MG23F301E**
MG23F302E**
imagine the possibilities
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้และคูม่ อื การอบอาหาร
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการทีค่ รบครันยิง่ ขึน้
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ท่ี
www.samsung.com/register
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
คู่มือนี้ ใช้กระดาษรีไซเคิ ล 100 %
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 1
2013-08-28 �� 5:01:31
สารบัญ
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว.....................................................................................................................................11
คุณสมบัติเตาอบ.................................................................................................................................................12
เตาอบ.............................................................................................................................................................12
แผงควบคุม....................................................................................................................................................12
อุปกรณ์เสริม. .................................................................................................................................................13
การใช้เตาอบ.......................................................................................................................................................14
เตาไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร...........................................................................................................................14
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การใช้ค่มู ือฉบับนี้
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์มากมาย
เกีย่ วกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้
• ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
• อุปกรณ์เสริมและภาชนะทีเ่ หมาะสม
• เคล็ดลับในการอบอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
• เคล็ดลับในการอบอาหาร
ค�ำอธิ บายสัญลักษณ์และไอคอน
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง...............................................................................14
การตัง้ เวลา.....................................................................................................................................................15
ค�ำเตือน
การอบ/อุน่ อาหาร............................................................................................................................................15
ระดับพลังงาน.................................................................................................................................................16
การปรับเวลาอบอาหาร....................................................................................................................................16
ข้อควรระวัง
การหยุดการอบอาหาร.....................................................................................................................................16
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้ อยหรือท�ำให้
สิ่ งของเสียหาย
ละลายน�้ำแข็ง (เวลา).......................................................................................................................................16
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก)..........................................................................................................17
ค�ำเตือน อันตรายจากไฟ
ค�ำเตือน พืน้ ผิวร้อน
การใช้คมู่ อื การปรุงอาหารด้วยไอน�้ำ
(เฉพาะรุน่ MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ* เท่านัน้ )...................................17
ค�ำเตือน ไฟฟ้า
ค�ำเตือน วัตถุทร่ี ะเบิดได้
การใช้จานอบเกรียม
(เฉพาะรุน่ MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* เท่านัน้ )..................................19
ห้ามท�ำ
ห้ามสัมผัส
ห้ามถอดประกอบ
ท�ำตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
ถอดปลักไฟจากเต้
๊
าเสียบทีผ่ นัง
ตรวจสอบว่าเครือ่ งมีการลงกราวด์เพือ่ ป้องกัน
ไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
การเลือกอุปกรณ์เสริม.....................................................................................................................................20
การย่าง...........................................................................................................................................................20
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง0........................................................................................................................21
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร.....................................................................................................................22
คู่มือการอบอาหาร..............................................................................................................................................23
การแก้ไขปัญหา..................................................................................................................................................31
ข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค. .................................................................................................................................31
ไทย - 2
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 2
2013-08-28 �� 5:01:33
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิ งในอนาคต
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยตลอดเวลา
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิ บตั ิ ตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไป
และบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิต
ไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแล
หรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้าม
เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามมิให้เด็กเป็ นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุง
รักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการดูแลโดยผูใ้ หญ่
ค�ำเตือน (การท�ำงานของไมโครเวฟเท่านัน้ )
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย
จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมจากช่างผูช้ ำ� นาญ
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟ
ขึน้ ในเตาอบ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งที่
มีความช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อมบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของ
เครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและ
เครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับ
แผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด และวัสดุ
อืน่ ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ
หรือเพลิงไหม้
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิด
สนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
อุปกรณ์น้ีใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตู
เตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เตาอบตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็ก
ได้รบั ค�ำแนะน�ำเพียงพอทีจ่ ะใช้เตาอบอย่างปลอดภัย และทราบ
ถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
ไทย - 3
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 3
2013-08-28 �� 5:01:33
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาท
สัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
โดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมี
การเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือ
ภาชนะ
ค�ำเตือน: ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวด
อาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมกิ ่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่
ลดความเสีย่ งของการลวก
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต
ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ
เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ใน
เตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้
ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวหรืออาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิด
สนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
หากไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้
สามารถเข้าถึงส่วนภายในเตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบน
ท้องถนน คาราวาน และยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา
10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ไทย - 4
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 4
2013-08-28 �� 5:01:33
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที
และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ
เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลัก๊
โดยง่าย
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีและชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่าง
การใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายใน
เตาอบ
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้
ชิด
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์เท่านัน้
ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ค�ำเตือน (การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ ) - อุปกรณ์เสริ ม
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ีทำ� งาน
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ีในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งาน
อุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่ดแู ล เนื่องจากจะมีอุณหภูมสิ งู
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความ
ระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควร
ดูแลให้พน้ มือเด็ก
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลที่
มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ
หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั
ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดย
ไม่มกี ารดูแล
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ไทย - 5
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 5
2013-08-28 �� 5:01:33
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่
ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยและ
ท�ำให้แก้วแตกได้
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลา
ภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
การติ ดตัง้ เตาไมโครเวฟ
วางเตาไว้บนพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพืน้ มีความแข็ง
แรงเพียงพอทีจ่ ะรับน�้ำหนักของเตาได้อย่างปลอดภัย
1. เมือ่ คุณติดตัง้ เตาอบ โปรดจัดวางให้มกี ารระบาย
10 ซม.
20 ซม.
ด้านหลัง
ด้านบน
อากาศทีเ่ พียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย
10 ซม. (4 นิ้ว) ทีด่ า้ นหลังและด้านข้างของเตาอบ 85 ซม.
10 ซม.
ด้านข้าง
จากพืน้
และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ
2. น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ
3. ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
(รุน่ ทีม่ จี านหมุนเท่านัน้ )
4. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต
ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่
ไม่ให้เกิดอันตราย
เพือ่ ความปลอดภัยของคุณ โปรดเสียบปลักสายไฟเข้
๊
ากับเต้ารับ
ไฟฟ้ากระแสสลับทีม่ กี ารลงกราวด์อย่างถูกต้อง
ไทย - 6
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 6
2013-08-28 �� 5:01:33
ห้ามติดตัง้ เตาไมโครเวฟในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง
เช่น ถัดจากเตาอบธรรมดาหรือเครือ่ งท�ำความร้อน โปรดปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้อง
ใช้สายทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของ
ซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
การท�ำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
โปรดท�ำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็ นประจ�ำ เพือ่ ไม่ให้
มีไขมันและเศษอาหารเกาะ:
• ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
• ประตูและซีลขอบประตู
• จานหมุนและวงแหวน (รุน่ ทีม่ จี านหมุนเท่านัน้ )
1. ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน�้ำอุน่ ผสมน�้ำยาล้าง
จาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. ขจัดคราบอาหารทีก่ ระเด็นบนพืน้ ผิวด้านในของเตาอบด้วยผ้าชุบ
น�้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เพือ่ ให้เศษอาหารทีแ่ ห้งแข็งหลุดออกง่ายขึน้ และขจัดกลิน่ ไม่พงึ
ประสงค์ ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวผสมน�้ำในเตาอบ และให้ความร้อน
โดยใช้พลังงานเต็มทีเ่ ป็ นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานทีใ่ ช้เครือ่ งล้างได้เมือ่ ใดก็ตามทีต่ อ้ งการ
โปรดอย่าท�ำน�้ำหกในช่องระบาย ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัด
ถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่
ท�ำความสะอาดซีลขอบประตู เพือ่ ไม่ให้มสี งิ่ สกปรก:
• สะสม
• ท�ำให้ประตูปิดไม่สนิท
ท�ำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้น้�ำยา
ล้างอ่อนๆ แต่โปรดรอให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนทีจ่ ะท�ำความ
สะอาด เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
ทุกครัง้ ต้องตรวจสอบว่าซีลประตูสะอาดและประตูสามารถปิดได้
อย่างเหมาะสม
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้
ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ไทย - 7
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 7
2013-08-28 �� 5:01:33
เมือ่ ท�ำความสะอาดส่วนบนทีอ่ ยูด่ า้ นในช่องเตาอบ
