Samsung MM-T5 Manuel de l'utilisateur

MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 1
dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞«
MP3-CD/CD-R/RW qOGA¢
MM-T5
‹ULOKF∑∞« qO∞œ
MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 2
.Sàè_ÖA^ éú\a äÖ \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ Åô¿\a òÉp ¿\Äa
éÖë_Ç¿ ÑQ¡ äÖ ∆AåñFâK
∆AïèLUÜÇ¿
ÑñtbLE ÅÇ VÜ_K ◊è^ .éïAâqE ∆AÜñÉqLÇ¿ fi[ã fl¿\| ÂAQ\Ç¿
.ÑF}L_ÜÇ¿ ∏ ∆¿]ñÜÜÇ¿ äÖ flÀAwL^º¿‡ ‹AnâÇ¿
A
A
2 .......................................................................................................................................................................... éÖë_Ç¿ ÑQ¡ äÖ ∆AåñFâK
\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ Gñú\K
4........................................................................................................................................................................................ WO±U±_« W•uK∞« dEM±
5...................................................................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
6........................................................................................................................................................................................ WOHKª∞« W•uK∞« dEM±
7........................................................................................................................................................................dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« lC¢ s¥√
7............................................................................................................................................................ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« v∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ WOHOØ
7...................................................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° VOØd¢
8................................................................................................................................................................................ w§¸Uî ¸bBL° qOÅu∑∞«
8.................................................................................................................................................................................. ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
9........................................................................................................................ )WK¥uD∞« W§uL∞«( LW/)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
9.................................................................................................................................................................... )« ·«( FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
10................................................................................................................................................................................................W´Uº∞« j∂{
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
10..............................................................................................................................................MP3 - Z±b± ’dÆ/Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
11.............................................................................................................................................................................. CD-R/RW qOGA¢ ‰u•
11..............................................................................................................................................................................................¸UºL∞« ¸UO∑î«
11...................................................................................................................................................... MP3 - Z±b± ’dI∞ ¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« ¸UO∑î«
11...................................................................................................................................................................................... jKª∞« qOGA¢ WHO™Ë
12........................................................................................................................................ Wπ±bL∞« ’dI∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞« W´uDI± Y∫°
12.................................................................................................................................................................... …b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
12.................................................................................................................................................................................. …dOî_« …dØ«c∞« WHO™Ë
13...................................................................................................................................... Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ Ë√ ¸Uº± qGA¢ …œU´≈
13.................................................................................................................................................................... A
B qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™ËË
13.................................................................................................................................................................................. qOGA∑∞« VO¢d¢ Wπ±d°
14.................................................................................................................................................................. U≥dOOG¢ Ë√ Wπ±d∂L∞« ‹«¸UºL∞« h∫≠
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿ xd ∏ ÑWZï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
.1 xeÇ¿ äÖ
∆ºAUÇ¿ ∏ ∆¿Â¿\Qæ¿ Â¿À¡ ‡¡ ∆AÜÄULÇ¿ ,lE¿èhÇ¿ ‹¿ZXL^¿
.\kXÇ¿ ’Aqaæ¿ òÇ¿ Åg\qK òÇ¿ ‚Àêï Z| Aâã éâñFÖ \ñtÇ¿
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
\ï[UK
∆AÖZeÇAE éEAdæ¿ \kW
VLwK º éñôAE\åÄÇ¿
VLwÇ¿ Zâp éñô\Ö \ñtÇ¿ Õ]ñÉÇ¿ éqaΩ “\qLÇ¿ GâRK-\ï[UK
.éÉjAFÇ¿ ∆A}ÉtÇ¿ AWÀ¬ Zâp‡
º éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ ~ï\UÇ¿ \kW xñwXLÇ :çñFâK
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ ŒAåRÇ¿ ¿[ã “\qK
:\ï[UK
\kW äÖ xñwXLÉÇ ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ VLwK º
‚¡ ZQèï º .éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
ÂAQ\Ç¿ .çUñÉeK ÅâÄÜï ŒAåRÇ¿ ÑW¿À Â]Q
.éÖZXÇAE fLXÜÇ¿ óâwÇ¿ ÂApZL^¿
éhï\qÇ¿ ébï\Ç¿ ÑWÀ¡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ râÜÇ :\ï[UK
.AÖAK ºAWÀ¬ iï\qÇ¿ G}OÇ¿ ∏ `EA}ÉÇ
xÇ¿êÜÇ¿
14.................................................................................................................................................................... aUNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
15.................................................................................................................................................................................. W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î«
15................................................................................................................................................................................ u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« sOº∫¢
.flZTèÇ¿ ∏ éñôAE\åú éÖZd GF_ï Z| ‚[Ç¿ \ñkXÇ¿ lÇèwÇ¿ òÉp ZK éÖëqÇ¿ fi[ã
lï\bÇ¿ fl\ñRT
16..........................................................................................................................................................................XOßUJ∞« j¥d® v∞« ŸUL∑ßô«
16.................................................................................................................................................................................. Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
16.................................................................................................................................................................................. u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
17.......................................................................................................................................................................... j¥dA∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
17................................................................................................................................................................................................j¥dA∞« œ«b´
.ŒAåRÉÇ éFTAeÜÇ¿ éÖAåÇ¿ éàAñeÇ¿‡ ÑñtbLÇ¿ ∆AÜñÉqLE ⁄Õ[âK éÖëqÇ¿ fi[ã
„\WΩ¿ xôAnèÇ¿
18.............................................................................................................................................................................................. XÆRL∞« WHO™Ë
18................................................................................................................................................................................................ XÆRL∞« ¡UG∞≈
19...................................................................................................................................................................................... ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
19...................................................................................................................................................................... ozUH∞« dONπ∞« / Ê“«uL∞« WHO™Ë
20.................................................................................................................................................................................................. ÂuM∞« XÆR±
20.................................................................................................................................................................................................. r∑J∞« WHO™Ë
20................................................................................................................................................................................ ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
