba para bloquear el aparato.
WDNXXOHKWLVHVVl
-RVPDDVVDVLHLROHNXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWD
RWD\KWH\V
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƉơƬưƜƬơƫƫƩƜƮơƭƨƜƬơƫƫƩƜ
ƗơƬƧƫƞƪƜƴƹơưƼž&
spielen. Die Reinigung und Wartung
5 *XiUGHORHQXQOXJDUVHFRVHJXUR\VLQSROYR7DPELpQSXHGH
SDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ
Conseil
ƬơƫƫƩƜƬƥƭƴƥƪơưƜƦƞƢơƬƬƝƭơ
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƬơƫƫƩƜ
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
‡ Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
)UDQoDLV
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
Consejo
‡ ,OHVWUHFRPPDQGpDX[XWLOLVDWHXUVIUpTXHQWVG
XWLOLVHUGHVSURGXLWV
durchgeführt werden.
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de protection contre la chaleur pour le lissage.
‡ 8WLOLFHODSODQFKDVRORFXDQGRHOSHORHVWpVHFR
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
‡ Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos
l’adresse www.philips.com/welcome.
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
para proteger el pelo cuando lo alisen.
anschließen, überprüfen Sie, ob die
7\SHGHFKHYHX[
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
‡
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
1
Important
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
eSDLVIULVpVRXGLIÀFLOHVjOLVVHU
0R\HQjpOHYpVXSpULHXUj
auf dem Gerät angegebene Spannung
7LSRGHFDEHOOR
3RVLFLyQGHWHPSHUDWXUD
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
180 ºC)
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
mit der Netzspannung vor Ort
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
FRQVHUYH]OHSRXUXQXVDJHXOWpULHXU
Grueso, rizado o difícil de alisar
Media a alta (180 °C o superior)
Fins,
de
texture
moyenne
ou
Bas à moyen (entre 150 ºC et
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
übereinstimmt.
OpJqUHPHQWRQGXOpV
180 ºC)
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
Fino, de textura media o
%DMDDPHGLDGHƒ&Dƒ&
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ligeramente
ondulado
&ODLUV
EORQGV
FRORUpVRX
%DVLQIpULHXUjž&
‡ Verwenden Sie das Gerät
Español
DSSDUHLOjSUR[LPLWpG·XQHVRXUFH
GpFRORUpV
Claro, rubio, decolorado o
%DMDLQIHULRUDƒ&
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
Le
felicitamos
por
su
compra
y
le
damos
la
bienvenida
a
Philips.
Para
nie für andere als in dieser
d’eau.
teñido
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
3
Garantie et service
Bedienungsanleitung beschriebene
producto en www.philips.com/welcome.
‡
Si vous utilisez l’appareil dans une
3
Garantía y servicio
6LYRXVVRXKDLWH]REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVSDU
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧ
ƬƥƴƧƭ
Zwecke.
1
Importante
VDOOHGHEDLQVGpEUDQFKH]OHDSUqV
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQDSLH]DR
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
XQSUREOqPHYLVLWH]OHVLWH:HEGH3KLOLSVjO·DGUHVVHZZZSKLOLSVFRP
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
XWLOLVDWLRQFDUODSUR[LPLWpG·XQH
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
FRQVpUYHORSRUVLQHFHVLWDUDFRQVXOWDUORHQHOIXWXUR
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
WURXYHUH]OHQXPpURGHWpOpSKRQHFRUUHVSRQGDQWVXUOHGpSOLDQWGH
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
GH3KLOLSVHQVXSDtVKDOODUiHOQ~PHURGHWHOpIRQRHQHOIROOHWRGHOD
source
d’eau
constitue
un
risque,
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
JDUDQWtD6LQRKD\6HUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWHHQVXSDtVGLUtMDVHDO
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
même lorsque l’appareil est hors
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
distribuidor Philips local.
aparato cerca del agua.
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
tension.
Italiano
Suomi
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
oder Teile, die von Drittherstellern
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
Congratulazioni
per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
Olet
tehnyt
erinomaisen
valinnan
ostaessasi
Philipsin
laitteen!
Käytä
EDxRGHVHQFK~IHORGHVSXpVGHXVDUOR K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVDZZZSKLOLSVFRP
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
stammen bzw. nicht von Philips
O·DSSDUHLOSUqVG·XQHEDLJQRLUH
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
welcome.
La proximidad de agua representa
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
d’une
douche,
d’un
lavabo
ni
XQULHVJRDXQTXHHODSDUDWRHVWp
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
1
Importante
1
Tärkeää
Zubehör oder Teile verwenden,
GHWRXWDXWUHUpFLSLHQW
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
apagado.
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
erlischt Ihre Garantie.
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
käyttöä varten.
contenant de l’eau.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
‡ 'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV
aparato cerca del agua ni
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
das Gerät.
apparecchio in prossimità di acqua.
veden lähellä.
utilisation.
cerca de bañeras, duchas,
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
‡ Si le cordon d’alimentation est
cubetas u otros recipientes
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
Sie es wegräumen.
EDJQRVFROOHJDUORGRSRO·XVRSRLFKp
irrota pistoke pistorasiasta käytön
HQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDU
que contengan agua.
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
la vicinanza all’acqua rappresenta un
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
3KLOLSVSDUXQ&HQWUH6HUYLFH$JUpp
‡ Desenchufe siempre el aparato
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
des Geräts, da es äußerst heiß sein
ULVFKLRDQFKHTXDQGRLOVLVWHPDq
vaikka virta olisi katkaistu.
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
GHVSXpVGHXVDUOR
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
könnte. Halten Sie nur den Griff,
spento.
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ ‡ Si el cable de alimentación está
da die anderen Teile heiß sind, und
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
kylpyammeen, suihkun, altaan
‡ &HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVp
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
dañado, deberá ser sustituido por
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
apparecchio in prossimità di
tai muiden vesiastioiden lähellä.
SDUGHVHQIDQWVkJpVGHDQV
Philips, por un centro de servicio
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
‡ Stellen Sie das Gerät immer mit dem
vasche da bagno, docce,
ou plus, des personnes dont les
autorizado por Philips o por personal ‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
Ständer auf eine hitzebeständige,
lavandini o altri recipienti
Nl\W|QMlONHHQ
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
stabile ebene Fläche. Die heißen
contenenti acqua.
LQWHOOHFWXHOOHVVRQWUpGXLWHVRXGHV
‡ -RVYLUWDMRKWRRQYDKLQJRLWWXQXWVH
situaciones de peligro.
+HL]SODWWHQVROOWHQQLHGLH2EHUÁlFKH ‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
SHUVRQQHVPDQTXDQWG·H[SpULHQFH
on
oman
turvallisuutesi
vuoksi
hyvä
‡ Este aparato puede ser usado por
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
oder anderes brennbares Material
l’apparecchio.
et de connaissances, à condition que
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
niños a partir de 8 años y por
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
berühren.
ces
enfants
ou
personnes
soient
‡ 6HLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHq
huoltoliikkeessä
tai
muulla
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ personas con su capacidad física,
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
danneggiato deve essere sostituito
DPPDWWLWDLWRLVHOODNRUMDDMDOOD
psíquica o sensorial reducida y por
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧ
Ƨ
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
des instructions quant à l’utilisation
da Philips, da un centro di assistenza
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
quienes no tengan los conocimientos
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
in Berührung kommt.
VpFXULVpHGHO·DSSDUHLOHWTX·LOV
autorizzato Philips o da persone
YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|W
MRLGHQ
y la experiencia necesarios, si han
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
‡ Halten Sie das eingeschaltete
aient pris connaissance des dangers
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
sido supervisados o instruidos acerca
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Gerät fern von leicht entzündbaren
encourus.
Les
enfants
ne
doivent
pas
danni.
UDMRLWWXQXWWDLMRLOODHLROHNRNHPXVWD
del uso del aparato de forma segura
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
Gegenständen und Materialien.
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO
/HQHWWR\DJHHW
‡ Quest’apparecchio può essere usato
WDLWLHWRDODLWWHHQNl\W|VWl
MRVKHLWl
y siempre que sepan los riesgos que
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
O·HQWUHWLHQQHGRLYHQWSDVrWUHUpDOLVpV
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
da bambini di età superiore agli 8 anni
on neuvottu laitteen turvallisesta
conlleva su uso. No permita que
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
par
des
enfants
sans
surveillance.
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
e da persone con capacità mentali,
Nl\W|VWlWDLWDUMROODRQWXUYDOOLVHQ
ORVQLxRVMXHJXHQFRQHODSDUDWR
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
oder anderen Gegenständen.
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
Nl\W|QHGHOO\WWlPlYDOYRQWDMDMRVKH ‡ Avant de brancher l’appareil, assurezLos niños no deben llevar a cabo
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
YRXVTXHODWHQVLRQLQGLTXpHVXU
esperienza o conoscenze adatte a
‡ Verwenden Sie das Gerät nur an
ymmärtävät
laitteeseen
liittyvät
vaarat.
la limpieza ni el mantenimiento sin
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
l’appareil
correspond
bien
à
la
tension
condizione che tali persone abbiano
trockenem Haar. Bedienen Sie das
Lasten
ei
pidä
leikkiä
laitteella.
Lasten
supervisión.
ƫơƢƞ
ƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ
secteur locale.
ricevuto assistenza o formazione per
Gerät nicht mit nassen Händen.
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ ‡ Antes de enchufar el aparato,
utilizzare l’apparecchio in maniera
laitetta
ilman
valvontaa.
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
‡ Halten Sie die Heizplatten sauber
FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
sicura e capiscano i potenziali pericoli
EXWTXHFHOXLTXLHVWLQGLTXpGDQVFH
und frei von Staub sowie von
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
en el mismo se corresponde con el
‡ ƎơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
associati a tale uso. Evitare che i
manuel.
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
ƬƥƴƧƢƜƳƧƴƧƲƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧ
bambini giochino con l’apparecchio. Le
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
‡ No utilice este aparato para otros
ƳƴơƨƥƱƞƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩ
operazioni di pulizia e manutenzione
das Gerät nie in Kombination mit
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
ơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƐƩƪơƵƴƝƲ
non devono essere eseguite da
Stylingprodukten.
oppaassa
kuvattuun
tarkoitukseen.
‡ 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
manual.
ưƫƜƪƥƲƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƯƭƴơƩ
bambini senza la supervisione di un
‡ Die Heizplatten verfügen über eine
SLqFHVG·XQDXWUHIDEULFDQWRXQ·D\DQW
‡ .XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl
‡ 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
adulto.
Keratin-Keramikbeschichtung. Diese
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
sitä ilman valvontaa.
FXDQGRHVWpHQFKXIDGRDODUHG
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
‡
Prima di collegare l’apparecchio
Beschichtung nutzt sich im Laufe der
par
Philips.
L’utilisation
de
ce
type
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
HOpFWULFD
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
assicurarsi che la tensione indicata
=HLWDE'LHVKDWMHGRFKNHLQHUOHL
G·DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVHQWUDvQH
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
su quest’ultimo corrisponda a quella
(LQÁXVVDXIGLH/HLVWXQJGHV*HUlWV
l’annulation
de
la
garantie.
lisävarusteita
tai
-osia.
Jos
käytät
muita
de otros fabricantes o que Philips no
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
locale.
‡ Bei Verwendung mit getöntem oder
‡ N’enroulez pas le cordon
osia, takuu ei ole voimassa.
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
gefärbtem Haar können sich die
d’alimentation autour de l’appareil.
‡ bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ hace, quedará anulada su garantía.
non descritti nel presente manuale.
Heizplatten möglicherweise verfärben.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
ympärille.
‡ No enrolle el cable de alimentación
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
‡ 4XDQGRO·DSSDUHFFKLRqFROOHJDWR
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
avant de le ranger.
‡ $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
alrededor del aparato.
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
all’alimentazione, non lasciarlo mai
bevor Sie es für künstliches Haar
‡ Cet appareil peut être extrêmement
säilytykseen asettamista.
‡ Espere a que se enfríe el aparato
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷ
ưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
incustodito.
verwenden.
FKDXGVR\H]SDUWLFXOLqUHPHQW
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
antes de guardarlo.
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez ‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
kun käytät sitä, koska se voi olla
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ ‡ Preste total atención cuando utilice
altri produttori oppure componenti
bzw. Reparatur stets an ein von
XQLTXHPHQWODSRLJQpHFDUOHVDXWUHV
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
el aparato, ya que puede estar muy
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
Philips autorisiertes Service-Center.
SDUWLHVVRQWFKDXGHVHWpYLWH]WRXW
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
caliente. Agarre solo el mango, ya que
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
da Philips. In caso di utilizzo di tali
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
contact
avec
la
peau.
Vältä ihokosketusta.
el resto de piezas están calientes, y
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƴƧƲ
accessori o parti, la garanzia si annulla.
Personen kann zu einer hohen
‡ 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUVRQ
‡ Aseta aina laite telineen kanssa
evite el contacto con al piel.