ให้หมุนตัวท�ำความร้อนลง 45 ° แล้วท�ำความสะอาด
(รุน่ ทีข่ ดลวดความร้อนหมุนได้เท่านัน้ )
หากคุณต้องการเก็บเตาอบไว้ชวคราว
ั่
โปรดเก็บไว้ในทีแ่ ห้งและ
ไม่มฝี นุ่ ละออง
สาเหตุ: ฝุน่ ละอองและความชืน้ อาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบ
ของเตาอบ
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมือ่ เก็บรักษาหรือน�ำเตาไมโครเวฟ
ไปซ่อมแซม
ห้ามใช้เตาอบ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย
• บานพับเสียหาย
• ซีลมีความเสียหาย
• โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ
โปรดใช้บริการซ่อมบ�ำรุงโดยช่างผูช้ ำ� นาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านัน้
เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะส�ำหรับใช้งานเพือ่ การพาณิชย์
ห้ามเปลีย่ นหลอดไฟด้วยตนเอง เพือ่ ความปลอดภัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ Samsung ทีอ่ ยู่
ใกล้ เพือ่ นัดหมายให้ชา่ งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูเ้ ปลีย่ นหลอดไฟให้
ค�ำเตือน
ควรให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ คี วามช�ำนาญเท่านัน้ เป็ นผูแ้ ก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดผนึกแน่นส�ำหรับฟงั ก์ชนั
ไมโครเวฟ
ห้ามถอดโครงภายนอกของเตาอบ หากเตาไมโครเวฟท�ำงาน
ไม่ถกู ต้อง หรือต้องมีการบ�ำรุงรักษา หรือหากคุณมีขอ้ สงสัย
• ถอดสายไฟออกจากปลักที
๊ ผ่ นัง
• ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายทีอ่ ยูใ่ กล้
เพือ่ ความปลอดภัย ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยแรงดันน�้ำหรือเครือ่ งท�ำความ
สะอาดด้วยเครือ่ งฉีดไอน�้ำ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีใกล้เครือ่ งท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ ความชืน้ ต�ำแหน่งทีม่ นี ้�ำมัน
หรือฝุน่ ละอองมาก ในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แสงแดดโดยตรงหรือได้รบั น�้ำ หรือในทีซ่ ง่ึ
อาจมีก๊าซรัว่ หรือบนพืน้ ทีไ่ ม่เรียบ
อุปกรณ์น้ีตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของ
ประเทศ
น�ำสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือน�้ำออกจากขัว้ ของปลักไฟและ
๊
หน้าสัมผัสเป็ นประจ�ำ โดยใช้ผา้ แห้ง
ไทย - 8
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 8
2013-08-28 �� 5:01:35
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิง่ ของทับสายไฟ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ถ้ามีก๊าซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่
สัมผัสกับปลักไฟ
๊
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพืน้ ผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับส่วนทีร่ อ้ น
จัดของเตาอบ
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊
วยมือทีเ่ ปียก
ห้ามปิดเครือ่ งด้วยการถอดปลักไฟ
๊ ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงานอยู่
ให้เด็กอยูห่ า่ งจากประตูทเ่ี ปิดหรือปิด เนื่องจากอาจชนกับประตูหรือท�ำให้ประตู
หนีบนิ้วได้
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมหรือน�้ำเข้าเครือ่ ง ให้ถอดปลัก๊
ไฟและติดต่อศูนย์บริการทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ดุ
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออก
ไป ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ เพือ่ ป้องกันสถานการณ์น้ี โปรด
พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพือ่ ให้อุณหภูมกิ ระจายตัวอย่าง
สม�่ำเสมอทุกครัง้ คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้ หลังจาก
อุน่
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุทเ่ี ปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก
•
•
•
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือ
เครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะ
ของผลิตภัณฑ์
แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
ข้อควรระวัง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ
หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ
จานทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึน้ ซึง่ ท�ำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
ห้ามเกีย่ วสายไฟกับวัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊
เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม เมือ่ ปลักไฟ
๊
หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ไทย - 9
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 9
2013-08-28 �� 5:01:37
ห้ามจุม่ สายไฟหรือปลักในน�
๊ ้ ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยูใ่ กล้พน้ื ผิวทีร่ อ้ น
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รบั พลังงานไมโครเวฟมากเกิ นไป (ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้ )
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
(a) ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือ
สอดวัตถุในช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจาก
อาจระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม นอกจากนี้
อย่าให้ความร้อนขวด เหยือก หรือภาชนะทีป่ ิดฝาสนิทหรือเป็ นสุญญากาศ ถัวที
่ ม่ ี
เปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
(b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยู่
ทีผ่ วิ หน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วย
ผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งาน
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือ
กระดาษอาจติดไฟ ขณะทีม่ กี ารระบายอากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมีความ
ร้อนสูงเกินไป และตัดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่า
จะเย็นลง
(c) ห้ามใช้เตาอบทีม่ คี วามเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างผูช้ ำ� นาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟที่
ผ่านการฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำ� รุด
เสียหาย:
(1) ประตู (งอ)
ทุกครัง้ จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะน�ำอาหารออกจากเตาเพือ่ ป้องกัน
ความร้อนลวก
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพัก
ให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกันการเดือด
และกระเด็น
(d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผชู้ ำ� นาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟทีผ่ า่ นการฝึกอบรม
โดยผูผ้ ลิต
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรือ
อากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดย
อัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลา เพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีทเ่ี ตาไมโครเวฟ
ท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างทีก่ ำ� หนดในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย - 10
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 10
2013-08-28 �� 5:01:37
คูม่ อื ค้นหาอย่างรวดเร็ว
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้า
ความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการ
ทีค่ รอบคลุมได้แก่:
(a) รอยบุบ รอยขีดข่วน ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมแตกหัก
ถ้าคุณต้องการอบอาหาร
(b) ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้อุปกรณ์น้ีเพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้
สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
•
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากที่
อธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอาจอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์
บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
•
•
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามอุน่ ผ้า
ทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้อุปกรณ์
อย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
2. เลือกเวลาการปรุงอาหารโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
01 คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
1. วางอาหารในเตาอบ
เลือกระดับพลังงานโดยกดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
หนึ่งครัง้ หรือตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม
•
)
การปรุงอาหารจะเริม่ ต้นหลังจากผ่านไปประมาณสองวินาที
ถ้าคุณต้องการละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก) อาหาร
1. หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ละลายน�้ำแข็ง
(น�้ำหนัก)
2. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
) เพือ่ เลือกน�้ำหนักทีต่ อ้ งการ
การปรุงอาหารจะเริม่ ต้นหลังจากผ่านไปประมาณสองวินาที
ถ้าต้องการปรับเวลาในการปรุงอาหาร
วางอาหารไว้ในเตาอบ
หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
) ไปทีเ่ วลาทีต่ อ้ งการ
ถ้าคุณต้องการย่างอาหาร
1. หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ย่าง
2. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
) เพือ่ เลือกเวลาทีต่ อ้ งการ
การปรุงอาหารจะเริม่ ต้นหลังจากผ่านไปประมาณสองวินาที
ไทย - 11
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 11
2013-08-28 �� 5:01:38
คุณสมบัตเิ ตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
1
2
4
3
1
5
2
3
6
7
8
9
10
11
6
4
12
7
5
1. ทีจ่ บั ประตู
7. ประตู
2. ช่องระบายอากาศ
8. จานหมุน
3. ย่าง
9. เฟืองของจานหมุน
4. ไฟ
10. วงแหวน
5. ปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก
11. ชอ่ งล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
1. จอแสดงผล
5. ผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง)
6. สลักประตู
12. ปมุ่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
2. ปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก
6. ละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก)
3. ละลายน�้ำแข็ง (เวลา)
7. ย่าง
4. ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
8. ปุม่ ตัง้ ค่านาฬิกา
8
ไทย - 12
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 12
2013-08-28 �� 5:01:39
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
1. วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
5. หม้อนึ่ง โปรดดูทห่ี น้า 17 ถึง 18
(เฉพาะรุน่ MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*
เท่านัน้ )
วัตถุประสงค์ : ใช้หม้อนึ่งพลาสติกเมือ่ ใช้ฟงั ก์ชนระบบนึ
ั่
่งอาหาร
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
ห้ามใช้งานโหมด ย่าง ( ) และ ผสม (
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร
และสามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
โหมดการท�ำงาน
3. ตะแกรงย่าง ส�ำหรับวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์ :
) กับหม้อนึ่ง
ไมโครเวฟ (
O
ตะแกรงโลหะสามารถใช้ได้ในการย่างและการอบอาหารแบบ
ผสม
)
ย่าง ( )
X
ผสม (
)
X
(หม้อนึ่ง)
4. จานอบเกรียม โปรดดูหน้า 19~20
(เฉพาะรุน่ MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ*
เท่านัน้ )
วัตถุประสงค์:
จานอบเกรียมนี้ใช้สำ� หรับอบอาหารให้เกรียมเป็ นสีเหลือง
ในการอบอาหารแบบไมโครเวฟ ย่าง และแบบผสม
และท�ำให้แป้งของอาหารประเภทเพสทรีและพิซซ่ากรอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนหรือจานหมุน
ไทย - 13
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 13
2013-08-28 �� 5:01:39
02 คุณสมบัติเตาอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนหรือจานหมุน
การใช้เตาอบ
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นขวาของประตู วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน จากนัน้ ปิดประตู
1. ก�ำหนดพลังงานให้อยูท่ ร่ี ะดับสูงสุด โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
เตาไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
ไมโครเวฟคือคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าความถีส่ งู
พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้
โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
• ละลายน�้ำแข็ง (ก�ำหนดเองและอัตโนมัต)ิ
• อบอาหาร
• อุน่ อาหาร
2. ก�ำหนดเวลา 4 ถึง 5 นาทีโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
)
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
หลักการอบอาหาร
1. ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะกระจายอย่างเป็ นระเบียบ
ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหารสุกทัวถึ
่ งกัน
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับ
พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบอาหารจะเกิด
ขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ต�ำรับอาหารและคุณสมบัตขิ องอาหารชนิดนัน้ :
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
• อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออก
จากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ติ ามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
• อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
ไทย - 14
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 14
2013-08-28 �� 5:01:40
การอบ/อุ่นอาหาร
เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยูภ่ ายใน เมือ่ มีการจ่ายไฟ “:0”, “88:88” หรือ “12:00” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
โดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการปรุงอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน จากนัน้ ปิดประตู
1. ก�ำหนดพลังงานให้อยูท่ ร่ี ะดับสูงสุด โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
(พลังงานสูงสุด: 800 วัตต์)
•
•
เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
หลังจากไฟฟ้าดับ
03 การใช้เตาอบ
การตัง้ เวลา
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนใดเลยเมื
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผลหลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาทีโดยประตูเปิดอยู่
2. ก�ำหนดเวลาโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
3. กดปุม่ (
ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
คุณสามารถเปลีย่ นระดับพลังงานระหว่างการอบอาหาร โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
) เพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่
)
4. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
5. กดปุม่ (
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
1. ถ้าต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ...