20........................................................................................................................................................................................ Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë
A Ü q L ^ ë Ç ∆AñdèK
21.......................................................................................................................................................................................... .›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿
21.................................................................................................................................................................. .p° ’Uª∞« dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« nOEM¢
22.................................................................................................................................................................... éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿
22...................................................................................................................................................................... èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
22.................................................................................................................................................................... lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
23........................................................................................................................................................................................ éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿
ŒèÖÕ
énTëÖ
3
áåÖ
rvÀ¿
ltg¿
2
MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 4
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
WO±U±_« W•uK∞« dEM±
A
A
25
1
24
MUTE
2
11
23
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
3
4
5
6
7
22
CD/MP3-CD
8
VOLUME
REPEAT
9
10
TUNING
MODE
+10
13
14
15
16
6
7
8
9
16
15
TA P E
11
12
12
17
TUNING /
ALBUM
/
1
2
3
4
5
21
20
19
18
14
13
10
17
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« j¥dA∞« r¥bI¢
qHß√ Ë√ vK´√ v∞« WH∞«RL∞U° nAJ∞«
+10 Z±bL∞« ’dI∞«/WH∞«RL∞« l{Ë
Z±bL∞« ’dIK∞ XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«
jKª∞« qOGA¢
œ«bF∞« j∂{ …œU´≈
j¥dA∞« W´dß
u¥dO∑ß«/ÍœU•√ / w° - t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
FM
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢
r∑J∞«
ozUH∞« dONπ∞«/Ê“«uL∞«
W´Uº∞«/XÆRL∞«
5
.22
.23
.24
25
j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«
W§uL∞«/n∞«RL∞«
XUA
ÂuM∞«
ŸU§¸ù« l{Ë
nAJ∞« Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢
Z±bL∞« ’dI∞« ·UI¥≈
Z±bL∞« ’dIK∞ qOGA∑∞« …œU´≈
‹uB∞« Èu∑º± j∂{
j¥dA∞« ŸU§¸≈
j¥dA∞« ·UI¥≈
j¥dA∞« qOGA¢
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
w°
Í« qOGA¢ …œU´√ .11
j¥dA∞« W´dß .12
)Z±bL∞« ’dI∞« »U° ‚ö¨≈/`∑≠( l≠b∞U° `∑H∞« .13
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«
)j¥dA∞«/— MP3 Z±b± ’dÆ/n∞«RL∞«( nzU™u∞«
AUX
”√d∞« W´ULß f°UÆ
·UI¥ù« Ë√ WH∞«RL∞« l{Ë ¸“ Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√
)j¥dA∞« »U° ‚ö¨≈/`∑≠( l≠b∞U° ëdîù«
ozUH∞« dONπ∞«/Ê“«uL∞«
‹uB∞« Èu∑º± j∂{
Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
4
MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 6
dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« lC¢ s¥√
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° VOØd¢
WOHKª∞« W•uK∞« dEM±
A
A
: WO¢ü« ‹ôU∫∞« w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° ‰b∂∑ß« Ë√ qîœ√
dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« ¡«d® bM´ ◆
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ …¡UHØ Âb´ bM´ ◆
l± UNDKª¢ ôË …b¥b§ ‹U¥¸UD° W´uLπ± Âbª∑ß« ,‹U¥¸UD∂∞« ‰b∂∑º¢ U±bM´
.WOºODMGL∞« ‹U¥¸UD∂∞«Ë W¥uKI∞« ‹U¥¸UD∂∞«
W¥¸UD∂∞« …dOπ• ¡UD¨ vK´ …œu§uL∞«
W±öF∞« vK´ p±UN°≈ l{
.rNº∞« ÁUπ¢U° ¡UDG∞« l≠œ«Ë )bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ wHKª∞« t§u∞«(
1
hzUBª∞« fH≤ s± Ë√ LR03 “«d©Ë AAA “«d© s± sO∑¥¸UD∂∞« VØÒ¸
.sO∂DI∞« ÁUπ¢U° vM∑´«Ë
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ + l± V§uL∞« W¥¸UD∂∞« VDÆ + ◆
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ - l± V∞Uº∞« W¥¸UD∂∞« VDÆ - ◆
2
.t≤UJ± w≠ oKG∞« ‹uÅ lLº¢ v∑• tF≠b° t≤UJ± v∞« ¡UDG∞« b´√
3
b¥bπ∞« dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« w≠ ‹«eOLL∞« qØ vK´ qB∫¢ wJ∞
.…b•u∞« qOÅu¢ q∂Æ VOØd∑∞« ‹ULOKF¢ Ác≥ l∂¢« ,p° ’Uª∞«
.dI∑º± `Dº± ÷¸√ vK´ ÂUEM∞« VØÒ¸ ◆
.…œUπß vK´ …b•u∞« Ác≥ lC¢ ô ◆
.WO§¸Uª∞« WIDM± w≠ …b•u∞« Ác≥ lC¢ ô ◆
ÂUEM∞« w∂≤U§ vK´ )rß 15( ‹UÅu° 6 w∞«u• W•u∑HL∞« W≠UºL∞« ÊQ° dØc¢ ◆
.W¥uN∑∞« ÷«d¨_ tHKîË
.W∞uNº° Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• ¡UD¨ `∑H∞ ·UØ ÊUJ± „bM´ Ê√ s± bØQ¢ ◆
q§√ s± ÂUEM∞« w∂≤U§ vK´ W∂ßUM± ‹U≠Uº± vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ ◆
.bOπ∞« u¥dO∑º∞« ‹uÅ v∞« ŸUL∑ßô«
.ŸUL∑ßô« WIDM± vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J± t§
Ò Ë◆
W¥ËUº∑± ‹U≠Uº± vK´ Ÿu{u± ‹uB∞« Íd∂J± öØ Ê√ s± bØQ¢ ,“U∑LL∞« ¡«œú∞ ◆
.÷¸_« ‚u≠
5
1
2
3
s± ‹U¥¸UD∂∞« W∞«“S° rÆ ,WK¥u© …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ Âbª∑º¢ r∞ «–«
.√bB∞« lM± q§√
6
4
7
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« v∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ WOHOØ
.VßUM± f∂I± v∞« vOºOzd∞« wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« pKß qOÅu¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥
h∫H¢ Ê√ Vπ¥ ,wºOzd∞« wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« p±UE≤ qOÅu¢ q∂Æ
W•uK∞« vK´ j∂C∞« f∂IL∞« WODK≠ VßUM¢ r∞ «–« .wzU°dNJ∞« bNπ∞« Ÿu≤
.ÂUEM∞« p∞– ¸dC¥ bÆ ,…b•uK∞ WOHKª∞«
.VßUML∞« f∂IL∞« v∞« wºOzd∞« pKº∞« qÅ
ÂUEM∞« qOGA∑∞ )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jG{«
.p° ’Uª∞« dÒGBL∞« ÊuÒJL∞«
1
2
w≠U{ù« qîœ .6
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .7
…dOBI∞« W§uL∞« wz«u≥ qOÅu¢ ·«d©√ .1
)͸UO∑î«(
FM wz«u≥ qOÅu¢ ·d©
.2
AM wz«u≥ qOÅu¢ ·d©
.3
)͸UO∑î«( WOD∞uH∞« wI∑M± .4
)͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ .5
7
6
MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 8
)WK¥uD∞« W§uL∞«( LW/)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
w§¸Uî ¸bBL° qOÅu∑∞«
A
A
: Ê√ sJL¥ )WDßu∑L∞«Ë WK¥uD∞« ‹U§uLK∞( )« t¥«( AM wz«u≥
.X°U£ `Dß vK´ l{u¥ ◆
)…b´UI∞« W∞«“≈ ôË√ Vπ¥( jzU∫∞« vK´ X∂∏¥ ◆
.)« t¥«( AM W±öF° UNO∞« …¸UA±Ë “UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§u± )« t¥«( AM wz«u≥ qOÅu¢ ·«d©√
ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§u± ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ ·«d©√
.)¡«œuº∞«Ë ¡«dL∫∞« ‹«œ«bº∞«(
: ÂUEM∞« vK´ ·«d©√ WF°¸√ „UM≥
)L W±öF° ULNO∞« ¸UAL∞«( ¸UºO∞« ‹uB∞« d∂JL∞ ÊU≠d© ◆
)R W±öF° ULNO∞« ¸UAL∞«( sOLO∞« ‹uB∞« d∂JL∞ ÊU≠d© ◆
qF§« .wz«uN∞« „öß√ s± W°dI± vK´ XºO∞ ‹uB∞« d∂J± „öß√ Ê√ s± bØQ¢ w¢uB∞« qî«b∑∞« VMπ∑∞
.ULz«œ )rß 5( WÅu° 2 s´ qI¢ ô ULNMO° W≠UºL∞«
‹uB∞« …œu§ …eO± vK´ ‰uB∫K∞ w≠U{ù« ‰Uîœù« «bª∑ß« p∞ sJL¥
.Èdî_« ¸œUBL∞« v∞« ŸUL∑ßô« bM´ dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« w≠
Êu¥eHK∑∞« ◆ : ‰U∏±
wzdL∞« ’dI∞« qGA± ◆
Hi-Fi u¥dO∑ß« u¥bO≠ XOßUØ qπº± ◆
W≠U{ùU° .w¢uŠëdî≈ ¸bB± ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ ,w§¸Uî ¸bB± qOÅu∑∞
.RCA qOÅu¢ q°UØ v∞« ÃU∑∫∑ß ,p∞– v∞«
: qÅ ,‹uB∞« WO´u≤ sOº∫∑∞
+ ·«d©_« v∞« dL•_« pKº∞« ◆
- ·«d©_« v∞« œuß_« pKº∞« ◆
)sOLO∞« ‹uB∞« d∂J±(
Ãdª± s± w§¸Uª∞« ¸bBL∞«Ë tKB≠«Ë œ«bF∑ßô« l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂{«
.WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
1
.dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« WOHKª∞« W•uK∞« v∞« w¢uB∞« q°UJ∞« qÅ
2
)¸UºO∞« ‹uB∞« d∂J±(
... W±öF° tO∞« ¸UAL∞« qÅuL∞« v∞«
... qÅ
)sOLO∞«( R
)¸UºO∞«( L
dL•_« f°UI∞«
iO°_« f°UI∞«
.ÈdºO∞«Ë vMLO∞« sO¢UMI∞« fJF¢ ô ,‹uB∞« …œu§ qC≠_
6
¸“ vK´ jG{«Ë wºOzd∞« f∂IL∞U° Èdî√ …d± ÂUEM∞« qÅË√
.qOGA∑∞« q§√ s± )
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«(Standby/On
3
.)w≠U{ù«( AUX ¸“ vK´ jGC∞U° w≠U{ù« ¸bBL∞« d∑î«
.)w≠U{ù«( AUX ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
4
.w§¸Uª∞« dÅbL∞« qGÒ®
5
6
4
)« ·«( FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
:b¥d¢ ULØ t≤“«ËË ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
Ê“«uL∞« ◆ ‹uB∞« Èu∑º± ◆
.¸u∫L∞« b∫∑L∞« ŸuM∞« s± wz«uN∞« qOÅu¢ WOHOØ
.FM wz«u≥ ·d© v∞« ÂË√ 75 wz«u≥ qÅË ◆
.ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ FM W±öF° tO∞« ¸UA±Ë ¸u∫L∞« b∫∑± ŸuM° f∂I± v∞« )« ·«( FM wz«u≥ ·d© qÅË ◆
.wz«uN∞« ÁU㛮 qC≠√ œbÒ•Ë u¥œ«d∞« WD∫± v∞« WH∞«RL∞« j∂C∞ 14 W∫HÅ w≠ …œu§uL∞« ‹ULOKF∑∞« l∂¢« ◆
q°UØ Â«bª∑ßU° “UNπ∞« w≠ )« ·«( FM tOK´ »u∑JL∞« f°UI∞« vK´ w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅË√ p∞– qLF∞ .w§¸Uî wz«u≥ qOÅu¢ v∞« ÃU∑∫¢ UHOF{ Ë√ UµOß ‰U∂I∑ßô« ÊUØ «–« ◆
.)t° b¥Ëe∑∞« r∑¥ ô( ¸u∫L∞« b∫∑± ÂË√ 75
œËe¢ w∑∞« u¥dO∑º∞« ‹uÅ ‹«eOL° l∑L∑∞«Ë rKOH∞« …b≥UA± p∞ sJL¥ : ‰U∏±
.)ULMOº∞« w≠ p≤QØ( u¥dO∑º∞U° wKÅ_« w¢uB∞« øbL∞U°
‹uB∞« d∂J± VOØd¢ ‹ULOKF¢
…d®U∂L∞« WF®ô« Xπ¢ ,sOªº∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ VOØd∑∞« ◆
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß V∂º¥ bÆ WO∞UF∞« W°u©d∞« l± Ë√
dO¨ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ w∞UF∞« ÊUJL∞« vK´ Ë√ ¸«bπ∞« vK´ VØÒd¢ ô ◆
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s´ Z¢U≤ ÀœU• Í√ lM± q§√ s± dî¬ dI∑º±
6
6
)͸UO∑î«( …dOBI∞« W§uL∞« wz«u≥ qOÅu¢
.d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s´ «bOF° ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô ◆
w≠ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dI∞« ‹uB∞« d∂J±
.÷dF∞« WO´u≤
3
6
…dOBI∞« W§uL∞« Ÿu≤ s± wz«uN∞« qOÅu¢ WOHOØ
sº•Q° œËeL∞« lÆuL∞« w≠ ¸«bπ∞« v∞« t≠«d©√ oB∞√Ë …dOBI∞« W§uL∞« wz«u≥ œd≠«
.‰U∂I∑ßô«
,…bOF° ‰U߸ù« “UN§ s± W≠UºL∞« ÊuJ¢ ,ö∏±( WHOF{ ‰U∂I∑ßô« W∞U• X≤UØ «–«
.w§¸Uª∞« wz«uN∞« VOØd∑° rÆ ,)a∞« ,u¥œ«d∞« ‹U§u± bÒº¢ ¸bπ∞«
4
MIC
9
8
MM-T5(AR)
4/19/06 10:14 AM
Page 10
MP3 - Z±b± ’dI∞ ¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« ¸UO∑î«
CD-R/RW qOGA¢ ‰u•
A
ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞« MP3 - Z±b± ’dI∞ ¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« ¸UO∑î« sJL¥
.qOGA∑∞« ¡UM£√ Ë√ ·UI¥ù« W∞U• vK´ tO∞«
TUNNING/ALBUM ¸“ vK´ jGC∞U° Âu∂∞_« ¸UO∑î« pMJL¥
1
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )Âu∂∞_«/WH∞«RL∞«(
.ALBUM ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.
