5 Wyjmij ciasto z lodówki, dodaj rozmaryn i oliwki.
6 Naciśnijprzyciskturboimieszajciastoprzyużyciukońcówek
dowyrabianiaciastaprzez10sekund.
7 Chlebtoskańskipieczwformiedopieczeniawtemperaturze
180°Cprzezokoło30minut.
Uwaga:Wykonanie tego przepisu to duże obciążenie dla miksera.
Po zakończeniu pracy poczekaj godzinę, aż ostygnie.
Ilości i czasy przygotowania
Przepis
Ilość
Czas
Ciasto drożdżowe*
maks. 500 g mąki
maks. 5 min
Rzadkie ciasto na wafle
lub naleśniki
ok. 750 g
ok. 3 min
Lekkie sosy, kremy i zupy
ok. 750 g
ok. 3 min
Majonez
maks. 3 żółtka
ok. 15 min
Purée ziemniaczane
maks. 750 g
maks. 3 min
Bita śmietana
maks. 500 g
maks. 3 min
Ubijanie piany z białek
maks. 5 białek
ok. 3 min
Ciasto
ok. 750 g
ok. 3 min
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi
www.shop.philips.com/service sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips.
Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din
ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Puteţi comanda următoarele accesorii suplimentare şi piese de schimb de
la dealerul dvs. Philips. Utilizaţi numerele de reper menţionate mai jos.
- WPalete cu fire subţiri sunt disponibile în perechi sub codul de service
4203 065 64250
- +Spirale pentru aluat sunt disponibile în perechi sub codul de service
4203 065 64260
- EO cutie de depozitare este disponibilă sub codul de service
4203 065 64280*
* opţional pentru tipul HR1560.
-
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi
site-ul web www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie
internaţională separată.
*) Przy wybranej szybkości „3”.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze sprzedawcą
produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym Centrum
Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Poniższe produkty można wymienić lub kupić u sprzedawców produktów
firmy Philips. Składając zamówienie, należy podać odpowiedni numer
produktu wymieniony poniżej.
- WKońcówki do ubijania piany wykonane z metalowych drucików są
dostępne parami pod numerem produktu: 4203 065 64250
- +Końcówki do wyrabiania ciasta są dostępne parami pod numerem
produktu 4203 065 64260
- EPojemnik jest dostępny pod numerem produktu 4203 065 64280*
* opcjonalny dla modelu HR1560.
-
Ochrona środowiska
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska (rys. 1).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin
de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/
welcome.
Important
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Nu introduceţi unitatea motor în apă şi nici nu o clătiţi
la robinet.
Avertisment
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de
alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un
centru de service autorizat de Philips sau de personal
calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând
de la vârsta de 8 ani şi persoane care au capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă
a aparatului şi înţeleg pericolele pe care le prezintă.
- Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie
efectuate de copii, decât dacă aceştia au vârsta de
peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
- Nu lăsaţi aparatul şi cablul acestuia la îndemâna
copiilor sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
Precauţie
- Introduceţi întotdeauna paletele sau spiralele pentru
aluat în mixer înainte de a-l conecta la priză.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Coborâţi paletele sau spiralele pentru aluat în
ingrediente înainte de porni aparatul.
- Scoateţi mixerul din priză înainte de a extrage paletele
sau spiralele pentru aluat şi înainte de curăţare.
- Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de
la alţi producători sau care nu au fost recomandate
special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau
componente, garanţia dvs. devine nulă.
- Nivel de zgomot: Lc = 77 dB [A]
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform
dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Reţete
Pâine toscană
-
Protecţia mediului
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 1).
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор
на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
- Не погружайте блок электродвигателя в воду
и не промывайте под струей воды.
Предупреждение
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур,
сетевая вилка или другие детали повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном
центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
интеллектуальными или физическими возможностями,
а также лица с недостаточным опытом и знаниями
могут пользоваться данным прибором только под
присмотром или после получения инструкций по
безопасному использованию прибора и при условии
понимания потенциальных опасностей.
