Samsung GE83X User Manual(ENGLISH)

GE83X
представете си възможностите
Микровълнова фурна
Благодарим ви за закупуването на този
продукт на Samsung. За да получите по-пълно
обслужване, регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
Инструкции за собственика и
готварски указател
Отбележете, се гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до
сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно
монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.
Това ръководство е направено от 100 % рециклирана хартия.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:41:46
Важни инструкции за безопасност
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
Уверете се, че тези предпазни мерки се
спазват по всяко време.
Преди да използвате фурната, се уверете,
че следвате следните инструкции.
Как се използва тази книжка с инструкции
БЪЛГАРСКИ
Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите
“Инструкции за собственика” съдържат ценна информация за готвене с
вашата микровълнова фурна:
•
•
•
•
Мерки по безопасност
Подходящи принадлежности и готварски съдове
Полезни готварски съвети
Съвети за готвене
Легенда на символите и иконите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасна практика, която може
да доведе до тежко нараняване или смърт
на лица.
ВНИМАНИЕ
Рискове или небезопасна практика, която може
да доведе до леко нараняване или повреда
на имущество.
Предупреждение; опасност
от пожар
Предупреждение; гореща
повърхност
Предупреждение;
електричество
Предупреждение;
експлозивен материал
НЕ се опитвайте.
НЕ пипайте.
НЕ разглобявайте.
Следвайте изрично
указанията.
Извадете щепсела на
захранването от контакта.
Уверете се, че уредът е
заземен, за да избегнете
токов удар.
Обадете се в сервиза за
помощ.
Забележка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само функция за микровълни)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или
уплътненията на вратичката са повредени, с
фурната не трябва да се работи, докато не бъде
ремонтирана от компетентно лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг
освен за компетентно лице да извършва каквито
и да било сервизни или ремонтни работи, които
включват сваляне на капака, който осигурява
защита срещу излагане на въздействието на
микровълновата енергия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не
трябва да се претоплят в херметично затворени
съдове, тъй като са склонни към избухване.
Този уред е предназначен за използване само в
дома.
Важно
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:41:48
Ако се появи дим, изключете или издърпайте
щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена,
за да потушите всякакви пламъци;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Микровълновото
претопляне на напитки може да доведе до бурно
кипене и затова трябва да се вземат мерки при
нагряване на съда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържанието на
бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки
храни трябва да се разбърква или разклаща и да
се проверява температурата преди консумация, за
да се избегнат изгаряния.
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не
трябва да се претоплят в микровълнови фурни,
тъй като те могат да се пръснат дори след като е
завършило микровълновото подгряване.
Фурната трябва да се почиства редовно и да се
отстраняват всякакви отлагания на храна.
Неспазването на поддръжката на фурната в чисто
състояние би могло да доведе до влошаване на
повърхността, което да се отрази неблагоприятно
на дълготрайността на уреда и да доведе до
възможна опасна ситуация.
Този уред не е предназначен за монтиране в пътни
превозни средства, каравани или други подобни
превозни средства и т.н.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да
използват фурната без наблюдение само когато им
са дадени съответни инструкции, така че детето да
може да използва фурната по безопасен начин и
разбира опасностите от неправилната употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред може да се
използва от деца над 8 годишна възраст и от лица
с намалени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания,
ако се наблюдават или са им дадени инструкции
за употребата на уреда по безопасен начин и
те разбират опасностите. Децата не бива да си
играят с уреда. Почистването и поддръжката не
трябва да се правят от деца освен ако не са на
възраст 8 години или повече и наблюдавани.
Използвайте само съдове, които са подходящи за
употреба в микровълнови фурни.
При претопляне на храни в пластмасови или
хартиени съдове дръжте фурната под око поради
опасност от запалване.
Микровълновата фурна е предназначена за
затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна
или дрехи и загряването на топлещи възглавници,
чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да
доведе до опасност от нараняване, запалване или
пожар.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:41:48
БЪЛГАРСКИ
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности, с недостатъчен опит
и познания, освен ако не се наблюдават или са им
дадени инструкции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат под надзор, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде заменен от производителя, негов сервизен
представител или лице със сходна квалификация,
за да се избегне риск.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни
не трябва да се претоплят в херметично затворени
съдове, тъй като са склонни към избухване;
Уредът не трябва да се почиства с водна струя.
Тази фурна трябва да бъде поставена в
правилната посока и височина, което да позволява
лесен достъп и управление.
Преди да използвате фурната за пръв път, тя
трябва да работи с вода 10 минути и да бъде
използвана след това.
Ако фурната издава странен звук, миризма
на изгоряло или пушек, незабавно отстранете
захранването и се обърнете към най-близкия си
сервизен център.
Тази микровълнова фурна трябва да се разположи
така, че да има достъп до щепсела.
Микровълновата фурна е предназначена за
използване, поставена на повърхността, тя не
трябва да бъде поставяна в шкаф.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само функция за микровълни) – опционално
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в
комбиниран режим, децата трябва да използват
фурната само под наблюдение от възрастни
заради създаваните температури.
Уредът се нагрява по време на работа. Трябва
да се внимава, за да се избегне допир до
нагревателните елементи във вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат
да се нагреят по време на работа. Пазете
малките деца настрани.
Не трябва да се използва пароструйка.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:41:48
Температурата на достъпните повърхности
може да е висока, когато уредът работи.
Вратата или външните повърхности могат да са
горещи, когато уредът работи.
Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от
деца, по-малки от 8 години.
Електроуредите не са предназначени да
работят посредством външен таймер или
отделна система с дистанционно управление.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че
устройството е изключено, преди да смените
лампата, за да избегнете опасността от токов
удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите
части могат да се нагреят по време на работа.
Трябва да се внимава, за да се избегне допир
до нагревателните елементи. Деца, които са помалки от 8 години, трябва да не се доближават
до фурната, освен ако не са внимателно
наблюдавани.
Този уред може да се използва от деца над
8 годишна възраст и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания, ако се
наблюдават или са им дадени инструкции за
употребата на уреда по безопасен начин и те
разбират опасностите. Децата не бива да си
играят с уреда. Почистването и поддръжката не
бива да се върши от деца без наблюдение.
Не използвайте груби абразивни почистващи
препарати или остри метални стъргалки за
почистване на стъклото на вратичката, тъй като
те могат да надраскат повърхността, което да
доведе до пръсване на стъклото.
Този продукт е Група 2 Клас B ISM
оборудване. Определението на група 2,
която съдържа цялото ISM оборудване, в
което умишлено се генерира радио-честотна
енергия и/или се използва под формата на
електромагнитна радиация за третирането на
материали, заваръчни ключове и машини за
електроискрова механична обработка.
Оборудване Клас B е оборудване, подходящо
за употреба в битови установки и в установки,
пряко свързани с електрозахранваща мрежа
с ниско напрежение, която захранва сгради,
използвани за битови цели.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 5
2013-10-04 �� 6:41:48
БЪЛГАРСКИ
Монтаж на вашата микровълнова фурна
Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на
85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно
здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.
20 см
10 см
1.Когато монтирате вашата фурна се
отгоре
отзад
уверете, че има съответна вентилация
за вашата фурна, като оставите най- 85 см от 10 см от
всяка страна
пода
малко 10 см пространство отзад и
отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.
2.Извадете всякакви опаковъчни материали от
вътрешността на фурната.
3.Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се
поставка. Проверете дали въртящата се поставка се
върти свободно.
(само за модели с въртяща се поставка)
4.Тази микровълнова фурна трябва да се разположи
така, че да има достъп до щепсела.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде заменен от производителя, негов сервизен
представител или лице със сходна квалификация, за
да се избегне риск.
За вашата лична безопасност, вкарвайте щепсела на
кабела в подходящ AC заземен контакт.
Не монтирайте микровълновата фурна в горещи
или влажни помещения в близост до класическа
фурна или радиатор. Трябва да се спазват
техническите данни за мрежово захранване и
използваният удължителен кабел да е по същия
стандарт като доставяния с фурната захранващ
кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на
вратичката с влажен тампон, преди да използвате
микровълновата си фурна за пръв път.
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 6
Почистване на вашата микровълнова
фурна
За да се предотврати натрупването на мазнина и
частици храна, трябва редовно да се почистват
следните части на вашата микровълнова фурна:
• Вътрешните и външните повърхности
• Вратата и уплътненията на вратичката
• Въртяща се поставка и ролкови пръстени
(само за модели с въртяща се поставка)
ВИНАГИ проверявайте дали уплътненията на
вратата са чисти и дали вратичката се затваря както
трябва.
Неспазването на поддръжката на фурната в чисто
състояние би могло да доведе до влошаване на
повърхността, което да се отрази неблагоприятно на
дълготрайността на уреда и да доведе до възможна
опасна ситуация.
2013-10-04 �� 6:41:48
7
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 7
При почистване на горната част във
вътрешността на кухината ще е удобно
да завъртите нагревателния елемент
надолу под 45 ° и да го почистите.
(само за модели с люлеещ се нагревател)
Съхранение и ремонт на вашата
микровълнова фурна
При съхранение или сервизно обслужване на вашата
микровълнова фурна трябва да се вземат няколко
прости предпазни мерки.
Фурната не трябва да се използва, ако вратичката или
уплътненията на вратата са повредени:
• Счупена панта
• Влошени уплътнения
• Изкривен или огънат корпус
Тази фурна трябва да се ремонтира само от
квалифициран сервизен техник на микровълнови фурни
НИКОГА не изваждайте външния корпус от
фурната. Ако фурната е дефектирала и се нуждае от
сервиз или се съмнявате за нейното състояние:
• Извадете щепсела от стенния контакт
• Обърнете се към най-близкия сервизен център
Ако желаете да приберете временно вашата
микровълнова фурна, изберете сухо място без прах.
Причина : Прахът и влагата могат да се отразят
БЪЛГАРСКИ
1.Почиствайте външните повърхности с мек тампон и
топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
2.Отстранете евентуалните пръски или петна от
вътрешните повърхности с кърпа със сапунена вода.
Изплакнете и подсушете.
3.За да отслабите втвърдените частици храна
и отстраните миризмата, поставете чаша с
разреден лимонов сок във фурната и нагрявайте
в продължение на десет минути с максимална
мощност.
4.Измивайте безопасната за съдомиялни машини
плоча винаги, когато е необходимо.
НЕ разливайте вода във вентилационните отвори.
НИКОГА не използвайте абразивни продукти или
химически разтворители. Внимавайте особено
при почистване на уплътненията на вратата, за да
гарантирате, че няма:
• Натрупване на частици
• Пречки пред вратичката да се затваря правилно
Почиствайте кухината на микровълновата фурна
веднага след всяка употреба с разтвор на неутрален
перилен препарат, но оставяйте микровълновата
фурна да изстине преди почистване, за да избегнете
нараняване.
2013-10-04 �� 6:41:49
БЪЛГАРСКИ
неблагоприятно върху работните части във фурната.
Тази микровълнова фурна не е предназначена за
търговска употреба.
Крушката не трябва да се сменя от потребителя
от съображения за безопасност. Свържете се с
най-близкия оторизиран център за обслужване
на клиенти на Samsung, за да ангажирате
квалифициран специалист да замени крушката.
Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела от контакта докато
уредът работи.
Не поставяйте пръсти или чужди тела, при попадането на каквито
и да било чужди вещества в уреда, като например вода, извадете
щепсела от контакта и се обърнете към най-близкия ви сервизен
център.
Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху уреда.
Не поставяйте фурната върху чупливи предмети, като например
мивка или стъклени повърхности.
Не използвайте бензен, разредители, алкохол, уреди за почистване с
вода под високо налягане или пароструйки за почистване на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че напрежението, честотата и тока са същите, като тези в
спецификациите на продукта.
Уредът трябва да се ремонтира и модифицира само от квалифициран
персонал.
Поставете щепсела на захранването плътно в контакта. Не
използвайте адаптер за няколко щепсела, удължител или
електрически трансформатор.
Не загрявайте течности и храна в запечатани контейнери в
микровълновата фурна.
Не увивайте захранващия кабел около метални предмети, не го
поставяйте между предмети или зад фурната.
За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода
под високо налягане или пароструйки.
Не използвайте повреден щепсел, повреден кабел за
електрозахранване или разхлабен контакт. Когато щепселът или
захранващият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия ви
сервизен център.
Не поставяйте този уред в близост до нагреватели, запалими
материали, във влажно, мазно или прашно място, във място,
изложено на директна слънчева светлина и вода, или където може да
се появи газова утечка, или на неравна повърхност.
Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.
Уредът трябва да е правилно заземен според местните и национални
норми.
Не поставяйте предмети върху фурната, вътре или върху вратата на
фурната.
Премахвайте всички чужди вещества, като например прах или
вода от краищата на щепсела и точките на контакт регулярно, като
използвате суха кърпа.
Не пръскайте опасни препарати като например инсектициди върху
повърхността на фурната.
Не съхранявайте запалими материали във фурната. Особено
внимавайте при претопляне на храна или напитки, които съдържат
алкохол, тъй като алкохолните пари могат да влязат в контакт с
горещите части на фурната.
Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки
предмети върху захранващия кабел.
В случай на изтичане на газ (като например пропан, втечнен
компресиран газ и т.н.), проветрете незабавно, без да докосвате
щепсела.
Пазете децата далече от вратата, когато я отваряте или затваряте,
тъй като могат да се блъснат в нея или да захванат пръстите си в нея.
Не докосвайте щепсела с влажни ръце.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:41:51
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загряването на напитки в микровълнова
фурна може да предизвика забавено извиране, затова трябва да
се внимава при боравене с контейнера. За да предотвратите тази
ситуация, ВИНАГИ изчаквайте 20 секунди след като се изключи
фурната, така че температурата да се изравни. Разбърквайте по
време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след
претопляне.
В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:
• Потопете изгореното място в студена вода в продължение на
поне 10 минути.
• Покрийте с чиста, суха превръзка.
• Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
Разбърквайте течностите по време на загряване или след края
на загряването и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да
предотвратите изкипяване.
Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте
вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизащия горещ въздух
или пара.
БЪЛГАРСКИ
Не работете с микровълновата фурна, когато е празна.
Микровълновата фурна автоматично се изключва след 30 минути
за безопасност. Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във
фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай че
фурната се включи случайно.
Инсталирайте фурната според минималните пространства и
разстояния, посочени в това ръководство. (Вж. "Монтаж на вашата
микровълнова фурна".)
ВНИМАНИЕ
Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в
близост до фурната.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнови
фурни; НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ каквито и да било метални съдове, чинии
със златна или сребърна украса, скари, вилици и др.
Махнете телчетата за затваряне на хартиени или пластмасови
пликове.
Причина: Може да се появи електрическа дъга или излизане на
искри, което да повреди фурната.
Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници
или платове.
Използвайте по-кратки времена за по-малки количества храна, за да
предотвратите прегряването и изгарянето на храната.
Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете
далеч от нагрети повърхности.
Яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца не бива да се загряват
в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират, дори след
като приключи микровълновото нагряване; Също така, не нагрявайте
вакуумирани бутилки, буркани, съдове, ядки в черупки, домати и др.
НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат
да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната.
Фурната също може да прегрее и да се изключи автоматично; тя ще
остане изключена, докато не се охлади достатъчно.
Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на
ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:41:52
Предпазни мерки за избягване на възможно
излагане на повишена микровълнова енергия.
(само функция за микровълни)
• Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни
модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се
различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички
предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси
или грижи, свържете се с нас в най-близкия сервизен център или потърсете
помощ и информация онлайн на www.samsung.com.
• Тази микровълнова фурна е предназначена за претопляне на храна.
Предназначена е само за използване вкъщи. Не загрявайте никакви типове
платове или възглавници, пълни с влакна, тъй като това може да предизвика
изгаряния и пожар. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от
неправилно или неподходящо използване на уреда.
• Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да
доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на
дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.
БЪЛГАРСКИ
Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно
излагане на микровълнова енергия.
(а) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с
микровълновата фурна при отворена вратичка, да се пипа в блокировките за
безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във
вентилационните отвори.
(б) НЕ поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната
и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или
почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката
и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след
работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.
(в) НЕ работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от
квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.
Особено е важно вратичката на фурната да се затваря както трябва и да няма
повреди по:
(1) врата (огъната)
(2) пантите на вратата (счупени или разхлабени)
(3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратичката
(г) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на
подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от
производителя.
Правилно третиране на изделието след края
на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.
Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки
това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда
от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен
дефект, ако повредата в уреда и/или аксесоара е причинена от клиента. Елементи, които се
покриват от това условие, включват:
(а) Огъната, надраскана или повредена врата, дръжка, външен панел или
контролен панел.
(б) Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде
и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
• Използвайте този уред само по предназначението му, както е описано в това
ръководство с инструкции. Тези бележки за Внимание и Важни инструкции за
безопасността, описани в това ръководство, не обхващат всички възможни
състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да
използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и
работите с вашия уред.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с
другите отпадъци на търговското предприятие.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:41:53
Указател за бързи справки
Указател за бързи справки....................................................................................11
Ако искате да сготвите храна.
Принадлежности....................................................................................................12
1. Поставете храната във фурната.
Изберете нивото на мощност, като натиснете
бутона Power Level (Ниво на мощност) един
или повече пъти.
Фурна......................................................................................................................13
Контролен панел.....................................................................................................13
Задаване на времето..............................................................................................14
2. Изберете времето за готвене, като натиснете
бутоните 10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) или
10 s (10 сек.), както е необходимо.
Как работи една микровълнова фурна.................................................................14
Проверка дали вашата фурна работи правилно...................................................15
Задаване на режима за пестене на енергия.........................................................15
3. Натиснете бутона Start (Старт) (
Готвене / Претопляне.............................................................................................15
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
).
Резултат: Готвенето започва.
Фурната издава звуков сигнал
четири пъти, когато готвенето
завърши.
Нива на мощност....................................................................................................16
Спиране на готвенето.............................................................................................16
Настройка на времето за готвене..........................................................................16
Използване на функцията за моментално претопляне/готвене...........................17
Настройки за моментално претопляне/готвене....................................................17
Ако искате да размразите храна.
Използване на функцията за автоматично УСКОРЕНО размразяване...............18
1. Поставете замразената храна във фурната.
Натиснете бутона Power Defrost (Ускорено
замразяване) ( ) един или повече пъти според
типа храна за размразяване.
Настройки за автоматично ускорено размразяване............................................18
Печене на грил.......................................................................................................19
Комбиниране на микровълни и грил.....................................................................19
2. Изберете теглото, като натиснете бутоните
kg (кг) и 100 g (100 гр.) колкото е необходимо.
Многоетапно готвене..............................................................................................20
Избор на принадлежности.....................................................................................20
Изключване на звуковия сигнал............................................................................21
3. Натиснете бутона Start (Старт) (
Заключване за безопасност на вашата микровълнова фурна............................21
).
Указател за готварски съдове...............................................................................21
Ръководство за готвене.........................................................................................22
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем....................................30
Ако искате да добавите допълнителна минута.
Технически спецификации.....................................................................................31
Оставете храната във фурната.
Натиснете +30s един или повече пъти – за всеки
30 секунди, които желаете да добавите.
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:41:54
БЪЛГАРСКИ
Ако искате да печете храна на грил.
Принадлежности
1. Подгрейте грила до необходимата температура,
като натиснете бутона Grill (Грил) ( ), настройка
на време (10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и
10 s (10 сек.)) и бутона Start (Старт) ( ).
В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко
принадлежности, които могат да се използват по различни начини.
1. Ролков пръстен, за поставяне в центъра на
фурната.
2. Поставете храната върху скарата във фурната.
Натиснете бутона Grill (Грил) ( ). Изберете
времето за готвене, като натиснете бутоните
10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10 s (10 сек.).
3. Натиснете бутона Start (Старт) (
Предназначение: Ролковият пръстен
поддържа въртящата се
поставка.
2.Въртяща се поставка, за поставяне върху
ролковия пръстен с централен фитинг към
съединителя.
).
Предназначение: Въртящата се поставка
служи като главна готварска повърхност; тя
лесно може да се сваля за почистване.
3. Скара за грил, за поставяне върху въртящата
се поставка.
Предназначение: Металната скара може
да се използва с грил и
комбинирано готвене.
НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков
пръстен и въртяща се поставка.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:41:54
Фурна
Контролен панел
1
2
3
4
5
1
7
БЪЛГАРСКИ
2
6
7
8
9
10
11
12
1. ВРАТА
7. ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА
2. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
8. СЪЕДИНИТЕЛ
3. ГРИЛ
9. РОЛКОВ ПРЪСТЕН
4. ОСВЕТЛЕНИЕ
10. ОТВОРИ ЗА БЛОКИРОВКАТА
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
5. ДИСПЛЕЙ
6. КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТАТА
3
8
4
9
5
10
6
11
12
1. И
ЗБОР НА ФУНКЦИЯТА ЗА
УСКОРЕНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
11. КОМАНДНО ТАБЛО
12.БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА
ВРАТА.
2. М
ИГНОВЕНО ПРЕТОПЛЯНЕ/
ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ ЗА
ГОТВЕНЕ
3. БУТОН ЗА РЕЖИМ НА
МИКРОВЪЛНИ
7. ИЗБОР НА ТЕГЛО
8. БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА
ЧАСОВНИКА
9. БУТОН ЗА КОМБИНИРАН
РЕЖИМ
10. БУТОН +30s
4. БУТОН ЗА РЕЖИМ ГРИЛ
11. БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ
5. Б
УТОН ЗА НАСТРОЙКА НА
ВРЕМЕ
12. БУТОН ЗА ПЕСТЕНЕ НА
ЕНЕРГИЯ
6. БУТОН СПИРАНЕ/ОТКАЗ
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:41:55
БЪЛГАРСКИ
Задаване на времето
Как работи една микровълнова фурна
Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Когато се подаде
захранване, на екрана се показва автоматично, “:0”, “88:88” или “12:00”.
Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в
24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:
Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни;
освобождаваната енергия дава възможност за готвене или претопляне на
храна без промяна на формата или цвета.
Можете да използвате микровълновата си фурна за:
• Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
• След прекъсване на захранването
• Размразяване
• Моментално претопляне/готвене
• Готвене
Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към
или от лятно и зимно часово време.
Принцип на готвене.
1. Създаваните от магнетрона микровълни се
разпространяват равномерно при въртенето на
храната върху въртящата се поставка. Затова
храната се готви равномерно.
Автоматична функция за пестене на енергия
Ако не изберете някаква функция, докато уредът се настройва или работи
с временно спиране, функцията се отменя и се показва часовникът след
25 минути.
Индикаторът на фурната ще се изключи след 5 минути при отворена
врата.
2. Микровълните се абсорбират от храната до
дълбочина от около 1 инч (2,5 см). След това
готвенето продължава, като топлината се
разсейва в храната.
1. За показване на времето в...
24-часов формат
12-часов формат
Натиснете бутона Clock (Часовник) веднъж или
два пъти.
3. Времената за готвене се променят в
съответствие с използвания съд и свойствата на
храната:
• Количество и плътност
• Съдържание на вода
• Начална температура (от хладилник или не)
2. Задайте часа с бутона h (ч) и минутите с бутона
min (мин.).
Тъй като центърът на храната се готви от разсейваната топлина,
готвенето продължава дори когато сте извадили храната от
фурната. Затова трябва да се спазват посочените в рецептите и в
тази брошура времена за престой, за да се гарантира:
3. Когато се покаже точното време, натиснете
бутона Clock (Часовник), за да пуснете
часовника.
• Равномерно готвене на храната точно в центъра
• Една и съща температура в цялата храна
Резултат: Времето се показва винаги, когато
не използвате микровълновата фурна.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:41:55
Проверка дали вашата фурна работи
правилно
Готвене / Претопляне
Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна.
ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите
фурната без надзор.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка. След
това затворете вратичката.
1. Натиснете бутона Power Level (Ниво на
мощност).
1. Натиснете бутона Power Level
(Ниво на мощност) и задайте времето на 4-5
минути с натискане на бутона 1 min (1 мин.)
съответния брой пъти.
2. Натиснете бутона Start (Старт) (
Резултат: Показват се индикации 800 W
(максимална мощност на готвене):
Изберете подходящото ниво на мощност, като
натиснете бутона Power Level (Ниво на мощност)
отново, докато не се покажат съответните ватове.
Вж. за справка таблицата за нива на мощност на
следващата страница.
).
Резултат: Фурната нагрява водата 4 или
5 минути. След това водата трябва
да ври.
БЪЛГАРСКИ
Следващата проста процедура ви дава възможност да проверите дали
работи вашата фурна правилно през цялото време. Отворете вратичката,
като натиснете големия бутон в долния десен ъгъл на командното табло.
Първо поставете купа с вода върху въртящата се поставка. След това
затворете вратичката.
2. Задайте времето за готвене, като натиснете
бутоните 10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10 s
(10 сек.).
Щепселът на фурната трябва да се вкарва в подходящ стенен
контакт. Въртящата се поставка трябва да е добре разположена
във фурната. Ако се използва ниво на мощност, различно от
максималното, е необходимо по-дълго време на водата да заври.
3. Натиснете бутона Start (Старт) (
).
Резултат: Светва светлината във фурната и
въртящата се поставка започва да
се върти.
1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната
подава звуков сигнал четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Задаване на режима за пестене на енергия
Фурната има режим за пестене на енергия. Тази функция пести
електрическа енергия, когато фурната не се използва.
• Натиснете бутона Energy Save
(Пестене на енергия).
• За да излезете от режим за пестене на енергия,
отворете вратичката, след което дисплеят
показва текущото време. Фурната е готова за
използване.
Никога не включвайте фурната, когато е празна.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:41:56
Нива на мощност
Спиране на готвенето
Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.
Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.
БЪЛГАРСКИ
Ниво на мощност
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
ГРИЛ
ВИСОКО
800 W
-
СРЕДНО ВИСОКО
600 W
-
СРЕДНО
450 W
-
СРЕДНО НИСКО
300 W
-
РАЗМРАЗЯВАНЕ( )
180 W
-
НИСКО/ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО
100 W
-
-
1100 W
ГРИЛ
КОМБИ I (
)
600 W
1100 W
КОМБИ II (
)
450 W
1100 W
КОМБИ III (
)
1. За да спрете временно;
Отворете вратичката.
Изх. мощност
300 W
Резултат: Готвенето спира. За да подновите
готвенето, затворете вратичката и
натиснете отново бутона Start (Старт) (
2. За да спрете напълно;
Натиснете бутона Stop (Стоп) (
).
).
Резултат: Готвенето спира.
Ако желаете да отмените
настройките на готвене, натиснете бутона Stop (Стоп)
( ) отново.
Можете да отмените всяка настройки и преди започване, като
просто натиснете бутона Stop (Стоп) ( ).
Н
Настройка на времето за готвене
1100 W
Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона +30 s по
веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.
Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали
времето за готвене.
1. Натиснете бутона +30 s по веднъж за всеки
30 секунди, които трябва да се добавят.
Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи
времето за готвене.
2. Натиснете бутона Start (Старт) (
).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 16
2013-10-04 �� 6:41:56
Използване на функцията за моментално
претопляне/готвене
Храна/Бутон
Готови замразени
ястия
Напитки
(кафе, мляко, чай
и вода при стайна
температура)
Резултат: Натиснете бутона Start (Старт)
( ), за да започнете готвенето.
Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти. (по
веднъж на всяка минута)
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Например :
Натиснете бутона Drinks (Напитки) веднъж, за да
претоплите една чаша кафе. Вж. още подробности
за справка таблицата на следващата страница.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова
фурна.
Време за Препоръки
престой
4 min. Вземете готово замразено ястие и проверете
дали е подходящо за микровълнова фурна.
Продупчете покритието на готовото ястие.
Поставете замразеното готово ястие в
центъра. Тази програма е подходяща за
замразени полуфабрикатни храни, състоящи
се от 3 компонента (напр. месо със сос,
зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз
или макарони).
150 мл
1-2 мин. Налейте в керамична чаша и претопляйте без
(1 чаша)
капак. Поставете малка (150 мл) или голяма
250 мл
(250 мл) чаша в центъра на въртящата се
(1 порцеланова
поставка; разбъркайте внимателно преди и
чаша)
след това.
Замразен мини
киш/пица
150 гр.
(4-6 бр.)
250 гр.
(7-9 бр.)
-
Замразени
макаронени
изделия огретен:
200 гр.
400 гр.
2-3 мин.
Поставете замразената паста гретен в
подходяща чиния от огнеупорно стъкло.
Поставете чинията върху скарата. Тази
програма е подходяща за замразени паста,
гретен като например лазаня, канелони или
макарони.
Замразен рибен
огретен
200 гр.
400 гр.
2-3 мин.
Поставете замразения рибен огретен в
подходяща чиния от огнеупорно стъкло.
Поставете чинията върху скарата. Тази
програма е подходяща за готови замразени
храни, които се състоят от рибни филета със
зеленчуци и сос.
Настройки за моментално претопляне/готвене
В следващата таблица са дадени 6 програми за автоматично претопляне и
готвене, количества, времена за престой и съответни препоръки.
Храна/Бутон
Готови ястия
(охладени)
Размер на
порцията
300-350 гр.
400-450 гр.
Време за Препоръки
престой
3 min. Поставете на керамична чиния и покрийте с
прилепващ филм за микровълнови фурни.
Тази програма е подходяща за храни,
състоящи се от 3 компонента (напр. месо със
сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи,
ориз или макарони).
БЪЛГАРСКИ
При функцията Instant Reheat (Мигновено притопляне) времето за готвене се
задава автоматично.
Можете да настроите броя на порциите, като натиснете подходящия бутон
за мигновено претопляне необходимия брой пъти.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и
затворете вратичката.
Натиснете бутона Instant Reheat/Cook
(Мигновено претопляне/готвене), който искате,
необходимия брой пъти.
Размер на
порцията
300-350 гр.
400-450 гр.
Поставете мини кишите или мини пиците
равномерно на скарата.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:41:57
БЪЛГАРСКИ
Използване на функцията за автоматично
УСКОРЕНО размразяване
Настройки за автоматично ускорено
размразяване
Функцията за автоматично ускорено размразяване ви дава възможност да
размразявате месо, птици, риба и хляб/кейк. Времето на размразяване и
нивото на мощност се задават автоматично.
Вие просто избирате програмата и теглото.
В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично
ускорено размразяване, количества, времена за престой и съответни
препоръки.
Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставяйте месо,
птици, риба и хляб/кейк върху керамична чиния.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова
фурна.
Код/Храна
Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се
поставка и затворете вратичката.
1. Изберете типа на храната, която готвите, като
натиснете бутона Ускорено размразяване (
) един или повече пъти. (Вж. още подробности за
справка таблицата на следващата страница.)
1. Месо
2. Птици
2. Изберете храната за готвене, като натиснете
бутоните kg (кг.) и 100 g (100 гр.). Възможно е
задаване на максимум 1500 гр.
3. Натиснете бутона Start (Старт) (
3. Риба
).
Резултат:
4. Хляб/Кейк
 Размразяването започва.
 Фурната издава сигнал по време
на размразяването, за да ви напомни да обърнете
храната.
 Натиснете бутона Start (Старт) ( ) отново, за да
завършите размразяването.
Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това,
изберете функция готвене/подгряване за микровълни с ниво на
мощност 180 W. Вж. раздела, озаглавен "Готвене / Подгряване", на
стр. 15 за повече подробности.
Порция
Време за Препоръки
престой
200-1500 гр. 20-60 мин. Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете
месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази
програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско,
стекове, пържоли и мляно месо.
200-1500 гр. 20-60 мин. Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с
алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато
фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е
подходяща за цяло пиле и порции пиле.
200-1500 гр. 20-50 мин. Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево
фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде
звуков сигнал. Тази програма е подходяща за цели
риби и филета от риба.
125-625 гр. 5-20 мин. Поставете хляба върху кухненска хартия и го
обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал.
Поставете кейка върху керамична чиния и ако е
възможно, го обърнете, когато фурната издаде
звуков сигнал. (Фурната продължава да работи и
спира, когато отворите вратата. Тази програма е
подходяща за всички видове хляб – нарязан или цял,
а също и за хлебчета и багети. Подредете хлебчетата
в кръг. Тази програма е подходяща за всички видове
кекс с мая, бисквити, чийзкейк и многолистно тесто.
Тя не е подходяща за тестени кори, плодови и крем
пити, а също и за кейк с шоколадов пълнеж.
Изберете функция за ръчно размразяване с ниво на мощност
180 W, ако искате да размразите храната ръчно. За повече
подробности за ръчното размразяване и времената за ръчно
размразяване вж. за справка стр. 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:41:57
Печене на грил
Комбиниране на микровълни и грил
Грилът ви дава възможност да претопляте и печете храната бързо, без
да използвате микровълни. За тази цел с вашата микровълнова фурна се
доставя скара за грил.
Можете също и да комбинирате микровълново готвене с грил, за да
готвите бързо и да печете едновременно.
ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те ще са много горещи.
2. Отворете вратичката и поставете храната на
скарата.
1. Отворете вратата на фурната. Поставете храната
върху скарата, а скарата – върху въртящата се
поставка. Затворете вратата.
3. Поставете храната върху скарата във фурната.
Натиснете бутона Grill (Грил). Изберете времето
за готвене, като натиснете бутоните
10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10 s (10 сек.).
(Максималното време за грил е 60 минути.)
4. Натиснете бутона Start (Старт) (
БЪЛГАРСКИ
ВИНАГИ използвайте готварски съдове, безопасни и за
микровълни, и за фурна. Стъклените или керамичните чинии са
идеални, тъй като те позволяват на микровълните да проникват
равномерно в храната.
1. Подгрейте грила до необходимата температура,
като натиснете бутона Grill (Грил), настройка на
време (10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и
10 s (10 сек.)) и Start (Старт).
2. Натиснете бутона Combi (Комби).
Резултат: Показват се следните индикатори:
Комби (режим микровълни и грил)
600 W
(изходна мощност)
Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона
Combi (Комби) отново, докато не се покаже съответното ниво на
мощността.
).
Резултат: Светва светлината във фурната и
въртящата се поставка започва да
се върти.
1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната
подава звуков сигнал четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Не може да се задава температурата на грила.
3. Задайте времето за готвене, като натиснете
бутоните 10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10 s
(10 сек.). Максималното време за готвене е 60
минути.
4. Натиснете бутона Start (Старт) (
Не се безпокойте, ако нагревателят изключва и включва по
време на печенето на грил. Тази система е предназначена да
предотвратява прегряването на фурната.
).
Резултат: Започва комбинираното готвене.
Когато завърши.
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те могат да са много горещи.
Максималната микровълнова мощност за комбиниран
микровълнов режим и грил е 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:41:58
Многоетапно готвене
5. Натиснете бутона Grill (Грил).
Режим на грил (II):
Микровълновата ви фурна може да се програмира за приготвя храна на до
три степени.
БЪЛГАРСКИ
Например :
Желаете размразяване на храна и готвене, без
да трябва да изключвате настройките на фурната
след всеки етап. Така можете да размразите и
сготвите 500 гр. риба на три етапа:
6. Задайте времето за готвене, като натиснете
бутоните 10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10
s (10 сек.) съответния брой пъти (5 минути в
примера).
(Максималното време за грил е 60 минути.)
Размразяване
Готвене I
Готвене II
7. Натиснете бутона Start (Старт) (
Може да задавате между дву- и триетапно готвене.
Ако зададете триетапно, първият етап трябва да е размразяване.
Не натискайте бутона ( ), докато не сте задали финалния етап.
).
Резултат: Трите режима [размразяване
и готвене(I, II)] се избират един
след друг. Според режимът на
размразяване, който сте избрали, фурната издава
сигнал на половината време на размразяване, за да ви
напомни да обърнете храната. Фурната издава звуков
сигнал четири пъти, когато готвенето завърши.
 Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
 На дисплея се показва отново текущото време.
1. Натиснете бутона Power Defrost (Ускорено
замразяване) ( ) веднъж или повече пъти.
2. Задайте теглото, като натиснете бутона kg (кг) и
100 g (100 гр.) съответния брой пъти (500 гр. в
примера)
Избор на принадлежности
3. Натиснете бутона Power Level (Ниво на
мощност).
Режим на микровълни (I):
Използвайте съдове, подходящи за микровълнова фурна. Не използвайте
пластмасови съдове, чинии, хартиени чаши, кърпи и т. н.
Ако желаете да изберете комбинирания режим на
готвене (грил и микровълни), използвайте само
безопасни за микровълнова и обикновена фурна чинии.
; ако е необходимо, изберете нивото на
мощност, като натиснете отново бутона Power
Level (Ниво на мощност) един или повече
пъти. (600 W в примера)
4. Задайте времето за готвене, като натиснете
бутоните 10 min (10 мин.), 1 min (1 мин.) и 10s
(10 сек.) (4 минути в примера).
За повече подробности за подходящите готварски съдове и прибори
вж. указателя за готварски съдове на стр. 21-22.
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:41:58
Указател за готварски съдове
Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.
За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да
са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат
от чинията. Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове.
Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни,
не трябва да се безпокоите. Следващата таблица изброява различни
видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една
микровълнова фурна.
1. Натиснете бутоните Stop (Стоп) (
(Старт) ( ) едновременно.
) и Start
Резултат: Фурната не издава звуков сигнал
при всяко натискане на бутона.
2. За да включите обратно звъненето, натиснете
бутоните Stop (Стоп) ( ) и Start (Старт) ( )
едновременно.
Готварски съдове
Подходящи
за
микровълни
Алуминиево фолио
✓✗
Резултат: Фурната отново работи със звукови
сигнали.
Заключване за безопасност на вашата
микровълнова фурна
Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма
"Безопасност за децата", която позволява фурната да бъде "заключена",
така че децата или друг незапознат с нея да не може да я включват
случайно.
Фурната може да се заключва по всяко време.
1. Натиснете бутоните Stop (Стоп) (
(Часовник) едновременно.
) и Clock
Резултат :Фурната се заключва (не могат да се
избират никакви функции).
2. За да отключите отново фурната, натиснете
бутоните Stop (Стоп) ( ) и Clock (Часовник)
едновременно.
Резултат: Фурната може да бъде използвана
нормално.
Коментари
Може да се използва в малки количества
за защита на зони от прегаряне. Ако
фолиото е твърде близо до стената на
фурната или се използва твърде много
фолио, може да се образува дъга.
Не претопляйте повече от осем минути.
Съдовете от порцелан, керамика,
глазирана керамика и костен порцелан
обикновено са подходящи, освен ако не са
декорирани с метален кант.
Някои замразени храни са опаковани в
такива чинии.
Плоча за запичане
Съдове от порцелан и
керамика
✓
✓
Чинии от полиестерен
картон за еднократно
използване
Опаковки на аламинути
• Полистиренови купи
✓
• Хартиени пликове или
вестници
• Рециклирана хартия
или метални изрезки
Стъклени съдове
• Съдове за сервиране
✗
Могат да се използват за затопляне на
храна. Прегряването може да причини
стопяване на полистирена.
Могат да се запалят.
✗
Може да причини образуване на дъга.
✓
• Фини стъклени съдове
✓
Могат да се използват, освен ако не са
декорирани с метален кант.
Могат да се използват за претопляне
на храни или течности. Тънкото стъкло
може да се счупи или пукне при бързо
нагряване.
✓
БЪЛГАРСКИ
Изключване на звуковия сигнал
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:41:59
БЪЛГАРСКИ
Готварски съдове
Подходящи
за
микровълни
МИКРОВЪЛНИ
• Стъклени буркани
✓
Капакът трябва да се свали. Подходящи
само за претопляне.
Метални
• Чинии
✗
Могат да причинят образуване на дъги
или пожар.
• Закопчалки на пликове
за фризер
Хартиени
• Чинии, чаши, салфетки
и кухненска хартия
• Рециклирана хартия
Пластмасови
• Съдове
• Прилепващ филм
Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се привлича
и поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар.
Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната.
Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената топлина
готви храната.
ГОТВЕНЕ
✗
✓
✗
✓
✓
• Пликове за фризер
✓✗
Восъчна или
пергаментова хартия
✓
✓
✓✗
✗
Ръководство за готвене
Коментари
Готварски съдове за микровълново готвене:
Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата
енергия да преминава през тях за максимална ефективност. Микровълните
се отразяват от метали, като неръждаема стоманата алуминий или мед, но
не могат да проникват през керамика, стъкло, порцелан и пластмаси, както
и хартия и дърво. Така че храната не трябва да се готви в метални съдове.
Подходящи за микровълново готвене храни:
Много видове храни са подходящи за микровълново готвене, включително
пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени изделия, ориз, зърнени
храни, боб, риба и месо. В микровълнова фурна могат да се готвят също
сосове, кремове, супи, пудинги на пара, плодови сладка и лютеници. Найобщо казано, микровълновото готвене е идеално за всеки вид храна, който
може обикновено да се приготви на котлон. Топене на масло или шоколад,
например (вж. главата със съвети, техники и препоръки).
Покриване по време на готвене
Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото
изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на готвене.
Храната може да се покрива по различни начини: напр. с керамична чиния,
пластмасов капак или подходящ за микровълни прилепващ филм.
Времена за престой
След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой на
храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се изравни.
За кратко готвене и претопляне. Също и за
поемане на излишната влага.
Може да причини образуване на дъга.
Особено ако са от топлоустойчива
термопластмаса. Някои други пластмаси
могат да се изкривяват или обезцветяват
при високи температури. Не използвайте
меламинова пластмаса.
Може да се използва за задържане на
влагата. Не трябва да докосва храната.
Внимавайте при отстраняване на филма,
тъй като ще излезе гореща пара.
Само ако в тях може да се вари или са
подходящи за фурна. Не трябва да са
херметично затворени. Набодете с вилица,
ако е необходимо.
Може да се използва за задържане
на влагата и предотвратяване на
изпръскване.
: Препоръчва се
: Използвайте внимателно
: Не е подходящо
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:41:59
Готварски указател за замразени зеленчуци
Готварски указател за ориз и тестени изделия
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе при
затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата.
Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате.
Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след готвенето.
Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте по време на
престоя.
Порция Мощност
Спанак
150 гр.
600 W
Броколи
300 гр.
600 W
9-10
2-3
Грах
300 гр.
600 W
7½-8½
2-3
Зелен боб
300 гр.
600 W
8-9
2-3
Смесени
зеленчуци
(моркови/
грах/
царевица)
Смесени
зеленчуци
(китайски
стил)
300 гр.
600 W
7½-8½
2-3
300 гр.
Време Време на
(мин.) престой
(мин.)
4½-5½
2-3
600 W
8-9
2-3
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло
с капак – по време на готвене оризът нараства
двойно по обем. Гответе с капак.
След като изтече времето за готвене,
разбъркайте преди времето за престой,
посолете и добавете подправки и масло.
Забележка: оризът може да не е поел цялата
вода след изтичане на времето за готвене.
Тестени изделия:
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло.
Добавете вряла вода, щипка сол и разбъркайте
добре. Гответе без капак.
Разбърквайте от време на време по време на и
след готвене. Покривайте по време на престоя
и изцедете внимателно след това.
Инструкции
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода
Добавете 30 мл
(2 супени лъжици)
студена вода.
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Добавете 30 мл
(2 супени лъжици)
студена вода.
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Храна
Порция Мощност
Бял ориз
(леко
сварен)
Кафяв
ориз (леко
сварен)
Смесен
ориз (ориз
+ див ориз)
Смесени
семена
(ориз +
жито)
Макаронени
изделия
250 гр.
800 W
250 гр.
800 W
21-22
5
Добавете 500 мл
студена вода.
250 гр.
800 W
17-18
5
Добавете 500 мл
студена вода.
250 гр.
800 W
18-19
5
Добавете 400 мл
студена вода.
250 гр.
800 W
11-12
5
Добавете 1000 мл
гореща вода.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Ориз:
Време Време
Инструкции
(мин.) на
престой
(мин.)
16-17
5
Добавете 500 мл
студена вода.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:41:59
БЪЛГАРСКИ
Готварски указател за пресни зеленчуци
ПРЕТОПЛЯНЕ
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл студена вода (2-3
суп. лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва друго количество вода – вж. таблицата.
Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете
готвенето, за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте по веднъж по време на и
след готвене. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покривайте по време на престоя от
3 минути.
Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето,
необходимо за конвенционалните печки с нагревателни плочи.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата
таблица като упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности при
стайна температура от около +18 до +20 °C, или за замразена храна при
температура около +5 до +7°C.
Съвет:
Нарежете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина. Колкото са
по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.
Подреждане и покриване
Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те изсъхват и
изгарят, преди централната им част да се нагрее. Претоплянето на малки
парчета е по-успешно.
Всички пресни зеленчуци трябва да се готвят, като се използва пълната мощност на
микровълновата фурна (800 W).
Храна
Броколи
Порция Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
3
250 гр.
500 гр.
250 гр.
4-4½
7-7½
5½-6½
250 гр.
4½-5
3
Карфиол
250 гр.
500 гр.
5-5½
8½-9
3
Тиквички
250 гр.
3½-4
3
Патладжани
250 гр.
3½-4
3
Праз лук
Гъби
250 гр.
125 гр.
250 гр.
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Лук
250 гр.
5½-6
3
Чушки
Картофи
250 гр.
250 гр.
500 гр.
250 гр.
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Брюкселско
зеле
Моркови
Ряпа
3
3
Инструкции
Нива на мощност и разбъркване
Някои храни могат да се претоплят, като се използва мощност 800 W,
докато други трябва да се претоплят, като се използват 600 W, 450 W или
дори 300 W.
Вижте таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля
храната, като се използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е
деликатес, в големи количества или склонна да се нагрява много бързо
(кайма например).
Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне
за по-добри резултати. При възможност разбърквайте отново преди
сервиране.
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За
да предотвратите бурно кипене на течности и възможни изгаряния,
разбърквайте преди, по време на и след претопляне. Дръжте ги в
микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в течностите
да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте
прегряване (а оттам и разваляне) на храната.
За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя
допълнително време за претопляне, ако е необходимо.
Пригответе стръкчета с равномерна големина.
Подредете стеблата към центъра.
Добавете 60-75 мл (5-6 суп. лъжици) вода.
Нарежете морковите на парчета с равномерна
големина.
Пригответе стръкчета с равномерна големина.
Нарежете големите стръкчета на половинки.
Подредете стеблата към центъра.
Нарежете тиквичките на резени. Добавете 30 мл
(2 суп. лъжици) вода или бучка масло. Гответе,
докато едва омекнат.
Нарежете патладжаните на малки резенчета и
поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок.
Нарежете праз лука на дебели резени.
Пригответе цели или нарязани на резени гъби.
Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов сок.
Добавете сол и пипер на вкус. Изцедете преди
сервиране.
Нарежете лука на резени или половинки.
Добавете 15 мл (1 суп. лъжица) вода.
Нарежете чушките на малки резени.
Претеглете обелените картофи и ги нарежете на
половинки или четвъртинки с подобна големина.
Нарежете ряпата на малки кубчета.
Времена за нагряване и престой
При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва
изразходваното време - за бъдеща справка.
Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрява равномерно.
Оставяйте храната да престои кратко време след претопляне, за да се
разпредели температурата равномерно.
Препоръчваното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен
ако не се препоръчва друго време в таблицата.
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешка храна. Вж.
също главата с мерки по безопасност.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:41:59
ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ
Претопляне на бебешки храни и мляко
Винаги оставяйте време за престой от най-малко 20 секунди след
изключване на фурната, за да може да се изравни температурата.
Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ
разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и
възможно изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и
разбърквайте преди, по време на и след претопляне.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване
за претопляне.
Храна
БЕБЕШКИ ХРАНИ: Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с
пластмасов капак. Разбърквайте след всяко претопляне!
Оставете да престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране.
Разбъркайте отново и проверете температурата.
Препоръчвани температури за сервиране: между 30-40 °C.
БЕБЕШКО МЛЯКО: Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка.
Претопляйте непокрито. Никога не претопляйте бебешка бутилка с
биберон на нея, тъй като бутилката може да пръсне, ако се прегрее.
Разтръскайте добре преди времето за престой и отново преди сервиране!
Проверявайте температурата на бебешкото мляко или храна, преди да ги
дадете на бебето. Препоръчвани температури за сервиране: около 37 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бебешката храна се нуждае особено от внимателна
проверка преди сервиране, за да се предотвратят изгаряния.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата
таблица като упътване за претопляне.
Време
Бебешки
храни
(зеленчуци с
месо)
190 гр.
600 W
30 сек.
Време на
престой
(мин.)
2-3
Бебешка
овесена каша
(овесени ядки
+ мляко +
плодове)
190 гр.
600 W
20 сек.
2-3
Бебешко
мляко
100 мл
200 мл
300 W
30-40 сек.
50 сек. до
1 мин.
2-3
Инструкции
Изпразнете в дълбока
керамична чиния. Гответе
с капак. Разбъркайте след
времето за готвене. Оставете
да престоят 2-3 минути. Преди
сервиране разбъркайте добре
и проверете внимателно
температурата.
Изпразнете в дълбока
керамична чиния. Гответе
с капак. Разбъркайте след
времето за готвене. Оставете
да престоят 2-3 минути. Преди
сервиране разбъркайте добре
и проверете внимателно
температурата.
Разбъркайте или разклатете
добре и налейте в
стерилизирана стъклена
бутилка. Поставете в центъра
на въртящата се поставка.
Гответе без капак. Разклатете
добре и оставете да престои
най-малко 3 минути. Преди
сервиране разклатете добре
и проверете внимателно
температурата.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ
Порция Мощност
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:41:59
РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ
Претопляне на течности и храни
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване
за претопляне.
Храна
Порция
Напитки
(кафе, чай и
вода)
Супа
(охладена)
Задушено
(охладено)
Мощност
Време
(мин.)
150 мл
(1 чаша)
250 мл
(1 порцеланова чаша)
800 W
1-1½
250 гр.
800 W
350 гр.
Време на
престой
(мин.)
1-2
1½-2
600 W
3-3½
5½-6 ½
2-3
2-3
Макаронени
изделия
със сос
(охладени)
350 гр.
Макаронени
изделия с
плънка и сос
(охладени)
350 гр.
600 W
5-6
3
Пакетирани
ястия
(охладени)
350 гр.
600 W
5½-6 ½
3
600 W
4½-5½
3
Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни.
Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък
период от време. Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно
неочаквани гости.
Инструкции
Замразените пилета трябва да се размразят напълно преди готвене.
Отстранете всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да
може да се оттече течността при размразяване.
Налейте в керамична чаша и
претопляйте без капак. Поставете
малка (150 мл) или голяма (250 мл)
чаша в центъра на въртящата се
поставка; разбъркайте внимателно
преди и след това.
Поставете замразената храна върху съд без капак. Обърнете на
половината време, източете всякаква течност и отстранете дреболиите
възможно най-бързо.
Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се
затопля.
Налейте в дълбока керамична
чиния. Покрийте с пластмасов
капак. Разбъркайте добре след
претопляне. Разбъркайте отново
преди сервиране.
Поставете задушеното в дълбока
керамична чиния. Покрийте с
пластмасов капак.
Разбърквайте от време на време
по време на претоплянето и отново
преди престой и сервиране.
Поставете макаронените изделия
(напр. спагети или яйчено
фиде) върху плоска керамична
чиния. Покрийте с прилепващ
филм за микровълнови фурни.
Разбъркайте преди сервиране.
Поставете макаронените изделия с
плънка (напр. равиоли, тортелини)
в дълбока керамична чиния.
Покрийте с пластмасов капак.
Разбърквайте от време на време
по време на претоплянето и отново
преди престой и сервиране.
Разделете ястието от 2-3 охладени
компонента върху керамична
чиния. Покрийте с прилепващ
филм за микровълнови фурни.
Ако започнат да се загряват по-малки и по-тънки части от замразената
храна, те могат да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на
размразяване.
Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете
размразяването и го оставете за 20 минути преди продължаване.
Оставяйте рибата, месото и пилешките храни да престояват, за да завърши
размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно
в зависимост от размразяваното количество. Вж. за справка таблицата
по-долу.
Съвет:
Тънките пластове храна се размразяват по-добре и
по-малките количества изискват по-малко време от
по-големите. Помнете този съвет, докато замразявате
и размразявате храни.
За размразяване на замразени храни с температура около -18 до -20 °C
използвайте следващата таблица като упътване.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:41:59
ГРИЛ
Цялата замразена храна трябва да се размразява, като се използва нивото
).
на мощност за размразяване (180 W,
Храна
Свински пържоли
Птици
Парчета пиле
Цели пилета
Риба
Рибно филе
Плодове
Безкостилкови
плодове
Хляб
Хлебчета
(всяко около 50 гр.)
Тостове/Сандвичи
Немски хляб
(пшеничено +
ръжено брашно)
Време на
престой
(мин.)
250 гр.
500 гр.
250 гр.
6½-7½
10 -12
7½-8½
5-25
500 гр.
(2 бр.)
900 гр.
14½15½
28-30
15-40
200 гр.
(2 бр.)
400 гр.
(4 бр.)
6-7
5-15
12-13
Нагревателният елемент на грила се намира под тавана на фурната. Той работи, докато вратичката
е затворена и въртящата се поставка се върти. Въртенето на въртящата се поставка прави печенето
на храната по-равномерно. Подгряването на грила в продължение на 3-4 минути води до по-бързо
печене на храната.
Инструкции
Готварски съдове за печене на грил:
Трябва да са огнеупорни и могат да включват метал. Не използвайте никакви пластмасови готварски
съдове, тъй като те могат да се стопят.
Поставете месото върху плоска
керамична чиния. Покрийте по-тънките
краища с алуминиево фолио.
Обърнете след половината от времето за
размразяване!
Подходящи за печене на грил храни:
Пържоли, наденици, стекове, хамбургери, бекон и шунка, тънки рибни порции, сандвичи и всички
видове препечени филии с плънки.
Важна забележка:
Винаги когато се използва само режим за печене на грил проверявайте нагревателният елемент
под тавана да е в хоризонтално положение, а не във вертикално положение към задната стена.
Помнете, че храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга
инструкция.
Най-напред поставете порциите с кожата
надолу, а целите пилета с гърдите
надолу върху плоска керамична чиния.
Покрийте по-тънките краища, например
крилца и краища с алуминиево фолио.
Обърнете след половината от времето за
размразяване!
МИКРОВЪЛНИ + ГРИЛ
Този режим на готвене комбинира излъчваната топлина, която идва от грила, със скоростта на
микровълновото готвене. Той работи само докато вратичката е затворена и въртящата се поставка
се върти. Благодарение на въртенето на въртящата се поставка храната се пече равномерно. При
този модел са на разположение три комбинирани режима: 600 W + Грил, 450 W + Грил и 300 W +
Грил.
Поставете замразената риба в средата
на плоска керамична чиния. Подредете
по-тънките части под по-дебелите.
Покрийте тесните краища с алуминиево
фолио. Обърнете след половината от
времето за размразяване!
250 гр.
6-7
5-10
Разпределете плодовете върху плоска,
кръгла стъклена чиния (с голям
диаметър).
2 бр.
4 бр.
250 гр.
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500 гр.
8-10
Подредете хлебчетата в кръг или хляба
хоризонтално върху кухненска хартия в
средата на въртящата се поставка.
Обърнете след половината от времето за
размразяване!
БЪЛГАРСКИ
Месо
Говежда кайма
Порция Време
(мин.)
Готварски съдове за готвене с микровълни + Грил
Използвайте готварски съдове, през които могат да преминават микровълните. Готварските съдове
трябва да са огнеупорни. Не използвайте метални готварски съдове при комбинира режим. Не
използвайте никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.
Подходящи за готвене с микровълни + Грил храни:
Подходящите за готвене в комбиниран режим храни включват всички видове ястия, които се
нуждаят от претопляне и печене (напр. печени макаронени изделия), както и храни, които изискват
кратко време за готвене за изпичане на горния край на храната. Този режим може да се използва
също така и за големи порции храна, които печелят от препечена и хрупкава корица (напр. пилешки
порции, като ги обръщате по време на готвене). Вж. таблицата за печене на грил за повече
подробности.
Важна забележка:
Винаги когато се използва комбиниран режим (микровълни + Грил) проверявайте дали
нагревателният елемент под тавана е в хоризонтално положение, а не във вертикално положение
към задната стена. Храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва
друга инструкция. Иначе трябва да се поставя направо върху въртящата се поставка. Вж. за
справка инструкциите в следващата таблица.
Храната трябва да се обръща, ако трябва да се пече от двете страни.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:41:59
Указател за печене на грил за замразени храни
Указател за печене на грил за пресни храни
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване
за печене на грил.
Подгрейте грила с функцията за грил в продължение на 4 минути.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване
за печене на грил.
БЪЛГАРСКИ
Прясна храна Порция
Хлебчета
(всяко около
50 гр.)
Багети с
плънка
(домати,
сирене, шунка,
гъби)
Зеленчуци или
картофи на
фурна
Макаронени
(канелони,
макарони,
лазаня)
Мощност
Време за
печене на
1 страна
(мин.)
Микровълни
+ Грил
2 бр.
4 бр.
250-300 гр. 450 W + Грил
(2 бр.)
400 гр.
400 гр.
450 W + Грил
Микровълни
+ Грил
300 W +
Грил
1-1½
2-2½
8-9
13-14
600 W +
Грил
14-15
Пилешки хапки
250 гр.
450 W + Грил
5-5½
Чипс за
микровълнова
фурна
250 гр.
450 W + Грил
9-11
Време за Инструкции
печене
на 2-рата
страна
(мин.)
Само грил Подредете ги в кръг
върху скарата.
Печете на грил втората
1-2
страна на хлебчетата
1-2
до запичането, което
предпочитате.
Оставете да престоят
2-5 минути.
Поставете 2 замразени
багети една до друга
на скарата. Оставете
да престоят 2-3 минути
след печенето на грил.
Поставете замразените
резени в малка, кръгла
чиния от огнеупорно
стъкло. Поставете
чинията върху скарата.
Оставете да престои 2-3
минути след готвене.
Само грил Поставете замразените
2-3
тестени изделия в малка
правоъгълна чиния от
огнеупорно стъкло.
Поставете чинията
направо върху
въртящата се поставка.
Оставете да престои 2-3
минути след готвене.
3-3½
Поставете пилешките
хапки върху скарата.
4-5
Поставете чипса за
фурна върху кухненска
хартия върху скарата.
Прясна
храна
Препечени
филийки
Хлебчета
(вече печени)
Порция
4 бр.
(25 гр.
всяка)
2-4 броя
Домати на
грил
Мощност
Време за
печене на
1 страна
(мин.)
Само грил
4-5
Само грил
2-3
Микровълни
+ Грил
300 W +
Грил
200 гр.
(2 бр.)
400 гр.
(4 бр.)
4½-5½
7-8
Хавайски
препечени
филийки
(ананас,
шунка, резени
сирене)
2 бр.
(300 гр.)
450 W + Грил
3½-4
Печени
картофи
250 гр.
500 гр.
600 W + Грил
4½-5½
8-9
Време за
печене
на 2-рата
страна
(мин.)
4½-5½
Инструкции
Поставете филийките
една до друга върху
скарата.
2-3
Поставете хлебчетата
най-напред с долната
страна нагоре в кръг
направо върху въртящата
се поставка.
Само грил Нарежете доматите на
2-3
половинки. Сложете
малко сирене отгоре.
Подредете в кръг
върху плоска чиния
от огнеупорно стъкло.
Поставете я върху
скарата.
Препечете най-напред
филийките хляб.
Поставете препечените
филийки върху скарата.
Поставете две филийки
противоположно една
на друга върху скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути.
Нарежете картофите на
половинки. Наредете ги
в кръг върху скарата с
отрязаната страна нагоре
към грила.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:42:00
Порция
Парчета пиле
450-500 гр. 300 W + Грил
(2 бр.)
Агнешки
пържоли/
Говежди
стекове
(средни по
големина)
400 гр.
(4 бр.)
Свински
пържоли
250 гр.
(2 бр.)
Печени
ябълки
1 ябълка
(около
200 гр.)
2 ябълки
(около
400 гр.)
Мощност
Време за
печене на
1 страна
(мин.)
10- 12
Само грил
Микровълни
+ Грил
12-15
300 W +
Грил
7-8
300 W + Грил
4-4½
6-7
Време за
печене
на 2-рата
страна
(мин.)
12- 13
СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ
Инструкции
ТОПЕНЕ НА МАСЛО
Поставете 50 гр. масло в малка дълбока стъклена чиния. Покрийте с пластмасов капак.
Нагрявайте в продължение на 30-40 секунди, като използвате 850 W, докато маслото се стопи.
ТОПЕНЕ НА ШОКОЛАД
Поставете 100 гр. шоколад в малка дълбока стъклена чиния.
Нагрявайте в продължение на 3-5 минути, като използвате 450 W, докато шоколадът се стопи.
Разбъркайте веднъж или два пъти по време на топенето. Използвайте кухненски ръкавици, когато
изваждате!
Подгответе парчетата
пиле с олио и подправки.
Поставете ги в кръг с
костите към средата. Ако
има едно парче пиле,
не го поставяйте точно
в центъра на скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути.
9-12
Намажете агнешките
пържоли с олио и
подправки.
Положете ги в кръг върху
скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути след печенето
на грил.
Само грил Намажете свинските
пържоли с олио и
подправки.
6-7
Положете ги в кръг върху
скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути след печенето
на грил.
Изчистете вътрешността
на ябълките и ги
напълнете със стафиди
и конфитюр. Сложете
малко бадемови резени
отгоре.
Поставете ябълките
върху плоска чиния от
огнеупорно стъкло.
Поставете чинията
направо върху въртящата
се поставка.
ТОПЕНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ ПЧЕЛЕН МЕД
Поставете 20 г кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена чиния.
