MG23F301T**
MG23F302T**
Φούρνος μικροκυμάτων
Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
της Samsung. Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένο
σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
Σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση Samsung ΔΕΝ καλύπτει επισκέψεις από το
τμήμα σέρβις για επεξήγηση της λειτουργίας του προϊόντος, διόρθωση εσφαλμένης
εγκατάστασης ή πραγματοποίηση συνήθους καθαρισμού ή συντήρησης.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει κατασκευαστεί από 100 % ανακυκλωμένο χαρτί.
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 1
4/23/2013 1:10:43 PM
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Φροντίστε να ακολουθείτε πάντα αυτές τις προφυλάξεις
ασφαλείας.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο, βεβαιωθείτε ότι
ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Χρήση του εγχειριδίου οδηγιών
Μόλις αγοράσατε έναν φούρνο μικροκυμάτων SAMSUNG. Οι οδηγίες χρήστη περιέχουν χρήσιμες
πληροφορίες για το ψήσιμο με το φούρνο μικροκυμάτων σας:
• Προφυλάξεις ασφαλείας
• Κατάλληλα εξαρτήματα και μαγειρικά σκεύη
• Χρήσιμες συμβουλές ψησίματος
• Συμβουλές ψησίματος
Υπόμνημα συμβόλων και εικονιδίων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Μόνο λειτουργία μικροκυμάτων)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή οι τσιμούχες
της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε το φούρνο, μέχρις ότου επισκευαστεί
από έμπειρο τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία του σέρβις ή της
επισκευής του φούρνου, που περιλαμβάνει αφαίρεση
του καλύμματος προστασίας από την ενέργεια
μικροκυμάτων, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να
εκτελείται από ικανούς τεχνικούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλες τροφές δεν
πρέπει να ζεσταίνονται σε στεγανοποιημένα δοχεία,
καθώς είναι επιρρεπή σε εκρήξεις.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε μικρό
τραυματισμό ή στην πρόκληση ζημιών.
Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς
Προειδοποίηση: Καυτή επιφάνεια
Προειδοποίηση: Ηλεκτρικό ρεύμα
Προειδοποίηση: Εκρηκτικό υλικό
ΜΗΝ επιχειρήσετε.
ΜΗΝ αγγίζετε.
ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε.
Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
γειωμένη προκειμένου να αποφευχθεί η
ηλεκτροπληξία.
Καλέστε το κέντρο σέρβις για
βοήθεια.
Σημείωση
Σημαντικό
2
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 2
4/23/2013 1:10:44 PM
Εάν βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε
τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να
συγκρατήσετε τις φλόγες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ζέσταμα αφεψημάτων σε
φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει
καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό και, ως εκ τούτου,
θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν κρατάτε το
δοχείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το περιεχόμενο των μπιμπερό
και των βάζων με παιδικές τροφές πρέπει να
ανακινείται ή να αναδεύεται και να γίνεται έλεγχος
της θερμοκρασίας πριν από την κατανάλωση, για την
αποφυγή εγκαυμάτων.
Τα αβγά με το κέλυφός τους και τα βραστά αβγά
δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους
μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν ακόμα
και μετά το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να
αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών.
Εάν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί
να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια, η οποία
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής
της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες
καταστάσεις.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε οδικά
οχήματα, τροχόσπιτα και άλλα παρόμοια οχήματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών
και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους
δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης
από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και
βρίσκονται υπό επίβλεψη.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα
για φούρνους μικροκυμάτων.
Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα
δοχεία, να παρακολουθείτε το φούρνο γιατί υπάρχει
κίνδυνος ανάφλεξης.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το
ζέσταμα τροφίμων και αφεψημάτων. Η αποξήρανση
τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταμα
θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών,
υγρών ρούχων και παρόμοιων αντικειμένων ενδέχεται
να ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή
πυρκαγιάς.
3
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 3
4/23/2013 1:10:44 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με
απώλεια εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται
υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να
διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από
κάποιον ειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί
κάθε κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν
πρέπει να ζεσταίνονται σε στεγανοποιημένα δοχεία,
καθώς είναι επιρρεπή σε εκρήξεις.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πίδακα
νερού.
Αυτός ο φούρνος θα πρέπει να τοποθετηθεί στη
σωστή κατεύθυνση και στο σωστό ύψος που να
επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στην κοιλότητα του
φούρνου και στην περιοχή των κουμπιών ελέγχου.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά,
θα πρέπει να τον θέσετε σε λειτουργία με το μπολ
νερού επί 10 λεπτά και μετά να τον χρησιμοποιήσετε.
Αν από το φούρνο εξέρχεται περίεργος θόρυβος,
οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως
το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί με
τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση
μόνον επάνω στον πάγκο της κουζίνας, ο φούρνος
μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε
ντουλάπι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Μόνο λειτουργία φούρνου) - Προαιρετικό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε
τρόπο λειτουργίας συνδυασμού ψησίματος, τα παιδιά
θα πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό
επίβλεψη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που
αναπτύσσονται μέσα στο φούρνο.
Κατά τη χρήση της συσκευής επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες. Προσέχετε να μην έρθετε σε επαφή με
τα θερμαντικά στοιχεία που υπάρχουν στο εσωτερικό
του φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στα σημεία πρόσβασης ενδέχεται
να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση.
Κρατήστε μακριά τα μικρά παιδιά.
4
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 4
4/23/2013 1:10:44 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών
μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία.
Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια ενδέχεται να
αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία.
Να τοποθετείτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε
σημείο που δεν φτάνουν παιδιά κάτω των 8 ετών.
Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση με τη
βοήθεια εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
Απαγορεύεται η χρήση ατμοκαθαριστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
τεθεί εκτός λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τη
λάμπα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη συσκευή και στα
προσβάσιμα σημεία επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες
κατά τη χρήση. Προσέχετε να μην έρθετε σε επαφή
με τα θερμαντικά στοιχεία. Διατηρήστε μακριά από
τη συσκευή τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός
εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά
ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν βρίσκονται υπό
επίβλεψη ή εάν τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον
κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από
τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά με
αποξεστικά ή αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία απόξεσης
για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια της πόρτας
του φούρνου, διότι μπορεί να γρατσουνίσετε την
επιφάνεια και να προκληθεί θραύση του γυαλιού.
Αυτό το προϊόν αποτελεί εξοπλισμό ISM Ομάδας
2 Κατηγορίας B. Η Ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον
εξοπλισμό ISM στον οποίο παράγεται ή/και χρησιμοποιείται
σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων με τη μορφή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία του
υλικού και του εξοπλισμού EDM και συγκόλλησης τόξου.
Ο εξοπλισμός Κατηγορίας Β είναι κατάλληλος για χρήση
σε κατοικίες και σε εγκαταστάσεις που είναι απευθείας
συνδεδεμένες σε δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής
τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτήρια που χρησιμοποιούνται
για οικιακούς σκοπούς.
5
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 5
4/23/2013 1:10:44 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων
Τοποθετήστε το φούρνο σε επίπεδη και οριζόντια
επιφάνεια, σε ύψος 85 cm από το δάπεδο. Η επιφάνεια θα
πρέπει να αντέχει με ασφάλεια το βάρος του φούρνου.
10 cm
20 cm
1.Κατά την τοποθέτηση του φούρνου, για
πίσω
επάνω
τον επαρκή αερισμό του, φροντίστε να
αφήσετε τουλάχιστον 10 cm κενό πίσω 85 cm
10 cm
από το
πλευρικά
από το φούρνο και στις πλευρές του και δάπεδο
20 cm χώρο προς τα επάνω.
2.Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο
εσωτερικό του φούρνου.
3.Τοποθετήστε το δακτύλιο κύλισης και τον
περιστρεφόμενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος
περιστρέφεται ελεύθερα.
(Μόνο για μοντέλα με περιστρεφόμενο δίσκο)
4.Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί
με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις.
Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι
κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις ή από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
Για τη δική σας ασφάλεια, συνδέστε το καλώδιο σε μια
κατάλληλη γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων σε σημείο
με πολλή ζέστη ή υγρασία, όπως για παράδειγμα,
κοντά σε συμβατικό φούρνο ή καλοριφέρ. Πρέπει να
τηρούνται οι προδιαγραφές τροφοδοσίας ρεύματος
του φούρνου και, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί
κάποιο καλώδιο επέκτασης, πρέπει να φέρει τις ίδιες
προδιαγραφές με το καλώδιο ρεύματος του φούρνου.
Σκουπίστε το εσωτερικό και την τσιμούχα της πόρτας
με ένα υγρό πανί, προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο
μικροκυμάτων για πρώτη φορά.
Καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων
Τα παρακάτω εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων
θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, προκειμένου να
αποφευχθεί η συσσώρευση λίπους και υπολειμμάτων
τροφών:
• Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
• Πόρτα και τσιμούχες πόρτας
• Περιστρεφόμενος δίσκος και δακτύλιοι κύλισης
(Μόνο για μοντέλα με Περιστρεφόμενο δίσκο)
ΠΑΝΤΟΤΕ να φροντίζετε, ώστε οι τσιμούχες της
πόρτας να είναι καθαρές και η πόρτα να κλείνει
κανονικά.
Εάν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να
προκληθεί φθορά στην επιφάνεια η οποία ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και
6
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 6
4/23/2013 1:10:44 PM
Κατά τον καθαρισμό του επάνω τμήματος
στο εσωτερικό της κοιλότητας, στρέψτε το
θερμαντικό στοιχείο προς τα κάτω κατά 45 °
για να διευκολυνθείτε κατά τον καθαρισμό του.
(Μόνο για μοντέλα με περιστρεφόμενο θερμαντικό στοιχείο)
Φύλαξη και επισκευή του φούρνου
μικροκυμάτων
Πρέπει να παίρνετε μερικές απλές προφυλάξεις
όταν αποθηκεύετε ή στέλνετε για σέρβις το φούρνο
μικροκυμάτων.
Ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η πόρτα ή οι
τσιμούχες της πόρτας έχουν φθαρεί:
• Σπασμένη ασφάλεια
• Φθαρμένες τσιμούχες
• Παραμορφωμένο ή αλλοιωμένο περίβλημα του
φούρνου
Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από
ειδικευμένο τεχνικό σέρβις
ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το εξωτερικό περίβλημα από
το φούρνο. Εάν ο φούρνος είναι ελαττωματικός και
χρειάζεται σέρβις ή έχετε αμφιβολίες για την κατάστασή
του:
• Αποσυνδέστε τον από την πρίζα
• Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
1.Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί
και χλιαρό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2.Αφαιρέστε τυχόν πιτσιλιές ή λεκέδες από τις εσωτερικές
επιφάνειες του φούρνου με πανί που έχετε βουτήξει σε
σαπουνάδα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3.Για την αφαίρεση τροφών που έχουν κολλήσει και την
απομάκρυνση των μυρωδιών, τοποθετήστε στο φούρνο
ένα φλιτζάνι αραιωμένο χυμό λεμονιού και θερμάνετε για
δέκα λεπτά στο μέγιστο επίπεδο ισχύος.
4.Να πλένετε το πιάτο (πλένεται σε πλυντήριο πιάτων)
όποτε απαιτείται.
ΜΗΝ ρίχνετε νερό στις οπές εξαερισμού. ΠΟΤΕ
μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή χημικά
διαλυτικά. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις
τσιμούχες της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι τα
σωματίδια δεν:
• Συσσωρεύονται
• Εμποδίζουν το σωστό κλείσιμο της πόρτας
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων
μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας ένα ήπιο
διάλυμα καθαρισμού, αλλά αφήνετε το φούρνο
μικροκυμάτων να κρυώσει προτού τον καθαρίσετε,
προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.
7
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 7
4/23/2013 1:10:45 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το φούρνο σας προσωρινά,
επιλέξτε έναν ξηρό χώρο, χωρίς σκόνη.
Λόγος: Η σκόνη και η υγρασία ενδέχεται να βλάψουν τα
λειτουργικά μέρη του φούρνου.
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων δεν προορίζεται για
εμπορική χρήση.
Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση του λαμπτήρα
δεν πρέπει να πραγματοποιείται από εσάς.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung,
προκειμένου να αντικαταστήσει το λαμπτήρα ένας
ειδικευμένος τεχνικός.
Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και
μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω σε αυτό.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αέριο προπανίου, υγραέριο
κ.λπ.), πραγματοποιήστε αμέσως εξαερισμό χωρίς να αγγίξετε το φις
τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις
τροφοδοσίας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.
Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένες ουσίες. Εάν εισέλθει στη
συσκευή οποιαδήποτε ξένη ουσία, όπως νερό, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση και μην τραντάζετε τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω από εύθραυστα αντικείμενα, όπως
ο νεροχύτης ή κάποιο γυάλινο αντικείμενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη διαλυτικό, οινόπνευμα, ατμοκαθαριστή ή
καθαριστικό υπό υψηλή πίεση για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές της συσκευής θα πρέπει να γίνονται
αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος, η συχνότητα και το ηλεκτρικό
ρεύμα είναι ίδια με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Μην ζεσταίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε στεγανοποιημένα δοχεία
για τη λειτουργία μικροκυμάτων.
Στερεώστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε
προσαρμογέα ρεύματος, καλώδιο επέκτασης ή μετασχηματιστή.
Για την ασφάλειά σας, μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με
νερό υπό πίεση ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο
και μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα ή πίσω
από το φούρνο.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικό στοιχείο ή
εύφλεκτο υλικό, σε υγρό, λιπαρό ή σκονισμένο μέρος, σε μέρος το
οποίο είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως και στο νερό ή όπου
ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου ή σε ανώμαλο έδαφος.
Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο φις τροφοδοσίας, φθαρμένο καλώδιο
ρεύματος ή χαλαρή πρίζα. Εάν το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο
ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
σέρβις.
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη σύμφωνα με
τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Μην ρίχνετε ή μην ψεκάζετε με νερό απευθείας στο φούρνο.
Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως η σκόνη και το
νερό, από την υποδοχή του φις τροφοδοσίας και τα σημεία επαφής,
χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή μέσα στο φούρνο ή πάνω στην
πόρτα του φούρνου.
8
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 8
4/23/2013 1:10:48 PM
Μην ψεκάζετε την επιφάνεια του φούρνου με πτητικά υλικά, όπως
εντομοκτόνα.
Να χρησιμοποιείτε μικρότερους χρόνους για μικρότερες ποσότητες
φαγητού ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση και το κάψιμο του
φαγητού.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά μέσα στο φούρνο. Προσέχετε
ιδιαίτερα όταν ζεσταίνετε φαγητά ή ποτά που περιέχουν αλκοόλ,
καθώς οι ατμοί του αλκοόλ ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με καυτό
μέρος του φούρνου.
Μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις τροφοδοσίας στο νερό
και κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ζέσταμα αφεψημάτων σε φούρνο
μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό
βρασμό και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν
κρατάτε το δοχείο. Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, αφήνετε
ΠΑΝΤΑ ένα χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων
μετά την απενεργοποίηση του φούρνου, ώστε να εξισώνεται η
θερμοκρασία. Ανακινήστε κατά το ζέσταμα, εάν είναι απαραίτητο, και
ΠΑΝΤΟΤΕ να ανακινείτε μετά από το ζέσταμα.
Σε περίπτωση εγκαύματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Τα αβγά με το κέλυφός τους και τα βραστά αβγά δεν θα πρέπει
να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να
εκραγούν μετά το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Επίσης, μην
ζεσταίνετε φιάλες, βάζα και δοχεία αεροστεγή ή με κενό αέρος,
καρύδια με το κέλυφός τους, ντομάτες κ.λπ.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την πόρτα όταν την ανοίξετε ή την
κλείνετε, διότι μπορεί να χτυπήσουν πάνω στην πόρτα ή να πιαστούν
τα δάχτυλά τους στην πόρτα.
Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού με πανί ή χαρτί. Μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά, καθώς ο καυτός αέρας βγαίνει από το
φούρνο. Ο φούρνος ενδέχεται επίσης να υπερθερμανθεί και να
απενεργοποιηθεί αυτόματα, και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως
ότου ψυχθεί επαρκώς.
Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου κατά την απομάκρυνση του
πιάτου από το εσωτερικό του φούρνου, για την αποφυγή ακούσιων
εγκαυμάτων.
Ανακατεύετε τα υγρά κατά το ζέσταμα ή μετά από αυτό και αφήνετέ
τα να σταθούν για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το ζέσταμα,
προκειμένου να αποφύγετε τον εκρηκτικό βρασμό.
• Βυθίστε την περιοχή του εγκαύματος σε κρύο νερό για
τουλάχιστον 10 λεπτά.
• Καλύψτε με έναν καθαρό, στεγνό επίδεσμο.
• Μην χρησιμοποιήσετε κρέμες, έλαια και λοσιόν.
Σταθείτε σε απόσταση ενός βραχίονα από το φούρνο κατά το
άνοιγμα της πόρτας, για να αποφύγετε την πρόκληση εγκαυμάτων
από τον καυτό αέρα ή καπνό που βγαίνει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων όταν είναι κενός. Ο
φούρνος μικροκυμάτων θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί επί
30 λεπτά για λόγους ασφαλείας. Συνιστούμε να τοποθετείτε πάντα
ένα ποτήρι νερό στο εσωτερικό του φούρνου για να απορροφά
την ενέργεια μικροκυμάτων, σε περίπτωση που ο φούρνος τεθεί
εσφαλμένα σε λειτουργία.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνους
μικροκυμάτων. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά, σερβίτσια με χρυσή ή
ασημένια διακόσμηση, σουβλιά, πιρούνια κ.λπ.
Να αφαιρείτε τα σύρματα σύσφιξης από χάρτινες και πλαστικές
σακούλες.
Λόγος: Ενδέχεται να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο ή σπινθήρας και να
υποστεί ζημιά ο φούρνος.
Κατά την εγκατάσταση του φούρνου, φροντίστε να αφήσετε
τον κενό χώρο που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. (Βλ.
Εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων.)
Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώσετε
χαρτιά ή ρούχα.
9
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 9
4/23/2013 1:10:50 PM
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές
οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες
τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας
ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη
συντήρηση και το χειρισμό της συσκευής σας.