- Дети могут осуществлять очистку и уход за
прибором, только если они старше 8 лет и только
под присмотром взрослых.
- Храните чайник и шнур в месте, недоступном для
детей младше 8 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
Внимание!
- Перед подключением миксера к электросети
обязательно устанавливайте на него насадки для
теста или насадки для взбивания.
- Прибор предназначен только для домашнего
использования.
- Опустите насадки для теста или насадки для взбивания в ингредиенты перед включением устройства.
- Перед тем как снять насадки для теста или
насадки для взбивания с миксера или приступить
к очистке, выньте вилку сетевого шнура прибора
из розетки электросети.
- Запрещается пользоваться какими-либо
принадлежностями или деталями от других
производителей, не имеющих специальной
рекомендации Philips. При использовании таких
деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Уровень шума: Lc = 77 дБ (A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным
полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям,
приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора
безопасно в соответствии с современными научными данными.
Рецепты
Тосканский хлеб
-
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія
Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для довідки в подальшому.
Небезпечно
- Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і
не мийте його під краном.
Увага!
- Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення,
штекер або інші компоненти пошкоджено.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
до компанії Philips, уповноваженого сервісного
центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом,
їм було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено
про можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від
дітей віком до 8 років.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
Увага
- Завжди вставляйте вінчики або замішувачі для тіста
у міксер до того, як під’єднати його до мережі.
- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
- Опускайте вінчики або замішувачі для тіста в
інгредієнти перед тим, як увімкнути пристрій.
- Перед тим, як вийняти вінчики або замішувачі для
тіста, а також перед чищенням, від’єднуйте міксер
від мережі.
- Не використовуйте приладдя чи деталі інших
виробників, за винятком тих, які рекомендує
компанія Philips. Використання такого приладдя чи
деталей призведе до втрати гарантії.
- Рівень шуму: Lc = 77 дБ (A)
-
4 Поріжтеоливкинадрібнішматки.
5 Виймітьтістозхолодильникаідодайтедоньогорозмаринта
оливки.
6 Натиснітькнопку“турбо”ізамішуйтетістозадопомогою
замішувачівпротягом10секунд.
1 Поместитевчашумуку,воду,соль,сахар,растительноемаслои
дрожжи.
2 Спомощьюнасадокдлятестазамеситетесто.Перемешивайте
еговтечение1минуты.
7 Випікайтехлібпо-тосканськизатемператури180°Cпротягом
приблизно30хвилин.
Примітка: Продукти для приготування цієї страви змішуються дуже
важко. Після приготування страви дайте міксеру охолонути протягом
60 хвилин.
Кількість продуктів і час приготування
Примечание При приготовлении этого блюда миксер подвергается большой
нагрузке. После приготовления дайте миксеру остыть в течение 1 часа.
Количество продуктов и время приготовления
Количество
Время
Дрожжевое тесто *
Макс. 500 г муки
Макс. 5 минут
Около 750 г
Около 3 минут
6 Apăsaţibutonulturboşiamestecaţialuatulcuspiralelepentrualuat
timpde10secunde.
Жидкое тесто для
вафель, блинов
Жидкие соусы,
кремы и супы
Около 750 г
Около 3 минут
7 CoaceţipâineaToscanaîntr-otavădecoptla180°Ctimpde
aproximativ30deminute.
Майонез
Макс. 3 яичных желтка Около 15 минут
Notă: Această reţetă solicită extrem mixerul. Lăsaţi mixerul să se răcească timp
de 60 de minute după prepararea reţetei.
Cantităţi şi timpi de procesare
Інгредієнти:
750 г борошна
420 мл води
75 мл олії
1 чайна ложка солі
1 чайна ложка цукру
1 пакетик дріжджів
1 столова ложка сухого розмарину
30 г зелених або чорних оливок
3 Покладітьчашузтістомвхолодильникна60хвилин.