Ë√
¸“ vK´ jG{« ,Âu∂∞_« ‰UI∑≤ô
’dI∞« WµON∑° qπº± wKÅ√ )qOπº∑K∞ q°UÆ( CD-R ’dI∞ W∂ºM∞U° ◆
d¥d∫∑∞«Ë ,)W°U∑J∞« …œU´ù q°UÆ( CD-RW ’dÆË ,w¢uB∞« Z±bL∞«
UI∂© qGÒAL∞« qGÒA¥ ô bÆ( .WÅUî W∞U• vK´ qOGA∑∞« r∑¥ ,Âbª∑ºL∞U°
).qOπº∑∞« W∞U• Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« ’«uª∞
V∂º¥ Íc∞« Z±bL∞« ’dI∞« l± W≤¸UI± UO∂º≤ fØU´ qÆ√ CD-RW ◆
.…¡«dIK∞ XÆu∞« qO§Q¢
MP3 - Z±b± ’dÆ/Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
W´Uº∞« j∂{
,CD h≤ ,w¢uB∞« CD : Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOGA∑∞ …b•u∞« rOLB¢ r∑¥
.MP3-CDË CD-RW ,CD-R
)a∞« ,sL∏L∞« qJA∞« ,VKI∞« qJ®( ÍœUF∞« dO¨ qJAK∞ dL∑ºL∞« «bª∑ßô«
.…b•u∞« ¸dC¥ bÆ
.)
( CD/MP3-CD ¸“ vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( CD WHO™Ë d∑î«
.…dOπ∫∞« `∑H¢ : WπO∑M∞«
1
2
.vK´√ v∞« ’dI∞« t§Ë …U´«d± l± ,…dOπ∫∞« w≠ pÅdÆ l{
( )ëdîù«/l≠b∞«( PUSH EJECT ¸“ vK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« oK¨√
.UN≤UJ± v∞« l§d¢ v∑• WO≤U£
3
4
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK ¸“ vK´ jG{«
.)W´Uº∞«( CLOCK ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
5
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
.W´Uº∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.)
2
( )ëdîù«/l≠b∞«( PUSH EJECT ¸“ vK´ jG{«
Âu∂∞_« WØd•
.)
¸UºL∞« WØd•
…d± )
.)
(CD/MP3-CD ¸“ vK´ jG{«
.¸UºL∞« ‰UI∑≤ô
.
¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–«
,
.¸UºL∞« rƸ qI∑M¥Ë TRACK ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
¸UºL∞« ¸UO∑î«
CD/MP3-CD
2
qGA± nÆu∑¥ U±bM´ ,tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞« ¸UºL∞« ¸UO∑î« p∞ sJL¥
.’dI∞« qGA¥ U±bM´ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞«
TUNING /
ALBUM
VOLUME
A
.UOJO¢U±u¢Ë√ “UNπ∞« ·UI¥≈Ë qOGA¢ p∞ `O∑¢ W´Uº° eNπ± „“UN§
: W´Uº∞« j∂C¢ Ê√ Vπ¥
dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« Íd∑A¢ U±bM´ ◆
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« w≠ lDÆ ÀËb• VI´ ◆
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« w≠ qB≠ VI´ ◆
«c≥ ‹“ËUπ¢ «–« .W°uKDL∞« ‹«¸UO∑îô« j∂C∞ Ê«u£ …b´ „UM≥ …uDî qJ∞ ◆
.Èdî√ …d± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞«
/
2
1TUNING
,2
REPEAT
MODE
+10
... vK´ jG{«
... W¥«b° w≠ qOGA∑∞« ¡b∂∞
…b•«Ë …d± îI
sO¢d± Iï
‹«d± Àö£ Iï
œbF∞« Iï Ë√ îI
VßUML∞«
w∞U∑∞« ¸UºL∞«
w∞U∫∞« ¸UºL∞«
o°Uº∞« ¸UºL∞«
Á¸U∑ª¢ ¸Uº±
.)
( CD/MP3-CD ¸“ vK´ jG{« ,U∑ÆR± qOGA∑∞« ·UI¥ù
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
jKª∞« qOGA¢ WHO™Ë
... vK´ jG{«
... ‡∞
( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{«
2,4
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET¸“ vK´ jG{« W°uKDL∞« W´Uº∞« dNE¢ U±bM´
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
... vK´ jG{«
... ‡∞
6
7
PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« VßUML∞« XÆu∞« dNE¢ U±bM´
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«(
.œ«bF∑ßô« l{Ë w≠ ÂUEM∞« ÊUØ u∞ v∑• ,UN{d´ r∑¥Ë W´Uº∞« √b∂¢ : WπO∑M∞«
¸“ vK´ jGC∞U° Èdî√ WHO™Ë Âbª∑º¢ XMØ u∞ v∑• XÆu∞« ¸UN™≈ p∞ sJL¥ ◆
.…b•«Ë …d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK
CD/MP3-CD
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
1
Ë√ )jKª∞«( Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC∞« r¢ «–«
qπº± ¸Uº± Í√ ¸U∑ª¥ bÆ ,t≠UI¥≈ Ë√ )wz«uAF∞«( MP3 - Z±b± ’dÆ
.WO≤U£ …d± qOGA∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞« w≠
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TUNER
BAND
TUNING
MODE
1
AUX
SLEEP
+10
REV.MODE
/
.
/
: p∞ sJL¥ ,wz«uAF∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA¢ bM´
¸“ pº±Ë jGC° )UOz«uA´ ¸U∑ªL∞«( w∞U∑∞« ¸UºL∞« v∞« qIM∞«
¸“ vK´ jGC∞U° w∞U∫∞« ¸UºL∞« w≠ ’Uî ¡e§ s´ W´dº° Y∫∂∞«
.…b•«Ë WO≤U£ s± d∂Ø√ …bL∞
2
¸“ vK´ jG{« Ë√ ¸“ vK´ jG{« ,wz«uAF∞« qOGA∑∞« qLJ¢ U±bM´
.WO≤U£ …d± )jKª∞«( SHUFFLE
3
2
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
VOLUME
EQ/S.BASS
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TAPE SPEED
TUNING
MODE
+10
4,6
3,5,7
SHUFFLE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
TA P E
4,6
1, 5, 6
TUNING /
7
qOGA¢ l{Ë w≠ Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢Ë qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë qLF¢ ô
.)jKª∞«( Shuffle
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
1,3COUNTER RESET
CD/MP3-CD
3
2
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
11
3
4
5
6
WIOÆb∞« iHî
WIOÆb∞« …œU¥“
MUTE
.)jKª∞«( SHUFFLE ¸“ vK´ jG{«
1
2
W´Uº∞« iHî
W´Uº∞« …œU¥“
( CD/MP3-CD ¸“ vK´ jG{«
.’dI∞« qOGA¢ WF°U∑L∞ WO≤U£ …d± )
.qLJ¢ U±bM´ )
TA P E
qØ nK∑ª± VO¢d∂¢ Z±b± ’dÆ vK´ ‹«¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô« p∞ sJL¥
VÆUF∑∞U° UOJO¢U±u¢Ë√ ¸U∑ª¢ ·uß WHK∑ªL∞« ‹«¸UºL∞« Ê_ ,…d±
.wz«uAF∞«
qØ ‰öî h∫HK∞ Ê«u£ …b´ p° ’Uª∞« Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± ‚dG∑º¥
.’Uª∞« MP3 - Z±b± ’dÆ vK´ WKπºL∞« ‹«¸UºL∞«
r¢ «–« jI≠ ÷dF∞« W®U® vK´ WOM¨ú∞ ÍeOKπ≤ô« rßô« ÷d´ r∑¥ bÆ
MP3 - Z±b± ’dÆ nOMB¢ r¢ «–« Ë√ d¢uO∂LJ∞« “UN§ s± qOL∫∑∞«
Èdî_« ‹UGK∞« ÷d´ r∑¥ ô( .)qO∞b∞«( s¥ËUMF∞« vK´ «œUL∑´« Èd∑AL∞«
).W¥eOKπ≤ô« WGK∞« ¡UM∏∑ßU°
- Z±b± ’dÆ ’«uî vK´ «œUL∑´« ¸UºLK∞ ÍeOKπ≤ô« rßô« ÷d´ r∑¥ ô
.MP3
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
2
TUNING
10
7
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 12
qOGA∑∞« VO¢d¢ Wπ±d°
Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ Ë√ ¸Uº± qGA¢ …œU´≈
…b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
)Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
?MP3 u≥ U±
A
: qOGA∑∞« …œU´≈ pMJL¥
: ¸dI¢ Ê√ p∞ sJL¥
»uKDL∞« ¸UºL∞« VO¢d¢ ◆
tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ ô Íc∞« ¸UºL∞« ◆
qOGA¢ …œU´≈( CD Repeat WHO™Ë l± …eOL∞« Ác≥ «bªº¢« sJL¥
.)Z±bL∞« ’dI∞«
.W§U∫∞« bM´ )■( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jGC∞U° qGAL∞« nÆË√
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
.