• Λόγω του ότι οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα
χαρακτηριστικά του φούρνου μικροκυμάτων σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από
αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενώ ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα
σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
• Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων έχει σχεδιαστεί για το ζέσταμα φαγητού. Προορίζεται
μόνο για οικιακή χρήση. Μην ζεσταίνετε κανενός είδους υφάσματα ή μαξιλάρια
με γέμιση από σπόρους, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα και
πυρκαγιά. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται
από την ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
• Εάν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια
η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να
προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Να προσέχετε όταν συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες
που βρίσκονται κοντά στο φούρνο.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Προφυλάξεις για την αποτροπή πιθανής υπερβολικής έκθεσης
σε ενέργεια μικροκυμάτων.(μόνο λειτουργία μικροκυμάτων)
Η μη τήρηση των ακόλουθων μέτρων προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε
ενέργεια μικροκυμάτων.
(α) Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το φούρνο με την πόρτα
ανοιχτή, να παρεμβαίνετε στις μανδαλώσεις ασφαλείας (ασφάλειες πόρτας) και να
εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στις οπές της μανδάλωσης ασφαλείας.
(β) ΜΗΝ τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην πόρτα και στην πρόσοψη του
φούρνου και μην αφήνετε φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικού να συσσωρεύονται
στις επιφάνειες στεγανοποίησης. Φροντίστε να διατηρείτε καθαρή την πόρτα και τις
επιφάνειες στεγανοποίησής της, σκουπίζοντας μετά από κάθε χρήση με ένα βρεγμένο
πανί και, στη συνέχεια, με ένα μαλακό στεγνό πανί.
(γ) Εάν ο φούρνος έχει υποστεί βλάβη, ΜΗΝ τον χρησιμοποιείτε, μέχρις ότου
επισκευαστεί από τεχνικό ειδικευμένο σε φούρνους μικροκυμάτων και εκπαιδευμένο
από τον κατασκευαστή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η πόρτα του φούρνου να κλείνει
καλά και να μην έχει γίνει καμία ζημιά στα παρακάτω μέρη:
(1) πόρτα (στρέβλωση)
(2) αρθρώσεις πόρτας (σπασμένες ή χαλαρές)
(3) τσιμούχες πόρτας και επιφάνειες στεγανοποίησης
(δ) Απαγορεύεται η προσαρμογή ή η επισκευή του φούρνου από τεχνικό προσωπικό
που δεν είναι κατάλληλα ειδικευμένο στους φούρνους μικροκυμάτων και δεν έχει
εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το
συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του
κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα
προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Η Samsung θα χρεώσει ένα ποσό επισκευής για την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή για
την επισκευή αισθητικού ελαττώματος, εάν η ζημιά που έχει υποστεί η μονάδα ή/και η ζημιά
ή η απώλεια του εξαρτήματος προκλήθηκαν από τον πελάτη. Τα αντικείμενα που καλύπτει ο
όρος αυτός περιλαμβάνουν:
(α) Πόρτα, λαβή, εξωτερικό περίβλημα ή πίνακας ελέγχου που έχουν υποστεί
βαθούλωμα, γρατσουνιές ή έχουν σπάσει.
(β) Δίσκος, οδηγός κύλισης, σύνδεσμος ή σχάρα που έχουν σπάσει ή λείπουν.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό
το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
10
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 10
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
4/23/2013 1:10:50 PM
Οδηγός γρήγορης αναφοράς
Οδηγός γρήγορης αναφοράς......................................................................................................... 11
Φούρνος....................................................................................................................................... 12
Πίνακας ελέγχου............................................................................................................................ 12
Εξαρτήματα................................................................................................................................... 13
Ρύθμιση της ώρας......................................................................................................................... 14
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων..................................................................................... 14
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του φούρνου σας............................................................................ 15
Ψήσιμο/Ζέσταμα........................................................................................................................... 15
Βαθμίδες ισχύος............................................................................................................................ 16
Χρήση της λειτουργίας Απομάκρυνση οσμών................................................................................ 16
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος............................................................................................. 16
Διακοπή ψησίματος....................................................................................................................... 16
Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας........................................................................ 16
Χρήση των λειτουργιών για υγιεινό μαγείρεμα................................................................................ 17
Χρήση των προγραμμάτων για υγιεινό μαγείρεμα: λαχανικά και δημητριακά.............................. 17
Χρήση των προγραμμάτων για υγιεινό μαγείρεμα: πουλερικά και ψάρια.................................... 18
Οδηγός μαγειρικής στον ατμό
(μόνο για τα μοντέλα MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)................... 19
Χρήση του δίσκου κρούστας
(μόνο για τα μοντέλα MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).................. 21
Προγράμματα μη αυτόματου ψησίματος με δημιουργία κρούστας............................................ 21
Χρήση της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης................................................................................ 22
Χρήση των προγραμμάτων αυτόματης απόψυξης.................................................................... 23
Χρήση της λειτουργίας προσαρμοσμένου γεύματος...................................................................... 23
Χρήση των προγραμμάτων προσαρμοσμένου γεύματος........................................................... 23
Επιλογή των εξαρτημάτων............................................................................................................. 24
Ψήσιμο στο γκριλ.......................................................................................................................... 24
Συνδυασμός ψησίματος μικροκυμάτων και γκριλ........................................................................... 24
Απενεργοποίηση του βομβητή....................................................................................................... 25
Κλείδωμα ασφαλείας του φούρνου μικροκυμάτων........................................................................ 25
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών............................................................................................... 26
Οδηγός ψησίματος........................................................................................................................ 27
Λύσεις σε πιθανές απορίες ή προβλήματα..................................................................................... 35
Τεχνικές προδιαγραφές................................................................................................................. 35
Εάν θέλετε να ψήσετε φαγητό.
1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
Επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος πατώντας το κουμπί Μικροκύματα (
μία ή περισσότερες φορές.
)
2. Επιλέξτε το χρόνο ψησίματος, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό όσο χρειάζεται.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
περιεχόμενα
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/+30s ( ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει. Μόλις ολοκληρωθεί
το ψήσιμο, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος
4 φορές.
Εάν θέλετε να αποψύξετε φαγητό αυτόματα.
1. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό στο φούρνο.
Επιλέξτε τον τύπο φαγητού που ψήνετε πατώντας το κουμπί
αποψύξετε Λειτουργία ( ) μία ή περισσότερες φορές.
2. Επιλέξτε το βάρος, στρέφοντας το περιστροφικό ρυθμιστικό όσο
χρειάζεται.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/+30s ( ).
Εάν θέλετε να προσθέσετε 30 δευτερόλεπτα επιπλέον.
Αφήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο.
Πατήστε +30s μία ή περισσότερες φορές, για να προσθέσετε
30 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
11
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 11
4/23/2013 1:10:51 PM
Πίνακας ελέγχου
Εάν θέλετε να ψήσετε φαγητό στο γκριλ.
1. Πατήστε το κουμπί Γκριλ ( ).
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
1
2. Επιλέξτε το χρόνο ψησίματος, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό όσο χρειάζεται.
2
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/+30s ( ).
3
8
4
9
5
10
6
Φούρνος
1
2
3
4
5
11
7
1. ΟΘΟΝΗ
7. ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΚΟΥΜΠΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
8. ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
3. ΚΟΥΜΠΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
4. ΚΟΥΜΠΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΓΚΡΙΛ
ΦΩΣ
ΟΘΟΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
9
10
11
12
12
9. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΣΜΩΝ
5. ΚΟΥΜΠΙ ΓΚΡΙΛ
10. ΚΟΥΜΠΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ+ΓΚΡΙΛ
6. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
(ΒΑΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΔΑΣ/ΧΡΟΝΟΥ)
12. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗ/+30s
11. ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
7. ΠΟΡΤΑ
8. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ
11. ΟΠΕΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
12
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 12
4/23/2013 1:10:52 PM
Εξαρτήματα
6.Σκεύος ατμού, ανατρέξτε στις σελίδες 19 έως 21.
(Μόνο για τα μοντέλα MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ*)
Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, έχετε στην κατοχή σας και ορισμένα εξαρτήματα, τα οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους.
Σκοπός :
1.Σύνδεσμος, βρίσκεται ήδη τοποθετημένος επάνω στον άξονα του
μοτέρ, στη βάση του φούρνου.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το δακτύλιο κύλισης και τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
Ο σύνδεσμος περιστρέφει τον περιστρεφόμενο
δίσκο.
2.Δακτύλιος κύλισης, προορίζεται για τοποθέτηση στο κέντρο του
φούρνου.
Σκοπός :
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Γκριλ ( ) και Συνδυαστική λειτουργία (
Σκεύος ατμού.
Ο δακτύλιος κύλισης στηρίζει τον περιστρεφόμενο
δίσκο.
Τρόπος λειτουργίας
3.Περιστρεφόμενος δίσκος, προορίζεται για τοποθέτηση επάνω
στο δακτύλιο κύλισης, με εφαρμογή του κεντρικού σφιγκτήρα στο
σύνδεσμο.
Σκοπός :
MK (
O
)
ΓΚΡΙΛ ( )
X
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Σκοπός :
Το πλαστικό σκεύος ατμού προορίζεται για τη χρήση
της λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό.
) με το
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (
)
X
(Σκεύος ατμού)
Ο περιστρεφόμενος δίσκος αποτελεί την κύρια
επιφάνεια ψησίματος. Μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για να καθαριστεί.
4.Σχάρα γκριλ, προορίζεται για τοποθέτηση επάνω στον
περιστρεφόμενο δίσκο.
Σκοπός :
Η μεταλλική σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
ψήσιμο στο γκριλ, καθώς και για συνδυασμούς
ψησίματος.
5.Δίσκος κρούστας, ανατρέξτε στις σελίδες 21-22.
(Μόνο για τα μοντέλα MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*,
MG23F302TJ*)
Σκοπός:
Ο δίσκος κρούστας χρησιμοποιείται για να
ροδοψήνετε καλύτερα το φαγητό μέσω των λειτουργιών ψησίματος στα
μικροκύματα ή στο γκριλ. Βοηθά να διατηρείται τραγανή η ζύμη των
αρτοσκευασμάτων και της πίτσας.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το δακτύλιο κύλισης και τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
13
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 13
4/23/2013 1:10:52 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ρύθμιση της ώρας
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων
Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι. Όταν συνδεθεί στην τροφοδοσία
ρεύματος οι ενδείξεις «:0», «88:88» ή «12:00» θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη.
Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα. Η ώρα μπορεί να προβληθεί είτε με ένδειξη 24 ωρών είτε με ένδειξη
12 ωρών. Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι:
• Όταν εγκαταστήσετε το φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά
• Μετά από διακοπή ρεύματος
Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής συχνότητας, τα οποία εκλύουν ενέργεια
που επιτρέπει το ψήσιμο ή το ζέσταμα του φαγητού χωρίς να αλλάζει η μορφή ή το χρώμα του.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σας για:
• Απόψυξη (αυτόματη και μη αυτόματη)
• Ψήσιμο
• Ζέσταμα
Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε το ρολόι κατά την εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας.
Αρχή ψησίματος.
Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία ενόσω η συσκευή βρίσκεται στη διαδικασία ρύθμισης ή
λειτουργίας με προσωρινή διακοπή, η λειτουργία ακυρώνεται και το ρολόι θα εμφανιστεί μετά
από 25 λεπτά. Η λάμπα του ΦΟΥΡΝΟΥ θα σβήσει μετά από 5 λεπτά σε περίπτωση που η
πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή.
1. Τα μικροκύματα που δημιουργούνται από το μάγνητρο διανέμονται
ομοιόμορφα καθώς το φαγητό περιστρέφεται στον περιστρεφόμενο
δίσκο. Με αυτόν τον τρόπο, το φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα.
2. Τα μικροκύματα απορροφούνται από τα τρόφιμα σε βάθος 2,5 cm
περίπου. Στη συνέχεια, το ψήσιμο συνεχίζεται, καθώς η θερμότητα
διοχετεύεται στο εσωτερικό του φαγητού.
3. Οι χρόνοι ψησίματος διαφέρουν ανάλογα με το σκεύος που
χρησιμοποιείται και τις ιδιότητες των τροφίμων:
• Ποιότητα και πυκνότητα
• Περιεκτικότητα σε νερό
• Αρχική θερμοκρασία (εάν ήταν στο ψυγείο ή όχι)
1.Για την εμφάνιση της ώρας στην...
Ένδειξη 24 ωρών
Ένδειξη 12 ωρών
Πατήστε το κουμπί Ρολόι (
) μία ή δύο φορές.
2. Στρέψτε το περιστροφικό ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Πατήστε το κουμπί Ρολόι (
Επειδή το εσωτερικό του φαγητού ψήνεται μέσω της διοχέτευσης της θερμότητας, το ψήσιμο
συνεχίζεται ακόμη και αφού βγάλετε το φαγητό από το φούρνο. Πρέπει να τηρείτε τους
χρόνους αναμονής που προσδιορίζονται στις συνταγές και σε αυτό το εγχειρίδιο έτσι ώστε να
διασφαλίζεται:
).
• Το ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού μέχρι το εσωτερικό του.
• Η ίδια θερμοκρασία σε όλο το φαγητό
4. Στρέψτε το περιστροφικό ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε το κουμπί Ρολόι (
).
14
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 14
4/23/2013 1:10:53 PM
Ψήσιμο/Ζέσταμα
Η παρακάτω απλή διαδικασία σας επιτρέπει να ελέγχετε ότι ο φούρνος σας δουλεύει κανονικά
συνεχώς.
Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου τραβώντας τη λαβή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της πόρτας.
Τοποθετήστε ένα ποτήρι νερό στον περιστρεφόμενο δίσκο. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα.
Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον τρόπο ψησίματος ή ζεστάματος φαγητού.
Ελέγχετε ΠΑΝΤΑ τις ρυθμίσεις ψησίματος πριν την απομάκρυνσή σας από το φούρνο.
Αρχικά, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Στη συνέχεια, κλείστε
την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Μικροκύματα (
1. Πατήστε το κουμπί Μικροκύματα (
).
Αποτέλεσμα: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
800 W (μέγιστη ισχύς ψησίματος).
).
Αποτέλεσμα: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
800 W (μέγιστη ισχύς ψησίματος):
Επιλέξτε την κατάλληλη βαθμίδα ισχύος πατώντας
και πάλι το κουμπί Μικροκύματα ( ), έως ότου εμφανιστεί η αντίστοιχη
ένδειξη σε watt. Ανατρέξτε στον πίνακα βαθμίδων ισχύος.
2. Ορίστε το χρόνο ψησίματος στα 4 με 5 λεπτά στρέφοντας το
περιστροφικό ρυθμιστικό και πατήστε το κουμπί Έναρξη ( ).
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του φούρνου σας
2. Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό.
Αποτέλεσμα: Το φως του φούρνου ανάβει και ο περιστρεφόμενος
δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται.
1) Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει και μόλις
ολοκληρωθεί, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός
ήχος 4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα
ώρα.
Αποτέλεσμα: Τότε, θα εμφανιστεί ο χρόνος ψησίματος.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη ( ).
Αποτέλεσμα: Το φως του φούρνου ανάβει και ο περιστρεφόμενος
δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται.
1) Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει και μόλις
ολοκληρωθεί, θα ηχήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος 4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα ηχήσει 3 φορές (μία
φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα ώρα.
Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να
βρίσκεται στη θέση του μέσα στο φούρνο. Εάν χρησιμοποιείται βαθμίδα ισχύος κατώτερη της
μέγιστης, θα χρειαστεί περισσότερη ώρα για να βράσει το νερό.
Ποτέ μην θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι κενός.
Εάν θέλετε να ζεστάνετε ένα πιάτο για μικρό χρονικό διάστημα στη μέγιστη ισχύ (800 W),
απλώς πατήστε το κουμπί +30s μία φορά για κάθε 30 δευτερόλεπτα χρόνου ψησίματος. Ο
φούρνος τίθεται αμέσως σε λειτουργία.
15
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 15
4/23/2013 1:10:53 PM
Βαθμίδες ισχύος
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω βαθμίδες ισχύος.
Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο ψησίματος, πατώντας το κουμπί +30s μία φορά, κάθε φορά που
θέλετε να προσθέσετε τα 30 δευτερόλεπτα.
Έξοδος
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Βαθμίδα ισχύος
ΙΣΧΥΣ
ΓΚΡΙΛ
ΥΨΗΛΗ
800 W
-
ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ
600 W
-
ΜΕΤΡΙΑ
450 W
-
ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
300 W
-
ΑΠΟΨΥΞΗ ( )
180 W
-
ΧΑΜΗΛΗ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
100 W
-
ΓΚΡΙΛ
-
1100 W
600 W
1100 W
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I (
)
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ III (
Πατήστε το κουμπί +30s μία φορά, κάθε φορά που θέλετε να
προσθέσετε 30 δευτερόλεπτα.
Διακοπή ψησίματος
Μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή για να ελέγξετε το φαγητό.
1. Για προσωρινή διακοπή:
1)
Ανοίξτε την πόρτα.
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται. Για τη συνέχιση
του ψησίματος, κλείστε την πόρτα και πατήστε το
κουμπί ( ) ξανά.
2) Πατήστε το κουμπί Διακοπή ( ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται. Για να συνεχίσετε το ψήσιμο, πατήστε
πάλι το κουμπί ( ).
2. Για οριστική διακοπή:
Πατήστε το κουμπί Διακοπή ( ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται. Εάν επιθυμείτε
να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις ψησίματος, πατήστε
πάλι το κουμπί Διακοπή ( ).
Εάν επιλέξετε υψηλότερη βαθμίδα ισχύος, πρέπει να μειώσετε το χρόνο ψησίματος.
Εάν επιλέξετε χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος, πρέπει να αυξήσετε το χρόνο ψησίματος.
Χρήση της λειτουργίας Απομάκρυνση οσμών
Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε οποιαδήποτε ρύθμιση πριν την έναρξη, πατώντας απλώς το
κουμπί Διακοπή ( ).
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μετά το ψήσιμο φαγητών με έντονη οσμή ή όταν υπάρχει πολύς
καπνός στο εσωτερικό του φούρνου.
Καθαρίστε πρώτα το εσωτερικό του φούρνου.
Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
Πατήστε το κουμπί Απομάκρυνση οσμών ( ) αφού τελειώσετε το
καθάρισμα. Θα ακούσετε τέσσερα προειδοποιητικά σήματα.
Ο φούρνος διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί ηλεκτρικό
ρεύμα όταν ο φούρνος είναι εκτός λειτουργίας. Σε κανονικές συνθήκες ο φούρνος βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, ενώ το ρολόι εμφανίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Πατήστε το κουμπί Εξοικονόμηση ενέργειας (
Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει.
Ο χρόνος απομάκρυνσης των οσμών θα οριστεί σε 5 λεπτά. Αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα
όποτε πατάτε το κουμπί +30s.
).
• Για να εξέλθετε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ανοίξτε
την πόρτα και πατήστε το κουμπί Εξοικονόμηση ενέργειας ( ) και,
τότε, θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα. Ο φούρνος είναι έτοιμος για χρήση.
Ο μέγιστος χρόνος απομάκρυνσης οσμών είναι 15 λεπτά.
16
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 16
4/23/2013 1:10:54 PM
Χρήση των λειτουργιών για υγιεινό μαγείρεμα
Χρήση των προγραμμάτων για υγιεινό μαγείρεμα: λαχανικά
και δημητριακά
Οι λειτουργίες για υγιεινό μαγείρεμα διαθέτουν είκοσι ήδη προγραμματισμένες ρυθμίσεις χρόνου
ψησίματος. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ούτε τους χρόνους ψησίματος ούτε τη βαθμίδα ισχύος.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το είδος της μερίδας, στρέφοντας το περιστροφικό ρυθμιστικό.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
1. Επιλέξτε τον τύπο φαγητού που ψήνετε πατώντας το κουμπί
Υγιεινό μαγείρεμα ( ) ή το κουμπί Υγιεινό μαγείρεμα ( ) μία ή
περισσότερες φορές.
Κωδικός
2. Επιλέξτε το μέγεθος της μερίδας, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο πίνακα).
Φαγητό
1
Μπρόκολο
2
Καρότα
3
Φασολάκια
φρέσκα
4
Σπανάκι
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη ( ).
Αποτέλεσμα : Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει. Μόλις ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου 4
φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα ηχήσει 3 φορές (μία
φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα ώρα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Χρόνος
Μερίδα
παραμονής
Συστάσεις
(g)
(λεπτά)
250
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε τα φρέσκα μπρόκολα
500
και προετοιμάστε τα ανθύλλια. Τοποθετήστε
τα ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι.
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές της σούπας)
νερό, όταν μαγειρεύετε 250 g, προσθέστε
60-75 ml (4-5 κουταλιές της σούπας) για
500 g. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
250
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε τα καρότα και κόψτε
σε ομοιόμορφες φέτες. Τοποθετήστε τα
ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι.
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές της σούπας)
νερό όταν μαγειρεύετε 250 g. Τοποθετήστε το
μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου.
Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε
μετά το μαγείρεμα.
250
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε τα φρέσκα φασολάκια.
Τοποθετήστε τα ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο
μπολ με καπάκι. Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιά
της σούπας) νερό όταν μαγειρεύετε 250 g.
Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
150
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε το σπανάκι.
Τοποθετήστε το σε ένα γυάλινο μπολ με
καπάκι. Μην προσθέσετε νερό. Τοποθετήστε
το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου
δίσκου. Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο.
Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα 12 αυτόματα προγράμματα υγιεινής διατροφής για το
μαγείρεμα λαχανικών ή δημητριακών. Περιλαμβάνει τις ποσότητες, τους χρόνους παραμονής και τις
κατάλληλες συστάσεις. Τα προγράμματα 1-10 εκτελούνται μόνο με την ενέργεια μικροκυμάτων. Τα
προγράμματα 11-12 εκτελούνται με συνδυασμό μικροκυμάτων και γκριλ.
17
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 17
4/23/2013 1:10:55 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Κωδικός
Φαγητό
5
Φρέσκο
καλαμπόκι
6
Καθαρισμένες
πατάτες
7
8
9
10
Καστανό ρύζι
(μισοβρασμένο)
Μακαρόνια
ολικής άλεσης
Κινόα
Πλιγούρι
Χρόνος
Μερίδα
παραμονής
Συστάσεις
(g)
(λεπτά)
250
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε τα φρέσκα καλαμπόκια
(1 τεμ.)
και τοποθετήστε σε ένα οβάλ γυάλινο πιάτο.
Καλύψτε με διαφανή μεμβράνη κατάλληλη
για φούρνο μικροκυμάτων και τρυπήστε τη
μεμβράνη.
250
2-3
Καθαρίστε και πλύνετε τις πατάτες και κόψτε
500
τις σε ομοιόμορφα κομμάτια. Τοποθετήστε τις
σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι. Προσθέστε
45-60 ml (3-4 κουταλιές της σούπας) νερό.
Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο.
125
5-10
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο
πιάτο με καπάκι. Προσθέστε τη διπλάσια
ποσότητα κρύου νερού (1/4 l). Ψήστε με το
μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από το
χρόνο παραμονής και προσθέστε αλάτι και
μυρωδικά.
125
1
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο
πιάτο με καπάκι. Προσθέστε 1/2 l βραστό
νερό, μία πρέζα αλάτι και ανακατέψτε καλά.
Μαγειρέψτε με το μπολ ξεσκέπαστο. Ψήστε
με το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν το
το χρόνο παραμονής και, κατόπιν, στραγγίξτε
καλά.
125
1-3
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο
πιάτο με καπάκι. Προσθέστε τη διπλάσια
ποσότητα κρύου νερού (250 ml). Ψήστε με
το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από
το χρόνο παραμονής και προσθέστε αλάτι και
μυρωδικά.
125
2-5
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο
πιάτο με καπάκι. Προσθέστε τη διπλάσια
ποσότητα κρύου νερού (250 ml). Ψήστε με
το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από
το χρόνο παραμονής και προσθέστε αλάτι και
μυρωδικά.
Κωδικός
Φαγητό
11
Λαχανικά
ογκρατέν
12
Ντομάτες
ψητές
Χρόνος
Μερίδα
παραμονής
Συστάσεις
(g)
(λεπτά)
500
2-3
Τοποθετήστε μαζί τα λαχανικά, όπως
προμαγειρεμένες πατάτες κομμένες σε
φέτες, κολοκυθάκια σε φέτες και ντομάτες,
και καρυκεύστε τα σε ένα γυάλινο πυρέξ
κατάλληλου μεγέθους. Προσθέστε τριμμένο
τυρί από πάνω. Τοποθετήστε το πιάτο στη
σχάρα.
400
1-2
Πλύνετε και καθαρίστε τις ντομάτες, κόψτε τις
στη μέση και τοποθετήστε τις σε ένα πυρίμαχο
πιάτο. Προσθέστε τριμμένο τυρί από πάνω.
Τοποθετήστε το σκεύος επάνω στη σχάρα.
Χρήση των προγραμμάτων για υγιεινό μαγείρεμα: πουλερικά
και ψάρια
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα 8 αυτόματα προγράμματα υγιεινής διατροφής για
το μαγείρεμα πουλερικών και ψαριών, οι ποσότητες, οι χρόνοι παραμονής και οι απαραίτητες
συστάσεις. Τα προγράμματα 1-6 εκτελούνται μόνο με την ενέργεια μικροκυμάτων. Τα προγράμματα
7-8 εκτελούνται με συνδυασμό μικροκυμάτων και γκριλ.
Κωδικός
Φαγητό
Μερίδα
(g)
1
Στήθος
κοτόπουλου
300
(2 τεμ.)
2
Στήθος
γαλοπούλας
300
(2 τεμ.)
Χρόνος
παραμονής
Συστάσεις
(λεπτά)
2
Πλύνετε τα τεμάχια και τοποθετήστε τα σε
ένα κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με μεμβράνη για
φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη.
Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο
δίσκο.
2
Πλύνετε τα τεμάχια και τοποθετήστε τα σε
ένα κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με μεμβράνη για
φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη.
Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο
δίσκο.
18
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 18
4/23/2013 1:10:56 PM
Κωδικός
Φαγητό
Φρέσκο
φιλέτο
ψαριού
4
Φρέσκο
φιλέτο
σολομού
5
6
7
8
Φρέσκες
γαρίδες
Φρέσκια
πέστροφα
Ψητό ψάρι
Ψητά φιλέτα
σολομού
Η χύτρα ατμού βασίζεται στη αρχή της μαγειρικής στο ατμό και έχει σχεδιαστεί για γρήγορο και
υγιεινό μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων Samsung.
Αυτό το εξάρτημα είναι ιδανικό για το μαγείρεμα ρυζιού, ζυμαρικών, λαχανικών κ.λπ. σε χρόνορεκόρ, χωρίς να αλλοιώνεται η θρεπτική τους αξία.
Το σετ της χύτρας ατμού για φούρνο μικροκυμάτων αποτελείται από 3 τεμάχια:
Μπολ
Τη σχάρα τοποθέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3
Οδηγός μαγειρικής στον ατμό (μόνο για τα μοντέλα
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Χρόνος
παραμονής
Συστάσεις
(λεπτά)
300
1-2
Πλύνετε το ψάρι και τοποθετήστε το σε ένα
(2 τεμ.)
κεραμικό πιάτο, προσθέστε 1 κουταλιά της
σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με μεμβράνη
για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη
μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον
περιστρεφόμενο δίσκο.
300
1-2
Πλύνετε το ψάρι και τοποθετήστε το σε ένα
(2 τεμ.)
κεραμικό πιάτο, προσθέστε 1 κουταλιά της
σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με μεμβράνη
για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη
μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον
περιστρεφόμενο δίσκο.
250
1-2
Πλύνετε τις γαρίδες και τοποθετήστε τις σε
ένα κεραμικό πιάτο, προσθέστε 1 κουταλιά
της σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με
μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε
τη μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον
περιστρεφόμενο δίσκο.
200
2
Τοποθετήστε 2 φρέσκα ψάρια σε ένα
(1 ψάρι)
πυρίμαχο πιάτο. Προσθέστε μια πρέζα αλάτι, 1
κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, αλάτι και
μυρωδικά. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο
μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη.
Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο
δίσκο.
200
3
Αλείψτε την πέτσα του ψαριού (πέστροφα ή
(1 ψάρι)
τσιπούρα) με λάδι και προσθέστε μυρωδικά
και μπαχαρικά. Τοποθετήστε τα ψάρια δίπλαδίπλα, με το κεφάλι του ενός πλάι στην ουρά
του άλλου, πάνω στην ψηλή σχάρα. Γυρίστε τα
μόλις ακουστεί το προειδοποιητικό σήμα.
300
2
Τοποθετήστε ομοιόμορφα τα φιλέτα ψαριού
(2 φιλέτα)
στην ψηλή σχάρα. Γυρίστε τα μόλις ακουστεί το
προειδοποιητικό σήμα.
Μερίδα
(g)
Καπάκι
Όλα τα μέρη είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -20 °C έως 140 °C.
Το σκεύος είναι κατάλληλο για φύλαξη τροφίμων στην κατάψυξη. Τα μέρη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωριστά ή μαζί.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Να μην χρησιμοποιείται:
• για το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης ή λιπαρών,
• στη λειτουργία γκριλ ή περιστροφικής θέρμανσης ή σε μαγειρική εστία.
Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε καλά όλα τα μέρη με σαπουνάδα.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους χρόνους μαγειρέματος, ανατρέξτε στις οδηγίες του
πίνακα στην επόμενη σελίδα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Μπορείτε να πλύνετε τη χύτρα ατμού σας σε πλυντήριο πιάτων.
Όταν την πλένετε στο χέρι, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε
αποξεστικά σφουγγαράκια.
Ορισμένα τρόφιμα (όπως οι ντομάτες) ενδέχεται να αποχρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν πρόκειται για κατασκευαστικό σφάλμα.
19
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 19
4/23/2013 1:10:57 PM
ΑΠΟΨΥΞΗ:
Φαγητό
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό στη χύτρα ατμού χωρίς το καπάκι. Το υγρό θα παραμείνει
στον πάτο του σκεύους και δεν θα επηρεάσει το φαγητό.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Μερίδα
(g)
Βαθμίδες
ισχύος (W)
Χρόνος
Χρόνος
ψησίματος παραμονής
(λεπτά)
(λεπτά)
Βαθμίδες
ισχύος (W)
Ραγού
(παγωμένο)
Χρόνος
Χρόνος
ψησίματος παραμονής
Χειρισμός
(λεπτά)
(λεπτά)
5-6
1-2
Μπολ και καπάκι
400
600
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ραγού στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι. Ανακατέψτε την καλά
προτού αφήσετε να κρυώσει.
Σούπα
400
800
3-4
1-2
Μπολ και καπάκι
(παγωμένη)
Οδηγίες
Βάλτε τη σούπα στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι. Ανακατέψτε την καλά
προτού αφήσετε να κρυώσει.
Κατεψυγμένη
400
800
8-10
2-3
Μπολ και καπάκι
σούπα
Οδηγίες
Τοποθετήστε την κατεψυγμένη σούπα στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι.
Ανακατέψτε την καλά προτού αφήσετε να κρυώσει.
150
600
1-2
2-3
Μπολ και καπάκι
Κατεψυγμένα
πιτάκια
Οδηγίες
με γέμιση
Υγράνετε με κρύο νερό το επάνω μέρος από τα γεμιστά πιτάκια. Τοποθετήστε 1-2
μαρμελάδας κατεψυγμένα πιτάκια πλάι-πλάι στο μπολ ατμού. Σκεπάστε με το καπάκι.
Κομπόστα
250
800
3-4
2-3
Μπολ και καπάκι
φρούτων
Οδηγίες
Ζυγίστε τα φρέσκα φρούτα (π.χ. μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, μάνγκο ή
ανανάς) αφού τα ξεφλουδίσετε, τα πλύνετε και τα κόψετε σε ισομεγέθη κομμάτια ή
κυβάκια. Βάλτε τα στο μπολ ατμού. Προσθέστε 1-2 κ.σ. νερό και 1-2 κ.σ. ζάχαρη.
Σκεπάστε με το καπάκι.
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
Φαγητό
Μερίδα
(g)
Χειρισμός
Αγκινάρες
300
Μπολ με σχάρα
800
5-6
1-2
(1-2 τεμ.)
τοποθέτησης και καπάκι
Οδηγίες
Ξεπλύνετε και καθαρίστε τις αγκινάρες. Βάλτε τη σχάρα τοποθέτησης μέσα στο μπολ.
Τοποθετήστε τις αγκινάρες στο δίσκο. Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας χυμό
λεμονιού. Σκεπάστε με το καπάκι.
Φρέσκα
Μπολ με σχάρα
300
800
4-5
1-2
λαχανικά
τοποθέτησης και καπάκι
Οδηγίες
Ζυγίστε τα λαχανικά (π.χ. μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότα, πιπεριές) αφού τα ξεπλύνετε,
καθαρίστε τα και κόψτε τα σε ισομεγέθη κομμάτια. Βάλτε τη σχάρα μέσα στο μπολ.
Τοποθετήστε τα λαχανικά στη σχάρα τοποθέτησης. Προσθέστε 2 κουταλιές της
σούπας νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Κατεψυγμένα
Μπολ με σχάρα
300
600
7-8
2-3
λαχανικά
τοποθέτησης και καπάκι
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα λαχανικά στη μπολ ατμού. Βάλτε τη σχάρα τοποθέτησης
μέσα στο μπολ. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Ανακατέψτε καλά μετά το μαγείρεμα και τον χρόνο παραμονής.
Ρύζι
250
800
15-18
5-10
Μπολ και καπάκι
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ρύζι στο μπολ ατμού. Προσθέστε 500 ml κρύο νερό. Σκεπάστε με το
καπάκι. Μετά το μαγείρεμα αφήστε το λευκό ρύζι να κρυώσει για 5 λεπτά και το καφέ
ρύζι για 10 λεπτά.
Πατάτες με
500
800
7-8
2-3
Μπολ και καπάκι
τη φλούδα
Οδηγίες
Ζυγίστε και ξεπλύνετε τις πατάτες και τοποθετήστε τις στο μπολ ατμού. Προσθέστε 3
κουταλιές της σούπας νερό. Σκεπάστε με το καπάκι.
Χειρισμός της χύτρας ατμού
+
Μπολ και καπάκι
Μπολ με σχάρα τοποθέτησης και καπάκι
20
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 20
4/23/2013 1:10:57 PM
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
4. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη μεταλλική σχάρα (ή στον
περιστρεφόμενο δίσκο) μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι της χύτρας σας, διότι ο ατμός που
διαφεύγει ενδέχεται να είναι καυτός.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο ψησίματος και ισχύ. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο πίνακα)
Να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε το σκεύος μετά το μαγείρεμα.
Καθαρισμός του δίσκου κρούστας
Καθαρίστε το δίσκο κρούστας με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με καθαρό
νερό.
Αυτός ο δίσκος κρούστας βοηθά στο να ροδοψηθεί το φαγητό, όχι μόνον στο επάνω μέρος με τη
βοήθεια του γκριλ, αλλά και στο κάτω μέρος, το οποίο γίνεται τραγανό και ροδοψημένο λόγω της
υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο δίσκο. Τα φαγητά που μπορείτε να ετοιμάσετε στο
δίσκο κρούστας, αναφέρονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
Ο δίσκος κρούστας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μπέικον, αυγά, λουκάνικα κ.λπ.
Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα τριψίματος ή σκληρό σφουγγάρι, διαφορετικά θα φθαρεί η
στρώση στο επάνω μέρος.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Χρήση του δίσκου κρούστας (μόνο για τα μοντέλα
MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Σημείωση
Ο δίσκος κρούστας δεν πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.
1. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας απευθείας επάνω στον
περιστρεφόμενο δίσκο και προθερμάνετέ τον με τον υψηλότερο
συνδυασμό μικροκυμάτων-γκριλ [600 W + Γκριλ (
)] τηρώντας
τους χρόνους και τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα.
Προγράμματα μη αυτόματου ψησίματος με δημιουργία
κρούστας
Σας συνιστούμε να προθερμάνετε το δίσκο κρούστας απευθείας επάνω στον περιστρεφόμενο
δίσκο. Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας με το συνδυασμό ισχύος 600 W + Γκριλ (
) για
3-5 λεπτά. Τηρήστε τους χρόνους και τις οδηγίες που αναγράφονται στον πίνακα.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια φούρνου για να βγάζετε το δίσκο κρούστας από το φούρνο.