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƝƲ
ƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
Gefährdung für den Verbraucher
‡ Non attorcigliare il cavo di
support sur une surface plane et
OlPP|QNHVWlYlOOHWXNHYDOOHMD
‡ Coloque siempre el aparato con el
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
führen.
alimentazione attorno all’apparecchio.
VWDEOHUpVLVWDQWjODFKDOHXU/HV
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä
VRSRUWHVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQD
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼ
ƳưƱƝƩ
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
SODTXHVFKDXIIDQWHVQHGRLYHQWMDPDLV ‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
ei saa päästää kosketuksiin alustan tai
estable y resistente al calor. Las placas
ƪơƩƴƦƥƫƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
in die Öffnungen ein, da dies zu
prima di riporlo.
être en contact avec la surface ou
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
de calentamiento calientes nunca
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƳƵƭƤƵơƳƬƼƬƥ
Stromschlägen führen kann.
G·DXWUHVPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
‡ Prestare la massima attenzione
‡ 3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
GHEHQWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
ưƱƯƺƼƭƴơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
GXUDQWHO·XVRGHOO·DSSDUHFFKLRSRLFKp
‡
Veillez
à
ce
que
le
cordon
kosketuksiin laitteen kuumien osien
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
‡ ƐƩƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƥƲưƫƜƪƥƲƤƩơƨƝƴƯƵƭ
potrebbe essere estremamente caldo.
d’alimentation ne soit pas en contact
kanssa.
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
‡ Evite que el cable de alimentación
ƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧƪƥƱơƴƟƭƧƲƈ
Utilizzare esclusivamente l’apposita
avec
les
parties
chaudes
de
l’appareil.
‡
Pidä
laite
poissa
helposti
syttyvistä
am Netzstecker, um das Gerät von der
entre en contacto con las piezas
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯ
LPSXJQDWXUDSRLFKpOHDOWUHSDUWLVRQR
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD ‡ 1HODLVVH]SDVO·DSSDUHLOjSUR[LPLWp
Stromversorgung zu trennen.
calientes del aparato.
ưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯ
calde ed evitare il contatto con la
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
on kytkettynä.
‡ 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
ƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
pelle.
ORUVTX·LOHVWDOOXPp
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp ‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
‡ Appoggiare sempre l’apparecchio
‡ 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLOSDU
tai vaatteella, kun se on kuuma.
encendido.
‡ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
sull’apposito supporto, posizionandolo
exemple
d’une
serviette
ou
d’un
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
8PJHEXQJ
‡ 1XQFDFXEUDHODSDUDWRSRUHMHPSOR
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
vêtement) lorsqu’il est chaud.
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
FRQXQDWRDOODRURSDPLHQWUDVHVWp
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren
termoresistente. Le piastre riscaldanti
‡ Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei ‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
caliente.
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie
QRQGHYRQRPDLWRFFDUHODVXSHUÀFLH
cheveux
secs.
N’utilisez
pas
l’appareil
si
QLLKLQNHUU\S|O\lMDPXRWRLOXWXRWWHLWD
die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
RDOWURPDWHULDOHLQÀDPPDELOH
dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten
YRXVDYH]OHVPDLQVPRXLOOpHV
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ seco. No utilice el aparato con las
Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
‡ Les plaques chauffantes doivent être
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
vermeiden.
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
PDQRVPRMDGDV
entri in contatto con le parti
propres et ne doivent comporter
muotoilutuotteiden kanssa.
2
Haarglättung
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ ‡ Mantenga las placas de calentamiento
surriscaldate dell’apparecchio.
DXFXQHWUDFHGHSRXVVLqUHVQLGH
9RUEHUHLWXQJGHU+DDUH
‡ Lämpölevyissä onkeraaminen
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
limpias y sin polvo ni productos para
‡ Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Haarspülung
‡
Tenere l’apparecchio acceso lontano
produits
coiffants
du
type
mousse,
NHUDWLLQLSLQQRLWH$MDQP\|WlSLQQRLWH
‡ Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ moldear el pelo, tales como espuma
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
mit einem grobzinkigen Kamm
VSUD\RXJHO1·XWLOLVH]MDPDLVO·DSSDUHLO
VDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPlHLYDLNXWD
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
‡ Föhnen Sie Ihr Haar mit einer Bürste
‡
Non coprire mai l’apparecchio (ad
avec
des
produits
coiffants.
laitteen suorituskykyyn.
9HUZHQGXQJ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
HODSDUDWRMXQWRFRQSURGXFWRVSDUD
Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Weitere
esempio con un asciugamano o un
‡ Les plaques chauffantes sont pourvues
‡ -RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
Informationen entnehmen Sie bitte der Haartyp-Tabelle am Ende des
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
moldear.
Kapitels. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine
LQGXPHQWRTXDQGRqFDOGR
G·XQUHYrWHPHQWHQFpUDPLTXH
KLXNVLDOlPS|OHY\WVDDWWDYDWYlUMl\W\l
ƷƱƞƳƴƧ
‡ Las placas de calentamiento tienen
niedrige Temperaturstufe.
‡
Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
LPSUpJQpGHNpUDWLQH&HUHYrWHPHQW
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
un revestimiento cerámico de
Tipp
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
SHXWSUpVHQWHUXQHXVXUHQRUPDOHDX
WDUNLVWDMlOOHHQP\\MlOWlYRLNRQLLQ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
queratina. Este revestimiento se
‡ Es wird empfohlen, die Heizplatten vor Gebrauch geschlossen zu
con le mani bagnate.
ÀOGXWHPSV
&HSKpQRPqQHQ·DIIHFWH
tehdä.
halten.
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
puede desgastar lentamente con el
toutefois pas les performances de
‡ Assicurarsi che le piastre riscaldanti
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
ƣƱƟƫƩƥƲ
tiempo. No obstante, esto no afecta al ‡ 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
l’appareil.
siano pulite e prive di polvere e
2 Halten Sie die Taste ( JHGUFNWELVGDV'LVSOD\DXÁHXFKWHW
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
rendimiento del aparato.
» Die Standard-Temperaturstufe von 160 °C wird angezeigt ( ).
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
residui di prodotti modellanti come
‡ Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
‡ Si se utiliza el aparato con cabello
oder
( ), um Ihre gewünschte
3 Drücken Sie die Tasten
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
mousse, spray o gel. Non utilizzare
FRORUpVLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSODTXHV
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
Temperatureinstellung auszuwählen. Weitere Informationen
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ teñido, las placas de calentamiento
entnehmen Sie bitte der Haartyp-Tabelle am Ende des Kapitels.
mai l’apparecchio insieme a prodotti
chauffantes
se
tachent.
Avant
d’utiliser
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
» Während die Heizplatten sich erhitzen, blinkt die
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
modellanti.
Temperaturanzeige.
O·DSSDUHLOVXUGHVFKHYHX[DUWLÀFLHOV
HQFDEHOORDUWLÀFLDOFRQVXOWHVLHPSUHD Nl\WWlMlOOH
» Wenn die Heizplatten die ausgewählte Temperatur erreicht
ƢƽƳƬơ
FRQVXOWH]WRXMRXUVOHXUGLVWULEXWHXU
‡
Le piastre riscaldanti sono dotate di
‡ Älä työnnä laitteen aukkoihin
haben, hört die Temperaturanzeige auf zu blinken.
su distribuidor.
rivestimento in cercamica e cheratina.
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
7KHUPR*XDUG
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
ThermoGuard verhindert eine versehentliche Überhitzung von über
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
4XHVW·XOWLPRqVRJJHWWRDXVXUDQHO
&HQWUH6HUYLFH$JUpp3KLOLSVSRXU
‡ bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
200 °C. Wenn Sie die Temperatur über 200 °C erhöhen, wird sich die
de servicio autorizado por Philips
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
7HPSHUDWXUEHLMHGHP6FKULWWQXUXPƒ&HUK|KHQ
corso del tempo. Questo, tuttavia,
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ
7RXWH
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
para su comprobación y reparación.
4 Die Ionisierungsfunktion wird aktiviert, sobald das Gerät
non compromette le prestazioni
UpSDUDWLRQSDUXQHSHUVRQQHQRQ
eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür,
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
Las reparaciones llevadas a cabo por
dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.
dell’apparecchio.
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƤƧƫƾƭƥƩƼƴƩƴƯưƱƯƺƼƭƪơƫƽưƴƥƴơƩơưƼ
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
» Die Ionen-Betriebsanzeige ( ) wird angezeigt.
pistokkeesta.
ƴƧƭƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜ
pour
l’utilisateur.
‡
Se l’apparecchio viene utilizzato
» Möglicherweise können Sie einen speziellen Geruch oder ein
ƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
lugar a situaciones extremadamente
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƎơơƪƯƫƯƵƨƥƟƴƥƴƯƵƲ
‡ 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
peligrosas para el usuario.
wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
ƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƭơƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƬơƦƟƬƥƴơ
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
potrebbero macchiarsi. Prima
dans
les
ouvertures
au
risque
de
vous
ƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭ
NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
5 Schieben Sie die Verriegelungstaste ( ) nach unten, um die
ưƱƯƺƼƭƴƹƭƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
GLXWLOL]]DUORVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
pOHFWURFXWHU
Verriegelung des Geräts aufzuheben.
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
consultare sempre il produttore.
‡ Per
eventuali controlli o riparazioni,
rivolgersi sempre a un centro servizi
autorizzato da Philips. La riparazione
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
potrebbe mettere in serio pericolo
l’incolumità dell’utente.
‡ Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti metallici
nelle aperture.
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
‡ Bawalah
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
4XHVWRDSSDUHFFKLR3KLOLSVqFRQIRUPHDWXWWLJOLVWDQGDUGHDOOHQRUPH
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
$PELHQWH
4XHVWRVLPERORLQGLFDFKHLOSURGRWWRqFRQIRUPHDOOD'LUHWWLYD
europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta
differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella
zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative
ORFDOLHQRQVPDOWLUHPDLLOSURGRWWRFRQLQRUPDOLULÀXWL
domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili
aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2
Come lisciare i capelli
Preparazione per capelli
‡ Lavare i capelli con shampoo e balsamo
‡ Usare un prodotto che protegga dal calore e pettinare i capelli con
un pettine a denti grandi
‡ Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola
Utilizzo
Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di
FDSHOOL)DUHULIHULPHQWRDOODWDEHOOD7LSRGLFDSHOOLDOODÀQHGHOFDSLWROR
Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una
temperatura più bassa.
Suggerimento
‡ Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di
selalu alat ke pusat servis
resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
merugikan bagi penggunanya.
‡ Jangan memasukkan barang logam
ke dalam lubang untuk menghindari
NHMXWDQOLVWULN
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tercakup dalam
European Directive 2012/19/EU. Cari tahu sistem pengumpulan
setempat di daerah Anda untuk produk-produk elektrik dan
HOHNWURQLN,NXWLSHUDWXUDQVHWHPSDWGDQMDQJDQPHPEXDQJ
produk bersama dengan limbah rumah tangga. Pembuangan
produk secara benar membantu mencegah dampak negatif terhadap
lingkungan dan kesehatan manusia.
verwarmingsplaten van het
apparaat kunnen verkleuringen
YHUWRQHQELMJHEUXLNPHWJHNOHXUG
haar. Raadpleeg voor gebruik met
kunsthaar de distributeur.
‡ %UHQJKHWDSSDUDDWDOWLMGQDDU
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot
HHQELM]RQGHUJHYDDUOLMNHVLWXDWLHYRRU
de gebruiker.
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
openingen, om elektrische schokken te
voorkomen.
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
+DDOKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWKHW
stopcontact door aan de stekker te
trekken.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Lingkungan
0HOXUXVNDQUDPEXW$QGD
3HUVLDSDQXQWXNUDPEXW
‡ Cuci rambut dengan sampo dan conditioner
‡ Gunakan produk pelindung panas dan sisir rambut Anda dengan
sisir bergigi besar
‡ Hembus rambut Anda dengan sikat hingga kering
Penggunaan
3DVWLNDQ$QGDPHPLOLKVHWHODQVXKX\DQJFRFRNGHQJDQMHQLVUDPEXW
Anda. Harap lihat tabel Jenis Rambut di akhir bab ini. Pilihlah selalu
setelan lebih rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.
Tip
‡ Anda disarankan untuk membiarkan pelat pemanas terkunci
sebelum menggunakan.
utilizzarle.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Tenere premuto il pulsante ( ÀQRDFKHQRQVLaccende il
display.
» 9LHQHYLVXDOL]]DWDO·LPSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDSUHGHÀQLWDGL
160 °C ( ).
2 Tekan dan tahan tombol ( ) sampai layar tampilan menyala.
» Setelan suhu default 160°C akan ditampilkan ( ).
3 Premere i pulsanti
o
( ) per selezionare l’impostazione
della temperatura desiderata. Fare riferimento alla tabella Tipo di
FDSHOOLDOODÀQHGHOFDSLWROR
» Quando le piastre riscaldanti si attivano, l’indicazione della
temperatura lampeggia.
» Quando le piastre riscaldanti hanno raggiunto la temperatura
selezionata, l’indicazione della temperatura smette di lampeggiare.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard evita l’esposizione involontaria al calore al di sopra
dei 200 °C. Quando la temperatura aumenta al di sopra dei 200 °C,
aumenterà solo di 5 °C per ogni incremento.