Нагрявайте в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W, докато медът се стопи.
БЪЛГАРСКИ
Прясна
храна
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛАТИН
Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в студена вода.
Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло.
Нагрейте в продължение на 1 минута, като използвате 300 W.
Разбъркайте след стопяване.
ПРИГОТВЯНЕ НА ГЛАЗУРИ / СНЕЖНИ КРЕМОВЕ (ЗА КЕЙКОВЕ И ПАСТИ)
Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода.
Гответе непокрито в купа от огнеупорно стъкло за 3½ до 4½ минути при 850 W, докато глазурата
стане прозрачна. Разбъркайте два пъти по време на готвене.
ПРИГОТВЯНЕ НА КОНФИТЮР
Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по големина стъклена
огнеупорна купа с капак. Добавете 300 гр. захар за консервиране и разбъркайте добре.
Гответе покрити в продължение на 10-12 минути, като използвате 850 W.
Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в бурканчета за сладко с
винтови капачки. Оставете да престоят с капак в продължение на 5 минути.
ГОТВЕНЕ НА ПУДИНГ
Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате указанията на производителя, и
разбъркайте добре. Използвайте подходяща по размер купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе с
капак в продължение на 6½ до 7½ минути при 850 W.
Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвене.
ПЕЧЕНЕ НА БАДЕМОВИ ПОДПРАВКИ
Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична чиния.
Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3½ до 4½ минути, като
използвате 600 W.
Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната. Използвайте кухненски ръкавици,
когато изваждате!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:42:00
БЪЛГАРСКИ
Как да постъпите, ако се съмнявате или
имате проблем
Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
• Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати,
когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем,
монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
• Ако се открие смущение от микропроцесора на фурната, дисплеят може
да се нулира. За да разрешите този проблем, изключете щепсела от
контакта и отново го включете. Настройте часовника.
Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се
обърнете към вашия местен център за обслужване на клиенти на
SAMSUNG.
Посочете следната информация:
• Номер на модел и сериен номер, обикновено означени на гърба на
фурната
• Данни за гаранцията
• Ясно описание на проблема
След това се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на
SAMSUNG.
Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените
решения.
Това е нормално.
• Конденз във вътрешността на фурната.
• Въздушен поток около вратичката и външния корпус.
• Отражение на светлината около вратичката и външния корпус.
• Излизаща пара от около вратичката или вентилационните отвори.
Фурната не се пуска когато натиснете бутона Start (Старт) ( ).
• Напълно ли е затворена вратичката?
Храната изобщо не е сготвена.
• Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона
Start (Старт) ( )?
• Затворена ли е вратичката?
• Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили
предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?
Храната е или препечена, или недопечена.
• Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
• Правилно ли е избрано нивото на мощност?
Осветлението на фурната не работи.
• Не трябва да сменяте сами крушката на фурната от съображения за
безопасност. Свържете се с най-близкия център за обслужване на клиенти
на Samsung, за да планирате смяната от квалифициран техник.
Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на
дъга).
• На сте ли използвали чиния с метални кантове?
• Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността
на фурната?
• Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?
При първоначална работа може да има пушек и лоша миризма.
• Това е временно състояние, причинено от загряването на новите
компоненти. Пушекът и миризмата ще изчезнат напълно след 10 минути
работа.
За да отстраните миризмата по-бързо, пуснете микровълновата фурна с
поставен лимонов сок.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:42:00
Технически спецификации
ЗАБЕЛЕЖКА
SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова
и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя
подлежат на промяна без предизвестие.
GE83X
Захранващо напрежение
230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия
Микровълни
Грил
Комбиниран режим
1200 W
1100 W
2300 W
Изходна мощност
100 W / 800 W (IEC-705)
Работна честота
2450 MHz
Магнетрон
OM75P (31)
Метод на охлаждане
Двигател на охлаждащия вентилатор
Размери (Ш х В х Д)
Габаритни
Кухина на фурната
489 x 275 x 354 мм
330 x 211 x 324 мм
Обем
23 литра
Тегло
Нетно
Прибл. 13 кг
БЪЛГАРСКИ
Модел
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:42:00
Кодов №: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_BG_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:42:00
GE83X
замислете ги можностите
Микробранова печка
Ви благодариме што купивте Samsung производ.
За да добиете целосна услуга, ве молиме
регистрирајте го вашиот производ на
www.samsung.com/register
Упатство за употреба и водич за готвење
Ве молиме имајте предвид дека гаранцијата од Samsung НЕ покрива повици
за услуги поврзани со објаснувања за работата на производот, корекции на
неправилна инсталација или вршење на стандардно чистење или одржување.
Ова упатство е направено од 100 % рециклирана хартија.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:36:43
Важни безбедносни инструкции
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО
УПАТСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ИДНИНА.
Потрудете се постојано да ги следите овие мерки за
безбедност.
Пред да започнете да ја користите печката,
прочитајте и следете ги следните инструкции.
Користење на упатството
МАКЕДОНСКИ
Купивте SAMSUNG микробранова печка. Вашето упатство содржи корисни
информации за готвење со микробрановата печка:
•
•
•
•
Мерки за безбедност
Прикладни додатоци и садови
Корисни совети за готвење
Совети за готвење
Легенда за симболите и иконите
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
Ризично или опасно ракување кое може да
предизвика сериозни повреди или смрт.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(само функција за микробранови)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или делот за
затворање се оштетени, печката не треба да се
употребува сè додека не се поправи од страна
на квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризично е лицата кои не
се компетентни да вршат сервис или поправка
со отстранување на капакот кој овозможува
заштита од микробрановата енергија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и останатата
храна не смеат да се загреваат во затворени
садови за да не дојде до експлозија.
Овој уред е наменет за користење само во
домаќинства.
Ризично или опасно ракување кое може
да предизвика помали повреди или
оштетување на околината.
Предупредување; опасност
од пожар
Предупредување; жешка
површина
Предупредување; струја
Предупредување;
експлозивен материјал
НЕ обидувајте се.
НЕ допирајте.
НЕ расклопувајте.
Експлицитно следете ги
упатствата.
Извадете го приклучокот
за напојување од ѕидниот
штекер.
Проверете дали машината
е заземјена заради
избегнување на електричен
удар.
Повикајте го сервисниот
центар за помош.
Забелешка
Важно
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:36:45
Микробрановата печка е наменета за загревање
на храна и пијалоци. Сушење храна или облека
и загревање на подлоги за топлење, топлинки,
сунѓери, влажни алишта и слично може да
предизвика ризик од повреди, палење или
пожар.
Ако избувне чад, исклучете го уредот или
прекинете го напојувањето и оставете ја вратата
затворена за да се изгасне пламенот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Загревањето на течности
во печката може да доведе до задоцнето
вриење, затоа внимавајте кога ракувате со садот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Содржината на
шишињата и тегличките со храна за деца треба
да се промешаат или протресат и да се провери
температурата пред употребата, за некој да не се
изгори.
Јајца со лушпа и тврдо варени јајца не треба да
се загреваат во микробрановата печка, бидејќи
може да експлодираат, дури и ако печката
повеќе не е вклучена.
Чистете ја печката редовно и отстранете ги сите
остатоци од храна.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Дозволена е употреба
на рерната од страна на деца без надзор
единствено во случај кога се дадени соодветни
инструкции за детето да може да ја користи
рерната на безбеден начин и доколку ја разбира
опасноста од неправилна употреба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да го
користат деца на возраст од 8 и повеќе години
и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности, недоволно искусни или
обучени лица, доколку истите се надгледуваат
или им се дадат инструкции за користење на
уредот на безбеден начин и им се објаснат
можните опасности. Децата не треба да си
играат со уредот. Чистењето и одржувањето од
страна на корисникот не треба да го вршат деца,
освен ако се на возраст од 8 години или повеќе
и се надгледуваат.
Користете садови исклучиво наменети за
употреба во микробранови печки.
Кога загревате храна во пластични или хартиени
кеси, внимавајте да не дојде до палење.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:36:45
МАКЕДОНСКИ
Неодржувањето на печката во чиста состојба
може да ја оштети површината и да го расипе
уредот или да предизвика несакани опасни
ситуации.
Овој уред не е наменет за инсталирање во
возила од типот на комби, каравани и слично.
Уредот не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, недоволно
искусни или обучени лица, освен доколку
истите не се надгледуваат или не им се дадени
инструкции од страна на лицето одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да не си
играат со уредот.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора
да се замени од страна на производителот,
сервисерот или други квалификувани лица со
цел да се избегнат несакани ситуации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите или
останатата храна не смеат да се загреваат во
затворени садови за да не дојде до експлозија;
Уредот не треба да се чисти под млаз вода.
Оваа печка треба да се постави во соодветна
насока и висина кои ќе овозможат лесен
пристап до внатрешноста и делот за управување.
Пред да ја употребите печката за прв пат,
печката треба да работи со вода во рок од
10 минути, па потоа да се користи.
Ако печката создава чуден звук, мирис на
запалено или испушта чад, веднаш извадете
го приклучокот за напојување и обратете се до
најблискиот сервисен центар.
Микробрановата печка треба да се постави на
начин на кој приклучокот ќе биде достапен.
Микробрановата печка е наменета за користење
единствено на работна маса во кујна и таа не
смее да се поставува во орман.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(само функција на рерна) - изборно
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога уредот работи
во комбиниран режим, децата може да ја
употребуваат печката само под надзор на
возрасен заради температурата која се
ослободува.
За време на употребата апаратот се загрева.
Внимавајте некој да не дојде во контакт со
загреаните делови во печката.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:36:45
Не употребувајте јаки абразивни средства или
остри метални жици за чистење на стаклото од
вратата на печката кои може да го оштетат и да
придонесат тоа да се скрши.
Температурата на достапните површини може да
биде висока при ракување со уредот.
Вратата или надворешната површина може да се
загрее при ракување со уредот.
Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од
дофат на деца помали од 8 години.
Уредите не се предвидени да бидат
контролирани од надворешни тајмери или
одделни системи за далечинска контрола.
Овој производ спаѓа во Група 2 Класа B ISM
опрема. Дефиницијата за групата 2 ја опфаќа
целата ISM опрема кај која радио-фреквентната
енергија намерно се генерира и/или користи
во форма на електромагнетно зрачење заради
третман на материјалите, како и EDM и опремата
за електрично заварување. Во опремата
од Класа B спаѓа опрема која е погодна за
користење во домаќинствата и институциите
кои се директно поврзани на електрична мрежа
со низок напон со која се снабдуваат зградите
заради користење во домаќинствата.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови
може да се загреат за време на употребата.
Не дозволувајте им на малите деца да бидат во
близина.
Уредот не треба да се чисти со пареа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучете го уредот
пред замената на светилката за да се избегне
можноста од електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите
достапни делови може да се загреат за време
на употребата. Внимавајте некој да не дојде
во контакт со загреаните делови. Децата на
возраст помала од 8 години не треба да бидат во
близина, освен под постојан надзор.
Овој уред може да го користат деца на
возраст од 8 и повеќе години и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени
лица, доколку истите се надгледуваат или им
се дадат инструкции за користење на уредот
на безбеден начин и им се објаснат можните
опасности. Децата не треба да си играат со
уредот. Чистењето и одржувањето од страна
на корисникот не треба да го вршат деца без
соодветен надзор.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 5
2013-10-04 �� 6:36:45
МАКЕДОНСКИ
Инсталирање на микробрановата печка
Поставете ја печката на рамна површина на
височина од 85 cm од подот. Површината треба
да е доволно цврста за да ја издржи тежината на
печката.
20 cm од
1.Кога ја поставувате печката,
10 cm
горната
одзади
страна
оставете соодветен простор за
вентилација од најмалку
10 cm од
B85 cm од
страна
10 cm (4 инчи) одзади и од страните подот
и 20 cm (8 инчи) одгоре.
2.Отстранете ја амбалажата од внатрешноста на
печката.
3.Поставете ги кружниот прстен и плочата.
Проверете дали чинијата се врти слободно.
(само модел со вртлива плоча)
4.Микробрановата печка треба да се постави така
да приклучокот биде достапен.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора
да се замени од страна на производителот,
сервисерот или други квалификувани лица со
цел да се избегнат несакани ситуации.
За ваша безбедност, приклучете го кабелот во
соодветен AC приклучок со заземјување.
Не поставувајте ја микробрановата печка
во топла и влажна околина како на пример
во близина на шпорет или радијатор.
Спецификациите за напојување на печката треба
да се почитуваат и секој продолжителен кабел
треба да ги задоволува истите стандарди кои
важат за кабелот кој се испорачува со печката.
Пред првото користење на микробрановата
печка избришете ја внатрешноста и вратата за
затворање со влажна крпа.
Чистење на микробрановата печка
Следните делови од микробрановата печка треба да
се чистат редовно за да не се таложат остатоци од
маснотии и храна:
• Внатрешните и надворешните површини
• Вратата и шарките
• Плочата и кружните прстени
(само модел со вртлива плоча)
СЕКОГАШ проверете дали шарките од вратата
се чисти и дали вратата е добро затворена.
Неодржувањето на печката во чиста состојба
може да ја оштети површината и да го расипе
уредот или да предизвика несакани опасни
ситуации.
1.Исчистете ја внатрешноста со мека крпа и топла
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 6
2013-10-04 �� 6:36:46
2
3
4
К
д
с
и
(
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 7
Складирање и поправка на
микробрановата печка
Обрнете внимание на неколку работи во ситуации
кога треба да ја складирате или сервисирате
микробрановата печка.
Не употребувајте ја печката ако вратата или
шарките од вратата се оштетени како на пр.:
• Скршени шарки
• Расипани затворачи
• Изобличено или искривено куќиште
Само квалификуван сервисер може да врши
поправки на микробрановата печка
НИКОГАШ не отстранувајте го капакот од
печката. Доколку печката не работи и треба да се
сервисира или се сомневате во нешто:
• Исклучете ја од напојување
• Обратете се до најблискиот сервисен центар
Ако сакате да ја складирате печката привремено,
одберете суво, чисто место.
Причина : Правта и влагата можат неповолно да
влијаат на работните делови од печката.
Микробрановата печка не е наменета за
комерцијална употреба.
МАКЕДОНСКИ
вода со сапуница. Исплакнете и исушете.
2.Отстранете ја нечистотијата од внатрешната
површина на печката со насапунета крпа.
Исплакнете и исушете.
3.За да ги отстраните тврдокорните нечистотии и
мирисот, ставете чаша со разблажен лимонов сок
во печката и загрејте десет минути со најголема
јачина.
4.Измијте ја вртливата плоча кога тоа ќе биде
потребно, може и во машина за миење садови.
НЕМОЈТЕ да истурате вода на вентилацијата.
НИКОГАШ не употребувајте абразивни или
хемиски средства. При чистењето на шарките од
вратата особено внимавајте да нема остатоци:
• Кои се наталожени
• Го попречуваат затворањето на вратата
Исчистете ја внатрешноста на микробрановата
печка по секоја употреба со благ раствор од
детергент, но не правете го тоа веднаш, оставете
да се олади за да не се изгорите.
Кога го чистите внатрешниот горен
дел од печката, најдобро е да го
спуштите грејачот за 45 ° и потоа да
исчистите.
(само модели со подвижен грејач)
7
2013-10-04 �� 6:36:46
МАКЕДОНСКИ
Светилката не треба да се менува од страна на
корисници заради безбедносни причини.
Ве молиме обратете се во најблискиот овластен
центар за грижа за корисници на Samsung и
побарајте квалификуван инженер да ја замени
светилката.
Немојте да ги ставате вашите прсти или надворешни супстанци,
доколку во уредот навлезат надворешни супстанци како
вода, извадете го приклучокот за напојување и обратете се до
најблискиот сервисен центар.
Немојте да вршите прекумерно притискање или удирање на
уредот.
Немојте да ја поставувате печката врз кршливи елементи како
лавабоа или стаклени елементи.
При чистење на уредот не користете бензен, разредувач,
алкохол, чистач на пареа или чистач со висок притисок.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Погрижете се напонот на напојувањето, фреквенцијата и струјата
да бидат исти како оние од спецификациите на производот.
Вршењето модификации и поправки на уредот е дозволено само
на овластен персонал.
Приклучокот за напојување цврсто вметнете го во ѕидниот
штекер. Не употребувајте адаптер со повеќе приклучни места,
продолжителен кабел или електричен трансформатор.
Не загревајте течности и друга храна во затворени садови со
функцијата за микробранови.
Заради ваша безбедност, немојте да користите уреди за чистење
со вода со висок притисок или пареа.
Не го закачувајте кабелот за напојување на метални предмети,
вметнете го кабелот за напојување помеѓу предметите или зад
печката.
Немојте да го инсталирате овој уред: во близина на грејно тело,
запалив материјал; на влажно, масно или прашливо место, на
место изложено на директна сончева светлина и вода или на
места каде што се можни истекувања на гас; на нерамна подлога.
Не употребувајте оштетен приклучок за напојување, оштетен
кабел за напојување или штекер со раширени отвори. Кога
приклучокот или кабелот за напојување ќе се оштети, обратете се
до најблискиот сервисен центар.
Овој уред мора да биде соодветно заземјен во согласност со
локалните и националните правила.
Не сипувајте или прскајте вода директно на печката.
Редовно вршете отстранување на сите супстанци како прав или
вода од приклучокот за напојување и допирните точки со помош
на сува крпа.
Не ставајте предмети на печката, во нејзината внатрешност или
на нејзината врата.
Кабелот за напојување не треба да се влече, прекумерно да се
витка или да се ставаат тешки предмети врз него.
Немојте да прскате испарливи материјали како инсектициди на
површината од печката.
Во случај на истекување на гас (како пропан, LP гас, итн.),
веднаш проветрете ја собата без допирање на приклучокот за
напојување.
Не ставајте запаливи материјали во печката. Обрнете посебно
внимание при загревање на храна или пијалоци кои содржат
алкохол бидејќи алкохолната пареа може да дојде во контакт со
некој жежок дел од печката.
Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.
Не дозволувајте им на децата да се приближуваат до вратата
кога ја отворате или затворате, бидејќи може да се удрат во неа
или да им ги стиснете нивните прсти со вратата.
Не исклучувајте го уредот преку вадење на приклучокот за
напојување додека уредот се користи.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:36:49
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Загревањето на течности во печката може
да доведе до задоцнето вриење, затоа внимавајте кога ракувате
со садот; За да се заштитите во ваква ситуација СЕКОГАШ
оставете време од 20 секунди откако печката ќе се исклучи за
да може температурата да се изедначи. Промешајте за време на
загревањето, доколку е потребно, и СЕКОГАШ промешајте по
загревањето.
Во случај на изгореници, следете ги овие инструкции за ПРВА
ПОМОШ:
• Изгорената површина потопете ја во ладна вода најмалку
10 минути.
• Покријте ја со чиста, сува крпа.
• Не ставајте креми, масла или лосиони.
Секогаш употребувајте ракавици при вадење на сад од печката
за да не добиете изгореници.
Промешајте ги течностите при загревањето или по завршување
на загревањето и оставете го садот со течности најмалку 20
секунди по загревањето за да спречите превривање.
Не употребувајте ja микробрановата печка кога е празна.
Микробрановата печка автоматски ќе се исклучи за 30 минути
заради безбедносни причини. Ви препорачуваме постојано
да ставате чаша со вода во печката за апсорбирање на
микробрановата енергија доколку микробрановата печка
случајно се активира.
ВНИМАНИЕ
МАКЕДОНСКИ
Немојте да приоѓате премногу блиску кога ја отворате вратата за
да не добиете изгореници од жешкиот возудх или пареата која
излегува.
Инсталирајте ја печката во согласност со слободниот простор кој
е наведен во ова упатство. (погледнете го делот за инсталирање
на микробрановата печка.)
Користете садови исклучиво наменети за употреба во
микробранови печки; НЕ употребувајте метални садови,
тенџериња со златни и сребрени делови, ражен, вилушки и сл.
Отстранете ги врвките од хартиените и пластични ќеси.
Причина: Електрично празнење или искри може да предизвикаат
оштетување на печката.
Внимавајте при приклучувањето на останатите електрични уреди
во штекер во близина на печката.
Не сушете весници или облека во микробрановата печка.
Користете пократки времиња за помали количини на храна за да
спречите прегревање и горење на храната.
Не го потопувајте кабелот или приклучокот за напојување во вода
и држете го кабелот за напојување подалеку од топлина.
Јајца со лушпа и тврдо варени јајца не треба да се загреваат
во микробрановата печка, бидејќи може да експлодираат, дури
и ако печката повеќе не е вклучена; Исто така, не загревајте
херметички или вакуумирани шишиња, тегли, садови, ореви со
лушпа, домати и сл.
Не покривајте ги отворите за вентилација со крпа или весници.
Тие може да се запалат од топлиот воздух кој излегува од
внатрешноста на печката. Исто така, печката може да се прегрее
и автоматски да се исклучи, а ќе остане исклучена сè додека не
се излади доволно.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:36:50
Мерки за избегнување на можно изложување
на прекумерна микробранова енергија.(само
функција за микробранови)
инсталирањето, одржувањето и употребата на вашиот уред.
• Бидејќи следните напатствија за користење опфаќаат
различни модели, карактеристиките на вашата микробранова
печка можат малку да се разликуваат од оние опишани во
ова упатство и можно е некои предупредувања да не бидат
релевантни. Доколку имате прашања или одредени грижи,
обратете се до најблискиот сервисен центар или побарајте
помош и информации преку интернет од www.samsung.com.
• Оваа микробранова печка се употребува за загревање на
храна. Таа е наменета само за домашна употреба. Не загревајте
никаков вид на текстил или перничиња полни со зрнца, кои
можат да се запалат и да предизвикаат пожар. Производителот
не може да се смета како одговорен за оштетувања
предизвикани од несоодветна или неправилна употреба на
уредот.
• Неодржувањето на печката во чиста состојба може да ја оштети
површината и да го расипе уредот или може да предизвика
несакани опасни ситуации.
МАКЕДОНСКИ
Непридржувањето кон следните безбедносни мерки може да доведе до
штетно изложување на микробранова енергија.
(a) Под никакви околности не употребувајте ја печката со отворена
врата, не расипувајте ги безбедносните брави (шарките од
вратата) и не ставајте ништо во отворите од безбедносните
брави.
(b)НЕ поставувајте предмети помеѓу вратата на печката и предниот
дел и не дозволувајте да има храна или талог на делот за
затворање. Вратата и површината за затворање одржувајте ги
чисти со бришење после секоја употреба, прво со влажна, а
потоа со мека, сува крпа.
(c) НЕ употребувајте ја печката ако е оштетена сè додека не се
поправи од страна на квалификуван сервисер обучен од
производителот. Многу е важно вратата на печката да се
затвора правилно и да нема оштетувања на:
(1) вратата (искривување)
(2) шарките од вратата (скршени или лабави)
(3) вратата и површината за затворање
(d)Печката не треба да се прилагодува или поправа од никој
друг освен од страна на квалификуван сервисер обучен од
производителот.
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска
опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека
производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките,
USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од
домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна
штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано
фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад
и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано
повторно користење на материјалните ресурси.
Samsung ќе наплати дополнителна сума за замена на галантерија или
поправка на козметички дефект, доколку оштетувањето на уредот и/или
оштетувањето или губењето на галантеријата било предизвикано од страна
на корисникот. Во оваа клаузула спаѓа:
(a) Вдлабната, изгребана или скршена врата, рачка, надворешна
плоча или контролна плоча.
(b)Скршен или отстранет сад, прстени за насочување, спојница или
решетка за печење.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле
овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како
да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
• Овој уред употребувајте го единствено за наменетата функција
како што е опишано во ова упатство. Предупредувањата и
важните безбедносни мерки во ова упатство не ги опфаќаат
сите околности и ситуации кои може да настанат. Ваша
одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат
одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот
електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:36:50
Кратко упатство
Кратко упатство......................................................................................................11
Доколку сакате да приготвите храна.
Додатоци.................................................................................................................12
1. Ставете ја храната во печката.
Изберете го нивото на јачина со притиснување на
копчето за Power Level (Ниво на јачина) еднаш
или повеќе пати.
Печка.......................................................................................................................13
Контролна плоча....................................................................................................13
Поставување на времето.......................................................................................14
2. Изберете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min или
10 s според потребите.
Како работи микробрановата печка......................................................................14
Проверка дали печката работи исправно.............................................................15
Поставување на режимот за заштедување на енергија........................................15
3. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Резултат: Готвењето започнува.
Печката ќе произведе звучен сигнал
четирипати кога готвењето ќе заврши.
Готвење/Подгревање..............................................................................................15
Нивоа на јачина......................................................................................................16
Прекинување на готвењето....................................................................................16
Прилагодување на времето на готвење................................................................16
МАКЕДОНСКИ
Содржина
Употреба на функцијата за брзо подгревање/готвење.........................................17
Поставување на брзо подгревање/готвење..........................................................17
Ако сакате да одмрзнете храна.
Употреба на функцијата за автоматско забрзано одмрзнување..........................18
1. Ставете ја замрзнатата храна во печката.
Притиснете го копчето за Забрзано
одмрзнување ( ) еднаш или повеќе пати во
зависност од типот на храната што треба да се
одмрзне.
Поставување на автоматско забрзано одмрзнување...........................................18
Печење скара.........................................................................................................19
Комбинирање на микробранови и грејач..............................................................19
2. Изберете ја тежината со притиснување на
копчињата kg и 100 g според потребите.
Готвење во повеќе фази.........................................................................................20
Избор на додатоци.................................................................................................20
Исклучување на звучниот сигнал...........................................................................21
Безбедносно заклучување на микробрановата печка..........................................21
3. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Водич за опрема за готвење..................................................................................21
Водич за готвење....................................................................................................22
Што да направите ако се сомневате или имате проблем....................................30
Ако сакате да додадете дополнителна минута.
Технички спецификации.........................................................................................31
Оставете ја храната во печката.
Притиснете +30s еднаш или повеќе пати за секои
дополнителни 30 секунди кои сакате да ги додадете.
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:36:53
МАКЕДОНСКИ
Ако сакате да испечете храна.
Додатоци
1. Загрејте го грејачот на саканата температура, со
притиснување на копчето за Грејач (Грејач) ( ),
копчињата за време (10 min, 1 min и 10 s) и
копчето за Start (Активирање) ( ).
Во зависност од моделот кој сте го купиле, ви се испорачуваат неколку
додатоци кои може да ги употребите на повеќе начини.
1. Кружен прстен, кој се поставува во средината
на печката.
2. Ставете ја храната на решетката во печката.
Притиснете го копчето за Грејач (Грејач)
( ). Изберете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min и
10 s.
Намена :
Кружниот прстен ја поддржува
плочата.
2.Вртлива плоча, која се поставува на прстенот
при што центарот се поклопува со спојницата.
Намена :
3. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Плочата претставува главна
површина за готвење; таа може
лесно да се извади при чистење.
3.Решетка за печење, која се поставува на
плочата.
Намена :
Металната решетка се употребува за
печење и комбинирано готвење.
НЕ употребувајте ја микробрановата печка без кружен прстен и
плоча.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:36:54
Печка
Контролна плоча
1
2
3
4
5
1
7
МАКЕДОНСКИ
2
6
7
8
9
10
11
12
1. ВРАТА
7. ВРТЛИВА ПЛОЧА
2. ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
8. СПОЈНИЦА
3. ГРЕЈАЧ
9. КРУЖЕН ПРСТЕН
4. ОСВЕТЛУВАЊЕ
10. СИГУРНОСНИ ВНАТРЕШНИ
ОТВОРИ
5. ЕКРАН
6. ШАРКИ НА ВРАТАТА
3
8
4
9
5
10
6
11
12
11. КОНТРОЛНА ПЛОЧА
1. И
ЗБОР НА ФУНКЦИЈАТА ЗА
АВТОМАТСКО ЗАБРЗАНО
ОДМРЗНУВАЊЕ
12. КОПЧЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА
ВРАТАТА.
7. ИЗБОР НА ТЕЖИНА
8. КОПЧЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЧАСОВНИКОТ
2. И
ЗБОР НА ФУНКЦИЈА ЗА БРЗО 9. КОПЧЕ ЗА КОМБИНИРАН
ПОДГРЕВАЊЕ/ГОТВЕЊЕ
РЕЖИМ
3. КОПЧЕ ЗА РЕЖИМ НА
10. КОПЧЕ +30s (+30 секунди)
МИКРОБРАНОВИ
11. КОПЧЕ ЗА АКТИВИРАЊЕ
4. КОПЧЕ ЗА РЕЖИМ ЗА ПЕЧЕЊЕ
12. КОПЧЕ ЗА ЗАШТЕДУВАЊЕ
5. КОПЧЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЕНЕРГИЈА
ВРЕМЕ
6. КОПЧЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ/
ОТКАЖУВАЊЕ
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:36:55
МАКЕДОНСКИ
Поставување на времето
Како работи микробрановата печка
Вашата микробранова печка има вграден часовник. Кога напојувањето е
вклучено, на екранот автоматски ќе се прикаже “:0”, “88:88” или “12:00”.
Ве молиме поставете го моменталното време. Времето може да биде
прикажано во 24-часовен или 12-часовен формат. Часовникот мора да го
поставите:
Микробрановите се електромагнетни бранови со висока фреквенција;
ослободената енергија овозможува готвење или подгревање на храната
без промена на нејзината форма или боја.
Можете да ја користите микробрановата печка за:
• Одмрзнување
• Брзо подгревање/готвење
• Готвење
• Кога првпат ја инсталирате вашата микробранова печка
• По прекин на напојувањето
Принцип на готвење.
Не заборавајте да го наместите часовникот при премин од летно
во зимско пресметување на времето и обратно.
1. Микробрановите генерирани од магнетрон се
распределуваат рамномерно со вртењето на
храната поставена на плочата. На овој начин
храната се готви рамномерно насекаде.
Функција за автоматско заштедување на енергија
Ако не изберете ниту една функција додека уредот ја поставува или се наоѓа
во состојбата на привремено прекинување, функцијата ќе биде откажана и
по 25 минути ќе се прикаже часовникот.
Лампата на печката ќе се исклучи по 5 минути доколку вратата е отворена.
2. Микробрановите се апсорбираат од храната до
длабочина од околу 1 инч (2,5 cm). Готвењето
потоа продолжува со распределување на
топлината во внатрешноста на храната.
1. За да се прикаже времето во...
24-часовен формат
12-часовен формат
Притиснете го копчето за Часовник еднаш или
двапати.
3. Времето на готвење се менува во зависност
од садот кој се користи и карактеристиките на
храната:
• Количество и густина
• Содржина на вода
• Почетна температура (дали е замрзната или не)
2. Поставете ги часовите со помош на копчето h и
минутите со помош на копчето min.
Бидејќи централниот дел на храната се готви преку
распределување на топлината, готвењето продолжува и по
вадењето на храната од печката. Времето на стоење на храната
назначено во рецептите или во ова упатство мора да се почитува
за да се обезбеди:
3. Кога ќе се прикаже точното време, повторно
притиснете го копчето за Часовник за да го
активирате часовникот.
• Рамномерна зготвеност на храната и во средишниот дел
• Подеднаква температура на целата храна
Резултат: Времето се прикажува секогаш кога
не ја користите микробрановата печка.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:36:55
Готвење/Подгревање
Следната едноставна процедура ќе ви овозможи да проверите дали вашата
микробранова печка работи исправно. Отворете ја вратата од печката со
притиснување на големото копче во десниот долен агол од контролната
плоча.
Прво, поставете сад со вода на плочата. Потоа затворете ја вратата.
Следната процедура објаснува како да готвите или подгревате храна.
СЕКОГАШ проверете ги поставените параметри пред да ја оставите
печката без надзор.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата. Потоа затворете ја
вратата.
1. Притиснете го копчето за Power Level (Ниво на
јачина) и поставете го времето на 4-5 минути
со притиснување на копчето 1 min (1 минута)
соодветен број пати.
1. Притиснете го копчето за Power Level
(Ниво на јачина).
Резултат: На екранот се прикажува 800 W
(максимална јачина на готвење):
Изберете го соодветното ниво на јачина со
притиснување на копчето за Power Level (Ниво на
јачина) сè додека не се прикаже саканото ниво.
Користете ја табелата за ниво на јачина на наредната
страница.
2. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Резултат: Печката ја загрева водата 4 до
5 минути. Потоа водата треба да
зоврие.
МАКЕДОНСКИ
Проверка дали печката работи исправно
2. Поставете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min и
10 s.
Печката мора да биде поврзана со соодветен ѕиден приклучок.
Плочата мора да биде поставена во печката. Доколку не се
користи максималното ниво на јачина, ќе биде потребно подолго
време за зовривање на водата.
3. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Поставување на режимот за заштедување
на енергија
Резултат: Светлото се вклучува и плочата
почнува да се врти.
1) Готвењето започнува и кога ќе заврши се слуша
звучен сигнал "бип" четирипати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Печката има режим за заштедување на енергија. Оваа функција заштедува
електрична енергија кога печката не е во употреба.
• притиснете го копчето за Заштедување на
енергија.
• За прекинување на режимот за заштедување на
енергија, отворете ја вратата и на екранот ќе се
прикаже тековното време. Печката е подготвена за употреба.
Никогаш не вклучувајте ја печката кога е празна.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:36:56
Нивоа на јачина
Прекинување на готвењето
Можете да изберете некое од нивоата на јачина кои се наведени подолу.
Можете да го прекинете готвењето во секое време за да ја проверите
храната.
МАКЕДОНСКИ
Ниво на јачина
Излез
MWO
ГРЕЈАЧ
ВИСОКО
800 W
-
СРЕДНО ВИСОКО
600 W
-
СРЕДНО
450 W
-
СРЕДНО НИСКО
300 W
-
ОДМРЗНУВАЊЕ ( )
180 W
-
НИСКО/ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛИНА
100 W
-
-
1100 W
ГРЕЈАЧ
КОМБ. I (
)
600 W
1100 W
КОМБ. II (
)
450 W
1100 W
КОМБ. III (
)
300 W
1100 W
1. За привремено прекинување;
Отворете ја вратата.
Резултат: Готвењето се прекинува. За да го
продолжите готвењето, затворете ја
вратата и повторно притиснете на Start (Активирање)
( ).
2. За целосно прекинување;
Притиснете го копчето Stop (Запирање) (
).
Резултат: Готвењето се прекинува.
Доколку сакате да ги откажете
параметрите за готвење, притиснете го копчето Stop
(Запирање) ( ) уште еднаш.
Можете да ги поништите параметрите пред започнување на
готвењето со притиснување на копчето Stop (Запирање) ( ).
Прилагодување на времето на готвење
Ако изберете повисоко ниво, времето за готвење треба да се
намали.
Можете да го зголемите времетраењето на готвењето со притиснување на
копчето +30 s (+30 секунди) по еднаш за секои 30 секунди што сакате да
се додадат.
Ако изберете пониско ниво, времето за готвење треба да се
зголеми.
1. Притиснете го копчето +30 s (+30 секунди) по
еднаш за секои 30 секунди што сакате да се
додадат.
2. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 16
2013-10-04 �� 6:36:56
Н
Употреба на функцијата за брзо
подгревање/готвење
Храна/Копче
Резултат: Притиснете го копчето за Start
(Активирање) ( ) за да започнете
со готвењето. По завршувањето:
1) Се слуша звучен сигнал "бип" четирипати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати. (еднаш во
минута)
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Пијалаци
(Кафе, млеко, чај,
вода на собна
температура)
150 ml
(1 чаша)
250 ml
(1 шолја)
1-2 мин.
Притиснете го копчето за Пијалаци еднаш за да
подгреете една шолја кафе. Користете ја табелата
на наредната страница за дополнителни детали.
Замрзната мини
пита (Quiche)/пица
150 g
(4-6 парчиња)
250 g
(7-9 парчиња)
-
Замрзнат гратин
со тестенини
200 g
400 g
2-3 мин.
Замрзнат гратин
со риба
200 g
400 g
2-3 мин.
Користете само предмети кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
Поставување на брзо подгревање/готвење
Во следната табела се претставени 6 програми за автоматско подгревање/
готвење, количините, времињата на стоење и соодветните препораки.
Храна/Копче
Подготвени
оброци (ладни)
Големина на
порции
300-350 g
400-450 g
Време на
стоење
3 мин.
Препораки
Ставете во керамичка чинија и покријте со
фолија за микробранови печки. Овој програм
е погоден за оброци кои содржат 3 состојки
(на пр. месо со сос, зеленчук и додатоци како
компири, ориз или тестенини).
Препораки
Земете го замрзнатиот подготвен оброк
и проверете дали храната е погодна
за микробранова печка. Прободете го
надворешниот слој на подготвениот оброк.
Поставете го замрзнатиот подготвен оброк
во средината. Овој програм е погоден за
замрзнати подготвени оброци кои содржат
3 состојки (на пр. месо со сос, зеленчук и
додатоци како компири, ориз или тестенини).
Истурете во чаши и подгрејте непокриено.
Поставете ја чашата (150 ml) или шолјата
(250 ml) во центарот на плочата. Промешајте
внимателно пред и по времето на стоење.
МАКЕДОНСКИ
Време на
стоење
4 мин.
Замрзнати
подготвени
оброци
Кај функцијата за брзо подгревање, времето на готвење се поставува
автоматски.
Можете да го прилагодите бројот на порциите со притиснување на
соодветното копче за брзо подгревање одреден број пати.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата и затворете ја вратата.
Притиснете го саканото копче за Reheat/Cook (брзо
подгревање/Готвење) потребниот број пати.
На пример:
Големина на
порции
300-350 g
400-450 g
Поставете ги замрзнатите мини пити (Quiche)
или мини пици рамномерно на решетката.
Ставете го замрзнатиот гратин со тестенини
на соодветна огноотпорна чинија од стакло.
Ставете ја чинијата на решетката. Овој програм
е погоден за замрзнат гратин со тестенини
како лазањи, канелони или макарони.
Ставете го замрзнатиот гратин со риба на
соодветна огноотпорна чинија од стакло.
Ставете ја чинијата на решетката. Оваа
програма е погодна за замрзнати подготвени
производи кои содржат филети прекриени со
зеленчук и сос.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:36:57
МАКЕДОНСКИ
Употреба на функцијата за автоматско
забрзано одмрзнување
Поставување на автоматско забрзано
одмрзнување
Функцијата за автоматско забрзано одмрзнување овозможува
одмрзнување на месо, живина, риба и леб/пита. Времето на одмрзнување
и нивото на јачина се поставуваат автоматски.
Вие едноставно го бирате програмот и тежината.
Во следната табела се претставени разните програми за автоматско
забрзано одмрзнување, количините, времињата на стоење и соодветните
препораки.
Пред одмрзнувањето отстранете ги сите материјали за пакување. Ставете
го месото, живината, рибата и лебот/питата на рамна керамичка чинија.
Користете само садови кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
Код/Храна
Прво, поставете ја замрзнатата храна на средина од плочата и затворете ја
вратата.
1. Изберете го видот на храната што ја готвите
со притиснување на копчето за Power Defrost
(Забрзано одмрзнување) ( ) еднаш или повеќе
пати. (Користете ја табелата на соседната страница
за дополнителни детали)
1. Месо
2. Живина
2. Изберете ја тежината на храната со притиснување
на копчињата kg и 100 g. Можно е да поставите
максимум 1500 g.
3. Притиснете го копчето за Start (Активирање) (
3. Риба
).
4. Леб/Пита
Резултат:
 Одмрзнувањето започнува.
 Печката ќе емитува "бип" звук на
половина од времето за одмрзнување за да ве потсети
да ја завртите храната.
 Притиснете го повторно копчето за Start (Активирање)
( ) за да се заврши одмрзнувањето.
Исто така можно е и рачно одмрзнување на храната. За таа цел,
изберете ја функцијата за готвење/подгревање со ниво на јачина од
180 W. Погледнете во поглавјето “Готвење/подгревање” на страница 15
за дополнителни детали.
Порција
Време на Препораки
стоење
200-1500 g 20-60 мин. Покријте со алуминиумска фолија. Завртете го месото
кога печката ќе емитува "бип" звук. Овој програм е
погоден за телешко, јагнешко, свинско месо, стекови,
кременадли и мелено месо.
200-1500 g 20-60 мин. Покријте ги краевите на батаците и крилата со
алуминиумска фолија. Завртете ја живината кога
печката ќе емитува "бип" звук. Овој програм е погоден
за цела кокошка и парчиња од кокошка.
200-1500 g 20-50 мин. Заштитете ја опашката на целата риба со алуминиумска
фолија. Завртете ја рибата кога печката ќе емитува
"бип" звук. Овој програм е погоден за цели риби или
филети.
125-625 g 5-20 мин. Лебот ставете го на парче хартија за кујна и завртете
го откако печката ќе емитува "бип" звук. Питата
поставете ја на керамичка чинија и доколку е можно
превртете ја откако печката ќе емитува "бип" звук.
(Печката ќе престане да работи откако ќе се отвори
вратата. Овој програм е погоден за сите видови леб,
исечен на парчиња или цел, како и за багет. Поставете
ги парчињата леб во круг. Овој програм е погоден за
сите пити со квасец, бисквит торта и лиснато тесто. Не
е погоден за крцкави колачи, торти со овошје и крем,
како и за торти со чоколаден прелив.
Изберете ја функцијата за рачно одмрзнување на храна со ниво
на јачина од 180 W доколку сакате рачно да одмрзнувате храна.
За дополнителни детали околу рачното одмрзнување и времето на
одмрзнување погледнете на страница 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:36:58
Печење скара
Комбинирање на микробранови и грејач
Грејачот овозможува брзо загревање и печење на храната, без користење
на микробранови. За оваа цел, заедно со печката се испорачува решетка
за печење.
Можете да комбинирате готвење со микробранови и грејач, за
истовремено готвење и печење.
СЕКОГАШ употребувајте ракавици кога ги допирате садовите во
печката, бидејќи можат да бидат многу жешки.
2. Отворете ја вратата и поставете ја храната на
решетката.
1. Отворете ја вратата од печката. Ставете ја
храната на решетката, а решетката на плочата.
Затворете ја вратата.
3. Ставете ја храната на решетката во печката.
Притиснете го копчето за Грејач. Изберете
го времето на готвење со притиснување на
копчињата 10 min, 1 min и 10 s.
(Максималното време на печење е 60 минути.)
МАКЕДОНСКИ
СЕКОГАШ употребувајте само садови наменети за микробранови
печки. Чиниите од стакло и керамика се идеални бидејќи
дозволуваат микробрановите лесно да продрат до храната.
1. Загрејте го грејачот на саканата температура,
со притиснување на копчето за Grill (Грејач),
копчињата за време (10 min, 1 min и 10 s) и
копчето Start (Активирање).
2. Притиснете го копчето Комбинирање.
Резултат: Се прикажува следното:
Комбинирање (режим на микробранови и грејач)
600 W
(излезна моќност)
Изберете го соодветното ниво на јачина со притиснување на копчето
за Комбинирање сè додека не се прикаже соодветното ниво.
4. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Нема можност за поставување на температурата на грејачот.
Резултат: Светлото се вклучува и плочата
почнува да се врти.
1) Готвењето започнува и кога ќе заврши се слуша
звучен сигнал "бип" четирипати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
3. Поставете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min и
10 s. Максималното време на готвење е 60
минути.
4. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
Не грижете се ако грејачот се исклучува или вклучува додека
работи. Системот има вградена заштита од прегревање.
Резултат: Комбинираното готвење започнува.
По завршувањето.
1) Се слуша звучен сигнал "бип" четирипати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Секогаш употребувајте ракавици кога ги допирате садовите во
печката бидејќи тие може да бидат многу жешки.
Максималната моќност при комбинирано готвење со
микробранови и грејач изнесува 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:36:58
Готвење во повеќе фази
5. Притиснете го копчето за Грејач.
Режим на печење (II):
Вашата микробранова печка може да се програмира за приготвување на
храна во три фази.
МАКЕДОНСКИ
На пример:
Сакате да одмрзнете и да зготвите некое јадење
без да мора да задавате команди по секоја фаза.
Така ќе можете да одмрзнете и зготвите 500 g
риба во три фази:
6. Поставете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min и 10 s
соодветен број пати (во примерот 5 минути).
(Максималното време на печење е 60 минути.)
Одмрзнување
Готвење I
Готвење II
7. Притиснете го копчето за Start (Активирање)
( ).
При готвењето во повеќе фази, можете да изберете две или три
фази.
Ако поставите три фази, првата фаза мора да биде одмрзнување.
Немојте да го притиснувате копчето ( ) додека не ја поставите
завршната фаза.
Резултат: Трите режими [одмрзнување и
готвење (I, II)] се избираат еден по
друг. Во зависност од режимот на одмрзнување кој сте
го избрале, печката може да емитува звучен сигнал на
половина од времето за одмрзнување за да ве потсети
да ја завртите храната. Кога готвењето ќе заврши,
печката ќе произведе звучен сигнал четирипати.
 Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
 Моменталното време повторно се прикажува.
1. Притиснете го копчето Забрзано одмрзнување
( ) еднаш или повеќе пати.
2. Поставете ја тежината со притиснување на
копчињата kg и 100 g соодветен број пати (во
примерот 500 g).
Избор на додатоци
Употребувајте додатоци погодни за микробрановата печка; не
употребувајте пластични садови, чинии, хартиени чаши, крпи, и сл.
Ако сакате да употребувате комбинирано готвење
(грејач и микробранови), користете само садови
наменети за микробранови печки.
За понатамошни информации околу соодветните
садови и прибор, погледнете го водичот за опрема
за готвење на страница 21-22.
3. Притиснете го копчето за Power Level (Ниво на
јачина).
Режим на микробранови (I) :
; ако е потребно, поставете го нивото на јачина
со повторно притиснување на копчето за
Power Level (Ниво на јачина) еднаш или
повеќе пати. (во примерот 600 W)
4. Поставете го времето на готвење со
притиснување на копчињата 10 min, 1 min и 10 s
соодветен број пати (во примерот 4 минути).
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:36:59
Исклучување на звучниот сигнал
Водич за опрема за готвење
Звучниот сигнал можете да го исклучите во секое време.
За да готвите во микробранова печка, микробрановите треба да може да навлезат во
храната, без да се рефлектираат или апсорбираат од садот кој се користи. Бидете внимателни
при изборот на садови за готвење. Ако садовите се наменети за употреба во микробранова
печка, не треба да се грижите. Во следната табела се прикажани разни видови на садови со
забелешка дали се погодни или не за употреба во микробранова печка.
1. Истовремено притиснете ги копчињата за Stop
(Запирање) ( ) и Start (Активирање) ( ).
Резултат:
Садови
2. За вклучување на звучниот сигнал, повторно
притиснете ги истовремено копчињата за Stop
(Запирање) ( ) и Start (Активирање) ( ).
Резултат: Печката повторно ќе емитува звучни
сигнали.
Безбедносно заклучување на
микробрановата печка
Вашата микробранова печка нуди специјален програм за Безбедност
за деца, кој овозможува печката да биде “заклучена” за да се избегне
случајно користење од страна на деца или други лица кои не се обучени за
тоа.
Печката може да се заклучи во кој било момент.
1. Истовремено притиснете ги копчињата Stop
(Запирање) ( ) и Часовник.
Резултат :Печката е заклучена (не може да се
избере ниту една функција).
2. За отклучување на печката, повторно притиснете
ги истовремено копчињата Stop (Запирање) ( )
и Часовник.
Резултат: По ова печката може нормално да
се користи.
Погодни за
микробранова
печка
Коментари
Алуминиумска фолија
✓✗
Чинија за печење
Порцелански и земјени
садови
✓
✓
Картонски садови со
полиестер за една
употреба
Амбалажа за брза храна
• Амбалажа за чаши од
стиропор
✓
• Хартиени кеси или
листови
• Рециклирана хартија
или метални додатоци
Садови од стакло
• Сад за печка
✗
Може да се користат за загревање храна.
Подгревањето може да доведе до топење на
стиропорот.
Може да предизвика пожар.
✗
Може да предизвика искрење.
✓
• Садови од фино стакло
✓
• Стаклени тегли
✓
Може да се користат ако не се декорирани
со метал.
Може да се користат за подгревање храна
или течност. Деликатното стакло може да се
скрши или пукне при нагло загревање.
Капакот треба да се извади. Погодни се само
за подгревање.
✓
Се користи во мали количини за заштита
на храната од прегревање. Може да дојде
до искрење доколку фолијата е премногу
блиску до ѕидовите од печката или пак ја има
премногу.
Не загревајте повеќе од осум минути.
Порцеланот, грнчаријата, глазираните земјени
садови и финиот порцелан се погодни, освен
ако не се декорирани со метал.
Одредена замрзната храна се пакува во
вакви садови.
МАКЕДОНСКИ
Печката нема да емитува звучен сигнал
при секое притиснување на копче.
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:36:59
МАКЕДОНСКИ
Садови
Погодни за
микробранова
печка
Метал
• Садови
• Кеси за замрзнување
со врвка
Хартија
• Чинии, чаши, салфетки
и хартија за кујна
• Рециклирана хартија
Пластика
• Кутии
• Фолија
• Кеси за замрзнување
Восочна хартија или
хартија отпорна на
маснотии
✓
✓✗
✗
МИКРОБРАНОВИ
✗
✗
Може да предизвика искрење или пожар.
✓
За краткотрајно готвење и подгревање. Исто
така и за апсорбирање на влага.
Може да предизвика искрење.
✗
✓
✓
✓✗
✓
Водич за готвење
Коментари
Микробрановата енергија навлегува во храната, привлечена и апсорбирана
од водата, маснотијата и шеќерот во неа.
Микробрановите придонесуваат молекулите во храната да се движат брзо.
Брзото движење на молекулите создава триење при што ослободената
енергија се искористува за готвење на храната.
ГОТВЕЊЕ
Садови за готвење со микробранови:
Садот мора да дозволи микробрановата енергија да поминува низ него
заради максимална ефикасност. Микробрановите се рефлектираат од
метал, како на пр. челик, алуминиум, бакар, но можат да поминат низ
керамика, стакло, порцелан и пластика, како и низ хартија и дрво. Затоа
храната не треба да се готви во метални садови.
Храна погодна за готвење со микробранови:
Повеќе видови храна се погодни за готвење со микробранови, вклучувајќи
свеж и замрзнат зеленчук, овошје, тестенини, ориз, житарици, грав, риба
и месо. Сосови, кремови, супи, пудинзи, слатка и чатни може да се готват
во микробрановата печка. Генерално кажано, готвењето со микробранови
е идеално за онаа храна која може да се приготви вообичаено на шпорет.
Топење путер или чоколадо, на пример (погледнете го делот со совети,
техники и препораки).
Покривање при готвење
Многу е важно да се покрие храната при готвењето бидејќи пареата која
се создава го забрзува процесот на готвење. Храната може да се покрие
на различни начини: пр. со керамички капак, пластичен капак или со
соодветна фолија.
Времиња на стоење
Откако ќе заврши готвењето, потребно е одредено време за температурата
да се изедначи.
Особено ако е отпорна на топлина. Некои
пластики можат да се искриват или да ја
загубат бојата при висока температура. Не
употребувајте пластика од меламин.
Се користи за задржување на влагата. Не
треба да ја допира храната. Внимавајте при
отстранување на фолијата, може да излезе
врела пареа.
Единствено ако се отпорни на вриење
и загревање. Не смее да е херметички
затворено. Боцнете со вилушка доколку е
потребно.
Се употребува за да ја задржи влажноста и го
спречува расипувањето.
: Се препорачува
: Користете внимателно
: Не е безбедно
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:36:59
Водич за готвење на замрзнат зеленчук
Водич за готвење на ориз и тестенини
Употребете соодветен стаклен огноотпорен сад со капак. Гответе покриено
со минимално време - погледнете табела. Продолжете со готвењето по
потреба.
Промешајте двапати за време на готвењето и еднаш потоа. Додадете сол,
зачин или путер по готвењето. Покријте при времето на стоење.
Порција
Спанаќ
150 g
Брокула
300 g
Грашок
300 g
Грав
300 g
Мешан зеленчук
(морков/грашок/
пченка)
Мешан зеленчук
(кинески стил)
300 g
300 g
Напојување Време Време на Инструкции
(мин.) стоење
(мин.)
600 W
4½-5½
2-3
Додадете 15 ml (1 лаж.)
ладна вода
600 W
9-10
2-3
Додадете 30 ml (2 лаж.)
ладна вода.
600 W
7½-8½
2-3
Додадете 15 ml (1 лаж.)
ладна вода.
600 W
8-9
2-3
Додадете 30 ml (2 лаж.)
ладна вода.
600 W
7½-8½
2-3
Додадете 15 ml (1 лаж.)
ладна вода.
600 W
8-9
2-3
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со капак
- при готвење оризот двојно го зголемува волуменот.
Гответе покриено.
По готвењето, промешајте пред да отстои и додадете
сол, зачин или путер.
Забелешка: оризот може да не ја апсорбира целата
вода по истекот на времето за готвење.
Тестенини :Употребете голем стаклен огноотпорен сад. Додадете
врела вода, малку сол и добро промешајте. Гответе
непокриено.
Промешувајте повремено за време и после готвењето.
Покријте додека стои и потоа исцедете.
Храна
Бел ориз (полуварен)
Интегрален ориз
(полуварен)
Мешан ориз (ориз +
див ориз)
Мешани житарици
(ориз + жито)
Тестенини
Додадете 15 ml (1 лаж.)
ладна вода.
МАКЕДОНСКИ
Храна
Ориз :
Порција Напојување Време Време на Инструкции
(мин.) стоење
(мин.)
250 g
800 W
16-17
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
250 g
800 W
21-22
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
250 g
800 W
17-18
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
250 g
800 W
18-19
5
Додадете 400 ml
ладна вода.
250 g
800 W
11-12
5
Додадете 1000 ml
топла вода.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:36:59
МАКЕДОНСКИ
Водич за готвење на свеж зеленчук
ПОДГРЕВАЊЕ
Употребете соодветен стаклен огноотпорен сад со капак. Додадете 30-45 ml ладна
вода (2-3 лажици) за секои 250 g освен ако не се препорачува друга количина
на вода - погледнете табела. Гответе покриено со минимално време - погледнете
табела. Продолжете со готвењето по потреба. Промешајте еднаш за време и еднаш
по готвењето. Додадете сол, зачин или путер по готвењето. Покријте додека стои 3
минути.
Микробрановата печка ќе ја загрее храната за многу пократко време од
стандардниот шпорет.
Користете ниво на јачина и време за подгревање согласно упатствата од
табелата. Времињата во табелата се однесуваат на течности на собна
температура од +18 до +20 °C или изладена храна на температура од +5 до
+7 °C.
Совет:
Исечете го свежиот зеленчук на еднакви парчиња. Помалите
парчиња се готват побргу.
Распоредување и покривање
Избегнувајте да подгревате големи парчиња месо – тие може премногу
да се испечат на надворешниот слој без да се загрее внатрешниот дел.
Подгревањето на мали парчиња може да биде поуспешно.
Свежиот зеленчук се готви при полна микробранова моќност (800 W).
Храна
Брокула
Порција Време
(мин.)
Време
на
стоење
(мин.)
3
250 g
500 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Тиквички
250 g
3½-4
3
Модар
патлиџан
Праз
Печурки
250 g
3½-4
3
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Кромид
250 g
5½-6
3
Пиперка
Компири
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Бриселско
зелје (прокељ)
Моркови
Карфиол
Репа зелка
3
3
Инструкции
Нивоа на јачина и промешување
Некоја храна може да се подгрева со јачина од 800 W додека друга со
јачина од 600 W, 450 W или дури 300 W.
Ако ви треба помош, проверете во табелите. Генерално, подобро е да се
подгрева храната со помала јачина, доколку таа е деликатна, во поголема
количина или се загрева многу брзо (на пр. овошни колачи).
Добро промешувајте или вртете ја храната за време на подгревањето за
најдобри резултати. Кога е можно, промешајте повторно пред сервирање.
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебиња. Заради заштита
од превривање и можни изгореници, промешајте пред, за време и по
загревањето. Чувајте ги во печката за да отстојат. Ви препорачуваме
да ставите пластична или стаклена лажица во течностите. Избегнувајте
прегревање (а со тоа и намалување на квалитетот) на храната.
Подобро е да предвидите пократко време на готвење и доколку е потребно
да додадете дополнително време.
Подгответе еднакви парчиња. Наредете ги во
средината.
Додадете 60-75 ml (5-6 лаж.) вода.
Исечете ги морковите на еднакви парчиња.
Подгответе еднакви парчиња. Пресечете ги
големите парчиња на половина. Наредете ги во
средината.
Исечете ги тиквичките на резанки. Додадете 30
ml (2 лаж.) вода или малку путер. Гответе додека
не омекнат.
Исечете ги модрите патлиџани на мали резанки и
попрскајте ги со 1 лажица лимонов сок.
Исечете го празот на подебели парчиња.
Подгответе цели (мали) или сецкани печурки.
Не додавајте вода. Попрскајте со лимонов сок.
Зачинете со сол и црн пипер. Исцедете ги пред
сервирање.
Исечете го кромидот на парчиња или половинки.
Додадете само 15 ml (1 лаж.) вода.
Исечете ја пиперката на мали парчиња.
Измерете ги излупените компири и исечете ги на
еднакви половинки или четвртинки.
Исечете на мали коцки.
Време на греење и стоење
Кога првпат подгревате храна забележете го потребното време – може да
ви користи во иднина.
Секогаш проверете дали храната што ја подгревате е рамномерно
стоплена.
Дозволете храната да постои одредено време по подгревањето - за да се
изедначи температурата.
Се препорачува време на стоење од 2-4 минути, освен ако не е поинаку
прикажано во табелата.
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебе. Погледнете го делот
за безбедносни мерки.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:36:59
ПОДГРЕВАЊЕ ТЕЧНОСТИ
Подгревање храна и млеко за бебиња
Секогаш оставете време од 20 секунди откако печката ќе се исклучи за да
може температурата да се изедначи. Промешајте за време на загревањето,
доколку е потребно, и СЕКОГАШ промешајте по загревањето. Заради
заштита од превривање и можни изгореници, ставете пластична лажица
или стаклена прачка во пијалаците и промешајте пред, за време и по
загревањето.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
ХРАНА ЗА БЕБИЊА: Истурете ја во длабок керамички сад. Покријте со
пластичен капак. Промешајте добро по загревањето!
Нека отстои 2-3 минути пред сервирањето. Промешајте повторно и
проверете ја температурата.
Препорачлива температура за сервирање: помеѓу 30-40 °C.
МЛЕКО ЗА БЕБИЊА: Истурете го млекото во стерилно стаклено шише.
Не покривајте. Никогаш не загревајте го шишето заедно со цуцлата,
доколку се прегрее може да експлодира. Добро протресете пред да
отстои и повторно пред да сервирате! Секогаш внимателно проверете
ја температурата на млекото или храната пред да ја дадете на бебето.
Препорачлива температура за сервирање: околу 37 °C.
ЗАБЕЛЕШКА: Храната за бебиња мора внимателно да се провери пред
употребата за да не се изгори бебето.
Употребете јачина и време од следната табела како упатство за
подгревање.
Напојување Време
Храна за бебе
(заленчук +
месо)
190 g
600 W
30 сек.
Време на
стоење
(мин.)
2-3
Каша за бебе
(житарици
+ млеко +
овошје)
190 g
600 W
20 сек.
2-3
Млеко за бебе
100 ml
200 ml
300 W
30-40 сек.
50 сек. до
1 мин.
2-3
Инструкции
Истурете ја во длабок
керамички сад. Гответе
покриено. Промешајте
по времето за готвење.
Оставете 2-3 минути.
Пред сервирање,
промешајте и проверете ја
температурата.
Истурете ја во длабок
керамички сад. Гответе
покриено. Промешајте
по времето за готвење.
Оставете 2-3 минути.
Пред сервирање,
промешајте и проверете ја
температурата.
Промешајте или
протресете и истурете
во стерилно стаклено
шише. Ставете го на
средината на плочата.
Гответе непокриено.
Протресете и оставете
да отстои околу 3
минути. Пред сервирање,
промешајте и проверете
ја температурата
внимателно.
МАКЕДОНСКИ
ПОДГРЕВАЊЕ ХРАНА ЗА БЕБИЊА
Порција
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:36:59
РАЧНО ОДМРЗНУВАЊЕ
МАКЕДОНСКИ
Подгревање течности и храна
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
Порција Напојување Време
(мин.)
Пијалаци
(кафе, чај и
вода)
150 ml
(1 чаша)
Супа (ладна)
Варена
храна (ладна)
800 W
250 ml
(1 шолја)
250 g
350 g
1-1½
Време
на
стоење
(мин.)
1-2
1½-2
800 W
600 W
3-3½
5½-6 ½
2-3
2-3
Микробрановите се идеални за одмрзнување на храна. Тие постепено ја
одмрзнуваат храната за краток временски период. Ова е голема предност
доколку ненадејно ви дојдат гости.
Инструкции
Замрзнатата живина треба целосно да се одмрзне пред готвењето.
Отстранете ги сите метални прицврстувачи и врвци за да се овозможи
водата да истече.
Истурете во чаши и подгрејте
непокриено.
Поставете ја чашата (150 ml) или
шолјата (250 ml) во центарот на
плочата. Промешајте внимателно пред
и по времето на стоење.
Ставете ја замрзнатата храна во сад без капак. Завртете ја живината на
половина од времето, истурете ја течноста и отстранете ги внатрешните
делови што побрзо.
Повремено проверувајте ја храната за да не се загрее.
Истурете ја во длабок керамички сад.
Покријте со пластичен капак.
Промешајте добро по загревањето.
Промешајте повторно пред
сервирањето.