2. Εάν ψήνετε φαγητό, όπως μπέικον και αυγά, αλείψτε το δίσκο με λάδι για να ροδοψηθούν.
Φαγητό
Σημειώστε ότι ο δίσκος κρούστας φέρει στρώση από τεφλόν, η οποία δεν έχει αντοχή σε
γρατσουνιές. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως κάποιο μαχαίρι για να κόψετε κάτι
επάνω στο δίσκο κρούστας.
Μπέικον
Χρησιμοποιήστε πλαστικά εξαρτήματα για την αποτροπή γρατσουνιών στην επιφάνεια του
δίσκου κρούστας ή αφαιρέστε το φαγητό από το δίσκο προτού το κόψετε.
Ντομάτες
ψητές
3. Τοποθετήστε το φαγητό στο δίσκο κρούστας.
Μην τοποθετείτε στο δίσκο κρούστας αντικείμενα που δεν αντέχουν
σε υψηλές θερμοκρασίες π.χ. πλαστικά μπολ.
Μερίδα
4 φέτες (80 g)
Χρόνος προθέρμανσης Χρόνος ψησίματος
(λεπτά)
(λεπτά)
3
3½-4
600 W + Γκριλ
Ισχύς
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Τοποθετήστε τις φέτες στο δίσκο κρούστας, τη
μία δίπλα στην άλλη. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα.
3
4½-5
200 g (2 τεμ.) 450 W + Γκριλ
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Κόψτε τις ντομάτες στη μέση. Απλώστε λίγο τυρί
επάνω τους. Τοποθετήστε τις στο δίσκο κρούστας κυκλικά. Τοποθετήστε το δίσκο
κρούστας στη σχάρα.
Ποτέ μην τοποθετείτε το δίσκο κρούστας στο φούρνο, χωρίς τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
21
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 21
4/23/2013 1:10:57 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Φαγητό
Μερίδα
Μπιφτέκι
(κατεψυγμένο)
2 τεμάχια
(125 g)
Χρόνος προθέρμανσης Χρόνος ψησίματος
(λεπτά)
(λεπτά)
3
7-7½
600 W + Γκριλ
Ισχύς
Φαγητό
Πίτσα (κρύα)
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο μπιφτέκι στο δίσκο
κρούστας κυκλικά. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα. Γυρίστε τα από την
άλλη πλευρά μετά από 4-5 λεπτά.
4
8-9
Μπαγκέτες
200-250 g
450 W + Γκριλ
(κατεψυγμένες)
(2 τεμ.)
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Τοποθετήστε τη μία μπαγκέτα στο δίσκο
κρούστας παράκεντρα, τις 2 μπαγκέτες στο δίσκο, τη μία δίπλα στην άλλη.
Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα.
4
9-10
Πίτσα
300-350 g
600 W + Γκριλ
(κατεψυγμένη)
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Τοποθετήστε την κατεψυγμένη πίτσα στο δίσκο
κρούστας. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα.
3
5-6
Πατάτες ψητές
250 g
600 W + Γκριλ
8-9
500 g
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Κόψτε τις πατάτες στη μέση. Τοποθετήστε
τις στο δίσκο κρούστας με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Τοποθετήστε τις
κυκλικά. Τοποθετήστε το δίσκο στη σχάρα.
4
7-8
Κροκέτες
150 g (5 τεμ.) 600 W + Γκριλ
ψαριού
300 g (10 τεμ.)
(κατεψυγμένες)
9-10
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Αλείψτε το δίσκο με 1 κ.σ. λάδι. Τοποθετήστε τις
κροκέτες ψαριού στο πιάτο κυκλικά. Γυρίστε τις από την άλλη πλευρά μετά από 4
λεπτά (5 τεμ.) ή μετά από 6 λεπτά (10 τεμ.).
4
5-5½
Κροκέτες
125 g
600 W + Γκριλ
κοτόπουλου
7½-8
250 g
(κατεψυγμένες)
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Αλείψτε το δίσκο με 1 κ.σ. Τοποθετήστε τις
κροκέτες κοτόπουλου στο δίσκο. Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα.
Γυρίστε το από την άλλη πλευρά μετά από 3 λεπτά (125 g) ή 5 λεπτά (250 g).
Μερίδα
300-350 g
Χρόνος προθέρμανσης Χρόνος ψησίματος
(λεπτά)
(λεπτά)
4
6½-7½
450 W + Γκριλ
Ισχύς
< Συστάσεις >
Προθερμάνετε το δίσκο κρούστας. Τοποθετήστε την κρύα πίτσα στο δίσκο.
Τοποθετήστε το δίσκο κρούστας στη σχάρα.
Χρήση της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης
Με τη Λειτουργία αυτόματης απόψυξης, μπορείτε να αποψύξετε κρέας, πουλερικά, ψάρι και ψωμί/
κέικ. Ο χρόνος απόψυξης και η βαθμίδα ισχύος ορίζονται αυτόματα.
Εσείς απλώς επιλέγετε το πρόγραμμα και το βάρος.
Να χρησιμοποιείτε μόνο πιάτα κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Πρώτα, τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε
την πόρτα.
1. Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί, πατώντας το κουμπί
Απόψυξη ( ) μία ή περισσότερες φορές. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο
πίνακα).
2. Ορίστε το βάρος του φαγητού, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/+30s ( ).
Αποτέλεσμα :
• Η διαδικασία της απόψυξης αρχίζει.
• Στο μεσοδιάστημα της απόψυξης, θα ηχήσει ένας
χαρακτηριστικός ήχος υπενθύμισης για να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
πλευρά.
• Πατήστε και πάλι το κουμπί ( ) για την ολοκλήρωση της απόψυξης.
Μπορείτε επίσης να αποψύξετε φαγητό με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό,
επιλέξτε τη λειτουργία μικροκυμάτων ψησίματος/ζεστάματος με βαθμίδα ισχύος 180 W. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Ψήσιμο/Ζέσταμα» στη σελίδα
15.
22
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 22
4/23/2013 1:10:58 PM
Χρήση των προγραμμάτων αυτόματης απόψυξης
Χρήση της λειτουργίας προσαρμοσμένου γεύματος
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα διάφορα προγράμματα Αυτόματης Λειτουργία απόψυξης, οι
ποσότητες, οι χρόνοι παραμονής και οι απαραίτητες συστάσεις. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
πριν από την απόψυξη. Τοποθετήστε το κρέας, το πουλερικό, το ψωμί/γλυκό σε ένα κεραμικό πιάτο.
Η λειτουργία προσαρμοσμένου γεύματος διαθέτει δύο ήδη προγραμματισμένες ρυθμίσεις χρόνου
ψησίματος. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ούτε τους χρόνους ψησίματος ούτε τη βαθμίδα ισχύος.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον αριθμό των μερίδων, στρέφοντας το περιστροφικό ρυθμιστικό.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
Μέγεθος
μερίδας (g)
1. Κρέας
200-1500
2. Πουλερικά
200-1500
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
20-60
20-60
3. Ψάρι
200-1500
20-50
4. Ψωμί/Κέικ
125-625
5-20
1. Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί, πατώντας το κουμπί
Προσαρμοσμένο γεύμα ( ) μία ή περισσότερες φορές.
Συστάσεις
Καλύψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο. Γυρίστε το
κρέας από την άλλη πλευρά, όταν ακούσετε τον
χαρακτηριστικό ήχο. Αυτό το πρόγραμμα είναι
κατάλληλο για μοσχάρι, αρνί, χοιρινό, μπριζόλες,
παϊδάκια και κιμά.
Καλύψτε τα πόδια και τις φτερούγες στα άκρα τους
με αλουμινόχαρτο. Γυρίστε το πουλερικό από την
άλλη πλευρά, όταν ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κοτόπουλο
ολόκληρο και σε μερίδες.
Καλύψτε την ουρά του ψαριού με αλουμινόχαρτο.
Γυρίστε το ψάρι από την άλλη πλευρά, όταν ακούσετε
τον χαρακτηριστικό ήχο. Αυτό το πρόγραμμα είναι
κατάλληλο για ψάρι ολόκληρο και σε φιλέτο.
Τοποθετήστε το ψωμί σε χαρτί κουζίνας και γυρίστε
το από την άλλη πλευρά, μόλις ακούσετε το
χαρακτηριστικό ήχο από το φούρνο. Τοποθετήστε το
γλυκό σε ένα κεραμικό πιάτο και, εάν είναι δυνατόν,
γυρίστε το γλυκό από την άλλη πλευρά, μόλις ακούσετε
το χαρακτηριστικό ήχο. (Ο φούρνος θα συνεχίσει να
λειτουργεί, μέχρις ότου ανοίξετε την πόρτα. Αυτό το
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ψωμιού,
ολόκληρου ή σε τεμάχια, καθώς και για ψωμάκια και
μπαγκέτες. Τοποθετήστε τα ψωμάκια κυκλικά. Αυτό το
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλα τα είδη κέικ ζύμης
μαγιάς, μπισκότα, τσίζκεϊκ και ζύμη σφολιάτας. Δεν είναι
κατάλληλο για ζύμη ζαχαροπλαστικής, κέικ φρούτων
και με κρέμα, καθώς και κέικ με επικάλυψη σοκολάτας.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Κωδικός/
Φαγητό
2. Επιλέξτε το μέγεθος της μερίδας στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο πίνακα.)
3. Πατήστε το κουμπί ( ).
Αποτέλεσμα : Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει. Μόλις ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα ώρα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Χρήση των προγραμμάτων προσαρμοσμένου γεύματος
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα προγράμματα αυτόματου ζεστάματος, οι ποσότητες, οι
χρόνοι παραμονής και οι απαραίτητες συστάσεις για το Προσαρμοσμένο γεύμα. Τα προγράμματα
αυτά εκτελούνται μόνο με την ενέργεια μικροκυμάτων.
Κωδικός/Φαγητό
1. Παγωμένο
έτοιμο γεύμα
Επιλέξτε τη λειτουργία Μη αυτόματη απόψυξη και τη βαθμίδα ισχύος των 180 W, εάν θέλετε
να αποψύξετε το φαγητό με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τη μη αυτόματη απόψυξη και το χρόνο απόψυξης, ανατρέξτε στις σελίδες 31-32.
Μέγεθος
Χρόνος
μερίδας παραμονής
Συστάσεις
(g)
(λεπτά)
300-350
2-3
Τοποθετήστε σε ένα κεραμικό πιάτο και καλύψτε με
400-450
διαφανή μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό
το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για γεύματα που
περιλαμβάνουν 3 συστατικά (π.χ. κρέας με σάλτσα,
λαχανικά και συνοδευτικά όπως πατάτες, ρύζι ή
μακαρόνια).
23
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 23
4/23/2013 1:10:58 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Κωδικός/Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας (g)
2. Παγωμένο γεύμα
για χορτοφάγους
300-350
400-450
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
2-3
4. Πατήστε το κουμπί Γκριλ ( ).
Αποτέλεσμα : Στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:
Συστάσεις
Τοποθετήστε το γεύμα σε ένα κεραμικό
πιάτο και καλύψτε το με διαφανή μεμβράνη
για φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό το
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για γεύματα που
περιλαμβάνουν 2 συστατικά (π.χ. μακαρόνια
με σάλτσα ή ρύζι με λαχανικά).
5. Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος στο Γκριλ, στρέφοντας το
περιστροφικό ρυθμιστικό. Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος στο γκριλ
είναι 60 λεπτά.
6. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/+30s ( ).
Αποτέλεσμα : Η διαδικασία ψησίματος στο γκριλ αρχίζει.
Μόλις ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα ώρα.
Επιλογή των εξαρτημάτων
Να χρησιμοποιείτε σκεύη που είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία, πιάτα, χάρτινα
φλιτζάνια, πετσέτες κ.λπ.
Εάν θέλετε να επιλέξετε τη λειτουργία συνδυασμένου ψησίματος (γκριλ και
μικροκύματα), χρησιμοποιήστε μόνο πιάτα που είναι κατάλληλα για χρήση
σε φούρνο μικροκυμάτων και σε συμβατικό φούρνο.
Μην ανησυχήσετε, εάν το θερμαντικό στοιχείο απενεργοποιείται και ενεργοποιείται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος στο γκριλ. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αποτρέπεται η υπερθέρμανση του φούρνου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καταλληλότητα των μαγειρικών σκευών,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης μαγειρικών σκευών στη σελίδα 26.
Ψήσιμο στο γκριλ
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια φούρνου όταν έρχεστε σε επαφή με τα καυτά πιάτα μέσα
στο φούρνο.
Με το γκριλ μπορείτε να ζεστάνετε και να ροδοψήσετε το φαγητό γρήγορα, χωρίς τη χρήση
μικροκυμάτων. Για το λόγο αυτόν, ο φούρνος μικροκυμάτων συνοδεύεται και από μία σχάρα γκριλ.
Συνδυασμός ψησίματος μικροκυμάτων και γκριλ
1. Προθερμάνετε το γκριλ στην απαιτούμενη θερμοκρασία, πατώντας το
κουμπί Γκριλ ( ) και ορίστε το χρόνο προθέρμανσης, στρέφοντας
το περιστροφικό ρυθμιστικό.
Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε ψήσιμο μικροκυμάτων και γκριλ, για γρήγορο ψήσιμο και
ροδοψήσιμο ταυτόχρονα.
ΠΑΝΤΟΤΕ να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους
μικροκυμάτων και συμβατικούς φούρνους. Τα γυάλινα και τα κεραμικά πιάτα είναι ιδανικά,
καθώς επιτρέπουν στα μικροκύματα να διεισδύουν ομοιόμορφα στο φαγητό.
2. Πατήστε το κουμπί Έναρξη ( ).
ΠΑΝΤΟΤΕ να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν έρχεστε σε επαφή με τα καυτά δοχεία
μέσα στο φούρνο.
3. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα.
Κλείστε την πόρτα.
1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα και τη σχάρα
στον περιστρεφόμενο δίσκο.
Κλείστε την πόρτα.
24
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 24
4/23/2013 1:10:59 PM
2. Πατήστε το κουμπί Συνδυαστική λειτουργία (
).
Αποτέλεσμα : Στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη:
600 W
2. Για να επαναφέρετε το βομβητή, πατήστε τα κουμπιά ( ) και
ξανά για δύο δευτερόλεπτα.
Αποτέλεσμα:
(λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ)
(ισχύς)
• Ο φούρνος θα λειτουργεί και πάλι με το βομβητή ενεργοποιημένο.
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του γκριλ.
Κλείδωμα ασφαλείας του φούρνου μικροκυμάτων
3. Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος, στρέφοντας το περιστροφικό
ρυθμιστικό. Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος στο γκριλ είναι 60 λεπτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Επιλέξτε την κατάλληλη βαθμίδα ισχύος πατώντας και πάλι το κουμπί
Συνδυαστική λειτουργία (
) μέχρις ότου εμφανιστεί η αντίστοιχη βαθμίδα ισχύος.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη.
Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα ασφαλείας για παιδιά που «κλειδώνει» το
φούρνο, ώστε να μην μπορεί να τεθεί ακούσια σε λειτουργία από τα παιδιά και όσους δεν γνωρίζουν
τον τρόπο λειτουργίας του φούρνου.
Μπορείτε να κλειδώσετε το φούρνο οποιαδήποτε στιγμή.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη ( ).
Αποτέλεσμα : Η διαδικασία συνδυασμένου ψησίματος αρχίζει.
Μόλις ολοκληρωθεί.
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας θα
ηχήσει 3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η τρέχουσα ώρα.
1. Πατήστε τα κουμπιά ( ) και ( ) για δύο δευτερόλεπτα.
Αποτέλεσμα:
Η μέγιστη ισχύς μικροκυμάτων για τη συνδυασμένη λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ είναι
600 W.
• Ο φούρνος είναι κλειδωμένος (δεν μπορείτε να
επιλέξετε καμία λειτουργία).
• Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «L».
2. Για να ξεκλειδώσετε το φούρνο, πατήστε τα κουμπιά ( ) και ( )
ξανά για δύο δευτερόλεπτα.
Αποτέλεσμα : Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
Απενεργοποίηση του βομβητή
Μπορείτε να απενεργοποιείτε το βομβητή όποτε θέλετε.
1. Πατήστε τα κουμπιά ( ) και ( ) για δύο δευτερόλεπτα.
Αποτέλεσμα:
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη.
• Ο φούρνος δεν ηχεί κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί.
25
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 25
4/23/2013 1:11:00 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
Μαγειρικά σκεύη
Αλουμινόχαρτο
Ασφαλές
για φούρνο
μικροκυμάτων
✓✗
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ποσότητες για
προστασία ορισμένων σημείων από το υπερβολικό
ψήσιμο. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο,
εάν το αλουμινόχαρτο βρίσκεται πολύ κοντά στα
τοιχώματα του φούρνου ή εάν χρησιμοποιείται σε
μεγάλη ποσότητα.
Μην προθερμαίνετε για περισσότερο από 8 λεπτά.
Η πορσελάνη, τα πήλινα, τα υαλωμένα πήλινα και
φωσφορική πορσελάνη, είναι συνήθως κατάλληλα,
εκτός εάν φέρουν μεταλλική διακόσμηση.
Ορισμένα κατεψυγμένα φαγητά είναι
συσκευασμένα σε τέτοια πιάτα.
✓
✓
Πολυεστερικά χάρτινα πιάτα
μίας χρήσης
Συσκευασία fast-food
• Δοχεία από πολυστυρένιο
✓
• Χάρτινες σακούλες ή
εφημερίδα
• Ανακυκλωμένο χαρτί ή
μεταλλική διακόσμηση
Γυάλινα σκεύη
• Σκεύη ανθεκτικά στη
θερμότητα
• Σκεύη από λεπτό γυαλί
✗
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα
του φαγητού. Η πιθανή υπερθέρμανση μπορεί να
προκαλέσει το λιώσιμο του πολυστυρενίου.
Ενδέχεται να πιάσουν φωτιά.
✗
Μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό τόξο.
✓
Σχόλια
• Γυάλινα βάζα
✓
Πρέπει να αφαιρείτε το κάλυμμα. Κατάλληλα μόνο
για ζέσταμα.