เวลาแบบ 24 ชัวโมง
่
เวลาแบบ 12 ชัวโมง
่
กดปุม่ ( ) หนึ่งหรือสองครัง้
2. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
)
) เพือ่ ก�ำหนดนาที
)
ไทย - 15
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 15
2013-08-28 �� 5:01:40
ระดับพลังงาน
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมือ่ ใดก็ได้ เพือ่ ตรวจดูอาหาร
1. ในการหยุดชัวคราว
่
ให้เปิดประตู
ก�ำลังไฟฟ้ า
ระดับพลังงาน
MWO
ย่าง
สูง
800 วัตต์
-
สูงปานกลาง
600 วัตต์
-
ปานกลาง
450 วัตต์
-
ต�่ำปานกลาง
300 วัตต์
-
ละลายน�้ำแข็ง (เวลา)
180 วัตต์
-
ละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก)
180 วัตต์
-
ละลายน�้ำแข็ง (เวลา)
ต�่ำ/รักษาความร้อน
100 วัตต์
-
-
1050 วัตต์
คุณสมบัตทิ ำ� ละลายน�้ำแข็ง (เวลา) จะช่วยให้คณ
ุ สามารถละลายเนื้อ เป็ ด ไก่ หรือปลาทีแ่ ช่แข็ง ขัน้ แรก
ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กง่ึ กลางจานหมุน และปิดประตู
MWO ต�่ำ + ย่าง
300 วัตต์
1050 วัตต์
MWO ปานกลาง + ย่าง
450 วัตต์
1050 วัตต์
MWO สูง + ย่าง
600 วัตต์
1050 วัตต์
ย่าง
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
ผลลัพธ์:
2. ในการหยุดอย่างสมบูรณ์
หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
"เวลาปจั จุบนั " จะปรากฏ
) ไปทางซ้าย
1. หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ละลายน�้ำแข็ง
(เวลา)
2. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต�่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึน้
) เพือ่ เลือกเวลาทีต่ อ้ งการ
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
การปรับเวลาอบอาหาร
ปรับเวลาการปรุงอาหารทีเ่ หลือ โดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ระหว่างการอบอาหาร หากคุณต้องการเพิม่ หรือลดเวลาในการอบ
ให้หมุนปุม่ บิดไปทางด้านขวาหรือซ้าย
การอบจะหยุด ในการอบอาหารต่อไป ให้ปิดประตู
)
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เลือกฟงั ก์ชนละลายน�
ั่
้ ำแข็ง (เวลา) แบบก�ำหนดเอง โดยใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ หากต้องการละลายน�้ำแข็ง
จากอาหารแบบก�ำหนดเอง หากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการละลายน�้ำแข็ง (เวลา) และเวลาในการ
ละลายน�้ำแข็ง โปรดอ่านจากหน้า 27
ไทย - 16
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 16
2013-08-28 �� 5:01:41
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก)
คุณสมบัตทิ ำ� ละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก) จะช่วยให้คณ
ุ สามารถละลายเนื้อ เป็ ด ไก่ หรือปลาทีแ่ ช่แข็ง
ขัน้ แรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กง่ึ กลางจานหมุน และปิดประตู
1. หมุนปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ละลายน�้ำแข็ง
(น�้ำหนัก)
ผลลัพธ์ :
การปรุงด้วยวิธนี ่ึงไอน�้ำ Power Steamer ใช้หลักการนึ่งด้วยไอน�้ำ ออกแบบมาส�ำหรับการปรุงอาหารได้รวดเร็ว
ดีต่อสุขภาพในเตาไมโครเวฟ Samsung ของคุณ
อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะส�ำหรับการหุงข้าว พาสต้า ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้
ชุดหม้อนึ่งไมโครเวฟประกอบด้วย 3 ส่วน:
) เพือ่ เลือกน�้ำหนักทีต่ อ้ งการ
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
หม้อ
ถาดรอง
ชิน้ ส่วนทัง้ หมดสามารถทนความร้อนได้ตงั ้ แต่ -20 °C ถึง 140 °C
เหมาะส�ำหรับการเก็บในช่องแช่แข็ง และสามารถใช้แยกกันหรือใช้รว่ มกันได้
ฝาปิด
เงือ่ นไขของการใช้งาน:
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ห้ามใช้:
การใช้โปรแกรมละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก)
• ปรุงอาหารทีม่ นี ้�ำตาลหรือไขมันมาก
• กับการย่างหรือการให้ความร้อนโดยการหมุนหรือบนเตา
ล้างทุกส่วนให้สะอาดด้วยน�้ำยาล้างจานก่อนทีจ่ ะใช้ครัง้ แรก
โปรดน�ำอาหารออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง
วางอาหารแช่แข็งไว้บนจานหมุน
กลับข้างอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
ใช้เวลาพักอาหารให้เหมาะสม เมือ่ การละลายน�้ำแข็ง (น�้ำหนัก) เสร็จสิน้
อาหาร
สัดส่วน
เวลาพัก
เนื้อ
200-1500 กรัม
20-60 นาที
เป็ ด ไก่
200-1500 กรัม
20-60 นาที
ปลา
200-1500 กรัม
20-50 นาที
ในการดูเวลาในการปรุง โปรดดูคำ� แนะน�ำในตารางในหน้าถัดไป
ค�ำแนะน�ำ
การบ�ำรุงรักษา:
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
คุณสามารถล้างหม้อนึ่งในเครือ่ งล้างจาน
กลับข้างอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
เมือ่ ล้างด้วยมือ ให้ใช้น้�ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นใยขัด
อาหารบางอย่าง (เช่น มะเขือเทศ) อาจท�ำให้พลาสติกสีเปลีย่ นไป ซึง่ เป็ นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของการ
ผลิต
การละลายน�้ำแข็ง:
วางอาหารแช่แข็งทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน โดยไม่ปิดฝา ของเหลวจะอยูด่ า้ นล่างของหม้อ และจะไม่มผี ลต่ออาหาร
ไทย - 17
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 17
2013-08-28 �� 5:01:41
03 การใช้เตาอบ
2. หมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
การใช้ค่มู ือการปรุงอาหารด้วยไอน�้ำ
(เฉพาะรุน่ MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ* เท่านัน้ )
การปรุง:
อาหาร
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
หัวอาร์ทิโชค
300 กรัม
(1-2 ชิน้ )
800 วัตต์
เวลาปรุง เวลาพักอาหาร
(นาที)
(นาที)
5-6
1-2
การประกอบ
ซุป (เย็น)
300 กรัม
800 วัตต์
4-5
1-2
ซุปแช่แข็ง
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
2-3
หม้อทีม่ ถี าดรอง + ฝาปิด
ขนมปังยีสต์ไส้แยม
แช่แข็ง
ผลไม้แช่อิ่ม
หม้อทีม่ ถี าดรอง + ฝาปิด
250 กรัม
800 วัตต์
15-18
5-10
หม้อ + ฝาปิด
800 วัตต์
400 กรัม
800 วัตต์
500 กรัม
800 วัตต์
7-8
2-3
400 กรัม
600 วัตต์
5-6
ค�ำแนะน�ำ
ใส่สตูวใ์ นหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร
1-2
150 กรัม
600 วัตต์
250 กรัม
800 วัตต์
8-10
2-3
หม้อ + ฝาปิด
1-2
2-3
หม้อ + ฝาปิด
3-4
2-3
หม้อ + ฝาปิด
+
หม้อ + ฝาปิด
หม้อ + ฝาปิด
หม้อ + ฝาปิด
การใช้งานหม้อนึ่ง
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักและล้างมันฝรังและวางในหม้
่
อ เติมน�้ำสะอาด 3 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา
สตูว์ (เย็น)
1-2
ค�ำแนะน�ำ
พรมน�้ำเย็นทีด่ า้ นบนของอาหาร วางอาหารแช่แข็ง 1-2 ชิน้ เคียงข้างกันในหม้อนึ่ง ปิดฝา
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ขา้ วในหม้อนึ่ง เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝา หลังการอบ ให้พกั อาหารเป็ นเวลา
5 นาทีสำ� หรับข้าวขาว และ 10 นาทีสำ� หรับข้าวกล้อง
มันฝรังอบทั
่
ง้ เปลือก
3-4
การประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือสับปะรด)
หลังจากปอกเปลือก ล้างและหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน ใส่ลงในหม้อนึ่ง เติมน�้ำ 1-2 ช้อนโต๊ะ
และน�้ำตาล 1-2 ช้อนชา ปิดฝา
ค�ำแนะน�ำ
วางผักแช่แข็งลงในหม้อนึ่ง ใส่ถาดรองในหม้อ เติมน�้ำสะอาด 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา
คนให้ทวหลั
ั ่ งการอบและพักอาหาร
ข้าว
400 กรัม
เวลาปรุง เวลาพักอาหาร
(นาที)
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ซุปแช่แข็งในหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ชังผั
่ กตามต้องการ (เช่น บร็อคโคลี่ ดอกกะหล�่ำ แครอท พริกหวาน) ล้างท�ำความสะอาด
และหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน ใส่ถาดรองในหม้อ วางให้เสมอกันบนถาด เติมน�้ำสะอาด 2 ช้อน
โต๊ะ ปิดฝา
ผักแช่แข็ง
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เทลงในหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร
หม้อทีม่ ถี าดรอง + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ล้างท�ำความสะอาดหัวอาร์ทโิ ชค ใส่ถาดรองในหม้อ จากนัน้ น�ำไปวางบนถาด
เติมน�้ำมะนาวหนึ่งช้อนชา ปิดฝา
ผักสด
สัดส่วน
หม้อ + ฝาปิด
หม้อทีม่ ถี าดรอง + ฝาปิด
ข้อควรระวัง:
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ เปิดฝาหม้อนึ่ง เนื่องจากไอน�้ำทีอ่ อกมาอาจมีความร้อนจัด
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ไทย - 18
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 18
2013-08-28 �� 5:01:41
โปรดทราบ
การใช้จานอบเกรียม
(เฉพาะรุ่น MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* เท่านัน้ )
1. วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุน่ ด้วยโหมดผสม
Microwave-Grill (ไมโครเวฟ + ย่าง) ความร้อนสูงสุด [600 วัตต์ + ย่าง (
ตามเวลาและค�ำแนะน�ำทีแ่ สดงในตาราง
โปรแกรมการอบแบบกรอบด้วยตนเอง
ขอแนะน�ำให้อุน่ จานอบเกรียมบนจานหมุนโดยตรง
อุน่ จานอบเกรียมด้วยฟงั ก์ชนั ่ 600 วัตต์ + ย่าง (
ใช้เวลาและค�ำแนะน�ำทีป่ รากฏอยูใ่ นตาราง
)]
อาหาร
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมือ่ จับจานส�ำหรับอบเกรียม เนื่องจากจานนี้จะ
ร้อนจัด
เบคอน
) เป็ นเวลา 3-5 นาที
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลาอุ่น (นาที)
เวลาปรุง (นาที)
4 ชิน้ (80 กรัม)
600 วัตต์ + ย่าง
3
3½-4
2. ทาน�้ำมันบนจาน ถ้าคุณต้องการท�ำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพือ่ ให้อาหารสุกเกรียมน่ารับประทาน
< ค�ำแนะน�ำ >
โปรดทราบว่าจานอบเกรียมนี้มชี นั ้ ของเทฟล่อน ซึง่ จะไม่ทนต่อการขูดขีด โปรดอย่าใช้ของมีคมเช่นมีดเพือ่ ตัด
อาหารบนจานอบเกรียม
อุน่ จานอบเกรียม วางแผ่นเบคอนเรียงบนจานอบเกรียม น�ำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
ใช้อุปกรณ์พลาสติกเพือ่ ไม่ให้มรี อยขูดบนผิวหน้าของจานอบเกรียม หรือน�ำอาหารออกจากจานก่อนทีจ่ ะตัดหรือ
หัน่
มะเขือเทศย่าง
200 กรัม (2 ชิน้ )
3. วางอาหารบนจานอบเกรียม
450 วัตต์ + ย่าง
3
4½-5
< ค�ำแนะน�ำ >
โปรดอย่าวางภาชนะทีไ่ ม่ทนความร้อนบนจานอบเกรียม (เช่น ชามพลาสติก
เป็ นต้น)
อุน่ จานอบเกรียม หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน วางอาหารเป็ นวงกลมบนจานอบเกรียม
น�ำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
ห้ามวางจานอบเกรียมโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด
เบอร์เกอร์
(แช่แข็ง)
4. วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ
2 ชิน้ (125 กรัม)
600 วัตต์ + ย่าง
3
7-7½
< ค�ำแนะน�ำ >
อุน่ จานอบเกรียม วางเบอร์เกอร์แช่แข็งเป็ นวงกลมบนจานอบเกรียม น�ำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
กลับด้านหลังจากผ่านไป 4-5 นาที
5. เลือกเวลาในการอบและพลังงานทีเ่ หมาะสม
(โปรดดูขอ้ มูลในตารางด้านข้าง)
บาแกตต์
(แช่แข็ง)
วิ ธีทำ� ความสะอาดจานอบเกรียม
ท�ำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน�้ำอุน่ และน�้ำยาล้างจาน จากนัน้ ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