4 /DIXQ]LRQHGLLRQL]]D]LRQHqDWWLYDWDTXDQGRO·DSSDUHFFKLRqDFFHVR
donando ulteriore lucentezza ai capelli e riducendo l’effetto crespo.
» Viene visualizzato l’indicatore della funzione ioni ( ).
» Si potrebbe percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio.
È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
5 Spostare il dispositivo di blocco (
l’apparecchio.
) verso il basso per sbloccare
6 'RSRFKHODSLDVWUDqVWDWDDFFHVDLWDVWLVLEORFFDQR
automaticamente se entro 15 secondi non si preme alcun pulsante.
In seguito, i tasti rimangono bloccati se per 5 secondi non vengono
premuti.
per 1 secondo.
Per sbloccare i tasti, premere
7 Pettinare i capelli e suddividere i capelli asciutti in ciocche non più
larghe di 5 cm.
Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.
8 Posizionare una ciocca di capelli tra le piastre riscaldanti (
premere le impugnature fermamente insieme.
)e
9 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
10 3HUOLVFLDUHJOLDOWULFDSHOOLULSHWHUHLSDVVDJJLÀQFKpQRQVL
ottiene lo stile desiderato.
11 Per portare a termine la piega, spruzzare uno spray illuminante o una
ODFFDDWHQXWDÁHVVLELOH
Suggerimento: non spazzolare i capelli mentre si fa la piega.
Nota: l’apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico.
che lo spegne dopo 60 minuti.
'RSRO·XVR:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre riscaldanti con un panno umido.
atau
( ) untuk memilih setelan suhu yang
3 Tekan tombol
Anda inginkan. Lihat tabel Jenis Rambut di akhir bab ini.
» Bila pelat pemanas mulai panas, angka suhu akan berkedip.
» Bila pelat pemanas telah mencapai suhu yang dipilih, angka suhu
akan berhenti berkedip.
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUGPHQJKLQGDUNDQ$QGDGDULSDSDUDQSDQDVWDNGLVHQJDMDGL
atas 200°C. Bila Anda menambah suhu di atas 200°C, suhu hanya akan
bertambah 5°C setiap kenaikan.
4 Fungsi ion diaktifkan bila alat dinyalakan, yang memberikan kemilau
tambahan dan mengurangi keriting.
» Indikator ion ( ) ditampilkan.
» Anda mungkin mencium bau aneh dan mendengar bunyi desisan.
:DMDUVDMDNDUHQDLQLGLVHEDENDQROHKJHQHUDWRULRQ
5 Geser kunci penutup (
6 Setelah pelurus dinyalakan, tombol-tombol secara otomatis dikunci
MLNDWLGDNDGDWRPERO\DQJGLWHNDQVHODPDGWN6HODQMXWQ\D
WRPEROWRPERODNDQGLNXQFLMLNDWLGDNDGDWRPERO\DQJGLWHNDQ
selama 15 detik.
selama 1 dtk.
Untuk membuka kuncinya, tekan
7 Sisirlah rambut Anda kemudian mulailah membagi rambut Anda yang
WHODKGLNHULQJNDQPHQMDGLEHEHUDSDEDJLDQ\DQJOHEDUQ\DWLGDNOHELK
dari 5 cm.
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian
yang lebih banyak.
8 Tempatkan satu bagian rambut di antara pelat pemanas (
tekan kuat kedua gagangnya secara bersamaan.
10 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 7 hingga
9 sampai memperoleh gaya yang diinginkan.
11 Untuk menyelesaikan penataan rambut Anda, semprot dengan
VHPSURWDQSHQJNLODSDWDXVHPSURWDQSHQMDJDNHOHPDVDQUDPEXW
Tips: Jangan menyikat rambut Anda setelah mengatur tataan rambut.
Catatan: Alat ini dilengkapi fungsi mati otomatis. Alat dimatikan secara
otomatis setelah 60 menit.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pemanas dengan kain lembap.
4 Rapatkan pelat pemanas (
untuk mengunci alat.
Suggerimento
‡ Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
‡ Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di
usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciare i capelli.
‡ Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering.
‡ Pengguna yang sering menggunakan disarankan untuk
menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan.
-HQLV5DPEXW
Penting
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
2 Houd de knop ( ) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
» 'HVWDQGDDUGWHPSHUDWXXUVWDQGYDQƒ&YHUVFKLMQW ).
3 Druk op de knoppen
of
( ) om de gewenste
temperatuurstand te kiezen. Raadpleeg de tabel met haartypen aan
het einde van het hoofdstuk.
» Wanneer de verwarmingsplaten opwarmen, knipperen de
WHPSHUDWXXUFLMIHUV
» Wanneer de verwarmingsplaten de gekozen temperatuur hebben
EHUHLNWVWRSSHQGHWHPSHUDWXXUFLMIHUVPHWNQLSSHUHQ
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard voorkomt onbedoelde blootstelling aan temperaturen
boven 200°C. Wanneer u de temperatuur hoger instelt dan 200°C,
neemt de temperatuur steeds met 5°C toe.
Setelan Suhu
*DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDSHUROHKSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Imported by PT Philips Indonesia Commercial, Jakarta
1HGHUODQGV
*HIHOLFLWHHUGPHWXZDDQNRRSHQZHONRPELM3KLOLSV5HJLVWUHHUXZ
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1
gunakan alat ini
)RUEHUHGHOVHDYKnUHW
‡ 9DVNKnUHWPHGVMDPSRRJEDOVDP
‡ Bruk et varmebeskyttende produkt, og gre håret med en
grovtannet kam
‡ Føn håret tørt mens du bruker en børste
Bruk
Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret
ditt. Se tabellen over hårtyper bakerst i kapittelet. Velg alltid en lavere
temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.
Tips
‡ Det anbefales at varmeplatene holdes låst før bruk.
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Trykk på og hold nede knappen ( WLOGLVSOD\VNMHUPHQO\VHU
» Den standard temperaturinnstillingen på 160 °C vises ( ).
3 Trykk på knappen
eller
( ) for å velge den ønskede
temperaturinnstillingen. Se tabellen over hårtyper bakerst i kapittelet.
» Når varmeplatene varmes opp, blinker temperatursifrene.
» 'XNDQNMHQQHHQVSHVLHOOOXNWRJK¡UHHQNQLWUHO\G'HWHUYDQOLJ
fordi de er forårsaket av ionegeneratoren.
5 Skyv lukkelåsen (
Belangrijk
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRUYRRUGDWXKHWDSSDUDDW
JDDWJHEUXLNHQ%HZDDUGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJRPGH]HLQGLHQQRGLJWH
kunnen raadplegen.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
) nedover for å låse opp apparatet.
6 Etter at rettetangen er slått på, låses knappene automatisk hvis ingen
knapper blir trykket på i løpet av 15 sek. Deretter låses knappene
hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 5 sek.
i 1 sek.
For å låse opp knappene trykker du på
), og trykk
10 1nUGXVNDOUHWWHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQ²WLOKnUHWKDU
fått ønsket utseende.
11 Når du er ferdig med å style håret, påfører du en glansspray eller en
VSUD\IRUÁHNVLEHOKROG
Tips: Ikke børst håret mens hårfrisyren setter seg.
0HUN$SSDUDWHWKDUHQIXQNVMRQIRUDXWRPDWLVNDYVOnLQJ'HWVOnV
automatisk av etter 60 minutter.
(WWHUEUXN:
) naar beneden om het apparaat te
6 Nadat de straightener is ingeschakeld, worden de toetsen
automatisch vergrendeld als binnen 15 seconden geen knop wordt
ingedrukt. Daarna worden de toetsen vergrendeld als binnen 5
seconden geen knop wordt ingedrukt.
om de toetsen te ontgrendelen.
Druk 1 seconde op
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 3ODVVHUGHWSnHWYDUPHEHVWDQGLJXQGHUODJWLOGHWHUDYNM¡OW
7 Kam uw haar en verdeel uw geföhnde haar in lokken met een
breedte van maximaal 5 cm.
Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te
maken.
8 Plaats een gedeelte van uw haar tussen de verwarmingsplaten (
en druk de handgrepen stevig op elkaar.
4 ,RQHIXQNVMRQHQDNWLYHUHVQnUDSSDUDWHWEOLUVOnWWSnQRHVRPJLU
ekstra glans og reduserer krusing.
» Indikatorlampen for ion ( ) vises.
9 'UDUHWWHWDQJHQQHGRYHUKnUHWLpQEHYHJHOVHPDNVVHNIUDURWWLO
tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
» 0RJHOLMNUXLNWXHHQVSHFLDOHJHXUHQKRRUWXHHQVLVVHQG
geluid. Dit is normaal. Deze worden veroorzaakt door de
ionengenerator.
5 Schuif de ontgrendeling (
ontgrendelen.
Rette håret
8 Plasser en del av håret mellom varmeplatene (
håndtakene godt sammen.
3 5HQJM¡UDSSDUDWHWRJYDUPHSODWHQHPHGHQIXNWLJNOXW
4 Lukk varmeplatene (
apparatet.
)
9 %HJLQELMGHZRUWHOHQWUHNGHVWUDLJKWHQHULQppQEHZHJLQJODQJV
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
GHSXQWHQ2PRYHUYHUKLWWLQJWHYRRUNRPHQGLHQWXWLMGHQVGH]H
beweging niet te stoppen.
), og skyv lukkelåsen (
) oppover for å låse
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
Tips
‡ Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
‡ Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker
varmebeskyttende produkter under rettingen.
XWLOL]DUHPFDEHORDUWLÀFLDOFRQVXOWH
sempre o seu distribuidor.
‡ Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado da
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
uma situação extremamente perigosa
para o utilizador.
‡ 1mRLQWURGX]DREMHFWRVPHWiOLFRV
nas aberturas para evitar choques
HOpFWULFRV
‡ Não puxe o cabo de alimentação
após a utilização. Desligue o aparelho
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
UHODWLYRVjH[SRVLomRDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
$PELHQWH
(VWHVtPERORQXPSURGXWRVLJQLÀFDTXHRSURGXWRHVWi
abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se
acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
HOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV6LJDDVUHJUDVORFDLVHQXQFDHOLPLQHR
SURGXWRMXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRVFRPXQV$HOLPLQDomR
FRUUHFWDGHSURGXWRVXVDGRVDMXGDDHYLWDUFRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLV
para o meio ambiente e para a saúde pública.
$OLVDURVHXFDEHOR
3UHSDUDomRGRFDEHOR
‡ Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador
‡ 8WLOL]HXPSURGXWRGHSURWHFomRWpUPLFDHSHQWHLHRFDEHORFRP
um pente de dentes largos
‡ Seque o seu cabelo com uma escova
8WLOL]DomR
&HUWLÀTXHVHGHTXHVHOHFFLRQRXXPDWHPSHUDWXUDDGHTXDGDSDUDR
VHXFDEHOR&RQVXOWHDWDEHODGHWLSRVGHFDEHORQRÀQDOGRFDStWXOR
Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador
pela primeira vez.
Dica
‡ 5HFRPHQGDPRVTXHDVSODFDVGHDTXHFLPHQWRVHMDPPDQWLGDV
fechadas antes da utilização.
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
2 Prima e mantenha premido o botão ( DWpRYLVRUacender.
» $WHPSHUDWXUDSUHGHÀQLGDGHƒ&pDSUHVHQWDGD ).
3 3ULPDRVERW}HV ou
( ) para seleccionar a regulação da
temperatura pretendida. Consulte a tabela de tipos de cabelo no
ÀQDOGRFDStWXOR
» Quando as placas de aquecimento estão a aquecer, os dígitos da
WHPSHUDWXUDÀFDPLQWHUPLWHQWHV
» Quando as placas de aquecimento alcançarem a temperatura
seleccionada, a intermitência dos dígitos de temperatura pára.
7KHUPR*XDUG
27KHUPR*XDUGHYLWDH[SRVLo}HVLQYROXQWiULDVDRFDORUDWHPSHUDWXUDV
superiores a 200 °C. Quando a temperatura ultrapassa os 200 °C, a
WHPSHUDWXUDpDXPHQWDGDHPLQWHUYDORVGHDSHQDVƒ&
4 $IXQomRGHL}HVpDFWLYDGDTXDQGRRDSDUHOKRpOLJDGRHIRUQHFH
um brilho adicional e reduz o frisado.
» 2LQGLFDGRUGHL}HV pDSUHVHQWDGR
» 3RGHVHQWLUXPRGRUSDUWLFXODUHRXYLUXPUXtGRWLSRVLOYR,VWRp
QRUPDOSRLVHVWHVVmRFDXVDGRVSHORJHUDGRUGHL}HV
5 Desloque o bloqueio (
) para baixo para desbloquear o aparelho.
6 Depois do alisador estar ligado, as teclas são bloqueadas
automaticamente se não for premido nenhum botão durante 15 seg.
Assim, as teclas são bloqueadas se não for premido nenhum botão
durante 5 seg.
durante 1 seg.