Μέταλλο
• Πιάτα
✗
Μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό τόξο ή
πυρκαγιά.
• Σύρματα σύσφιξης
συσκευασίας κατεψυγμένων
προϊόντων
Χαρτί
• Πιάτα, φλιτζάνια,
χαρτοπετσέτες και χαρτί
κουζίνας
• Ανακυκλωμένο χαρτί
Πλαστικό
• Δοχεία
Σχόλια
Δίσκος κρούστας
Πορσελάνινα και πήλινα
σκεύη
Ασφαλές
για φούρνο
μικροκυμάτων
Μαγειρικά σκεύη
Προκειμένου να ψηθεί το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων, τα μικροκύματα θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να εισχωρήσουν στο φαγητό χωρίς να υπάρξουν αντανακλάσεις ή να απορροφηθούν
από το πιάτο που χρησιμοποιείται. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των
μαγειρικών σκευών. Εάν στο σκεύος αναγράφεται ότι είναι ασφαλές για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων (microwave-safe), δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται
διάφοροι τύποι μαγειρικών σκευών, η καταλληλότητα και ο τρόπος χρήσης τους σε φούρνο
μικροκυμάτων.
✗
✓
✗
✓
• Διαφανής μεμβράνη
✓
• Σακούλες κατεψυγμένων
✓✗
Κερόκολλα ή λαδόκολλα
✓
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν φέρουν
μεταλλική διακόσμηση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα
φαγητών ή υγρών. Το λεπτό γυαλί ενδέχεται να
σπάσει ή να ραγίσει εάν θερμανθεί απότομα.
✓
: Συνιστάται
✓
✓✗
Για ψήσιμο μικρής χρονικής διάρκειας και ζέσταμα.
Επίσης, για την απορρόφηση της επιπλέον
υγρασίας.
Μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό τόξο.
Ιδιαίτερα εάν είναι θερμοπλαστικά με αντοχή στη
θερμότητα. Ορισμένα άλλα πλαστικά ενδέχεται
να παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν
σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε
πλαστική μελαμίνη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της
υγρασίας. Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή
με το φαγητό. Προσέξτε κατά την αφαίρεση της
μεμβράνης, καθώς ενδέχεται να διαφύγει καυτός
ατμός.
Μόνον εάν μπορούν να βράσουν ή να
χρησιμοποιηθούν σε φούρνους. Δεν θα πρέπει να
είναι αεροστεγείς. Τρυπήστε με ένα πιρούνι, εάν
χρειάζεται.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της
υγρασίας και την αποφυγή πιτσιλισμάτων.
: Χρήση με προσοχή
✗ : Μη ασφαλές
26
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 26
4/23/2013 1:11:00 PM
Οδηγός ψησίματος
Οδηγός ψησίματος για κατεψυγμένα λαχανικά
Τα μικροκύματα διεισδύουν στο φαγητό, έλκονται και απορροφώνται από τα υγρά, το λίπος και τη
ζάχαρη που περιέχει.
Τα μικροκύματα αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των μορίων των τροφίμων. Η μεγάλη
κινητικότητα των μορίων αυτών δημιουργεί τριβή και η θερμότητα που εκλύεται ψήνει το φαγητό.
ΨΗΣΙΜΟ
Φαγητό
Μαγειρικά σκεύη για ψήσιμο με μικροκύματα:
Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να επιτρέπουν τη διείσδυση μικροκυμάτων, για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Τα μικροκύματα ανακλώνται από μέταλλα όπως ανοξείδωτος χάλυβας,
αλουμίνιο και χαλκός, αλλά μπορούν να διεισδύσουν σε υλικά όπως κεραμικά, γυαλί, πορσελάνη και
πλαστικά, καθώς επίσης σε χαρτί και ξύλο. Για αυτόν το λόγο, ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά
δοχεία για το ψήσιμο του φαγητού.
Τροφές κατάλληλες για ψήσιμο με μικροκύματα:
Υπάρχουν πολλά είδη τροφής κατάλληλα για ψήσιμο με μικροκύματα, όπως τα φρέσκα ή τα
κατεψυγμένα λαχανικά, τα φρούτα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα ψάρια και
το κρέας. Σάλτσες, κρέμες κάσταρντ, σούπες, πουτίγκες στον ατμό, μαρμελάδες και τουρσιά είναι
επίσης κατάλληλα για ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά, το ψήσιμο με μικροκύματα είναι
ιδανικό για οποιαδήποτε τροφή θα μπορούσε να προετοιμαστεί σε εστία. Για παράδειγμα, λιωμένο
βούτυρο ή σοκολάτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο με τις συμβουλές και τις τεχνικές).
Σκέπασμα κατά τη διάρκεια του ψησίματος
Το σκέπασμα του φαγητού κατά τη διάρκεια του ψησίματος είναι πολύ σημαντικό, καθώς το νερό
που εξατμίζεται συμβάλλει στη διαδικασία ψησίματος με τη μορφή ατμού. Μπορείτε να σκεπάσετε
το φαγητό με διάφορους τρόπους: π.χ. με ένα κεραμικό πιάτο, πλαστικό καπάκι ή διαφανή
μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα.
Μερίδα Ισχύς
(g)
(W)
Χρόνος
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
(λεπτά)
Οδηγίες
Σπανάκι
150
600
4½-5½
2-3
Προσθέστε 15 ml (1 κουταλιά
της σούπας) κρύο νερό.
Μπρόκολο
300
600
9-10
2-3
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές
της σούπας) κρύο νερό.
Αρακάς
300
600
7½-8½
2-3
Προσθέστε 15 ml (1 κουταλιά
της σούπας) κρύο νερό.
Φασολάκια φρέσκα
300
600
8-9
2-3
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές
της σούπας) κρύο νερό.
Ανάμικτα λαχανικά
(καρότα/αρακάς/
καλαμπόκι)
300
600
7½-8½
2-3
Προσθέστε 15 ml (1 κουταλιά
της σούπας) κρύο νερό.
Ανάμικτα λαχανικά
(κινέζικο στυλ)
300
600
8-9
2-3
Προσθέστε 15 ml (1 κουταλιά
της σούπας) κρύο νερό.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο γυάλινο μπολ πυρέξ με καπάκι. Μαγειρέψτε με το μπολ σκεπασμένο
για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα – ανατρέξτε στον πίνακα. Συνεχίστε το ψήσιμο για να
έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ανακατέψτε δύο φορές κατά τη διάρκεια του ψησίματος και μία φορά μετά το ψήσιμο. Μετά το
ψήσιμο, μπορείτε να προσθέσετε αλάτι, μυρωδικά ή βούτυρο. Σκεπάστε κατά τη διάρκεια του
χρόνου παραμονής.
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Χρόνοι παραμονής
Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο, ο χρόνος παραμονής είναι σημαντικός διότι έτσι εξισώνεται η
θερμοκρασία στο εσωτερικό του φαγητού.
27
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 27
4/23/2013 1:11:00 PM
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Οδηγός ψησίματος για ρύζι και ζυμαρικά
Οδηγός ψησίματος για φρέσκα λαχανικά
Ρύζι :
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ πυρέξ με καπάκι - το ρύζι
διπλασιάζεται σε όγκο κατά το μαγείρεμά του. Ψήστε σκεπασμένο.
Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος ψησίματος, ανακινήστε πριν από το χρόνο
παραμονής και προσθέστε αλάτι ή μυρωδικά και βούτυρο.
Παρατήρηση: Το ρύζι ενδέχεται να έχει απορροφήσει όλο το νερό μετά την
ολοκλήρωση του χρόνου ψησίματος.
Ζυμαρικά :
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ πυρέξ. Προσθέστε βραστό νερό,
μία πρέζα αλάτι και ανακατέψτε καλά. Ψήστε σκεπασμένο.
Ανακατεύετε κατά καιρούς κατά τη διάρκεια και αφού ολοκληρωθεί το
ψήσιμο. Σκεπάστε το μπολ κατά το χρόνο παραμονής και, κατόπιν, στραγγίξτε
καλά.
Φαγητό
Μερίδα
(g)
Ισχύς
(W)
Χρόνος
(λεπτά)
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Λευκό ρύζι
(μισοβρασμένο)
250
800
16-17
5
Προσθέστε 500 ml κρύο
νερό.
Καστανό ρύζι
(μισοβρασμένο)
250
800
21-22
5
Προσθέστε 500 ml κρύο
νερό.
Ανάμικτο ρύζι
(κανονικό + άγριο ρύζι)
250
800
17-18
5
Προσθέστε 500 ml κρύο
νερό.
Ανάμικτα δημητριακά
(ρύζι + δημητριακά)
250
800
18-19
5
Προσθέστε 400 ml κρύο
νερό.
Ζυμαρικά
250
Φαγητό
800
11-12
5
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο γυάλινο μπολ πυρέξ με καπάκι. Προσθέστε 30-45 ml κρύο νερό
(2-3 κ.σ.) για κάθε 250 g, εκτός εάν συνιστάται άλλη ποσότητα νερού - ανατρέξτε στον πίνακα.
Μαγειρέψτε με το μπολ σκεπασμένο για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα - ανατρέξτε στον
πίνακα. Συνεχίστε το ψήσιμο για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανακατέψτε μία φορά κατά
τη διάρκεια και μία φορά αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Μετά το ψήσιμο, μπορείτε να προσθέσετε
αλάτι, μυρωδικά ή βούτυρο.
Σκεπάστε κατά τη διάρκεια χρόνου παραμονής 3 λεπτών.
Συμβουλή :
Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε ομοιόμορφα τεμάχια. Όσο πιο μικρά είναι,
τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν.
Όλα τα φρέσκα λαχανικά θα πρέπει να ψήνονται στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων (800 W).
Οδηγίες
Μπρόκολο
Λαχανάκια
Βρυξελλών
Καρότα
Κουνουπίδι
Προσθέστε 1000 ml ζεστό
νερό.
Χρόνος
Μερίδα Χρόνος
παραμονής
Οδηγίες
(g)
(λεπτά)
(λεπτά)
250
4-4½
3
Προετοιμάστε ανθύλλια ομοίου μεγέθους.
500
7-7½
Τοποθετήστε τα κοτσάνια στο κέντρο.
250
5½-6½
3
Προσθέστε 60-75 ml (5-6 κ.σ.) νερό.
250
250
500
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Κολοκύθια
250
3½-4
3
Μελιτζάνες
250
3½-4
3
Πράσα
Μανιτάρια
250
125
250
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Κρεμμύδια
250
5½-6
3
Πιπεριά
250
4½-5
3
Κόψτε τα καρότα σε ομοιόμορφα τεμάχια.
Προετοιμάστε ανθύλλια ομοίου μεγέθους. Κόψτε τα
μεγάλα ανθύλλια στη μέση. Τοποθετήστε τα κοτσάνια
στο κέντρο.
Κόψτε τα κολοκύθια σε φέτες. Προσθέστε 30 ml
(2 κ.σ.) νερό ή ένα κομματάκι βούτυρο. Ψήστε τα
μέχρις ότου γίνουν τρυφερά.
Κόψτε τις μελιτζάνες σε μικρές φέτες και ραντίστε με
χυμό λεμονιού (1 κουταλιά της σούπας).
Κόψτε τα πράσα σε χοντρές φέτες.
Προετοιμάστε τα μικρά μανιτάρια ολόκληρα και τα
μεγάλα, κομμένα σε φέτες. Μην προσθέσετε νερό.
Ραντίστε με χυμό λεμονιού. Προσθέστε αλάτι και
πιπέρι. Στραγγίξτε πριν το σερβίρισμα.
Κόψτε τα κρεμμύδια σε φέτες ή στη μέση.
Προσθέστε μόνον 15 ml (1 κουταλιά της σούπας)
νερό.
Κόψτε την πιπεριά σε λεπτές φέτες.
28
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 28
4/23/2013 1:11:00 PM
Φαγητό
Πατάτες
Γογγύλι
ΖΕΣΤΑΜΑ
Ο φούρνος μικροκυμάτων θα ζεστάνει το φαγητό σε πολύ μικρότερο χρόνο από όσο χρειάζονται οι
εστίες των συμβατικών φούρνων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους ζεστάματος που
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι χρόνοι που αναφέρονται στον πίνακα έχουν ληφθεί υπ’ όψιν
σύμφωνα με την παραδοχή ότι τα υγρά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου από +18 έως +20 °C
και το κρύο φαγητό βρίσκεται σε θερμοκρασία από +5 έως +7 °C.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Χρόνοι ζεστάματος και παραμονής
Όταν ζεσταίνετε φαγητό για πρώτη φορά, καλό θα ήταν να σημειώσετε το χρόνο που χρειάζεται, για
μελλοντική αναφορά.
Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το ζεσταμένο φαγητό έχει ζεσταθεί εσωτερικά.
Αφήστε το φαγητό να σταθεί για μικρό χρονικό διάστημα μετά το ζέσταμα – ώστε να υπάρξει
εξίσωση της θερμοκρασίας.
Ο συνιστώμενος χρόνος παραμονής μετά το ζέσταμα είναι 2-4 λεπτά, εκτός εάν στον πίνακα
συνιστάται άλλη τιμή.
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το ζέσταμα υγρών και βρεφικών τροφών. Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο
σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης.
Χρόνος
Μερίδα Χρόνος
παραμονής
Οδηγίες
(g)
(λεπτά)
(λεπτά)
250
4-5
3
Ζυγίστε τις καθαρισμένες πατάτες και κόψτε τις σε
500
7½-8½
δύο ή σε τέσσερα όμοια κομμάτια.
250
5-5½
3
Κόψτε το γογγύλι σε μικρούς κύβους.
ΖΕΣΤΑΜΑ ΥΓΡΩΝ
Πάντοτε να αφήνετε ένα χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων μετά την
απενεργοποίηση του φούρνου, ώστε να εξισωθεί η θερμοκρασία. Ανακινήστε κατά το ζέσταμα, εάν
είναι απαραίτητο, και ΠΑΝΤΟΤΕ να ανακινείτε μετά από το ζέσταμα. Για να αποφύγετε να βράσει
το υγρό και να εκραγεί και να προκληθούν εγκαύματα, τοποθετήστε ένα κουτάλι ή ένα γυάλινο
καλαμάκι μέσα στα ποτά και ανακατέψτε τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ζέσταμα.
Τοποθέτηση και σκέπασμα
Αποφύγετε το ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων, όπως μεγάλα τεμάχια κρέατος – έχουν την τάση να
ψήνονται υπερβολικά και να χάνουν τα υγρά τους προτού ζεσταθούν επαρκώς στο κέντρο τους. Το
ζέσταμα μικρών τεμαχίων είναι πιο επιτυχημένο.
Ζέσταμα υγρών και τροφών
Βαθμίδες ισχύος και ανάδευση
Ορισμένες τροφές μπορούν να ζεσταθούν στα 800 W, ενώ άλλες πρέπει να ζεσταίνονται στα 600
W, 450 W ή ακόμα και στα 300 W.
Ελέγξτε τους πίνακες για καθοδήγηση. Γενικά, είναι καλύτερα να ζεσταίνετε το φαγητό
χρησιμοποιώντας χαμηλές βαθμίδες ισχύος, εάν το φαγητό είναι τρυφερό, σε μεγάλες ποσότητες ή
εάν πρόκειται να ζεσταθεί πολύ γρήγορα (π.χ. κρεατόπιτες).
Ανακατέψτε καλά ή γυρίστε το φαγητό από την άλλη πλευρά κατά το ζέσταμα, για καλύτερα
αποτελέσματα. Όποτε είναι δυνατόν, ανακατέψτε και πάλι πριν από το σερβίρισμα.
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το ζέσταμα υγρών και βρεφικών τροφών. Για να αποφύγετε να βράσει
το υγρό και να εκραγεί με αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαυμάτων, ανακατέψτε πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το ζέσταμα. Διατηρήστε τα στο φούρνο μικροκυμάτων κατά το χρόνο παραμονής.
Συνιστούμε να τοποθετήσετε στα υγρά ένα πλαστικό κουτάλι ή ένα γυάλινο καλαμάκι. Αποφύγετε
την υπερθέρμανση (και, επομένως, το χύσιμο) του φαγητού.
Είναι προτιμότερο να υποτιμήσετε το χρόνο ψησίματος και να αυξήσετε το χρόνο ζεστάματος, εάν
χρειαστεί.
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται στον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές
για ζέσταμα.
Φαγητό
Ποτά
(καφές, τσάι
και νερό)
Μερίδα
150 ml
(1 φλιτζάνι)
250 ml
(1 κούπα)
Ισχύς
(W)
800
Χρόνος
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
(λεπτά)
1-1½
1½-2
1-2
Οδηγίες
Βάλτε το υγρό σε φλιτζάνια και
ζεστάνετε χωρίς να τα σκεπάσετε.
Τοποθετήστε το φλιτζάνι/κούπα
στο κέντρο του περιστρεφόμενου
δίσκου. Αφήστε τα μέσα στο φούρνο
μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια του
χρόνου παραμονής και ανακατέψτε
καλά.
29
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 29
4/23/2013 1:11:00 PM
Φαγητό
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Σούπα
(παγωμένη)
Ραγού
(παγωμένο)
Μερίδα
Ισχύς
(W)
250 g
800
350 g
Ζυμαρικά με
σάλτσα
(παγωμένα)
350 g
Γεμιστά
ζυμαρικά
με σάλτσα
(παγωμένα)
350 g
Γεύμα σε πιάτο
(παγωμένο)
350 g
600
600
600
600
Χρόνος
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
(λεπτά)
3-3½
5½-6½
4½-5½
5-6
5½-6½
2-3
2-3
3
3
3
ΖΕΣΤΑΜΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Οδηγίες
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι.
Ανακατέψτε καλά μετά το ζέσταμα!
Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά προτού σερβίρετε. Ανακατέψτε και πάλι και ελέγξτε τη
θερμοκρασία.
Συνιστώμενη θερμοκρασία σερβιρίσματος: μεταξύ 30-40 °C.
Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό
πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι.
Ανακατέψτε καλά μετά το ζέσταμα.
Ανακατέψτε και πάλι πριν το
σερβίρισμα.