200-250 กรัม (2 ชิน้ )
450 วัตต์ + ย่าง
4
8-9
< ค�ำแนะน�ำ >
ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน�้ำทีแ่ ข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะท�ำให้ผวิ หน้าของจานเสียหาย
อุน่ จานอบเกรียม วางบาแกตต์โดยไม่ให้อยูก่ ง่ึ กลางของจานอบเกรียม ให้วางบาแกตต์
2 ชิน้ คูก่ นั บนจานอบเกรียม วางจานอบเกรียมบนตะแกรง
ไทย - 19
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 19
2013-08-28 �� 5:01:42
03 การใช้เตาอบ
คุณสามารถใช้จานอบเกรียมนี้เพือ่ ท�ำให้อาหารเหลืองเกรียม ไม่เพียงเฉพาะด้านบน แต่ยงั รวมถึงด้านล่างของอาหารที่
กรอบเหลืองด้วยอุณหภูมขิ องจานอบเกรียม คุณสามารถอบอาหารหลากหลายชนิดด้วยจานอบเกรียมนี้ ดังทีจ่ ะแสดงใน
ตาราง (ดูหน้าถัดไป)
จานอบเกรียมนี้ยงั ใช้ได้กบั เบคอน ไข่ ไส้กรอก อีกด้วย
จานอบเกรียมนัน้ ไม่เหมาะกับเครือ่ งล้างจานอัตโนมัติ
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลาอุ่น (นาที)
เวลาปรุง (นาที)
พิ ซซ่า (แช่แข็ง)
300-350 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
4
9-10
อาหาร
พิ ซซ่า (เย็น)
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลาอุ่น (นาที)
เวลาปรุง (นาที)
300-350 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
4
6½-7½
< ค�ำแนะน�ำ >
< ค�ำแนะน�ำ >
อุน่ จานอบเกรียม วางพิซซ่าแช่แข็งบนจานอบเกรียม น�ำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
มันฝรังอบ
่
250 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
3
500 กรัม
5-6
8-9
อุน่ จานอบเกรียม หันครึ
่ ง่ มันฝรัง่ วางบนจานอบเกรียมโดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ข่ า้ งล่าง
วางเรียงเป็ นวงกลม วางจานบนตะแกรง
150 กรัม (5 ชิน้ )
600 วัตต์ + ย่าง
4
300 กรัม (10 ชิน้ )
7-8
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาชนะหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี หมาะสมในคูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหารทีห่ น้า 22
การย่าง
อุน่ จานอบเกรียม ทาจานด้วยน�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
วางฟิชฟิงเกอร์เป็ นวงกลมบนจานอบเกรียม พลิกกลับด้านหลังจาก 4 นาที (5 ชิน้ ) หรือ
6 นาที (10 ชิน้ )
125 กรัม
หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่าง) โปรดใช้ภาชนะทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านัน้ ภาชนะหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี ป็ นโลหะจะท�ำให้เตาอบ
เสียหาย
9-10
< ค�ำแนะน�ำ >
นักเก็ตไก่
(แช่แข็ง)
การเลือกอุปกรณ์เสริ ม
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับไมโครเวฟ อย่าใช้ภาชนะพลาสติก จาน ถ้วยกระดาษ กระดาษ
เช็ดปาก เป็ นต้น
< ค�ำแนะน�ำ >
ฟิ ชฟิ งเกอร์
(แช่แข็ง)
อุน่ จานอบเกรียม วางพิซซ่าเย็นบนจาน วางจานอบเกรียมบนตะแกรง
600 วัตต์ + ย่าง
250 กรัม
4
5-5½
7½-8
การย่างช่วยให้คณ
ุ อุ่นและท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ เรามีตะแกรงย่างมาให้พร้อมกับ
เตาไมโครเวฟเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี
1. อุน่ เตาอบด้วยการย่างให้มอี ุณหภูมเิ หมาะสม โดยกดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการ
ปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ย่าง และตัง้ เวลาอุน่ ด้วยการหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก
(
) ให้เหมาะสม
2. เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรง และวางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
< ค�ำแนะน�ำ >
อุน่ จานอบเกรียม ทาจานด้วยน�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ วางนักเก็ตไก่บนจาน น�ำจานอบเกรียมไปวางบน
ตะแกรง พลิกกลับด้านหลังจากผ่านไป 3 นาที (125 กรัม) หรือ 5 นาที (250 กรัม)
ไทย - 20
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 20
2013-08-28 �� 5:01:42
3. ก�ำหนดเวลาโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง0
)
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะ
ช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหารทัวถึ
่ งกัน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตาอบ เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
ให้ขดลวดความร้อนอยูใ่ นต�ำแหน่งแนวนอน
ห้ามใช้งานโหมด ย่าง (
) / ผสม (
โหมดการท�ำงาน
(หม้อนึ่ง)
03 การใช้เตาอบ
โปรดอย่ากังวลถ้าขดลวดความร้อนเปิดและปิดสลับกันระหว่างการย่าง ระบบนี้ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ป้องกัน
เตาอบร้อนเกินไป
1. เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรง และวางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
2. บิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีก่ ำ� ลังไฟทีเ่ หมาะสม
) กับหม้อนึ่ง
ไมโครเวฟ (
O
)
ย่าง (
) / ผสม (
X
)
3. ก�ำหนดเวลาโดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (
ผลลัพธ์ :
)
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
1) เตาอบจะเริม่ ต้นการอบอาหาร เมือ่ เสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3) เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
พลังงานไมโครเวฟสูงสุดส�ำหรับโหมดผสมไมโครเวฟและย่างคือ 600 วัตต์
ห้ามใช้งานโหมด ย่าง (
โหมดการท�ำงาน
(หม้อนึ่ง)
) / ผสม (
) กับหม้อนึ่ง
ไมโครเวฟ (
O
)
ย่าง (
) / ผสม (
)
X
ไทย - 21
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 21
2013-08-28 �� 5:01:43
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
อุปกรณ์
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดย
ภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนี ยม
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
✓✗
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
หมายเหตุ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจ
แตกหรือร้าวหากได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
โลหะ
หมายเหตุ
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่
ต้องการให้สกุ เกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่
ใกล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มาก
เกินไป
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
กระดาษ
จานส�ำหรับท�ำเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ร้อนเกินกว่าแปดนาที
•
กระเบือ้ งและดิ นเผา
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และ
กระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก
และกระดาษเช็ดมือ
✓
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั
ของเหลวทีม่ ากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
จานโฟมหรือกระดาษแบบ
ใช้แล้วทิ้ ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
พลาสติ ก
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหาร จาน
ด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้
โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบ
โลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
ภาชนะส�ำหรับเตาอบและใส่
อาหาร
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจ
บิดหรือเปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติก
แบบเมลามีน
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหาร
โดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจาก
อาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบ
กักอากาศ ซึง่ ต้องใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
เครื่องแก้ว
•
•
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
✓
: แนะน�ำ
✓
✓✗
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
ไทย - 22
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 22
2013-08-28 �� 5:01:43
คูม่ อื การอบอาหาร
ไมโครเวฟ
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ
คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
การอบ
ผักขม
150 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
2-3
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ
เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับ
กระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่
300 กรัม
600 วัตต์
9-10
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ)
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็ง
หรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหาร
แทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือช็อคโกแล็ต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำ
แนะน�ำประกอบ)
ถัว่
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ถัวเขี
่ ยว
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ)
การปิ ดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณ
สามารถครอบอาหารได้หลายวิธดี งั นี้: เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ปิดอาหารทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
ผักรวม
(แครอท/ถัว/ธั
่ ญพืช)
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
เวลาพักอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
ผักรวม
(แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ไทย - 23
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 23
2013-08-28 �� 5:01:43
04 คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์ การท�ำอาหาร
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของ
โมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักสด
ข้าว :
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็ นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบ
โดยปิดฝา
เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับน�้ำหนัก 250 กรัม นอกจากมีคำ�
แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่ - โปรดดูในตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็ น
เวลา 3 นาที
พาสต้า :
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยปิดฝา
คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
ผักสดทุกประเภทควรอบโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (800 วัตต์)
อาหาร
ข้าวสวย
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
250 กรัม
800 วัตต์
16-17
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
250 กรัม
800 วัตต์
21-22
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
250 กรัม
800 วัตต์
17-18
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
250 กรัม
800 วัตต์
18-19
5
เติมน�้ำเย็น 400 มล.