Para desbloquear as teclas, prima
7 3HQWHLHRFDEHORHHPVHJXLGDVHSDUHRFDEHORMiVHFRHPPDGHL[DV
com menos de 5 cm.
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais
madeixas.
8 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (
) e aperte bem as pegas para fechar as placas.
9 'HVOL]HRDOLVDGRUDWUDYpVGRFRPSULPHQWRGRFDEHORQXPVy
PRYLPHQWRPi[VHJGDUDL]DWpjVSRQWDVVHPSDUDUSDUDHYLWDU
aquecimentos excessivos.
10 3DUDDOLVDURUHVWRGHFDEHORUHSLWDRVSDVVRVDDWpFRQVHJXLUR
SHQWHDGRGHVHMDGR
11 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma
ODFDGHÀ[DomRVXDYH
6XJHVWmRQmRHVFRYHRFDEHORHQTXDQWRHVWLYHUDGHÀQLURSHQWHDGR
Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este
desliga automaticamente após 60 minutos.
$SyVDXWLOL]DomR:
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 &RORTXHRQXPDVXSHUItFLHUHVLVWHQWHDRFDORUDWpTXHDUUHIHoD
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.
Hårtype
Temperaturinnstilling
4 Feche as placas de aquecimento ( ) e deslize o bloqueio de fecho
( ) para cima para bloquear o aparelho.
Tykt, krøllete hår som er vanskelig
å rette
Middels til høy (180 ºC og over)
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Fint, middels tykt eller litt bølgete
hår
Lav til middels (150–180 ºC)
Lyst, blondt, bleket eller farget
hår
Lav (under 150 ºC)
3
11 0DDNKHWDIPHWHHQJODQVVSUD\RIÁH[LEHOHKDDUODN
TipERUVWHOXZKDDUQLHWWHUZLMOXXZKDDULQPRGHOEUHQJW
Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische
uitschakelfunctie. Na 60 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.
1DJHEUXLN:
)
5 %HUJKHWDSSDUDDWRSHHQYHLOLJHGURJHHQVWRIYULMHSODDWVRS8NXQW
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
Tip
‡ Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
‡ %LMUHJHOPDWLJJHEUXLNZRUGWDDQJHUDGHQKLWWHEHVWHQGLJH
SURGXFWHQWHJHEUXLNHQELMKHWRQWNUXOOHQ
Haartype
7HPSHUDWXXUVWDQG
+YLVGXWUHQJHULQIRUPDVMRQIHNVRPXVNLIWLQJDYWLOEHK¡UHOOHUKYLV
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
GXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
3DUDEpQVSHODFRPSUDGRVHXSURGXWRHEHPYLQGRj3KLOLSV3DUDWLUDU
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1
Importante
6WXJNUXOOHQGPRHLOLMNWH
ontkrullen
Gemiddeld tot hoog (180ºC en hoger)
)LMQOLFKWNUXOOHQGRI
golvend
Laag tot gemiddeld (150ºC tot 180ºC)
‡ AVISO: não
Lichtgetint, blond, gebleekt
of gekleurd
Laag (onder 150ºC)
3
Garantie en service
$OVXLQIRUPDWLHQRGLJKHEWELMYRYHUKHWYHUYDQJHQYDQHHQKXOSVWXN
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.
com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in
uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan
naar uw Philips-dealer.
Dica
‡ Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
‡ Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de
SURWHFomRWpUPLFDSDUDRDOLVDPHQWR
Garanti og service
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
dit
apparaat niet in de buurt van water.
dekat air.
‡ Als u het apparaat in de badkamer
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
gebruikt, haal de stekker dan na
Norsk
cabutlah stekernya setelah digunakan
JHEUXLNDOWLMGXLWKHWVWRSFRQWDFW
*UDWXOHUHUPHGNM¡SHWRJYHONRPPHQWLO3KLOLSV+YLVGXYLOGUDIXOO
karena dekat dengan air dapat
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
'HQDELMKHLGYDQZDWHUNDQJHYDDU
www.philips.com/welcome.
menimbulkan risiko, sekalipun alat
opleveren, zelfs als het apparaat is
telah dimatikan.
1
Viktig
uitgeschakeld.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
på den for senere referanse.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
bak mandi, pancuran, bak atau
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
apparaat niet in de buurt van
tempat berisi air lainnya.
i nærheten av vann.
een
bad,
douche,
wastafel
of
‡ Selalu cabut steker setiap kali
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
DQGHUZDWHUKRXGHQGREMHFW
selesai menggunakan alat.
du koble det fra etter bruk. Nærheten
‡ +DDOQDJHEUXLNDOWLMGGH
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
WLOYDQQXWJM¡UHQULVLNRVHOYQnU
stekker uit het stopcontact.
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
apparatet er slått av.
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
Philips atau orang yang mempunyai
‡
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
moet u het laten vervangen door
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
EDGHNDUGXVMKnQGYDVNHUHOOHU
Philips, een door Philips geautoriseerd
bahaya.
andre elementer som
servicecentrum
of
personen
met
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anakYHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH inneholder vann.
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
‡ Koble alltid fra apparatet etter
voorkomen.
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
bruk.
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
mental yang kurang atau kurang
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må
GRRUNLQGHUHQYDQDIMDDUHQ
SHQJDODPDQGDQSHQJHWDKXDQMLND
den alltid skiftes ut av Philips, et
door
personen
met
verminderde
mereka diberi pengawasan atau
VHUYLFHVHQWHUVRPHUJRGNMHQWDY
OLFKDPHOLMNH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNH
SHWXQMXNPHQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQ
3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
capaciteiten
of
weinig
ervaring
en
alat yang aman dan mengerti
personell, slik at man unngår farlige
NHQQLVPLWV]LMWRH]LFKWRILQVWUXFWLH
bahayanya. Anak-anak dilarang
VLWXDVMRQHU
hebben ontvangen aangaande
memainkan alat ini. Pembersihan dan
veilig
gebruik
van
het
apparaat,
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
perawatan pengguna tidak boleh
HQ]LMGHJHYDUHQYDQKHWJHEUXLN
over åtte år og av personer med
dilakukan oleh anak-anak tanpa
EHJULMSHQ
.LQGHUHQPRJHQQLHW
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
pengawasan.
met
het
apparaat
spelen.
Reiniging
SV\NLVNIXQNVMRQVHYQHHOOHUSHUVRQHU
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
en onderhoud dienen niet zonder
med manglende erfaring eller
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
toezicht
door
kinderen
te
worden
NXQQVNDSGHUVRPGHInULQVWUXNVMRQHU
alat sesuai dengan voltase listrik di
uitgevoerd.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
tempat Anda.
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
‡ Controleer voordat u het apparaat
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
aansluit
of
het
voltage
dat
op
het
selain yang diterangkan dalam buku
med apparatet. Barn skal ikke utføre
apparaat is aangegeven overeenkomt
SHWXQMXNLQL
UHQJM¡ULQJHOOHUYHGOLNHKROGXWHQWLOV\Q
PHWGHSODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
‡ Før du kobler til apparatet, må du
‡ Gebruik het apparaat niet voor
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
kontrollere at spenningen som er
andere
doeleinden
dan
beschreven
in
tanpa diawasi.
angitt på apparatet, stemmer med den
GH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ
‡ Jangan sekali-kali menggunakan
lokale nettspenningen.
aksesori atau komponen apa pun dari ‡ Laat het apparaat nooit zonder
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
toezicht
liggen
wanneer
het
is
produsen lain atau yang tidak secara
formål enn det som beskrives i denne
aangesloten op het stopcontact.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
veiledningen.
‡ Gebruik nooit accessoires of
Jika Anda menggunakan aksesori atau
‡
Når apparatet er koblet til strømmen,
onderdelen van andere fabrikanten of
komponen tersebut, garansi Anda
må du aldri la det stå uten tilsyn.
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
PHQMDGLEDWDO
3KLOLSV
$OVXGHUJHOLMNHDFFHVVRLUHV
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
of onderdelen gebruikt, vervalt de
produsenter eller som Philips ikke
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
garantie.
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
sebelum menyimpannya.
tilbehør eller slike deler, blir garantien
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
ugyldig.
apparaat.
DODWNDUHQDELVDPHQMDGLVDQJDWSDQDV
‡
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
Cukup pegang gagang karena bagian
is afgekoeld.
‡ 9HQWWLODSSDUDWHWHUDYNM¡OWI¡UGX
lain panas dan hindari kontak dengan
legger det vekk.
‡ :HHV]HHUYRRU]LFKWLJELMJHEUXLNYDQ
kulit.
KHWDSSDUDDW+HWNDQELM]RQGHUKHHW ‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
‡ Selalu tempatkan alat secara berdiri
]LMQ+RXGKHWKDQGYDWDOOHHQYDVW
siden det kan være svært varmt. Bare
pada permukaan yang tahan panas,
DOVDQGHUHRQGHUGHOHQKHHW]LMQHQ
hold i håndtaket ettersom andre deler
stabil dan datar. Pelat pemanas
YHUPLMGFRQWDFWPHWGHKXLG
er varme og ikke må tas på.
yang panas tidak boleh menyentuh
‡ 3ODDWVKHWDSSDUDDWDOWLMGPHWGH
‡ Sett alltid apparatet i stativet på
permukaan atau bahan yang mudah
standaard op een hittebestendige,
HQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJMHYQ
terbakar.
stabiele,
vlakke
ondergrond.
Laat
de
RYHUÁDWH'HYDUPHYDUPHSODWHQH
‡ Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
hete verwarmingsplaten nooit in
PnDOGULNRPPHERUWLRYHUÁDWHQHOOHU
bagian alat yang panas.
contact komen met de ondergrond of
annet brennbart materiale.
‡ Jauhkan alat dari barang dan bahan
met ander brandbaar materiaal.
‡ Unngå at strømledningen kommer
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
‡ Voorkom dat het netsnoer in
i kontakt med de varme delene av
‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
aanraking komt met de hete delen van
apparatet.
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
het apparaat.
‡ Hold apparatet unna brennbare
saat sedang panas.
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
JMHQVWDQGHURJEUHQQEDUWPDWHULDOH
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
brandbare voorwerpen en materialen
når det er slått på.
kering. Jangan operasikan alat dengan
als het is ingeschakeld.
‡ Ikke dekk apparatet til med noe (for
tangan yang basah.
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
eksempel et håndkle eller klesplagg)
‡ Jagalah pelat pemanas agar selalu
LVELMYPHWHHQKDQGGRHNRINOHGLQJ
når det er varmt.
bersih dan bebas dari debu serta
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
produk penata seperti mousse,
haar. Bedien het apparaat niet met
Ikke bruk apparatet med våte hender.
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
natte
handen.
‡ Hold alltid varmeplatene rene og fri
menggunakan alat bersama dengan
‡ Houd de verwarmingsplaten schoon
for støv og stylingprodukter som skum,
produk penata.
HQYULMYDQVWRIHQVW\OLQJSURGXFWHQ
VSUD\RJJHOp%UXNDOGULDSSDUDWHWL
‡ Pelat pemanas memiliki lapisan
zoals
mousse,
haarlak
en
gel.
Gebruik
NRPELQDVMRQPHGIULVHULQJVSURGXNWHU
keramik Keratin. Lapisan ini lambat
het apparaat nooit in combinatie met ‡ Varmeplatene har keratinkeramisk
laun akan menipis seiring waktu.
stylingproducten.
EHOHJJ'HWWHEHOHJJHWNDQNDQVNMH
Meskipun demikian, hal ini tidak
‡ De verwarmingsplaten hebben een
slites sakte vekk over tid. Dette
memengaruhi performa alat.
keramische
laag
met
keratine.
Deze
påvirker ikke ytelsen til apparatet.
‡ Jika alat digunakan pada rambut yang
ODDJNDQLQGHORRSGHUWLMGODQJ]DDP
‡ Hvis apparatet brukes på farget hår,
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
ZHJVOLMWHQ'LWKHHIWHFKWHUJHHQ
NDQYDUPHSODWHQHEOLÁHNNHWH6S¡U
Sebelum menggunakannya di rambut
invloed
op
de
prestaties
van
het
alltid distributøren før du bruker det
palsu, selalu tanyakan pada distributor
apparaat.
på kunstig hår.
rambut tersebut.
‡ PERINGATAN: Jangan
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes
av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn
HOHNWULVNHRJHOHNWURQLVNHSURGXNWHUWLOJMHQYLQQLQJLGLWW
ORNDOPLOM¡)¡OJGHORNDOHUHWQLQJVOLQMHQHRJNDVWDOGULSURGXNWHW
sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter
på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
RJPLOM¡
7 Gre håret, og start deretter ved å dele det tørkede håret inn i deler
ikke bredere enn 5 cm.
0HUN)RUW\NNHUHKnUIRUHVOnVGHWnGHOHLQQLÁHUHGHOHU
4 De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert
pluizigheid.
» De ionenindicator ( YHUVFKLMQW
4 Sluit de verwarmingsplaten ( ) en schuif het vergrendelslot (
omhoog om het apparaat te vergrendelen.