1
2
vK´ REPEAT vK´ jG{«
... v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …d± WO±U±_« W•uK∞«
REPEAT1 ÷d´ r∑¥
REPEAT ALL ÷d´ r∑¥
.
.... qOGA∑∞« …œU´ù
3
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
4
1
nKL∞« ‚ËUº¢
SHUFFLE
2
+10
+10
+10
?CD-RW Ë√ CD-R ’dÆ vK´ qOπº∑∞« sJL¥ MP3 ‹UHK± rØ
COUNTER RESET
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
TUNING /
ALBUM
2
VOLUME
5
( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{« ,‹«¸UºL∞« ¸UO∑î« wNM¢ U±bM´
.t∑π±d° r∑¢ Íc∞« ‹«¸UºL∞« VO¢d∑° Á¸U∑ª¢ U± v∞« ŸUL∑ßô« ¡b° q§√
6
qOGA¢ bM´¸UO∑îô« ¡UG∞≈ q§√ s± sO¢d± )■( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{«
.’dI∞«
7
/
REPEAT
1
TUNING
MODE
W∂ÆUF∑L∞« ‹«¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« s± WKºKº∞« qOGA¢
TUNING /
ALBUM
VOLUME
/
REPEAT
TUNING
MODE
+10
+10
B qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™ËË
).MP3 - Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ …d≠u∑± dO¨ WHO™u∞« Ác≥(
TA P E
,A
B
Skipped
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
)A
B
2,4
SHUFFLE
REV.MODE
COUNTER RESET
)A
CD/MP3-CD
3
1VOLUME
,7
TUNING /
ALBUM
REPEAT
3
6
/
TUNING
MODE
Kevin.jpg
Life.doc
1
…dOî_« …dØ«c∞« WHO™Ë
)jI≠ MP3 - Z±b± ’dÆ qOGA¢ ¡UM£√ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
Album 04
Summer05.mp3
Summer06.mp3
Garden.mp3
Garden.mp3
Album 03
BAND
AUX
Album 01
Album 02
.)j¥dA∞«( TAPE Ë√ )
()Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{«
.))j¥dA∞«(Z±bL∞« ’dI∞«( (CD) TAPE qGA± qOGA¢ √b∂¥ : WπO∑M∞«
TIMER/CLOCK
.Window Explorer ÷d´ W∞U• w≠
.‹«¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« s± WKºKº∞« qOGA¢ v∞« rNº∞« dOA¥
wDª∑∞« r∑¥ p∞c∞Ë WO¢uÅ ‹UHK± XºO∞ doc Ë√ wav ,jpg ‹«– ‹«¸UºL∞«
.UNOK´
(E) CD-ROM drive
)j¥dA∞«( Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈ WHO™Ë ¸U∑ª¢ U±bM´
.‹«d± Àö£ UNO∞« lL∑º¢ w∑∞« vIOßuL∞« lDÆ ¸«dJ¢ r∑¥
MUTE
TUNER
.XO°UGO± 680 CD-RW Ë√ CD-R ’dI∞ ÈuBI∞« WFº∞«
qO㧛 sJL¥ p∞c∞Ë ,U±uL´ XO°UGO± 4 WFß MP3 ‡∞ b•«Ë nK± pKL¥
.b•«Ë ’dÆ vK´ UHK± 170 w∞«u•
CD/MP3-CD
+10
A
MP3 rOLB∑° W§u∑ML∞« ‹UHKL∞« …b•u∞« qGÒA¢ ·uß
.mp3.* b¥bL¢ l± )Layer3.Mpeg1(
MP2 rOLB∑° W§u∑ML∞« ‹UHKL∞« qOGA¢ UC¥√ sJL¥
.mp2.* b¥bL¢ l± )Layer2.Mpeg1(
w∞U∫∞« ¸UºL∞«
w≤U¨_« qØ
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë ·UI¥≈ b¥d¢ U±bM´
REV.MODE
: )wDª∑∞«( SKIP ¸“ vK´ jGC∞U° »uKDL∞« ¸UºL∞« d∑î«
‹«¸UºL∞« sO° U± w≠ ÂU±_« v∞« p¥d∫∑K∞ Iï ◆
‹«¸UºL∞« sO° U± w≠ nKª∞« v∞« p¥d∫∑K∞ îI ◆
+ 10 ¸“ vK´ jG{« ,5 ¸Uº± qOGA¢ ¡UM£√ 13 ¸Uº± ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´ : ö∏±
.‹«d± Àö£
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë …b•«Ë …d±
…¸U®ù« jG{ WOMI∑∞ wL∞UF∞« ”UOI∞« ,MPEG1 Layer3 ‡° MP3 e±d¥
‹U≤UO∂∞« jG{ q§√ s± wLÆd∞« jGC∞« WOMI¢ p∞– Âbª∑º¥ .WO¢uB∞«
.‹uB∞« WO´u≤ dOOG¢ ÊËœ …d± 12 v∑• WOKÅ_« WO¢uB∞«
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.
÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.4Ë 3 ‹«uDî ¸«dJ∑° rÆ ,Èdî_« ‹«¸UºL∞« ¸UO∑îô
.«¸Uº± 24 v∑• Wπ±d° p∞ sJL¥
s± )
Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ’Uª∞« ¸UºL∞«
¸U∑ªL∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ
r∑¥ czbM´ .Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ “Uπ¥S° + 10 ¸“ vK´ jG{«
.w∞U∫∞« qGAL∞« ¸UºLK∞ ‹«¸Uº± 10 bF° ¸UºL∞« qOGA¢
qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT A
B ¸“ vK´ jG{«
.START d®R± dNE¥ : WπO∑M∞«
A
B : iO±u∞« dNE¥
.A XÆË dOØc¢ r∑¥ ◆
B qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT A
B
¸“ vK´ jG{«
.END d®R± dNE¥ : WπO∑M∞«
.B XÆË dOØc¢ r∑¥ ◆
.‹«d± 3 U≥¸U∑ª¢ w∑∞« vÆuOºL∞« lDÆ ¸«dJ¢ r∑¥ ◆
REPEAT A
B
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë wNM¢ U±bM´
. )A
B qOGA∑∞« …œU´≈(
2
3
qGÒA± ·UI¥≈ bF° WO≤U£ …d± MP3 - Z±b± ’dÆ qOGA¢ ¸U∑ª¥ U±bM´
qCH° ,qGÒALK∞ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qB≠ Ë√ p° ’Uª∞« Z±bL∞« ’dI∞«
.«dOî√ tO∞« XFL∑ß« Íc∞« ¸UºL∞« W¥«b° s± qOGA∑∞« pMJL¥ WHO™u∞« Ác≥
’dÆ qOGA¢ r∑¥ ¡UM£√ )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
vK´ LAST OFFË LAST ON ¸U∑ª¥ bÆ .p° ’Uª∞« MP3 - Z±b±
.VÆUF∑∞«
Album 05
Michael07.mp3
Michael08.mp3
Water.mp3
Water.mp3
Skipped
Album 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
Album 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
Wπ±bL∞« ’dI∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞« W´uDI± Y∫°
4
MUTE
W´uDIL∞ l¥dº∞« Y∫∂∞« pMJL¥ ,Z±bL∞« ’dI∞« v∞« ŸUL∑ßô« bM´
.¸UºL∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞«
+10
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
TA P E
...pº±«Ë jG{«
qÆ_« vK´ …b•«Ë WO≤U£ …bL∞
qÆ_« vK´ …b•«Ë WO≤U£ …bL∞
...‹«¸UºL∞« ‰öî Y∫∂K∞
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« r¥bI∑∞«
nKª∞« v∞« ŸU§¸ù«
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ß« q∂Æ ‹uB∞« Èu∑º± iHª¢ p≤Q° vÅu¥
2,3,4
CD/MP3-CD
1
SHUFFLE
REV.MODE
CD/MP3-CD
1
VOLUME
13
COUNTER RESET
TUNING /
ALBUM
12
A
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 14
W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î«
aUNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
)WOI°( UNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
U≥dOOG¢ Ë√ Wπ±d∂L∞« ‹«¸UºL∞« h∫≠
A
A
: wK¥ ULØ W≤eªL∞« u¥œ«d∞« WD∫± v∞« ŸUL∑ßô« p∞ sJL¥
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.)
¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«(
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«( TUNER/BAND vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« W§uL∞« d∑î«
TUNER/BAND
1
2
3
.wK¥ ULØ u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
... vK´ jG{«
... v∞« ŸUL∑ßö∞
)WH∞«RL∞« l{Ë( TUNING MODE ¸“ .√
."PRESET" ÷d´ r∑¥ v∑•
W≤eªL∞« WD∫L∞«
¸UO∑îô
Ë
4
nAØ«Ë 4 …uDî v∞« l§¸« ,·uAJL∞« u¥œ«d∞« WD∫± s¥eª¢ ‹œ¸√ r∞ «–«
.Èdî√ WD∫±
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« .√
.…œËbF± Ê«u£ …bL∞ Z±U≤d∂∞« rƸ ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.15Ë 1 sO° Z±U≤d° rƸ sOOF¢ q§√ s±
Ë
TUNING ¸“ vK´ jG{« .»
s¥eª¢ q§√ s± )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« .Ã
.u¥œ«d∞« WD∫±
.WD∫L∞« s¥eª¢ r∑¥Ë Z±U≤d∂∞« rƸ ÷dF¥ bF¥ r∞ :WπO∑M∞«
8
.6 v∞« 3 ‹«uDî ¸«dJ∑° rÆ ,Èdî_« W°uKDL∞« u¥œ«d∞« W§u± s¥eª∑∞
9
sOOF¢ q§√ s± )Z±U≤d∂∞«( PROGRAM WHO™Ë «bª∑ß« sJL¥
.œu§u± Z±U≤d° rÆd° …b¥b§ WD∫±
TUNING ¸“ .»
.W°uKDL∞« WD∫L∞«
: v∑• s¥eª∑∞« p∞ sJL¥
)͸UO∑î«(
)͸UO∑î«(
.)
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
TUNER/BAND ¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«(
TUNER/BAND ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
q§√ s± WO≤U£ …d± )WH∞«RL∞« l{Ë( TUNING MODE ¸“ vK´ jG{«
.W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î« WHO™Ë s± ÃËdª∞«
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
BAND
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
2,3
AUX
PROGRAM/SET
8
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
VOLUME
MODE
TUNING /
ALBUM
+10
8
/
REPEAT
8 TUNING
4
TUNING
MODE
+10
+10
4
4
TA P E
1
2
3
v∞« ŸUL∑ßô« ‹√b° «–« ,…b•«Ë …d± )■( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{«
.Á¸U∑ª¢ U±
1
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
.WO∞U∑∞« ‹«¸U®ù« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
2
÷d´ r∑¥ )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( Program/Set ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
.w∞U∑∞« ¸UOª∞«
…b´ Ë√ …b•«Ë …d± )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET¸“ vK´ jG{«
.dOG∑L∞« ¸UºL∞« ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d±
.b¥bπ∞« ¸UºL∞« ¸UO∑îô Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jG{«
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
...)WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ vK´ jG{«.......... ... WD∫± nAJ∞
.MANUAL ÷d´ r∑¥ v∑• d∂Ø√ Ë√ …b•«Ë …d±.......................... U¥Ëb¥
.AUTO ÷d´ r∑¥ v∑• d∂Ø√ Ë√ …b•«Ë …d±................... UOJO¢U±u¢Ë√
4
W•uK∞« vK´ œu§uL∞«Iï,îI¸“ vK´ jGC∞U° W≤eªL∞« WD∫L∞« d∑î«
.VÆUF∑∞« vK´ UNKOKI¢ Ë√ ‹«œœd∑∞« …œU¥“ q§√ s± WO±U±_«
5
.¸UOª∞« v∞« ŸUL∑ßô« ¡b° q§√ s± )
( CD/MP3-CD ¸“ vK´ jG{«
.¸U∑ªL∞« ‰Ë_« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ : WπO∑M∞«
.wz«b∑°ô« ¸UO∑îô« bM´ …œËbFL∞« ‹«¸UºL∞« Ë√ ¸UºL∞« dOOG¢ p∞ sJL¥
i∂Æ« ,ÍËbO∞« nAJ∞« bM´ W´dº° ‹U§uL∞« sO° U± w≠ `ºL∞« q§√ s± ◆
.Iï ,îI vK´
.u¥œ«d∞« WD∫L∞ W∂ßUM± dO¨ W§u± vK´ w∞ü« nAJ∞« ¡«d§≈ nÆu∑¥ bÆ ◆
.p∞– ÀœU• bM´ ÍËbO∞« nAJ∞« l{Ë Âbª∑ß«
: o¥d© s´ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« VOL +,- i∂I± Ê«¸Ëœ ◆
Ë√
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« VOLUME +,- ¸“ vK´ jGC∞« ◆
¸“ vK´ jGC∞U° FM ÍœU•√ Ë√ u¥dO∑ß« l{Ë d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«(
MO/ST
u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« sOº∫¢
: o¥d© s´ u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« WO´u≤ sOº∫¢ p∞ sJL¥
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM Ë√ FM wz«u≥ Ê«¸Ëœ ◆
q∂Æ )WDßu∑L∞« W§uL∞«( AMË FM ‹UOz«u≥ lÆ«u± ¸U∂∑î« ◆
.WLz«œ WHB° UN∑O∂∏¢
.qÆ_« vK´ «b•«Ë «¸Uº± ¸U∑ª¢ Ê√ Vπ¥
.WO≤U£ …d± )W§uL∞«/n∞«RL∞«(
: VßUML∞« d®RL∞« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
œœd∑∞« sOLC¢
FM ◆
WDßu∑L∞« W§uL∞«
AM(MW) ◆
WK¥uD∞« W§uL∞«
)͸UO∑î«( LW ◆
…dOBI∞« W§uL∞«
)͸UO∑î«( SW1,SW2 ◆
BAND
1 TUNER
FM WD∫± 15 ◆
AM WD∫± 15 ◆
FM WD∫± 15 ◆
MW ‹UD∫± 8 ◆
LW ‹UD∫± 7 ◆
FM WD∫± 15 ◆
MW ‹UD∫± 5 ◆
SW1 ‹UD∫± 5 ◆
SW2 ‹UD∫± 5 ◆
)͸UO∑î«(
.XÆË Í√ w≠ U≥¸U∑ª¢ w∑∞« ‹«¸UºL∞« dOOG¢ Ë√ h∫≠ p∞ sJL¥
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
BAND
6
AUX
7
4
2,PROGRAM/SET
3,5
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
1CD/MP3-CD
VOLUME
4
TUNING /
ALBUM
6
1
vK´ jG{« ,UHOF{ WMOFL∞« FM u¥œ«d∞« WD∫± s± ‰U∂I∑ß« ÊUØ «–«
v∞« u¥dO∑º∞« l{Ë q¥u∫¢ q§√ s± )u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MO/ST ¸“
.‹uB∞« WO´u≤ sOº∫¢ r∑¥ ·uß .ÍœU•_« l{Ë
2,3
MUTE
6
TUNER
5
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
BAND
4
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
7REP. A
BAND
AUX
B
MO/ST
SLEEP
15
5
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
14
3
4
5
6
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 16
j¥dA∞« œ«b´
A
k•ö¢ wJ∞ œ«bF∞« ÷d´ r∑¥ ,j¥dA∞« …dOπ• w≠ j¥d® qOGA¢ bM´
¸UºL∞« W¥«b° w≠ qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ¸Uº± qØ ¡b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ
.tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞«
XOßUJ∞« j¥d® v∞« ŸUL∑ßô«
j¥dA∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
A
j¥dA∞« qOGA∑∞ ŸU{Ë√ W£ö∏° œËe± p° ’Uª∞« dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞«
.UOJO¢U±u¢Ë√ j¥dA∞« wN§Ë v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥ UNKCH° w∑∞«
e±d∞« dNE¥ v∑• )ŸU§¸ù« l{Ë( REV. MODE ¸“ vK´ jG{«
.VßUML∞«
.)
PUSH EJECT
tOK´ V∑J¥ Íc∞« …dOπ∫∞« ¡UD¨ vK´ jGC∞U° XOßUJ∞« …dOπ• `∑≠«
.¡UDG∞« d¥d∫¢ r∑¥Ë WIDID∞« ‹uÅ v∞« lL∑º¢ v∑• )l≠b∞U° ëdîù«(
3
.qHß√ v∞« j¥dA∞« W≠U• tπ¢«Ë W∫∑H∞« w≠ o∂ºL∞« qπºL∞« j¥dA∞« qîœ√
4
5
6
5
... dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« qGA¥
... v∞« ÷dF∞« dOA¥ U±bM´
.tKOGA¢ ·UI¥≈Ë ¸U∑ªL∞« j¥dA∞« t§Ë
.t≤UJ± v∞« l§d¥ v∑• tOK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« oK¨√
4
.j¥dA∞« t§Ë
.tKOGA¢ ·UI¥≈Ë j¥dAK∞ dîü« t§u∞«
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
…b•«Ë …d± )
sO¢d± )
4
4
jGC¢ v∑• ·uÆu∞« ÊËb° j¥dA∞« UN§Ë
.·UI¥ù« ¸“ vK´
6
7
-10%SPEED
+10%SPEED
NORMAL
u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
TUNING /
ALBUM
/
( )j¥dA∞«( TAPE.................A V≤Uπ∞«
( )j¥dA∞«( TAPE.................B V≤Uπ∞«
.j¥dA∞« qOGA¢ √b∂¥ : WπO∑M∞«
W´dß j∂{ q§√ s± )j¥dA∞« W´dß( SPEED TAPE ¸“ vK´ jG{«
.wK¥ ULØ l{u∞« ‰u∫∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØË .j¥dA∞« qOGA¢
MO/ST
REPEAT
( )j¥dA∞«( TAPE ¸“ vK´ jG{«
.)
CD/MP3-CD
VOLUME
1
2
W•uK∞« vK´ )j¥dA∞«( TAPE vK´ jGC∞U° )j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë d∑î«
.WO±U±_«
1
.jI≠ j¥dA∞« qOGA¢ bM´ œ«bF∞« ÷d´ r∑¥
rÆ ,¸Uº± qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ WE•ö± b¥d¢ Íc∞« j¥dA∞« qO㧛 ¡b° q∂Æ
.)œ«bF∞« j∂{ …œU´≈( COUNTER RESET vK´ jGC∞U° œ«bFK∞ j∂C∞« …œU´S°
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
TUNING
MODE
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.)