250 กรัม
800 วัตต์
11-12
5
เติมน�้ำร้อน 1000 มล.
ค�ำแนะน�ำ:
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
ข้าวผสม
สัดส่วน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
บร็อคโคลี่
250 กรัม
500 กรัม
4-4½
7-7½
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
กะหล�่ำบรัสเซล
250 กรัม
5½-6½
3
เติมน�้ำ 60-75 มล. (4-5 ช้อนโต๊ะ)
แครอท
250 กรัม
4½-5
3
ฝานแครอทเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน
ดอกกะหล�่ำ
250 กรัม
500 กรัม
5-5½
8½-9
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็ น
ครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
ซุกนิ ี
250 กรัม
3½-4
3
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
หรือเนย อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง
250 กรัม
3½-4
3
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว
หนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียมต้น
250 กรัม
4½-5
3
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา
เห็ด
125 กรัม
250 กรัม
1½-2
3-3½
3
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็ นแว่น
อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือ
และพริกไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม
250 กรัม
5½-6
3
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ
15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก
250 กรัม
4½-5
3
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ
อาหาร
ค�ำแนะน�ำ
(หุงพอสุก)
(ข้าวขาว + ข้าวซ้อมมือ)
ธัญพืชผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
พาสต้า
หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
ไทย - 24
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 24
2013-08-28 �� 5:01:43
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
มันฝรัง่
250 กรัม
500 กรัม
4-5
7½-8½
3
ชังน�
่ ้ ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสี่
ส่วน เป็ นชิน้ เท่าๆ กัน
หัวผักกาด
250 กรัม
5-5½
3
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก
การอุน่ ของเหลว
ค�ำแนะน�ำ
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่างให้
ความร้อนถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้ หลังจากอุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ชอ้ น
หรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
การอุ่นของเหลวและอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
การอุน่
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็ นของเหลว และมีอุณหภูมปิ กติ
คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ุณหภูม ิ +5 ถึง +7 °C
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่
อาหารทีเ่ ป็ นชิน้ เล็กๆ จะได้ผลดีกว่า
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
เครือ่ งดืม่
(กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล.
(1 ถ้วย)
800 วัตต์
1-1½
1-2
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิด
ฝา วางถ้วย 150 มล. หรือ
แก้ว 250 มล. และวางตรง
กึง่ กลางจานหมุน คนอย่าง
ระมัดระวังก่อนและหลังเวลา
พักอาหาร
250 มล.
(1 แก้ว)
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางอย่างสามารถอุน่ ได้โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุน่ โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์
หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็ นแนวทาง โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มี
ปริมาณมาก หรือถ้าเป็ นอาหารชนิดทีร่ อ้ นเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็ นต้น)
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้
อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้
คุณใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็ นของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ)
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิม่ เวลาในการอุน่ อาหาร ถ้าจ�ำเป็ น
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้
พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูมสิ ม�่ำเสมอทัวกั
่ น
เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็ นอย่างอืน่ ในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่
ความปลอดภัย
1½-2
ค�ำแนะน�ำ
ซุป (เย็น)
250 กรัม
800 วัตต์
3-3½
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก
ครอบด้วยฝาพลาสติก คน
ให้ทวหลั
ั ่ งการอุ่น คนอีกครัง้
ก่อนรับประทาน
สตูว์ (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
2-3
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้น
ลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก
คนเป็ นระยะระหว่างการ
อุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพัก
อาหารและรับประทาน
พาสต้าราดซอส
(เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
3
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ต
ตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจาน
กระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อน
รับประทาน
ไทย - 25
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 25
2013-08-28 �� 5:01:44
05 คู่มือการปรุงอาหาร
สัดส่วน
อาหาร
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
พาสต้ามีไส้ราดซอส
(เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5-6
3
อาหารชุด (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
3
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
ค�ำแนะน�ำ
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น
ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจาน
กระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วย
ฝาพลาสติก คนเป็ นระยะ
ระหว่างการอุน่ และคนอีก
ครัง้ ก่อนพักอาหารและรับ
ประทาน
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ น
ประกอบแช่เย็น 2-3 อย่าง
ในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วย
ฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
อาหาร
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลา
เวลาพักอาหาร
(นาที)
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก
อบโดยปิดฝา คนอาหาร
หลังการอบ พักอาหารเป็ น
เวลา 2-3 นาที คนให้ทวั ่
ก่อนน�ำไปป้อน และตรวจ
สอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม +
ผลไม้)
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก
อบโดยปิดฝา คนอาหาร
หลังการอบ พักอาหารเป็ น
เวลา 2-3 นาที คนให้ทวั ่
ก่อนน�ำไปป้อน และตรวจ
สอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
นมส�ำหรับทารก
100 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
2-3
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และ
เทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้
แล้ว วางตรงกลางของจาน
หมุน อบโดยไม่ปิดฝา คน
ให้ทวและพั
ั่
กอาหารอย่าง
น้อย 3 นาที คนให้ทวก่
ั ่ อน
รับประทาน และตรวจสอบ
อุณหภูมอิ ย่างละเอียด
การอุน่ อาหารส�ำหรับทารก
อาหารส�ำหรับทารก: เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่
พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบอุณหภูม ิ อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำในการป้อน: ระหว่าง
30-40 °C
นมส�ำหรับทารก: เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุน่ ขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้
เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อนทารก ทุกครัง้ จะต้อง
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำในการป้อน: ประมาณ 37 °C
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อน
ลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
200 มล.
50 วินาทีถงึ
1 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ไทย - 26
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 26
2013-08-28 �� 5:01:44
ละลายน�้ำแข็ง (เวลา)
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมี
ประโยชน์เป็ นอย่างมาก หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
ไก่เป็ นชิน้
500 กรัม 14½-15½
(2 ชิน้ )
15-40
ขัน้ แรก ให้วางไก่เป็ นชิน้ บนจานกระเบือ้ ง
แบบเรียบ โดยให้ดา้ นทีเ่ ป็ นหนังอยูข่ า้ งล่าง
ส่วนไก่ทงั ้ ตัวให้เอาด้านหน้าอกลง หุม้ ส่วน
ทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
ไก่ทงั ้ ตัว
900 กรัม
28-30
200 กรัม
(2 ชิน้ )
6-7
5-15
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ
โดยให้สว่ นทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วน
ทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึง
ครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
400 กรัม
(4 ชิน้ )
12-13
250 กรัม
6-7
5-10
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบ
เรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่)
2 ชิน้
4 ชิน้
½-1
2-2½
5-20
ขนมปงั แผ่น/แซนด์วชิ
250 กรัม
4½-5
วางก้อนขนมปงั เป็ นวง หรือวางขนมปงั
แผ่นเป็ นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้
กลางจานหมุน กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
ขนมปงั เยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
500 กรัม
8-10
หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ
ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็ นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ
ปลา
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของ
อาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ชิน้ เนื้อปลา
ค�ำแนะน�ำ:
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า
โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
ผลไม้
อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรน�ำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)
อาหาร
สัดส่วน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
เบอร์ร่ี
ค�ำแนะน�ำ
ขนมปัง
เนื้ อ
สับ
เนื้อวัว
250 กรัม
500 กรัม
6½-7½
10-12
เนื้อหมูเป็ นชิน้
250 กรัม
7½-8½
5-25
ค�ำแนะน�ำ
เป็ ด ไก่
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ
ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่ให้อุน่ จนเกินไป
สัดส่วน
ขนมปงั ก้อน
(ประมาณก้อนละ
50 กรัม)
วางเนื้อบนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ หุม้ ส่วน
ทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึง
ครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
ไทย - 27
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 27
2013-08-28 �� 5:01:44
05 คู่มือการปรุงอาหาร