1
1 Steek de stekker in een stopcontact.
Rendah (Di bawah 150 °C)
Bassa (al di sotto di 150 °C)
0LOM¡
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard forhindrer utilsiktet varmeeksponering over 200 °C. Når
du øker temperaturen over 200 °C, økes temperaturen bare med 5 °C
for hvert trinn.
voor gebruik.
3 Maak het apparaat en de verwarmingsplaten schoon met een
vochtige doek.
Chiari, biondi, schiariti o
tinti
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
» Når varmeplatene har nådd den valgte temperaturen, slutter
temperatursifrene å blinke.
‡ Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te vergrendelen
Sedang hingga Tinggi (180 ºC ke atas)
Pucat, pirang, dikelantang atau
diwarnai
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Tip
Rendah hingga Sedang (150 ºC
hingga 180 ºC)
Bassa-media (da 150 °C a 180 °C)
,QGRQHVLD
8ZKDDUYRRUEHUHLGHQ
‡ Was uw haar met shampoo en conditioner
‡ Gebruik een hittebestendig product en kam uw haar met een
grove kam
‡ Föhn uw haar met een borstel
*HEUXLN
=RUJGDWXHHQWHPSHUDWXXUVWDQGNLHVWGLHELMXZKDDUSDVW5DDGSOHHJ
GHWDEHOPHWKDDUW\SHQDDQKHWHLQGHYDQKHWKRRIGVWXN.LHVDOWLMGHHQ
lagere temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst
gebruikt.
Halus, bertekstur sedang atau
berombak halus
Media-alta (180 °C o superiore)
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
8ZKDDURQWNUXOOHQ
Kasar, keriting, sulit diluruskan
Sottili, consistenza media,
leggermente mossi
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
&OLHQWL3KLOLSVGL]RQDLOQXPHURGLWHOHIRQRqULSRUWDWRQHOO·RSXVFROR
GHOODJDUDQ]LD6HQHOSURSULRSDHVHQRQqSUHVHQWHDOFXQFHQWURGL
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Dit symbool op een product betekent dat het product
YROGRHWDDQ(8ULFKWOLMQ(85DDGSOHHJGHSODDWVHOLMNH
procedures voor gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het
product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten
FRUUHFWYHUZLMGHUWYRRUNRPWXQHJDWLHYHJHYROJHQYRRUKHWPLOLHXHQ
de volksgezondheid.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
,VSLGLULFFLGLIÀFLOLGDOLVFLDUH
alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
UHSDUDVMRQ5HSDUDVMRQHUVRPHU
XWI¡UWDYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQ
VNDSHVY UWIDUOLJHVLWXDVMRQHUIRU
brukeren.
‡ ,NNHVWLNNPHWDOOJMHQVWDQGHULQQL
åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Hold alltid i støpselet når du trekker
ut ledningen til apparatet.
2
0LOLHX
‡ Ta
10 Herhaal stap 7 t/m 9 om de rest van uw haar te ontkrullen totdat u
het gewenste resultaat hebt bereikt.
Tip
,PSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUD
Garanzia e assistenza
) ke atas
5 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
7LSRGLFDSHOOL
3
) dan geser kunci penutup (
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
) dan
9 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5
GWNGDULDNDUVDPSDLNHXMXQJWDQSDEHUKHQWLDJDUWLGDNNHSDQDVDQ
4 Chiudere le piastre riscaldanti ( ) e fare scorrere il sistema di
blocco ( ) in alto per bloccare l’apparecchio.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
O·DSSDUHFFKLRqDQFKHSRVVLELOHDSSHQGHUORWUDPLWHO·DSSRVLWRJDQFLR
( ).
) ke bawah untuk membuka kunci alat.
‡ De
de água.
‡ Quando
utilize este aparelho perto
o aparelho for utilizado numa
casa-de-banho, desligue-o da corrente
após a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto
de banheiras, chuveiros,
lavatórios ou outros
recipientes que contenham
água.
‡ Desligue sempre da corrente após
cada utilização.
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
sempre substituído pela Philips, por
um centro de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal devidamente
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
de perigo.
‡ Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
à utilização segura do aparelho e se
tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
de que a tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local onde
está a utilizá-lo.
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
que não o descrito neste manual.
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
quando estiver ligado à corrente.
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
peças de outros fabricantes ou que
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
volta do aparelho.
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
antes de o guardar.
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas
pela pega, visto que as outras peças
estão quentes, e evite o contacto com
a pele.
‡ Coloque sempre o aparelho com o
suporte numa superfície plana, estável
e resistente ao calor. As placas de
aquecimento quentes nunca devem
tocar na superfície nem noutros
PDWHULDLVLQÁDPiYHLV
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
em contacto com as partes quentes
do aparelho.
‡ Mantenha o aparelho afastado de
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
quando estiver ligado.
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
toalhas ou roupa) quando estiver
quente.
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
‡ Mantenha as placas de aquecimento
limpas e sem pó e produtos de
modelação para o cabelo como
espuma, laca e gel. Nunca utilize
o aparelho em combinação com
produtos de modelação do cabelo.
‡ As placas de aquecimento possuem
um revestimento em cerâmica
com queratina. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do
tempo. No entanto, isto não afecta o
desempenho do aparelho.
‡ Se o aparelho for utilizado em cabelos
pintados, as placas de aquecimento
SRGHPÀFDUPDQFKDGDV$QWHVGHR
7LSRGHFDEHOR
5HJXODomRGDWHPSHUDWXUD
Cabelo grosso, encaracolado, difícil
de alisar
0pGLDDDOWDƒ&RX
superior)
&DEHORÀQRGHWH[WXUDLQWHUPpGLD
ligeiramente ondulado
%DL[DDPpGLDƒ&Dƒ&
Cabelo claro, louro,
pintado
Baixa (inferior a 150 °C)
6Do×Q×]×G]OHŕWLULQ
en ytterst riskfylld situation för
6DoKD]×UO×Ě×
användaren.
‡ 6Do×ŕDPSXDQYHVDoNUHPL\OH\×ND\×Q
‡ ,V×\DNDUŕ×NRUXPDVDĚOD\DQELUUQNXOODQ×QYHVDo×Q×]×JHQLŕGLŕOLELU
‡ För inte in metallföremål i öppningarna
eftersom det medför risk för elektriska ‡ WDUDNODWDUD\×Q
6Do×Q×]DELUI×UoD\ODI|QoHNLQ
.XOODQ×P
stötar.
6Do×Q×]LoLQX\JXQELUV×FDNO×ND\DU×VHoWLĚLQL]GHQHPLQROXQ/WIHQEX
‡ Dra inte i nätsladden efter användning. E|OPQVRQXQGDNL6Do7LSLWDEORVXQDEDN×Q6DoG]OHŕWLULFLVLQLLONNH]
NXOODQ×UNHQPXWODNDGDKDGŕNELUV×FDNO×ND\DU×VHoLQ
Koppla alltid från apparaten genom att
īSXFX
hålla i kontakten.
‡ .XOODQPDGDQ|QFH×V×WPDSODNDODU×Q×QNLOLWOLWXWXOPDV×|QHULOLU
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
0LOM|
2
» )DUNO×ELUNRNXYHELUF×]×UW×VHVLGX\DELOLUVLQL]ī\RQUHWLFLGHQ
ND\QDNODQG×Ě×LoLQEXGXUXPQRUPDOGLU
5 &LKD]×QNLOLGLQLDoPDNLoLQNDSDWPDNLOLGLQL DŕDĚ×GRĚUXND\G×U×Q
6 ']OHŕWLULFLDo×OG×Ě×QGDVDQL\HER\XQFDKLoELUGĚPH\HEDV×OPD]VD
WXŕODURWRPDWLNRODUDNNLOLWOHQLU'DKDVRQUDVDQL\HER\XQFDKLoELU
GĚPH\HEDV×OPD]VDWXŕODUNLOLWOHQLU
7XŕODU×QNLOLGLQLDoPDNLoLQ GĚPHVLQHVDQL\HER\XQFDEDV×Q
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
7 6Do×Q×]×WDUD\×QYHDUG×QGDQI|QOHGLĚLQL]VDo×FP·GHQJHQLŕROPD\DQ
WXWDPODUDD\×UPD\DEDŕOD\×Q
1RW.DO×QVDoODU×QGDKDID]ODWXWDPDD\U×OPDV×|QHULOLU
2 Håll knappen ( ) intryckt tills teckenfönstret slås på.
» Standardtemperaturen 160 °C visas ( ).
8 %LUWXWDPVDo××V×WPDSODNDODU×Q×QDUDV×QD\HUOHŕWLULQ YHNROODU×
ELUELULQHL\LFHEDVW×U×Q
3 9lOM|QVNDGWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJJHQRPDWWWU\FNDSn eller
). Se hårtypstabellen i slutet av kapitlet.
» När värmeplattorna värms upp blinkar temperatursiffrorna.
9 6Do×QDŕ×U××V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQG]OHŕWLULFL\LWHNELUKDUHNHWOHVDo
VDoGLSOHULQGHQXoODU×QDGRĚUXND\G×U×QPDNVVQ
användning.
(
» När värmeplattorna har nått den valda temperaturen slutar
temperatursiffrorna blinka.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard förhindrar oavsiktlig exponering för temperaturer över
ƒ&1lUGXK|MHUWHPSHUDWXUHQWLOO|YHUƒ&|NDUWHPSHUDWXUHQ
endast med 5 °C per steg.
4 Jonfunktionen aktiveras när apparaten är påslagen, ger extra lyster
och motverkar krusighet.
» Jonindikatorn ( ) visas.
» 'XNDQNlQQDHQVSHFLHOOOXNWHOOHUK|UDHWWIUlVDQGHOMXG'HWlU
QRUPDOWRFKRUVDNDVDYMRQJHQHUDWRUQ
5 6NMXW|SSQLQJVVSlUUHQ
) nedåt så att apparaten låses upp.
6 När du har slagit på plattången låses den automatiskt om ingen
knapp har tryckts in på 15 sekunder. Därefter låses den om ingen
knapp har tryckts in på 5 sekunder.
i 1 sekund.
Lås upp den genom att trycka på
7 .DPPDKnUHWRFKE|UMDVHGDQJHQRPDWWGHODKnUHWLVHNWLRQHUVRP
inte är bredare än 5 cm.
2EV9LUHNRPPHQGHUDUDWWWMRFNDUHKnUGHODVLQLÁHUVHNWLRQHU
8 Placera en sektion mellan värmeplattorna (
handtaget ordentligt.
1 &LKD]×NDSDW×SÀŕLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]×YH×V×WPDSODNDODU×Q×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
4 ,V×WPDSODNDODU×Q×NDSDW×Q
ND\G×UDUDNFLKD]×NLOLWOH\LQ
) ve kapatma kilidini (
\XNDU×GRĚUX
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDKDONDV×QGDQ
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
īSXFX
‡ ']OHŕWLULFL\L\DOQ×]FDVDo×Q×]NXUX\NHQNXOODQ×Q
‡ ']OHŕWLULFL\LV×NNXOODQDQODU×QLŕOHPV×UDV×QGD×V×\DNDUŕ×NRUXPD
VDĚOD\DQUQOHULNXOODQPDV×WDYVL\HHGLOLU
6×FDNO×N$\DU×
.DO×QWHOOLN×Y×UF×NG]OHŕWLULOPHVL
zor
Orta - Yüksek (180 ºC ve üzeri)
10 Upprepa steg 7 till 9 för att platta resten av håret och få den frisyr
du vill ha.
īQFHWHOOLQRUPDOYH\D\XPXŕDN
GDOJDO×VDoODU
'ŕN2UWDž&WRž&
11 $YVOXWDVW\OLQJHQPHGHQJODQVVSUD\HOOHUHQKnUVSUD\I|UÁH[LEHO
hållbarhet.
Tips%RUVWDLQWHKnUHWQlUGXÀ[HUDUIULV\UHQ
2EV Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Den stängs av
automatiskt efter 60 minuter.
(IWHUDQYlQGQLQJ:
$o×NUHQNOLVDU×UHQJLDo×OP×ŕYH\D
ER\DO×VDoODU
'ŕNž&DOW×
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
4 Stäng värmeplattorna (
stängningslåset ( ).
RFKOnVDSSDUDWHQPHGKMlOSDY
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
Tips
‡ Använd plattången endast på torrt hår.
‡ Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du
använder värmeskyddsprodukter när du plattar håret.
Hårtyp
Temperaturinställning
7MRFNWORFNLJWVYnUWDWWSODWWDXW
Medel till hög (180 ºC eller mer)
)LQWQRUPDOWHOOHUPMXNW
vågigt
Låg till medel (150 till 180 ºC)
/MXVWEORQWEOHNWHOOHU
färgat
Låg (under 150 ºC)
3
Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSVNXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQ
GXYlQGDGLJWLOOGLQORNDOD3KLOLSVnWHUI|UVlOMDUH
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
1
Önemli
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
NXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVSH[VREUHDVXEVWLWXLomRGHXP
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
prizden çekin.