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ: Αδειάστε το γάλα σε αποστειρωμένο γυάλινο μπιμπερό. Ζεστάνετε χωρίς να το
έχετε σκεπάσει. Ποτέ μην ζεσταίνετε μπιμπερό με τη θηλή, καθώς το μπιμπερό ενδέχεται να εκραγεί
εάν υπερθερμανθεί. Ανακινήστε καλά πριν το αφήσετε να κρυώσει, και πάλι πριν το σερβίρετε! Να
ελέγχετε πάντοτε με προσοχή τη θερμοκρασία του βρεφικού γάλακτος ή των βρεφικών τροφών
προτού ταΐσετε το μωρό. Συνιστώμενη θερμοκρασία σερβιρίσματος: περί τους 37 °C.
Τοποθετήστε το ραγού σε ένα
βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με
πλαστικό καπάκι. Ανακατεύετε ανά
διαστήματα κατά το ζέσταμα, και
πάλι πριν το χρόνο παραμονής και το
σερβίρισμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η βρεφική τροφή πρέπει να ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή πριν το σερβίρισμα,
για να αποφευχθούν τα εγκαύματα.
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται στον παρακάτω πίνακα ως
ενδεικτικές τιμές για ζέσταμα.
Τοποθετήστε τα ζυμαρικά (π.χ.
σπαγγέτι ή λαζάνια) σε επίπεδο
κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με
μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων.
Ανακατέψτε πριν το σερβίρισμα.
Ζέσταμα βρεφικών τροφών και γάλακτος
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται στον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές
για ζέσταμα.
Τοποθετήστε τα γεμιστά ζυμαρικά
(π.χ. ραβιόλια, τορτελίνια) σε ένα
βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με
πλαστικό καπάκι. Ανακατεύετε ανά
διαστήματα κατά το ζέσταμα, και
πάλι πριν το χρόνο παραμονής και το
σερβίρισμα.
Μερίδα
Ισχύς
(W)
Ώρα
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Βρεφική
τροφή
(λαχανικά +
κρέας)
190 g
600
30 δευτ.
2-3
Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό
πιάτο. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το
μαγείρεμα. Αφήστε να σταθούν
για 2-3 λεπτά. Πριν το σερβίρισμα,
ανακατέψτε καλά και ελέγξτε τη
θερμοκρασία με μεγάλη προσοχή.
Βρεφικός
χυλός
(δημητριακά
+ γάλα +
φρούτο)
190 g
600
20 δευτ.
2-3
Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό
πιάτο. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το
μαγείρεμα. Αφήστε να σταθούν
για 2-3 λεπτά. Πριν το σερβίρισμα,
ανακατέψτε καλά και ελέγξτε τη
θερμοκρασία με μεγάλη προσοχή.
Φαγητό
Τοποθετήστε το γεύμα, που
αποτελείται από 2-3 παγωμένα
συστατικά, σε ένα κεραμικό πιάτο.
Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο
μικροκυμάτων.
Οδηγίες
30
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 30
4/23/2013 1:11:00 PM
Φαγητό
Μερίδα
Ισχύς
(W)
Ώρα
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Βρεφικό γάλα
100 ml
300
30-40 δευτ.
2-3
50 δευτ.
έως 1 λεπτό
Ανακατέψτε ή ανακινήστε καλά και
αδειάστε σε αποστειρωμένο γυάλινο
μπιμπερό. Τοποθετήστε στο κέντρο
του περιστρεφόμενου δίσκου.
Μαγειρέψτε με το μπολ ξεσκέπαστο.
Ανακινήστε καλά και αφήστε το
να σταθεί για 3 λεπτά. Πριν το
σερβίρισμα, ανακινήστε καλά και
ελέγξτε τη θερμοκρασία με μεγάλη
προσοχή.
Μερίδα
Χρόνος
(λεπτά)
Κιμάς μοσχαρίσιος
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Χοιρινές μπριζόλες
250 g
7½-8½
Κομμάτια κοτόπουλου
500 g
(2 τεμ.)
14½-15½
Ολόκληρο κοτόπουλο
900 g
28-30
250 g
(2 τεμ.)
6-7
400 g
(4 τεμ.)
12-13
250 g
6-7
Φαγητό
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
Οδηγίες
Κρέας
5-25
Τοποθετήστε το κρέας σε ένα ρηχό
κεραμικό πιάτο. Καλύψτε τις λεπτότερες
άκρες με αλουμινόχαρτο. Γυρίστε αφού
παρέλθει ο μισός χρόνος της απόψυξης!
15-40
Πρώτα, τοποθετήστε τα κομμάτια του
κοτόπουλου με την πέτσα προς τα κάτω
ή το ολόκληρο κοτόπουλο με το στήθος
προς τα κάτω σε ένα ρηχό κεραμικό
πιάτο. Καλύψτε τα λεπτότερα μέρη,
όπως τις φτερούγες και τα άκρα με
αλουμινόχαρτο. Γυρίστε αφού παρέλθει ο
μισός χρόνος της απόψυξης!
5-15
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο ψάρι στο
μέσον ενός ρηχού κεραμικού πιάτου.
Τοποθετήστε τα λεπτότερα μέρη κάτω
από τα παχύτερα μέρη. Καλύψτε τις
λεπτότερες άκρες με αλουμινόχαρτο.
Γυρίστε αφού παρέλθει ο μισός χρόνος
της απόψυξης!
5-10
Απλώστε τα φρούτα σε ένα ρηχό,
στρογγυλό γυάλινο πιάτο (μεγάλης
διαμέτρου).
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
200 ml
Για την απόψυξη κατεψυγμένου φαγητού από θερμοκρασία περίπου -18 έως -20 °C, χρησιμοποιήστε
τον παρακάτω πίνακα για καθοδήγηση.
Όλα τα κατεψυγμένα φαγητά θα πρέπει να αποψύχονται σε ισχύ απόψυξης (180 W).
Οδηγίες
Πουλερικά
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
Τα μικροκύματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποψύχετε κατεψυγμένο φαγητό. Τα
μικροκύματα ξεπαγώνουν σιγά-σιγά το κατεψυγμένο φαγητό, σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό
μπορεί να είναι μεγάλο πλεονέκτημα, εάν εμφανιστούν ξαφνικά επισκέπτες που δεν τους
περιμένατε.
Τα κατεψυγμένα πουλερικά πρέπει να ξεπαγώσουν καλά πριν μαγειρευτούν. Αφαιρέστε τυχόν
μεταλλικά σύρματα και ξετυλίξτε τα από το περιτύλιγμα, έτσι ώστε να στραγγίσουν τα υγρά από την
απόψυξη.
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό σε ένα πιάτο, χωρίς να το σκεπάσετε. Γείρετε το πιάτο,
στραγγίξτε τα υγρά και αφαιρέστε τα εντόσθια το συντομότερο δυνατόν.
Να ελέγχετε το φαγητό ανά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν θερμαίνεται.
Εάν τα μικρότερα και λεπτότερα μέρη του κατεψυγμένου φαγητού αρχίσουν να θερμαίνονται,
μπορείτε να τα καλύψετε, τοποθετώντας μικρές ταινίες αλουμινόχαρτου γύρω τους, κατά τη
διάρκεια της απόψυξης.
Εάν η εξωτερική επιφάνεια του πουλερικού αρχίσει να θερμαίνεται, σταματήστε την απόψυξη και
αφήστε το να σταθεί για 20 λεπτά, προτού συνεχίσετε.
Αφήστε το ψάρι, το κρέας και τα πουλερικά να σταθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόψυξη.
Ο χρόνος παραμονής για την πλήρη απόψυξη θα ποικίλλει, ανάλογα με την ποσότητα που
αποψύχεται. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Συμβουλή :
Τα τρόφιμα ξεπαγώνουν καλύτερα αν είναι επίπεδα παρά αν έχουν
μεγαλύτερο πάχος και οι μικρότερες ποσότητες χρειάζονται λιγότερο χρόνο
από τις μεγαλύτερες. Να θυμάστε αυτή τη συμβουλή όταν παγώνετε και
ξεπαγώνετε τρόφιμα.
Ψάρι
Φιλέτα ψαριού
Φρούτα
Μούρα
31
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 31
4/23/2013 1:11:00 PM
Φαγητό
Μερίδα
Χρόνος
(λεπτά)
Στρογγυλά ψωμάκια
(καθένα περίπου 50 g)
2 τεμ.
4 τεμ.
½-1
2-2½
Τοστ/Σάντουιτς
250 g
4½-5
Γερμανικό ψωμί
(αλεύρι από σιτάρι +
σίκαλη)
500 g
8-10
Χρόνος
παραμονής
(λεπτά)
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ
Αυτή η λειτουργία ψησίματος συνδυάζει την ακτινοβολούμενη θερμότητα
από το γκριλ με την ταχύτητα του ψησίματος με τα μικροκύματα.
Λειτουργεί μόνον όταν η πόρτα είναι κλειστή και ο περιστρεφόμενος δίσκος
περιστρέφεται. Λόγω της περιστροφής του περιστρεφόμενου δίσκου,
το φαγητό ροδίζει ομοιόμορφα. Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν τρεις
συνδυασμοί λειτουργιών: 600 W + γκριλ, 450 W + γκριλ και 300 W + γκριλ.
Οδηγίες
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ψωμί
5-20
Τοποθετήστε τα στρογγυλά ψωμάκια
σε κύκλο ή το ψωμί οριζοντίως επάνω
σε χαρτί κουζίνας, στο μέσον του
περιστρεφόμενου δίσκου. Γυρίστε αφού
παρέλθει ο μισός χρόνος της απόψυξης!
Σκεύη για μαγείρεμα με μικροκύματα + γκριλ
Να χρησιμοποιείτε σκεύη που διαπερνώνται από τα μικροκύματα. Τα σκεύη
θα πρέπει να είναι πυρίμαχα. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη όταν
χρησιμοποιείτε συνδυασμένη λειτουργία. Μην χρησιμοποιήσετε πλαστικό
σκεύος οποιουδήποτε είδους, γιατί μπορεί να λιώσει.
Τροφές κατάλληλες για ψήσιμο με μικροκύματα + γκριλ:
Τροφές κατάλληλες για ψήσιμο με συνδυασμένη λειτουργία είναι όλα τα
είδη μαγειρεμένου φαγητού που χρειάζονται ζέσταμα και ξεροψήσιμο (π.χ.
μαγειρεμένα ζυμαρικά), καθώς και φαγητά που χρειάζονται σύντομο χρόνο
ψησίματος, για να ξεροψηθεί η επιφάνεια. Επίσης, η λειτουργία αυτή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για μερίδες φαγητού με μεγάλο πάχος, που χρειάζονται
ξεροψημένη και τραγανή επιφάνεια (π.χ. κομμάτια κοτόπουλου, να τα
γυρίζετε στη μέση του χρόνου ψησίματος). Ανατρέξτε στον πίνακα του
γκριλ για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΓΚΡΙΛ
Το θερμαντικό στοιχείο του γκριλ βρίσκεται κάτω από την οροφή του
φούρνου. Λειτουργεί όταν η πόρτα είναι κλειστή και ο περιστρεφόμενος
δίσκος περιστρέφεται. Η περιστροφή του περιστρεφόμενου δίσκου βοηθά
το φαγητό να ροδίζει πιο ομοιόμορφα. Η προθέρμανση του γκριλ για 3-4
λεπτά θα κάνει το φαγητό να ροδίσει ταχύτερα.
Σκεύη για το γκριλ:
Θα πρέπει να είναι πυρίμαχα και μπορούν να περιέχουν μέταλλο. Μην
χρησιμοποιήσετε πλαστικό σκεύος οποιουδήποτε είδους, γιατί μπορεί να
λιώσει.
Σημαντική παρατήρηση:
Όταν χρησιμοποιείται συνδυασμένη λειτουργία (μικροκύματα + γκριλ),
βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο του γκριλ βρίσκεται κάτω από την
οροφή και σε οριζόντια θέση και όχι στο πίσω τοίχωμα και σε κατακόρυφη
θέση. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στην ψηλότερη σχάρα, εκτός
εάν δίνεται διαφορετική οδηγία. Διαφορετικά, πρέπει να τοποθετούνται
απευθείας στον περιστρεφόμενο δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που
δίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
Θα πρέπει να γυρίζετε το φαγητό, αν θέλετε να ροδίζει και από τις δύο
πλευρές.
Τρόφιμα κατάλληλα για ψήσιμο στο γκριλ:
Παϊδάκια, λουκάνικα, μπριζόλες, μπιφτέκια, μπέικον και χοιρομέρι, λεπτές
μερίδες ψαριού, σάντουιτς και όλων των ειδών τα τοστ με γέμιση.
Σημαντική παρατήρηση:
Όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά η λειτουργία του γκριλ, βεβαιωθείτε
ότι το θερμαντικό στοιχείο του γκριλ βρίσκεται κάτω από την οροφή και
σε οριζόντια θέση και όχι στο πίσω τοίχωμα και σε κατακόρυφη θέση. Σας
υπενθυμίζουμε ότι τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στην ψηλότερη
σχάρα, εκτός εάν δίνεται διαφορετική οδηγία.
32
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 32
4/23/2013 1:11:00 PM
Οδηγός χρήσης γκριλ για κατεψυγμένα φαγητό
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται στον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές
για ψήσιμο στο γκριλ.
Κατεψυγμένο
φαγητό
Μπαγκέτες +
γέμιση
(ντομάτες,
τυρί, ζαμπόν,
μανιτάρια)
Ογκρατέν
(λαχανικά ή
πατάτες)
Ζυμαρικά
(κανελόνια,
μακαρόνια,
λαζάνια)
Ισχύς
2 τεμ.
4 τεμ.
ΜΚ +
Γκριλ
Χρόνος 1ης Χρόνος 2ης
πλευράς
πλευράς
(λεπτά)
(λεπτά)
300 W +
Μόνο γκριλ
Γκριλ
1-1½
1-2
2-2½
1-2
250-300 g 450 W
(2 τεμ.) + Γκριλ
400 g
400 g
8-9
450 W
+ Γκριλ
ΜΚ +
Γκριλ
13-14
600 W +
Γκριλ
14-15
-
-
Μόνο γκριλ
2-3
Κροκέτες
κοτόπουλου
250 g
450 W
+ Γκριλ
5-5½
3-3½
Πατατάκια
φούρνου
250 g
450 W
+ Γκριλ
9-11
4-5
Προθερμάνετε το γκριλ στη λειτουργία γκριλ για 3-4 λεπτά. Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και
τους χρόνους που δίνονται στον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές για ψήσιμο στο γκριλ.
Νωπά
τρόφιμα
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα φραντζολάκια
κυκλικά στη σχάρα. Ψήστε
στο γκριλ την άλλη πλευρά
από τα φραντζολάκια, ωσότου
ροδίσουν όσο τα θέλετε.
Αφήστε να σταθούν για 2-5
λεπτά.
Τοποθετήστε 2 κατεψυγμένες
μπαγκέτες στη σχάρα, τη μία
δίπλα στην άλλη. Μετά το
ψήσιμο στο γκριλ αφήστε να
σταθούν για 2-3 λεπτά.
Ισχύς
4 τεμ.
(καθεμία
25 g)
Μόνο
γκριλ
6-8
4-5½
Στρογγυλά 2-4 τεμάχια
ψωμάκια
(προψημένα)
Μόνο
γκριλ
2-3
2-3
Τοποθετήστε τα στρογγυλά
ψωμάκια πρώτα με την κάτω
όψη προς τα επάνω, σε κύκλο,
απευθείας επάνω στο δίσκο
περιστροφής.
Ντομάτες
ψητές
ΜΚ +
Γκριλ
300 W +
Γκριλ
Μόνο γκριλ
200 g
(2 τεμ.)
4½-5½
2-3
400 g
(4 τεμ.)
7-8
Κόψτε τις ντομάτες στη μέση.
Απλώστε λίγο τυρί επάνω τους.
Τοποθετήστε τις κυκλικά σε
ένα επίπεδο, γυάλινο πυρέξ.
Τοποθετήστε τις στη σχάρα.
Φέτες τοστ
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο
ογκρατέν σε ένα μικρό,
στρογγυλό πυρέξ πιάτο.
Τοποθετήστε το σκεύος στη
σχάρα. Μετά το μαγείρεμα
αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά.
Τοποθετήστε τα ζυμαρικά
ογκρατέν σε ένα επίπεδο,
ορθογώνιο πυρέξ πιάτο.
Τοποθετήστε το πιάτο
απευθείας στο δίσκο
περιστροφής. Μετά το
μαγείρεμα αφήστε να σταθεί για
2-3 λεπτά.
Τοποθετήστε τις κροκέτες
κοτόπουλου στη σχάρα. Γυρίστε
αφού παρέλθει ο πρώτος
χρόνος.
Τοποθετήστε τα πατατάκια
φούρνου ομοιόμορφα σε χαρτί
ψησίματος στη σχάρα.
Χρόνος 1ης Χρόνος 2ης
πλευράς
πλευράς
(λεπτά)
(λεπτά)
Μερίδα
Οδηγίες
Τοποθετήστε τις φέτες τοστ στη
σχάρα, τη μία δίπλα στην άλλη.
Χαβανέζικο
τοστ
(ζαμπόν,
ανανάς,
φέτες
τυριού)
2 τεμ.
(300 g)
450 W
+ Γκριλ
3½-4
-
Πρώτα ψήστε τις φέτες του
ψωμιού. Τοποθετήστε το
τοστ με τη γέμιση στη σχάρα.
Τοποθετήστε 2 τοστ απέναντι,
απευθείας επάνω στη σχάρα.
Αφήστε να σταθούν για 2-3 λεπτά.
Πατάτες
ψητές
250 g
600 W
+ Γκριλ
4½-5½
-
Κόψτε τις πατάτες στη μέση.
Τοποθετήστε τις κυκλικά επάνω
στη σχάρα, με την κομμένη
πλευρά προς το γκριλ.
500 g
8-9
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Στρογγυλά
ψωμάκια
(περίπου 50 g
το καθένα)
Μερίδα
Οδηγός χρήσης γκριλ για νωπά τρόφιμα
33
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 33
4/23/2013 1:11:00 PM
Μερίδα
Ισχύς
Κομμάτια
κοτόπουλου
450-500 g
(2 τεμ.)
300 W
+ Γκριλ
Χρόνος 1ης Χρόνος 2ης
πλευράς
πλευράς
(λεπτά)
(λεπτά)
10-12
12-13
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Νωπά
τρόφιμα
Αρνίσια
παϊδάκια/
μοσχαρίσιες
μπριζόλες
(μεσαίο
μέγεθος)
400 g
(4 τεμ.)