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำ
อาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่ ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
อาหาร
ย่าง
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารแช่แข็ง
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของ
จานหมุนจะท�ำให้อาหารเกรียมทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็ นเวลา 3-4 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารแช่แข็ง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็ นชิน้ ไส้กรอก สเต็ค แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงั ปิ้งแบบ
มีทอ็ ปปิง
ขนมปงั ก้อน
(ประมาณก้อนละ
50 กรัม)
หมายเหตุสำ� คัญ:
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลาของด้านที่หนึ่ ง
(นาที)
เวลาของด้านที่สอง
(นาที)
ไมโครเวฟ + ย่าง
300 วัตต์ + ย่าง
ย่างเท่านัน้
1-1½
2-2½
1-2
1-2
2 ชิน้
4 ชิน้
โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่
ค�ำแนะน�ำ
ไมโครเวฟ + ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็ นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตู
และจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้
สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้ 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง
อุปกรณ์สำ� หรับการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ + ย่าง
โปรดใช้อุปกรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะกับการ
ท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น
พาสต้าอบ) เช่นเดียวกับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั
ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนทีเ่ กรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะ
เวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
วางเป็ นวงบนตะแกรง ย่างด้านทีส่ องของก้อนขนมปงั ให้เหลืองตามต้องการ พักอาหารเป็ น
เวลา 2-5 นาที
250-300 กรัม 450 วัตต์ + ย่าง
บาแกตต์ + หน้า
(2 ชิน้ )
(มะเขือเทศ, ชีส, แฮม,
เห็ด)
8-9
-
ค�ำแนะน�ำ
วางบาแกตต์แช่แข็งสองชิน้ คูก่ นั บนตะแกรง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
กราแตง
(มันฝรังและผั
่
ก)
หมายเหตุสำ� คัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ตาอบท�ำงานแบบผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยูใ่ ต้ผนังด้านบนในแนว
นอน ไม่ใช่ทผ่ี นังด้านหลังของเตาอบในแนวตัง้ โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ น
อย่างอืน่ มิฉะนัน้ ให้วางบนจานหมุนโดยตรง โปรดดูคำ� แนะน�ำในแผนผังต่อไปนี้
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทัง้ สองด้าน
400 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
13-14
-
ค�ำแนะน�ำ
วางกราแตงแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก วางจานบนตะแกรง พักอาหารเป็ นเวลา
2-3 นาที
พาสต้า
(คาเนลโลนี มักกะโรนี
ลาซาญญ่า)
ไมโครเวฟ + ย่าง
400 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
ย่างเท่านัน้
14-15
2-3
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์รปู สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแบบเรียบ วางจานบนจานหมุน
พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย - 28
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 28
2013-08-28 �� 5:01:44
อาหารแช่แข็ง
นักเก็ตไก่
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
เวลาของด้านที่หนึ่ ง
(นาที)
เวลาของด้านที่สอง
(นาที)
250 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
5-5½
3-3½
อาหารสด
มะเขือเทศย่าง
450 วัตต์ + ย่าง
9-11
โทสต์ฮาวาย
(สัปปะรด แฮม
แผ่นชีส)
อุ่นเตาอบด้วยการย่างเป็ นเวลา 4 นาที
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
4 ชิน้
(ชิน้ ละ 25 กรัม)
ย่างเท่านัน้
เวลาของด้านที่หนึ่ ง เวลาของด้านที่สอง
(นาที)
(นาที)
6-8
มันฝรังอบ
่
2 ชิน้ (300 กรัม)
2-3
7-8
450 วัตต์ + ย่าง
3½-4
-
ค�ำแนะน�ำ
600 วัตต์ + ย่าง
4½-5½
8-9
-
ค�ำแนะน�ำ
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางเป็ นวงบนตะแกรง โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ท่ างทีจ่ ะย่าง
ไก่เป็ นชิน้
วางแผ่นขนมปงั คูก่ นั บนตะแกรง
ย่างเท่านัน้
250 กรัม
500 กรัม
4-5½
ค�ำแนะน�ำ
2-4 ชิน้
4½-5½
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั ปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรง วางขนมปงั 2 แผ่นตรงข้ามกันบน
ตะแกรง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
ก้อนขนมปงั
(อบแล้ว)
ย่างเท่านัน้
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน วางเป็ นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ
วางบนตะแกรง
ค�ำแนะน�ำ
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารสด
ขนมปงั แผ่น
300 วัตต์ + ย่าง
ค�ำแนะน�ำ
4-5
วางมันฝรังทอดส�
่
ำหรับเตาอบบนกระดาษส�ำหรับอบบนตะแกรง
อาหารสด
ไมโครเวฟ
+ ย่าง
เวลาของด้านที่หนึ่ ง เวลาของด้านที่สอง
(นาที)
(นาที)
400 กรัม (4 ชิน้ )
วางนักเก็ตไก่บนตะแกรง
250 กรัม
ระดับพลังงาน
2-3
450-500 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
10-12
12-13
ค�ำแนะน�ำ
2-3
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวชิ
ั ่ น้ ไก่ วางเป็ นวงโดยให้กระดูกอยูต่ รงกลาง
วางชิน้ ไก่โดยไม่ตอ้ งให้อยูก่ ง่ึ กลางตะแกรง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
วางขนมปงั ก้อนก่อนโดยเอาด้านล่างขึน้ บนเป็ นวงกลมบนจานหมุน
ไทย - 29
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 29
2013-08-28 �� 5:01:44
05 คู่มือการปรุงอาหาร
200 กรัม (2 ชิน้ )
ค�ำแนะน�ำ
มันฝรังทอดส�
่
ำหรับ
เตาอบ
สัดส่วน
อาหารสด
สัดส่วน
ระดับพลังงาน
แลมบ์ชอป/สเต็คเนื้อ
(สุกปานกลาง)
400 กรัม (4 ชิน้ )
ย่างเท่านัน้
เวลาของด้านที่หนึ่ ง เวลาของด้านที่สอง
(นาที)
(นาที)
12-15
9-12
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศบนเนื้อแกะ วางเป็ นวงบนตะแกรง หลังจากย่างแล้วให้พกั
อาหาร 2-3 นาที
สเต็คหมู
250 กรัม (2 ชิน้ )
ไมโครเวฟ
+ ย่าง
300 วัตต์ + ย่าง
ย่างเท่านัน้
7-8
6-7
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศบนสเต็คหมู วางเป็ นวงบนตะแกรง หลังจากย่างแล้วให้พกั
อาหาร 2-3 นาที
แอปเปิ้ลอบ
แอปเปิ้ล 1 ผล
(ประมาณ 200 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ 400 กรัม)
4-4½
-
6-7
ค�ำแนะน�ำ
คว้านไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อลั มอนด์ฝานบางๆ ไว้ดา้ นบน วางแอปเปิ้
ลบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วางจานบนจานหมุน
ไก่อบ
1200 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
15-18
15-18
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวตั
ั ่ วไก่ วางด้านอกของไก่คว�่ำลงก่อน จากนัน้ ค่อยหงาย
อกขึน้ บนจานไพเร็กซ์ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาทีหลังจากย่าง
เคล็ดลับพิเศษ
การละลายเนย
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
อุน่ เป็ นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 800 วัตต์ จนเนยละลาย
การละลายช็อคโกแลต
ใส่ชอ็ คโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อคโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครัง้ ระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การละลายผลึกน�้ำผึง้
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึง้ ละลาย
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็ นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการละลาย
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส
คนสองครัง้ ระหว่างการอบ
การท�ำแยม
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัม
และคนให้ทวั ่
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 10-12 นาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การท�ำพุดดิ้ ง
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อา่ งแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็ นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครัง้ ระหว่างทีเ่ ริม่ เหลืองเป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์
พักในเตาเป็ นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ไทย - 30
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 30
2013-08-28 �� 5:01:44
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บา้ นคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
• หมายเลขรุน่ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึง่ มักจะพิมพ์ไว้ทด่ี า้ นหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปญั หาอย่างชัดเจน
จากนัน้ ติดต่อผูแ้ ทนจ�ำหน่าย หรือฝา่ ยบริการหลังการขายของ SAMSUNG
ซึ่งเป็ นอาการปกติ
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
• มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
• มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
เตาอบไม่เริ่ มท�ำงานเมื่อหมุนปุ่ ม ตัง้ เวลา/น�้ำหนัก (ละลายน�้ำแข็ง)
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
อาหารไม่สกุ เลย
•
รุ่น
คุณก�ำหนดเวลาไว้ถกู ต้องหรือไม่
การจ่ายไฟ
• ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
• คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตดั ไฟหรือไม่
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
อาหารสุกเกิ นไปหรือไม่สกุ พอ
•
MG23F301E**, MG23F302E**
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
• ระดับพลังงานทีเ่ ลือกถูกต้องหรือไม่
ไมโครเวฟ
1200 วัตต์
ย่าง
1050 วัตต์
โหมดผสม
2250 วัตต์
หลอดไฟไม่สว่าง
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
• ห้ามเปลีย่ นหลอดไฟด้วยตนเอง เพือ่ ความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้ เพือ่ นัดหมายให้ชา่ งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูเ้ ปลีย่ นหลอดไฟให้
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
เตาอบท�ำให้เกิ ดสัญญาณรบกวนวิ ทยุหรือโทรทัศน์
แมกนี ตรอน
OM75P(31)
•
วิ ธีระบายความร้อน
มอเตอร์พดั ลมระบายความร้อน
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบา้ งเล็กน้อย เมือ่ เตาอบท�ำงาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ นี่เป็ นอาการปกติ
ในการแก้ไขปญั หานี้ โปรดติดตัง้ เตาไมโครเวฟให้หา่ งจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิ ดขึน้ ภายในเตาอบ (เกิ ดประกายไฟ)
•
คุณใช้จานทีม่ ขี อบโลหะหรือไม่
• คุณลืมส้อมหรือเครือ่ งใช้ในครัวทีเ่ ป็ นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
ด้านนอก
489 x 275 x 392 มม.
ช่องของเตาอบ
330 x 211 x 324 มม.