Рецепт
5 Scoateţialuatuldinfrigiderşiadăugaţirozmarinulşimăslinele.
4203.000.7429.2
Рецепти
Хліб по-тосканськи
7 Выпекайтетосканскийхлебвформепритемпературе180°Cв
течение30минут.
4 Tăiaţimăslineleînbucăţimici.
User manual
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних
полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій
є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у
відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
6 Нажмитекнопку“Турбо”иперемешивайтетестоспомощью
насадок-крюковвтечение10секунд.
3 Introduceţicastronulcualuatînfrigidertimpde60deminute.
Картофельное пюре
Макс. 750 г
Макс. 3 минуты
Взбитые сливки
Макс. 500 г
Макс. 3 минуты
Взбивание яичных белков
Макс. 5 яичных белков
Около 3 минут
Тесто для торта
Около 750 г
Около 3 минут
Reţetă
Cantitate
Timp
Aluat dospit *
max. 500 g făină
max. 5 min
*) Выберите скорость 3.
Palete pentru vafe, clătite
aprox. 750 g
aprox. 3 min
Sosuri subţiri, creme şi supe
aprox. 750 g
aprox. 3 min
Maioneză
max. 3 gălbenuşuri
aprox. 15 min
Piure de cartofi
max. 750 g
max. 3 min
Frişcă
max. 500 g
max. 3 min
Baterea albuşurilor
max. 5 albuşuri de
ou
aprox. 3 min
Compoziţie de prăjituri
aprox. 750 g
aprox. 3 min
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки
потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне).
Следующие насадки можно приобрести в торговой организации
компании Philips для замены или в качестве дополнительных.
При заказе пользуйтесь служебными кодами, приведенными ниже.
- WНасадки для взбивания можно приобрести парами. Номер по
каталогу 4203 065 64250
- +Насадки для теста можно приобрести парами. Номер по каталогу
4203 065 64260
- EКонтейнер для хранения можно приобрести по номеру
по каталогу 4203 065 64280*
* дополнительно для модели HR1560.
4203_000_7429_2_DFU leaflet_A6_v1.indd 1
Миксер
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО «Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея
Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111. HR1561, HR1560: 220-240 V, 50-60Hz
Для бытовых нужд
5 Достаньтетестоизхолодильникаидобавьтерозмариниоливки.
2 Frământaţialuatulcuspiralelepentrualuattimpde60desecunde.
*) Selectaţi viteza 3.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
2 Замішуйтетістозадопомогоюзамішувачівдлятістапротягом
60секунд.
Ингредиенты
750 г муки
420 мл воды
75 мл растительного масла
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка сахара
1 пакетик сухих дрожжей
1 чайная ложка сухого розмарина
30 г зеленых или черных оливок
4 Мелконарежьтеоливки.
1 Puneţifăina,apa,sarea,zahărul,uleiulşidrojdiaîntr-uncastron.
HR1561
HR1560
1 Покладітьучашуборошно,воду,сіль,цукор,оліюідріжджі.
3 Поставьтечашустестомвхолодильникна1час.
Ingrediente:
750 g făină
420 ml de apă
75 ml de ulei
1 lingură de sare
1 lingură de zahăr
1 pachet de drojdie
1 lingură de rozmarin uscat
30 g măsline verzi sau negre
-
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 1).
Рецепт
Кількість
Дріжджове тісто*
макс. 500 г борошна макс. 5 хв.
Час
Збите рідке тісто для
вафель, млинців
прибл. 750 г
прибл. 3 хв.
Дрібно змішані соуси,
вершки і супи
прибл. 750 г
прибл. 3 хв.
Майонез
макс. 3 яєчні жовтки прибл. 15 хв.
Картопляне пюре
макс. 750 г
макс. 3 хв.
Збивання вершків
макс. 500 г
макс. 3 хв.
Збивання яєчних білків
макс. 5 яєчних білків прибл. 3 хв.
Збивання тіста для пирога
прибл. 750 г
прибл. 3 хв.
*) Вибирайте швидкість 3.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт
www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips.
Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips
у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Подані нижче деталі можна придбати у дилера для заміни або як додаткове
приладдя. Під час замовлення вказуйте зазначений сервісний код.
- WДротяні вінчики доступні парами за сервісним кодом
4203 065 64250
- +Замішувачі для тіста доступні парами за сервісним кодом
4203 065 64260
- EКоробка для зберігання доступна за сервісним кодом
4203 065 64280*
* додатково для моделі HR1560.
-
1
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами, а
здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки.
Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 1).
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
27/05/14 09:23
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it
under the tap.
Warning
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug
or other parts are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children from 8 years
and above and by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
-- Keep the appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
-- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Caution
-- Always insert the beaters or the kneading hooks into
the mixer before you connect it to the mains.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Lower the beaters or kneading hooks into the
ingredients before you switch on the appliance.
-- Unplug the mixer before you remove the beaters or
kneading hooks and before you clean it.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
-- Noise level: Lc = 77 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Recipes
Toscana bread
---------
-- Почистване и поддръжка на уреда може да се
извършва от деца на възраст над 8 години и под
родителски надзор.
-- Пазете уреда и захранващия кабел далече от
достъп на деца на възраст под 8 години.
-- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Внимание
-- Закрепвайте бъркалките или куките за месене
в миксера, преди да го включите в контакта на
електрическата мрежа.
-- Този уред е предназначен само за битови цели.
-- Спуснете бъркалките или куките за месене в
продуктите, преди да включите уреда.
-- Винаги изваждайте щепсела на миксера от
контакта, преди да извадите бъркалките или
куките за месене, както и преди почистването му.
-- Никога не използвайте аксесоари или части
от други производители или такива, които
не са специално препоръчвани от Philips. При
използване на такива аксесоари или части вашата
гаранция става невалидна.
-- Ниво на шум: Lc = 77 dB[A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение
на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и
съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът е
безопасен за използване според наличните досега научни факти.
Рецепти
Тоскански хляб
---------
1 Поставете в купа брашното, водата, солта, олиото и маята.
2Омесете тестото с куките за месене за 60 минути.
3 Оставете купата с тестото в хладилника за 60 минути.
4Нарежете маслините на малки парченца.
5Извадете тестото от хладилника и добавете розмарина и
маслините.
6Натиснете бутона “турбо” и миксирайте тестото с куките за
месене за 10 секунди.
7Изпечете тосканския хляб във форма за печене при 180° за около
30 минути.
Рецепта
Количество
Време
Тесто с мая*
макс. 500 г брашно макс. 5 минути
Тесто за гофрети,
палачинки
около 750 г
около 3 минути
Редки сосове, кремове
и супи
около 750 г
около 3 минути
Майонеза
макс. 3 яйчни
жълтъка
около 15 минути
Картофено пюре на прах
макс. 750 г
макс. 3 минути
3 Put the bowl with the dough in the fridge for 60 minutes.
Разбиване на крем
макс. 500 г
макс. 3 минути
4Cut the olives into small pieces.
Разбиване на яйчни
белтъци
макс. 5 яйчни
белтъка
около 3 минути
Смес за кейк
около 750 г
около 3 минути
6Press the turbo button and mix the dough with the kneading hooks
for 10 seconds.
7Bake the Toscana bread in a baking tin at 180° for approximately
30 minutes.
Note:This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool down
for 60 minutes after you have prepared the recipe.
Quantities and processing times
Recipe
Quantity
Time
Yeast dough *
max 500g flour
max. 5 min
Batters for waffles,
pancakes
approx. 750g
approx. 3 min
Thin sauces, creams and
soups
approx. 750g
approx. 3 min
Mayonnaise
max. 3 egg yolks
approx. 15 min
Mashed potatoes
max. 750g
max. 3 min
Whipping cream
max. 500g
max. 3 min
Whisking egg whites
max. 5 egg whites
approx. 3 min
Cake mixture
approx. 750g
approx. 3 min
*) Select speed 3.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
The following items are available from your dealer for replacement or as
extra accessories. Please use the service code number mentioned below
when ordering.
