ME73A
predstavljajte si vse možnosti
Mikrovalovna pečica
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve izdelek
registrirajte na
www.samsung.com/register
Navodila za uporabo in kuharski priročnik
Garancija podjetja Samsung NE krije klicanja servisa za pojasnjevanje
delovanja izdelka, popravilo nepravilne namestitve ali normalno čiščenje
ali vzdrževanje.
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 1
2013-09-11 �� 2:22:35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA
POZNEJŠO UPORABO.
Vedno upoštevajte te varnostne ukrepe.
Pred uporabo pečice se prepričajte, da
so upoštevana naslednja navodila.
SLOVENŠČINA
UPORABA KNJIŽICE Z NAVODILI
Kupili ste mikrovalovno pečico SAMSUNG. Navodila za uporabo vsebujejo
informacije, ki vam bodo v pomoč pri kuhanju hrane z mikrovalovno pečico.
• Varnostni ukrepi
• Dodatna oprema in posoda, primerna za uporabo
• Uporabni kuharski nasveti
• Kuharski nasveti
LEGENDA SIMBOLOV IN IKON
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči hudo
telesno poškodbo ali smrt.
PREVIDNO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči lažjo
telesno poškodbo ali materialno škodo.
Opozorilo: nevarnost
požara
Opozorilo: vroča površina
Opozorilo: elektrika
Opozorilo: eksplozivna snov
NE poskušajte.
NE dotikajte se.
NE razstavljajte.
Dosledno upoštevajte
navodila.
Izključite napajalni vtič iz
stenske vtičnice.
Prepričajte se, da je aparat
ozemljen, da preprečite
električni udar.
Za pomoč pokličite servisni
center.
Opomba
O
POZORILO
(samo funkcija mikrovalovne pečice)
OPOZORILO: Če so vrata ali
tesnila na vratih poškodovana, ne
uporabljajte pečice, dokler je ne popravi
usposobljena oseba.
OPOZORILO: Vsi nepooblaščeni posegi
v pečico, ki vključujejo odstranjevanje
pokrova, ki ščiti pred mikrovalovno
energijo, so nevarni za osebe, ki niso
strokovno usposobljene za take posege.
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil
ne segrevajte v zaprtih posodah, ker jih
lahko raznese.
Aparat je namenjen samo uporabi v
gospodinjstvu.
Pomembno
2
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 2
2013-09-11 �� 2:22:36
Če opazite dim, izklopite ali izključite
aparat. Vrata pustite zaprta, da zadušite
morebitni ogenj.
OPOZORILO: Pri segrevanju napitkov
v mikrovalovni pečici lahko pride do
zapoznelega nenadnega vrenja, zato je
treba previdno ravnati s posodo.
OPOZORILO: Vsebino stekleničk za
hranjenje in kozarcev z otroško hrano
pred uporabo premešajte ali pretresite
ter preverite njeno temperaturo, da se
izognete opeklinam.
Neolupljenih jajc in celih trdo kuhanih jajc
ne segrevajte v mikrovalovni pečici, saj
jih lahko raznese, tudi ko pečica ne greje
več.
Pečico redno čistite in iz nje odstranjujte
morebitne ostanke hrane.
Če pečica ni čista, lahko pride do
poslabšanja površin, to pa lahko skrajša
življenjsko dobo aparata in privede do
nevarnih situacij
Aparat ni namenjen nameščanju v
cestnih vozilih, počitniških prikolicah in
podobnih vozilih.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Otrokom dovolite
uporabo pečice brez vašega nadzora
samo v primeru, da so bili seznanjeni
z ustreznimi navodili za varno uporabo
pečice in se zavedajo nevarnosti
neustrezne uporabe le-te.
OPOZORILO: Ta aparat smejo uporabljati
otroci od 8. leta naprej in fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe
ali osebe s premalo izkušenj in znanja,
če so pod nadzorom ali so prejele
navodila o varni uporabi aparata ter
poznajo morebitne nevarnosti. Otroci se z
aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo
čistiti in vzdrževati aparata, razen če so
stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
Uporabljajte samo pripomočke, ki so
primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Ko segrevate živila v posodah iz plastike
ali papirja, jih morate spremljati, ker
obstaja nevarnost vžiga.
Mikrovalovna pečica je namenjena gretju
živil in napitkov. Sušenje hrane ali oblačil
in gretje grelnih blazin, copat, gob,
vlažnih krp in podobno lahko povzroči
poškodbo, vžig ali požar.
3
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 3
2013-09-11 �� 2:22:36
SLOVENŠČINA
Aparata ne smejo uporabljati fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe
(in otroci) s premalo izkušenj in znanja,
razen če jih nadzira ali jim o uporabi
aparata da navodila odgovorna oseba, ki
je odgovorna za njihovo varnost.
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti,
da se z aparatom ne igrajo.
Če je napajalni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil
ne segrevajte v zaprtih posodah, ker jih
lahko raznese.
Aparata ne čistite z vodnim curkom.
Pečico namestite tako, da je usmerjena
in na višini, ki omogoča lahek dostop do
notranjosti in upravljalnega območja.
Pred prvo uporabo pečice le-to najprej
10 minut uporabljajte z vodo.
Če pečica oddaja nenavaden zvok, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni vtič in se obrnite na najbližji
servisni center.
Mikrovalovna pečica naj bo postavljena
tako, da imate dostop do vtiča.
Mikrovalovna pečica se sme uporabljati
samo na pultu ali nad njim; uporaba v
omarici ni dovoljena.
O
POZORILO
(samo funkcija pečice) - izbirno
OPOZORILO: Ko aparat uporabljate
v kombiniranem načinu, smejo otroci
uporabljati pečico samo pod nadzorom
odrasle osebe zaradi visokih temperatur
pri pripravi hrane.
Aparat se med uporabo zelo segreje.
Bodite previdni, da se ne dotaknete
grelnika v pečici.
OPOZORILO: Dostopni deli se lahko
med uporabo zelo segrejejo. Majhni
otroci naj se ne nahajajo v bližini pečice.