• แผ่นฟอยล์อะลูมเิ นียมใกล้กบั ผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
ปริ มาตร
มีควันและกลิ่ นเหม็นเมื่อเริ่ มต้นใช้งาน
น�้ำหนัก
• เป็ นอาการทีเ่ กิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากชิน้ ส่วนใหม่ได้รบั ความร้อน ควันและกลิน่ เหม็นจะหายไปหลังจากใช้งาน
ประมาณ 10 นาที
ถ้าต้องการให้ควันและกลิน่ หายไปเร็วยิง่ ขึน้ โปรดใช้งานเตาไมโครเวฟโดยใส่มะนาวหรือน�้ำมะนาวไว้ในเตาอบ
สุทธิ
23 ลิตร
13 กก. โดยประมาณ
ไทย - 31
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 31
2013-08-28 �� 5:01:44
06 การแก้ไขปัญหาและข้อมูลจ�ำเพาะ
การแก้ไขปญั หา
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
www.samsung.com/au
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com/nz
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
0800-112-8888 (Toll Free)
021-5699-7777
www.samsung.com/id
INDONESIA
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
PHILIPPINES
SINGAPORE
DE68-03911L
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_TH.indd 32
2013-08-28 �� 5:01:44
MG23F301E**
MG23F302E**
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 1
9/4/2013 2:00:54 PM
contents
safety information
Quick look-up guide..............................................................................11
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
Oven features.........................................................................................12
Oven.....................................................................................................12
Control panel........................................................................................12
Accessories..........................................................................................13
Oven use.................................................................................................14
How a microwave oven works..............................................................14
Checking that your oven is operating correctly......................................14
Setting the time....................................................................................15
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
Cooking/Reheating...............................................................................15
Power levels.........................................................................................16
Adjusting the cooking time....................................................................16
Stopping the cooking............................................................................16
Defrost (Time) food...............................................................................16
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Using the defrost (weight) feature..........................................................17
Using the power steam cooking guide
(Only MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ* models)....17
Using the crusty plate
(Only MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* models)... 19
Choosing the accessories.....................................................................20
Grilling..................................................................................................20
Combining microwaves and the grill......................................................21
Cookware guide....................................................................................22
Cooking guide........................................................................................23
Troubleshooting.....................................................................................31
Technical specifications.......................................................................31
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
English - 2
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 2
9/4/2013 2:00:55 PM
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made
by children unless they are aged from
8 years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
English - 3
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 3
9/4/2013 2:00:56 PM
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode;
English - 4
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 4
9/4/2013 2:00:56 PM
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
English - 5
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 5
9/4/2013 2:00:56 PM
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check that
the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
English - 6
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 6
9/4/2013 2:00:56 PM
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the inside
surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and
dry.
3.To loosen hardened food particles and remove
smells, place a cup of diluted lemon juice in
the oven and heat for ten minutes at maximum
power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents. Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
English - 7
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 7
9/4/2013 2:00:56 PM
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
English - 8
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 8
9/4/2013 2:00:58 PM
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
English - 9
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 9
9/4/2013 2:01:00 PM
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY.(MICROWAVE FUNCTION ONLY)
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
English - 10
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 10
9/4/2013 2:01:02 PM
quick look-up guide
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Select the power level by rotating the COOKING
POWER CONTROL knob.
2. Select the cooking time by rotating the TIME/
WEIGHT (
) dial.
Result:
Cooking starts after about two
seconds.
If you want to Defrost (Weight) some food.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Weight) symbol.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate weight.
Result:
01 QUICK LOOK-UP GUIDE
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
(b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
) dial to select the
Cooking starts after about two
seconds.
If you want to adjust the cooking time.
Leave the food in the oven.
Turn the TIME/WEIGHT (
) dial to the desired time.
If you want to grill some food.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Grill symbol.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate time.
Result:
) dial to select the
Cooking starts after about two
seconds.
English - 11
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 11
9/4/2013 2:01:02 PM
oven features
CONTROL PANEL
OVEN
1
2
4
3
1
5
2
3
6
7
8
9
10
11
1. DOOR HANDLE
7. DOOR
2. VENTILATION HOLES
8. TURNTABLE
3. GRILL
9. COUPLER
4. LIGHT
10.ROLLER RING
5. TIME / WEIGHT DIAL
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
6. DOOR LATCHES
12.VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
6
4
7
12
5
8
1. DISPLAY
5. COMBI (Microwave + Grill)
2. TIME / WEIGHT DIAL
6. DEFROST (WEIGHT)
3. DEFROST (TIME)
7. GRILL
4. VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
8. CLOCK SETTING BUTTON
English - 12
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 12
9/4/2013 2:01:03 PM
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
Purpose : The plastic steam cooker when using
power steam function.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
DO NOT operate the Grill ( ) and Combi (
cooker.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
Operation Mode
3. Grill rack, to be placed on the turntable.
O
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
)
GRILL ( )
X
COMBI (
)
X
(Steam cooker)
4. Crusty plate, see page 19~20.
(Only MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ* models)
Purpose:
MW (
) mode with Steam
02 OVEN FEATURES
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
5. Steam cooker, see page 17 to 18.
(Only MG23F301EF*, MG23F301EJ*,
MG23F302EF*, MG23F302EJ* models)
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill
combination cooking modes. It helps keep pastry and
pizza dough crisp.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
English - 13
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 13
9/4/2013 2:01:04 PM
oven use
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING
CORRECTLY
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
1. Set the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob.
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy
released enables food to be cooked or reheated without the foods form
or colour changing.
You can use your microwave oven to:
• Defrost (manual & auto)
• Cook
• Reheat
2. Set the time 4 to 5 minutes by turning the TIME/
WEIGHT (
) dial.
Cooking Principle
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
Result:
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
English - 14
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 14
9/4/2013 2:01:04 PM
COOKING/REHEATING
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Set the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob.
(MAXIMUM POWER : 800 W)
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
or winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
2. Set the time by turning TIME/WEIGHT (
Result:
1. To display the time in the...
24-hour notation.
12-hour notation.
Press the ( ) button once or twice.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
3. Press the (
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
You can change the power level during cooking by turning the
COOKING POWER CONTROL knob.
) dial to set hour.
) button.
4. Turn the TIME/WEIGHT (
5. Press the (
) dial.
03 OVEN USE
SETTING THE TIME
) dial to set minute.
) button.
English - 15
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 15
9/4/2013 2:01:04 PM
POWER LEVELS
STOPPING THE COOKING
You can choose any of the power levels listed below.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Power Level
Output
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST (TIME)
180 W
-
DEFROST (WEIGHT)
180 W
-
LOW / KEEP WARM
100 W
-
GRILL
-
1050 W
MWO LOW + GRILL
300 W
1050 W
MWO MID + GRILL
450 W
1050 W
MWO HIGH + GRILL
600 W
1050 W
Result:
2. To stop completely;
Turn the TIME/WEIGHT (
) dial to the left.
“Current time” will be displayed.
DEFROST (TIME) FOOD
The Defrost (Time) feature enables you to defrost meat, poultry, fish. First,
place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Time) symbol.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate time.
Result:
ADJUSTING THE COOKING TIME
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIME/
WEIGHT (
) dial.
During the cooking to increase or decrease the cooking
time of you food, turn the dial right or left.
) dial to select the
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Select the Defrost (Time) function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on Defrost (Time) and
defrosting time, refer to the page 27.
English - 16
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 16
9/4/2013 2:01:05 PM
USING THE DEFROST (WEIGHT) FEATURE
The Defrost (Weight) feature enables you to defrost meat, poultry, fish.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Weight) symbol.
Result:
) dial to select the
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Remove all kinds of packaging material before defrosting.
Place the frozen foods on a turntable.
Turn the food over when the oven beeps.
Keep the corresponding standing time after Defrost (Weight) has finished.
Portion
Standing Time
Meat
200-1500 g
20-60 min
Poultry
200-1500 g
20-60 min
Fish
200-1500 g
20-50 min
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
CONDITIONS of USE:
Do not use:
USING THE DEFROST (WEIGHT) PROGRAMMES
Food
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
03 OVEN USE
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate weight.
USING THE POWER STEAM COOKING GUIDE
(ONLY MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*,
MG23F302EJ* MODELS)
Recommendation
Shield the edges with
aluminium foil.
Turn the food over when the
oven beeps.
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
MAINTENANCE:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
DEFROSTING:
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
English - 17
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 17
9/4/2013 2:01:05 PM
COOKING:
Cooking Standing
Power
Food
Portion
time
time
Handling
levels
(min.)
(min.)
Artichokes
300 g
800 W
5-6
1-2
Bowl with insert
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover
with lid.
Fresh
300 g
800 W
4-5
1-2
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots,
pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add
2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
300 g
600 W
7-8
2-3
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert
tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir
well after cooking and standing.
Rice
250 g
800 W
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover
with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown
rice 10 minutes.
Jacket
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
potatoes
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam
bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Stew
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
(CHILLED) Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
Food
Soup
(CHILLED)
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Cooking Standing
time
time
Handling
(min.)
(min.)
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well
before standing.
150 g
600 W
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover
with lid.
250 g
800 W
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Portion
Power
levels
Handling of power steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
PRECAUTIONS:
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
Use oven gloves when handling after cooking.
English - 18
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 18
9/4/2013 2:01:05 PM
USING THE CRUSTY PLATE (ONLY MG23F301EC*,
MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* MODELS)
How to clean the Crusty Plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with
clean water.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill,
but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high
temperature of the crusty plate. Several items which you can prepare on the
crusty plate can be found in the chart (see next page).
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer
will be damaged.
The crusty plate is not dishwasher-safe.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and
preheat it with highest Microwave-Grill-Combination
[600 W + Grill (
)] by following the times and
instructions in the chart.
MANUAL CRUSTY COOK PROGRAMMES
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill (
) function for 3-5 minutes.
Follow the times and instructions in the table.
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become
very hot.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
Food
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Bacon
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
3. Place the food on the crusty plate.
Do not place any objects on the crusty plate that
are not heat-resistant; e.g. plastic bowels.
Power
4 slices
(80 g)
600 W +
Grill
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
3
3½-4
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put crusty
plate on the rack.
Grilled
Tomatoes
200 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
3
4½-5
< Recommendations >
Never place the crusty plate in the oven without
turntable.
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable)
in the microwave.
Portion
03 OVEN USE
Please Note
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese on
top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on the rack.
Burger
(FROZEN)
2 pieces
(125 g)
600 W +
Grill
3
7-7½
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty plate. Put
crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
English - 19
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 19
9/4/2013 2:01:06 PM
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
4
8-9
Food
Portion
Power
Baguettes
(FROZEN)
200-250 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
Pizza
(FROZEN)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put one baguette beside the centre, 2
baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on rack.