Χοιρινές
μπριζόλες
Μόνο
γκριλ
ΜΚ +
Γκριλ
250 g
(2 τεμ.)
Ψητά μήλα
1 μήλο
(περίπου
200 g)
300 W
+ Γκριλ
2 μήλα
(περίπου
400 g)
Ψητό
κοτόπουλο
1200 g
12-15
9-12
300 W +
Γκριλ
Μόνο γκριλ
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
600 W
+ Γκριλ
15-18
15-18
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες
ΛΙΩΣΙΜΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Τοποθετήστε 50 g βούτυρο σε ένα μικρό βαθύ γυάλινο πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό
καπάκι. Ζεστάνετε για 30-40 δευτερόλεπτα στα 800 W, μέχρις ότου λιώσει το
βούτυρο.
Προετοιμάστε τα κομμάτια
του κοτόπουλου, με λάδι και
μπαχαρικά. Τοποθετήστε τα
κυκλικά, με τα κόκαλα προς τη
μέση. Μην τοποθετείτε κομμάτι
κοτόπουλου στο κέντρο της
σχάρας. Αφήστε να σταθούν για
2-3 λεπτά.
ΛΙΩΣΙΜΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Τοποθετήστε 100 g σοκολάτα σε ένα μικρό βαθύ γυάλινο πιάτο. Ζεστάνετε για
3-5 λεπτά στα 450 W, μέχρις ότου λιώσει η σοκολάτα. Ανακατέψτε μία ή δύο
φορές κατά το λιώσιμο. Να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν βγάζετε το πιάτο!
ΛΙΩΣΙΜΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Τοποθετήστε 20 g κρυσταλλικού μελιού σε ένα μικρό βαθύ γυάλινο πιάτο.
Ζεστάνετε για 20-30 δευτερόλεπτα στα 300 W, μέχρις ότου λιώσει το μέλι.
Αλείψτε τα αρνίσια παϊδάκια με
λάδι και μπαχαρικά. Τοποθετήστε
τα κυκλικά στη σχάρα. Μετά
το ψήσιμο στο γκριλ αφήστε να
σταθούν για 2-3 λεπτά.
ΛΙΩΣΙΜΟ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ
Απλώστε τα ξηρά φύλλα ζελατίνης (10 g) επί 5 λεπτά σε κρύο νερό.
Τοποθετήστε τη στραγγισμένη ζελατίνη σε ένα μικρό μπολ πυρέξ.
Ζεστάνετε επί 1 λεπτό στα 300 W. Ανακατέψτε μετά το λιώσιμο.
Αλείψτε τις χοιρινές μπριζόλες με
λάδι και μπαχαρικά. Τοποθετήστε
τα κυκλικά στη σχάρα. Μετά
το ψήσιμο στο γκριλ αφήστε να
σταθούν για 2-3 λεπτά.
ΓΛΑΣΟ (ΓΙΑ ΚΕΪΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΤΕΣ)
Ανακατέψτε γλάσο στιγμής (περίπου 14 g) με 40 g ζάχαρη και 250 ml κρύο νερό.
Ψήστε χωρίς σκέπασμα σε γυάλινο μπολ πυρέξ για 3,5 έως 4,5 λεπτά στα 800 W,
έως ότου το γλάσο να γίνει διαφανές. Ανακατέψτε δυο φορές κατά το ψήσιμο.
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Τοποθετήστε 600 g φρούτων (π.χ. διάφορα μούρα) σε γυάλινο μπολ πυρέξ
κατάλληλου μεγέθους με καπάκι. Προσθέστε 300 g ζάχαρη συντήρησης και
ανακατέψτε καλά. Ψήστε σκεπασμένο επί 10-12 λεπτά στα 800 W. Ανακατέψτε
αρκετές φορές κατά το ψήσιμο. Αδειάστε το μείγμα κατευθείαν σε μικρά βαζάκια
μαρμελάδας με βιδωτό καπάκι. Αφήστε να σταθούν σκεπασμένα για 5 λεπτά.
Τρυπήστε τα μήλα, αφαιρέστε
τα κουκούτσια και γεμίστε τα
με σταφίδες και μαρμελάδα.
Πασπαλίστε τα με φέτες
αμυγδάλου. Τοποθετήστε τα
μήλα σε ένα ρηχό πιάτο πυρέξ.
Τοποθετήστε το πιάτο απευθείας
στο δίσκο περιστροφής.
ΠΟΥΤΙΓΚΑ
Αναμείξτε το μείγμα πουτίγκας με ζάχαρη και γάλα (500 ml) ακολουθώντας τις
οδηγίες του παρασκευαστή και ανακατέψτε καλά. Χρησιμοποιήστε γυάλινο μπολ
πυρέξ κατάλληλου μεγέθους με καπάκι. Ψήστε σκεπασμένο επί 6,5 έως 7,5 λεπτά
στα 800 W. Ανακατέψτε καλά πολλές φορές κατά το ψήσιμο.
Αλείψτε το κοτόπουλο με λάδι και
μπαχαρικά. Πρώτα τοποθετήστε
το κοτόπουλο με την πλευρά του
στήθους προς τα κάτω και μετά με
την πλευρά του στήθους προς τα
πάνω, στο πιάτο πυρέξ. Αφήστε
να σταθεί για 5 λεπτά μετά το
ψήσιμο.
ΚΑΒΟΥΡΝΤΙΣΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
Απλώστε ομοιόμορφα 30 g φετών αμυγδάλου σε ένα κεραμικό πιάτο μεσαίου
μεγέθους. Ανακατέψτε αρκετές φορές κατά το καβούρντισμα για 3,5 έως
4,5 λεπτά στα 600 W. Αφήστε να σταθούν για 2-3 λεπτά στο φούρνο. Να
χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν βγάζετε το πιάτο!
34
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 34
4/23/2013 1:11:01 PM
Λύσεις σε πιθανές απορίες ή προβλήματα
Καπνός και δυσάρεστη οσμή κατά την πρώτη λειτουργία.
• Είναι μια προσωρινή κατάσταση που προκαλείται από τη θέρμανση των καινούργιων
εξαρτημάτων. Ο καπνός και η οσμή θα εξαφανιστούν εντελώς μετά από 10 λεπτά λειτουργίας.
Για να απομακρύνετε πιο γρήγορα την οσμή, τοποθετήστε μια φέτα λεμονιού ή χυμό λεμονιού
στο θάλαμο, και αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων να λειτουργήσει.
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα, δοκιμάστε τις λύσεις που αναφέρονται
παρακάτω.
Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας καλύπτουν για την επίλυση του προβλήματός σας,
επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Το μοντέλο και οι σειριακοί αριθμοί συνήθως αναγράφονται στο πίσω μέρος του φούρνου
• Τα στοιχεία της εγγύησής σας
• Σαφή περιγραφή του προβλήματος
Ο φούρνος δεν τίθεται σε λειτουργία με το πάτημα του κουμπιού ( ).
• Είναι η πόρτα τελείως κλειστή;
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Είναι φυσιολογικό.
• Υγρασία στο εσωτερικό του φούρνου.
• Ροή αέρα περιμετρικά της πόρτας και στο εξωτερικό περίβλημα.
• Αντανάκλαση φωτός περιμετρικά της πόρτας και του εξωτερικού περιβλήματος.
• Διαφυγή ατμού περιμετρικά της πόρτας ή από τις οπές αερισμού.
Κατόπιν επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την
πώληση της SAMSUNG.
Το φαγητό είναι εντελώς άψητο.
• Ρυθμίσατε σωστά το χρονοδιακόπτη ή/και πατήσατε το κουμπί ( );
• Είναι η πόρτα κλειστή;
• Υπερφορτώσατε το ηλεκτρικό κύκλωμα και κάηκε κάποια ασφάλεια ή ενεργοποιήθηκε κάποιος
ασφαλειοδιακόπτης;
Τεχνικές προδιαγραφές
Η SAMSUNG προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα προϊόντα της. Επομένως, οι προδιαγραφές
σχεδιασμού και αυτές οι οδηγίες χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Το φαγητό είναι υπερβολικά ή ελάχιστα ψημένο.
• Ρυθμίσατε σωστά τη διάρκεια ψησίματος για το συγκεκριμένο τύπο φαγητού;
• Επιλέξατε την κατάλληλη βαθμίδα ισχύος;
Μοντέλο
MG23F301T**, MG23F302T**
Πηγή ρεύματος
230 V ~ 50 Hz
Δημιουργία σπινθήρα και κρότου στο εσωτερικό του φούρνου (τόξο).
• Χρησιμοποιήσατε πιάτο με μεταλλική διακόσμηση;
• Αφήσατε κάποιο πιρούνι ή κάποιο άλλο μεταλλικό σκεύος μέσα στο φούρνο;
• Μήπως το αλουμινόχαρτο βρίσκεται πολύ κοντά στα εσωτερικά τοιχώματα;
Κατανάλωση ισχύος
Μικροκύματα
Γκριλ
Συνδυασμένη λειτουργία
1200 W
1100 W
2300 W
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
• Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση του λαμπτήρα δεν πρέπει να πραγματοποιείται από
εσάς. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung, προκειμένου να αντικαταστήσει το λαμπτήρα ένας ειδικευμένος τεχνικός.
Ισχύς εξόδου
100 W / 800 W (IEC-705)
Συχνότητα λειτουργίας
2450 MHz
Μάγνητρο
OM75P(31)
Μέθοδος ψύξης
Μοτέρ με ανεμιστήρα ψύξης
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εξωτερικά
Κοιλότητα φούρνου
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Όγκος
23 λίτρα
Βάρος
Καθαρό
13 kg περίπου
Ο φούρνος προκαλεί παρεμβολές με ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις.
• Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές παρεμβολές σε τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα κατά τη λειτουργία
του φούρνου. Είναι φυσιολογικό. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, τοποθετήστε το φούρνο
μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και κεραίες.
• Εάν υπάρξει παρεμβολή που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον μικροεπεξεργαστή του
φούρνου, ενδέχεται να μηδενιστεί η οθόνη. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας και επανασυνδέστε το. Επαναρυθμίστε την ώρα.
35
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 35
4/23/2013 1:11:01 PM
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com/fr
800-SAMSUNG(726-7864)
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
PORTUGAL
www.samsung.com
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
CYPRUS
NORWAY
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
815 56480
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Κωδικός: DE68-04178F
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EL.indd 36
4/23/2013 1:11:01 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 1
4/23/2013 11:57:32 AM
Important safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
Using this instruction booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 2
4/23/2013 11:57:33 AM
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
ENGLISH
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
3
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 3
4/23/2013 11:57:33 AM
ENGLISH
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode;
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
4
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 4
4/23/2013 11:57:33 AM
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic
radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment
suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected
to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic
purposes.
ENGLISH
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
5
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 5
4/23/2013 11:57:33 AM
ENGLISH
Installing your microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
leaving at least 10 cm (4 inches) 85thecmfloorof the side
of space behind and, on the
sides of the oven and 20 cm (8 inches) of
space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
6
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 6
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
Cleaning your microwave oven
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
4/23/2013 11:57:33 AM
(Swing heater model only)
Storing and repairing your
microwave oven
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 7
4/23/2013 11:57:33 AM
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
8
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 8
4/23/2013 11:57:35 AM
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
CAUTION
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
9
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 9
4/23/2013 11:57:36 AM
Precautions to avoid possible exposure to excessive
microwave energy.(microwave function only)
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
10
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 10
4/23/2013 11:57:36 AM
contents
Quick look-up guide
Quick look-up guide............................................................................................. 11
Oven.................................................................................................................... 12
Control panel........................................................................................................ 12
Accessories.......................................................................................................... 13
Setting the time.................................................................................................... 14
How a microwave oven works.............................................................................. 14
Checking that your oven is operating correctly...................................................... 15
Cooking/Reheating............................................................................................... 15
Power levels......................................................................................................... 16
Using the deodorize feature.................................................................................. 16
Adjusting the cooking time................................................................................... 16
Stopping the cooking........................................................................................... 16
Setting the energy save mode.............................................................................. 16
Using the healthy cooking features....................................................................... 17
Using healthy cooking programmes: vegetables & grains................................. 17
Using healthy cooking programmes : poultry & fish........................................... 18
Power steam cooking guide
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ* models)....... 19
Using the crusty plate
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ* models)...... 21
Manual crusty cook programmes..................................................................... 21
Using the auto power defrost feature.................................................................... 22
Using the auto power defrost programmes....................................................... 23
Using the my plate feature.................................................................................... 23
Using the my plate programmes....................................................................... 23
Choosing the accessories..................................................................................... 24
Grilling.................................................................................................................. 24
Combining microwaves and the grill..................................................................... 24
Switching the beeper off....................................................................................... 25
Safety-locking your microwave oven..................................................................... 25
Cookware guide................................................................................................... 26
Cooking guide...................................................................................................... 27
What to do if you are in doubt or have a problem................................................. 35
Technical specifications........................................................................................ 35
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the Microwave
( ) button one or more times.
ENGLISH
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. The oven beeps 4
times when cooking is over.
If you want to auto Power defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power defrost ( ) button one or more
times.
2. Select the weight by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
If you want to add extra 30 seconds.
Leave the food in the oven.
Press +30s one or more times for each extra 30
seconds that you wish to add.
11
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 11
4/23/2013 11:57:36 AM
Control panel
If you want to grill some food.
1. Press the Grill ( ) button.
ENGLISH
1
2
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
3
8
4
9
5
10
6
Oven
1
2
3
4
11
5
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
DOOR HANDLE
VENTILATION HOLES
GRILL
LIGHT
DISPLAY
DOOR LATCHES
9
10
11
12
12
1. DISPLAY
7. STOP/ECO BUTTON
2. HEALTHY COOKING BUTTON
8. MY PLATE BUTTON
3. POWER DEFROST BUTTON
9. DEODORIZATION BUTTON
4. MICROWAVE BUTTON
10.MICROWAVE+GRILL BUTTON
5. GRILL BUTTON
11.CLOCK SETTING BUTTON
6. DIAL KNOB
(WEIGHT/SERVING/TIME)
12.START/+30s BUTTON
7. DOOR
8. TURNTABLE
9. COUPLER
10.ROLLER RING
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
12.CONTROL PANEL
12
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 12
4/23/2013 11:57:36 AM
Accessories
6. Steam cooker, see page 19 to 21.
(Only MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ* models)
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
Purpose : The plastic steam cooker when using
power steam function.
1.Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
2.Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
DO NOT operate the Grill ( ) and Combi (
cooker.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Operation Mode
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
MW (
O
)
) mode with Steam
GRILL ( )
X
ENGLISH
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
Purpose : The coupler rotates the turntable.
COMBI (
)
X
(Steam cooker)
4. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
5.Crusty plate, see page 21-22.
(Only MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ* models)
Purpose:
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill combination cooking
modes. It helps keep pastry and pizza dough crisp.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
13
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 13
4/23/2013 11:57:36 AM
ENGLISH
Setting the time
How a microwave oven works
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without the foods form or colour
changing.
You can use your microwave oven to:
• Defrost (manual & auto)
• Cook
• Reheat
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Cooking Principle.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock (
) button once or twice.
2. Turn the dial knob to set the hour.
3. Press the Clock (
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
) button.
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
4. Turn the dial knob to set the minute.
5. Press the Clock (
) button.
14
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 14
4/23/2013 11:57:37 AM
Cooking/Reheating
Checking that your oven is operating
correctly
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Press the Microwave (
Result :
1. Press the Microwave (
Result :
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed.
2. Set the time 4 to 5 minutes by turning the dial knob
and press the Start/+30s ( ) button.
Result:
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Microwave ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table.
ENGLISH
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
2. Set the cooking time by turning the dial knob.
Result :
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The cooking time is displayed.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(800 W), simply press the +30s button once for each 30 seconds of
cooking time. The oven starts immediately.
15
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 15
4/23/2013 11:57:37 AM
Power levels
Adjusting the cooking time
You can choose among the power levels below.
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
ENGLISH
Power level
Output
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST ( )
180 W
-
LOW/KEEP WARM
100 W
-
-
1100 W
600 W
1100 W
GRILL
COMBI I (
)
COMBI II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
COMBI III (
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
1)
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press ( ) again.
2) Press the Stop ( ) button.
Result :
Cooking stops. To resume cooking, press ( ) again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
The cooking stops. If you wish to
cancel the cooking settings, press the
Stop ( ) button again.
You can also cancel any setting before starting by simply pressing Stop
( ).
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
Using the deodorize feature
Setting the energy save mode
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior.
First clean the oven interior.
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use. Normal condition is standby mode and show clock when
not using.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. you will hear four beeps.
• Press the Energy Save (
Result :
Display off.
) button.
• To remove energy save mode, open the door or
press the Energy Save ( ) button and then display
shows current time. The oven is ready for use.
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by
30 seconds whenever the +30s button is pressed.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
16
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 16
4/23/2013 11:57:37 AM
Using the healthy cooking features
Using healthy cooking programmes:
vegetables & grains
The Healthy Cooking Features has twenty pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can
adjust the item of the serving by turning the dial knob.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Healthy Cooking ( ) or Healthy
Cooking ( ) button once or more times.
Code
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side).
Food
Portion
(g)
1
Broccoli
250
500
2
Carrots
250
3
Green
Beans
250
4
Spinach
150
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Standing
time
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean fresh broccoli
and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g, and
add 60-75 ml (4-5 tablespoons)
for 500 g. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
1-2
Rinse and clean carrots and
prepare even slices. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tablespoon)
water when cooking 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean spinach. Put
into a glass bowl with lid. Do not
add water. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
ENGLISH
The following table presents the 12 Healthy diet auto programmes for
cooking vegetables or grains. It contains its quantities, standing times and
appropriate recommendations.
Programmes 1-10 are running with microwave energy only. Programmes
11-12 are running with a combination of microwave and grill.
17
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 17
4/23/2013 11:57:37 AM
Food
Portion
(g)
5
Corn on
the cob
250
(1 pcs)
6
Peeled
Potatoes
250
500
ENGLISH
Code
7
8
9
10
Brown Rice
(parboiled)
125
Wholemeal
Macaroni
125
Quinoa
Bulgur
125
125
Standing
time
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean corn on the
cobs and put into an oval glass
dish. Cover with microwave cling
film and pierce film.
2-3
Wash and peel the potatoes
and cut into a similar size. Put
them into a glass bowl with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tablespoons)
water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered.