-- WWire beaters are available in pairs under service code number
4203 065 64250
-- +Kneading hooks are available in pairs under service code number
4203 065 64260
-- EA storage box is available under service code number
4203 065 64280*
* optional for type HR1560.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
БЪЛГ
БЪЛГАРСКИ
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!
За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази
важна информация и я запазете за справка в бъдеще.
Опасност
-- В никакъв случай не потапяйте блока на мотора
във вода и не го изплаквайте с течаща вода.
Предупреждение
-- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел,
щепселът или други части са повредени.
-- С оглед предотвратяване на опасност,
при повреда в захранващия кабел той трябва
да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips
сервиз или квалифициран техник.
-- Този уред може да се използва от деца на възраст
над 8 години и от хора с намалени физически
възприятия или умствени недостатъци или без
опит и познания, ако са под наблюдение или са
инструктирани за безопасна употреба на уреда и
са разбрали евентуалните опасности.
4203_000_7429_2_DFU leaflet_A6_v1.indd 2
---------
*) Изберете скорост 3.
Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари или резервни части, посетете
www.shop.philips.com/service или търговец на уреди Philips.
Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна (потърсете данните за
контакт в международната гаранционна карта).
Частите по-долу се предлагат от вашия търговец като резервни части
или допълнителни принадлежности. За поръчка използвайте сервизния
кодов номер, посочен по-долу.
-- WТелени бъркалки се предлагат на чифтове под сервизен номер
4203 065 64250
-- +Куки за месене се предлагат на чифтове под сервизен номер
4203 065 64260
-- EКутия за съхранение се предлага под сервизен номер
4203 065 64280*
* опция за модел HR1560.
Опазване на околната среда
-- След края на срока на експлоатация не изхвърляйте уреда заедно с
нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате
за опазването на околната среда (фиг. 1).
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете листовката за международна
гаранция.
ČEŠTINA
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody
ani mýt pod tekoucí vodou.
Varování
-- Pokud byste zjistili jakékoli poškození napájecího kabelu
nebo jeho zástrčky, ihned vyřaďte přístroj z provozu.
-- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
-- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento
přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a že chápou rizika, která mohou hrozit.
-- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou
mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
-- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí
mladších 8 let.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Upozornění
-- Metly nebo hnětací háky nasaďte na přístroj před
připojením k síti.
-- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
-- Metly nebo hnětací háky vložte do nádoby se
surovinami před zapnutím přístroje.
-- Před vyjmutím metel nebo hnětacích háků a před
čištěním přístroj vždy nejprve odpojte od sítě.
Ingredience:
750 g mouky
420 ml vody
75 ml oleje
1 čajová lžička soli
1 čajová lžička cukru
1 balení kvasnic
1 lžička sušeného rozmarýnu
30 g zelených nebo černých oliv
2Hněťte těsto pomocí hnětacích háků po dobu 60 sekund.
3 Nádobu s těstem uložte na 60 minut do chladničky.
4Olivy nakrájejte na malé kousky.
5Těsto vyjměte z chladničky a přidejte k němu rozmarýn a olivy.
6Stiskněte tlačítko turbo a hnětejte těsto pomocí hnětacích háků po
dobu 10 sekund.
Recepty
Množství
Time (Čas)
Kynutí těsto *
max. 500 g mouky
max. 5 min
Metly na vafle, lívance
přibližně 750 g
přibližně 3 min
Řídké omáčky, krémy a
polévky
přibližně 750 g
přibližně 3 min
Majonéza
max. 3 žloutky
přibližně 15 min
Bramborová kaše
max. 750 g
max. 3 min
Šlehání šlehačky
max. 500 g
max. 3 min
Šlehání bílků
max. 5 bílků
přibližně 3 min
Těsto na koláče
přibližně 750 g
přibližně 3 min
*) Zvolte rychlost 3.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu
www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na prodejce výrobků
Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu
s celosvětovou platností).