.…dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ UD¥d® qîœ√
CD/MP3-CD
+10
TUNER/BAND ¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER
WHO™Ë d∑î«
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«(
VOLUME
TA P E
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
œu§uL∞«
TUNING
MODE
8
.W§U∫∞« bM´ WO∞U∑∞« nzU™Ë s± WHO™Ë d∑î« ,j¥dA∞« nÆu∑¥ U±bM´
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« u¥œ«d∞« Z±U≤d° qO㧛 p∞ sJL¥
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô t≤_ ‹uB∞« Èuº∑± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô ◆
.... ‡∞
\
1
2
3
Ë√
¸“ vK´ jGC∞U° UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
\
Ë√ WO±U±_« W•uK∞« vK´
4
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/PAUSE ¸“ vK´ jG{«
5
+10
.... vK´ jG{«
nKª∞« v∞« j¥dA∞« ŸU§¸≈
\
w±U±_« v∞« j¥dA∞« r¥bI¢
.t∑¥UN≤Ë j¥dA∞« W¥«b° v∞« qB¥ U±bM´ UOJO¢U±u¢Ë√ j¥dA∞« qGA± nÆu∑¥
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,nAJ∞« Ë√ qOGA∑∞« ·UI¥ù
9
7
1
.qOπº∑∞« √b∂¥Ë )qOπº∑∞«( REC ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
2,6
8
1
9
8
5
Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
3
4
4
6
¸Uº± Í√ l± qOπº∑∞« ¡b° p∞ sJL¥ ,d®U∂L∞« qOπº∑∞« l{Ë Â«bª∑ßU°
.Z±bL∞« ’dI∞« vK´
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô t≤_ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô ◆
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.…dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ UD¥d® qîœ√
.Z±bL∞« ’dI∞« qLÒ•
.)
( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD/MP3-CD ¸“ vK´ jG{«
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )Iï ,îI( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸UO∑î« ¸«¸“√ Âbª∑ß« ◆
1
2
3
4
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/PAUSE ¸“ vK´ jG{«
.qOπº∑∞« √b∂¥ ·uß : WπO∑M∞«
5
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
.)
17
16
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 18
ozUH∞« dONπ∞« / Ê“«uL∞« WHO™Ë
ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
XÆRL∞« WHO™Ë
A
A
Ê“«u±Ë dONπ∞« ‹uÅ rOªC¢ WHO™u° œËe± dGBL∞« Z±bL∞« p±UE≤
‹«œœd¢Ë q∂¥d∑∞« sO° Ê“«u∑∞« Vº≤√ ¸U∑ª¢ Ê√ t° pMJL¥ j∂C∞« o∂º±
‡° p∞– vLÒº¥ .UNO∞« lL∑º¢ w∑∞« vIOßuL∞« ŸuM∞ UI≠Ë ,dONπ∞« ‹uÅ
.)ozUH∞« dONπ∞«/Ê“«uL∞«( EQ/S.BASS
.UOIOI•Ë U¥uÆ ‹uB∞« qFπ¢ WHO™u∞« Ác≥
“UN§ vK´ œu§uL∞« )ozUH∞« dONπ∞«/Ê“«uL∞«( EQ/S.BASS ¸“ vK´ jG{«
.VßUML∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑• bF° s´ rJ∫∑∞«
d∑î«
ÍœU´ ‹uÅ ‰b∂∑º¢ w∑∞« ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™u° eNπ± “UNπ∞« «c≥
.sO¢d± wIOI•Ë ÍuÆ jO∫± ‹uB°
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ )ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER SOUND ¸“ vK´ jG{«
.Ê«u£ …b´ …bL∞ )ÍuI∞« ‹uB∞«( P.SOUND ÷d´ r∑¥ ◆ : WπO∑M∞«
.wIOI∫∞«Ë ÍuI∞« ‹uB∞« Ãdª¥ ◆
.WO≤U£ …d± )ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER SOUND vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
.Ê«u£ …b´ …bL∞ OFF ÷d´ r∑¥ ◆ : WπO∑M∞«
.XÆRL∞« WHO™Ë «bª∑ßU° WMOF± ‹UÆË√ w≠ ÂUEM∞« ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ s± pMJL¥
.ÕU∂Å qØ vIOßu± vK´ w∫B¢ Ê√ b¥d¢ : ‰U∏±
MUTE
WHO™Ë wGK¢ Ê√ Vπ¥ ,UOJO¢U±u¢Ë√ t≠UI¥≈ Ë√ ÂUEM∞« qOGA¢ œd¢ r∞ «–«
.XÆRL∞«
.`O∫Å w∞U∫∞« XÆu∞« Ê√ s± bØQ¢ XÆRL∞« j∂{ q∂Æ ◆
‹“ËUπ¢ «–« .»uKDL∞« ¸UO∑îô« j∂C∞ Ê«u£ …b´ „UM≥ …uDî qJ∞ ◆
.Èdî√ …d± W¥«b∂∞« s± √b∂¢ Ê√ s± b° ô XÆu∞« «c≥
1
1,9 TIMER/CLOCK
TUNER
2
BAND
2
AUX
PROGRAM/SET
3,4,5,6,7EQ/S.BASS
,8
SLEEP
SHUFFLE
REV.MODE
... vK´ ‰uB∫K∞
PASS.....................................)wDª∞« ÂUEM∞«( ÍœUF∞« Ê“«u∑∞«
POP................................»u∂∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
TIMER ON/OFF
REP. A B
MO/ST
TAPE SPEED
.)
.
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
ROCK............................... „Ëd∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
CLASSIC........................wJOßöJ∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
S.BASS....................ozUH∞« dONπ∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
TUNING /
ALBUM
VOLUME
4,5,6,7 /
REPEAT
TUNING
MODE
+10
4,5,6,7
TA P E
XÆRL∞« ¡UG∞≈
MUTE
vK´ XÆRL∞« d®R± dNE¥ ULØ UOJO¢U±u¢Ë« XÆRL∞« qLF¥ ·uß ,XÆRL∞« j∂{ bF°
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ Vπ¥ ,XÆRL∞« «bª∑ß« b¥d¢ ô U±bM´ .÷dF∞« W®U®
l{ËË ÂUEM∞« qOGA¢ l{Ë w≠( XÆË Í√ w≠ XÆRL∞« ·UI¥≈ p∞ sJL¥
.)œ«bF∑ßô«
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
BAND
POWER SOUND
TIMER ON/OFFvK´ jG{«
DISPLAY
CD
TAPE SPEED
RDS
PTY
... ‡∞
..)XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
…b•«Ë …d±
v®ö∑¥ : WπO∑M∞«
sO¢d±
.WO≤U£ …d±
dNE¥ : WπO∑M∞«
XÆRL∞« ¡UG∞≈
.
XÆRL∞« ¡b° …œU´≈
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
r¢ qOGA¢ XÆË ÍQ° UF∂∑± ,Ê«u£ …b´ …bL∞ ON TIME ÷d´ : WπO∑M∞«
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{ pMJL¥ :tD∂{
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
. Ë ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« .√
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« .»
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.
Ë ¸“ vK´ jGC∞U° WIOÆb∞« j∂{« .‹
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SETt ¸“ vK´ jG{« .À
·UI¥≈ XÆË ÍQ° UF∂∑± Ê«u£ …b´ …bL∞ OFF TIME ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.·UI¥ù« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{ pMJL¥ :tD∂{ r¢
.·UI¥ù« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
. Ë ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« .√
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« .»
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.