300-350 g
600 W +
4
9-10
Grill
Baked
Potatoes
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
250 g
600 W +
3
5-6
Grill
500 g
8-9
Fish
Fingers
(FROZEN)
Chicken
Nuggets
(FROZEN)
Food
Portion
Power
Pizza
(CHILLED)
300-350 g
450 W +
Grill
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
4
6½-7½
< Recommendations >
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put crust
plate on rack.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a circle.
Put the plate on the rack.
150 g
600 W +
4
7-8
(5 pcs)
Grill
9-10
300 g
(10 pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min (5 pc) or after
6 min (10 pc).
125 g
600 W +
4
5-5½
Grill
250 g
7½-8
CHOOSING THE ACCESSORIES
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwavesafe and oven-proof. Metallic cookware or utensils may damage your oven.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the cookware guide
on page 22.
GRILLING
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.
1. Preheat the grill to the required temperature, by
turning the COOKING POWER CONTROL knob to
Grill symbol and set the preheat time by turning the
TIME/WEIGHT (
) knob.
2. Open the door. Place the food on the rack and the
rack on the turntable. Close the door.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over after
3 min (125 g) or 5 min (250 g).
English - 20
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 20
9/4/2013 2:01:06 PM
3. Set the time by turning the TIME/WEIGHT (
dial.
Result :
COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL
)
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This system is
designed to prevent overheating of the oven.
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
Check that the heating element is in the horizontal position.
DO NOT operate the GRILL (
steam cooker.
Operation mode
MW (
O
(Steam cooker)
) / COMBI (
)
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
1. Open the oven door. Place the food on the rack and
the rack on the turntable. Close the door.
03 OVEN USE
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
2. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the appropriate power Level.
) mode with power
GRILL (
) / COMBI (
X
)
3. Set the time by turning TIME/WEIGHT (
) dial.
Result:
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
DO NOT operate the GRILL (
steam cooker.
Operation mode
MW (
O
) / COMBI (
)
) mode with power
GRILL (
) / COMBI (
)
X
(Steam cooker)
English - 21
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 21
9/4/2013 2:01:07 PM
cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china
are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Microwave-safe
Comments
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Metal
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not
use Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Plastic
Some frozen foods are
packaged in these dishes.
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or grease-proof
paper
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
✓
• Freezer bags
Glassware
• Oven-to-table ware
: Recommended
✓
✓✗
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use caution
✗
: Unsafe
English - 22
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 22
9/4/2013 2:01:07 PM
cooking guide
Cooking guide for frozen vegetables
MICROWAVES
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Portion
Power
Time
(min.)
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Green beans
300 g
600 W
8-9
Mixed vegetables
(carrots/peas/corn)
300 g
600 W
7½-8½
Mixed vegetables
(Chinese style)
300 g
600 W
8-9
Food
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water
2-3
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
04 COOKWARE GUIDE
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
English - 23
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 23
9/4/2013 2:01:07 PM
Cooking guide for rice and pasta
Cooking guide for fresh vegetables
Rice :
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Standing
time
Instructions
(min.)
5
Add 500 ml
cold water.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
White rice
(Parboiled)
Brown rice
(Parboiled)
Mixed rice
(Rice + wild rice)
Mixed corn
(Rice + grain)
Pasta
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
5
Add 500 ml
cold water.
250 g
800 W
17-18
5
Add 500 ml
cold water.
250 g
800 W
18-19
5
Add 400 ml
cold water.
250 g
800 W
11-12
5
Add 1000 ml
hot water.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see
table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Standing
time
Instructions
(min.)
3
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
3
Add 60-75 ml (4-5 tbsp.) water.
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
Brussels
sprouts
Carrots
250 g
5½-6½
250 g
4½-5
3
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Courgettes
250 g
3½-4
3
Egg plants
250 g
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Onions
250 g
5½-6
3
Pepper
250 g
4½-5
3
Food
Cut carrots into even sized
slices.
Prepare even sized florets. Cut
big florets into halves. Arrange
stems to the centre.
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tbsp.) water or a knob
of butter. Cook until just tender.
Cut egg plants into small slices
and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon
juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving.
Cut onions into slices or halves.
Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
English - 24
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 24
9/4/2013 2:01:07 PM
Time
(min.)
Potatoes
250 g
500 g
4-5
7½-8½
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
Standing
time
Instructions
(min.)
3
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar sized
halves or quarters.
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
05 COOKING GUIDE
Portion
Food
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Drinks
(coffee, tea
and water)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
800 W
1-1½
250 g
800 W
Soup
(chilled)
1½-2
3-3½
Standing
time
Instructions
(min.)
1-2
Pour in to a ceramic
cup and reheat
uncovered. Place cup
(150 ml) or mug (250
ml) in the centre of
turntable, Stir carefully
before and after
standing time.
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir well
after reheating. Stir
again before serving.
English - 25
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 25
9/4/2013 2:01:07 PM
Food
Stew
(chilled)
Portion
Power
Time
(min.)
350 g
600 W
5½-6½
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Filled pasta
with sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave cling
film. Stir before serving.
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic lid.
Stir occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before
serving to prevent burns. Use the power levels and times in the next table
as a guide lines for reheating.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
Baby
porridge
(grain +
milk + fruit)
190 g
600 W
20 sec.
Baby milk
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to
1 min.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature. Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it
English - 26
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 26
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
2-3
Stir or shake well
and pour into a
sterilized glass
bottle. Place
into the centre
of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
9/4/2013 2:01:07 PM
Defrost (Time)
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Chicken
pieces
Whole
chicken
500 g
(2 pcs)
900 g
Time
(min.)
14½-15½
28-30
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Fish
Fish fillets
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
6-7
Standing
Instructions
time (min.)
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down,
whole chicken first
breast-side-down on a
flat ceramic plate. Shield
the thinner parts like
wings and ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting
time!
5-15
Put frozen fish in the
middle of a flat ceramic
plate. Arrange the thinner
parts under the thicker
parts. Shield narrow
ends with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
12-13
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Hint :
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Food
Meat
Minced
beef
Pork steaks
Time
(min.)
Standing
time (min.)
250 g
500 g
6½-7½
10-12
5-25
250 g
7½-8½
Portion
Instructions
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield
thinner edges with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting
time!
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each about.
50 g)
Toast/
sandwich
German
bread (wheat
+ rye flour)
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
500 g
8-10
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally
on kitchen paper in the
middle of turntable.
Turn over after half of
defrosting time!
05 COOKING GUIDE
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Portion
Poultry
English - 27
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 27
9/4/2013 2:01:07 PM
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Please remember that food must be placed on the high rack, unless
another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly. Three combination modes are available with this
model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Grill Guide for frozen food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen food
Bread Rolls (each
ca. 50 g)
Baguettes+Topping
(tomatos, cheese,
ham, mushrooms)
1st side time
2nd side
(min.)
time (min.)
MW + Grill 300 W + Grill
Grill only
2 pcs
1-1½
1-2
4 pcs
2-2½
1-2
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of
the rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
250-300 g
450 W +
8-9
(2 pcs)
Grill
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After
grilling stand for 2-3 minutes.
Portion
Power
English - 28
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 28
9/4/2013 2:01:08 PM
Frozen food
Portion
Gratin
(vegetables
potatoes)
400 g
Oven Chips
1st side time
(min.)
13-14
2nd side
time (min.)
-
450 W +
Grill
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put
the dish on the rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
MW + Grill 600 W + Grill
Grill only
400 g
14-15
2-3
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. After cooking
stand for 2-3 minutes.
250 g
450 W +
5-5½
3-3½
Grill
Instructions
Put chicken nuggets on the rack
250 g
450 W +
9-11
4-5
Grill
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
Grill Guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Fresh food
Toast Slices
Bread Rolls
(already baked)
Portion
Power
4 pcs
(each 25 g)
Grill only
1st side time
(min.)
6-8
2nd side time
(min.)
4-5½
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
2-4 pieces
Grill only
2-3
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the turntable.
Fresh food
Portion
Grilled Tomatoes
Power
MW + Grill
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
1st side time
(min.)
300 W + Grill
4½-5½
2nd side time
(min.)
Grill only
2-3
7-8
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange
in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the rack.
Toast Hawaii
2 pcs
450 W +
3½-4
(pineapple, ham,
(300 g)
Grill
cheese slices)
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for
2-3 minutes.
Baked Potatoes
250 g
600 W +
4½-5½
500 g
Grill
8-9
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack
with the cut side to the grill.
Chicken Pieces
450-500 g
300 W +
10-12
12-13
(2 pcs)
Grill
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a
circle with the bones to the middle. Put one chicken piece
not into the centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Lamb Chops/
400 g
Grill only
12-15
9-12
Beef Steaks
(4 pcs)
(medium)
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
05 COOKING GUIDE
Pasta
(Cannelloni,
Macaroni, Lasagne)
Chicken Nuggets
Power
English - 29
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 29
9/4/2013 2:01:08 PM
Fresh food
Portion
Pork Steaks
Power
MW + Grill
250 g
(2 pcs)
Baked Apples
Roast chicken
1st side time
(min.)
300 W + Grill
7-8
2nd side time
(min.)
Grill only
6-7
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1 apple
300 W +
4-4½
(ca. 200 g)
Grill
2 apples
6-7
(ca. 400 g)
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
1200 g
600 W +
15-18
15-18
Grill
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for 5
minutes after grilling.
SPECIAL HINTS
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
English - 30
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 30
9/4/2013 2:01:08 PM
troubleshooting
putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
The oven does not start when you turn the TIME/WEIGHT (Defrost) dial.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
MG23F301E**, MG23F302E**
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1050 W
2250 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell
will disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with
Weight
Net
13 kg approx
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
06 TROUBLESHOOTING & SPEC
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
English - 31
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 31
9/4/2013 2:01:08 PM
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
1300 362 603
www.samsung.com/au
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com/nz
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
0800-112-8888 (Toll Free)
021-5699-7777
www.samsung.com/id
INDONESIA
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
PHILIPPINES
SINGAPORE
DE68-03911L
MG23F301EAS_ST_DE68-03911L_EN.indd 32
9/4/2013 2:01:08 PM