Následující náhradní díly nebo dodatečné příslušenství si můžete zakoupit
u vašeho dodavatele výrobků firmy Philips. Při objednávce vždy používejte
servisní kódové číslo.
-- WDrátěné metly jsou k dispozici v párech, pod katalogovým číslem
4203 065 64250
-- +Hnětací háky jsou k dispozici v párech, pod katalogovým číslem
4203 065 64260
-- EKrabice na uskladnění je k dispozici pod katalogovým číslem
4203 065 64280*
* volitelné pro typ HR1560.
Životní prostředí
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí (Obr. 1).
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support
nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
ҚАЗАҚША
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану
үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты
мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Моторды суға батыруға және ағын сумен шаюға
болмайды.
Абайлаңыз
-- Егер штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзге
бөлшектері зақымданған болса, құралды пайдаланбаңыз.
-- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында,
Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе
білікті мамандар ауыстыруы керек.
-- Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз
пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және
байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны
8 және одан жоғары жастағы балалар және дене,
сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе
тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады.
-- 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз
тазалау және техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
-- Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған
балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
-- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
Ескерту
-- Розеткаға қосар алдында, миксерге шайқағыштарды
немесе илейтін ілмектерді орнатып алыңыз.
-- Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
-- Құралды қоспас бұрын, шайқағыштарды немесе
илейтін ілмектерді ыдыстағы қоспаға салыңыз.
-- Шайқағыштарды немесе илейтін ілмектерді
шығарып, тазаламас бұрын, міндетті түрде миксерді
розеткадан ажыратыңыз.
-- Philips арнайы ұсынған болмаса, Philips компаниясынан
басқа өндірушілер шығарған қосалқы құралдарды
немесе бөлшектерді қолдануға болмайды. Қолданған
жағдайда, өнімнің кепілдігі өз күшін жояды.
-- Шу деңгейі: Lc= 77 дБ (A)
Электрмагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сәйкес келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша
дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес,
құрал пайдалану үшін қауіпсіз болып табылады.
---------
Қосылатын заттар:
750 г ұн;
420 мл су
75 мл май
1 шай қасық тұз
1 шай қасық құмшекер
1 қалта ашытқы;
1 ас қасық кепкен розмарин;
30 г жасыл немесе қара зәйтүн.
2 Илейтін ілмектермен қамырды 60 секунд илеңіз.
3 Қамыр салынған ыдысты 60 минутқа тоңазытқышқа қойыңыз.
4 Зәйтүнді ұсақтап тураңыз.
5 Қамырды тоңазытқыштан шығарып, оған розмарин және зәйтүн
қосыңыз.
6 Турбо түймесін басып, қамырды илегіш ілмектермен 10 секунд
илеңіз.
7 Тоскана нанын арнайы пішінге салып, 180° градуста шамамен 30 минут пісіріңіз.
Мөлшер мен араластыру уақыты
1 Dejte mouku, vodu, sůl, cukr a kvasnice do nádoby.
Рецепттер
Тоскана наны
1 Ыдысқа ұн, тұз, қант, май және ашытқы салыңыз.
Ескертпе Бұл тағам миксер үшін өте ауыр. Дайындап болғаннан кейін
миксерді 60 минут суытып алыңыз.
Množství a doba zpracování
2Knead the dough with the kneading hooks for 60 seconds.
5Take the dough out of the fridge and add the rosemary and the olives.
Recepty
Toskánský chléb
Poznámka:Tento recept představuje pro mixér mimořádnou zátěž. Po přípravě
tohoto receptu nechte mixér 60 minut vychladnout.
Продукти:
750 г брашно
420 мл вода
75 мл олио
1 ч. лъжичка сол
1 ч. лъжичка захар
1 пакетче мая
1 супена лъжица сух розмарин
30 г зелени или черни маслини
Количества и времена за обработване
1 Put the flour, water, salt, sugar, oil and yeast in a bowl.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud
dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
7Toskánský chléb pečte na plechu při teplotě 180°C po dobu přibližně
30 minut.