5-10
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity of
cold water (1/4 l). Cook covered.
Stir before standing time and add
salt and herbs.
1
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add 1/2 l hot boiling
water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Cook
covered. Stir before standing
time and drain thoroughly
afterwards.
1-3
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
2-5
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
Portion
(g)
Code
Food
11
Vegetables
Gratin
500
12
Grilled
Tomatoes
400
Standing
time
Recommendations
(min.)
2-3
Put the vegetables, such
as precooked potato slices,
courgette slices and tomatoes
and sauce into a suitable sized
glass pyrex dish. Add grated
cheese on top. Put dish on the
rack.
1-2
Rinse and clean tomatoes, cut
them into halves and put in
an ovenware dish. Add grated
cheese on top. Put dish on rack.
Using healthy cooking programmes :
poultry & fish
The following table presents the 8 Healthy diet auto programmes for
cooking poultry and fish, its quantities, standing times and appropriate
recommendations. Programmes 1-6 are running with microwave energy
only. Programmes 7-8 are running with a combination of microwaves and
grill.
Food
Portion
(g)
1
Chicken
Breast
300
(2 pcs)
2
Turkey
Breast
300
(2 pcs)
3
Fresh Fish
fillet
300
(2 pcs)
Code
Standing
time
Recommendations
(min.)
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
18
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 18
4/23/2013 11:57:38 AM
Code
Food
Fresh
Salmon
Filet
5
Fresh
Prawns
6
Fresh
Trout
7
8
Roast Fish
Grilled
Salmon
steaks
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
ENGLISH
4
Power steam cooking guide
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ* models)
Standing
time
Recommendations
(min.)
300
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
(2 pcs)
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
250
1-2
Rinse prawns on a ceramic plate,
add 1 tablespoon lemon juice.
Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
200
2
Put 2 fresh whole fish into an
(1 fish)
ovenproof dish. Add a pinch salt,
1 tablespoon lemon juice, salt
and herbs. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
200
3
Brush skin of whole fish (trout or
(1 fish)
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head
to tail on the high rack. Turnover, as
soon as the beep sounds.
300
2
Put fish steaks evenly on the high
(2 steaks)
rack. Turnover, as soon as the
beep sounds.
Portion
(g)
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
CONDITIONS of USE:
Do not use:
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
MAINTENANCE:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
19
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 19
4/23/2013 11:57:38 AM
DEFROSTING:
Food
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
Stew
(chilled)
ENGLISH
COOKING:
Food
Artichokes
Fresh
vegetables
Frozen
vegetables
Rice
Jacket
potatoes
Portion
(g)
Power
levels
(W)
Cooking
time
(min.)
Standing
time
(min.)
Handling
Soup
(chilled)
300
Bowl with insert
800
5-6
1-2
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover with
lid.
Bowl with insert
300
800
4-5
1-2
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper)
after washing, cleaning and cutting into similar size. Put tray into
bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add 2 tablespoons
water. Cover with lid.
Bowl with insert
300
600
7-8
2-3
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert tray
into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir well after
cooking and standing.
250
800
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with
lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice 10
minutes.
500
800
7-8
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl.
Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Portion
(g)
Power
levels
(W)
600
Cooking
time
(min.)
5-6
Standing
time
Handling
(min.)
1-2
Bowl + Lid
400
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400
800
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
400
800
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
150
600
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen
dumplings side by side into the steam bowl. Cover with lid.
250
800
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Handling of power steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
20
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 20
4/23/2013 11:57:38 AM
PRECAUTIONS:
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable)
in the microwave.
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
Use oven gloves when handling after cooking.
How to clean the Crusty Plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with
clean water.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill,
but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high
temperature of the crusty plate. Several items which you can prepare on the
crusty plate can be found in the chart (see next page).
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
ENGLISH
Using the crusty plate
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*,
MG23F302TJ* models)
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer
will be damaged.
Please Note
The crusty plate is not dishwasher-safe.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and
preheat it with highest Microwave-Grill-Combination
[600 W + Grill (
)] by following the times and
instructions in the chart.
Always use oven gloves to take out the crusty plate,
as will become very hot.
Manual crusty cook programmes
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill (
) function for 3-5 minutes.
Follow the times and instructions in the table.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
Food
Bacon
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
Grilled
Tomatoes
3. Place the food on the crusty plate.
Do not place any objects on the crusty plate that
are not heat-resistant; e.g. plastic bowels.
Never place the crusty plate in the oven without
turntable.
Portion
Power
4 slices (80 g)
600 W + Grill
Preheating
time (min.)
3
Cooking
time (min.)
3½-4
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
3
4½-5
200 g
450 W + Grill
(2 pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese
on top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on
the rack.
21
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 21
4/23/2013 11:57:38 AM
ENGLISH
Food
Portion
Power
Burger
(frozen)
2 pieces
(125 g)
600 W + Grill
Baguettes
(frozen)
Pizza
(frozen)
Baked
Potatoes
Fish
Fingers
(frozen)
Chicken
Nuggets
(frozen)
Preheating
time (min.)
3
Cooking
time (min.)
7-7½
Food
Pizza
(chilled)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty plate.
Put crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
4
8-9
200-250 g (2
450 W + Grill
pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put one baguette beside the centre, 2
baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on rack.
4
9-10
300-350 g
600 W + Grill
Portion
Power
300-350 g
450 W + Grill
Preheating
time (min.)
4
Cooking
time (min.)
6½-7½
< Recommendations >
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put crust
plate on rack.
Using the auto power defrost feature
The Auto Power Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish
and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
3
5-6
250 g
600 W + Grill
8-9
500 g
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a circle.
Put the plate on the rack.
4
7-8
150 g (5 pcs)
600 W + Grill
300 g (10 pcs)
9-10
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min (5 pc) or after
6 min (10 pc).
4
5-5½
125 g
600 W + Grill
7½-8
250 g
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over after
3 min (125 g) or 5 min (250 g).
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times. (Refer to the table on the side).
2. Set the weight of food by turning the dial knob.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
• Press ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 15 for further details.
22
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 22
4/23/2013 11:57:38 AM
Using the auto power defrost programmes
Using the my plate feature
The following table presents the various Auto Power Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations. Remove all
kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, bread/
cake on a ceramic plate.
The my plate feature has two pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
number of servings by turning the dial knob. First, place the food in the
centre of the turntable and close the door.
1. Meat
Serving
size (g)
200-1500
2. Poultry
200-1500
3. Fish
200-1500
4. Bread/
Cake
125-625
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the My plate ( ) button once or more
times.
Standing
Recommendations
time (min.)
20-60
Shield the edges with aluminium foil.
Turn the meat over when the oven beeps.
This programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops and minced meat.
20-60
Shield the leg and wing tips with aluminium
foil. Turn the poultry over when the oven
beeps. This programme is suitable for whole
chicken and chicken portions.
20-50
Shield the tail of the whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over when the
oven beeps. This programme is suitable for
whole fishes and fish fillets.
5-20
Put bread on a piece of kitchen paper and
turn over, as soon as the oven beeps. Place
cake on a ceramic plate and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps. (Oven
keeps operating and is stopped, when you
open the door. This programme is suitable
for all kinds of bread, sliced or whole, as well
as for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It is
not, suitable for short/crust pastry, fruit
and cream cakes as well as for cake with
chocolate topping.
ENGLISH
Code/Food
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side.)
3. Press the ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Using the my plate programmes
The following table presents the My Plate auto reheat programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations. Those
programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1. Chilled
Ready meal
Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on manual defrosting
and defrosting time, refer to the page 31-32.
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dishes like potatoes, rice
or pasta).
23
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 23
4/23/2013 11:57:39 AM
Code/Food
ENGLISH
2. Chilled
Vegetarian
Meal
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
4. Press the Grill (
Recommendations
Result :
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for
meals consisting of 2 components
(e.g. spaghetti with sauce or rice
with vegetables).
) button.
The follwing indications are displayed:
5. Set the Grilling time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
Choosing the accessories
6. Press the Start/+30s ( ) button.
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwavesafe and ovenproof.
Result :
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 26.
Grilling cooking start. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling.
This system is designed to prevent overheating of the oven.
Grilling
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. For this purpose, a grill rack is supplied with your microwave
oven.
Combining microwaves and the grill
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill ( ) button and set the preheat
time by turning the dial knob.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
2. Press the Start/+30s ( ) button.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
1. Open the oven door.
Place the food on the rack and the rack on the
turntable.
Close the door.
3. Open the door and place the food on the rack.
Close the door.
24
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 24
4/23/2013 11:57:39 AM
2. Press the Combi (
Result :
) button.
2. To switch the beeper back on, press the ( ) and ( )
buttons again for two second.
The following indications are displayed:
600 W
Result :
(microwave and grill mode)
(out power)
) button
• The oven operates with the beeper on again.
You cannot set the temperature of the grill.
Safety-locking your microwave oven
3. Set the Cooking time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
ENGLISH
Select the appropriate power level by pressing the Combi (
again until the corresponding power level is displayed.
• The following indication is displayed.
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Combination cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Result :
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
• The oven is locked (no functions
can be selected).
• The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the ( ) and ( ) buttons
again for two second.
Result :
Switching the beeper off
The oven can be used normally.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Result :
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
25
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 25
4/23/2013 11:57:39 AM
ENGLISH
Cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Do not preheat for more than 8
minutes.
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china
are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Some frozen foods are
packaged in these dishes.
Crust plate
✓
China and
earthenware
✓
Disposable
polyester cardboard
dishes
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
✓
✓
• Fine glassware
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
May cause arcing.
✗
• Cling film
✓
• Freezer bags
✓
May cause arcing.
✗
✗
✓
Wax or grease-proof
paper
✗
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Plastic
• Containers
✗
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
Glassware
• Oven-to-tableware
Comments
✓
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist
ties
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
• Recycled paper
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
May catch fire.
✓
Microwave-safe
• Glass jars
: Recommended
✓✗
✓
✓✗
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not
use Melamine plastic.
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use Caution
✗
: Unsafe
26
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 26
4/23/2013 11:57:39 AM
Cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
MICROWAVES
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Spinach
150
600
4½-5½
Standing
time
(min.)
2-3
Broccoli
300
600
9-10
2-3
Peas
300
600
7½-8½
2-3
Green beans
300
600
8-9
2-3
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300
600
7½-8½
2-3
300
600
8-9
2-3
Food
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Instructions
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
ENGLISH
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
27
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 27
4/23/2013 11:57:39 AM
ENGLISH
Cooking Guide for rice and pasta
Cooking Guide for fresh vegetables
Rice :
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White rice
(parboiled)
Brown rice
(parboiled)
Mixed rice
(rice + wild rice)
Mixed corn
(rice + grain)
Pasta
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
250
800
16-17
Standing
time
(min.)
5
250
800
21-22
5
250
800
17-18
5
250
800
18-19
5
250
800
11-12
5
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended – see
table. Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking.
Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Instructions
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 400 ml
cold water.
Add 1000 ml
hot water.
Standing
time
(min.)
3
Portion
(g)
Time
(min.)
Broccoli
250
500
4-4½
7-7½
Brussels
sprouts
Carrots
250
5½-6½
3
250
4½-5
3
Cauliflower
250
500
5-5½
8½-9
3
Courgettes
250
3½-4
3
Egg plants
250
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250
125
250
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Food
Instructions
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Cut carrots into even sized
slices.
Prepare even sized florets.
Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water or
a knob of butter. Cook until
just tender.
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or
sliced mushrooms. Do not
add any water. Sprinkle with
lemon juice. Spice with salt
and pepper. Drain before
serving.
28
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 28
4/23/2013 11:57:39 AM
Standing
time
(min.)
3
Time
(min.)
Onions
250
5½-6
Pepper
Potatoes
250
250
500
4½-5
4-5
7½-8½
3
3
Turnip
cabbage
250
5-5½
3
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
Instructions
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar
sized halves or quarters.
Cut turnip cabbage into
small cubes.
ENGLISH
Portion
(g)
Food
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Power
(W)
Time
(min.)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
800
1-1½
250 g
800
Food
Portion
Drinks
(coffee, tea
and water)
Soup
(chilled)
1½-2
3-3½
Standing
time
Instructions
(min.)
1-2
Pour into cup and
reheat uncovered.
Put cup/ mug in the
centre of turntable.
Keep in microwave
oven during standing
time and stir well.
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
29
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 29
4/23/2013 11:57:39 AM
Portion
Power
(W)
Time
(min.)
Stew
(chilled)
350 g
600
5½-6½
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600
4½-5½
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600
5-6
ENGLISH
Food
Plated
meal
(chilled)
350 g
600
5½-6½
REHEATING BABY FOOD
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir before
serving.
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic
lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing
and serving.
3
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it
to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before
serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
(W)
Time
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600
30 sec.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
30
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 30
4/23/2013 11:57:39 AM
Portion
Power
(W)
Time
Baby
porridge
(grain +
milk + fruit)
190 g
600
20 sec.
Baby milk
100 ml
300
30-40
sec.
50 sec. to
1 min.
200 ml
defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Hint :
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
2-3
Stir or shake well
and pour into a
sterilized glass
bottle. Place
into the centre
of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Food
Meat
Minced beef
Pork steaks
Poultry
Chicken pieces
Whole chicken
MANUAL DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
Standing
time
(min.)
Portion
Time
(min.)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10-12
7½-8½
5-25
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time!
500 g
(2 pcs)
900 g
14½15½
28-30
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic
plate. Shield the thinner
parts like wings and ends
with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting
time!
ENGLISH
Food
Instructions
Fish
31
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 31
4/23/2013 11:57:40 AM
Food
ENGLISH
Fish fillets
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each about
50 g)
Toast/
Sandwich
German bread
(wheat + rye
flour)
Portion
250 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
Time
(min.)
6-7
12-13
element is under the ceiling in the horizontal position and not on the backwall in the vertical position. Please remember that food must be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended.
Standing
time
Instructions
(min.)
5-15
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally on
kitchen paper in the middle
of turntable. Turn over after
half of defrosting time!
500 g
8-10
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly. Three combination modes are available with this
model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating
32
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 32
4/23/2013 11:57:40 AM
Grill Guide for frozen food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen food
Baguettes +
topping
(tomatoes,
cheese, ham,
mushrooms)
Gratin
(vegetables or
potatoes)
2 pcs
4 pcs
Power
MW +
Grill
250-300 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
8-9
400 g
450 W +
Grill
13-14
Pasta
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
Chicken
nuggets
250 g
Oven chips
250 g
MW +
Grill
600 W +
Grill
14-15
450 W +
Grill
5-5½
450 W +
Grill
9-11
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
2nd side
time
Instructions
(min.)
Grill only Arrange rolls in a
circle on rack. Grill the
second side of the
1-2
rolls up to the crisp
1-2
you prefer. Stand for
2-5 minutes.
Put 2 frozen
baguettes side by
side on the rack. After
grilling stand for 2-3
minutes.
-
Grill only
2-3
3-3½
4-5
Fresh food
Portion
Power
Toast slices
4 pcs
(each 25 g)
2-4 pieces
Grill only
1st side
time
(min.)
6-8
Grill only
2-3
MW +
Grill
300 W +
Grill
4½-5½
Bread rolls
(already
baked)
Grilled
tomatoes
Put frozen gratin into
a small, round glass
pyrex dish. Put the
dish on the rack. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put frozen pasta into
a small flat rectangular
glass pyrex dish. Put
the dish directly on
the turntable. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put chicken nuggets
on the rack. Turn over
after first time.
Put oven chips evenly
on baking paper on
the rack.
Toast hawaii
(ham,
pineapple,
cheese
slices)
Baked
potatoes
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
2 pcs
(300 g)
250 g
7-8
450 W +
Grill
3½-4
-
600 W +
Grill
4½-5½
-
500 g
Chicken
pieces
450-500 g
(2 pcs)
2nd side
time
Instructions
(min.)
4-5½
Put the toast slices side
by side on the rack.
2-3
Put bread rolls first with
the bottom side up in
a circle directly on the
turntable.
Grill only Cut tomatoes into
halves. Put some
cheese on top. Arrange
2-3
in a circle in a flat glass
pyrex dish. Place it on
the rack.
8-9
300 W +
Grill
10-12
12-13
ENGLISH
Bread rolls
(each ca.
50 g)
Portion
1st side
time
(min.)
300 W +
Grill
1-1½
2-2½
Grill Guide for fresh food
Toast the bread slices
first. Put the toast with
topping on the rack.
Put 2 toasts opposite
directly on the rack.
Stand for 2-3 minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them in a
circle on the rack with
the cut side to the grill.
Prepare chicken pieces
with oil and spices. Put
them in a circle with the
bones to the middle.
Put one chicken piece
not into the centre of
the rack. Stand for 2-3
minutes.
33
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 33
4/23/2013 11:57:40 AM
ENGLISH
Fresh food
Portion
Power
Lamb
chops/
beef steaks
(medium)
400 g
(4 pcs)
Grill only
Pork steaks
MW +
Grill
300 W +
Grill
7-8
300 W +
Grill
4-4½
250 g
(2 pcs)
Baked
apples
Roast
chicken
1 apple
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
1200 g
1st side
time
(min.)
12-15
6-7
600 W +
Grill
15-18
SPECIAL HINTS
2nd side
time
Instructions
(min.)
9-12
Brush the lamb chops
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Grill only Brush the pork steaks
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
6-7
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Core the apples and
fill them with raisins
and jam. Put some
almond slices on top.
Put apples on a flat
glass pyrex dish. Place
the dish directly on the
turntable.
15-18 Brush chicken with oil
and spices. Put chicken
first breast side down,
second side breast side
up on pyrex dish. Stand
for 5 minutes after
grilling.
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
34
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 34
4/23/2013 11:57:40 AM
What to do if you are in doubt or have a
problem
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting
lemon formation or lemon juice in the cabinet.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact
your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
ENGLISH
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker
to be triggered?
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Model
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please
contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be
reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset
the time.
MG23F301T**, MG23F302T**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13 kg approx
35
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 35
4/23/2013 11:57:40 AM
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
www.samsung.com/fr
800-SAMSUNG(726-7864)
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
PORTUGAL
www.samsung.com
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
CYPRUS
NORWAY
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
815 56480
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
Code No.: DE68-04178F
MG23F301TAS_GC_DE68-04178F_EN.indd 36
4/23/2013 11:57:40 AM