Ако помалите и потенки парчиња од замрзнатата храна почнат да се
загреваат, можете да ги завиткате во алуминиумска фолија за време на
одмрзнувањето.
Ако живината почне да се загрева однадвор, престанете со одмрзнувањето
и оставете ја да отстои 20 минути пред да продолжите.
Ставете го варивото во длабока
керамичка чинија.
Покријте со пластичен капак.
Промешувајте повремено за време на
готвењето и повторно пред да отстои
и да сервирате.
Тестенини со
сос (ладни)
350 g
600 W
4½-5½
3
Ставете тестенини (на пр. шпагети или
фиде) на плитка керамичка чинија.
Покријте со фолија за микробранови
печки. Промешајте пред сервирање.
Полнети
тестенини со
сос (ладни)
350 g
600 W
5-6
3
Ставете полнети тестенини (како
равиоли, тортелини) во длабока
керамичка чинија. Покријте со
пластичен капак. Промешувајте
повремено за време на готвењето
и повторно пред да отстои и да
сервирате.
Оброк
во чинија
(ладeн)
350 g
600 W
5½-6 ½
3
Ставете оброк од 2-3 ладни состојки
на керамичка чинија.
Покријте со фолија за микробранови
печки.
Оставете ги рибата, месото и живината да отстојат за да се одмрзнат
целосно. Времето потребно храната да отстои се менува во зависност од
количината. Ве молиме погледнете во табелата.
Совет:
Тенко исечената храна се одмрзнува подобро од
дебелите парчиња и малите количини се одмрзнуваат
подобро од големите. Запомнете го ова кога
замрзнувате или одмрзнувате храна.
За одмрзнување на замрзната храна со температура од околу -18 до -20
°C, употребете ја следната табела како упатство.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:37:00
ГРЕЈАЧ
Замрзнатата храна треба да се одмрзнува со употреба на ниво на јачина од
).
(180 W,
Храна
Свински стек
Живина
Парчиња
пилешко
Цела кокошка
Риба
Риба филети
Овошје
Зрнесто
овошје
Леб
Парчиња леб
(секое околу
50 g)
Тост/сендвич
Германски леб
(од пченично
и 'ржано
брашно)
250 g
500 g
250 g
Време
(мин.)
6½-7½
10 -12
7½-8½
500 g
14½-15½
(2 парчиња)
900 g
28-30
200 g
(2 парчиња)
400 g
(4 парчиња)
6-7
Време на
стоење
(мин.)
5-25
15-40
5-15
12-13
Грејачот е сместен на горната страна од внатрешноста на печката. Функционира
кога вратата е затворена и плочата се врти. Вртењето на плочата придонесува
храната да поцрвени од сите страни. Загревањето на грејачот од 3-4 минути ќе
придонесе храната да поцрвени побрзо.
Инструкции
Садови за печење:
Треба да бидат огноотпорни и може да содржат метал. Не користете пластични
садови, затоа што може да се стопат.
Ставете го месото на рамна керамичка
чинија. Покријте ги краевите со фолија.
Завртете на половина од времето за
одмрзнување!
Храна погодна за печење:
Кременадли, колбаси, стекови, хамбургери, сланина, шунка, тенки парчиња риба,
сендвичи и сите видови тостови со прелив.
Важна забелешка:
Секогаш кога се користи само грејачот, проверете дали тој е поставен во
хоризонтална положба на горниот дел, а не на задниот ѕид во вертикална положба.
Запомнете дека храната треба да биде поставена на висока решетка, освен ако не
е препорачано поинаку.
Прво, ставете ги парчињата од
кокошката со кожата надолу, или целата
кокошка со градите надолу на плитка
керамичка чинија. Заштите ги потенките
делови како крилцата и краевите со
алуминиумска фолија. Завртете на
половина од времето за одмрзнување!
МИКРОБРАНОВИ + ГРЕЈАЧ
Овој начин на готвење ги комбинира зрачењето на топлина од грејачот со
брзината на готвење со помош на микробранови. Функционира само кога вратата
е затворена и плочата се врти. Поради вртењето на плочата, храната поцрвенува
подобро. Со овој модел можни се три комбинации на режим на работа: 600 W +
Грејач, 450 W + Грејач и 300 W + Грејач.
Ставете ја замрзнатата риба на
средината од една плитка керамичка
чинија. Наредете ги потенките парчиња
под поголемите.
Заштитете ги крилцата и краевите со
алуминиумска фолија. Завртете на
половина од времето за одмрзнување!
250 g
6-7
5-10
Распределете го овошјето на плитка,
кружна стаклена чинија (со голем
пречник).
2 парчиња
4 парчиња
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Поставете ги парчињата во круг или
целиот леб на хартија за кујна на средина
на плочата.
Завртете на половина од времето за
одмрзнување!
500 g
8-10
МАКЕДОНСКИ
Месо
Мелено
телешко
Порција
Прибор за готвење со микробранови + грејач
Ве молиме употребувајте садови низ кои микробрановите можат да поминат.
Садовите мора да бидат огноотпорни. Не користете метален прибор при работа во
комбиниран режим. Не користете пластични садови, затоа што може да се стопат.
Храна погодна за готвење со микробранови + грејач:
Секоја храна што треба да се зготви и притоа да се потпече е погодна за овој
комбиниран режим (пр. печење тестенини), како и храната која треба да се
зацрвени однадвор за кратко време. Исто така, овој режим се употребува за
подебели парчиња храна кои треба да се потпечени и крцкави (пр. парчиња
пилешко, кои се превртуваат на половина од времето за готвење). Погледнете ја
табелата за печење за дополнителни информации.
Важна забелешка:
Секогаш кога се користи комбиниран режим (микробранови + грејач), проверете
дали грејачот е поставен во хоризонтална положба на горниот дел, а не на задниот
ѕид во вертикална положба. Храната треба да биде поставена на висока решетка,
освен ако не е препорачано поинаку. Во друг случај треба да се постави директно
на плочата. Ве молиме погледнете ги инструкциите во следната табела.
Храната треба да се заврти, за да поцрвени од двете страни.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:37:00
Упатство за печење замрзната храна
Упатство за печење на свежа храна
Употребете јачина и време од табелата како упатство за печење.
МАКЕДОНСКИ
Свежа храна Порција
Парчиња леб
(секое околу
50 g)
Багет +
додатоци
(домати,
сирење,
шунка,
печурки)
Гратин
(зеленчук
компири)
2 парчиња
4 парчиња
250-300 g
(2 парчиња)
400 g
Тестенини
(канелони,
макарони,
лазањи)
400 g
Пилешки
парчиња
Печен
помфрит
250 g
250 g
Напојување 1-ва
страна
време
(мин.)
МБ+ Грејач 300 W+
Грејач
1-1½
2-2½
450 W+
Грејач
450 W+
Грејач
МБ + Грејач
8-9
13-14
600 W+
Грејач
14-15
450 W+
Грејач
450 W+
Грејач
2-ра
страна
време
(мин.)
Само
грејач
1-2
1-2
-
-
Само
грејач
2-3
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Загрејте го грејачот со функцијата-грејач околу 4 минути.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за печење.
Инструкции
Свежа храна Порција
Поставете ги парчињата леб
во круг на решетката.
Испечете ја другата страна да
стане крцкава по ваш вкус.
Оставете 2-5 минути.
Ставете 2 замрзнати багети
еден до друг во садот за
печење. Оставете 2-3 минути
по печењето.
Парчиња тост
Парчиња леб
(веќе печени)
4 парчиња
(секое по
25 g)
2-4 парчиња
Печени
домати
Ставете го замрзнатиот гратин
во мала, заоблена стаклена
огноотпорна чинија. Ставете ја
чинијата на решетката.
По готвењето оставете 2-3
минути.
Ставете ги замрзнатите
тестенини на мала
правоаголна огноотпорна
чинија од стакло.
Ставете ја чинијата директно
на плочата.
По готвењето оставете 2-3
минути.
Ставете ги пилешките
парчиња на решетката
Ставете го помфритот
на хартија за печење на
решетката.
Напојување 1-ва
страна
време
(мин.)
Само грејач
4-5
2-ра
Инструкции
страна
време
(мин.)
4½-5½ Ставете ги парчињата тост на
решетката.
Само грејач
2-3
2-3
МБ + Грејач
300 W+
Грејач
Само
грејач
2-3
200 g
(2 парчиња)
400 g
(4 парчиња)
2 парчиња
(300 g)
450 W+
Грејач
3½-4
-
Печени
компири
250 g
500 g
600 W+
Грејач
4½-5½
8-9
-
Парчиња
пилешко
450-500 g
(2 парчиња)
300 W +
Грејач
10- 12
12- 13
Тост хаваи
(ананас,
шунка,
парчиња
сирење)
4½-5½
7-8
Ставете ги во круг со едната
страна надолу директно на
плочата.
Исечете ги доматите на
половинки. Преку нив
ставете сирење. Наредете ги
кружно на плитка стаклена
огноотпорна чинија. Ставете
ги на решетката.
Прво испечете ги лепчињата.
Ставете го тостот со
додатоците на решетката.
Ставете 2 тоста еден наспроти
друг директно на решетката.
Оставете 2-3 минути.
Исечете ги компирите на
половина. Ставете ги кружно
на решетката со исечената
страна кон грејачот.
Подгответе ги парчињата
пилешко со масло и зачини.
Наредете ги кружно со
коските кон средината.
Доколку имате едно парче
не ставајте го на средина
од решетката. Оставете 2-3
минути.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:37:00
Свежа храна Порција
400 g
(4 парчиња)
Свински стек
250 g
(2 парчиња)
Печени
јаболка
1 јаболко
(прибл.
200 g)
2 јаболка
(прибл.
400 g)
МБ +Грејач
300 W +
Грејач
2-ра
Инструкции
страна
време
(мин.)
9-12 Подгответе ги кременадлите
со масло и зачини.
Поставете ги кружно на
решетката.
Оставете 2-3 минути по
печењето.
300 W + Само Подгответе го свинскиот стек
Грејач
грејач со масло и зачини.
Поставете ги кружно на
7-8
6-7
решетката.
Оставете 2-3 минути по
печењето.
4-4½
Издлабете ги јаболката и
наполнете ги со суво грозје и
џем. Ставете и малку сечкан
6-7
бадем.
Ставете ги јаболката на плитка
стаклена огноотпорна чинија.
Поставете ја чинијата
директно на плочата.
ТОПЕЊЕ ПУТЕР
Ставете 50 g путер во мал длабок стаклен сад. Покријте со пластичен капак.
Загревајте 30-40 секунди со јачина од 850 W, додека путерот не се истопи.
ТОПЕЊЕ ЧОКОЛАДО
Ставете100 g чоколадо во мал длабок стаклен сад.
Загревајте 3-5 минути, со јачина од 450 W додека чоколадото не се истопи.
Промешајте еднаш или двапати за време на топењето. Употребете ракавици при
вадењето!
ТОПЕЊЕ КРИСТАЛИЗИРАН МЕД
Ставете 20 g кристализиран мед во мал длабок стаклен сад.
Загревајте 20-30 секунди со јачина од 300 W, додека медот не се истопи.
МАКЕДОНСКИ
Јагнешки
кременадли/
телешки
стекови
(средни)
СПЕЦИЈАЛНИ СОВЕТИ
Напојување 1-ва
страна
време
(мин.)
Само грејач
12-15
ТОПЕЊЕ ЖЕЛАТИН
Потопете ги листовите сув желатин (10 g) 5 минути во ладна вода.
Ставете го исцедениот желатин во мал длабок стаклен огноотпорен сад.
Загревајте 1 минута со јачина од 300 W.
Промешајте после топењето.
ПОДГОТВУВАЊЕ ГЛАЗУРА/ПРЕЛИВ (ЗА КОЛАЧИ И ТОРТИ)
Помешајте инстант глазура (околу 14 g) со 40 g шеќер и 250 ml ладна вода.
Гответе непокриено во стаклен огноотпорен сад од 3½ до 4½ минути со јачина од
850 W, додека глазурата/преливот не стане проѕирен(а). Промешајте двапати додека
готвите.
ПОДГОТВУВАЊЕ ЏЕМ
Ставете 600 g овошје (на пример мешано) во соодветно голем стаклен огноотпорен
сад со капак. Додадете 300 g шеќер и промешајте добро.
Гответе покриено околу 10-12 минути со јачина од 850 W.
Промешајте неколку пати додека готвите. Истурете директно во мали тегли со капак.
Затворете по 5 минути.
ПОДГОТВУВАЊЕ ПУДИНГ
Измешајте ја смесата со шеќер и млеко (500 ml) следејќи го упатството на
производителот и добро промешајте. Употребете погоден стаклен огноотпорен сад
со капак. Гответе покриено околу 6½ до 7½ минути со јачина од 850 W.
Промешајте добро неколку пати додека готвите.
ПЕЧЕЊЕ БАДЕМИ
Распоредете рамномерно 30 g исечкан бадем на керамички сад со средна големина.
Промешајте неколку пати за време на печењето од 3½ до 4½ минути со јачина од
600 W.
Оставете да отстојат 2-3 минути во печката. Употребете ракавици при вадењето!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:37:00
Што да направите ако се сомневате или имате
проблем
Печката предизвикува пречки кај радиоприемниците или телевизорите.
• Додека се користи печката може да се јават мали пречки кај радиоприемниците
или телевизорите. Ова е нормално. За да го отстраните проблемот, поставете ја
печката подалеку од телевизорите, радиоприемниците и антените.
• Ако се јават пречки кај микропроцесорот на печката, екранот може да се
ресетира. За да го отстраните проблемот, исклучете го кабелот за напојување и
повторно вклучете го. Повторно поставете го времето.
Ако се соочувате со некој од проблемите наведени подолу, испробајте ги понудените
решенија.
МАКЕДОНСКИ
Ова е нормално.
•
•
•
•
Кондензација во внатрешноста на печката.
Струење на воздух околу вратата и надворешноста.
Рефлексија на светлина околу вратата и надворешноста.
Излегување на пареа од вратата или вентилационите отвори.
Доколку со помош на горните совети не можете да го решите проблемот, обратете
се до вашиот локален SAMSUNG сервисен центар.
Ве молиме подгответе ги следните информации;
• Бројот на моделот и серискиот број, кои обично се наоѓаат на задната страна на
печката
• Деталите од гаранцијата
• Јасен опис на проблемот
Печката не се активира кога ќе го притиснете копчето за Start (Активирање) ( ).
• Дали вратата е целосно затворена?
Храната воопшто не е зготвена.
Потоа обратете се до вашиот локален продавач или до SAMSUNG сервисот.
• Го поставивте ли времето исправно и/или дали го притиснавте копчето за Start
(Активирање) ( )?
• Дали вратата е затворена?
• Дали сте го преоптовариле електричното коло и дошло до избивање на
осигурувачот?
Храната е премногу или недоволно зготвена.
• Дали сте поставиле соодветно времетраење на готвењето за одредениот тип на
храна?
• Дали сте избрале соодветна јачина?
Светилката не работи.
• Светилката не треба да се менува од страна на корисници заради безбедносни
причини. Ве молиме обратете се во најблискиот овластен центар за грижа
за корисници на Samsung и побарајте квалификуван инженер да ја замени
светилката.
Се јавуваат искри и звуци во внатрешноста на печката (електрично празнење).
• Дали сте користеле сад со метални делови?
• Дали сте оставиле вилушка или друг метален прибор во внатрешноста на
печката?
• Дали алуминиумската фолија е премногу блиску до внатрешните ѕидови?
Чад и лоша миризба при првото користење.
• Тоа е привремена состојба во која се загреваат новите компоненти. Чадот и
миризбата целосно ќе исчезнат по 10 минути користење.
За да ја отстраните миризбата побрзо, ве молиме вклучете ја микробрановата
печка и ставете парчиња лимон или сок од лимон во орманот.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:37:00
Технички спецификации
ЗАБЕЛЕШКА
SAMSUNG постојано се труди да ги подобрува своите производи. Дизајнот
и спецификациите во упатството се предмет на промени без претходна
најава.
GE83X
Извор на напојување
230 V - 50 Hz
Потрошувачка на енергија
Микробранови
Грејач
Комбиниран режим
1200 W
1100 W
2300 W
Излезна моќност
100 W / 800 W (IEC-705)
Работна фреквенција
2450 MHz
Магнетрон
OM75P(31)
Метод на ладење
Вентилатор за ладење со електромотор
Димензии (Ш x В x Д)
Надвор
Внатрешност на печка
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Волумен
23 литри
Тежина
Нето
13 kg приближно
МАКЕДОНСКИ
Модел
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:37:00
Код бр.: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_MK_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:37:00
GE83X
samo zamislite mogućnosti
Mikrotalasna pećnica
Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije
Samsung. Da biste dobili kompletniju uslugu,
registrujte svoj uređaj na adresi
www.samsung.com/register
Uputstvo za upotrebu i vodič za kuvanje
Imajte u vidu da garancija kompanije Samsung NE pokriva pozive
tehničkoj podršci za objašnjavanje upotrebe uređaja, ispravljanje
nepravilne instalacije ili obavljanje rutinskog čišćenja ili održavanja.
Ovaj priručnik štampan je na 100 % recikliranom papiru.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:23:45
Važna bezbednosna uputstva
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE
ZA BUDUĆU UPOTREBU.
Uverite se da se ove bezbednosne mere
predostrožnosti uvek poštuju.
Potvrdite da su ispoštovana sledeća
uputstva pre korišćenja pećnice.
Upotreba ovog korisničkog priručnika
SRPSKI
Kupili ste SAMSUNG mikrotalasnu pećnicu. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži
važne informacije o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici:
•
•
•
•
Bezbednosne mere predostrožnosti
Pogodni dodatni elementi i posuđe
Korisni saveti za kuvanje
Saveti za kuvanje
Legenda za simbole i ikone
UPOZORENJE
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati teške
povrede ili smrt.
OPREZ
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati manje
povrede ili oštećenje imovine.
Upozorenje; Rizik od požara
Upozorenje; Vrela površina
Upozorenje; Struja
Upozorenje; Eksplozivan
materijal
NE pokušavajte.
NE dirajte.
NE rastavljajte.
Dosledno pratite uputstva.
Isključite utikač za napajanje
iz zidne utičnice.
Obavezno proverite da li je
mašina uzemljena da biste
sprečili strujni udar.
Ako vam je potrebna pomoć,
obratite se servisnom centru.
Napomena
UPOZORENJE
(samo za mikrotalasnu funkciju)
UPOZORENJE: U slučaju oštećenja vrata
ili zaptivnog sistema na vratima, pećnica se
ne sme koristiti dok je ne popravi stručna
osoba.
UPOZORENJE: Servisiranje i bilo kakvu
popravku koja podrazumeva uklanjanje
površine koja štiti od izlaganja mikrotalasnoj
energiji sme da obavlja isključivo stručna
osoba.
UPOZORENJE: Tečnosti i ostala hrana ne
smeju se zagrevati u zatvorenim posudama
jer postoji opasnost od eksplozije.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo za kućnu
upotrebu.
Važno
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:23:47
Mikrotalasna pećnica predviđena je za
zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane
ili odeće i zagrevanje termo jastuka, papuča,
sunđera, mokrih krpa i sličnog može dovesti
do povreda ili požara.
Ako se pojavi dim, isključite uređaj pomoću
prekidača ili iz struje i ne otvarajte vrata da bi
se eventualni plamen sam ugasio.
UPOZORENJE: Zagrevanje napitaka u
mikrotalasnoj pećnici može dovesti do
zakasnelog eruptivnog vrenja, pa morate biti
obazrivi pri rukovanju posudom.
UPOZORENJE: Sadržaj flašica za hranjenje
i teglica sa hranom za bebe treba promešati
ili promućkati, a temperaturu treba proveriti
pre hranjenja kako ne bi došlo do opekotina.
Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo
zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu
da eksplodiraju, čak i nakon kuvanja u
mikrotalasnoj pećnici.
Redovno bi trebalo čistiti pećnicu i uklanjati
ostatke hrane.
Neodržavanje pećnice u čistom stanju može
da dovede do habanja površine, što može
dovesti do skraćenja radnog veka uređaja ili
do opasne situacije.
SRPSKI
UPOZORENJE: Deci dozvoljavajte da
koriste pećnicu bez nadzora samo ako su
dobila odgovarajuća uputstva tako da su
u stanju da je koriste bezbedno i svesna
su potencijalnih opasnosti od nepravilne
upotrebe.
UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu da
koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili manjkom iskustva i
znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili
uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja
na bezbedan način i ako su upoznati sa
postojećim rizicima. Deca ne bi trebalo da
se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
obavljaju čišćenje i održavanje, osim ako
nisu starija od 8 godina i pod nadzorom su
odrasle osobe.
Koristite isključivo posuđe koje je pogodno
za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Pri zagrevanju hrane u plastičnim ili papirnim
posudama, nadgledajte rad pećnice jer se
mogu zapaliti.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:23:47
SRPSKI
Ovaj uređaj nije namenjen za instalaciju
unutar pokretnih domova, karavana i sličnih
vozila.
Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe
(što podrazumeva decu) sa smanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima,
ili manjkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom osobe koja je odgovorna za
njihovu bezbednost i daje im uputstva za
upotrebu.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala
sa uređajem.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora
da ga zameni proizvođač, servisni agent ili
neko drugo stručno lice kako bi se izbegla
opasnost.
UPOZORENJE: Tečnosti i ostala hrana ne
smeju se zagrevati u zatvorenim posudama
jer postoji opasnost od eksplozije.
Uređaj se ne sme čistiti vodenim mlazom.
Ovu pećnicu bi trebalo postaviti u
odgovarajućem smeru i na odgovarajućoj
visini, tako da bude omogućen jednostavan
pristup unutrašnjosti i delu za kontrolu.
Pre prve upotrebe pećnice, ona bi prvo
trebalo 10 minuta da radi sa vodom, nakon
čega može normalno da se koristi.
Ako pećnica proizvodi čudan zvuk, miris
paljevine ili dim, odmah isključite utikač
iz zidne utičnice i obratite se najbližem
servisnom centru.
Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena
tako da pristup utikaču bude slobodan.
Mikrotalasna pećnica namenjena je isključivo
za upotrebu na pultu ili na radnoj površini i
ne sme biti postavljena u ugradni element.
UPOZORENJE
(samo za funkciju pećnice) - opcionalno
UPOZORENJE: Kada se uređaj koristi u
kombinovanom režimu, deca bi trebalo da
ga koriste samo pod nadzorom odraslih
zbog toga što se razvija veoma visoka
temperatura.
Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite
računa da ne dodirnete grejne elemente u
pećnici.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:23:47
Za čišćenje vrata pećnice nemojte da
koristite agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje niti oštre metalne strugalice pošto
mogu da ogrebu površinu i da izazovu
pucanje stakla.
Dok uređaj radi, spoljni delovi mogu biti
vrući.
Dok uređaj radi, vrata ili spoljna površina
mogu biti vrući.
Uređaj i kabl uređaja moraju biti van
domašaja dece koja imaju manje od 8
godina.
Uređaj nije namenjen za rad pomoću
spoljnog tajmera niti posebnog sistema za
daljinsku kontrolu.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 5
SRPSKI
UPOZORENJE: Spoljni delovi aparata
mogu da postanu vreli tokom upotrebe.
Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da prilaze
uređaju.
Ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Uverite se da je aparat
isključen pre zamene lampe kako biste
izbegli mogućnost da dođe do strujnog
udara.
UPOZORENJE: Aparat i njegovi spoljni
delovi mogu da postanu vreli tokom
upotrebe. Trebalo bi paziti kako ne bi
došlo do dodirivanja grejnih elemenata.
Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da
prilaze pećnici, osim ako nisu pod stalnim
nadzorom.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod
nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa
korišćenjem uređaja na bezbedan način
i ako su upoznati sa postojećim rizicima.
Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
Deca ne bi trebalo da obavljaju čišćenje i
održavanje bez nadzora.
Ovaj proizvod pripada grupi 2 klase B ISM opreme.
Definicija grupe 2 u koju spada sva ISM oprema
koja generiše radiofrekventnu energiju i/ili je koristi
za tretiranje materijala u obliku elektromagnetnog
zračenja, kao i EDM oprema i oprema za
elektrolučno zavarivanje. Oprema klase B je
oprema pogodna za korišćenje u domaćinstvu i u
okruženjima koja imaju direktnu vezu sa mrežom
za napajanje niskog napona koja se koristi za
snabdevanje stambenih objekata strujom.
2013-10-04 �� 6:23:47
SRPSKI
Instaliranje mikrotalasne pećnice
Pećnicu stavite na ravnu površinu koja se nalazi
85 cm iznad poda. Površina bi trebalo da bude
dovoljno čvrsta da bezbedno podnese težinu
pećnice.
20 cm 10 cm iza
1.Kada instalirate pećnicu,
iznad
vodite računa da omogućite
odgovarajuću ventilaciju pećnice 85 cm od 10 cm sa
strane
poda
tako što ćete ostaviti najmanje
10 cm (4 inča) prostora iza pećnice i sa strane,
kao i 20 cm (8 inča) prostora iznad nje.
2.Uklonite sve materijale za pakovanje iz pećnice.
3.Instalirajte obrtni prsten i obrtno postolje.
Proverite da li obrtno postolje može da se
okreće. (samo za model sa obrtnim postoljem)
4.Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena tako
da pristup utikaču bude slobodan.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da
ga zameni proizvođač, servisni agent ili neko
drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.
Radi vaše bezbednosti, kabl uključite u
odgovarajuću utičnicu sa uzemljenjem.
Mikrotalasnu pećnicu ne instalirajte na vrućim
ili vlažnim mestima, npr. pored obične pećnice
ili radijatora. Specifikacije za napajanje pećnice
moraju se poštovati, a produžni kabl, ako se
koristi, mora imati isti standard kao kabl za
napajanje koji se dobija uz pećnicu. Pre prve
upotrebe mikrotalasne pećnice, vlažnom
krpom obrišite njenu unutrašnjost i zaptivni
sistem na vratima.
Čišćenje mikrotalasne pećnice
Potrebno je redovno čistiti sledeće delove
mikrotalasne pećnice kako bi se sprečilo
nagomilavanje čestica masti i hrane:
• Unutrašnje i spoljne površine
• Vrata i zaptivni sistem na vratima
• Obrtno postolje i obrtni prstenovi
(samo za model sa obrtnim postoljem)
UVEK vodite računa da zaptivni sistem na
vratima bude čist i da se vrata dobro zatvaraju.
Neodržavanje pećnice u čistom stanju može
da dovede do habanja površine, što može da
utiče na smanjivanje životnog veka uređaja ili
do opasne situacije.
1.Spoljne površine čistite mekom krpom i toplom
sapunjavom vodom. Isperite i osušite.
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 6
2013-10-04 �� 6:23:48
P
u
o
o
(
Odlaganje i servisiranje
mikrotalasne pećnice
Pre odlaganja ili servisiranja pećnice potrebno
je da se pridržavate nekoliko jednostavnih mera
predostrožnosti.
Pećnica se ne sme koristiti ako su oštećena vrata
ili zaptivni sistem na vratima:
• slomljena šarka
• pohabane zaptivni sistem
• izobličeno ili savijeno kućište pećnice
Pećnicu sme da popravlja isključivo kvalifikovan
serviser za mikrotalasne pećnice
NIKADA nemojte uklanjati spoljno kućište
sa pećnice. Ako se pećnica pokvari pa je
potrebno servisiranja ili niste sigurni šta nije u
redu:
• Isključite je iz zidne utičnice
• Obratite se najbližem servisnom centru
Ako želite da privremeno odložite pećnicu,
izaberite suvo mesto bez prašine.
Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno uticati
na ispravne elemente pećnice.
Ova mikrotalasna pećnica nije predviđena za
komercijalnu upotrebu.
SRPSKI
2.Sapunjavom krpom uklonite sve mrlje sa
unutrašnjih površina pećnice. Isperite i osušite.
3.Da biste omekšali očvrsle čestice hrane i uklonili
mirise, stavite šoljicu razblaženog limunovog
soka u pećnicu i zagrevajte deset minuta
maksimalnom snagom.
4.Tanjir za mikrotalasnu pećnicu perite po potrebi.
NEMOJTE prosipati vodu u ventilacione
otvore. NIKADA nemojte koristiti abrazivna
sredstva i hemijske rastvarače. Budite posebno
pažljivi pri čišćenju zaptivnog sistema na
vratima da ne bi došlo do:
• nagomilavanja čestica
• nepravilnog zatvaranja vrata usled
nagomilavanja čestica
Čistite unutrašnjost mikrotalasne pećnice
odmah nakon svake upotrebe blagim
rastvorom deterdženta, ali pre čišćenja ostavite
pećnicu da se ohladi da ne bi došlo do
povreda.
Prilikom čišćenja gornjeg dela
unutrašnjosti pećnice, poželjno je
okrenuti grejač nadole za 45 ° i
očistiti ga.
(samo za model sa pokretnim grejačem)
7
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 7
2013-10-04 �� 6:23:48
SRPSKI
Iz bezbednosnih razloga, ne bi trebalo sami
da menjate sijalicu. Obratite se najbližem
ovlašćenom centru za korisničku podršku
kompanije Samsung i zatražite da vam stručno
tehničko lice zameni sijalicu.
Nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama.
Nemojte isključivati uređaj isključivanjem utikača iz
utičnice dok je u toku operacija.
Nemojte da stavljate prste niti strane supstance.
Ako dođe do prodiranja strane supstance, kao što
je voda, u uređaj, isključite utikač iz zidne utičnice i
obratite se najbližem servisnom centru.
UPOZORENJE
Nemojte delovati preteranim pritiskom niti udarati
uređaj.
Izmene ili popravke uređaja trebalo bi da obavlja
isključivo kvalifikovano osoblje.
Nemojte stavljati uređaj na lomljive predmete, kao
što je sudopera ili stakleni predmeti.
Nemojte da zagrevate tečnost niti druge namirnice u
zatvorenim posudama za mikrotalasnu pećnicu.
Za čišćenje uređaja nemojte da koristite benzol,
razređivač, alkohol, parni čistač niti čistač koji koristi
visok pritisak.
Nemojte da koristite aparate za čišćenje pod
pritiskom vode niti aparate za čišćenje parom zbog
sopstvene bezbednosti.
Uverite se da napon struje, frekvencija i struja
odgovaraju vrednostima iz specifikacije proizvoda.
Nemojte da instalirate uređaj pored grejalice ili
zapaljivog materijala; na lokaciji koja je izložena vlazi,
masnoći ili prašini niti na lokaciji koja je izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti, kao ni na lokaciji na
kojoj može da dođe do curenja gasa; niti na neravnoj
površini.
Ispravno priključite utikač u zidnu utičnicu. Nemojte
da koristite adapter sa više priključaka, produžni kabl
niti električni transformator.
Nemojte da kačite kabl za napajanje o metalne
predmete, da ga umećete između predmeta niti iza
pećnice.
Ovaj uređaj mora da bude pravilno uzemljen u skladu
sa lokalnim i nacionalnim propisima.
Nemojte koristiti oštećen utikač, kabl za napajanje
niti labavu zidnu utičnicu. Ako dođe do oštećenja
utikača ili kabla za napajanje, obratite se najbližem
servisnom centru.
Redovno uklanjajte sve strane supstance, kao što
je prašina ili voda, sa terminala utikača i spojeva
pomoću suve tkanine.
Nemojte da vučete ili da prekomerno savijate kabl
za napajanje, kao ni da stavljate teške predmete na
njega.
Nemojte da sipate niti da prskate vodu direktno na
pećnicu.
Nemojte da stavljate predmete na pećnicu, unutar
pećnice niti na vrata.
U slučaju curenja gasa (kao što je propan, tečni
gas itd.), odmah proverite prostoriju i nemojte da
dodirujete utikač.
Nemojte prskanjem da nanosite isparljive supstance,
kao što su insekticidi, na površinu pećnice.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:23:50
Ne stavljajte zapaljive materijale u pećnicu. Budite
posebno oprezni prilikom zagrevanja jela ili napitaka
koji sadrže alkohol, pošto alkoholna isparenja mogu
da dođu u kontakt sa vrelim delom pećnice.
Kabl za napajanje i utikač ne zaranjajte u vodu, a
kabl za napajanje držite dalje od izvora toplote.
Kada zatvarate i otvarate vrata uređaja, neka deca
budu na bezbednoj udaljenosti, pošto se mogu
udariti o vrata ili priklještiti prste u vratima.
UPOZORENJE: Zagrevanje napitaka u
mikrotalasnoj pećnici može da dovede do
zakasnelog eruptivnog vrenja, pa je zato važno
pažljivo rukovati posudom; da biste sprečili ovu
pojavu, UVEK sačekajte najmanje 20 sekundi
nakon isključivanja pećnice da bi se temperatura
izjednačila. Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno,
i OBAVEZNO promešajte nakon grejanja.
U slučaju da dođete u kontakt sa vrelom tečnošću,
pratite sledeća uputstva za PRVU POMOĆ:
• Opečeni deo tela potopite u hladnu vodu u
trajanju od najmanje 10 minuta.
• Pokrijte ga čistim, suvim zavojem.
• Ne nanosite nikakve kreme, ulja niti losione.
SRPSKI
Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati
u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak
i nakon zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici; takođe,
ne zagrevajte hermetički zatvorene ili vakumirane
flaše, tegle, posude, koštunjavo voće u ljusci,
paradajz itd.
Nemojte da pokrivate ventilacione otvore tkaninom
ili papirom. Ti materijali mogu da se zapale jer iz
pećnice izlazi vreo vazduh. Pećnica može da se
pregreje i da se automatski isključi, nakon čega će
ostati isključena dok se dovoljno ne ohladi.
Uvek koristite kuhinjske rukavice prilikom uklanjanja
posuda iz pećnice kako biste izbegli opekotine.
Tečnosti promešajte na polovini grejanja ili nakon
grejanja, pa ih ostavite bar 20 minuta nakon grejanja
kako biste sprečili da dođe do eruptivnog vrenja.
Prilikom otvaranja vrata pećnice trebalo bi da stojite
na udaljenosti ispružene ruke kako biste sprečili da
vas opeče vreo vazduh ili para koja izlazi iz pećnice.
Nemojte da uključujete mikrotalasnu pećnicu dok
je prazna. Mikrotalasna pećnica će se automatski
isključiti nakon 30 minuta iz bezbednosnih razloga.
Preporučuje se da u pećnici uvek stoji čaša vode
koja će upijati mikrotalasnu energiju ako dođe do
slučajnog uključivanja mikrotalasne pećnice.
OPREZ
Koristite isključivo pribor koji je pogodan za
korišćenje u mikrotalasnim pećnicama; NEMOJTE
da koristite metalne posude, tanjire sa pozlaćenim ili
posrebrenim rubovima, ražnjeve, viljuške itd. Uklonite
žičane veze za zatvaranje papirnih ili plastičnih kesa.
Razlog: Postoji mogućnost stvaranja električnog luka
ili varnica, što može da ošteti pećnicu.
Pećnicu instalirajte u skladu sa vrednostima
razdaljine od drugih predmeta koje su navedene u
ovom priručniku. (Pogledajte odeljak „Instaliranje
mikrotalasne pećnice“.)
Nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu za
sušenje papira ili odeće.
Budite pažljivi prilikom povezivanja električnih uređaja
u utičnice u blizini pećnice.
Koristite kraće vreme za manje količine hrane kako
biste sprečili pregrevanje i zagorevanje hrane.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:23:52
Mere predostrožnosti za sprečavanje mogućeg
izlaganja prekomernoj količini mikrotalasne
energije. (samo za mikrotalasnu funkciju)
• Zbog toga što se sledeća uputstva za upotrebu odnose na različite
modele, karakteristike vaše mikrotalasne pećnice mogu da se
razlikuju od onih opisanih u ovom priručniku, a možda neće biti
primenljivi ni svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumice,
obratite se najbližem servisnom centru ili pomoć i informacije
potražite na mreži na Web lokaciji www.samsung.com.
• Ova mikrotalasna pećnica predviđena je za podgrevanje hrane.
Namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte da
zagrevate nijedan tip tekstila, kao ni jastuke napunjene zrnevljem,
jer to može prouzrokovati opekotine i požar. Proizvođač se ne može
smatrati odgovornim za oštećenja izazvana nepravilnim ili neispravnim
korišćenjem uređaja.
• Neodržavanje pećnice u čistom stanju može da dovede do habanja
površine, što može da utiče na smanjivanje životnog veka uređaja ili
da dovede do opasne situacije.
SRPSKI
Ako se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti rizikujete da budete izloženi
štetnom dejstvu mikrotalasne energije.
(a) Ni u kom slučaju pećnicu ne treba uključivati dok su vrata otvorena,
niti dirati sigurnosne brave (brave na vratima) ili umetati bilo šta u
otvore za sigurnosno zatvaranje.
(b)NEMOJTE stavljati bilo kakve predmete između vrata pećnice i
otvora pećnice i pazite da se ostaci hrane ili sredstava za čišćenje
ne skupljaju na zaptivnim površinama. Vrata i zaptivne površine vrata
održavajte čistim tako što ćete ih nakon svake upotrebe obrisati
vlažnom krpom, a zatim i mekom suvom krpom.
(c) NE koristite pećnicu ako je oštećena, sve dok je ne popravi
kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku
proizvođača. Naročito je važno da se vrata pećnice pravilno zatvaraju
i da ništa od sledećeg nije oštećeno:
(1) vrata (savijena)
(2) šarke vrata (polomljene ili rasklimane)
(3) zaptivni sistem na vratima i zaptivne površine
(d)Pećnicu sme da podešava i popravlja samo kvalifikovani majstor za
mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske
opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod
i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kompanija Samsung naplaćuje zamenu dodatnog elementa ili otklanjanje
kozmetičkih defekata ako je do oštećenja uređaja i/ili oštećenja ili gubitka
dodatnog elementa došlo krivicom korisnika. Ova napomena odnosi se na
sledeće:
(a) Ulubljena, izgrebana ili pokvarena vrata, ručka, spoljna tabla ili
kontrolna tabla.
(b)Polomljeno ili izgubljeno ležište, valjak, spojnica ili žičana rešetka.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da
izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
• Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu namenu, prema uputstvima
iz ovog priručnika. Upozorenja i važna bezbednosna uputstva u
ovom priručniku ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije do kojih
može doći. Dužni ste da koristite svoje rasuđivanje i budete oprezni i
pažljivi pri instalaciji, održavanju i korišćenju uređaja.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:23:52
Sadržaj
Kratki vodič sa objašnjenjima
Kratki vodič sa objašnjenjima....................................................................................11
Ukoliko želite nešto da skuvate.
Dodatni elementi.......................................................................................................12
1. Stavite hranu u pećnicu.
Izaberite nivo snage pritiskom na dugme Power
Level (Nivo snage).
Pećnica....................................................................................................................13
Kontrolna tabla.........................................................................................................13
2. Podesite vreme kuvanja pomoću na dugmadi
10 min, 1 min i 10 s.
Kako radi mikrotalasna pećnica................................................................................14
SRPSKI
Podešavanje vremena...............................................................................................14
Proveravanje da li pećnica pravilno funkcioniše.........................................................15
Podešavanje režima za uštedu energije.....................................................................15
3. Pritisnite dugme Start (
Kuvanje/Podgrevanje................................................................................................15
Rezultat:
Nivoi snage...............................................................................................................16
Prekidanje kuvanja....................................................................................................16
Podešavanje vremena kuvanja..................................................................................16
Korišćenje funkcije trenutnog podgrevanja/kuvanja...................................................17
).
Kuvanje počinje
Kada kuvanje bude gotovo, pećnica će
se oglasiti zvučnim signalom četiri puta.
Ukoliko želite nešto da odmrznete.
Postavke trenutnog podgrevanja/kuvanja..................................................................17
1. Stavite zamrznutu hranu u pećnicu.
Pritisnite dugme Power Defrost (Odmrzavanje)
( ) jednom ili više puta, u zavisnosti od toga koju
vrstu hrane odmrzavate.
Korišćenje funkcije automatskog ODMRZAVANJA....................................................18
Postavke automatskog odmrzavanja........................................................................18
Roštilj.......................................................................................................................19
Kombinovanje mikrotalasne pećnice i roštilja............................................................19
2. Izaberite težinu hrane tako što ćete pritiskati dugmad
kg i 100 g onoliko puta koliko je potrebno.
Kuvanje u više faza...................................................................................................20
Izbor dodatnih elemenata.........................................................................................20
Isključivanje zvučnog signala.....................................................................................21
3. Pritisnite dugme Start (
Bezbednosno zaključavanje mikrotalasne pećnice....................................................21
).
Vodič za posuđe.......................................................................................................21
Vodič za kuvanje.......................................................................................................22
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem.......................................................30
Ako želite da dodate dodatni minut.
Tehničke specifikacije...............................................................................................31
Ostavite hranu u pećnici.
Pritisnite +30s jednom ili više puta za svakih 30 sekundi
koje želite da dodate.
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:23:53
SRPSKI
Ukoliko želite nešto da ispečete na roštilju.
Dodatni elementi
1. Zagrejte roštilj do željene temperature tako što ćete
pritisnuti dugme Grill ( ), izabrati postavku za
vreme (10 min, 1 min i 10 s) i pritisnuti dugme Start
( ).
U zavisnosti od toga koji ste model kupili, dobićete nekoliko dodatnih elemenata
koje možete da koristite na različite načine.
1. Obrtni prsten, postavlja se na sredinu pećnice.
Primena:
2. Stavite hranu na rešetku u pećnici
Pritisnite dugme Grill ( ). Podesite vreme kuvanja
pomoću dugmadi 10 min, 1 min i 10 s.
3. Pritisnite dugme Start (
Obrtni prsten drži obrtno postolje.
2. Obrtno postolje, postavlja se na obrtni prsten tako
da se centrom pričvrsti za spojnicu.
Primena:
).
Obrtno postolje služi kao glavna
površina za kuvanje, a može se lako
izvaditi radi čišćenja.
3. Rešetka za roštilj, postavlja se na obrtno postolje.
Primena:
Metalna rešetka se može koristiti za
roštilj i kombinovano kuvanje.
NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog
postolja.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:23:54
Pećnica
Kontrolna tabla
1
2
3
4
5
1
7
SRPSKI
2
6
7
8
9
10
11
12
1. VRATA
7. OBRTNO POSTOLJE
2. VENTILACIONI OTVORI
8. SPOJNICA
3. ROŠTILJ
9. OBRTNI PRSTEN
4. SVETLO
10.SIGURNOSNI OTVORI ZA
ZATVARANJE
5. EKRAN
6. BRAVE NA VRATIMA
3
8
4
9
5
10
6
11
12
11. KONTROLNA TABLA
1. IZBOR FUNKCIJE
AUTOMATSKOG
ODMRZAVANJA
2. IZBOR FUNKCIJE TRENUTNOG
PODGREVANJA/KUVANJA
3. DUGME ZA REŽIM
MIKROTALASNA
4. DUGME ZA REŽIM ROŠTILJ
5. DUGME ZA PODEŠAVANJE
VREMENA
12.DUGME ZA OTVARANJE
VRATA.
6. DUGME STOP/OTKAŽI
7. IZBOR TEŽINE
8. DUGME ZA PODEŠAVANJE
SATA
9. DUGME ZA KOMBINOVANI
REŽIM
10.DUGME +30s
11.DUGME START
12.DUGME ZA UŠTEDA ENERGIJE
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:23:54
SRPSKI
Podešavanje vremena
Kako radi mikrotalasna pećnica
Mikrotalasna pećnica ima ugrađen sat. Kada je napajanje uključeno na ekranu se
automatski prikazuje „:0“, „88:88“ ili „12:00“.
Podesite vreme. Vreme se može prikazivati u 24-časovnom ili 12-časovnom
formatu. Sat morate podesiti:
Mikrotalasi su elektromagnetni talasi visoke frekvencije. Energija koja se oslobađa
omogućava kuvanje ili podgrevanje hrane bez promene njenog oblika i boje.
Mikrotalasnu pećnicu možete koristiti za:
• Odmrzavanje
• Trenutno podgrevanje/kuvanje
• Kuvanje
• Pri instalaciji mikrotalasne pećnice
• Nakon nestanka struje
Princip kuvanja.
Ne zaboravite da ponovo podesite sat na prelazu sa letnjeg na zimsko
računanje vremena i obrnuto.
1. Mikrotalasi koje proizvodi magnetron ravnomerno se
raspoređuju dok se hrana vrti na obrtnom postolju.
Tako se hrana kuva ravnomerno.
Funkcija automatske uštede energije
Ako ne izaberete nijednu funkciju tokom podešavanja ili rada uređaja, uz
privremeno zaustavljanje, ova funkcija će biti otkazana i posle 25 minuta
će se prikazati sat.
Sijalica u pećnici će se isključiti 5 minuta nakon otvaranja vrata.
2. Hrana apsorbuje mikrotalase do dubine od 1 inča
(2,5 cm). Kuvanje se dalje nastavlja prenosom
toplote kroz hranu.
3. Vreme kuvanja varira u zavisnosti od upotrebljene
posude i svojstava hrane:
• Količine i gustine
• Sadržaja vode
• Početne temperature (iz frižidera ili ne)
1. Da biste prikazali vreme u...
24-časovnom formatu
12-časovnom formatu
Pritisnite dugme Clock (Sat) jednom ili dvaput.
2. Podesite sate pomoću dugmeta h, a minute pomoću
dugmeta min.
Pošto se sredina hrane kuva prenosom toplote, kuvanje se nastavlja
čak i nakon što izvadite hranu iz pećnice. U receptima i ovoj brošuri
navedeno je koliko vremena hrana treba da odstoji posle kuvanja i ovo
se mora poštovati kako bi se postiglo:
3. Kada se prikaže tačno vreme, ponovo pritisnite
dugme Clock (Sat) da biste pokrenuli sat.
• Ravnomerno kuvanje hrane do same sredine
• Ista temperatura u celom jelu
Rezultat:
Vreme se prikazuje kad god se
mikrotalasna pećnica ne koristi.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:23:55
Proveravanje da li pećnica pravilno
funkcioniše
Kuvanje/Podgrevanje
Sledeće procedure objašnjavaju kako se kuva i podgreva hrana.
UVEK proverite postavke za kuvanje ako nameravate da ostavite pećnicu bez
nadzora.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatim zatvorite vrata.
Sledeća jednostavna procedura omogućava vam da proverite da li pećnica sve
vreme pravilno radi. Otvorite vrata pećnice pritiskom na veliko dugme u donjem
desnom uglu kontrolne table.
Prvo stavite čašu vode na obrtno postolje. Zatim zatvorite vrata.
1. Pritisnite dugme Power Level (Nivo snage).
2. Pritisnite dugme Start (
Rezultat:
Rezultat:
).
Pećnica će zagrevati vodu 4 do 5
minuta. Na kraju procesa, trebalo bi da
voda proključa.
Pojaviće se oznaka
800 W (maksimalna snaga kuvanja):
Izaberite odgovarajući nivo snage tako
što ćete pritiskati dugme Power Level (Nivo snage) dok
se ne prikaže željena snaga. Pogledajte tabelu sa nivoima
snage na sledećoj stranici.
SRPSKI
1. Pritisnite dugme Power Level (Nivo snage) i
podesite vreme na 4-5 minuta tako što ćete pritisnuti
dugme 1 min potreban broj puta.
2. Podesite vreme kuvanja tako što ćete pritisnuti
dugmad 10 min, 1 min i 10 s.
Pećnica se mora uključiti u odgovarajuću zidnu utičnicu. Obrtno postolje
mora biti na svom mestu u pećnici. Ako se koristi nivo snage niži od
maksimalnog, vodi će trebati više vremena da proključa.
3. Pritisnite dugme Start (
Rezultat:
Podešavanje režima za uštedu energije
Pećnica ima režim za uštedu energije. Ovaj režim omogućava uštedu energije
čak i kada pećnica nije u upotrebi.
• Pritisnite dugme Energy Save (Ušteda energije).
• Da biste isključili režim za uštedu energije, otvorite
vrata, nakon čega će se na ekranu prikazati trenutno
vreme. Pećnica je spremna za upotrebu.
).
Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno
postolje počinje da se okreće.
1) Kuvanje počinje, a po završetku
kuvanja, pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim
signalom.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Nikada nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:23:55
Nivoi snage
Prekidanje kuvanja
K
Možete izabrati neki od sledećih nivoa snage.
Kuvanje možete prekinuti u bilo kom trenutku kako biste proverili hranu.
K
M
t
P
P
p
Izlazna snaga
Nivo snage
SRPSKI
1. Privremeno prekidanje;
Otvorite vrata.
MWO
ROŠTILJ
VISOKA
800 W
-
SREDNJE VISOKA
600 W
-
SREDNJA
450 W
-
SREDNJA NIŽA
300 W
-
ODMRZAVANJE ( )
180 W
-
NISKA/ODRŽAVANJE TOPLOTE
100 W
-
ROŠTILJ
-
1100 W
Rezultat:
Kuvanje se prekida. Da biste nastavili
kuvanje, zatvorite vrata i ponovo
pritisnite Start ( ).
2. Trajno prekidanje;
Pritisnite dugme Stop (
Rezultat:
).
Kuvanje se prekida.
Ako želite da otkažete postavke za
kuvanje, ponovo pritisnite dugme Stop (
).
Sve postavke možete da otkažete pre početka kuvanja tako što ćete
pritisnuti dugme Stop ( ).
KOMBINOVANO I (
)
600 W
1100 W
KOMBINOVANO II (
)
450 W
1100 W
Podešavanje vremena kuvanja
KOMBINOVANO III (
)
300 W
1100 W
Možete da produžite vreme kuvanje pritiskom na dugme +30s jednom za svakih
30 sekundi koje želite da dodate.
Ako izaberete viši nivo snage, morate skratiti vreme kuvanja.
1. Pritisnite dugme +30 s jednom za svakih 30 sekundi
koje želite da dodate.
Ako izaberete niži nivo snage, morate produžiti vreme kuvanja.
2. Pritisnite dugme Start (
P
S
h
).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 16
P
2013-10-04 �� 6:23:56
Korišćenje funkcije trenutnog podgrevanja/kuvanja
Hrana/
Dugme
Rezultat:
Smrznuta
gotova jela
Pritisnite dugme Start ( ) da biste
započeli kuvanje. Nakon isteka
vremena:
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim signalom četiri puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta. (jednom na svaki
minut)
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Primer: Pritisnite dugme Napici jednom kako biste podgrejali jednu šolju
kafe. Za više detalja, pogledajte tabelu na sledećoj strani.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
Hrana/
Dugme
Gotova jela
(ohlađena)
Veličina
porcije
Vreme
nakon
kuvanja
300-350 g
3 min.
400-450 g
Vreme
nakon
kuvanja
300-350 g
4 min.
400-450 g
Preporuke
Uzmite smrznuto gotovo jelo i proverite
da li je posuda prikladna za korišćenje
u mikrotalasnoj pećnici. Probušite foliju
na gotovom jelu. Stavite smrznuto
gotovo jelo na sredinu. Ovaj program
je prikladan za smrznuta gotova jela
koja se sastoje od 3 komponente (npr.
meso sa sosom, povrće i prilozi kao
što su krompir, pirinač ili testenine).
Sipajte u keramičku šolju i podgrevajte
nepoklopljeno. Stavite malu šolju (150
ml) ili veliku šolju (250 ml) na sredinu
obrtnog postolja i pažljivo promešajte
pre i posle vremena nakon kuvanja.
Napici
(Kafa, mleko,
čaj, voda
na sobnoj
temperaturi)
150 ml
(1 šolja za
kafu)
250 ml
(1 velika
šolja)
1-2 min.
Smrznuti
mini kiš/pica
150 g
(4-6
komada)
250 g
(7-9
komada)
200 g
400 g
-
Ravnomerno rasporedite smrznuti mini
kiš ili mini pice po rešetki.
2-3 min.
Stavite zamrznutu graten testeninu
u vatrostalnu činiju odgovarajuće
veličine. Stavite posudu na rešetku.
Ovaj program je pogodan za
zamrznutu graten testeninu kao što su
lazanje, kaneloni ili makaroni.
2-3 min.
Stavite zamrznuti riblji graten u
vatrostalnu činiju odgovarajuće
veličine. Stavite posudu na rešetku.
Ovaj program je prikladan za
zamrznute gotove proizvode koji se
sastoje od ribljih fileta prelivenih sosom
i povrćem.
Postavke trenutnog podgrevanja/kuvanja
Sledeća tabela sadrži 6 programa za automatsko podgrevanje/kuvanje, količine
hrane, vreme nakon kuvanja i odgovarajuće preporuke.
Veličina
porcije
Preporuke
Smrznuta
graten
testenina
Stavite hranu na keramički tanjir
i pokrijte providnom folijom za
mikrotalasnu. Ovaj program je
prikladan za jela koja se sastoje od 3
komponente (npr. meso sa sosom,
povrće i prilozi kao što su krompir,
pirinač ili testenine).
Smrznuti
graten od
ribe
200 g
400 g
SRPSKI
Kod funkcije Trenutno podgrevanje, vreme kuvanja se podešava automatski.
Možete podesiti broj porcija tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme za
trenutno podgrevanje potreban broj puta.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.
Pritisnite željeno dugme Instant Reheat/Cook (Trenutno
podgrevanje/kuvanje) potreban broj puta.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:23:57
Korišćenje funkcije automatskog
ODMRZAVANJA
Postavke automatskog odmrzavanja
Sledeća tabela sadrži različite programe za automatsko odmrzavanje, količine
hrane, vreme nakon odmrzavanja i odgovarajuće preporuke.
Pre odmrzavanja, uklonite sav materijal za pakovanje. Meso, živinu, ribu, hleb i
kolače stavite na ravnu keramičku podlogu.
SRPSKI
Pomoću funkcije „Automatsko odmrzavanje“ možete da odmrznete meso, živinu,
ribu, hleb i kolače. Vreme odmrzavanja i nivo snage podešavaju se automatski.
Izaberite samo program i težinu.
Kôd/Hrana
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
Prvo postavite smrznutu hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.
1. Izaberite tip hrane koju kuvate pritiskom na dugme
Odmrzavanje ( ). (Za više detalja, pogledajte tabelu
na suprotnoj stranici)
1. Meso
2. Izaberite težinu hrane pomoću dugmadi kg i 100 g.
Maksimalna količina je 1500 g.
2. Živina
3. Pritisnite dugme Start (
).
3. Riba
Rezultat:
 Odmrzavanje počinje.
 Na polovini ciklusa odmrzavanja,
pećnica će oglasiti zvučnim signalom da vas podseti da
okrenete hranu.
 Ponovo pritisnite dugme Start ( ) da biste prekinuli
odmrzavanje.
Hranu možete odmrzavati i ručno. Da biste to uradili, izaberite funkciju
mikrotalasnog kuvanja/podgrevanja i nivo snage 180 W. Više detalja
potražite u odeljku „Kuvanje/Podgrevanje“ na stranici 11.
4. Hleb/Kolači
Porcija
Vreme
Preporuke
nakon
kuvanja
200-1500 g 20-60 min. Zaštitite ivice aluminijumskom folijom.
Okrenite meso kad se začuje zvučni
signal. Ovaj program se može koristiti za
govedinu, jagnjetinu, svinjetinu, šnicle,
odreske i mleveno meso.
200-1500 g 20-60 min. Krajeve bataka i krila zaštitite
aluminijumskom folijom. Okrenite meso
kad se začuje zvučni signal. Ovaj program
pogodan je za celo pile i za komade
piletine.
200-1500 g 20-50 min. Rep ribe zaštitite aluminijumskom folijom.
Okrenite ribu kad se začuje zvučni signal.
Ovaj program pogodan je za celu ribu i za
riblje filete.
125-625 g
5-20 min. Stavite hleb na list kuhinjskog papira i
okrenite ga kada se začuje zvučni signal.
Stavite kolač na keramički tanjir i ako
je moguće okrenite ga kada se začuje
zvučni signal. Pećnica nastavlja sa radom
i zaustavlja se kad otvorite vrata. Ovaj
program je pogodan za sve vrste hleba,
sečenog ili celog, kao i za kiflice i bagete.
Kiflice poređajte u krug. Ovaj program je
pogodan za sve vrste kolača sa kvascem,
biskvit, kolače sa sirom i lisnato testo.
Nije pogodan za kolače sa testom bez
kvasca, voćne i kremaste kolače, kao ni
za kolače sa čokoladnim prelivom.
Ako hranu želite da odmrznete ručno, izaberite funkciju Ručno
odmrzavanje i nivo snage od 180 W. Više detalja o ručnom
odmrzavanju i vremenu odmrzavanja potražite na stranici 23.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:23:57
Roštilj
Kombinovanje mikrotalasne pećnice i roštilja
Roštilj omogućava brzo podgrevanje i pečenje hrane bez korišćenja mikrotalasa.
Zbog toga uz mikrotalasnu pećnicu dobijate i rešetku za roštilj.
Za istovremeno brzo kuvanje i pečenje takođe možete koristiti i kombinaciju
mikrotalasa i roštilja.
UVEK koristite posuđe koje je predviđeno za mikrotalasnu pećnicu
i otporno na pečenje. Stakleno ili keramičko posuđe su idealni jer
dozvoljavaju ravnomerno prodiranje mikrotalasa u hranu.
UVEK koristite zaštitne rukavice kada rukujete posuđem u pećnici jer
bude veoma vrelo.
2. Otvorite vrata i stavite hranu na rešetku.
SRPSKI
1. Prethodno zagrejte roštilj na željenu temperaturu
tako što ćete pritisnuti dugme Grill (Roštilj), dugme
za podešavanje vremena (10 min, 1 min i 10 s) i
dugme Start.
1. Otvorite vrata pećnice. Stavite hranu na rešetku i
rešetku stavite na obrtno postolje. Zatvorite vrata.
3. Stavite hranu na rešetku u pećnici.
Pritisnite dugme Grill (Roštilj). Podesite vreme
kuvanja pomoću dugmadi 10 min, 1 min i 10 s.
(Maksimalno vreme za roštilj je 60 minuta.)
4. Pritisnite dugme Start (
Rezultat:
2. Pritisnite dugme Combi (Kombinovano).
Rezultat: Pojaviće se sledeće oznake:
Kombinovano (režim rada sa mikrotalasima i roštiljem)
).
600 W
(izlazna snaga)
Izaberite odgovarajući nivo snage tako što ćete pritiskati dugme
Combi (Kombinovano) dok se ne prikaže željeni nivo snage.
Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno
postolje počinje da se okreće.
1) Kuvanje počinje, a po završetku
kuvanja, pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim
signalom.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Temperatura roštilja se ne može podešavati.
3. Podesite vreme kuvanja pomoću dugmadi 10 min,
1 min i 10 s. Maksimalno vreme kuvanja je
60 minuta.
4. Pritisnite dugme Start (
Ako se grejač tokom upotrebe roštilja bude isključivao i uključivao,
ne brinite, to je normalna pojava. Sistem je osmišljen da spreči
pregrejavanje pećnice.
Rezultat:
Uvek koristite zaštitne rukavice kada rukujete posuđem u pećnici jer
bude veoma vrelo.
).
Kombinovano kuvanje počinje. Kada
završi sa kuvanjem.
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim
signalom četiri puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Maksimalna snaga mikrotalasa za kombinovani režim mikrotalasa i
roštilja je 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:23:57
Kuvanje u više faza
5. Pritisnite dugme Grill (Roštilj).
Režim roštilja (II):
Mikrotalasnu pećnicu možete programirati tako da hranu kuva u najviše tri faze.
SRPSKI
Primer:
elite da odmrznete hranu i da je skuvate, ali tako da ne morate
Ž
da resetujete pećnicu nakon svake faze. Tako možete odmrznuti
i skuvati 500 g ribe u tri faze:
6. Podesite vreme kuvanja pritiskom na dugmad
10 min, 1 min i 10 s odgovarajući broj puta (5
minuta u primeru).
(Maksimalno vreme za roštilj je 60 minuta.)
Odmrzavanje
Kuvanje I
Kuvanje II
7. Pritisnite dugme Start (
Prilikom kuvanja u više faza, možete izabrati dve ili tri faze.
Ako podesite tri faze, prva faza mora biti odmrzavanje.
Nemojte pritiskati dugme ( ) dok ne dođete do poslednje faze.
Rezultat:
1. Pritisnite dugme Power Defrost (Odmrzavanje)
( ) jednom ili više puta.
2. Podesite težinu tako što ćete pritisnuti dugmad kg i
100 g odgovarajući broj puta (500 g u primeru).
).
Ova tri režima [odmrzavanje i kuvanje
(I, II)] biraju se jedan za drugim. U
zavisnosti od režima odmrzavanja koji
ste izabrali, pećnice će se možda oglasiti zvučnim signalom
na polovini odmrzavanja kako bi vas podsetila da obrnete
hranu. Kada je kuvanje gotovo, pećnica će se oglasiti
zvučnim signalom četiri puta.
 Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut).
 Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Izbor dodatnih elemenata
3. Pritisnite dugme Power Level (Nivo snage).
Režim mikrotalasne (I):
Koristite posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu, nemojte koristiti plastične
činije, tanjire, papirne čaše, ubruse, itd.
; Po potrebi, podesite nivo snage tako što ćete
dugme Power Level (Nivo snage) pritisnuti
jednom ili više puta. (600 W u primeru)
Ako želite izabrati kombinovani režim kuvanja (roštilj i
mikrotalase), koristite samo posuđe koje je predviđeno za
mikrotalasnu pećnicu i otporno na pečenje.
4. Podesite vreme kuvanja pritiskom na dugmad
10 min, 1 min i 10 s odgovarajući broj puta (4
minuta u primeru).
Više detalja o pogodnim posudama, noževima, viljuškama i kašikama
potražite u vodiču za posuđe na stranici 17-18.