Ne uporabljajte parnega čistilnika.
4
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 4
2013-09-11 �� 2:22:36
Vrata ali zunanja površina se lahko med
delovanjem aparata zelo segrejejo.
Aparat in njegov kabel hranite izven
dosega otrok, mlajših od 8 let.
Aparati niso namenjeni upravljanju
z zunanjim časovnikom ali ločenim
daljinskim upravljalnikom.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Zagotovite, da je aparat
izklopljen, preden zamenjate lučko, da se
izognete možnosti električnega udara.
OPOZORILO: Aparat in njegovi
dostopni deli se lahko med uporabo
zelo segrejejo. Bodite previdni, da se ne
dotaknete grelnika. Otroci, mlajši od 8
let, naj ne bodo v bližini pečice, razen če
so pod stalnim nadzorom.
Ta aparat smejo uporabljati otroci od
8. leta naprej in fizično, senzorno ali
mentalno slabotne osebe ali osebe s
premalo izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so prejele navodila o varni
uporabi aparata ter poznajo morebitne
nevarnosti. Otroci se z aparatom ne
smejo igrati. Pečice ne smejo čistiti in
vzdrževati otroci brez nadzora.
Za čiščenje stekla v vratih pečice ne
uporabljajte jedkih čistilnih sredstev ali
kovinskih strgal, saj lahko opraskajo
površino, s čimer lahko povzročijo, da se
steklo zdrobi.
Med delovanjem aparata je temperatura
dostopnih površin lahko visoka.
Izdelek je industrijska, znanstvena ali
medicinska oprema razreda B skupine
2. Skupina 2 zajema vso industrijsko,
znanstveno in medicinsko opremo, pri
kateri namenoma nastaja radiofrekvenčna
energija in/ali je ta uporabljena v obliki
elektromagnetnega sevanja za obdelavo
snovi, ter opremo za potopno erozijo in
obločno varjenje.
Oprema razreda B je oprema, primerna za
uporabo v gospodinjstvu in obratih, ki so
neposredno priključeni na nizkonapetostno
električno omrežje, ki dovaja energijo
stavbam, ki se uporabljajo v gospodinjske
namene.
5
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 5
2013-09-11 �� 2:22:36
SLOVENŠČINA
NAMESTITEV MIKROVALOVNE PEČICE
Pečico postavite na ravno površino 85 cm
nad tlemi. Površina mora biti dovolj trdna, da
lahko prenese njeno težo.
1.Pri namestitvi pečice poskrbite
20 cm
10 cm
zgoraj
zadaj
za ustrezno zračenje, tako da
pustite vsaj 10 cm prostora za
10 cm ob
cm
pečico in ob straneh ter 20 cm nad85tlemi
straneh
prostora nad pečico.
2.Iz notranjosti pečice odstranite vso embalažo.
3.Namestite nosilec in vrtljivo ploščo.
Preverite, ali se vrtljiva plošča prosto vrti.
(samo model z vrtljivo ploščo)
4.Mikrovalovna pečica naj bo postavljena
tako, da imate dostop do vtiča.
Ne nameščajte mikrovalovne pečice v
vročem ali vlažnem okolju v bližini klasične
peči ali radiatorja. Treba je upoštevati
specifikacije napajanja pečice in vsak
dodatni kabel mora izpolnjevati enake
standarde kot napajalni kabel, ki je priložen
pečici. Pred prvo uporabo očistite notranjost
pečice in tesnila na vratih z vlažno krpo.
ČIŠČENJE MIKROVALOVNE PEČICE
Naslednje dele mikrovalovne pečice je treba
redno čistiti, da preprečite nabiranje delcev
masti in hrane:
•Zunanje in notranje površine
•Vrata in tesnila vrat
•Vrtljivo ploščo in njen nosilec
(samo model z vrtljivo ploščo)
Tesnila vrat morajo biti VEDNO čista in
vrata se morajo pravilno zapirati.
Če pečica ni čista, lahko pride do
poslabšanja površin, to pa lahko skrajša
življenjsko dobo aparata in privede do
nevarnih situacij.
Če je napajalni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti. Za osebno varnost kabel
priključite v ustrezno ozemljeno vtičnico na
izmenični tok.
6
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 6
2013-09-11 �� 2:22:37
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 7
7
SHRANJEVANJE IN POPRAVILO
MIKROVALOVNE PEČICE
Pri shranjevanju in popravilu pečice je treba
upoštevati nekaj enostavnih varnostnih
ukrepov.
Pečice ne uporabljajte, če so poškodovana
vrata ali tesnila vrat:
•Zlomljen tečaj
•Poškodovana tesnila
•Ukrivljeno ali zvito ohišje pečice
Popravila naj izvaja samo usposobljeno
servisno osebje.
NIKOLI ne odstranjujte zunanjega ohišja
pečice. Če je pečica pokvarjena in
potrebuje popravilo ali pa ste v dvomih
glede njenega stanja:
•Jo izključite iz napajanja
•Obrnite se na najbližji center za pomoč
uporabnikom
Če želite pečico začasno pospraviti,
izberite suh in neprašen prostor.
Razlog: Prah in vlaga lahko slabo vplivata
na dele pečice.
Ta mikrovalovna pečica ni primerna za
komercialno uporabo.
SLOVENŠČINA
1.Zunanje površine očistite z mehko krpo in
mlačno milnico. Splaknite in osušite.
2.Vse madeže na notranjih površinah
odstranite s krpo in milnico. Splaknite in
osušite.
3.Če želite odstraniti posušene delce hrane
in odstraniti vonjave, v pečico postavite
kozarec z limoninim sokom in ga deset
minut segrevajte z najvišjo močjo.
4.Krožnik po potrebi operite v pomivalnem
stroju.
NE zmočite odprtin za zračenje.
NIKOLI ne uporabljajte jedkih snovi ali
kemičnih raztopin. Bodite posebej pozorni
pri čiščenju tesnil vrat, da:
•Se delci ne začnejo nabirati
•Delci ne preprečijo zapiranja vrat
Po vsaki uporabi z blagim detergentom
očistite notranjost pečice, vendar
počakajte, da se pečica prej ohladi, da se
izognete poškodbam.