Забележка: Тази рецепта е изключително тежка за вашия миксер.
След като приключите, оставете миксера да се охлади за 60 минути.
Ingredients:
750g flour
420ml water
75ml oil
1 tsp salt
1 tsp sugar
1 package yeast
1 tbsp dry rosemary
30g green or black olives
-- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od
jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně
doporučeny společností Philips. Pokud použijete
takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
-- Hladina hluku: Lc = 77 dB [A]
Рецепттер
Мөлшер
Уақыт
Ашыған қамыр *
ең көбі 500 г ұн
ең көбі 5 мин
Вафли, құймаққа арналған
сұйық шайқалған қамыр.
шамамен 750 гр
шамамен 3 мин
Сұйық соустар, кремдер
және сорпалар
шамамен 750 гр
шамамен 3 мин
Майонез
ең көбі 3 жұмыртқа
сарысы
шамамен 15
мин
Езілген картоп
ең көбі 750 г
ең көбі 3 мин
Шайқауға арналған кілегей
ең көбі 500 г
ең көбі 3 мин
Жұмыртқа ағын шайқау
ең көбі 5 жұмыртқа
ағы
шамамен 3 мин
Торт қоспасы
шамамен 750 гр
шамамен 3 мин
*) 3-жылдамдықты таңдаңыз.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін,
www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips
дилеріне барыңыз. Сондай-ақ, еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау
орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік
парақшасынан қараңыз).
Төмендегі бөлшектерді алмастыру құралдары немесе қосалқы құралдар
ретінде жергілікті дилерден сатып алуға болады. Тапсырысты төмендегі
қызметтік код нөмірі бойынша беріңіз.
-- WСымды шайқағыштар жұп болып және 4203 065 64250 қызметтік
код нөмірі бойынша қамтамасыз етіледі.
-- +Илейтін ілмектерді жұп болып және 4203 065 64260 қызметтік код
нөмірі бойынша қамтамасыз етіледі.
-- EСақтауға арналған қораптың қызметтік код нөмірі —
4203 065 64280*.
* HR1560 үлгісі үшін қосымша берілуі мүмкін.
Қоршаған орта
-- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық қоқыспен
бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз.
Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді (Cурет 1).
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support
сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
Миксер
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс”
ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі,
13-үй, тел. +7 495 961-1111. HR1561, HR1560: 220-240 V, 50-60Hz
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się
dokładnie z tymi informacjami i zachowaj je na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-- Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie
opłukuj pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód sieciowy,
wtyczka lub inne części są uszkodzone.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips
lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
-- Urządzenie nie może być czyszczone ani obsługiwane
przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci
podczas wykonywania tych czynności powinny być
nadzorowane przez osoby dorosłe.
-- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Uwaga
-- Przed podłączeniem miksera do sieci elektrycznej
zawsze włóż do niego końcówki do ubijania piany lub
końcówki do wyrabiania ciasta.
-- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
-- Przed włączeniem urządzenia zanurz końcówki do
ubijania piany lub końcówki do wyrabiania ciasta w
misie ze składnikami.
-- Przed wyjęciem końcówek do ubijania piany lub końcówek
do wyrabiania ciasta oraz przed myciem miksera wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
-- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych
innych producentów ani takich, które nie są zalecane
przez firmę Philips. W przypadku użycia takich
akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.
-- Poziom hałasu: Lc = 77 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i
używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest
bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.
Przepisy
Chleb toskański
---------
Składniki:
750 g mąki
420 ml wody
75 ml oleju
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
1 opakowanie drożdży
1 łyżka suszonego rozmarynu
30 g zielonych lub czarnych oliwek
1 Włóż mąkę, wodę, sól, cukier, olej i droższe do miski.
2Wyrabiaj ciasto za pomocą końcówek do wyrabiania ciasta przez
minutę.
3 Włóż miskę z ciastem na godzinę do lodówki.
4Pokrój oliwki na małe kawałki.
27/05/14 09:23