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:23:58
Vodič za posuđe
Zvučni signal možete isključiti u svakom trenutku.
Kod kuvanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je da mikrotalasi prodru u
hranu, pa ih posuđe ne sme odbijati niti apsorbovati. Zato je važno voditi računa
pri izboru posuđa. Ako posuđe ima oznaku da se može koristiti u mikrotalasnoj
pećnici, možete ga bezbedno koristiti. U sledećoj tabeli, data je lista različitih
tipova posuđa uz napomene o tome da li se i kako mogu koristiti u mikrotalasnoj
pećnici.
1. Istovremeno pritisnite dugmad Stop (
Start ( ).
Rezultat:
)i
Neće se čuti zvučni signal kada
pritiskate dugmad.
Posuđe
2. Da biste ponovo uključili zvučni signal, istovremeno
pritisnite dugmad Stop ( ) i Start ( ).
Rezultat:
Mikrotalasna pećnica je opremljena specijalnim programom za roditeljsku
kontrolu, koji omogućava „zaključavanje“ pećnice tako da deca ili neupućene
osobe ne mogu slučajno da je uključe.
Pećnica se može zaključati kad god je potrebno.
1. Istovremeno pritisnite dugmad Stop (
Clock (Sat).
)i
Rezultat: Pećnica je zaključana (ne može se
izabrati nijedna funkcija).
2. Da biste otključali pećnicu, ponovo istovremeno
pritisnite dugmad Stop ( ) i Clock (Sat).
Pećnica se može normalno koristiti.
Komentari
Aluminijumska folija
✓✗
Tanjir za reš pečenje
✓
Keramičke i glinene
posude
✓
Plastificirane kutije za
jednokratnu upotrebu
Pakovanja za brzu
hranu
• Posude od stiropora
✓
• Papirne vrećice ili
novine
• Reciklirani papir ili
metalni rubovi
Stakleno posuđe
• Posuđe za pečenje i
serviranje
• Fine staklene posude
✗
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane.
Ako se pregreju, može doći do topljenja
stiropora.
Mogu da se zapale.
✗
Mogu prouzrokovati električni luk.
✓
Mogu se koristiti, osim ako su ukrašeni
metalnim rubom.
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane ili
tečnosti. Osetljivo staklo se može polomiti
ili naprsnuti ako se naglo zagreje.
Pećnica će se ponovo oglašavati
zvučnim signalom.
Bezbednosno zaključavanje mikrotalasne
pećnice
Rezultat:
Bezbedno
za
korišćenje
✓
✓
SRPSKI
Isključivanje zvučnog signala
Može se koristiti u malim količinama za
zaštitu određenih delova od prekuvavanja.
Može doći do stvaranja električnog luka
ako je folija suviše blizu zidu pećnice ili ako
se koristi previše folije.
Prethodno ne zagrevajte pećnicu duže od
osam minuta.
Porcelan, glinene i glazirane posude i fini
porcelan uglavnom su pogodni, osim ako
su ukrašeni metalnim rubom.
Neke vrste smrznute hrane pakuju se u
ove kutije.
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:23:58
Posuđe
SRPSKI
• Staklene tegle
Bezbedno
za
korišćenje
✓
✗
✗
Mogu izazvati električni luk ili vatru.
✓
• Providna folija
✓
✓
✗
• Kese za zamrzivač
✓✗
Voštani papir ili papir
koji odbija masnoću
✓
✓
✓✗
✗
MIKROTALASI
Poklopac se mora ukloniti. Može se koristiti
samo za podgrevanje.
Metal
• Posuđe
• Žičane veze za kese
za zamrzivač
Papir
• Tanjiri, čaše, salvete i
kuhinjski papir
• Reciklirani papir
Plastika
• Kutije
Vodič za kuvanje
Komentari
Mikrotalasna energija prodire u hranu tako što je privlači i apsorbuje sadržaj vode,
masti i šećera u hrani.
Mikrotalasi izazivaju brzo kretanje molekula hrane. Brzo kretanje molekula
prouzrokuje trenje, a stvorena toplota kuva hranu.
KUVANJE
Posuđe za kuvanje u mikrotalasnoj pećnici:
Posuđe mora omogućiti prodiranje mikrotalasne energije kroz njega kako bi
se postigao maksimalni efekat. Metali kao što su nerđajući čelik, aluminijum i
bakar odbijaju mikrotalase, ali mikrotalasi mogu da prodru kroz keramiku, staklo,
porcelan i plastiku kao i kroz papir i drvo. Hrana se, dakle, nikada ne sme kuvati
u metalnom posuđu.
Hrana koja se može kuvati u mikrotalasnoj pećnici:
Razne vrste hrane se mogu kuvati u mikrotalasnoj pećnici, uključujući sveže i
smrznuto povrće, voće, testenine, pirinač, zrnevlje, mahunarke, ribu i meso.
Sosovi, kremovi, supe, pudinzi i slatko takođe se mogu kuvati u mikrotalasnoj
pećnici. Uopšteno gledano, mikrotalasno kuvanje je idealnu za sve vrste hrane
koje bi se inače pripremale na štednjaku. Na primer, za topljenje margarina ili
čokolade ( pogledajte poglavlje sa savetima, tehnikama i korisnim napomenama).
Korišćenje poklopca tokom kuvanja
Tokom kuvanja, važno je da hrana bude poklopljena, jer voda koja isparava
pospešuje proces kuvanja. Hrana se može poklopiti na različite načine: npr.
keramičkim tanjirom, plastičnim poklopcem ili providnom folijom koja se može
koristiti u mikrotalasnoj pećnici.
Vreme nakon kuvanja
Po završetku kuvanja, važno je da hrana odstoji kako bi se omogućilo
izjednačavanje temperature u samoj hrani.
Za kratko kuvanje i podgrevanje. Mogu
poslužiti za upijanje viška vlage.
Mogu prouzrokovati električni luk.
Posebno ako je u pitanju termoplastika
otporna na visoke temperature. Neke od
ostalih vrsta plastike mogu se iskriviti ili
promeniti boju na visokim temperaturama.
Ne koristite Melamin plastiku.
Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne
bi trebalo da dodiruje hranu. Vodite računa
pri uklanjanju folije jer se oslobađa vrela
para.
Samo ako su otporne na kuvanje i
pečenje. Ne bi trebalo da budu hermetički
zatvorene. Ako je potrebno, probušite ih
viljuškom.
Može se koristiti za zadržavanje vlage i
sprečavanje prskanja.
: Preporučuje se
: Obazrivo koristiti
: Nije bezbedno
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:23:58
,
Vodič za kuvanje smrznutog povrća
Vodič za kuvanje pirinča i testenine
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Kuvajte pokriveno u
minimalnom trajanju - pogledajte tabelu. Nastavite sa kuvanjem dok ne budete
zadovoljni rezultatom.
Promešajte dvaput tokom kuvanja i jednom nakon kuvanja. Nakon kuvanja,
dodajte so, začinsko bilje ili maslac. Nakon kuvanja ostavite poklopac.
Porcija Snaga Vreme
(min.)
Spanać
150 g
600 W
Brokoli
300 g
600 W
Grašak
300 g
600 W
Boranija
300 g
600 W
Mešano
povrće
(šargarepa/
grašak/
kukuruz)
Mešano
povrće (na
kineski način)
300 g
600 W
300 g
600 W
Vreme Uputstvo
nakon
kuvanja
(min.)
4½-5½
2-3
Dodajte 15 ml (1 kašiku)
hladne vode.
9-10
2-3
Dodajte 30 ml (2 kašiku)
hladne vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml (1 kašiku)
hladne vode.
8-9
2-3
Dodajte 30 ml (2 kašiku)
hladne vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml (1 kašiku)
hladne vode.
8-9
2-3
Koristite veliku vatrostalnu činiju sa poklopcem – tokom
kuvanja količina pirinča se udvostruči. Kuvajte poklopljeno.
Nakon isteka vremena kuvanja, promešajte i pre nego što
ostavite da odstoji dodajte so ili začinsko bilje i maslac.
Napomena: pirinač možda neće upiti svu vodu po isteku
vremena kuvanja.
Testenina: Koristite veliku vatrostalnu činiju. Dodajte kipuću vodu,
prstohvat soli i dobro promešajte. Kuvajte otklopljeno.
Povremeno promešajte tokom kuvanja i nakon kuvanja.
Ostavite da odstoji pokriveno, a zatim dobro ocedite.
Hrana
Beli pirinač
(polukuvan)
Integralni
pirinač
(polukuvan)
Mešani pirinač
(pirinač i divlji
pirinač)
Mešane žitarice
(pirinač +
žitarice)
Testenina
Dodajte 15 ml (1 kašiku)
hladne vode.
Porcija Snaga Vreme
(min.)
SRPSKI
Hrana
Pirinač:
Vreme nakon Uputstvo
kuvanja
(min.)
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
250 g
800 W
18-19
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
250 g
800 W
11-12
5
Dodajte 1000 ml
vrele vode.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:23:58
SRPSKI
Vodič za kuvanje svežeg povrća
PODGREVANJE
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Dodajte 30-45 ml hladne vode
(2-3 kašike) na svakih 250 g osim ako nije preporučena druga količina vode - pogledajte
tabelu. Kuvajte pokriveno u minimalnom trajanju - pogledajte tabelu. Nastavite sa
kuvanjem dok ne budete zadovoljni rezultatom. Promešajte jedanput tokom kuvanja i
jedanput nakon kuvanja. Nakon kuvanja, dodajte so, začinsko bilje ili maslac. Poklopite i
ostavite da odstoji 3 minuta.
U mikrotalasnoj pećnici podgrejaćete hranu mnogo brže nego u standardnoj
pećnici.
Kao vodič koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom podgrevanja.
Vreme iz tabele odnosi se na tečnosti na sobnoj temperaturi od oko +18 do +20
°C ili na ohlađenu hranu temperature od oko +5 do +7 °C.
Savet:
Raspoređivanje i poklapanje
Izbegavajte da podgrevate velike komade hrane kao što su veliki komadi mesa
– mogu se prekuvati i isušiti pre nego što se sredina dovoljno zagreje. Manji
komadi hrane lakše će se podgrejati.
Sveže povrće isecite na komade jednake veličine. Što je sitnije
isečeno, brže će se skuvati.
Sveže povrće bi uvek trebalo kuvati na najvišem nivou snage mikrotalasne pećnice (800 W).
Hrana
Brokoli
Prokelj
Šargarepa
Karfiol
Tikvice
Plavi
patlidžan
Praziluk
Pečurke
Crni luk
Paprika
Krompir
Keleraba
Porcija Vreme Vreme nakon Uputstvo
(min.)
kuvanja (min.)
250 g
4-4½
3
Pripremite cvetove jednake veličine.
500 g
7-7½
Usmerite drške ka centru.
250 g 5½-6½
3
Dodajte 60-75 ml (5-6 kašika) vode.
250 g
4½-5
3
Isecite šargarepu na komade jednake
veličine.
250 g
5-5½
3
Pripremite cvetove jednake veličine.
500 g
8½-9
Presecite velike cvetove na pola.
Usmerite drške ka centru.
250 g
3½-4
3
Isecite tikvice na kriške. Dodajte 30
ml (2 kašike) vode ili parče maslaca.
Kuvajte dok ne omekša.
250 g
3½-4
3
Isecite patlidžan na male komade i
isprskajte 1 kašikom soka od limuna.
250 g
4½-5
3
Isecite praziluk na tanke kolutove.
125 g
1½-2
3
Pripremite cele sitnije pečurke ili
250 g
3-3½
izrezane. Nemojte da dodajte vodu.
Poprskajte sokom od limuna. Začinite
solju i biberom. Ocedite pre služenja.
250 g
5½-6
3
Iseckajte luk ili ga prepolovite. Dodajte
samo 15 ml (1 kašiku) vode.
250 g
4½-5
3
Isecite papriku na tanke kolutove.
250 g
4-5
3
Izmerite oguljeni krompir i isecite ga na
500 g 7½-8½
polutke ili četvrtine jednake veličine.
250 g
5-5½
3
Isecite kelerabu na kockice.
Nivoi snage i mešanje
Neke vrste hrane mogu se podgrejati na 800 W snage, dok druge vrste hrane
treba podgrevati na 600 W, 450 W ili čak 300 W.
Za savet pogledajte tabelu. Uopšteno gledano, ako je hrana osetljiva, ima je u
velikim količinama ili ako će se vrlo brzo podgrejati (npr. pite s mesom), tu hranu
je bolje podgrejavati pomoću nižeg nivoa snage.
Tokom grejanja, dobro promešajte ili okrenite hranu da biste dobili najbolje
rezultate. Ako je moguće, ponovo promešajte pre služenja.
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Da biste
sprečili eruptivno vrenje tečnosti i moguće opekotine, mešajte pre, tokom i nakon
podgrevanja. Nakon podgrevanja, ostavite tečnost da odstoji u mikrotalasnoj
pećnici. Preporučuje se da se u tečnost stavi plastična kašika ili stakleni štapić.
Izbegavajte pregrevanje (i samim tim kvarenje) hrane.
Poželjno je podesiti kraće vreme kuvanja i po potrebi naknadno dodati vreme
zagrevanja.
Vreme podgrevanja i nakon podgrevanja
Pri prvom podgrevanju određene vrste hrane, korisno je zabeležiti koliko je
vremena potrebno za podgrevanje za buduću upotrebu.
Uvek vodite računa da podgrejana hrana bude ravnomerno topla.
Ostavite hranu neko vreme da odstoji nakon podgrevanja - da bi se temperatura
izjednačila.
Preporučeno vreme nakon podgrevanja je 2-4 minuta, osim ako u tabeli ne stoji
drugačije.
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Takođe
pogledajte poglavlje o merama predostrožnosti.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:23:59
PODGREVANJE TEČNOSTI
Podgrevanje hrane i mleka za bebe
Uvek sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice
da bi se temperatura izjednačila. Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno,
i OBAVEZNO promešajte nakon grejanja. Da biste sprečili eruptivno vrenje i
moguće opekotine, treba napitke da mešate kašikom ili staklenim štapićem pre,
tokom i nakon podgrevanja.
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom podgrevanja.
Hrana
HRANA ZA BEBE: Prespite hranu u duboki keramički tanjir. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro promešajte nakon podgrevanja!
Pre služenja, ostavite da odstoji 2-3 minuta. Ponovo promešajte i proverite
temperaturu.
Preporučena temperatura pri služenju: između 30 i 40 °C.
MLEKO ZA BEBE: Sipajte mleko u sterilizovanu staklenu flašicu. Podgrevajte
bez poklopca. Nikad ne zagrevajte flašicu za bebu dok se na njoj nalazi cucla, jer
boca može da eksplodira ako se previše zagreje. Dobro promućkajte pa ostavite
da odstoji, a zatim ponovo promućkajte pre služenja! Uvek pažljivo proverite
temperaturu mleka ili hrane za bebe pre hranjenja. Preporučena temperatura pri
služenju: oko 37 °C.
NAPOMENA: Hranu za bebe treba posebno pažljivo proveriti pre hranjenja kako
ne bi došlo do opekotina.
Kao vodič za podgrevanje koristite sledeću tabelu sa nivoima snage i vremenom
podgrevanja.
Hrana
za bebe
(povrće +
meso)
190 g
600 W
Kašica
za bebe
(žitarice +
mleko +
voće)
190 g
600 W
Mleko za
bebe
100 ml
200 ml
300 W
Vreme
Vreme nakon Uputstvo
kuvanja
(min.)
30 sek.
2-3
Prespite hranu u
duboki keramički tanjir.
Kuvajte poklopljeno.
Promešajte nakon
podgrevanja. Ostavite
da odstoje 2-3 minuta.
Pre hranjenja, dobro
promešajte i pažljivo
proverite temperaturu.
20 sek.
2-3
Prespite hranu u
duboki keramički tanjir.
Kuvajte poklopljeno.
Promešajte nakon
podgrevanja. Ostavite
da odstoje 2-3 minuta.
Pre hranjenja, dobro
promešajte i pažljivo
proverite temperaturu.
30-40 sek.
2-3
Promešajte ili dobro
promućkajte i prespite
50 sekundi
u sterilizovanu staklenu
do 1 minut
flašicu. Stavite na
sredinu obrtnog
postolja. Kuvajte
otklopljeno. Dobro
promućkajte i ostavite
da odstoji najmanje 3
minuta. Pre hranjenja,
dobro promućkajte
i pažljivo proverite
temperaturu.
SRPSKI
PODGREVANJE HRANE ZA BEBE
Porcija Snaga
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:23:59
RUČNO ODMRZAVANJE
Podgrevanje tečnosti i hrane
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom podgrevanja.
SRPSKI
Hrana
Porcija
Snaga
Vreme
(min.)
Vreme
nakon
kuvanja
(min.)
1-2
Napici (kafa, 150 ml 800 W
čaj i voda)
(1 šolja za
kafu)
250 ml
(1 velika
šolja)
1-1½
Supa
(ohlađena)
250 g
3-3½
Paprikaš
(ohlađen)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Testenina
i sos
(ohlađeno)
350 g
600 W
4½-5½
3
Filovana
testenina
i sos
(ohlađeno)
350 g
600 W
5-6
3
Ostala jela
(ohlađena)
350 g
600 W
5½-6 ½
3
800 W
1½-2
2-3
Mikrotalasi su odličan način za odmrzavanje hrane. Mikrotalasi na blag način
odmrzavaju hranu za kratko vreme. To je velika prednost ako vam stignu
neočekivani gosti.
Uputstvo
Smrznuta živina mora se potpuno odmrznuti pre kuvanja. Uklonite sve
eventualne metalne veze i izvadite je iz pakovanja da bi se tečnost ocedila.
Smrznutu hranu stavite u nepoklopljenu posudu. Na pola procesa odmrzavanja
okrenite, ocedite eventualnu tečnosti i što pre uklonite iznutrice.
Sipajte u keramičku šolju i podgrevajte
nepoklopljeno.
Stavite malu šolju (150 ml) ili veliku
šolju (250 ml) na sredinu obrtnog
postolja i pažljivo promešajte pre i
posle vremena nakon kuvanja.
Povremeno proverite da se hrana nije zagrejala.
Ako manji i tanji komadi smrznute hrane počnu da se zagrevaju, možete
ih zaštititi tako što ćete ih uviti malim trakama aluminijumske folije u toku
odmrzavanja.
Ako živina počne da se zagreva spolja, prekinite odmrzavanje i ostavite da odstoji
20 minuta pre nego što nastavite.
Sipajte supu u duboki keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim poklopcem.
Dobro promešajte nakon podgrevanja.
Pre posluženja, ponovo promešajte.
Sipajte čorbu u duboki keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim poklopcem.
Povremeno tokom podgrevanja
mešajte i ponovo promešajte pre nego
što ostavite da odstoji i pre služenja.
Stavite testeninu (npr. špagete ili
rezance sa jajima) na plitki keramički
tanjir. Pokrijte providnom folijom
pogodnom za mikrotalasne pećnice.
Promešajte pre služenja.
Stavite filovanu testeninu (npr. ravioli,
tortelini) u duboki keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim poklopcem.
Povremeno tokom podgrevanja
mešajte i ponovo promešajte pre nego
što ostavite da odstoji i pre služenja.
Sastavite obrok od 2-3 vrste ohlađene
hrane i stavite ga na keramički tanjir.
Pokrijte providnom folijom pogodnom
za mikrotalasne pećnice.
Da biste završili odmrzavanje, ostavite ribu, meso i živinu da odstoji. Vreme
stajanja nakon odmrzavanja varira zavisno od količine hrane. Pogledajte donju
tabelu.
Savet:
Tanki komadi hrane se bolje odmrzavaju od debljih
komada, a manje količine se brže odmrzavaju od većih.
Imajte na umu ovaj savet dok zamrzavate i odmrzavate
hranu.
Za odmrzavanje hrane koja ima temperaturu od -18 do -20 °C, pridržavajte se
uputstva iz sledeće table.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:23:59
ROŠTILJ
Svu zamrznutu hranu treba odmrzavati pomoću nivoa snage za odmrzavanje
).
(180 W,
Hrana
Živina
Komadi piletine
Celo pile
Riba
Riblji fileti
250 g
500 g
250 g
Vreme
(min.)
6½-7½
10 -12
7½-8½
500 g
14½-15½
(2 komada)
900 g
28-30
200 g
(2 komada)
400 g
(4 komada)
6-7
5-25
15-40
5-15
12-13
Posuđe za pečenje na roštilju:
Treba da bude otporno na vatru i može da sadrži metalne delove. Nemojte koristiti
nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se ono može istopiti.
Stavite meso na plitki keramički tanjir.
Zaštitite tanje ivice aluminijumskom
folijom. Na polovini ciklusa odmrzavanja,
okrenite hranu!
Hrana pogodna za pečenje na roštilju:
Šnicle, kobasice, odresci, pljeskavice, slanina u komadu i tanko sečena slanina,
tanki riblji fileti, sendviči i sve vrste tosta sa dodacima.
Važna napomena:
Kada se koristi samo roštilj, obavezno proverite da li je grejni element za roštilj
ispod svoda u horizontalnom položaju, a ne na zadnjem zidu pećnice u uspravnom
položaju. Ne zaboravite da hranu morate da postavite na visoku rešetku, osim ako u
uputstvu ne postoji neka druga preporuka.
Prvo stavite komade piletine na plitki
keramički tanjir tako da strana sa kožicom
bude okrenuta nadole, ili ako je reč o
celom piletu, tako da grudi budu okrenute
nadole. Tanje delove, kao što su krajevi
bataka i krila, zaštitite aluminijumskom
folijom. Na polovini ciklusa odmrzavanja,
okrenite hranu!
MIKROTALASNA + ROŠTILJ
Ovaj režim kuvanja kombinuje toplotu koja zrači iz roštilja i brzinu kuvanja pomoću
mikrotalasa. U funkciji je samo kada su vrata zatvorena i kada se okreće obrtno
postolje. Zahvaljujući rotaciji obrtnog postolja, hrana se ravnomerno peče. Sa ovim
modelom dostupne su tri kombinacije: 600 W + Roštilj, 450 W + Roštilj i 300 W +
Roštilj.
Smrznutu ribu stavite na sredinu plitkog
keramičkog tanjira. Tanje delove stavite
pod deblje delove. Zaštitite uže delove
aluminijumskom folijom. Na polovini
ciklusa odmrzavanja, okrenite hranu!
Voće
Bobičasto voće
250 g
6-7
5-10
Rasporedite voće po plitkom okruglom
staklenom tanjiru (velikog prečnika).
Hleb
Kiflice
(svaka oko 50 g)
Tost/sendvič
2 komada
4 komada
250 g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500 g
8-10
Poređajte kiflice u krug, a hleb
horizontalno po kuhinjskom papiru koji
ste stavili na sredinu obrtnog postolja.
Na polovini ciklusa odmrzavanja, okrenite
hranu!
Nemački hleb
(pšenično +
raženo brašno)
Grejni element za roštilj nalazi se ispod svoda unutrašnjeg prostora pećnice. U
funkciji je kada su vrata zatvorena i kada se okreće obrtno postolje. Rotacija obrtnog
postolja omogućava ravnomernije reš pečenje hrane. Hrana će se brže ispeći ako
roštilj prethodno 3-4 minuta zagrejete.
Vreme Uputstvo
nakon
kuvanja
(min.)
SRPSKI
Meso
Mlevena
govedina
Svinjski odresci
Porcija
Posuđe za kuvanje kombinovanjem mikrotalasa + Roštilja
Koristite posuđe kroz koje mogu da prodru mikrotalasi. Posuđe treba da bude
otporno na vatru. Pri kombinovanom režimu rada nemojte koristiti metalno posuđe.
Nemojte koristiti nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se ono može istopiti.
Hrana koja se može kuvati kombinovanjem mikrotalasa + Roštilja:
Hrana podesna za kombinovani režim kuvanja uključuje sve vrste već spremljene
hrane koju je potrebno podgrejati i zapeći (npr. zapržena testenina), kao i jela
koja se za kratko vreme zapeku s gornje strane. Takođe, ovaj režim se može
koristiti za velike porcije hrane kod kojih je važno da budu pečene i hrskave (npr.
komadi piletine koje na polovini procesa spremanja treba okrenuti). Za više detalja,
pogledajte tabelu za roštilj.
Važna napomena:
Kada se koristi kombinovani režim rada (mikrotalasi + Roštilj), obavezno proverite da
li je grejni element za roštilj ispod svoda u horizontalnom položaju, a ne na zadnjem
zidu pećnice u uspravnom položaju. Hranu morate da postavite na visoku rešetku,
osim ako u uputstvu ne postoji neka druga preporuka. U suprotnom, morate je
postaviti direktno na obrtno postolje. Pogledajte uputstva iz navedene tabele.
Hrana se mora okretati da bi se zapekla sa obe strane.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:23:59
Vodič za pečenje zamrznute hrane na roštilju
Vodič za pečenje sveže hrane na roštilju
Kao vodič za pečenje na roštilju koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom pečenja.
Prethodno 4 minuta zagrejte roštilj pomoću funkcije Roštilj.
Kao vodič za pečenje na roštilju koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom pečenja.
SRPSKI
Sveža hrana
Porcija
Kiflice (svaka
oko 50 g)
2 komada
4 komada
Bageti +
dodaci
(paradajz,
sir, šunka,
pečurke)
Graten
(povrće/
krompir)
250-300 g
(2 komada)
Testenina
(kaneloni,
makaroni,
lazanje)
400 g
Pileći fileti
250 g
Pomfrit iz
pećnice
250 g
400 g
Snaga
1. strana,
vreme
(min.)
Mikrotalasi 300 W +
+ Roštilj
Roštilj
1-1½
2-2½
450 W +
Roštilj
8-9
450 W +
Roštilj
13-14
Mikrotalasi
+ Roštilj
600 W +
Roštilj
14-15
450 W +
Roštilj
450 W +
Roštilj
2. strana,
vreme
(min.)
Samo
roštilj
1-2
1-2
-
-
Samo
roštilj 2-3
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Uputstvo
Poređajte kiflice u krug na
rešetku.
Pecite na roštilju drugu
stranu kiflica sve dok ne
postanu hrskave po želji.
Ostavite da odstoje 2-5
minuta.
Stavite 2 zamrznuta bageta
jedan pored drugog na
rešetku. Nakon pečenja na
roštilju, ostavite da odstoje
2-3 minuta.
Stavite zamrznuti graten
u mali okrugli tanjir od
vatrostalnog stakla. Stavite
posudu na rešetku.
Nakon kuvanja, ostavite da
odstoji 2-3 minuta.
Stavite zamrznutu testeninu
u mali plitki pravougaoni
tanjir od vatrostalnog stakla.
Stavite tanjir direktno na
obrtno postolje.
Nakon kuvanja, ostavite da
odstoji 2-3 minuta.
Stavite pileće krokete na
rešetku
Ravnomerno rasporedite
pomfrit na papir za pečenje i
stavite ga na rešetku.
Sveža hrana
Porcija
Kriške tosta
4 kriške
(svaka 25 g)
2-4 komada
Kiflice (već
pečene)
Prženi
paradajz
Havajski tost
(ananas,
šunka, kriške
sira)
Pečeni
krompir
Snaga
Samo
roštilj
Samo
roštilj
Mikrotalasi
+ Roštilj
1. strana,
vreme
(min.)
4-5
2. strana,
vreme
(min.)
4½-5½
2-3
2-3
300 W +
Roštilj
Samo
roštilj 2-3
200 g
(2 komada)
400 g
(4 komada)
2 komada
(300 g)
4½-5½
450 W +
Roštilj
3½-4
-
250 g
500 g
600 W +
Roštilj
4½-5½
8-9
-
7-8
Uputstvo
Stavite kriške tosta jednu
pored druge na rešetku.
Kiflice poređajte u krug
direktno na obrtno postolje
tako da donja strana bude
okrenuta nagore.
Isecite paradajz na
polovine. Stavite malo
sira odozgo. Poređajte
u krug na plitki tanjir od
vatrostalnog stakla. Stavite
tanjir na rešetku.
Prvo od kriški hleba
napravite tost. Stavite tost
sa dodacima na rešetku.
Postavite 2 parčeta tosta
jedan naspram drugoga
direktno na rešetku.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Isecite krompir na polovine.
Poređajte ga u krug na
rešetku tako da sečena
strana bude okrenuta ka
roštilju.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:23:59
Sveža hrana
Komadi
piletine
Porcija
450 - 500 g
(2 komada)
Snaga
300 W +
Roštilj
1. strana,
vreme
(min.)
10- 12
2. strana,
vreme
(min.)
12- 13
400 g
(4 komada)
Samo
roštilj
12-15
9-12
Svinjski
odresci
250 g
(2 komada)
Mikrotalasi
+ Roštilj
300 W +
Roštilj
7-8
Samo
roštilj
6-7
4-4½
-
Pečene
jabuke
1 jabuka
(oko 200 g)
2 jabuke
(oko 400 g)
300 W +
Roštilj
6-7
TOPLJENJE MASLACA
Stavite 50 g maslaca u malu duboku staklenu posudu. Pokrijte plastičnim
poklopcem.
Zagrevajte 30-40 sekundi na 850 W sve dok se maslac ne otopi.
Komade piletine premažite
uljem i začinima.
Poređajte ih u krug tako da
kosti budu okrenute prema
centru kruga. Stavite
komad piletine tako da ne
bude na sredini rešetke.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Premažite jagnjeće kotlete
uljem i začinima.
Poređajte ih u krug na
rešetku.
Nakon pečenja na roštilju,
ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Premažite svinjske odreske
uljem i začinima.
Poređajte ih u krug na
rešetku.
Nakon pečenja na roštilju,
ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Izdubite jabuke i filujte ih
grožđicama i džemom.
Pospite iseckani badem
na jabuke.
Stavite jabuke na plitki tanjir
od vatrostalnog stakla.
Stavite tanjir direktno na
obrtno postolje.
TOPLJENJE ČOKOLADE
Stavite 100 g čokolade u malu duboku staklenu posudu.
Zagrevajte 3-5 sekundi na 450 W sve dok se čokolada ne otopi.
Promešajte jednom ili dvaput tokom otapanja. Za vađenje koristite rukavice!
SRPSKI
Jagnjeći
kotleti/goveđe
šnicle (srednje
veličine)
POSEBNE NAPOMENE
Uputstvo
TOPLJENJE KRISTALIZOVANOG MEDA
Stavite 20 g kristalizovanog meda u malu duboku staklenu posudu.
Zagrevajte 20-30 sekundi na 300 W sve dok se med ne otopi.
TOPLJENJE ŽELATINA
Suve listove želatina (10 g) potopite u hladnu vodu na 5 minuta.
Ocedite želatin i stavite ga u malu vatrostalnu činiju.
Zagrevajte 1 minut na 300 W.
Promešajte nakon otapanja.
KUVANJE GLAZURE ILI PRELIVA (ZA KOLAČE I SITNE KOLAČE)
Pomešajte instant prah za preliv (oko 14 g) sa 40 g šećera i 250 ml hladne vode.
Kuvajte nepokriveno u staklenoj vatrostalnoj činiji 3½ do 4½ minuta na 850 W,
dok preliv/glazura ne postane providan. Promešajte dvaput tokom kuvanja.
KUVANJE DŽEMA
Stavite 600 g voća (npr. mešanog bobičastog voća) u dovoljno veliku vatrostalnu
činiju sa poklopcem. Dodajte 300 g šećera za zimnicu i dobro promešajte.
Kuvajte poklopljeno 10-12 sekundi na 850 W.
Promešajte nekoliko puta tokom kuvanja. Sipajte direktno u male tegle za džem
sa poklopcem na zavijanje. Ostavite da odstoji poklopljeno 5 minuta.
KUVANJE PUDINGA
Pomešajte prah za puding sa šećerom i mlekom (500 ml) pridržavajući se
uputstva na kesici i dobro promešajte. Koristite odgovarajuću posudu od
vatrostalnog stakla sa poklopcem. Kuvajte poklopljeno 6½ do 7½ minuta na
850 W.
Dobro promešajte nekoliko puta tokom kuvanja.
PRŽENJE KRIŠKI BADEMA
Ravnomerno rasporedite 30 g seckanih badema po keramičkom tanjiru srednje
veličine.
Nekoliko puta promešajte tokom pečenja 3 ½ do 4½ minuta na 600 W.
Ostavite da odstoji 2-3 minuta u pećnici. Za vađenje koristite rukavice!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:23:59
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate
problem
Pećnica ometa signal radija ili televizora.
• Dok pećnica radi, može doći do manjih smetnji na televizorima i radio
aparatima. To je normalna pojava. Da biste rešili ovaj problem, pećnicu
postavite dalje od televizora, radio aparata i antena.
• Ako mikroprocesor pećnice detektuje smetnje, može doći do resetovanja
displeja. Da biste rešili ovaj problem, izvucite utikač iz utičnice, a zatim
ga ponovo priključite. Ponovo podesite vreme.
SRPSKI
Ako se pojavi neki od sledećih problema, pokušajte da ga rešite pomoću
predloženih rešenja.
To je normalna pojava.
•
•
•
•
U pećnici se kondenzuje voda.
Strujanje vazduha se oseća oko vrata i kućišta.
Refleksija svetla se javlja oko vrata i kućišta.
Para izlazi kroz otvore oko vrata ili ventilacione otvore.
Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih smernica, obratite
se lokalnom korisničkom centru kompanije SAMSUNG.
Pripremite sledeće informacije:
Pećnica se ne uključuje kada pritisnete dugme Start ( ).
• Broj modela i serijski broj, najčešće se nalaze na poleđini pećnice
• Podaci o garanciji
• Jasan opis problema
• Da li su vrata potpuno zatvorena?
Hrana se uopšte ne kuva.
• Da li ste pravilno podesili tajmer i/ili pritisnuli dugme Start ( )?
• Da li su vrata zatvorena?
• Da niste preopteretili električno kolo pa je pregoreo osigurač ili je iskočila
sklopka?
Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili servisnu službu kompanije
SAMSUNG.
Hrana je prekuvana ili nedovoljno kuvana.
• Da li ste podesili odgovarajuću dužinu kuvanja za taj tip hrane?
• Da li ste izabrali odgovarajući nivo snage?
Sijalica ne radi.
• Iz bezbednosnih razloga, ne bi trebalo sami da menjate sijalicu. Obratite
se najbližem ovlašćenom centru za korisničku podršku kompanije
Samsung i zatražite da vam stručno tehničko lice zameni sijalicu.
U pećnici dolazi do varničenja i pucketanja (električni luk).
• Da niste koristili posudu sa metalnim rubovima?
• Da niste u pećnici zaboravili viljušku ili neki drugi metalni objekat?
• Da li je aluminijumska folija preblizu unutrašnjih zidova?
Pri prvom pokretanju oseća se neprijatan miris i vidi se dim.
• Ovo je privremena pojava do koje dolazi usled zagrevanja novih
komponenata. Dim i neprijatan miris nestaće u potpunosti nakon
10 minuta rada. Da biste brže uklonili neprijatan miris, stavite limun ili
limunov sok u pećnicu i uključite je.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:23:59
Tehničke specifikacije
NAPOMENA
Kompanija SAMSUNG neprekidno radi na usavršavanju svojih proizvoda.
Specifikacije dizajna i uputstvo za korisnika mogu se promeniti bez prethodne
najave.
GE83X
Izvor napajanja
230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije
Mikrotalasna
Roštilj
Kombinovani režim rada
1200 W
1100 W
2300 W
Izlazna snaga
100 W / 800 W (IEC-705)
Radna frekvencija
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metod hlađenja
Motor sa rashladnim ventilatorom
Dimenzije (Š x V x D)
Spolja
Otvor pećnice
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Zapremina
23 litra
Težina
Neto
Približno 13 kg
SRPSKI
Model
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:23:59
Kôd br.: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SR_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:24:00
GE83X
imaginaţi-vă posibilităţile
Cuptor cu microunde
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs Samsung.
Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să
vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
Manual de utilizare şi ghid de preparare
Vă rugăm să reţineţi că garanţia Samsung NU acoperă apelurile de service
pentru explicarea funcţionării produsului, pentru remedierea unei instalări
inadecvate sau pentru efectuarea de operaţii normale de curăţare sau întreţinere.
Acest manual este produs din hârtie reciclată 100 %.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:34:35
Instrucţiuni de siguranţă importante
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
Asiguraţi-vă de respectarea permanentă a acestor
măsuri de siguranţă.
Înainte de utilizarea cuptorului, confirmaţi
respectarea următoarelor instrucţiuni.
Utilizarea acestei broşuri cu instrucţiuni
ROMÂNĂ
Aţi achiziţionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucţiuni
conţine informaţii utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu
microunde:
•
•
•
•
Măsuri de siguranţă
Accesorii şi recipiente adecvate
Sfaturi utile pentru preparare
Sfaturi de preparare
Legendă pentru simboluri şi pictograme
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la
vătămări corporale grave sau la deces.
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la
vătămări personale minore sau defecţiuni.
Avertisment; pericol de
incendiu
Avertisment; suprafaţă fierbinte
Avertisment; electricitate
Avertisment; material exploziv
NU încercaţi.
NU atingeţi.
NU dezasamblaţi.
Urmaţi indicaţiile întocmai.
Deconectaţi ştecherul
cablului de alimentare de la
priza de perete.
Asiguraţi-vă că aparatul dispune
de împământare pentru a
preveni electrocutarea.
Apelaţi la un centru de
service pentru asistenţă.
Notă
AVERTISMENT (Numai funcţia de microunde)
AVERTISMENT: Dacă uşa sau elementele de
etanşare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul
nu trebuie pus în funcţiune până când nu este
reparat de o persoană competentă.
AVERTISMENT: Este periculoasă executarea
de operaţii de service şi reparaţii care implică
îndepărtarea unui capac ce asigură protecţie
împotriva expunerii la microunde de către o
persoană care nu are competenţa necesară.
AVERTISMENT: Lichidele şi alte alimente nu
trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece
există riscul de explozie.
Acest aparat este destinat să fie utilizat numai în
gospodărie.
Important
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:34:37
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii
alimentelor şi băuturilor. Uscarea alimentelor
sau a hainelor şi încălzirea păturilor electrice,
a papucilor, a bureţilor, a lavetelor umede şi a
unor materiale similare poate duce la vătămări
corporale, aprindere sau incendiu.
Dacă emite fum, opriţi sau deconectaţi aparatul
şi lăsaţi uşa închisă, pentru a stinge eventualele
flăcări.
AVERTISMENT: Încălzirea băuturilor la cuptorul
cu microunde poate avea ca rezultat fierberea
întârziată, cu erupţie. De aceea, trebuie să fiţi
atenţi când manevraţi recipientul.
AVERTISMENT: Conţinutul biberoanelor şi al
borcănaşelor de hrană pentru bebeluşi trebuie
amestecat şi trebuie verificată temperatura
acestora înainte de consum, pentru a evita
arsurile.
Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie
încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece
pot exploda, chiar şi după încheierea ciclului de
încălzire la microunde.
Cuptorul trebuie curăţat regulat şi trebuie
îndepărtate depunerile de alimente.
ROMÂNĂ
r
AVERTISMENT: Permiteţi copiilor să utilizeze
cuptorul cu microunde fără supraveghere
numai dacă au primit instrucţiunile necesare
pentru a putea folosi cuptorul în siguranţă şi
au înţeles riscurile pe care le implică utilizarea
necorespunzătoare.
AVERTISMENT: Acest aparat poate fi folosit
de către copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
dacă acestea sunt supravegheate sau au
primit instrucţiuni pentru utilizarea aparatului
în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Nu
permiteţi copiilor să transforme aparatul în
obiect de joacă. Curăţarea şi operaţiile de
întreţinere efectuate de utilizator vor fi fi realizate
de copii numai dacă sunt în vârstă de peste 8
ani şi sunt supravegheaţi.
Folosiţi numai instrumente adecvate pentru
utilizarea în cuptoarele cu microunde.
Când încălziţi alimente în recipiente din hârtie
sau plastic, supravegheaţi cu atenţie cuptorul,
deoarece există posibilitatea de aprindere.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:34:37
ROMÂNĂ
Necurăţarea cuptorului poate duce la
deteriorarea suprafeţei, ceea ce poate să
afecteze negativ durata de funcţionare a
aparatului şi să determine apariţia unor situaţii
de risc.
Aparatul nu este destinat a fi instalat în vehicule
de teren, rulote şi alte vehicule similare etc.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheate
sau instruite corespunzător de către persoana
responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la
utilizarea aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu
transforma aparatul în obiect de joacă.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, de către un reprezentant de service
al acestuia sau o persoană cu o calificare
similară, pentru a se evita orice risc.
AVERTISMENT: Lichidele sau alte alimente nu
trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece
există riscul de explozie;
Aparatul nu trebuie curăţat sub jet de apă.
Cuptorul trebuie poziţionat într-o direcţie şi la o
înălţime corespunzătoare, care permit accesul
uşor la cavitatea şi zona acestuia de control.
Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată,
acesta trebuie utilizat cu apă timp de 10 minute
şi abia după aceea folosit efectiv.
Dacă aparatul face un zgomot ciudat, are un
miros de ars sau scoate fum, scoateţi-l din priză
imediat şi contactaţi cel mai apropiat centru de
service.
Cuptorul cu microunde trebuie poziţionat astfel
încât ştecherul să fie accesibil.
Cuptorul cu microunde este destinat a fi utilizat
numai plasat pe un bufet sau blat de bucătărie
şi nu trebuie plasat într-un dulap.
AVERTISMENT
(Numai funcţia de microunde) - Opţional
AVERTISMENT: Când aparatul este folosit
în modul combinat, din cauza temperaturilor
generate, copiii trebuie să utilizeze cuptorul
numai sub supravegherea unui adult.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:34:37
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete
metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, cauzând spargerea sticlei.
Este posibil ca temperatura suprafeţelor
accesibile să fie ridicată când aparatul este în
funcţiune.
Uşa sau suprafaţa exterioară poate să devină
fierbinte când aparatul este în funcţiune.
Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la îndemâna
copiilor sub 8 ani.
Aparatele nu sunt destinate a fi operate prin
intermediul unui timer separat sau unui sistem
de telecomandă.
ROMÂNĂ
În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte.
Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire
din interiorul cuptorului.
AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni
fierbinţi în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie
să aibă acces la cuptor.
Nu se va utiliza un aparat de curăţare cu abur.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita
posibilitatea de electrocutare.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale
accesibile devin fierbinţi în timpul utilizării.
Trebuie evitată atingerea părţilor care se
încălzesc. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie
să aibă acces la cuptor decât sub supraveghere
permanentă.
Acest aparat poate fi folosit de către copii cu
vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea
sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni
pentru utilizarea aparatului în siguranţă şi
înţeleg riscurile implicate. Nu permiteţi copiilor
să transforme aparatul în obiect de joacă.
Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu se va
efectua de către copii fără supraveghere.
Acest produs este un echipament ISM din clasa
B, grupa 2. Definiţia grupei 2 este: o grupă ce
conţine toate echipamentele ISM în care energia
RF este generată intenţionat şi/sau utilizată
sub formă de radiaţii electromagnetice pentru
tratarea materialelor şi echipamente EDM şi
de sudură în arc. Echipamentele clasa B sunt
echipamente adecvate pentru uz la domiciliu şi în
locuri conectate direct la o reţea de alimentare cu
tensiune scăzută, destinată clădirilor rezidenţiale.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 5
2013-10-04 �� 6:34:37
ROMÂNĂ
Instalarea cuptorului cu microunde
Aşezaţi cuptorul pe o suprafaţă plană, la 85 cm
de la podea. Suprafaţa trebuie să fie suficient de
rezistentă pentru a susţine greutatea cuptorului.
20 cm
1.Când instalaţi cuptorul, asiguraţi- deasupra
10 cm în
spate
vă că acesta este ventilat
corespunzător, lăsând un spaţiu
10 cm în
85 cm de
lateral
de 10 cm (4 ţoli) în spate şi părţile la podea
laterale şi un spaţiu de
20 cm (8 ţoli) deasupra.
2.Îndepărtaţi toate ambalajele din interiorul
cuptorului.
3.Instalaţi inelul rotativ şi platoul rotativ. Verificaţi
dacă platoul rotativ se roteşte liber.
(Numai modelul cu platou rotativ)
4.Cuptorul cu microunde trebuie poziţionat astfel
încât ştecherul să fie accesibil.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, un reprezentant de service al
acestuia sau o persoană cu calificare similară,
pentru a se evita orice risc.
Pentru siguranţa dvs. personală, introduceţi
cablul într-o priză de c.a. corect împământată.
Nu instalaţi cuptorul cu microunde într-un
mediu cu temperatură sau umiditate ridicată,
respectiv în apropierea unui cuptor tradiţional
sau a unui calorifer. Specificaţiile privind
alimentarea cu curent a cuptorului trebuie
respectate, iar cablurile prelungitoare folosite
să trebuie să aibă acelaşi standard cu cel al
cablului de alimentare furnizat împreună cu
cuptorul. Ştergeţi interiorul şi suprafaţa de
etanşare a uşii cu o cârpă umedă înainte de a
folosi cuptorul pentru prima dată.
Curăţarea cuptorului cu microunde
Următoarele componente ale cuptorului cu
microunde trebuie curăţate regulat pentru a preveni
depunerea de grăsimi şi resturi de alimente:
• Suprafeţele interioare şi exterioare
• Uşa şi elementele de etanşare ale uşii
• Platoul rotativ şi inelele rotative
(Numai modelul cu platou rotativ)
Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că elementele de
etanşare ale uşii sunt curate şi uşa se închide
corespunzător.
Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea
suprafeţei, ceea ce poate să afecteze negativ
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 6
2013-10-04 �� 6:34:38
7
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 7
Când curăţaţi partea superioară a
cavităţii, se recomandă să coborâţi
încălzitorul cu 45 ° şi să curăţaţi.
(Numai la modelul cu radiator oscilant)
Depozitarea şi repararea cuptorului
cu microunde
Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu
microunde, trebuie avute în vedere o serie de
măsuri de precauţie simple.
Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă uşa sau
elementele de etanşare ale uşii sunt deteriorate:
• Articulaţia este ruptă
• Elementele de etanşare sunt deteriorate
• Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită
Numai un tehnician de service calificat trebuie să
repare acest cuptor cu microunde
Nu îndepărtaţi NICIODATĂ carcasa exterioară
a cuptorului. În cazul în care cuptorul este
defect şi trebuie reparat sau dacă aveţi îndoieli
în legătura cu starea de funcţionare a acestuia:
• Deconectaţi-l de la priza de perete
• Contactaţi cel mai apropiat centru de service
Dacă doriţi să depozitaţi temporar cuptorul,
alegeţi un loc uscat şi ferit de praf.
Motiv: Praful şi umezeala pot afecta în mod
ROMÂNĂ
i
durata de funcţionare a aparatului şi să determine
apariţia unor situaţii de risc.
1.Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o cârpă moale
şi apă caldă cu săpun. Clătiţi şi uscaţi.
2.Îndepărtaţi orice stropi sau pete de pe
suprafeţele interioare ale cuptorului cu o pânză
înmuiată în detergent. Clătiţi şi uscaţi.
3.Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite
şi mirosurile neplăcute, aşezaţi o ceaşcă de
suc de lămâie diluat în cuptor şi încălziţi timp de
zece minute la putere maximă.
4.Spălaţi platoul în maşina de spălat vase sau
manual ori de câte ori este necesar.
NU vărsaţi apă în orificiile de ventilaţie. Nu
folosiţi NICIODATĂ produse abrazive sau
solvenţi chimici. Aveţi grijă când curăţaţi
elementele de etanşare ale uşii pentru a vă
asigura că nu există particule:
• Acumulate
• Care împiedică închiderea corespunzătoare a uşii
Curăţaţi cavitatea cuptorului cu microunde
imediat după fiecare utilizare cu o soluţie de
detergent slabă, dar lăsaţi cuptorul să se răcească
înainte de a-l curăţa, pentru a evita rănirea.
2013-10-04 �� 6:34:38
ROMÂNĂ
negativ componentele funcţionale ale cuptorului.
Acest cuptor cu microunde nu este destinat
utilizării în scop comercial.
Becul nu trebuie înlocuit personal, din motive de
siguranţă. Contactaţi cel mai apropiat Centru de
asistenţă pentru clienţi Samsung pentru a solicita
înlocuirea becului de către un inginer calificat.
Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile
ude.
Nu opriţi aparatul prin scoaterea din priză a ştecherului
în timp ce se desfăşoară o operaţie.
Nu introduceţi degetele sau substanţe străine în orificiile
aparatului. Dacă în aparat pătrund substanţe străine,
cum ar fi apa, scoateţi cablul de alimentare din priză şi
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Nu aplicaţi o presiune excesivă asupra aparatului şi nu-l
supuneţi la şocuri mecanice.
Nu plasaţi cuptorul pe un obiect fragil, cum ar fi o
chiuvetă sau un obiect din sticlă.
AVERTISMENT
Modificarea sau repararea aparatului trebuie efectuată
doar de personal calificat.
Nu utilizaţi benzen, diluant, alcool sau dispozitive
de curăţat cu abur ori sub presiune pentru a curăţa
aparatul.
Nu încălziţi lichide sau alte alimente în recipiente etanşe
la microunde.
Asiguraţi-vă că tensiunea, frecvenţa şi intensitatea
curentului au valorile menţionate în specificaţiile
produsului.
Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat
cu apă sau abur sub presiune.
Nu instalaţi acest aparat lângă un corp de încălzire sau
materiale inflamabile, în locuri umede, uleioase sau cu
praf, în locuri expuse direct la lumina soarelui sau la apă
sau unde există pericolul unor scurgeri de gaze ori pe
suprafeţe neregulate.
Conectaţi ferm ştecherul cablului de alimentare la priza
de perete. Nu utilizaţi triplu-ştechere, prelungitoare sau
transformatoare electrice.
Nu prindeţi cablul de alimentare de un obiect metalic,
nu-l introduceţi între obiecte sau în spatele cuptorului.
Acest aparat trebuie împământat corespunzător în
conformitate cu reglementările locale şi naţionale.
Nu utilizaţi un ştecher stricat, un cordon deteriorat sau
o priză de perete care nu este fixată corespunzător. În
cazul deteriorării ştecherului sau cablului de alimentare,
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Scoateţi periodic toate substanţele străine, cum ar fi
praful sau apa, din bornele ştecherului şi punctele de
contact, utilizând o cârpă uscată.
Nu turnaţi sau pulverizaţi apă direct pe cuptor.
Nu trageţi sau îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu
plasaţi obiecte grele pe acesta.
Nu plasaţi obiecte pe cuptor, în interiorul acestuia sau
pe uşa cuptorului.
În cazul unor scurgeri de gaze (gaz propan, gaz petrol
lichefiat etc.), aerisiţi imediat fără să atingeţi ştecherul.
Nu pulverizaţi substanţe volatile, cum ar fi insecticid, pe
suprafaţa cuptorului.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:34:40
Nu depozitaţi materiale inflamabile în cuptor. Fiţi foarte
atent la încălzirea preparatelor sau băuturilor care
conţin alcool, deoarece vaporii de alcool pot intra în
contact cu o parte fierbinte a cuptorului.
Utilizaţi durate mai mici pentru cantităţi mai mici pentru
a preveni supraîncălzirea şi arderea mâncării.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în apă
şi ţineţi cablul de alimentare ferit căldură.
Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie
încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot
exploda, chiar şi după încheierea ciclului de încălzire la
microunde. De asemenea, nu încălziţi sticle, borcane şi
recipiente vidate sau sigilate şi nici nuci cu coajă, roşii
etc.
AVERTISMENT: Încălzirea băuturilor în cuptorul cu
microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată,
cu erupţie. De aceea, trebuie să fiţi atenţi când
manevraţi recipientul. Pentru a preveni această situaţie,
lăsaţi ÎNTOTDEAUNA să treacă minim 20 de secunde
de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se
uniformizeze. Amestecaţi lichidul în timpul încălzirii,
dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după
încălzire.
În caz de opărire, respectaţi următoarele instrucţiuni de
PRIM AJUTOR:
• Scufundaţi zona opărită în apă rece minim 10
minute.
• Acoperiţi zona cu o compresă curată şi uscată.
• Nu aplicaţi creme, uleiuri sau loţiuni.
ROMÂNĂ
Ţineţi copiii la distanţă de uşa cuptorului atunci când o
deschideţi sau închideţi, întrucât aceştia se pot lovi de
uşă sau îşi pot prinde degetele în aceasta.
Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie cu materiale textile
sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării
aerului fierbinte din cuptor. De asemenea, cuptorul se
poate supraîncălzi şi se poate opri automat, caz în care
va rămâne oprit până la răcirea suficientă.
Folosiţi întotdeauna mănuşi speciale pentru cuptor
atunci când scoateţi un recipient din cuptor, pentru a
evita arsurile accidentale.
Amestecaţi lichidele la jumătatea timpului de încălzire
sau după aceasta şi aşteptaţi cel puţin 20 de secunde
după încălzire pentru a preveni fierberea întârziată.
Staţi la distanţă de un braţ de cuptor atunci când
deschideţi uşa pentru a evita opărirea cu aerul sau
aburul fierbinte evacuat.
ATENŢIE
Folosiţi doar ustensile adecvate pentru utilizare în
cuptoare cu microunde; NU utilizaţi recipiente metalice,
recipiente cu model aurit sau argintat, frigărui, furculiţe
etc.
Scoateţi firele metalice de la pungile de hârtie ori
plastic.
Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei care
pot defecta cuptorul.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă este
gol. Cuptorul cu microunde se va opri automat timp de
30 de minute din motive de siguranţă. Recomandăm să
lăsaţi permanent un pahar de apă în interiorul cuptorului
pentru a absorbi energia microundelor în cazul pornirii
accidentale a cuptorului.
Instalaţi cuptorul cu respectarea spaţiilor libere
specificate în acest manual. (Consultaţi Instalarea
cuptorului cu microunde.)
Nu utilizaţi cuptorul cu microunde pentru a usca hârtii
sau haine.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:34:41
• Utilizaţi acest aparat doar în scopul în care a fost creat, după
cum este descris în acest manual de utilizare. Avertismentele şi
instrucţiunile importante de siguranţă din acest manual nu acoperă
toate condiţiile şi situaţiile posibile care pot surveni în timpul utilizării.
Este responsabilitatea dvs. să vă folosiţi simţul practic şi să daţi
dovadă de atenţie şi grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea
aparatului dvs.
• Deoarece următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la mai multe
modele, caracteristicile cuptorului dvs. cu microunde ar putea fi
uşor diferite de cele descrise în acest manual şi este posibil ca nu
toate semnele de avertizare să fie valabile. Dacă aveţi întrebări sau
nelămuriri, contactaţi cel mai apropiat centru de service sau căutaţi
asistenţă şi informaţii online, la adresa www.samsung.com.
• Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor. Este
destinat exclusiv uzului casnic. Nu încălziţi niciun tip de materiale
textile sau perniţe umplute cu fibre, deoarece există pericolul de
arsuri şi incendiu. Producătorul nu este răspunzător pentru pagubele
cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.
• Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeţei, ceea
ce poate să afecteze negativ durata de funcţionare a aparatului şi să
determine apariţia unor situaţii de risc.
ROMÂNĂ
Aveţi grijă când conectaţi alte echipamente electrice la
prize din apropierea cuptorului.
Măsuri de precauţie pentru evitarea posibilei
expuneri la energie de microunde excesivă (numai
funcţia de microunde).
Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranţă poate avea ca rezultat
expunerea nocivă la microunde.
(a) În niciun caz nu trebuie să încercaţi să puneţi în funcţiune cuptorul
cu uşa deschisă, să modificaţi dispozitivele de blocare de siguranţă
(zăvoarele uşii) sau să introduceţi obiecte în orificiile de blocare de
siguranţă.
(b)NU aşezaţi obiecte între uşa cuptorului şi partea frontală a acestuia şi
nu lăsaţi să se acumuleze resturi de alimente sau agenţi de curăţare
pe suprafeţele de etanşare. Asiguraţi-vă că uşa şi suprafeţele de
etanşare ale uşii sunt curate şi, înainte de prima utilizare, ştergeţi-le
cu o cârpă umedă şi apoi cu o cârpă moale şi uscată.
(c) NU puneţi în funcţiune cuptorul dacă este defect până când
nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de
producător. Este extrem de important ca uşa cuptorului să se închidă
corespunzător şi următoarele componente să nu prezinte defecţiuni:
(1) uşa (îndoită)
(2) balamalele uşii (rupte sau desprinse)
(3) elementele şi suprafeţele de etanşare ale uşii
(d)Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de
service calificaţi, instruiţi de producător.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună
cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea
necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Samsung va percepe o taxă de reparaţii pentru înlocuirea unui accesoriu sau
remedierea unui defect cosmetic dacă deteriorarea aparatului şi/sau o pierdere a
accesoriului a fost cauzată de client. Elementele prevăzute în această declaraţie
includ:
(a) Uşi, mânere, panou exterior sau panou de control cu crestături,
zgârieturi sau sparte.
(b)Tavă, rolă de ghidare, cuplaj sau suport de sârmă spart sau lipsă.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau
să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a
fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:34:42
Cuprins
Ghid de căutare rapidă
Ghid de căutare rapidă.............................................................................................11
Dacă doriţi să preparaţi alimente.
Accesorii..................................................................................................................12
1. Aşezaţi mâncarea în cuptorul cu microunde.
Selectaţi nivelul de putere apăsând butonul Nivel de
putere o dată sau de mai multe ori.
Cuptorul...................................................................................................................13
Panoul de control.....................................................................................................13
2. Selectaţi durata de preparare apăsând pe butonul
corespunzător: 10 min, 1 min sau 10 s.
Modul de funcţionare a unui cuptor cu microunde....................................................14
Verificarea funcţionării corecte a cuptorului...............................................................15
Setarea modului de economisire a energiei...............................................................15
3. Apăsaţi butonul Start (
Prepararea/Reîncălzirea............................................................................................15
Rezultat:
Niveluri de putere......................................................................................................16
Oprirea preparării......................................................................................................16
Reglarea duratei de preparare...................................................................................16
).
Începe prepararea.
La terminarea preparării, cuptorul emite
un semnal de avertizare de patru ori.
Utilizarea funcţiei de reîncălzire/preparare instantanee...............................................17
Dacă doriţi să decongelaţi alimente.
Setările pentru reîncălzirea/prepararea instantanee...................................................17
1. Aşezaţi alimentele congelate în cuptorul cu
microunde. Apăsaţi butonul Decongelare rapidă
( ) o dată sau de mai multe ori, în funcţie de tipul
de alimente pe care doriţi să le decongelaţi.
Utilizarea funcţiei de decongelare automată rapidă...................................................18
Setările pentru decongelarea automată rapidă..........................................................18
Prepararea la gril.......................................................................................................19
ROMÂNĂ
Setarea orei..............................................................................................................14
2. Selectaţi greutatea prin apăsarea butonului kg sau
100 g, după caz.
Prepararea combinată la microunde şi gril.................................................................19
Prepararea în mai multe etape..................................................................................20
Alegerea accesoriilor.................................................................................................20
3. Apăsaţi butonul Start (
Dezactivarea semnalului de avertizare.......................................................................21
).
Blocarea de siguranţă a cuptorului cu microunde......................................................21
Ghidul pentru materiale de gătit................................................................................21
Ghid de preparare....................................................................................................22
Dacă doriţi să prelungiţi durata în minute.
În caz de nelămuriri sau probleme............................................................................30
Lăsaţi alimentele în cuptor.
Apăsaţi butonul +30s o dată sau de mai multe ori pentru
fiecare interval de 30 de secunde pe care doriţi să îl
adăugaţi.
Specificaţii tehnice....................................................................................................31
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:34:43
ROMÂNĂ
Dacă doriţi să preparaţi alimente utilizând grilul.
Accesorii
1. Preîncălziţi grilul la temperatura necesară, apăsând
butonul Gril ( ), butoanele de setare a timpului
(10 min, 1 min şi 10 s) şi butonul Start ( ).
În funcţie de modelul achiziţionat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi
utilizate în diferite moduri.
1.Inelul rotativ trebuie amplasat în centrul cuptorului.
Scop:
2. Aşezaţi alimentele în cuptorul cu microunde.
Apăsaţi butonul Gril ( ). Selectaţi durata de
preparare apăsând butoanele 10 min,, 1 min şi
10 s.
3. Apăsaţi butonul Start (
Inelul rotativ susţine platoul rotativ.
2.Platoul rotativ trebuie aşezat pe inelul rotativ, cu
centrul fixat în cuplaj.
).
Scop:
Platoul rotativ reprezintă principala
suprafaţă de preparare şi poate fi
îndepărtat uşor pentru curăţare.
3.Suportul pentru gril se aşează deasupra platoului
rotativ.
Scop:
Suportul metalic poate fi utilizat pentru
gril şi preparare combinată.
NU utilizaţi cuptorul cu microunde fără inelul rotativ şi platoul rotativ.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:34:44
Cuptorul
Panoul de control
1
2
3
4
5
1
7
ROMÂNĂ
2
6
7
8
9
10
11
12
1. UŞĂ
7. PLATOU ROTATIV
2. ORIFICII DE VENTILAŢIE
8. CUPLAJ
3. GRIL
9. INEL ROTATIV
4. LUMINĂ
10.ORIFICII DE BLOCARE DE
SIGURANŢĂ
5. AFIŞAJ
6. ZĂVOARELE UŞII
3
8
4
9
5
10
6
11
12
11.PANOU DE CONTROL
1. S
ELECTARE FUNCŢIE
DECONGELARE AUTOMATĂ
RAPIDĂ
12.BUTON DESCHIDERE UŞĂ.