QRVHXSDtVGLULMDVHDXPUHSUHVHQWDQWH3KLOLSV
‡ U<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWOHULQLQ
Svenska
GXŕODU×QODYDERODU×QYHVX\OD
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
GROXEDŕNDNDSODU×Q\DN×Q×QGD
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
oDO×ŕW×UPD\×Q
1
Viktigt
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQL
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
mutlaka çekin.
spara den för framtida bruk.
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
‡ VARNING: Använd inte den här
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
apparaten nära vatten.
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
‡ Om du använder apparaten i ett
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
badrum måste du dra ut kontakten
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
efter användning. Närhet till vatten
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
utgör en fara, även när apparaten är
‡
%XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
avstängd.
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
‡ VARNING: Använd inte apparaten i
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
närheten av badkar, duschar,
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
behållare eller kärl som
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
innehåller vatten.
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
användning.
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
‡ Om nätsladden är skadad måste den
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
durumunda mümkündür. Çocuklar
auktoriserade serviceombud eller
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
liknande behöriga personer för att
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
undvika olyckor.
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ Den här apparaten kan användas av
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
barn som är 8 år och äldre och av
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
med olika funktionshinder, eller som
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
inte har kunskap om hur apparaten
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
används så länge de övervakas och
‡
&LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
får instruktioner angående säker
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
användning och förstår riskerna
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
VRPPHGI|OMHU%DUQVNDLQWHOHND
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
med apparaten. Rengöring och
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D
användarunderhåll ska inte göra av
3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
barn utan vuxens tillsyn.
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×
‡ Innan du ansluter apparaten
NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
kontrollerar du att spänningen som
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
anges på apparaten motsvarar den
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
lokala nätspänningen.
‡
(OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
‡ Använd inte apparaten för något annat
VDUPD\×Q
ändamål än vad som beskrivs i den här
‡
&LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
användarhandboken.
bekleyin.
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
den är ansluten till elnätet.
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ'LĚHU
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
andra tillverkare, eller delar som inte
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
uttryckligen har rekommenderats
engelleyin.
av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin. ‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
\]H\]HULQGHVWDQG×QD\HUOHŕWLULQ
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
6×FDN×V×WPDSODNDODU×NHVLQOLNOH\]H\OH
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
YH\DGLĚHUDOHYDODELOLUPDO]HPHOHUOH
du lägger undan den.
temas etmemelidir.
‡ Var försiktig när du använder
‡
(OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
apparaten, eftersom den kan vara
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
mycket varm. Håll endast i handtaget
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
eftersom andra delar är varma, och
uzak tutun.
undvik kontakt med huden.
‡ &LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
‡ Ställ alltid apparaten i stativet på en
JLELNXPDŕODUOD|UWPH\LQ
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan ‡ &LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
eller annat brännbart material.
‡ ,V×WPDSODNDODU×Q×WHPL]WXWXQYHLoLQH
‡ Undvik att nätsladden kommer i
WR]XQYHNUHPVSUH\M|OHJLELVDo
kontakt med apparatens varma delar.
ŕHNLOOHQGLUPHUQOHULQLQJLUPHVLQL
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
|QOH\LQ&LKD]×NHVLQOLNOHŕHNLOOHQGLUPH
föremål och material när den är
UQOHUL\OHELUOLNWHNXOODQPD\×Q
påslagen.
‡ ,V×WPDSODNDODUD.HUDWLQVHUDPLN
‡ Täck aldrig över apparaten med något
NDSODPD\DS×OP×ŕW×U%XNDSODPD]DPDQ
(t.ex. en handduk) när den är varm.
LoLQGH\DYDŕoD\×SUDQDELOLU$QFDNEX
‡ Apparaten får endast användas på
GXUXPFLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
torrt hår. Använd inte apparaten med
‡
&LKD]ER\DO×VDoODULoLQNXOODQ×OG×Ě×QGD
våta händer.
×V×WPDSODNDODU×OHNHOHQHELOLU3HUXN
‡ Håll värmeplattorna rena och fria
üzerinde kullanmadan önce mutlaka
från damm och stylingprodukter som
KnUVNXPKnUVSUD\RFKKnUJHOp$QYlQG SHUXNVDW×F×V×QDGDQ×ŕ×Q
‡ &LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQ
aldrig apparaten tillsammans med
mutlaka yetkili bir Philips servis
stylingprodukter.
PHUNH]LQHJ|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOL
‡ Värmeplattorna har en keramisk
ROPD\DQNLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQ
keratinbeläggning. Beläggningen
çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
kan nötas bort efter längre tids
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
användning. Det påverkar dock inte
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
apparatens prestanda.
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
‡ Om du använder apparaten på
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
IlUJDWKnUNDQGHWEOLÁlFNDUSn
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
värmeplattorna. Innan du använder
DSSDUDWHQLNRQVWJMRUWKnUE|UGX
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
rådfråga hårdistributören.
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
Çevre
serviceombud auktoriserat av Philips
hUQOHULQ]HULQGHNLEXVLPJHUQQ(8VD\×O×
för undersökning och reparation.
$YUXSD<|QHUJHVLNDSVDP×QGDROGXĚXDQODP×QDJHOLU(OHNWULNOL
YHHOHNWURQLNUQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOL\HUHO
Reparation som görs av en
VLVWHPKDNN×QGDELOJLHGLQLQ<HUHONXUDOODU×WDNLSHGLQYHUQ
DVODQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDWPD\×Q(VNLUQOHULQGRĚUX
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
ŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ěׁ]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL
3
11 6DoŕHNLOOHQGLUPHLŕOHPLQLWDPDPODPDNLoLQSDUODNO×NYHUHQYH\D
VHUEHVWWXWDQELUVDoVSUH\LQLVDo×Q×]DSVNUWQ
īSXFX6Do×Q×]DŕHNLOYHULUNHQVDo×Q×]×WDUDPD\×Q
Not%XFLKD]GDELURWRPDWLNNDSDQPDIRQNVL\RQXYDUG×UGDNLNDVRQUD
RWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U
.XOODQ×PGDQVRQUD:
6Do7LSL
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Garantia e assistência
|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU
ǝƲƸƴƯů
.ȤƾƃưŽȚǜž
ǀƭŴȚǞŮ ǝƲƸƴƯů
ƬƁȖƁ ǙƶƳƚƚ ƾƵżGUȤƾƃưŽȚ
Ȼ Ȳƾųȶ
Ȇȯƾűȶȶ ǜžȕ
Ƹ ȹȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż
Ȥ ƃ ǜž
ǜ ȲȲƾųȶ
ǜ ȴȴƾƳž Ǡź
Ǡ ȥȥƾƷƐȚ
Ʒ ǔƱŲȚ
Ȼ ȶ ȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
OǓƲźGow_Z[[ ȮŽP ȜȢȿȶǎƓȚ ǀƃƸƲƑȚ Ǡź.(ǝƶƁǎƈů) ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲǀƭŴȚǞŮ
ȶȖGOG GPǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
3
.ǓƲźƾȹźƾűȱǍƯŵȴǞƳƁƞŲǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳNjƈƄŴȚ ‡
ȜȤȚǍƑȚǜžǍƯƪŽȚǀƁƾŻǞŽȚȹȣȚȣȤȳȚNjƈƄŴƾŮȴȶȢƾƄƯƓȚȴǞžNjƈƄƉƓȚljƫƶȽƁ ‡
.ǏƸƴƵƄŽȚȔƾƶŰȖ
Garanti ve servis
gUQHĚLQELUDSDUDW×QGHĚLŕWLULOPHVL\OHLOJLOLELOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\D
ELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSVFRPDGUHVLQGHNL3KLOLSV
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OH
LOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGD
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]D
gidin.
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮȹ ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
1
ȳƾƀ
.ȹ ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ǝŮǍŻȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚ
ȹƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲȹȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜž
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ȿ žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲ
ȆȲƾƉƄŹǽȚǀŵǍ
Ⱦ
ǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾƓȚȶȖ
.Ȕƾž
NjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȹƾƵǣȚȢǛŻ ‡
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ƿƆƸźȆȹƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚ
ƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲdžǞƈž
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽ
ȰǞźƾžȶȳȚǞŸȖ 8ȴǞưƴƃƁǜƁnjŽȚȲƾƱŶȀŽǜƳƚ ‡
ǜƁnjŽȚȨƾƈŵLjȚǜŸȹ ǾƬźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚ
ǀƸƉƑȚȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȹƾƫƲſȴǞſƾƯƁ
ȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚǙƂŽȶȖȶȖǀƸƴƲƯŽȚȶȖ
ǛƀȗƾƭŸȘȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠźȆǀźǍƯƓȚ
ǀƶžȕǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘ
ƿƯƴŽƾŮȲƾƱŶLjȚǕƶƚ .ǝŮǀƭƃůǍƓȚǍŶƾƥȚǛƷźȶ
ǗƸƮƶƄŽƾŮȳƾƸƲŽȚȲƾƱŶLjȚǟƴŸƿƆƁǽ .ȥƾƷƐƾŮ
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžǀſƾƸƫŽȚȲƾƵŸȖȶȖ
ȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘ
ǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀ
ǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ ‡
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȹȚNjŮȖ
ȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖȹȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
PhilipsƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵ
ȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖ
ȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
.ȥƾƷƐȚ
.ǝƮƱƎȴȖǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
ǜƳƚȣȘȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸȜNjƪŮǝƃƄſȚ ‡
ȣȘǓƲźǒƃƲƓȚǙƉžȖ .ȚNjȹ űƾȹƶųƾŴȴǞƳƁȴȖ
ǀƉžǾžƿƶƏȶǀƶųƾŴȷǍųLjȚȔȚǎűLjȚȴǞƳƄŴ
.ȜǍƪƃŽȚ
ǀŲƾƉžǟƴŸǚžƾƑȚǕžȹƾƵǣȚȢȥƾƷƐȚǕǤ ‡
ƿƆƁǽ .ǀſǞƈƉƴŽǀžȶƾƲžȶǀƄŮƾŰȶǀƇƭƉž
ȹ ƾŻǾŶȘ
ƞƶȼ ųƾƉŽȚƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǏžǾƁȴȖ
ȼ
.ȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȷǍųȖȢȚǞžȸȖȶȖljƭƉŽȚ
ȔȚǎűLjǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǀƉžǾžƿȿƶƏ ‡
.ǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚ
ǀƴŮƾƲŽȚȢȚǞƓȚȶȳƾƉűLjȚǜŸȹȚNjƸƯŮȥƾƷƐȚǘŮȖ
Ⱦ ‡
.ǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȴǞƳƁƾžNjƶŸȲƾƯƄŵǾŽ
ȔǠŵȸƺŮȥƾƷƐȚǀƸƭưůǟŽȘȹƾŻǾŶȘNjƵƯůǽ ‡
ȴǞƳƁƾžNjƶŸ (ȹ ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭŻȶȖǀƱƪƶž)
.ȹ ƾƶųƾŴ
ǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ ‡
.ƞƄƃŶȤǙƁNjƁȶȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŮǛƲů
ƾƵƀǞƴųȶƞƈƉƄŽȚǠ
ŲǞŽǀźƾƮſǟƴŸǔźƾŲ
‡
ȼ
ȿ
ȜǞŹȤǚƅžǍƯƪŽȚljƁǍƉůȝƾƆƄƶžȶȤƾƃưŽȚǜž
ȹȚNjŮȖȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǚƐȚȶǍƯƪŽȚȣȚȣȤȶȦǞƓȚ
.ǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȝƾƆƄƶžȸȖǕž
ǜžǀƲƃƭŮȜȢȿȶǎžƞƈƉƄŽȚȠȚǞŽȖǠůƺů ‡
ǕžƾƂȹ ƸƪźƾƂȹ ƸŵȔǾƭŽȚȚnjƀȲȶǎƁNjŻ .ƞůȚǍƸƳŽȚ
.ȥƾƷƐȚȔȚȢȖǠźǙŽȣǍŰƻƁǽȚnjƀǜƳŽ .ǁŻǞŽȚ
ȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ ‡
ǍƪƄŴȚ .ƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘ
ȼ
ǍƯƪŽȚǟƴŸǝžȚNjƈƄŴȚǚƃŻǃƄƶƓȚȬȥǞžȹƾƵǣȚȢ
.ǠŸƾƶƫŽȚ
ȹ
ȲǞƈžǀžNjųǎżǍžǟŽȘ
ƾƵǣȚȢȥƾƷƐȚȜȢƾŸƼŮǛŻ ‡
ȿ
ȸȢƻƁNjŻ .ǝƇƸƴƫůȶȖǝƫƇƱŽ PhilipsǚƃŻǜž
ǟŽȘƞƴƀƻžǍƸŹȨƾƈŵȖǚƃŻǜžǝŲǾǧȘ
.ȜȤǞƭƒȚȜNjƁNjŵȝǽƾƑȳNjƈƄƉƓȚȩǍƯů
ȝƾƇƄƱŽȚǠźǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȸȖǚųNjůǽ ‡
.ǀƸǣƾŮǍƷżǀžNjǧȞȶNjŲƿƶƆƄŽ
ǀŮǞŶȤȝƾžǾŸȶȖǜƱŸǟƴŸȤǞƅƯŽȚǠƯƸƃƭŽȚǜž ‡
.ȥƾƷƐȚǟƴŸ
(EMF) ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȲǞƲƇƴŽȩǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƲƃƭƓȚǀƵƮſLjȚȶǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȚnjƀ Philips ȥƾƷűǘźȚǞƄƁ
.ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚ
ǀƂƸƃŽȚ
ǟűǍƁ .EU/19/2012 ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȂŽǕƬƈƁǃƄƶƓȚȴȖǟŽȘǎžǍŽȚȚnjƀǍƸƪƁ
.ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƓȚǕƸƵƆƄŽǚƫƱƶƓȚǠƴƤȚȳƾƮƶŽȚǟƴŸȬǾŶǽȚ
ȲǎƶƓȚȝƾƁƾƱſǕžǃƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸǟƴŸȨǍŲȚȶǀƸƴƤȚƞſȚǞƲŽƾŮȳǎƄŽȚ
ǟƴŸǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮǀƚNjƲŽȚȝƾƆƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƁȢƾƸƄŸǽȚ
.ǀƸƃƴƉŽȚȝƾƯƃƄŽȚǜžȢȚǍźLjȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǀƁƾƵŲ
2
ȱǍƯŵǏƸƴƵů
ǍƯƪŽȚȬǞſ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǝƉƸƴƢƿƯƫƁȶNj ȿƯƆžȆǜƪų
(ȰǞźƾžȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 180)ǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
ȶȖǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖȆǛŸƾſ
ȟ
ǞƵƄŽȚǚƸƴŻ
ȿ
(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 180ǟŽȘ 150)ǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
ȶȖǒƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź
ȿ
ȭ Ǟƃƫž
(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 150ȴȶȢ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
3
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
ȜȤƾƁȥǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞž
ǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź
.ǠƴƤȚ PhilipsȝƾƆƄƶžȬȿȥǞžȜȤƾƁȥǟűǍƁȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽ
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ ȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢ ȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
1
ǛƷž
10 6Do×Q×]×QNDODQ×Q×G]OHŕWLUPHNLoLQLVWHGLĚLQL]J|UQPHOGHHGHQH
NDGDUDG×PODU×WHNUDUOD\×Q
) och tryck ihop
9 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll för att
undvika att håret överhettas.