Ë ¸“ vK´ jGC∞U° WIOÆb∞« j∂{« .‹
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{« .À
.j∂C¥ bÆ ‹uB∞« Ê√ vK´ ‰b¢ 10 YO• VOL 10 ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ q§√ s± Ë ¸“ vK´ jG{«
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET
.¸U∑ªL∞« ¸bBL∞« dNE¥ : WπO∑M∞«
.ÂUEM∞« qOGA¢ bM´ qGAL∞« ¸bBL∞« ¸UO∑î« q§√ s± Ë ¸“ vK´ jG{«
... Ê√ Vπ¥
b•√ w≠ öπº± UD¥d® qîb¢ •
.‹«dOπ∫∞«
AM Ë√ FM ‡∞ ‹«œœd∑∞« W§u± ¸U∑ª¢ •
)WK¥uD∞« W§uL∞« / WDßu∑L∞« W§uL∞«(
. Ë ¸“ vK´ jGC∞U°
¸“ vK´ jGC¢ •
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET
jGC∞U° j∂C∞« o∂º± WD∫± ¸U∑ª¢ •
. Ë ¸“ vK´
.Uπ±b± UÅdÆ qL∫¢
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
4
5
6
7
)u¥œ«d∞«( n∞«RL∞«
Z±bL∞« ’dI∞«
vK´ ÂUEM∞« j∂C∞ )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On ¸“ vK´ jG{«
.œ«bF∑ßô« l{Ë
Ê√ v∞« «dOA± ,XÆRLK∞ jOßu∞« sOLO∞« V≤Uπ∞« w≠ ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
t≠UI¥≈Ë ÂUEM∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß .U©u∂C± `∂Å√ XÆRL∞«
.W°uKDL∞« ‹UÆË_« bM´ UOJO¢U±u¢Ë√
BAND
19
1
2
3
‹d∑î« «–«
)XOßUJ∞«( j¥dA∞«
.XÆRL∞« bOØQ∑∞ )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( PROGRAM/SET ¸“ vK´ jG{«
MUTE
TUNER
( )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/On vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
TIMER ÷d´ r∑¥ v∑• )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK vK´ jG{«
WLKØ dNE¢ ·uß U¥ËUº∑± ·UI¥ù« XÆËË qOGA∑∞« XÆË ÊUØ «–«
.)QDª∞«( ERROR
U{u´ WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« \ ¸“ «bª∑ß« p∞ sJL¥
‹«uDî w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« / ¸“ s´
.7 ,6 ,5 ,4
18
8
9
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 20
›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿
p° ’Uª∞« dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« nOEM¢
”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
A
xnâK ›¡ GRï ,\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ äÖ éâÄÜÖ SôALà Ñhv¡ òÉp èeUÉÇ
:‹AnLàAE éñÇALÇ¿ ¿]QΩ¿
óQÕAXÇ¿ ÂAltÇ¿ ◆
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ ◆
(rvZÇ¿ œ‡\K ,fl\ÄFÇ¿ ,›A^¡\Ç¿) Mñ^AÄÇ¿ ÑñtbK ŒAåQ ◆
Åï\UK ‡¡ ‹¿ZXL^¿ Zâp AåpAFK¬ GQ¿èÇ¿‡ ∆AjAñLTº¿ VgèK éñÇALÇ¿ AÄaΩ¿
.\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿
WOHKª∞« W•uK∞« w≠ Phones f∂I± v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qÅË√
.)W¥uKF∞« vMLO∞« W¥Ë«e∞« Ë√(
.‹uB∞« ëdîù ‹uB∞« ‹«d∂J± Âbª∑º¢ ô : WπO∑M∞«
.AÜô¿À ó_ñô\Ç¿ ÕAñLÇ¿ ÕZeÖ äÖ ‹AnâÇ¿ Ñev¿
çwñnâK ÑF| ◆
éÉïèj fl\LwÇ çÜ¿ZXL^¿ ‚èâK äÄK áÇ ¿Ã ◆
qKî v∞« ÍœR¥ bÆ lH¢d± ‹uB°Ë WK¥u© ‹«d∑H∞ ”√d∞« ‹U´ULß Âbª∑ß«
.pFLß w≠
óQÕAXÇ¿ ÂAktÇ¿
‹ZXL_K º .xñwW xnˆâÖ‡ éwñnà –AÜ| éqk| ék^¿èE ‹AnLàAE óQÕAXÇ¿ ◊ëtÇ¿ xnˆà
.‹AnàÉÇ ƒ\_LK éÉôA^ À¿èÖ ‚¡ ’ZK º .xñnâLÉÇ è^‡\F¿ ‡¡ Ñô¿è^ ,laAú ŸèU_Ö
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
º .—AW xnˆâÖ ék^¿èE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnâK ›¡ GRï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ÑF|
äÖ —\}Ç¿ xnà .ÑñâñwÇ¿ LP Mñ^Aú òÉp ‹ZXL_K óLÇ¿ ∆AwnâÜÇ¿ `wà ‹ZXL_K
.éïAâqÇAE »ÕAXÇ¿ fiARK l^èÇ¿
1
.(óÉUÜÇ¿ ’ŒèÜÇ¿ Zâp \v¿èLÖ) —\}ÉÇ —AW xnˆâÜE ‹AnLàAE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnˆà
2
p∞c∞Ë dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢ pMJL¥
s¥dîü« ÃU´“≈ ÊËœ u¥œ«d∞« Z±«d° Ë√ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥
Í√ Ë√ rK± 3.5 f∂IL° …œËe± ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ Ê–_« ‹U´ULß .…dπ∫∞« w≠
.VßUM± ‰u∫±
fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ òÇ¿ flZTèÇ¿ “\qK º
òÇ¿ ÅÇà ‚Àêï Z| .\W√ ‚ Õ¿\T ÕZeÖ ‚¡ ‡¡
.flZTèÇ¿ xôAm‡ Âè^‡ éTèÉÇ Zô¿Œ äñX_K
( )ëdîù« l≠b∞«( PUSH EJECT ÕŒ òÉp ltg¿
1
:xñnâLÇ Mñ^AÄÇAE —AW xnâÖ‡ äk| éqk| Âbª∑ß«
(1) ›A^¡\Ç¿ ◆
2
(2) fl\ÄFÇ¿ ◆
(3) rvZÇ¿ œ‡\K ◆
.UOJO¢U±u¢Ë√ ·UI¥û∞ ÂUEM∞« j∂{ p∞ sJL¥
.vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« l± ÂUM¢ Ê√ b¥d¢ : ‰U∏±
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{«
.WO∞U∑∞« ‹«d®RL∞« ÷d´ r∑¥ : ‰U∏±
1
…¸U®≈ q§√ s± ‹«d± …b´ Ë√ …b•«Ë …d± )ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{«
.ÂUEM∞« ·UI¥≈ q∂Æ ÂUEM∞« qOGA¢ …d∑≠
2
90 MIN
OFF
60 MIN
15 MIN
45 MIN
30 MIN
: Ê√ p∞ sJL¥ ,XÆË Í√ w≠
.)ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jGC∞U° wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠ ◆
.2 Ë 1 ‹«uDî ¸«dJ∑° vI∂∑L∞« XÆu∞« dOG¢ ◆
:ÑñtbLÉÇ lñUÖ ”‡\a
éïèôÖ éQÕÀ 35-5
ékñUÜÇ¿ flÕ¿\UÇ¿
%75-10
éEèj\Ç¿
…d± )ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë ¡UG∞≈ q§√ s±
.SLEEP WLKØ v®ö∑¢Ë OFF ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …b•«Ë
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
1,2,3SHUFFLE
COUNTER RESET
3
BAND
Mñ^AÄÇ¿ ∆¿\ñRT
.Mñ^AÄÇ¿ fl\ñRT VLwÇ )
ÂuM∞« XÆR±
REV.MODE
`F}ÜÇ¿ Ñev¿ ,éïZp\Ç¿ xd¿èqÇ¿ ÂAâN¡
.éñôAE\åÄÇ¿ é}AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿
Z| Ÿ\FÇ¿ GF_E ó_ñô\Ç¿ lÇèwÇ¿ ’AwKÕ¿
.ŒAåRÇ¿ xÉK òÇ¿ ‚Àêï
.flZTèÇ¿ Ÿèv éï\㌠‡¡ ∆AKAFà ó࿇¡ rhKº
\kW òÇ¿ ‚ÀêK Z| flZTèÇ¿ ∏ éEèj\Ç¿
xÉK GF_K‡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
Ñ e v ¿ , ¿ è TΩ¿ fi[ã ÑOÖ ∏ .∆¿ZqÜÇ¿
é|AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿ `F}ÜÇ¿
.éñôAE\åÄÇ¿
)͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë
CD/MP3-CD
WHO™Ë WDß«u° WOM¨_« WOMG∑∞ vIOßuL∞« l± p¢uÅ jKî p∞ sJL¥
.Êu≠ËdJOL∞«
œ«bF∑ßô«
.Êu≠ËdJOL∞« ·d© v∞« Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ rK± 3.5 l± Êu≠ËdJOL∞« qÅË
3
r∑J∞« WHO™Ë
VOLUME
UP
.U∑ÆR± ‹uB∞« ·UI¥≈ p∞ sJL¥
.n¢UN∞« vK´ œd¢ Ê√ b¥d¢ : ‰U∏±
DOWN
.)r∑J∞«(MUTE ¸“ vK´ jG{«
2
râÜÇ çÉW¿ZE ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º ,éÉïèj fl\LwÇ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ‹ZXL_K áÇ ¿Ã¿ ◆
.¡ZeÇ¿
äÖ ⁄Õ[T ,›Ãæ¿ ∆ApAÜ^ AÜqL^¿ Zâp
‹¿ZX_K¿ .éqwK\ÜÇ¿ ∆¿èdΩ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿
òÇ¿ ‚Àêï éqwK\Ö ∆¿èdBE ¿\ñOú ∆ApAÜ_Ç¿
.rÜ_Ç¿ ∏ ÑÉW
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∏ ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º
. é É ï è j ∆ ¿ \ Lw Ç ¿ ç Ö Z X L _ K á Ç ¿ Ã ¿
ŒAåQ xÉK òÇ¿ ‚Àêï Z| ∆AïÕAkFÇ¿ ƒ\_K
.ZqE äp áÄULÇ¿
MIC
1
1
2