2. S
ELECTARE FUNCŢIE
REÎNCĂLZIRE/PREPARARE
INSTANTANEE
3. BUTON MOD MICROUNDE
7. SELECTARE GREUTATE
8. BUTONUL SETARE ORĂ
9. BUTON MOD COMBI
10.BUTON +30s
11.BUTONUL START
12.BUTON ECONOMIE ENERGIE
4. BUTON MOD GRIL
5. BUTON SETARE TIMP
6. BUTONUL STOP/ANULARE
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:34:44
Setarea orei
Modul de funcţionare a unui cuptor cu
microunde
ROMÂNĂ
Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Când este furnizată energie,
pe afişaj apare automat indicaţia „:0”, „88:88” sau „12:00”.
Vă rugăm să setaţi ora curentă. Ora poate fi afişată în format de 24 sau de 12
ore. Trebuie să setaţi ceasul:
Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvenţă; energia emisă
permite gătirea sau reîncălzirea alimentelor fără a se modifica forma sau culoarea
acestora.
Puteţi utiliza cuptorul cu microunde pentru:
• La prima instalare a cuptorului cu microunde
• După o pană de curent
• Decongelare
• Reîncălzire/Preparare instantanee
• Preparare
Nu uitaţi să reglaţi ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă şi
invers.
Principiile preparării.
Funcţia de economisire automată a energiei
Dacă nu selectaţi nicio funcţie când aparatul este în curs de a fi setat
sau funcţionează cu condiţia de oprire temporară, funcţia este anulată
şi ceasul va fi afişat după 25 de minute. Lampa cuptorului se va stinge
după 5 minute în cazul în care uşa este deschisă.
1. Microundele generate de magnetron sunt distribuite
uniform în timpul rotirii alimentelor pe platoul rotativ.
Astfel, alimentele sunt gătite uniform.
2. Microundele sunt absorbite de alimente până la
o adâncime de circa 1 ţol (2,5 cm). Prepararea
continuă pe măsură ce căldura se difuzează în
interiorul alimentelor.
1. Pentru a afişa ora în...
Formatul de 24 ore
Formatul de 12 ore
Apăsaţi butonul Ceas o dată sau de două ori.
3. Timpii de preparare variază în funcţie de recipientul
utilizat şi de proprietăţile alimentelor:
• Cantitatea şi densitatea
• Conţinutul de apă
• Temperatura iniţială (congelate sau nu)
2. Setaţi ora apăsând butonul h şi minutele apăsând
butonul min.
Deoarece mijlocul alimentelor se prepară prin disiparea căldurii,
prepararea continuă chiar şi după ce scoateţi alimentele din cuptor. Prin
urmare, trebuie să respectaţi duratele de preparare specificate în reţete
şi în această broşură pentru a asigura:
3. Când se afişează ora corectă, apăsaţi din nou
butonul Ceas pentru a porni ceasul.
Rezultat:
Ora este afişată atunci când nu folosiţi
cuptorul cu microunde.
• Prepararea şi pătrunderea uniformă a alimentelor
• Temperatura uniformă a alimentelor
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:34:45
Prepararea/Reîncălzirea
Următorul procedeu simplu vă permite să verificaţi buna funcţionare a cuptorului
dvs. în orice moment. Deschideţi uşa cuptorului apăsând butonul mare din colţul
din stânga jos al panoului de control.
Mai întâi, aşezaţi un bol cu apă pe platoul rotativ. Apoi închideţi uşa.
Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor.
Verificaţi ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul
nesupravegheat.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideţi uşa.
1. Apăsaţi butonul Nivel de putere şi setaţi durata la
4-5 minute apăsând butonul 1 min de câte ori este
necesar.
1. Apăsaţi butonul Nivel de putere.
2. Apăsaţi butonul Start (
Rezultat:
Rezultat:
).
Cuptorul încălzeşte apa timp de 4-5
minute. După acest timp, apa trebuie
să fiarbă.
Sunt afişate indicaţiile de 800 W
(puterea de preparare maximă):
Selectaţi nivelul de putere
corespunzător apăsând din nou butonul Nivel de putere
până când se afişează puterea adecvată. Consultaţi tabelul
cu niveluri de putere de la pagina următoare.
ROMÂNĂ
Verificarea funcţionării corecte a cuptorului
2. Setaţi durata de preparare apăsând pe butoanele
10 min, 1 min şi 10 s.
Cuptorul trebuie conectat la o priză de perete adecvată. Platoul rotativ
trebuie să fie fixat corespunzător în cuptor. Dacă se utilizează un alt
nivel de putere decât cel maxim, fierberea apei durează mai mult.
3. Apăsaţi butonul Start (
Setarea modului de economisire a energiei
Rezultat:
Cuptorul dispune de un mod de economisire a energiei. Această funcţie
economiseşte energie electrică când cuptorul nu este utilizat.
• apăsaţi butonul Economisire energie.
• Pentru a ieşi din modul de economisire a energiei,
deschideţi uşa cuptorului, iar afişajul va indica ora
curentă. Cuptorul este pregătit pentru utilizare.
).
Lumina din cuptor se aprinde, iar
platoul rotativ începe să se rotească.
1) Prepararea începe, iar la încheiere
cuptorul emite patru semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Nu porniţi niciodată cuptorul cu microunde atunci când este gol.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:34:45
Niveluri de putere
Oprirea preparării
Puteţi alege unul dintre nivelurile de putere menţionate mai jos.
Puteţi opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.
ROMÂNĂ
Nivel de putere
MWO
GRIL
RIDICAT
800 W
-
MEDIU RIDICAT
600 W
-
MEDIU
450 W
-
MEDIU SCĂZUT
300 W
-
DECONGELARE ( )
180 W
-
SCĂZUT/MENŢINERE TEMPERATURĂ
100 W
-
GRIL
1. Pentru a opri temporar;
Deschideţi uşa.
Putere
-
1100 W
Rezultat:
Prepararea se opreşte. Pentru a relua
prepararea, închideţi uşa şi apăsaţi din
nou butonul Start ( ).
2. Pentru a opri complet;
Apăsaţi butonul Stop (
Rezultat:
).
Prepararea se opreşte.
Dacă doriţi să anulaţi setările de
preparare, apăsaţi din nou butonul Stop (
).
De asemenea, puteţi să anulaţi setările înainte de începerea preparării,
apăsând butonul Stop ( ).
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
Reglarea duratei de preparare
COMBI III (
)
300 W
1100 W
Puteţi creşte durata de preparare cu intervale de câte +30 de secunde apăsând
butonul +30 s.
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mare, durata de preparare trebuie
redusă.
1. Apăsaţi butonul +30s o dată pentru fiecare interval
de 30 de secunde pe care doriţi să-l adăugaţi.
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mic, durata de preparare trebuie
crescută.
2. Apăsaţi butonul Start (
).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 16
2013-10-04 �� 6:34:46
E
Utilizarea funcţiei de reîncălzire/preparare
instantanee
Preparat/Buton
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.
Setările pentru reîncălzirea/prepararea
instantanee
Următorul tabel prezintă 6 programe de reîncălzire/preparare automată, precum
şi cantităţile, duratele de aşteptare şi recomandările corespunzătoare.
Alimente
preparate (reci)
Dimensiune
porţie
300-350 g
400-450 g
Durată de
aşteptare
3 min.
Băuturi
(Cafea, lapte,
ceai, apă la
temperatura
camerei)
150 ml
(1 ceaşcă)
250 ml
(1 cană)
1-2 min.
Mini-gustări sau
felii de pizza
150 g
(4-6 buc.)
250 g
(7-9 buc.)
-
Paste congelate
gratinate
200 g
400 g
2-3 min.
Gratin de peşte
congelat
200 g
400 g
2-3 min.
Recomandări
Aşezaţi alimentele pe un platou din ceramică
şi acoperiţi platoul cu folie specială pentru
microunde. Acest program este adecvat pentru
felurile de mâncare formate din 3 componente
(de ex., carne cu sos, legume şi garnituri cum
ar fi cartofi, orez sau paste).
Recomandări
Aşezaţi alimentele gătite congelate într-un vas
adecvat pentru microunde. Dacă alimentele
sunt gătite, acoperiţi-le cu folie găurită. Aşezaţi
vasul cu alimentele gătite congelate în centrul
platoului. Acest program este adecvat pentru
felurile de mâncare gătită congelată formate
din 3 componente (de ex., carne cu sos,
legume şi garnituri cum ar fi cartofi, orez sau
paste).
Se toarnă într-o ceaşcă din ceramică şi se
reîncălzesc fără capac. Se aşează ceaşca (150
ml) sau cana (250 ml) în centrul platoului rotativ.
Se amestecă cu grijă înainte şi după durata de
aşteptare.
ROMÂNĂ
Apăsaţi butonul Start ( ) pentru a
începe prepararea. La încheiere:
1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
2) Semnalul sonor de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori. (o dată pe minut)
3) Se afişează din nou ora curentă.
Exemplu: Apăsaţi o dată butonul Băuturi pentru a reîncălzi o ceaşcă
de cafea. Pentru detalii suplimentare, consultaţi tabelul de pe
pagina următoare.
Preparat/Buton
Durată de
aşteptare
4 min.
Alimente
preparate
congelate
Cu funcţia Reîncălzire instantanee, durata de preparare este setată automat.
Puteţi ajusta numărul de serviri apăsând butonul corespunzător Reîncălzire
instantanee de câte ori este necesar.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
Apăsaţi butonul Reîncălzire/preparare instantanee de
câte ori este necesar
Rezultat:
Dimensiune
porţie
300-350 g
400-450 g
Aşezaţi uniform mini-gustările sau feliile de
pizza congelate pe suport.
Aşezaţi gratinul de paste congelate pe o farfurie
din sticlă termorezistentă, de dimensiune
corespunzătoare. Aşezaţi farfuria pe suport.
Acest program este adecvat pentru gratinul de
paste congelate, cum ar fi lasagna, cannelloni
sau macaroane.
Aşezaţi gratinul de peşte congelat pe o farfurie
din sticlă termorezistentă, de dimensiune
corespunzătoare. Aşezaţi farfuria pe suport.
Acest program este adecvat pentru produsele
gătite congelate sau fileul de peşte cu garnitură
de legume şi sos.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:34:47
ROMÂNĂ
Utilizarea funcţiei de decongelare
automată rapidă
Setările pentru decongelarea automată
rapidă
Funcţia de decongelare automată vă permite să decongelaţi carne, pui, peşte şi
pâine/tarte. Durata de decongelare şi nivelul de putere se setează automat.
Trebuie doar să selectaţi programul şi cantitatea.
Următorul tabel prezintă diferite programe de decongelare automată, cantităţi,
durate de aşteptare şi recomandări corespunzătoare.
Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de decongelare. Aşezaţi carnea, puiul,
peştele sau pâinea/tarta pe un platou ceramic.
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.
Cod/Aliment
Mai întâi, aşezaţi alimentele congelate în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
1. Selectaţi tipul de alimente pe care le preparaţi apăsând
butonul Decongelare rapidă ( ) o dată sau de mai
multe ori. (Pentru detalii suplimentare, consultaţi tabelul
de pe pagina alăturată)
1. Carne
2. Pui
2. Selectaţi greutatea alimentelor prin apăsarea butonului
kg şi 100 g. Puteţi seta o greutate de maxim 1500 g.
3. Apăsaţi butonul Start (
).
3. Peşte
Rezultat:
 Începe decongelarea.
 Cuptorul emite un semnal sonor la
jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti
să întoarceţi alimentele pe partea cealaltă.
 Apăsaţi din nou butonul Start ( ) pentru a încheia
decongelarea.
Puteţi decongela alimente şi manual. Pentru a realiza acest lucru, selectaţi
funcţia de preparare/reîncălzire cu nivelul de putere 180 W. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea „Prepararea/Reîncălzirea” de la pagina 15.
4. Pâine/Tarte
Porţie
Durată de Recomandări
aşteptare
200-1500 g 20-60 min. Protejaţi marginile cu folie de aluminiu. Întoarceţi
carnea pe partea cealaltă după semnalul sonor. Acest
program este adecvat pentru carne de vită, miel,
porc, fripturi, cotlete şi carne tocată.
200-1500 g 20-60 min. Protejaţi capetele picioarelor şi aripilor cu folie de
aluminiu. Întoarceţi puiul pe partea cealaltă după
semnalul sonor. Programul este adecvat pentru
decongelarea puilor întregi şi a bucăţilor de carne
de pui.
200-1500 g 20-50 min. Protejaţi coada peştelui întreg cu folie de aluminiu.
Întoarceţi peştele pe partea cealaltă după semnalul
sonor. Programul este adecvat pentru decongelarea
peştilor întregi şi a fileului de peşte.
125 - 625 g 5-20 min. Aşezaţi pâinea pe un şerveţel şi întoarceţi-o pe partea
cealaltă la semnalul sonor al cuptorului. Aşezaţi tarta
pe un platou ceramic şi, dacă este posibil, întoarceţi-o
pe partea cealaltă la semnalul sonor al cuptorului.
(Cuptorul continuă să funcţioneze, dar se opreşte
când deschideţi uşa.) Programul este adecvat pentru
toate tipurile de pâine, feliată sau întreagă, precum şi
pentru chifle şi baghete. Aranjaţi chiflele în cerc. Acest
program este adecvat pentru toate tipurile de tarte
cu aluat dospit, biscuiţi, plăcinte cu brânză şi foietaje.
Nu este adecvat pentru tartele cu crustă, tartele cu
fructe şi cremă, precum şi pentru cele cu glazură de
ciocolată.
Dacă doriţi să decongelaţi alimente manual, selectaţi funcţia de decongelare
manuală cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare despre
decongelarea manuală şi durata de decongelare, consultaţi pagina 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:34:47
Prepararea la gril
Prepararea combinată la microunde şi gril
Grilul vă permite să încălziţi şi să rumeniţi alimente rapid, fără a folosi
microundele. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde vă este furnizat
un suport pentru gril.
Puteţi combina prepararea la microunde cu grilul, pentru a găti rapid şi a rumeni
alimentele în acelaşi timp.
Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuşi speciale când atingeţi recipientele din
cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
2. Deschideţi uşa şi aşezaţi alimentele pe suport.
1. Deschideţi uşa cuptorului. Aşezaţi alimentele pe
suport şi suportul pe platoul rotativ. Închideţi uşa.
3. Aşezaţi alimentele în cuptorul cu microunde.
Apăsaţi butonul Gril. Selectaţi durata de preparare
apăsând butoanele 10 min,, 1 min şi 10 s.
(Durata maximă pentru prepararea la gril este de
60 minute.)
4. Apăsaţi butonul Start (
Rezultat:
ROMÂNĂ
Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA recipiente recomandate atât pentru microunde,
cât şi pentru cuptor. Vasele din sticlă sau ceramică sunt ideale
deoarece permit penetrarea uniformă a microundelor în alimente.
1. Preîncălziţi grilul la temperatura necesară, apăsând
butonul Gril, butoanele de setare a timpului (10 min,
1 min 10 s) şi butonul Start.
2. Apăsaţi butonul Combi.
Rezultat: Se vor afişa următoarele indicaţii:
Combi (mod microunde şi gril)
600 W
(putere de ieşire)
Selectaţi nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul
Combi până când se afişează puterea adecvată.
).
Lumina din cuptor se aprinde, iar
platoul rotativ începe să se rotească.
1) Prepararea începe, iar la încheiere
cuptorul emite patru semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Nu puteţi seta temperatura grilului.
3. Setaţi durata de preparare apăsând butoanele
10 min, 1 min şi 10 s. Durata maximă de preparare
este de 60 minute.
4. Apăsaţi butonul Start (
Nu vă îngrijoraţi dacă radiatorul se opreşte şi porneşte din nou în
timpul utilizării grilului. Sistemul este conceput astfel încât să împiedice
supraîncălzirea cuptorului.
Rezultat:
Folosiţi întotdeauna mănuşi speciale când atingeţi vasele din cuptor,
deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
).
Începe prepararea combinată. La
încheiere.
1) Cuptorul emite patru semnale
sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Puterea maximă a microundelor pentru modul de preparare combinată
la microunde şi gril este de 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:34:48
Prepararea în mai multe etape
5. Apăsaţi butonul Gril.
Modul pentru gril (II):
ROMÂNĂ
Cuptorul cu microunde poate fi programat pentru prepararea alimentelor în
maxim trei etape.
Exemplu:Doriţi să decongelaţi alimente şi să le preparaţi fără să fie nevoie
să resetaţi cuptorul după fiecare etapă. Astfel, puteţi decongela şi
prepara un peşte de 500 g în trei etape:
6. Setaţi durata de preparare apăsând butonul 10 min,
1 min sau 10 s de câte ori este necesar (5 minute, în
exemplu).
(Durata maximă de preparare la gril este de 60
minute.)
Decongelare
Preparare I
Preparare II
7. Apăsaţi butonul Start (
Puteţi seta între două şi trei etape în cadrul preparării în mai multe
etape.
Dacă setaţi trei etape, prima etapă trebuie să fie decongelarea.
Nu apăsaţi butonul ( ) decât după ce aţi setat etapa finală.
1. Apăsaţi butonul Decongelare rapidă (
sau de mai multe ori.
Rezultat:
) o dată
2. Setaţi greutatea apăsând butoanele kg şi 100 g de
câte ori este necesar (500 g, în exemplu).
).
Cele trei moduri [decongelare şi
preparare (I, II)] sunt selectate unul
după celălalt. În funcţie de modul de
decongelare selectat, este posibil ca la jumătatea duratei
de decongelare cuptorul să emită un semnal sonor pentru
a vă aminti să întoarceţi alimentele pe partea cealaltă. La
încheierea preparării, cuptorul emite patru semnale sonore.
 Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanşa
de 3 ori (o dată pe minut).
 Se afişează din nou ora curentă.
Alegerea accesoriilor
3. Apăsaţi butonul Nivel de puterel.
Modul pentru microunde (I):
Folosiţi recipiente recomandate pentru utilizarea în cuptorul de microunde; nu
folosiţi recipiente şi vase din plastic sau hârtie, prosoape etc.
; dacă este necesar, setaţi nivelul de putere
apăsând din nou butonul Nivel de putere o dată
sau de mai multe ori. (600 W în exemplu)
Dacă doriţi să selectaţi modul de preparare combinat (gril
şi microunde), folosiţi numai farfurii recomandate pentru
microunde şi cuptoare.
4. Setaţi durata de preparare apăsând butonul 10 min,
1 min sau 10 s de câte ori este necesar (4 minute, în
exemplu).
Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele şi instrumentele
adecvate, consultaţi Ghidul pentru materiale de gătit de la pagina 21-22.
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:34:48
Ghidul pentru materiale de gătit
Puteţi dezactiva semnalul de avertizare oricând doriţi.
Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să
penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.
Trebuie să alegeţi cu atenţie materialele pentru gătit. Dacă materialul este marcat
ca recomandat pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceţi griji.
Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale de gătit şi indică dacă şi cum
trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.
1. Apăsaţi simultan butoanele Stop (
Rezultat:
) şi Start (
).
Cuptorul nu mai emite semnale sonore
la fiecare apăsare a unui buton.
2. Pentru a reactiva semnalul de avertizare, apăsaţi din
nou simultan butoanele Stop ( ) şi Start ( ).
Rezultat:
Sigure pentru
microunde
Folie din aluminiu
✓✗
Cuptorul funcţionează din nou cu
semnalul de avertizare activat.
Blocarea de siguranţă a cuptorului cu
microunde
Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special pentru siguranţa
copiilor, care permite „blocarea” acestuia astfel încât copii sau persoanele
neavizate să nu îl poată pune în funcţiune accidental.
Cuptorul poate fi blocat oricând.
1. Apăsaţi simultan butoanele Stop (
) şi Ceas.
Rezultat: Cuptorul este blocat (nu poate fi
selectată nicio funcţie).
2. Pentru a debloca cuptorul, apăsaţi din nou simultan
butoanele Stop ( ) şi Ceas.
Rezultat:
Materiale de gătit
Cuptorul poate fi utilizat normal.
Comentarii
Se poate folosi în cantităţi mici pentru
a proteja anumite zone împotriva
preparării în exces. Dacă folia este prea
aproape de peretele cuptorului sau se
foloseşte prea multă folie, se pot forma
arcuri electrice.
Nu trebuie preîncălzit mai mult de opt
minute.
Porţelanul, vasele din lut şi din os sunt
de obicei adecvate pentru microunde,
cu excepţia celor cu încrustaţii
metalice.
Unele alimente congelate sunt
ambalate în astfel de tăvi.
Platou de rumenire
✓
Porţelan şi vase din lut
✓
Tăvi de unică folosinţă
din poliester cartonat
Ambalaje tip fast-food
• Recipiente din
polistiren
✓
• Pungi de hârtie sau
hârtie de ziar
• Hârtie reciclată sau
ambalaje metalice
Sticlă
• Pentru cuptor şi masă
✗
✗
Poate cauza formarea de arcuri
electrice.
✓
• Sticlă fină
✓
Se pot folosi dacă nu au încrustaţii
metalice.
Se pot utiliza pentru a încălzi alimente
sau lichide. Sticla fină se poate sparge
sau poate crăpa dacă este încălzită
brusc.
✓
ROMÂNĂ
Dezactivarea semnalului de avertizare
Se pot utiliza pentru încălzirea
alimentelor. Supraîncălzirea poate
determina topirea polistirenului.
Pot lua foc.
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:34:51
ROMÂNĂ
Materiale de gătit
Sigure pentru
microunde
• Borcane din sticlă
✓
Trebuie scos capacul. Adecvate numai
pentru încălzire.
Metal
• Vase
✗
Pot cauza formarea de arcuri şi
aprinderea.
• Legături pentru
pungile de congelator
Hârtie
• Farfurii, căni, şerveţele
şi şervete de bucătărie
✓
✗
Plastic
• Recipiente
✓
• Folie de plastic
✓
Hârtie cerată
✓
✓✗
✗
MICROUNDELE
Energia microundelor penetrează efectiv alimentele, fiind atrasă şi absorbită de
conţinutul de apă, grăsime şi zahăr din acestea.
Microundele determină mişcarea rapidă a moleculelor din alimente. Mişcarea
rapidă a acestor molecule creează fricţiune, iar căldura rezultată are rolul de a
găti alimentele.
✗
• Hârtie reciclată
• Pungi pentru
congelator
Ghid de preparare
Comentarii
✓✗
✓
PREPARAREA
Materialele de gătit pentru prepararea la microunde:
Pentru eficienţă maximă, vasele de gătit trebuie să permită penetrarea rapidă a
energiei microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum ar fi oţelul,
aluminiul şi cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porţelanul şi materialele
plastice, precum şi hârtia şi lemnul. În consecinţă, alimentele nu trebuie preparate
niciodată în recipiente din metal.
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:
Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde, inclusiv
legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peştele şi carnea proaspete
sau congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile, alimentele din conserve
pot fi de asemenea gătite la cuptorul cu microunde. În general, prepararea la
microunde este ideală pentru toate alimentele care în mod normal ar fi gătite pe
plită. Se poate topi inclusiv unt sau ciocolată (vezi capitolul cu sfaturi, tehnici şi
sugestii).
Acoperirea în timpul preparării
Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece apa
evaporată se transformă în abur şi contribuie la procesul de preparare. Alimentele
pot fi acoperite în diferite moduri: de ex. cu un capac din ceramică sau plastic,
sau cu folie specială pentru microunde.
Duratele de aşteptare
După terminarea preparării alimentelor, durata de aşteptare este importantă
pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.
Pentru prepararea rapidă şi încălzire.
Inclusiv pentru absorbirea umidităţii
în exces.
Poate cauza formarea de arcuri
electrice.
În special dacă sunt făcute din plastic
termorezistent. Alte materiale plastice
se pot deforma sau decolora la
temperaturi ridicate. Nu folosiţi plastic
cu melamină.
Se poate utiliza pentru reţinerea
umidităţii. Nu trebuie să atingă
alimentele. Aveţi grijă când îndepărtaţi
folia deoarece se vor degaja aburi
fierbinţi.
Numai dacă sunt rezistente la fierbere
sau garantate pentru cuptor. Nu
trebuie să fie ermetice. Găuriţi-le cu o
furculiţă, dacă este necesar.
Se poate utiliza pentru reţinerea
umidităţii şi prevenirea împroşcării.
: Recomandat
: A se utiliza cu atenţie
: Nesigur
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:34:51
Ghid de preparare pentru orez şi paste
Se foloseşte un bol de sticlă pyrex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se
prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultaţi tabelul. Se continuă
prepararea pentru a obţine rezultatul dorit.
Se amestecă de două ori în timpul preparării şi o dată după preparare. Se
adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de
aşteptare.
Aliment
Porţie
Putere
Durată
(min.)
Spanac
150 g
600 W
4½-5½
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Mazăre
300 g
600 W
7½-8½
Fasole verde
300 g
600 W
8-9
Amestec
de legume
(morcovi/
mazăre/porumb)
Amestec legume
(chinezesc)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
Durată de Instrucţiuni
aşteptare
(min.)
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă
rece
2-3
Se adaugă 30 ml
(2 linguri) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 linguri) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 30 ml
(2 linguri) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 linguri) de apă
rece.
2-3
Orez:
Se foloseşte un bol mare din sticlă pirex, cu capac – orezul
îşi dublează volumul în timpul preparării. Preparaţi cu
capac.
După încheierea preparării, se amestecă înainte de
perioada de aşteptare şi se sărează sau se adaugă
verdeaţă şi unt.
Observaţie: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată
apa după încheierea duratei de preparare.
Paste:
Se foloseşte un bol mare din sticlă pirex. Se adaugă apă în
clocot, un vârf de sare şi se amestecă bine. Pregătiţi fără
capac.
Se amestecă din când în când în timpul şi după preparare.
Se acoperă pe durata de aşteptare şi se scurg bine după
aceea.
Aliment
Se adaugă 15 ml
(1 linguri) de apă
rece.
Porţie
Putere
Durată
(min.)
Orez alb
(semifiert)
250 g
800 W
16-17
Orez brun
(semifiert)
250 g
800 W
21-22
Orez amestec
(orez alb + orez
brun)
Porumb
amestec (orez +
cereale)
Paste
250 g
800 W
17-18
250 g
800 W
18-19
250 g
800 W
11-12
ROMÂNĂ
e
Ghid de preparare pentru legume congelate
Durată
Instrucţiuni
de
aşteptare
(min.)
5
Se adaugă
500 ml de apă
rece.
5
Se adaugă
500 ml de apă
rece.
5
Se adaugă
500 ml de apă
rece.
5
Se adaugă
400 ml de apă
rece.
5
Se adaugă
1000 ml de
apă fierbinte.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:34:51
ROMÂNĂ
Ghid de preparare pentru legume proaspete
REÎNCĂLZIREA
Se foloseşte un bol de sticlă pyrex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se adaugă 3045 ml de apă rece (2-3 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu este recomandată o altă
cantitate – consultaţi tabelul. Se prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultaţi
tabelul. Se continuă prepararea pentru a obţine rezultatul dorit. Se amestecă o dată
în timpul preparării şi o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după
preparare. Se acoperă şi se aşteaptă 3 minute.
Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-o fracţiune din timpul necesar
pentru reîncălzirea pe plitele şi aragazurile obişnuite.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din următorul tabel.
Duratele din tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de aproximativ +18 +20 °C sau pentru alimente răcite la o temperatură de circa +5 - +7 °C.
Sugestie:
Aranjarea şi acoperirea
Evitaţi să reîncălziţi alimente mari, cum ar fi o bucată mare de carne – acestea
se supraîncălzesc şi se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns. Reîncălzirea
bucăţilor mici va da rezultate mult mai bune.
Tăiaţi legumele proaspete în bucăţi egale. Cu cât sunt tăiate în
bucăţi mai mici, cu atât se vor găti mai repede.
Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă (800 W).
Aliment
Porţie
Broccoli
250 g
500 g
250 g
Varză de
Bruxelles
Morcovi
Conopidă
Durată Durată de
(min.) aşteptare
(min.)
4-4½
3
7-7½
5½-6½
3
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Dovlecei
250 g
3½-4
3
Vinete
250 g
3½-4
3
Praz
Ciuperci
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Ceapă
250 g
5½-6
3
Ardei
Cartofi
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Napi
3
Instrucţiuni
Nivelurile de putere şi amestecarea
Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 800 W, în timp ce altele
trebuie reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W.
Pentru indicaţii, consultaţi tabelele. În general, este mai bine să reîncălziţi
alimentele la un nivel de putere mai mic, dacă alimentele sunt delicate, în cantităţi
mici sau dacă se încălzesc foarte repede (de exemplu bucăţile mici).
Pentru rezultate optime, amestecaţi bine sau întoarceţi alimentele în timpul
reîncălzirii. Dacă este posibil, amestecaţi alimentele din nou înainte de a le servi.
Aveţi grijă când încălziţi lichide şi hrană pentru bebeluşi. Pentru a preveni
fierberea eruptivă a lichidelor şi arderea, amestecaţi lichidele înainte, în timpul şi
după încălzire. Lăsaţi lichidele în cuptorul cu microunde pe durata de aşteptare.
Vă recomandăm să puneţi o lingură de plastic sau o baghetă de sticlă în lichide.
Evitaţi supraîncălzirea (şi implicit alterarea) alimentelor.
Este preferabil să subestimaţi timpul de preparare şi să îl prelungiţi dacă este
necesar.
Se pregătesc bucheţele de dimensiuni egale.
Se aranjează cu cozile spre centru.
Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de apă.
Se taie morcovii în felii egale.
Se pregătesc bucheţele de dimensiuni egale.
Se taie bucheţelele mari în jumătăţi. Se
aranjează cu cozile spre centru.
Se taie dovleceii în felii. Se adaugă 30 ml (2
linguri) de apă sau unt cât o nucă. Se lasă doar
să se pătrundă.
Se taie vinetele în felii mici şi se stropesc cu 1
lingură de suc de lămâie.
Se taie prazul în felii subţiri.
Se pregătesc ciuperci mici întregi sau feliate.
Nu se adaugă apă. Se stropesc cu suc de
lămâie. Se condimentează cu sare şi piper. Se
scurg înainte de a fi servite.
Se taie cepele în felii sau jumătăţi. Se adaugă
doar 15 ml (1 lingură) de apă.
Se taie ardeii în felii mici.
Se cântăresc cartofii decojiţi şi se taie în
jumătăţi sau sferturi egale.
Se taie napii în cuburi mici.
Încălzirea şi duratele de aşteptare
Când reîncălziţi un aliment pentru prima dată, este bine să notaţi durata – pentru
referinţă viitoare.
Asiguraţi-vă întotdeauna că alimentele reîncălzite degajă aburii fierbinţi.
Aşteptaţi câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea
temperaturii alimentelor.
Durata de aşteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu se
specifică altă durată în tabel.
Aveţi grijă când încălziţi lichide şi hrană pentru bebeluşi. Consultaţi şi capitolul
despre măsurile de siguranţă.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:34:51
REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR
Reîncălzirea laptelui şi a hranei pentru bebeluşi
Lăsaţi întotdeauna să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului,
pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecaţi lichidul în timpul încălzirii,
dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după încălzire. Pentru a preveni
fierberea eruptivă şi arderea, puneţi o lingură sau o baghetă de sticlă în băuturi şi
amestecaţi-le înainte, în timpul şi după încălzire.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din acest tabel.
HRANA PENTRU BEBELUŞI: Goliţi într-un castron adânc din ceramică. Se
acoperă cu un capac de plastic. Amestecaţi bine după reîncălzire!
Lăsaţi să se răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecaţi din nou şi
verificaţi temperatura.
Temperatura de servire recomandată: între 30-40 °C.
LAPTE PENTRU BEBELUŞI: Turnaţi laptele într-un recipient din sticlă sterilizat.
Reîncălziţi-l fără capac. Nu încălziţi niciodată biberonul bebeluşului cu tetina
ataşată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire. Agitaţi bine
înainte de perioada de aşteptare şi agitaţi din nou înainte de servire! Verificaţi
cu grijă temperatura laptelui şi a hranei pentru bebeluş înainte de servire.
Temperatura de servire recomandată: cca. 37 °C.
OBSERVAŢIE: În special hrana pentru bebeluşi trebuie verificată cu atenţie
înainte de servire, pentru a preveni arderea.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din următorul tabel.
Porţie
Putere
Timp
Hrană
pentru
bebeluşi
(legume +
carne)
190 g
600 W
30 sec.
Durată de
aşteptare
(min.)
2-3
Budincă
pentru
bebeluşi
(cereale
+ lapte +
fructe)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Lapte pentru 100 ml
bebeluşi
200 ml
300 W
30-40 sec.
între 50 sec
şi 1 min.
2-3
Instrucţiuni
Se toarnă într-un castron
adânc din ceramică. Se
acoperă cu un capac.
Se amestecă după
preparare. Aşteptaţi
2-3 minute. Înainte de
servire, se amestecă bine
şi se verifică temperatura
cu atenţie.
Se toarnă într-un castron
adânc din ceramică. Se
acoperă cu un capac.
Se amestecă după
preparare. Aşteptaţi
2-3 minute. Înainte de
servire, se amestecă bine
şi se verifică temperatura
cu atenţie.
Se amestecă sau se
agită bine şi se varsă
într-un recipient din sticlă
sterilizat. Se aşează
în centrul platoului
rotativ. Se găteşte fără
capac. Se agită bine şi
se aşteaptă cel puţin
3 minute. Înainte de
servire, se agită bine şi
se verifică temperatura
cu atenţie.
ROMÂNĂ
REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUŞI
Aliment
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:34:51
DECONGELAREA MANUALĂ
ROMÂNĂ
Reîncălzirea lichidelor şi alimentelor
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din acest tabel.
Aliment
Porţie
Putere Durată Durată de Instrucţiuni
(min.) aşteptare
(min.)
Băuturi
(cafea, ceai şi
apă)
150 ml
(1 ceaşcă)
800 W
Supă (rece)
250 ml
(1 cană)
250 g
1-1½
1-2
1½-2
800 W
3-3½
2-3
Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor
congelate. Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval scurt
de timp. Acesta poate fi un avantaj extraordinar dacă aveţi musafiri neanunţaţi.
Carnea de pasăre congelată trebuie să fie bine dezgheţată înainte de a fi gătită.
Îndepărtaţi legăturile metalice şi ambalajele pentru a permite scurgerea lichidului
dezgheţat.
Se toarnă într-o ceaşcă din ceramică şi
se reîncălzesc fără capac. Se aşează
ceaşca (150 ml) sau cana (250 ml) în
centrul platoului rotativ. Se amestecă cu
grijă înainte şi după durata de aşteptare.
Aşezaţi alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceţi pe partea
cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeţi lichidul rezultat şi
îndepărtaţi imediat măruntaiele.
Verificaţi alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc.
Se toarnă într-un castron din ceramică
adânc. Se acoperă cu un capac
de plastic. Se amestecă bine după
reîncălzire. Se amestecă din nou înainte
de servire.
Stufat (rece)
350 g
600 W
5½-6 ½
2-3
Se pune stufatul într-o farfurie de
ceramică adâncă. Se acoperă cu un
capac de plastic. Se amestecă din când
în când în timpul reîncălzirii şi din nou,
înainte de aşteptare şi servire.
Paste cu sos
(reci)
350 g
600 W
4½-5½
3
Se aşează pastele (de ex., spaghete
sau tăieţei) pe o farfurie de ceramică
întinsă. Se acoperă cu folie specială
pentru microunde. Se amestecă înainte
de a fi servite.
Paste umplute
cu sos (reci)
350 g
600 W
5-6
3
Se aşează pastele umplute (de ex.,
ravioli, tortellini) într-un castron din
ceramică adânc. Se acoperă cu un
capac de plastic. Se amestecă din când
în când în timpul reîncălzirii şi din nou,
înainte de aşteptare şi servire.
Platou mixt
(rece)
350 g
600 W
5½-6 ½
3
Se aşează 2-3 alimente reci pe un
platou din ceramică. Se acoperă cu folie
specială pentru microunde.
Dacă părţi mai mici sau mai subţiri încep să se încălzească, acestea pot fi
protejate cu fâşii mici de folie de aluminiu până la încheierea decongelării.
În cazul în care carnea de pasăre se încălzeşte la suprafaţă, întrerupeţi
dezgheţarea şi lăsaţi carnea 20 de minute înainte de a continua.
Decongelarea peştelui, a cărnii roşii şi a cărnii de pasăre trebuie realizată cu
pauze. Durata de aşteptare până la decongelarea completă va varia în funcţie de
cantitatea decongelată. Consultaţi tabelul de mai jos.
Sugestie: Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele
mai groase, iar cantităţile mai mici necesită mai puţin timp
decât cele mai mari. Aveţi în vedere această sugestie
atunci când congelaţi şi decongelaţi alimente.
Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18 până
la - -20 °C, folosiţi ca reper tabelul următor.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:34:51
GRIL
Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere pentru
).
decongelare (180 W,
Aliment
Friptură de porc
Pui
Bucăţi de pui
Un pui întreg
Peşte
File de peşte
Fructe
Fructe de pădure
Pâine
Chifle
(fiecare de cca
50 g)
Toast/Sandvici
Pâine germană
pentru sandvici
(făină de grâu +
făină de secară)
Durată
(min.)
Durată de
aşteptare
(min.)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10 -12
7½-8½
5-25
500 g
(2 buc.)
900 g
14½-15½
15-40
200 g
(2 buc.)
400 g
(4 buc.)
28-30
6-7
5-15
12-13
Elementul de încălzire al grilului se află sub partea superioară a cuptorului. Acesta
funcţionează când uşa este închisă şi platoul rotativ se roteşte. Rotaţia platoului
rotativ facilitează rumenirea uniformă a alimentelor. Preîncălzirea grilului timp de 3-4
minute va accelera procesul de rumenire a alimentelor.
Instrucţiuni
Materiale de gătit pentru gril:
Trebuie să fie rezistente la foc şi pot să conţin metal. Nu utilizaţi materiale de gătit din
plastic, deoarece se pot topi.
Aşezaţi carnea pe o farfurie de
ceramică întinsă. Protejaţi marginile
mai subţiri cu folie de aluminiu.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de decongelare!
Alimentele adecvate pentru gril:
Cotlete, cârnaţi, fripturi, hamburgeri, şuncă şi costiţă afumată, felii subţiri de peşte,
sandviciuri şi toate tipurile de toast cu toppinguri.
Observaţie importantă:
Când utilizaţi numai grilul, asiguraţi-vă că elementul de încălzire al grilului se află sub
plafon în poziţie orizontală, nu pe peretele din spate în poziţie verticală. Reţineţi că
alimentele trebuie aşezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altă poziţie în
instrucţiuni.
Mai întâi aşezaţi bucăţile de pui cu
partea cu piele în jos, respectiv puiul
întreg cu pieptul în jos pe un platou
din ceramică. Protejaţi părţile mai
subţiri şi capetele cu folie de aluminiu.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de decongelare!
MICROUNDE + GRIL
Acest mod de preparare combină căldura degajată de gril cu viteza de preparare a
microundelor. Funcţionează numai când uşa este închisă şi platoul rotativ se roteşte.
Datorită rotaţiei platoului rotativ, alimentele se rumenesc uniform. Pentru acest model
sunt disponibile trei moduri combinate: 600 W + Gril, 450 W + Gril şi 300 W + Gril.
Aşezaţi peştele congelat pe mijlocul
unui platou din ceramică. Aşezaţi
părţile mai subţiri sub cele mai groase.
Protejaţi capetele subţiri cu folie
de aluminiu. Întoarceţi pe partea
cealaltă după jumătate din timpul de
decongelare!
250 g
6-7
5-10
Împrăştiaţi fructele pe un platou rotund
din sticlă (cu diametru mare).
2 buc.
4 buc.
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Aşezaţi chiflele în cerc sau pâinea
orizontal pe hârtie de bucătărie, în
centrul platoului rotativ.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de decongelare!
500 g
8-10
ROMÂNĂ
Carne
Gulaş de vită
Porţie
Recipiente pentru modul de preparare la microunde + gril
Folosiţi materiale de gătit care pot fi penetrate de microunde. Materialele de gătit
trebuie să fie rezistente la foc. Nu folosiţi materiale de gătit din metal când utilizaţi
modul combinat. Nu utilizaţi materiale de gătit din plastic, deoarece se pot topi.
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + gril:
Printre alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat se numără toate
tipurile de alimente gătite care necesită reîncălzire şi rumenire (de ex., paste),
precum şi alimentele care necesită un timp de preparare scurt pentru a se rumeni la
suprafaţă. De asemenea, acest mod poate fi utilizat pentru porţiile mari de alimente
pentru care se doreşte obţinerea unei cruste rumene şi crocante (de ex., bucăţi de
pui, care trebuie întoarse pe partea cealaltă la jumătatea timpului de preparare).
Pentru detalii suplimentare, consultaţi tabelul pentru gril.
Observaţie importantă:
Când utilizaţi modul de preparare combinat (microunde + gril), asiguraţi-vă că
elementul de încălzire a grilului se află sub plafon şi în poziţie orizontală, nu pe
peretele din spate în poziţie verticală. Alimentele trebuie aşezate pe suportul înalt,
dacă instrucţiunile nu recomandă altă poziţie. În caz contrar, acestea trebuie aşezate
direct pe platoul rotativ. Consultaţi instrucţiunile din următorul tabel.
Dacă trebuie să se rumenească pe ambele părţi, alimentele trebuie întoarse.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:34:51
Ghid pentru gril pentru alimente congelate
Ghid pentru gril pentru alimente proaspete
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii pentru gril din acest tabel.
ROMÂNĂ
Alimente
proaspete
Chifle
(fiecare de
cca 50 g)
Baghete
+ topping
(roşii,
brânză,
jambon,
ciuperci)
Gratin
(cartofi)
Paste
(cannelloni,
macaroane,
lasagne)
Bulete de
pui
Chipsuri la
cuptor
Porţie
2 buc.
4 buc.
250-300 g
(2 buc.)
400 g
400 g
250 g
250 g
Putere Durată
pe o
parte
(min.)
MW
300 W
+Gril
+ Gril
1-1½
2-2½
450 W
+ Gril
8-9
450 W
+ Gril
13-14
MW
+Gril
600 W
+ Gril
14-15
450 W
+ Gril
450 W
+ Gril
Durată pe
cealaltă
parte
(min.)
Numai gril
1-2
1-2
-
-
Numai gril
2-3
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Preîncălziţi grilul utilizând funcţia pentru gril timp de 4 minute.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii pentru gril din acest tabel.
Instrucţiuni
Alimente
proaspete
Se aşează chiflele în cerc
pe suport.
Se întorc chiflele pe partea
cealaltă şi se rumenesc
după preferinţă.
Aşteptaţi 2-5 minute.
Se aşează 2 baghete
congelate alături pe suport.
După prepararea la gril,
aşteptaţi 2-3 minute.
Felii de toast
Chifle (gata
coapte)
Porţie
Putere Durată
pe o
parte
(min.)
4 buc.
Numai
4-5
(fiecare de
gril
25 g)
2-4 bucăţi Numai
2-3
gril
Roşii la gril
Se aşează gratinul congelat
pe o farfurie din sticlă pirex,
mică şi rotundă. Aşezaţi
farfuria pe suport.
După preparare, aşteptaţi
2-3 minute.
Se aşează pastele
congelate pe o farfurie
din sticlă pirex, mică şi
dreptunghiulară.
Se aşează farfuria direct pe
platoul rotativ.
După preparare, aşteptaţi
2-3 minute.
Se aşează buletele din pui
pe suport
Se aşează chipsurile
uniform pe hârtie de copt,
pe suport.
MW
+Gril
Durată pe Instrucţiuni
cealaltă
parte
(min.)
4½-5½ Se aşează feliile de toast una lângă
alta pe suport.
2-3
Se aşează chiflele cu partea de jos
în sus, în cerc, direct pe platoul
rotativ.
300 W Numai gril Tăiaţi roşiile în jumătate. Puneţi
+ Gril
2-3
brânză deasupra. Aşezaţi jumătăţile
în cerc pe o farfurie întinsă din sticlă
4½-5½
pyrex. Se aşează farfuria pe suport.
200 g
(2 buc.)
400 g
(4 buc.)
2 buc.
(300 g)
450 W
+ Gril
3½-4
-
Cartofi copţi
250 g
500 g
600 W
+ Gril
4½-5½
8-9
-
Bucăţi de pui
450-500 g
(2 buc.)
300 W
+ Gril
10- 12
12- 13
Toast Hawaii
(felii de
ananas,
jambon şi
brânză)
7-8
Rumeniţi în prealabil feliile de pâine.
Se aşează toastul cu toppingul pe
suport.
Se aşează cele 2 felii de toast la
extreme, direct pe suport. Aşteptaţi
2-3 minute.
Tăiaţi cartofii în jumătăţi. Se aşează
în cerc pe suport, cu partea tăiată
pe gril.
Se pregătesc bucăţile de pui cu ulei
şi condimente.
Se aşează în cerc, cu oasele spre
centru. Se aşează o bucată de pui
în centrul suportului. Aşteptaţi 2-3
minute.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:34:52
Alimente
proaspete
Porţie
400 g
(4 buc.)
Friptură de
porc
250 g
(2 buc.)
Mere coapte
1 mere
(circa
200 g)
2 mere
(circa
400 g)
MW
+Gril
300 W
+ Gril
Durată pe Instrucţiuni
cealaltă
parte
(min.)
9-12
Ungeţi cotletele de miel cu ulei şi
condimente.
Se aşează în cerc pe suport.
După prepararea la gril, aşteptaţi
2-3 minute.
300 W Numai gril Ungeţi fripturile de porc cu ulei şi
+ Gril
condimente.
Se aşează în cerc pe suport.
7-8
6-7
După prepararea la gril, aşteptaţi
2-3 minute.
4-4½
Se scot cotoarele şi se umplu
merele cu stafide şi gem. Se
adaugă deasupra câteva felii de
migdale.
6-7
Se aşează merele pe o farfurie
întinsă din sticlă pyrex.
Se aşează farfuria direct pe platoul
rotativ.
TOPIREA UNTULUI
Se pun 50 g de unt într-un vas mic şi adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de plastic.
Se încălzeşte 30-40 secunde la 850 W, până când untul se topeşte.
TOPIREA CIOCOLATEI
Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic şi adânc, din sticlă.
Se încălzeşte 3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topeşte.
Se amestecă o dată sau de două ori în timpul topirii. Folosiţi mănuşi speciale pentru cuptor
pentru a scoate vasul!
ROMÂNĂ
Cotlete de
miel/biftecuri
(medii)
SUGESTII SPECIALE
Putere Durată
pe o
parte
(min.)
Numai 12-15
gril
TOPIREA MIERII CRISTALIZATE
Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic şi adânc, din sticlă.
Se încălzeşte 20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topeşte.
TOPIREA GELATINEI
Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece.
Se aşează gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă pyrex.
Se încălzeşte timp de 1 minut la 300 W.
Se amestecă după topire.
PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ŞI PRĂJITURI)
Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr şi 250 ml apă rece.
Se prepară fără capac într-un bol de sticlă termorezistentă, timp de 3½- 4½ minute, la 850 W,
până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în timpul preparării.
PREPARAREA GEMULUI
Se pun 600 g de fructe (de ex., un amestec de fructe de pădure) într-un vas de sticlă pyrex de
dimensiuni adecvate, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr conservant şi se amestecă bine.
Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la 850 W.
Se amestecă de mai multe ori în timpul preparării. Goliţi direct în borcane de gem mici, cu
capace cu filet. Se aşteaptă cu capac 5 minute.
PREPARAREA BUDINCILOR
Se amestecă praf de budincă cu zahăr şi lapte (500 ml) respectând instrucţiunile de la
producător şi se amestecă bine. Se foloseşte un bol de sticlă pyrex cu capac, de dimensiune
potrivită. Se prepară acoperit timp de 6½- 7½ minute, la 850 W.
Se amestecă bine de mai multe ori în timpul preparării.
RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE
Se împrăştie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de dimensiune
medie.
Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii timp de 3½- 4½ minute, la 600 W.
Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute şi se aşteaptă. Folosiţi mănuşi speciale pentru cuptor pentru
a scoate vasul!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:34:52
În caz de nelămuriri sau probleme
Cuptorul cauzează interferenţe cu radioul sau televizorul.
• În timpul funcţionării cuptorului, se pot observa interferenţe minore
cu radioul sau televizorul. Este normal. Pentru a rezolva problema,
amplasaţi cuptorul departe de televizor, aparate de radio şi antene.
• Dacă microprocesorul cuptorului cu microunde detectează interferenţe,
este posibil ca afişajul să se reseteze. Pentru a rezolva această
problemă, deconectaţi cablul de alimentare şi conectaţi-l din nou.
Resetaţi ora.
ROMÂNĂ
Dacă vă confruntaţi cu una din problemele menţionate mai jos, încercaţi
soluţiile indicate.
Este normal.
• Condens în interiorul cuptorului.
• Curenţi de aer în jurul uşii şi carcasei exterioare.
• Reflexia luminii în jurul uşii şi carcasei exterioare.
• Aburi degajaţi în jurul uşii sau orificiilor de ventilaţie.
Dacă indicaţiile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, contactaţi
dealerul local sau serviciul SAMSUNG pentru clienţi.
Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele informaţii;
• Numărul de model şi numărul de serie - tipărite în mod normal pe
spatele cuptorului
• Informaţiile de garanţie
• O descriere clară a problemei
Cuptorul nu porneşte când apăsaţi butonul Start ( ).
• Uşa este închisă complet?
Alimentele nu sunt gătite deloc.
• Aţi setat corect cronometrul şi/sau aţi apăsat butonul Start ( )?
• Uşa este închisă?
• Aţi supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanşarea
unei siguranţe?
Apoi, contactaţi dealerul SAMSUNG sau serviciul post-vânzare.
Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puţin.
• Aţi setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
• Aţi selectat un nivel de putere corespunzător?
Becul nu funcţionează.
• Becul nu trebuie înlocuit personal, din motive de siguranţă. Contactaţi
cel mai apropiat Centru de asistenţă pentru clienţi Samsung pentru a
solicita înlocuirea becului de către un inginer calificat.
În cuptor se produc scântei sau trosnituri (se formează arcuri
electrice).
• Aţi folosit un recipient cu încrustaţii metalice?
• Aţi lăsat o furculiţă sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
• Folia de aluminiu este prea aproape de pereţii interiori?
Fum şi miros neplăcut la prima funcţionare.
• Aceasta este o situaţie temporară datorată încălzirii unei componente
noi. Fumul şi mirosul vor dispărea după 10 minute de funcţionare.
Pentru a îndepărta mirosul rapid, puneţi în funcţiune cuptorul cu
microunde adăugând o bucată sau suc de lămâie în interior.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:34:52
Specificaţii tehnice
NOTĂ
SAMSUNG depune eforturi pentru a-şi îmbunătăţi produsele în mod constant.
Prin urmare, atât specificaţiile de design, cât şi aceste instrucţiuni de utilizare pot
fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
GE83X
Sursa de alimentare
230 V ~ 50 Hz
Consum de energie
Microunde
Gril
Mod combinat
1200 W
1100 W
2300 W
Putere de ieşire
100 W/800 W (IEC-705)
Frecvenţă de funcţionare
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metodă de răcire
Ventilator cu motor
Dimensiuni (l x H x A)
Exterior
Cavitate cuptor
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Volum
23 litri
Greutate
Netă
aprox. 13 kg
ROMÂNĂ
Model
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:34:52
Nr. cod: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_RO_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:34:52
GE83X
imagjinoni mundësitë
Furrë me mikrovalë
Faleminderit për blerjen e këtij produkti Samsung.
Për të pasur shërbim më të plotë, ju lutemi
regjistrojeni produktin në
www.samsung.com/register
Udhëzime përdorimi dhe udhëzuesi i gatimit
Ju lutemi, kini parasysh se garancia Samsung NUK mbulon telefonatat
për shërbime për të shpjeguar funksionimin e produktit, rregulluar
instalimin e gabuar ose për të kryer pastrimin ose mirëmbajtjen normale.
Ky manual është prodhuar me letër 100 % të riciklueshme.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:24:53
Udhëzime të rëndësishme mbi sigurinë
LEXOJINI ME KUJDES DHE RUAJINI
PËR T’IU REFERUAR NË TË ARDHMEN.
Sigurohuni që këto udhëzime mbi sigurinë të
zbatohen gjatë gjithë kohës.
Përpara se të përdorni furrën, verifikoni
që të jenë zbatuar udhëzimet e
mëposhtme.
Përdorimi i broshurës së udhëzimeve
SHQIP
Sapo keni blerë një furrë me mikrovalë SAMSUNG. Udhëzimet për përdorim
përmbajnë informacione të vlefshme për gatimin në furrë me mikrovalë:
•
•
•
•
Masat paraprake të sigurisë
Pjesët shtesë të përshtatshme dhe enët e gatimit
Këshilla të vlefshme mbi gatimin
Këshilla mbi gatimin
Legjenda e simboleve dhe e ikonave
PARALAJMËRIM
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të rezultojnë
në dëmtim të rëndë të personit ose vdekje.
KUJDES
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të rezultojnë
në dëmtim të lehtë të personit ose dëm të
pasurisë.
Paralajmërim; Rrezik zjarri
Paralajmërim; Sipërfaqe e
nxehtë
Paralajmërim; Elektricitet
Paralajmërim; Material
shpërthyes
MOS u përpiqni.
MOS e prekni.
MOS e çmontoni.
Ndiqni udhëzimet me saktësi.
Hiqni spinën e korrentit nga
priza në mur.
Sigurohuni se makina është
e tokëzuar për të parandaluar
goditjen elektrike.
Telefononi qendrës së
shërbimit për ndihmë.
Shënim
PARALAJMËRIM (Vetëm për funksionin e
mikrovalëve)
PARALAJMËRIM: Nëse dera apo gominat e
derës janë të dëmtuara, furra nuk duhet të vihet në
punë derisa të riparohet nga një person kompetent.
PARALAJMËRIM: Është e rrezikshme që një
person, i cili nuk është kompetent, të kryejë
riparime ose shërbime që kanë të bëjnë me heqjen
e kapakut i cili mbron nga ekspozimi ndaj energjisë
së mikrovalëve.
PARALAJMËRIM: Lëngjet dhe ushqimet e tjera
nuk duhet të nxehen në enë të vulosura pasi kanë
tendencë të shpërthejnë.
Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim
në shtëpi.
E rëndësishme
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:24:55
Furra me mikrovalë është parashikuar për ngrohjen
e ushqimeve dhe të pijeve. Tharja e ushqimeve ose
e veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve me korrent,
shapkave, sfungjerëve, rrobave të lagura dhe të
ngjashme me këto mund të çojë në rrezik lëndimi,
marrjeje flakë ose zjarri.
Nëse del tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza
dhe mbajeni derën të mbyllur, për të shuar flakët.
PARALAJMËRIM: Ngrohja me mikrovalë e pijeve
mund të rezultojë në vlim shpërthyes të vonuar,
prandaj duhet treguar kujdes kur të mbani enën.
PARALAJMËRIM: Përmbajtjet e biberonëve dhe
vazot me ushqim për bebet, duhet të trazohen dhe
të tunden si dhe të kontrollohet temperatura para
se të konsumohen, për të shmangur djegiet.
Vezët e paqëruara dhe vezët e ziera shumë nuk
duhet të nxehen në furrë me mikrovalë pasi mund
të shpërthejnë, edhe pasi të ketë ndaluar nxehja e
mikrovalës.
Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe duhet të
hiqen mbetjet e ushqimeve.
Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund të
prishë sipërfaqen, gjë që mund të ndikojë për keq
në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të shkaktojë
një situatë të rrezikshme.
SHQIP
PARALAJMËRIM: Lërini fëmijët ta përdorin
furrën të pambikëqyrur vetëm nëse u janë dhënë
udhëzimet e duhura, në mënyrë që fëmija të jetë në
gjendje ta përdorë furrën në mënyrë të sigurt dhe
të kuptojë rreziqet nga mospërdorimi në mënyrën e
duhur.
PARALAJMËRIM: Kjo pajisje mund të përdoret
nga fëmijët mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi
të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore ose
me mangësi në përvojë dhe njohuri nëse janë të
mbikëqyrur ose nëse u jepen udhëzime lidhur me
përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe
nëse i kuptojnë rreziqet që u kanosen. Fëmijët
nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe
mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen
nga fëmijët me përjashtim të rasteve kur ata janë 8
vjeç e sipër dhe të mbikëqyrur.
Përdorni vetëm enët që janë të përshtatshme për
përdorim në furrën me mikrovalë.
Kur nxehni ushqim në enë prej plastike ose letre,
hidhini një sy furrës, pasi ekziston mundësia e
marrjes flakë.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:24:55
SHQIP
Pajisja nuk është krijuar për t'u instaluar në
automjete, në rulota dhe në automjete të ngjashme
etj.
Kjo pajisje nuk është parashikuar për përdorim
nga personat (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të
kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me
mangësi në përvojë dhe njohuri, nëse ata nuk janë
në mbikëqyrje të drejtpërdrejtë, ose nëse nuk janë
udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një
person që mban përgjegjësi për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të
mos luajnë me pajisjen.
Nëse kordoni elektrik është dëmtuar, duhet të
zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit
ose nga persona me kualifikim të ngjashëm për të
shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Lëngjet ose ushqimet e tjera
nuk duhet të nxehen në enë të mbyllura pasi kanë
tendencë të shpërthejnë;
Pajisja nuk duhet pastruar me ujë.
Kjo furrë duhet të vendoset në drejtimin e duhur
dhe me lartësi të tillë që lejon përdorimin e
hapësirës dhe të zonës së kontrollit.
Para se ta përdorni furrën për herë të parë, ajo
duhet të vihet në punë me ujë 10 minuta dhe më
pas të përdoret.
Nëse furra bën një zhurmë të çuditshme, vjen
aromë djegieje ose nëse del tym, hiqeni spinën
elektrike menjëherë dhe kontaktoni qendrën tuaj
më të afërt të shërbimit.
Furra me mikrovalë duhet të vendoset në atë
mënyrë që priza të jetë e disponueshme.
Furra me mikrovalë është parashikuar të përdoret
vetëm e vendosur mbi banak. Furra me mikrovalë
nuk duhet vendosur në dollap.
PARALAJMËRIM
(Vetëm për funksionin e mikrovalëve) Opsional
PARALAJMËRIM: Kur pajisja përdoret në regjimin
me kombinim, fëmijët duhet ta përdorin atë
vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve për shkak të
temperaturave të larta që krijohen.
Gjatë përdorimit pajisja nxehet. Duhet të bëni
kujdes të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse
brenda në furrë.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:24:55
Temperatura në sipërfaqet e përdorshme mund të
jetë e lartë kur pajisja është vënë në punë.
Dera e sipërfaqes së jashtme mund të nxehet kur
pajisja është vënë në punë.
Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve
nën 8 vjeç.
Pajisjet nuk janë parashikuar të përdoren nëpërmjet
një kohëmatësi të jashtëm ose nëpërmjet një
sistemi të komandimit në distancë.
SHQIP
PARALAJMËRIM: Pjesët e përdorshme mund
të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhen
mbajtur larg.
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
PARALAJMËRIM: Sigurohuni që pajisja të jetë e
fikur përpara se të ndërroni llambën, në mënyrë që
të shmangni mundësinë e një goditjeje elektrike.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të
përdorshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet
të tregoni kujdes për të shmangur prekjen e
elementeve nxehëse. Fëmijët nën 8 vjeç duhet
të mbahen larg, përveç rasteve kur janë nën
mbikëqyrje të vazhdueshme.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët mbi 8
vjeç dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike,
ndjesore ose mendore ose me mangësi në përvojë
dhe njohuri nëse janë të mbikëqyrur ose nëse u
jepen udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në
një mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që
u kanosen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga
fëmijët të pambikëqyrur.
Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose
kruese të ashpër metalike për të pastruar xhamin e
derës së furrës, pasi mund t'i gërvishtin sipërfaqen,
çka mund të shkaktojë thyerjen e xhamit.
Ky produkt është një pajisje ISM e grupit
2, kategoria B. Përkufizimi për grupin 2 i
cili përfshin pajisjet ISM, në të cilat energjia
me radio-frekuencë prodhohet qëllimisht
dhe/ose përdoret në formën e rrezatimit
elektromagnetik për trajtimin e materialit
dhe pajisjet EDM dhe pajisjet që krijojnë
qark elektrik. Te pajisjet e kategorisë B,
futen pajisjet e përshtatshme për përdorim
në ambientet shtëpiake dhe në ambientet
që lidhen drejtpërdrejt me rrjetin e furnizimit
me energji me voltazh të ulët, i cili furnizon
godinat e banimit.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 5
2013-10-04 �� 6:24:55
SHQIP
Instalimi i furrës me mikrovalë
Vendoseni furrën mbi një sipërfaqe të sheshtë,
85 cm mbi dysheme. Sipërfaqja duhet të jetë aq
e fortë sa të mbajë në mënyrë të sigurt peshën e
furrës.
10 cm
1.Kur të instaloni furrën, sigurohuni që 20sipërcm mbrapa
të ketë ajrosje të përshtatshme për
furrën, duke lënë të paktën 10 cm
85 cm nga
10 cm anash
dyshemeja
(4 inç) hapësirë mbrapa dhe në
pjesët anësore si dhe 20 cm (8 inç) hapësirë lart.
2.Hiqni të gjitha materialet e paketimit që ndodhen
brenda në furrë.
3.Instaloni unazën rrotulluese dhe pjatën rrotulluese.
Kontrolloni nëse pjata rrotulluese rrotullohet
lirshëm. (Vetëm modeli i llojit të pjatës rrotulluese)
4.Furra me mikrovalë duhet të vendoset në atë
mënyrë që priza të jetë e disponueshme.
Nëse kordoni elektrik është dëmtuar, duhet
të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i
shërbimit ose nga persona me kualifikim të
ngjashëm, për të shmangur rreziqet.
Për sigurinë tuaj personale, vendoseni kabllon
në një prizë AC të tokëzuar në mënyrë të
përshtatshme.
Mos e instaloni furrën me mikrovalë në ambiente
të nxehta ose me lagështirë, si për shembull
pranë një furre të zakonshme ose pranë një
radiatori. Duhet të zbatohen specifikimet për
furnizimin me energji të sobës dhe çdo kabllo
zgjatuese që përdoret duhet të jetë e të njëjtit
standard si dhe kablloja e energjisë që jepet
bashkë me furrën. Pastrojeni pjesën e brendshme
dhe gominën e derës me një leckë të njomë para
se ta përdorni furrën për herë të parë.
Pastrimi i furrës me mikrovalë
Pjesët e mëposhtme të furrës me mikrovalë duhet të
pastrohen rregullisht për të parandaluar grumbullimin
e yndyrës dhe të copave të ushqimit.
• Sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme
• Dera dhe gominat e derës
• Pjata rrotulluese dhe unazat rrotulluese
(Vetëm modeli i llojit të pjatës rrotulluese)
Sigurohuni GJITHMONË që gominat e derës të
jenë të pastra dhe që dera të mbyllet siç duhet.
Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund
të prishë sipërfaqen, gjë që mund të ndikojë për
keq në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të
shkaktojë një situatë të rrezikshme.
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 6
2013-10-04 �� 6:24:56
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 7
(Vetëm modeli i ngrohësit me lëkundje)
Ruajtja dhe riparimi i furrës tuaj me
mikrovalë
Gjatë ruajtjes ose riparimit të furrës tuaj me
mikrovalë, duhet të merren disa masa të thjeshta
parandaluese.
Furra nuk duhet të përdoret nëse dera ose gominat e
derës janë të dëmtuara:
• Menteshë e thyer
• Gomina të prishura
• Kapaku i deformuar ose i përkulur
Vetëm një teknik shërbimi i kualifikuar për furrë me
mikrovalë, duhet të kryejë riparime
KURRË mos e hiqni kapakun e sipërm nga furra.
Nëse furra është me defekt dhe ka nevojë për
riparime, ose nëse jeni në dyshim për gjendjen e
saj:
• Hiqeni nga priza në mur
• Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit pas
shitjes
Nëse dëshironi ta ruani furrën përkohësisht, gjeni
një vend të thatë, pa pluhur.
Arsyeja: Pluhuri dhe lagështira mund të dëmtojnë
pjesët funksionale të furrës.
SHQIP
1.Pastrojini sipërfaqet e jashtme me një cohë të butë
dhe me ujë të ngrohtë me sapun. Shpëlajini dhe
thajini.
2.Pastroni spërkatjet ose njollat në sipërfaqet e
brendshme të furrës me një cohë me sapun.
Shpëlajini dhe thajini.
3.Për të hequr pjesët e forta të ushqimit dhe aromat,
vendosni një filxhan me lëng limoni të holluar në furrë
dhe nxeheni për dhjetë minuta me fuqi maksimale.
4.Lajeni pjatën e cila nuk e dëmton pjatalarësen, sa
herë të jetë e nevojshme.
MOS derdhni ujë te vrimat e ajrosjes. KURRË
mos përdorni produkte gërryese ose solucione
kimike. Tregoni kujdes të veçantë kur të pastroni
gominat e derës, për të siguruar që asnjë copë:
• Të mos grumbullohet
• Të mos pengojë mbylljen e derës siç duhet
Pastrojeni zgavrën e furrës me mikrovalë pas
çdo përdorimi me një solucion larës të butë, por
para se ta pastroni, lëreni furrën me mikrovalë që
të ftohet, në mënyrë që të shmangni lëndimet.
Kur të pastroni pjesën e sipërme
brenda në hapësirë, do të ishte mirë ta
ulni nxehtësinë në 45 ° dhe më pas ta
pastroni.
7
2013-10-04 �� 6:24:56
SHQIP
Kjo furrë me mikrovalë nuk është parashikuar për
përdorim komercial.
Mos e prekni spinën elektrike me duar të njoma.
Llambën nuk duhet ta ndërroni vetë për arsye
sigurie. Kontaktoni me kujdesin më të afërt për
klientin të autorizuar nga Samsung që të sjellë një
inxhinier të kualifikuar për të zëvendësuar llambën.
Mos furni gishtat ose substanca të huaja. Nëse
substanca të tilla si uji, hyjnë në pajisje, hiqeni spinën
elektrike dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të
shërbimit.
Mos e fikni pajisjen duke hequr prizën, ndërkohë që
është duke punuar.
Mos ushtroni shumë presion ose ngjeshje te pajisja.
Mos e vendosni furrën në një objekt delikat siç është
lavamani ose një objekt prej qelqi.
PARALAJMËRIM
Vetëm personeli i kualifikuar duhet lejuar të modifikojë
ose të riparojë pajisjen.
Mos përdorni benzen, hollues, alkool, pastrues me avull
ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
Mos nxehni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të
vulosura për funksionin e mikrovalës.
Sigurohuni që voltazhi, frekuenca dhe rryma e energjisë
të përputhen me ato të specifikimeve të produktit.
Për të qenë të sigurt, mos përdorni pastrues me ujë me
presion të lartë ose me avull me presion.
Vendoseni spinën e korrentit në prizën në mur në
mënyrë të shtrënguar. Mos përdorni përshtatës spine të
shumëfishtë, kabllo zgjatuese ose transformator elektrik.
Mos e instaloni këtë pajisje; pranë ngrohësve,
materialeve të ndezshme; në vende me lagështirë,
me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar
drejtpërdrejt ndaj rrezeve të diellit dhe ujit ose aty ku ka
rrjedhje të gazit; në tokë.
Mos e varni kabllon elektrike në një objekt metalik, mos
e futni kabllon elektrike ndërmjet objekteve ose mbrapa
furrës.
Mos përdorni spinë elektrike, kordon elektrik të dëmtuar
ose prizë në mur të lirshme. Kur spina elektrike ose
kablloja elektrike është dëmtuar, kontaktoni qendrën më
të afërt të shërbimit.
Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet në përputhje me
kodet vendase dhe kombëtare.
Hiqni vazhdimisht të gjitha substancat e huaja, si
pluhurin ose ujin nga terminalet e prizës elektrike dhe
nga pikat e kontaktit me anë të një cope të thatë.
Mos hidhni ose të spërkatni drejtpërdrejt ujë në furrë.
Mos e tërhiqni ose e mos përkulni në mënyrë ekstreme
kabllon e energjisë ose mos vendosni objekte të rënda
mbi të.
Mos vendosni objekte në furrë, brenda ose te dera e
furrës.
Mos spërkatni substanca të avullueshme, siç janë
insekticidet, mbi sipërfaqen e furrës.
Në rast të rrjedhjes së gazit (siç është gazi propan, gazi
LP, etj.), ajroseni menjëherë pa e prekur spinën elektrike.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:24:59
Mos vendosni materiale të ndezshme mbi furrë. Tregoni
kujdes sidomos kur të nxehni gatime ose pije që
përmbajnë alkool, pasi avujt e alkoolit mund të bien në
kontakt me një pjesë të nxehtë të furrës.
Mos e zhytni kabllon e energjisë ose spinën elektrike në
ujë dhe mbajeni kabllon e energjisë larg nga nxehtësia.
Mbajini fëmijët larg derës, gjatë hapjes ose mbylljes, pasi
mund të përplasen me derën ose mund të kapin gishtat.
PARALAJMËRIM: Nxehja me mikrovalë e pijeve, mund
të rezultojë në vlim shpërthyes dhe me vonesë, prandaj
dhe duhet treguar kujdes kur të mbahet ena; për të
parandaluar këtë situatë, lini GJITHMONË një kohë
qëndrimi prej 20 sekondash pasi të jetë fikur furra, në
mënyrë që temperatura të bëhet e njëtrajtshme. Trazojini
gjatë nxehjes, nëse është e nevojshme dhe trazojini
GJITHMONË pas nxehjes.
Në rast djegie, ndiqni udhëzimet për NDIHMËN E PARË:
• Zhyteni vendin e djegur me ujë të ftohtë për të
paktën 10 minuta.
• Mbulojeni me një rrobë të pastër dhe të thatë.
• Mos e lyeni me krem, vaj ose me locione.
SHQIP
Vezët e paqëruara dhe vezët e ziera shumë nuk
duhet të nxehen në furrë me mikrovalë pasi mund
të shpërthejnë, edhe pasi të ketë ndaluar nxehja e
mikrovalës; gjithashtu, mos i nxehni shishet hermetike
ose shishet e vulosura, vazot, enët, arrat e paqëruara,
domatet, etj.
Mos i mbuloni vrimat e ajrimit me cohë ose me letër.
Ato mund të marrin flakë pasi nga furra del ajër i nxehtë.
Furra gjithashtu mund të nxehet dhe mund të fiket
automatikisht dhe do të mbetet e tillë derisa të ftohet
mjaftueshëm.
Përdorni gjithmonë doreza kuzhine kur të nxirrni një
pjatë nga furra, për të shmangur djegiet padashur.
Trazojini lëngjet në mes të nxehjes ose pasi të ketë
mbaruar nxehja dhe lëreni lëngun të qëndrojë për
20 sekonda pas nxehjes, për të shmangur vlimin
shpërthyes.
Qëndroni larg nga furra sa gjatësia e krahut kur të hapni
derën, për të shmangur djegien nga ajri ose avulli i
nxehtë që del jashtë.
KUJDES
Përdorni vetëm enë kuzhine që janë të përshtatshme
për t'u përdorur për furrë me mikrovalë; MOS përdorni
enë metalike, servis pjatash me zbukurime prej ari dhe
argjendi, shish, pirunë, etj.
Hiqni lidhëset metalike nga çantat plastike ose prej
letre.
Arsyeja: Mund të shkaktohet qark elektrik ose shkëndija
të cilat mund të dëmtojnë furrën.
Mos e vini në punë furrën me mikrovalë kur është
bosh. Furra me mikrovalë do të fiket automatikisht për
30 minuta për qëllime sigurie. Rekomandojmë që të
vendosni një gotë me ujë brenda në furë gjatë gjithë
kohës, për të thithur energjinë e mikrovalëve në rast se
furra me mikrovalë ndizet aksidentalisht.
Instalojeni furrën në përputhje me hapësirat që
përshkruhen në këtë manual. (Shihni "Instalimi i furrës
me mikrovalë".)
Mos e përdorni furrën me mikrovalë për të tharë letra
ose rroba.
Kujdes kur të lidhni pajisjet e tjera elektrike te prizat që
ndodhen pranë furrës.
Përdorni kohë më të shkurtër për sasi më të vogla
ushqimi, për të shmangur mbinxehjen dhe djegien e
ushqimit.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:25:00
Masa paraprake për të shmangur ekspozimin e
mundshëm ndaj energjisë së tepërt të mikrovalëve
(vetëm për funksionin e mikrovalëve).
• Përdoreni këtë pajisje vetëm për qëllimin për të cilin është parashikuar, ashtu
siç përshkruhet në këtë manual udhëzues. Paralajmërimet dhe udhëzimet e
rëndësishme mbi sigurinë në këtë manual nuk mbulojnë të gjitha kushtet dhe
situatat e mundshme që mund të shfaqen. Është përgjegjësia juaj të veproni
praktikisht, me kujdes dhe me vëmendje kur instaloni, mirëmbani dhe vini në
përdorim pajisjen.
• Duke qenë se këto udhëzime përdorimi mbulojnë modele të ndryshme,
karakteristikat e furrës tuaj me mikrovalë mund të ndryshojnë pak nga ato që
përshkruhen në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat paralajmëruese mund
të jenë të zbatueshme. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, kontaktoni
qendrën më të afërt të shërbimit ose kërkoni ndihmë dhe informacione në
internet në www.samsung.com.
• Furra me mikrovalë është menduar të përdoret për nxehjen e ushqimit. Ajo
është parashikuar vetëm për përdorim në shtëpi. Mos nxehni materiale
tekstile ose jastëkë të mbushur me drithëra, të cilat mund të shkaktojnë
djegie dhe zjarr. Prodhuesi nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmtimet e
shkaktuara nga mospërdorimi në mënyrën e duhur të pajisjes.
• Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund të prishë sipërfaqen, gjë që
mund të ndikojë për keq në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të shkaktojë
një situatë të rrezikshme.
SHQIP
Moszbatimi i masave paraprake mbi sigurinë mund të rezultojë në ekspozim të
dëmshëm ndaj energjisë së mikrovalëve.
(a) Në asnjë rrethanë nuk duhet të provoni të vini furrën në punë me
derën hapur ose të ngacmoni çelësat e bllokimit të sigurisë (shulet e
derës) ose të futni objekte në vrimat e bllokimit të sigurisë.
(b)MOS vendosni objekte ndërmjet derës së furrës dhe pjesës ballore
dhe mos lejoni akumulimin e mbetjeve nga pastrimi në sipërfaqet
bllokuese. Sigurohuni që dera dhe sipërfaqet bllokuese të derës të
jenë të pastra duke i pastruar ato pas përdorimit, fillimisht me një
cohë të njomë dhe më pas me një cohë të butë e të thatë.
(c) MOS e vini furrën në punë nëse është e dëmtuar, derisa të riparohet
nga një teknik shërbimi i kualifikuar për mikrovalë, i cili është trajnuar
nga prodhuesi. Është e rëndësishme sidomos që dera e furrës të
mbyllet siç duhet dhe që të mos dëmtohen:
(1) dera (të deformohet)
(2) menteshat e derës (të thyhen ose të lirohen)
(3) gominat e derës dhe sipërfaqet bllokuese
(d)Furra nuk duhet të rregullohet ose të riparohet nga një person që nuk
është teknik shërbimi i kualifikuar për mikrovalë dhe i trajnuar nga
prodhuesi.
Eliminimi i duhur i këtij produkti (pajisje
elektrike dhe elektronike për t’u flakur)
Samsung do të faturojë tarifën e riparimit për zëvendësimin e një aksesori ose
për riparimin e një defekti kozmetik nëse dëmi në njësi dhe/ose dëmtimi ose
humbja e aksesorit është shkaktuar nga klienti. Artikujt që mbulon ky kusht
përfshijnë:
(Zbatohet për shtetet me sisteme grumbullimi të veçuar)
Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literaturë, tregon se produkti
dhe pajisjet e tij elektronike shtesë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet
të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të
punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor
nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këto pajisje nga llojet e
tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar
ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
(a) derën, dorezën, panelin e jashtëm ose panelin e kontrollit të shtypur,
gërvishtur ose të thyer.
(b)Tavën, rrotulluesin drejtues, bashkuesin ose skarën e thyer ose të
humbur.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë ku e blenë këtë
produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku dhe si mund t’i dërgojnë
këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet
dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tij shtesë elektronike nuk
duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:25:00
Përmbajtja
Udhëzues për një shikim të shpejtë
Udhëzues për një shikim të shpejtë...........................................................................11
Nëse dëshironi të gatuani disa ushqime.
Pjesët shtesë............................................................................................................12
1. Vendoseni ushqimin në furrë.
Zgjidhni nivelin e energjisë duke shtypur një herë ose
më shumë butonin Power Level (Niveli i fuqisë).
Furra.........................................................................................................................13
Paneli i kontrollit........................................................................................................13
2. Zgjidhni kohën e gatimit duke shtypur butonin
10 min, 1 min ose 10 s ashtu siç kërkohet.
Si punon furra me mikrovalë.....................................................................................14
SHQIP
Vendosja e orës........................................................................................................14
Kontrolli nëse furra funksion siç duhet.......................................................................15
Vendosja e regjimit të kursimit të energjisë................................................................15
3. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Gatimi/Ringrohja.......................................................................................................15
).
Rezultati: Fillon gatimi.
Sinjali i furrës bie katër herë kur
përfundon gatimi.
Nivelet e fuqisë.........................................................................................................16
Ndërprerja e gatimit..................................................................................................16
Rregullimi i kohës së gatimit......................................................................................16
Përdorimi i veçorisë rinxehje/gatim i menjëhershëm..................................................17
Nëse dëshironi të shkrini disa ushqime.
Cilësimet për rinxehje/gatim të menjëhershëm..........................................................17
1. Vendoseni ushqimin e ngrirë në furrë.
Shtypni butonin Power Defrost (Shkrirje e
fuqishme) ( ) një ose më shumë herë sipas llojit të
ushqimit për t'u shkrirë.
Përdorimi i veçorisë së shkrirjes së FUQISHME automatike.......................................18
Cilësimet e shkrirjes së fuqishme automatike............................................................18
Pjekja në skarë.........................................................................................................19
2. Zgjidhni peshën duke shtypur butonat kg dhe 100 g
ashtu siç kërkohet.
Kombinimi i mikrovalëve dhe i skarës........................................................................19
Gatim me disa faza...................................................................................................20
Zgjedhja e pjesëve shtesë.........................................................................................20
3. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Fikja e sinjalizuesit.....................................................................................................21
).
Bllokimi në mënyrë të sigurt i furrës...........................................................................21
Udhëzuesi për enët e kuzhinës.................................................................................21
Udhëzuesi gatimi......................................................................................................22
Nëse doni të shtoni një minutë tjetër.
Si të veproni kur jeni në dyshim ose kur keni një problem..........................................30
Lëreni ushqimin në furrë.
Shtypni një herë ose më shumë +30s për çdo 30 sekonda
të tjera që dëshironi të shtoni.
Specifikimet teknike..................................................................................................31
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:25:01
SHQIP
Nëse dëshironi të piqni disa ushqime.
Pjesët shtesë
1. Nxeheni paraprakisht skarën në temperaturën e
kërkuar duke shtypur butonin Grill (Skarë) ( ),
cilësimi i kohës (10 min, 1 min dhe 10 s) dhe
butonin Start (Fillo) ( ).
Në varësi të modelit që keni blerë, ju jepen disa pjesë shtesë të cilat mund të
përdoren në një sërë mënyrash.
1.Unaza e rrotullimit, duhet vendosur në qendër të
furrës.
2. Vendoseni ushqimin në skarën në furrë.
Shtypni butonin Grill (Skarë) ( ). Zgjidhni kohën
e gatimit duke shtypur butonat 10 min, 1 min dhe
10 s.
3. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Qëllimi:
Unaza rrotulluese mban pjatën
rrotulluese.
2. Pjata rrotulluese, duhet vendosur në unazën
rrotulluese dhe pjesa qendrore e pjatës duhet të
puthitet me bashkuesin.
).
Qëllimi:
Pjata rrotulluese shërben si sipërfaqja
kryesore e gatimit; ajo mund të hiqet lehtësisht për t'u
pastruar.
3. Skara, duhet vendosur mbi pjatën rrotulluese.
Qëllimi:
Skara metalike mund të përdoret për
pjekje dhe për gatim të kombinuar.
MOS e vini në punë furrën me mikrovalë pa unazën rrotulluese dhe
pjatën rrotulluese.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:25:02
Furra
Paneli i kontrollit
1
2
3
4
5
1
7
SHQIP
2
6
7
8
9
10
11
12
1. DERA
7. PJATA RROTULLUESE
2. VRIMAT E VENTILIMIT
8. BASHKUESI
3. SKARA
9. UNAZA RROTULLUESE
4. DRITA
10.VRIMAT E BLLOKIMIT TË
SIGURISË
5. EKRANI
6. SHULET E DERËS
3
8
4
9
5
10
6
11
12
11.PANELI I KONTROLLIT
1. Z
GJEDHJA E VEÇORISË SË
SHKRIRJES SË FUQISHME
AUTOMATIKE
2. ZGJEDHJA E VEÇORISË SË
RINGROHJES/GATIMIT TË
MENJËHERSHËM
3. BUTONI I REGJIMIT TË
MIKROVALËS
4. BUTONI I REGJIMIT TË SKARËS
5. BUTONI I CILËSIMIT TË KOHËS
6. BUTONI NDËRPRE/ANULO
12.BUTONI PËR HAPJEN E
DERËS.
7. ZGJEDHJA E PESHËS
8.BUTONI I VENDOSJES SË
ORËS
9. BUTONI I REGJIMIT ME
KOMBINIM
10.BUTONI +30s
11.BUTONI I NDEZJES
12.BUTONI I KURSIMIT TË
ENERGJISË
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:25:02
SHQIP
Vendosja e orës
Si punon furra me mikrovalë
Furra juaj me mikrovalë ka një orë të brendshme. Kur lidhet me energjinë, në
ekran shfaqet automatikisht “:0”, “88:88” ose “12:00”.
Ju lutemi vendosni orën aktuale. Ora mund të shfaqet ose në formatin me 24 orë
ose me 12 orë. Ju duhet të vendosni orën:
Mikrovalët janë valë elektromagnetike me frekuencë të lartë; energjia e çliruar
mundëson gatimin ose ringrohjen e ushqimit pa i ndryshuar as formën as
ngjyrën.
Furrën me mikrovalë mund ta përdorni për:
• Kur instaloni fillimisht furrën tuaj me mikrovalë
• Pas një ndërprerje të energjisë
• Shkrirje
• Ringrohje/Gatim të çastit
• Gatim
Mos harroni të rivendosni orën kur kaloni nga periudha e verës në
periudhën e dimrit dhe anasjelltas.
Parimi i gatimit.
1. Mikrovalët e prodhuara nga magnetroni
shpërndahen njëtrajtshëm me rrotullimin e ushqimit
në pjatën rrotulluese. Kështu ushqimi gatuhet në
mënyrë të njëtrajtshme.
Funksioni automatik i kursimit të energjisë
Nëse nuk zgjidhni ndonjë funksion kur pajisja është në mes të cilësimit
ose funksionimit në gjendje përkohësisht të ndaluar, funksioni anulohet
dhe ora do të shfaqet pas 25 minutash.
Llamba e furrës do të fiket pas 5 minutash kur dera është e hapur.
2. Mikrovalët përthithen nga ushqimi deri në një thellësi
prej 1 inç (2,5 cm). Pastaj vazhdon gatimi ndërsa
nxehtësia shpërndahet brenda ushqimit.
1. Për të afishuar orën në...
Formatin me 24 orë
Formatin me 12 orë
Shtypni një ose dy herë butonin Clock (Ora).
3. Koha e gatimit ndryshon sipas marrësit dhe
karakteristikave të ushqimit:
• Sasia dhe dendësia
• Përmbajtja e ujit
• Temperatura fillestare (ngrirë ose jo)
2. Caktoni orën me butonin h dhe minutat me butonin
min.
Duke qenë se qendra e ushqimit gatuhet me shpërndarje të nxehtësisë,
gatimi vazhdon edhe pasi e keni nxjerrë ushqimin nga furra. Kohët e
qëndrimit të përcaktuara në receta dhe në këtë libërth duhet respektuar
për të garantuar:
3. Kur shfaqet ora e saktë, shtypni sërish butonin
Clock (Ora) për të nisur orën.
• Gatimin e njëtrajtshëm të ushqimit deri në qendër.
• Temperaturën e njëjtë brenda gjithë ushqimit
Rezultati: Ora shfaqet sa herë që nuk përdorni
furrën me mikrovalë.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:25:03
Kontrolli nëse furra funksion siç duhet
Gatimi/Ringrohja
Procedurat e thjeshta të mëposhtme ju mundësojnë të kontrolloni që furra
funksionon siç duhet në çdo kohë. Hapeni derën e furrës duke shtypur butonin e
madh në anën e djathtë në fund të panelit të kontrollit.
Së pari, vendosni një tas me ujë në pjatën rrotulluese. Më pas, mbyllni derën.
Procedura e mëposhtme shpjegon se si ta gatuani ose ta ringrohni ushqimin.
Para se të largoheni nga furra, kontrolloni GJITHMONË cilësimet e gatimit.
Së pari, vendoseni ushqimin në mes të pjatës rrotulluese. Më pas, mbyllni derën.
1. Shtypni butonin Power Level (Niveli i fuqisë).
2. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Rezultati: Shfaqen treguesit prej
800 W (fuqia maksimale e gatimit):
Zgjidhni nivelin e duhur të fuqisë duke
shtypur përsëri butonin Power Level (Niveli i fuqisë)
derisa të shfaqet fuqia përkatëse në vat. Referojuni tabelës
së nivelit të fuqisë në faqen tjetër.
).
Rezultati: Furra e ngroh ujin për 4 deri në 5
minuta. Uji duhet të fillojë të ziejë.
SHQIP
1. Shtypni butonin Power Level (Niveli i fuqisë) dhe
caktojeni kohën në 4-5 minuta duke shtypur butonin
1 min sa herë duhet.
2. Zgjidhni kohën e gatimit duke shtypur butonin
10 min, 1 min dhe 10 s.
Furra duhet të futet në prizë të përshtatshme në
mur. Pjata rrotulluese duhet të jetë në pozicionin e saj në furrë. Nëse
përdoret nivel fuqie ndryshe nga maksimali, uji do të marrë më shumë
kohë për të zier.
3. Shtypni butonin Start (Fillo) (
).
Rezultati: Drita e furrës ndizet dhe pjata
rrotulluese fillon të rrotullohet.
1) Fillon gatimi dhe kur mbaron, sinjali i
furrës bie katër herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Vendosja e regjimit të kursimit të energjisë
Furra ka një regjim për kursimin e energjisë. Ky opsion kursen energjinë kur furra
nuk është në punë.
• shtypni butonin Energy Save (Kursim i energjisë).
• Për të hequr regjimin e kursimit të energjisë, hapni
derën dhe më pas në ekran do të shfaqet ora
aktuale. Furra është gati për t'u përdorur.
Kurrë mos e ndizni furrën me mikrovalë kur është bosh.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:25:03
Nivelet e fuqisë
Ndërprerja e gatimit
Ju mund të zgjidhni një nga nivelet e mëposhtme të fuqisë.
Ju mund ta ndërprisni gatimin në çdo moment për të kontrolluar ushqimin.
1. Për ta ndërprerë përkohësisht;
Hapni derën.
Fuqia
SHQIP
Niveli i fuqisë
Dalja maksimale
në vat
SKARA
E LARTË
800 W
-
MESATARE E LARTË
600 W
-
MESATARE
450 W
-
MESATARE E ULËT
300 W
-
SHKRIRJE ( )
180 W
-
E ULËT/MBAJTJE NGROHTË
100 W
-
-
1100 W
SKARA
P
m
ME KOMBINIM I (
)
600 W
1100 W
ME KOMBINIM II (
)
450 W
1100 W
ME KOMBINIM III (
)
300 W
1100 W
M
a
N
R
S
S
i
Rezultati: Gatimi ndërpritet. Për të rifilluar gatimin,
mbylleni derën dhe shtypni përsëri
Start (Fillo) ( ).
2. Për ta ndërprerë përfundimisht;
Shtypni butonin Stop (Ndërprerje) (
).
Rezultati: Gatimi ndërpritet.
Nëse dëshironi të anuloni cilësimet e
gatimit, shtypni përsëri butonin Stop (Ndërprerje) (
).
Cilindo cilësim mund ta anuloni përpara fillimit të gatimit thjesht duke
shtypur butonin Stop (Ndërprerje) ( ).
Rregullimi i kohës së gatimit
Kohën e gatimit mund ta rrisni duke shtypur butonin +30s një herë për çdo 30
sekonda të shtuara.
1. Shtypni butonin +30 s një herë për çdo 30 sekonda
të shtuara.
Nëse zgjidhni nivel më të lartë fuqie, koha e gatimit duhet të ulet.
C
T
k
Nëse zgjidhni nivel më të ulët fuqie, koha e gatimit duhet të rritet.
2. Shtypni butonin Start (Fillo) (
).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 16
S
2013-10-04 �� 6:25:04
Përdorimi i veçorisë rinxehje/gatim i
menjëhershëm
Me veçorinë Instant Reheat (Ringrohje e çastit), koha e gatimit vendoset
automatikisht.
Numrin e racioneve mund ta ndryshoni duke shtypur butonin e duhur Instant
Reheat (Ringrohje e çastit) për numrin e kërkuar të herëve.
Së pari, vendoseni ushqimin në mes të pjatës rrotulluese dhe mbyllni derën.
Shtypni butonin Instant Reheat/Cook (Ringrohje/Gatim
i çastit) sa herë kërkohet.
Rezultati: Shtypni butonin Start (Fillo) ( ) për të
filluar gatimin. Kur të ketë përfunduar:
1) Sinjali i furrës bie katër herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë. (një herë
çdo minutë)
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Shembull:
Shtypni butonin Drinks (Pije) një herë për të ringrohur
një filxhan kafeje. Referojuni tabelës në faqen tjetër për
më shumë detaje.
Përdorni vetëm enë që nuk dëmtojnë mikrovalën.
Cilësimet për rinxehje/gatim të menjëhershëm
Tabela e mëposhtme paraqet 6 programe ringrohjeje/gatimi automatik, sasitë,
kohën e qëndrimit dhe rekomandimet e duhura.
Ushqimi/Butoni Madhësia Koha e
e racionit qëndrimit
Ushqim i
300-350 g
3 min.
gatshëm
400-450 g
(i ftohtë)
Pica të vogla/
mini pica të
ngrira
150 g
(4-6 copë)
250 g
(7-9 copë)
-
Makarona furre
të ngrira
200 g
400 g
2-3 min.
Tavë peshku e
ngrirë
200 g
400 g
2-3 min.
Rekomandimet
Vendosni një pjatë qeramike dhe mbulojeni me
qese plastike ngjitëse që përdoret për mikrovalë.
Ky program është i përshtatshëm për ushqimet
që përmbajnë 3 përbërës (p.sh., mish me salcë,
perime dhe një ushqim shoqërues si patate, oriz ose
makarona).
SHQIP
Ushqimi/Butoni Madhësia Koha e
Rekomandimet
e racionit qëndrimit
Ushqim i
300-350 g
4 min.
Merreni ushqimin e gatshëm dhe të ngrirë dhe
gatshëm i ngrirë 400-450 g
kontrolloni nëse pjata është e përshtatshëm për
mikrovalë. Shpojeni letrën mbështjellëse të ushqimit
të gatshëm. Vendoseni ushqimin e gatshëm dhe të
ngrirë në qendër. Ky program është i përshtatshëm
për ushqimet e gatshme e të ngrira që përmbajnë
3 përbërës (p.sh., mish me salcë, perime dhe një
ushqim shoqërues si patate, oriz ose makarona).
150 ml
1-2 min. Hidheni në një filxhan qeramike dhe ringroheni të
Pije
(1 filxhan)
pambuluar. Vendosni filxhanin (150 ml) ose gotën e
(Kafe, qumësht,
250 ml
çajit (250 ml) në mes të pjatës rrotulluese. Trazojeni
çaj, ujë me
(1 gotë
me kujdes para dhe pasi është lënë të qëndrojë.
temperaturë
çaji)
dhome)
Vendosini picat e vogla ose minipicat e ngrira në
mënyrë të barabartë në skarë.
Vendosini makaronat e furrës të ngrira në një pjatë
qelqi pireks me madhësi të përshtatshme. Vendoseni
pjatën në skarë. Ky program është i përshtatshëm
për makaronat e furrës të ngrira, siç janë lazanja,
kaneloni ose makaronat.
Vendoseni tavën e peshkut të ngrirë në një pjatë
qelqi pireks me madhësi të përshtatshme. Vendoseni
pjatën në skarë. Ky program është i përshtatshëm
për produktet e gatshme të ngrira që përmbajnë
fileta peshku të mbuluara me perime dhe salcë.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:25:05
Përdorimi i veçorisë së shkrirjes së
FUQISHME automatike
Cilësimet e shkrirjes së fuqishme automatike
Tabela e mëposhtme paraqet programet e ndryshme të shkrirjes së fuqishme
automatike, sasitë, kohën e qëndrimit në furrë dhe rekomandimet e duhura.
Hiqni të gjitha llojet e materialeve të paketimit para shkrirjes. Vendoseni mishin,
pulën, peshkun, bukën/kekun në një pjatë qeramike.
SHQIP
Veçoria e shkrirjes së fuqishme automatike ju mundëson që të shkrini mishin,
pulën, peshkun dhe bukën/kekun. Koha e shkrirjes dhe niveli i fuqisë vendosen
automatikisht.
Ju duhet thjesht të zgjidhni programin dhe peshën.
Kodi/
Ushqimi
1. Mish
Koha e
Rekomandimet
qëndrimit
200-1500 g 20-60 min. Mbulojini anët me letër alumini. Kthejeni mishin nga
ana tjetër kur të bjerë sinjali i furrës. Ky program është i
përshtatshëm për mishin e viçit, mishin e qengjit, mishin
e derrit, për biftekun, bërxollat dhe mishin e grirë.
2. Pulë
200-1500 g 20-60 min. Mbulojini majat e këmbëve dhe të krahëve me letër
alumini. Kthejeni pulën nga ana tjetër kur të bjerë sinjali
i furrës. Ky program është i përshtatshëm për të gjithë
pulën dhe për racione me mish pule.
3. Peshk
200-1500 g 20-50 min. Mbulojini bishtat e peshqve me letër alumini. Kthejini
peshqit nga ana tjetër kur të bjerë sinjali i furrës. Ky
program është i përshtatshëm për të gjithë peshqit dhe
për filetat e peshkut.
4. Bukë/Kek 125-625 g 5-20 min. Vendoseni bukën në një copë letre kuzhine dhe kthejeni
nga ana tjetër sapo të bjerë sinjali i furrës. Vendoseni
kekun në një pjatë qeramike dhe nëse është e mundur,
kthejeni nga ana tjetër sapo të bjerë sinjali i furrës. (Furra
vazhdon të punojë dhe ndalon kur ju hapni derën.
Ky program është i përshtatshëm për të gjitha llojet e
bukës, të prerë në pjesë ose të plotë, si dhe për paninet
dhe simitet. Vendosini paninet e bukës në formë rrethi.
Ky program është i përshtatshëm për të gjithë llojet
e kekëve me maja, biskotave, kekëve me djathë dhe
gatimeve prej brumi. Nuk është e përshtatshme për
petë brumi, për fruta dhe kekë kremi si dhe për kekë të
mbuluar me çokollatë.
Përdorni vetëm pjata që nuk e dëmtojnë mikrovalën.
Së pari, vendoseni ushqimin e ngrirë në mes të pjatës rrotulluese dhe mbyllni
derën.
1. Zgjidhni llojin e ushqimit që po gatuani duke shtypur një
herë ose më shumë butonin Power Defrost (Shkrirje e
fuqishme) ( ). (Referojuni tabelës në faqen përbri për
më shumë detaje)
2. Zgjidhni peshën e ushqimit duke shtypur butonin kg dhe
100 g. Është e mundur të vendoset deri në maksimumi
1500 g.
3. Shtypni butonin Start (Fillo) (
).
Rezultati:
 Shkrirja fillon.
 Sinjali i furrës bën një gjysmë tingulli
gjatë shkrirjes për t'ju kujtuar që ta ktheni ushqimin.
 Shtypni përsëri butonin Start (Fillo) ( ) për të përfunduar
shkrirjen.
Ju mund ta shkrini ushqimin gjithashtu manualisht. Për të bërë këtë, zgjidhni
funksionin gatim/ringrohje në mikrovalë me një nivel fuqie prej 180 W.
Referojuni seksionit të titulluar "Gatim/Ringrohje" në faqen 15, për më shumë
detaje.
Racioni
Zgjidhni funksionin e Shkrirjes manuale me nivel fuqie prej 180 W nëse
dëshironi ta shkrini ushqimin manualisht. Për më shumë detaje për
shkrirjen manuale dhe për kohën e shkrirjes, referojuni faqes 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:25:05
Pjekja në skarë
Kombinimi i mikrovalëve dhe i skarës
Skara ju mundëson që ta nxehni dhe ta skuqni ushqimin shpejt, pa përdorur
mikrovalët. Për këtë qëllim, jepet një skarë për pjekje bashkë me mikrovalën.
Ju mund të kombinoni gjithashtu gatimin me mikrovalë me skarën për të gatuar
shpejt dhe për të skuqur në të njëjtën kohë.
GJITHMONË përdorni enë gatimi që nuk e dëmtojnë mikrovalën dhe
që janë zjarrduruese. Pjatat prej qelqi ose prej qeramike janë ideale,
pasi e lejojnë mikrovalën që të depërtojë te ushqimi në mënyrë të
njëtrajtshme.
2. Hapeni derën dhe vendoseni ushqimin në skarë.
GJITHMONË përdorni doreza gatimi kur të prekni enët në furrë, pasi
do të jenë shumë të nxehta.
1. Hapni derën e furrës. Vendoseni ushqimin në skarë
dhe skarën mbi pjatën rrotulluese. Mbyllni derën.
3. Vendoseni ushqimin në skarën në furrë.
Shtypni butonin Grill (Skarë). Zgjidhni kohën e
gatimit duke shtypur butonat 10 min, 1 min dhe 10
s. (Koha maksimale e pjekjes në skarë është
60 minuta.)
4. Shtypni butonin Start (Fillo) (
SHQIP
1. Nxeheni paraprakisht skarën në temperaturën e
kërkuar duke shtypur butonin Grill (Skarë), cilësimi
i kohës (10 min, 1 min dhe 10 s) dhe butonin Start
(Fillo).
2. Shtypni butonin Combi (Me kombinim).
Rezultati: Shfaqen treguesit e mëposhtëm:
Me kombinim
).
600 W
Rezultati: Drita e furrës ndizet dhe pjata
rrotulluese fillon të rrotullohet.
1) Fillon gatimi dhe kur mbaron, sinjali i
furrës bie katër herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
(regjimi me mikrovalë dhe skarë)
(fuqia në dalje)
Zgjidhni nivelin e përshtatshëm të fuqisë duke shtypur përsëri butonin
Combi (Me kombinim) derisa të shfaqet niveli përkatës i fuqisë.
Ju nuk mund të vendosni temperaturën e skarës.
3. Caktoni kohën e gatimit duke shtypur butonat
10 min, 1 min dhe 10 s. Koha maksimale e gatimit
është 60 minuta.
Mos u shqetësoni nëse furra fiket dhe ndizet gjatë pjekjes në skarë. Ky
sistem është krijuar për të parandaluar mbinxehjen e furrës.
4. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Përdorni gjithmonë doreza gatimi kur të prekni pjatat në furrë, pasi do të
jenë shumë të nxehta.
).
Rezultati: Gatimi me kombinim fillon. Kur të ketë
përfunduar.
1) Sinjali i furrës bie katër herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Fuqia maksimale e mikrovalës për regjimin e kombinuar me mikrovalë
dhe me skarë është 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:25:06
Gatim me disa faza
5. Shtypni butonin Grill (Skarë).
Regjimi i skarës (II):
SHQIP
Furra jote me mikrovalë mund të programohet për gatimin e ushqimit deri në tri
faza.
Shembull: Dëshironi të shkrini ushqimin dhe ta gatuani pa qenë nevoja të
rivendosni furrën pas çdo faze. Kështu mund ta shkrini dhe ta
gatuani një peshk 500 g në tri faza:
6. Caktoni kohën e gatimit duke shtypur butonat
10 min, 1 min dhe 10 s sa herë duhet (5 minuta për
shembullin).
(Koha maksimale e pjekjes është 60 minuta.)
Shkrirje
Gatim I
Gatim II
7. Shtypni butonin Start (Fillo) (
Mund të caktosh mes dy dhe tri fazash në gatimin me shumë faza.
Nëse e cakton në tri faza, faza e parë duhet të jetë shkrirja.
Mos e shtypni butonin ( ) derisa të keni caktuar fazën përfundimtare.
).
Rezultati: Tri regjimet [shkrirja dhe gatimi (I, II)]
zgjidhen njëri pas tjetrit. Sipas regjimit
të shkrirjes që keni zgjedhur, furra
mund të japë sinjal pasi kur të arrijë në mesin e kohës së
shkrirjes për t'ju kujtuar të ktheni ushqimin nga ana tjetër.
Kur të përfundojë gatimi, furra jep sinjal katër herë.
 Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
 Shfaqet përsëri koha aktuale.
1. Shtypni një herë ose më shumë butonin Power
Defrost (Shkrirje e fuqishme) ( ).
2. Caktoni peshën duke shtypur butonat kg dhe 100 g
sa herë duhet (500 g për shembullin).
Zgjedhja e pjesëve shtesë
3. Shtypni butonin Power Level (Niveli i fuqisë).
Regjimi i mikrovalës (I) :
Përdorni enë që nuk e dëmtojnë mikrovalën; mos përdorni enë, pjata plastike,
gota prej letre, peshqirë etj.
; nëse është e nevojshme, caktoni nivelin e fuqisë
duke shtypur sërish butonin Power Level (Niveli
i fuqisë) një ose më shumë herë. (600 vat për
shembullin)
Nëse dëshironi të zgjidhni regjimin e gatimit me kombinim
(skarë dhe mikrovalë), përdorni vetëm pjata që nuk e
dëmtojnë mikrovalën dhe që janë zjarrduruese.
4. Caktoni kohën e gatimit duke shtypur butonat
10 min, 1 min dhe 10 s sa herë duhet (4 minuta për
shembullin).
Për më shumë detaje lidhur me enët e përshtatshme të gatimit ose të
kuzhinës, referojuni Udhëzuesit për enët e gatimit në faqet 21-22.
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:25:06
Fikja e sinjalizuesit
Udhëzuesi për enët e kuzhinës
Ju mund ta fikni sinjalizuesin sa herë të dëshironi.
1. Shtypni njëkohësish butonat Stop (Ndërprerje) (
dhe Start (Fillo) ( ).
Rezultati: Sinjali i furrës nuk do të bjerë sa herë
që shtypni butonin.
Ena e gatimit
2. Për ta rindezur sinjalizuesin, shtypni sërish butonat
Stop (Ndërprerje) ( ) dhe Start (Fillo) ( ) në të
njëjtën kohë.
Rezultati: Furra funksionon me sinjalizuesin e
ndezur përsëri.
Nuk e dëmton
mikrovalën
Letra e aluminit
✓✗
Pjata për skuqje
✓
Enët prej porcelani dhe
qeramike
✓
Enët njëpërdorimëshe
prej kartoni dhe materiali
poliestre
Paketimi i fastfood-it
• Enët, gotat prej polistireni
✓
• Çantat prej letre ose
gazete
• Letrat e ricikluara ose
zbukurimet prej metali
Enët prej qelqi
• Komplet enësh që nga
ato që përdoren për
furrën deri tek ato të
tryezës
• Enët prej qelqi të fortë
✗
Mund të përdoren për të ngrohur ushqimin.
Mbinxehja mund të shkaktojë shkrirjen e
polistirenit.
Mund të marrin flakë.
✗
Mund të shkaktojnë hark elektrik.
✓
Mund të përdoren nëse nuk janë të
zbukuruara me pjesë metalike.
✓
Mund të përdoren për të ngrohur ushqimin
ose lëngjet. Qelqi delikat mund të thyhet ose
të pësojë krisje nëse nxehet menjëherë.
Bllokimi në mënyrë të sigurt i furrës.
Furra juaj me mikrovalë është e pajisur me një program për Sigurinë e fëmijëve,
i cili mundëson "bllokimin" e furrës në mënyrë që fëmijët ose çdokush tjetër që
nuk di ta përdorë, të mos e vërë në punë aksidentalisht.
Furra mund të bllokohet në çdo moment.
1. Shtypni njëkohësisht butonat Stop (Ndërprerje) (
dhe Clock (Ora).
)
Rezultati: Furra bllokohet (nuk mund të zgjidhet
asnjë funksion).
2. Për ta zhbllokuar furrën, shtypni përsëri butonat Stop
(Ndërprerje) ( ) dhe Clock (Ora) njëkohësisht.
Rezultati: Furra mund të përdoret normalisht.
Komente
✓
SHQIP
Për të gatuar ushqimin në furrë me mikrovalë, mikrovalët duhet të jenë në gjendje
të depërtojnë te ushqimi, pa u reflektuar dhe pa u thithur nga ena që përdoret.
Prandaj dhe duhet treguar kujdes kur zgjidhet ena e gatimit. Nëse ena e gatimit
ka të shënuar "nuk e dëmton mikrovalën", nuk duhet të shqetësoheni.
Tabela e mëposhtme ka të radhitur një sërë llojesh të enëve të gatimit dhe tregon
nëse duhen përdorur për furrë me mikrovalë dhe si.
)
Mund të përdoret në sasi të vogël për të
mbrojtur pjesët ndaj mbipjekjes. Mund të
krijohet qark elektrik nëse letra e aluminit
ndodhet shumë pranë murit të furrës ose nëse
përdoret sasi e madhe letre alumini.
Mos e nxehni paraprakisht për më shumë se
tetë minuta.
Enët prej porcelani, prej balte, prej qeramike të
lustruara dhe prej porcelani të hollë zakonisht
janë të përshtatshme nëse nuk janë të
zbukuruara me pjesë metalike.
Disa ushqime të ngrira janë të paketuara në
këto lloj enësh.
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:25:07
Ena e gatimit
SHQIP
• Vazot prej qelqi
Metaliket
• Pjatat
• Lidhëset e qeseve të
ngrirjes
Letrat
• Pjatat, gotat, pecetat dhe
letrat e kuzhinës
• Letër e ricikluar
Plastiket
• Enët
• Qeset plastike ngjitëse
• Qeset e ngrirjes
Letra e dyllit ose letra
e vajit
✓
✓✗
✗
Nuk e dëmton
mikrovalën
Udhëzuesi gatimi
Komente
✓
Duhet të hiqni kapakun. Të përshtatshme
vetëm për ngrohje.
✗
✗
Mund të shkaktojnë hark elektrik ose zjarr.
MIKROVALËT
Energjia me mikrovalë në të vërtetë depërton tek ushqimi, duke u tërhequr dhe
thithur nga uji, yndyra dhe sheqeri.
Mikrovalët shkaktojnë lëvizjen e shpejtë të molekulave të ushqimit. Lëvizja e
shpejtë e këtyre molekulave krijon fërkim dhe si nxehtësia e krijuar gatuan
ushqimin.
GATIMI
✓
✗
✓
✓
✓✗
✓
Enë gatimi për gatimet me mikrovalë:
Ena e gatimit duhet të lejojë kalimin e energjisë në mënyrën më efikase.
Mikrovalët reflektohen nga metali, siç është inoksi, alumini dhe bakri, por ato
depërtojnë në materialet prej qeramike, qelqi, porcelani dhe plastike si dhe në
materialet prej letre dhe prej druri. Pra, ushqimi nuk duhet gatuar kurrë në enë
metalike.
Ushqimi i përshtatshëm për gatimet me mikrovalë:
Shumë lloje ushqimesh janë të përshtatshme për gatimet me mikrovalë, përfshirë
perimet e ngrira, frutat, brumërat, orizi, drithërat, fasulet, peshku dhe mishi.
Salcat, krem karamele, budingu me avull, konservat dhe salcat çatni mund të
gatuhen gjithashtu në furrë me mikrovalë. Përgjithësisht, gatimi me mikrovalë
është ideal për ushqimet që normalisht mund të përgatiten te pllaka e sobës. Për
shembull shkrirja e gjalpit ose e çokollatës (shikoni kapitullin me këshilla, teknika
dhe sugjerime).
Mbulimi gjatë gatimit
Mbulimi gjatë gatimit është shumë i rëndësishëm, pasi uji ngrihet në formën
e avullit dhe kontribuon në procesin e gatimit. Ushqimi mund të mbulohet në
mënyra të ndryshme: p.sh. me pjatë qeramike, me kapak plastik ose me qese
plastike ngjitëse të përshtatshme për mikrovalë.
Kohët e qëndrimit
Pasi gatimi të ketë përfunduar, koha e qëndrimit në furrë është e rëndësishme
për të lejuar që temperatura të bëhet e njëtrajtshme brenda ushqimit.
Për kohë të shkurtër gatimi dhe për ngrohjeje.
Gjithashtu për të thithur lagështirën e tepërt.
Mund të shkaktojnë hark elektrik.
Sidomos nëse janë prej lënde termoplastike
rezistente ndaj nxehtësisë. Disa materiale
të tjera plastike mund të mblidhen ose të
çngjyrosen në temperaturë të lartë. Mos
përdorni plastikë melaminë.
Mund të përdoren për të ruajtur lagështinë.
Nuk duhet të prekin ushqimin. Kujdes kur të
hiqni qesen plastike pasi mund të dalë avull
i nxehtë.
Vetë nëse përdoren për zierje ose nëse janë
rezistente ndaj nxehtësisë. Nuk duhet të jenë
hermetike. Shpojini me pirun nëse është e
nevojshme.
Mund të përdoren për të ruajtur lagështinë
dhe për të shmangur stërpikjet.
: Rekomandohet
: Tregoni kujdes
: E pasigurt
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:25:07
Udhëzues gatimi për perimet e ngrira
Udhëzues gatimi për orizin dhe makaronat
Përdorni një tas qelqi pireks me kapak. Gatuajeni të mbuluar për një kohë
minimale - shikoni tabelën. Vazhdoni gatimin për të arritur rezultatin e dëshiruar.
Trazojeni dy herë gjatë gatimit dhe një herë pas gatimit. Hidhini kripë, erëza ose
gjalpë pas gatimit. Mbulojeni gjatë kohës së qëndrimit në furrë.
Ushqimi
Racioni
Spinaqi
150 g
600 W
4½-5½
Brokoli
300 g
600 W
9-10
Bizele
300 g
600 W
7½-8½
Barbunja
300 g
600 W
8-9
Perime të
përziera (karota/
bizele/drithëra)
Perime të
përziera (stili
kinez)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
Koha e
Udhëzimet
qëndrimit
(min.)
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle)
2-3
Shtoni 30 ml ujë të
ftohtë (2 lugë gjelle).
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
2-3
Shtoni 30 ml ujë të
ftohtë (2 lugë gjelle).
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
2-3
Përdorni një tas të madh qelqi pireks me kapak - orizi e
dyfishon volumin e tij gjatë gatimit. Gatuajeni të mbuluar.
Pasi të ketë përfunduar gatimi, trazojeni mirë para se ta lini
të qëndrojë në furrë dhe hidhini kripë ose erëza dhe gjalpë.
Shënim: orizi mund të mos e ketë thithur të gjithë ujin pasi
të ketë mbaruar gatimi.
Makaronat:Përdorni një tas të madh qelqi pireks. Shtoni ujë të valuar,
një majë luge kripë dhe trazojeni mirë. Gatuajeni të
pambuluar.
Trazojeni herë pas here dhe pas gatimit. Mbulojeni gjatë
kohës së qëndrimit në furrë dhe më pas kullojeni mirë.
Ushqimi
Oriz i bardhë (i
përvëluar)
Oriz i kuq (i
përvëluar)
Oriz i përzierë (oriz
+ oriz i egër)
Drithëra të përziera
(oriz + drithëra)
Makarona
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
Racioni
Energjia
Koha
(min.)
250 g
800 W
16-17
Koha e
qëndrimit
(min.)
5
250 g
800 W
21-22
5
250 g
800 W
17-18
5
250 g
800 W
18-19
5
250 g
800 W
11-12
5
SHQIP
Energjia Koha
(min.)
Orizi:
Udhëzimet
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Shtoni 400 ml
ujë të ftohtë.
Shtoni 1000 ml
ujë të nxehtë.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:25:07
SHQIP
Udhëzues gatimi për perimet e freskëta
RINGROHJA
Përdorni një tas qelqi pireks me kapak. Shtoni 30-45 ml ujë të ftohtë (2-3 lugë gjelle) për
çdo 250 g, përveçse kur rekomandohet një tjetër sasi uji - shikoni tabelën. Gatuajeni të
mbuluar për një kohë minimale - shikoni tabelën. Vazhdoni gatimin për të arritur rezultatin
e dëshiruar. Trazojeni një herë gjatë gatimit dhe një herë pas gatimit. Hidhini kripë, erëza
ose gjalpë pas gatimit. Mbulojeni gjatë kohës së qëndrimit në furrë prej 3 minutash.
Furra juaj me mikrovalë do ta nxehë ushqimin në një fraksion të kohës që
pllakave të sobave të zakonshme u duhet për ta nxehur.
Përdorni si udhëzues nivelet e fuqisë dhe kohët e ringrohjes në tabelën e
mëposhtme. Kohët në tabelë supozojnë që lëngjet të jenë në temperaturën e
ambientit nga +18 në +20°C ose ushqimet e ftohta në temperaturë nga +5 në
+7 °C.
Sugjerim:
Pritini perimet e freskëta në copa me madhësi të barabartë. Sa
më të vogla të priten, aq më shpejt gatuhen.
Rregullimi dhe mbulimi
Shmangni rinxehjen e copave të mëdha siç janë copat e mëdha të mishit – ato
kanë tendencë të mbipiqen dhe të thahen para se pjesa e mesit të jetë nxehur.
Ringrohja e copave të vogla do të ishte më rezultative.
Të gjitha perimet e freskëta duhet të gatuhen duke përdorur fuqi të plotë mikrovale
(800 W).
Ushqimi
Brokoli
Lakra
Brukseli
Karota
Lulelakra
Racioni Koha
(min.)
250 g
500 g
250 g
Koha e
Udhëzimet
qëndrimit
(min.)
4-4½
3
Përgatisni lulet e lulelakrës të grira në copë të
7-7½
barabarta. Vendosini kërcejtë në mes.
5½-6½
3
Shtoni 60-75 ml ujë (5-6 lugë gjelle).
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Kunguj të
vegjël
250 g
3½-4
3
Patëllxhan
250 g
3½-4
3
Presh
Kërpudha
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Qepë
250 g
5½-6
3
Speca
Patate
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Lakër
foragjere
3
Nivelet e fuqisë dhe trazimi
Disa ushqime mund të ringrohen duke përdorur fuqinë prej 800 W ndërsa të
tjerat duhet të ringrohen duke përdorur 600 W, 450 W ose madje dhe 300 W.
Kontrolloni tabelat për udhëzime. Përgjithësisht, është më mirë ta ringrohim
ushqimin duke përdorur një nivel fuqie më të ulët, nëse ushqimi është delikat,
në sasi të mëdha, ose nëse ka tendencë të nxehet shumë shpejt (për shembull,
ëmbëlsira me fruta të thata).
Trazojeni mirë ose kthejeni ushqimin nga ana tjetër gjatë ringrohjes për të arritur
rezultate më të mira. Aty ku është e mundur, trazojeni përsëri para se ta shërbeni.
Tregoni kujdes kur të nxehni lëngjet dhe ushqimet për bebet. Për të parandaluar
vlimin shpërthyes të lëngjeve dhe djegien e mundshme të tyre, trazojini para,
gjatë dhe pas nxehjes. Mbajini në një furrë me mikrovalë gjatë kohës së
qëndrimit. Ju rekomandojmë që të vendosni një lugë plastike ose një shkop qelqi
brenda në lëngje. Shmangni mbinxehjen e ushqimit (dhe për rrjedhojë prishjen e
tij).
Është e rekomandueshme që ta ulni kohën e gatimit dhe të shtoni kohën e
nxehjes, nëse është e nevojshme.
Pritini karotat në feta me madhësi të barabartë.
Përgatisni lulet e lulelakrës të grira në copë të
barabarta. Pritini lulet e mëdha të lulelakrës në
gjysma. Vendosini kërcejtë në mes.
Pritini kungujt e vegjël në feta. Shtoni 30 ml ujë
(2 lugë gjelle) ose një copë gjalpi. Skuqini derisa
të zbuten.
Pritini patëllxhanët në feta të vogla dhe spërkatni 1
lugë gjelle me lëng limoni.
Pritini preshtë në feta të trasha.
Përgatisni të gjitha kërpudhat e vogla ose
kërpudhat e prera. Mos shtoni ujë. Spërkatini me
lëng limoni. Marinojini me kripë dhe piper. Kullojini
para se t'i shërbeni.
Pritini qepër në feta ose në gjysma. Shtoni vetëm
15 ml ujë (1 lugë gjelle).
Pritini specat në feta të vogla.
Peshojini patatet e qëruara dhe pritini në gjysma
ose në çerekë, në mënyrë të barabartë.
Pritini lakrat foragjere në kubikë të vegjël.
Koha e nxehjes dhe e qëndrimit
Kur të rinxehni ushqimin për herë të parë, do të ishte e dobishme po të mbanit
shënim kohëzgjatjen – për t'iu referuar në të ardhmen.
Sigurohuni gjithmonë që ushqimi i ringrohur të jetë nxehur në mënyrë të
njëtrajtshme.
Lëreni ushqimin të qëndrojë për pak kohë pas ringrohjes - për ta lënë që
temperatura të bëhet e njëtrajtshme.
Koha e rekomanduar për qëndrimin pas ringrohjes është 2-4 minuta, përveçse
kur rekomandohet një kohë tjetër në tabelë.
Tregoni kujdes kur të nxehni lëngjet dhe ushqimet për bebet. Shikoni gjithashtu
kapitullin me masat paraprake të sigurisë.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:25:07
RINGROHJA E LËNGJEVE
Ringrohja e ushqimit dhe e qumështit të bebes
Lini gjithmonë një kohë qëndrimi prej të paktën 20 sekondash pasi të jetë fikur
furra, për të lejuar që temperatura të bëhet e njëtrajtshme. Trazojini gjatë nxehjes,
nëse është e nevojshme dhe trazojini GJITHMONË pas nxehjes. Për të shmangur
vlimin shpërthyes dhe djegien e mundshme të tyre, duhet të vendosni një lugë
ose një shkop qelqi brenda lëngjeve dhe trazojini para, gjatë dhe pas nxehjes.
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për ringrohje.
Ushqimi
USHQIMI I BEBEVE: Hidheni në një pjatë të thellë prej qeramike. Mbulojeni me
kapak plastik. Trazojeni mirë pas rinxehjes!
Lëreni të qëndrojë për 2-3 minuta para se ta shërbeni. Trazojeni përsëri dhe
kontrolloni temperaturën.
Temperatura e rekomanduar për ta shërbyer: ndërmjet 30-40°C.
QUMËSHTI PËR BEBET: Hidheni qumështin në një shishe qelqi të sterilizuar.
Ringroheni të pambuluar. Mos e nxehni kurrë biberonin me kapësen të vendosur,
pasi shishja mund të shpërthejë nëse mbinxehet. Tundeni mirë para se ta lini të
qëndrojë dhe tundeni përsëri para se ta shërbeni! Kontrollojeni gjithmonë me
kujdes temperaturën e qumështit ose të ushqimit për bebe para se t'ia jepni.
Temperatura e rekomanduar për ta shërbyer: rreth 37°C.
SHËNIM: Ushqimi i fëmijës ka nevojë veçanërisht të kontrollohet me kujdes para
se të shërbehet, për të parandaluar djegiet.
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në tabelën tjetër si udhëzues për ringrohje.
Energjia
Koha
Koha e
qëndrimit
(min.)
2-3
Ushqimi i
bebes (perime
+ mish)
190 g
600 W
e 30 sek.
Muhalebia për
bebet (drithëra
+ qumësht +
fruta)
190 g
600 W
e 20 sek.
2-3
Qumështi për
bebet
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
50 sek deri në
1 min.
2-3
Udhëzimet
Hidheni në një pjatë të
thellë prej qeramike.
Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë
gatuar. Lëreni për 2-3
minuta. Para se ta
shërbeni, trazojeni mirë
dhe kontrolloni me
kujdes temperaturën.
Hidheni në një pjatë të
thellë prej qeramike.
Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë
gatuar. Lëreni për 2-3
minuta. Para se ta
shërbeni, trazojeni mirë
dhe kontrolloni me
kujdes temperaturën.
Trazojeni ose tundeni
mirë dhe hidheni në
një shishe qelqi të
sterilizuar. Vendoseni
në mes të pjatës
rrotulluese. Gatuajeni
të pambuluar. Tundeni
mirë dhe lëreni të
qëndrojë për 3 minuta.
Para se ta shërbeni,
tundeni mirë dhe
kontrolloni me kujdes
temperaturën.
SHQIP
RINGROHJA E USHQIMIT TË BEBEVE
Racioni
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:25:07
SHKRIRJA MANUALISHT
SHQIP
Ringrohja e lëngjeve dhe e ushqimit
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për ringrohje.
Ushqimi
Racioni
Energjia
Koha
(min.)
Pijet (kafe,
çaj dhe
ujë)
150 ml
(1 filxhan)
250 ml
(1 gotë
çaji)
800 W
1-1½
250 g
800 W
Supë
(e ftohtë)
Çorbë
(e ftohtë)
350 g
1½-2
600 W
3-3½
5½-6
½
2-3
2-3
Makarona
me salcë
(të ftohta)
350 g
Makarona
të
mbushura
me salcë
(të ftohta)
350 g
600 W
5-6
3
Pjatë me
ushqime
të përziera
(e ftohtë)
350 g
600 W
5½-6
½
3
600 W
Mikrovalët janë një mënyrë e shkëlqyer për të shkrirë ushqimin e ngrirë.
Mikrovalët shkrijnë butësisht ushqimin e ngrirë për një periudhë të shkurtër kohe.
Kjo mund të jetë me mjaft avantazh, nëse papritur ju vijnë miq.
Koha e
Udhëzimet
qëndrimit
(min.)
1-2
Hidheni në një filxhan qeramike dhe
ringroheni të pambuluar.
Vendosni filxhanin (150 ml) ose gotën
e çajit (250 ml) në mes të pjatës
rrotulluese. Trazojeni me kujdes para
dhe pasi është lënë të qëndrojë.
4½-5½
3
Pula e ngrirë duhet të shkrijë plotësisht para se të gatuhet. Hiqni lidhëset metalike
dhe nxirreni nga paketimi për të lejuar kullimin e lëngut të shkrirë.