UǀƃŶȤ ȧƾƵŻ ǀƯƭŻ ǀƭŴȚǞŮ ƞƈƉƄŽȚ ǠŲǞŽȶ
ȥƾƷƐȚ ǗƮſ
ȿ
ȼ
UȥƾƷƐȚ ȲƾƱŻȁ ǟƴŸLjȚ ǟŽȘGOG GP ȰǾŹȁȚ ǚƱŻ ƿƇŴȚȶGOG GPƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǘƴŹȖ
ȼ
)
4 &LKD]Do×OG×Ě×QGDID]ODGDQSDUODNO×NVDĚOD\DQYHHOHNWULNOHQPH\LD]DOWDQ
L\RQIRQNVL\RQXHWNLQOHŕWLULOLU
» ī\RQJ|VWHUJHVL ) görüntülenir.
Tips
‡ Vi rekommenderar att du håller värmeplattorna låsta före
UȢǍƃƁ ǟƄŲ ǀſǞƈƉƴŽ ȳȶƾƲž ljƭŴ ǟƴŸ ǝƯǤ
ljƸƵƴů
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUG|]HOOLĚLƒ&]HULQGHNLLVWHQPH\HQV×FDNO×ĚDPDUX]
NDOPDQ×]×|QOHU6×FDNO×Ě׃&]HULQH\NVHOWLUVHQL]V×FDNO×NKHU
VHIHULQGH\DOQ×]FDƒ&DUWDU
Platta ut håret
1
2
3
4
5
UǝƶŸ ǀŻƾƭŽȚ ǚƫƱŮȶ ȥƾƷƐȚ ǚƸưƪů ȯƾƲƁƼŮ ǛŻ
2 (NUDQD\G×QODQDQDNDGDU GĚPHVLQL EDV×O×WXWXQ
» 9DUVD\×ODQV×FDNO×ND\DU×RODQƒ&J|UQWOHQLU ).
» ,V×WPDSODNDODU×LVWHQLOHQV×FDNO×ĚDXODŕW×Ě×QGDV×FDNO×Ě×EHOLUWHQ
UDNDPODU\DQ×SV|QPH\LGXUGXUXU
)|UEHUHGHOVHU
‡ Tvätta håret med schampo och balsam
‡ Använd en värmeskyddsprodukt och kamma håret med en
bredtandad kam
‡ Torka håret med hårtork samtidigt som du borstar det
$QYlQGQLQJ
6HWLOODWWGXYlOMHUHQWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJVRPlUOlPSOLJI|U
GLWWKnU6HKnUW\SVWDEHOOHQLVOXWHWDYNDSLWOHW9lOMDOOWLGHQOlJUH
temperaturinställning när du använder plattången för första gången.
GUǝƄſȶǍž
ȿ
.ǍƯƪŽȚȬǞſȢȚNjŸȘNjƯŮȱǍƯŵǓƪƢǽ
:ljƸƵƴů
NjƯŮȹ ƾƸǣƾƲƴůǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
.ȹǀƲƸŻȢ 60
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
3 īVWHGLĚLQL]V×FDNO×ND\DU×Q×VHoPHNLoLQ veya
GĚPHOHULQH
EDV×Q%XE|OPQVRQXQGDNL6Do7LSLWDEORVXQDEDN×Q
» 3ODNDODU×V×QG×Ě×QGDV×FDNO×Ě×EHOLUWHQUDNDPODU\DQ×SV|QHU
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EUdirektivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste
nWHUYLQQLQJVVWDWLRQI|UHOHNWULVNDRFKHOHNWURQLVNDSURGXNWHU)|OM
de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten
med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt
VlWWNDQGXELGUDWLOODWWI|UKLQGUDQHJDWLYSnYHUNDQSnPLOM|RFKKlOVD
11
ǟƴŸ ȫƾƱƇƴŽ ȶȖ ǍƯƪŽȚ ȴƾƯƵƴŽ ȚȹȣȚȣȤ ȳNjƈƄŴȚ ȆǍƯƪŽȚ ljƁǍƉů ȔƾƷſȁ
ǍƯƪŽȚǀƂƸƷů
ǛƉƴŮȶǞƃžƾŵǀƭŴȚǞŮǍƯƪŽȚǚƉưŮǛŻ ‡
ȴƾƶŴLjȚǒƁǍŸǓƪžǕžǀſǞƈƉŽȚǜžǀƁƾŻȶǃƄƶžȳNjƈƄŴȚ ‡
ȜƾŵǍźȳȚNjƈƄŴƾŮǍƯƪŽȚǗƱƆžǀƭŴȚǞŮȱǍƯŵǗƸƱƆƄŮǛŻ ‡
ȳȚNjƈƄŴǽȚǀƲƁǍŶ
ǀƁƾƷſǠźǍƯƪŽȚȬǞſȲȶNjűǀƯűȚǍžǟűǍƁ .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸƾǤƾƱƈſȚǍƅżȖȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ .ǚƫƱŽȚ
ȹ
.ǟŽȶLjȚȜǍƵƴŽ
ȢǎſɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚ ȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞų
ȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.Njǥƶɳſ
ɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ ȆNjǥƶɨ
ǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲ ȆǁŴȚ
ȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
țȕɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
ǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮ
ƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips ɞƾƀ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚ
ɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
NjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉű
ȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏƾɭ
ȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭƾƀǍƄǬȤǎŮ
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭųȥȚɬƀƾǬȕ
ȶȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ
ȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍž
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſ
ɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
ƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶ
ȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵ
ƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
.Njǥƶɳſ
ȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
ɬƘǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢ
ɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨ
ȥȚƾƵŵǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
ɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
.ȢǞŵ
ȴǞǩNjǥƶɨǁŻȢȤƾǥƉŮȵƾǦƄŴȢƾŮȤƾɨȳƾǦƶƀ ‡
ǝƄŴȢǓƲź .NjŵƾŮȭȚȢNjŲȥȚǐǥŮǁŴȚǜɳƛ
ȶNjƶƄƉƀȭȚȢƾƀǁƵƉŻǝǥƲŮȴǞǩNjɭǍǥǦŮȚȤ
.NjƶƶɨȚNjǥǨȦƾƢƾƵŵǁŴǞǨƾŮNjɭƾƃſ
ljƭŴɧɭɞȶȤȴȕǝɭƾǨƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢǝƪǥƵƀ ‡
.NjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžȶȤȚNjɭƾǨ Ȇȯƾǧ
ƾŮȦƾƢȤȢNjɭƾƃſǎǬǍƀȭȚȢɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ
.NjſǍǥǬȤȚǍŻȲƾƯƄŵȚǚŮƾŻȢȚǞžǍɭƾŴƾɭljƭŴ
ȵƾǦƄŴȢȭȚȢȝƾƯƭŻƾŮȰǍŮǛǥŴȦƾƢȥȚ ‡
.NjǥƶɨɞǍǥǬǞƴű
ȶ ȔƾǥŵȚȥȚȤȶȢȚȤȴȕ ȆǁŴȚǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
.NjɭȤȚNjƷǦſȲƾƯƄŵȚǚŮƾŻȢȚǞž
ɞǎǥǩƾŮȚȤȴȕ ȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶǎǬǍƀ ‡
.NjǥſƾŵǞǮſ (ǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲNjƶſƾž)
ȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
ȵȢƾƱƄŴȚǏǥųǁŴȢƾŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .Njǥƶɨ
.Njǥƶɳſ
ȤƾƃŹȶȢǍǬȥȚɞȤƾŸȶǎǥƢȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ‡
ȆȦǞžNjƶſƾžǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȝǽǞƫƇžȶ
ƾŮȵȚǍƵƀȵƾǦƄŴȢȥȚǎǬǍƀ .NjɭȤȚNjƷǦſȲɉȶɞǍǮŴȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȝǽǞƫƇž
ɬƶǥůȚǍɨɧǥžȚǍŴǐɨȶȤƾŮɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ‡
ȲǞŶȤȢǁŴȚǜɳƛǐɨȶȤǜɭȚ .NjſƾƀNjŵȵNjǥŵǞǨ
ȤȢɞǍǥŰƾůǝƴƂƉžǜɭȚ ȆNjƶǩǍƀ .ȢǞŵȵNjǥɭƾŴȴƾžȥ
.ȢȤȚNjſȵƾǦƄŴȢɬɭȚȤƾɨ
ȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
.NjſǞŵǝɳŽǁŴȚǜɳƛɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ȆȢǞŵ
ȵNjƶŵȶǍźƾŮ ȆɬŸǞƶƫžɞǞžɞȚǍŮȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǞž
ǍǥƵƯůƾɭǐɭƾžȥȕɞȚǍŮȚȤȵƾǦƄŴȢǝƪǥƵƀ ‡
ǍǥƵƯů .NjɭǍƃŮ Philips ȥƾƆžɬůƾžNjųǎɨǍžǝŮ
ǍŮȤƾɨɞȚǍŮǁŴȚǜɳƛȥƾƆžǍǥŹȢȚǍźȚǓŴǞů
.NjŵƾŮǜɭǍźȕǍƭųȤƾǥƉŮ
.NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝſȥȶȤȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ
.ǁŴȚɬƯǥƃŶȵƾǦƄŴȢɞȶȤƔƾɭǁŮǞŶȤȢǞűȶ ‡
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚɞƾƀȴȚNjǥžǍɭnjǨȢǍŮȤƾɨɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚȶǜǥſȚǞŻǝǥƴɨƾŮ PhilipsȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž
ǁƉɭȥǓǥƇž
ǝŮǞƫžǐŵǞǨǁƎȲǞƫƇžǝɨNjƀȢɬžȴƾƪſȲǞƫƇžɞȶȤǍŮǁžǾŸǜɭȚ
ɞȤȶȕǕƵűǛƄƉǥŴɬƴƇžǜǥſȚǞŻȥȚƾƱƭŽ .ȢȤȚȢȤȚǍŻ EU/19/2012ɬɭƾǨȶȤȚ
ǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮ .NjǥŵƾŮǕƴƭžɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžǝſƾǬȚNjű
.NjɭȥȚNjſƾǥſȤȶȢɬǦſƾųɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȢǞųȝǽǞƫƇžȶȵȢǍɨǚƵŸɬƴƇž
ȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȝȚǍǥŰƾůȥȚȆǝƶƷɨȝǽǞƫƇžljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴ
2
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ
ƾƀǞžɞȥƾŴȵȢƾžȕ
NjǥɭǞƪŮȵNjƶƶɨȳǍſȶǞǮžƾŵƾŮȚȤȢǞųɞƾƀǞž ‡
ǝſȚȢǝſƾŵƾŮȚȤƾƀǞžȶȵȢǍɨȵȢƾƱƄŴȚȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢǞžǔźƾƇžȲǞƫƇžȥȚ ‡
NjǥſǎŮǝſƾŵǁŵȤȢ
NjǥƶɨɧƪųȤȚǞƪŴƾŮȶNjǥſǎŮǝſƾŵȚȤƾƀǞžȦǍŮƾŮ ‡
ȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ǚƫźȴƾɭƾǨȤȢǞžȬǞſȲȶNjűǝŮƾƱƭŽ .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
ǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕ ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ .NjǥƶɨǝƯűȚǍž
.NjǥƀȢȤȚǍŻ
ǝƄɳſ
ǚƱŻȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ȆNjǥƶɨɬƘȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚǝɨɬžƾǦƶƀȢǞŵɬžǝǥǧǞů ‡
.Njǥƶɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ
.(
) NjǥƀȢȤƾƪźȚȤ
ƾɭ
ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥƶɨǝƯűȚǍžǚƫźȴƾɭƾǨȤȢǞžȬǞſȲȶNjű
.NjſȥɬžɧƵƪǩƾžȢȤȚNjƲž ȆNjſNjŵȭȚȢɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ɬƄŻȶ €
ǝŮ .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤǍƮſȢȤǞžɞƾžȢǛǥƮƶůȶ (
.NjƄƉɭȚɬžȥƾŮȴȢȥɧƵƪǩȥȚƾžȢȤȚNjƲž ȆNjſNjǥŴȤɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢǝŮɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧɬƄŻȶ €
ɬůȤȚǍŲǔźƾƇž
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 200 ȥȚǍůǽƾŮɞƾžȢȩǍƯžȤȢƾƀǞžɞNjƵŸǍǥŹƠźǍǬȤȚǍŻȥȚɬůȤȚǍŲǔźƾƇž
ɬƄſƾŴǝűȤȢ 5 ǓƲźƾžȢ ȆNjɭǍŮɬžȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 200 ȥȚǍůǽƾŮȚȤƾžȢɬƄŻȶ .NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴű
.NjŮƾɭɬžǐɭȚǎźȚȤƾŮǍƀȤȢȢȚǍǬ
ǁǥźƾƱŵȢǍɳƴƵŸǜɭȚǝɨȢȢǍǬɬžȲƾƯźɬſǞɭȢǍɳƴƵŸ ȆȢǞŵɬžǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴȕȴNjŵȥȶȥȚȶȵȢȚȢƾƀǞžǝŮɞǍƄƪǥŮ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ ( ) ȴǞɭǍǦſƾƪſ €
ɞȢƾŸɞǍžȚǜɭȚ .NjŴǍŮȧǞǬǝŮɬɭȚNjǧȶǍŴƾɭȢǞŵȟȤƾųȵƾǦƄŴȢȥȚɬǧƾųɞǞŮǁŴȚǜɳƛ €
.ȢǞŵɬžȢƾƆɭȚȴǞɭȵNjƶƶɨNjǥŽǞůǓŴǞůȴǞǩǁŴȚ
.ȢǞŵȥƾŮȵƾǦƄŴȢǚƱŻƾůNjǥſȚǎưƴŮǜǥɭƾǨȯǍŶǝŮȚȤ (
) ȵƾǦƄŴȢƠƉŮǚƱŻ
ȥȚǍƄɳǩǞɨɞƾƀǁƵƉŻǝŮȚȤƾƀǞžǏǮŴ ȆNjǥƶɨɧƪųȤȚǞƪŴƾŮȶȵȢǍɨǝſƾŵȚȤƾƀǞž 7
.NjǥƶɨǛǥƉƲůǍƄžɬƄſƾŴ 5
.NjǥƶɨȢƾƆɭȚɞǍƄƪǥŮɞƾƀǁƵƉŻ ȆǍǨɞƾƀǞžɞȚǍŮǁŴȚǍƄƷŮ :ǝűǞů
ȚȤƾƀǝƄŴȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻ (
) ɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧǜǥŮȚȤǞžȵNjŵȚNjűɞƾƀǁƵƉŻȥȚɬɳɭ 8
.NjǥƀȢȤƾƪźǛƀǝŮǛɳƇž
ɛǞſǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 5 ǍƅɨȚNjŲ) ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞǞŶȚ 9
NjŲȥȚǐǥŮȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩNjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮ ȆNjǥƪɳŮ
.ȢǞŵɬžǞž
ȢȤǞžǚɳŵƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9 ƾů 7 ǚŲȚǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮ
10
.NjɭƾǥŮǁŴȢǝŮȴƾůǍƮſ
11
ƾƀǞžǝŮǞžɞǍǮŴȚƾɭȵNjƶƶɨȯƾƱŵɞǍǮŴȚɧɭ ȆǞžɬƀȢǁŽƾŲȴƾɭƾǨȤȢ
.NjǥſǎŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚȦǍŮȥȚ ȆǞžȴȢȚȢǁŽƾŲȥȚǏǨ :ǝƄɳſ
ǝŮǝƲǥŻȢ 60 ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
.ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶ
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ
ȵƾǦƄŴȢƾůNjǥſȚǎưƴŮǽƾŮȯǍŶǝŮȚȤ (
.ȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻƞƴƱƲžƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽ
ȼ ȔƾƲŮƼŮǟǧǞƁ ‡
UǀŻƾƭŽƾŮ NjƁȶǎů ȜNjŲȶ ǏƃƲƙ ǚƸǧǞƄŽȚ njųƺž ǚƸǧǞƄŮ ǛŻ
1
) ƠƉŮǚƱŻȶNjɭNjƶƃŮȚȤ (
ȶȖG ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 3
UǚƫƱŽȚǀƁƾƷſǠźǍƯƪŽȚȬǞſ
.ǒƸžǞŽƾŮȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȳƾŻȤȖȖNjƃů ȆƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽƞƈƉůNjƶŸ
€
ȼ
.ǒƸžǞŽȚǜŸȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȳƾŻȤȖǗŻǞƄů ȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢƞƈƉƄŽȚƾŲǞŽǖƴƃƁƾžNjƶŸ €
ThermoGuard
ǟƭƈƄůƾžNjƶŸ .ƾƸǤǍŸǀƁǞƂžǀűȤȢ
200ȰǞƱůȜȤȚǍƑȩǍƯƄŽȚǜž ThermoGuardǙƸƵƇƁ
ȹ
.ȜǞƭųǚżNjƶŸǓƲźǀƁǞƂžȝƾűȤȢ 5ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǕƱůǍůȆǀƁǞƂžǀűȤȢ 200ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ
ǚȿƴƲƁȶ ȹ ƾƸźƾǤȘ ȹ ƾſƾƯƓ ǍƯƪŽȚ ljƶƚ ƾƛ ȆȥƾƷƐȚ ǚƸưƪů NjƶŸ ȴǞƁLjȚ ǀƱƸŷȶ ǓƸƪƶů ǛƄƁ 4
UȵNjƯƏǜž
.( ) ǠǣǞƬŽȚȴǞƁLjȚǍŵƻžǍƷƮƁ €
.ȴǞƁLjȚNjȿŽǞžǜŸǃƄƶƁǝſLjƾƯǣƾŵǙŽȣǍƃƄƯƁ
.Ȕȹ ƾǤǞǤǕƵƉůNjŻȶǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůNjŻ €
ȹ
UȥƾƷƐȚ ǚƱŻ ȔƾưŽȁ ǚƱŴLjGOG GPȰǾŹȁȚǚƱŻƿƇŴȚ
5
6
Ȥȥ ȸȖ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ ǛƄƁ ǛŽ ȚȣȘ ƾƸǣƾƲƴů
ljƸůƾƱƓȚ ȲƾƱŻȘ ǛƄƁ ȆǏƸƴƵƄŽȚ ȥƾƷű ǚƸưƪů NjƯŮ
ȹ
GUȴȚǞŰG\ȜNjƓȤȥȸȖǟƴŸǓưƬŽȚǛƄƁǛŽȚȣȘljƸůƾƱƓȚȲƾƱŻȘǛƄƁȆNjƯŮƾžǠźGUǀƸſƾŰGX\ȜNjƓ
Ȼ
.ȜNjŲȚȶǀƸſƾŰȜNjƓ
ǟƴŸǓưǤȚȆȥƾƷƐȚǚƱŻȔƾưŽȁ
G\ ǜŸ ƾƷǤǍŸ NjƁǎƁ ǽ ǚƫų Ǡź ǗƱƣȚ ȱǍƯŵ ǕƵƆŮ ȖNjŮȚ ǛŰ ȱǍƯŵ ǓƸƪƵƄŮ ǛŻ 7
GUǛŴ
.ǚƫƒȚǜžNjƁǎƓƾŮȳƾƸƲŽƾŮǟǧǞƁȆǙƵŴLjȚǍƯƪŽȚǟŽȘǀƃƉƶŽƾŮ :ǀƮŲǾž
ƾƵƷƬƯŮ ǟƴŸ ƞƬƃƲƓȚ ǓưǤȚȶGOG GPƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽƞŮȜNjŲȚȶǍƯŵǀƴƫųǕǤ
8
ȼ
UȳƾƳŲƼŮ
ǜžGOȴȚǞŰG\
ƾƀƾƫŻȖ ȜNjƓP ȜNjŲȚȶ ǀżǍƇŮ ǍƯƪŽȚ ȲǞŶ ǟƴŸ ǏƸƴƵƄŽȚ ȥƾƷű ƿƇŴȚ 9
Ȼ
UȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȆȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ǍƷƮƓȚ ǟƴŸ ǚƫƎ ǟƄŲG` ǟŽȘG^ ǜž ȝȚǞƭƒȚ ȤȿǍż ȆǍƯƪŽȚ ǠŻƾŮ ǏƸƴƵƄŽ
10
UȢǞƪƶƓȚ
1
2
3
4
) ɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ
.ȢǞŵǚƱŻ
ȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬž
.NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮ
NjǥſȚǞůɬžǜǥƶǰƵƀ
.NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ
ȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 5
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ
( ) ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
(HP8344 ȤȢǓƲź) ȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ
( ) ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƀȢȤȚǍŻ
UȩǍƯŽȚ ǀŵƾŵ ȔǠƬů ǟƄŲGOG GPG ȤȥǟƴŸȤȚǍƵƄŴƾŮǓưǤȚ 2
.( ) ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160 ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȩǍŸǛƄƁ €
ȲȶNjű ǕűȚȤGUțǞƴƭƓȚ ȜȤȚǍƑȚ ǀűȤȢ ȢȚNjŸȘ NjƁNjƇƄŽGOG GPG
5
ȤǞŶǝŮƾƀNjǥƴɨ ȆNjƪſȵȢȚȢȤƾƪźɞȚǝƵɨȢǝǥſƾŰ 15 ƾůǍǬȚ ȆǞžɞǞŶȚȴȢǍɨǜŵȶȤȥȚǏǨ 6
ɬžǚƱŻƾƀNjǥƴɨ ȆNjƪſȵȢȚȢȤƾƪźɞȚǝƵɨȢǝǥſƾŰ 5 ƾůǍǬȚǏǮŴ .NjſǞŵɬžǚƱŻȤƾɨȢǞų
.NjſǞŵ
ȆƾƀNjǥƴɨǚƱŻȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮ
.NjǥƀȢȤƾƪźǝǥſƾŰ 1 ȚȤ
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ
ljƸƵƴů
1
.ȢǞŵǜŵȶȤǐɭƾƘǝƇƱǧƾůNjɭȤȚȢǝǦſȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ ( ) ǝƵɨȢ 2
) ȢǞŵɬžȵȢȚȢȴƾƪſȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ160 ɬƶƯɭȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶů €
ǝƄɳſ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚNjƶƄƉƀɧƪųƾƀǞžǝɨɬƄŻȶǓƲźǞžɞǞŶȚȥȚ ‡
ȴȢǍɨȯƾǧȥȚǚƃŻȢǞŵɬžǝǥǧǞůNjƶƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚƿůǍžǝɨɞȢȚǍźȚɞȚǍŮ ‡
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůȤȚǍŲǔźƾƇžȝǽǞƫƇžȥȚƾƀǞž
ǞžȬǞſ
ƾžȢǛǥƮƶů
ȴȕȴȢǍɨȯƾǧǝɨɬɭƾƀǞžƾɭȥȶ ȆǛǥƈǤɞƾƀǞž
ǁŴȚǁƈŴ
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180) ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
(ǍůǽƾŮȶ
ǍźƾɭǓŴǞƄžǁźƾŮƾŮ ȆɛȥƾſɞƾƀǞž
ȳǍſ
ǝűȤȢ 180 ƾů 150) ǓŴǞƄžƾůǛɨ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴ
ƩſȤƾɭȵǍƴɨȢ ȆȤǞŮ ȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 150 Ǎɭȥ) Ǜɨ
ȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
3
ȧȶǍź
ȦȤȢȕǝŮ Philips ǁɭƾŴțȶȥȚ ȹ ƾƱƭŽ ȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȦƾƢȢǞųȤǞƪɨȤȢ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.com
ǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ) NjɭǍǥǦŮ
ȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſȢǞűȶ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(Njǥƶɨ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍž