Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร ME731K, 20 ลิตร คู่มือการใช้งาน

ME731KD
เตาไมโครเวฟ
imagine the possibilities
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่
www.samsung.com/register
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพื่ออธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการทำ�ความสะอาดหรือบำ�รุงรักษาตามปกติ
คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100 %
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 1
2013-05-24 �� 9:48:07
ไทย
การใช้คู่มือฉบับนี้
คำ�อธิบายสัญลักษณ์และไอคอน
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย
เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้
• ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
• เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการปรุงอาหาร
• เคล็ดลับในการปรุงอาหาร
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
คำ�เตือน
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำ�ให้
สิ่งของเสียหาย
ข้อมูลสำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
คำ�เตือน อันตรายจากไฟ
คำ�เตือน พื้นผิวร้อน
คำ�แนะนำ�สำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำ�แนะนำ�นี้เท่านั้น คำ�เตือนและคำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้
สามัญสำ�นึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำ�รุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
• เนื่องจากคำ�แนะนำ�ในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ�หรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจาก
ที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำ�เตือนบางอาจอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
• เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ�หรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้สำ�หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้าม
อุ่นผ้าทุกประเภทหรือเบาะที่มีไส้ซึ่งอาจลุกไหม้ได้ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้
อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
• การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
คำ�เตือน ไฟฟ้า
คำ�เตือน วัตถุที่ระเบิดได้
ห้ามทำ�
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด
ห้ามถอดประกอบ
ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
ห้ามสัมผัส
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ข้อมูลสำ�คัญ
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำ�ให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
(a) ห้ามใช้เตาปรุงอาหารขณะที่เปิดประตู หรือแก้ไขดัดแปลงล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักประตู) หรือสอดสิ่งใด
ลงในช่องของล็อค ไม่ว่าในกรณีใดๆ
(b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารทำ�ความสะอาดค้างอยู่
ที่ผิวหน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วย
ผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งาน
(c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำ�นาญการซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟ
ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำ�รุด
เสียหาย:
(1) ประตู (งอ)
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
2
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 2
2013-05-24 �� 9:48:08
(d) ห้ามปรับแก้หรือซ่อมบำ�รุงเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟที่มีความชำ�นาญ
และได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยู่
คำ�แนะนำ�สำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�เข้าเครื่อง ให้ถอด
ปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา
ไทย
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ Group 2 Class B ISM คำ�นิยามของกลุ่ม 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ ISM ทั้งหมด ซึ่งมีพลังงาน
ความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นและ/หรือใช้ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สำ�หรับการใช้กับวัสดุ และอุปกรณ์ EDM และอุปกรณ์
เชื่อมโลหะ
สำ�หรับอุปกรณ์ Class B คืออุปกรณ์ที่เหมาะสำ�หรับการใช้งานในสถานที่พักอาศัย และในสถานที่ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำ� ซึ่งจ่ายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างสำ�หรับการใช้งานในครัวเรือน
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก (รุ่นสำ�หรับวางบน
เคาเตอร์เท่านั้น)
คำ�เตือน
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความชำ�นาญเท่านั้นเป็นผู้แก้ไขหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟ
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�หรือเครื่อง
ฉีดน้ำ�แรงดันสูงเพื่อทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอื่นในภาชนะที่ปิดผนึกแน่นสำ�หรับฟังก์ชัน
ไมโครเวฟ
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำ�เพาะของ
ผลิตภัณฑ์
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ�หรือเครื่อง
ทำ�ความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ�
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ
หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำ�ความร้อน วัตถุไวไฟ ความชื้น ตำ�แหน่งที่มี
น้ำ�มันหรือฝุ่นละอองมาก ในตำ�แหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือได้รับน้ำ� หรือ
ในที่ซึ่งอาจมีก๊าซรั่ว หรือบนพื้นที่ไม่เรียบ
ห้ามเกี่ยวสายไฟกับวัตถุที่เป็นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม เมื่อปลั๊กไฟ
หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
อุปกรณ์นี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่นหรือ
ของประเทศ
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
นำ�สิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำ�ออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้า
สัมผัสเป็นประจำ� โดยใช้ผ้าแห้ง
ห้ามฉีดพ่นน้ำ�บนเตาอบ
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิ่งของทับสายไฟ
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่
สัมผัสกับปลั๊กไฟ
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
3
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 3
2013-05-24 �� 9:48:12
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
คำ�เตือน: โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจาก
อาจระเบิดได้
ไทย
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำ�หรับการติดตั้งในยานพาหนะบนท้องถนน
คาราวาน และยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
คำ�เตือน: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ร้อนลวกโปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อน
อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับ
ส่วนที่ร้อนจัดของเตาอบ
คำ�เตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้า
ออกไป ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้
โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจาย
ตัวอย่างสม่ำ�เสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำ�เป็น และคนทุก
ครั้ง หลังจากอุ่น
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการปฐมพยาบาล:
• แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำ�เย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
• พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
• โปรดอย่าทาครีม น้ำ�มัน หรือโลชั่น
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาสำ�หรับใช้งานบนเคาเตอร์เท่านั้น ไม่ควรวางเตา
ไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
(รุ่นสำ�หรับวางบนเคาเตอร์เท่านั้น)
คำ�เตือน: อุปกรณ์นี้และชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน โปรด
ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ ห้ามเด็กอายุต่ำ�กว่า
8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัส
ขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
คำ�เตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำ�พัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำ�
แนะนำ�เพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจาก
การใช้ผิดวิธี
คำ�เตือน: ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และ
ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะรับประทาน เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก
อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพ
ร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือ
ความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่
ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำ�ความสะอาดหรือบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
โดยไม่มีการดูแล
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาท
สัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้
รับการดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
เตาอบนี้ควรอยู่ในตำ�แหน่งและความสูงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วน
ภายในเตาอบและบริเวณควบคุมได้ง่าย
คำ�เตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมจากช่างผู้ชำ�นาญ
ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก ควรใช้งานเตาอบกับน้ำ�เป็นเวลา 10 นาที จาก
นั้นจึงค่อยใช้
คำ�เตือน: อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำ�นาญเป็น
ผู้ซ่อมบำ�รุงซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงาน
ไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์
บริการใกล้บ้าน
คำ�เตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าช็อต
ระหว่างการทำ�ความสะอาด พื้นผิวอาจร้อนกว่าปกติ และควรระวังอย่าให้เด็กอยู่
ใกล้เคียง (รุ่นที่มีฟังก์ชั่นทำ�ความสะอาดเท่านั้น)
4
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 4
2013-05-24 �� 9:48:16
ต้องขจัดเศษอาหารที่หกค้างอยู่ ก่อนที่จะทำ�ความสะอาด และควรระบุว่าสามารถ
ใส่เครื่องใช้ใดไว้ในเตาอบระหว่างการทำ�ความสะอาดได้ (เฉพาะรุ่นที่มีการ
ทำ�ความสะอาด)
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ
เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ อย่าให้ความร้อนขวดหรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ ถั่ว
ที่มีเปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือ
กระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมี
ความร้อนสูงเกินไป และตัดการทำ�งานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้
จนกว่าจะเย็นลง
กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ
หรือผู้ที่มีความชำ�นาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ไทย
อุปกรณ์นี้ควรจะสามารถถอดสายไฟออกได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว สามารถ
ดำ�เนินการถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยการทำ�ให้ปลั๊กอยู่ในตำ�แหน่งที่
เอื้อมถึง หรือใช้สวิตช์กับการเดินสายคงที่ตามกฎของการเดินสาย
(เฉพาะรุ่นที่ทำ�งานในตัวเท่านั้น)
ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำ�อาหารออกจากเตาเพื่อป้องกัน
ความร้อนลวก
ข้อควรระวัง
ห้ามสัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงเสียก่อน
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็น
โลหะ จานที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ นำ�ลวดที่ใช้มัดปากถุงออก
จากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
นำ�ลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำ�ให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และ
พักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันการ
เดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน้ำ�หรือ
อากาศร้อนลวก
เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำ�ให้วางแก้วน้ำ�ไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลา เพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีที่เตาไมโครเวฟ
ทำ�งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำ�ให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสั้นลงสำ�หรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ห้ามใช้สารทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำ�ความสะอาดประตู
เตาอบ เนื่องจากจะทำ�ให้พื้นผิวเป็นรอยและทำ�ให้แก้วแตกได้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้
เกิดเปลวไฟ
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างที่กำ�หนดในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
ทำ�ความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม่ำ�เสมอ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ� และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
5
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 5
2013-05-24 �� 9:48:18
ไทย
สารบัญ
เตาอบ
เตาอบ..................................................................................................................................................................6
แผงควบคุม..........................................................................................................................................................7
อุปกรณ์เสริม........................................................................................................................................................7
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ.........................................................................................................................................8
การตั้งเวลา...........................................................................................................................................................8
การอบ/อุ่นอาหาร..................................................................................................................................................9
ระดับพลังงาน.......................................................................................................................................................9
การหยุดการอบอาหาร...........................................................................................................................................9
การปรับเวลาอบอาหาร..........................................................................................................................................10
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์.........................................................................................................10
การใช้คุณสมบัติกำ�จัดกลิ่น1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน............................................................................................................................10
การตั้งค่าอาหารจานด่วน.......................................................................................................................................10
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว...................................................................................................................................12
การตั้งค่าการหุงข้าว..............................................................................................................................................12
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง........................................................................................................................................13
การตั้งค่า ต้ม แกง.................................................................................................................................................13
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย.......................................................................................................................................14
การตั้งค่าเมนูไทย..................................................................................................................................................14
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำ�แข็ง1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
การตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็ง1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน............................................................................................................................17
คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ1���������������������������������������������������������������������������������������������������������19
ควรทำ�อย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา1����������������������������������������������������������������������������������������������������������19
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
1
5
2
6
7
4
3
8
9
1. ประตู
6. จานหมุน
2. ช่องระบายอากาศ
7. เฟืองของจานหมุน
3. ไฟ
8. วงแหวน
4. จอแสดงผล
9. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. สลักประตู
10. ปุ่มกดเปิดประตู
10
11
11. แผงควบคุม
6
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 6
2013-05-24 �� 9:48:19
แผงควบคุม
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำ�มาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ
1. เฟืองของจานหมุน ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
1
เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน
ไทย
7
2
2. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
8
วงแหวนนี้จะรองรับน้ำ�หนักของจานหมุน
3. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
3
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำ�หรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกทำ�ความสะอาดได้ง่าย
ห้าม ใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน
9
4
10
5
6
11
12
1. จอแสดงผล
7. ปุ่ม +30วินาที
2. เลือกคุณสมบัติละลายน้ำ�แข็ง
8. เลือกน้ำ�หนัก
3. เมนูอาหารไทยอัตโนมัติ
9. ตั้งนาฬิกา
4. ปุ่มโหมดไมโครเวฟ
10. ปุ่มกำ�จัดกลิ่น
5. ปุ่มตั้งเวลา
11. ปุ่มเริ่มทำ�งาน
6. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
12. ปุ่มสแตนด์บายพาวเวอร์ 1 วัตต์
7
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 7
2013-05-24 �� 9:48:19
ไทย
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
การตั้งเวลา
วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้น พื้นผิวควรมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำ�หนักของเตา
ได้อย่างปลอดภัย
เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน เมื่อมีการจ่ายไฟ “:0”, “88:88” หรือ “12:00” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
โดยอัตโนมัติ
โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:
• เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่าง
อย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่
20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ
20 ซม.
ด้านบน
85 ซม.
จากพื้น
10 ซม. ด้าน
หลัง
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว
10 ซม.
ด้านข้าง
1. ถ้าต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ...
2. นำ�วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ภายในเตาอบออก
ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
และตรวจสอบว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
เวลาแบบ 24 ชั่วโมง
เวลาแบบ 12 ชั่วโมง
กดปุ่ม นาฬิกา หนึ่งหรือสองครั้ง
2. ตั้งค่าชั่วโมงด้วยปุ่ม ชั่วโมง และนาทีด้วยปุ่ม นาที
3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย
กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทน
ผู้ให้บริการ
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ โปรดต่อสายไฟกับเต้าเสียบสามขา 220 โวลต์ 50 Hz ที่มีการลงกราวด์ ถ้าสาย
ไฟฟ้าของเครื่องใช้นี้เสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟพิเศษ
3. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม การตั้งเวลา อีกครั้งเพื่อให้นาฬิกาเริ่ม
เดิน
ผลลัพธ์:
ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น ถัดจากเตาอบธรรมดาหรือเครื่องทำ�ความ
ร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียว
กับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของซีลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
8
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 8
2013-05-24 �� 9:48:19
การอบ/อุ่นอาหาร
ระดับพลังงาน
ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำ�งานตามลำ�พัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
ระดับพลังงาน
1. กดปุ่ม ระดับพลังงาน
สัญญาณ 800 W (ระดับพลังงานการอบอาหารสูงสุด)
จะปรากฏ:
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมด้วยการกดปุ่ม ระดับพลังงาน
อีกครั้งจนกระทั่งได้ระดับพลังงานที่ต้องการ โปรดดูตารางระดับพลังงานในหน้าถัดไป
2. กำ�หนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตาม
ต้องการ
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
ผลลัพธ์:
สูง
800 W
สูงปานกลาง
600 W
ปานกลาง
450 W
ต่ำ�ปานกลาง
300 W
ละลายน้ำ�แข็ง ( )
180 W
ต่ำ�
100 W
ไทย
ผลลัพธ์:
กำ�ลังไฟฟ้า
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
)
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต่ำ� จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึ้น
ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
การอบอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
การหยุดการอบอาหาร
ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจดูอาหาร
1. ในการหยุดชั่วคราว
ให้เปิดประตู
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม
เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง
2. ในการหยุดการบันทึก
ให้กดปุ่ม หยุด ( )
ผลลัพธ์:
การปรุงอาหารจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด (
อีกครั้ง
คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มต้นการอบอาหารด้วยการกดปุ่ม หยุด (
)
)
9
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 9
2013-05-24 �� 9:48:20
การปรับเวลาอบอาหาร
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน
คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งสำ�หรับการเพิ่ม 30 วินาที
สำ�หรับคุณสมบัติอาหารจานด่วน การกำ�หนดเวลาอบอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม อาหารจานด่วน
ไทย
1. กดปุ่ม 30 วินาที หนึ่งครั้งสำ�หรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที
2. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม อาหารจานด่วน โปรดดูตารางในหน้า
ถัดไป เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
)
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์
เตาอบมีโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เตาอบ
• กดปุ่ม สแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์
• ถ้าต้องการออกจากโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์ ให้เปิดประตู หน้าจอจะ
แสดงเวลาปัจจุบัน ขณะนี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
การตั้งค่าอาหารจานด่วน
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอาหารจานด่วนต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ที่เหมาะสม
รหัส
การใช้คุณสมบัติกำ�จัดกลิ่น
อาหาร
1
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการอบอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา
ขั้นแรกให้ทำ�ความสะอาดภายในเตา
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง
ปริมาณอาหาร
192 ก. (16/ชิ้น)
ส่วนประกอบ
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง 192 ก.
คำ�แนะนำ�
กดปุ่ม กำ�จัดกลิ่น หลังจากทำ�ความสะอาดเสร็จ คุณจะได้ยินสัญญาณเตือนสี่ครั้ง
1. ตัดมุมของซองและอบ
2
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง
180 ก. (30/ชิ้น)
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง 180 ก.
คำ�แนะนำ�
1. ตัดมุมของซองและอบ
10
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 10
2013-05-24 �� 9:48:21
รหัส
อาหาร
3
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง
ปริมาณอาหาร
250 กรัม
ส่วนประกอบ
รหัส
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง 250 ก.
อาหาร
8
บัวลอยเผือก
ปริมาณอาหาร
160 กรัม
คำ�แนะนำ�
350 ก.
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้ง
3. ปรุงอาหารและนำ�ออกมาเขย่าเมื่อมีเสียงเตือน
4. ปรุง
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง 350 ก.
คำ�แนะนำ�
9
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝาครอบ เติมน้ำ�ตามขีดที่ระบุ
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง
450 กรัม
670 กรัม
หมูสับ - 100 กรัม, ไข่- 1 ฟอง, ผัก - 100 กรัม,
บะหมี่สำ�เร็จรูป- 1 ซอง, น้ำ�ร้อน - 2 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
3. ปิดฝาให้แง้มไว้เพื่อให้ระบายไอน้ำ�ออกได้ระหว่างให้ความร้อนและอบอาหาร
5
บะหมี่สำ�เร็จรูป
ไทย
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง
บัวลอยเผือก 160 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
4
ส่วนประกอบ
1. ใส่บะหมี่สำ�เร็จรูป หมูสับ ผัก และไข่รวมกันและอบ
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง 450 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
6
ข้าวผัดกุ้ง
220 กรัม
ข้าวผัดกุ้ง 220 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝาเล็กน้อยและปรุง
7
ข้าวกระเพราไก่แช่แข็ง
295 กรัม
ข้าวกระเพราไก่แช่แข็ง 295 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
11
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 11
2013-05-24 �� 9:48:21
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว
รหัส
เมื่อใช้คุณสมบัติ ข้าว เครื่องจะกำ�หนดเวลาในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ข้าว
3
อาหาร
ข้าวเหนียวสุก
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
ข้าวเหนียว - 1 ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย
350-400 กรัม
คำ�แนะนำ�
ไทย
1. เติมข้าวเหนียว เติมน้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
4
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ข้าว โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำ�
อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
ข้าวต้ม/โจ๊กหมู
ข้าวสวย - 1 ถ้วย, น้ำ� - 500 มล., หมูสับ - ½ ถ้วย, พริก
ไทยป่น - 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊ว - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�มันหอย - 1
ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, คึ่นช่าย, ผักชี - ½ ถ้วย
600-750 กรัม
คำ�แนะนำ�
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
1. นำ�หมูสับมาคลุกพริกไทย น้ำ�มันหอยและปั้นเป็นก้อนกลม
2. ใส่หมูก้อน ข้าวสวย น้ำ� และปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมู คนให้เข้ากันและอบ
3. โรยคึ่นช่าย ต้นหอม ผักชีก่อนรับประทาน
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
5
ข้าวเหนียวมูล
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่าการหุงข้าว
1. ผสมกระทิกับน้ำ�ตาลและเกลือ คนให้เข้ากันและปรุง จากนั้นพัก 1 นาที
2. ใส่ข้าวเหนียวสุกในถ้วย
3. เทน้ำ�กระทิในถ้วยข้าวเหนียวสุก และคนให้ทั่ว ปิดฝาเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเสิร์ฟกับมะม่วงสุกหรือสังขยา
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมข้าว แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
รหัส
1
อาหาร
ข้าวสุก
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
320 กรัม
ข้าว - 1 ถ้วย, น้ำ� - 1¼ ถ้วย
6
คำ�แนะนำ�
ข้าวกล้องสุก
350 ก.
สปาเก็ตตีปรุงสุก
สปาเก็ตตี้ - 80 กรัม, น้ำ�ร้อน - 500 มล.
220 กรัม
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าว น้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
2
ข้าวเหนียวสุก - 1 ถ้วย, กระทิ - ⅓, เกลือ- 1 ช้อนชา,
น้ำ�ตาล - 1 ช้อนโต๊ะ
410 กรัม
1. เติมเกลือในน้ำ�และคนให้เข้ากัน ใส่สปาเก็ตตี้และอบ
2. เทน้ำ�ทิ้งและแช่ในน้ำ�เย็น เติมน้ำ�มันพืชและคน
ข้าวกล้อง - 1 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับหุง - 2 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับ
ล้างข้าว
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าวกล้องในถ้วย เติมน้ำ�และปิดฝา
2. หุงและรอ 10 นาทีก่อนรับประทาน
12
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 12
2013-05-24 �� 9:48:21
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง
รหัส
สำ�หรับคุณสมบัติต้ม แกง การกำ�หนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
2
อาหาร
ต้มยำ�กุ้ง
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
920 กรัม
กุ้ง - 150 กรัม, ข่าฝานบางๆ - 4 แว่น, ใบมะกรูด - ¼ ถ้วย,
ตะไคร้- 2 ต้น, น้ำ�ร้อน - 500 มล., เห็ด - 1 ถ้วย, มะเขือเทศ 4 ลูก, พริกเผา - 1 ช้อนโต๊ะ, นมข้นจืด - ¼ ถ้วย, น้ำ�ปลา - 3 ช้อน
โต๊ะ, น้ำ�มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ, พริก - 10 เม็ด
1. กดปุ่ม ต้ม แกง
ไทย
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ข่า ตะไคร้ ฉีกใบมะกรูด มะเขือเทศ น้ำ�พริกเผาในน้ำ�ร้อนและรอ 2 นาที
2. เติมกุ้ง เห็ด พริก และอบ
3. จากนั้นเติมนมข้นจืด ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว พริก และรับประทานขณะร้อน
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม ต้ม แกง โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
3
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
อาหาร
แกงจืดเต้าหู้
สาหร่าย
ปริมาณอาหาร
850 ก.
ไก่ - 100 ก, เห็ด - 50 ก, กระทิ - 250 มล., ข่าหั่นเป็นแว่น 6 แว่น, ตะไคร้หั่น - 2, ใบมะกรูด - 3, หัวหอมแดง - 3, ผักชี - 1,
พริกทอด - 3, น้ำ�ตาลปี๊บ - 2 ช้อนชา, น้ำ�ปลา - 3 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�
มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ น้ำ� - 250 มล.
1. ผสมน้ำ�และกระทิ จากนั้นเติมชาร์ล็อตต์ ตะไคร้ ใบมะกรูด ไก่ และเห็ด
2. อบและปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว น้ำ�ตาลปี๊บ และพริก จากนั้นรับประทาน
4
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรม ต้ม แกง แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
1
800 กรัม
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่า ต้ม แกง
รหัส
ต้มข่าไก่
ส่วนประกอบ
หมูสับ - 100 ก., พริกไทย - ¼ ช้อนชา, ต้นหอม - ¼ ถ้วย,
ผักชี - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - 500 มล., น้ำ�ปลา - 1 ช้อนโต๊ะ, เต้าหู
หลอด - 2, สาหร่ายทะเลแห้ง- ¼ ถ้วย, น้ำ�มันหอย - 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย - 1 ช้อนชา
มิโสะซุป
600-700 กรัม
น้ำ� - 500 มล., มิโสะ - 1 ช้อนโต๊ะ, ดาชิ - 1 ช้อนโต๊ะ, สาหร่าย
วากาเมะ - 2 ช้อนโต๊ะ, เต้าหู้อ่อนหั่นเป็นลูกเต๋า - 100 ก., ซอส
ถั่วเหลืองญี่ปุ่น - ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ - ¼ ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมญี่ปุ่น
หั่นฝอย - ¼ ถ้วย, เห็ดเข็มทอง - 50 ก.
คำ�แนะนำ�
1. เติมดาชิ สาหร่ายวากาเมะ เต้าหู้อ่อน เห็ดญี่ปุ่น และเกลือในน้ำ� คนให้ทั่ว โรยต้นหอมหั่นและปรุง
2. ใส่ในไมโครเวฟและปรุง
คำ�แนะนำ�
1. หมักหมูกับพริกไทยเป็นเวลา 5 นาที
2. เติมน้ำ� หมูสับ เต้าหูอ่อน และอบ
3. เติมต้นหอม ผักชี และพริกไทย สาหร่ายทะเลแห้ง พร้อมรับประทาน
13
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 13
2013-05-24 �� 9:48:21
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย
การตั้งค่าเมนูไทย
สำ�หรับคุณสมบัติเมนูไทย การกำ�หนดเวลาอบอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม เมนูไทย แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ที่เหมาะสม
รหัส
1. กดปุ่ม เมนูไทย
ไข่ตุ๋น
ปริมาณอาหาร
400-450 กรัม
ไทย
1
อาหาร
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม เมนูไทย โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
ไข่สด - 2 ฟอง, นมข้นจืด - 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - ¾ ถ้วย, ซอส
ถั่วเหลืองแบบญี่ปุ่น- 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ- ⅛ ช้อนโต๊ะ, ปูอัด ¼ ถ้วย, กุ้งต้ม - 4 ตัว
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ไข่ในถ้วย ตีและเติมนมข้นจืด น้ำ�และปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลือง เติมเกลือและตีให้เข้ากัน
2. อบและตกแต่งด้วยปูอัดและกุ้งก่อนรับประทาน
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
ส่วนประกอบ
2
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือน
นาทีละครั้ง
ไข่เจียว
120 กรัม
ไขท - 2, มะเขือเทศสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
ซอส - ½ ช้อนโต๊ะ, เนย - 1 ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. ผสมไข่ที่ตอกแล้ว มะเขือเทศสับ หัวหอมสับ และซีอิ๊ว จากนั้นคนให้เข้ากัน
2. ทาเนยบนจาน ใส่ส่วนผสมบนจานและอบ
3
แกงเขียวหวานไก่
900-1000 กรัม
อกไก่ - 200 ก, น้ำ�พริกแกงเขียวหวาน - 2 ช้อนโต๊ะ, กระทิ 2 ถ้วย, โหระพา - ¼ ถ้วย, มะเขือ (หั่นลูกเต๋า) - 1 ถ้วย, น้ำ�ปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�ตาลปี๊บ - 1 ช้อนชา
คำ�แนะนำ�
1. ผสมกระทิ น้ำ�พริกแกงเขียวหวาน ไก่ มะเขือ น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลาให้เข้ากัน
2. ปรุงและนำ�ออก และเติมใบโหระพาก่อนรับประทาน
4
สปาเก็ตตี้ครีมซอส
450-500 กรัม
หัวหอม - ¼ ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย, แฮมลวก - ½ ถ้วย, สปาเก็ตตี้
สุก - 80 กรัม, เนยเค็ม - 2 ช้อนโต๊ะ, เบย์ลีฟ - 3 ใบ, แป้ง - 1 ช้อน
โต๊ะ, วิปครีม - 100 มล., เห็ดฝานเป็นแว่น - ½ ถ้วย, เกลือ, พริก
ไทย - ¼ ช้อนชา, มอซซาเรลล่าชีส - 2 ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. ผสมน้ำ�และแป้ง จากนั้นเติมเนย วิปครีม เบย์ลีฟ หัวหอมสับ แฮม เห็ด ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือ
2. อบและเติมมอซซาเรลล่าชีส คนและรับประทานพร้อมสปาเก็ตตี้
14
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 14
2013-05-24 �� 9:48:21
รหัส
5
อาหาร
สปาเก็ตตี้มีทบอล
ปริมาณอาหาร
500 - 550 กรัม
ส่วนประกอบ
รหัส
สปาเก็ตตี้สุก - 80 ก., เกลือ - ½ ช้อนชา, เนื้อสับ - 200 ก., พริก
ไทยดำ� - ½ ช้อนชา, หัวหอมสับ - ¼ ถ้วย, เบย์ลีฟ - 3, เนย 2 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, ซอสมะเขือเทศ ¼ ถ้วย, น้ำ� - ⅓ ถ้วย
8
500-600 กรัม
กล้วยหั่นเป็นแว่น - 100 ก., กระทิ - 150 มล., น้ำ�ตาลปึก - 3 ช้อน
โต๊ะ, น้ำ�ตาล - 1 ถ้วย (240 มล.), เกลือ - ¼ ช้อนชา
9
สังขยามะพร้าว
130 กรัม
ไทย
550 กรัม
ส่วนประกอบ
คำ�แนะนำ�
1. ผสมเนื้อสับกับพริกไทย และคนให้เข้ากันและปั้นเป็นก้อน
2. ผสมมีทบอล เนย เบย์ลีฟ และมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ หัวหอมสับ น้ำ� 3
3. ปรุงและเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
ปลากระพงนึ่งมะนาว
กล้วยบวดชี
ปริมาณอาหาร
1. ผสมกระทิ น้ำ� น้ำ�ตาลปึก และเกลือ คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมกล้วย
2. ปรุง
คำ�แนะนำ�
6
อาหาร
ไข่เป็ด - 3, น้ำ�ตาล - ½ ถ้วย, กระทิ - 1 ถ้วย, ใบเตย - 2-3,
ฟักทองหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
ปลากระพง - 500 ก., เกลือ - ¼ ช้อนชา, กระเทียมสับ - 2 ช้อน
โต๊ะ, พริก - 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�ปลา 1½ ช้อนโต๊ะ, คึ่นช่าย - ¼ ถ้วย, ผักชีหั่นฝอย - 1 ช้อนโต๊ะ, ตะไคร้
- 2 ต้น, น้ำ�ตาลเล็กน้อย
1. ผสมไข่และคนให้เข้ากับน้ำ�จากใบเตย จนได้กลิ่นหอมใบเตย จากนั้นคนให้เข้ากับน้ำ�ตาล เติมเฉพาะน้ำ�มะพร้าว
2. เติมฟักทองหั่นลูกเต๋า จากนั้นอบ ทิ้งให้เย็นแล้วรับประทาน
คำ�แนะนำ�
1. ทาเกลือให้ทั่วตัวปลา และยัดตะไคร้ในตัวปลา
2. วางคึ่นช่ายบนจานและวางปลาไว้ด้านบนจากนั้นปรุง
3. ปรุงรสด้วยน้ำ�ปรุงรสที่เตรียมไว้ (กระเทียมและพริกสับ น้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว และน้ำ�ตาล)
4. ตกแต่งด้วยผักชีและคึ่นช่าย รับประทานขณะร้อน
7
ไก่ตุ๋น
800-1200 กรัม
ปีกไก่ - 5 ชิ้น (ประมาณ 250 ก.), ซอสมะเขือเทศ - ½ ถ้วย,
แครอทหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, หัวหอมหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, มันฝรั่ง
หั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, น้ำ� - 500 มล., รากผักชีสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, ใบกระวาน - 2, น้ำ�มันหอย - 3 ช้อน
โต๊ะ, เกลือ - ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย - ¼ ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. หมักปีกไก่กับรากผักชี เกลือ และพริกไทยเป็นเวลา 10 นาที
2. เติมน้ำ� หัวหอม มันฝรั่ง มะเขือเทศในชามและคนให้เข้ากัน
3. ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและใบกระวาน ใส่ไมโครเวฟและปรุง รับประทานขณะยังร้อน
15
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 15
2013-05-24 �� 9:48:21
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำ�แข็ง
การตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็ง
คุณสมบัติการละลายน้ำ�แข็งช่วยให้คุณละลายเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา หรือผลไม้ที่แช่แข็งไว้ได้
เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน้ำ�หนักเท่านั้น
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำ�แข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
โปรดนำ�อาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน้ำ�แข็ง วางเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และผลไม้ในจานกระเบื้อง
โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
รหัส/อาหาร
ไทย
ขั้นแรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง (
ผลลัพธ์:
)
สัดส่วน
เวลาพัก
1. เนื้อ
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยิน
เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ค เนื้อเป็นชิ้น
เนื้อสับ
2. เป็ด ไก่
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยิน
เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับไก่ทั้งตัว หรือไก่
ที่หั่นเป็นชิ้น
3. ปลา
200-1500 กรัม
20-80 นาที
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อ
ได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับปลา
ทั้งตัว หรือปลาชิ้น
4. ผลไม้
100-600 กรัม
5-20 นาที
วางผลไม้ให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน
โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้ทุกประเภท
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง ( ) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่จะละลายน้ำ�แข็ง โปรดดูราย
ละเอียดในตารางในหน้าถัดไป
2. เลือกน้ำ�หนักอาหาร โดยกดปุ่ม 100 กรัม
สามารถตั้งค่าน้ำ�หนักได้สูงสุดถึง 1500 กรัม
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
คำ�แนะนำ�
)
ผลลัพธ์:
 การละลายน้ำ�แข็งจะเริ่มต้น
 เมื่อละลายน้ำ�แข็งเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้
ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
 กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำ�แข็งจนเสร็จ
คุณสามารถละลายน้ำ�แข็งโดยกำ�หนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกการทำ�งานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้
ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การอบ/อุ่นอาหาร" ในหน้า 9
16
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 16
2013-05-24 �� 9:48:22
5. กดปุ่ม ไมโครเวฟ
โหมดไมโครเวฟ (II) :
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน
คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำ�งานสำ�หรับไมโครเวฟเพื่ออบอาหารได้ถึงสามขั้นตอน
ตัวอย่าง:
; ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ระดับพลังงาน อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป
(450 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
ค ุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง และอบโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน คุณจึงสามารถ
ละลายน้ำ�แข็งและอบปลาขนาด 500 กรัม ในสามขั้นตอน
คุณสามารถตั้งค่าการอบสองและสามขั้นตอนได้ในการอบหลายขั้นตอน
ถ้าคุณตั้งค่าสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะต้องเป็นการละลายน้ำ�แข็ง
ห้ามกดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) จนกว่าคุณจะกำ�หนดขั้นตอนสุดท้าย
1. กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง (
7. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
ผลลัพธ์:
) หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
ไทย
6. กำ�หนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 5 นาทีในตัวอย่างนี้)
การละลายน้ำ�แข็ง
อบอาหาร I
อบอาหาร II
)
ระบบจะทำ�งานตามโหมดสามขั้นตอน [ละลายน้ำ�แข็ง และปรุง
อาหาร (I,II)] สำ�หรับโหมดละลายน้ำ�แข็งที่คุณเลือกไว้ เตา
ไมโครเวฟอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อละลายน้ำ�แข็งไปได้ครึ่ง
หนึ่ง เพื่อให้คุณกลับด้านอาหาร
เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสี่
ครั้ง
2. ตั้งค่าน้ำ�หนักโดยกดปุ่ม 100 กรัม เป็นจำ�นวนครั้งที่เหมาะสม (500 กรัมสำ�หรับ
ตัวอย่างนี้)
3. กดปุ่ม ไมโครเวฟ
โหมดไมโครเวฟ (I) :
; ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ระดับพลังงาน อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป
(600 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
4. กำ�หนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 4 นาทีในตัวอย่างนี้)
17
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 17
2013-05-24 �� 9:48:22
คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร
อุปกรณ์
ไทย
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับ
โดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำ�อาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนียม
ใช้กับไมโครเวฟได้
✓✗
ใช้กับไมโครเวฟได้
หมายเหตุ
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
สำ�หรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับ
ของเหลวที่มากเกินไป
หมายเหตุ
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
สามารถใช้จำ�นวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการ
ให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนัง
ของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
พลาสติก
จานสำ�หรับทำ�เกรียม
✓
ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา
✓
กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้อง
เคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิ้ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะทำ�ให้โฟม
ละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่น
อาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้
พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิล์มสำ�หรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหาร
โดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำ�ฟิล์มออก เนื่องจาก
อาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบ
กักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำ�เป็นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
✓✗
✗
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น
: แนะนำ�
: ใช้อย่างระมัดระวัง
: ไม่ปลอดภัย
เครื่องแก้ว
•
ภาชนะสำ�หรับเตาอบและใส่
อาหาร
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครื่องแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมากอาจ
แตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำ�หรับการอุ่นอาหารเท่านั้น
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดสำ�หรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
18
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 18
2013-05-24 �� 9:48:22
การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
ควรทำ�อย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
โปรดทำ�ความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ� เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ:
• ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
• ประตูและซีลขอบประตู
• จานหมุนและวงแหวน
ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มา
ซึ่งเป็นอาการปกติ
การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เกิดไอน้ำ�เกาะตัวในเตาอบ
•
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
•
มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
•
มีไอน้ำ�ออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
ไทย
ทุกครั้งต้องตรวจสอบว่าซีลประตูสะอาดและประตูสามารถปิดได้อย่างเหมาะสม
•
เตาอบไม่เริ่มทำ�งานเมื่อกดปุ่ม ( )
1. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำ�อุ่นผสมน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและ
เช็ดให้แห้ง
อาหารไม่สุกเลย
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำ�มะนาวผสมน้ำ�บน
จานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
•
คุณกำ�หนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม ( ) แล้วหรือไม่
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
•
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินกำ�ลัง และทำ�ให้ฟิวส์ขาดหรือทำ�ให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
โปรดอย่าทำ�น้ำ�หกในช่องระบาย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ขัดหรือกัดกร่อน หรือสารละลายเคมี โปรด
ใช้ความระมัดระวังขณะทำ�ความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษอาหารติดอยู่
• สะสม
• ทำ�ให้ประตูปิดไม่สนิท
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
•
ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
•
คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
•
คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
•
แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
หลอดไฟไม่สว่าง
•
ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Samsung
ที่อยู่ใกล้ เพื่อนัดหมายให้ช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนหลอดไฟให้
เตาอบทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำ�งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ นี่เป็นอาการปกติ
ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
•
ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล ในการแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊ก
และต่อใหม่อีกครั้ง ตั้งเวลาใหม่
19
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 19
2013-05-24 �� 9:48:22
ถ้าคำ�แนะนำ�ข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
• หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• คำ�อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน
ไทย
จากนั้นติดต่อผู้แทนจำ�หน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุ่น
ME731KD
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 W
กำ�ลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำ�งาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
แมกนีตรอน
OM75S(31)
วิธีระบายความร้อน
มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
ช่องของเตาอบ
ปริมาตร
น้ำ�หนัก
สุทธิ
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
489 x 275 x 320 มม.
330 x 211 x 309 มม.
20 ลิตร
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_TH.indd 20
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
11.5 กก. โดยประมาณ
20
1300 362 603
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
รหัส: DE68-03893N-01
2013-05-24 �� 9:48:23
ME731KD
imagine the possibilities
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 1
2013-05-24 �� 9:48:48
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are
followed.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Follow directions explicitly.
Do NOT disassemble.
Unplug the power plug from
the wall socket.
Do NOT touch.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to
operate the oven with the door open or to tamper with the safety
interlocks (door latches) or to insert anything into the safety
interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front
face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing
surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are
kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then
with a soft dry cloth.
(c)Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
2
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 2
2013-05-24 �� 9:48:49
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group
2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is
intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic
establishments and in establishments directly connected to a low voltage
power supply network which supplies buildings used for domestic
purposes.
Remove all foreign substances such as dust or water from
the power plug terminals and contact points using a dry
cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the
power cord.
Do not touch the power plug with wet hands.
ENGLISH
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas,
etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug
while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance, unplug
the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or
glass object. (Counter top model only)
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high
pressure cleaner to clean the appliance.
WARNING
Ensure that the power voltage, frequency and current are
the same as those of the product specifications.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the
microwave oven.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function..
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use
a multiple plug adapter, an extension cord or an electric
transformer.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or
steam jet cleaners.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the
power cord between the objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord
or loose wall socket. When the power plug or power cord is
damaged, contact your nearest service centre.
Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a location
exposed to direct sunlight and water or where gas may leak;
on un level ground.
Appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance must be properly grounded in accordance
with local and national codes.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of
the oven.
3
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 3
2013-05-24 �� 9:48:53
ENGLISH
Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the oven.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance
WARNING: Accessible parts may become hot during use.
To avoid burns young children should be kept away.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling,therefore care must be taken when handling the
container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time
of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that
the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and
ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10
minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Do not store flammable materials in the oven. Take special
care when heating dishes or drinks that contain alcohol as
alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
The microwave oven is intended to be used on the counter
or counter top use only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food
jars shall be stirred or shaken and the temperature checked
before consumption, in order to avoid burns;
The appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave energy.
during cleaning conditions the surfaces may get hotter than
usual and children should be kept away (Cleaning function
model only)
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
4
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 4
2013-05-24 �� 9:48:57
Excess spillage must be removed before cleaning and
utensils which state in cleaning manual can be left in the
oven during cleaning. (Cleaning function model only)
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended;
Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles,
jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
ENGLISH
Appliance should allow to disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
Always use oven mitts when removing a dish from the
oven to avoid unintentional burns.
Do not touch heating elements or interior oven walls
until the oven has cooled down.
CAUTION
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Stand at arms length from the oven when opening the
door to avoid getting scalded by escaping hot air or
steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty. The
microwave oven will automatically shut down for 30 minutes
for safety purposes. We recommend placing a glass of
water inside the oven at all times to absorb microwave
energy in case the microwave oven is started accidentally.
When heating food in plastic or paper containers,
keep an eye on the oven due to the possibility of
ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
If smoke is observed, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames;
Install the oven in compliance with the clearances
stated in this manual (see Installing Your Microwave
Oven)
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed;
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
5
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 5
2013-05-24 �� 9:48:59
ENGLISH
CONTENTS
OVEN
Oven........................................................................................................6
Control panel............................................................................................7
Accessories..............................................................................................7
Installing your microwave oven.................................................................8
Setting the time........................................................................................8
Cooking/reheating....................................................................................9
Power levels.............................................................................................9
Stopping the cooking...............................................................................9
Adjusting the cooking time.......................................................................10
Setting the energy save mode..................................................................10
Using the deodorize feature......................................................................10
Using the quick meal feature.....................................................................10
Quick meal settings..................................................................................10
Using the rice feature................................................................................12
The rice settings.......................................................................................12
Using the soup feature..............................................................................13
The soup settings.....................................................................................13
Using the thai menu feature......................................................................14
The thai menu settings.............................................................................14
Using the auto rapid defrost feature..........................................................16
Auto rapid defrost settings........................................................................16
Multistage cooking...................................................................................17
Cookware guide.......................................................................................18
Cleaning your microwave oven.................................................................19
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................19
Technical specifications............................................................................20
1
5
2
6
7
3
8
4
9
10
11
1. DOOR
6. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10. OPEN DOOR PUSH BUTTON
11. CONTROL PANEL
6
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 6
2013-05-24 �� 9:48:59
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
1
8
ENGLISH
Purpose : The coupler rotates the turntable.
7
2
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
3
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
9
4
10
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
5
6
11
12
1. DISPLAY
7. +30S Button
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
8. WEIGHT SELECTION
3. AUTO THAILAND COOK
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
9. CLOCK SETTING
10. DEODORIZE BUTTON
11. START BUTTON
12. ENERGY SAVE BUTTON
7
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 7
2013-05-24 �� 9:49:00
ENGLISH
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
SETTING THE TIME
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at least
10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides
of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
1. To display the time in the...
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock button once or twice
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 220 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
3. When the right time is displayed, press the Clock
button again to start the clock.
Result :
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
8
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 8
2013-05-24 �� 9:49:00
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
You can choose among the power levels below.
Power Level
1. Press the Power Level button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
ENGLISH
Result :
Output
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
3. Press the Start (
Result :
) button.
STOPPING THE COOKING
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Never switch the microwave oven on when it is empty.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
9
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 9
2013-05-24 �� 9:49:01
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE QUICK MEAL FEATURE
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
With the Quick meal feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Quick meal button.
ENGLISH
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
2. Press the Start (
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Quick meal button. Refer to the
table on the following page for a description of the
various preprogrammed settings.
) button.
3. Press Start ( ) button.
Result:
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• Press the Energy save button.
• To remove Energy save mode, open the door and
then display shows current tme. The oven is ready
for use.
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
QUICK MEAL SETTINGS
The following table presents the various Quick meal Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
USING THE DEODORIZE FEATURE
Code
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior.
First clean the oven interior.
1
Press the Deodorize button after you have finished
cleaning. You will hear four beeps.
Food
Frozen Shrimp
Dumpling (kanom
jeeb koong)
Serving
Ingredients
size
192 g Frozen Shrimp Dumpling
(16/p) (kanom jeeb kung) 192 g
Recommendations
2
1. Cut the corner of the package and cook.
Frozen Chinese Bun
180 g Frozen Chinese Bun (salapao sai
(salapao sai moo)
(30/p) moo) 180 g
Recommendations
1. Cut the corner of the package and cook.
10
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 10
2013-05-24 �� 9:49:02
Code
3
Frozen Wonton
Shrimp (keaw kung)
Serving
size
Ingredients
Frozen Wonton Shrimp (keaw
kung) 250 g
Recommendations
250 g
6
Food
Serving
size
8
Frozen Taro ball in
coconut cream (Bua
laoy pauk)
160 g
Ingredients
Frozen Taro pearls in coconut
cream(Bua laoy pauk) 160 g
Recommendations
1. Remove the outer bag before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook.
Frozen Congee with
350 g Frozen Congee with Grouper
Fish (kow tom pla kao) 350 g
Grouper Fish (kow
tom pla kao)
Recommendations
9
1. Remove the outer seal before reheating.
2. Open the cover. Add water to fill line.
5
Code
3. Cover lid loosely to let stream esacape during heat and cook.
Frozen Spaghetti
450 g Frozen Spaghetti with Chicken
Sauce 450 g
with Chicken Sauce
Recommendations
1. Remove the outer box before reheating
2. Pierce cover film for 3-4 time
3. Cook and take out for shake when beep is ringing
4. Cook again
Instant Noodle
670 g Minced pork - 100 g, egg - 1,
any vegetables - 100 g, instant
noodle - 1 bag, boiled water - 2
cups
Recommendations
ENGLISH
4
Food
1. Put instant noodle, minced pork , vegetable and egg together
and cook
1. Remove the outer bag before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook.
Frozen Shrimp fried
220 g Frozen Shrimp fried rice(kow
pad kung) 220 g
rice (kow pad kung)
Recommendations
1. Remove the outer bag before reheating
2. Open cover for a few and cook
7
Frozen Fried chicken
with basil with rice
(kow kra pow kai)
295 g
Frozen Fried chicken with basil
with rice(kow kra pow kai) 295 g
Recommendations
1. Remove the outer bag before reheating
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook
11
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 11
2013-05-24 �� 9:49:02
ENGLISH
USING THE RICE FEATURE
Code
With the Rice feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rice button.
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Rice button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
4
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
THE RICE SETTINGS
The following table presents the various Rice Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
2
5
Food
Serving
Ingredients
size
Cooked Rice
320 g rice - 1 cup, water - 1 ¼ cup
Recommendations
1. Put rice , water in a bowl and cover with the lid.
2. Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve.
Cooked Brown Rice
350 g brown rice - 1 cups, water for
cooking - 2 cups, water for
cleaned rice
Recommendations
1. Put brown rice in a bowl , add water and cover with the lid.
2. Cook and wait for 10 mins ready to serve.
6
Food
Serving
size
Ingredients
350 - sticky rice - 1 cup, water - ½
400 g cup
Recommendations
1. Put the sticky rice , add water in bowl and cover with the lid.
2. Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve.
Pork Congee/
600 - cooked rice - 1 cup, water
Porridge
750 g - 500 ml, pork chopped - ½
cup, pepper ground - 1 ts, soy
suace - 1 tbs, oyster sauce - 1
tbs, spring onion, sliced celery,
coriander - ½ cup
Recommendations
1. Mix chopped pork with pepper, oyster sauce and make a
small balls.
2. Put pork balls, cooked rice, water, then seasoning with
seasoning powder pork flavor, stir well and cook.
3. Add the celery, spring onion, corianders before serve.
Sweet Sticky Rice
410 g cooked sticky rice - 1 cup,
coconut milk - ⅓, salt - 1 ts,
sugar - 1 tbs
Recommendations
1. Mix coconut milk with sugar and salt stir and cook and wait for
1 mins.
2. Put the cooked sticky rice in the bowl.
3. Pour the coconut milk in bowl of sticky rice, stir well. Covered
for10 mins, then serve with ripe mango or custard.
Cooked Spahgetti
220 g spaghettis - 80 g, boiled water
- 500 ml
Recommendations
1. Add salt in water stir well, then add spaghetti and cook.
2. Drain and soak in cold water. Add a bit vegetable oil and stir.
Cooked Sticky Rice
12
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 12
2013-05-24 �� 9:49:02
USING THE SOUP FEATURE
Code
With the Soup feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
2
1. Press the Soup button.
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
3
THE SOUP SETTINGS
The following table presents the various Soup Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
Food
Serving
Ingredients
size
Clear soup with soft
850 g chopped ground pork - 100 g,
tofu and seaweed
pepper - ¼ ts, spring onion - ¼
cup, chopped coriander - 1 tbs,
water - 500 ml, fish sauce - 1
tbs, strips soft tofu - 2, dried
seaweed - ¼ cup, oyster sauce
- 1 tbs, pepper - 1 ts
Recommendations
1. Marinated ground pork and pepper for 5 mins.
2. Put water, chopped pork, soft tofu, and cook.
3. Add spring onion, coriander, and pepper dried seaweed ready
to serve.
Serving
Ingredients
size
Spicy soup with
920 g shrimp - 150 g, sliced galangal
shrimp (Tom yum
- 4 pieces, sliced kaffir - ¼ cup,
koong)
lemongrass - 2, boiled water
- 500 ml, mushroom - 1 cup,
tomatoes - 4, chili paste - 1 tbs,
Evaporated milk - ¼ cup, fish
sauce - 3 tbs, lime juice - 3 tbs,
chilis - 10
Recommendations
1. Put galangal, lemongrass, tear kaffir leave, tomato, tom yum
khung paste in Boiled water wait for 2 mins.
2. Add shrimp, mushroom, chili, and cook.
3. Then add the evaporated milk seasoning with fish sauce, lime
juice, chili paste then serve hot.
Coconut milk soup
800 g chicken - 100 g, mushroom 50 g, coconut milk - 250 ml,
with chicken (Tom
sliced galangal - 6 pieces, sliced
Kha kai)
lemongrass - 2, kaffir leave - 3,
charlotte - 3, coriander - 1, fried
chili - 3, palm sugar - 2 ts, fish
sauce - 3 tbs, lime juice - 3 tbs
water - 250 ml
Recommendations
1. Mixed water and coconut milk and add charlotte, lemongrass ,
kaffie leave, chicken and mushroom put in microwave and cook.
2. Remove from the microwave, season with fish sauce , lime
juice, palm sugar, and chili then serve
ENGLISH
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Soup button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
Food
13
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 13
2013-05-24 �� 9:49:02
Code
ENGLISH
4
Food
Serving
size
THE THAI MENU SETTINGS
Ingredients
The following table presents the various Thai menu Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
water - 500 ml, miso - 1 tbs,
dashi - 1 tbs, wakame seaweed
- 2 tbs, diced soft tofu - 100 g,
Japanese soy suace - 1/2 tbs,
salt - ¼ tbs, sliced Japanese
onion - ¼ cup, Japanese
mushroom - 50 g
Recommendations
1. Added Dashi, Wakame seaweed,soft Tofu and Japanese
mushroom and Salt, in water stir well. Garnished with sliced
spring onion
2. Put in microwave and cook.
Miso soup
600 700 g
Code
1
2
USING THE THAI MENU FEATURE
With the Thai menu feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Thai menu button.
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Thai menu button. Refer to the
table on the following page for a description of the
various preprogrammed settings.
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
Food
Serving
Ingredients
size
Steamed
400 - fresh egg - 2, evaporated milk - 2 tbs,
Egg (Egg
450 g water - ¾ cup, Japanese soy sauce - 1
custard)
ts, salt - ⅛ ts, kani crab - ¼ cup, boiled
shrimps - 4
Recommendations
1. Put eggs in a bowl, bleated then add evaporated milk, water
and seasoning with Japanese soy sauce and salt mixed well.
2. Cook and decorate with Kani crab and shrimp before serve.
Omelets
120 g egg - 2, chopped tomato - 1 tbs, chopped
onion - 1 tbs, soy sauce - ½ tbs, butter - 1
tbs
Recommendations
1. Mix the beaten eggs, chopped tomato, chopped onion and soy
sauce and stir well.
2. Spread the butter on the plate, put the mixer on the plate and
cook.
Green
900 - chicken breast - 200 g, green curry paste
curry with
1000 g - 2 tbs, coconut milk - 2 cups, sweet basil
- ¼ cup, egg plant (cut in squared) - 1 cup,
chicken
fish sauce - 1 tbs, palm sugar - 1 ts
Recommendations
1. Mixed Coconut Milk, Green Curry paste, Chicken, egg plant,
palm sugar, fish sauce mixed well
2. Cook and move out and add sweet basil then serve.
14
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 14
2013-05-24 �� 9:49:02
Code
Food
4
Spaghetti
Cream
sauce
6
Ingredients
onion - ¼ cup, water - ½ cup, cooked ham
- ½ cup, cooked spaghetti - 80 g, salted
butter - 2 tbs, bay leaves - 3, plain four
- 1 tbs, whipping cream - 100 ml, sliced
mushroom - ½ cup, salt, pepper - ¼ ts,
mozzarellas cheese - 2 tbs
Recommendations
1. Mix water and flour, then add butter, whipping cream, bay
leave, chopped onion, ham, sliced mustroom seasoning with salt
& pepper.
2. Cook and add mozzarella cheese stir then serve with spaghetti.
Spaghetti
500 - cooked spaghetti - 80 g, salt - ½ ts,
Meat ball
550 g minced meat - 200 g, black pepper - ½
ts, choped onion - ¼ cup, bay leave - 3,
butter - 2 tbs, diced tomatoes - 1 cup,
tomatoes sauce - ¼ cup, water - ⅓ cup
Recommendations
1. Mix minced meat with pepper and salt stir well make the ball.
2. Mix the meat ball, butter, bay leave, and diced tomato, tomato
sauce, choped onion, water.
3. Cook and serve with cooked spaghetti.
450 500 g
Code
Food
7
Slow
Cookeded
Chicken
8
9
Steamed
550 g sea bass - 500 g, salt - ¼ ts, chopped
garlic - 2 tbs, chili - 2 tbs, lime juice - 3
Sea bass
tbs, fish suace - 1 ½ tbs, celery cut
with spicy
- ¼ cup, chopped coriander - 1 tbs,
lemon
lemongrass - 2, A bit sugar
sauce
Recommendations
1. Spring salt all over the fish, and put the Lemongrass inside the
fish.
2. Lay down cut celery on the plate and put the fish on top
3. cook and seasoning with the spicy sauce (chopped garlic and
chili, fish sauce, lime juice and sugar.)
4. Decorated with coriander and celery. Serve hot.
Serving
size
Ingredients
chicken wing - 5 pcs (about 250 g), tomato
sauce - ½ cup, diced carrot - 1 cup,
diced onion - 1 cup, diced potato - 1 cup,
water - 500 ml, chopped coriander root - 1
tbs, chopped garlic - 1 tbs, bay leaves - 2,
oyster sauce - 3 tbs, salt - ¼ tbs, pepper
- ¼ tbs
Recommendations
1. Marinate chicken wing with chopped coriander root, salt and
pepper for 10 mins
2. Add water, onion, potato, tomato in a bowl stir well
3. Seasoning with oyster sauce and bayleave. put in microwave
then cook and serve hot
Banana in
500 - sliced banana - 100 g, coconut milk - 150
coconut
600 g ml, palm sugar - 3 tbs, water - 1 cup (240
ml), salt - ¼ ts
milk
Recommendations
1. Mixed coconut milk, water, palm sugar, and salt stir until
dissolved. Then add sliced banana.
2. Cook.
Coconut
130 g duck eggs - 3, crane sugar - ½ cup,
coconut milk - 1 cup, pandanus leaf - 2-3,
Custard
small diced pumpkins - 1 cup
Recommendations
1. Mixed egg and stir with squeezed pandanus leaf unitl have a
smell of pandanus leaf; then stir with the crane sugar. Fill out only
the juice.
2. Add the diced pumpkin and cook, then serve in room
tempurate.
800 1200 g
ENGLISH
5
Serving
size
15
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 15
2013-05-24 �� 9:49:02
ENGLISH
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
1. Meat
Standing
time
200-1500 g 20-90 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
4. Fruit/Berry
100-600 g
5-20 min.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost (
Result :
) button.
Portion
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more times according to
the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for
further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g
button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 9 for further details.
Recommendations
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole
fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable
for all kind of fruits.
16
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 16
2013-05-24 �� 9:49:03
MULTISTAGE COOKING
5. Press the Power Level button.
The microwave mode (II) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level button again one or more
times.
(450 W in the example)
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times
(5 minutes in the example).
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
7. Press the Start (
Result :
) button once or more
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
ENGLISH
 Defrosting
 Cook I
 Cook II
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level button again one or more
times. (600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example)
17
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 17
2013-05-24 �� 9:49:03
ENGLISH
COOKWARE GUIDE
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
•
Polystyrene cups
containers
✓
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
May cause arcing or fire.
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist
ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
Fast-food
packaging
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Wax or greaseproof paper
Glassware
•
Oven-to-table ware
Comments
Metal
Comments
Browning plate
Microwavesafe
✓
✓✗
✗
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
18
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 18
2013-05-24 �� 9:49:03
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
ENGLISH
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
19
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 19
2013-05-24 �� 9:49:03
ENGLISH
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
ME731KD
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
COUNTRY
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 320 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
QUESTIONS OR COMMENTS
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
11.5 kg approx
20
ME731KD_XST_DE68-03893N-01_EN.indd 20
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
Code No.: DE68-03893N-01
2013-05-24 �� 9:49:04