Pri čiščenju zgornjega dela
notranjosti pečice je priročno
grelnik obrniti navzdol za 45 ° in
ga očistiti. (samo model z nihajnim grelnikom)
2013-09-11 �� 2:22:37
SLOVENŠČINA
Iz varnostnih razlogov žarnice ne
zamenjajte sami. Obrnite se na najbližji
pooblaščeni center za pomoč strankam
podjetja Samsung, da vam bo žarnico
zamenjal usposobljeni tehnik.
Ne vstavljajte prstov ali tujih snovi. Če v aparat
prodre tuja snov, kot je voda, izključite napajalni
kabel in se obrnite na najbližji servisni center.
Aparata ne izpostavljajte prekomernemu pritisku ali
udarcem.
Pečice ne postavljajte na občutljiv predmet, kot je
korito ali steklen predmet.
OPOZORILO
Aparata ne čistite z benzenom, topilom, alkoholom,
parnim ali visokotlačnim čistilnikom.
Aparat sme spreminjati ali popravljati samo
usposobljeno osebje.
Zagotovite, da uporabljate napetost, frekvenco in
tok, ki so navedeni v specifikacijah izdelka.
V načinu mikrovalovne pečice ne grejte tekočin in
drugih živil v zaprtih posodah.
Napajalni vtič trdno priključite na stensko vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnika, podaljška ali električnega
pretvornika.
Zaradi lastne varnosti ne uporabljajte visokotlačnih
vodnih ali parnih čistilnikov.
Napajalnega kabla ne obešajte na kovinski predmet,
ne vstavljajte ga med predmete ali za pečico.
Aparata ne nameščajte blizu grelnika, vnetljivih snovi,
na vlažnem, mastnem ali prašnem mestu, na mestu,
ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi,
kjer lahko pušča plin ali na neravna tla.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali
napajalnega kabla ali zrahljane stenske vtičnice. Če
je napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovan, se
obrnite na najbližji servisni center.
Aparat mora biti ozemljen v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.
Na pečico ne zlivajte vode, niti je nanjo ne pršite.
S pinov napajalnega vtiča in stičnih točk s suho krpo
redno odstranjujte tuje snovi, kot sta prah in voda.
Na pečico, vanjo ali na vrata pečice ne postavljajte
predmetov.
Napajalnega vtiča ne vlecite ali prekomerno zvijajte in
nanj ne postavljajte težkih predmetov.
Na površino pečice ne pršite hlapljivih snovi, kot je
insekticid.
V primeru uhajanja plina (na primer propana,
utekočinjenega naftnega plina itd.) takoj prezračite,
ne da bi se dotaknili napajalnega vtiča.
V pečici ne shranjujte vnetljivih snovi. Bodite posebej
pozorni pri gretju jedi ali napitkov, ki vsebujejo
alkohol, ker lahko alkoholni hlapi pridejo v stik z
vročim delom pečice.
Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Ko aparat deluje, ga ne izklopite tako, da izključite
napajalni kabel.
8
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 8
2013-09-11 �� 2:22:41
Ko odpirate ali zapirate vrata, naj bodo otroci stran
od njih, da se ne udarijo vanje in da jim z vrati ne
priprete prstov.
Neolupljenih jajc in celih trdo kuhanih jajc ne
segrevajte v mikrovalovni pečici, saj jih lahko
raznese, tudi ko pečica ne greje več. Ne segrevajte
nepredušno ali vakuumsko zaprtih steklenic,
kozarcev, posod, oreščkov v lupini, paradižnika itd.
Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje z blagom ali
papirjem. Lahko se vnameta zaradi vročega zraka,
ki uhaja iz pečice. Pečica se lahko tudi pregreje in se
samodejno izklopi ter ostane izklopljena, dokler se
ne ohladi dovolj.
Pri jemanju posode iz pečice vedno uporabljajte
rokavice za peko, da se ne opečete.
• Oparjeni predel držite v hladni vodi vsaj 10 minut.
• Povijte s čistim in suhim povojem.
• Ne nanašajte krem, olj ali losjonov.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Pri segrevanju napitkov v mikrovalovni
pečici lahko pride do zapoznelega nenadnega
vrenja, zato je treba previdno ravnati s posodo. Da
to preprečite, po izklopu pečice VEDNO počakajte
20 sekund, da se izravna temperatura. Po potrebi
mešajte med segrevanjem hrane in VEDNO
premešajte po segrevanju.
V primeru oparin sledite naslednjim navodilom PRVE
POMOČI:
Tekočine premešajte na polovici gretja ali po
končanju gretja in jih pustite počivati vsaj 20 sekund
po gretju, da preprečite nenadno vretje.
PREVIDNO
Ko odpirate vrata, stojte za dolžino rok stran od
pečice, da vas ne opeče uhajajoči vroč zrak ali para.
Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za
uporabo v mikrovalovni pečici. NE uporabljajte
kovinskih posod, posod z zlatimi ali srebrnimi
dodatki, nabodal, vilic itd.
S papirnatih ali plastičnih vrečk odstranite žičke za
zapiranje.
Razlog: Električno iskrenje lahko poškoduje pečico.
Ne uporabljajte prazne mikrovalovne pečice. Iz
varnostnih razlogov se bo mikrovalovna pečica
samodejno zaustavila za 30 minut. Priporočamo,
da v pečico postavite kozarec vode, ki bo vsrkala
mikrovalovno energijo, če boste mikrovalovno pečico
nenamerno vklopili.
Pečico namestite v skladu z merami, navedenimi
v navodilih. Oglejte si Namestitev mikrovalovne
pečice.)
V mikrovalovni pečici ne sušite papirja ali oblačil.
Za manjše količine živil uporabite krajši čas, da
preprečite pregretje in zažig živil.
Bodite previdni pri priključevanju drugih električnih
naprav na vtičnice v bližini pečice.
Izogibajte se stiku napajalnega kabla in vtiča z vodo
in vročino.
9
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 9
2013-09-11 �� 2:22:43
VARNOSTNI UKREPI V IZOGIB MOREBITNI
IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI
ENERGIJI (SAMO FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE).
• Ker naslednja navodila za uporabo veljajo za različne modele, se
lahko značilnosti vaše mikrovalovne pečice rahlo razlikujejo od
značilnosti, opisanih v navodilih, poleg tega morda ne veljajo vsi
opozorilni znaki. V primeru vprašanj ali pomislekov se obrnite na
najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na
spletnem mestu www.samsung.com.
SLOVENŠČINA
Neupoštevanje naslednjih varnostnih ukrepov lahko povzroči škodljivo
izpostavljanje mikrovalovni energiji.
(a) Pečice v nobenem primeru ne vklapljajte, če so vrata odprta, ne
poskušajte spreminjati sistema varnostnega zaklepanja (zapahi na
vratih) ali vstavljati predmetov v odprtine za varnostni zaklep pečice.
• Ta mikrovalovna pečica je namenjena gretju živil. Namenjena je samo
gospodinjski uporabi. Ne grejte blaga ali blazin, napolnjenih z zrni,
saj lahko pride do ožganin ali požara. Proizvajalec ni odgovoren za
škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe aparata.
(b)Med vrata in sprednjo stran pečice NE postavljajte nobenih
predmetov, na tesnilnih površinah pa ne sme biti nobenih ostankov
hrane ali čistil. Redno čistite vrata in tesnilne površine, najprej z vlažno
krpo, nato pa z mehko suho krpo.
• Če pečica ni čista, lahko pride do poslabšanja površin, to pa lahko
skrajša življenjsko dobo aparata in privede do nevarnih situacij.
(c) Če je mikrovalovna pečica pokvarjena, je NE uporabljajte, dokler je
ne popravi pooblaščeni serviser. Izjemno pomembno je, da se vrata
pečice pravilno zapirajo in da niso poškodovani naslednji deli:
USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA
(ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)
(1) vrata (ukrivljena)
(2) tečaji vrat (zlomljeni ali zrahljani)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(3) tesnila vrat in tesnilne površine
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob
koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke
ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
(d)Spremembe ali popravila pečice smejo opravljati samo ustrezno
usposobljeni pooblaščeni serviserji.
Samsung bo zaračunal stroške popravila za zamenjavo dodatne opreme
ali popravilo kozmetične napake, če je enoto in/ali dodatno opremo
poškodoval ali dodatno opremo izgubil kupec. Postavke, ki jih krije ta
pogodba:
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
(a) Udrta, opraskana ali poškodovana vrata, ročaj, zunanja ali nadzorna
plošča.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
(b)Poškodovan ali manjkajoč pladenj, vodilni valj, priključek za vrtljivo
ploščo ali rešetka.
• Aparat uporabljajte samo v predvidene namene, kot je opisano v teh
navodilih za uporabo. Opozorila in pomembna varnostna navodila v
teh navodilih ne zajemajo vseh možnih razmer in situacij, do katerih
lahko pride. Odgovorni ste za to, da uporabljate zdrav razum in da
ste previdni pri nameščanju, vzdrževanju in uporabi aparata.
10
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 10
2013-09-11 �� 2:22:43
KAZALO
PEČICA
Pečica......................................................................................................11
1
2
4
3
Nadzorna plošča......................................................................................12
Dodatna oprema......................................................................................12
SLOVENŠČINA
Nastavitev časa........................................................................................13
Kuhanje/Pogrevanje..................................................................................13
Ravni moči...............................................................................................14
Prekinitev kuhanja.....................................................................................14
Prilagoditev časa kuhanja.........................................................................14
Nastavitev načina za varčevanje z energijo................................................14
Uporaba funkcije hitrega pogrevanja/kuhanja............................................15
Nastavitve funkcije hitrega pogrevanja/kuhanja.........................................15
5
Uporaba funkcije samodejnega hitrega odmrzovanja................................16
1. VRATA
6. VRTLJIVA PLOŠČA
Nastavitve samodejnega hitrega odmrzovanja..........................................16
2. ODPRTINE ZA ZRAČENJE
Večstopenjsko kuhanje.............................................................................17
3. LUČ
7. P
RIKLJUČEK ZA VRTLJIVO
PLOŠČO
Posoda in pripomočki, primerni za uporabo..............................................18
4. ZASLON
Nasveti za odpravljanje težav....................................................................19
5. ZAPAHI NA VRATIH
Tehnični podatki.......................................................................................19
6
7
8
9
10
8. NOSILEC VRTLJIVE PLOŠČE
9. O
DPRTINE ZA VARNOSTNI
ZAKLEP PEČICE
10.NADZORNA PLOŠČA
11
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 11
2013-09-11 �� 2:22:44
NADZORNA PLOŠČA
DODATNA OPREMA
Priložena je dodatna oprema (odvisno od modela pečice), ki jo lahko
uporabite na več načinov.
1. Nosilec vrtljive plošče, ki ga postavite na sredino
pečice.
SLOVENŠČINA
1
Namen:
Nosilec podpira vrtljivo ploščo.
2. Vrtljiva plošča, ki jo postavite na nosilec, ki je
povezan s priključkom za vrtljivo ploščo.
2
7
Namen:
3
Vrtljiva plošča se uporablja kot glavna
kuhalna površina; zlahka jo odstranite in
očistite.
NE uporabljajte mikrovalovne pečice brez nosilca in vrtljive plošče.
8
4
9
5
10
6
11
1. ZASLON
6. GUMB STOP/PREKLIC
2. IZBIRA FUNKCIJE
SAMODEJENEGA HITREGA
ODMRZOVANJA
7. IZBIRA TEŽE
3. IZBIRA SAMODEJNEGA
POGREVANJA/KUHANJA
4. GUMB NAČINA MIKROVALOV
5. GUMB ZA NASTAVITEV ČASA
8. NASTAVITEV URE
9. GUMB +30s
10.GUMB START
11.GUMB ZA VARČEVANJE
ENERGIJE
12
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 12
2013-09-11 �� 2:22:44
NASTAVITEV ČASA
KUHANJE/POGREVANJE
Mikrovalovna pečica ima vgrajeno uro. Ko se aparat napaja, je na zaslonu
samodejno prikazano ":0", "88:88" ali "12:00".
Nastavite trenutni čas. Čas je lahko prikazan v 24- ali 12-urni obliki.
Uro je treba nastaviti:
• Ob prvi namestitvi mikrovalovne pečice
• Po prekinitvi napajanja
V naslednjem postopku je razloženo, kako se kuha in pogreva hrano.
Vedno preverite nastavitve pečice, preden greste stran od nje.
Najprej postavite hrano na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.
1. Pritisnite gumb Raven moči (
Ne pozabite ponastaviti ure ob prehodu s poletnega na zimski čas in
obratno.
Funkcija samodejnega varčevanja z energijo
Če med nastavljanjem ali delovanjem z začasno zaustavitvijo ne izberete
nobene funkcije, je funkcija preklicana, po 25 minutah pa je prikazana
ura. Če so vrata 5 minut odprta, se lučka pečice izklopi.
).
Prikaže se 800 W
(največja moč kuhanja):
Izberite ustrezno raven moči tako, da
znova pritiskate gumb Raven moči ( ), dokler se ne
prikaže ustrezno število vatov. Oglejte si tabelo z ravnmi
moči na naslednji strani.
SLOVENŠČINA
Rezultat:
2. Izberite čas kuhanja s pritiskanjem gumbov 10 min,
1 min in 10 s.
1. Za prikaz časa v...
24-urni obliki
12-urni obliki
Enkrat ali dvakrat pritisnite gumb Ura ( ).
3. Pritisnite gumb Start (
Rezultat:
2. Nastavite uro z gumbom h in minute z gumbom
min.
).
Luč v pečici se vklopi in vrtljiva plošča
se začne vrteti.
Kuhanje se začne. Ob koncu kuhanja
pa se štirikrat oglasi zvočni signal.
Ne vklapljajte mikrovalovne pečice, ko je prazna.
3. Ko se prikaže točen čas, znova pritisnite gumb Ura
( ), da zaženete uro.
Rezultat:
Čas se prikaže, ko ne uporabljate
mikrovalovne pečice.
13
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 13
2013-09-11 �� 2:22:45
SLOVENŠČINA
RAVNI MOČI
PRILAGODITEV ČASA KUHANJA
Izbirate lahko med spodnjimi ravnmi moči.
Čas kuhanja lahko podaljšate tako, da enkrat pritisnete gumb +30s za
vsakih 30 sekund, ki jih želite dodati.
Raven moči
Izhod
VISOKA
800 W
SREDNJE VISOKA
600 W
SREDNJA
450 W
SREDNJE NIZKA
300 W
ODMRZOVANJE ( )
180 W
NIZKA
100 W
1. Enkrat pritisnite gumb +30s za vsakih 30 sekund, ki
jih želite dodati.
2. Pritisnite gumb Start (
Če izberete višjo raven moči, morate skrajšati čas kuhanja.
NASTAVITEV NAČINA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
Če izberete nižjo raven moči, morate čas kuhanja podaljšati.
Pečica je opremljena z načinom za varčevanje z energijo. S to funkcijo
prihranite elektriko, ko pečica ni v uporabi.
• Pečica se po 5 minutah neuporabe samodejno vrne v način za
varčevanje z energijo. V načinu za varčevanje z energijo je zaslon prazen
in pečice ni mogoče uporabljati.
• Za preklop iz načina varčevanja z energijo odprite vrata in zaslon bo
prikazal "0". Pečica je pripravljena za uporabo.
• Za uporabo načina za varčevanje z energijo pritisnite
gumb Varčevanje z energijo ( ).
PREKINITEV KUHANJA
Kuhanje lahko kadarkoli prekinete, da preverite hrano.
1. Za začasno prekinitev:
Odprite vrata.
Rezultat:
Kuhanje se ustavi. Če želite nadaljevati
s kuhanjem, zaprite vrata in znova
pritisnite Start ( ).
2. Za popolno prekinitev:
Pritisnite gumb Stop (
Rezultat:
).
).
Kuhanje se prekine.
Za preklic nastavitev kuhanja znova
pritisnite gumb Stop ( ).
Katero koli nastavitev lahko pred začetkom kuhanja prekinete tako, da
enostavno pritisnete gumb Stop ( ).
14
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 14
2013-09-11 �� 2:22:45
UPORABA FUNKCIJE HITREGA POGREVANJA/
KUHANJA
NASTAVITVE FUNKCIJE HITREGA POGREVANJA/KUHANJA
V spodnji tabeli si lahko ogledate različne programe funkcije hitrega
pogrevanja/kuhanja, količine, čase počivanja in ustrezne nasvete.
Hrana/Gumb Velikost
porcije
Pritisnite želeni gumb Hitro pogrevanje/kuhanje,
kolikorkrat je potrebno.
Rezultat: Za začetek kuhanja pritisnite gumb
Start ( ). Ko je končano:
1) Štirikrat se oglasi zvočni signal pečice.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali. (En na minuto.)
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
Primer:
nkrat pritisnite gumb Pijače, da pogrejete skodelico kave.
E
Oglejte si tabelo na naslednji strani.
Čas
Nasveti
počivanja
Pripravljene
jedi
300-350 g
400-450 g
3 min
Postavite na keramični
krožnik in pokrijte s folijo
za mikrovalovne pečice.
Program je primeren za jedi
iz treh sestavin (npr. meso z
omako, zelenjava in priloga iz
krompirja, riža ali testenin).
Zamrznjen
pripravljen
obrok
300-350 g
400-450 g
4 min
Vzemite zamrznjen pripravljen
obrok in preverite, ali je
posoda primerna za uporabo
v mikrovalovni pečici.
Prebodite folijo pripravljenega
obroka. Zamrznjen pripravljen
obrok postavite na sredino.
Program je primeren za
zamrznjene pripravljene
obroke iz treh sestavin (npr.
meso z omako, zelenjava in
priloga iz krompirja, riža ali
testenin).
150 ml
(1 skodelica)
250 ml
(1 skodelica
za belo kavo)
1-2 min
Nalijte v keramično skodelico
in pogrejte nepokrito.
Na sredino vrtljive plošče
postavite skodelico (150 ml)
ali skodelico za belo kavo
(250 ml). Pred in po počivanju
previdno premešajte.
Uporabljajte samo posodo, primerno za uporabo v pečici.
Pijače
(kava, mleko,
čaj, voda
pri sobni
temperaturi)
SLOVENŠČINA
Pri funkciji hitrega pogrevanja se čas kuhanja nastavi samodejno.
Število porcij lahko prilagodite z ustreznim številom pritiskov gumba Hitro
pogrevanje.
Najprej postavite hrano na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.
15
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 15
2013-09-11 �� 2:22:46
SLOVENŠČINA
UPORABA FUNKCIJE SAMODEJNEGA HITREGA
ODMRZOVANJA
NASTAVITVE SAMODEJNEGA HITREGA ODMRZOVANJA
V spodnji tabeli si lahko ogledate različne programe samodejnega hitrega
odmrzovanja, količine, čase počivanja in ustrezne nasvete.
Pred odmrzovanjem odstranite embalažo.
Meso, perutnino, ribe in Sadje/Jagode položite na keramični krožnik.
Funkcija samodejnega hitrega odmrzovanja omogoča odmrzovanje mesa,
perutnine, rib in sadja/jagod.
Čas odmrzovanja in raven moči sta nastavljena samodejno. Enostavno
izberite program in težo.
Uporabljajte samo posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Najprej postavite zamrznjeno živilo na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.
1. Pritisnite gumb Hitro odmrzovanje (
Rezultat:
).
Koda/Živilo
Porcija
1. Meso
200-1500 g 20-90 min Robove zaščitite z aluminijasto
folijo. Ko se oglasi zvočni
signal, meso obrnite.
Program je primeren za
odmrzovanje govedine,
jagnjetine, svinjine, zrezkov,
zarebrnic in mletega mesa.
2. Perutnina
200-1500 g 20-90 min Noge in perutničke zaščitite
z aluminijasto folijo. Ko se
oglasi zvočni signal, perutnino
obrnite. Program je primeren za
celega piščanca in posamezne
kose piščanca.
3. Ribe
200-1500 g 20-80 min Rep ribe zaščitite z aluminijasto
folijo. Ko se oglasi zvočni
signal, ribo obrnite. Program je
primeren za odmrzovanje celih
rib ali ribjih filejev.
4. Sadje/
Jagode
100-600 g
Prikaže se naslednje:
Enkrat ali večkrat pritisnite gumb Hitro odmrzovanje ( ) glede na
vrsto hrane, ki jo želite odmrzniti. Za dodatne podrobnosti si oglejte
tabelo na naslednji strani.
2. S pritiskanjem gumba 100 g izberite težo hrane.
Nastavite lahko največ 1500 g.
3. Pritisnite gumb Start (
).
Rezultat:
 Odmrzovanje se začne.
 Na polovici odmrzovanja vas pečica
z zvočnim signalom opozori, da morate obrniti hrano.
 Za konec odmrzovanja znova pritisnite gumb Start ( ).
Hrano lahko odmrznete tudi ročno. To naredite z nastavitvijo moči
mikrovalovne pečice za funkcijo kuhanja/pogrevanja na 180 W. Za
dodatne podrobnosti si oglejte razdelek “Kuhanje/Pogrevanje" na strani
13.
Čas
Nasveti
počivanja
5-20 min
Sadje enakomerno razporedite
v plitvi stekleni posodi.
Program je primeren za vse
vrste sadja.
16
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 16
2013-09-11 �� 2:22:46
VEČSTOPENJSKO KUHANJE
5. Pritisnite gumb Raven moči (
Način mikrovalov (II):
Mikrovalovno pečico je mogoče nastaviti za kuhanje v 3 fazah.
Primer:
).
; po potrebi nastavite raven moči (npr. 450 W) s
ponovnim enkratnim ali večkratnim pritiskom
gumba Raven moči ( ).
Želite odmrzniti hrano in jo skuhati, ne da bi vam bilo treba
ponastaviti pečico po obeh stopnjah. Tako lahko 500 g ribe
odmrznete in skuhate v 3 stopnjah:
Nastavite lahko 2 ali 3 stopnje večstopenjskega kuhanja.
Če nastavite 3 stopnje, mora biti prva odmrzovanje.
Gumba Start ( ) ne pritisnite, dokler niste nastavili zadnje stopnje.
7. Pritisnite gumb Start (
Rezultat:
1. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb
Hitro odmrzovanje ( ).
2. Z ustreznim številom pritiskov gumba 100 g
nastavite težo (npr. 500 g).
).
SLOVENŠČINA
6. Nastavite čas kuhanja z ustreznim številom pritiskov
gumbov 10 min, 1 min in 10 s (npr. 5 minut).
Odmrzovanje
Kuhanje I
Kuhanje II
Eden za drugim so izbrani 3 načini
[odmrzovanje in kuhanje (I, II)]. Glede
na izbrani način odmrzovanja, lahko na
polovici odmrzovanja pečica zapiska,
da vas spomni, da obrnete hrano.
 Ko je kuhanje končano, se štirikrat
oglasi zvočni signal pečice.
3. Pritisnite gumb Raven moči ( ).
Način mikrovalov (I):
; po potrebi nastavite raven moči (npr. 600 W) s
ponovnim enkratnim ali večkratnim pritiskom
gumba Raven moči ( ).
4. Nastavite čas kuhanja z ustreznim številom pritiskov
gumbov 10 min, 1 min in 10 s (npr. 4 minute).
17
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 17
2013-09-11 �� 2:22:46
POSODA IN PRIPOMOČKI, PRIMERNI ZA UPORABO
Posoda
SLOVENŠČINA
Če želite pripravljati jedi v mikrovalovni pečici, morajo mikrovalovi prodreti v živilo, ne da bi jih
pri tem posoda vsrkala ali odbila. Zato morate biti previdni pri izbiri posode. Če je na posodi
označeno, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, ste lahko brez skrbi. V spodnji
tabeli so naštete različne vrste posode z navodili o uporabi v mikrovalovni pečici.
Posoda
Kovinski predmeti
Primerno za Opombe
uporabo v
mikrovalovni
pečici
Aluminijasta folija
✓✗
✓
Predhodno ne segrevajte dlje kot 8 minut.
Porcelan in keramika
✓
Porcelan, lončevina in keramika z glazuro so
običajno primerni, če nimajo kovinskih dodatkov.
Plastični in papirnati
krožniki za enkratno
uporabo
✓
V njih so pakirane nekatere zamrznjene jedi.
✓
Lahko se uporabljajo za pogrevanje jedi. Polistiren
se lahko pri prekomernem segrevanju stali.
• Papirnate vrečke ali
časopisni papir
✗
Lahko se vnamejo.
• Reciklirani papir ali
kovinski dodatki na
posodi
✗
Lahko povzročijo iskrenje.
✓
Lahko se uporabljajo, če nimajo kovinskih dodatkov.
• Kristalno steklo
✓
Lahko se uporablja za pogrevanje jedi ali tekočin.
Občutljivo steklo se lahko ob nenadnem segrevanju
razbije ali poči.
• Stekleni kozarci
✓
Pokrove je treba odstraniti. Primerno samo za
pogrevanje.
✗
Lahko povzročijo iskrenje ali požar.
• Krožniki, kozarci, prtički in
papirnate brisače
✓
Za kratkotrajno kuhanje in pogrevanje. Za
vsrkavanje odvečne vlage.
• Reciklirani papir
✗
Lahko povzročijo iskrenje.
• Posoda
✓
Še posebej če so iz termoplastičnih snovi, odpornih
na toploto. Druge vrste plastičnih snovi lahko pri
visokih temperaturah izgubijo obliko ali barvo. Ne
uporabljajte plastičnih izdelkov iz melamina.
• Folija za živila
✓
Lahko se uporablja za ohranjanje vlage. Ne sme se
dotikati živila. Pazite, da se pri odstranjevanju folije
ne oparite.
• Vrečke za zamrzovanje
✓✗
Samo v primeru, da jih je mogoče segreti v vreli
vodi ali pečici. Ne smejo biti nepredušno zaprte. Po
potrebi naluknjajte z vilicami.
Papir, odporen na vosek
in maščobe
✓
✓
✓✗
✗
Steklena posoda
• Keramični pekači
✗
• Žičke za zapiranje vrečk
za zamrzovanje
Plastika
Embalaža za hitro
pripravljene obroke
• Posoda in kozarci iz
polistirena
• Posoda
Papir
Lahko se uporablja v manjših količinah za zaščito
posameznih delov. Če je folija preblizu sten pečice
ali če je folije preveč, lahko pride do iskrenja.
Krožnik za zapečene jedi
Primerno za Opombe
uporabo v
mikrovalovni
pečici
Lahko se uporablja za ohranjanje vlage in
preprečevanje brizganja.
: Priporočeno
: Previdno
: Ni varno
18
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 18
2013-09-11 �� 2:22:46
NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če si z naštetimi smernicami ne morete pomagati pri odpravljanju težav,
se obrnite na lokalni center za pomoč strankam podjetja SAMSUNG.
Preberite naslednje informacije:
Če ste naleteli na katero od spodaj navedenih težav, jih poskusite odpraviti s
pomočjo danih navodil.
Obrnite se na najbližjega trgovca ali službo za pomoč kupcem izdelkov
SAMSUNG.
Ko pritisnete gumb ( ), se pečica ne vklopi.
• So vrata povsem zaprta?
TEHNIČNI PODATKI
SLOVENŠČINA
• Model in serijske številke, ki so običajno natisnjene na hrbtni strani
pečice
• Podrobnosti garancije
• Jasen opis težave
To je običajen pojav.
• Kondenzacija v pečici.
• Pri vratih in ohišju uhaja zrak.
• Pri vratih in ohišju se odbija svetloba.
• Ob vratih in odprtinah za zračenje uhaja para.
SAMSUNG se trudi, da bi svoje izdelke vedno izboljševal. Spremembe
specifikacij pečice in navodil za uporabnike so mogoče brez predhodnega
obvestila.
Hrana sploh ni skuhana.
• Ste pravilno nastavili časovnik in/ali pritisnili gumb ( )?
• So vrata zaprta?
• Ste preobremenili električno omrežje in povzročili, da je pregorela
varovalka ali se je sprožil izklopnik?
Hrana je preveč ali premalo kuhana.
• Je bil čas kuhanja nastavljen za ustrezno vrsto hrane?
• Je bila izbrana ustrezna raven moči?
V pečici prihaja do iskrenja in prasketanja.
• Ste uporabili posodo s kovinskimi dodatki?
• Ste v pečici pozabili vilice ali kak drug kovinski pripomoček?
• Je aluminijasta folija preblizu notranjosti pečice?
Žarnica ne deluje.
• Iz varnostnih razlogov žarnice ne menjajte sami. Obrnite se na najbližji
pooblaščeni center za pomoč strankam podjetja Samsung, da vam bo
žarnico zamenjal usposobljeni tehnik.
Pečica povzroča motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega
signala.
• Med delovanjem pečice je opaziti rahle motnje v televizijskem ali
radijskem signalu. To je običajen pojav. Težavo odpravite tako, da pečice
ne namestite v bližini televizorjev, radijskih sprejemnikov in anten.
• Če mikroprocesor v pečici zazna motnje, lahko pride do ponastavitve
zaslona. Težavo odpravite tako, da izključite napajalni kabel in ga znova
priključite. Ponastavite čas.