,)tOK´ ÊUØ ULØ ‹uB∞« Èu∑º± fH≤ w≠( Èdî√ …d± ‹uB∞« ŸU§¸ù
¸“ vK´ jG{« Ë√ WO≤U£ …d± )r∑J∞«( MUTE ¸“ vK´ jG{«
.VOLUME +,-
‡ ¡ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ xñOú ÕAFtÇ çg\qK GRï º çà¿ º¬ GÉd ÂAks çÇ ⁄ŒAåQ ›¡ ásÕ ◆
.(YÇ¿ fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ ∏ ‡¡ éôvZLÇ¿ fl]åQ¡ äÖ éFï\|) éqwK\Ö flÕ¿\T ∆AQÕÀ
MUTE
ÑeK¿‡ éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ Ñev¿ ,flZTèÇ¿ äÖ éUï\Ö \ñs éUô¿Õ ∆OqFà¿ ¿Ã¿ ◆
.ÑñúèÇAE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
∆ A à è Ä Ö Z Q è K . ∆ ¿ Z q Ü Ç¿ ∆ A T è Ç ‚ ¡ ] K º
éÖZeÇ¿ GF_K flZTèÇ¿ ÑW¿À éÜåÖ
.éñôAE\åÄÇ¿
21
ÂAE\åÄÇ¿ ∆ëd‡ òÉp éÉñ}N ÂAña¿ rhK º
òÇ¿ ‚Àêï Z| ó_ñô\Ç¿ ÑFñÄÇ¿ xÉK .éñ_ñô\Ç¿
GF_ï Z| ‡¡ (~ï\UÇ¿ \kW) ŒAåRÇ¿ xÉK
.éñôAE\åÄÇ¿ éÖZeÇ¿
20
A
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 22
éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿
éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿
lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
A
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
(ÑFñ_ïÀ 1 ±) ]K\ãèÉñú 20 - ]K\ã 20
Va\ÜÇAE (]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) ÑFñ_ïÀ 80
(]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) %0.1
ÑFñ_ïÀ 75
áÉÖ 1.2 :ÅÜ_Ç¿ ,áÉÖ 80 ‡¡ 120 :\k}Ç¿
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
óÇAÜQΩ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
—\}Ç¿ ‹ART¡
]K\ãèñÉú 8 - ]K\ã 125
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 30
ÑFñ_ïÀ 50
lï\bÇ¿ fl\ñRT
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
èUÜÇ¿ \ñOBK
FM
áÉÖ (~Üp) 282 * (’AwKÕ¿) 226 * (“\p) 145
\FÄÜÇ¿
(‹‡¡ 6) éñKèeÇ¿ é|AkÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
óÖèÜqÇ¿
ÀAqEΩ¿
COMPACT
é}AkÇ¿ »\XÖ ÑdèÖ \ñs éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇAE Zï‡]LÇ¿ ÅÉ^ •
\ñs òÉp éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ »\XÖ ‡¡ VñUd ÑÄbE éñôAE\åÄÇ¿
.ÑñtbLÇ¿ rg‡
~v¿èLï áÇ ‡¡ ¿ZFL^¿ òÇ¿ »ALUK ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∆AïÕAkE •
.ƒAk}L^º¿
.(À¿ZqL^º¿/ÑñtbLÇ¿) STANDBY/ON ÕŒ òÉp lthÇ¿ áLï áÇ •
.AÖAÜK iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö •
—\}Ç¿ ,xÇ¿êÜÇ¿) éUñUeÇ¿ éwñmèÇ¿ ÕAñLW¿ áLï áÇ •
.(∏Agæ¿ ,lï\bÇ¿ ,SÖZÜÇ¿
.›ÃΩ¿ ∆ApAÜ^ òÉp ÑdèÖ ŒAåRÇ¿ •
.éÉdèÖ \ñs ∆èeÇ¿ \FÄÖ ⁄ë^¡ •
..”èthÖ (áLÄÇ¿) MUTE ÕŒ •
ÕŒ òÉp lthÇAE çvA}ï¬ áK M|êÜÇ¿ •
.(M| êÜÇ¿ ◊A}ï¬/ÑñtbK)TIMERON/OFF
DIGITAL AUDIO
.ÑÜqï º ‹AnâÇ¿
.∆èeÇ¿ ZQèï º
.ÑÜqï º M|êÜÇ¿
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
)ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER.SOUND ¸“ vK´ jG{« • .Áö´√ ‹«uDª∞U° ÂUOI∞« bF° v∑• ÂUEM∞« qLF¥ ô
WÆUD∞« )œ«bF∑ßô«( "OFF" W∞U• w≠ Ê«u£ 5 …bL∞
WOKÅ_« W∞U∫∞« v∞« Ÿu§d∞« r∑¥ p∞– bF°Ë ,WOzU°dNJ∞«
.)j∂C∞« …œU´≈(
.AãÕAñLW¿ áLï áÇ SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ éwñm‡ •
‡¡ AX_LÖ çUk^ ›èÄï ‡¡ AEèÉ}Ö —\}Ç¿ rg‡ áK •
.¿ÕèwUÖ
.¿\FtÖ ‡¡ AX_LÖ Õ]ñÉÇ¿ œA_T¬ ŒAåQ ›èÄï •
.ó}v¡ ‡¡ Vk_Ö ›AÄÖ òÉp ’ègèÖ \ñs ŒAåRÇ¿ •
∏ ŒAåRÇ¿ ⁄\K¿ ; ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ ∏ éwOÄÖ éEèjÕ ⁄Aâã •
òÉp flZT¿‡ épA^ flZÜÇ flZñQ éïèåK‡ õv¿À ›AÄÖ
.Ñ|Ω¿
.ÑÜqï º SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ qGÒA±
.mp3.* b¥bL¢ s± bOØQ∑K∞ d¢uO∂LJ∞« “UN§ Âbª∑ß« •
’dÆ qÒGA± qLF¥ Ê√ sJL¥ ô
.MP3 - Z±b±
.)j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.éUñUd é}ï\kE lï\bÇ¿ AWÀ¬ áLï áÇ •
.~Étï áÇ lï\bÇ¿ qÒGA± •
.Õè_ÄÖ ‡¡ óXK\Ö lï\bÇ¿ •
.tKOGA¢ j¥dA∞« √b∂¥ ô
.Y_LÖ óqÜ_Ç¿ ‹AkâÇ¿ •
.éX_LÖ rvZÇ¿ œ‡\K ‡¡ ∆¿\ÄFÇ¿ •
.xÉLÉÇ “\qL^ lï\bÇ¿ •
.iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö
flÕèeE j¥dA∞« u∫± r∑¥ r∞
.éUñUd
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÂAgèg ZQèï
AF}L^¿ áLï áÇ ‡¡ xñqg AF}L^º¿
.~ëjæ¿ òÉp ∆AkUÖ
u¥œ«d∞«
.)n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.éUñUd flÕèeE ÀÀ\LÇ¿ ÕAñLX¿ áLï áÇ •
ZRK òLT fiÕÀ¡ .áñÉ^ \ñs çãARK¿ ‡¡ èewÖ óô¿èåÇ¿ •
.fiARK¿ Ñhv¡
‹¿ZXL^¿ äÖ ZE º, èïÀ¿\Ç¿ ∆AQèÖ ]RUï òâFÜÇ¿ •
.óQ ÕAXÇ¿ óô¿èåÇ¿
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK ◆
lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ W∞«“S° rÆ lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ ◆
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿ Õè_ÄÖ
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp ◆
∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿ ◆
.éñÇAp flÕ¿\T
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK ◆
XOßUJ∞« j¥d®
(%10 :óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿)RMS ”¿‡ 10*2
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 70
éÉÄbÜÇ¿
- Z±bL∞« ’dI∞«
Z±b± ’dÆ
ÑFñ_ïÀ 54
ÑFñ_ïÀ 16
%0.5
…\bÇ¿/—èUwÇ¿
ÂUF∞«
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 56
%2
èïÀ¿\Ç¿
(ÍU¸O∑î«) …dOBI∞« W§uL∞«
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
∆ëÄbÜÇ¿ äÖ ‚¡ ÅïZÇ ›Aú ¿Ã¿ .ZïZRÇ¿ ŒAåRÇ¿ rÖ xÇDLK òLT AÜô¿À M|‡ òÇ¿ »ALUK
râÜï‡ AL|‡ owUK Z|‡ .éÖZXÇAE AeKº¿ ÑF| flAkqÜÇ¿ èÉUÇAE AåqÖ ‡AT ,fiAàÀ¡ flÕèú[ÜÇ¿
.éÖZXÉÇ ‚Õ‡\hÇ¿ \ñs AeKº¿ äp SLAâÇ¿ »ApŒæ¿
MP3 -
‹ZXL_ÜÇ¿ ∆AÜñÉqK‡ áñÜeLÇ¿ ∆Awd¿èÖ \ññtK äÄÜï .∆A|‡Ω¿ Ñú ∏ AåKARLâÖ äñ_ULÇ fl\ñEÄÇ¿ AãÀèåQ [FK Sàè_ÖA^
.ÕAqa¬ ›‡ZE fi[ã
∆AÜeE ⁄\LK º òLT ◊¿\jΩ¿ äÖ AåÄ_Ö¡ .éïAâqE éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ rÖ ÑÖAqK ◆
.rÖëÇ¿ Vk_Ç¿ òÉp rEAdΩ¿
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ ,SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK äÖ óåLâK AÖZâp ◆
.Vk_Ç¿ òÉp GLÄK º‡ —¿\|Ω¿ òÉp ~dº lï\a ‡¡ ŸÕ‡ ‚¡ MFOK º ◆
.—èeWÖ –AÜ| éqk}E —¿\|Ω¿ xnˆà ◆
º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ owT¿ ◆
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ “\qK
.AÜô¿À
éÖëp AåñÉp éEèLÄÖ éRÖZÖ —¿\|¡ ‹ZXL^¿ ◆
: ÓÓE émèUÉÖ [W éÉÄbÜÇ¿ ÑT rkL_K áÇ ¿Ã¿
‹AnâÇ¿ fl\WêÖ òÉp ’èFkÖ Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ‡ ÑïÀèÜÇ¿ ◆
›AÜhÇ¿ ÑñdAwK ◆
éÉÄbÜÉÇ Vg¿‡ xd‡ ◆
.rñFÇ¿ ZqE AÖ éÖZXÇ SÖè_ÖA^ GLÄÖ ‡¡ óÉUÜÇ¿ rôAFÇAE ÑeK¿
23
22
A
Contact Multi-all
2005.11.18
3:42 PM
Page 26
XSG (ENG, ARB)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
MM-T5(AR)
4/19/06 10:15 AM
Page 24
:äÖ SLâÖ ŒAåRÇ¿ ¿[ã
AH68-01830N