Vendoseni ushqimin e ngrirë në një enë pa kapak. Kthejeni përgjysmë nga ana
tjetër, kulloni lëngun dhe hiqini të brendshmet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kontrollojeni ushqimin herë pas here për t'u siguruar që nuk është i ngrohtë.
Nëse pjesët më të vogla dhe më të holla të ushqimit të ngrirë fillojnë të ngrohen,
mund të mbulohen duke i mbështjellë me rripa të hollë letre alumini, gjatë
shkrirjes.
Hidheni në një pjatë të thellë prej
qeramike.
Mbulojeni me kapak plastik.
Trazojeni mirë pas ringrohjes. Trazojeni
përsëri para se ta shërbeni.
Vendoseni çorbën në një pjatë të
thellë prej qeramike.
Mbulojeni me kapak plastik.
Trazojini herë pas here gjatë ringrohjes
dhe përsëri para se t'i lini të qëndrojnë
dhe para se t'i shërbeni.
Vendosini makaronat (p.sh., spageti
ose makaronat nudëll me vezë) në
një pjatë të sheshtë prej qeramike.
Mbulojini me qese plastike ngjitëse që
përdoret për mikrovalë. Trazojini para
se t'i shërbeni.
Vendosini makaronat e mbushura
(p.sh., ravioli, tortelini) në një pjatë të
thellë prej qeramike. Mbulojeni me
kapak plastik. Trazojini herë pas here
gjatë ringrohjes dhe përsëri para se
t'i lini të qëndrojnë dhe para se t'i
shërbeni.
Krijoni një ushqim me 2-3 lloje
përbërësish të ftohtë dhe vendoseni
në një pjatë prej qeramike.
Mbulojeni me qese plastike ngjitëse
që përdoret për mikrovalë.
Nëse pula fillon të ngrohet në pjesën e jashtme, ndërpriteni shkrirjen dhe lëreni të
qëndrojë për 20 minuta para sa të vazhdoni.
Lëreni peshkun, mishin dhe pulën të qëndrojë, në mënyrë që të kryhet shkrirja.
Koha e qëndrimit për shkrirje të plotë do të ndryshojë në varësi të sasisë së
shkrirë. Ju lutemi, referojuni tabelës së mëposhtme.
Sugjerim: Ushqimi me trashësi të vogël shkrin më mirë se ai me
trashësi të madhe dhe sasitë e vogla të ushqimit kërkojnë
më pak kohë se sasitë e mëdha. Mbajeni mend këtë
informacion kur të ngrini dhe kur të shkrini ushqimin.
Për shkrirjen e ushqimit të ngrirë në temperaturë prej rreth -18 deri në -20°C,
përdorni tabelën e mëposhtme si udhëzues.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:25:07
SKARA
I gjithë ushqimi i ngrirë duhet të shkrijë duke përdorur nivelin e fuqisë së shkrirjes
).
(180 W,
Ushqimi
Biftekë derri
Pulë
Copa mishi
pule
E gjithë pula
Peshk
Fileta peshku
Frutat
Fruta pylli
Bukë
Panine
(secila afërsisht
50 g)
Tost/sanduiç
Bukë gjermane
(drithëra + miell
thekre)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10 -12
7½-8½
500 g 14½-15½
(2 copë)
900 g
28-30
200 g
(2 copë)
400 g
(4 copë)
6-7
Elementi i nxehjes së skarës ndodhet nën tavanin e zgavrës. Ai funksionon kur dera është e
mbyllur dhe kur pjata rrotulluese është duke u rrotulluar. Rrotullimi i pjatës rrotulluese e skuq
ushqimin në mënyrë më të njëtrajtshme. Nxehja paraprake e skarës për 3-4 minuta do të bëjë
që ushqimi të skuqet më shpejt.
Koha e
Udhëzimet
qëndrimit
(min.)
5-25
15-40
5-15
12-13
Enë gatimi për pjekje në skarë:
Duhet të jetë flakëduruese dhe të ketë në përbërje metal. Mos përdorni enë gatimi prej
plastike, pasi mund të shkrijë.
Vendoseni mishin në një pjatë të sheshtë prej
qeramike. Mbulojini anët më të holla me letër
alumini. Kthejeni nga ana tjetër kur të ketë
kaluar gjysma e kohës së shkrirjes!
Ushqimi i përshtatshëm për pjekje në skarë.
Bërxolla, salsiçet, biftekët, hamburgerët, pastërmaja, fetat e proshutës të kripura dhe të
tymosura, copat e peshkut, sanduiçët dhe të gjitha llojet e tostit të mbuluar me ingredientë.
Shënim i rëndësishëm:
Sa herë që të përdorni vetëm regjimin e pjekjes në skarë, sigurohuni që elementi i nxehjes së
skarës të vendoset nën tavanin e furrës, në pozicion horizontal dhe jo në murin e pasmë, në
pozicion vertikal. Mbani mend që ushqimi duhet të vendoset në skarën e sipërme, përveç
rasteve kur jepet një udhëzim tjetër.
Së pari, vendosni copat e mishit të pulës,
fillimisht me pjesën e lëkurës poshtë, të gjithë
pulën fillimisht me pjesën e kraharorit poshtë,
në një pjatë të sheshtë prej qeramike.
Mbuloni pjesët e holla, siç janë krahët dhe
pjesët fundore me letër alumini. Kthejeni nga
ana tjetër kur të ketë kaluar gjysma e kohës
së shkrirjes!
MIKROVALË + SKARË
Ky regjim gatimi kombinon nxehjen rrezatuese që vjen nga skara me shpejtësinë e gatimit
me mikrovalë. Kjo funksionon vetëm kur dera është e mbyllur dhe kur pjata rrotulluese është
duke u rrotulluar. Për shkak të rrotullimit të pjatës rrotulluese, ushqimi skuqet në mënyrë të
njëtrajtshme. Në këtë model disponohen tre regjime me kombinim. 600 W + Skarë, 450 W +
Skarë dhe 300 W + Skarë.
Vendosni peshkun e ngrirë në mes të një
pjate të sheshtë prej qeramike. Vendosini
pjesët më të holla poshtë pjesëve më të
trasha. Mbulojini pjesët e ngushta fundore
me letër alumini. Kthejeni nga ana tjetër kur
të ketë kaluar gjysma e kohës së shkrirjes!
250 g
6-7
5-10
Shpërndajini frutat në një enë qelqi të
sheshtë dhe të rrumbullakët (me diametër
të madh).
2 copë
4 copë
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Vendosini paninet në formë rrethi ose bukën
në drejtim horizontal mbi një letër kuzhine në
mes të pjatës rrotulluese.
Kthejeni nga ana tjetër kur të ketë kaluar
gjysma e kohës së shkrirjes!
500 g
8-10
SHQIP
Mish
Mish viçi i grirë
Racioni Koha
(min.)
Enë gatimi për t'u përdorur për gatimin me mikrovalë + skarë
Ju lutemi, përdorni enë gatimi të cilat lejojnë depërtimin e mikrovalëve. Ena e gatimit duhet të
jetë flakëduruese. Mos përdorni enë gatimi metalike për regjimin me kombinim. Mos përdorni
enë gatimi prej plastike, pasi mund të shkrijë.
Ushqimi i përshtatshëm për gatimet me mikrovalë + skarë:
Tek ushqimet e përshtatshme për regjimin e gatimit me kombinim përfshihen të gjitha llojet e
ushqimeve të gatuara të cilat kanë nevojë për ringrohje dhe skuqje, (p.sh., makaronat në furrë)
si dhe ushqimet që kërkojnë një kohë të shkurtër gatimi për të skuqur sipërfaqen e ushqimit.
Gjithashtu, ky regjim mund të përdoret për racionet e ushqimit me trashësi të madhe, të cilat
përfitojnë nga sipërfaqja e skuqur dhe e thatë (p.sh., copat e mishit të pulës, kthimi i tyre nga
ana tjetër në gjysmë). Ju lutemi, referojuni tabelës lidhur me skarën për hollësi të mëtejshme.
Shënim i rëndësishëm:
Sa herë që përdorni regjimin me kombinim (mikrovalë + pjekje në skarë), sigurohuni që
elementi i nxehjes së skarës të vendoset nën tavanin e furrës, në pozicion horizontal dhe jo në
murin e pasmë, në pozicion vertikal. Ushqimi duhet të vendoset në skarën e sipërme, përveç
rasteve kur jepet një udhëzim tjetër. Përndryshe, duhet të vendoset drejtpërdrejt në pjatën
rrotulluese. Ju lutemi, referojuni udhëzimeve në tabelën e mëposhtme.
Ushqimi duhet të kthehet në anën tjetër, nëse duhet të skuqet nga të dyja anët.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:25:07
Udhëzuesi i skarës për ushqimet e ngrira
Udhëzuesi i skarës për ushqimet e freskëta
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për skuqje.
SHQIP
Ushqimi i
freskët
Racioni
Panine (secila
afërsisht 50G)
2 copë
4 copë
Simite +
ingredientë
sipër (domate,
djathë,
proshutë,
kërpudha)
Gatime furre
(perime,
patate)
Makarona
(kaneloni,
makarona,
lazanja)
250-300 g
(2 copë)
400 g
400 g
Kotëleta pule
250 g
Patate furre
250 g
Energjia
Koha për
Koha për
anën e 1-rë anën e 2-të
(min.)
(min.)
Mikrovalë
300 W +
Vetëm me
+ Skarë
Skarë
skarë
1-1½
1-2
2-2½
1-2
450 W +
Skarë
450 W +
Skarë
Mikrovalë
+ Skarë
450 W +
Skarë
450 W +
Skarë
8-9
13-14
600 W +
Skarë
14-15
-
-
Vetëm në
skarë 2-3
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Nxehni paraprakisht skarën me anë të funksionit të skarës për 4 minuta.
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për skuqje.
Udhëzimet
Vendosini paninet në skarë në
formë rrethi.
Piqni anën tjetër të panineve
derisa të bëhen aq të thata sa
dëshironi ju.
Lëreni për 2-5 minuta.
Vendosni në skarë 2 simite të
ngrira afër njëra-tjetrës. Pasi të
piqen, lërini të qëndrojnë për
2-3 minuta.
Ushqimi i
freskët
Racioni
Energjia
Feta tosti
4 copë
(secila
25 g)
2-4 copë
Vetëm
me skarë
Panine (të
pjekura
tashmë)
Domate të
pjekura në
skarë
Vendoseni gatimin e furrës në
një pjatë qelqi të vogël e të
rrumbullakët pireks. Vendoseni
pjatën në skarë.
Pasi të gatuhet, lëreni të
qëndrojnë për 2-3 minuta.
Vendosini makaronat e ngrira
në një pjatë qelqi të vogël,
drejtkëndore e të sheshtë
pireks.
Vendoseni pjatën drejtpërdrejt
në skarë.
Pasi të gatuhet, lëreni të
qëndrojnë për 2-3 minuta.
Vendosini kotëletat e pulës
në skarë
Vendosini patatet e furrës në
skarë, të shpërndara në mënyrë
të njëtrajtshme mbi një letër
gatimi.
Tost Havai
(ananas,
proshutë, feta
djathi)
Patate të
pjekura
Copa mishi
pule
Koha
për anën
e 1-rë
(min.)
4-5
Koha
për anën
e 2-të
(min.)
4½-5½
Vetëm
me skarë
2-3
2-3
Mikrovalë
+ Skarë
300 W +
Skarë
Vetëm në
skarë 2-3
200 g
(2 copë)
400 g
(4 copë)
2 copë
(300 g)
4½-5½
450 W +
Skarë
3½-4
-
250 g
500 g
600 W +
Skarë
4½-5½
8-9
-
450500 g
(2 copë)
300 W +
Skarë
10- 12
12- 13
7-8
Udhëzimet
Vendosini në skarë fetat e
tostit afër njëra-tjetrës.
Vendosini paninet drejtpërdrejt
në skarë, fillimisht me anën e
poshtme lart, në formë rrethi.
Pritini domatet në gjysma.
Hidhni pak djathë sipër.
Vendosini në formë rrethi, mbi
një pjatë pireks të sheshtë prej
qelqi. Vendosini në skarë.
Thekni fetat e bukës fillimisht.
Vendoseni tostin e mbuluar
me ingredientë mbi skarë.
Vendosni 2 toste në skarë,
përbri njëri-tjetrit. Lëreni për
2-3 minuta.
Pritini patatet në gjysma.
Vendosini në skarë në formë
rrethi, me anën e prerë nga
skara.
Përgatitini copat e mishit të
pulës me vaj dhe erëza.
Vendosini ato në formë rrethi,
me kockat në mes. Vendosni
një copë mishi pule jo në
mes të skarës. Lëreni për 2-3
minuta.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:25:07
Ushqimi i
freskët
Biftekë derri
Mollët e
pjekura
400 g
(4 copë)
Energjia
Vetëm
me skarë
Koha
për anën
e 1-rë
(min.)
12-15
250 g
(2 copë)
Mikrovalë
+ Skarë
300 W +
Skarë
7-8
1 mollë
(afërsisht
200 g)
2 mollë
(afërsisht
400 g)
300 W +
Skarë
4-4½
6-7
Koha
për anën
e 2-të
(min.)
9-12
SUGJERIME SPECIFIKE
Udhëzimet
SHKRIRJA E GJALPIT
Vendosni 50 g gjalpë në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi. Mbulojeni me kapak plastik.
Nxeheni për 30-40 sekonda duke përdorur 850 W, derisa gjalpi të shkrijë.
Lyejini bërxollat e qengjit me
vaj dhe erëza.
Vendosini në skarë në formë
rrethi.
Pasi të piqen, lërini të
qëndrojnë për 2-3 minuta.
Vetëm me Lyejini biftekët e derrit me vaj
skarë
dhe erëza.
Vendosini në skarë në formë
6-7
rrethi.
Pasi të piqen, lërini të
qëndrojnë për 2-3 minuta.
-
SHKRIRJA E ÇOKOLLATËS
Vendosni 100 g çokollatë në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi.
Nxeheni për 3-5 minuta, duke përdorur 450 W, derisa çokollata të shkrijë.
Trazojeni një ose dy herë gjatë shkrirjes. Përdorni doreza gatimi kur ta nxirrni jashtë!
SHQIP
Bërxollë qengji/
biftekë viçi
(mesatare)
Racioni
SHKRIRJA E MJALTIT TË KRISTALIZUAR
Vendosni 20 g mjaltë të kristalizuar në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi.
Nxeheni për 20-30 sekonda duke përdorur 300 W, derisa mjalti të shkrijë.
SHKRIRJA E XHELATINËS
Përgatitni shtresa xhelatine (10 g) për 5 minuta në ujë të ftohtë.
Vendoseni xhelatinën e kulluar në një tas të vogël pireks, prej qelqi.
Nxeheni për 1 minutë duke përdorur 300 W.
Trazojeni pasi të ketë shkrirë.
GATIMI I SHTRESËS/VESHJES (PËR KEKË DHE PËR ËMBËLSIRA)
Përzieni shtresën (afërsisht 14 g) me 40 g sheqer dhe me 250 ml ujë të ftohtë.
Gatuajeni të pambuluar në një taks pireks prej qelqi për 3½ deri në 4½ minuta duke
përdorur 850 W, derisa shtresën/veshja me akull të jetë transparente. Trazojeni dy herë
gjatë gatimit.
Hiqni pjesën e mesit të
mollëve dhe mbushini me
rrush të thatë dhe me reçel.
Hidhni feta bajameje sipër.
Vendosini mollët në një pjatë
pireks, të sheshtë prej qelqi.
Vendoseni atë drejtpërdrejt në
pjatën rrotulluese.
GATIMI I REÇELIT
Vendosni 600 g fruta (për shembull, fruta pylli të përziera) në një tas pireks, prej qelqi me
madhësi të përshtatshme dhe me kapak. Shtoni 300 g sheqer për konservim dhe trazojeni
mirë
Gatuajeni të mbuluar për 10-12 minuta duke përdorur 850 W.
Trazojeni disa herë gjatë gatimit. Hidheni drejtpërdrejt në enë të vogla prej qelqi, të vulosur
me kapakë. Lërini me kapak për 5 minuta.
GATIMI I BUDINGUT
Përziejeni miellin e budingut me sheqer dhe qumësht (500 ml) duke zbatuar udhëzimet e
prodhuesve dhe trazojeni mirë. Përdorni një tas qelqi pireks me madhësi të përshtatshme
dhe me kapak. Gatuajeni të mbuluar për 6½ deri 7½ minuta duke përdorur 850 W.
Trazojeni mirë disa herë gjatë gatimit.
SKUQJA E FETAVE TË BAJAMEVE
Shpërndani në mënyrë të njëtrajtshme 30 g bajame të copëtuara, në një pjatë qeramike me
madhësi mesatare.
Trazojeni disa herë gjatë skuqjes për 3½ deri 4½ minuta duke përdorur 600 W.
Lëreni të qëndrojë për 2-3 minuta në furrë. Përdorni doreza gatimi kur ta nxirrni jashtë!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:25:07
Si të veproni kur jeni në dyshim ose kur keni
një problem
Furra krijon interferencë me radion ose televizorin.
• Kur furra është në përdorim, mund të vihet re një interferencë e lehtë te televizori
ose te radioja. Kjo është normale. Për të zgjidhur këtë problem, instalojeni furrën
larg televizorit, radios dhe antenave.
• Nëse interferenca diktohet nga mikroprocesori i furrës, ekrani mund të
rivendoset. Për të zgjidhur këtë problem, hiqeni spinën e energjisë dhe vendoseni
përsëri. Rivendosni orën.
SHQIP
Nëse ju dalin ndonjë nga problemet e radhitura më poshtë, provoni zgjidhjet e
dhëna.
Kjo është normale.
• Kondensim brenda në furrë.
• Qarkullim ajri rreth derës dhe kapakut të jashtëm.
• Reflektim i dritës rreth derës dhe kapakut të jashtëm.
• Dalje e avullit nga pjesa rreth derës ose nga vrimat e ajrosjes.
Nëse udhëzimet e mësipërme nuk mundësojnë zgjidhjen e problemit,
kontaktoni qendrën vendase të shërbimit për klientin të SAMSUNG.
Ju lutemi lexoni informacionin e mëposhtëm;
• Modeli dhe numrat e serisë janë të vendosura në pjesën e pasme të furrës
• Hollësitë mbi garancinë
• Një përshkrimi i qartë i problemit
Furra nuk ndizet kur ju shtypni butonin Start (Fillo) ( ).
• A është mbyllur plotësisht dera?
Ushqimi nuk është pjekur aspak.
• A e keni vënë siç duhet kohëmatësin dhe/ose a e keni shtypur butonin Start
(Fillo) ( )?
• A është mbyllur dera?
• A e keni mbingarkuar qarkun elektrik dhe a keni shkaktuar shpërthim të
siguresës ose qark të shkurtër?
Më pas kontaktoni shitësin tuaj lokal ose shërbimin pas shitjes të SAMSUNG.
Ushqimi ose është i mbipjekur ose i papjekur mirë.
• A është vendosur siç duhet kohëzgjatja e gatimit sipas llojit të ushqimit?
• A është zgjedhur niveli i duhur i fuqisë?
Llamba nuk funksionon.
• Për arsye sigurie llambën nuk duhet ta zëvendësoni vetë. Kontaktoni kujdesin
më të afërt për klientin të autorizuar nga Samsung që të sjellë një inxhinier të
kualifikuar për të zëvendësuar llambën.
Brenda në furrë shfaqen shkëndija dhe krisje (hark).
• A keni përdorur enë me zbukurime metalike?
• A keni lënë pirun ose enë të tjera metalike brenda në furrë?
• A është letra e aluminit shumë pranë mureve të brendshme?
Tymi dhe era e keqe gjatë funksionimit fillestar.
• Është një situatë e përkohshme për shkak të ngrohjes së elementeve të reja.
Tymi dhe era do të zhduken tërësisht pas 10 minutash pune.
Për ta larguar erën më shpejt, vijeni furrën e mikrovalëve në punë duke vënë
koncentrat apo lëng limoni në dollap.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:25:07
Specifikimet teknike
SHËNIM
SAMSUNG përpiqet të përmirësojë produktet e tij në çdo kohë. Si specifikimet
për dizajnin, ashtu edhe këto udhëzime përdorimi i nënshtrohen ndryshimit pa
njoftim.
GE83X
Burimi i fuqisë
230 V ~ 50 Hz
Konsumimi i energjisë
Mikrovala
Skara
Regjimi i gatimit me kombinim
1200 W
1100 W
2300 W
Fuqia në dalje
100 W/800 W (IEC-705)
Norma e funksionimit
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda e ftohjes
Motori i ventilatorit për ftohje
Përmasat (Gj x L x Th)
Jashtë
Zgavra e furrës
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Volumi
23 litër
Pesha
Neto
Afërsisht 13 kg
SHQIP
Modeli
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:25:07
Nr. i kodit: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_SQ_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:25:08
GE83X
zamislite mogućnosti
Mikrovalna pećnica
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke
Samsung. Kako bi vam bila dostupna potpunija
usluga, registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
Upute za korištenje i vodič za kuhanje
Imajte na umu da jamstvo tvrtke Samsung NE pokriva pozive servisu
radi opisa rada uređaja, pravilnog postavljanja ili izvođenja uobičajenog
čišćenja ili održavanja.
Ove su upute tiskane na 100 % recikliranom papiru.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 1
2013-10-04 �� 6:38:24
Važne sigurnosne upute
POMNO PROČITAJTE I SPREMITE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.
Uvijek se morate pridržavati sljedećih mjera opreza.
Prije korištenja pećnice osigurajte
pridržavanje uputa u nastavku.
Upotreba ove knjižice s uputama
HRVATSKI
Upravo ste kupili mikrovalnu pećnicu tvrtke SAMSUNG. Upute za korištenje
sadrže korisne informacije o kuhanju u vašoj mikrovalnoj pećnici:
•
•
•
•
Mjere opreza
Prikladni pribor i posuđe za kuhanje
Korisni savjeti za kuhanje
Savjeti za kuhanje
Objašnjenja simbola i ikona
UPOZORENJE
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati teške ozljede
ili smrtni slučaj.
OPREZ
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati blaže ozljede
ili materijalnu štetu.
Upozorenje; opasnost od
požara
Upozorenje; vruća površina
Upozorenje, električna struja
Upozorenje; eksplozivan
materijal
NE pokušavajte.
NE dirajte.
NE rastavljajte.
Izričito slijedite upute.
Izvadite utikač iz utičnice u
zidu.
Provjerite je li uređaj uzemljen
kako biste spriječili strujni udar.
Pozovite servisni centar za
pomoć.
Napomena
UPOZORENJE
(samo funkcija mikrovalova)
UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaštitna
brtva oštećeni, ne uključujte pećnicu dok je
ne popravi ovlaštena osoba.
UPOZORENJE: Za sve osobe, osim
ovlaštenih, opasno je izvoditi bilo kakve
usluge ili popravke koji obuhvaćaju
uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od
izlaganja mikrovalnoj energiji.
UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne
smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama
jer mogu eksplodirati.
Uređaj je namijenjen korištenju samo u
kućanstvu.
Važno
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 2
2013-10-04 �� 6:38:26
Mikrovalna pećnica namijenjena je
zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili
odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje,
papuča, spužvi, vlažne tkanine i sličnih
materijala može uzrokovati ozljede ili požar.
Ako primijetite dim, isključite uređaj ili
isključite kabel za napajanje i ostavite vrata
zatvorenim kako biste ugušili plamen.
UPOZORENJE: Zagrijavanje pića
u mikrovalnoj pećnici može izazvati
zakašnjelo ključanje i stoga s posudom
treba pažljivo rukovati.
UPOZORENJE: Sadržaj bočica za
hranjenje i staklenki s dječjom hranom
mora se promiješati ili protresti, a
temperatura provjeriti prije konzumacije
kako bi se izbjegle opekline.
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne
smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer
mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja
u mikrovalnoj pećnici.
Pećnica se mora redovito čistiti, a ostaci
hrane ukloniti.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Djeci bez nadzora
dopustite korištenje mikrovalne pećnice
samo ako su im dane odgovarajuće upute
tako da djeca pećnicu mogu koristiti na
siguran način, uz razumijevanje opasnosti
od nepravilne upotrebe.
UPOZORENJE: Uređaj smiju koristiti
djeca s navršenih 8 i više godina, osobe
smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i
iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su
upućeni u rukovanje uređajem na siguran
način te ako razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi
djeca, osim ako su starija od 8 godina i
nadziru ih odrasle osobe.
Koristite samo posuđe koje je prikladno za
korištenje u mikrovalnim pećnicama.
Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili
papirnatim posudama pripazite na pećnicu
zbog mogućnosti zapaljenja.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 3
2013-10-04 �� 6:38:26
HRVATSKI
Ako se pećnica ne održava čistom,
može doći do propadanja površine što
može nepovoljno utjecati na vijek trajanja
proizvoda te dovesti do potencijalno
opasne situacije.
Uređaj nije namijenjen korištenju u
cestovnim vozilima, kamp kućicama i
sličnim vozilima.
Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući
djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti niti osobe koje
nemaju potrebno znanje i iskustvo,
osim ako su pod nadzorom i upućene
u rukovanje uređajem od strane osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov serviser ili druga osoba
odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne
smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama
jer mogu eksplodirati;
Uređaj se ne smije čistiti mlazom vode.
Ova se pećnica mora postaviti u
odgovarajućem smjeru i na visini koja
omogućava jednostavan pristup njenoj
unutrašnjosti i površini za upravljanje
pećnicom.
Prije prvog korištenja pećnice u nju treba
staviti vodu i zatim je ostaviti da radi 10
minuta.
Ako uređaj proizvodi čudan zvuk, miris po
paljevini ili dim, odmah iskopčajte kabel
napajanja i obratite se najbližem servisnom
centru.
Mikrovalna pećnica mora se postaviti u
blizini zidne utičnice.
Mikrovalna pećnica namijenjena je
korištenju na pultu ili polici, ne postavljajte
je u ormarić.
UPOZORENJE
(Samo funkcija mikrovalova) - dodatno
UPOZORENJE: Prilikom korištenja uređaja
u kombiniranom načinu djeca uređaj smiju
koristiti samo uz nadzor odrasle osobe zbog
visokih temperatura koje nastaju.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 4
2013-10-04 �� 6:38:26
Ne koristite jaka abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne predmete za
čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu
izgrepsti površinu te time izazvati rasipanje
stakla.
Temperatura površina koje se mogu dodirnuti
može tijekom rada uređaja biti visoka.
Vrata i druge vanjske površine mogu tijekom
rada uređaja biti vruće.
Uređaj i kabel postavite izvan dohvata djece
mlađe od 8 godina.
Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim
satom ili odvojenim sustavom za daljinsko
upravljanje.
HRVATSKI
Tijekom korištenja uređaj postaje vruć.
Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar
pećnice.
UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu
postati vrući za vrijeme korištenja. Pećnica
treba biti izvan dosega male djece.
Ne smije se čistiti parom.
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj
isključen prije zamjene lampe kako biste
izbjegli mogućnost strujnog udara.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi
tijekom korištenja postaju vrući.
Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata.
Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala
zadržavati u blizini uređaja, osim pod
neprekidnim nadzorom.
Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih
8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe
koje nemaju znanje i iskustvo, ali samo pod
nadzorom te ako su upućeni u rukovanje
uređajem na siguran način te ako razumiju
moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
s uređajem. Djeci se ne smije povjeravati
čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.
Ovaj proizvod je u grupi 2 klase B ISM opreme.
Definicija grupe 2 koja sadrži svu ISM opremu u
kojoj se energija radiovalova namjerno generira i/
ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za
obradu materijala, opremu za elektroerozijsku
opremu te opremu za strujno zavarivanje.
Oprema B klase je oprema prikladna za korištenje
u kućanstvima i ustanovama koje su izravno
povezane s niskonaponskom električnom mrežom
koja napaja zgrade koje koriste mali korisnici.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 5
2013-10-04 �� 6:38:26
HRVATSKI
Postavljanje mikrovalne pećnice
Pećnicu postavite na ravnu površinu 85 cm
iznad poda. Površina mora biti dovoljno čvrsta
kako bi podnijela težinu pećnice.
20 cm
10 cm
1.Prilikom postavljanja pećnici
iznad
iza
osigurajte primjerenu ventilaciju
tako da ostavite barem 10 cm
10 cm s
85 cm
bočne strane
od poda
prostora iza nje i sa strana te
20 cm prostora iznad nje.
2.Izvadite svu ambalažu iz pećnice.
3.Postavite obruč okretnog mehanizma
i tanjur. Provjerite okreće li se tanjur
slobodno. (Samo model s tanjurom)
4.Mikrovalna pećnica mora se postaviti u
blizini zidne utičnice.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov serviser ili druga osoba
odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost. Zbog osobne sigurnosti
kabel uključite u uzemljenu utičnicu s
izmjeničnom strujom.
Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu na topla
i vlažna mjesta kao što je klasična pećnica
ili radijator. Specifikacije za napajanje
mikrovalne pećnice moraju se poštovati,
a produžni kabeli moraju zadovoljavati iste
standarde kao kabel za napajanje koji se
isporučuje s pećnicom. Prije prvog korištenja
mikrovalne pećnice obrišite unutrašnjost i
zaštitnu brtvu na vratima.
Čišćenje mikrovalne pećnice
Navedeni dijelovi mikrovalne pećnice trebaju
se redovito čistiti kako bi se spriječilo
nakupljanje masnoća i ostataka hrane:
•unutarnje i vanjske površine
•vrata i brtve na vratima
•Tanjur i obruči okretnog mehanizma
(Samo model s tanjurom)
OBAVEZNO provjerite jesu li brtve na
vratima čiste i zatvaraju li se vrata pravilno.
Ako se pećnica ne održava čistom,
može doći do propadanja površine što
može nepovoljno utjecati na vijek trajanja
proizvoda te dovesti do potencijalno
opasne situacije.
1.Vanjske površine čistite mekanom krpicom
i toplom vodom sa sapunom. Isperite i
osušite.
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 6
2013-10-04 �� 6:38:27
grijač može okrenuti)
Pohranjivanje i popravak
mikrovalne pećnice
Prilikom pohranjivanja i servisiranja
mikrovalne pećnice potrebno je poduzeti
nekoliko jednostavnih mjera opreza.
Pećnicu nemojte koristiti ako su oštećena
vrata ili brtve vrata ili:
•ako su šarke razbijene
•ako su brtve dotrajale
•ako je kućište izobličeno ili udubljeno
Popravke bi trebali vršiti samo kvalificirani
serviseri
NIKADA ne vadite vanjsko kućište iz
pećnice. Ako je pećnica oštećena i
potrebno joj je servisiranje ili niste sigurni je
li ispravna:
•Iskopčajte je iz zidne utičnice
•Obratite se u najbliži servis
Ako pećnicu želite privremeno pohraniti,
odaberite suho mjesto bez prašine.
Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno
utjecati na radne dijelove pećnice.
HRVATSKI
2.Uklonite sve mrlje i prolivene tekućine
na unutrašnjim površinama krpicom i
sapunom. Isperite i osušite.
3.Kako biste otpustili stvrdnute ostatke hrane
i uklonili mirise, stavite šalicu razrijeđenog
limunovog soka u pećnicu i zagrijte deset
minuta na maksimalnoj snazi.
4.Tanjur koji se može prati u perilici posuđa
perite kad god je to potrebno.
NE prolijevajte vodu na otvore za
ventilaciju. NIKAD ne koristite abrazivna
sredstva ili kemijska otapala. Osobito
pažljivo čistite brtve na vratima kako biste
bili sigurni da se:
•mrvice ne nakupljaju
•vrata mogu pravilno zatvoriti
Unutrašnjost mikrovalne pećnice čistite
neposredno nakon svake upotrebe
blagom otopinom deterdženta, no prije
čišćenja ostavite da se mikrovalna pećnica
ohladi kako biste izbjegli ozljede.
Kad čistite gornju stranu
unutrašnjosti pećnice, bit će vam
lakše ako grijač okrenete prema
dolje za 45 °. (Samo model na kojem se
7
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 7
2013-10-04 �� 6:38:27
HRVATSKI
Ova mikrovalna pećnica nije namijenjena
za komercijalnu upotrebu.
Iz sigurnosnih razloga nemojte sami
mijenjati žarulju. Obratite se najbližem
ovlaštenom centru za korisnike tvrtke
Samsung kako bi žarulju zamijenio
kvalificirani inženjer.
Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
Ne isključujte uređaj isključivanjem utikača za vrijeme
rada.
U uređaj nemojte stavljati prste niti u njega umetati
strane tvari. Ako je u uređaj prodrla bilo kakva strana
tvar, poput vode, iskopčajte priključak napajanja iz
utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
Nemojte pretjerano pritiskati uređaj niti ga izlagati
udarcima.
Pećnicu nemojte smještati na lomljive predmete, kao
što su umivaonici ili stakleni predmeti.
UPOZORENJE
Preinake i popravke na uređaju smije provoditi samo
kvalificirano osoblje.
Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, otapalo,
alkohol niti uređaje za čišćenje pomoću pare ili pod
visokom tlakom.
Nemojte zagrijavati tekućine ili hranu u zatvorenim
posudama namijenjenima za korištenje u mikrovalnoj
pećnici.
Napon, frekvencija i struja napajanja moraju biti
jednaki onima koji su navedeni u specifikacijama
proizvoda.
Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje
vodom pod tlakom ili parom.
Čvrsto uključite utikač u utičnicu u zidu. Nemojte
koristiti višestruke utičnice, produžne kabele niti
električne pretvarače.
Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline ili
zapaljivih materijala, na vlažno, masno ili prašnjavo
mjesto, na mjesto izloženo izravnom sunčevom
zračenju ili vodi, na mjesto gdje postoji mogućnost
curenja plina niti na neravnu podlogu.
Kabel napajanja nemojte vješati o metalne predmete;
umetnite ga između predmeta ili iza pećnice.
Ne koristite oštećeni utikač, kabel za napajanje ili
rasklimane utičnice. U slučaju oštećivanja priključka
ili kabela za napajanje obratite se najbližem
servisnom centru.
Ovaj se uređaj mora uzemljiti na pravilan način i u
skladu s lokalnim i državnim propisima.
Redovito s utikača i kontaktnih ploha pomoću suhe
krpice uklanjajte sve strane tvari kao što su prašina
ili voda.
Pećnicu nemojte izravno prskati niti polijevati vodom.
Nemojte povlačiti ili pretjerano svijati kabel napajanja
niti na njega stavljati teške predmete.
Na pećnicu, u pećnicu ili na vrata pećnice nemojte
stavljati nikakve predmete.
U slučaju curenja plina (npr. propana, ukapljenog
plina) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja
utikača.
Površinu pećnice nemojte prskati halapljivim tvarima,
kao što je insekticid.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 8
2013-10-04 �� 6:38:29
U pećnicu nemojte stavljati zapaljive materijale.
Budite naročito pažljivi prilikom zagrijavanja jela ili
pića koja sadrže alkohol jer alkoholne pare mogu
doći u kontakt s vrućim dijelovima pećnice.
Kabel ili utikač za napajanje nemojte uranjati u vodu i
držite ih podalje od zagrijanih površina.
Pri otvaranju i zatvaranju pećnice držite djecu
podalje od vrata pećnice kako ne bi udarila u njih ili
prikliještila prste pri zatvaranju.
UPOZORENJE: Zagrijavanje pića u mikrovalnoj
pećnici može izazvati zakašnjelo eruptivno ključanje i
stoga s posudom treba pažljivo rukovati. Kako biste
spriječili takve situacije, UVIJEK pričekajte najmanje
20 sekundi nakon isključivanja pećnice kako bi se
temperatura izjednačila. Prema potrebi miješajte
tijekom zagrijavanja i UVIJEK promiješajte nakon
zagrijavanja.
U slučaju opeklina slijedite upute za PRVU POMOĆ:
• Uronite opečeno područje u hladnu vodu na
najmanje 10 minuta.
• Prekrijte čistom, suhom tkaninom.
• Ne nanosite kreme, ulja ili losione.
NE prekrivajte ventilacijske otvore tkaninom ili
papirom. Ti bi se materijali mogli zapaliti uslijed
izlaženja vrućeg zraka iz pećnice. Može doći i
do pregrijavanja pećnice, nakon čega će se ona
automatski isključiti i ostati isključena sve dok se
dovoljno na ohladi.
HRVATSKI
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju
se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu
eksplodirati, čak i nakon zagrijavanja u mikrovalnoj
pećnici. Osim toga, ne zagrijavajte nepropusne
ili vakumirane boce, staklenke, posude, orašaste
plodove u ljusci, rajčice itd.
Uvijek koristite rukavice za pećnicu prilikom vađenja
posuđa iz pećnice kako biste izbjegli slučajne
opekline.
Promiješajte tekućine na polovici postupka
zagrijavanja ili nakon dovršenja zagrijavanja i
ostavite ih da odstoje najmanje 20 sekundi nakon
zagrijavanja kako bi se spriječilo njihovo eruptivno
ključanje.
OPREZ
Prilikom otvaranja vrata stanite na udaljenost
ispruženih ruku kako biste izbjegli opekline uslijed
izlaska vrućeg zraka ili pare.
Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje
u mikrovalnim pećnicama; NEMOJTE koristiti
metalne posude, setove posuđa sa zlatnim i
srebrnim obrubom, metalne štapiće, vilice itd.
S papirnatih i plastičnih vrećica skinite metalne žice.
Razlog: Može doći do električnog iskrenja ili iskrenja
predmeta i oštećenja pećnice.
NE uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna.
Mikrovalna pećnica se nakon 30 minuta automatski
isključuje iz sigurnosnih razloga. Preporučujemo da u
pećnici uvijek držite čašu vode koja će upiti energiju
mikrovalova ako se pećnica slučajno uključi.
Ne koristite mikrovalnu pećnicu za sušenje papira ili
odjeće.
Prilikom postavljanja pećnice pridržavajte se
podataka o razmacima koji su navedeni u ovim
uputama (pogledajte odjeljak o postavljanju
mikrovalne pećnice).
Za zagrijavanje manjih količina hrane koristite
postavku s kraćim vremenom jer se hrana u
suprotnom može pretjerano zagrijati ili zagorjeti.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 9
2013-10-04 �� 6:38:30
• Budući da se upute za rukovanje u nastavku odnose na različite
modele, svojstva vaše mikrovalne pećnice mogu se neznatno
razlikovati od opisanih u ovom priručniku i možda se ne primjenjuju
svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite
se najbližem servisnom centru ili potražite informacije i pomoć na
Internetu, na stranici www.samsung.com.
• Ova mikrovalna pećnica namijenjena je za podgrijavanje hrane.
Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. U njemu nemojte
zagrijavati nikakve tkanine niti jastuke punjene zrnima, jer to može
uzrokovati opekline i požar. Proizvođač neće snositi odgovornost za
oštećenja uzrokovana neodgovarajućim ili nepravilnim korištenjem
uređaja.
• Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja
površine što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja te
dovesti do opasne situacije.
HRVATSKI
Pripazite prilikom priključivanja drugih električnih
uređaja u utičnice blizu pećnice.
Mjere opreza za izbjegavanje mogućeg izlaganja
prekomjernoj mikrovalnoj energiji.
(Samo funkcija mikrovalova)
Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do štetnog izlaganja
mikrovalnoj energiji.
(a) Ni pod kojim uvjetima ne uključujte pećnicu s otvorenim vratima, ne
dirajte sigurnosni unutarnji mehanizam (zasune vrata) ni ne gurajte
strane predmete u otvore sigurnosnog unutarnjeg mehanizma.
(b)NEMOJTE stavljati predmete između vrata pećnice i prednje strane
pećnice ni ne ostavljajte ostatke hrane na površinama za brtvljenje.
Provjerite jesu li vrata i površine za brtvljenje na vratima čiste tako
da ih nakon upotrebe najprije obrišete vlažnom krpicom, a zatim
mekom, suhom krpicom.
(c) NE koristite pećnicu ako je oštećena dok je ne popravi kvalificirani
serviser za mikrovalne pećnice kojeg je obučio proizvođač. Osobito
je važno da se vrata pravilno zatvaraju i da nema oštećenja na:
(1) vratima (savijena)
(2) šarkama vrata (razbijene ili rasklimane)
(3) brtvama i površinama za brtvljenje
(d)Pećnicu ne smije podešavati ni popravljati bilo tko osim odgovarajuće
kvalificiranog servisera za mikrovalne pećnice kojeg je obučio
proizvođač.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati
s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu
za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet
od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Tvrtka Samsung naplatit će zamjenu pribora ili popravak kozmetičke prirode ako
je oštećenje uređaja i/ili oštećenje ili gubitak pribora uzrokovao korisnik. Predmeti
na koje se to odnosi:
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod
ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti
kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
(a) izvijena, izgrebena ili slomljena vrata, ručica, okno ili upravljačka ploča
(b)slomljena plitica, vodilice okretnog mehanizma, utor za tanjur ili
žičana rešetka.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s
drugim komercijalnim otpadom.
• Uređaj koristite samo u namijenjenu svrhu kao što je opisano u ovom
priručniku s uputama. Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom
priručniku ne odnose se na sve moguće uvjete i situacije koje se mogu
dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom postavljanja, održavanja i
rukovanja uređajem slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 10
2013-10-04 �� 6:38:31
Sadržaj
Brzi vodič
Brzi vodič.................................................................................................................11
Ako želite kuhati.
Dodatna oprema......................................................................................................12
1. Stavite hranu u pećnicu.
Odaberite razinu snage pritiskom na gumb za
razinu snage jednom ili više puta.
Pećnica....................................................................................................................13
Upravljačka ploča.....................................................................................................13
2. Odaberite vrijeme kuhanja pritiskom na gumb
10 min, 1 min ili 10 s, već prema potrebi.
Provjera ispravnosti rada pećnice..............................................................................15
Postavke načina rada za štednju energije..................................................................15
3. Pritisnite gumb za početak (
Kuhanje/Podgrijavanje..............................................................................................15
Rezultat:
Razine snage............................................................................................................16
Zaustavljanje kuhanja................................................................................................16
Prilagodba vremena kuhanja.....................................................................................16
).
Započinje kuhanje.
Pećnica će završetak kuhanja označiti
pomoću četiri zvučna signala.
Korištenje značajke brzog podgrijavanja/kuhanja......................................................17
Želite li odmrznuti hranu.
Postavke brzog podgrijavanja/kuhanja......................................................................17
1. Stavite smrznutu hranu u pećnicu.
Pritisnite gumb za brzo zagrijavanje ( ) jednom ili
više puta, ovisno o vrsti hrane koju odmrzavate.
Korištenje značajke za automatsko brzo odmrzavanje..............................................18
Postavke automatskog odmrzavanja........................................................................18
Prženje.....................................................................................................................19
HRVATSKI
Postavljanje vremena................................................................................................14
Način rada mikrovalne pećnice.................................................................................14
2. Odaberite težinu pritiskom na gumbe kg i 100 g, već
prema potrebi.
Kombiniranje mikrovalova i prženja...........................................................................19
Kuhanje u više faza...................................................................................................20
Odabir pribora..........................................................................................................20
3. Pritisnite gumb za početak (
Isključivanje zvučnog signala.....................................................................................21
).
Sigurnosno zaključavanje mikrovalne pećnice...........................................................21
Upute za posuđe......................................................................................................21
Upute za kuhanje......................................................................................................22
Želite li dodati još koju minutu.
Što učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem.......................................................30
Ostavite hranu u pećnici.
Pritisnite +30s jednom ili više puta za svakih 30 sekundi
koje želite dodati.
Tehničke specifikacije...............................................................................................31
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 11
2013-10-04 �� 6:38:32
HRVATSKI
Ako želite prepržiti hranu.
Dodatna oprema
1. Prethodno zagrijte element za prženje na potrebnu
temperaturu pritiskom na gumb za prženje ( ),
zatim odaberite vremensku postavku (10 min, 1 min
i 10 s) i pritisnite gumb za početak ( ).
Ovisno o modelu koji ste kupili, isporučena vam je dodatna oprema koja se može
koristiti na više načina.
1. Obruč okretnog mehanizma, postavlja se na
sredinu pećnice.
Namjena: Obruč okretnog mehanizma podržava
tanjur.
2. Hranu stavite na rešetku u pećnicu.
Pritisnite gumb za prženje ( ). Odaberite vrijeme
kuhanja pritiskom na gumbe 10 min, 1 min i 10 s.
3. Pritisnite gumb za početak (
2. Tanjur, postavlja se na obruč okretnog mehanizma
u ležište utora za tanjur.
Namjena: Tanjur služi kao glavna površina za
kuhanje; može se jednostavno izvaditi
radi čišćenja.
).
3. Rešetka za roštilj, postavlja se na tanjur.
Namjena: Metalna rešetka može se koristiti za
prženje i kombinirano kuhanje.
NE koristite mikrovalnu pećnicu bez obruča okretnog mehanizma i
tanjura.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 12
2013-10-04 �� 6:38:32
Pećnica
Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
1
7
HRVATSKI
2
6
7
8
9
10
11
1. VRATA
7. TANJUR
2. OTVORI ZA VENTILACIJU
8. UTOR ZA TANJUR
3. PRŽENJE
9. OBRUČ OKRETNOG
MEHANIZMA
4. SVJETLO
5. ZASLON
6. ZASUNI VRATA
12
3
8
4
9
5
10
6
11
12
10.SIGURNOSNI OTVORI ZA
UNUTARNJE ZAKLJUČAVANJE
1. O
DABIR ZNAČAJKE ZA
AUTOMATSKO BRZO
ODMRZAVANJE
11. UPRAVLJAČKA PLOČA
12.GUMB ZA OTVARANJE VRATA.
2. O
DABIR ZNAČAJKE BRZOG
PODGRIJAVANJA/KUHANJA
3. G
UMB NAČINA RADA ZA
MIKROVALNO KUHANJE
4. G
UMB NAČIN RADA S
PRŽENJEM
7. ODABIR TEŽINE
8. GUMB ZA POSTAVLJANJE SATA
9. G
UMB KOMBINIRANOG NAČINA
RADA
10.GUMB +30s
11.GUMB ZA POČETAK
12.GUMB ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
5. GUMB POSTAVKE VREMENA
6. G
UMB ZA PREKID/
PONIŠTAVANJE
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 13
2013-10-04 �� 6:38:33
HRVATSKI
Postavljanje vremena
Način rada mikrovalne pećnice
Prov
Mikrovalna pećnica ima interni sat. Priključivanjem pećnice u struju, na zaslonu
će se automatski prikazati “:0”, “88:88” ili “12:00”.
Postavite trenutno vrijeme. Vrijeme se može prikazivati u formatu od 12 ili 24
sata. Sat je potrebno namjestiti:
Mikrovalovi su elektromagnetski valovi visoke frekvencije; energijom koju
otpuštaju hrana se kuha ili podgrijava bez promjena u obliku ili boji.
Mikrovalnu pećnicu možete koristiti za:
S
p
u
P
• odmrzavanje
• brzo podgrijavanje/kuhanje
• kuhanje
• Prilikom prvog postavljanja mikrovalne pećnice
• Nakon nestanka struje
Princip kuhanja.
Nemojte zaboraviti podesiti sat prilikom prelaska na ljetno/zimsko
računanje vremena.
1. Mikrovalovi koje generira magnetron jednolično
se raspoređuju uslijed okretanja hrane na tanjuru.
Hrana se zbog toga kuha ravnomjerno.
Automatska funkcija štednje energije
Ako ne odaberete nijednu funkciju kada je u tijeku postavljanje uređaja
ili uređaj radi uz aktivirano privremeno zaustavljanje, funkcija se otkazuje
i nakon 25 minuta prikazuje se sat. Ako su vrata pećnice otvorena,
lampa u pećnici isključit će se nakon 5 minuta.
2
2. Hrana apsorbira mikrovalove do dubine od oko
2,5 cm. Kuhanje se zatim nastavlja jer se toplina
raspoređuje u hrani.
3. Vremena kuhanja variraju, već prema vrsti posuđa i
svojstvima hrane:
• njenoj količini i gustoći
• sadržaju vode
• početnoj temperaturi (je li u pitanju smrznuta
hrana ili ne)
1. Za prikaz vremena u...
Formatu od 24 sati
Formatu od 12 sati
Pritisnite gumb sat jednom ili dvaput.
2. Postavite sate pomoću gumba h, a minute pomoću
gumba min
Postavk
P
k
Pošto se središnji dijelovi hrane kuhaju raspoređivanjem topline, kuhanje
se nastavlja čak i nakon što izvadite hranu iz pećnice. Zbog toga je
potrebno poštivati vrijeme potrebno da hrana odstoji koje je navedeno u
receptima i u ovim uputama kako biste omogućili:
3. Nakon prikazivanja pravog vremena ponovo pritisnite
gumb za sat kako biste pokrenuli sat.
Rezultat:
1
• ravnomjerno kuhanje hrane sve do njenog središta
• istu temperaturu u svim dijelovima hrane
Vrijeme će se prikazivati bez obzira na
to koristite li mikrovalnu pećnicu.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 14
2013-10-04 �� 6:38:33
•
•
Kuhanje/Podgrijavanje
Sljedeći jednostavan postupak omogućava vam provjeru ispravnosti rada
pećnice u svakom trenutku. Otvorite vrata pećnice tako da pritisnete veliku tipku
u donjem desnom uglu upravljačke ploče.
Prvo postavite posudu s vodom na tanjur. Zatim zatvorite vrata.
U postupku u nastavku opisuje se način kuhanja ili podgrijavanja hrane.
Prije nego što pećnicu ostavite bez nadzora obavezno provjerite postavke
kuhanja.
Najprije stavite hranu na sredinu tanjura. Zatim zatvorite vrata.
1. Pritisnite gumb za razinu snage i postavite
vrijeme na 4-5 minuta pritiskom na gumb 1 min
odgovarajući broj puta.
1. Pritisnite gumb za razinu snage.
2. Pritisnite gumb za početak (
Rezultat:
Rezultat:
).
Pećnica će grijati vodu 4 do 5 minuta.
Voda bi trebala ključati.
Prikazat će se oznaka 800 W
(maksimalna snaga kuhanja):
Odaberite odgovarajuću razinu snage
ponovnim pritiskanjem gumba za razinu snage sve dok
se ne prikaže odgovarajuća snaga. Pogledajte tablicu s
razinama snage na sljedećoj stranici.
HRVATSKI
Provjera ispravnosti rada pećnice
2. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumbe
10 min, 1 min i 10 s.
Pećnicu je potrebno uključiti u odgovarajuću zidnu utičnicu. Tanjur mora
biti na svojemu mjestu u pećnici. Ako koristite razinu snage drugačiju od
maksimalne, trebat će proći više vremena dok voda ne proključa.
3. Pritisnite gumb za početak (
Postavke načina rada za štednju energije
Rezultat:
Pećnica ima način rada za štednju energije. Ovaj uređaj štedi električnu energiju
kada se ne koristi.
• pritisnite gumb za štednju energije.
• Za izlazak iz načina rada za štednju energije otvorite
vrata, nakon čega će se na zaslonu prikazati
trenutno vrijeme. Pećnica je spremna za korištenje.
).
Uključuje se svjetlo pećnice, a tanjur
počinje okretati.
1) Kuhanje će započeti, pećnica
će dovršetak kuhanja označiti pomoću četiri zvučna
signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Ne uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 15
2013-10-04 �� 6:38:34
Razine snage
Zaustavljanje kuhanja
Na raspolaganju su vam niže navedene razine snage.
Kuhanje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste provjerili hranu.
HRVATSKI
1. Kako biste privremeno zaustavili;
Otvorite vrata.
Izlaz
Razina snage
MIKROVALOVI
PRŽENJE
VISOKA
800 W
-
SREDNJE VISOKA
600 W
-
SREDNJA
450 W
-
SREDNJE NISKA
300 W
-
ODMRZAVANJE ( )
180 W
-
NISKA/ODRŽAVANJE TOPLINE
100 W
-
PRŽENJE
-
1100 W
Rezultat:
Kuhanje se zaustavlja. Kako biste
nastavili s kuhanjem, zatvorite vrata i
ponovno pritisnite gumb za početak (
2. Za potpuno zaustavljanje;
Pritisnite gumb za zaustavljanje (
Rezultat:
).
).
Kuhanje se zaustavlja.
Želite li poništiti postavke kuhanja,
ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje (
).
Možete poništiti bilo koju postavku prije početka kuhanja jednostavnim
pritiskom na gumb za zaustavljanje ( ).
KOMBINACIJA I (
)
600 W
1100 W
KOMBINACIJA II (
)
450 W
1100 W
Prilagodba vremena kuhanja
KOMBINACIJA III (
)
300 W
1100 W
Možete povećati vrijeme kuhanja pritiskanjem gumba +30 s za svakih 30 sekundi
koje želite dodati.
Ako odaberete višu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se smanjiti.
1. Pritisnite gumb +30 s po jednom za svakih
30 sekundi koje želite dodati.
Ako odaberete nižu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se povećati.
2. Pritisnite gumb za početak (
).
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 16
2013-10-04 �� 6:38:34
P
Korištenje značajke brzog podgrijavanja/
kuhanja
Hrana/Gumb
Rezultat:
Za početak kuhanja pritisnite gumb za
početak ( ). Nakon dovršetka:
1) Pećnica će se oglasiti pomoću četiri zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Primjer: J ednom pritisnite gumb s pićima kako biste podgrijali jednu
šalicu kave. Dodatne pojedinosti potražite u tablici na sljedećoj
stranici.
Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj
pećnici.
Postavke brzog podgrijavanja/kuhanja
U sljedećoj tablici navedeno je 6 programa za automatsko podgrijavanje/kuhanje
s količinama, vremenom potrebnim da hrana odstoji i pripadajućim preporukama.
Hrana/Gumb
Gotova jela
(ohlađena)
Veličina
porcije
300-350 g
400-450 g
Vrijeme
da hrana
odstoji
3 min
Vrijeme
da hrana
odstoji
4 min
Smrznuta gotova
jela
300-350 g
400-450 g
Pića
(kava, mlijeko, čaj,
voda na sobnoj
temperaturi)
150 ml
(1 šalica)
250 ml
(1 šalica)
1-2 min
Mala smrznuta
pita/Pizza
150 g
(4-6 kom)
250 g
(7-9 kom)
-
Gratinirana
smrznuta
tjestenina
200 g
400 g
2-3 min
Gratinirana
smrznuta riba
200 g
400 g
2-3 min
Preporuke
Koristite keramički tanjur i pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu. Ovaj je
program prikladan za jela koja se sastoje
od 3 vrste namirnica (npr. mesa s umakom,
povrća i priloga poput krumpira, riže i
tjestenine).
Preporuke
Uzmite smrznuti gotovi obrok i provjerite je li
pogodan za pripremu u mikrovalnoj pećnici.
Probušite foliju gotovog obroka. Stavite
smrznuti gotovi obrok u središte. Ovaj je
program prikladan za gotova smrznuta jela
koja se sastoje od 3 vrste namirnica (npr.
mesa s umakom, povrća i priloga poput
krumpira, riže i tjestenine).
Ulijte u keramičku šalicu i podgrijte otkriveno.
Stavite šalicu od 150 ml ili 250 ml u sredinu
tanjura. Pažljivo promiješajte prije i nakon
vremena potrebnog da odstoji.
HRVATSKI
Uz značajku za brzo podgrijavanje, vrijeme kuhanja postavlja se automatski.
Možete podesiti broj porcija pritiskom na odgovarajući gumb za brzo
podgrijavanje onoliko puta koliko je to potrebno.
Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.
Pritisnite željeni gumb za brzo podgrijavanje/kuhanje
onoliko puta koliko je to potrebno.
Veličina
porcije
Ravnomjerno rasporedite smrznute male pite
ili pizze na rešetku.
Stavite gratiniranu smrznutu tjesteninu u
vatrostalnu staklenu posudu odgovarajuće
veličine. Stavite posudu na rešetku. Ovaj je
program prikladan za gratiniranu smrznutu
tjesteninu kao što su lazanje, kaneloni ili
makaroni.
Stavite gratiniranu smrznutu ribu u
vatrostalnu staklenu posudu odgovarajuće
veličine. Stavite posudu na rešetku. Ovaj
program je prikladan za smrznute gotove
proizvode koji se sastoje od ribljih fileta uz
dodatak povrća i umaka.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 17
2013-10-04 �� 6:38:35
HRVATSKI
Korištenje značajke za automatsko brzo
odmrzavanje
Postavke automatskog odmrzavanja
U sljedećoj tablici navedeni su razni programi za automatsko odmrzavanje
s količinama, vremenom potrebnim da hrana odstoji i pripadajućim preporukama.
Prije odmrzavanja skinite svu ambalažu s hrane. Meso, perad, ribu ili kruh/kolač
stavite na keramički tanjur.
Značajka za automatsko brzo odmrzavanje omogućava odmrzavanje mesa,
peradi, ribe i kruha/kolača. Vrijeme potrebno za odmrzavanje i razina snage
postavljaju se automatski.
Trebate samo odabrati program i težinu.
Šifra/Hrana
1. Meso
Vrijeme da
hrana odstoji
200-1500 g
20-60 min
1. Odaberite vrstu hrane koju kuhate pritiskom na gumb
za odmrzavanje ( ) jednom ili više puta (dodatne
pojedinosti potražite u tablici na sljedećoj stranici).
2. Perad
200-1500 g
20-60 min
2. Odaberite težinu hrane pritiskom gumba kg i 100 g.
Težinu možete postaviti do najviše 1500 g.
3. Riba
200-1500 g
20-50 min
3. Pritisnite gumb za početak (
4. Kruh/Kolač
125-625 g
5-20 min
Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
Porcija
Najprije stavite smrznutu hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.
).
Rezultat:
 Započinje odmrzavanje.
 Pećnica će se usred procesa
odmrzavanja oglasiti zvučnim signalom, što je podsjetnik za
okretanje hrane.
 Ponovno pritisnite gumb za početak ( ) za dovršetak
odmrzavanja.
Hranu možete odmrzavati i ručno. Želite li to učiniti, odaberite funkciju za
kuhanje/podgrijavanje mikrovalovima uz razinu snage od 180 W. Dodatne
pojedinosti potražite u odjeljku pod naslovom “Kuhanje/Podgrijavanje” na
str. 15.
Preporuke
Rubove zaštitite aluminijskom folijom. Nakon što
se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite meso.
Ovaj je program prikladan za govedinu, janjetinu,
svinjetinu, odreske i mljeveno meso.
Vrhove bataka i krilaca zaštitite aluminijskom
folijom. Nakon što se iz pećnice začuje zvučni
signal, okrenite perad. Ovaj je program prikladan
za čitave piliće, kao i za pileći rasjek.
Rep čitave ribe zaštitite aluminijskom folijom.
Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal,
okrenite ribu. Ovaj je program prikladan za čitave
ribe, kao i za riblje filete.
Kruh stavite na komad kuhinjskog papira i čim
se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite
kruh. Kolač stavite na keramički tanjur i, ako je
moguće, okrenite ga čim se iz pećnice začuje
zvučni signal (pećnica nastavlja s radom i
zaustavlja se kad otvorite vrata pećnice). Ovaj
je program prikladan za pripremu svih vrsta
kruha, rezanog ili cijelog, kao i kruščića i bageta.
Kruščiće rasporedite u krug. Ovaj je program
prikladan za svakovrsne kolače s kvascem,
biskvite, kolače sa sirom i lisnato tijesto. Nije
prikladan za pite s korom, voće i kremaste
kolače, kao ni za kolače s čokoladnom glazurom.
Želite li hranu odmrznuti ručno, odaberite funkciju za ručno odmrzavanje
uz razinu snage od 180 W. Dodatne pojedinosti o ručnom odmrzavanju
i vremenu potrebnom za odmrzavanje potražite na str. 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 18
2013-10-04 �� 6:38:35
Prženje
Kombiniranje mikrovalova i prženja
Prženje omogućuje brzo zagrijavanje i pečenje hrane bez korištenja mikrovalova.
U tu svrhu dobili ste metalnu rešetku s mikrovalnom pećnicom.
Kako biste istovremeno brzo skuhali i zapekli, možete kombinirati mikrovalno
kuhanje s prženjem.
OBAVEZNO koristite posuđe sigurno za korištenje u mikrovalnoj
pećnici i klasičnoj pećnici. Stakleno i keramičko posuđe idealno je jer
mikrovalovima omogućuje jednakomjerno prodiranje u hranu.
Prilikom dodirivanja posuđa u pećnici OBAVEZNO koristite rukavice za
pećnicu jer je vrlo vruće.
2. Otvorite vrata i stavite hranu na rešetku.
1. Otvorite vrata pećnice. Stavite hranu na rešetku i
zatim rešetku na tanjur. Zatvorite vrata.
3. Hranu stavite na rešetku u pećnicu.
Pritisnite gumb za prženje. Odaberite vrijeme
kuhanja pritiskom na gumbe 10 min, 1 min i 10 s
(maksimalno vrijeme prženja iznosi 60 minuta).
4. Pritisnite gumb za početak (
Rezultat:
HRVATSKI
1. Prethodno zagrijte element za prženje na potrebnu
temperaturu pritiskom na gumb za prženje,
vremensku postavku (10 min, 1 min ili 10 s) i gumb
za početak.
2. Pritisnite gumb za kombinirano kuhanje.
Rezultat: Prikazat će se sljedeće oznake:
Kombinirano (način rada za mikrovalove i prženje)
).
600 W
(izlazna snaga)
Odaberite odgovarajuću razinu snage ponovnim pritiskanjem gumba
za kombinirano kuhanje sve dok se ne prikaže željena razina snage.
Uključuje se svjetlo pećnice, a tanjur
počinje okretati.
1) Kuhanje će započeti, pećnica
će dovršetak kuhanja označiti pomoću četiri zvučna
signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Ne možete promijeniti temperaturu pečenja.
3. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumbe
10 min, 1 min i 10 s. Maksimalno vrijeme kuhanja
iznosi 60 minuta.
4. Pritisnite gumb za početak (
Ne brinite ako se grijač uključuje i isključuje tijekom prženja. Taj je sustav
osmišljen kako bi spriječio pregrijavanje pećnice.
Rezultat:
Prilikom dodirivanja posuđa u pećnici uvijek koristite rukavice za
pećnicu jer je vrlo vruće.
).
Započet će kombinirano kuhanje.
Nakon dovršetka.
1) Pećnica će se oglasiti pomoću četiri
zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Maksimalna snaga mikrovalne pećnice za kombinirano mikrovalno
kuhanje i prženje je 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 19
2013-10-04 �� 6:38:36
Kuhanje u više faza
5. Pritisnite gumb za prženje.
Način rada za prženje (II):
HRVATSKI
Svoju mikrovalnu pećnicu možete programirati za kuhanje hrane u maksimalno
tri faze.
Primjer: H
ranu želite odmrznuti i kuhati bez potrebe za ponovnim
pokretanjem pećnice nakon svake faze. Na taj način možete
odmrznuti i skuhati 500 g ribe u tri faze:
6. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumbe
10 min, 1 min i 10 s odgovarajući broj puta (u
našem primjeru to je 5 minuta).
(Maksimalno vrijeme prženja iznosi 60 minuta.)
Odmrzavanje
Kuhanje I
Kuhanje II
7. Pritisnite gumb za početak (
Kod kuhanja u više faza možete odabrati dvije ili tri faze.
Odaberete li tri faze, prva faza mora biti odmrzavanje.
Ne pritišćite gumb ( ) dok ne dođete do posljednje faze.
1. Pritisnite gumb za brzo odmrzavanje (
ili više puta.
Rezultat:
) jednom
2. Odredite težinu pritiskom na gumbe kg i 100 g
odgovarajući broj puta (u našem primjeru to je
500 g).
).
Tri načina rada [odmrzavanje i kuhanje
(I, II)] odabrani su jedan za drugim.
U skladu s načinom odmrzavanja,
pećnica bi se usred procesa odmrzavanja mogla oglasiti
zvučnim signalom, što je podsjetnik za okretanje hrane.
Pećnica će završetak kuhanja označiti pomoću četiri
zvučna signala
 Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
 Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Odabir pribora
3. Pritisnite gumb za razinu snage.
Način rada s mikrovalovima (I):
Koristite posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici; ne koristite
plastične posude, papirnate čaše, ručnike itd.
; Prema potrebi, podesite razinu snage pritiskom na
gumb za razinu snage jednom ili više puta.
(u našem primjeru 600 W)
Ako želite odabrati način kombiniranog kuhanja (prženje s
mikrovalovima), koristite samo posuđe koje je sigurno za
korištenje u mikrovalnoj pećnici i klasičnoj pećnici.
4. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumbe
10 min, 1 min i 10 s odgovarajući broj puta (u
našem primjeru 4 minuta).
Dodatne detalje o prikladnom posuđu i priboru
potražite u uputama za posuđe na stranici 21-22.
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 20
2013-10-04 �� 6:38:36
Isključivanje zvučnog signala
Upute za posuđe
Zvučnu signalizaciju možete isključiti u bilo kojem trenutku.
1. Istovremeno pritisnite gumb za zaustavljanje (
gumb za početak ( ).
Rezultat:
Kako biste kuhali hranu u mikrovalnoj pećnici, mikrovalovi moraju prolaziti kroz
hranu, bez odbijanja od posuđa ili upijanja u posuđe. Stoga morate pažljivo
odabrati posuđe za kuhanje. Ako posuđe ima oznaku da je sigurno za korištenje
u mikrovalnoj pećnici, ne brinite. U sljedećoj tablici nalaze se različite vrste
posuđa te naznačuje mogu se li koristiti u mikrovalnoj pećnici.
)i
Posuđe
Aluminijska folija
2. Želite li ponovno uključiti zvučnu signalizaciju,
ponovno istovremeno pritisnite gumb za
zaustavljanje ( ) i gumb za početak ( ).
Rezultat:
Pećnica će ponovno koristiti zvučnu
signalizaciju.
Sigurnosno zaključavanje mikrovalne pećnice
Vaša je mikrovalna pećnica opremljena posebnim programom za dječju
sigurnost, koji omogućava njeno “zaključavanje” kako je neko od djece ili netko
drugi ne bi mogao nehotice uključiti.
Pećnicu možete zaključati u bilo kojem trenutku.
1. Istovremeno pritisnite gumb za zaustavljanje (
gumba za sat.
)i
Rezultat: Pećnica će se zaključati (nećete moći
odabrati nijednu funkciju).
2. Želite li otključati pećnicu, ponovno istovremeno
pritisnite gumb za zaustavljanje ( ) i gumb za
sat.
Rezultat:
Pećnicu možete nastaviti normalno
koristiti.
Sigurno za
korištenje u
mikrovalnoj
pećnici
✓✗
Posuđe za pečenje
Porculan i keramika
✓
✓
Jednokratno
poliestersko kartonsko
posuđe
Ambalaža za brzu
hranu
• Polistirenske čaše i
posude
• Papirnate vrećice i
novine
• Reciklirani papir i
metalni ukrasi
Staklo
• Posuđe za kuhanje i
posluživanje
• Fino stakleno posuđe
✓
Komentari
HRVATSKI
Pećnica se neće oglasiti zvučnim
signalom prilikom svakog pritiska
gumba.
Može se koristiti u malim količinama za
zaštitu dijelova od prekuhavanja. Može
doći do iskrenja ako je folija preblizu
stjenki pećnice ili se koristi previše folije.
Ne zagrijavajte više od osam minuta.
Porculan, keramika, ocakljeno glineno
posuđe i tvrdi porculan pogodni su ako
nemaju metalne ukrase.
Neka smrznuta hrana pakira se u takvo
posuđe.
✗
Može se koristiti za podgrijavanje hrane.
Pregrijavanje može rastopiti polistiren.
Mogu se zapaliti.
✗
Može izazvati iskrenje.
✓
Može se koristiti ako nema metalnih
ukrasa.
Može se koristiti za zagrijavanje hrane
i tekućine. Osjetljivo staklo može
napuknuti ili se razbiti kod naglog
zagrijavanja.
✓
✓
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 21
2013-10-04 �� 6:38:37
Posuđe
HRVATSKI
• Stakleni vrčevi
Metal
• Posuđe
• Vrpce za zatvaranje
vrećica za
zamrzavanje
Papir
• Tanjuri, šalice, ubrusi i
kuhinjski papir
• Reciklirani papir
Plastika
• Posude
Sigurno za
korištenje u
mikrovalnoj
pećnici
Mora se ukloniti poklopac. Pogodno
samo za zagrijavanje.
Mikrovalna energija zapravo prodire u hranu, a privlači je i upija voda, masnoće i
šećer u hrani.
Mikrovalovi uzrokuju brzo kretanje molekula u hrani. Brzo kretanje tih molekula
stvara trenje, a toplina koja pri tom oslobađa kuha hranu.
✗
✗
Može izazvati iskrenje ili požar.
KUHANJE
✓
Za kratkotrajno kuhanje i zagrijavanje.
Također za upijanje viška vlage.
Može izazvati iskrenje.
✗
✓
✓
• Vrećice za
zamrzavanje
✓✗
✓
✓✗
✗
MIKROVALOVI
✓
• Prozirna folija
Voštani papir ili papir
otporan na masnoću
Upute za kuhanje
Komentari
✓
Posuđe za mikrovalno kuhanje:
Posuđe mora propuštati mikrovalnu energiju radi maksimalne učinkovitosti.
Mikrovalovi se odbijaju od metala, kao što je nehrđajući čelik, aluminij ili bakar, no
prolaze kroz keramiku, staklo, porculan i plastiku, kao i kroz papir i drvo. Stoga
se hrana ne smije kuhati u metalnim posudama.
Hrana pogodna za mikrovalno kuhanje:
Mnogo vrsta hrane pogodno je za mikrovalno kuhanje, uključujući svježe i
smrznuto povrće, voće, tjesteninu, rižu, žitarice, mahunarke, ribu i meso. Umaci,
kreme, juhe, pudinzi i kompoti mogu se kuhati u mikrovalnoj pećnici. Općenito,
mikrovalno kuhanje idealno je za sve vrste hrane koja se uobičajeno priprema
na štednjaku. Otapanje maslaca ili čokolade, na primjer (pročitajte odjeljak sa
savjetima, tehnikama i prijedlozima).
Prekrivanje tijekom kuhanja
Prekrivanje hrane tijekom kuhanja vrlo je važno jer se voda koja isparava diže u
obliku pare i doprinosi postupku kuhanja. Hrana se može prekriti na više načina:
npr. keramičkim tanjurom, plastičnim poklopcem ili prozirnom folijom pogodnom
za mikrovalne pećnice.
Vrijeme da hrana odstoji
Nakon kuhanja važno je hranu ostaviti da odstoji određeno vrijeme kako bi se
temperatura u hrani ujednačila.
Osobito termoplastika otporna na
toplinu. Neke druge plastike mogu se
izobličiti i promijeniti boju na visokim
temperaturama. Ne koristite melaminsku
plastiku.
Može se koristiti za zadržavanje vlage.
Ne smije dodirivati hranu. Pripazite na
vruću paru prilikom uklanjanja folije.
Samo ako su sigurne za korištenje
u pećnici. Ne smiju biti nepropusne.
Probodite ih vilicom, ako je potrebno.
Može se koristiti za zadržavanje vlažnosti
i sprječavanje prskanja.
: Preporučeno
: Pažljivo koristite
: Nije sigurno
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 22
2013-10-04 �� 6:38:37
Upute za kuhanje smrznutog povrća
Upute za kuhanje riže i tjestenine
Koristite prikladnu staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem. Kuhajte pokriveno
minimalno vrijeme - pogledajte tablicu. Nastavite kuhati koliko želite.
Dvaput promiješajte tijekom kuhanja i jednom nakon kuhanja. Dodajte sol, začine
ili maslac nakon kuhanja. Poklopite i ostavite da odstoji.
Hrana
Porcija Snaga
150 g
600 W
Brokula
300 g
600 W
Grašak
300 g
600 W
Grah
300 g
600 W
Miješano povrće
(mrkva/grašak/
kukuruz)
Miješano povrće
(kinesko)
300 g
600 W
300 g
600 W
Vrijeme Vrijeme Upute
(min)
da hrana
odstoji
(min)
4½-5½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode
9-10
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlicu) hladne
vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
8-9
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlicu) hladne
vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
8-9
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
Koristite veliku staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem
- volumen riže se udvostručuje tijekom kuhanja. Kuhajte
pokriveno.
Nakon kuhanja promiješajte, dodajte sol ili začine i maslac
te ostavite da odstoji.
Napomena: riža možda neće upiti svu vodu tijekom
kuhanja.
Tjestenina: Koristite veliku staklenu vatrostalnu zdjelu. Dodajte kipuću
vodu, malo soli i dobro promiješajte. Kuhajte otkriveno.
Povremeno promiješajte tijekom i nakon kuhanja. Poklopite,
ostavite da odstoji i temeljito ocijedite.
Hrana
Bijela riža
(oljuštena)
Smeđa riža
(oljuštena)
Miješana riža (riža
i divlja riža)
Miješano zrnje
(riža + žitarice)
Tjestenina
Porcija
Snaga
Vrijeme
(min)
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
250 g
800 W
18-19
250 g
800 W
11-12
HRVATSKI
Špinat
Riža:
Vrijeme Upute
da hrana
odstoji
(min)
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
5
Dodajte 1000
ml vruće vode.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 23
2013-10-04 �� 6:38:37
HRVATSKI
Upute za kuhanje svježeg povrća
PODGRIJAVANJE
Koristite prikladnu staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem. Dodajte 30-45 ml hladne
vode (2-3 žlice) za svakih 250 g ako nije drukčije preporučeno – pogledajte tablicu.
Kuhajte pokriveno minimalno vrijeme - pogledajte tablicu. Nastavite kuhati koliko želite.
Promiješajte jednom tijekom kuhanja i jednom nakon kuhanja. Dodajte sol, začine ili
maslac nakon kuhanja. Poklopite i ostavite da odstoji 3 minute.
Mikrovalna pećnica podgrijat će hranu u djeliću vremena potrebnom kod
klasičnog štednjaka.
Koristite navedene razine snage i vremena podgrijavanja u tablici u nastavku.
Vremena u tablici odnose se na tekućine sobne temperature od +18 do +20°C ili
hladnu hranu temperature od +5 do +7 °C.
Savjet:
Svježe povrće narežite na jednake dijelove. Što su manji dijelovi,
brže će se skuhati.
Raspored i prekrivanje
Izbjegavajte podgrijavanje velikih komada hrane, npr. komada mesa – obično
se prekuhaju i isuše prije nego što se im se zagrije sredina. Podgrijavanje malih
komada uspješnije je.
Svo svježe povrće treba se kuhati na maksimalnoj razini snage (800 W).
Hrana
Brokula
Prokulica
Mrkva
Cvjetača
Porcija Vrijeme Vrijeme
(min)
da hrana
odstoji
(min)
250 g
4-4½
3
500 g
7-7½
250 g 5½-6½
3
250 g
4½-5
3
250 g
5-5½
3
500 g
8½-9
Tikvice
250 g
3½-4
3
Patlidžan
250 g
3½-4
3
Poriluk
Gljive
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Luk
250 g
5½-6
3
Paprika
Krumpir
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Koraba
3
Upute
Razine snage i miješanje
Neka se hrana može podgrijati na 800 W dok se ostala mora podgrijavati na 600
W, 450 W ili čak 300 W.
Pogledajte upute u tablici. Općenito, bolje je podgrijavati hranu na nižoj razini
snage, ako je hrana osjetljiva, u velikim količinama ili je vjerojatno da će se brzo
zagrijati (npr. pite).
Dobro miješajte ili okrećite hranu tijekom podgrijavanja za najbolji učinak. Ako je
moguće, promiješajte ponovno prije posluživanja.
Osobito pažljivo zagrijavajte tekućine i dječju hranu. Kako biste spriječili ključanje
tekućina i moguće opekline, promiješajte prije, tijekom i nakon zagrijavanja.
Ostavite ih u mikrovalnoj pećnici tijekom vremena potrebnog da hrana odstoji.
Preporučujemo da u tekućine stavite plastičnu žlicu ili stakleni štapić. Izbjegavajte
pregrijavanje (i time kvarenje) hrane.
Preporučuje se postaviti kraće vrijeme kuhanja i zatim dodavati vrijeme
zagrijavanja, ako je potrebno.
Pripremite cvjetiće podjednake veličine.
Stavite ih u sredinu.
Dodajte 60-75 ml (5-6 žlica) vode.
Mrkvu narežite na podjednake kolutiće.
Pripremite cvjetiće podjednake veličine.
Velike cvjetiće prerežite napola. Stavite
ih u sredinu.
Tikvice narežite na kriške. Dodajte 30 ml
(2 žlice) vode ili malo maslaca. Kuhajte
dok ne omekša.
Patlidžan narežite na male kriške i
poprskajte žlicom limunova soka.
Poriluk narežite na tanke kriške.
Pripremite čitave male ili narezane gljive.
Ne dodajte vodu. Poprskajte limunovim
sokom. Začinite solju i paprom. Ocijedite
prije posluživanja.
Luk narežite na kriške ili polovice.
Dodajte samo 15 ml (1 žlicu) vode.
Papriku narežite na male kriške.
Krumpir ogulite i narežite na podjednake
polovice ili četvrtine.
Korabu narežite na male kockice.
Vrijeme zagrijavanja i vrijeme potrebno da hrana odstoji
Prilikom prvog podgrijavanja korisno je zabilježiti vrijeme – radi reference za
budućnost.
Uvijek provjerite je li zagrijana hrana posvuda vruća.
Hranu ostavite kratko vrijeme nakon podgrijavanja da odstoji - kako bi se
temperatura izjednačila.
Preporučeno vrijeme potrebno da hrana odstoji nakon podgrijavanje je 2-4
minute, ako se u tablici ne preporučuje drukčije.
Osobito pažljivo zagrijavajte tekućine i dječju hranu. Pročitajte odjeljak o mjerama
opreza.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 24
2013-10-04 �� 6:38:37
PODGRIJAVANJE TEKUĆINA
Podgrijavanje dječje hrane i mlijeka
Uvijek tekućine ostavite da odstoje barem 20 sekundi nakon isključivanja pećnice
kako bi se temperatura izjednačila. Prema potrebi miješajte tijekom zagrijavanja i
UVIJEK promiješajte nakon zagrijavanja. Kako biste spriječili ključanje i moguće
opekline, u pića stavite žlicu ili stakleni štapić i promiješajte prije, tijekom i nakon
zagrijavanja.
Kao smjernice koristite razine snage i vremena podgrijavanja u ovoj tablici.
Hrana
DJEČJA HRANA: Stavite je u duboki keramički tanjur. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro promiješajte nakon zagrijavanja!
Ostavite da odstoji 2-3 minute prije posluživanja. Ponovo promiješajte i provjerite
temperaturu.
Preporučena temperatura posluživanja: između 30-40°C.
MLIJEKO ZA BEBU: Ulijte mlijeko u steriliziranu staklenu bočicu. Podgrijte
otkriveno. Ne zagrijavajte dječje bočice s dudom jer bočica može eksplodirati
ako se pregrije. Dobro promiješajte prije vremena potrebnog da odstoji i ponovno
prije posluživanja! Uvijek pažljivo provjerite temperaturu mlijeka za djecu ili hrane
koju dajete djeci. Preporučena temperatura posluživanja: pribl. 37 °C.
NAPOMENA: Dječju hranu je osobito važno provjeriti prije posluživanja kako
biste spriječile opekline.
Kao smjernice za podgrijavanje koristite navedene razine snage i vremena u
tablici u nastavku.
Vrijeme
Dječja hrana
(povrće i
meso)
190 g
600 W
30 s
Dječja
kašica
(žitarice,
mlijeko i
voće)
190 g
600 W
20 s
Mlijeko za
bebu
100 ml
200 ml
300 W
30-40 s
50 s do
1 min
Vrijeme
Upute
da hrana
odstoji (min)
2-3
Stavite u duboki
keramički tanjur. Kuhajte
pokriveno. Promiješajte
nakon kuhanja. Ostavite
da odstoji 2- 3 minuta.
Prije posluživanja dobro
promiješajte i pažljivo
provjerite temperaturu.
2-3
Stavite u duboki
keramički tanjur. Kuhajte
pokriveno. Promiješajte
nakon kuhanja. Ostavite
da odstoji 2- 3 minuta.
Prije posluživanja dobro
promiješajte i pažljivo
provjerite temperaturu.
2-3
Dobro promiješajte
ili protresite i ulijte u
steriliziranu staklenu
bočicu. Stavite je na
sredinu tanjura. Kuhajte
otkriveno. Dobro
protresite i ostavite
da odstoji najmanje 3
minute. Prije posluživanja
dobro protresite i pažljivo
provjerite temperaturu.
HRVATSKI
PODGRIJAVANJE DJEČJE HRANE
Porcija Snaga
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 25
2013-10-04 �� 6:38:37
RUČNO ODMRZAVANJE
HRVATSKI
Podgrijavanje tekućina i hrane
Kao smjernice koristite razine snage i vremena podgrijavanja u ovoj tablici.
Hrana
Porcija
Pića (kava,
čaj i voda)
Juha (hladna)
Snaga
Vrijeme
(min)
150 ml
(1 šalica)
250 ml
(1 šalica)
800 W
1-1½
250 g
800 W
Vrijeme
da hrana
odstoji
(min)
1-2
1½-2
600 W
3-3½
5½-6 ½
2-3
Pirjano jelo
(hladno)
350 g
2-3
Tjestenina
s umakom
(hladna)
350 g
600 W
4½-5½
3
Punjena
tjestenina
s umakom
(ohlađena)
350 g
600 W
5-6
3
Obrok
(hladan)
350 g
600 W
5½-6 ½
3
Mikrovalovi su odličan su način odmrzavanja smrznute hrane. Mikrovalovi nježno
odmrzavaju smrznutu hranu u kratkom vremenu. To može biti velika prednost
ako se iznenada pojave neočekivani gosti.
Upute
Smrznuta perad mora biti potpuno otopljena prije kuhanja. Skinite sve metalne
vrpce i izvadite je iz ambalaže kako biste ocijedili tekućinu.
Ulijte u keramičku šalicu i
podgrijte otkriveno. Stavite šalicu
od 150 ml ili 250 ml u sredinu
tanjura. Pažljivo promiješajte prije
i nakon vremena potrebnog da
odstoji.
Ulijte u duboki keramički
tanjur. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro promiješajte
nakon zagrijavanja. Ponovno
promiješajte prije posluživanja.
Pirjano jelo stavite u duboki
keramički tanjur. Pokrijte
plastičnim poklopcem.
Povremeno promiješajte tijekom
podgrijavanja te ponovno prije
nego što hrana odstoji i prije
posluživanja.
Stavite tjesteninu (npr. špagete
ili rezance s jajima) na plitki
keramički tanjur. Pokrijte
prozirnom folijom za mikrovalnu
pećnicu. Promiješajte prije
posluživanja.
Stavite punjenu tjesteninu
(npr. raviole i torteline) u
duboku keramičku posudu.
Pokrijte plastičnim poklopcem.
Povremeno promiješajte tijekom
podgrijavanja te ponovno prije
nego što hrana odstoji i prije
posluživanja.
Stavite obrok od 2-3 hladna dijela
u keramičku posudu. Prekrijte
prozirnom folijom za mikrovalnu
pećnicu.
Stavite smrznutu hranu u posudu bez poklopca. Na pola vremena preokrenite,
ocijedite svu tekućinu i izvadite iznutrice što prije.
Povremeno provjerite hranu kako biste vidjeli je li topla.
Ako se manji i tanji dijelovi smrznute hrane počinju zagrijavati, mogu se zaštititi
malih trakama aluminijske folije tijekom odmrzavanja.
Ako se površina peradi počine zagrijavati, zaustavite otapanje i ostavite da odstoji
20 minuta prije nastavka.
Ribu, meso i perad ostavite da odstoji kako bi se dovršilo odmrzavanje. Vrijeme
potrebno da hrana odstoji za potpuno odmrzavanje razlikuje se ovisno o
odmrznutoj količini. Pogledajte tablicu u nastavku.
Savjet:
Tanka hrana odmrzava se brže od debele, a za manje je
količine potrebno manje vremena nego za veće. Zapamtite
ovaj savjet prilikom zamrzavanja i odmrzavanja hrane.
Za odmrzavanje smrznute hrane na temperaturi od -18 do -20 °C koristite upute
u tablici u nastavku.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 26
2013-10-04 �� 6:38:37
PRŽENJE
Sva smrznuta hrana mora se odmrznuti na razini snage za odmrzavanje (180 W,
).
Hrana
Svinjski odresci
Perad
Komadi piletine
Cijelo pile
Riba
Riblji fileti
Voće
Bobice
Kruh
Kruščići
(svaki pribl.
50 g)
Tost/sendvič
Njemački kruh
(pšenično i
raženo brašno)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10-12
7½-8½
5-25
500 g
(2 kom)
900 g
14½15½
28-30
15-40
200 g
(2 kom)
400 g
(4 kom)
Grijač za prženje nalazi se ispod gornje plohe u unutrašnjosti. Radi kada su vrata
zatvorena, a tanjur se okreće. Okretanje tanjura omogućuje jednoliko pečenje
hrane. Prethodno zagrijavanje grijača za prženje na 3-4 minute olakšava brže
pečenje hrane.
Vrijeme Vrijeme
Upute
(min)
da hrana
odstoji (min)
6-7
5-15
12-13
Posuđe za prženje:
Mora biti vatrootporno i može sadržavati metal. Ne koristite plastično posuđe jer
se može rastopiti.
Stavite meso na plitki keramički tanjur.
Tanje rubove zaštitite aluminijskom folijom.
Preokrenite nakon isteka pola vremena
odmrzavanja!
Hrana pogodna za prženje:
Odresci, kobasice, hamburgeri, slanina, dimljena šunka, tanki riblji fileti, sendviči i
sve vrste tosta s nadjevom.
Važna napomena:
Kada se koristi samo prženje, provjerite nalazi li se grijač pod gornjom plohom
u vodoravnom položaju, a ne na stražnjem zidu u okomitom položaju. Imajte na
umu da se hrana mora staviti na visoku rešetku, ako se ne preporučuje drukčije.
Najprije komade piletine okrenite kožom
prema dolje, a cijelo pile prsima prema
dolje na plitki keramički tanjur. Tanje
dijelove kao što su krila i krajevi zaštitite
aluminijskom folijom. Preokrenite nakon
isteka pola vremena odmrzavanja!
MIKROVALOVI S PRŽENJEM
Ovaj način kuhanja kombinira isijavajuću toplinu grijača za prženje i brzinu
mikrovalnog kuhanja. Radi samo kada su vrata zatvorena, a tanjur se okreće.
Zbog okretanja tanjura hrana se jednoliko pržiti. Uz ovaj model dostupna su tri
kombinirana načina: 600 W i prženje, 450 W i prženje te 300 W i prženje.
Smrznutu ribu stavite na sredinu plitkog
keramičkog tanjura. Tanje dijelove stavite
ispod debljih dijelova.
Tanke krajeve zaštitite aluminijskom folijom.
Preokrenite nakon isteka pola vremena
odmrzavanja!
250 g
6-7
5-10
Rasporedite voće na plitkom, okruglom
staklenom tanjuru (velikog promjera).
2 kom
4 kom
½-1
2-2½
5-20
250 g
500 g
4½-5
8-10
Posložite kruščiće u krug, a kruh
vodoravno na kuhinjski papir na sredinu
tanjura.
Preokrenite nakon isteka pola vremena
odmrzavanja!
HRVATSKI
Meso
Mljeveno meso
Porcija
Posuđe za kuhanje uz mikrovalove s prženjem
Koristite posuđe kroz koje mogu prolaziti mikrovalovi. Posuđe mora biti
vatrootporno. Ne koristite metalno posuđe u kombiniranom načinu. Ne koristite
plastično posuđe jer se može rastopiti.
Hrana pogodna za kuhanje uz mikrovalove s prženjem:
Hrana pogodna za kombinirani način kuhanja obuhvaća sve vrste kuhane
hrane kojoj je potrebno podgrijavanje i pečenje (npr. zapečena tjestenina), kao
i hranu kojoj je potrebno kratko vrijeme kuhanja kako bi se zapekla na površini.
Osim toga, taj način se može koristiti za deblje porcije hrane kojima je prednost
zapečena i hrskava površina (npr. pileći dijelovi koje treba okrenuti nakon isteka
pola vremena kuhanja). Dodatne detalje potražite u tablici za prženje.
Važna napomena:
Kada se koristi kombinirani način (mikrovalovi s prženjem), provjerite nalazi
li se grijač pod gornjom plohom u vodoravnom položaju, a ne na stražnjem
zidu u okomitom položaju. Hrana se treba staviti na visoku rešetku, ako se ne
preporučuje drukčije. Tada se može staviti izravno na tanjur. Upute potražite u
tablici u nastavku.
Hranu treba preokrenuti ako se nije zapekla na obje strane.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 27
2013-10-04 �� 6:38:37
Upute za prženje smrznute hrane
Upute za prženje svježe hrane
Koristite navedene razine snage i vremena prženja u tablici u nastavku.
HRVATSKI
Svježa
hrana
Kruščići
(svaki pribl.
50 g)
Porcija
2 kom
4 kom
Snaga
Jedna
strana
(min)
Mikrovalovi 300 W s
s prženjem prženjem
1-1½
2-2½
Bageti s
250-300 g
nadjevom
(2 kom)
(rajčice, sir,
šunka, gljive)
450 W s
prženjem
Gratin
(povrće i
krumpiri)
400 g
450 W s
prženjem
Tjestenina
(kaneloni,
makaroni,
lazanje)
400 g
Pileći
medaljoni
Krumpirići iz
pećnice
250 g
250 g
Mikrovalovi
s prženjem
450 W s
prženjem
450 W s
prženjem
Druga
strana
(min)
Samo
prženje
1-2
1-2
Prethodno zagrijavajte grijač pomoću funkcije prženja 4 minute.
Koristite navedene razine snage i vremena prženja u tablici u nastavku.
Upute
Svježa
hrana
Rasporedite kruščiće u
krug na rešetku.
Pržite drugu stranu
kruščića do razine
hrskavosti koju želite.
Ostavite da odstoji 2-5
minuta.
8-9
Stavite 2 smrznuta
bageta jedan pored
drugoga na rešetku.
Nakon prženja ostavite
da odstoji 2-3 minute.
13-14
Stavite smrznuti
gratin u malu, okruglu
vatrostalnu posudu.
Stavite posudu na
rešetku.
Ostavite da odstoji 2-3
minute.
600 W s Samo Stavite smrznutu
prženjem prženje tjesteninu u malu,
14-15
2-3
četvrtastu vatrostalnu
posudu.
Stavite posudu na
tanjur.
Ostavite da odstoji 2-3
minute.
5-5½
3-3½ Stavite pileće medaljone
na rešetku
9-11
4-5
Ravnomjerno
rasporedite krumpiriće
na papir za pečenje na
rešetku.
Kriške tosta
Kruščići
(pečeni)
Porcija
4 kom
(svaki
25 g)
2-4 kom
Pržene
rajčice
Snaga
Samo
prženje
Samo
prženje
Mikrovalovi
s prženjem
Jedna
strana
(min)
4-5
2-3
2-3
Stavite kruščiće najprije
naopako u krug izravno
na tanjur.
300 W s Samo Rajčice prerežite
prženjem prženje napola. Pospite sirom.
2-3
Posložite u krug u plitku
4½-5½
vatrostalnu staklenu
posudu. Stavite posudu
7-8
na rešetku.
-
200 g
(2 kom)
400 g
(4 kom)
2 kom
(300 g)
450 W s
prženjem
3½-4
Prženi
krumpiri
250 g
500 g
600 W s
prženjem
4½-5½
8-9
Komadi
piletine
450-500 g
(2 kom)
300 W s
prženjem
10-12
Havajski tost
(ananas,
šunka,
kriške sira)
Druga Upute
strana
(min)
4½-5½ Stavite tost krišku do
kriške na rešetku.
Najprije stavite samo
kriške kruha. Stavite tost
s nadjevom na rešetku.
Stavite 2 kriške tosta
na rešetku. Ostavite da
odstoji 2- 3 minuta.
Krumpire prerežite
napola. Stavite ih u krug
na rešetku s odrezanom
stranom okrenutom
prema grijaču za prženje.
12- 13 Komade piletine
premažite maslinovim
uljem i začinima.
Stavite ih u krug s
kostima u sredini.
Nemojte stavljati komade
piletine na sredinu
rešetke. Ostavite da
odstoji 2-3 minuta.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 28
2013-10-04 �� 6:38:38
Svježa
hrana
Porcija
Snaga
400 g
(4 kom)
Samo
prženje
Svinjski
odresci
250 g
(2 kom)
Mikrovalovi
s prženjem
Pečene
jabuke
1 jabuka
(pribl.
200 g)
2 jabuke
(pribl.
400 g)
300 W s
prženjem
Druga
strana
(min)
9-12
POSEBNI SAVJETI
Upute
TOPLJENJE MASLACA
Stavite 50 g maslaca u malu, duboku staklenu posudu. Pokrijte plastičnim poklopcem.
Zagrijte 30-40 sekundi na 850 W dok se maslac ne otopi.
Janjeće odreske
premažite uljem i
začinima.
Stavite ih u krug na
rešetku.
Nakon prženja ostavite
da odstoji 2-3 minute.
300 W s Samo Svinjeće odreske
prženjem prženje premažite uljem i
začinima.
7-8
6-7
Stavite ih u krug na
rešetku.
Nakon prženja ostavite
da odstoji 2-3 minute.
4-4½
Izdubite jabuke i
nadjenite ih grožđicama
i pekmezom. Pospite
kriškama badema.
6-7
Jabuke stavite u plitku
vatrostalnu staklenu
posudu.
Stavite posudu na tanjur.
TOPLJENJE ČOKOLADE
Stavite 100 g čokolade u malu staklenu posudu.
Zagrijte 3-5 minuta na 450 W dok se čokolada ne otopi.
Promiješajte jednom ili dvaput tijekom topljenja. Koristite rukavice za pećnicu prilikom
vađenja!
TOPLJENJE KRISTALIZIRANOG MEDA
Stavite 20 g kristaliziranog meda u malu, duboku staklenu posudu.
Zagrijte 20-30 sekundi na 300 W dok se med ne otopi.
HRVATSKI
Janjeći/
goveđi
odresci
(srednje
pečeni)
Jedna
strana
(min)
12-15
TOPLJENJE ŽELATINE
Suhe listove želatine (10 g) stavite na 5 min u hladnu vodu.
Ocijeđenu želatinu stavite u malu staklenu vatrostalnu zdjelu.
Zagrijte 1 minutu na 300 W.
Promiješajte nakon otapanja.
KUHANJE GLAZURE (ZA TORTE I KOLAČE)
Pomiješajte instant glazuru (oko 14 g) s 40 g šećera i 250 ml hladne vode.
Kuhajte otkriveno u staklenoj vatrostalnoj zdjeli 3½ do 4½ minute na 850 W dok
glazura ne postane prozirna. Promiješajte dvaput tijekom kuhanja.
KUHANJE MARMELADE
Stavite 600 g voća (npr. miješanih bobica) u staklenu vatrostalnu zdjelu prikladne
veličine s poklopcem. Dodajte 300 g konzervirajućeg šećera i dobro promiješajte.
Kuhajte pokriveno 10-12 minuta na 850 W.
Promiješajte nekoliko puta tijekom kuhanja. Ispraznite izravno u male staklenke za
marmeladu s poklopcem. Ostavite poklopac 5 minuta.
KUHANJE PUDINGA
Pomiješajte prašak za puding sa šećerom i mlijekom (500 ml) slijedeći upute
proizvođača i dobro promiješajte. Koristite staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem
prikladne veličine. Kuhajte pokriveno 6½ do 7½ minuta na 850 W.
Dobro promiješajte nekoliko puta tijekom kuhanja.
PRŽENJE NAREZANIH BADEMA
Jednakomjerno rasporedite 30 g narezanih badema na keramički tanjur srednje
veličine.
Nekoliko puta promiješajte tijekom prženja 3,5 do 4,5 minuta na 600 W.
Ostavite u pećnici 2-3 minute da odstoji. Koristite rukavice za pećnicu prilikom
vađenja!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 29
2013-10-04 �� 6:38:38
Što učiniti ako ste u nedoumici ili imate
problem
Pećnica uzrokuje smetnje kod radiouređaja i televizora.
• Pri korištenju mikrovalne pećnice mogu se primijetiti lagane smetnje na
televizorima ili radiouređajima. To je uobičajeno. Kako biste riješili taj
problem, pećnicu postavite dalje od televizora, radiouređaja i antena.
• Dođe li do smetnji u radu mikroprocesora pećnice, zaslon će se možda
ponovno pokrenuti. Kako biste riješili taj problem, iskopčajte napajanje i
ponovno ga ukopčajte. Ponovno postavite vrijeme.
HRVATSKI
Ako imate neki od problema s popisa u nastavku, pokušajte s ponuđenim
rješenjem.
To je uobičajeno.
• Kondenzacija unutar pećnice.
• Protok zraka oko vrata i vanjskog kućišta.
• Odsjaj svjetla oko vrata i vanjskog kućišta.
• Ispuštanje pare oko vrata ili otvora za ventilaciju.
Ako uz gore navedene smjernice ne uspijete riješiti problem, obratite se
lokalnom servisnom centru tvrtke SAMSUNG.
Pročitajte sljedeće informacije:
• Broj modela i serijski broj, obično su otisnuti na stražnjoj strani
pećnice
• Detalji jamstva
• Jednostavan opis problema
Pećnica se ne uključuje nakon okretanja gumba za pokretanje ( ).
• Jesu li vrata potpuno zatvorena?
Hrana uopće nije kuhana.
• Jeste li ispravno postaviti mjerač vremena i/ili pritisnuli gumb za
početak ( )?
• Jesu li vrata zatvorena?
• Jeste li preopteretili strujni krug i izazvali iskakanje osigurača ili
isključivanje sklopke?
Zatim se obratite lokalnom distributeru ili u servis tvrtke SAMSUNG.
Hrana je prekuhana ili nije dovoljno kuhana.
• Jeste li pravilno postavili trajanje kuhanja za vrstu hrane?
• Jeste li odabrali pravilnu razinu snage kuhanja?
Žarulja ne radi.
• Iz sigurnosnih razloga nemojte sami mijenjati žarulju. Obratite se
najbližem ovlaštenom centru za korisnike tvrtke Samsung kako bi žarulju
zamijenio kvalificirani inženjer.
U pećnici se pojavljuju iskre ili se čuje krckanje (električno iskrenje).
• Jeste li upotrijebili posuđe s metalnim obrubom?
• Jeste li ostavili vilicu ili drugi metalni pribor u pećnici?
• Je li aluminijska folija preblizu unutarnjih stjenki?
Iz uređaja dopire dim i neugodan miris pri prvom pokretanju.
• To je privremeno stanje prouzročeno zagrijavanjem nove komponente.
Dim i neugodan miris potpuno će nestati nakon 10 minuta rada.
Za brže uklanjanje neugodnog mirisa tijekom rada mikrovalne pećnice u
ormarić stavite komadić limuna ili limunov sok.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 30
2013-10-04 �� 6:38:38
Tehničke specifikacije
NAPOMENA
Tvrtka SAMSUNG se kontinuirano trudi poboljšati svoje proizvode. Specifikacije
dizajna i ove upute za korištenje stoga su podložni promjenama bez prethodne
obavijesti.
GE83X
Izvor napajanja
230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije
Mikrovalovi
Samo
Kombinirani način
1200 W
1100 W
2300 W
Izlazna snaga
100 W / 800 W (IEC-705)
Radna frekvencija
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda hlađenja
Motor s ventilatorima za hlađenje
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Unutrašnjost
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Zapremina
23 litara
Masa
Neto
oko 13 kg
HRVATSKI
Model
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 31
2013-10-04 �� 6:38:38
Br. šifre: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_HR_131004.indd 32
2013-10-04 �� 6:38:38
GE83X
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 1
2013-10-04 �� 7:13:23
Important safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
Using this instruction booklet
ENGLISH
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:
•
•
•
•
Safety precautions
Suitable accessories and cookware
Useful cooking tips
Cooking tips
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from
the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING (Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since they
are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 2
2013-10-04 �� 7:13:25
The microwave oven is intended for heating
food and beverages. Drying of food or
clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order
to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages
can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handling
the container.
WARNING: The contents of feeding bottles
and baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposites removed.
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child
is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above
and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignitions.
3
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 3
2013-10-04 �� 7:13:25
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing in
road vehicles, caravans and similar vehicles
etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must not
be heated in sealed containers since they are
liable to explode;
The appliance should not be cleaned with a
water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy access
to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during 10
minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact your
nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used
on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
WARNING (Oven function only) Optional
WARNING: When the appliance is operated
in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision
due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
4
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 4
2013-10-04 �� 7:13:25
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated and/
or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc
welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable
for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low
voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
ENGLISH
WARNING: Accessible parts may become
hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
5
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 5
2013-10-04 �� 7:13:26
ENGLISH
Installing your microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
Cleaning your microwave oven
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
6
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 6
2013-10-04 �� 7:13:26
d
(Swing heater model only)
Storing and repairing your
microwave oven
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 7
2013-10-04 �� 7:13:26
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care,to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance,
unplug the power plug and contact your nearest service
centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or
high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current
are the same as those of the product specifications.
WARNING
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not
use a multiple plug adapter, an extension cord or an
electric transformer.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair
the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers
for microwave function.
Do not hook the power cord on a metal object, insert
the power cord between the objects or behind the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners
or steam jet cleaners.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug or
power cord is damaged, contact your nearest service
centre.
Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a location
exposed to direct sunlight and water or where gas may
leak; on un level ground.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Do not place objects on the oven, inside or on the door
of the oven.
Remove all foreign substances such as dust or water
from the power plug terminals and contact points using
a dry cloth on a regular basis.
Do not spray volatile material such as insecticide onto
the surface of the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that contain
alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of
the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton
the power cord.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas,
etc.), ventilate immediately without touching the power
plug.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door or
catch their fingers in the door.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power
plug while an operation is in progress.
8
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 8
2013-10-04 �� 7:13:30
Always use oven mitts when removing a dish from the
oven to avoid unintentional burns.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent this
situation ALWAYS allow a standing time of at least 20
seconds after the oven has been switched off so that
the temperature can equalize. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends
and allow the liquid stand at least 20 seconds after
heating to prevent eruptive boiling.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
The microwave oven will automatically shut down for 30
minutes for safety purposes. We recommend placing
a glass of water inside the oven at all times to absorb
microwave energy in case the microwave oven is
started accidentally.
ENGLISH
Stand at arms length from the oven when opening the
door to avoid getting scalded by escaping hot air or
steam.
Install the oven in compliance with the clearances stated in
this manual. (See installing your microwave oven.)
CAUTION
Take care when connecting other electrical appliances
to sockets near the oven.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware
with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may
damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water
and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended; Also
do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars,
containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the oven.
The oven may also overheat and switch itself off
automatically, and will remain off until it cools sufficiently.
9
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 9
2013-10-04 �� 7:13:31
Precautions to avoid possible exposure to excessive
microwave energy. (microwave function only)
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the
accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
10
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 10
2013-10-04 �� 7:13:31
Contents
Quick look-up guide
Quick look-up guide.................................................................................................11
If you want to cook some food.
Accessories..............................................................................................................12
1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the Power Level
button once or more times.
Oven........................................................................................................................13
Control panel............................................................................................................13
2. Select the cooking time by pressing the 10 min, 1
min or 10 s button as required.
How a microwave oven works..................................................................................14
Checking that your oven is operating correctly..........................................................15
ENGLISH
Setting the time........................................................................................................14
Setting the energy save mode..................................................................................15
3. Press the Start (
Cooking/Reheating...................................................................................................15
Result :
Power levels.............................................................................................................16
Stopping the cooking...............................................................................................16
Adjusting the cooking time.......................................................................................16
Using the instant reheat/cook feature.......................................................................17
) button.
Cooking starts.
The oven beeps four times when
cooking is over.
If you want to defrost some food.
Instant reheat/cook settings......................................................................................17
1. Place the frozen food in the oven.
Press the Power Defrost ( ) button once or more
times according to the type of food to be defrosted.
Using the auto POWER defrost feature.....................................................................18
Auto power defrost settings......................................................................................18
Grilling......................................................................................................................19
2. Select the weight by pressing the kg and 100g
buttons as required.
Combining microwaves and the grill.........................................................................19
Multistage cooking...................................................................................................20
Choosing the accessories.........................................................................................20
3. Press the Start (
Switching the beeper off...........................................................................................21
) button.
Safety-locking your microwave oven.........................................................................21
Cookware guide.......................................................................................................21
Cooking guide..........................................................................................................22
If you want to add an extra minute.
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................................30
Leave the food in the oven.
Press +30s once or more times for each extra 30 seconds
that you wish to add.
Technical specifications............................................................................................31
11
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 11
2013-10-04 �� 7:13:32
ENGLISH
If you want to grill some food.
Accessories
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill ( ), time settng (10 min, 1 min
and 10 s) and Start ( ) button.
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2. Place the food on the rack in the oven.
Press the Grill ( ) button. Select the cooking time
by pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons.
3. Press the Start (
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
) button.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
3. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
12
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 12
2013-10-04 �� 7:13:33
Oven
Control panel
1
2
3
4
5
1
7
ENGLISH
2
6
7
8
9
10
11
12
1. DOOR
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. GRILL
9. ROLLER RING
4. LIGHT
10. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DISPLAY
11. CONTROL PANEL
6. DOOR LATCHES
12.OPEN DOOR PUSH BUTTON.
3
8
4
9
5
10
6
11
12
1. A
UTO POWER DEFROST FEATURE
SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
2. INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
SELECTION
9. COMBI MODE BUTTON
3. MICROWAVE MODE BUTTON
4. GRILL MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING BUTTON
10. +30s BUTTON
11. START BUTTON
12.ENERGY SAVE BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
13
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 13
2013-10-04 �� 7:13:34
ENGLISH
Setting the time
How a microwave oven works
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88”
or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or
12-hour notation. You must set the clock:
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Instant Reheat/Cook
• Cook
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
1
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
2
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
1. To display the time in the...
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock button once or twice.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
S
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
3. When the right time is displayed, press the Clock
button again to start the clock.
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
14
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 14
T
c
b
F
Cooking Principle.
Auto energy saving function
Result :
C
c
2013-10-04 �� 7:13:35
T
i
•
•
Checking that your oven is operating
correctly
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
The following simple procedure enables you to check that your oven is working
correctly at all times. Open the oven door by pushing the large button in the
bottom right-hand corner of the control panel.
First, place a bowl of water on the turntable. Then, close the door.
1. Press the Power Level button.
2. Press the Start (
Result :
) button.
The oven heats the water for 4 to 5
minutes. The water should then be
boiling.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by
pressing the Power Level button again
until the corresponding wattage is displayed. Refer to the
power level table on the next page.
ENGLISH
Result :
1. Press the Power Level button and set the time
to 4-5 minutes by pressing the 1 min button the
appropriate number of times.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
3. Press the Start (
Result :
Setting the energy save mode
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the oven
is not in use.
• press the Energy Save button.
• To remove Energy save mode, open the door and
then display shows current time. The oven is ready
for use.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
15
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 15
2013-10-04 �� 7:13:35
Power levels
Stopping the cooking
U
You can choose among the power levels below.
You can stop cooking at any time to check the food.
W
Y
R
F
P
t
Output
Power level
ENGLISH
1. To stop temporarily;
Open the door.
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST ( )
180 W
-
LOW / KEEP WARM
100 W
-
-
1100 W
GRILL
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
E
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
Adjusting the cooking time
COMBI III (
)
300 W
1100 W
You can increase the cooking time by pressing the +30 s button once for each
30 seconds to be added.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
1. Press the +30 s button once for each 30 seconds to
be added.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
2. Press the Start (
) button.
16
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 16
2013-10-04 �� 7:13:36
I
T
s
Food/Button
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Press the Instant Reheat/Cook button which you want
the required number of times.
Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
Result :
Press Start ( ) button to start
cooking. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every
minute)
3) The current time is displayed again.
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the next page for further details.
Use only recipients that are microwave-safe.
Instant reheat/cook settings
The following table presents 6 Auto Reheat/Cook Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Food/Button
Ready Meals
(chilled)
Serving
Standing
Size
Time
300-350 g
3 min.
400-450 g
Frozen Ready 300-350 g
Meals
400-450 g
4 min.
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Take frozen ready meal and check
if dish is suitable for microwave.
Pierce film of ready meal. Put the
frozen ready meal in the centre.
This programme is suitable for
frozen ready meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like
potatoes, rice or pasta).
Serving
Size
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
Standing
Time
1-2 min.
Frozen Mini
Quich/Pizza
150 g
(4-6 pcs)
250 g
(7-9 pcs)
-
Frozen Pasta
Gratin
200 g
400 g
2-3 min.
Frozen Fish
Gratin
200 g
400 g
2-3 min.
Recommendations
Pour in to a ceramic cup and reheat
uncovered. Place cup (150 ml)
or mug (250 ml) in the centre of
turntable, Stir carefully before and
after standing time.
Put the frozen mini-quiches or minipizzas evenly on the rack.
ENGLISH
Using the instant reheat/cook feature
Put the frozen pasta gratin into a
suitable sized glass pyrex dish.
Put the dish on the rack. This
programme is suitable for frozen
pasta gratin such as lasagne,
cannelloni or macaroni.
Put the frozen fish gratin into a
suitable sized glass pyrex dish.
Put the dish on the rack. This
programme is suitable for frozen
ready products consisting o fish
fillets topped with vegetables and
sauce.
17
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 17
2013-10-04 �� 7:13:37
Using the auto POWER defrost feature
Auto power defrost settings
The Auto power defrost feature enable you to defrost meat, poultry, fish and
bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Power Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish
and bread/cake on a ceramic plate.
ENGLISH
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Power Defrost ( ) button one or more times.
(Refer to the table on the opposite page for further
details)
2. Select the food weight by pressing the kg and 100g
button. It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the
food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section
entitled “Cooking/Reheating” on page 15 for further details.
Portion
1. Meat
200-1500 g
Standing
time
20-60 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-60 min.
3. Fish
200-1500 g
20-50 min.
4. Bread/Cake
125-625 g
5-20 min.
Recommendations
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the meat over when the
oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops and minced meat.
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry
over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
chicken and chicken portions.
Shield the tail of the whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
fishes and fish fillets.
Put bread on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps.
(Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.
This programme is suitable for all
kinds of bread, sliced or whole,
as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a
circle. This programme is suitable
for all kinds of yeast cake, biscuit,
cheese cake and puff pastry. It is
not, suitable for short/crust pastry,
fruit and cream cakes as well as
for cake with chocolate topping.
Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on manual defrosting
and defrosting time, refer to the page 26-27.
18
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 18
2013-10-04 �� 7:13:37
Grilling
Combining microwaves and the grill
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
2. Open the door and place the food on the rack.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
1. Open the oven door. Place the food on the rack and
the rack on the turntable. Close the door.
3. Place the food on the rack in the oven.
Press the Grill button. Select the cooking time by
pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons.
(The maximun grilling time is 60 minute.)
4. Press the Start (
Result :
ENGLISH
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill, time settng (10 min, 1 min and
10 s) and Start button.
2. Press the Combi button.
Result :
The following indications are displayed:
Combi (microwave and grill mode)
) button.
600 W
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
(out power)
Select the appropriate power level by pressing the Combi button
again until the corresponding power level is displayed.
You cannot set the temperature of the grill.
3. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons. The maximum cooking time is 60
minutes.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This system is
designed to prevent overheating of the oven.
4. Press the Start (
Result :
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
) button.
Combination cooking starts. When it
has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
19
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 19
2013-10-04 �� 7:13:38
Multistage cooking
5. Press the Grill button.
The grill mode (II):
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
ENGLISH
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (5
minutes in the example).
(The maximun grilling time is 60 minutes.)
Defrosting
Cook I
Cook II
7. Press the Start (
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Power Defrost (
times.
Result :
) button once or more
2. Set the weight by pressing the kg and 100g buttons
the appropriate number of times (500 g in the
example).
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected one after
the other. According to the defrosting
mode that you have chosen, the oven may beep halfway
through defrosting to remind you to turn the food over.
When cooking is over, the oven beeps four times.
 The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
 The current time is displayed again.
Choosing the accessories
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill and
microwave), use only dishes that are microwave-safe and
oven-proof.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the Cookware
Guide on page 21-22.
; if necessary, set the power level by pressing the
Power Level button again one or more times.
(600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
20
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 20
2013-10-04 �� 7:13:38
Cookware guide
You can switch the beeper off whenever you want.
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and
how they should be used in a microwave oven.
1. Press the Stop (
same time.
Result :
) and Start (
) buttons at the
The oven will not beep each time you
press a button.
Cookware
Aluminum foil
2. To switch the beeper back on, press the Stop (
and Start ( ) buttons again at the same time.
Result :
)
The oven operates with the beeper on
again.
Safety-locking your microwave oven
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the Stop (
time.
Result :
) and Clock buttons at the same
The oven is locked (no functions can be
selected).
2. To unlock the oven, press the Stop (
buttons again at the same time.
Result :
) and Clock
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too
much foil is used.
Do not preheat for more than eight
minutes.
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
Browning plate
✓
China and
earthenware
✓
Disposable polyester
cardboard dishes
Fast-food packaging
✓
• Polystyrene cups
containers
✓
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
✗
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
May catch fire.
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
ENGLISH
Switching the beeper off
Glassware
• Oven-to-table
ware
• Fine glassware
The oven can be used normally.
21
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 21
2013-10-04 �� 7:13:39
Cookware
• Glass jars
Microwavesafe
Cooking guide
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
✗
✗
May cause arcing or fire.
MICROWAVES
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
ENGLISH
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist
ties
COOKING
Paper
• Plates, cups,
napkins and
Kitchen paper
• Recycled paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
• Cling film
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as hot
steam will escape.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with a
fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic
as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard,
soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a
microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food
that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for
example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
Plastic
• Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
✓
✓✗
✗
✓✗
✓
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
22
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 22
2013-10-04 �� 7:13:39
Cooking guide for frozen vegetables
Cooking guide for rice and pasta
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Portion Power
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Green beans
300 g
600 W
8-9
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
Standing Instructions
time
(min.)
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
2-3
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White rice
(parboiled)
Brown rice
(parboiled)
Mixed rice (rice
+ wild rice)
Mixed corn (rice
+ grain)
Pasta
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Portion Power
Time
(min.)
250 g
800 W
16-17
Standing
time
(min.)
5
250 g
800 W
21-22
5
250 g
800 W
17-18
5
250 g
800 W
18-19
5
250 g
800 W
11-12
5
ENGLISH
Time
(min.)
Rice :
Instructions
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 400 ml
cold water.
Add 1000 ml
hot water.
23
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 23
2013-10-04 �� 7:13:39
ENGLISH
Cooking guide for fresh vegetables
REHEATING
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every
250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for the
minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during
and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing
time of 3 minutes.
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20
°C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they
are cut, the quicker they will cook.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and
dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more
successful.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Food
Broccoli
Brussels
sprouts
Carrots
Cauliflower
Portion
250 g
500 g
250 g
Time
Standing
(min.) time (min.)
4-4½
3
7-7½
5½-6½
3
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Courgettes
250 g
3½-4
3
Egg plants
250 g
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Onions
250 g
5½-6
3
Pepper
Potatoes
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
3
3
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
3
Instructions
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Prepare even sized florets. Arrange the
stems to the centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Cut carrots into even sized slices.
Prepare even sized florets. Cut big
florets into halves. Arrange stems to
the centre.
Cut courgettes into slices. Add 30 ml
(2 tbsp.) water or a knob of butter.
Cook until just tender.
Cut egg plants into small slices and
sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with
salt and pepper. Drain before serving.
Cut onions into slices or halves. Add
only 15 ml (1 tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
Weigh the peeled potatoes and cut
them into similar sized halves or
quarters.
Cut turnip cabbage into small cubes.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter
with the safety precautions.
24
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 24
2013-10-04 �� 7:13:39
REHEATING LIQUIDS
Reheating baby food and milk
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and
stir before, during and after heating.
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well
after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never
heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake
well before standing time and again before serving ! Always carefully check the
temperature of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended
serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before serving
to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Power
Time
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
Standing
time
(min.)
2-3
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Baby milk
100 ml
200 ml
300W
30-40 sec.
50 sec to 1
min.
2-3
Instructions
Empty into
ceramic deep
plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
Empty into
ceramic deep
plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
Stir or shake well
and pour into a
sterilized glass
bottle. Place
into the centre
of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
ENGLISH
REHEATING BABY FOOD
Portion
25
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 25
2013-10-04 �� 7:13:39
MANUAL DEFROSTING
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
ENGLISH
Food
Drinks
(coffee,
tea and
water)
Soup
(chilled)
Stew
(chilled)
Portion Power Time
(min.)
150 ml
(1 cup)
800 W
250 ml
(1 mug)
250 g
350 g
1-1½
1-2
1½ -2
800 W
600 W
3-3½
5 ½-6 ½
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Standing Instructions
time
(min.)
2-3
2-3
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal
ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Pour in to a ceramic cup
and reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug
(250 ml) in the centre of
turntable, Stir carefully
before and after standing
time.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Pour into a deep ceramic
plate.
Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it
to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Put stew in a deep
ceramic plate.
Cover with plastic lid.
Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4 ½ -5 ½
3
Put pasta (e.g. spaghetti
or egg noodles) on a flat
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Stir
before serving.
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
3
Put filled pasta (e.g. ravioli,
tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5 ½ -6 ½
3
Plate a meal of 2-3 chilled
components on a ceramic
dish.
Cover with microwave
cling-film.
Hint :
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
26
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 26
2013-10-04 �� 7:13:40
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W,
Food
Meat
Minced beef
Poultry
Chicken
pieces
Whole
chicken
Fish
Fish fillets
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each about.
50 g)
Toast/
sandwich
German
bread (wheat
+ rye flour)
250 g
500 g
250 g
500 g
(2 pcs)
900 g
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
Time
(min.)
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-4 minutes
will make the food brown more quickly.
Standing
Instructions
time (min.)
6½ -7½
10 -12
7½ -8½
14½15½
28-30
6-7
5-25
15-40
5-15
12-13
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic
plate. Shield the thinner
parts like wings and ends
with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting
time!
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating element is
under the ceiling in the horizontal position and not on the back-wall in the vertical
position. Please remember that food must be placed on the high rack, unless
another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and
the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns
evenly. Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill,
450 W + Grill and 300 W + Grill.
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
500 g
8-10
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally on
kitchen paper in the middle
of turntable.
Turn over after half of
defrosting time!
ENGLISH
Pork steaks
Portion
GRILL
).
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and not
on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on the high
rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has to be placed
directly on the turntable. Please refer to the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
27
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 27
2013-10-04 �� 7:13:40
Grill Guide for frozen food
Grill Guide for fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
ENGLISH
Fresh food
Bread rolls
(each ca.
50G)
Portion
MW+
Grill
2 pcs
4 pcs
Baguettes
250-300 g
+ topping
(2 pcs)
(tomatos,
cheese,
ham,
mushrooms)
Gratin
400 g
(vegetables
potatoes)
Pasta
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
Chicken
nuggets
Oven chips
Power
400 g
250 g
250 g
1st side 2nd side
time
time
(min.)
(min.)
300 W+ Grill only
Grill
1-1½
1-2
2-2½
1-2
450 W
+ Grill
8-9
450 W
+ Grill
MW +
Grill
13-14
600 W+
Grill
14-15
450 W
+ Grill
450 W
+ Grill
-
-
Grill only
2-3
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Preheat the grill with the grill-function for 4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Instructions
Fresh food
Arrange rolls in a
circle on rack.
Grill the second
side of the rolls up
to the crisp you
prefer.
Stand for 2-5
minutes.
Put 2 frozen
baguettes side by
side on the rack.
After grilling stand
for 2-3 minutes.
Portion
1st side 2nd
time
side
(min.)
time
(min.)
4-5
4½-5½
Toast slices
4 pcs
(each 25 g)
Grill
only
Bread rolls
(already
baked)
2-4 pieces
Grill
only
2-3
MW +
Grill
300 W+
Grill
Grilled
tomatoes
Put frozen gratin
into a small, round
glass pyrex dish.
Put the dish on the
rack.
After cooking stand
for 2-3 minutes.
Put frozen pasta
into a small flat
rectangular glass
pyrex dish.
Put the dish directly
on the turntable.
After cooking stand
for 2-3 minutes.
Put chicken
nuggets on the rack
Put oven chips
evenly on baking
paper on the rack.
Power
Toast hawaii
(pineapple,
ham,
cheese
slices)
Baked
potatoes
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
2 pcs
(300 g)
4½-5½
450 W
+ Grill
3½-4
250 g
500 g
600 W
+ Grill
4½-5½
8-9
7-8
Instructions
Put the toast slices
side by side on the
rack.
2-3
Put bread rolls first
with the bottom
side up in a circle
directly on the
turntable.
Grill only Cut tomatoes into
2-3
halves. Put some
cheese on top.
Arrange in a circle
in a flat glass pyrex
dish. Place it on
the rack.
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the rack.
Put 2 toasts
opposite directly
on the rack. Stand
for 2-3 minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them
in a circle on the
rack with the cut
side to the grill.
28
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 28
2013-10-04 �� 7:13:40
Fresh food
Chicken
pieces
Portion
450 - 500 g
(2 pcs)
Power
300 W
+ Grill
400 g
(4 pcs)
Pork steaks
250 g
(2 pcs)
MW
+Grill
1 apple
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
300 W
+ Grill
Baked
apples
Grill
only
SPECIAL HINTS
Instructions
MELTING BUTTER
Put 50g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 850 W, until butter is melted.
Prepare chicken
pieces with oil and
spices.
Put them in a
circle with the
bones to the
middle. Put one
chicken piece not
into the centre of
the rack. Stand for
2-3 minutes.
12-15
9-12
Brush the lamb
chops with oil and
spices.
Lay them in a
circle on the rack.
After grilling stand
for 2-3 minutes.
300 W + Grill only Brush the pork
Grill
steaks with oil and
spices.
7-8
6-7
Lay them in a
circle on the rack.
After grilling stand
for 2-3 minutes.
4-4½
Core the apples
and fill them with
6-7
raisins and jam.
Put some almond
slices on top.
Put apples on a
flat glass pyrex
dish.
Place the dish
directly on the
turntable.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
ENGLISH
Lamb
chops/
beef steaks
(medium)
1st side 2nd
time
side
(min.)
time
(min.)
10- 12
12- 13
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 850 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 850 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 850 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
29
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 29
2013-10-04 �� 7:13:40
ENGLISH
What to do if you are in doubt or have a
problem
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the Start ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell
will disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with
putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
30
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 30
2013-10-04 �� 7:13:40
Technical specifications
NOTE
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
GE83X
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13 kg approx
ENGLISH
Model
31
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 31
2013-10-04 �� 7:13:40
Code No.: DE68-04056F-02
GE83X_BOL_DE68-04056F-02_EN_131004.indd 32
2013-10-04 �� 7:13:41