Model
ME73A
Vir napajanja
230 V ~ 50 Hz
Poraba energije
Mikrovalovi
1150 W
Izhodna moč
100 W / 800 W (IEC-705)
Delovna frekvenca
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metoda hlajenja
Motorček hladilnega ventilatorja
Mere (Š x V x G)
Zunanje
Notranje
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Prostornina
20 litrov
Teža
Neto teža
Pribl. 11,5 kg
19
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 19
2013-09-11 �� 2:22:47
VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI
DRŽAVA
BOSNIA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE V SPLETU NA
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Št. kode: DE68-03794D-03
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_SL.indd 20
2013-09-11 �� 2:22:47
ME73A
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 1
2013-09-11 �� 1:58:06
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING (Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since they
are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 2
2013-09-11 �� 1:58:07
The microwave oven is intended for heating
food and beverages. Drying of food or
clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order
to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages
can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handling
the container.
WARNING: The contents of feeding bottles
and baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposites removed.
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child
is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above
and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignitions.
3
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 3
2013-09-11 �� 1:58:07
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing in
road vehicles, caravans and similar vehicles
etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must not
be heated in sealed containers since they are
liable to explode;
The appliance should not be cleaned with a
water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy access
to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during 10
minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact your
nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used
on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
WARNING (Oven function only) Optional
WARNING: When the appliance is operated
in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision
due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
4
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 4
2013-09-11 �� 1:58:07
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated and/
or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc
welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable
for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low
voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
ENGLISH
WARNING: Accessible parts may become
hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
5
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 5
2013-09-11 �� 1:58:07
ENGLISH
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
6
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 6
2013-09-11 �� 1:58:08
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 7
2013-09-11 �� 1:58:08
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care,to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
8
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 8
2013-09-11 �� 1:58:12
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
CAUTION
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
9
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 9
2013-09-11 �� 1:58:14
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY. (MICROWAVE FUNCTION ONLY)
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
10
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 10
2013-09-11 �� 1:58:14
CONTENTS
OVEN
Oven........................................................................................................11
1
2
4
3
Control panel............................................................................................12
Accessories..............................................................................................12
ENGLISH
Setting the time........................................................................................13
Cooking/Reheating...................................................................................13
Power levels.............................................................................................14
Stopping the cooking...............................................................................14
Adjusting the cooking time.......................................................................14
Setting the energy save mode..................................................................14
Using the instant reheat/cook feature.......................................................15
Instant reheat/cook settings......................................................................15
5
Using the auto rapid defrost feature..........................................................16
1. DOOR
6. TURNTABLE
Auto rapid defrost settings........................................................................16
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10.CONTROL PANEL
Multistage cooking...................................................................................17
Cookware guide.......................................................................................18
6
7
8
9
10
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................19
Technical specifications............................................................................19
11
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 11
2013-09-11 �� 1:58:14
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
ENGLISH
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
1
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
7
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
3
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
8
4
9
5
10
6
11
1. DISPLAY
6. STOP/CANCEL BUTTON
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION
9. +30s BUTTON
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING
10.START BUTTON
11.ENERGY SAVE BUTTON
12
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 12
2013-09-11 �� 1:58:14
SETTING THE TIME
COOKING/REHEATING
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Power Level (
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
ENGLISH
Result :
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
1. To display the time in the...
3. Press the Start (
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
Result :
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
3. When the right time is displayed, press the Clock ( )
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
13
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 13
2013-09-11 �� 1:58:15
ENGLISH
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can choose among the power levels below.
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
2. Press the Start (
) button.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• The oven will default to energy save mode after 5 minutes if not used.
While in energy save mode, the display is blank and the oven cannot
used.
• To remove energy save mode, open the door and then display shows
“0”. The oven is ready for use.
• If you want to use energy save mode, press the
Energy Save ( ) button.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
14
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 14
2013-09-11 �� 1:58:15
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various Instant Reheat/Cook Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Food/Button
Ready meals
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the next page.
Frozen ready
meals
300-350 g
400-450 g
4 min.
Drinks
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
1-2 min.
Use only recipients that are microwave-safe.
Recommendations
Put on a ceramic plate and
cover it with microwave cling
film. This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat with
sauce, vegetables and side dish
like potatoes, rice or pasta).
Take frozen ready meal and
check if dish is suitable for
microwave. Pierce film of ready
meal. Put the frozen ready meal
in the centre. This programme is
suitable for frozen ready meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250
ml) in the centre of turntable.
Stir carefully before and after
standing time.
ENGLISH
Press the Instant Reheat/Cook button which you
want the required number of times.
Result :
Press Start ( ) button to start cooking.
When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every
minute)
3) The current time is displayed again.
Serving
Standing
size
time
300-350 g
3 min.
400-450 g
15
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 15
2013-09-11 �� 1:58:16
ENGLISH
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
1. Meat
Standing
time
200-1500 g 20-90 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
4. Fruit/Berry
100-600 g
5-20 min.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost (
Result :
) button.
Portion
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more times according to
the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for
further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 13 for further details.
Recommendations
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole
fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable
for all kind of fruits.
16
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 16
2013-09-11 �� 1:58:16
MULTISTAGE COOKING
5. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (II) :
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times (450 W in the example).
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
7. Press the Start (
Result :
) button once or more
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
ENGLISH
Defrosting
Cook I
Cook II
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
3. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times (600 W in the example).
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
17
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 17
2013-09-11 �� 1:58:17
ENGLISH
COOKWARE GUIDE
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Comments
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Plastic
Fast-food
packaging
• Freezer bags
Wax or greaseproof paper
Glassware
• Oven-to-table ware
Comments
Metal
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
Microwavesafe
✓
✓✗
✗
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
18
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 18
2013-09-11 �� 1:58:17
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
ENGLISH
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
Model
ME73A
Power source
230 V ~ 50 Hz
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Power consumption
Microwave
1150 W
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
19
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 19
2013-09-11 �� 1:58:17
COUNTRY
BOSNIA
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Code No.: DE68-03794D-03
ME73A_BOL_DE68-03794D-03_EN.indd 20
2013-09-11 �� 1:58:17